Installation instructions VWZ MPS 40. DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Installation instructions VWZ MPS 40. DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR"

Transcript

1 Installation instructions VWZ MPS 0 DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR

2

3 Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK

4 Indholdsfortegnelse Sikkerhed...5. Anvendte symboler Krævede kvalifi kationer...5. Generelle sikkerhedsregler...5. Korrekt brug Regler og bestemmelser (direktiver, love, normer) Bemærkninger angående dokumentationen Overholdelse af gældende dokumenter Opbevaring af dokumenterne Vejledningens gyldighed...7 Beskrivelse af apparatet...7. Apparatets opbygning Model og serienummer...7. Beskrivelse af mærkepladen:...7 Montering og installation...8. Klargøring til montering og installation Montering af apparatet...9. Hydraulisk installation...9. Diverse konfi gurationer Kabelgennemføring og udlægning af kabel for temperaturføler... 5 Ibrugtagning Udluft apparatet Installation af frontkabinet Oplysninger til brugeren Reservedele Definitiv nedlukning Genbrug Emballage Genbrug og bortskaffelse Specifikationer _0-0/ - Vaillant

5 Sikkerhed. Anvendte symboler Advarselssymbolerne er klassifi ceret efter den potentielle fares alvorlighed og følgende advarselssignaler og udtryk bliver anvendt Advarselssymbol Forklaring a Fare! Umiddelbar livsfare eller risiko for alvorlige personkvæstelser a Advarsel! Risiko for lettere personkvæstelser b Vigtigt! Risiko for materielle skader eller trusler mod miljøet.2 Krævede kvalifikationer Al indgriben på apparatet af en ikke kvalifi ceret person kan medføre materielle skader med hensyn til installationen som helhed, og kan endog medføre kvæstelser. Det er kun autoriserede installatører, der er godkendt til at gribe ind på apparatet.. Generelle sikkerhedsregler.. Det er forbundet med livsfare, hvis sikkerhedsanordningerne mangler eller er defekte En defekt ved en sikkerhedsanordning kan være farlig og give forbrændinger og andre kvæstelser, for eksempel ved afhopning af en slange. Oplysningerne, der gives i dette dokument, udgør ikke alle de påkrævede fremgangsmåder for en professionel installation af sikkerhedsanordningerne. Udrust installationen med de nødvendige sikkerhedsanordninger. Oplys brugeren om funktionen og placeringen af sikkerhedsanordningerne. SIKKERHED Overhold de gældende nationale og internationale bestemmelser, normer og direktiver...2 Risiko for materielle skader Brug af upassende værktøj eller forkert brug af værktøj kan medføre skader, såsom udsivning af vand. Når man strammer eller løsner gevindsamlinger, skal man altid bruge fastnøgler, brug aldrig rørtænger, forlængere m.v... Risiko for skader på grund af vandudsivning Forkert installation kan fremkalde lækager. Man skal forsikre sig om, at der ikke er nogen forhindringer på rørføringen. Placer pakningerne korrekt.. Korrekt brug Dette er et avanceret apparat, der er samlet i overensstemmelse med anerkendte gældende sikkerhedsregler. I tilfælde af forkert brug af apparatet eller brug, som apparatet ikke er beregnet til, er der imidlertid altid en risiko for kvæstelser eller dødsfald for brugeren eller en tredjepart, samt for materielle skader. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med begrænsede fysiske eller intellektuelle evner eller manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller er blevet undervist i sikker brug af produktet og den dermed forbundne fare. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse foretaget af brugeren må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn. Apparatet er beregnet til at blive anvendt som supplerende varmeapparat i varmepumpesystemer. Apparatet er beregnet til at blive anvendt enten som tilkoblet beholder eller som buffertank. Beregnet brug af apparatet omfatter: DK _0-0/ - Vaillant 5

6 SIKKERHED - Overholdelse af vejledninger for brug, installation og vedligeholdelse for dette apparat og alle dele og komponenter i systemet. - Montering og installation af apparatet i overensstemmelse med apparatets og systemets godkendelse. - Overholdelse af alle betingelser for eftersyn og vedligeholdelse, som fi ndes i vejledningerne. Al anden brug end den, der beskrives i herværende vejledning, eller som overskrider rammerne, der er angivet i vejledningen, anses som ikke beregnet brug. Al direkte kommerciel eller industriel brug anses ligeledes som ikke beregnet brug..5 Regler og bestemmelser (direktiver, love, normer) I forbindelse med opstillingen, installationen og driften af varmepumpen og varmtvandsbeholderen skal især de følgende lokale forskrifter, bestemmelser, regler og retningslinjer vedrørende el-tilslutningen overholdes: - fra elforsyningsselskaberne - fra vandforsyningsselskaberne - vedrørende udnyttelse af jordvarme - vedrørende integrering af varmekilde- og varmeanlæg - vedrørende energibesparelse - vedrørende hygiejne _0-0/ - Vaillant

7 2 Bemærkninger angående dokumentationen 2. Overholdelse af gældende dokumenter Overhold nøje alle brugs- og installationsvejledninger, der vedrører apparatet, de forskellige dele og systemkomponenter. BEMÆRKNINGER ANGÅENDE DOKUMENTATIONEN.2 Model og serienummer Placering af mærkepladen: 2.2 Opbevaring af dokumenterne Denne vejledning samt alle gældende dokumenter skal overdrages til brugeren af systemet. Brugeren af systemet skal opbevare disse vejledninger, så de kan bruges som reference på et senere tidspunkt, hvis det skulle blive nødvendigt. 2. Vejledningens gyldighed Denne vejledning gælder udelukkende for: Produkt Artikelnummer VWZ MPS Beskrivelse af apparatet. Apparatets opbygning.. Beholder D C B E Placering af mærkepladen: Modellen og serienummeret fremgår af mærkepladen.. Beskrivelse af mærkepladen: Mærkepladen angiver landet, hvori apparatet skal installeres. Mærkepladen indeholder følgende elementer: Forkortelse/ symbol Landekode "DK" Serienr. kode PMS Forkortelse/symbol Landet hvor apparatet skal installeres Produktets kommercielle betegnelse og serienummeret Produktkode af enheden Maksimal driftstryk A F Lomme til temperaturføler (temperaturføler medfølger ikke) A Tilslutning " B Tilslutning " C Tilslutning " D Tilslutning " E Tilslutning /" F Tilslutning /" DK _0-0/ - Vaillant 7

8 MONTERING OG INSTALLATION Montering og installation i Bemærkning Alle mål på illustrationerne er udtrykt i millimeter (mm).. Klargøring til montering og installation.. Levering og installation på driftsstedet... Udpakning Tag apparatet ud af emballagen. Tag beskyttelsesfi lmen af alle apparatets komponenter....2 Kontrol af det leverede materiel Kontrollér, at det hele er i pakken. - beholder + propper " + prop /" pose med tilbehør - pose med dokumentation ( brugs- og vedligeholdelsesvejledning)..2 Overhold afstandene og den frie adgang..2. Apparatets mål og tilslutninger..2.2 Afstand i forhold til brandbare dele Sørg for, at ingen letantændelige dele befi nder sig i direkte kontakt med komponenterne, der kan opnå en temperatur på over 80 C. Sørg for at beholde en minimumsafstand på 200 mm mellem letantændelige dele og varme overfl ader...2. Frirum til monteringen Overhold afstanden, der er angivet på tegningen. Det skal også sikres, at forsyningstilslutningerne med vand er tilgængelige for eftersyn. Yderligere frirum omkring apparatet kan vise sig at være en fordel for dets installation og vedligeholdelse mini. >600* 200 mini. 200 mini. 20 mini i Bemærkning * Nødvendigt frirum for installationen og vedligeholdelsen af apparatet _0-0/ - Vaillant

9 .. Forhold der skal iagttages ved placering af apparatet... Omgivende forhold Apparatet må ikke installeres over et andet apparat, der kan beskadige det (f.eks. over et komfur, der kan udsende dampe og fedt) eller i et meget støvet rum, eller hvor atmosfæren er rustfremkaldende. Kontroller, at rummet hvor apparatet skal installeres er tilstrækkeligt beskyttet mod frost....2 Egenskaber for monteringsfladen Læs sikkerhedsreglerne og forholdsreglerne i brugsog installationsvejledningerne før valg af apparatets placering. MONTERING OG INSTALLATION.2.2 Vægmontering af apparatet a Fare! Fare i tilfælde af utilstrækkelig fastgørelse! Hvis fastgørelseselementerne ikke har tilstrækkelig bærekapacitet, kan apparatet falde ned. Ved montering af apparatet skal man sørge for, at fastgørelseselementerne har tilstrækkelig bæreevne. Bestem installationsstedet. Bor huller til fastgørelserne. Fastgør beslagene i væggen. Kontrollér, at væggen, hvorpå apparatet skal monteres, har tilstrækkelig bæreevne til at bære apparatets vægt..2 Montering af apparatet.2. Afmontering af frontkabinet Fastgørelsesbeslag Sæt apparatet på plads, tryk let den øverste del af apparatet mod muren, og placer det oven over vægbeslaget. Sænk langsomt apparatet, og få fastgørelseslisten til at gå i indgreb på monteringsbeslaget.. Hydraulisk installation b Vigtigt! Der er risiko for materielle skader, hvis slangerne klemmes. Fremmedlegemer, såsom svejserester, rester fra fastgørelse eller støv i vandindløbsslangerne kan beskadige apparatet. Rengør omhyggeligt varmeinstallationen, før enheden installeres. Frontkabinet Aftag frontkabinettet (). b Vigtigt! Risiko for beskadigelse via varmeoverførsel under lodning. Varmen, der overføres under svejsning, kan beskadige polypropylenen (skum), som omgiver det elektriske modul, samt pakningerne ved stophanerne. Svejs ikke tilkoblingsdelene, hvis disse er skruet på stophanerne. DK _0-0/ - Vaillant 9

10 MONTERING OG INSTALLATION b Vigtigt! Risiko for beskadigelse pga. rust. Hvis plastslanger, der tillader passage af ilt, anvendes i varmeinstallationen, kan det korrodere eller tilstoppe varmekredsen og apparatet. Hvis der anvendes plastslanger, der tillader passage af ilt i varmeinstallationen, skal man tilføje en rusthæmmer i vandkredsen.. Diverse konfigurationer.. Eksempel nr Eksempel nr. 2 2 Tilslutning G" 2 Tilslutning G" Tilslutning G" 6 Tilslutning G" 5 Tilslutning G /" 6 Tilslutning G /" Brug kun de originale pakninger, der blev leveret sammen med apparatet. Forbind varmekredsen, som angivet. Det anbefales at montere en udtømningshane på installationens laveste punkt... Eksempel nr _0-0/ - Vaillant

11 .. Eksempel nr. 5 Ibrugtagning IBRUGTAGNING 2 2 Se varmepumpens installationsvejledning angående påfyldning. Kontroller, at de hydrauliske og elektriske tilslutninger er udført. Kontrollér forbindelsernes tæthed. Udluft opvarmningsinstallationen. 5. Udluft apparatet Varmepumpe 2 Kedel Varme Prop.5 Kabelgennemføring og udlægning af kabel for temperaturføler i Bemærkning Temperaturføleren (VR 0) medfølger ikke. Den skal bestilles separat. i Bemærkning Kablet til Temperaturføleren skal passere gennem det dertil indrettede hul. Udluftningsventil Åbn udluftningsventilen () under påfyldning af vand på varmekredsen. 2 Luk udluftningsventilen, så snart der begynder at løbe vand ud (gentag denne handling fl ere gange om nødvendigt). Følerlomme til temperaturføler 2 Kabel til temperaturføler Gennemføring for kabel til temperaturføler i Bemærkning Monteringen af temperaturføleren skal udføres med et termisk smøremiddel. DK _0-0/ - Vaillant

12 DEFINITIV NEDLUKNING 5.2 Installation af frontkabinet 7 Genbrug 7. Emballage Sortér affaldet på en sådan måde, at det, der kan genbruges, sorteres for sig (karton, plast,...) og ikke sammen med det, der ikke kan genbruges (omsnøring...). Bortskaf affaldet i overensstemmelse med gældende bestemmelser. 7.2 Genbrug og bortskaffelse Hvis produktet er mærket med dette tegn, må det efter endt brug ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald. Afl ever i stedet produktet på en genbrugsplads i afdelingen for elektronik og brugte apparater. Du kan få yderligere oplysninger om, hvor du kan afl evere gamle elektriske og elektroniske apparater, hos kommunen, renovationsfi rmaerne eller den installatør, som installerede produktet. Tegnforklaring Frontkabinet Sæt frontkabinetet på igen. 5. Oplysninger til brugeren Efter at installationen er gennemført: Besvar eventuelle spørgsmål, som brugeren måtte have. Gør især brugeren opmærksom på sikkerhedsreglerne, som brugeren skal overholde. 8 Specifikationer Beskrivelse Enhed Nettovægt kg 8 Beholderens nominelle rumindhold l 0 Maks. tryk bar.0 Mpa 0. Min. tryk bar 0.5 Mpa Reservedele Hvis man får brug for reservedele under reparation, skal man udelukkende bruge originale reservedele. Apparatets originale komponenter skal være godkendt på samme tid som apparatet under kontrollen af EU overensstemmelse. Hvis man IKKE BRUGER originale reservedele ved vedligeholdelse eller eventuel reparation bliver apparatets EU overensstemmelse ophævet. Derfor anbefaler vi, at man obligatorisk bruger fabrikantens originale reservedele. 6 Definitiv nedlukning Udtøm apparatet. (se kapitel ). Afmonter apparatet. Genbrug eller indlever apparatet og dets komponenter (se kapitel 7) _0-0/ - Vaillant

13

14 GENBRUG TABLE DES MATIÈRES Sécurité...5. Symboles utilisés Qualifi cations requises...5. Consignes générales de sécurité...5. Utilisation conforme Règles et réglementations (directives, lois, normes) Remarques relatives à la documentation Respect des documents applicables Conservation des documents Validité du manuel...7 Description de l'appareil...7. Structure de l appareil Modèle et numéro de série...7. Description de la plaque signalétique...7 Montage et installation...8. Préparation du montage et de l installation Montage de l appareil...9. Installation hydraulique...9. Différentes confi gurations Passage et cheminement du câble de la sonde de température Mise en service Purge de l'appareil Installation de la façade Informations utilisateur Pièces détachées Mise hors service définitive Recyclage Emballage Recyclage de l'appareil et de ses composants Données techniques _0-0/ - Vaillant

15 Sécurité. Symboles utilisés Les notes d'avertissement sont classées selon la gravité du danger potentiel et utilisent les signaux d'avertissement et les termes de signalisation suivants : Symbole d'avertissement Explication a Danger! Danger de mort immédiat ou risque de blessures graves a Avertissement! Risque de blessures légères b Attention! Risques de dommages matériels ou de menace pour l environnement.2 Qualifications requises Toute intervention d une personne non qualifi ée au niveau de l appareil peut entraîner des dommages matériels au niveau de l installation dans son ensemble, voire même des blessures corporelles. Seules les personnes agissant en qualité d installateurs agréés sont habilitées à intervenir sur l appareil.. Consignes générales de sécurité.. Danger de mort si les dispositifs de sécurité sont absents ou défectueux Le défaut de dispositif de sécurité peut s'avérer dangereux et provoquer des brûlures et autres blessures, par exemple par la rupture de tuyaux. Les informations fi gurant dans le présent document ne présentent pas tous les procédés requis pour une installation professionnelle des dispositifs de sécurité. Équipez l'installation des dispositifs de sécurité nécessaires. SÉCURITÉ Informez l'utilisateur du fonctionnement et de l'emplacement des dispositifs de sécurité. Respectez les réglementations, normes et directives nationales et internationales en vigueur...2 Risques de dommages matériels L'utilisation d'outils inadaptés ou leur mauvaise utilisation peut provoquer des dommages, telles que des fuites d'eau. Lorsque vous serrez ou desserrez les raccords filetés, utilisez systématiquement des clés plates, n'utilisez pas de clé à tubes, de rallonges, etc... Risque de fissures due à des fuites d'eau Une mauvaise installation peut provoquer des fuites. Assurez-vous qu'il n'existe aucune contrainte sur les canalisations hydrauliques. Placez correctement les joints.. Utilisation conforme Cet appareil est de conception avancée et a été assemblé conformément aux règles reconnues en matière de sécurité. Cependant, en cas de mauvaise utilisation ou d'utilisation pour laquelle l'appareil n'est pas destiné, il existe toujours un risque de blessure ou de décès de l'utilisateur ou d un tiers, voire de dégradation des biens. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au-moins 8 ans ainsi que des personnes présentant des restrictions physiques, sensorielles ou mentales, un manque d expérience ou de connaissances, à condition qu'elles aient été formées et encadrées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et d'en comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance. FR _0-0/ - Vaillant 5

16 SÉCURITÉ L'appareil est destiné à être utilisé en tant que ballon de découplage ou ballon tampon. L'utilisation conforme de l'appareil suppose: - l'observation des notices d'utilisation, d'installation et de maintenance pour cet appareil et toute autre pièce et composant du système - la mise en place et l'installation de l'appareil conformément à l'homologation de l'appareil et du système - le respect de l'ensemble des conditions d'inspection et de maintenance qui fi gurent dans les notices. Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente notice ou au-delà du cadre stipulé dans la notice sera considéré comme non conforme. Toute utilisation commerciale ou industrielle directe sera également considérée comme non conforme..5 Règles et réglementations (directives, lois, normes) - PrEN2897 Prescriptions d approvisionnement en eau pour installations avec ballons d eau chaude, indirectement chauffées et non ventilées (fermées) _0-0/ - Vaillant

17 2 Remarques relatives à la documentation 2. Respect des documents applicables Respectez strictement tous les manuels d'utilisation et d installation se rapportant à l'appareil, aux diverses pièces et composants du système. REMARQUES RELATIVES À LA DOCUMENTATION.2 Modèle et numéro de série Emplacement de la plaque signalétique : 2.2 Conservation des documents Transmettez ce manuel ainsi que tous les autres documents en vigueur à l'utilisateur du système. L'utilisateur du système devra conserver ces manuels afi n qu'ils puissent être consultés le cas échéant. 2. Validité du manuel Ce manuel s'applique exclusivement à : Produit Numéro d'article VWZ MPS Description de l'appareil. Structure de l appareil.. Ballon D C B E Plaque signalétique Le modèle et le numéro de série fi gurent sur la plaque signalétique.. Description de la plaque signalétique La plaque signalétique indique le pays dans lequel l'appareil doit être installé. La plaque signalétique comporte les éléments suivants : Abréviation/ symbole Code pays «FR» «BE»«CH» N de série Code PMS Description Pays dans lequel l'appareil doit être installé Nom commercial et numéro de série du produit Code produit de l appareil Pression maximum de service A F Doigt de gant pour sonde de température (sonde de température non fournie) A Raccord " B Raccord " C Raccord " D Raccord " E Raccord "/ F Raccord "/ FR _0-0/ - Vaillant 7

18 MONTAGE ET INSTALLATION Montage et installation i Remarque Toutes les dimensions des illustrations sont exprimées en millimètres (mm).. Préparation du montage et de l installation Livraison et installation sur site... Déballage (appareil) Retirez l'appareil de son emballage. Retirez le fi lm de protection de tous les composants de l'appareil Vérification du matériel livré Vérifi ez le contenu du colis. - Ballon + bouchons " + bouchon "/ - sachet d'accessoires - sachet contenant la documentation ( notice d'installation et de maintenance)..2 Respect des distances et de l'accessibilité..2. Dimensions de l appareil et des raccordements Distance par rapport aux parties inflammables Assurez-vous qu'aucune pièce pouvant s'enfl ammer facilement ne se trouve en contact direct avec les composants pouvant atteindre une température supérieure à 80 C. Veillez à conserver une distance minimum de 200 mm entre les pièces facilement inflammables et les surfaces chaudes...2. Dégagements pour le montage Respectez les distances indiquées sur le plan. Vous devez vous assurer que les raccordements à l'alimentation en eau sont accessibles pour être vérifi ées. Des dégagements supplémentaires autour de l appareil peuvent présenter un avantage pour son installation et son entretien. 50 mini. >600* 200 mini. 200 mini. 20 mini i Remarque * Dégagement nécessaire pour l'installation ou la maintenance de l'appareil _0-0/ - Vaillant

19 .. Prise en compte de l emplacement de l appareil... Conditions environnantes N installez pas l appareil au-dessus d un autre appareil qui pourrait l endommager (par exemple, au-dessus d une cuisinière susceptible de dégager de la vapeur et des graisses) ou dans une pièce fortement chargée en poussière ou dans une atmosphère corrosive. Assurez-vous que la pièce où vous souhaitez installer l appareil est suffi samment protégée contre le gel....2 Propriétés des surfaces de montage Avant de choisir l emplacement de l appareil, lisez attentivement les mises en garde relatives à la sécurité ainsi que les consignes des manuels d utilisation et d installation. MONTAGE ET INSTALLATION.2.2 Montage mural de l'appareil a Danger! Danger en cas de fixation insuffisante! Si les éléments de fixation ne présentent pas une capacité portante suffisante, l appareil peut se détacher et tomber. Lors du montage de l appareil, veillez à ce que les éléments de fixation présentent une capacité portante suffisante. Déterminez le lieu d installation. Percez les trous pour recevoir les fixations. Fixez le support d accrochage au mur. Vérifi ez que la structure du mur sur lequel doit être installé l appareil permet de supporter son poids..2 Montage de l appareil.2. Démontage de la façade Support d accrochage Mettez l appareil en place, appuyez légèrement la partie supérieure de l appareil sur le mur et positionnez-le audessus du support d accrochage. Abaissez lentement l appareil et enclenchez-le dans la barrette de fi xation.. Installation hydraulique b Attention! Risque de dommages matériels en cas d'encrassement des conduites Des corps étrangers tels que des résidus de soudage, des résidus de scellement ou de la poussière dans les conduites d'arrivée d'eau peuvent endommager l'appareil. Nettoyez soigneusement l'installation de chauffage avant de l'installer. Légende Façade avant Retirez la façade avant (). b Attention! Risque de dommage provoqué par le transfert thermique au moment du brasage. La chaleur transmise pendant le soudage peut endommager le polypropylène (expansé) qui entoure le ballon, ainsi que les joints des pièces de raccordements. Ne soudez pas les pièces de raccordement si celles-ci sont vissées au ballon. FR _0-0/ - Vaillant 9

20 MONTAGE ET INSTALLATION b Attention! Risque de dommage dû à la corrosion. Si des tuyauteries en plastique permissives à l'oxygène sont utilisées dans l'installation de chauffage, cela peut corroder ou embouer le circuit de chauffage ainsi que l'appareil. Si vous utilisez des tuyauteries en plastique permissives à l'oxygène dans l'installation de chauffage, ajoutez un inhibiteur de corrosion dans l eau du circuit.. Différentes configurations.. Cas N Cas N Cas N Raccord G" 2 Raccord G" Raccord G" 6 Raccord G" 5 Raccord G"/ 6 Raccord G"/ N'utilisez que les joints d'origine fournis avec l'appareil. Connectez les circuits comme indiqué. Il est recommandé de prévoir un robinet de vidange au point le plus bas de l installation _0-0/ - Vaillant

21 .. Cas N 2 MISE EN SERVICE i Remarque Le montage de la sonde de température doit être effectué avec une graisse thermique. 2 Pompe à chaleur 2 Chaudière Chauffage Bouchon 5 Mise en service Pour le remplissage, reportez vous à la notice d'installation de la pompe à chaleur. Vérifi ez que les raccordements hydrauliques et électriques sont réalisés. Vérifi ez l'étanchéité des raccordements. Purgez votre installation chauffage. 5. Purge de l'appareil.5 Passage et cheminement du câble de la sonde de température i Remarque La sonde de température (VR 0) n'est pas fournie. Celle-ci doit être commander séparement. i Remarque Le câble de la sonde de température doit passer dans l'orifice prévu à cet effet. 2 Purgeur d'air Ouvrez le purgeur d'air (), lors du remplissage en eau du circuit de chauffage. Refermez le purgeur dès qu'il y a un écoulement d'eau (répétez plusieurs fois l'opération si nécessaire). Logement sonde de température 2 Câble de la sonde de température Passage câble sonde de température FR _0-0/ - Vaillant 2

22 MISE HORS SERVICE DÉFINITIVE 5.2 Installation de la façade 7 Recyclage 7. Emballage Triez les déchets de manière à séparer ceux qui peuvent être recyclés (cartons, plastiques...) et ceux qui ne peuvent pas être recyclés (cerclage...). Éliminez ces déchets conformément à la réglementation en vigueur. 7.2 Recyclage de l'appareil et de ses composants L appareil doit être recyclé conformément à la directive DEEE (Déchets d Equipements Electriques et Electroniques) qui impose notamment : - la collecte sélective des déchets d équipements électriques et électroniques, - le traitement sélectif systématique de certains composants et de substances dites dangereuses, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des DEEE collectés. Façade Replacez la façade avant. 5. Informations utilisateur Après avoir réalisé l'installation : Répondez aux questions que l'utilisateur peut vous poser. Attirez en particulier son attention sur les consignes de sécurité que l'utilisateur doit respecter. 5. Pièces détachées Si vous avez besoin de pièces détachées pendant des opérations de réparation, utilisez exclusivement des pièces d'origine. Les composants d origine de l'appareil doivent être certifi és en même temps que l'appareil pendant le contrôle de conformité CE. Si vous N'UTILISEZ PAS les pièces d'origine certifi ées pendant les opérations de maintenance ou de réparation, la conformité CE de l'appareil sera annulée. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons impérativement d'utiliser des pièces détachées d'origine constructeur. 6 Mise hors service définitive Ne jetez pas votre produit ou ses accessoires dans les ordures ménagères. Assurez-vous que l'appareil usagé et ses éventuels accessoires soient éliminés de façon appropriée. Confi ez l appareil à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets. Respectez toutes les réglementations en vigueur. i Remarque En respectant cette directive, vous faites un geste pour l environnement, vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine. 8 Données techniques Description Unité Poids net kg 8 Capacité nominale du ballon l 0 Pression d'eau max. bar.0 Mpa 0. Pression d'eau min. bar 0.5 Mpa 0.05 Vidangez l appareil. (Voir chapitre ). Démontez l appareil. Recyclez ou déposez l appareil ainsi que ses composants (voir chapitre 7) _0-0/ - Vaillant

23 RECYCLAGE FR _0-0/ - Vaillant 2

24

25 Bruksanvisning og installasjonsveiledning For fagarbeideren Installasjonsveiledning For brukeren Bruksanvisning VWZ MPS 0 NO

26 RECYCLAGE Innholdsfortegnelse Sikkerhet Anvendte symboler Påkrevde kvalifi kasjoner Generelle sikkerhetsråd Bruksområder Merknader i forhold til dokumentasjonen Respekter gjeldende dokumenter Oppbevaring av dokumenter Bruksanvisningens gyldighet...29 Beskrivelse av apparatet Apparatets struktur Modell- og serienummer Beskrivelse av merkeskilt...29 Montering og installasjon...0. Forberede montering og installasjon Montering av apparatet.... Hydraulisk installasjon.... Ulike konfi gurasjoner Overgang og vei for temperatursensor kabel... 5 Vedlikehold Lufting av apparatet Installasjon av fasaden Bruksinformasjon Utskiftbare deler... 6 Avvikling og fjerning av apparatet... 7 Resirkulering Emballasje Resirkulering og avhending... 8 Tekniske spesifikasjoner _0-0/ - Vaillant

27 Sikkerhet. Anvendte symboler Advarselsmerknadene er klassifi sert i henhold til alvorlighetsgraden av den potensielle faren ved å bruke følgende faresymboler og tekst. Advarselssymbol Forklaring a a b Fare! Umiddelbar fare for liv eller risiko for alvorlige skader Advarsel! Risiko for lettere skader. Forsiktighet! Fare for skade på materiell eller miljø..2 Påkrevde kvalifikasjoner Ethvert arbeid på produktet utført av en ikke-kvalifi sert person, kan forårsake skade på hele anlegget, eller til og med skade på personen. Feil ved installering kan forårsake skade på produktet, på stedet eller skade adnre.. Generelle sikkerhetsråd.. Fare for dødsfall hvis sikkerhetsanordninger mangler eller er defekt Manglende sikkerhetsinnretninger kan være farlig og forårsake brannsår og andre skader, f.eks. ved sprukne rør. Informasjonen i dette dokumentet har ikke alle de nødvendige prosesser for profesjonell montering av sikkerhetsutstyr. Installer nødvendige sikkerhetsinnretninger i systemet. Varsle brukeren om plassering og drift av sikkerhetsutstyr. Følg alle forskrifter, standarder og retningslinjer...2 Risiko for materielle skader ved bruk av feil verktøy Brukn av uegnet verktøy eller feil bruk kan føre til skader, som f.eks. gass- eller vannlekkasje. Når du strammer eller løsner skrueforbindelser, bruk alltid skiftenøkkel. Ikke bruk rørtang, utvidelser etc... Fare for sprekkdannelser på grunn av vannlekkasje Feil installasjon kan føre til lekkasje. Sikre at det ikke er noen overbelastning på hydrauliske rørledninger. Sett tetningene riktig.. Bruksområder Denne enheten er avansert design og ble montert i henhold til anerkjente sikkerhetstekniske regler. Men det er uansett en risiko for skade eller død for brukeren eller tredjepart eller skade på produktet eller annen eiendom, ved misbruk av enheten eller ved bruk som den ikke er ment for. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis bruken skjer under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av og farene forbundet med bruk av produktet. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren, må ikke foretas av barn uten tilsyn. Enheten er beregnet for bruk som buffer frakobling eller buffertank. Forskriftsmessig bruk innebærer: - å følge drift-, installasjons- og vedlikeholdsveiledningen for Vaillant -produktet og for alle andre komponenter i anlegget - å installere og montere i samsvar med produkt- og systemgodkjenningen

28 SIKKERHET - å overholde alle inspeksjons- og vedlikeholdsbetingelsene som er oppført i veiledningene. All annen bruk enn det som er beskrevet i denne håndboken eller enhver bruk utover det som er beskrevet, er ikke tiltenkt bruk. Noen direkte kommersiell eller industriell bruk vil også bli ansett som ikketiltenkt _0-0/ - Vaillant

29 2 Merknader i forhold til dokumentasjonen 2. Respekter gjeldende dokumenter Strengt overhold av alle manualer og installasjon knyttet til enheten, de forskjellige deler og komponenter i systemet. MERKNADER I FORHOLD TIL DOKUMENTASJONEN.2 Modell- og serienummer Plassering av merkeskilt: 2.2 Oppbevaring av dokumenter Gi denne håndboken og alle andre dokumenter til systembrukeren. Brukeren av systemet bør oppbevare disse veiledningene, slik at de kan konsulteres om nødvendig. 2. Bruksanvisningens gyldighet Denne bruksanvisningen gjelder kun for: Produkt Artikkelnummer VWZ MPS Beskrivelse av apparatet. Apparatets struktur.. Tank Merkeskilt Typebetegnelsen og serienummeret står på merkeskiltet. Beskrivelse av merkeskilt D E Merkeskilt viser landet hvor apparatet skal installeres. Merkeskiltet inneholder følgende elementer: C B Forkortelse/ symbol Landskode "NO" Serienummer kode PMS Beskrivelse Landet hvor apparatet skal installeres. Kommersielt navn og serienummer til produktet Produktkode av enheten Maksimalt trykk ved service A F Lomme for temperatursensor (temperatursensor ikke inkludert) A Tilkobling G" B Tilkobling G" C Tilkobling G" D Tilkobling G" E Tilkobling "/ F Tilkobling "/ NO _0-0/ - Vaillant 29

30 MONTERING OG INSTALLASJON Montering og installasjon i Merknad Alle dimensjoner til illustrasjonene er uttrykt i millimeter (mm).. Forberede montering og installasjon.. Levering og installasjon på stedet... Utpakking Fjern apparatet fra sin emballasje. Fjern beskyttelsesfi lmen til alle delene til apparatet....2 Undersøkelse av det leverte materialet Bekreft innholdet til pakken. - tank + plugger "+ lokk /" tilbehørssett - pakke inneholder dokumentasjon ( installasjonsanvisning - og reparasjon)..2 Overhold avstand og mobilitet..2. Mål til apparatet og fester..2.2 Avstand i forhold til antennbare deler Pass på ingen deler som kan antennes lett, er i direkte kontakt med komponenter som kan komme opp i temperatur over 80 grader C. Pass på å holde en avstand på minst 200 mm mellom de brennbare delene og varme overflater...2. Klaring ved montering Sikre riktige avstander som er indikert på tegningene. Dette vil sikre at forbindelsene til vannforsyningen er tilgjengelige og kan sjekkes. Andre klaringer rundt enheten kan være en fordel for installasjon og vedlikehold mini. >600* 200 mini. 200 mini. 20 mini i Merknad * Klaring er nødvendig for installering eller vedlikehold av enheten _0-0/ - Vaillant

31 .. Vurder plasseringen av produktet... Omkringliggende forhold Ikke installer produktet over andre produkter som kan skade det (f.eks. over en komfyr som avgir damp eller fett) eller i et rom som har mye støv i luften som er etsende. Ikke installer under en annen enhet som kan være av hydrauliske lekkasjer eller er egnet til å fl ykte. Sørg for at rommet der du vil installere enheten er tilstrekkelig beskyttet mot frost....2 Overflateegenskaper for montering MONTERING OG INSTALLASJON.2.2 Montering av mur til apparatet a Fare! Fare for liv hvis bæreevnen til festene som er brukt, er utilstrekkelige. Hvis festene ikke har tilstrekkelig bæreevne, kan produktet løsne og falle ned. Når du installerer enheten, sørg for at festene har tilstrekkelig bæreevne. Avgjør installasjonsområdet. Bor hull for mottak av festene. Fest opphengsstøtten på veggen. Før du velger plasseringen av enheten, må du lese advarslene på sikkerhetsinstrukser og bruksanvisninger og installasjon nøye. Kontroller at veggen produktet skal monteres på, er slik konstruert, at den tåler vekten til produktet..2 Montering av apparatet.2. Fjerne fronten Opphengsstøtte Ved løfting av produktet i posisjon, len toppen av produktet litt mot veggen og plasser det rett over festebrakettene. Senk produktet sakte og heng det på festebrakettene.. Hydraulisk installasjon b Forsiktighet! Risiko for materielle skade ved skitne operasjonslinjer. Fremmedlegemer som for eksempel sveising slagg, rester eller støv tetning i vannforsyningsledningene kan skade enheten. Rengjør varmesystemet før du installerer. Fasade foran Fjern fasaden foran (). b Forsiktighet! Fare for skade som følge av varmeoverføringen ved lodding. Varmen overføres under sveising kan skade polypropylen (utvidet) som omgir den elektriske modulen og sel stengeventiler. Ikke lodd leddene hvis de er skrudd til stoppventilene. b Forsiktighet! Risiko for skade på grunn av rust. Hvis plastrør som passerer oksygen brukes i varmeinstallasjonen, kan denne ruste eller slamme apparatenes varmekrets eller selve apparatet. Hvis du bruke plastrør som fører oksygen i varmeinstallasjonen, bruk rustbeskyttelse i sirkulasjonsvannet. NO _0-0/ - Vaillant

32 MONTERING OG INSTALLASJON..2 Saknr Saknr. Tilkobling G" 2 Tilkobling G" Tilkobling G" 6 Tilkobling G" 5 Tilkobling G"/ 6 Tilkobling G"/ Bruk bare originale pakninger leveres med apparatet. Koble til oppvarmingskrets som vist. Det anbefales å forutse et avløp ventil på det laveste punktet i systemet... Saknr.. Ulike konfigurasjoner.. Saknr varmepumpe støpsel 2 varmeovn oppvarming _0-0/ - Vaillant

33 .5 Overgang og vei for temperatursensor kabel i Merknad Temperatursensor (VR 0) følger ikke med. Denne kan bestilles separat. 5. Lufting av apparatet VEDLIKEHOLD i Merknad Kablene må passere gjennom hullene som er beregnet for dette formål. 2 Luftventil Åpne luftventilen () i løpet av fylling med vann av varmekretsen. Lukke ventilen når det er en strøm av vann (Gjenta operasjonen fl ere ganger om nødvendig) Installasjon av fasaden Overgang temperatursensor kabel 2 Overgang temperatursensor kabel Overgang temperatursensor kabel i Merknad Temperatursonden skal monteres ved hjelp av termisk pasta for god varmeoverføring. 5 Vedlikehold For fylling, se varmepumpens installasjonsveiledning. Kontroller at vann og elektriske tilkoblinger er gjort. Sjekk alle koblinger er tette. Rens varmeanlegg. Fasade Skift ut fasaden foran. NO _0-0/ - Vaillant

34 AVVIKLING OG FJERNING AV APPARATET 5. Bruksinformasjon Etter å ha utført installasjon: Svar på spørsmålene som brukeren kan stille deg. Gjør oppmerksom på sikkerhetsforskriftene som brukeren må følge. 5. Utskiftbare deler Hvis du trener reservedeler ved vedlikehold eller reparasjon, bruk kun originale Vaillant-deler. De opprinnelige komponenter i enheten må være sertifi sert samtidig som enhet for kontroll av konformitet. Hvis du IKKE bruker sertifiserte originale deler for vedlikehold eller reparasjon, vil CE etterlevelse av instrumentet bli kansellert. Dette er grunnen til at ve anbefaler å bruke originale Vaillant reservedeler. 8 Tekniske spesifikasjoner Beskrivelse Enhet Netto vekt kg 8 Nominell kapasitet til ballong l 0 Maks. vanntrykk bar.0 Mpa 0. Min. vanntrykk bar 0.5 Mpa Avvikling og fjerning av apparatet Tøm apparatet (se kapittel ). Demonter apparatet Resirkuler eller kast apparatet i følge dens deler (se kapittel 7). 7 Resirkulering 7. Emballasje Sortere avfallet for å skille de som kan resirkuleres (papp, plast...) og de som ikke kan resirkuleres (stropping...). Eliminere avfall i samsvar med regelverket. 7.2 Resirkulering og avhending Hvis ditt apparat er merket med dette symbolet, skal det ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet, men behandles som spesialavfall. Da må du levere inn produktet på et oppsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektrisk utstyr. Du kan få mer informasjon om hvor du kan levere inn elektrisk og elektronisk avfall hos lokale myndigheter, renovasjonsbedrifter eller hos installatøren som har installert produktet _0-0/ - Vaillant

35

36

37 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning För användaren Bruksanvisning VWZ MPS 0 SE

38 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Innehållsförteckning Säkerhet...9. Symboler Kompetenskrav...9. Allmänna säkerhetsanvisningar...9. Rätt användning Regler och bestämmelser (direktiv, lagar, standarder) Anvisning beträffande dokumentationen Följ dokumenten Bevara dokumenten Bruksanvisningens giltighet... Beskrivning av apparaten.... Apparatens uppbyggnad....2 Modell och serienummer.... Beskrivning av typskylt:... Montering och installation...2. Förberedelse inför montering och installation Montering av beklädnad.... Hydraulisk installation.... Olika konfi gurationer....5 Temperaturgivarens genomföring och ledningsdragning Driftsättning Tömning av apparaten Montering av beklädnad Överlämnande Reservdelar Slutlig avstängning Återvinning Emballage Återvinning av apparaten och dess komponenter Tekniska uppgifter _0-0/ - Vaillant

39 Säkerhet. Symboler Varningsmeddelandena är klassade efter en eventuell skadas svårighetsgrad och följande varningstecken och termer används: Varningstecken Förklaring..2 Risk för materialskador SÄKERHET Användning av olämpliga verktyg eller felaktig användning av verktyg kan orsaka skador, bland annat vattenläckor. När du drar åt eller lossar gängade kopplingar bör du systematiskt använda fasta skruvnycklar. Använd inte rörnycklar, förlängningar osv. a a Fara! Risk för plötslig död eller risk för allvarlig skada Varning! Risk för lätta skador b Obs! Risk för materialskador eller hot mot miljön.2 Kompetenskrav Ingrepp på apparaten av en okvalifi cerad person kan leda till materiella skador på installationen i sin helhet, och även till kroppsskador. Endast auktoriserade installatörer är behöriga att göra ingrepp på apparaten.. Allmänna säkerhetsanvisningar.. Livshotande fara om säkerhetsanordningar saknas eller är skadade Avsaknad av säkerhetsanordning kan medföra fara och leda till brännskada och andra skador, till exempel genom brott av rörledningar. Informationen i detta dokument innehåller inte alla metoder som krävs för en professionell installation av säkerhetsanordningarna. Utrusta installationen med nödvändiga säkerhetsanordningar. Informera användaren om hur säkerhetsanordningarna fungerar och var de fi nns. Följ gällande nationella och internationella bestämmelser, standarder och direktiv... Risk för sprickor på grund av vattenläckor En felaktigt utförd installation kan orsaka läckor. Se till att inga påkänningar fi nns på rörledningarna. Montera packningarna korrekt.. Rätt användning Denna apparat är avancerad konstruktion och har tillverkats enligt gällande säkerhetsbestämmelser. Felaktig eller ickeavsedd användning innebär emellertid alltid en skaderisk eller livsfara för användaren eller tredje man, och även en risk för egendomsskador. Denna apparat kan användas av barn som är äldre än 8 år samt av personer som har fysiologisk, sensorisk eller mental nedsättning eller brist på erfarenhet och kunskaper, på villkor att de utbildas och övervakas så att de använder apparaten på ett säkert sätt och förstår vilka risker de löper. Se till att barnen inte leker med apparaten. Barn får inte rengöra och sköta underhåll av apparaten utan övervakning. Apparaten är avsedd att användas som fristående beredare eller som ackumulatortank. Apparaten ska användas i förenlighet med gällande bestämmelser enligt följande: - Bruksanvisning, anvisningar för installation och underhåll avseende apparaten och andra delar i systemet ska följas. - Installation och montering av apparaten ska ske i enlighet med apparatens och systemets typgodkännande. SE _0-0/ - Vaillant 9

40 SÄKERHET - Samtliga inspektions och underhållsbestämmelser som står i anvisningarna ska respekteras. Annan användning än den som beskrivs i denna bruksanvisning eller användning som inte följer föreskrifterna i bruksanvisningen anses oförenlig med villkoren. Direkt kommersiell eller industriell användning anses också oförenlig med villkoren..5 Regler och bestämmelser (direktiv, lagar, standarder) Installatören skall tillse att alle regler och bestämmelser efterlevs vid en installation _0-0/ - Vaillant

41 2 Anvisning beträffande dokumentationen ANVISNING BETRÄFFANDE DOKUMENTATIONEN.2 Modell och serienummer Plats för typskylt: 2. Följ dokumenten Följ noga alla bruksanvisningar och installationsanvisningar avseende apparaten och olika delar och komponenter i systemet. 2.2 Bevara dokumenten Överlämna denna bruksanvisning och alla gällande övriga dokument till systemanvändaren. Systemanvändaren ska bevara bruksanvisningarna så att de kan läsas vid behov. 2. Bruksanvisningens giltighet Denna bruksanvisning gäller endast för Produkt Artikelnummer VWZ MPS Beskrivning av apparaten. Apparatens uppbyggnad.. Varmvattenberedare D C B E Typskylt Modell och serienummer står angivet på typskylten.. Beskrivning av typskylt: På typskylten står namnet på det land där apparaten ska installeras. På typskylten står följande uppgifter: Förkortning/ symbol Landskod SE Serienummer kod PMS Beskrivning Det land där apparaten ska installeras Produktens handelsnamn och serienummer Produktkod för enheten Max. drifttryck A F Dykrör för temperaturgivare (temperaturgivaren ingår ej) A Koppling " B Koppling " C Koppling " D Koppling " E Koppling "/ F Koppling "/ SE _0-0/ - Vaillant

42 MONTERING OCH INSTALLATION Montering och installation i Anmärkning Illustrationernas dimension uttrycks i millimeter (mm).. Förberedelse inför montering och installation Leverans och installation på platsen... Uppackning Ta ut apparaten från emballaget. Ta bort skyddsfi lmen från apparatens olika komponenter....2 Kontroll av levererat material Kontrollera innehållet i paketet. - Beredare + pluggar + plugg "/ - påse tillbehör - påse dokumentation ( bruksanvisning)..2 Respektera avstånd och minimum mått..2. Apparatens och anslutningarnas dimensioner Avstånd från brandfarliga delar Säkerställ att brandfarliga delar inte kommer i direkt kontakt med komponenter som kan nå en temperatur över 80 C. Se till att det fi nns ett avstånd på minst 200 mm mellan brandfarliga delar och varma ytor...2. Fritt utrymme för montering Respektera de avstånd som anges i planen. Säkerställ att anslutningarna till vattenintaget är tillgängliga för kontroll. Extra utrymme omkring apparaten kan vara till fördel vid installation och underhåll. Minimum 50 mm >600* Minimum 200 mm Minimum 200 mm Minimum 20 mm i Anmärkning * Nödvändigt utrymme för installation och underhåll av apparaten _0-0/ - Vaillant

43 .. Apparatens placering... Omgivning Installera inte apparaten ovanför en apparat som kan skada den (till exempel, ovanför en spis som avger ånga och fett) eller i ett rum fullt med damm eller i en korrosiv atmosfär. Säkerställ att apparaten installeras i ett rum som är tillräckligt skyddat från frost....2 Egenskaper för monteringsytor Innan du bestämmer var apparaten ska placeras, bör du noga läsa igenom säkerhetsvarningarna och instruktionerna i bruksanvisningen och installationsanvisningen. Kontrollera att apparaten installeras på en vägg som kan bära dess vikt..2 Montering av beklädnad.2. Demontering av beklädnad MONTERING OCH INSTALLATION a Fara! Fara om fästanordningen inte är tillräckligt stadig! Om fästdonen inte har tillräcklig bärkapacitet kan apparaten lossna och falla ner. Se till att fästdonen har tillräcklig bärkapacitet när apparaten monteras. Bestäm platsen för installationen. Borra hål för fästena. Fäst upphängningskonsollen på väggen. Konsol för upphängning Placera apparaten, tryck lätt den övre delen av apparaten mot väggen och placera den ovanför upphängningskonsollen. För ner apparaten långsamt och fäst den i fästanordningen.. Hydraulisk installation b Obs! Risk för materialskada vid nedsmutsning i rörsystemet. Främmande ämnen som restmängder från svetsning eller gjutning och damm i ledningarna för vattentillförsel kan skada apparaten. Rengör noga värmesystemet innan det installeras. Framsidan Ta bort framsidan ()..2.2 Väggmontering av apparaten b Obs! Risk för skada på grund av värmeöverföring vid lödning. Värme bildas vid lödning och svetsning och kan beklädnaden och avstängningsventilernas packningar. Svetsa inte kopplingsdelarna om dessa är anslutna på avstängningsventilerna. b Obs! Risk för skada på grund av korrosion. Om icke diffusionstäta plaströr används i värmeinstallationen kan värmesystemet och apparaten skadas genom korrosion eller slam. Om icke diffusionstäta plaströr används i värmeinstallationen, ska en korrosionshämmare tillsättas i vattensystemet. SE _0-0/ - Vaillant

44 MONTERING OCH INSTALLATION..2 Fal nr Fal nr Koppling G" 2 Koppling G" Koppling G" 6 Koppling G" 5 Koppling G"/ 6 Koppling G"/ Använd endast de originalpackningar som levereras med apparaten. Anslut kretsarna enligt anvisningarna. Vi rekommenderar en tömningskran på installationens lägsta punkt.. Fal nr. Olika konfigurationer.. Fal nr Värmepump 2 Värmepanna Värmesystem Plugg _0-0/ - Vaillant

45 .5 Temperaturgivarens genomföring och ledningsdragning i Anmärkning Temperaturgivare (VR0) ingår ej. Den måste beställas separat. 5. Tömning av apparaten DRIFTSÄTTNING i Anmärkning Temperaturgivarens kabel skall dras genom avsedd genomföring. 2 Luftare Öppna luftaren () vid påfyllning av vatten i värmesystemet. Stäng luftaren när vatten rinner ut (upprepa fl era gånger om nödvändigt). 5.2 Montering av beklädnad Dykrör för temperaturgivare 2 Temperaturgivarens kabel Kabelgenomföring i Anmärkning Montering av temperatursonden ska göras med ett termiskt fett. 5 Driftsättning För påfyllning, se installationsanvisningarna för värmepump. Kontrollera att anslutningarna av vatten och el är genomförda. Kontrollera att anslutningarna är täta. Avlufta systemet. Beklädnad Sätt tillbaka beklädnad. SE _0-0/ - Vaillant 5

46 SLUTLIG AVSTÄNGNING 5. Överlämnande När installationen har genomförts svara på användarens frågor, Gör honom särskilt uppmärksam på de säkerhetsföreskrifter som användaren ska respektera. 5. Reservdelar Om du behöver reservdelar under reparationen, se till att du endast använder originaldelar. Apparatens originalkomponenter är certifi erade samtidigt med apparaten under kontrollen av CE-överensstämmelse. Om du INTE ANVÄNDER de certifi erade originaldelarna vid underhåll och reparation, upphävs apparatens CE-överensstämmelse. Vi rekommenderar därför att tillverkarens originalreservdelar obligatoriskt används. 6 Slutlig avstängning Töm apparaten (se kapitel ). Lämna in apparaten på ett lämpligt insamlingsställe för behandling, materialåtervinning och återvinning av avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning. Respektera gällande bestämmelser. i Anmärkning Genom att respektera detta direktiv skyddar du miljön och bidrar till att bevara naturresurser och att skydda människors hälsa. 8 Tekniska uppgifter Beskrivning Enhet Nettovikt kg 8 Nominell kapacitet beredare l 0 Högsta vattentryck bar.0 Mpa 0. Lägsta vattentryck bar 0.5 Mpa 0.05 Montera ned apparaten. Återvinn eller deponera apparaten och komponenterna (se kapitel 7). 7 Återvinning 7. Emballage Sortera avfallet för att skilja på delar som kan återvinnas (kartong, plast ) och delar som inte kan återvinnas. Avlägsna avfallet i enlighet med gällande bestämmelser 7.2 Återvinning av apparaten och dess komponenter Apparaten ska återvinnas i enlighet med WEEE-direktivet (avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter) i vilket följande föreskrivs: - Selektiv insamling av avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning. - Systematisk selektiv behandling av vissa komponenter och farliga ämnen, Återanvändning, materialåtervinning och återvinning av det insamlade avfallet från elektriska eller elektroniska produkter. Kasta inte din produkt eller dess tillbehör i hushållsavfallet. Se till att den uttjänta apparaten och dess eventuella tillbehör avlägsnas på lämpligt sätt _0-0/ - Vaillant

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR Installation instructions VWZ MPS 0 DK FR NO SE GR Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Διαβάστε περισσότερα

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943 MC 830 SE GR Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ Art. 88943 Gebrauchsanweisung Instruction Manual Mode d emploi Istruzioni per l uso Instrucciones de manejo Bitte sorgfältig

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

*49013890* Manual for the specialised craftsman. Installation Operation Commissioning. fr Manuel. Manual

*49013890* Manual for the specialised craftsman. Installation Operation Commissioning. fr Manuel. Manual F lo w S o l S Manual for the specialised craftsman Installation Operation Commissioning *49013890* 49013890 Thank you for buying this product. Please read this manual carefully to get the best performance

Διαβάστε περισσότερα

HAND-HELD VACUUM CLEANER

HAND-HELD VACUUM CLEANER HAND-HELD VACUUM CLEANER Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin a tutustu seuraavaksi

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 27 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 52

FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 27 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 52 FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 27 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 52 2 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous

Διαβάστε περισσότερα

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger PPHSS 730 SE JIGSAW Operation and Safety Notes STIKSAV MED PENDULHUB Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας PENDELHUBSTICHSÄGE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02 REFLEX mod 3130 9003191 Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας Rel. 0 10/02 1 11 2 3 4 19 5 20 6 7 8 9 10 21 14 12 13 15 16 17 18 22 49 48 49 50 48 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 48 61 62 63

Διαβάστε περισσότερα

VB2158. www.krups.com

VB2158. www.krups.com VB2158 FR EN DE ES IT El PT www.krups.com 4 8 6 5 3 2 7 9 11 1 12 10 14 13 12 C 30 C fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig. 8 1 2 fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig. 12 fig. 13 fig. 14 fig. 15 fig.

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Manuel d utilisation Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Skalbimo mašina Vartotojo vadovas

Lave-linge Manuel d utilisation Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Skalbimo mašina Vartotojo vadovas WMB 91243 L Lave-linge Manuel d utilisation Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Numéro de document 2820522463_FR / 23-08-12.(15:04) 1 onsignes

Διαβάστε περισσότερα

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως GBV 345 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom

Διαβάστε περισσότερα

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Fronius String Control 100/12

Fronius String Control 100/12 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius String Control 00/2 FR Instructions de service Surveillance des installations Istruzioni per l'uso IT Controllo degli impianti

Διαβάστε περισσότερα

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR SE GR CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος GARANTIE JAHRE 3 YEARS WARRANTY entspricht den Anforderungen acc. to the requirements CERTIFIED QUALITY MDD 93/42 MEDICAL DEVICE DIRECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

EWP 107100 W EWP 127100 W... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30

EWP 107100 W EWP 127100 W... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 EWP 107100 W EWP 127100 W...... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 2 electrolux SOMMAIRE Electrolux. Thinking of you. Partagez notre imagination sur www.electrolux.com

Διαβάστε περισσότερα

Wine refrigerator Réfrigérateur à vins Ψυγείο κρασιού Garrafeira Şarap soğutucu

Wine refrigerator Réfrigérateur à vins Ψυγείο κρασιού Garrafeira Şarap soğutucu user manual notice d utilisation εγχειρίδιο χρήσης manual do utilizador kullanma kılavuzu Wine refrigerator Réfrigérateur à vins Ψυγείο κρασιού Garrafeira Şarap soğutucu ERT13300WK 2 electrolux You ve

Διαβάστε περισσότερα

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 EQU2_dk.book Seite 2 Freitag, 16. April 2010 8:48 08 Operating Manual... 4-9 GB IE CY Betjeningsvejledning... 10-15 DK Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 GR CY 2 EQU2_dk.book Seite 3 Freitag, 16. April

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées, reportez-vous au «Guide pratique de Handycam» (PDF).

Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées, reportez-vous au «Guide pratique de Handycam» (PDF). 3-288-523-22(1) Digital HD Video Camera Recorder Mode d emploi du caméscope Bedieningshandleiding Oδηγός Xρήσης HDR-TG1E/TG3E FR NL GR Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées,

Διαβάστε περισσότερα

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 100 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, διαβάστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98 POLAND Portugal Poltrade Waletko Dorel Portugal Spolka Jawna LDA Parque Chorzow Industrial da Varziela 41-500 Árvore, 4480 Vila do Conde Ul. Legnicka 84/86 Tel. 252 Tel. (032) 248 346 530 00 81 Fax (032)

Διαβάστε περισσότερα

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS GR οδηγίες 36 DK brugsvejledning 40 FI käyttöopas 44 NO bruksanvisning 48 GR πανεύκολη πλαστικοποίηση!

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, 261-3 -EU, 261-6 -EU OG 271 -EU

VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, 261-3 -EU, 261-6 -EU OG 271 -EU 03533015 Formular P6657-2 14. Udgave Oktober, 2001 VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, 261-3 -EU, 261-6 -EU OG 271 -EU BEMÆRK Slagnøgler model

Διαβάστε περισσότερα

EC2800AOW... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41

EC2800AOW... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41 EC2800AOW...... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41 2 www.electrolux.com CONTENTS SAFETY INFORMATION.........................................................

Διαβάστε περισσότερα

notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης manual de instrucciones

notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης manual de instrucciones notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης manual de instrucciones Four encastrable multifonction vapeur Εντοιχιζόμενος φούρνος ατμού Horno integrado/de vapor EOB97300 2 electrolux SOMMAIRE Electrolux. Thinking

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-745-12(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System 4-456-346-11(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Pralka automatyczna WMB 91242 LC

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Pralka automatyczna WMB 91242 LC Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Pralka automatyczna WMB 91242 L 1 Avertissements Sécurité générale Ne jamais installer votre appareil sur un sol en moquette. Dans le cas contraire, le manque d écoulement

Διαβάστε περισσότερα

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß LE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3

Διαβάστε περισσότερα

DS148010 DS148010 S DS148102 DS149010C. Refrigerator Réfrigérateur. Ψυγείο

DS148010 DS148010 S DS148102 DS149010C. Refrigerator Réfrigérateur. Ψυγείο DS148010 DS148010 S DS148102 DS149010C Refrigerator Réfrigérateur Ψυγείο Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under

Διαβάστε περισσότερα

Compact Safety Carrycot

Compact Safety Carrycot GR 0/ - 10 kg NOTICE D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Compact Safety Carrycot GR 0/ - 9 kg Compact Safety Carrycot w Lire ces instructions avec attention avant utilisation et les conserver

Διαβάστε περισσότερα

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy DA EL Betjeningsvejledning Netkoblet vekselretter Οδηγίες χειρισμού Μετατροπέας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly refrigerant

Διαβάστε περισσότερα

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set SMA 35 d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja K W Οδηγίες χρήσεως Σετ μανικιούρ/πεντικιούρ S Brugsanvisning Manikyr/pedikyrset c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM

VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM Formular P7440-EU2 10. Udgave October, 2003 CCN 04576898 DA Parallelle skruetrækkere af serie QS1L og QS1T med tangentarm er

Διαβάστε περισσότερα

www..eu D27300 D27300T

www..eu D27300 D27300T www..eu D27300 D27300T Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 8 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 15 English (original instructions) 23 Español (traducido de las instrucciones originales)

Διαβάστε περισσότερα

HDR-CX11E/CX12E. Mode d emploi du caméscope Bedieningshandleiding Οδηγός Χρήσης. Digital HD Video Camera Recorder 3-876-057-21(1)

HDR-CX11E/CX12E. Mode d emploi du caméscope Bedieningshandleiding Οδηγός Χρήσης. Digital HD Video Camera Recorder 3-876-057-21(1) 3-876-057-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Mode d emploi du caméscope Bedieningshandleiding Οδηγός Χρήσης FR NL GR HDR-CX11E/CX12E Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées,

Διαβάστε περισσότερα

AdvancedPunch. Operation Instructions Manual. Bruksanvisning. Brukerhåndbok. Käyttöopas. Betjeningsvejledning. Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας

AdvancedPunch. Operation Instructions Manual. Bruksanvisning. Brukerhåndbok. Käyttöopas. Betjeningsvejledning. Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας GB SV NO FI DA EL Operation Instructions Manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Käyttöopas Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας GB English 3 Svenska 9 Norsk 15 Suomi 21 Dansk 27 Ελληνικά 33

Διαβάστε περισσότερα

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GR / QUE 9 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

MANNOSTAB ΔΊΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΊΑΣ N 2726284 STAB NATURAL STABILITY OF WINES

MANNOSTAB ΔΊΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΊΑΣ N 2726284 STAB NATURAL STABILITY OF WINES MANNOSTAB ΔΊΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΊΑΣ N 2726284 STAB R NATURAL STABILITY OF WINES MANN O MANNOSTAB PATENT N 2726284 Δέκα χρόνια βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας χρειάστηκαν στη εταιρεία LAFFORT για να απομονώσει,

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

PKO 270 A1. COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions

PKO 270 A1. COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:05 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Multi-Purpose Ladder Operation and Safety Notes Alumiiniset teleskooppitikkaat Käyttö- a turvallisuusoheet Teleskopstege av aluminium Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Teleskopstige af aluminium

Διαβάστε περισσότερα

Δοχεία Αδρανείας, Μπόιλερ Λεβητοστασίου & Ηλιακοί Θερμοσίφωνες μια για πάντα

Δοχεία Αδρανείας, Μπόιλερ Λεβητοστασίου & Ηλιακοί Θερμοσίφωνες μια για πάντα Δοχεία Αδρανείας, Μπόιλερ Λεβητοστασίου & Ηλιακοί Θερμοσίφωνες μια για πάντα 2012 ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Buffer-0 Buffer-1 Buffer-1 ΙΝΟΧ TIT 1. Θέση Εξαεριστικού 2. Θέση Αισθητηρίου 3. Άνω

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger ST 53E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE EPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ du 27 juillet au 28 août 2013 / Από 27 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2013 Andros, Cyclades / Ανδρος, Κυκλάδες Μια εικαστική πρόταση που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

Invacare Perfecto 2. Oxygen Concentrators with SensO 2 HomeFill Compatible. Model IRC5PO2AW Model IRC5PO2VAW

Invacare Perfecto 2. Oxygen Concentrators with SensO 2 HomeFill Compatible. Model IRC5PO2AW Model IRC5PO2VAW User Manual Invacare Perfecto 2 Series Oxygen Concentrators with SensO 2 HomeFill Compatible Model IRC5PO2AW Model IRC5PO2VAW English................. 1 French................ 33 Italian.................

Διαβάστε περισσότερα

SG450R INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODE D EMPLOI MANUAL DE UTILIZARE ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SG450R INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODE D EMPLOI MANUAL DE UTILIZARE ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SG450R Refill steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού refill Centrale vapeur à autonomie illimitée Starie de calcat cu sistem Refill Парна система за гладене с refill /доливане на вода без изключване/

Διαβάστε περισσότερα

2592 / 014L 2592 / 016L

2592 / 014L 2592 / 016L 2592 / 014L 2592 / 016L Energy-Saving Under-Cupboard Light Energy-Saving Under- Cupboard Light Operation and Safety Notes Lågenergibelysning för underskåp Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Energiansäästövalaisin

Διαβάστε περισσότερα

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ PBSG 1 DRILL SHARPENER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual PORANTERIEN TEROITUSLAITE Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös BORRSLIPARE Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

DS 149010 DS 149010 S DS 149010 M DS 149012 DS 149102 DS 149100 B. Refrigerator. Réfrigérateur. Ψυγείο

DS 149010 DS 149010 S DS 149010 M DS 149012 DS 149102 DS 149100 B. Refrigerator. Réfrigérateur. Ψυγείο Refrigerator Réfrigérateur Ψυγείο DS 149010 DS 149010 S DS 149010 M DS 149012 DS 149102 DS 149100 B Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE. Session mai 2008 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ÉPREUVE. Session mai 2008 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL IR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED Περισσότερες πληροφορίες (φόρουμ, εκπαιδευτικοί οδηγοί, βίντεο...) υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.herculesdjmixroom.com 1 2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2007

Session novembre 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Table de cuisson TE670*/* Μαγειρικές εστίες TE670*/* Cooking hob TE670*/* Placa de cozinha TE670*/*

Table de cuisson TE670*/* Μαγειρικές εστίες TE670*/* Cooking hob TE670*/* Placa de cozinha TE670*/* 99641921_A_FR_EL_EN_PT.qxp 23/02/2007 14:10 Page 1 FR EL EN PT GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ GUIDE FOR INSTALLATION AND USE MANUAL DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information HOME TECH Wireless Doorbell GB IE CY SE Wireless Doorbell User manual and service information Radiostyrd dörrklocka Bruksanvisning och serviceinformation FI DK Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet

Διαβάστε περισσότερα

645...ZV PIZZA 645...ZV PIZZA

645...ZV PIZZA 645...ZV PIZZA NL GEBRUIKSAANWIJZING VOOR EEN 645...ZV PIZZA PT INSTRUÇÕES PARA USO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO 645...ZV PIZZA DK INSTRUKTIONER TIL BRUG 645...ZV PIZZA SE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING INSTALLATION UNDERHÅLL

Διαβάστε περισσότερα

Notice d'utilisation Εγχειρίδιο χρήσης

Notice d'utilisation Εγχειρίδιο χρήσης Notice d'utilisation Εγχειρίδιο χρήσης Lave-linge - Plateau séchant Πλυντήριο ρούχων - Στεγνωτήρας CALIMA EWM 147410 W 2 electrolux Sommaire Electrolux. Thinking of you. Partagez notre imagination sur

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A

Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A User s Manual Brugsanvisning Käyttöopas Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Warnings General Safety Never place your

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ»

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26/10/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ47 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 66 ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ.Διεύθυνση Αγ.Κων/νου 8-102 41 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αρ.τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD9712

Quick Instruction Guide Type HD9712 Svenska Norsk Suomi Nederlands Dansk Read this guide carefully before using the machine. For complete instructions download user manual from Www.SAECO.com/support Ελληνικά Quick Instruction Guide Type

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

HomeFill ll Oxygen Conserving Cylinder

HomeFill ll Oxygen Conserving Cylinder Operator s Manual HomeFill ll Oxygen Conserving Cylinder HF2PCE6 HF2PCE9 Dealer: This manual MUST be given to the end user. User: Before using this cylinder, read this manual and save for future reference.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ανάπτυξη «Στρατηγικών σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης)

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 50. Corded DECT. Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 50. Corded DECT. Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 50 Corded DECT Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 50 (inklusive

Διαβάστε περισσότερα

320 EP-2 Traduction de la version originale du mode Traduzione delle istruzioni originali d emploi

320 EP-2 Traduction de la version originale du mode Traduzione delle istruzioni originali d emploi 320 EP-2 IT PT ES FR FR Traduction de la version originale du mode d emploi Tondeuse Électrique 1100W ES Traducción de las Instrucciones originales Cortacésped Eléctrico 1100W PT Tradução das Instruções

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ (ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ) ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΎΝ ΠΙΣΤΆ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ, ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊ ΠΥΡΚΑΓΙΆ Ή ΈΚΡΗΞΗΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Mode d emploi Kullanım kılavuzu Instructions for use

Mode d emploi Kullanım kılavuzu Instructions for use Δϳϟϭ ΕΎυΣϼϣ R mobil Mode d emploi Kullanım kılavuzu Instructions for use 030 585/0 (0613) PAUL HARTMANN AG 89522 Heidenheim, Germany AE PAUL HARTMANN Middle East FZE Dubai FR Lab. PAUL HARTMANN S.à.r.l.

Διαβάστε περισσότερα

Oxygen Concentrators without SensO 2. , Oxygen Concentrators with SensO 2 HomeFill II Compatible

Oxygen Concentrators without SensO 2. , Oxygen Concentrators with SensO 2 HomeFill II Compatible Operator s Manual Perfecto 2 Series Oxygen Concentrators without SensO 2, Oxygen Concentrators with SensO 2 HomeFill II Compatible Model IRC5PO2AW Model IRC5PAW English................. 1 French................

Διαβάστε περισσότερα

F.lli Facchinetti s.r.l.

F.lli Facchinetti s.r.l. 949 F.lli Facchinetti s.r.l. CYLINDRES A CLE REVERSIBLE - ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ DES CYLINDRES DE SECURITE A CLE REVERSIBLE GAMME DE PRODUCTION SECURITE MATERIAUX FINITION CONDITIONNEMENT GARANTIE

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 10 DECT Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 10 (inklusive dansk telefonadapter): 1. Telefon håndsæt 2.

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from www.vandenborre.be. (Apply the label from warranty here)

Downloaded from www.vandenborre.be. (Apply the label from warranty here) (Apply the label from warranty here) IT User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual del Usuario y de Mantenimiento Manual do utilizador

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

Lave-Linge Washing machine Máquina de lavar roupa

Lave-Linge Washing machine Máquina de lavar roupa GUIDE D INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR USE MANUAL DE INSTALAÇÃO & UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA Lave-Linge Washing machine Máquina de lavar roupa lave-linge sommaire AVERTISSEMENTS SPÉCIFICATIONS

Διαβάστε περισσότερα

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE EXD15DN3W EXD25DN3W...... EN DEHUMIDIFIER USER MANUAL 2 FR DÉSHUMIDIFICATEUR NOTICE D'UTILISATION 11 EL ΑΦΥΓΡΑΝΤΉΡΑΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 IT DEUMIDIFICATORE ISTRUZIONI PER L USO 31 PT DESUMIDIFICADOR MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara

PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...9 [no] Bruksveiledning...15 [sv] Bruksanvisning... 21

Διαβάστε περισσότερα

Réfrigérateur Kühlschrank Køleskab Refrigerator Ψυγείο Koelkast

Réfrigérateur Kühlschrank Køleskab Refrigerator Ψυγείο Koelkast F R D E D E N EL NL GUIDE D'INSTLLTION ET D'UTILISTION BEDIENUNGSNLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING INSTRUCTION FOR USE Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSNWIJZING Réfrigérateur Kühlschrank Køleskab Refrigerator

Διαβάστε περισσότερα

LT 2313 CA. 587 25 05-50 Rev. 1. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT 2313 CA. 587 25 05-50 Rev. 1. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger M95-66X Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Manual de Instruções

Διαβάστε περισσότερα

EverFlo EverFlo Q 1053620 GK 4/16/08 EN, FR, DE, ES, PT, EL

EverFlo EverFlo Q 1053620 GK 4/16/08 EN, FR, DE, ES, PT, EL EverFlo EverFlo Q 1053620 GK 4/16/08 EN, FR, DE, ES, PT, EL English EverFlo / EverFlo Q User Manual EverFlo / EverFlo Q User Manual Table of Contents Symbol Key... 2 Abbreviations... 2 Chapter 1: Introduction...

Διαβάστε περισσότερα

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL MODEL UX-P410 FACSIMILE OPERATION MANUAL 1. Installation 2. Sending Faxes 3. Receiving Faxes 4. Making Copies 5. Answering Machine Connection 6. Special Functions 7. Printing Lists 8. Maintenance 9. Troubleshooting

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005

Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005 Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005 Ο περί της Συμφωνίας και Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για την Επανεισδοχή

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH401 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Χρήση των προσαρτήσεων...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH1101 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα