ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ"

Transcript

1 ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΙΑΓΚΙΝΗ BSc Υεκείαο, MSc, PhD Φαξκαθεπηηθήο, PhD Ηαηξηθήο ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Ιούνιορ 2014

2 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπψλπκν: Κσλζηαληίλνο Γηαγθίλεο Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Σφπνο γέλλεζεο: Αζήλα Τπεθνφηεηα: Διιεληθή Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Έγγακνο κε έλα ηέθλν Γηεχζπλζε εξγαζίαο: Μηηξνπνιίηε Ησαθείκ 2, Μχξηλα, Λήκλνο, ΣΚ Σειέθσλo γξαθείνπ/ θηλεηφ / Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: 2. ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Φπζηνινγία ηνπ Αλζξψπνπ», Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηεκίν Αηγαίνπ. 3. ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΘΗΣΔΙΑ: Δθπιήξσζε ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 9/2/2009 9/10/2009 κε θαζήθνληα ρεκηθνχ αλαιπηή, ΚΔΤΠ Λακίαο, ζηξαηησηηθή κνλάδα ΠΑΠ388 Ρνδφπεο, Υεκείν ηξαηνχ Πεηξαία. 4. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΓΙΠΛΧΜΑΣΑ Δγκύκλιερ ζποςδέρ: 1997: Απνθνίηεζε απφ ην 2 ν Λχθεην Κεθηζηάο κε βαζκφ Άξηζηα. Πποπηςσιακή εκπαίδεςζη: 1997: Δηζαγσγή θαηφπηλ παλειιήλησλ εμεηάζεσλ ζην ηκήκα Υεκείαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΔΚΠΑ) : Δθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο: Listeria monocytogenes, αλαδπφκελν ςπρξφηξνθν παζνγφλν βαθηήξην ησλ ηξνθίκσλ. Κιαζκάησζε θαη ηαπηνπνίεζε νπδέηεξσλ ιηπνεηδψλ κε ηελ εθαξκνγή ηξηρνεηδήο ρξσκαηνγξαθίαο ιεπηήο ζηνηβάδαο. Σνκέαο Υεκείαο Σξνθίκσλ, Σκήκα Υεκείαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ΔΚΠΑ. Βαζκφο: Άξηζηα. 2002: Πηπρίν Υεκείαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ΔΚΠΑ, Bαζκφο: Λίαλ Καιψο. 2

3 Δκπόνηζη Μεηαπηςσιακού Γιπλώμαηορ Διδίκεςζηρ Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο «Παξαγσγή θαη Έιεγρνο θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ» κε ζέκα: «πκβνιή ζηελ πξνηππνπνίεζε ρξσκαηνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιηπνθηιίαο βαζηθψλ θαη νπδεηέξσλ θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ», Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ, , Βαζκφο: Άξηζηα (Δπηβιέπνπζα: Καζ. Άλλα Σζαληίιε-Καθνπιίδνπ). Δκπόνηζη Γιδακηοπικών Γιαηπιβών Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο κε ζέκα: «πκβνιή ζηελ πξνηππνπνίεζε ρξσκαηνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ δεηθηψλ ιηπνθηιίαο. Δθαξκνγή πεηξακαηηθψλ ή ππνινγηζηηθψλ ηηκψλ ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο δνκήο-δξάζεο; Ζ πεξίπησζε ησλ PPAR-γ αγσληζηψλ», Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ, , Βαζκφο: Άξηζηα (Δπηβιέπνπζα: Καζ. Άλλα Σζαληίιε-Καθνπιίδνπ). Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο κε ζέκα: «Ζ ζεκαζία ησλ ππνδνρέσλ PPAR θαη RXR ζηελ δηαδηθαζία ηεο αζεξνγέλεζεο», Β Πξνπαηδεπηηθή Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή, ΔΚΠΑ, , Βαζκφο: Άξηζηα (Δπηβιέπσλ: Καζ. Γξεγφξηνο Κνπξάθιεο). Μεηαδιδακηοπική έπεςνα, Γηεξεχλεζε παζνθπζηνινγηθψλ κεραληζκψλ θαη αμηνιφγεζε ηεο θιηληθήο ζεκαζίαο ησλ πξσηετλσλ Eph-A1, -A2, -A4, -A5 θαη -Α7, HDAC-1,-2, -4 θαη -6, FAK, Src, ΜΣ, RCAS1, MSH2, MLH1, MGMT, MCM-2 θαη MCM-5 ζε αζζελείο κε λενπιαζίεο ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα, ηεο γιψζζαο θαη ηνπ ζηνκάρνπ. Αλάπηπμε πνζνηηθψλ ζρέζεσλ δνκήο-δξάζεο (QSAR) ζηνλ επξχηεξν ρεκηθφ ρψξν ησλ PPAR-γ αγσληζηψλ κε ζηφρν ηελ εμαγσγή θξίζηκσλ θαηεπζπληήξησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ δξαζηηθφηεξσλ θαξκαθνκνξίσλ (Drug Design) πνπ ηαπηφρξνλα ζπλδπάδνπλ επλντθά ραξαθηεξηζηηθά βηνδηαζεζηκφηεηαο θαη κηθξφηεξε πηζαλφηεηα εθδήισζεο θαηλνκέλσλ ηνμηθφηεηαο (ADME/Toxicity). Αλάπηπμε ρξσκαηνγξαθηθψλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ - Υξσκαηνγξαθία Αθηλεηνπνηεκέλσλ Σερλεηψλ Μεκβξαλψλ (Immobilized Artificial Membrane-IAM)- γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο θαηαλνκήο/δηαπεξαηφηεηαο θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ ζε ζπζηήκαηα ιηπνζσκάησλ, εληεξηθψλ θπηηαξηθψλ ζεηξψλ (Caco-2 cells) θαη ηερλεηψλ κεκβξαλψλ (PAMPA). Αλάπηπμε ρξσκαηνγξαθηθψλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ζπγγέλεηαο ζχλδεζεο θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ ζε αιβνπκίλε πιάζκαηνο- Human Serum Albumin (HSA) Biochromatography θαη ζε α-γιπθνπξσηείλε πιάζκαηνο. 3

4 Ξένερ γλώζζερ: Πνιχ θαιή γλψζε Αγγιηθψλ επηπέδνπ proficiency. Καιή γλψζε Γαιιηθψλ επηπέδνπ certificate. Υπήζη ηλεκηπονικών ςπολογιζηών: Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: Microsoft Windows 2000-XP, Microsoft Office 2007, Internet (ECDL Progress Certificate). ηαηηζηηθά πξνγξάκκαηα: SPSS 17.0, Statistica Axa 7.1, Simca-P 10.5-Umetrics, Statmost 2.50, Microsoft Excel Xεκηθά θαη άιια πξνγξάκκαηα: ChemOffice (ChemDraw, Chem 3D), ChemWindow, PrologD, Pallas (CompuDrug, Chemistry ltd.), ClogP for Windows v.4.0 (Biobyte Corp.), ACD Labs Chem Sketch, ADME Boxes 3.0 (PharmaAlgorithm), Hypercube Hyperchem Professional 7.0, GBC HPLC-UV Vis- Fluorescence Winchrom. 5. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ (Ι) Πποπηςσιακή εκπαίδεςζη Απηνδχλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Βηνρεκεία Η (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην), 3 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Απηνδχλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Βηνρεκεία ΗΗ (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην), 4 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Απηνδχλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Φπζηνινγία ηνπ Αλζξψπνπ I, 3 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Απηνδχλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Φπζηνινγία ηνπ Αλζξψπνπ ΗΗ, 4 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Απηνδχλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Παζνθπζηνινγία, 8 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 4

5 πλδηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Σνμηθνινγία Σξνθίκσλ, 5 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Δπηθνπξηθή δηδαζθαιία εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ Οξγαληθήο Υεκείαο, 2 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο 3 πηπρηαθψλ κειεηψλ, Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ: 1. Αιεμάηνπ Όιγα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «Γηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο δηαηξνθήο ζηνλ θηλδπλν εκθάληζεο επηπινθψλ θαηά ηελ θχεζε». 2. Γήκνπ Υξχζα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «Φαξκαθνζξεπηηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ κε πηζαλέο αληηθαξθηληθέο ηδηφηεηεο έλαληη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ: χγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη κειινληηθέο πξννπηηθέο». 3. Σζαγαιηψηε Δπηπρία, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «Ζ αιβνπκίλε ηνπ νξνχ ζηνλ κε κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα: ελάο δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο δηαηξνθηθήο θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ κε θιηληθή θαη πξνγλσζηηθή αμία». Μέινο ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο 6 πηπρηαθψλ κειεηψλ, Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ: 1. αθθά Γαλάε, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «In vitro κειέηε ηεο αληηνμεηδσηηθήο θαη αληηδηαβεηηθήο δξάζεο ηνπ ζπφξνπ θνινθχζαο ηνπ είδνπο Cucurbita moschata». 2. αθαιή Άλλα-Αππικπχ ακπίλα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «In vitro κειέηε ηεο δηαηξνθηθήο αμία αιεχξσλ ζίηνπ». 3. Μήηζνπ Δχα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «In vitro κειέηε ηεο ζξεπηηθήο αμία απνμεξακέλσλ ζήθσλ (Ficus carica)». 4. Κπξηαθνχ Καηεξίλα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «Αλάιπζε θαη δηαηξνθηθή αμία θαηλνιηθψλ ζπζηαηηθψλ». 5. Κσλζηαληηλίδε Μειίλα-Παλαγηψηνπ Αιεμάλδξα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «In vitro κειέηε ηεο αληηνμεηδσηηθήο δξάζεο εθρπιηζκάησλ ηεο εξπζξήο πνηθηιίαο ζηαθπιηνχ Καιακπάθη Λήκλνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εξπζξνχ νίλνπ». 6. Σζαγθξαζνπιε Μαξία-αιηβέξνπ Άλλα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «Πξνζδηνξηζκφο θαηλνιηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη αληηνμεηδσηηθήο δξάζεο ζε ηνπηθνχο νίλνπο ηεο Λήκλνπ». 7. Ξπιηά Παλαγηψηα-Μελεμή Γήκεηξα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «Μειέηε δηαηξνθηθήο αμίαο εηδψλ κειηνχ απφ ηελ ηνπηθή αγνξά ηεο Λήκλνπ». 5

6 πκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία θαη επίβιεςε εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, , Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθή Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ. Γηδαζθαιία καζεκάησλ αλαιπηηθήο ρεκείαο, ρεκείαο πεξηβάιινληνο, θπζηθήο θαξκαθεπηηθήο, θαξκαθεπηηθήο ηερλνινγίαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο, ρεκηθήο ηερλνινγίαο, θνζκεηνινγίαο, ηνμηθνινγίαο, θαξκαθνινγίαο θαη βηνρεκείαο ζε ζπνπδαζηέο ησλ εηδηθεχζεσλ «Σερληθψλ Φαξκάθσλ, Καιιπληηθψλ & Παξεκθεξψλ Πξντφλησλ», «Σερληθψλ Αηζζεηηθήο» θαη «Γηαηξνθνιφγσλ» ζην Η.Η.Δ.Κ. Αθκή, θαη (ΙΙ) Μεηεκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα-μεηαπηςσιακέρ-γιδακηοπικέρ Γιαηπιβέρ (α) πκκεηνρή ζηελ επίβιεςε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ηνπ Γεκήηξηνπ Γειιή κε ηίηιν: «Μειέηε θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ ληκεζνπιηδίνπ. Γηεξεχλεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηεο ιηπνθηιίαο, ηεο δηαιπηφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ ηνληζκνχ», Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθή Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ, Αζήλα (β) πκκεηνρή ζηελ επίβιεςε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ηεο Αληηγφλεο Κνιέηζνπ κε ηίηιν: «Μειέηε ηεο ρξσκαηνγξαθηθήο ζπγθξάηεζεο ζε αληηζηξφθνπ θάζεσο ρξσκαηνγξαθία (RP-HPLC) θαη ρξσκαηνγξαθία αθηλεηνπνηεκέλσλ κεκβξαλψλ (ΗΑΜ) παξαγψγσλ ηεο δηθζνξνθαηλφιεο αλαζηνιέσλ ηεο αλαγσγάζεο ηεο αιδφδεο. χγθξηζε κε ην ζπληειεζηή θαηαλνκήο ζην ζχζηεκα νθαηαλφιεο-λεξνχ», Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθή Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ, Αζήλα (γ) πκκεηνρή ζηελ επίβιεςε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ηνπ Μάξηνπ Υξπζαλζαθφπνπινπ κε ηίηιν: «Γηεμνδηθή κειέηε ηεο ιηπνθηιίαο φμηλσλ ππξξφιπινθαη ηλδφιπιν- παξαγψγσλ αλαζηνιέσλ ηε αλαγσγάζεο ηεο αιδφδεο», Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθή Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ, Αζήλα (δ) πκκεηνρή ζηελ επίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ Γεκήηξηνπ Γαυίδε κε ηίηιν «Ζ θιηληθή ζεκαζία ηεο έθθξαζεο ηνπ RCAS1 ζηνλ θαξθίλν ηνπ παγθξέαηνο», Ηαηξηθή ρνιή, ΔΚΠΑ, Αζήλα (ε) πκκεηνρή ζηελ επίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ Μάξηνπ Υξπζαλζαθφπνπινπ κε ηίηιν: «Μειέηε ηεο ιηπνθηιίαο φμηλσλ ππξξφιπιν- θαη ηλδφιπιν- παξαγψγσλ αλαζηνιέσλ ηε αλαγσγάζεο ηεο αιδφδεο. Δθαξκνγή βηνκηκεηηθήο ρξνκαηνγξαθίαο», Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθή Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ, Αζήλα

7 6. ΔΡΔΤΝΣΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ Μειέηε θαη θιηληθή ζεκαζία βηνδεηθηψλ, κνξηαθψλ κεζνιαβεηψλ, κεκβξαληθψλ θαη ππξεληθψλ ππνδνρέσλ ζε εθθπιηζηηθέο παζήζεηο κε έκθαζε ζηνλ θαξθίλν θαη ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. Ππξεληθνί ππνδνρείο (PPARs, FXR, PXR, RXRs) θαη κεηαβνιηζκφο ηνπ αλζξψπνπ. Αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηεο δηαηξνθήο ζηνλ θίλδπλν εκθάληζεο λνζεξψλ θαηαζηάζεσλ ζηνλ άλζξσπν. Φπζηνινγία θαη παζνθπζηνινγία ιηπψδνπο ηζηνχ: Ο ξφινο ησλ ππνδνρέσλ PPARs θαη ην δίθηπν ησλ κνξηαθψλ κεζνιαβεηψλ αληηπνλεθηίλε-ιεπηίλε-γθξειίλε. Γηεξεχλεζε θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ, per os απνξξφθεζεο, κεκβξαληθήο δηαπεξαηφηεηαο, βηνδηαζεζηκφηεηαο θαη κεραληζκψλ δξάζεο θαξκαθνκνξίσλ, ηνμηθψλ νπζηψλ θαη βηνελεξγψλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ. 7. ΒΡΑΒΔΙΑ ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ Σηκεηηθή δηάθξηζε απφ ην ΗΚΤ σο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο γηα ηελ επίδνζή κνπ ζην δίπισκα εηδίθεπζεο «Παξαγσγή θαη Έιεγρνο Φαξκαθεπηηθψλ Δλψζεσλ», Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Αζήλα Τπνηξνθία απφ ην ΗΚΤ γηα κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζηνλ Σνκέα Δπηζηεκψλ Τγείαο, Τπνηνκέα Φαξκαθεπηηθήο, αθαδεκατθφ έηνο Ζ ππ αξηζκφλ 31 πξνθνξηθή αλαθνίλσζε επηιέρζεθε σο ελαθηήξηα νκηιία ηνπ 47 th Annual Meating of the International Association of Foresnic Toxicologists, Geneva, Switzerlan, August 23-27, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Application of quantitative structure-activity relationships (QSARs) for modeling postmortem redistribution of structurally diverse drugs. Ann Toxicol Anal 2009, 21(S1): S1-5 (O-01). Σηκεηηθή δηάθξηζε-βξαβείν ζην 12 ν Παλειιήλην πλέδξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο, Διιάδα, Θεζζαινλίθε, Ηνχληνο 16-19, Γιαγκίνηρ Κ, Μηραειίδε Υ, ηνιάθεο Β, Αιεμάλδξνπ Π, Σζνπξνχθιεο Γ, Klijanienko J, Γειιαδέηζηκα Η, Θενράξεο. Έθθξαζε πξσηετλψλ επηδηφξζσζεο ηνπ DNA, MSH2, MLH1 θαη MGMT ζε θαινήζεηο θαη θαθνήζεηο παζήζεηο ηνπ ζπξενεηδνχο αδελα. Abstract Book: p305 (P133). Πεξηιήςεηο Αλαθνηλψζεσλ ζε Διιεληθά πλέδξηα, Δξγαζία ππ αξηζκφλ 19. Σηκεηηθή δηάθξηζε-βξαβείν (Βξαβείν Παπαζηακάηε) ζην 19 ν Παλειιήλην πλέδξην Κιηληθήο Ογθνινγίαο θαη ζην 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνζεξαπεπηηθήο Ογθνινγίαο, Αζήλα, Διιάδα, Απξίιηνο 25-27, Σζνπθαιάο Ν, Γιαγκίνηρ Κ, Καβαληδάο Ν, Λππάο 7

