ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ , Fax

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.aten.gr ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2525222, Fax 210 2723929"

Transcript

1 Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx L2616 GR Rev. B 08/06 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ÁÔÅÍ ÅÐÅ Ôçë Fax Áëëåò Ïäçãßåò ñþóçò óôç äéåýèõíóç Ïäçãßåò ñþóçò ãéá áõôü ôá ðñïúüíôá óå Üëëåò ãëþóóåò åßíáé äéáèýóéìá óôçí éóôïóåëßäá êáé óôïí åîïõóéïäïôçìýíï áíôéðñüóùðï êáé êýíôñï åîõðçñýôçóçò ôçò Enerpac 1.0 ÓÇÌÁÍÔÉÊÅÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÁÑÁËÁÂÇÓ Åðéèåùñåßóôå üëá ôá åîáñôþìáôá ãéá æçìéýò áðü ôç ìåôáöïñü. Ïé æçìéýò áõôýò äåí êáëýðôïíôáé áðü ôçí åããýçóç. Áí âñåßôå æçìéýò áðü ôç ìåôáöïñü åéäïðïéåßóôå ôïí ÌåôáöïñÝá, ðïõ åßíáé õðåýèõíïò ãéá üëåò ôéò åðéóêåõýò êáé ôá Ýîïäá áíôéêáôüóôáóçò. ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ 2.0 ÆÇÔÇÌÁÔÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÄéáâÜóôå üëåò ôéò ïäçãßåò, ôéò ðñïåéäïðïéþóåéò êáé ôéò óõóôüóåéò ðñïóåêôéêü. ÁêïëïõèÞóôå üëåò ôéò óõìâïõëýò áóöáëåßáò ãéá íá áðïöýãåôå ôñáõìáôéóìïýò êáé õëéêýò æçìéýò. Ç Enerpac äåí ìðïñåß íá èåù ñçèåß õðåýèõíç ãéá ôñáõìáôéóìïýò Þ æçìéýò áðü ôçí áíáóöáëþ ñþóç ôùí ðñïúüíôùí, ôçí Ýëëåéøç óõíôþñçóçò Þ ôçí åóöáëìýíç ñþóç ôùí óõóôçìüôùí. Áí Ý åôå áðïñßåò áðåõèõíèåßôå óôçí Enerpac. Áí äåí Ý åôå ðïôý åêðáéäåõôåß óå èýìáôá áóöüëåéáò ôùí õäñáõëéêþí óõóôçìüôùí õøçëþò ðßåóçò æçôåßóôå áðü ôïí áíôéðñüóùðï ÄùñåÜí ÓåìéíÜñéï ÁóöÜëåéáò Õäñáõëéêþí. ÐÑÏÓÏ Ç: Ç Ýíäåéîç áõôþ ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôç óùóôþ ëåéôïõñãßá Þ óõíôþñçóç êáé ôéò ðñáêôéêýò þóôå íá áðïöåýãïíôáé õëéêýò æçìéýò Þ êáôáóôñïöþ ôïõ åîïðëéóìïý Þ Üëëùí õëéêþí ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Äåß íåé ôïí ðéèáíü êßíäõíï ðïõ áðáéôåß óùóôýò åíýñãåéåò Þ ðñáêôéêýò ãéá áðïöõãþ ôñáõìáôéóìþí. ÊÉÍÄÕÍÏÓ: ñçóéìïðïéåßôáé üôáí ç åíýñãåéá. Þ ç Ýëëåéøç êüðïéáò åíýñãåéáò ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé ôñáõìáôéóìü Þ êáé èüíáôï ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÖïñÜôå êáôüëëçëá ìýóá ðñïóùðéêþò ðñïóôáóßáò üôáí ëåéôïõñãåßôå õäñáõëéêü åîïðëéóìü ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Êñáôçèåßôå ìáêñéü áðü ôá öïñôßá ðïõ õðïóôçñßæïíôáé áðü ÕäñáõëéêÜ. íáò êýëéíäñïò ðïôý äå ñçóéìïðïéåßôáé ãéá óõãêñüôçóç ôïõ öïñôßïõ. ÌåôÜ ôçí áíýøùóç Þ ôï êáôýâáóìá ôï öïñôßï ðñýðåé íá ôáêüñåôáé ðüíôá ìç áíéêü. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÅÉÔÅ ÌÏÍÏ ÓÕÌÐÁÃÇ ÊÏÌÌÁÔÉÁ ÃÉÁ ÓÔÇÑÉÎÇ ÔÏÕ ÖÏÑÔÉÏÕ: ÄéáëÝîôå ðñïóåêôéêü áëýâäéíá Þ îýëéíá ìðëïê ãéá õðïóôþñéîç ôïõ öïñôßïõ. ÐïôÝ ìç âüæåôå õäñáõëéêü êýëéíäñï óá ñõèìéóôþ Þ áðïóôüôç óôçí áíýøùóç Þ ôç óõìðßåóç. ÊÉÍÄÕÍÏÓ: Ãéá áðïöõãþ áôõ çìüôùí êñáôüôå ôá Ýñéá êáé ôá ðüäéá óáò ìáêñõü áðü ôïí êýëéíäñï êáé ôá êïììüôéá êáôü ôç äéüñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç ðßåóç ëåéôïõñãßáò ôïõ óõóôþìáôïò äåí ðñýðåé íá îåðåñíü ôçí ïíïìáóôéêþ ðßåóç ôïõ åîáñôþìáôïò ìå ôç áìçëüôåñç ðßåóç. ÔïðïèåôÞóôå ìáíüìåôñá óôï óýóôçìá ãéá íá ðáñáêïëïõèåßôå ôçí ðßåóç. Ôï ìáíüìåôñï åßíáé ðáñüèõñü óáò ãéá üôé óõìâáßíåé óôï óýóôçìá ÐÑÏÓÏ Ç: Ìçí êáôáóôñýöåôå ôïõò åëáóôéêïýò óùëþíåò. Áðïöåýãåôå ôéò áðüôïìåò êüìøåéò êáé ôïõò êüìðïõò óôéò äéáäñïìýò ôïõò. ôóé äçìïõñãåßôáé ìåãüëç áíôßäñáóç óôçí ðßåóç ìå áðïôýëåóìá íá óðüåé åóùôåñéêü ôï ëüóôé ï êáé íá ðñïêáëåßôáé ðñüùñç á ñþóôåõóþ ôïõ. ÌÞ ñß íåôå âáñåéü áíôéêåßìåíá ðüíù óôá ëüóôé á. íá áðüôïìï ôýðçìá ìðïñåß íá êáôáóôñýøåé ôá óýñìáôá åóùôåñéêü êáé ç ðßåóç ìðïñåß íá ôá óðüóåé. ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ: ÌÞ óçêþíåôå ôá õäñáõëéêü åñãáëåßá áðü ôá ëüóôé á Þ ôïõò ôá õóõíäýóìïõò. ñçóéìïðïéåßôå ôá åñïýëéá Þ êüðïéï Üëëï áóöáëþ ôñüðï. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÊñáôÜôå ôá õäñáõëéêü åñãáëåßá ìáêñõü áðü ôç öùôéü. Ç õðåñèýñìáíóç èá ìáëáêþóåé ôá óôåãáíùôéêü ôïõò êáé èá ðñïêáëýóåé äéáññïýò. Ãéá ôçí êáëýôåñç ëåéôïõñãßá ìçí åêèýôåôå ôá ëüóôé á óå èåñìïêñáóßåò ðüíù áðü 65 C êáé ðñïóôáôýøôå êõëßíäñïõò êáé ëüóôé á áðü óðéíèþñåò. ÊÉÍÄÕÍÏÓ: Ìçí êñáôüôå ëüóôé á õðü ðßåóç. ÄéáöõãÞ ëáäéïý õðü ðßåóç ìðïñåß íá ôñõðþóåé ôï äýñìá ðñïêáëþíôáò óïâáñü ôñáõìáôéóìü. Áí åéó ùñþóåé ôï ëüäé êüôù áðü ôï äýñìá, åðéóêåöèåßôå ôï ãéáôñü áìýóùò. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ñçóéìïðïéåßôå êõëßíäñïõò ìüíï óå óõíäåäåìýíá óõóôþìáôá, ðïôý ìå áóýíäåôïõò ôá õóõíäýóìïõò. Áí ï êýëéíäñïò õðåñöïñôéóèåß ôá åîáñôþìáôá ìðïñåß íá êáôáóôñáöïýí ðñïêáëþíôáò óïâáñü ôñáõìáôéóìü.

2 ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ: Ç ÓõíôÞñçóç ôùí õäñáõëéêþí ðñýðåé íá ãßíåôáé ìüíï áðü åîåéäéêåõìýíïõò ôå íéêïýò. Ãéá åðéóêåõýò áðåõèõíèåßôå óôï åîïõóéïäïôçìýíï óõíåñãåßï ôçò ÁÔÅÍ. Ðñïóôáôåýóåôå ôçí åããýçóþ óáò ñçóéìïðïéþíôáò ìüíï õäñáõëéêü ëüäé Enerpac. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áíôéêáôáóôåßóôå áìýóùò ôá öèáñìýíá Þ áëáóìýíá åîáñôþìáôá ìå áõèåíôéêü Enerpac. ÊïéíÜ åîáñôþìáôá èá óðüóïõí ðñïêáëþíôáò ôñáõìáôéóìïýò êáé æçìéýò. Ôá åîáñôþìáôá Enerpac åßíáé êáôáóêåõáóìýíá ãéá íá áíôý ïõí õøçëü öïñôßá. 4.1 ÔÜðá åîáýñùóçò äï åßïõ ëáäéïý (âëð. ó Þìá 2) Ãéá ëüãïõò ìåôáöïñüò ìßá ôüðá (Á) åßíáé ôïðïèåôçìýíç óôçí åßóïäï åîáåñéóìïý ðáíù óôï äï åßï ëáäéïý. Ðñéí îåêéíþóåôå ôçí áíôëßá áíôéêáôáóôþóôå ôçí ôüðá ìå ôçí ôüðá åîáýñùóçò (Â). Ç åßóoäïò åîáýñùóçò åßíáé äéáöïñåôéêþ áðü ôçí åßóïäï ðëþñùóçò ëáäéïý (C). H åßóïäïò (C) Ý åé ôüðá SAE # 10. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ìç ñçóéìïðïéåßôå çëåêôñéêýò áíôëßåò óå åêêñçêôéêü ðåñéâüëëïí. Óõììïöùèåßôå ìå üëïõò ôïõò ôïðéêïýò êáé åèíéêïýò êáíïíéóìïýò áóöáëåßáò. ÅîïõóéïäïôçìÝíïé çëåêôñïëüãïé ðñýðåé íá êüíïõí ôéò åãêáôáóôüóåéò êáé ôéò ìåôáôñïðýò. ÑïÞ (in 3 /min) ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÎåêéíÞóôå èåêéíþóôå ôçí áíôëßá ìå ôç âáëâßäá óôï "íåêñü" óçìåßï ãéá íá ãéá áðïöýãåôå íá áðïöýãåôå áðüôïìï áôõ Þ îåêßíçìá ëåéôïõñãßá ôïõ êõëßíäñïõ. Ìç âüæåôå ôá Ýñéá óå êéíïýìåíá ìýñç Þ åëáóôéêïýò óùëþíåò ðïõ âñßóêïíôáé õðü ðßåóç. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ïé áíôëßåò áõôýò Ý ïõí âáëâßäá. áíáêïýöéóçò ñõèìéóìýíç áðü ôï åñãïóôüóéï, ðïõ äåí ðñýðåé íá ñõèìßæåôáé ðáñü ìüíï áðü ôï åîïõóéïäïôçìýíï óõíåñãåßï ôçò Aten. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ãéá íá ìçí êáôáóôñáöåß ï çëåêôñïêéíçôþñáò åëýãîôå ôéò ðñïäéáãñáöýò. ËáèåìÝíç ôüóç ñåýìáôïò èá êáôáóôñýøåé ôïí êéíçôþñá. 3.0 ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ 3.1 Ðßíáêáò Ëåéôïõñãßáò (Âëð. ðáñáêüôù) 3.2 Ðßíáêåò ñïþò (Âëð. Ó Þìá 1) Ó Þìá 1 (Amps ) ñåýìá Ó Þìá 2, ZU4 ÅãêáôÜóôáóç åîáåñùôéêïý 4.2 Ðñüóäåóç áíôëßáò Áíáöåñèåßôå óôï ó Þìá 3 ãéá äéáóôüóåéò þóôå íá åîáóöáëßóåôå áóöáëþ ðñüóäåóç ôçò áíôëßáò óå óôáèåñþ åðéöüíåéá. 1, 2 Gal. (4-8L) 2.5 Gal, (10L) 5Gal, (20 L) 10 Gal, (40L) in. (mm) in. (mm) n. (mm) in. (mm) A 9.46 (240) 12.0 (305) 16.6 (421) 19.9 (505) B 3.75 (95) 11.0 (279) 15.6 (396) 18.9 (480) C (414) 17.6 (446) 17.6 (446) 17.6 (446) D 9.00 (229) 12.0 (305) 12.0 (305) 12.0 (305) E 2.86 (73) 0.5 (13) 0.5 (13) 0.5 (13) F 3.64 (92) 2.8 (71) 2.8 (71) 2.8 (71) G M8 x (8.6) 0.25 (6) Ñåýìá Amps) ÑïÞ in 3 /min) Ðßåóç (psi) 4.0 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ Åãêáôáóôåßóôå Þ ôïðïèåôåßóôå ôçí áíôëßá óå óçìåßï ðïõ ç ñïþ áýñá íá åßíáé áðñüóêïðôç. Äéáôçñåßóôå ôïí êéíçôþñá êáèáñü þóôå íá Ý åôå ôç ìýãéóôç øýîç êáôü ôç ëåéôïõñãßá. Ó Þìá 3 ZU4 ÌÝãåèïò ÊéíçôÞñá ÐÉÍÁÊÁÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁò ÑïÞ åîüäïõ in 3 /min ÇëåêôñéêÝò ðñïäéáãñáöýò ÊéíçôÞñá Åðßðåäï ¹ ïõ Ðåñéï Þ ñýèìéóçò Âáëâßäáò áíáêïýöéóçò (hp) 100 psi 700 psi 5,000 psi 10,000 psi (Volts-Ph-Hz) (dba) (psi) 1.7* / /60 * Ç êáôáíüëùóç éó ýïò åîáñôüôáé áðü ôçí åöáñìïãþ (âëð. Ó. 1) ,400-11,600 for "E" version 1,400-10,000 for "Q" version

3 4.3 ÇëåêôñéêÝò óõíäýóåéò Ç ÁÍÔËÉÁ ÅÉÍÁÉ ÑÕÈÌÉÓÌÅÍÇ ÁÐÏ ÔÏ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ ÌÅ ÊÏÉÍÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÁÊÑÏÖÕÓÉÁ. ÔÕ ÏÍ ÁËËÁÃÇ ÔÏÕÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÃÉÍÅÔÁÉ ÁÐÏ ÅÉÄÉÊÏ ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÏ ÌÅ ÅÖÁÑÌÏÃÇ ÔÙÍ ÔÏÐÉÊÙÍ ÊÁÉ ÅÈÍÉÊÙÍ ÊÁÍÏÍÙÍ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ. 1. Ç ðñïóôáóßá áðïóýíäåóçò êáé ãñáììþò èá ðñýðåé íá ãßíåé áðü ôïí ðåëüôç. Ç ðñïóôáóßá ãñáììþò ãéá ôï 115% ôïõ ðëþñïõò öïñôßïõ óôç ìýãéóôç ðßåóç äéêôýïõ (Ó Þìá 1) 2. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôçí ôáìðýëá ôïõ êéíçôþñá. 4.4 ÓôÜèìç ëáäéïý ÅëÝãîôå ôç óôüèìç ôïõ ëáäéïý ðñéí îåêéíþóåôå ôçí áíôëßá. Áí ñåéáóôåß ðñïóèýóôå ëüäé áöáéñþíôáò ôçí ôüðá SAE#10 áðü ôï ðüíù ìýñïò ôïõ äï åßïõ ëáäéïý (Ó Þìá 2). Ôï äï åßï ëáäéïý åßíáé ðëþñåò üôáí ç óôüèìç öáßíåôáé áðü ôï ðüíù ðáñáèõñüêé (Ó Þìá 4) Ó Þìá 4 Ôï äï åßï ëáäéïý åßíáé ãåìüôï üôáí ôï ëüäé ôüíåé åäþ. ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ: ÐñïóèÝóôå ëüäé ìüíï üôáí üëá ôá óôïé åßá ôïõ óõóôþìáôïò Ý ïõí åðéóôñýøåé, äéáöïñåôéêü ôï óýóôçìá èá ðåñéý åé ðåñéóóüôåñï ëüäé áðü üóï ìðïñåß íá ùñýóåé ôï äï åßï ëáäéïý. ÓõíäÝóôå ôá ëüóôé á üðùò óôï Ó Þìá ÕäñáõëéêÝò óõíäýóåéò ÓõíäÝóôå ôá ëüóôé á üðùò öáßíåôáé óï ó Þìá Aíôëßåò (-Å) ãéá äõíáìüêëåéäá Enerpac SQD HXD. Âåâáéùèåßôå üôé ôá ëüóôé á åßíáé ÅNERPAC THC bar/11600 psi max. Ïé ôá õóýíäåóìïé åßíáé óõíäåìýíïé þóôå íá åîáóöáëßæåôáé ç óùóôþ ëåéôïõñãßá. Á. Èçëõêïß óýíäåóìïé óôá ëüóôé á êáé ôï äõíáìüêëåéäï. Óßîôå ìå ôï Ýñé, äåí áðáéôïýíôáé åñãáëåßá. Â. Áíôëßåò (-Å) ãéá äõíáìüêëåéäá êïéíþò ñþóçò êïõìðþíïõí áõôüìáôá. ÐéÝóôå áñóåíéêü-èçëõêü ìý ñé íá êïõìðþóïõí. Ãéá áðïóýíäåóç óôñßøôå ôïí ôá õóýíäåóìï äåîéüóôñïöá êáé ùèþóôå ãéá íá îåêïõìðþóïõí. 2. (-Q) áíôëßåò ãéá äõíáìüêëåéäá ãåíéêïý ôõðïõ. ñçóéìïðïéåßôå ëüóôé á ïíïìáóôéêþò ðßåóçò 700 bar/10000 Âáëâßäá áíôëßáò psi ðïëáñéóìýíá (ó. 5) ãéá óùóôþ ëåéôïõñãßá. Âåâáéùèåßôå üôé ïé óýíäåóìïé åßíáé êáëü êïõìðùìýíïé ðñéí ôç ëåéôïõñãßá. Ìç ïëïêëçñùìýíï óößîéìï èá åìðïäßóåé ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äõíáìüêëåéäïõ. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ¼ôáí ñçóéìïðïéåßôå áíôëßåò (-Q) ìå ðïëëü äõíáìüêëåéäá, âåâáéùèåßôå üôé üëïé ïé óýíäåóìïé ðïõ äåí ñçóéìïðïéåßôå Ý ïõí ôï ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá ðñéí îåêéíþóåôå ôçí áíôëßá. ¼ôáí ôï äõíáìüêëåéäï óõíäýåôáé ãéá ðñþôç öïñü óôçí áíôëßá èá ðñýðåé íá ãßíåé ðñþôá åîáýñùóç. ÂãÜëôå ôïí áýñá áðü ôï äõíáìüêëåéäï êáé ôá ëüóôé á ëåéôïõñãþíôáò ôï óýóôçìá ùñßò öïñôßï, ìý ñé ôï äõíáìüêëåéäï íá ëåéôïõñãåß ùñßò êáèõóôýñçóç. 5.0 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ 1. ÅëÝãîôå ôç óôüèìç ëáäéïý êáé óõìðëçñþóôå áí ñåéüæåôáé 2. Âåâáéùèåßôå üôé Ý åôå áöáéñýóåé ôçí ôüðá ìåôáöïñüò êáé Ý åôå óõíäýóåé ôçí ôüðá åîáýñùóçò (Âëð. 4.1). 3. ÓõíäÝóôå ôçí ðáñï Þ ñåýìáôïò. ÐåñéìÝíåôå 2 äåõô. (Áí õðüñ åé LCD ìý ñé íá ãñüøåé "Ï.Ê".) ðñéí ðéýóåôå ïðïéïäþðïôå ðëþêôñï. ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôï îåêßíçìá ï ìéêñïåðåîåñãáóôþò åëýã åé üëåò ôéò ëåéôïõñãßåò ôùí ðëþêôñùí ãéá ëüèç êáé åìðïäßæåé ôïí êéíçôþñá íá îåêéíþóåé. Îáíáñõèìßóôå áöïý äéáêüøôå ôï ñåýìá ãéá 10 äåõôåñüëåðôá. 4. ÎåêéíÞóôå ôïí êéíçôþñá êáé âüëôå óôçí åðéóôñïöþ ôï äõíáìüêëåéäï ìå ôï ðëþêôñï Ïn/Off. H ïèüíç èá äåßîåé ôçí ðßåóç åðéóôñïþò ( bar / psi) ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ìå ôï îåêßíçìá ôïõ êéíçôþñá ç âáëâßäá áõôüìáôá ðüåé óôçí åðéóôñïöþ êáé åðáíáöýñåé ôï äõíáìüêëåéäï. Âåâáéùèåßôå üôé ôï äõíáìüêëåéäï åßíáé óùóôü ôïðïèåôçìýíï ãéá íá áðïöýãåôå ôñáõìáôéóìïýò Þ êáôáóôñïöþ ôïõ åîïðëéóìïý ìå ôï îåêßíçìá ôïõ êéíçôþñá. 5. ÓâÞóôå ôïí êéíçôþñá ðéýæïíôáò ôï ðëþêôñï On/Off (ôçëå åéñéóôþñéï Þ ïèüíç). Áí äåí ðéýóåôå êáíýíá ðëþêôñï ãéá ðåñßðïõ 20 äåõôåñüëåðôá ï ñïíïäéáêüðôçò ôçò áíôëßáò èá óâþóåé áõôüìáôá ôïí êéíçôþñá. ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ¼ôáí óâþíåé ï êéíçôþñáò ìå ôç äéáêïðþ ôçò ðåñéóôñïöþò ïé âáëâßäåò èá ìçäåíßóïõí üëåò ôéò ðéýóåéò êáé óôçí Ýîïäï êáé óôçí åðáíáöïñü. ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôéò ìïíüäåò ðïõ äéáèýôïõí øýêôç, üôáí åßíáé ðñáêôéêü äõíáôü, áöþóôå ôï ñïíïäéáêüðôç íá óâþóåé ôçí áíôëßá áõôüìáôá. ÊáôÜ ôç äéüñêåéá ôçò íåêñþò ðåñéüäïõ ç áíôëßá êõêëïöïñåß ôï 90% ôçò ñïþò ôïõ ëáäéïý ìýóá áðü ôïí øýêôç ãéá íá ìåéþóåé ôç èåñìïêñáóßá. Äõíáìüêëåéäï (-E) Áíôëßåò ÅðéóôñïöÞ Ðßåóç (-Q) Áíôëßåò ÅðéóôñïöÞ Ðßåóç Ó Þìá 5 3

4 5.1 Ëåéôïõñãßá ìå äýï (2) ðëþêôñá åéñéóôçñßïõ Ó Þìá 6, åéñéóôþñéï 2- ðëþêôñùí 5.2. ÇëåêôñéêÝò Âáëâßäåò Äõíáìüêëåéäùí ìå 2 ðëþêôñá Ç ñïþ ôïõ ëáäéïý êáé ï êéíçôþñáò åëýã ïíôáé áðü ôï ôçëå åéñéóôþñéï ((âëð. Ó Þìá 6) 1. ÐÜíù âýëïò=óôéãìéáßá ðßåóç/(auto Mode Off). Áõôüìáôïò êýêëïò ðßåóçò/åðéóôñïöþò (Auto Mode On). ÁðåëåõèÝñùóç ôïõ ðëþêôñïõ âýëïõò áõôüìáôá åðéóôñýöåé ôï äõíáìüêëåéäï (Auto Mode On or Off) 2. On/Off = ÐÜåé ôïí êéíçôþñá óôï On/Off. Shroud On/Off = ÐÜåé ôïí êéíçôþñá óôï On/Off 5.3 Ñýèìéóç ðßåóçò áíôëßáò Óôñüöéããá åëýã ïõ ÐÐÐ ÐÜíù âýëïò ON / OFF Ó Þìá 7, Âáëâßäá áíáêïýöéóçò Ïé áíôëßåò Äõíáìüêëåéäùí ÊëÜóç-Æ äßíïõí óôï åéñéóôþ äýï äõíáôüôçôåò ñýèéóçò ôçò ðßåóçò ôçò åîüäïõ Á ðñïò ôï Äõíáìüêëåéäï. Ôç Ñõèìéæüìåíç âáëâßäá êáé ôï Auto Cycle. A. Ñõèìéæüìåíç âáëâßäá áðü ôï åéñéóôþ. ÐáîéìÜäé ÁóöÜëéóçò Ç ðßåóç êáôåâáßíåé áíïßãïíôáò ôç âáëâßäá ñýèìéóçò ìý ñé åêåß ðïõ èýëïõìå êáôåõèýíïíôáò ìýñïò ôïõ ëáäéïý óôï äï åßï. Ç ðßåóç èá ðáñáìåßíåé óôçí Ýîïäï ðßåóçò (Á) üôáí ðéýæåôáé ôï ðëþêôñï âýëïò ôïõ åéñéóôçñßïõ. Ãéá íá ñõèìßóåôå ôçí ðßåóç ôçò âáëâßäáò (Âëð. Ó Þìá 7) Ôï Auto Mode åßíáé óôï Off Þ ç ôéìþ ôïõ Set Pres åßíáé ôïõëü éóôïí 7 bar /100 psi õøçëüôåñç áðü ôçí åðéèõçôþ (Âëð. ðáñ. 6.1 êáé C ãéá ëåðôïìýñåéåò. ËáóêÜñåôå ôï ðáîéìüäé áóöáëåßáò ôçò ñõèìéóôéêþò âáëâßäáò êáé ðåñéóôñýøôå ôï åñïýëé ôçò âáëâßäáò áñéóôåñüóôñïöá äéáðéóôþíïíôáò üôé ç ðßåóç ìåéþíåôáé ÎåêéíÞóôå ôçí áíôëßá ìý ñé ôï ëüäé íá æåóôáèåß ðüíù áðü 0 âáèìïýò Êåëóßïõ. ÐéÝóôå óõíå þò ôï âýëïò ôïõ ôçëå åéñéóôçñßïõ ãéá íá áíýâåé ç ðßåóç óôçí Ýîïäï. ÓôñÝøôå ôç âáëâßäá áíáêïýöéóçò ãéá íá áõîþóåôå ôçí ðßåóç ìý ñé ôçí ôéìþ ðïõ ôç èýëåôå. ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá áêñßâåéá ìåéþóôå ôçí ðßåóç êüôù áðü ôçí åðéèõìçôþ êáé áõîþóôå ôç óéãü-óéãü ìý ñé ôçí ôåëéêþ. 5. Óößîôå ôï ðáîéìüäé áóöüëåéáò ôçò âáëâßäáò ñýèìéóçò ðßåóçò ãéá íá áóöáëßóåôå ôçí åðéèõìçôþ ðßåóç. 6. Áðåëåõèåñþóôå ôï ðëþêôñï ÂÝëïò ôïõ ôçëå åéñéóôçñßïõ åðéôñýðïíôáò óôçí ðßåóç ôïõ óõóôþìáôïò íá åðéóôñýøåé óôç ñýèìéóç ôçò ðßåóçò åðéóôñïöþò ôçò åîüäïõ Â. 7. ÅëÝãîôå ôçí ôåëéêþ ðßåóç ëåéôïõñãþíôáò ôï óýóôçìá. Â. Auto Cycle (Áõôüìáôïò Êýêëïò) Ðåñéïñßæåé ôçí ðßåóç áëëüæïíôáò áõôüìáôá ôç ëåéôïõñãßá ðßåóçò-åðéóôñïöþò ôïõ äõíáìüêëåéäïõ óôçí åðéèõìçôþ ôéìþ. ¼ôáí öôüóåé ç ñõèìéóìýíç áðü ôï åñãïóôüóéï ðßåóç åðéóôñïöþò (138 bar/2000 psi) ç áíôëßá ðüåé áðü ôçí ÅðéóôñïöÞ óôçí Ðßåóç Åîüäïõ. Áõôü ãßíåôáé áðü ôïí ìéêñïåðåîåñãáóôþ ðïõ áëëüæåé ôçí êáôåýèõíóç ñïþò ôùí äýï åîüäùí. Ï áõôüìáôïò êýêëïò ëåéôïõñãßáò èá óõíå ßæåôáé üóï ðéýæåôå ôï ðëþêôñï ÂÝëïò. Ãéá åíåñãïðïßçóç ôïõ Áõôüìáôïõ Êýêëïõ (Auto Cycle) êáé ñýèìéóç ôçò ðßåóçò: (Âëð. ðáñ. 6.4. êáé C.) 1. ÅíåñãïðïéÞóôå ôï Auto Cycle åìöáíßæïíôáò ôï ìåíïý "Automode" êáé áëëüæïíôáò ôç ñýèìéóç óôï ÏÍ ìå ôï ðëþêôñï ÂÝëïò ôçò ïèüíçò. Óþóôå ôçí åðéëïãþ ôï ðéýæïíôáò ìéá öïñü ôï ðëþêôñï Menu. 2. Ñõèìßóôå ôçí åðéèõìçôþ ðßåóç ëåéôïõñãßáò åìöáíßæïíôáò ôï ìåíïý "Set Pres" êáé ñõèìßæïíôáò ôçí ôéìþ ñçóéìïðïéþíôáò ôá ðëþêôñá âýëç ôçò ïèüíçò. 3. ÁíÜøôå ôçí áíôëßá ðéýæïíôáò ôï ðëþêôñï åéñéóôçñßïõ On/Off. 4. ÐéÝóôå êáé êñáôþóôå ðáôçìýíï ôï âýëïò "ÐÜíù" ãéá íá ðüôå óôïí Áõôüìáôï Êýêëï (Auto Cycle) ôïõ äõíáìüêëåéäïõ 5. Áí ôï äõíáìüêëåéäï äåí ëåéôïõñãåß áõôüìáôá Þ ëåéôïõñãåß, åëáôùìáôéêü áõîþóôå ôçí ðßåóç ìå ôç âáëâßäá ñýèìéóçò 7 bar ðüíù áðü ôçí åðéèõìçôþ ðßåóç ôïõ áõôüìáôïõ êýêëïõ. ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ: Ç ìýãéóôç ðßåóç åðéóôñïöþò (Ýîïäïò Â), ãíùóôþ êáé óáí ðßåóç bypass åßíáé ñõèìéóìýíç áðü ôï åñãïóôüóéï óôá bar ( psi) êáé äå ìðïñåß íá ñõèìéóôåß. 6.0 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ ÇËÅÊÔÑÉÊÇÓ ÏÈÏÍÇÓ (LCD) Ç áíôëßá ÊëÜóç Æ ôïõ äõíáìüêëåéäïõ ëåéôïõñãåß ìå äýï ðßíáêåò: Ôïí ðßíáêá éó ýïò (ÑÂ) êáé ôïí ðßíáêá åëýã ïõ (CB), ðïõ óõíäýïíôáé ìåôáîõ ôïõò ìå ðëáôý êáëþäéï. Óôïí ðßíáêá éó ýïò õðüñ ïõí ôá ôåñìáôéêü ôïõ ñåýìáôïò ôïõ êéíçôþñá, ôá ðåñéöåñåéáêü, üðùò ï øýêôçò, ôï ôçëå åéñéóôþñéï, ïé çëåêôñïâáëâßäåò êëð êáé ï äåßêôçò ëáäéïý. ÐåñéëáìâÜíåé êáé ôï ìåôáó çìáôéóôþ, ôï äéáêüðôç êõêëþìáôïò êáé ôïõò ïäçãïýò., ÐÑÏÓÏ Ç: Ôï ôáìðëþ åëýã ïõ åßíáé ìéá óõóêåõþ åõáßóèçôç óôïí çëåêôñïìáãíçôéóìü. ÐñÝðåé íá êáôáâüëëåôáé åéäéêþ öñïíôßäá üôáí ãßíåôáé óõíôþñçóç áõôïý ôïõ ðßíáêá. (ð.. ìáíéêýôéá ESD) 4

5 6.1. Ëåéôïõñãßá Ïèüíçò (LCD) Ïèüíç 1 ÅìöÜíéóç áñéèìþí PSI MPa BAR HOURS CYCLES LOW MOTOR VOLTAGE OVERLOAD ÅìöÜíéóç êåéìýíïõ Åêôüò áðü ôï ôçëå åéñéóôþñéï ðïõ ñçóéìåýåé ãéá ôï On/Off ôïõ êéíçôþñá êáé ôç ëåéôïõñãßá ôùí âáëâßäùí, ï ðßíáêáò åëýã ïõ (CB) ìå ôá 4 ðëþêôñá ôïõ åßíáé ôï êýñéï üñãáíï åðéêïéíùíßáò ôïõ åéñéóôþ ìå ôçí áíôëßá. Ìå ôá τέσσερα αυτά πλήκτρα μπορούν να ενεργοποιηθούν όλες οι λειτουργίες και οι ρυθμίσεις που περιγράφονται. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σπασμένη ή κατεστραμμένη η πλαστική επικάλυψη που προστατεύει την οθόνη και τα πλήκτρα. Ποτέ μην πιέζετε τα πλήκτρα με αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα. Χρησιμοποιείτε μόνο τα δάχτυλά σας. Καθαρίζετε την επικάλυψη με νωπό πανί χωρίς απορρυπαντικά ή καθαριστικά υλικά. A. Διαδικασία Εκκίνησης Για λογισμικό 5.5 ή προγενέστερο. Όταν η αντλία συνδέεται στο ρεύμα η οθόνη θα δείξει για δύο δευτερόλεπτα: FIRM- WARE x.x. Για λογισμικό 5.6 και μεταγενέστερο. Όταν η αντλία συνδέεται στο ρεύμα η οθόνη θα δείξει για ένα δευτερόλεπτο: FIRM- WARE x.x μετά Model xx για 0,5 δεύτερα και μετά MOTOR UN/1P/3P για 0,5 δεύτερα. Ο μικροελεγκτής θα αναγνωρίσει αυτόματα τον προαιρετικό μετατροπέα πίεσης που βρίσκεται μέσα στην αντλία. Η ανάγνωση μετά τη διαδικασία εκκίνησης είναι ΟΚ στην επόμενη ένδειξη της οθόνης και η τρέχουσα πίεση της αντλίας στην ψηφιακή ένδειξη. Β. Πλήκτρα λειτουργίας της οθόνης LCD Τα πλήκτρα Πάνω Βέλος και Κάτω βέλος εξυπηρετούν δύο σκοπούς. Oταν η οθόνη δείχνει ένα μενού τα βέλη αυτά χρησιμεύουν για να μεταβαίνουμε στις επιλογές του μενού. Όταν η αντλία είναι στο Local Mode το πάνω βέλος αλλάζει τις θέσεις Α και Β της ηλεκτροβαλβίδας. (το χειριστήριο δεν λειτουργεί στη Local Mode). C. Διαθέσιμα μενού Το λογισμικό παρέχει στο χειριστή τα παρακάτω Μενού: Automode - Ρύθμιση Αυτόματου Κύκλου δυναμόκλειδου στο ON ή OFF. Στο OFFτο μενού Set Pres (Firmware 5.5 και προηγούμενα) ή HI PRESS (Firmware Set Pres 5.6 ή μεταγενέστερα) δεν διατίθεται και η ένδειξη πίεσης της αντλίας Set Pres ή HI PRESS δεν επιρρεάζει την αντλία. Set Press ή HI PRESS - (Διαθέσιμη μόνο με Automode ON). Με ρύθμιση της πίεσης λειτουργίας το δυναμόκλειδο θα λειτουργεί αυτόματα. Με κλιμάκωση 50 psi (3.5 bar) η μέγιστη πίεση είναι psi (800 bar) για αντλίες (-Ε) και psi (700 bar) για αντλίες (-Q). Σημείωση: Για λογισμικό Firmware 5.6 ή προγενέστερο - το κρυφό μενού καλυμπραρίσματος για το ψηφιακό μανόμετρο γίνεται από το μενού. Units - Ρυθμίστε τις μονάδες μέτρησης σε PSI / BAR / MPa (ρύθμιση εργοστασίου psi). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λογισμικό 5.6 και μεταγενέστερο - το κρυμμένο μενού καλιμπραρίσματος για το ψηφιακό μανόμετρο βρίσκεται από το μενού. Motor - äåß íåé ôï ìåôñçôþ ùñþí ëåéôïõñãßáò êáé áíïßãο êëåßíåé ôï ìåôñçôþ (äåí ñõèìßæåôáé) Low Volt - áìçëþ ôüóç äåß íåé ôç áìçëþ ôüóç þñåò-ìýôñçóç (äåí ñõèìßæåôáé) Advance - äåß íåé ôéò þñåò ëåéôïõñãßáò ðßåóçò ôçò çëåêôñïâáëâßäáò êáé ôï On/Off ôïõ ìåôñçôþ (äåí ñõèìßæåôáé) Retract - Δείχνει τις ώρες λειτουργίας της åðéóôñïöþò ôçò çëåê/äáò êáé ôï On/Off ôïõ ìåôñçôþ (äåí ñõèìßæåôáé) Local - ÐÜåé ôçí áíôëßá óôçí ëåéôïõñãßá On/Off Language Ρύθμιση γλώσσας με προρύθμιση τα Αγγλικά. Diagnose Δείχνει τα μηνύματα εισόδου του χειριστηρίου και άλλων ηλεκτρικών εξαρτημάτων 6.2. ËáèåìÝíåò óõíèþêåò ÏðïéáäÞðïôå ëüèïò κατάσταση èá äéáêüøåé ôç ëåéôïõñãßá êáé èá åìðïäßóåé ôçí áíôëßá íá îåêéíþóåé. Á. Êáèáñéóìüò ËáèåìÝíçò Κατάστασηςóôçí Ïèüíç LCD Áöïý äéïñèùèåß ç áéôßá ðïõ ðñïêüëåóå ôï ðñüâëçìá, êáèáñßæïõìå ôï ìþíõìá óôçí ïèüíç äéáêüðôïíôáò ôï ñåýìá, ðåñéìýíïíôáò 10 äåõôåñüëåðôá þóðïõ íá êáèáñßóïõí üëåò ïé åíäåßîåéò êáé ìåôü îáíáôñïöïäïôïýìå ôçí áíôëßá ìå ñåýìá. On/Off / Mενού / Κάτω βέλος / Πάνω βέλος Το πλήκτρο On/Off ανάβει και σβήνει τον κινητήρα. Η λειτουργία Off του κινητήρα υπάρχει ακόμη και αν η αντλία ΔΕΝ είναι στην λειτουργία LOCAL αλλά χρησιμοποιείται το χειριστήριο. Το πλήκτρο MENU μεταφέρει το χειριστή από την κανονική λειτουργία στα μενού. Πιέζοντάς το σώζονται όποιες αλλάγές έχουν γίνει. Πιέζοντάς το διαδοχικά εμφανίζονται τα διάφορα μενού. Για επιστροφή στην κανονική λειτουργία πιέστε και κρατείστε το πλήκτρο MENU 2 δευτερόλεπτα, ή μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 60 δευτερόλεπτα. 5 Â. Ðñüâëçìá çëåêôñéêþò ôñïöïäïóßáò íäåéîç: "POWER OFF" = ùñßò ñåýìá Scr een 2 POWER POWER OFF

6 Ôï ðñüâëçìá áõôü åìöáíßæåôáé üôáí ç êýñéá ðáñï Þ ðýóåé êüôù áðü ôï 65% ôçò êáíïíéêþò ôüóçò. Ç áíôëßá èá óâþóåé ôéò âáëâßäåò êáé ôïí êéíçôþñá êáé èá äåßîåé "POWER OFF" óôçí ïèüíç. ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ç Ýíäåéîç èá õðüñ åé ìåñéêü äåõôåñüëåðôá ìåôü ôç äéáêïðþ ôïõ ñåýìáôïò. Ôï ðñüâëçìá áõôü åìöáíßæåôáé üôáí ç èåñìïêñáóßá ôïõ ëáäéïý óôï äï åßï îåðåñíü ôïõò 175 F (80 C) F. Ðñüâëçìá óôüèìçò ëáäéïý íäåéîç "OIL LEVEL" C. Ðñüâëçìá ðëþêôñïõ íäåéîç: "Button fault" = Ðñüâëçìá ðëþêôñïõ Scr een 3 BUTTON FAULT S cr een 6 OIL LEVEL Ôï ðñüâëçìá áõôü åìöáíßæåôáé üôáí ç óôüèìç ôïõ ëáäéïý óôï äï åßï ðýöôåé êüôù áðü 34 mm ìåôñçìýíá áðü ôïí ðüôï. Ôï ðñüâëçìá áõôü åìöáíßæåôáé üôáí ï ìéêñï-åðåîåñãáóôþò áíôéëçöèåß ðßåóç êüðïéïõ ðëþêôñïõ êáôü ôçí åêêßíçóç Þ áí ôï ðëþêôñï On/Off ðéåóôåß ðüíù áðü 3 äåõôåñüëåðôá D. Õðåñöüñôéóç êéíçôþñá íäåéîç: "MTR OVLD" = Õðåñöüñôéóç êéíçôþñá Õðåñöüñôéóç êéíçôþñá Scr een 4 MTR OVLD 6.3 Åíäåßîåéò ÐñïåéäïðïéÞóåùí ¼ëåò ïé ðñïåéäïðïéþóåéò åðéóçìáßíïõí óôï ñþóôç ôéò óõíèþêåò ëåéôïõñãßáò áëëü ç áíôëßá óõíå ßæåé íá äïõëåýåé. Ç ðñïåéäïðïßçóç èá åîáöáíéóôåß ìüëéò ðüøåé íá õðüñ åé ôï ðñüâëçìá Á. áìçëþ ôüóç ñåýìáôïò íäåéîç "LOW VOLT" = áìçëþ ôüóç S cr een 7 Low Voltage LOW VOLT MOTOR OVERLOAD Ôï ðñüâëçìá áõôü åìöáíßæåôáé üôáí ôï ñåýìá ðïõ ôñáâüåé ï êéíçôþñáò îåðåñíü ôï ðñïêáèïñéóìýíï üñéï ôïõ äéáêüðôç ôïõ åóùôåñéêïý êõêëþìáôïò. (Ï äéáêüðôçò èá îáíáñõèìéóôåß áõôüìáôá ìüëéò ïé óùóôýò óõíèþêåò áðïêáôáóôáèïýí. Åíôïýôïéò ï ñþóôçò èá ðñýðåé íá êáèáñßóåé ôçí Ýíäåéîç êáé ìåôü íá ðéýóåé ôï ðëþêôñï On/Off ãéá íá îåêéíþóåé ôïí êéíçôþñá). Å. Ðñüâëçìá Èåñìïêñáóßáò ëáäéïý íäåéîç "Oil Temp" = Èåñìïêñáóßá ëáäéïý Oil temp áìçëþ ôüóç èåùñåßôáé üôáí ç ôüóç ôïõ ñåýìáôïò ðýóåé êüôù áðü ôï 80% ôçò ïíïìáóôéêþò. Åíþ ç áíôëßá èá äïõëåýåé ç Ýíäåéîç èá áíáâïóâþíåé óôçí ïèüíç êáé ïé þñåò ìå áìçëþ ôüóç èá ìåôñïýíôáé êáé èá áðïèçêåýïíôáé óôïí ðßíáêá åëýã ïõ. Ç êáíïíéêþ ëåéôïõñãßá ôçò áíôëßáò åîáêïëïõèåß íá ðáñý åôáé. ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôçí âýëôéóôç ëåéôïõñãßá ôçò áíôëßáò óõíéóôüôáé íá ìç äïõëåýåé ç áíôëßá óå áìçëþ ôüóç. Scr een 5 OIL TEMP 6

7 6.4 Ìåíïý Ïèüíçò LCD (Åðßóçò äåßôå ôïí ðßíáêá 1, Ðßíáêá ÃñÞãïñùí Ïäçãéþí (ÐÃÏ) ðïõ âñßóêåôáé ìåôü ôçí ðáñüãñáöï 9.0) A. ÊáíïíéêÞ ëåéôïõñãßá Scr een 8 OK 0 PSI (Βλπ. Οθόνη 10). Η οθόνη επιτρέπει στο χειριστή να ρυθμίσει την πίεση λειτουργίας του δυναμόκλειδου στον αυτόματο κύκλο. Αλλαγές με βήματα 50 psi (3,5 bar) πιέζοντας είτε το πλήκτρο Πάνω (Κάτω) ή κρατώντας το πιεσμένο για πιο γρήγορα. Η μέγιστη τιμή πίεσης είναι psi (800 bar) για τις αντλίες (-Ε) και psi (700 bar) για τις αντλίες (-Q). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λογισμικό 5.5 και προηγούμενο - το κρυμένο μενού καλιμπραρίσματος για το ψηφιακό μανόμετρο βρίσκεται από το μενού). Διατηρείστε τις ρυθμίσεις και προχωρείστε πιέζοντας το πλήκτρο MENU. Βλπ. ΠΓΟ βήμα #2Α. D. Μενού Units Scr een 11 UNITS PSI MPa BAR (Βλπ. Οθόνη 8.) Η οθόνη της αντλίας Ζ-κλάση για δυναμόκλειδα ξεκίνησε με επιτυχία (ΟΚ). Η πίεση είναι 0 psi. Μπήτε στο μενού πιέζοντας το πλήκτρο MENU. Βλέπε τα βήματα ΠΓΟ #1 ή #12 B. Μενού Auto Mode Scr een 9 AUTOMODE OFF (Βλπ. Οθόνη 11). Η οθόνη επιτρέπει στο χειριστή να ρυθμίσει τη μονάδα πίεσης πιέζοντας τα πλήκτρα Κάτω (Πάνω) επιλέγοντας PSI, BAR, MPa με ρύθμιση εργοστασίου τα psi. Διατηρείστε τις ρυθμίσεις πιέζοντας το πλήκτρο MENU. Σημείωση: Για Λογισμικό 5.6 και μεταγενέστερο το κρυμμένο μενού καλιμπραρίσματος για το ψηφιακό μανόμετρο βρίσκεται από αυτό το μενού. Βλέπε ΠΓΟ βήμα #3. E. Μενού Motor Scr een 12 (Οθόνη 9). Η οθόνη επιτρέπει στο χειριστή να βάλει τον αυτόματο κύκλο ΟΝ ή OFF. Στο OFF το μενού Set Pres (Λογισμικό 5.5 και προηγούμενο) ή HI PRESS (Λογισμικό 5.6 και μεταγενέστερο) δεν είναι διαθέσιμο και οι τιμές των πιέσεων Set Pres και HIPRESS δεν επηρεάζουν την αντλία. Βάλτε ΟΝ ή OFF πιέζοντας το πλήκτρο Πάνω ή το πλήκτρο Κάτω. Σημείωση: Για Λογισμικό 5.6 και μεταγενέστερο - η Ρύθμιση στο ΟΝ αλλάζει την Κανονική Λειτουργία του Μενού από το ΟΚ στο AUTO. Διατηρείστε τη ρύθμιση και προχωρείστε πιέζοντας το πλήκτρο MENU. Βλέπε ΠΓΟ Βήμα #2 C. Set Press HI PRESS Μενού (διαθέσιμο μόνο με την αυτόματη λειτουργία ΟΝ). Scr een 10 PRES PSI MOTOR 4.8 HOURS CYCLES (Βλπ. Οθόνη 12). Αυτή η οθόνη επιτρέπει στο χειριστή να διαβάσει τον αριθμό των ωρών (των κύκλων ΟΝ/OFF) του κινητήρα. Πηγαίνετε από τις ώρες στους κύκλους λειτουργίας πιέζοντας είτε το πλήκρο Πάνω είτε το Κάτω. Συνεχίστε πιέζοντας το πλήκτρο MENU. (Βλπ. ΠΓΟ βήμα #4) ÃåíéêÞ ðáñáôþñçóç ãéá όλες ôéò åíäåßîåéò ùñþí êáé êýêëùí. ÅÌÖÁÍÉÆÏÌÅÍÅÓ ÙÑÅÓ - ìý ñé 9999,9 ç Ýíäåéîç èá äåß íåé þñåò ìå äåêáäéêü. - áðü 10, áêýñáéåò þñåò èá åìöáíßæïíôáé (äåí öáßíïíôáé ôá äåêáäéêü øçößá) - ðüíù áðü þñåò ï ìåôñçôþò îåêéíü ðüëé áðü ôï 0,0 ìåôñþíôáò þñåò ìå äåêáäéêü. ÅÌÖÁÍÉÆÏÌÅÍÏÉ ÊÕÊËÏÉ - ðüíù áðü êýêëïõò ï ìåôñçôþò îåêéíü ðüëé áðü ôï 0 7

8 E. Ìåíïý "Low Volt" = áìçëþ ôüóç I. Ìåíïý "Local" = Ôïðéêü Scr een 13 Scr een 16 LOW VOLT.0 HOURS LOCAL OFF (Âëð. Ïèüíç 11.) Ç Ïèüíç áõôþ åðéôñýðåé íá äéáâüóïõìå ðüóåò þñåò ç áíôëßá ëåéôïýñãçóå ìå áìçëþ ôüóç ñåýìáôïò. Óõíå ßóôå ðéýæïíôáò ôï ðëþêôñï "MENU" (Âëð. ÐÃÏ âþìá #5. G. Ìåíïý "Advance" = Ðßåóç Scr een 14 ADVANCE 188 HOURS CYCLES (Âëð. Ïèüíç 16) Ç Ïèüíç áõôþ åðéôñýðåé óôï ñþóôç íá êüíåé ÏÍ/OFF ôï Local. ¼ôáí åßíáé ÏÍ ôá ðëþêôñá της αντλίας áíôéêáèéóôïýí åêåßíá ôïõ åéñéóôçñßïõ óôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò. (ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ç ëýîç Local áíôéêáèéóôü ôï ÏÊ óôçí êáíïíéêþ ëåéôïõñãßá êáé ôï ôçëå åéñéóôþñéï áðåíåñãïðïéåßôáé.) Áõôü óçìáßíåé üôé ôï ôçëå åéñéóôþñéï Þ ôï êáëþäéï äåí ëåéôïõñãïýí. Ìåôáâáßíïõìå áðü ôï ÏÍ óôï ÏFF ôïõ Local ðéýæïíôáò ôï ðëþêôñï ÐÜíù Þ ôï ÊÜôù. Äéáôçñïýìå ôéò ñõèìßóåéò êáé óõíå ßæïõìå ðáôþíôáò Menu. (Âëð. ÐÃÏ âþìá #8 και #9.) J. Ìåíïý "Language" = Ãëþóóá S cr een 17 ENGLISH (Âëð. Ïèüíç 14.) Ç Ïèüíç áõôþ åðéôñýðåé íá äéáâüóïõìå ðüóåò þñåò ç áíôëßá ëåéôïýñãçóå ìå ôçí çëåêôñïâáëâßäá õðü ðßåóç (Advance). Ìåôáâåßôå áðü ôïí áñéèìü ùñþí óôïõò êýêëïõò ðéýæïíôáò ôï ðëþêôñï ÐÜíù Þ ôï ðëþêôñï ÊÜôù. Óõíå ßóôå ðéýæïíôáò ôï ðëþêôñï "MENU" (Âëð. ÐÃÏ âþìá #6. H. Ìåíïý "Retract" = EðéóôñïöÞ Scr een 15 RETRACT 334 HOURS CYCLES (Βλπ. Οθόνη 17) ¼ôáí öáßíåôáé ç ãëþóóá óôçí ïèüíç ï ñþóôçò ìðïñåß íá ôçí áëëüîåé ðéýæïíôáò ôï ðëþêôñï ÐÜíù Þ ôï ðëþêôñï ÊÜôù. Óþóôå ôéò åðéëïãýò êáé óõíå ßóôå ðéýæïíôáò ôï ðëþêôñï "MENU" (Âëð. ÐÃÏ âþìá #10. K. Ìåíïý "Diagnose" = ÄéÜãíùóç Scr een 18 DIAGNOSE PSI (Âëð. Ïèüíç 15.) Ç Ïèüíç áõôþ åðéôñýðåé íá äéáâüæïõìå ôïí áñéèìü ùñþí ðïõ Ý åé äïõëýøåé ç çëåêôñïâáëâßäá óôçí åðéóôñïöþ (êáé ôïõò Êýêëïõò On/Off ). Ìåôáâåßôå áðü ôïíáñéèìü ùñþí óôïõò êýêëïõò ðéýæïíôáò ôï ðëþêôñï ÐÜíù Þ ôï ðëþêôñï ÊÜôù. Óõíå ßóôå ðéýæïíôáò ôï ðëþêôñï "MENU" (Âëð. ÐÃÏ âþìá #7. Äåí ñçóéìïðïéåßôáé ÁíåìéóôÞñáò ÊÁÔÙ ðëþêôñï ôçëå åéñéóôçñßïõ ÐÁÍÙ ðëþêôñï ôçëå åéñéóôçñßïõ ÐëÞêôñï ôçëå åéñéóôçñßïõ ÏÍ / OFF (Âëð. Ïèüíç 18) Ç Ïèüíç áõôþ åðéôñýðåé óôï ñþóôç íá äéáãíþóåé ìåñéêü ðñïâëþìáôá âëýðïíôáò áí 8

9 ο ìéêñïåðåîåñãáóôþò Ý åé ëüâåé óþìáôá áðü ôï ôçëå åéñéóôþñéï. ÊáíÝíá óþìá óçìáßíåé üôé ôï ðñüâëçìá åßíáé ðéèáíü óôï ôçëå åéñéóôþñéï Þ óôï êáëþäéü ôïõ. ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åðéëïãþ Local ìý ñé íá áðïêáôáóôáèåß ôï ðñüâëçìá (Âëð. ÐÃÏ âþìá #11.) Scr een 19 Scr een 20 Scr een 21 Pr ess Pr ess CAL PT A 0 PSI DIAGNOSE PSI (Âëð. Ïèüíç 19) Oèüíç διάγνωσης με το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου ON/OFF (κινητήρα) ðáôçìýíï. DIAGNOSE PSI (Âëð. Ïèüíç 20) Oèüíç Διάγνωσης ìå ôï ðëþêôñï ôïõ Advance ôïõ ôçëå åéñéóôçñßïõ ðáôçìýíï. 6.5 ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΕΝΟΥ ΟΘΟΝΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ Ο ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΙΕΣΗΣ Α. Μενού Calibration = Καλιμπραρίσματος 7.0 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ Åðéèåùñåßôå óõ íü ãéá äéáññïýò Þ óðáóßìáôá üëï ôï óýóôçìá. ÅðéóêåõÜæåôå Þ áëëüæåôå ôá êáôåóôñáìýíá åîáñôþìáôá. Ôá çëåêôñéêü åîáñôþìáôá, ð..,ôï êáëþäéï, ìðïñïýí íá åðéóêåõáóèïýí ìüíï áðü åîïõóéïäïôçìýíï çëåêôñïëüãï, ðïõ åöáñìüæåé üëïõò ôïõò ôïðéêïýò êáé åèíéêïýò êáíïíéóìïýò. 7.1 ëåã ïò óôüèìçò Ëáäéïý ÅëÝãîôå ôç óôüèìç ëáäéïý ôçò áíôëßáò ðñéí îåêéíþóåôå ôçí áíôëßá êáé áí ñåéüæåôáé ðñïóèýóôå ëüäé áöáéñþíôáò ôçí ôüðá ðëþñùóçò. ÐÜíôá íá âåâáéùíüóáóôå üôé ôá Ýìâïëá ôùí êõëßíäñùí Ý ïõí åðéóôñýøåé, ðñéí ðñïóèýóåôå ëüäé. Âëð. Ó ÁëëáãÞ Ëáäéïý êáé êáèáñéóìüò Äï åßïõ Ëáäéïý Ôï ñþìá ôïõ ëáäéïý HF ôçò Enerpac åßíáé ìðëå. Óõ íü êüíåôå Ýëåã ï óõãêñßíïíôáò ôï ëüäé ôçò áíôëßáò ìå êáéíïýñãéï ëüäé Enerpac. Óáí ãåíéêü êáíüíá áäåéüæåôå êáé êáèáñßæåôå ôï ëüäé êüèå 250 þñåò ëåéôïõñãßáò, Þ óõ íüôåñá áí ôï ðåñéâüëëïí åñãáóßáò åßíáé âñþìéêï. ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ÁõôÞ ç äéáäéêáóßá áðáéôåß íá âãüëåôå ôçí αντλία áðü ôï äï åßï ëáäéïý. Åñãáóèåßôå óå êáèáñü ðüãêï êáé ýóôå ôï ëüäé óýìöùíá ìå ôïõò êáíïíéóìïýò. 1. Îåâéäþóôå ôéò 13 âßäåò ðïõ êñáôïýí ôï êáðüêé óôï äï åßï êáé óçêþóôå ôçí áíôëßá Ýîù áðü ôï äï åßï. ÐñïóÝîôå íá ìçí êáôáóôñýøåôå ôï ößëôñï. 2. ÁäåéÜóôå ôï ëüäé áðü ôï äï åßï. 3. Êáèáñßóôå ôï äï åßï êáé ôï ìáãíþôç ìå êáôüëëçëï êáèáñéóôéêü. 4. ÂãÜëôå ôï ößëôñï ãéá êáèüñéóìá. (Ìçí ôñáâüôå ôï ðëýãìá Þ ôïí ðüôï ôçò åéóüäïõ ãéá íá ìçí ôï êáôáóôñýøåôå.). Êáèáñßóôå ôï ìå äéáëõôéêü êáé ìáëáêü ðéíýëï. ÎáíáåãêáôáóôÞóôå ôï. 5. ÓõíäÝóôå îáíü ôçí áíôëßá ìå ôï äï åßï, áëëüæïíôáò ôï óôåãáíùôéêü ðïõ âñßóêåôáé áíüìåóü ôïõò. 6. Ãåìßóôå ôï äï åßï ìå íýï ëüäé. Ôï äï åßï åßíáé ãåìüôï üôáí ç óôüèìç öáßíåôáé óôï ìýóï ôïõ ðáñüèõñïõ åëýã ïõ. (Âëð. Ó. 4). 7.3 ÁëëáãÞ ößëôñïõ (ðñïáéñåôéêü) 'Åíá ößëôñï ãéá ôç ãñáììþ åðéóôñïöþò ìðïñåß íá ðáñáããåëèåß ðñïáéñåôéêü. Ôï åîüñôçìá ôïõ ößëôñïõ èá ðñýðåé íá áíôéêáèßóôáôáé êüèå 250 þñåò ëåéôïõñãßáò Þ óõ íüôåñá ãéá âñþìéêï ðåñéâüëëïí. Ç âüóç ôïõ ößëôñïõ äéáèýôåé bypass 25 psi (1,7) bar ãéá íá ìçν τρυπήσε από υπερπίεση áí âïõëþóåé. Ôï åîüñôçìá ôïõ ößëôñïõ Ý åé êùäéêü PF Αντικατάσταση Ψηκτρών Κινητήρα Για αποφυγή καταστροφής του κινητήρα, οι ψήκτρες του κινητήρα σταματάνε αυτόματα τον κινητήρα όταν οι ψήκτρες φθαρούν σε μήκος 6 mm. Επιθεωρείτε και τις δύο ψήκτρες. 1. Αποσυνδέστε την αντλία από το ρεύμα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία η αντλία θα πρέπει να αποσυνδέεται τελείως από το ρεύμα πριν γίνει οποιοδήποτε σέρβις των ψηκτρών. (Βλπ. Οθόνη 21). Αυτή η οθόνη επιτρέπει στο χειριστή να ρυθμίσει την πίεση που φαίνεται στην οθόνη ώστε να ταιριάζει με εκείνη του κυρίως μανομέτρου. Το μενού πρόσβασης είναι το εξής: Για Λογισμικό 5.5 ή προηγούμενο - βάλτε το AUTOMODE στο ΟΝ και πηγαίνετε στο μενού Set Press Για Λογισμικό 5.6 ή μεταγενέστερο - πηγαίνετε στο μενού UNITS. Μετά πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ON/OFF επί 7 δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί ENTRY CODE. Πιέστε και κρατήστε πατημένα και τα δύο πλήκτρα Πάνω και Κάτω Βέλος για 7 δευτερόλεπτα. Βλπ. Πίνακα 2 Καλιμπράρισμα αντλίας Ζ-κλάση για τα βήματα ρύθμισης Αφαιρέστε και τις δύο τάπες των ψηκτρών (Α), λυγίζοντας το μάνταλο των ψηκτρών (Β) και τραβήξτε τις μαλακά έξω (βλπ. Σχήμα 8). 3. Αφαιρέστε τις ψήκτρες του κινητήρα περιστρέφοντας το μαύρο κάλυμμα αριστερόστροφα. 4. Αντικαταστείστε και τις δύο ψήκτρες και ακολουθείστε την αντίστροφη πορεία για τη συναρμολόγηση.

10 Ãéá äéáêüðôç èåñìïêñáóßáò/óôüèìçò ëáäéïý Σχήμα 8. Αφαίρεση τάπας ψήκτρας Α. Τάπα ψήκτρας Β. Μάνδαλο τάπας ψήκτρας 8.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ Ï ìåôáôñïðýáò ðßåóçò, ï åíáëëüêôçò èåñìüôçôáò, ï ðéåóïäéáêüðôçò, ôï åéñéóôþñéï, ïé çëåêôñïâáëâßäåò (Á) & (Â) ðáñý ïíôáé ìå óõíäýóìïõò ðïõ êïõìðþíïõí óôïõò áíτßóôïé ïõò ôïõ çëåêôñéêïý ðßíáêá (Ó. 11) Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáé ïäçãßåò ãéá ôá åîáñôþìáôá âëýðå ôéò éóôïóåëßäåò: Ãéá ìåôáôñïðýá ðßåóçò ÅíáëëÜêôçò èåñìüôçôïò ( óôç ìðüñá ôïõ êõñßùò ìåíïý ãëõóôñßóôå ôï ðïíôßêé ðüíù áðü ôï "products" êáé äåßôå ôï õðïìåíïý. ÊÜíôå êëéê óôï cooling solutions, êëéê óôï product catalog óôá äåîéü êáé îáíü êëéê óôï dc fan. Óôçí åðüìåíç ïèüíç âüëôå 5920PL-05W-B40 óôï ðåäßï áíáæþôçóçò êáé êüíåôå êëéê óôï "go".) 8.1 Αντικατάσταση μετατροπέα πίεσης Όλες οι αντλίες ZU4 των Δυναμόκλειδων διαθέτουν προεγκατεστημένο μετατροπέα πίεσης. Για να τον αντικαταστείστε αναφερθείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του μετατροπέα πίεσης Ένδειξη Μεταβαλλόμενης τιμής Ο μετατροπέας πίεσης είναι πολύ ακριβής και μετρά την πίεση σε πραγματικό χρόνο. Για να βοηθηθεί ο χειριστής όταν η πίεση αλλάζει γρήγορα στο καντράν, οι αντλίες Ζ-κλάση προσφέρουν ένα μεταβαλλόμενο ρυθμό ένδειξης. Ο μικροεπεξεργαστής θα αλλάξει αυτόματα τα διαστήματα τιμών βασιζόμενος στην αλλαγή της πίεσης, με διαστήματα 50, 100, 500 και 1000 psi (4, 7, 35 και 70 bar). Όταν ο ρυθμός αλλαγής της πίεσης είναι αργός η ένδειξη θα γίνεται σε διαστήματα 50 psi (4 bar). Όταν αλλάζει γρήγορα, η ένδειξη θα γίνεται σε διαστήματα 1000 psi (70 bar). Είσοδος Αντικαταστάσιμη ασφάλεια F1 Οδηγοί κινητήρα Επίπεδη κορδέλα άκρου καλωδίου Διακόπτης δείκτη λαδιού Δείκτης θερμοκρασίας Διακόπτης πίεσης Φίλτρο Μετατροπέας πίεσης Ανεμιστήρας ψύκτη Xειριστήριο Επιστροφή Πίεση λειτουργίας Αντικαταστάσιμη ασφάλεια F3 Σχήμα 9. Πίνακας ηλεκτρικής ισχύος 10

11 Οι τιμές της πίεσης ενημερώνονται στην οθόνη με ρυθμό 5 φορές ανά δευτερόλεπτο. Για επισκευή απευθυνθείτε στο Eξουσιοδοτημένο. Συνεργείο της Enerpac. 9.0 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΟΔΗΓΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ) Μόνο εξειδικευμένοι τεχνικοί στα υδραυλικά πρέπει να κάνουν σέρβις την αντλία ή τα στοιχεία της. Ένα πρόβλημα στο σύστημα μπορεί να μην είναι αποτέλεσμα κακής λειτουργίας της αντλίας. Για τη διάγνωση της δυσλειτουργίας πρέπει να γίνεται διάγνωση σε όλο το σύστημα. Οι παρακάτω πληροφορίες έχουν σκοπό να χρησιμεύσουν σαν βοήθημα για ανίχνευση αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ïäçãüò Áíß íåõóçò Âëáâþí Πρόβλημα * Πιθανή αιτία * Ενέργεια * Η αντλία δεν ξεκινά Το χειριστήριο δεν λειτουργεί Λάθος διαδικασία Οι ψήκτρες του κινητήρα είναι φθαρμένες Η αντλία βρίσκεται στη θέση LOCAL Είναι χαλασμένο το χειριστήριο Βλέπε παράγ. 5.0 Λειτουργία και 6.2 Λάθος διαδικασία. Για λεπτομέρειες Βλέπε παραγ. 7.4 Αντικατάσταση ψηκτρών κινητήρα Βλέπε Παραγ. 6.4Ι Local Menu Βλέπε Παράγ. 6.4.Κ Diagnose Menu Βλέπε Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Ο κινητήρας σταματά υπό φορτίο Χαμηλή τάση Bλέπε Παραγ. 6.3Α και 6.4F Διακόψτε τη λειτουργία των άλλων ηλεκτρικών συσκευών. Χρησιμοποιείστε στιβαρότερο καλώδιο προέκτασης μανομέτρου Η ηλεκτρική βαλβίδα δεν λειτουργεί Η αντλία δε σηκώνει πίεση ή δε φτάνει στη μέγιστη πίεση Δεν υπάρχει ρεύμα ή υπάρχει λάθος τάση Το καλώδιο της ηλεκτροβαλβίδας είναι αποσυνδεμένο ή κατεστραμμένο Απορρυθμισμένη βαλβίδα Χαμηλό επίπεδο λαδιού Η ρυθμιστική βαλβίδα ρυθμίστηκε πολύ χαμηλά Εξωτερική διαρροή Εσωτερική διαρροή στην αντλία Εσωτερική διαρροή στη βαλβίδα Εσωτερική διαρροή στα εξαρτήματα Συνδέστε τη σωστή τάση ρεύματος όπως γράφετε στον πίνακα της αντλίας Συνδέστε, επισκευάστε ή αντικαταστείστε το καλώδιο Απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Προσθέστε λάδι όπως στην παράγραφο 4.4. Ρυθμίστε όπως στην παράγραφο 5.3Α Επιθεωρείστε και επισκευάστε ή αντικαταστείστε. Απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Η αντλία σηκώνει αλλά το δυναμόκλειδο δεν ξεκινάει Το δυναμόκλειδο δεν δουλεύει αυτόματα ή δεν δουλεύει σωστά αυτόματα. Ροπή στρέψης μεγαλύτερη από την ικανότητα του δυναμόκλειδου σε πλήρη πίεση. Η ροή της εξόδου στο δυναμόκλειδο στραγγαλισμένη ή μπλοκαρισμένη. Η ροή της επιστροφής στραγγαλισμένη ή μπλοκαρισμένη Η ρύθμιση της βαλβίδας ανακούφισης κάτω από τις τιμές PRES ή HI PRESS Η τιμή PRESS κάτω από 2900 psi (200 Bar) για λογισμικό 5.5 ή παλαιότερο. Η τιμή HI PRESS κάτω από 1400 PSI (96 bar) για λογισμικό 5.6 ή μεταγενέστερο Χρησιμοποιείστε Δυναμόκλειδο με μεγαλύτερη ικανότητα. Ελέγξτε αν οι ταχυσύνδεσμοι είναι πλήρως συνδεδεμένοι, σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 Πηγαίνετε στην αυτόματη λειτουργία σύμφωνα με την παράγραφο 6.4Β Ρυθμίστε τη βαλβίδα ανακούφισης σύμφωνα με την παράγραφο 5.3.Α Αναβαθμίστε το λογισμικό της αντλίας 5.6 ή μεταγενέστερο, δείτε τον Αντιπρόσωπο ή το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης. Ανεβάστε την HI PRESS πάνω από 1400 psi (96 bar). Το δυναμόκλειδο δεν επιστρέφει Η ροή επιστροφής στραγγαλισμένη ή μπλοκαρισμένη Η βαλβίδα δεν λειτουργεί σωστά. Eλέγξτε τους ταχυσυνδέσμους αν είναι καλά συνδεδεμένοι σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 Βάλτε τον κινητήρα σε λειτουργία κατά την επιστροφή του λαδιού Απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Η αντλία ζεσταίνεται Η λειτουργίες πίεσης ή επιστροφής είναι στραγγαλισμένες. Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος Eλέγξτε τους ταχυσυνδέσμους αν είναι καλά συνδεδεμένοι σύμφωνα με την παράγραφο 4.5. Εγκαταστείστε ψύκτη Mετά το ξεκίνημα η οθόνη δείχνει P switch open. Χαλαρό τζάμπερ στον πίνακα ρεύματος Ελέγξτε αν είναι χαλαρός ή λείπει ο τζάμπερ του διακόπτη πίεσης (Βλπ. Σχέδιο.9) H οθόνη δείχνει FILTER Χαλαρό τζάμπερ στον πίνακα ρεύματος Ελέγξτε αν είναι χαλαρός ή λείπει ο τζάμπερ του φίλτρου (Βλπ. Σχέδιο.9) * Βλέπε παράγραφο 6.2 Λάθος, 6.3 Προειδοποίηση και 6.4 Μενού Οθόνη 11

12 Πίνακας 1 ΠΓΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ) I M t s Ανάγνωση / σύμβολα / κατάσταση ψηφιακή ένδειξη Units Μονάδες Παρατηρήσεις 1 OK προεπιλογή "OK" ύστερα ΟΝ και διαδικ. εκκίνησης 2 x AUTOMODE ΑΥΤΟΜΑΤΟ OFF εναλλαγή μεταξύ on και off x ON 2A X PRES / ΡΥΘΜ. ΠΙΕΣ. τιμές σε (μόνο ορατό στο AUTO- MODE ON!) HI PRESS ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ X " ως 50 psi (4 Bar) ανά ώθηση " X " κάτω των 50 psi (4 Bar) ανά ώθηση " psi, bar ή Mpa PSI ρύθμ. μεγ. πίεσης, προεπιλογή 10,000 psi (700 bar) έως 50 psi (4 Bar) ανά 0.5 sec. για τα πρώτα 3 sec. μετά πάνω μόνο αν η πίεση του μετατροπέα φαίνεται, πατήστε το πλήκτρο X " 50 psi (4 Bar) κάθε 0.05 sec. " τουλάχιστον για 4 δευτερόλεπτα κάτω των 50 psi ανά (4 Bar) 0.5 sec. για 3 sec. μετά X " κάτω των 50 psi (4 Bar) κάθε 0.05 sec. " 3 X UNITS ΜΟΝΑΔΕΣ PSI X " BAR X " MPA X " PSI 4 X MOTOR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ αριθμός ωρών ΩΡΕΣ X " αριθμός κύκλων ΚΥΚΛΟΙ 5 X LOW VOLT ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ώρες σε χαμηλή τάση, αναγν. 0 6 X ADVANCE ΠΙΕΣΗ αριθμός ωρών X " αριθμός κύκλων 7 X RETRACT ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ αριθμός ωρών X " αριθμός κύκλων s 8 X LOCAL ΤΟΠΙΚΟ OFF X " ON 9 X LOCAL ΤΟΠΙΚΟ OFF 10 X ENGLISH ΑΓΓΛΙΚΑ X ESPANOL ΙΣΠΑΝΙΚΑ X FRANCAIS ΓΑΛΛΙΚΑ X ITALIANO ΙΤΑΛΙΚΑ X DEUTSCH ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ X PORTUGUES ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ X ENGLISH ΑΓΓΛΙΚΑ 11 X DIAGNOSE ΔΙΑΓΝΩΣΗ X OK ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΚΥΚΛΟΙ ΩΡΕΣ ΚΥΚΛΟΙ μόνο αν φαίνεται η πίεση του μετατροπέα μόνο αν φαίνεται η πίεση του μετατροπέα μόνο αν η πίεση του μετατροπέα φαίνεται, πατήστε το πλήκτρο τουλάχιστον για 4 δευτερόλεπτα Σώστε το προηγούμενο σετάρισμα και προχωρείστε στην επιλογή μονάδων με προεπιλεγμένη μονάδα psi Σώστε το προηγούμενο σετάρισμα και προχωρείστε στην επιλογή της λειτουργίας μετρητή ωρών επιλογή λειτουργίας ελέγχου χαμηλής τάσης επιλογή λειτουργίας μετρητή ωρών μόνο αν υπάρχει ηλεκτροβαλβίδα επιλογή λειτουργίας μετρητή ωρών μόνο αν υπάρχει ηλεκτροβαλβίδα επιλέξτε local mode εναλλαγή από on σε off επιλέξτε γλώσσα, προεπιλεγμένη η αγγλική σώστε και πηγαίνετε στο βήμα #11 με το πλήκτρο Menu η ψηφιακή ένδειξη πρέπει να δείχνει τις επιλογές του επεξεργαστή που είναι on με το πλήκτρο του κινητήρα του χειριστηρίου πατημένο με το πλήκτρο βέλος πάνω του χειριστηρίου πατημένο με το πλήκτρο βέλος κάτω του χειριστηρίου πατημένο κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για επιστροφή στη λειτουργία ΟΚ 12

13 1 Νο a 7.b a 11.b Πίνακας 2, καλιμπράρισμα αντλίας Ζ-κλάσης Ενέργεια χειριστή Ανάγνωση οθόνης LCD Παρατηρήσεις Συνδέστε μανόμετρο στη θύρα Α (πίεση) (επίσης συνδέστε μια χειραντλία αν χρειάζεται- βλπ. σχόλια) Συνδέστε την παροχή ρεύματος Για λογισμικό 5.5 και παλαιότερο - Στη λειτουργία ΟΚ πιέστε μια φορά το πλήκτρο Menu και σετάρετε την Αυτόματη λειτουργία. (Automode On) Για λογισμικό 5.5 και παλαιότερο - Στην κύρια οθόνη πιέστε το πλήκτρο Menu γισ να εμφανιστεί στην οθόνη το PRES. Παραλείψτε το βήμα 4. Για λογισμικό 5.6 και νεώτερο. Στην κύρια οθόνη πιέστε το πλήκτρο Menu μια φορά για να εμφανιστεί στην οθόνη το UNITS. παραλείψτε τα βήματα 3 και 3.1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ x.x μετά ΟΚ AUTOMODE PRES UNITS 0 p s i ON xxxx psi psi Σημ.: Υπάρχουν 2 μέθοδοι ανάπτυξης πίεσης στα βήματα 11 και 15 χρησιμοποιώντας τον κινητήρα ή άλλη χειραντλία. Συνδέστε χειραντλία μόνο αν χρησιμοποιηθεί για ανάπτυξη πίεσης στα βήματα 11 και 15, και επιβεβαιώστε ότι η ρυθμιστική βαλβίδα πίεσης της αντλίας Ζ-κλάση είναι ρυθμισμένη σε πίεση υψηλότερη από εκείνη του βήματος 15. Διαδικασία εκκίνησης Αν η επιλογή αυτόματης λειτουργίας είναι OFF πιέστε ένα πλήκτρο βέλος μια φορά για να επιλεγεί ΟΝ. xxx psi είναι η τιμή της τρέχουσας πίεσης του PRES psi είναι η μονάδα της μέτρησης της πίεσης Πιέστε και κρατείστε πατημένο το ON/OFF για επτά δευτερόλεπτα ENTRY CODE Μπήτε στην κρυμμένη διαδικασία καλιμπραρίσματος της πίεσης Πιέστε και κρατείστε μαζί τα βέλη πάνω και κάτω για επτά δευτερόλεπτα CAL PT A 0psi(Obar) Αρχίστε τη διαδικασία καλιμπραρίσματος. Η ηλεκτροβαλβίδα πίεσης (advance) θα ενεργοποιηθεί μέχρι την πρόσβαση στο μετατροπέα μέσω της εξόδου-βαλβίδας Α Μέθοδος Κινητήρα - Ανοίξτε τη ρυθμιστική βαλβίδα ανακούφισης της αντλίας και επιβεβαιώστε τις ενδείξεις 0 της οθόνης και του κύριου μανομέτρου CAL PT A 0psi(Obar) Ρυθμίστε το μηδέν εκκίνησης του Α Μέθοδος Χειραντλίας - Ανοίξτε τη βαλβίδα ελέγχου της αντλίας και επιβεβαιώστε τις ενδείξεις 0 της οθόνης και του κύριου μανομέτρου. CAL PT A 0psi(Obar) Ρυθμίστε το μηδέν εκκίνησης του Α Πιέστε το Menu για αποδοχή της πίεσης στην προσωρινή μνήμη. SAVE A no Πιέστε ένα πλήκτρο βέλος για αλλαγή από το no στο yes SAVE A yes Βεβαιώστε ότι τα δεδομένα πίεσης αποθηκεύονται στη μνήμη Πιέστε το πλήκτρο Menu μια φορά CAL PT B 2000 psi (138 bar) Η αύξηση της πίεσης πραγματοποιείται με δύο σημεία, αρχίζοντας με το σημείο Β Μέθοδος Κινητήρα - Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο ON/OFF του κινητήρα για να ξεκινήσει ο κινητήρας. Διαβάζοντας το κύριο μανόμετρο σηκώστε πίεση 2000 psi (138 bar) κλείνοντας τη ρυθμιστική βαλβίδα ανακούφισης Μέθοδος Χειραντλίας - Κλείστε τη βαλβίδα ελέγχου της χειραντλίας. Διαβάζοντας το κύριο μανόμετρο σηκώστε πίεση 2000 psi (138 bar) Πιέστε το πλήκτρο Menu για να αποδεχθείτε την πίεση στην προσ. μνήμη CAL PT B CAL PT B SAVE B 2000 psi (138 bar) 2000 psi (138 bar) no CAL PT B μπορεί να ρυθμιστεί σε πίεση μεγαλύτερη του 0. Πρώτα αποκτήστε την πίεση του κύριου μανομέτρου (π.χ. 155 bar) και μετά ταιριάστε την πίεση της οθόνης με το πλήκτρο βέλος. CAL PT B μπορεί να ρυθμιστεί σε πίεση μεγαλύτερη του 0. Πρώτα αποκτήστε την πίεση του κύριου μανομέτρου (π.χ. 155 bar) και μετά ταιριάστε την πίεση της οθόνης με το πλήκτρο βέλος. Πιέστε ένα πλήκτρο βέλος για να αλλάξετε από no σε yes. Πιέστε μια φορά το πλήκτρο Μenu SAVE B CAL PT C yes 8000 psi (548 bar) Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα της πίεσης αποθηκεύονται στη μνήμη. Η ρύθμιση γίνεται με δύο σημεία, ο τερματισμός με το σημείο C Διαβάζοντας το κύριο μανόμετρο εφαρμόστε πίεση 8000 psi (548 bar) Πιέστε το πλήκτρο Menu για να αποδεχθείτε την πίεση στην προσ. μνήμη Πιέστε ένα πλήκτρο βέλος για να αλλάξετε από no σε yes Πιέστε μια φορά το πλήκτρο Menu Πιέστε μια φορά το πλήκτρο Menu Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο menu 3 δευτερ. για να βγείτε από το μενού του καλυμπραρίσματος CAL PT C SAVE C 8000 psi (548 bar) no SAVE C yes Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα της πίεσης είναι αποθηκευμένα στη μνήμη. USE DFLT off Επιβεβαιώστε τα δεδομενα της πίεσης. Αφήστε το OFF για να κάνετε νέα ρύθμιση.βάλτε το ΟΝ μόνο για επαναφορά στην εργοστασιακή ρυθμιση. Πιέστε το πλήκτρο βέλος για αλλαγή. OK 0psi(Obar) 0psi(Obar) CAL PT C μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε πίεση μεγαλύτερη του CAL PT B. Πρώτα αποκτήστε την πίεση του κύριου μανομέτρου (π.χ. 515 bar) και μετά χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα βέλη για να ταιριάσετε την τιμή της οθόνης με την τιμή του μανομέτρου. Σώστε τη ρύθμιση στη μόνιμη μνήμη. Τέλος ρύθμισης (καλιμπραρίσματος).

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Õðïäåéêíýåé ðåñéå üìåíï ðïõ åíäý åôáé íá ðñïêáëýóåé öèïñü Þ âëüâç óôç ìïíüäá. Õðïäåéêíýåé ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò êáé óçìåßá ðïõ åíäý åôáé íá åßíáé ñþóéìá

Διαβάστε περισσότερα

1B20 1B27 1B30 1B40 1B50

1B20 1B27 1B30 1B40 1B50 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20 1B27 1B30 1B40 1B50 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON TX-1 (7882-000)

MARATHON TX-1 (7882-000) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON TX-1 (7882-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ www.giannoulis.com.gr ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / 640 04 05 ILSA Mec

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...22 Αναγνώριση συµβόλων...23 Οδηγίες ασφαλείας...25 Περιγραφή...28 Χειρσιµός καυσίµου...34 Εκκίνηση και σταµάτηµα...36 Χρήση του φυσητήρα...38 Συντήρηση...42 Τεχνικά στοιχεία...47

Διαβάστε περισσότερα

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο:

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: ποιότητα κατασκευής, αντοχή στο χρόνο, επαγγελματικές αποδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý CC408 ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò GR Åã åéñßäéï åéñéóìïý Solution 880 CC408 I Åã åéñßäéï åéñéóìïý I Óçìåéþóåéò Óçìåßùóç Ðíåõìáôéêþí ÄéêáéùìÜôùí Εκτός εάν δηλωθεί διαφορετικά, η έκδοση αυτή είναι πνευματική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 21x29greek.indd 1 19/11/09 17:23:01 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç êáéíïôïìßá ôçò Syngenta ãéá ôçí êáôáðïëýìçóç ôïõ ðåñïíüóðïñïõ óôï áìðýëé ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 Ëåùö. Áíèïýóáò - Ô.Ê. 153

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. BOILERS, WALL MOUNTED, BURNERS Πετρελαίου/Αερίου. Heating units INSTANT Επίτοιχη μονάδα πετρελαίου

CONTENTS. BOILERS, WALL MOUNTED, BURNERS Πετρελαίου/Αερίου. Heating units INSTANT Επίτοιχη μονάδα πετρελαίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS Περιεχόμενα Contents Παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της Presentation of company and products ΛΕΒΗΤΕΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΑ, ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ BOILERS, WALL MOUNTED, BURNERS Πετρελαίου/Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4 Áãáðçôïß óõíåñãüôåò, Áõôü ôï ôåý ïò åßíáé ôï ðñþôï ôïõ 2006 êáé ï ëüãïò ðïõ êáèõóôýñçóå íá êõêëïöïñþóåé ïöåßëåôáé óôï üôé

Διαβάστε περισσότερα

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων αέρος και γρύλλων μπουκάλας. Όνομα αναγνωρισμένο, προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ E.R.C. 3 E.R.C. 4 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 20701 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1579 18

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Ευρετήριο WIXXL 106

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Ευρετήριο WIXXL 106 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά WIXXL 106 Ευρετήριο Εγκατάσταση, 86-87 Αποσυσκευασία, 86 Αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς, 86 Ευθυγράμμιση πλυντηρίου, 86 Σύνδεση στην παροχή νερού, 86 Εκροή και ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r Select only the best å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ w w w. d i a l e c t o s. g r m a d e i n G e r m a n y No design writes better 4 pen scribble pico AL-star agenda & spirit Ο πλήρης κατάλογος LAMY στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο αδέσποτος / 1 αδέσποτος / 2 Στο τέλος μιας πραγματικά γεμάτης χρονιάς για την I.V.S.A. Θεσσαλονίκης, τι καλύτερο από ένα νέο τεύχος Αδέσποτου; Μια δημιουργική χρονιά που κορυφώθηκε με την «1η Ημερίδα Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 63

ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 63 ΜΗΝΥΜΑ κ. Α/ΓΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Άνδρες και Γυναίκες της Πολεμικής Α- εροπορίας. Το τέλος του 20ου αιώνα βρίσκει την Πολεμική Αεροπορία στο στάδιο ένταξης νέων υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Η έναρξη υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 σηματοδοτεί και την έναρξη της πλήρους εφαρμογής της νέας φορολογικής πολιτικής που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Υποδεικνύει περιεχόμενο που ενδέχεται να προκαλέσει φθορά ή βλάβη στη μονάδα. Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες και σημεία που ενδέχεται να είναι χρήσιμα

Διαβάστε περισσότερα