ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ"

Transcript

1 ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Αθήνα 2008

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ Κξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο 1.2. Σξφπνο ρξήζεο ηνπ Οδεγνχ Δπαγγέικαηνο 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 2.1. Αληηθείκελν ζπνπδψλ 2.2. θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 2.3. Γνκή ησλ πνπδψλ 2.4. Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 3. ΠΣΤΥΙΟΤΥΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 3.1. Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα 3.2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηπρηνχρνπ ηνπ Σκήκαηνο 3.3. Δπαγγεικαηηθφο θαη Δπηζηεκνληθφο θνξέαο ηνπ Μεραληθνχ Απηνκαηηζκνχ Σ.Δ.: ΔΔΣΔΜ, (Σκοπόρ-Βαζικέρ Γπαζηηπιόηηηερ-Δγγπαθή ΔΔΤΔΜ, Κλαδικοί Σύλλογοι) 4. ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ 4.1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 4.2. Βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ 4.3. Σίηινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 4.4. Σκήκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ΑΔΙ 4.5. Σκήκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ΣΔΙ 5. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΠΔΓΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Δ Γεληθέο πιεξνθνξίεο- πλήζε πεδία απαζρφιεζεο 5.2. Βηνκεραλία Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο Σππηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο πλζήθεο εξγαζίαο Σππηθέο Απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε εξγαζίαο Απαηηνχκελε επηκφξθσζε Θεζκηθφ πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο πλήζεηο εξγνδφηεο 5.3. ρεδηαζκφο, Παξαγσγή θαη Δθαξκνγέο πζηεκάησλ Απηνκαηηζκνχ- Σερληθή Τπνζηήξημε ζε Κηίξηα Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο Σππηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο πλζήθεο εξγαζίαο Σππηθέο Απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε εξγαζίαο Απαηηνχκελε επηκφξθσζε Θεζκηθφ πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο πλήζεηο εξγνδφηεο 5.4. Σερληθέο Δηαηξίεο Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο Σππηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο πλζήθεο εξγαζίαο Σππηθέο Απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε εξγαζίαο - 1 -

3 Απαηηνχκελε επηκφξθσζε Θεζκηθφ πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο πλήζεηο εξγνδφηεο 6. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ 6.1. Πξνζνληνιφγην 6.2. Μηζζνιφγην 6.3. Αζθαιηζηηθφ Ι.Κ.Α Σ.Δ.Β.Δ Σ.Α.Γ.Κ.Τ ΓΗΜΟΙΟ 6.4. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Δ Γεκφζηνο Τπάιιεινο Τπάιιεινο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ (Γ.Δ.Κ.Ο.) θαη Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) - 2 -

4 1.ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Ο Οδεγφο Δπαγγέικαηνο ηνπ Σκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ ζηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ηηο νπνίεο ζα έρνπλ απνθηψληαο ην πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ θαη ηελ κεηέπεηηα εμέιημή ηνπο. θνπφο ζηνλ παξφληα νδεγφ είλαη λα απνηειέζεη έλα ελεκεξσκέλν θαη ζχγρξνλν εξγαιείν πιεξνθφξεζεο ζε ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σκήκαηνο. Ο παξφλ επαγγεικαηηθφο νδεγφο απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ Σκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ νη νπνίνη επηζπκνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζην επάγγεικά ηνπο. Παξέρεη βαζηθά ζηνηρεία αιιά θαη πεξαηηέξσ πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο, ζηηο νπνίεο ν θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα κπνξεί λα αλαηξέμεη θαη λα ιάβεη γλψζε γηα πην εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ. Σν πηπρίν πνπ απνλέκεη ην Σκήκα Απηνκαηηζκνχ ζηνπο θνηηεηέο πνπ νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε απηφ θέξεη ηνλ ηίηιν: «ΠΣΤΥΙΟΤΥΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ». Σα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Σ.Δ.Ι.) ηδξχζεθαλ κε ηνλ λφκν 1404/1983 (ΦΔΚ 173 Α /24/11/83) θαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 2916/2001 (ΦΔΚ 114 Α ),είλαη Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Α.Δ.Ι.). Σα Σ.Δ.Ι. είλαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πιήξσο αςηοδιοικούμενα. ηα πιαίζηα ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνλ Ννκηθφ Πιαίζην, νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο πνπ απαξηίδνληαη απφ κέιε ηνπ Σ.Δ.Ι. Απνζηνιή ησλ ηδξπκάησλ απηψλ είλαη ε εθπαίδεπζε ζηειερψλ εθαξκνγψλ πςειήο πνηνηηθήο ζηάζκεο, ηα νπνία κε ηελ ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε επηζηεκνληθή θαηάξηηζή ηνπο: α) απνηεινχλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ γλψζεο θαη εθαξκνγήο β) κεηαθέξνπλ, ρξεζηκνπνηνχλ θαη πξνάγνπλ ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία, θαζψο επίζεο θαη κεζφδνπο, πξαθηηθέο θαη ηερληθέο ζην ρψξν ησλ εθαξκνγψλ. Σα ηδξχκαηα ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνκέα ζπλδπάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ζπνπδψλ κε πςεινχ επηπέδνπ εξγαζηεξηαθή θαη πξαθηηθή άζθεζε, - 3 -

5 ελψ παξάιιεια δηεμάγνπλ θπξίσο ηερλνινγηθή έξεπλα, φπσο εθάζηνηε νξίδεηαη απηή θαη αλαπηχζζνπλ ηερλνγλσζία θαη θαηλνηνκίεο ζηα αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά πεδία. ήκεξα ζηα Διιεληθά Σ.Δ.Ι. ζπνπδάδνπλ πεξίπνπ ζπνπδαζηέο, ζε δηάθνξεο ρνιέο θαη Σκήκαηα, δεκηνπξγψληαο πηπρηνχρνπο επαγγεικαηίεο ζε έλα εθηελέζηαην θάζκα γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ θαιχπηεη πξαθηηθά φινπο ηνπο ηνκείο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Δίλαη ινηπφλ απηνλφεηε ε ζεκαζία ηνπ ζσζηνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ πηπρηνχρσλ Σ.Δ.Ι θαζψο επίζεο θαη ε δεκηνπξγία απφ πιεπξάο ησλ Ιδξπκάησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο αιιά θαη κειινληηθέο αλάγθεο ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Η απμαλφκελε αλεξγία ζην ρψξν ησλ λέσλ επηζηεκψλ θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά εξγαζίαο δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζε φινπο ηνπο πηπρηνχρνπο. Η αμηφπηζηε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε επαγγέικαηνο κπνξεί λα ζπληειέζεη νπζηαζηηθά ζηε ζσζηή επηινγή θαη ην ζσζηφ εμαξρήο πξνζαλαηνιηζκφ ησλ πηπρηνχρσλ θαη ζηελ αλεχξεζε εξγαζίαο θαη ηελ ράξαμε επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. 1.1 Κξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο Η επαγγεικαηηθή επηινγή είλαη απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ ησλ πξνζσπηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη ελδηαθεξφλησλ ηνπ αηφκνπ, ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ηνπ παξέρνληαη, ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ πνπ επηθξαηνχλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ. Η ηειηθή επηινγή βέβαηα εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηνπ ζπκβηβαζκνχ, γηαηί βαζίδεηαη κελ ζηηο ππνθεηκεληθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο αιιά θαηά πνιχ θαη ζηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Ginsberg, 1972). πλεζέζηεξα, ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ελφο επαγγέικαηνο είλαη ηα εμήο: Η ζχλδεζε ηνπ επαγγέικαηνο κε ηηο ζπνπδέο. Η ακνηβή. Η ζηαζεξφηεηα απαζρφιεζεο (κφληκε, πιήξεο ή κεξηθή). Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηινγή επαγγέικαηνο κπνξεί λα είλαη ε θνηλσληθή θαηαμίσζε, ην σξάξην εξγαζίαο, νη πξννπηηθέο αλέιημεο, νη πξννπηηθέο αλεξγίαο θιπ

6 1.2 Σξφπνο ρξήζεο ηνπ Οδεγνχ Δπαγγέικαηνο Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ νδεγνχ επαγγέικαηνο ζα πξέπεη: 1. Ο νδεγφο λα αλαλεψλεηαη πεξηνδηθά έηζη ψζηε ην πεξηερφκελφ ηνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηαρχηαηεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη απφ ην αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ πεδίν. 2. ζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ κηζζνχ, ζηε γεληθή πεξίπησζε λα αθνινπζνχληαη νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. παλίσο ζπλαληψληαη θαη πςειφηεξεο απνδνρέο. 3. Ο ρξήζηεο ηνπ νδεγνχ λα εμεηδηθεχεη ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην επαγγεικαηηθφ πεδίν πνπ ελδηαθέξεηαη θαη λα αλαδεηά ηελ χπαξμε λεφηεξσλ δεδνκέλσλ. 4. Ο ρξήζηεο λα παξαθνινπζεί ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία γηα αζθαιηζηηθά ζέκαηα. 2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 2.1. Αληηθείκελν ζπνπδψλ Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ πζηεκάησλ Απηνκάηνπ Διέγρνπ ζηηο γεληθέο ηνπο αξρέο ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ ζε πξαθηηθά ζπζηήκαηα θάζε ηερλνινγίαο, ήηνη: ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά, πδξαπιηθά, πλεπκαηηθά, κεραλνινγηθά, ρεκηθά, βηνινγηθά, κεραηξνληθήο, ηειεκαηηθήο θ.η.ι. ηελ παξνχζα θάζε ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 3 ηµήµαηα Απηνµαηηζµνχ ζηα Σ.Δ.Ι. φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. Α/Α Σ.Δ.Η. ΠΟΛΖ 1 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2 ΠΔΙΡΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ 3 ΥΑΛΚΙΓΑ ΥΑΛΚΙΓΑ 4 ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ * ΜΔΟΛΟΓΓΙ *Έλαξμε ηκήκαηνο αθαδεκατθφ έηνο θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ έρεη σο απνζηνιή ηελ εθπαίδεπζε πηπρηνχρσλ κε εκπεξηζηαησκέλε θαηάξηηζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ - 5 -