8 Γ, Σφιηα Μ, Βακβαθάξε Η, Κσζηάθεο Α, Αιεμάληξνπ Π, Παηζνχξεο Δ, Θενράξεο. Ζ θιηληθή ζεκαζία ηεο έθθξαζεο ησλ ππνδνρέσλ ησλ εθξηλψλ ζηνλ κε κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα. Abstract Book: p73 (ΑΑ103). Σν άξζξν ππ αξηζκφλ 4: Giaginis C, Gatzidou E, Theocharis S. DNA repair systems as targets of cadmium toxicity. Toxicol Appl Pharmacol 2006, 213 (3): » αλαθέξεηαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ Science Direct σο έλα απφ ηα 25 πην αμηφινγα άξζξα ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Toxicology and Applied Pharmacology γηα ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο Απξηιίνπ-Ηνπλίνπ θαη Ηνπιίνπ-επηεκβξίνπ Σν άξζξν ππ αξηζκφλ 15: Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. The current state of the art in HPLC methodology for lipophilicity assessment of basic drugs. A review. J Liq Chromatogr RT 2008, 31: 1-18 αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies σο έλα απφ ηα δέθα άξζξα ηνπ πεξηνδηθνχ κε ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο (citations) γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν Σν άξζξν ππ αξηζκφλ 33: Giaginis C, Giagini A, Theocharis S. Peroxisome Proliferator- Activated Receptor-γ (PPAR-γ) ligands as potential therapeutic agents to treat arthritis. Pharmacol Res 2009, 60(3): αλαθέξεηαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ Science Direct σο έλα απφ ηα 25 πην αμηφινγα άξζξα ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Pharmacological Research γηα ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο Ηνπιίνπ-επηεκβξίνπ 2009 θαη Οθησβξίνπ-Γεθεκβξίνπ Σν άξζξν ππ αξηζκφλ 36: Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Quantitative structure-activity relationship (QSAR) methodology in forensic toxicology: Modeling postmortem redistribution of structurally diverse drugs using multivariate statistics. Forensic Sci Int 2009, 190(1-3): 9-15 αλαθέξεηαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ Science Direct σο έλα απφ ηα 25 πην αμηφινγα άξζξα ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Forensic Science International γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν Ηνπιίνπ-επηεκβξίνπ Σν άξζξν ππ αξηζκφλ 80: Vasileiou I, Katsargyris A, Theocharis S, Giaginis C. Current clinical status on the preventive effects of cranberry consumption against urinary tract infections. Nutr Res, 2013, 33(8): αλαθέξεηαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ Science Direct σο έλα απφ ηα 25 πην αμηφινγα άξζξα ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Nutrition Research γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν Ηνπιίνπ-επηεκβξίνπ

9 8. ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ 1. Έλσζε Διιήλσλ Υεκηθψλ 2. Διιεληθή Δηαηξεία Σνμηθνινγίαο 3. Διιεληθή Δηαηξεία Φαξκαθνινγίαο 4. Διιεληθή Δηαηξεία Φαξκαθεπηηθήο Υεκείαο 9. ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ (I) ςγγπαθή διαηπιβών Κ. Γιαγκίνηρ, Μ. Παηέιε. Listeria monocytogenes, αλαδπφκελν ςπρξφηξνθν παζνγφλν βαθηήξην ησλ ηξνθίκσλ. Κιαζκάησζε ησλ νπδέηεξσλ ιηπνεηδψλ κε ηε ζπζθεπή iatroscan (Σξηρνεηδήο ρξσκαηνγξαθία ιεπηήο ζηνηβάδαο). Πηπρηαθή εξγαζία, Σνκέαο Υεκείαο Σξνθίκσλ, Σκήκα Υεκείαο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Δπηβιέπνπζα: Καζ.. Μαζηξνληθνιή). Κ. Γιαγκίνηρ. πκβνιή ζηελ πξνηππνπνίεζε ρξσκαηνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιηπνθηιίαο βαζηθψλ θαη νπδεηέξσλ θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ. Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζε, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ (Δπηβιέπνπζα: Καζ. Α. Σζαληίιε-Καθνπιίδνπ). Κ. Γιαγκίνηρ. πκβνιή ζηελ πξνηππνπνίεζε ρξσκαηνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ δεηθηψλ ιηπνθηιίαο. Δθαξκνγή πεηξακαηηθψλ ή ππνινγηζηηθψλ ηηκψλ ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο δνκήο-δξάζεο; Ζ πεξίπησζε ησλ PPAR-γ αγσληζηψλ. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζε, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ (Δπηβιέπνπζα: Καζ. Α. Σζαληίιε-Καθνπιίδνπ). Κ. Γιαγκίνηρ. Ζ ζεκαζία ησλ ππνδνρέσλ PPAR θαη RXR ζηελ δηαδηθαζία ηεο αζεξνγέλεζεο. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Β Πξνπαηδεπηηθή Υεηξνπξγηθήο Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή, ΔΚΠΑ (Δπηβιέπσλ: Καζ. Γ. Κνπξάθιεο). (ΙΙ) Μέλορ ηηρ ζςνηακηικήρ επιηποπήρ (Editorial Board) επιζηημονικών πεπιοδικών: Journal of Pharmaceutical Science and Development (2014-ζήκεξα) PPAR Research (2011-ζήκεξα) (IΙI) ύμβοςλορ (Reviewer) ζςνηακηικήρ επιηποπήρ επιζηημονικών πεπιοδικών: 1. African Journal of Pharmacy and Pharmacology 2. Apoptosis 3. BMC Cancer 4. Cancer Chemotherapy and Pharmacology 5. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 9

10 6. Clinica Chimica Acta 7. Clinical Toxicology 8. Current Nutrition and Food Science 9. Current Pharmaceutical Biotechnology 10. Digestive Diseases and Sciences 11. Disease Markers 12. Drug Testing and Analysis 13. E-Journal of Chemistry 14. Expert Opinion on Therapeutic Targets 15. Journal of Clinical and Laboratory Analysis 16. Journal of Experimental and Clinical Cancer Research 17. Journal of Pharmaceutics 18. International Journal of Biomedical Science 19. International Journal of Molecular Sciences 20. International Journal of Inflammation 21. Letters in Drug Design and Discovery 22. Molecular Cancer 23. Nutrition and Cancer 24. PPAR Research 25. World Journal of Surgical Oncology (IV) Κπιηήρ επεςνηηικών ππογπαμμάηυν Κξηηήο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Δπηγελεηηθή θαη θαξθίλνο» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην «Cancer TMOI of the French National Alliance for Life and Health Sciences (AVIESAN)» θαη ην «French National Cancer Institute (INCa)», Inserm, Département de l Evaluation et du Suivi des Programmes, August 2013, Paris, France. (V) ςγγπαθή Βιβλίυν Δγρεηξίδην Φπζηνινγίαο. Silbernagl S, Despopoulos A. ISBN: Ηαηξηθέο Δθδφζεηο ΠΥ Παζραιίδε, Δπηκέιεηα επηκέξνπο ελνηήησλ. 10

11 10. ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ-ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ 1 νπ Θεξηλνχ ρνιείνπ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ κε ζέκα: «Μεζνγεηαθά Σξφθηκα θαη Γηαηξνθηθή Αμία: χγρξνλεο Σάζεηο ζηελ Δπηζηήκε ησλ Σξνθίκσλ θαη ηεο Γηαηξνθήο» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Απγνχζηνπ 2012, ζηε Μχξηλα, Λήκλνπ, (https://mediterrafoods2012.pns.aegean.gr). Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο νκάδαο ππνζηήξημεο ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ 18 th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships, Ρφδνο, Διιάδα, εκπηεκβξίνπ 2010 (http://www.euroqsar2010.gr). Μέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπδψλ, ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ, ηεο Δπηηξνπήο Τπνδνκψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Φνηηεηηθψλ Θεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Οξγάλσζε, ζπγγξαθή θαη επηκέιεηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ νδεγνχ ζπνπδψλ σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Οξγάλσζε θαη ζπγγξαθή ηκεκάησλ ηεο έθζεζεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε θαη ζχληαμε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σερληθή ππνζηήξημε-ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε εξσηεκαηνινγίσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΚ ΗΗ: «Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο». Αζήλα 2008 (http://www.pharm.uoa.gr). Οξγάλσζε ζεκεηψζεσλ, καζεκάησλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ αλαιπηηθήο ρεκείαο, θαξκαθνινγίαο, ηνμηθνινγίαο, θιηληθήο ρεκείαο, θπζηθήο θαξκαθεπηηθήο, θαξκαθεπηηθήο ηερλνινγίαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο, ρεκηθήο ηερλνινγίαο, ρεκείαο πεξηβάιινληνο θαη θνζκεηνινγίαο ζε ζπνπδαζηέο ησλ εηδηθεχζεσλ «Σερληθψλ Φαξκάθσλ, Καιιπληηθψλ & Παξεκθεξψλ Πξντφλησλ» θαη «Σερληθψλ Αηζζεηηθήο» ζην Η.Η.Δ.Κ. Αθκή θαηά ηα αθαδεκατθά έηε θαη Οξγάλσζε θαη ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ δηαιέμεσλ ησλ καζεκάησλ Φπζηνινγία ηνπ Αλζξψπνπ Η θαη ΗΗ, ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εμακήλνπ αληίζηνηρα, αθαδεκατθά έηε , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 11

12 Οξγάλσζε θαη ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ δηαιέμεσλ ηνπ παζήκαηνο Παζνθπζηνινγίαο, φγδνπ εμακήλνπ, αθαδεκατθφ έηνο , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Οξγάλσζε θαη ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ δηαιέμεσλ ησλ καζεκάησλ Βηνρεκείαο Η θαη ΗΗ, θαζψο θαη αζθήζεσλ-εξσηήζεσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο, ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εμακήλνπ αληίζηνηρα, αθαδεκατθά έηε , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Οξγάλσζε θαη ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζηεξηαθέο θαη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο ησλ καζεκάησλ Βηνρεκεία Η θαη ΗΗ, ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εμακήλνπ αληίζηνηρα, αθαδεκατθά έηε , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Οξγάλσζε θαη ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ δηαιέμεσλ ηνπ καζήκαηνο Σνμηθνινγία Σξνθίκσλ, πέκπηνπ εμακήλνπ, αθαδεκατθά έηε , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 11. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ (Ι) Παποςζίαζη επγαζιών ζε διεθνή ζςνέδπια-επιζηημονικέρ ζςνανηήζειρ 54 πξνθνξηθέο ή αλαξηεκέλεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε Γηεζλή ζπλέδξηα. (ΙΙ) Παποςζίαζη επγαζιών ζε ελληνικά ζςνέδπια-επιζηημονικέρ ζςνανηήζειρ 34 πξνθνξηθέο ή αλαξηεκέλεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα. 12. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ 12.Α1. ΠΛΗΡΔΙ ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΜΔ ΚΡΙΣΔ (ςνοπηικά) Ήδε δεκνζηεπζείζεο: 91 Γεθηέο πξνο δεκνζίεπζε (in press): 2 χλνιν: 93 ΔΙΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ Πεηξακαηηθέο-Κιηληθνεξγαζηεξηαθέο κειέηεο: 61 Αλαζθνπήζεηο: 31 Δθδνηηθφ ζεκείσκα (Editorial): 1 ΔΙΡΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΤΓΓΡΑΦΔΧΝ: 1νο ζε: 52 2νο ζε: 17 12

13 Άιιε ζέζε ζε: 22 Σειεπηαίνο ζε: 2 ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΑΠΗΥΗΗ πλνιηθφο: 234,805 Μέζνο φξνο: 2,525 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ Απφ ISI (Web of Sciences, Scopus): 1153 Απφ βηβιία: 21 Απφ άιιεο αλαθνξέο: 12 Δηεξναλαθνξέο (χλνιν): 1095 Απηναλαθνξέο (Απφ ISI): 88 χλνιν: 1186 h-index: Α2. ΠΛΗΡΔΙ ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΜΔ ΚΡΙΣΔ (Αναλςηικά) 1. Kouraklis G, Theocharis S, Vamvakas P, Vagianos C, Glivanou A, Giaginis C, Sioka C. Cyclin D 1 and Rb protein expression and their correlation with prognosis in patients with colon cancer. World J Surg Oncol 2006, 4(1): 5. (IF: 1,090). 2. Giaginis C, Dellis D, Tsantili-Kakoulidou A. Effect of mobile phase aqueous component on RP-TLC retention and its implication in lipophilicity determination for a series of structurally diverse drugs. JPC- J Planar Chromatogr Modern TLC 2006, 19: (IF: 0,955). 3. Vrakas D, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Different retention behaviour of structurally diverse basic and neutral drugs in immobilized artificial membrane and reversed-phase high performance liquid chromatography: Comparison with octanol-water partitioning. J Chromatogr A 2006, 1116 (1-2): (IF: 4,612). 4. Giaginis C, Gatzidou E, Theocharis S. DNA repair systems as targets of cadmium toxicity. Toxicol Appl Pharmacol 2006, 213 (3): (IF: 3,975). 5. Koufopoulou S-A, Pistos C, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Application of the ion pair concept to the n-octanol-water partitioning of cefepime and cefpirome. Int J Pharm 2006, 316 (1-2): (IF: 3,458). 13

14 6. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Contribution to the standardization of the chromatographic conditions for the lipophilicity assessment of neutral and basic drugs. Anal Chim Acta 2006, : (IF: 4,387). 7. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Peroxisome-Proliferator Activated Receptor γ (PPARγ) ligands as bone turnover modulators. Expert Opin Invest Drugs 2007, 16(2): (IF: 4,744). 8. Dellis D, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Physicochemical profile of nimesulide. Exploring the interplay of lipophilicity, solubility and ionization. J Pharm Biomed Anal 2007, 44(1): (IF: 2,947). 9. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. A consideration of PPAR-γ ligands in respect to lipophilicity: current trends and perspectives. Expert Opin Invest Drugs 2007, 16(4) : (IF: 4,744). 10. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Peroxisome Proliferator-Activated Receptors (PPARs) in the control of bone metabolism. Fundam Clin Pharmacol 2007, 21(3): (IF: 1,988). 11. Theocharis S, Giaginis C, Parasi A, Margeli A, Kakisis J, Agapitos E, Kouraklis G. Expression of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-gamma in colon cancer: correlation with histopathological parameters, cell cycle related molecules and patients survival. Dig Dis Sci 2007, 52(9): (IF: 2,260). 12. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Octanol/water partitioning simulation by reversed-phase high performance liquid chromatography for structurally diverse acidic drugs: Effect of n-octanol as mobile phase additive. J Chromatogr A 2007, 1166(1-2): (IF: 4,612). 13. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Investigation of the lipophilic behaviour of some Thiazolidinediones. J Chromatogr B 2007, 857(2): (IF: 2,487). 14. Giaginis C, Margeli A, Theocharis S. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ (PPAR-γ) ligands as investigational modulators of angiogenesis. Expert Opin Invest Drugs 2007, 16(10): (IF: 4,744). 15. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. The current state of the art in HPLC methodology for lipophilicity assessment of basic drugs. A review. J Liq Chromatogr RT 2008, 31: (IF: 0,565). 16. Papaefthymiou M, Giaginis C, Theocharis S. DNA repair alterations in common pediatric malignancies. Med Sci Monit 2008, 14(1): RA8-15. (IF: 1,358). 14

15 17. Vrakas D, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Electrostatic interactions and ionization effect in IAM retention. A comparative study with octanol-water partitioning. J Chromatogr A 2008, 1187 (1-2): (IF: 4,612). 18. Giaginis C, Davides D, Zarros A, Noussia O, Kouraklis G, Theocharis S. Clinical significance of tumor-associated antigen RCAS1 expression in human pancreatic ductal adenocarcinoma. Dig Dis Sci 2008, 53 (6): (IF: 2,260). 19. Giaginis C, Tsantili Kakoulidou A, Theocharis S. Peroxisome Proliferator Activated Receptor-γ (PPAR-γ) ligands: potential pharmacological agents for targeting the angiogenic signaling cascade in cancer. PPAR Res 2008, 2008: (IF: 2,685). 20. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Alternative measures of lipophilicity. From octanol water partitioning to IAM retention. J Pharm Sci 2008, 97(8): (IF: 3,130). 21. Giaginis CT, Zarros AC, Papaefthymiou MA, Papadopouli AE, Sfiniadakis IK, Theocharis SE. Coxsackievirus and Adenovirus Receptor expression in human endometrial adenocarcinoma: possible clinical implications. World J Surg Oncol 2008, 6(1): 59. (IF: 1,090). 22. Giaginis C, Spanopoulou E, Theocharis S. PPAR-γ signaling pathway in placental development and function: A potential therapeutic target in the treatment of gestational diseases. Expert Opin Ther Targets 2008, 12(8): (IF: 4,130). 23. Giaginis C, Tsourouflis G, Theocharis S. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ (PPAR-γ) ligands: novel pharmacological agents in the treatment of ischemia reperfusion injury. Curr Mol Med 2008, 8(6): (IF: 4,197). 24. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Quantitative structure-activity relationships for PPAR-γ binding and gene transactivation of tyrosine-based agonists using multivariate statistics. Chem Biol Drug Des 2008, 72(4): (IF: 2,469). 25. Gikas S, Tsopelas F, Giaginis C, Dimitrakopoulos J, Livadara T, Archontaki E, Tsantili- Kakoulidou A. Chromatographic behavior of zwitterionic enalapril-exploring the conditions for lipophilicity assessment. J Pharm Biomed Anal 2008, 48(3): (IF: 2,947). 26. Giaginis C, Georgiadou M, Dimakopoulou K, Tsourouflis G, Gatzidou E, Kouraklis G, Theocharis S. Clinical significance of MCM-2 and MCM-5 expression in colon cancer: Association with clinicopathological parameters and tumor proliferative capacity. Dig Dis Sci 2009, 54(2): (IF: 2,260). 27. Giaginis C, Katsamangou E, Tsourouflis G, Zizi-Serbetzoglou D, Kouraklis G. Theocharis S. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-gamma and RXR-alpha expression in pancreatic ductal adenocarcinoma: association with clinicopathological parameters, tumor 15

16 proliferative capacity and patients survival. Med Sci Monit 2009, 15(5): BR148-BR156. (IF: 1,358). 28. Gribilas G, Zarros A, Zira A, Giaginis C, Tsourouflis G, Liapi C, Spiliopoulou C, Theocharis SE. Involvement of Hepatic Stimulator Substance in experimentally induced fibrosis and cirrhosis in the rat. Dig Dis Sci 2009, 54(11): (IF: 2,260). 29. Giaginis C, Vgenopoulou S, Tsourouflis G, Politi EN, Kouraklis GP, Theocharis SE. Expression and clinical significance of focal adhesion kinase (FAK) in the two distinct histological types, intestinal and diffuse, of human gastric adenocarcinoma. Path Oncol Res 2009, 15(2): (IF: 1,555). 30. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. RPTLC retention indices of basic and neutral drugs as surrogates of octanol-water distribution coefficients. Effect of buffer constituents and ph. JPC- J Planar Chromatogr-Modern TLC 2009, 22(3): (IF: 0,955). 31. Giaginis C, Giagini A, Theocharis S. Receptor-binding Cancer Antigen expressed on SiSo cells (RCAS1): a novel biomarker in the diagnosis and prognosis of human neoplasia. Histol Histopathol 2009, 24(6): (IF: 2,281). 32. Giaginis C, Daskalopoulou S, Vgenopoulou S, Sfiniadakis I, Kouraklis G, Theocharis S. Heat Shock Protein (HSP)-27, -60 and -90 expression in gastric cancer: association with clinicopathological variables and patient survival. BMC Gastroenterol 2009, 9: 14. (IF: 2,110). 33. Giaginis C, Giagini A, Theocharis S. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ (PPAR-γ) ligands as potential therapeutic agents to treat arthritis. Pharmacol Res 2009, 60(3): (IF: 4,346). 34. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Quantitative Structure-Activity Relationships for PPAR-γ binding and gene transactivation of indole-based agonists using multivariate statistics. QSAR & Combin Sci 2009, 28(8): (IF: 2,388). 35. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Structural basis for the design of PPAR-γ ligands. A survey on Quantitative Structure- Activity Relationships. Min Rev Med Chem 2009, 9(9): (IF: 2,865). 36. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Quantitative structure-activity relationship (QSAR) methodology in forensic toxicology: Modeling postmortem redistribution of structurally diverse drugs using multivariate statistics. Forensic Sci Int 2009, 190(1-3): (IF: 2,307). 37. Giaginis C, Margeli A, Kouraklis G, Zira A, Tsourouflis G, Theocharis S. Diagnostic and prognostic utility of serum Receptor-binding Cancer Antigen expressed on SiSo cells (RCAS1) levels in colon cancer patients. Int J Biol Markers 2009, 24(2): (IF: 1,592). 16

17 38. Koufopantelis P, Georgakakou S, Kazanis M, Giaginis C, Margeli A, Papargiri S, Panderi I. Direct injection liquid chromatography/ positive-ion electrospray ionization mass spectrometric quantification of methotrexate, folinic acid, folic acid and ondansetron in human serum. J Chromatogr B 2009, 877(30): (IF: 2,487). 39. Giaginis C, Zira A, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Application of quantitative structure-activity relationships (QSARs) for modeling drug and chemical transport across the human placenta barrier: A multivariate data analysis approach. J Appl Toxicol 2009, 29(8): (IF: 2,597). 40. Giaginis C, Nikiteas N, Margeli A, Tzanakis N, Rallis G, Kouraklis G, Theocharis S. Serum tissue inhibitor of metalloproteinase-1 and -2 (TIMP-1 and TIMP-2) levels in colorectal cancer patients: associations with clinicopathological variables and patients survival. Int J Biol Markers 2009, 24(4): (IF: 1,592). 41. Karantonis HC, Gribilas G, Stamoulis I, Giaginis C, Spiliopoulou C, Kouraklis G, Demopoulos C, Theocharis SE. Platelet Activating Factor involvement in thioacetamideinduced experimental liver fibrosis and cirrhosis. Dig Dis Sci 2010, 55(2): (IF: 2,260). 42. Giaginis C, Tsourouflis G, Zizi-Serbetzoglou A, Kouraklis G, Chatzopoulou E, Theocharis S. Clinical significance of Ephrin (Eph)-A1, -A2, -A4, -A5 and -A7 receptors in pancreatic ductal adenocarcinoma. Pathol Oncol Res 2010, 16: (IF: 1,555). 43. Giaginis C, Vgenopoulou S, Vielh P, Theocharis S. MCM proteins as diagnostic and prognostic tumor markers in the clinical setting. Histol Histopathol 2010, 25(3): (IF: 2,281). 44. Vasileiou I, Giaginis C, Klonaris C, Theocharis S. Insights into pain-inducing and - related gene expression: a challenge for development of novel targeted therapeutic approaches. Fundam Clin Pharmacol 2011, 25(1): (IF: 1,988). 45. Katsargyris A, Theocharis S, Tsiodras S, Giaginis C, Bastounis E, Klonaris C. Enhanced TLR4 endothelial cell immunohistochemical expression in symptomatic carotid atherosclerotic plaques. Expert Opin Ther Targets 2010, 14(1):1-10. (IF: 4,130). 46. Giaginis C, Zarros A, Alexandrou P, Klijanienko J, Delladetsima I, Theocharis S. Evaluation of Coxsackievirus and Adenovirus Receptor (CAR) expression in human benign and malignant thyroid lesions. APMIS 2010, 118(3): (IF: 2,068). 47. Michailidi C #, Giaginis C #, Stolakis V, Alexandrou P, Klijanienko J, Delladetsima I, Chatzizacharias N, Tsourouflis G, Theocharis S ( # Equal Contribution). Evaluation of FAK and Src expression in human benign and malignant thyroid lesions. Pathol Oncol Res 2010, 16(4): (IF: 1,555). # Equal contribution. 17

18 48. Chatzizacharias N, Giaginis C, Zizi-Serbetzoglou D, Kouraklis G, Karatzas G, Theocharis S. Evaluation of the clinical significance of Focal Adhesion Kinase and Src expression in human pancreatic ductal adenocarcinoma. Pancreas 2010, 39(6): (IF: 2,953). 49. Giaginis C, Zira A, Katsargyris A, Klonaris C, Theocharis S. Clinical implication of plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) levels in patients with advanced carotid atherosclerosis. Clin Chem Lab Med 2010, 48(7): (IF: 3,009). 50. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Rodriguez J, Jouffroy T, Girod A, Point D, Tsourouflis G, Sastre-Garau X. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ (PPAR-γ) expression in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. J Cancer Res Clin Oncol 2011, 137(2): (IF: 2,914). 51. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Rodriguez J, Jouffroy T, Girod A, Point D, Tsourouflis G, Sastre-Garau X. Expression of DNA repair proteins, MSH2, MLH1 and MGMT in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. J Oral Pathol Med 2011, 40(3): (IF: 2,055). 52. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. The performance of 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ionic liquid as mobile phase additive for HPLC-based lipophilicity assessment. Biomed Chromatogr 2011, 25(5): (IF: 1,945). 53. Giaginis C, Giagini A, Tsourouflis G, Gatzidou E, Kouraklis G, Theocharis S. MCM-2 and MCM-5 expression in gastric adenocarcinoma: clinical significance and comparison with Ki-67 proliferative marker. Dig Dis Sci 2011, 56(3): (IF: 2,260). 54. Chrysanthakopoulos M, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Retention of structurally diverse drugs on Human Serum Albumin Chromatography and its potential to simulate plasma protein binding. J Chromatogr A 2010, 1217(37): (IF: 4,612). 55. Katsargyris A, Theocharis S, Tsiodras S, Giaginis C, Bastounis E, Klonaris C. Toll-Like Receptor-4 immunohistochemical expression is enhanced in macrophages of symptomatic carotid atherosclerotic plaques. Cerebrovasc Dis 2011, 31(1): (IF: 2,814). 56. Chatzizacharias NA, Giaginis C, Gatzidou E, Tsourouflis G, Sfiniadakis I, Theocharis S. Expression and clinical significance of FAK and Src proteins in human endometrial adenocarcinoma. Pathol Oncol Res. 2011, 17(2): (IF: 1,555). 57. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Rodriguez J, Jouffroy T, Girod A, Point D, Tsourouflis G, Sastre-Garau X. Metallothionein expression in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. Histopathology 2011, 59(3): (IF: 2,857). 58. Giaginis C, Michailidi C, Stolakis V, Alexandrou P, Tsourouflis G, Klijanienko J, Delladetsima I, Theocharis S. Expression of DNA repair proteins, MSH2, MLH1 and MGMT 18

19 in human benign and malignant thyroid lesions: an immunohistochemical study. Med Sci Monit. 2011, 17(3): BR81-BR90. (IF: 2,055). 59. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Assessing drug transport across the human placental barrier: From in vivo and in vitro measurements to the ex vivo perfusion method and in silico techniques. Curr Pharm Biotechnol. 2011, 12(5): (IF: 2,690). 60. Giaginis C, Klonaris C, Katsargyris A, Spiliopoulou C, Kouraklis G, Theocharis S. Correlation of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ (PPAR-γ) and Retinoid X Receptor-α (RXR-α) expression with clinical risk factors in patients with advanced carotid atherosclerosis. Med Sci Monit. 2011, 17(7): CR381-CR391. (IF: 1,358). 61. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Rodriguez J, Jouffroy T, Girod A, Point D, Tsourouflis G, Sastre-Garau X. RCAS1 expression in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. Med Sci Monit. 2011, 17(8): BR228-BR234. (IF: 1,358). 62. Giaginis C, Theocharis S. Current evidence on the anticancer potential of Chios mastic gum. Nutr Cancer, 2011, : (IF: 2,695). 63. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Rodriguez J, Jouffroy T, Girod A, Point D, Alexandrou P, Sastre-Garau X. Histone deacetylase (HDAC)-1 and -2 expression in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. J Oral Med Pathol 2011, 40(9): (IF: 2,055). 64. Karidis NP, Giaginis C, Tsourouflis G, Alexandrou P, Delladetsima I, Theocharis S. Eph- A2 and Eph-A4 expression in human benign and malignant thyroid lesions: an immunohistochemical study. Med Sci Monit 2011, 17(9): BR257-BR265. (IF: 1,358). 65. Giaginis C, Demetriou N, Alexandrou P, Stolakis V, Delladetsima I, Klijanienko J, Griniatsos I, Theocharis S. Evaluation of receptor-binding cancer antigen expressed on SiSo cells (RCAS1) expression in human benign and malignant thyroid lesions. Med Sci Monit, 2012, 18(4): BR123-BR129. (IF: 1,358). 66. Chatzizacharias N, Kouraklis G, Giaginis C, Theocharis S. Clinical significance of Src expression and activity in human neoplasia. Histol Histopathol, 2012, 27(6): (IF: 2,281). 67. Katsargyris A, Tampaki EC, Giaginis C, Theocharis S. Cranberry as promising natural source of potential anticancer agents: current evidence and future perspectives. Anticancer Agents Med Chem, 2012, 12(6): (IF: 2,610). 68. Giaginis C, Politi E, Margeli E, Sfiniadakis E, Kouraklis G, Theocharis S. Expression of Peroxisome Proliferator Activated Receptor-gamma (PPAR-γ) in human non-small cell lung 19

20 carcinoma: correlation with clinicopathological parameters, proliferation and apoptosis related molecules and patients survival. Pathol Oncol Res 2012, 18(4): (IF: 1,555) 69. Kotta-Loizou I, Giaginis C, Theocharis S. The role of peroxisome proliferator-activated receptor-γ in breast cancer. Anticancer Agents Med Chem 2012,12(9): (IF: 2,610). 70. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Alexandrou P, Patsouris E, Sastre-Garau X. FAK and Src expression in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. J Cancer Res Clin Oncol, 2012, 138(8): (IF: 2,914). 71. Koutsounas I, Giaginis C, Theocharis S. Farnesoid X receptor (FXR) from normal to malignant state. Histol Histopathol, 2012, 27(7): (IF: 2,281). 72. Giaginis C, Papadopouli A, Zira A, Katsargyris C, Klonaris C, Theocharis S. Clinical implication of osteoprotegerin (OPG) and receptor activator of the nuclear factor θb ligand (RANKL) in patients with advanced carotid atherosclerosis. Med Sci Monit 2012, 18(10): CR (IF: 1,358). 73. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Current toxicological aspects on drug and chemical transport and metabolism across the human placental barrier. Expert Opin Drug Metab Toxicol, 2012, 8(10): (IF: 2,944). 74. Katafygiotis P, Giaginis C, Patsouris E, Theocharis S. Histone deacetylase inhibitors as potential therapeutic agents for the treatment of malignant mesothelioma. Anticancer Agents Med Chem, 2013, 13(3): (IF: 2,610). 75. Koutsounas I, Theocharis S, Patsouris E, Giaginis C. Pregnane X Receptor (PXR) at the crossroads of human metabolism and disease. Curr Drug Metabolism, 2013,14(3): (IF: 4,405). 76. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Quantitative Structure -Retention Relationships as a useful tool to characterize chromatographic systems and their potential to simulate biological processes. Chromatographia, 2013, 76(5-6): (IF: 1,437). 77. Koutsounas I, Giaginis C, Patsouris E, Theocharis S. Current evidence for histone deacetylase inhibitors in pancreatic cancer. World J Gastroenterol, 2013, 19(6): (IF: 2,547). 78. Koutsounas I, Giaginis C, Theocharis S. Histone deacetylase inhibitors and pancreatic cancer: are there any promising results in clinical trials? World J Gastroenterol, 2013, 19(8): (IF: 2,547). 79. Vallianatou T, Lambrinidis G, Giaginis C, Mikros E, Tsantili-Kakoulidou A. Analysis of PPAR-α/γ Activity by Combining 2-D QSAR and Molecular Simulation. Molecular Informatics, 2013, 32(5-6): (IF: 2,338). 20

21 80. Vasileiou I, Katsargyris A, Theocharis S, Giaginis C. Current clinical status on the preventive effects of cranberry consumption against urinary tract infections. Nutr Res, 2013, 33(8): (IF: 2,142). 81. Giaginis C, Efkarpidis T, Alexandrou P, Patsouris E, Kouraklis G, Theocharis S. Increased RCAS1 expression is associated with advanced histopathological stage and poor prognosis in patients with gastric adenocarcinoma. Dis Markers, 2013, 35(4): (IF: 2,140). 82. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Octanol/water partitioning simulation by reversed phase HPLC for structurally diverse acidic drugs: Comparison of three columns in presence and absence of n-octanol as mobile phase additive. J Sep Sci, 2013, 36(24): (IF: 2,591). 83. Tsioli P, Patsouris E, Giaginis C, Theocharis S. DNA Repair Systems in Rhabdomyosarcoma. Histol Histopathol, 2013, 28(8): (IF: 2,281). 84. Giaginis C, Alexandrou P, Delladetsima I, Patsouris E, Theocharis S.Clinical significance of histone deacetylase (HDAC)-1, -2, 4 and -6 expression in human malignant and benign thyroid lesions. Tumour Biology, 2014, 35(1): (IF: 2,518) 85. Chatzizacharias N, Giaginis C, Agapitos E, Theocharis S. The role of Ephrins receptors and ephrins ligands in normal placental development and disease. Expert Opin Ther Targets, 2014, 18(3): (IF: 4,130). 86. Giaginis C, Tsoukalas N, Bournakis E, Alexandrou P, Kavantzas N, Patsouris E, Theocharis S. Ephrin receptor (Eph) -A1, -A4, -A5 and -A7 expression in human non-small cell lung carcinoma: associations with clinicopathological parameters, tumor proliferative capacity and patients survival. BMC Clinical Pathology, 2014, 14(1): 8. (IF: 2,150). 87. Giaginis C, Kourou E, Giagini A, Patsouris E, Kouraklis G, Theocharis S. Plateletactivating factor (PAF) receptor expression is associated with histopathological stage and grade and patients survival in gastric adenocarcinoma. Neoplasma, 2014, 3: (IF: 1,574). 88. Vallianatou T, Chrysanthakopoulos M, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Investigation of the retention behavior of structurally diverse drugs on alpha1 acid glycoprotein column: Insight on the molecular factors involved and correlation with protein binding data. Eur J Pharm Sci, 2014, 60C: (IF: 2,987). 89. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Applying quantitative structure-activity relationship (QSAR) methodology for modeling postmortem redistribution of benzodiazepines and tricyclic antidepressants. J Anal Toxicol, 2014, 38: (IF: 2,107). 21

22 90. Tsoukalas N, Kostakis ID, Siakavellas S, Giaginis C, Bournakis E, Sfiniadakis I, Karameris A, Patsouris E, Theocharis S. The clinical and pathological significance of RCAS1 expression as prognostic biomarker in non small cell lung cancer. In Vivo, 2014, 28: (IF: 1,219). 91. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Alexandrou P, Patsouris E, Sastre-Garau X. Ephrin-A1, -A2, -A4 and -A7 expression in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. Pathol Oncol Res, 2014, 20: (IF: 1,555). 92. Theocharis S, Kotta-Loizou I, Klijanienko J, Giaginis C, Alexandrou P, Dana E, Rodriguez J, Patsouris E, Sastre-Garau X. Extracellular signal-regulated kinase (ERK) expression and activation in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. Tumour Biology, in press. (IF: 2,518) 93. Pateras I, Giaginis C, Tsigris C, Patsouris E, Theocharis S. NF-kB signaling at the crossroads of inflammation and atherogenesis: searching for new therapeutic links. Expert Opin Ther Targets, in press. (IF: 4,130). 12.Α3. ΤΠΟΒΛΗΘΔΝΣΔ ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΜΔ ΚΡΙΣΔ (Αναλςηικά) 1. Giaginis C, Alexandrou P, Delladetsima I, Troungos C, Patsouris E, Theocharis S. Clinical significance of EphB4 and EphB6 expression in human malignant and benign thyroid lesions. Pathol Oncol Res, submitted. 2. Tasoulas J, Giaginis C, Patsouris E, Manolis E, Theocharis S. Histone deacetylase inhibitors (HDACIs) in oral squamous cell carcinoma treatment. Expert Opin Invest Drugs, submitted. 3. Gatzidou E, Mantzourani M, Giaginis C, Giagini A, Kouraklis G, Patsouris E, Theocharis S. Augmenter of liver regeneration (ALR) gene expression in human colon cancer cell lines and clinical tissue samples. Clin Colon Cancer, submitted. 4. Giaginis C, Koutsounas I, Alexandrou P, Zizi-Serbetzoglou, Patsouris E, Kouraklis G, Theocharis S. Elevated Farnesoid X Receptor (FXR) and Retinoid X Receptors (RXRs) expression is associated with less tumour aggressiveness and favourable prognosis in patients with pancreatic adenocarcinoma. Neoplasma, submitted. 5. Koutsounas I, Giaginis C, Alexandrou P, Zizi-Serbetzoglou, Patsouris E, Kouraklis G, Theocharis S. Pregnane X Receptor (PXR) expression in human pancreatic adenocarcinoma: associations with clinicopathological parameters, tumor proliferative capacity, patients survival and Retinoid X Receptors (RXRs) expression. Pancreas, submitted. 22

23 6. Giaginis C, Alexandrou P, Tsoukalas N, Sfiniadakis I, Kavantzas N, Agapitos E, Patsouris E, Theocharis S. Human antigen receptor (HuR) and cycloxygenase-2 (COX-2) expression in human non-small cell lung carcinoma: association with clinicopathological parameters, tumour proliferative capacity and patients survival. Tumour Biology, submitted. 7. Koutsounas I, Theocharis S, Patsouris E, Giaginis C. Farnesoid X Receptor (FXR) polymorphisms in human metabolism and disease. Expert Opin Drug Metab Toxicol, submitted. Invitation. 12.Α3. ΠΛΗΡΔΙ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΞΔΝΟΓΛΧΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΧΝ 1. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. A QSAR study on PPAR-γ agonists using multivariate data analysis. International Proceedings of 5 th Joint Meeting in Medicinal Chemistry, D Kikelj (ed), Portoroz, Slovenia, Medimond-Monduzzi, Intern Proc 2007, p.p Giaginis C, Zira A, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Simple physicochemical properties as effective filters for risk estimation of drug transport across the human placental barrier. International Proceedings of 5 th Panhellenic Congress of Pharmacology, Athens, Greece, May 23-25, Rev Clin Pharmacol Pharmakokinet, 2008, 22(8): Giaginis C, Zira A, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Property distribution in the chemical space of PPAR-γ agonists- Evaluation of drug-like characteristics. International Proceedings of 5 th Panhellenic Congress of Pharmacology, Athens, Greece, May 23-25, Rev Clin Pharmacol Pharmakokinet, 2008, 22(8): Α4. ΚΑΣΑΥΧΡΗΔΙ Δ ΒΑΔΙ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 1. Kontos CK, Pavlou MAS, Giaginis C. MCM5 (minichromosome maintenance complex component 5). Atlas Genet Cytogenet Oncol Haematol. July URL : 2. Gatzidou ET, Theocharis S, Giaginis C. EPHA2 (EPH receptor A2). Atlas Genet Cytogenet Oncol Haematol. March URL : 23

24 12.B.1 ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΠΔΡΙΛΗΦΔΙ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΓΡΙΑ (ςνοπηικά) ςνολικόρ απιθμόρ: 54 ειπά ςποτηθίος μεηαξύ ζςγγπαθέυν 1νο ζε 23 2νο ζε 16 Σειεπηαίνο ζε 0 Άιιε ζέζε ζε Β2. ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΠΔΡΙΛΗΦΔΙ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΓΡΙΑ (Αναλςηικά) 1. Stamoulis J, Karmpaliotis K, Kouraklis G, Margeli Al, Giaginis C, Paraskevopoulou C, Theocharis S. Zinc supplementation modulates experimentally induced liver fibrosis. 10 th INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY. Tampere, Finland, July 11-15, Toxicol Appl Pharmacol 2004, 197(3): (P668). 2. Theocharis S, Kourou E, Giaginis C, Margeli A, Efkarpidis T, Dimitroulis D, Tsourouflis G, Kouraklis G. Focal Adhesion Kinase (FAK) immunohistochemical expression in gastric adenocarcinoma: correlation with clinicopathological parameters and patients survival. 40 TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR SURGICAL RESEARCH. Konya, Turkey, May 25 28, Eur J Surg Res 2005, 28(1): P Vrakas D, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Immobilized artificial membrane (IAM) chromatographic retention factors of structurally diverse drugs as a measure of lipophilicity. 4 TH JOINT MEETING ON MEDICINAL CHEMISTRY. Vienna, Austria, June 20-23, 2005, Scientia Pharmaceutica 2005, 73(1): S Theocharis S, Efkarpidis T, Giaginis C, Sfiniadakis I, Spiliopoulou C, Kouraklis G. RCAS1 expression in gastric cancer:correlation with clinicopathological variables and patients outcome. 20 th EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY. Paris, France, September 3-8, Virchows Arciv 2005, 447(2): 324 (P295). 5. Theocharis S, Apostolakou F, Gribilas G, Kouraklis G, Spiliopoulou C, Giaginis C, Liapi C. Alterations of antioxidant enzymes in liver and erythrocytes in experimentally-induced liver fibrosis. 42 nd CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETIES OF TOXICOLOGY EUROTOX Cracow, Poland, September 11-14, Toxicol Lett 2005, 158 (Suppl1): S176 (P14-09). 24

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Monday 26 January2015

Monday 26 January2015 Πρόγραμμα Monday 26 January2015 09:30 10:00 Arrival of participants, Registration 10:00 10:30 Welcome and Introduction: Presentation of the Institution and group activities V. Georgoulias, D. Mavroudis

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL 1 THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL Μαρίνα Κλεάνθους Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Γρηγοριάδης Ν. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δαρδιώτης Ε. Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Μ. Πίστος Φαρμακοποιός-Τοξικολόγος

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Μ. Πίστος Φαρμακοποιός-Τοξικολόγος Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Μ. Πίστος Φαρμακοποιός-Τοξικολόγος Λαζαράδων 12-14, 113 63 Αθήνα Ελλάδα Τηλ. +30 6977409800 (κινητό) e-mail : cpistos@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. / Τόπος Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ρωμανίδης Όνομα πατρός: Νικόλαος Όνομα μητρός: Σουλτάνα Έτος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Ορεστιάδα Έβρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

BioMed Central Γνωρίστε το µέσω της Βιβλιοθήκης του ΙΙΒΕΑΑ 1 Τι είναι το BioMed Central; To BioMed Central αποτελεί εκδοτικό µηχανισµό που προωθεί την ανοιχτή πρόσβαση στην επιστηµονική πληροφορία. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Οόρος«μεταφραστική επιστήμη» νωρίς δεκαετία 1990 αφορούσε προσπάθειες για την ανεύρεση νέων αντικαρκινικών γονιδίων Karp

Διαβάστε περισσότερα

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου»

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. www.neahygeia.gr/info@ispm.gr «Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» Αικατερίνη Καστανιώτη Επίκουρος Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της αιμαφαίρεσης στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Παναγιώτης Τσιριγώτης

Ο ρόλος της αιμαφαίρεσης στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Παναγιώτης Τσιριγώτης Ο ρόλος της αιμαφαίρεσης στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Παναγιώτης Τσιριγώτης Αιμαφαίρεση και Μεταμόσχευση Λήψη του μοσχεύματος Αντιμετώπιση επιπλοκών Αντιμετώπιση νόσου του μοσχεύματος έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Βιταμίνη D και καρκίνος

Βιταμίνη D και καρκίνος Βιταμίνη D και καρκίνος Αντώνης Πολυμέρης Ενδοκρινολόγος Επιμελητής Α Β Ενδοκρινολογικό Τμήμα ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» Ιστορικό Αυξημένη επίπτωση καρκίνου παχέος εντέρου στον Βορρά σε σχέση με τον Νότο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ XVIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Νοέµβριος 1-5, 1992, Αθήνα 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Ιανουάριος 28-29, 1995, Αθήνα. ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/01/1977

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚAΡKINOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ 15 Μαρτίου 2014 Ιωάννης Χ. Γκιόζος Πνευµονολόγος MD,FCCP Επ.Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αθηνών Ογκολογική Μονάδα Γ ΠΠ ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ ΛΗΨΗ ΩΑΡΙΩΝ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ [ΑΠΡΙΛΙΟ 2011] Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Φ Ε Ι Α Δπώμυμο: Όμομα: ΤΠΑΓΙΞΓΔΩΠΓΖ ΔΘΠΖΜΖ Ημερομημία Γέμμησης: 1976 Δθμικότητα: Διεύθυμση Οικίας: ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΑΠΓΞΡΞΚΘΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλλίδας Ιωάννης, Μαγκούτα Σοφία, Παππάς Απόστολος, Μόσχος Χαράλαµπος, Βαζακίδου Μαρία Ελένη, Χαράλαµπος Ρούσσος, Σταθόπουλος Γέωργιος, Καλοµενίδης

Ψαλλίδας Ιωάννης, Μαγκούτα Σοφία, Παππάς Απόστολος, Μόσχος Χαράλαµπος, Βαζακίδου Μαρία Ελένη, Χαράλαµπος Ρούσσος, Σταθόπουλος Γέωργιος, Καλοµενίδης Ψαλλίδας Ιωάννης, Μαγκούτα Σοφία, Παππάς Απόστολος, Μόσχος Χαράλαµπος, Βαζακίδου Μαρία Ελένη, Χαράλαµπος Ρούσσος, Σταθόπουλος Γέωργιος, Καλοµενίδης Ιωάννης µορφή κακοήθειας που αναπτύσεται από

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΤΣΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΒΗΤΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Πέτρος Καρακίτσος Καθηγητής Κυτταρολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Διαγνωστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ M.Ed, ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (SPECIAL EDUCATION) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Interactions between diet-derived phytoestrogens and bone-related genes

Interactions between diet-derived phytoestrogens and bone-related genes Αλληλεπιδράσεις φυτο-οιστρογόνων της διατροφής με γονίδια που εμπλέκονται στον μεταβολισμό των οστών Ρωξάνη Τέντα Roxane Tenta Assistant Prof. in Human Physiology Interactions between diet-derived phytoestrogens

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ IATΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 TΗΛ. 2310-898205 FAX 2310-898206 E-MAIL libtheag@otenet.gr - ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ A. ΓΑΛΑΝΗ Ph.D. Ε.Ε.ΔΙ.Π. (ΙΙ) Χημείας Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος Γέννησης Υπηκοότητα Διεύθυνση Εργασίας : Ιωάννινα, (Ελλάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Διαχρονική εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γονίδια. τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική" Από. Παρενέργειες. Φαρμακο γονιδιωματική / γενετική.

Γονίδια. τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική Από. Παρενέργειες. Φαρμακο γονιδιωματική / γενετική. Από τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική" Φυσιολογικά Ανθρώπινα Χαρακτηριστικά Ανταπόκριση στο Περιβάλλον Δέσποινα Σανούδου,, PhD FACMG Επίκουρη Καθηγήτρια Molecular Biology Biomedical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, εμπλουτίζοντας το κοινωφελές έργο του στους τομείς της Επιστήμης και της Εκπαίδευσης, ανακοινώνει τη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Κ. Χριστόπουλος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών Ημερομηνία γεννήσεως: 25 Ιουλίου 1960 Τόπος γεννήσεως: Άρτα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 4 παιδιά Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακή*υγεία! Διατροφή!&!Αντιγήρανση! Δημήτρης!Συκιανάκης! Gerontology & Antiaging Medicine!

Καρδιαγγειακή*υγεία! Διατροφή!&!Αντιγήρανση! Δημήτρης!Συκιανάκης! Gerontology & Antiaging Medicine! Καρδιαγγειακή*υγεία Διατροφή&Αντιγήρανση ΔημήτρηςΣυκιανάκης Gerontology & Antiaging Medicine Χτυπώ&χτυπώ,&δίχως&να&σε&πονώ,&μ'&αν&πάψω& να&χτυπώ,&χάθηκες&στο&λεπτό. && &Τι&είναι&; Μαφυσικά ηκαρδιά. -Τοόργανοτης«ζωής»όλωνμας,τοόργανοπουσυμπάσχει&μετοάγχοςμας,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ Μάριος Βασιλείου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο

ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΑΠΘ ΣΟ ΓΝΧΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ ΜΔΡΟ Η ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Σύγκρουση συµφερόντων Καµία Ca ΝΕΦΡΟΥ & ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Λεµφογενώς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μ.Α.Α.

Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μ.Α.Α. Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μ.Α.Α. Πνευμονική υπέρταση σε χρόνιες υποξυγοναιμικές πνευμονοπάθειες ορίζεται ως μέση πνευμονική πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima http://www.eeae.gr Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima Δρ. Κ. Ποηηριάδης ΔΔΑΔ θαη ζπλεξγαδόκελα εξγαζηήξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 20/06/2015

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 20/06/2015 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 20/06/2015 θα ήθελα να εκφράσω το ενδιαφέρον μου για τη θέση ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Καταφεύγουµε στις µοριακές τεχνικές Συλλέγουµε το δείγµα για µοριακές τεχνικές ιάσπαση ιστικών δοµών ιαχωρισµός των κυττάρων ιάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Γεωργία Γ. Πίτσιου,, MD, PhD Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της πρωτεΐνης c-src στον καρκίνο του πνεύμονα, στις μεταστάσεις του και στην αντικαρκινική θεραπεία

Ο ρόλος της πρωτεΐνης c-src στον καρκίνο του πνεύμονα, στις μεταστάσεις του και στην αντικαρκινική θεραπεία Άρθρο Σύνταξης Ο ρόλος της πρωτεΐνης c-src στον καρκίνο του πνεύμονα, στις μεταστάσεις του και στην αντικαρκινική θεραπεία Αντώνης Αντωνιάδης, Άννα Μιχοπούλου Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν. Σερρών Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων NETWORKING DAY Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Αμφιθέατρο Κτιρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

27! "# www.haoms2013.org

27! # www.haoms2013.org Τελικό Πρόγραμμα 27 Hilton Cyprus - - 3 27 - - - - - - - --, - - - - - Nic Jung Jung Nic - 4 27 Fiehrs Gerhard Anastassov Youri - Anastassov George 19:00 BALLROOM C OTHELLO BALLROOM B 08:00-09:00 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Επιγενετικοί παράγοντες και αύξηση σωματικού βάρους

Επιγενετικοί παράγοντες και αύξηση σωματικού βάρους Επιγενετικοί παράγοντες και αύξηση σωματικού βάρους Αναστάσιος Μόρτογλου, Ενδοκρινολόγος Δντης τομέα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτου και Μεταβολισμού Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παχυσαρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεσογ ειακή διατροφή γνωστή και ως Κρητική διατροφή

Η Μεσογ ειακή διατροφή γνωστή και ως Κρητική διατροφή 1 2 7, 25 60 70,,, 3 :, ( ) - (>) / 4, µ, µ µ : µ.. GSH, µ (S..D.), 6- (G-6-PD).. µ,, µ (..., C, ) µ µ..,, µµ,, µ, LDL µ µ, µ, µ µ µ. µ µ. 5 6,,,, & 6,, 55 //, 1960 100 / ( 1/3 ) 7 ( - ) live harvest.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Α Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατοµικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Α Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατοµικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Α Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατοµικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 28.01.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά στοιχεία 3 2. Παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα