Installation instructions VWZ MPS 40. DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Installation instructions VWZ MPS 40. DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR"

Transcript

1 Installation instructions VWZ MPS 0 DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR

2

3 Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK

4 Indholdsfortegnelse Sikkerhed...5. Anvendte symboler Krævede kvalifi kationer...5. Generelle sikkerhedsregler...5. Korrekt brug Regler og bestemmelser (direktiver, love, normer) Bemærkninger angående dokumentationen Overholdelse af gældende dokumenter Opbevaring af dokumenterne Vejledningens gyldighed...7 Beskrivelse af apparatet...7. Apparatets opbygning Model og serienummer...7. Beskrivelse af mærkepladen:...7 Montering og installation...8. Klargøring til montering og installation Montering af apparatet...9. Hydraulisk installation...9. Diverse konfi gurationer Kabelgennemføring og udlægning af kabel for temperaturføler... 5 Ibrugtagning Udluft apparatet Installation af frontkabinet Oplysninger til brugeren Reservedele Definitiv nedlukning Genbrug Emballage Genbrug og bortskaffelse Specifikationer _0-0/ - Vaillant

5 Sikkerhed. Anvendte symboler Advarselssymbolerne er klassifi ceret efter den potentielle fares alvorlighed og følgende advarselssignaler og udtryk bliver anvendt Advarselssymbol Forklaring a Fare! Umiddelbar livsfare eller risiko for alvorlige personkvæstelser a Advarsel! Risiko for lettere personkvæstelser b Vigtigt! Risiko for materielle skader eller trusler mod miljøet.2 Krævede kvalifikationer Al indgriben på apparatet af en ikke kvalifi ceret person kan medføre materielle skader med hensyn til installationen som helhed, og kan endog medføre kvæstelser. Det er kun autoriserede installatører, der er godkendt til at gribe ind på apparatet.. Generelle sikkerhedsregler.. Det er forbundet med livsfare, hvis sikkerhedsanordningerne mangler eller er defekte En defekt ved en sikkerhedsanordning kan være farlig og give forbrændinger og andre kvæstelser, for eksempel ved afhopning af en slange. Oplysningerne, der gives i dette dokument, udgør ikke alle de påkrævede fremgangsmåder for en professionel installation af sikkerhedsanordningerne. Udrust installationen med de nødvendige sikkerhedsanordninger. Oplys brugeren om funktionen og placeringen af sikkerhedsanordningerne. SIKKERHED Overhold de gældende nationale og internationale bestemmelser, normer og direktiver...2 Risiko for materielle skader Brug af upassende værktøj eller forkert brug af værktøj kan medføre skader, såsom udsivning af vand. Når man strammer eller løsner gevindsamlinger, skal man altid bruge fastnøgler, brug aldrig rørtænger, forlængere m.v... Risiko for skader på grund af vandudsivning Forkert installation kan fremkalde lækager. Man skal forsikre sig om, at der ikke er nogen forhindringer på rørføringen. Placer pakningerne korrekt.. Korrekt brug Dette er et avanceret apparat, der er samlet i overensstemmelse med anerkendte gældende sikkerhedsregler. I tilfælde af forkert brug af apparatet eller brug, som apparatet ikke er beregnet til, er der imidlertid altid en risiko for kvæstelser eller dødsfald for brugeren eller en tredjepart, samt for materielle skader. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med begrænsede fysiske eller intellektuelle evner eller manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller er blevet undervist i sikker brug af produktet og den dermed forbundne fare. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse foretaget af brugeren må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn. Apparatet er beregnet til at blive anvendt som supplerende varmeapparat i varmepumpesystemer. Apparatet er beregnet til at blive anvendt enten som tilkoblet beholder eller som buffertank. Beregnet brug af apparatet omfatter: DK _0-0/ - Vaillant 5

6 SIKKERHED - Overholdelse af vejledninger for brug, installation og vedligeholdelse for dette apparat og alle dele og komponenter i systemet. - Montering og installation af apparatet i overensstemmelse med apparatets og systemets godkendelse. - Overholdelse af alle betingelser for eftersyn og vedligeholdelse, som fi ndes i vejledningerne. Al anden brug end den, der beskrives i herværende vejledning, eller som overskrider rammerne, der er angivet i vejledningen, anses som ikke beregnet brug. Al direkte kommerciel eller industriel brug anses ligeledes som ikke beregnet brug..5 Regler og bestemmelser (direktiver, love, normer) I forbindelse med opstillingen, installationen og driften af varmepumpen og varmtvandsbeholderen skal især de følgende lokale forskrifter, bestemmelser, regler og retningslinjer vedrørende el-tilslutningen overholdes: - fra elforsyningsselskaberne - fra vandforsyningsselskaberne - vedrørende udnyttelse af jordvarme - vedrørende integrering af varmekilde- og varmeanlæg - vedrørende energibesparelse - vedrørende hygiejne _0-0/ - Vaillant

7 2 Bemærkninger angående dokumentationen 2. Overholdelse af gældende dokumenter Overhold nøje alle brugs- og installationsvejledninger, der vedrører apparatet, de forskellige dele og systemkomponenter. BEMÆRKNINGER ANGÅENDE DOKUMENTATIONEN.2 Model og serienummer Placering af mærkepladen: 2.2 Opbevaring af dokumenterne Denne vejledning samt alle gældende dokumenter skal overdrages til brugeren af systemet. Brugeren af systemet skal opbevare disse vejledninger, så de kan bruges som reference på et senere tidspunkt, hvis det skulle blive nødvendigt. 2. Vejledningens gyldighed Denne vejledning gælder udelukkende for: Produkt Artikelnummer VWZ MPS Beskrivelse af apparatet. Apparatets opbygning.. Beholder D C B E Placering af mærkepladen: Modellen og serienummeret fremgår af mærkepladen.. Beskrivelse af mærkepladen: Mærkepladen angiver landet, hvori apparatet skal installeres. Mærkepladen indeholder følgende elementer: Forkortelse/ symbol Landekode "DK" Serienr. kode PMS Forkortelse/symbol Landet hvor apparatet skal installeres Produktets kommercielle betegnelse og serienummeret Produktkode af enheden Maksimal driftstryk A F Lomme til temperaturføler (temperaturføler medfølger ikke) A Tilslutning " B Tilslutning " C Tilslutning " D Tilslutning " E Tilslutning /" F Tilslutning /" DK _0-0/ - Vaillant 7

8 MONTERING OG INSTALLATION Montering og installation i Bemærkning Alle mål på illustrationerne er udtrykt i millimeter (mm).. Klargøring til montering og installation.. Levering og installation på driftsstedet... Udpakning Tag apparatet ud af emballagen. Tag beskyttelsesfi lmen af alle apparatets komponenter....2 Kontrol af det leverede materiel Kontrollér, at det hele er i pakken. - beholder + propper " + prop /" pose med tilbehør - pose med dokumentation ( brugs- og vedligeholdelsesvejledning)..2 Overhold afstandene og den frie adgang..2. Apparatets mål og tilslutninger..2.2 Afstand i forhold til brandbare dele Sørg for, at ingen letantændelige dele befi nder sig i direkte kontakt med komponenterne, der kan opnå en temperatur på over 80 C. Sørg for at beholde en minimumsafstand på 200 mm mellem letantændelige dele og varme overfl ader...2. Frirum til monteringen Overhold afstanden, der er angivet på tegningen. Det skal også sikres, at forsyningstilslutningerne med vand er tilgængelige for eftersyn. Yderligere frirum omkring apparatet kan vise sig at være en fordel for dets installation og vedligeholdelse mini. >600* 200 mini. 200 mini. 20 mini i Bemærkning * Nødvendigt frirum for installationen og vedligeholdelsen af apparatet _0-0/ - Vaillant

9 .. Forhold der skal iagttages ved placering af apparatet... Omgivende forhold Apparatet må ikke installeres over et andet apparat, der kan beskadige det (f.eks. over et komfur, der kan udsende dampe og fedt) eller i et meget støvet rum, eller hvor atmosfæren er rustfremkaldende. Kontroller, at rummet hvor apparatet skal installeres er tilstrækkeligt beskyttet mod frost....2 Egenskaber for monteringsfladen Læs sikkerhedsreglerne og forholdsreglerne i brugsog installationsvejledningerne før valg af apparatets placering. MONTERING OG INSTALLATION.2.2 Vægmontering af apparatet a Fare! Fare i tilfælde af utilstrækkelig fastgørelse! Hvis fastgørelseselementerne ikke har tilstrækkelig bærekapacitet, kan apparatet falde ned. Ved montering af apparatet skal man sørge for, at fastgørelseselementerne har tilstrækkelig bæreevne. Bestem installationsstedet. Bor huller til fastgørelserne. Fastgør beslagene i væggen. Kontrollér, at væggen, hvorpå apparatet skal monteres, har tilstrækkelig bæreevne til at bære apparatets vægt..2 Montering af apparatet.2. Afmontering af frontkabinet Fastgørelsesbeslag Sæt apparatet på plads, tryk let den øverste del af apparatet mod muren, og placer det oven over vægbeslaget. Sænk langsomt apparatet, og få fastgørelseslisten til at gå i indgreb på monteringsbeslaget.. Hydraulisk installation b Vigtigt! Der er risiko for materielle skader, hvis slangerne klemmes. Fremmedlegemer, såsom svejserester, rester fra fastgørelse eller støv i vandindløbsslangerne kan beskadige apparatet. Rengør omhyggeligt varmeinstallationen, før enheden installeres. Frontkabinet Aftag frontkabinettet (). b Vigtigt! Risiko for beskadigelse via varmeoverførsel under lodning. Varmen, der overføres under svejsning, kan beskadige polypropylenen (skum), som omgiver det elektriske modul, samt pakningerne ved stophanerne. Svejs ikke tilkoblingsdelene, hvis disse er skruet på stophanerne. DK _0-0/ - Vaillant 9

10 MONTERING OG INSTALLATION b Vigtigt! Risiko for beskadigelse pga. rust. Hvis plastslanger, der tillader passage af ilt, anvendes i varmeinstallationen, kan det korrodere eller tilstoppe varmekredsen og apparatet. Hvis der anvendes plastslanger, der tillader passage af ilt i varmeinstallationen, skal man tilføje en rusthæmmer i vandkredsen.. Diverse konfigurationer.. Eksempel nr Eksempel nr. 2 2 Tilslutning G" 2 Tilslutning G" Tilslutning G" 6 Tilslutning G" 5 Tilslutning G /" 6 Tilslutning G /" Brug kun de originale pakninger, der blev leveret sammen med apparatet. Forbind varmekredsen, som angivet. Det anbefales at montere en udtømningshane på installationens laveste punkt... Eksempel nr _0-0/ - Vaillant

11 .. Eksempel nr. 5 Ibrugtagning IBRUGTAGNING 2 2 Se varmepumpens installationsvejledning angående påfyldning. Kontroller, at de hydrauliske og elektriske tilslutninger er udført. Kontrollér forbindelsernes tæthed. Udluft opvarmningsinstallationen. 5. Udluft apparatet Varmepumpe 2 Kedel Varme Prop.5 Kabelgennemføring og udlægning af kabel for temperaturføler i Bemærkning Temperaturføleren (VR 0) medfølger ikke. Den skal bestilles separat. i Bemærkning Kablet til Temperaturføleren skal passere gennem det dertil indrettede hul. Udluftningsventil Åbn udluftningsventilen () under påfyldning af vand på varmekredsen. 2 Luk udluftningsventilen, så snart der begynder at løbe vand ud (gentag denne handling fl ere gange om nødvendigt). Følerlomme til temperaturføler 2 Kabel til temperaturføler Gennemføring for kabel til temperaturføler i Bemærkning Monteringen af temperaturføleren skal udføres med et termisk smøremiddel. DK _0-0/ - Vaillant

12 DEFINITIV NEDLUKNING 5.2 Installation af frontkabinet 7 Genbrug 7. Emballage Sortér affaldet på en sådan måde, at det, der kan genbruges, sorteres for sig (karton, plast,...) og ikke sammen med det, der ikke kan genbruges (omsnøring...). Bortskaf affaldet i overensstemmelse med gældende bestemmelser. 7.2 Genbrug og bortskaffelse Hvis produktet er mærket med dette tegn, må det efter endt brug ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald. Afl ever i stedet produktet på en genbrugsplads i afdelingen for elektronik og brugte apparater. Du kan få yderligere oplysninger om, hvor du kan afl evere gamle elektriske og elektroniske apparater, hos kommunen, renovationsfi rmaerne eller den installatør, som installerede produktet. Tegnforklaring Frontkabinet Sæt frontkabinetet på igen. 5. Oplysninger til brugeren Efter at installationen er gennemført: Besvar eventuelle spørgsmål, som brugeren måtte have. Gør især brugeren opmærksom på sikkerhedsreglerne, som brugeren skal overholde. 8 Specifikationer Beskrivelse Enhed Nettovægt kg 8 Beholderens nominelle rumindhold l 0 Maks. tryk bar.0 Mpa 0. Min. tryk bar 0.5 Mpa Reservedele Hvis man får brug for reservedele under reparation, skal man udelukkende bruge originale reservedele. Apparatets originale komponenter skal være godkendt på samme tid som apparatet under kontrollen af EU overensstemmelse. Hvis man IKKE BRUGER originale reservedele ved vedligeholdelse eller eventuel reparation bliver apparatets EU overensstemmelse ophævet. Derfor anbefaler vi, at man obligatorisk bruger fabrikantens originale reservedele. 6 Definitiv nedlukning Udtøm apparatet. (se kapitel ). Afmonter apparatet. Genbrug eller indlever apparatet og dets komponenter (se kapitel 7) _0-0/ - Vaillant

13

14 GENBRUG TABLE DES MATIÈRES Sécurité...5. Symboles utilisés Qualifi cations requises...5. Consignes générales de sécurité...5. Utilisation conforme Règles et réglementations (directives, lois, normes) Remarques relatives à la documentation Respect des documents applicables Conservation des documents Validité du manuel...7 Description de l'appareil...7. Structure de l appareil Modèle et numéro de série...7. Description de la plaque signalétique...7 Montage et installation...8. Préparation du montage et de l installation Montage de l appareil...9. Installation hydraulique...9. Différentes confi gurations Passage et cheminement du câble de la sonde de température Mise en service Purge de l'appareil Installation de la façade Informations utilisateur Pièces détachées Mise hors service définitive Recyclage Emballage Recyclage de l'appareil et de ses composants Données techniques _0-0/ - Vaillant

15 Sécurité. Symboles utilisés Les notes d'avertissement sont classées selon la gravité du danger potentiel et utilisent les signaux d'avertissement et les termes de signalisation suivants : Symbole d'avertissement Explication a Danger! Danger de mort immédiat ou risque de blessures graves a Avertissement! Risque de blessures légères b Attention! Risques de dommages matériels ou de menace pour l environnement.2 Qualifications requises Toute intervention d une personne non qualifi ée au niveau de l appareil peut entraîner des dommages matériels au niveau de l installation dans son ensemble, voire même des blessures corporelles. Seules les personnes agissant en qualité d installateurs agréés sont habilitées à intervenir sur l appareil.. Consignes générales de sécurité.. Danger de mort si les dispositifs de sécurité sont absents ou défectueux Le défaut de dispositif de sécurité peut s'avérer dangereux et provoquer des brûlures et autres blessures, par exemple par la rupture de tuyaux. Les informations fi gurant dans le présent document ne présentent pas tous les procédés requis pour une installation professionnelle des dispositifs de sécurité. Équipez l'installation des dispositifs de sécurité nécessaires. SÉCURITÉ Informez l'utilisateur du fonctionnement et de l'emplacement des dispositifs de sécurité. Respectez les réglementations, normes et directives nationales et internationales en vigueur...2 Risques de dommages matériels L'utilisation d'outils inadaptés ou leur mauvaise utilisation peut provoquer des dommages, telles que des fuites d'eau. Lorsque vous serrez ou desserrez les raccords filetés, utilisez systématiquement des clés plates, n'utilisez pas de clé à tubes, de rallonges, etc... Risque de fissures due à des fuites d'eau Une mauvaise installation peut provoquer des fuites. Assurez-vous qu'il n'existe aucune contrainte sur les canalisations hydrauliques. Placez correctement les joints.. Utilisation conforme Cet appareil est de conception avancée et a été assemblé conformément aux règles reconnues en matière de sécurité. Cependant, en cas de mauvaise utilisation ou d'utilisation pour laquelle l'appareil n'est pas destiné, il existe toujours un risque de blessure ou de décès de l'utilisateur ou d un tiers, voire de dégradation des biens. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au-moins 8 ans ainsi que des personnes présentant des restrictions physiques, sensorielles ou mentales, un manque d expérience ou de connaissances, à condition qu'elles aient été formées et encadrées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et d'en comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance. FR _0-0/ - Vaillant 5

16 SÉCURITÉ L'appareil est destiné à être utilisé en tant que ballon de découplage ou ballon tampon. L'utilisation conforme de l'appareil suppose: - l'observation des notices d'utilisation, d'installation et de maintenance pour cet appareil et toute autre pièce et composant du système - la mise en place et l'installation de l'appareil conformément à l'homologation de l'appareil et du système - le respect de l'ensemble des conditions d'inspection et de maintenance qui fi gurent dans les notices. Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente notice ou au-delà du cadre stipulé dans la notice sera considéré comme non conforme. Toute utilisation commerciale ou industrielle directe sera également considérée comme non conforme..5 Règles et réglementations (directives, lois, normes) - PrEN2897 Prescriptions d approvisionnement en eau pour installations avec ballons d eau chaude, indirectement chauffées et non ventilées (fermées) _0-0/ - Vaillant

17 2 Remarques relatives à la documentation 2. Respect des documents applicables Respectez strictement tous les manuels d'utilisation et d installation se rapportant à l'appareil, aux diverses pièces et composants du système. REMARQUES RELATIVES À LA DOCUMENTATION.2 Modèle et numéro de série Emplacement de la plaque signalétique : 2.2 Conservation des documents Transmettez ce manuel ainsi que tous les autres documents en vigueur à l'utilisateur du système. L'utilisateur du système devra conserver ces manuels afi n qu'ils puissent être consultés le cas échéant. 2. Validité du manuel Ce manuel s'applique exclusivement à : Produit Numéro d'article VWZ MPS Description de l'appareil. Structure de l appareil.. Ballon D C B E Plaque signalétique Le modèle et le numéro de série fi gurent sur la plaque signalétique.. Description de la plaque signalétique La plaque signalétique indique le pays dans lequel l'appareil doit être installé. La plaque signalétique comporte les éléments suivants : Abréviation/ symbole Code pays «FR» «BE»«CH» N de série Code PMS Description Pays dans lequel l'appareil doit être installé Nom commercial et numéro de série du produit Code produit de l appareil Pression maximum de service A F Doigt de gant pour sonde de température (sonde de température non fournie) A Raccord " B Raccord " C Raccord " D Raccord " E Raccord "/ F Raccord "/ FR _0-0/ - Vaillant 7

18 MONTAGE ET INSTALLATION Montage et installation i Remarque Toutes les dimensions des illustrations sont exprimées en millimètres (mm).. Préparation du montage et de l installation Livraison et installation sur site... Déballage (appareil) Retirez l'appareil de son emballage. Retirez le fi lm de protection de tous les composants de l'appareil Vérification du matériel livré Vérifi ez le contenu du colis. - Ballon + bouchons " + bouchon "/ - sachet d'accessoires - sachet contenant la documentation ( notice d'installation et de maintenance)..2 Respect des distances et de l'accessibilité..2. Dimensions de l appareil et des raccordements Distance par rapport aux parties inflammables Assurez-vous qu'aucune pièce pouvant s'enfl ammer facilement ne se trouve en contact direct avec les composants pouvant atteindre une température supérieure à 80 C. Veillez à conserver une distance minimum de 200 mm entre les pièces facilement inflammables et les surfaces chaudes...2. Dégagements pour le montage Respectez les distances indiquées sur le plan. Vous devez vous assurer que les raccordements à l'alimentation en eau sont accessibles pour être vérifi ées. Des dégagements supplémentaires autour de l appareil peuvent présenter un avantage pour son installation et son entretien. 50 mini. >600* 200 mini. 200 mini. 20 mini i Remarque * Dégagement nécessaire pour l'installation ou la maintenance de l'appareil _0-0/ - Vaillant

19 .. Prise en compte de l emplacement de l appareil... Conditions environnantes N installez pas l appareil au-dessus d un autre appareil qui pourrait l endommager (par exemple, au-dessus d une cuisinière susceptible de dégager de la vapeur et des graisses) ou dans une pièce fortement chargée en poussière ou dans une atmosphère corrosive. Assurez-vous que la pièce où vous souhaitez installer l appareil est suffi samment protégée contre le gel....2 Propriétés des surfaces de montage Avant de choisir l emplacement de l appareil, lisez attentivement les mises en garde relatives à la sécurité ainsi que les consignes des manuels d utilisation et d installation. MONTAGE ET INSTALLATION.2.2 Montage mural de l'appareil a Danger! Danger en cas de fixation insuffisante! Si les éléments de fixation ne présentent pas une capacité portante suffisante, l appareil peut se détacher et tomber. Lors du montage de l appareil, veillez à ce que les éléments de fixation présentent une capacité portante suffisante. Déterminez le lieu d installation. Percez les trous pour recevoir les fixations. Fixez le support d accrochage au mur. Vérifi ez que la structure du mur sur lequel doit être installé l appareil permet de supporter son poids..2 Montage de l appareil.2. Démontage de la façade Support d accrochage Mettez l appareil en place, appuyez légèrement la partie supérieure de l appareil sur le mur et positionnez-le audessus du support d accrochage. Abaissez lentement l appareil et enclenchez-le dans la barrette de fi xation.. Installation hydraulique b Attention! Risque de dommages matériels en cas d'encrassement des conduites Des corps étrangers tels que des résidus de soudage, des résidus de scellement ou de la poussière dans les conduites d'arrivée d'eau peuvent endommager l'appareil. Nettoyez soigneusement l'installation de chauffage avant de l'installer. Légende Façade avant Retirez la façade avant (). b Attention! Risque de dommage provoqué par le transfert thermique au moment du brasage. La chaleur transmise pendant le soudage peut endommager le polypropylène (expansé) qui entoure le ballon, ainsi que les joints des pièces de raccordements. Ne soudez pas les pièces de raccordement si celles-ci sont vissées au ballon. FR _0-0/ - Vaillant 9

20 MONTAGE ET INSTALLATION b Attention! Risque de dommage dû à la corrosion. Si des tuyauteries en plastique permissives à l'oxygène sont utilisées dans l'installation de chauffage, cela peut corroder ou embouer le circuit de chauffage ainsi que l'appareil. Si vous utilisez des tuyauteries en plastique permissives à l'oxygène dans l'installation de chauffage, ajoutez un inhibiteur de corrosion dans l eau du circuit.. Différentes configurations.. Cas N Cas N Cas N Raccord G" 2 Raccord G" Raccord G" 6 Raccord G" 5 Raccord G"/ 6 Raccord G"/ N'utilisez que les joints d'origine fournis avec l'appareil. Connectez les circuits comme indiqué. Il est recommandé de prévoir un robinet de vidange au point le plus bas de l installation _0-0/ - Vaillant

21 .. Cas N 2 MISE EN SERVICE i Remarque Le montage de la sonde de température doit être effectué avec une graisse thermique. 2 Pompe à chaleur 2 Chaudière Chauffage Bouchon 5 Mise en service Pour le remplissage, reportez vous à la notice d'installation de la pompe à chaleur. Vérifi ez que les raccordements hydrauliques et électriques sont réalisés. Vérifi ez l'étanchéité des raccordements. Purgez votre installation chauffage. 5. Purge de l'appareil.5 Passage et cheminement du câble de la sonde de température i Remarque La sonde de température (VR 0) n'est pas fournie. Celle-ci doit être commander séparement. i Remarque Le câble de la sonde de température doit passer dans l'orifice prévu à cet effet. 2 Purgeur d'air Ouvrez le purgeur d'air (), lors du remplissage en eau du circuit de chauffage. Refermez le purgeur dès qu'il y a un écoulement d'eau (répétez plusieurs fois l'opération si nécessaire). Logement sonde de température 2 Câble de la sonde de température Passage câble sonde de température FR _0-0/ - Vaillant 2

22 MISE HORS SERVICE DÉFINITIVE 5.2 Installation de la façade 7 Recyclage 7. Emballage Triez les déchets de manière à séparer ceux qui peuvent être recyclés (cartons, plastiques...) et ceux qui ne peuvent pas être recyclés (cerclage...). Éliminez ces déchets conformément à la réglementation en vigueur. 7.2 Recyclage de l'appareil et de ses composants L appareil doit être recyclé conformément à la directive DEEE (Déchets d Equipements Electriques et Electroniques) qui impose notamment : - la collecte sélective des déchets d équipements électriques et électroniques, - le traitement sélectif systématique de certains composants et de substances dites dangereuses, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des DEEE collectés. Façade Replacez la façade avant. 5. Informations utilisateur Après avoir réalisé l'installation : Répondez aux questions que l'utilisateur peut vous poser. Attirez en particulier son attention sur les consignes de sécurité que l'utilisateur doit respecter. 5. Pièces détachées Si vous avez besoin de pièces détachées pendant des opérations de réparation, utilisez exclusivement des pièces d'origine. Les composants d origine de l'appareil doivent être certifi és en même temps que l'appareil pendant le contrôle de conformité CE. Si vous N'UTILISEZ PAS les pièces d'origine certifi ées pendant les opérations de maintenance ou de réparation, la conformité CE de l'appareil sera annulée. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons impérativement d'utiliser des pièces détachées d'origine constructeur. 6 Mise hors service définitive Ne jetez pas votre produit ou ses accessoires dans les ordures ménagères. Assurez-vous que l'appareil usagé et ses éventuels accessoires soient éliminés de façon appropriée. Confi ez l appareil à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets. Respectez toutes les réglementations en vigueur. i Remarque En respectant cette directive, vous faites un geste pour l environnement, vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine. 8 Données techniques Description Unité Poids net kg 8 Capacité nominale du ballon l 0 Pression d'eau max. bar.0 Mpa 0. Pression d'eau min. bar 0.5 Mpa 0.05 Vidangez l appareil. (Voir chapitre ). Démontez l appareil. Recyclez ou déposez l appareil ainsi que ses composants (voir chapitre 7) _0-0/ - Vaillant

23 RECYCLAGE FR _0-0/ - Vaillant 2

24

25 Bruksanvisning og installasjonsveiledning For fagarbeideren Installasjonsveiledning For brukeren Bruksanvisning VWZ MPS 0 NO

26 RECYCLAGE Innholdsfortegnelse Sikkerhet Anvendte symboler Påkrevde kvalifi kasjoner Generelle sikkerhetsråd Bruksområder Merknader i forhold til dokumentasjonen Respekter gjeldende dokumenter Oppbevaring av dokumenter Bruksanvisningens gyldighet...29 Beskrivelse av apparatet Apparatets struktur Modell- og serienummer Beskrivelse av merkeskilt...29 Montering og installasjon...0. Forberede montering og installasjon Montering av apparatet.... Hydraulisk installasjon.... Ulike konfi gurasjoner Overgang og vei for temperatursensor kabel... 5 Vedlikehold Lufting av apparatet Installasjon av fasaden Bruksinformasjon Utskiftbare deler... 6 Avvikling og fjerning av apparatet... 7 Resirkulering Emballasje Resirkulering og avhending... 8 Tekniske spesifikasjoner _0-0/ - Vaillant

27 Sikkerhet. Anvendte symboler Advarselsmerknadene er klassifi sert i henhold til alvorlighetsgraden av den potensielle faren ved å bruke følgende faresymboler og tekst. Advarselssymbol Forklaring a a b Fare! Umiddelbar fare for liv eller risiko for alvorlige skader Advarsel! Risiko for lettere skader. Forsiktighet! Fare for skade på materiell eller miljø..2 Påkrevde kvalifikasjoner Ethvert arbeid på produktet utført av en ikke-kvalifi sert person, kan forårsake skade på hele anlegget, eller til og med skade på personen. Feil ved installering kan forårsake skade på produktet, på stedet eller skade adnre.. Generelle sikkerhetsråd.. Fare for dødsfall hvis sikkerhetsanordninger mangler eller er defekt Manglende sikkerhetsinnretninger kan være farlig og forårsake brannsår og andre skader, f.eks. ved sprukne rør. Informasjonen i dette dokumentet har ikke alle de nødvendige prosesser for profesjonell montering av sikkerhetsutstyr. Installer nødvendige sikkerhetsinnretninger i systemet. Varsle brukeren om plassering og drift av sikkerhetsutstyr. Følg alle forskrifter, standarder og retningslinjer...2 Risiko for materielle skader ved bruk av feil verktøy Brukn av uegnet verktøy eller feil bruk kan føre til skader, som f.eks. gass- eller vannlekkasje. Når du strammer eller løsner skrueforbindelser, bruk alltid skiftenøkkel. Ikke bruk rørtang, utvidelser etc... Fare for sprekkdannelser på grunn av vannlekkasje Feil installasjon kan føre til lekkasje. Sikre at det ikke er noen overbelastning på hydrauliske rørledninger. Sett tetningene riktig.. Bruksområder Denne enheten er avansert design og ble montert i henhold til anerkjente sikkerhetstekniske regler. Men det er uansett en risiko for skade eller død for brukeren eller tredjepart eller skade på produktet eller annen eiendom, ved misbruk av enheten eller ved bruk som den ikke er ment for. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis bruken skjer under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av og farene forbundet med bruk av produktet. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren, må ikke foretas av barn uten tilsyn. Enheten er beregnet for bruk som buffer frakobling eller buffertank. Forskriftsmessig bruk innebærer: - å følge drift-, installasjons- og vedlikeholdsveiledningen for Vaillant -produktet og for alle andre komponenter i anlegget - å installere og montere i samsvar med produkt- og systemgodkjenningen

28 SIKKERHET - å overholde alle inspeksjons- og vedlikeholdsbetingelsene som er oppført i veiledningene. All annen bruk enn det som er beskrevet i denne håndboken eller enhver bruk utover det som er beskrevet, er ikke tiltenkt bruk. Noen direkte kommersiell eller industriell bruk vil også bli ansett som ikketiltenkt _0-0/ - Vaillant

29 2 Merknader i forhold til dokumentasjonen 2. Respekter gjeldende dokumenter Strengt overhold av alle manualer og installasjon knyttet til enheten, de forskjellige deler og komponenter i systemet. MERKNADER I FORHOLD TIL DOKUMENTASJONEN.2 Modell- og serienummer Plassering av merkeskilt: 2.2 Oppbevaring av dokumenter Gi denne håndboken og alle andre dokumenter til systembrukeren. Brukeren av systemet bør oppbevare disse veiledningene, slik at de kan konsulteres om nødvendig. 2. Bruksanvisningens gyldighet Denne bruksanvisningen gjelder kun for: Produkt Artikkelnummer VWZ MPS Beskrivelse av apparatet. Apparatets struktur.. Tank Merkeskilt Typebetegnelsen og serienummeret står på merkeskiltet. Beskrivelse av merkeskilt D E Merkeskilt viser landet hvor apparatet skal installeres. Merkeskiltet inneholder følgende elementer: C B Forkortelse/ symbol Landskode "NO" Serienummer kode PMS Beskrivelse Landet hvor apparatet skal installeres. Kommersielt navn og serienummer til produktet Produktkode av enheten Maksimalt trykk ved service A F Lomme for temperatursensor (temperatursensor ikke inkludert) A Tilkobling G" B Tilkobling G" C Tilkobling G" D Tilkobling G" E Tilkobling "/ F Tilkobling "/ NO _0-0/ - Vaillant 29

30 MONTERING OG INSTALLASJON Montering og installasjon i Merknad Alle dimensjoner til illustrasjonene er uttrykt i millimeter (mm).. Forberede montering og installasjon.. Levering og installasjon på stedet... Utpakking Fjern apparatet fra sin emballasje. Fjern beskyttelsesfi lmen til alle delene til apparatet....2 Undersøkelse av det leverte materialet Bekreft innholdet til pakken. - tank + plugger "+ lokk /" tilbehørssett - pakke inneholder dokumentasjon ( installasjonsanvisning - og reparasjon)..2 Overhold avstand og mobilitet..2. Mål til apparatet og fester..2.2 Avstand i forhold til antennbare deler Pass på ingen deler som kan antennes lett, er i direkte kontakt med komponenter som kan komme opp i temperatur over 80 grader C. Pass på å holde en avstand på minst 200 mm mellom de brennbare delene og varme overflater...2. Klaring ved montering Sikre riktige avstander som er indikert på tegningene. Dette vil sikre at forbindelsene til vannforsyningen er tilgjengelige og kan sjekkes. Andre klaringer rundt enheten kan være en fordel for installasjon og vedlikehold mini. >600* 200 mini. 200 mini. 20 mini i Merknad * Klaring er nødvendig for installering eller vedlikehold av enheten _0-0/ - Vaillant

31 .. Vurder plasseringen av produktet... Omkringliggende forhold Ikke installer produktet over andre produkter som kan skade det (f.eks. over en komfyr som avgir damp eller fett) eller i et rom som har mye støv i luften som er etsende. Ikke installer under en annen enhet som kan være av hydrauliske lekkasjer eller er egnet til å fl ykte. Sørg for at rommet der du vil installere enheten er tilstrekkelig beskyttet mot frost....2 Overflateegenskaper for montering MONTERING OG INSTALLASJON.2.2 Montering av mur til apparatet a Fare! Fare for liv hvis bæreevnen til festene som er brukt, er utilstrekkelige. Hvis festene ikke har tilstrekkelig bæreevne, kan produktet løsne og falle ned. Når du installerer enheten, sørg for at festene har tilstrekkelig bæreevne. Avgjør installasjonsområdet. Bor hull for mottak av festene. Fest opphengsstøtten på veggen. Før du velger plasseringen av enheten, må du lese advarslene på sikkerhetsinstrukser og bruksanvisninger og installasjon nøye. Kontroller at veggen produktet skal monteres på, er slik konstruert, at den tåler vekten til produktet..2 Montering av apparatet.2. Fjerne fronten Opphengsstøtte Ved løfting av produktet i posisjon, len toppen av produktet litt mot veggen og plasser det rett over festebrakettene. Senk produktet sakte og heng det på festebrakettene.. Hydraulisk installasjon b Forsiktighet! Risiko for materielle skade ved skitne operasjonslinjer. Fremmedlegemer som for eksempel sveising slagg, rester eller støv tetning i vannforsyningsledningene kan skade enheten. Rengjør varmesystemet før du installerer. Fasade foran Fjern fasaden foran (). b Forsiktighet! Fare for skade som følge av varmeoverføringen ved lodding. Varmen overføres under sveising kan skade polypropylen (utvidet) som omgir den elektriske modulen og sel stengeventiler. Ikke lodd leddene hvis de er skrudd til stoppventilene. b Forsiktighet! Risiko for skade på grunn av rust. Hvis plastrør som passerer oksygen brukes i varmeinstallasjonen, kan denne ruste eller slamme apparatenes varmekrets eller selve apparatet. Hvis du bruke plastrør som fører oksygen i varmeinstallasjonen, bruk rustbeskyttelse i sirkulasjonsvannet. NO _0-0/ - Vaillant

32 MONTERING OG INSTALLASJON..2 Saknr Saknr. Tilkobling G" 2 Tilkobling G" Tilkobling G" 6 Tilkobling G" 5 Tilkobling G"/ 6 Tilkobling G"/ Bruk bare originale pakninger leveres med apparatet. Koble til oppvarmingskrets som vist. Det anbefales å forutse et avløp ventil på det laveste punktet i systemet... Saknr.. Ulike konfigurasjoner.. Saknr varmepumpe støpsel 2 varmeovn oppvarming _0-0/ - Vaillant

33 .5 Overgang og vei for temperatursensor kabel i Merknad Temperatursensor (VR 0) følger ikke med. Denne kan bestilles separat. 5. Lufting av apparatet VEDLIKEHOLD i Merknad Kablene må passere gjennom hullene som er beregnet for dette formål. 2 Luftventil Åpne luftventilen () i løpet av fylling med vann av varmekretsen. Lukke ventilen når det er en strøm av vann (Gjenta operasjonen fl ere ganger om nødvendig) Installasjon av fasaden Overgang temperatursensor kabel 2 Overgang temperatursensor kabel Overgang temperatursensor kabel i Merknad Temperatursonden skal monteres ved hjelp av termisk pasta for god varmeoverføring. 5 Vedlikehold For fylling, se varmepumpens installasjonsveiledning. Kontroller at vann og elektriske tilkoblinger er gjort. Sjekk alle koblinger er tette. Rens varmeanlegg. Fasade Skift ut fasaden foran. NO _0-0/ - Vaillant

34 AVVIKLING OG FJERNING AV APPARATET 5. Bruksinformasjon Etter å ha utført installasjon: Svar på spørsmålene som brukeren kan stille deg. Gjør oppmerksom på sikkerhetsforskriftene som brukeren må følge. 5. Utskiftbare deler Hvis du trener reservedeler ved vedlikehold eller reparasjon, bruk kun originale Vaillant-deler. De opprinnelige komponenter i enheten må være sertifi sert samtidig som enhet for kontroll av konformitet. Hvis du IKKE bruker sertifiserte originale deler for vedlikehold eller reparasjon, vil CE etterlevelse av instrumentet bli kansellert. Dette er grunnen til at ve anbefaler å bruke originale Vaillant reservedeler. 8 Tekniske spesifikasjoner Beskrivelse Enhet Netto vekt kg 8 Nominell kapasitet til ballong l 0 Maks. vanntrykk bar.0 Mpa 0. Min. vanntrykk bar 0.5 Mpa Avvikling og fjerning av apparatet Tøm apparatet (se kapittel ). Demonter apparatet Resirkuler eller kast apparatet i følge dens deler (se kapittel 7). 7 Resirkulering 7. Emballasje Sortere avfallet for å skille de som kan resirkuleres (papp, plast...) og de som ikke kan resirkuleres (stropping...). Eliminere avfall i samsvar med regelverket. 7.2 Resirkulering og avhending Hvis ditt apparat er merket med dette symbolet, skal det ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet, men behandles som spesialavfall. Da må du levere inn produktet på et oppsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektrisk utstyr. Du kan få mer informasjon om hvor du kan levere inn elektrisk og elektronisk avfall hos lokale myndigheter, renovasjonsbedrifter eller hos installatøren som har installert produktet _0-0/ - Vaillant

35

36

37 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning För användaren Bruksanvisning VWZ MPS 0 SE

38 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Innehållsförteckning Säkerhet...9. Symboler Kompetenskrav...9. Allmänna säkerhetsanvisningar...9. Rätt användning Regler och bestämmelser (direktiv, lagar, standarder) Anvisning beträffande dokumentationen Följ dokumenten Bevara dokumenten Bruksanvisningens giltighet... Beskrivning av apparaten.... Apparatens uppbyggnad....2 Modell och serienummer.... Beskrivning av typskylt:... Montering och installation...2. Förberedelse inför montering och installation Montering av beklädnad.... Hydraulisk installation.... Olika konfi gurationer....5 Temperaturgivarens genomföring och ledningsdragning Driftsättning Tömning av apparaten Montering av beklädnad Överlämnande Reservdelar Slutlig avstängning Återvinning Emballage Återvinning av apparaten och dess komponenter Tekniska uppgifter _0-0/ - Vaillant

39 Säkerhet. Symboler Varningsmeddelandena är klassade efter en eventuell skadas svårighetsgrad och följande varningstecken och termer används: Varningstecken Förklaring..2 Risk för materialskador SÄKERHET Användning av olämpliga verktyg eller felaktig användning av verktyg kan orsaka skador, bland annat vattenläckor. När du drar åt eller lossar gängade kopplingar bör du systematiskt använda fasta skruvnycklar. Använd inte rörnycklar, förlängningar osv. a a Fara! Risk för plötslig död eller risk för allvarlig skada Varning! Risk för lätta skador b Obs! Risk för materialskador eller hot mot miljön.2 Kompetenskrav Ingrepp på apparaten av en okvalifi cerad person kan leda till materiella skador på installationen i sin helhet, och även till kroppsskador. Endast auktoriserade installatörer är behöriga att göra ingrepp på apparaten.. Allmänna säkerhetsanvisningar.. Livshotande fara om säkerhetsanordningar saknas eller är skadade Avsaknad av säkerhetsanordning kan medföra fara och leda till brännskada och andra skador, till exempel genom brott av rörledningar. Informationen i detta dokument innehåller inte alla metoder som krävs för en professionell installation av säkerhetsanordningarna. Utrusta installationen med nödvändiga säkerhetsanordningar. Informera användaren om hur säkerhetsanordningarna fungerar och var de fi nns. Följ gällande nationella och internationella bestämmelser, standarder och direktiv... Risk för sprickor på grund av vattenläckor En felaktigt utförd installation kan orsaka läckor. Se till att inga påkänningar fi nns på rörledningarna. Montera packningarna korrekt.. Rätt användning Denna apparat är avancerad konstruktion och har tillverkats enligt gällande säkerhetsbestämmelser. Felaktig eller ickeavsedd användning innebär emellertid alltid en skaderisk eller livsfara för användaren eller tredje man, och även en risk för egendomsskador. Denna apparat kan användas av barn som är äldre än 8 år samt av personer som har fysiologisk, sensorisk eller mental nedsättning eller brist på erfarenhet och kunskaper, på villkor att de utbildas och övervakas så att de använder apparaten på ett säkert sätt och förstår vilka risker de löper. Se till att barnen inte leker med apparaten. Barn får inte rengöra och sköta underhåll av apparaten utan övervakning. Apparaten är avsedd att användas som fristående beredare eller som ackumulatortank. Apparaten ska användas i förenlighet med gällande bestämmelser enligt följande: - Bruksanvisning, anvisningar för installation och underhåll avseende apparaten och andra delar i systemet ska följas. - Installation och montering av apparaten ska ske i enlighet med apparatens och systemets typgodkännande. SE _0-0/ - Vaillant 9

40 SÄKERHET - Samtliga inspektions och underhållsbestämmelser som står i anvisningarna ska respekteras. Annan användning än den som beskrivs i denna bruksanvisning eller användning som inte följer föreskrifterna i bruksanvisningen anses oförenlig med villkoren. Direkt kommersiell eller industriell användning anses också oförenlig med villkoren..5 Regler och bestämmelser (direktiv, lagar, standarder) Installatören skall tillse att alle regler och bestämmelser efterlevs vid en installation _0-0/ - Vaillant

41 2 Anvisning beträffande dokumentationen ANVISNING BETRÄFFANDE DOKUMENTATIONEN.2 Modell och serienummer Plats för typskylt: 2. Följ dokumenten Följ noga alla bruksanvisningar och installationsanvisningar avseende apparaten och olika delar och komponenter i systemet. 2.2 Bevara dokumenten Överlämna denna bruksanvisning och alla gällande övriga dokument till systemanvändaren. Systemanvändaren ska bevara bruksanvisningarna så att de kan läsas vid behov. 2. Bruksanvisningens giltighet Denna bruksanvisning gäller endast för Produkt Artikelnummer VWZ MPS Beskrivning av apparaten. Apparatens uppbyggnad.. Varmvattenberedare D C B E Typskylt Modell och serienummer står angivet på typskylten.. Beskrivning av typskylt: På typskylten står namnet på det land där apparaten ska installeras. På typskylten står följande uppgifter: Förkortning/ symbol Landskod SE Serienummer kod PMS Beskrivning Det land där apparaten ska installeras Produktens handelsnamn och serienummer Produktkod för enheten Max. drifttryck A F Dykrör för temperaturgivare (temperaturgivaren ingår ej) A Koppling " B Koppling " C Koppling " D Koppling " E Koppling "/ F Koppling "/ SE _0-0/ - Vaillant

42 MONTERING OCH INSTALLATION Montering och installation i Anmärkning Illustrationernas dimension uttrycks i millimeter (mm).. Förberedelse inför montering och installation Leverans och installation på platsen... Uppackning Ta ut apparaten från emballaget. Ta bort skyddsfi lmen från apparatens olika komponenter....2 Kontroll av levererat material Kontrollera innehållet i paketet. - Beredare + pluggar + plugg "/ - påse tillbehör - påse dokumentation ( bruksanvisning)..2 Respektera avstånd och minimum mått..2. Apparatens och anslutningarnas dimensioner Avstånd från brandfarliga delar Säkerställ att brandfarliga delar inte kommer i direkt kontakt med komponenter som kan nå en temperatur över 80 C. Se till att det fi nns ett avstånd på minst 200 mm mellan brandfarliga delar och varma ytor...2. Fritt utrymme för montering Respektera de avstånd som anges i planen. Säkerställ att anslutningarna till vattenintaget är tillgängliga för kontroll. Extra utrymme omkring apparaten kan vara till fördel vid installation och underhåll. Minimum 50 mm >600* Minimum 200 mm Minimum 200 mm Minimum 20 mm i Anmärkning * Nödvändigt utrymme för installation och underhåll av apparaten _0-0/ - Vaillant

43 .. Apparatens placering... Omgivning Installera inte apparaten ovanför en apparat som kan skada den (till exempel, ovanför en spis som avger ånga och fett) eller i ett rum fullt med damm eller i en korrosiv atmosfär. Säkerställ att apparaten installeras i ett rum som är tillräckligt skyddat från frost....2 Egenskaper för monteringsytor Innan du bestämmer var apparaten ska placeras, bör du noga läsa igenom säkerhetsvarningarna och instruktionerna i bruksanvisningen och installationsanvisningen. Kontrollera att apparaten installeras på en vägg som kan bära dess vikt..2 Montering av beklädnad.2. Demontering av beklädnad MONTERING OCH INSTALLATION a Fara! Fara om fästanordningen inte är tillräckligt stadig! Om fästdonen inte har tillräcklig bärkapacitet kan apparaten lossna och falla ner. Se till att fästdonen har tillräcklig bärkapacitet när apparaten monteras. Bestäm platsen för installationen. Borra hål för fästena. Fäst upphängningskonsollen på väggen. Konsol för upphängning Placera apparaten, tryck lätt den övre delen av apparaten mot väggen och placera den ovanför upphängningskonsollen. För ner apparaten långsamt och fäst den i fästanordningen.. Hydraulisk installation b Obs! Risk för materialskada vid nedsmutsning i rörsystemet. Främmande ämnen som restmängder från svetsning eller gjutning och damm i ledningarna för vattentillförsel kan skada apparaten. Rengör noga värmesystemet innan det installeras. Framsidan Ta bort framsidan ()..2.2 Väggmontering av apparaten b Obs! Risk för skada på grund av värmeöverföring vid lödning. Värme bildas vid lödning och svetsning och kan beklädnaden och avstängningsventilernas packningar. Svetsa inte kopplingsdelarna om dessa är anslutna på avstängningsventilerna. b Obs! Risk för skada på grund av korrosion. Om icke diffusionstäta plaströr används i värmeinstallationen kan värmesystemet och apparaten skadas genom korrosion eller slam. Om icke diffusionstäta plaströr används i värmeinstallationen, ska en korrosionshämmare tillsättas i vattensystemet. SE _0-0/ - Vaillant

44 MONTERING OCH INSTALLATION..2 Fal nr Fal nr Koppling G" 2 Koppling G" Koppling G" 6 Koppling G" 5 Koppling G"/ 6 Koppling G"/ Använd endast de originalpackningar som levereras med apparaten. Anslut kretsarna enligt anvisningarna. Vi rekommenderar en tömningskran på installationens lägsta punkt.. Fal nr. Olika konfigurationer.. Fal nr Värmepump 2 Värmepanna Värmesystem Plugg _0-0/ - Vaillant

45 .5 Temperaturgivarens genomföring och ledningsdragning i Anmärkning Temperaturgivare (VR0) ingår ej. Den måste beställas separat. 5. Tömning av apparaten DRIFTSÄTTNING i Anmärkning Temperaturgivarens kabel skall dras genom avsedd genomföring. 2 Luftare Öppna luftaren () vid påfyllning av vatten i värmesystemet. Stäng luftaren när vatten rinner ut (upprepa fl era gånger om nödvändigt). 5.2 Montering av beklädnad Dykrör för temperaturgivare 2 Temperaturgivarens kabel Kabelgenomföring i Anmärkning Montering av temperatursonden ska göras med ett termiskt fett. 5 Driftsättning För påfyllning, se installationsanvisningarna för värmepump. Kontrollera att anslutningarna av vatten och el är genomförda. Kontrollera att anslutningarna är täta. Avlufta systemet. Beklädnad Sätt tillbaka beklädnad. SE _0-0/ - Vaillant 5

46 SLUTLIG AVSTÄNGNING 5. Överlämnande När installationen har genomförts svara på användarens frågor, Gör honom särskilt uppmärksam på de säkerhetsföreskrifter som användaren ska respektera. 5. Reservdelar Om du behöver reservdelar under reparationen, se till att du endast använder originaldelar. Apparatens originalkomponenter är certifi erade samtidigt med apparaten under kontrollen av CE-överensstämmelse. Om du INTE ANVÄNDER de certifi erade originaldelarna vid underhåll och reparation, upphävs apparatens CE-överensstämmelse. Vi rekommenderar därför att tillverkarens originalreservdelar obligatoriskt används. 6 Slutlig avstängning Töm apparaten (se kapitel ). Lämna in apparaten på ett lämpligt insamlingsställe för behandling, materialåtervinning och återvinning av avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning. Respektera gällande bestämmelser. i Anmärkning Genom att respektera detta direktiv skyddar du miljön och bidrar till att bevara naturresurser och att skydda människors hälsa. 8 Tekniska uppgifter Beskrivning Enhet Nettovikt kg 8 Nominell kapacitet beredare l 0 Högsta vattentryck bar.0 Mpa 0. Lägsta vattentryck bar 0.5 Mpa 0.05 Montera ned apparaten. Återvinn eller deponera apparaten och komponenterna (se kapitel 7). 7 Återvinning 7. Emballage Sortera avfallet för att skilja på delar som kan återvinnas (kartong, plast ) och delar som inte kan återvinnas. Avlägsna avfallet i enlighet med gällande bestämmelser 7.2 Återvinning av apparaten och dess komponenter Apparaten ska återvinnas i enlighet med WEEE-direktivet (avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter) i vilket följande föreskrivs: - Selektiv insamling av avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning. - Systematisk selektiv behandling av vissa komponenter och farliga ämnen, Återanvändning, materialåtervinning och återvinning av det insamlade avfallet från elektriska eller elektroniska produkter. Kasta inte din produkt eller dess tillbehör i hushållsavfallet. Se till att den uttjänta apparaten och dess eventuella tillbehör avlägsnas på lämpligt sätt _0-0/ - Vaillant

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR Installation instructions VWZ MPS 0 DK FR NO SE GR Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 61231PTMS

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 61231PTMS Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 61231PTMS 1 onsignes importantes de sécurité ette section contient des consignes relatives à la sécurité qui vous aideront à prévenir les risques

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Lavatrice WMI 71241

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Lavatrice WMI 71241 Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Lavatrice WMI 71241 1 Avertissements Sécurité générale Ne jamais installer votre appareil sur un sol en moquette. Dans le cas contraire, le manque d écoulement d air

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Coriolis Flowmeters. SITRANS FC430 with HART. Compact Operating Instructions 03/2012 SITRANS F

Coriolis Flowmeters. SITRANS FC430 with HART. Compact Operating Instructions 03/2012 SITRANS F Coriolis Flowmeters SITRANS FC430 with HART Compact Operating Instructions 03/2012 SITRANS F English 3 Dansk 18 Ελληνικά 33 Português 48 Svenska 58 Magyar 73 1 SITRANS F Coriolis flowmeters SITRANS FC430

Διαβάστε περισσότερα

ERT1506FOW... FR RÉFRIGÉRATEUR NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΨΥΓΕΊΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 TR SOĞUTUCU KULLANMA KILAVUZU 36

ERT1506FOW... FR RÉFRIGÉRATEUR NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΨΥΓΕΊΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 TR SOĞUTUCU KULLANMA KILAVUZU 36 ERT1506FOW...... FR RÉFRIGÉRATEUR NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΨΥΓΕΊΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 TR SOĞUTUCU KULLANMA KILAVUZU 36 2 www.electrolux.com SOMMAIRE 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ..............................................

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Notice d installation, d utilisation et d entretien, Inserts à granulés à encastrer Ce document est partie intégrante du produit (15/10/2013)

Notice d installation, d utilisation et d entretien, Inserts à granulés à encastrer Ce document est partie intégrante du produit (15/10/2013) Code: 40109 Notice d installation, d utilisation et d entretien, Inserts à granulés à encastrer Ce document est partie intégrante du produit (15/10/2013) Inserts à Granulés (Rev. 15/10/2013) FR 67 Sommaire

Διαβάστε περισσότερα

aprilia Mana GT ABS Manual(8) http://www.manuallib.com/file/2674620

aprilia Mana GT ABS Manual(8) http://www.manuallib.com/file/2674620 aprilia Mana GT ABS Manual(8) http://www.manuallib.com/file/2674620 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Διαβάστε περισσότερα

English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76

English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76 English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76 2 3 4 SVENSKA Svenska Användningsområde Din Black & Decker figursåg

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus , 542, id.a69 X 3 Σg Nouvelles surfaces d'énergie potentielle

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

EC3200AOW... FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 33

EC3200AOW... FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 33 EC3200AOW...... FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 33 2 www.electrolux.com SOMMAIRE 1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943 MC 830 SE GR Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ Art. 88943 Gebrauchsanweisung Instruction Manual Mode d emploi Istruzioni per l uso Instrucciones de manejo Bitte sorgfältig

Διαβάστε περισσότερα

HAND-HELD VACUUM CLEANER

HAND-HELD VACUUM CLEANER HAND-HELD VACUUM CLEANER Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin a tutustu seuraavaksi

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

*49013890* Manual for the specialised craftsman. Installation Operation Commissioning. fr Manuel. Manual

*49013890* Manual for the specialised craftsman. Installation Operation Commissioning. fr Manuel. Manual F lo w S o l S Manual for the specialised craftsman Installation Operation Commissioning *49013890* 49013890 Thank you for buying this product. Please read this manual carefully to get the best performance

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

CL3.C18S 943463 1/2 NU-CL3.C18S/0613

CL3.C18S 943463 1/2 NU-CL3.C18S/0613 1/2 CLE A CHOCS 18V KIT 18V IMPACT WRENCH-KIT 18V SCHLAGSCHRAUBERSATZ SLAGMOERSLEUTEL 18 V KIT LLAVE DE IMPACTOS 18 V KIT KIT AVVITATRICE A IMPULSI 18V KIT CHAVE DE IMPACTO 18V ZESTAW KLUCZY UDAROWYCH

Διαβάστε περισσότερα

Reference Guide. Referencevejledning. Viiteopas. Sound Bar. Referensguide. Guia de referência. Οδηγός αναφοράς HT-ST3

Reference Guide. Referencevejledning. Viiteopas. Sound Bar. Referensguide. Guia de referência. Οδηγός αναφοράς HT-ST3 Reference Guide GB Referencevejledning DK Sound Bar Viiteopas Referensguide Guia de referência FI SE PT Οδηγός αναφοράς EL HT-ST3 WARNING Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase.

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l

Διαβάστε περισσότερα

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως GBV 345 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom

Διαβάστε περισσότερα

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger PPHSS 730 SE JIGSAW Operation and Safety Notes STIKSAV MED PENDULHUB Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας PENDELHUBSTICHSÄGE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

Fronius String Control 100/12

Fronius String Control 100/12 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius String Control 00/2 FR Instructions de service Surveillance des installations Istruzioni per l'uso IT Controllo degli impianti

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 27 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 52

FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 27 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 52 FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 27 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 52 2 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH 6 DANSK 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22 ESPAÑOL 31 SUOMI 39 NORSK 46 PORTUGUÊS 54 SVENSKA 63 77 SCF355

ENGLISH 6 DANSK 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22 ESPAÑOL 31 SUOMI 39 NORSK 46 PORTUGUÊS 54 SVENSKA 63 77 SCF355 SCF355 1 ENGLISH 6 DANSK 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22 ESPAÑOL 31 SUOMI 39 NORSK 46 PORTUGUÊS 54 SVENSKA 63 77 SCF355 6 ENGLISH General description (Fig. 1) 1 Bottle warmer 2 Light 3 Settings knob 4 Off setting 5 Defrost

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

Control System on a Wind Turbine

Control System on a Wind Turbine Control System on a Wind Turbine Evaluation of Control Strategies for a Wind Turbine with Hydraulic Drive Train by Means of Aeroelastic Analysis Lars Frøyd Master of Science in Energy and Environment Submission

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL VINKELSLIBERE, MODEL 344-4 OG 3445-4 -1/2

VEJLEDNING TIL VINKELSLIBERE, MODEL 344-4 OG 3445-4 -1/2 VEJLEDNING TIL VINKELSLIBERE, MODEL 344-4 OG 3445-4 -1/2 BEMÆRK 04576229 Formular P7387-2 4. Udgave Marts, 2002 Vinkelslibere model 344 og 3445 er designet til metalskæring, rustfjernelse, svejseforberedeles

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

seca 745 seca 725 Vol. 2

seca 745 seca 725 Vol. 2 seca 745 seca 725 Vol. 2 DK S N FIN NL GR Betjeningsvejledning og garantibevis................. 3 Bruksanvisning och garanti........................ 23 Bruksanvisning og garantierklæring.................

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2

FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 23 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 43 2 SOMMAIRE 4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 6 DESCRIPTION DE L'APPAREIL 7 BANDEAU

Διαβάστε περισσότερα

Norsk. Komme i gang. 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen.

Norsk. Komme i gang. 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen. Norsk 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen. A. Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert. B. Still inn TCP/IP-innstillingene til å automatisk innhente en IP-adresse. C. Deaktver den eksterne

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

VB2158. www.krups.com

VB2158. www.krups.com VB2158 FR EN DE ES IT El PT www.krups.com 4 8 6 5 3 2 7 9 11 1 12 10 14 13 12 C 30 C fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig. 8 1 2 fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig. 12 fig. 13 fig. 14 fig. 15 fig.

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge. Mosógép Skalbimo mašina. Πλυντήριο Ρούχων WMB 81244 LA

Lave-linge. Mosógép Skalbimo mašina. Πλυντήριο Ρούχων WMB 81244 LA Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 81244 LA 1 onsignes importantes de sécurité ette section contient des consignes relatives à la sécurité qui vous aideront à prévenir les risques

Διαβάστε περισσότερα

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02 REFLEX mod 3130 9003191 Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας Rel. 0 10/02 1 11 2 3 4 19 5 20 6 7 8 9 10 21 14 12 13 15 16 17 18 22 49 48 49 50 48 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 48 61 62 63

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Manuel d utilisation Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Skalbimo mašina Vartotojo vadovas

Lave-linge Manuel d utilisation Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Skalbimo mašina Vartotojo vadovas WMB 91243 L Lave-linge Manuel d utilisation Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Numéro de document 2820522463_FR / 23-08-12.(15:04) 1 onsignes

Διαβάστε περισσότερα

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004R0874 DA 30.06.2009 003.003 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη GK7727 Δεύτερος έκδοση Σεπτέμβριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR SE GR CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος GARANTIE JAHRE 3 YEARS WARRANTY entspricht den Anforderungen acc. to the requirements CERTIFIED QUALITY MDD 93/42 MEDICAL DEVICE DIRECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

AM 2000 INOX/INOX PRO AM 2000 INOX PRO Ex 07.05 -

AM 2000 INOX/INOX PRO AM 2000 INOX PRO Ex 07.05 - AM 2000 INOX/INOX PRO AM 2000 INOX PRO Ex 07.05 - Driftsanvisning Manual de utilização Οδηγίες λειτουργίας Bruksanvisning Käyttöohjeet K P g N s Driftsanvisning S 51004516 07.08 e Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Διαβάστε περισσότερα

EWP 107100 W EWP 127100 W... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30

EWP 107100 W EWP 127100 W... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 EWP 107100 W EWP 127100 W...... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 2 electrolux SOMMAIRE Electrolux. Thinking of you. Partagez notre imagination sur www.electrolux.com

Διαβάστε περισσότερα

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Pressure transmitter. SITRANS P500 with HART. Compact Operating Instructions 09/2010 SITRANS

Pressure transmitter. SITRANS P500 with HART. Compact Operating Instructions 09/2010 SITRANS Pressure transmitter SITRANS P500 with HART Compact Operating Instructions 09/2010 SITRANS English...3 Dansk...20 Ελληνικά...37 Português...56 Svenska...74 Magyar...91 SITRANS Pressure transmitter SITRANS

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL SLIBEMASKINER, SERIE SC OG XC -EU

VEJLEDNING TIL SLIBEMASKINER, SERIE SC OG XC -EU VEJLEDNING TIL SLIBEMASKINER, SERIE SC OG XC -EU Al korrespondance bedes stilet til Ingersoll -Rands nærmeste kontor eller distributør. Ingersoll -Rand Company 2002 Trykt i Japan 04578217 Formular P7543

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854078 Sportcity One 50 2T GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2676713

aprilia 854078 Sportcity One 50 2T GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2676713 aprilia 854078 Sportcity One 50 2T GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2676713 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse».

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». AERITES. «La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». En 2003, j ai entrepris de mettre en images la collection de poèmes de mon ami Dimitris Chalazonitis,

Διαβάστε περισσότερα

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger. Ohjekirja Lue nämä ohjeet huolellisesti

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger. Ohjekirja Lue nämä ohjeet huolellisesti M95-66X Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Manual de Instruções

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο REVIISIION = ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ I) TERMES DE COIFFURE LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο LES PERSONNES = ΤΑ ΑΤΟΜΑ 1) Un coiffeur = ένας

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL REVERSIBLE VINKELSKRUETRÆKKERE OG VINKELSPÆNDERE AF SERIE 1RL

VEJLEDNING TIL REVERSIBLE VINKELSKRUETRÆKKERE OG VINKELSPÆNDERE AF SERIE 1RL 04577706 Formular P7490 -EU2 1. Udgave Juni, 2002 VEJLEDNING TIL REVERSIBLE VINKELSKRUETRÆKKERE OG VINKELSPÆNDERE AF SERIE 1RL DK BEMÆRK Vinkelskruetrækkere og vinkelspændere af serie 1RL er designet til

Διαβάστε περισσότερα

1 Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα NY1211, B1 kurs NY1211, B1 Γκέτεµποργκ... 2008/Göteborg 2008... Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:... Προσωπικός αριθµός - Personnummer :...

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE 4 production orale et médiation

ÉPREUVE 4 production orale et médiation ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B2 sur l

Διαβάστε περισσότερα

Kummefryser Frys Arkkupakastin Fryseboks Καταψυκτησ Μπαουλο Congelador Horizontal HS210520

Kummefryser Frys Arkkupakastin Fryseboks Καταψυκτησ Μπαουλο Congelador Horizontal HS210520 Kummefryser Frys Arkkupakastin Fryseboks Καταψυκτησ Μπαουλο Congelador Horizontal HS210520 ADVARSEL! For at sikre køleapparatets normale funktion, som i øvrigt bruger den miljøvenlige kølervæske R600a

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, 261-3 -EU, 261-6 -EU OG 271 -EU

VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, 261-3 -EU, 261-6 -EU OG 271 -EU 03533015 Formular P6657-2 14. Udgave Oktober, 2001 VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, 261-3 -EU, 261-6 -EU OG 271 -EU BEMÆRK Slagnøgler model

Διαβάστε περισσότερα

EC2800AOW... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41

EC2800AOW... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41 EC2800AOW...... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41 2 www.electrolux.com CONTENTS SAFETY INFORMATION.........................................................

Διαβάστε περισσότερα

www.mcculloch.biz M95-66X Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

www.mcculloch.biz M95-66X Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger www.mcculloch.biz M95-66X Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 430-4 DA 430-4 EXT G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα

CHORUS SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT. REF 81100 (36 tests)

CHORUS SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT. REF 81100 (36 tests) /GK/ 1/15 CHORUS SYPHILIS SCRE RECOMBINANT REF 81100 (36 tests) Fabriqué par/κατασκευάζεται από/manufactured by: DISE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) - Italy /GK/ 2/15

Διαβάστε περισσότερα

notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης manual de instrucciones

notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης manual de instrucciones notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης manual de instrucciones Four encastrable multifonction vapeur Εντοιχιζόμενος φούρνος ατμού Horno integrado/de vapor EOB97300 2 electrolux SOMMAIRE Electrolux. Thinking

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Pralka automatyczna WMB 91242 LC

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Pralka automatyczna WMB 91242 LC Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Pralka automatyczna WMB 91242 L 1 Avertissements Sécurité générale Ne jamais installer votre appareil sur un sol en moquette. Dans le cas contraire, le manque d écoulement

Διαβάστε περισσότερα

Wine refrigerator Réfrigérateur à vins Ψυγείο κρασιού Garrafeira Şarap soğutucu

Wine refrigerator Réfrigérateur à vins Ψυγείο κρασιού Garrafeira Şarap soğutucu user manual notice d utilisation εγχειρίδιο χρήσης manual do utilizador kullanma kılavuzu Wine refrigerator Réfrigérateur à vins Ψυγείο κρασιού Garrafeira Şarap soğutucu ERT13300WK 2 electrolux You ve

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587

aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587 aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

Oxygen Concentrators without SensO 2. , Oxygen Concentrators with SensO 2 HomeFill Compatible

Oxygen Concentrators without SensO 2. , Oxygen Concentrators with SensO 2 HomeFill Compatible User Manual Perfecto 2 Series Oxygen Concentrators without SensO 2, Oxygen Concentrators with SensO 2 HomeFill Compatible Model IRC5PO2AW Model IRC5PAW English................. 1 French................

Διαβάστε περισσότερα

LTH151. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

LTH151. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger 02494 LTH151 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være

Διαβάστε περισσότερα

ADVARSEL! INDEHOLDER VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION - DENNE VEJLEDNING BØR GEMMES LÆS OG FORSTÅ DENNE VEJLEDNING, FØR PRODUKTET TAGES I BRUG

ADVARSEL! INDEHOLDER VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION - DENNE VEJLEDNING BØR GEMMES LÆS OG FORSTÅ DENNE VEJLEDNING, FØR PRODUKTET TAGES I BRUG 04578464 Formular 49999-177 -EU2 30AP02. Udgave April, 2002 VEJLEDNING TIL DOBBELTVIRKENDE, OSCILLERENDE PUDSEMASKINER, SERIES 8457 -B5( ) - ( ) OG 8457 -B6( ) - ( ) DK BEMÆRK Dobbeltvirkende, oscillerende

Διαβάστε περισσότερα

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98 POLAND Portugal Poltrade Waletko Dorel Portugal Spolka Jawna LDA Parque Chorzow Industrial da Varziela 41-500 Árvore, 4480 Vila do Conde Ul. Legnicka 84/86 Tel. 252 Tel. (032) 248 346 530 00 81 Fax (032)

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL DOBBELTVIRKENDE, OSCILLERENDE PUDSEMASKINER, SERIES RS2( )B - ( ) - ( )

VEJLEDNING TIL DOBBELTVIRKENDE, OSCILLERENDE PUDSEMASKINER, SERIES RS2( )B - ( ) - ( ) 04578407 VEJLEDNING TIL DOBBELTVIRKENDE, OSCILLERENDE PUDSEMASKINER, SERIES RS2( )B - ( ) - ( ) BEMÆRK Formular P7561 -EU2 2. Udgave Juni, 2002 Dobbeltvirkende, oscillerende pudsemaskiner series RS2( )B

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS À L INTENTION DES EXAMINATEURS

INSTRUCTIONS À L INTENTION DES EXAMINATEURS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B1 sur l

Διαβάστε περισσότερα

Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées, reportez-vous au «Guide pratique de Handycam» (PDF).

Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées, reportez-vous au «Guide pratique de Handycam» (PDF). 3-288-523-23(1) Digital HD Video Camera Recorder Mode d emploi du caméscope Bedieningshandleiding Oδηγός Xρήσης HDR-TG1E/TG3E FR NL GR Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées,

Διαβάστε περισσότερα

Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées, reportez-vous au «Guide pratique de Handycam» (PDF).

Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées, reportez-vous au «Guide pratique de Handycam» (PDF). 3-288-523-22(1) Digital HD Video Camera Recorder Mode d emploi du caméscope Bedieningshandleiding Oδηγός Xρήσης HDR-TG1E/TG3E FR NL GR Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées,

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 EQU2_dk.book Seite 2 Freitag, 16. April 2010 8:48 08 Operating Manual... 4-9 GB IE CY Betjeningsvejledning... 10-15 DK Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 GR CY 2 EQU2_dk.book Seite 3 Freitag, 16. April

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 51021 S WMB 51021 WMB 50821 WMB 51221

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 51021 S WMB 51021 WMB 50821 WMB 51221 Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 51021 S WMB 51021 WMB 50821 WMB 51221 1 Avertissements Sécurité générale N installez jamais votre appareil sur un sol recouvert de moquette. Dans

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-σουηδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-σουηδικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ Η ορολογική νοοτροπία Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τον Homo Erectus φτάνουμε οσονούπω στον Homo Semanticus, εφόσον το πείραμα του Web semantique (σημασιολογικού Ιστού) στεφθεί με επιτυχία. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE. Session mai 2007 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ÉPREUVE. Session mai 2007 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

DS148010 DS148010 S DS148102 DS149010C. Refrigerator Réfrigérateur. Ψυγείο

DS148010 DS148010 S DS148102 DS149010C. Refrigerator Réfrigérateur. Ψυγείο DS148010 DS148010 S DS148102 DS149010C Refrigerator Réfrigérateur Ψυγείο Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set SMA 35 d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja K W Οδηγίες χρήσεως Σετ μανικιούρ/πεντικιούρ S Brugsanvisning Manikyr/pedikyrset c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

Διαβάστε περισσότερα