7 απηνκάηνπ ειέγρνπ. θνπεχεη ζηελ παξνρή γεληθφηεξσλ ηερληθψλ γλψζεσλ πςεινχ επηπέδνπ. Γηα λα εμαζθαιίζεη πςειφ επίπεδν ζπνπδψλ, ην Σκήκα έρεη ζέζεη σο ζηφρν: Να εθπαηδεχεη ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο ζθαηξηθά ζε φια ηα ζέκαηα απηνκαηηζκνχ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη απηνκαηηζκνχ γξαθείν κέζσ θιαζζηθψλ ηερληθψλ (πλεπκαηηθά, πδξαπιηθά, ειεθηξηθά ζπζηήκαηα) αιιά θαη θπξίσο κέζσ ησλ ζχγρξνλσλ ηερληθψλ ηεο βηνκεραληθήο πιεξνθνξηθήο. Να παξαθνινπζεί ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ απηνκάηνπ ειέγρνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ζε απηέο. Να δηεμάγεη αληαγσληζηηθή δηεξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ηνκείο ησλ καζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Να ζπλεξγάδεηαη κε παξαγσγηθέο κνλάδεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο αληίιεςεο ησλ ζπνπδαζηψλ ζην αληηθείκελν, αιιά θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ θαη πξννπηηθψλ απαζρφιεζεο. Να πξνζαξκφδεηαη ζηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ Απηνκαηηζκνχ ηφζν αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ φζν θαη κε ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο. Να ζπλεξγάδεηαη κε άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ Γνκή ησλ πνπδψλ Η δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη 8 εμάκελα, εθ ησλ νπνίσλ 7 πεξηιακβάλνπλ παξαθνινχζεζε ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ, θξνληηζηεξίσλ θαη ζεκηλαξίσλ, θαζψο θαη εθπφλεζε εξγαζηψλ θαη κειεηψλ θαη, ηέινο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Οη ζπνπδέο νινθιεξψλνληαη κε ηελ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ειάρηζηεο δηάξθεηαο 6 κελψλ. Η πξαθηηθή άζθεζε έρεη ζθνπφ ηελ απφθηεζε πξαθηηθήο εκπεηξίαο ζε ρψξνπο δνπιεηάο, ήηνη παξαγσγηθέο κνλάδεο ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα ή γξαθεία ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα. Η επηινγή γίλεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα κεγηζηνπνηεί ηελ εκπέδσζε ησλ δηδαθηηθψλ γλψζεσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο αλαδήηεζεο ιχζεσλ, αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη ζπιινγηθήο εξγαζίαο.. Μεηά ηελ εθπαίδεπζε ζε βαζηθά καζήκαηα ππνδνκήο, εηδηθή βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ απφθηεζε ζε βάζνο γλψζεο ζηα δεηήκαηα ειεθηξνληθήο θαη ππνινγηζηψλ, δεδνκέλνπ φηη ηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα θαη ε πινπνίεζε κέζσ ινγηζκηθνχ Η/Τ έρνπλ γίλεη ε θπξίαξρε κέζνδνο - 6 -

8 πινπνίεζεο ησλ αιγνξίζκσλ θαη ηερληθψλ απηνκάηνπ ειέγρνπ ηφζν ζηα κεγάια θαη αθξηβά ζπζηήκαηα φζν θαη ζε φζα απαηηνχλ ρακειφ θφζηνο, ιφγσ ηεο δηάδνζεο ησλ πνιχ θζελψλ κηθξνυπνινγηζηψλ / κηθξνειεγθηψλ. Η δηδαζθαιία βαζίδεηαη ζε δηαιέμεηο θαη θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία, αιιά θαη πεηξακαηηθή εθαξκνγή ζην εξγαζηήξην. Σα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ ζπνπδψλ πεξηιακβάλνπλ: Μαθήμαηα Γενικήρ Υποδομήρ Μαθήμαηα Διδικήρ Υποδομήρ Μαθήμαηα Διδικόηηηαρ Μαθήμαηα Γιοίκηζηρ, Οικονομίαρ, Νομοθεζίαρ και Ανθπωπιζηικών Δπιζηημών Μαθήμαηα Δπιλογήρ Υποσπεωηικά Ππακηική Άζκηζη Πηςσιακή Δπγαζία 2.4. Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Σν πξφγξαµµα ζπνπδψλ δηαθνξνπνηείηαη απφ Σ.Δ.Ι. ζε Σ.Δ.Ι. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ελδεηθηηθφ πξφγξαµµα ζπνπδψλ ηνπ ηµήµαηνο Απηνµαηηζµνχ. Α ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Τ/ΔΤ 1 Μαζεκαηηθά Ι Τ 2 Φπζηθή Τ 3 Πξνγξακκαηηζκφο Η/Τ Ι Τ 4 Ηιεθηξνηερλία Ι Τ 5 Δθαξκνζκέλε Μεραλνινγία / Σερληθφ ρέδην Τ 6 Ιζηνξία Απηνκάησλ Τ Β ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Τ/ΔΤ 1 Μαζεκαηηθά ΙΙ Τ 2 Φεθηαθά πζηήκαηα Ι Τ 3 Πξνγξακκαηηζκφο Η/Τ ΙΙ Τ 4 Ηιεθηξνηερλία ΙΙ Τ 5 Ηιεθηξνληθά πζηήκαηα Τ Γ ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Τ/ΔΤ - 7 -

9 Γ ΔΞΑΜΖΝΟ 1 Πηζαλφηεηεο - ηαηηζηηθή Τ 2 Πξνγξακκαηηζκφο Η/Τ ΙΙΙ Τ 3 Φεθηαθά πζηήκαηα ΙΙ Τ 4 πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ Ι Τ 5 Κιαζζηθέο Δγθαηαζηάζεηο Απηνκαηηζκνχ Τ 6 Βηνκεραληθέο Δγθαηαζηάζεηο Τ Γ ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Τ/ΔΤ 1 πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ ΙΙ Τ 2 Ηιεθηξηθέο θαη Ηιεθηξνληθέο Μεηξήζεηο Τ 3 Ηιεθηξνληθά Ιζρχνο Ηιεθηξηθέο Μεραλέο Τ 4 Γνκή θαη Λεηηνπξγία Μ/Τ Τ 5 CAD/CAM Τ 6 Αζθάιεηα Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο Τ Δ ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Τ/ΔΤ 1 Φεθηαθφο Έιεγρνο Τ 2 πζηήκαηα πιινγήο Γεδνκέλσλ Τ 3 Τδξαπιηθά θαη Πλεπκαηηθά.Α.Δ. Τ 4 Έιεγρνο Κίλεζεο Τ 5 Δηδηθά Κεθάιαηα.Α.Δ. Τ 6 Ννκνζεηηθέο θαη Οηθνλνκηθνηερληθέο Μειέηεο Τ 7 Οξνινγία Ξέλε Γιψζζα Τ 8 Οξγάλσζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ Π Σ ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Τ/ΔΤ 1 Φεθηαθή Δπεμεξγαζία ήκαηνο Τ 2 Ρνκπνηηθή Τ 3 Βηνκεραληθνί Διεγθηέο Τ 4 Αξρέο Σειεπηθνηλσληψλ Τ 5 Μεραηξνληθή Τ 6 Γίθηπα Τπνινγηζηψλ Τ 7 Αγνξά θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Π Ε ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Τ/ΔΤ 1 Γηαδηθηπαθά Πξσηφθνιια Τ 2 Έιεγρνο Παξαγσγηθψλ Γηεξγαζηψλ Τ 3 εκηλάξην Απηφκαηνπ Διέγρνπ Τ 4 Δπηινγήο Τπνρξεσηηθφ (Οκάδα Α) ΔΤ - 8 -

10 Ε ΔΞΑΜΖΝΟ 5 Δπηινγήο Τπνρξεσηηθφ (Οκάδα Α) ΔΤ 6 Δπηινγήο Τπνρξεσηηθφ (Οκάδα Β) ΔΤ 7 Δπηινγήο Τπνρξεσηηθφ (Οκάδα Β) - ΓΟΝΑ ΔΤ Ζ ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Τ/ΔΤ 1 Πηπρηαθή Δξγαζία Τ 2 Πξαθηηθή Άζθεζε Τ ΠΗΝΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΧΝ Α/Α ΟΜΑΓΑ Α Α/Α ΟΜΑΓΑ Β 1 Δθαξκνγέο Φπζηθνρεκηθέο 1 Μεραηξνληθήο Γηεξγαζίεο 2 Σειεκαηηθέο Δθαξκνγέο 2 Δπθπήο έιεγρνο 3 Σερλνινγία Ξέλε Γιψζζα 3 Πνιπκέζσλ Δηδηθή Οξνινγία 4 Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 4 ρ. Πξνγξακκαηηζκφο ηνηρείσλ Μλήκεο 5 Σερλνινγία CNC 5 Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ - ΓΟΝΑ Y : Τπνρξεσηηθφ ΔΤ : Καη' επηινγήλ ππνρξεσηηθφ Π : Πξναηξεηηθφ 3. ΠΣΤΥΗΟΤΥΟ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 3.1. Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα Γηα ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Μεραληθνχ Απηνκαηηζκνχ Σ.Δ. (παξά ην φηη ε Πνιηηεία (ΤΠ.Δ.Π.Θ. & ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία ) έπξεπε ζχκθσλα κε ην Ν.1404/83. άξζξν 25, παξ.2, εδάθην γ λα ηα έρεη εθδψζεη <<ην αξγφηεξν έμη κήλεο πξηλ ηελ απνθνίηεζε ησλ πξψησλ ζπνπδαζηψλ Σ.Δ.Ι.>> θαη παξά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο απφ ην 1992) δελ έρεη εθδνζεί πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ λα θαζνξίδεη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηεο παξαπάλσ εηδηθφηεηαο θαη επεηδή είλαη λέα εηδηθφηεηα δελ ππάξρεη παιαηφηεξν δηάηαγκα. Γη απηφ ην ζέκα ππάξρεη θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζε βάξνο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ κεηά απφ ηελ πξνζθπγή πηπρηνχρσλ ζηα πιαίζηα πξσηνβνπιίαο ηεο Δ.Δ.ΣΔ.Μ. (Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθίνπ Αζελψλ 17670/1996) θαη θαηαβνιή ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο ζε φζνπο πξνζέθπγαλ. Οη Μεραληθνί Απηνκαηηζκνχ Σ.Δ. ζηην Δκπαίδεςζη εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Π.Δ. 20 Πιεξνθνξηθήο

11 3.2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηπρηνχρνπ ηνπ Σκήκαηνο Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ν πηπρηνχρνο ηνπ ηµήµαηνο Απηνµαηηζµνχ δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο επηζηεµνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο, θαζψο θαη ηηο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο εθαξµνγήο ησλ γλψζεσλ απηψλ, ζε ζπζηήµαηα απηνµαηηζµνχ, µελαηξνληθήο θαη ηειεµαηηθήο, ζε ηνµείο βηνµεραληθνχο, αγξνηηθνχο ή θαη ππεξεζηψλ (απηνµαηηζµνχο γξαθείνπ). Ο πηπρηνχρνο µπνξείλα αληαπνθξηζεί ζε ζέζεηο εξγαζίαο θάζε εξγαζηαθήο ζρέζεσο (σο ππάιιεινο, ζηέιερνο, απηναπαζρνινχµελνο θ.ι.π.). Δπεηδή ε γλψζε ηνπ απηνµαηηζµνχ είλαη πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηεο γλψζεο ηνπ ζπζηήµαηνο, ν πηπρηνχρνο µπνξεί λα θαιχςεηθαη εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ηε βαζηθή γλψζε ηεο δνµήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ πεξηγξαθέλησλ ζπζηεµάησλ (ειεθηξηθψλ, ειεθηξνληθψλ θαηππνινγηζηηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη πλεπµαηηθψλ θ.ι,π. θαζψο θαη ειεθηξηθψλ µεραλψλ). Δηδηθφηεξα, ν Μεραληθφο Απηνµαηηζµνχ Σ.Δ. είλαη ζε ζέζε λα: Δθαξµφδεη ηηο επηζηεµνληθέο θαη ηερλνινγηθέο µεζφδνπο αλάιπζεο, ζρεδίαζεο, αλάπηπμεο, θαηαζθεπήο, ρεηξηζµνχ θαη ζπληήξεζεο ζπζηεµάησλ µεραηξνληθήο θαη ηειεµαηηθήο, ειεθηξηθψλ, ειεθηξνληθψλ θαη ππνιν-γηζηηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη πλεπµαηηθψλ, ειεθηξηθψλ µεραλψλ θ.ι.π. σο θαη ηνλ απηφµαην έιεγρν απηψλ. Πξαγµαηνπνηεί επηβιέςεηο θαη επηµεηξήζεηο έξγσλ πνπ αλήθνπλ ζε ηέηνηα ζπζηήµαηα θαη πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία απηνµάηνπ ειέγρνπ. Πξαγµαηνπνηεί εθηηµήζεηο θαη πξαγµαηνγλσµνζχλεο ζε εγθαηαζηάζεηο ζπζηεµάησλ φπσο απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ. πληάζζεη θαη επηβιέπεη µειέηεο έξγσλ θαη εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζπζηήµαηα απηνµάηνπ ειέγρνπ ή γεληθφηεξα ζπζηήµαηα ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά, ππνινγηζηηθά, πδξαπιηθά θαη πλεπµαηηθά θ.ι.π, ζηα πιαίζηα δεµνζίσλ ή ηδησηηθψλ έξγσλ, σο ειεχζεξνο επαγγειµαηίαο ή ππάιιεινο εηαηξεηψλ δεµνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Υξεζηµνπνηεί, πξνγξαµµαηίδεη, ζπληεξεί, ξπζµίδεη θαη αλαπξνζαξµφδεη ππνινγηζηέο, µηθξνυπνινγηζηέο, πξνγξαµµαηηδφµελνπο ινγηθνχο ειεγθηέο (PLCs) ζπζηήκαηα ηειεκεηξίαο (DCS SCADA) θαη γεληθψο εμνπιηζµφ πνπ πινπνηεί αιγνξίζµνπο απηνµάηνπ ειέγρνπ, ζπζηήµαηα µεραηξνληθήο θαη ηειεµαηηθήο Δπαγγεικαηηθφο θαη Δπηζηεκνληθφο θνξέαο ηνπ Μεραληθνχ Απηνκαηηζκνχ Σ.Δ.: ΔΔΣΔΜ, (θνπφο-βαζηθέο Γξαζηεξηφηεηεο-Δγγξαθή ΔΔΣΔΜ) ΔΔΤΔΜ

12 Η Δ.Δ.Σ.Δ.Μ είλαη Ννµηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ ηθαίνπ θαη απνηειεί ηνλ επαγγειµαηηθφ θαη επηζηεµνληθφ θνξέα ησλ Πηπρηνχρσλ Μεραληθψλ απνθνίησλ Σ.Δ.Ι, ΑΠΑΙΣΔ θαη ηζνηίµσλ ζρνιψλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. Η Οξγαλσηηθή ηεο δηάξζξσζε είλαη παλειιαδηθή θαη απνηειείηαη απφ 47 πεξηθεξεηαθά ηµήµαηα ζε φινπο ηνπο Ννµνχο ηεο ρψξαο. Σα µέιε ηεο Δ.Δ.Σ.Δ.Μ αλέξρνληαη ζε ηελ ΔΔΣΔΜ εγγξάθνληαη σο µέιε νη απφθνηηνη ησλ ζρνιψλ.σ.δθ-σδι ησλ παξαθάησ εηδηθνηήησλ Μεραληθψλ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ): Ηιεθηξνιφγνο Ηιεθηξνληθφο Πιεξνθνξηθήο Δλεξγεηαθήο Σερληθήο Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ Δθαξµνζµέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπµέζσλ Μεραλνιφγνο* Κισζηνυθαληνπξγφο Βηνµεραληθήο Πιεξνθνξηθήο νµηθψλ Έξγσλ Η/Τ πζηεµάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ Ναππεγφο Απηνµαηηζµνχ* Σερλνινγίαο πζηεµάησλ ηαρείξηζεο Φπζηθψλ Πφξσλ Ορεµάησλ Ιαηξηθψλ Οξγάλσλ Αλαθαίληζεο θαη Απνθαηάζηαζεο θηηξίσλ Πεηξειαίνπ Οξπρείσλ Σερλνινγηψλ Αληηξξχπαλζεο Έξγσλ Τπνδνµήο Γεσηερλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο Πεξηβάιινληνο & Σειεπηθνηλσληψλ Σνπνγξάθνο Βηνµεραληθνχ ρεδηαζµνχ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο *Διδικόηηηερ πος πεπιλαµβάνονηαι ζηον Οδηγό Σκοποί ηηρ ΔΔΤΔΜ Οη ζθνπνί ηεο Έλσζεο, µεηαμχ ησλ άιισλ, είλαη: Η πξνζηαζία ησλ θνηλψλ επηδηψμεσλ θαη ζπµθεξφλησλ ησλ µειψλ ηεο µε θάζε λφµηµν µέζν, Η πξνάζπηζε θαη εμχςσζε ηεο επηζηεµνληθήο -ηερλνινγηθήο ζηάζµεο ησλ µειψλ ηεο, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνµείο ηεο εθαξµνζµέλεο έξεπλαο θαη ηερληθήο,

13 Η ζπµβνιή ζηελ πξναγσγή ηεο Σερλνγλσζίαο θαη Σερλνινγίαο γεληθά θαη ζε ζπλεξγαζία µε άιινπο θνξείο γηα ηελ απηνδχλαµε νηθνλνµηθή, θνηλσληθή θαηπνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Βαζικέρ παζηηπιόηηηερ Η Δ.Δ.Σ.Δ.Μ. επέρεη ηε ζέζε επηµειεηεξίνπ γηα ηνπο Μεραληθνχο ησλ ΣΔΙ αθνχ: Απνηειεί ηνλ απνθιεηζηηθφ θνξέα ηήξεζεο µεηξψνπ άζθεζεο επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο µεηά ηελ θηήζε ηνπ Πηπρίνπ, Παξέρεη Αξηζµφ Μεηξψνπ Πηπρηνχρνπ Μεραληθψλ θάζε εηδηθφηεηαο θαη εθδίδεη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο πξνο ρξήζε ζε εµφζηεο Αξρέο (Οξγαληζµνχο εµνζίνπ, Αζθαιηζηηθά ηαµεία, ΤΠΔΥΩ Δ, Ννµαξρίεο θ.ι.π.), Παξέρεη βεβαηψζεηο γηα ην φηη ηα µέιε ηεο δελ έρνπλ πέζεη ζε Πεηζαξρηθά παξαπηψµαηα θαηά ηελ άζθεζε ηνπ Δπαγγέιµαηνο πξνθεηµέλνπ λα πάξνπλ µέξνο ζε δεµνπξαζίεο ηνπ εµνζίνπ, Η εγγξαθή ζε απηή ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνθεηµέλνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε Μεραληθψλ ΣΔΙ σο ζηειερψλ ζε ηδησηηθά Κ.Σ.Δ.Ο. (Τπνπξγηθή απφθαζε ππ αξηζµ /4751ΦΔΚ847/ Άξζξν 8 παξ.5 εδάθην ηδ.). Δπίζεο ε ΔΔΣΔΜ εθπξνζσπεί ηνπο Πηπρηνχρνπο Μεραληθνχο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ζε ζεζµηθά φξγαλα ηεο Πνιηηείαο γλσµνδνηηθά ή απνθαζηζηηθά θαζψο θαη ζε επηηξνπέο επεμεξγαζίαο ζεµάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ Αλψηαηε Σερλνινγηθή Δθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα: Οξίδεη εθπξνζψπνπο ζηα Ννµαξρηαθά ΥΟΠ (Π. 69ΦΔΚ.60Α / ), πµµεηέρεη µε εθπξνζψπνπο ζην πµβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγειµαηηθψλ Ιζνηηµηψλ (ΑΔΙ) ηίηισλ Σξηηνβάζµηαο Δθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζηελ επηηξνπή επεμεξγαζίαο επαγγειµαηηθψλ δηθαησµάησλ ησλ Πηπρηνχρσλ Μεραληθψλ ησλ ΣΔΙ ( Π. 165/2000 ΦΔΚ 149Α / ), πµµεηέρεη µε εθπξνζψπνπο ζην. ηνπ ΣΜΔ Δ θαη ζηελ επηηξνπή ηνπ Μεηξψνπ Δµπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ (ΜΔΚ) µε βάζε ηνλ Ν. 1418/84 ην Π.. 472/85 ΦΔΚ 168Α φπσο ζπµπιεξψζεθε µε ην Π.. 609/85 ΦΔΚ 223Α θαη ηξνπνπνηήζεθε µε ην Π.. 368/94 ΦΔΚ 201Α θαζψο θαη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΔΔΠ) Ν.2940 ΦΔΚ 180Α / άξζξν 4, πµµεηέρεη µε εθπξνζψπνπο ζε δηάθνξα ζπµβνπιεπηηθά φξγαλα ηεο Πνιηηείαο φπσο ην Δζληθφ πµβνχιην Παηδείαο (Δ.Τ.Π) Ν.2327/95 ΦΔΚ 156Α / άξζξν 16, πµβνχιην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (.Σ.Δ) Ν. 1404/83 ΦΔΚ 173Α, άξζξν 14 παξ.2 θαη Τπνπξγηθή Απφθαζε Δ5/661/1984, ΦΔΚ 93Β /1984. θ.ι.π.,

14 Δθδίδεη ην επηζηεµνληθφ θαη ηερληθφ πεξηνδηθφ «Σερληθφ Βήµα», ηνξγαλψλεη απηφλνµα ή ζε ζπλεξγαζία µε άιινπο θνξείο, Ηµεξίδεο, πλέδξηα θαηεπηµνξθσηηθά ζεµηλάξηα, Παξέρεη θαηφπηλ αηηήζεσο,ζπµβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πάλσ ζε ζέµαηα (επαγγειµαηηθά, εθπαηδεπηηθά θ.ι.π) ηεο αξµνδηφηεηαο ηνπ, πλεξγάδεηαη µε Κπβεξλεηηθνχο θαη ηεζλείο Οξγαληζµνχο θαζψο θαη µε φια ηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχµαηα. Δγγπαθή ζηην ΔΔΤΔΜ Η Δγγξαθή ζηελ ΔΔΣΔΜ είλαη απαξαίηεηε γηα : 1. Σελ Έθδνζε Αξηζµνχ Μεηξψνπ Μεραληθνχ ΔΔΣΔΜ. 2. Βεβαηψζεσλ ΔΔΣΔΜ πνπ δεηνχληαη απφ ΤΠΗΡΔΙΔ. 3. Έλαξμε επαγγέιµαηνο ζηηο ΟΤ. 4. Βεβαηψζεηο Ηιεθηξνδφηεζεο γηα ηελ ΔΗ. 5. Βεβαηψζεηο γηα ην φηη δελ έρνπλ πέζεη ζε Πεηζαξρηθά παξαπηψµαηα θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέιµαηνο πξνθεηµέλνπ λα πάξνπλ µέξνο ζε δεµνπξαζίεο ηνπ εµνζίνπ. 6. Βεβαηψζεηο γηα ζπληαμηνδφηεζε απφ ην Σ..Μ.Δ..Δ. θιπ. Γηα πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο µπνξεί θαλείο λα απεπζχλεηαη ζηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο ΔΔΣΔΜ ή λα επηζθεθηεί ηνλ δηθηπαθφ ηφπν Η ηαρπδξνµηθή δηεχζπλζε ηεο Δ.Δ.ΣΔ.Μ. (θεληξηθά γξαθεία) είλαη Μάξλεο 44, Σ.Κ.10438, Αζήλα ελψ ε ειεθηξνληθή είλαη Κλαδικοί Σύλλογοι ια ηα µέιε εγγξάθνληαη θαηαξρήλ ζηελ Δ.Δ.ΣΔ.Μ. θαη αλάινγα µε ηηο επηµέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ή θαη ηνλ ηνµέα απαζρφιεζεο ηνπο, δχλαληαη λα εληαρζνχλ θαη ζηνπο θαησηέξσ ζπιιφγνπο: Πίλαθαο Π3.ΙΙ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηνπο παξαθάησ θιαδηθνχο ζπιιφγνπο µπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηελ Γξαµµαηεία ησλ Κεληξηθψλ Γξαθείσλ ηεο Δ.Δ.ΣΔ.Μ. Α/Α ΟΝΟΜΑ ΗΔΤΘΤΝΖ 1 Π.Ο.ΜΗ.ΣΔ..Τ (Παλειιήληα Οµνζπνλδία Μεραληθψλ Σ.Δ. εµνζίσλ Τπαιιήισλ) Μάξλε 44, 10438, Αζήλα

15 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΗΔΤΘΤΝΖ χιινγνο Πηπρηνχρσλ Μεραληθψλ 2 Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο/ ΔΗ Παλειιήληνο χιινγνο Πηπρηνχρσλ Μεραληθψλ 3 ΣΔ ΟΔ χιινγνο Πηπρηνχρσλ Δξγνιεπηψλ εµνζίσλ 4 Έξγσλ Πξσηεπνχζεο 5 (Π.Δ.ΣΔ.Μ. ΟΣΔ) ΗΜΟΑ (χιινγνο Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ 6 Οιπµπηαθήο Αεξνπνξίαο) χιινγνο Πηπρηνχρσλ Μεραληθψλ ΣΔ 7 Πνιεµηθήο Αεξνπνξίαο ΠΑΠΤΣΔΜ ΟΣΔ χιινγνο Ηιεθηξνληθψλ 8 Πηπρηνχρσλ Μεραληθψλ ΣΔ ΔΡΣ-ΑΔ Μάξλε 33, Αζήλα Κάληγγνο 6, Αζήλα Δµµ.Μπελάθε 18, , Αζήλα Αξηζηνηέινπο 22 (2νο φξνθνο), , Αζήλα Φαιήξνπ 68, , Κνπθάθη, Αζήλα Λεπθνζέαο 8, Αζήλα 9 χιινγνο Μεραληθψλ Π.Δ. & Σ.Δ. ΔΤ ΑΠ 4. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ 4.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο πηπρηνχρνο Σ.Δ.Ι., γεληθψο, κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ κπνξεί λα ζπλερίζεη γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, είηε ζηα Διιεληθά Α.Δ.Ι./Σ.Δ.Ι. είηε ζηα αληίζηνηρα ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο φξνο Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο αλαθέξεηαη ζε πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζεο ησλ πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζην επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζηελ ρψξα καο κηα ζπλερήο αχμεζε ηεο δήηεζεο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ απφ ηνπο πηπρηνχρνπο Σ.Δ.Ι. ελψ ζπγρξφλσο απμάλεηαη ν αξηζκφο εξγνδνηηθψλ θνξέσλ πνπ επηζπκνχλ ή θαη απαηηνχλ ηελ θαηνρή ελφο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, σο απφδεημε επηζπκεηψλ ηθαλνηήησλ, εκπεηξηψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ. ζνλ αθνξά ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, αμίδεη λα ηνληζζνχλ ηα αθφινπζα: 1. Με ην άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ Νφκνπ 2327/95 γηα πξψηε θνξά νη πηπρηνχρνη Σ.Δ.Ι. κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηα Διιεληθά Α.Δ.Ι. θάησ απφ πξνυπνζέζεηο

16 2. Με ηνλ Νφκν 2916/2001, πνπ απνζαθήληζε ην ξφιν ησλ Σ.Δ.Ι. & ησλ απνθνίησλ ηνπο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, θαηαξγείηαη ην παξαπάλσ άξζξν θαη ηζρχνπλ ηα θαησηέξσ: Οη πηπρηνχρνη Σ.Δ.Ι θαη Α..Π.Α.Ι.Σ.Δ. ζπκκεηέρνπλ ζηα Π.Μ.. ησλ Παλεπηζηεκίσλ κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Πηπρηνχρνπο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα. Γίλεηαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζε Διιεληθά Ιδξχκαηα & ζηνπο θαηφρνπο ηίηισλ ηζνηίκσλ πξνο ηα πηπρία Σ.Δ.Ι. ηκεκάησλ ζρνιψλ πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν. Δπηιχεηαη ην πξφβιεκα αλαγλψξηζεο απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ησλ ήδε απνθηεζέλησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ απφ ηνπο Πηπρηνχρνπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο. 3. Αο ζεκεησζεί, φηη κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην : Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχκπξαμεο ησλ ηκεκάησλ ησλ Σ.Δ.Ι. ζηε ιεηηνπξγία Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε νκνηαγή Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλα απφ ην ΓΟΑΣΑΠ Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχκπξαμεο & ζπλδηνξγάλσζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ Σ.Δ.Ι. ζηε ιεηηνπξγία Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε νκνηαγή Παλεπηζηήκηα ηνπ εζσηεξηθνχ. Αλαγλσξίζηεθαλ ηα Μ.Π.. πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ήδε ζηα Σ.Δ.Ι. θαη αλνίγεηαη ν δξφκνο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαη άιισλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηα Σ.Δ.Ι. Σα εγθεθξηκέλα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ απεπζχλνληαη ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο θιάδνπο ησλ επηζηεκψλ θαη εκπινπηίδνληαη ζπλερψο κε ηελ πξνζζήθε λέσλ. Η δηάξθεηα ζπνπδψλ θπκαίλεηαη απφ έλα έσο δχν έηε. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή ζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην ηκήκα πνπ νξγαλψλεη ην πξφγξακκα αιιά θαη αλάινγα κε ηνλ θιάδν ζπνπδψλ. ε γεληθέο γξακκέο απαηηνχληαη ζπλήζσο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 1. Αίηεζε ζην ηκήκα. 2. Πηπρίν κε αλαιπηηθή βαζκνινγία θαη ηζνηηκία απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. φηαλ απηφ έρεη απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ. 3. Βηνγξαθηθφ εκείσκα. 4. πζηαηηθέο Δπηζηνιέο. 5. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο

17 Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο θαζνξίδεη κε ζρεηηθή απφθαζε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, ηνλ νξηζκφ ζπκπιεξσκαηηθψλ ή ηελ εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ζε νξηζκέλα καζήκαηα, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ζπλεθηηκάηαη κε ηελ επηινγή. Δπηπιένλ νη ππνςήθηνη θαινχληαη θαη γηα πξνζσπηθή ζπλέληεπμε απφ ηελ επηηξνπή ηνπ ΜΠ. ρεηηθά κε ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ, απηφ απνλέκεηαη απφ ην ηκήκα ζην νπνίν εθπνλείηαη θαη έρεη ειάρηζηε δηάξθεηα 3 έηε. Οη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ηκήκα ζην νπνίν εθπνλείηαη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπλήζσο πνπ δεηνχληαη είλαη: 1. Αίηεζε 2. Πηπρίν & κεηαπηπρηαθφο ηίηινο. 3. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα & απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. 4. Πεξηιεπηηθή αλάιπζε ηνπ ηίηινπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο έξεπλαο πνπ ζα αθνινπζεζεί θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο, γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο πηπρηνχρνπο Σ.Δ.Ι., κπνξεί λα αληιήζεη θαλείο απφ ηα Γξαθεία Γηαζχλδεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα Σ.Δ.Ι. 4.2 Βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςήθησλ ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε επηινγή ππνςεθίσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θάζε ηκήκαηνο. Γηα ηηο επηηξνπέο επηινγήο ππνςήθησλ ζηα πξνγξάκκαηα ππάξρνπλ θάπνηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ πεξηιακβάλνπλ : Βαζικό Πηςσίο: Οη πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε ηνκέα ζρεηηθφ κε ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο. πλήζσο γίλεηαη αίηεζε γηα κεηαπηπρηαθά, ρσξίο λα έρεη ιεθζεί αθφκα ην πηπρίν εθφζνλ ν ππνςήθηνο βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν εμάκελν ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ θαη δειψλεη ηελ αλακελφκελε εκεξνκελία απνθνίηεζεο. Βαθμόρ πηςσίος: Γηαθέξεη απφ ζρνιή ζε ζρνιή, αιιά ζπλήζσο δεηείηαη ηειηθφο βαζκφο πηπρίνπ κεγαιχηεξνο ηνπ 7. Αξθεηέο θνξέο νη επηηξνπέο δέρνληαη θνηηεηέο θάησ ηνπ ειάρηζηνπ απνδεθηνχ βαζκνχ, ππφ πξνυπνζέζεηο

18 Αίηηζη: Πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλε πιήξσο θαη κε αθξίβεηα. πλήζσο νη αηηήζεηο απαηηνχλ κία έθζεζε, φπνπ κε ζπληνκία πξέπεη λα δνζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπνπδέο, ηηο γλψζεηο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο επηιέγεη ην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Η επηηξνπή κπνξεί λα θξίλεη κέζσ απηήο ηεο γξαπηήο δήισζεο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ζηελ ζχληνκε παξνπζίαζε ηδεψλ. Δξεηάζειρ - ηεζη: Γηα ηηο αηηήζεηο ζηα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη ζεκαληηθή ε βαζκνινγία ησλ ηεζη πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Αξθεηά κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ δεηνχλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο λα δηαγσληζηνχλ ζε ηππνπνηεκέλα ηεζη δεμηνηήησλ, γισζζνκάζεηαο θαη αλαιπηηθήο ηθαλφηεηαο. Σα πεξηζζφηεξα Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ απαηηνχλ ηεζη γισζζνκάζεηαο (TOEFL, IELTS θηι) θαη ηεζη δεμηνηήησλ θαη αλαιπηηθήο ηθαλφηεηαο (GRE, GMAT, θ.α.) κε ζπγθεθξηκέλν φξην επίδνζεο πνπ δηαθέξεη απφ ζρνιή ζε ζρνιή. Σα Παλεπηζηήκηα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλήζσο απαηηνχλ (πέξα ησλ παξαπάλσ) ηελ γξαπηή εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζε ζπγθεθξηκέλε χιε ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ βηβιηνγξαθία πνπ θαζνξίδεη ην ηκήκα. Σςζηαηικέρ επιζηολέρ: ια ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ απαηηνχλ ηελ ζπκπιήξσζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο, ηελ ηπρφλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ησλ ππνςεθίσλ θαζψο θαη φπνηεο εμέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο/εξγαζίεο/ζπκκεηνρέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ αηηνχκελνπ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο δίλνληαη απφ θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο πνπ γλσξίδνπλ αξθεηά θαιά ηνλ/ηελ ππνςήθην κέζα απφ καζήκαηα, θαζνδήγεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο, έιεγρνο πξαθηηθήο άζθεζεο, εξγαζίεο ζηα πιαίζηα καζεκάησλ, ζπλεξγαζίεο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θ.α. Αξθεηά πξνγξάκκαηα απαηηνχλ ζπζηαηηθή επηζηνιή θαη απφ εξγνδφηεο ή ζηειέρε επηρεηξήζεσλ. Σςνένηεςξη: ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. απηή ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ψζηε λα δνζνχλ ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο φπσο: 1. Πνηνη είλαη νη κειινληηθνί ζηφρνη ζαο γηα επαγγεικαηηθή θαξηέξα. 2. Πφζεο ψξεο ηελ εβδνκάδα κειεηάηε. 3. Πνηα καζήκαηα πξνηηκάηε θαη γηαηί. 4. Μηιήζηε γηα ηνλ εαπηφ ζαο. 5. Γηαηί επηιέμαηε ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα

19 6. Πσο ζα αληεπεμέιζεηε ζηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 7. Ση ζα θάλεηε αλ δελ επηιεγείηε ζε απηφ ην πξφγξακκα. 8. Θεκαηηθέο εξσηήζεηο ζην γλσζηηθφ πεδίν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 4.3 Σίηινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ Οη ηίηινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 1. Γηπιψκαηα θαη Πηζηνπνηεηηθά (Diplomas): απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία δηδαζθαιίαο ζπνπδψλ masters ρσξίο ηελ δηαηξηβή, κεξηθέο ζπνπδέο πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία ηεο κεηαθνξάο απφ ηηο ζπνπδέο ελφο δηπιψκαηνο ζηηο ζπνπδέο ελφο master κεηά απφ κηα επηηπρεκέλε νινθιήξσζε θαη νινθιεξψλνληαη ζε 9 έσο 12 κήλεο. 2. Πηπρία masters κε δηδαζθαιία: θαζνξίδνληαη απφ ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο (MA-Master of Arts, MSc-Master of Science, MBA-Master of Business Administration) είλαη πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο, δηαξθνχλ έλα έσο δπν έηε θαη απνηεινχληαη απφ ζεηξά καζεκάησλ, εθπαίδεπζε ζε κεζφδνπο έξεπλαο, ηδηαίηεξεο εξγαζίεο ή εθζέζεηο, γξαπηέο εμεηάζεηο θαη ηελ πηπρηαθή εξγαζία ζε έλα νξηζκέλν ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα γξαθεί σο κηα εθηεηακέλε έθζεζε. Γελ έρνπλ δηαβαζκίζεηο αλ θαη θάπνηα Παλεπηζηήκηα κπνξεί λα απνλέκνπλ κηα δηάθξηζε (distinction) γηα εμέρνπζα απφδνζε. 3. Πηπρία masters κε έξεπλα: κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κε έξεπλα, θαη νη πεξηζζφηεξεο full time ζπνπδέο δηαξθνχλ δπν έηε, δηαθξίλνληαη ζε MPhil- Master of Philosophy θαη MRes- Master of Research. 4. Γηδαθηνξηθά: απνλέκνληαη γηα κηα ζε βάζνο πξσηνγελή έξεπλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν, πξαγκαηνπνηείηαη αλεμάξηεηε έξεπλα θάησ απφ επίβιεςε θαη γξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα απηήο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα σο κηα δηαηξηβή. Γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ απαηηνχληαη ζπλήζσο ηξία ρξφληα. ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαιχνληαη νη ηίηινη ζπνπδψλ θαη ε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο θαηαθεχγνπλ νη πεξηζζφηεξνη απφθνηηνη Σ.Δ.Ι. γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Σίηλοι Γιδακηοπικό Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα Διιεληθνί Γηδαθηνξηθφ: 3 έηε ηνπιάρηζηνλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο Πξφγξακκα: 1 έσο2 έηε Βξεηαληθνί Ph.D: 2 έηε Mphil:1 έσο 2 έηε Msc, MA, MBA: 1 έηνο

20 Γαιιηθνί Doctorat: 2-4 έηε κεηά ην DEA DEA: 1 έηνο DESS:1 έηνο Ακεξηθάληθνη Doctorate-PhD: 3 έηε Msc, MA, MBA: 2έηε Καλαδηθνί Doctorate-PhD: 3 έηε Msc, MA, MBA: 2έηε Γεξκαληθνί Doctorate: 2-5 έηε Magister LLM 4.4 Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ''Πληποθοπική και Σηλεπικοινωνίερ'' κε εηδηθεχζεηο: α) Τπνινγηζηηθήο Δπηζηήκεο β) Πξνεγκέλσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ γ) Σερλνινγίαο πζηεκάησλ Τπνινγηζηψλ δ) πζηήκαηα Δπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ε) Δπεμεξγαζίαο ήκαηνο γηα Δπηθνηλσλίεο θαη Πνιπκέζα ζη) Νέσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΜΠ 1. ''Δνδεικηικό Διδίκεςζηρ ζηην Δπιζηήμη ηος Ζλεκηπολόγος Μησανικού και Μησανικού Τπολογιζηών" 2. "Σεσνοοικονομικών ςζηημάηων" κε θαηεπζχλζεηο: α) Γηνίθεζε Σερλνινγηθψλ πζηεκάησλ θαη β) Γηνίθεζε πζηεκάησλ Παξαγσγήο 1. ''Πληποθοπική και Γιοίκηζη'' 2. ''Πληποθοπική'' κε θαηεπζχλζεηο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Φεθηαθά Μέζα Δπηθνηλσληαθά πζηήκαηα θαη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ) ''Πποηγμένα ςζηήμαηα Ζ/Τ και Δπικοινωνιών'' κε θαηεπζχλζεηο: Γηθηπαθή Τπνινγηζηηθή - Ηιεθηξηθφ Δκπφξην Ννήκνλα πζηήκαηα Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ Ήρνπ θαη ηεο Δηθφλαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Παξαγσγή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ 1. ηον Σομέα ηων Πληποθοπιακών ςζηημάηων 2. ''Δπιζηήμη ηων Τπολογιζηών''

21 ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ 1.''Πποηγμένα ςζηήμαηα Πληποθοπικήρ'' ζηηο παξαθάησ θαηεπζχλζεηο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ 1. Σερλνινγία Δλζσκαησκέλσλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ 2. Γηθηπνθεληξηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 3. Δπθπείο Σερλνινγίεο Δπηθνηλσλίαο Αλζξψπνπ Τπνινγηζηή 4. πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ 2. Πληποθοπική ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Γιδακηική ηηρ Σεσνολογίαρ και Φηθιακών ςζηημάηων ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Καηεπζχλζεηο: 1. πζηεκάησλ Τπνινγηζηψλ 2. Δπηρεηξεκαηηθήο Πιεξνθνξηθήο ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Η/Τ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ (ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ) 1. ''Δπιζηήμη και Σεσνολογία ηων Τπολογιζηών'' 2. ''Ολοκληπωμένα ςζηήμαηα Τλικού και Λογιζμικού'' 3. ''ςζηήμαηα Δπεξεπγαζίαρ ημάηων και Δικόνων: Θεωπία, Τλοποιήζειρ, Δθαπμογέρ'' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Καηεπζχλζεηο: 1. Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα 2. Θεσξία Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ 3. Λνγηζκηθφ 4. Δπηζηεκνληθνί Τπνινγηζκνί 5. Σερλνινγίεο - Δθαξκνγέο ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ Μ.Γ.Δ. ζηνπο ηνκείο: α) Σερλνινγίεο πζηεκάησλ Μηθξνειεθηξνληθήο θαη Πιεξνθνξηθήο β) Σερλνινγίεο πζηεκάησλ Δπηθνηλσληψλ θαη Γνξπθνξηθψλ Σειεπηθνηλσληψλ γ) Σερλνινγίεο πζηεκάησλ Δλέξγεηαο θαη Δθκεηάιιεπζεο Αλαλεψζηκσλ Δλεξγεηαθψλ Πεγψλ

22 ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ 1. ''Δπιζηήμη Τπολογιζηών'' α) Αξρηηεθηνληθή Μηθξνειεθηξνληθψλ πζηεκάησλ β) Γίθηπα Τπνινγηζηψλ θαη Σειεπηθνηλσλίεο γ) Παξάιιεια θαη Καηαλεκεκέλα πζηήκαηα δ) Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ε) Τπνινγηζηηθή θαη Γλσζηαθή ξαζε θαη Ρνκπνηηθή ζη) Αιγνξηζκηθή θαη Αλάιπζε πζηεκάησλ δ) Ιαηξηθή Πιεξνθνξηθή θαη Βηνταηξηθή Σερλνινγία ε) Σερλνινγίεο Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ ζ) Σερλνινγία Πνιπκέζσλ 2. Μ.Γ.Δ. ζηνπο ηνκείο: α) Θεσξεηηθά Θεκέιηα Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ β) πζηήκαηα Τιηθνχ θαη Λνγηζκηθνχ γ) Γεδνκέλα, Γλψζεηο, πληζηψζεο Λνγηζκηθνχ θαη Γηεπαθέο δ) Σειεπηθνηλσλίεο, Γίθηπα Τπνινγηζηψλ θαη Καηαλεκεκέλα πζηήκαηα ε) Γξαθηθή, Τπνινγηζηηθή ξαζε θαη Ρνκπνηηθή Ζλεκηπονικού Μησανικού και Μησανικού Τπολογιζηών ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ''Σεσνολογίερ και Γιοίκηζη Πληποθοπιακών και Δπικοινωνιακών ςζηημάηων'' κε θαηεπζχλζεηο: 1. Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ 2. Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ 3. Γηαρείξηζε Πιεξνθνξίαο 4. Σερλνινγίεο Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ θαη Τπνινγηζηψλ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ, ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ (ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ) ''Δπιζηήμη και Σεσνολογία Τπολογιζηών, Σηλεπικοινωνιών και Γικηύων'' κε θαηεπζχλζεηο: 1. Σερλνινγίεο Λνγηζκηθνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 2. Σειεπηθνηλσλίεο, ήκαηα θαη Γίθηπα 3. Σερλνινγίεο Τιηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθήο ησλ Τπνινγηζηψλ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Μεηαπηςσιακή Δξειδίκεςζη ζηα Πληποθοπιακά ςζηήμαηα 4.5 Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ΣΔΙ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΔΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ ΣΔΙ Πεηξαηά Απηνκαηηζκνχ θαη Ηιεθηξνληθήο Απηνκαηηζκνχ θαη University of Kingston, U.K. ΣΔΙ Πεηξαηά θαη University of West of Scotland, U.K. MSc Networking and Data Communications (Γίκηςα και Δπικοινωνίερ Γεδομένων) MSc in Information Technology (Πληποθοπική Σεσνολογία)

23 ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΔΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ ΣΔΙ Πεηξαηά Απηνκαηηζκνχ Μεραλνινγίαο θαη University of West of Scotland, UK ΣΔΙ Πεηξαηά θαη University of Kingston, U.K. MSc in Quality Management (Γιασείπιζη Ποιόηηηαρ) MSc in Advanced Manufacturing (Πποηγμένα Βιομησανικά ςζηήμαηα Παπαγωγήρ) Μαζεκαηηθψλ & Λνγηζηηθήο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΙ Πεηξαηά θαη University of Kingston, U.K. ΣΔΙ Λάξηζαο θαη University of Staffordshire, U.K. ΣΔΙ Αζήλαο θαη Universite de Limoges, France MSc in Electronic Commerce (Ζλεκηπονικό Δμπόπιο) MSc in Information Systems (Δπιζηήμη ηηρ Πληποθοπικήρ) Πληποθοπική και Δπιζηήμερ ηηρ Πληποθοπίαρ και ηηρ Δπικοινωνίαρ α)σειεπιεξνθνξηθήο β)φπζηθήο ΣΔΙ Ηπείξνπ Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ, Φπζηθήο Σηλεπικοινωνιακέρ Δθαπμογέρ α)απηνκαηηζκνχ ΣΔΙ Υαιθίδαο β)γεσπνλίαο, Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Αςηομαηιζμοί ζηιρ Απδεύζειρ, ηιρ Γεωπγικέρ Καηαζκεςέρ και ζηην Δκμησάνιζη ηηρ Γεωπγίαρ α)απηνκαηηζκνχ ΣΔΙ Θεζζαινλίθεο β)μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ σεδίαζη Γιαδπαζηικών και Βιομησανικών Πποϊόνηων και ςζηημάηων γ)κισζηνυθαληνπξγίαο ΣΔΙ Πεηξαηά

24 ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΔΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ α)ηιεθηξνληθήο ΣΔΙ Πεηξαηά β)αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο γ)μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ΔΚΠΑ Σεσνολογίερ ηηρ Πληποθοπίαρ και ηηρ Δπικοινωνίαρ για ηην Δκπαίδεςζη δ)δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία Δπηθνηλσλίαο ΔΚΠΑ α)δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο β)ηιεθηξνινγίαο, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΣΔΙ Γ.Μαθεδνλίαο Δθαπμοζμένη Πληποθοπική α)ορεκάησλ β)υεκείαο ΣΔΙ Θεζζαινλίθεο Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ Πεπιβάλλον και Νέερ Σεσνολογίερ α)ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ β)υεκείαο ΣΔΙ Κξήηεο Παλεπηζηήκην Κξήηεο Σεσνολογίερ Πποζηαζίαρ Πεπιβάλλονηορ 5.ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ Σ.Δ Γεληθέο πιεξνθνξίεο- πλήζε πεδία απαζρφιεζεο Ο Σνκέαο Απηνκαηηζκνχ είλαη έλαο ζχγρξνλνο ηνκέαο ηεο βηνκεραλίαο κε κεγάιε δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηελ θάιπςε ηεο νπνίαο έρνπλ δεκηνπξγεζεί αληίζηνηρα ηκήκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα. Οη Μεραληθνί Απηνκαηηζκνχ Σ.Δ. απνθηνχλ ηελ θαηάιιειε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη αζθνχληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ. Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο απαζρνινχληαη είλαη νη αθφινπζνη:

25 Δθαξκνγέο απηνκαηηζκνχ ζηελ βηνκεραληθή παξαγσγή. Δθαξκνγέο απηνκαηηζκνχ ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηηο επηθνηλσλίεο ( ελαέξηεο, ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο). Δθαξκνγέο απηνκαηηζκνχ ζηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα. Δθαξκνγέο απηνκαηηζκνχ ζηελ γεσξγία θαη ζηελ πξνζηαζία πεξηβάιινληνο. Δθαξκνγέο απηνκαηηζκνχ ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (ζέξκαλζε, ςχμε, κεηάδνζε δεδνκέλσλ). Δθαξκνγέο απηνκαηηζκνχ ζηελ ηαηξηθή ηερλνινγία. Δθαξκνγέο βηνκεραληθήο πιεξνθνξηθήο. 1. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ρεδηαζκφο, κειέηε, αμηνιφγεζε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε βηνκεραληθψλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ, βηνκεραληθψλ δηθηχσλ (online, real time), ζπζηεκάησλ DCS θαη SCADA, ξνκπνηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ CNC. 2. ΜΔΣΑΦΟΡΔ ρεδηαζκφο, κειέηε, αμηνιφγεζε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε απηνκαηηζκψλ νρεκάησλ, αεξνπιάλσλ, πινίσλ, απηφκαησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο ( ελαέξηαο, ρεξζαίαο, ζαιάζζηαο ). 3. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ρεδηαζκφο, κειέηε, αμηνιφγεζε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ ζε ζπζηήκαηα ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζπζηήκαηα δνξπθνξηθψλ επηθνηλσληψλ, ξαληάξ. 4. ΔΝΔΡΓΔΗΑ ρεδηαζκφο, κειέηε, αμηνιφγεζε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε απηνκαηηζκψλ ζε ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ( κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, δίθηπα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ελέξγεηαο ). 5. ΓΔΧΡΓΗΑ ρεδηαζκφο, κειέηε, αμηνιφγεζε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε απηνκαηηζκψλ ζηε γεσξγηθή, θηελνηξνθηθή θαη πηελνηξνθηθή παξαγσγή. 6. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

26 ρεδηαζκφο, κειέηε, αμηνιφγεζε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε απηνκαηηζκψλ ζε έξγα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ( κνλάδεο θαζαξηζκνχ πγξψλ θαη ζηεξεψλ ιπκάησλ ) ζε ζπζηήκαηα ειέγρνπ ξχπαλζεο. 7. ΚΣΗΡΗΑ ρεδηαζκφο, κειέηε, αμηνιφγεζε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε απηνκαηηζκψλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ( έιεγρνο ζέξκαλζεο, ςχμεο, κεηαθνξά δεδνκέλσλ ). 8. ΗΑΣΡΗΚΖ ρεδηαζκφο, κειέηε, αμηνιφγεζε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε απηνκαηηζκψλ ζηελ ηαηξηθή ηερλνινγία, ζηελ θιηληθή κεραληθή, ζηελ ρεηξνπξγηθή ηερλνινγία θαη ζηελ βηνπιεξνθνξηθή. 9. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ρεδηαζκφο, κειέηε, αμηνιφγεζε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα έιεγρν παξαγσγήο, δηαρείξηζεο θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ, αζθάιεηαο πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ, εθνδηαζηηθήο (logistics). 10. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο απηνκαηηζκνχ κπνξνχλ λα δηνξηζηνχλ σο θαζεγεηέο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Π.Δ. 20 Πιεξνθνξηθήο). Πέξαλ ησλ παξαπάλσ ν Μεραληθφο Απηνκαηηζκνχ Σ.Δ. κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ηελ εκπνξία εμνπιηζκνχ θαη πξντφλησλ απηνκαηηζκνχ, ζηελ εθπαίδεπζε (δεπηεξνβάζκηα, ηξηηνβάζκηα) θαη ζηελ έξεπλα ζηα πεδία εθαξκνγήο ηνπ απηφκαηνπ ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνχ Βηνκεραλία Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο Αλάπηπμε, πξνµήζεηα, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ζπζηεµάησλ απηνµαηηζµνχ ζε βηνµεραληθέο µνλάδεο. Αλάινγα µε ην µέγεζνο θαη ην αληηθείµελν ηεο βηνµεραληθήο µνλάδαο, ηα ζπζηήµαηα µπνξεί λα είλαη απφ απιά έσο ηδηαίηεξα πνιχπινθα(πρ. Distributed Control Systems, SCADA) Σππηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο

27 πλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο Μεραληθψλ Απηνµαηηζµνχ Σ.Δ. ζηε βηνµεραλία είλαη ε ππνζηήξημε ζπζηεµάησλ: πζηήκαηα Δπνπηηθνχ ειέγρνπ SCADA ( Supervisory Control And Data Acquisition). Δπνπηηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ DCS (Καηαλεκεκέλα πζηήκαηα Διέγρνπ). Ρνµπνηηθψλ ζπζηεµάησλ παξαγσγήο π.ρ. απηφµαησλ εξγαιεηνµεραλψλ. Δλεξγεηαθψλ ζπζηεµάησλ. Οξγάλσλ µέηξεζεο. Οξγάλσλ ειέγρνπ πνηφηεηαο. πζηεµάησλ Λνγηζµηθνχ Σερληθνχ ζρεδηαζµνχ (CAD Computer Aided Design). πζηεµάησλ Βηνµεραληθνχ ινγηζµηθνχ. πζηεµάησλ ζήµαλζεο πξντφλησλ πλζήθεο εξγαζίαο Οη ζπλήζεηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηε βηνµεραλία (νθηάσξν απαζρφιεζεο θαη πηζαλφλ ζε βάξδηεο). πλήζσο νη µηζζνί είλαη πάλσ απφ ηηο ζπιινγηθέο ζπµβάζεηο Σππηθέο Απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε εξγαζίαο Άξηζηα Αγγιηθά. πρλά δεηνχληαη θαη Γεξµαληθά. Απαξαίηεηε ε δπλαηφηεηα µεηαθίλεζεο ζε φιε ηε ρψξα αλ πξφθεηηαη γηα ηερληθή ππνζηήξημε. Γίπισκα νδήγεζεο Απαηηνχµελε επηµφξθσζε Δπηµφξθσζε γηα απφθηεζε ζπγθεθξηµέλσλ επαγγειµαηηθψλ δεμηνηήησλ. ε θάζε πεξίπησζε γίλεηαη επηµφξθσζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπγθεθξηµέλσλ ζπζηεµάησλ απηνµαηηζµνχ. Λφγσ ηνπ φηη πξφθεηηαη γηα ζχγρξνλε ηερλνινγία, απαηηείηαη ζπλερήο ελεµέξσζε θαη επηµφξθσζε γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν

28 Θεζµηθφ πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέιµαηνο Βιέπε επαγγειµαηηθά δηθαηψµαηα πλήζεηο εξγνδφηεο Βηνµεραληθέο µνλάδεο πνπ ζηελ παξαγσγή ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήµαηα απηνµαηηζµνχ. Δπηρεηξήζεηο εµπνξίαο ζπζηεµάησλ απηνµαηηζµνχ. Σκήκαηα κειεηψλ θαη ζρεδίαζεο ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ. Βηνµεραληθέο µνλάδεο πνπ δηαζέηνπλ ζπζηήµαηα απηνµαηηζµνχ. Μνλάδεο πγείαο ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα. Σειεπηθνηλσληαθέο εηαηξίεο ρεδηαζκφο, Παξαγσγή θαη Δθαξκνγέο πζηεκάησλ Απηνκαηηζκνχ Σερληθή Τπνζηήξημε ζε Κηίξηα Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο Τπάξρεη εθηελέζηαην θάζµα απαζρφιεζεο ζε ζέµαηα απηνµαηηζµνχ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηα νπνία µπνξεί λα είλαη: Ξελνδνρεηαθέο µνλάδεο. Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο εηαηξεηψλ θαη θηίξηα γξαθείσλ γεληθφηεξα. Υψξνη εµπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ Σππηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο Τπνζηήξημε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα αθφινπζα ζπζηήµαηα απηνµαηηζµνχ θηηξίσλ: πζηήµαηα ηαρείξηζεο Κηηξίσλ (Building Management Systems). πζηήµαηα πλαγεξµνχ. πζηήµαηα Κιεηζηνχ θπθιψµαηνο ηειεφξαζεο (CCTV). Γίθηπα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (Η/Τ, TV, Σειεθσλία). πζηήµαηα Δλδνεπηθνηλσληψλ, φπσο ζπξνηειέθσλα, ηειέθσλα αλάγθεο, θιήζε πξνζσπηθνχ, αζχξµαηε αλαδήηεζε πξνζψπνπ (paging). Ππξαλίρλεπζε θαηάζβεζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ. ηαρείξηζε θσηηζµνχ θαη επαγγειµαηηθνχ θσηηζµνχ. ηαρείξηζε ζέξµαλζεο / θιηµαηηζµνχ / αεξηζµνχ, φπσο έιεγρνο δεζηνχ λεξνχ (ζέξµαλζεο), εμαεξηζµφο θιεηζηψλ ρψξσλ / µεηξήζεηο αέξησλ ξχπσλ

29 Έιεγρνο πξφζβαζεο (access control) εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη ρψξσλ ζηάζµεπζεο. Πίλαθεο ειέγρνπ αλειθπζηήξσλ. Τπνζηήξημε ζπζηεµάησλ µεραλψλ γξαθείνπ, φπσο εθηππσηηθά, θσηνηππηθά, fax, µεραλέο πξνβνιήο (projectors), ζπζηήµαηα αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο (UPS) πλζήθεο εξγαζίαο Μηζζφο ζπλήζσο πάλσ απφ ηηο ζπιινγηθέο ζπµβάζεηο εξγαζίαο, Οθηάσξε απαζρφιεζε (07:00 15:00 ή 06:00 14:00) θαη πηζαλφλ βάξδηεο αλ πξφθεηηαη γηα βηνµεραληθέο µνλάδεο. Αλάινγα µε ην µέγεζνο θαη ην αληηθείµελν ηεο εηαηξείαο, µπνξεί λα πξνζθέξνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα: -Ιδησηηθή αζθάιηζε. -Πξηµ απνδνηηθφηεηαο Σππηθέο Απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε εξγαζίαο ίπισµα Οδήγεζεο. Δµπεηξία θαη γλψζεηο ζε ζπζηήµαηα απηνµαηηζµνχ θαη µάιηζηα ζηα εμεηδηθεπµέλα ζπζηήµαηα πνπ ππνζηεξίδεη ε εηαηξεία. Άξηζηα Αγγιηθά θαηζπρλά Γεξµαληθά ή Γαιιηθά. Άξηζηε γλψζε ηνπ Ms Office. Γλψζεηο πξνγξαµµαηηζµνχ ζε ζχγρξνλεο γιψζζεο (C++, Visual Basic, θιπ. ) Δθπιεξσµέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δεηείηαη άλδξαο, ηδηαίηεξα αλ ππάξρνπλ πνιιέο µεηαθηλήζεηο ή / θαηβάξδηεο. Πνιιέο θνξέο απαηηείηαη πξνυπεξεζία ζην αληηθείµελν ηεο ζέζεο εξγαζίαο Απαηηνχµελε επηµφξθσζε Λφγσ ηνπ φηη πξφθεηηαη γηα ζχγρξνλε ηερλνινγία, απαηηείηαη ζπλερήο ελεµέξσζε θαη επηµφξθσζε γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν Θεζµηθφ πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέιµαηνο Βιέπε επαγγειµαηηθά δηθαηψµαηα

30 πλήζεηο εξγνδφηεο Διεχζεξν επάγγειµα. Δηαηξείεο εµπνξίαο ζπζηεµάησλ απηνµαηηζµνχ. Βηνµεραλία Σερληθέο Δηαηξίεο Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο Μεγάινο αξηζµφο Μεραληθψλ Απηνµαηηζµνχ Σ.Δ. απαζρνιείηαη ζε ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηα πεδία ηνπ ζρεδηαζµνχ, ηεο αλάπηπμεο, ηεο πινπνίεζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπληήξεζεο ησλ αληηζηνίρσλ εθαξµνγψλ θαη ζπζηεµάησλ Σππηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο 1. ε εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ θαηπαξνρήο ππεξεζηψλ Internet πζηήµαηα θηλεηήο θαη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. Τπνζηήξημε ηειεθσληθψλ δηθηχσλ θαη δηεπηινγηθψλ θέληξσλ. 2. ε εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ Internet ρεδηαζµφο θαη αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ. πληήξεζε ηζηνζειίδσλ. 3. ε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο Σνπηθά δίθηπα LAN. Δπξχηεξα δίθηπα WAN. ρεδηαζµφο θαη αλάπηπμε ινγηζµηθνχ πάζεο θχζεσο πλζήθεο εξγαζίαο Ιδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ θαη απαηηεηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. πλήζσο νη εηαηξείεο απηέο παξέρνπλ πνιχ ειθπζηηθά παθέηα απνδνρψλ Σππηθέο Απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε εξγαζίαο Πνηθίινπλ αλάινγα µε ην αληηθείµελν θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηµέλεο ζέζεο εξγαζίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:

31 Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Δµπεηξία ζην αληηθείµελν. Αγγιηθή θαη Γεξµαληθή γιψζζα. Γίπισκα νδήγεζεο (πηζαλφλ) Απαηηνχµελε επηµφξθσζε Λφγσ ηνπ φηη πξφθεηηαη γηα ζχγρξνλε ηερλνινγία, απαηηείηαη ζπλερήο ελεµέξσζε θαη επηµφξθσζε γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν Θεζµηθφ πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέιµαηνο Βιέπε επαγγειµαηηθά δηθαηψµαηα πλήζεηο εξγνδφηεο Δηαηξείεο πιεξνθνξηθήο. Δηαηξείεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνιπµέζσλ. Δηαηξείεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο. Δηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ Internet. 6. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ 6.1. Πξνζνληνιφγην «Πξνζνληνιφγην» επηθξάηεζε λα θαινχληαη νη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζην Γεκφζην. Δηδηθφηεξα, κε ην «πξνζνληνιφγην», θαζνξίδνληαη ηα θαηά θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο πξνζφληα δηνξηζκνχ κφληκνπ ή κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέζεηο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Ο.Σ.Α. α θαη β βαζκνχ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Π.Γ. 50/2000 θαη πξφζιεςεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ Ν.Π.Ι.Γ. ησλ άξζξσλ 14 Ν. 2190/94, θαη 1 παξ. 3 Ν. 2527/97, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. (ηελ πεξίπησζε ησλ Ο.Σ.Α. δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ ηδηαίηεξεο ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε πξνζφληα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ)

32 Γεκνζηεχηεθε θαη ηζρχεη ήδε απφ , ην Π.Γ. 347/2003 κε ζέκα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 50/2001 «Καζνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα», (ΦΔΚ 315/ ). Με ην λέν Π.Γ. 347/2003 ν ηίηινο θαη ν ππφηηηινο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 50/2001 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: Κιάδνο Σ.Δ. Μεραληθψλ. (απφ Κιάδνο Σ.Δ. Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ). ηνλ Κιάδν Σ.Δ. Μεραληθψλ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εηδηθφηεηεο ηεο ρνιήο Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, θαζψο θαη νη εηδηθφηεηεο (α) Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο, (β) Σερλνινγίαο Ιαηξηθψλ πζηεκάησλ θαη (γ) Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Σερλνινγίαο, ηκεκάησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο Σ.Δ.Ι, εθηφο απφ εθείλεο, ηα πηπρία ησλ νπνίσλ απνηεινχλ πξνζφληα δηνξηζκνχ γηα ηνλ Κιάδν Σ.Δ. Πιεξνθνξηθήο. (παξ. 9 ηνπ άξζξνπ). Με ην Π.Γ. 50/2001 πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ Κιάδνπ Σ.Δ. Γηνηθεηηθνχ- Λνγηζηηθνχ νξίδεηαη πηπρίν ή δίπισκα φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ Σ.Δ.Ι, ή νκψλπκν ή αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ηζφηηκσλ ηίηισλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. ηηο δηαηάμεηο απηέο γίλεηαη παξαπνκπή φηαλ ηα παξαπάλσ πξνζφληα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θιάδσλ δηαθνξεηηθήο νλνκαζίαο. ηαλ ν θιάδνο είλαη ακηγψο δηνηθεηηθφο επηηξέπεηαη λα πεξηνξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζε πηπρία ή δηπιψκαηα δηνηθεηηθψλ κφλν ζπνπδψλ γεληθψο ή ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ απηψλ κεηά απφ αίηεκα ηνπ θνξέα πνπ εγθξίλεηαη απφ ην Α..Δ.Π. Σν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θιάδνο είλαη ακηγψο ινγηζηηθφο (άξζξν 13). Γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο θιάδσλ Π.Δ, Σ.Δ θαη Γ.Δ σο πξφζζεην πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ππνρξεσηηθά ε γλψζε Πιεξνθνξηθήο θαη Υεηξηζκνχ Η/Τ ζε βαζηθφ επίπεδν, ζηα αληηθείκελα α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, γ) βάζεσλ δεδνκέλσλ, δ) παξνπζηάζεσλ θαη ε) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη επηπιένλ θαη γλψζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζρεηηθνχ κε ηελ θαηά πεξίπησζε εηδηθφηεηα, απηή θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε. (παξ. 18 ηνπ άξζξνπ) Μεηά ηε πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 347/2003 ε πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 27 παξ.1 γλψζε Η/Τ, δηαπηζηψλεηαη απνθιεηζηηθά κε πηζηνπνηεηηθά δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πνπ ρνξεγνχληαη απφ θνξείο νη νπνίνη εθαξκφδνπλ αμηφπηζηεο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο. (παξ. 16 ηνπ άξζξνπ)

33 Η παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Π.Γ. 50/2001 θαηαξγείηαη. ην άξζξν απηφ πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 9, θαζψο θαη παξάγξαθνο 10, σο εμήο: «9. πνπ κε ην παξφλ σο πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα νκψλπκα ή αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηπρία ή δηπιψκαηα ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Α.Δ.Ι, θαη ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι, εκεδαπήο, αληίζηνηρα. Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο απαηηνχκελεο αληηζηνηρίαο απηήο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2». «10. Με ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ είλαη δπλαηφ λα πεξηνξίδνληαη, γηα ζέζεηο ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ, νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφλ ή ηνπο θαλνληζκνχο ή ηνπο νξγαληζκνχο, ζε νξηζκέλνπο κφλν ηίηινπο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ή λα νξίδνληαη ηίηινη ζπνπδψλ σο θχξηνη ή επηθνπξηθνί (παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.2880/2001, Φ.Δ.Κ.9/Α )». Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ νξγαληζκψλ ή θαλνληζκψλ ησλ νηθείσλ θνξέσλ, ε γλψζε μέλεο γιψζζαο θαζψο θαη ην επίπεδν απηήο σο πξνυπνζέζεηο δηνξηζκνχ, κπνξεί λα θαζνξίδνληαη κε ηελ ζρεηηθή πξνθήξπμε θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ νηθείνπ θνξέα. (παξ.10 άξζξν 10 Ν.3051/2002, Φ.Δ.Κ.220/Α )(παξ 18 ηνπ άξζξνπ) Γηα ηνπο πνιίηεο ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην επίπεδν ηεο απαηηνχκελεο Διιελνκάζεηαο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ θαη δηαπηζηψλεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο εο Διιεληθήο γιψζζαο πνπ ρνξεγείηαη είηε θαηά ηνλ Ν.2413/1996, Φ.Δ.Κ. 124/Α (άξζξν 10 παξ.3) είηε απφ ζρνιή ή ζρνιείν ειιεληθήο γιψζζαο. (παξ 19 ηνπ άξζξνπ) Οη πξνζιήςεηο ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο γίλνληαη κέζσ Α..Δ.Π. (Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ) κε γξαπηφ δηαγσληζκφ ή κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο Μηζζνιφγην Ο Νφκνο 2470/97 Φ.Δ.Κ. 40, ηεχρνο Α , πεξηιακβάλεη ηελ αλακφξθσζε ηνπ κηζζνινγίνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο. Σα κηζζνινγηθά θιηκάθηα (Μ.Κ.) ησλ ππαιιήισλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ (Π.Δ., Σ.Δ., Γ.Δ., Τ.Δ.) νξίδνληαη ζε ηξηάληα έμη (36) θαη νη ππάιιεινη ηεο θάζε θαηεγνξίαο εμειίζζνληαη ζε δεθανθηψ (18) κηζζνινγηθά θιηκάθηα. Οη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) κε πηπρίν ή δίπισκα Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ή ηζφηηκν

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----------- ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΣΔΙΘ) ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ

ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΑΘΗΝΑ, 2008 ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΟΠΣΗΚΟΤ - ΟΠΣΟΜΔΣΡΖ. 2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ... 5 1.1 Αληηθείκελν ζπνπδψλ...

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2007 ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ Γ ξ α θ ε ί ν Γ η α ζ χ λ δ ε ζ ε ο Σ. Δ. Η. Α ζ ή λ α

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πποκηπύζζει

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πποκηπύζζει ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΔΔΧΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟY ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ. 17-11-1930 (ΦΕΚ 337 τ.α ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ Πλατεία Λαού - 41 221 Σηλ. 2410. 536-886 & 531-960 Fax : 2410. 535-216 Email: dodiolar@yahoo.gr Λάριζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΩΝ ΠΟΤΔΑΣΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2011-2012»

«ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΩΝ ΠΟΤΔΑΣΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2011-2012» ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ : «ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΩΝ ΠΟΤΔΑΣΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2011-2012» Δξεπλεηέο: ΚΑΐΝΟΤ ΑΝΝΑ, Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5623 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα