ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ"

Transcript

1 ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΙΑΓΚΙΝΗ BSc Υεκείαο, MSc, PhD Φαξκαθεπηηθήο, PhD Ηαηξηθήο ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Ιούνιορ 2014

2 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπψλπκν: Κσλζηαληίλνο Γηαγθίλεο Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Σφπνο γέλλεζεο: Αζήλα Τπεθνφηεηα: Διιεληθή Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Έγγακνο κε έλα ηέθλν Γηεχζπλζε εξγαζίαο: Μηηξνπνιίηε Ησαθείκ 2, Μχξηλα, Λήκλνο, ΣΚ Σειέθσλo γξαθείνπ/ θηλεηφ / Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: 2. ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Φπζηνινγία ηνπ Αλζξψπνπ», Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηεκίν Αηγαίνπ. 3. ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΘΗΣΔΙΑ: Δθπιήξσζε ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 9/2/2009 9/10/2009 κε θαζήθνληα ρεκηθνχ αλαιπηή, ΚΔΤΠ Λακίαο, ζηξαηησηηθή κνλάδα ΠΑΠ388 Ρνδφπεο, Υεκείν ηξαηνχ Πεηξαία. 4. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΓΙΠΛΧΜΑΣΑ Δγκύκλιερ ζποςδέρ: 1997: Απνθνίηεζε απφ ην 2 ν Λχθεην Κεθηζηάο κε βαζκφ Άξηζηα. Πποπηςσιακή εκπαίδεςζη: 1997: Δηζαγσγή θαηφπηλ παλειιήλησλ εμεηάζεσλ ζην ηκήκα Υεκείαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΔΚΠΑ) : Δθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο: Listeria monocytogenes, αλαδπφκελν ςπρξφηξνθν παζνγφλν βαθηήξην ησλ ηξνθίκσλ. Κιαζκάησζε θαη ηαπηνπνίεζε νπδέηεξσλ ιηπνεηδψλ κε ηελ εθαξκνγή ηξηρνεηδήο ρξσκαηνγξαθίαο ιεπηήο ζηνηβάδαο. Σνκέαο Υεκείαο Σξνθίκσλ, Σκήκα Υεκείαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ΔΚΠΑ. Βαζκφο: Άξηζηα. 2002: Πηπρίν Υεκείαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ΔΚΠΑ, Bαζκφο: Λίαλ Καιψο. 2

3 Δκπόνηζη Μεηαπηςσιακού Γιπλώμαηορ Διδίκεςζηρ Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο «Παξαγσγή θαη Έιεγρνο θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ» κε ζέκα: «πκβνιή ζηελ πξνηππνπνίεζε ρξσκαηνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιηπνθηιίαο βαζηθψλ θαη νπδεηέξσλ θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ», Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ, , Βαζκφο: Άξηζηα (Δπηβιέπνπζα: Καζ. Άλλα Σζαληίιε-Καθνπιίδνπ). Δκπόνηζη Γιδακηοπικών Γιαηπιβών Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο κε ζέκα: «πκβνιή ζηελ πξνηππνπνίεζε ρξσκαηνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ δεηθηψλ ιηπνθηιίαο. Δθαξκνγή πεηξακαηηθψλ ή ππνινγηζηηθψλ ηηκψλ ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο δνκήο-δξάζεο; Ζ πεξίπησζε ησλ PPAR-γ αγσληζηψλ», Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ, , Βαζκφο: Άξηζηα (Δπηβιέπνπζα: Καζ. Άλλα Σζαληίιε-Καθνπιίδνπ). Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο κε ζέκα: «Ζ ζεκαζία ησλ ππνδνρέσλ PPAR θαη RXR ζηελ δηαδηθαζία ηεο αζεξνγέλεζεο», Β Πξνπαηδεπηηθή Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή, ΔΚΠΑ, , Βαζκφο: Άξηζηα (Δπηβιέπσλ: Καζ. Γξεγφξηνο Κνπξάθιεο). Μεηαδιδακηοπική έπεςνα, Γηεξεχλεζε παζνθπζηνινγηθψλ κεραληζκψλ θαη αμηνιφγεζε ηεο θιηληθήο ζεκαζίαο ησλ πξσηετλσλ Eph-A1, -A2, -A4, -A5 θαη -Α7, HDAC-1,-2, -4 θαη -6, FAK, Src, ΜΣ, RCAS1, MSH2, MLH1, MGMT, MCM-2 θαη MCM-5 ζε αζζελείο κε λενπιαζίεο ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα, ηεο γιψζζαο θαη ηνπ ζηνκάρνπ. Αλάπηπμε πνζνηηθψλ ζρέζεσλ δνκήο-δξάζεο (QSAR) ζηνλ επξχηεξν ρεκηθφ ρψξν ησλ PPAR-γ αγσληζηψλ κε ζηφρν ηελ εμαγσγή θξίζηκσλ θαηεπζπληήξησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ δξαζηηθφηεξσλ θαξκαθνκνξίσλ (Drug Design) πνπ ηαπηφρξνλα ζπλδπάδνπλ επλντθά ραξαθηεξηζηηθά βηνδηαζεζηκφηεηαο θαη κηθξφηεξε πηζαλφηεηα εθδήισζεο θαηλνκέλσλ ηνμηθφηεηαο (ADME/Toxicity). Αλάπηπμε ρξσκαηνγξαθηθψλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ - Υξσκαηνγξαθία Αθηλεηνπνηεκέλσλ Σερλεηψλ Μεκβξαλψλ (Immobilized Artificial Membrane-IAM)- γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο θαηαλνκήο/δηαπεξαηφηεηαο θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ ζε ζπζηήκαηα ιηπνζσκάησλ, εληεξηθψλ θπηηαξηθψλ ζεηξψλ (Caco-2 cells) θαη ηερλεηψλ κεκβξαλψλ (PAMPA). Αλάπηπμε ρξσκαηνγξαθηθψλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ζπγγέλεηαο ζχλδεζεο θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ ζε αιβνπκίλε πιάζκαηνο- Human Serum Albumin (HSA) Biochromatography θαη ζε α-γιπθνπξσηείλε πιάζκαηνο. 3

4 Ξένερ γλώζζερ: Πνιχ θαιή γλψζε Αγγιηθψλ επηπέδνπ proficiency. Καιή γλψζε Γαιιηθψλ επηπέδνπ certificate. Υπήζη ηλεκηπονικών ςπολογιζηών: Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: Microsoft Windows 2000-XP, Microsoft Office 2007, Internet (ECDL Progress Certificate). ηαηηζηηθά πξνγξάκκαηα: SPSS 17.0, Statistica Axa 7.1, Simca-P 10.5-Umetrics, Statmost 2.50, Microsoft Excel Xεκηθά θαη άιια πξνγξάκκαηα: ChemOffice (ChemDraw, Chem 3D), ChemWindow, PrologD, Pallas (CompuDrug, Chemistry ltd.), ClogP for Windows v.4.0 (Biobyte Corp.), ACD Labs Chem Sketch, ADME Boxes 3.0 (PharmaAlgorithm), Hypercube Hyperchem Professional 7.0, GBC HPLC-UV Vis- Fluorescence Winchrom. 5. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ (Ι) Πποπηςσιακή εκπαίδεςζη Απηνδχλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Βηνρεκεία Η (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην), 3 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Απηνδχλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Βηνρεκεία ΗΗ (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην), 4 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Απηνδχλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Φπζηνινγία ηνπ Αλζξψπνπ I, 3 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Απηνδχλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Φπζηνινγία ηνπ Αλζξψπνπ ΗΗ, 4 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Απηνδχλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Παζνθπζηνινγία, 8 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 4

5 πλδηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Σνμηθνινγία Σξνθίκσλ, 5 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Δπηθνπξηθή δηδαζθαιία εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ Οξγαληθήο Υεκείαο, 2 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο 3 πηπρηαθψλ κειεηψλ, Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ: 1. Αιεμάηνπ Όιγα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «Γηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο δηαηξνθήο ζηνλ θηλδπλν εκθάληζεο επηπινθψλ θαηά ηελ θχεζε». 2. Γήκνπ Υξχζα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «Φαξκαθνζξεπηηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ κε πηζαλέο αληηθαξθηληθέο ηδηφηεηεο έλαληη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ: χγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη κειινληηθέο πξννπηηθέο». 3. Σζαγαιηψηε Δπηπρία, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «Ζ αιβνπκίλε ηνπ νξνχ ζηνλ κε κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα: ελάο δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο δηαηξνθηθήο θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ κε θιηληθή θαη πξνγλσζηηθή αμία». Μέινο ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο 6 πηπρηαθψλ κειεηψλ, Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ: 1. αθθά Γαλάε, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «In vitro κειέηε ηεο αληηνμεηδσηηθήο θαη αληηδηαβεηηθήο δξάζεο ηνπ ζπφξνπ θνινθχζαο ηνπ είδνπο Cucurbita moschata». 2. αθαιή Άλλα-Αππικπχ ακπίλα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «In vitro κειέηε ηεο δηαηξνθηθήο αμία αιεχξσλ ζίηνπ». 3. Μήηζνπ Δχα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «In vitro κειέηε ηεο ζξεπηηθήο αμία απνμεξακέλσλ ζήθσλ (Ficus carica)». 4. Κπξηαθνχ Καηεξίλα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «Αλάιπζε θαη δηαηξνθηθή αμία θαηλνιηθψλ ζπζηαηηθψλ». 5. Κσλζηαληηλίδε Μειίλα-Παλαγηψηνπ Αιεμάλδξα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «In vitro κειέηε ηεο αληηνμεηδσηηθήο δξάζεο εθρπιηζκάησλ ηεο εξπζξήο πνηθηιίαο ζηαθπιηνχ Καιακπάθη Λήκλνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εξπζξνχ νίλνπ». 6. Σζαγθξαζνπιε Μαξία-αιηβέξνπ Άλλα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «Πξνζδηνξηζκφο θαηλνιηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη αληηνμεηδσηηθήο δξάζεο ζε ηνπηθνχο νίλνπο ηεο Λήκλνπ». 7. Ξπιηά Παλαγηψηα-Μελεμή Γήκεηξα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «Μειέηε δηαηξνθηθήο αμίαο εηδψλ κειηνχ απφ ηελ ηνπηθή αγνξά ηεο Λήκλνπ». 5

6 πκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία θαη επίβιεςε εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, , Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθή Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ. Γηδαζθαιία καζεκάησλ αλαιπηηθήο ρεκείαο, ρεκείαο πεξηβάιινληνο, θπζηθήο θαξκαθεπηηθήο, θαξκαθεπηηθήο ηερλνινγίαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο, ρεκηθήο ηερλνινγίαο, θνζκεηνινγίαο, ηνμηθνινγίαο, θαξκαθνινγίαο θαη βηνρεκείαο ζε ζπνπδαζηέο ησλ εηδηθεχζεσλ «Σερληθψλ Φαξκάθσλ, Καιιπληηθψλ & Παξεκθεξψλ Πξντφλησλ», «Σερληθψλ Αηζζεηηθήο» θαη «Γηαηξνθνιφγσλ» ζην Η.Η.Δ.Κ. Αθκή, θαη (ΙΙ) Μεηεκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα-μεηαπηςσιακέρ-γιδακηοπικέρ Γιαηπιβέρ (α) πκκεηνρή ζηελ επίβιεςε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ηνπ Γεκήηξηνπ Γειιή κε ηίηιν: «Μειέηε θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ ληκεζνπιηδίνπ. Γηεξεχλεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηεο ιηπνθηιίαο, ηεο δηαιπηφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ ηνληζκνχ», Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθή Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ, Αζήλα (β) πκκεηνρή ζηελ επίβιεςε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ηεο Αληηγφλεο Κνιέηζνπ κε ηίηιν: «Μειέηε ηεο ρξσκαηνγξαθηθήο ζπγθξάηεζεο ζε αληηζηξφθνπ θάζεσο ρξσκαηνγξαθία (RP-HPLC) θαη ρξσκαηνγξαθία αθηλεηνπνηεκέλσλ κεκβξαλψλ (ΗΑΜ) παξαγψγσλ ηεο δηθζνξνθαηλφιεο αλαζηνιέσλ ηεο αλαγσγάζεο ηεο αιδφδεο. χγθξηζε κε ην ζπληειεζηή θαηαλνκήο ζην ζχζηεκα νθαηαλφιεο-λεξνχ», Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθή Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ, Αζήλα (γ) πκκεηνρή ζηελ επίβιεςε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ηνπ Μάξηνπ Υξπζαλζαθφπνπινπ κε ηίηιν: «Γηεμνδηθή κειέηε ηεο ιηπνθηιίαο φμηλσλ ππξξφιπινθαη ηλδφιπιν- παξαγψγσλ αλαζηνιέσλ ηε αλαγσγάζεο ηεο αιδφδεο», Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθή Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ, Αζήλα (δ) πκκεηνρή ζηελ επίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ Γεκήηξηνπ Γαυίδε κε ηίηιν «Ζ θιηληθή ζεκαζία ηεο έθθξαζεο ηνπ RCAS1 ζηνλ θαξθίλν ηνπ παγθξέαηνο», Ηαηξηθή ρνιή, ΔΚΠΑ, Αζήλα (ε) πκκεηνρή ζηελ επίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ Μάξηνπ Υξπζαλζαθφπνπινπ κε ηίηιν: «Μειέηε ηεο ιηπνθηιίαο φμηλσλ ππξξφιπιν- θαη ηλδφιπιν- παξαγψγσλ αλαζηνιέσλ ηε αλαγσγάζεο ηεο αιδφδεο. Δθαξκνγή βηνκηκεηηθήο ρξνκαηνγξαθίαο», Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθή Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ, Αζήλα

7 6. ΔΡΔΤΝΣΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ Μειέηε θαη θιηληθή ζεκαζία βηνδεηθηψλ, κνξηαθψλ κεζνιαβεηψλ, κεκβξαληθψλ θαη ππξεληθψλ ππνδνρέσλ ζε εθθπιηζηηθέο παζήζεηο κε έκθαζε ζηνλ θαξθίλν θαη ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. Ππξεληθνί ππνδνρείο (PPARs, FXR, PXR, RXRs) θαη κεηαβνιηζκφο ηνπ αλζξψπνπ. Αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηεο δηαηξνθήο ζηνλ θίλδπλν εκθάληζεο λνζεξψλ θαηαζηάζεσλ ζηνλ άλζξσπν. Φπζηνινγία θαη παζνθπζηνινγία ιηπψδνπο ηζηνχ: Ο ξφινο ησλ ππνδνρέσλ PPARs θαη ην δίθηπν ησλ κνξηαθψλ κεζνιαβεηψλ αληηπνλεθηίλε-ιεπηίλε-γθξειίλε. Γηεξεχλεζε θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ, per os απνξξφθεζεο, κεκβξαληθήο δηαπεξαηφηεηαο, βηνδηαζεζηκφηεηαο θαη κεραληζκψλ δξάζεο θαξκαθνκνξίσλ, ηνμηθψλ νπζηψλ θαη βηνελεξγψλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ. 7. ΒΡΑΒΔΙΑ ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ Σηκεηηθή δηάθξηζε απφ ην ΗΚΤ σο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο γηα ηελ επίδνζή κνπ ζην δίπισκα εηδίθεπζεο «Παξαγσγή θαη Έιεγρνο Φαξκαθεπηηθψλ Δλψζεσλ», Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Αζήλα Τπνηξνθία απφ ην ΗΚΤ γηα κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζηνλ Σνκέα Δπηζηεκψλ Τγείαο, Τπνηνκέα Φαξκαθεπηηθήο, αθαδεκατθφ έηνο Ζ ππ αξηζκφλ 31 πξνθνξηθή αλαθνίλσζε επηιέρζεθε σο ελαθηήξηα νκηιία ηνπ 47 th Annual Meating of the International Association of Foresnic Toxicologists, Geneva, Switzerlan, August 23-27, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Application of quantitative structure-activity relationships (QSARs) for modeling postmortem redistribution of structurally diverse drugs. Ann Toxicol Anal 2009, 21(S1): S1-5 (O-01). Σηκεηηθή δηάθξηζε-βξαβείν ζην 12 ν Παλειιήλην πλέδξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο, Διιάδα, Θεζζαινλίθε, Ηνχληνο 16-19, Γιαγκίνηρ Κ, Μηραειίδε Υ, ηνιάθεο Β, Αιεμάλδξνπ Π, Σζνπξνχθιεο Γ, Klijanienko J, Γειιαδέηζηκα Η, Θενράξεο. Έθθξαζε πξσηετλψλ επηδηφξζσζεο ηνπ DNA, MSH2, MLH1 θαη MGMT ζε θαινήζεηο θαη θαθνήζεηο παζήζεηο ηνπ ζπξενεηδνχο αδελα. Abstract Book: p305 (P133). Πεξηιήςεηο Αλαθνηλψζεσλ ζε Διιεληθά πλέδξηα, Δξγαζία ππ αξηζκφλ 19. Σηκεηηθή δηάθξηζε-βξαβείν (Βξαβείν Παπαζηακάηε) ζην 19 ν Παλειιήλην πλέδξην Κιηληθήο Ογθνινγίαο θαη ζην 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνζεξαπεπηηθήο Ογθνινγίαο, Αζήλα, Διιάδα, Απξίιηνο 25-27, Σζνπθαιάο Ν, Γιαγκίνηρ Κ, Καβαληδάο Ν, Λππάο 7

8 Γ, Σφιηα Μ, Βακβαθάξε Η, Κσζηάθεο Α, Αιεμάληξνπ Π, Παηζνχξεο Δ, Θενράξεο. Ζ θιηληθή ζεκαζία ηεο έθθξαζεο ησλ ππνδνρέσλ ησλ εθξηλψλ ζηνλ κε κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα. Abstract Book: p73 (ΑΑ103). Σν άξζξν ππ αξηζκφλ 4: Giaginis C, Gatzidou E, Theocharis S. DNA repair systems as targets of cadmium toxicity. Toxicol Appl Pharmacol 2006, 213 (3): » αλαθέξεηαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ Science Direct σο έλα απφ ηα 25 πην αμηφινγα άξζξα ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Toxicology and Applied Pharmacology γηα ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο Απξηιίνπ-Ηνπλίνπ θαη Ηνπιίνπ-επηεκβξίνπ Σν άξζξν ππ αξηζκφλ 15: Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. The current state of the art in HPLC methodology for lipophilicity assessment of basic drugs. A review. J Liq Chromatogr RT 2008, 31: 1-18 αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies σο έλα απφ ηα δέθα άξζξα ηνπ πεξηνδηθνχ κε ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο (citations) γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν Σν άξζξν ππ αξηζκφλ 33: Giaginis C, Giagini A, Theocharis S. Peroxisome Proliferator- Activated Receptor-γ (PPAR-γ) ligands as potential therapeutic agents to treat arthritis. Pharmacol Res 2009, 60(3): αλαθέξεηαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ Science Direct σο έλα απφ ηα 25 πην αμηφινγα άξζξα ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Pharmacological Research γηα ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο Ηνπιίνπ-επηεκβξίνπ 2009 θαη Οθησβξίνπ-Γεθεκβξίνπ Σν άξζξν ππ αξηζκφλ 36: Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Quantitative structure-activity relationship (QSAR) methodology in forensic toxicology: Modeling postmortem redistribution of structurally diverse drugs using multivariate statistics. Forensic Sci Int 2009, 190(1-3): 9-15 αλαθέξεηαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ Science Direct σο έλα απφ ηα 25 πην αμηφινγα άξζξα ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Forensic Science International γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν Ηνπιίνπ-επηεκβξίνπ Σν άξζξν ππ αξηζκφλ 80: Vasileiou I, Katsargyris A, Theocharis S, Giaginis C. Current clinical status on the preventive effects of cranberry consumption against urinary tract infections. Nutr Res, 2013, 33(8): αλαθέξεηαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ Science Direct σο έλα απφ ηα 25 πην αμηφινγα άξζξα ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Nutrition Research γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν Ηνπιίνπ-επηεκβξίνπ

9 8. ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ 1. Έλσζε Διιήλσλ Υεκηθψλ 2. Διιεληθή Δηαηξεία Σνμηθνινγίαο 3. Διιεληθή Δηαηξεία Φαξκαθνινγίαο 4. Διιεληθή Δηαηξεία Φαξκαθεπηηθήο Υεκείαο 9. ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ (I) ςγγπαθή διαηπιβών Κ. Γιαγκίνηρ, Μ. Παηέιε. Listeria monocytogenes, αλαδπφκελν ςπρξφηξνθν παζνγφλν βαθηήξην ησλ ηξνθίκσλ. Κιαζκάησζε ησλ νπδέηεξσλ ιηπνεηδψλ κε ηε ζπζθεπή iatroscan (Σξηρνεηδήο ρξσκαηνγξαθία ιεπηήο ζηνηβάδαο). Πηπρηαθή εξγαζία, Σνκέαο Υεκείαο Σξνθίκσλ, Σκήκα Υεκείαο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Δπηβιέπνπζα: Καζ.. Μαζηξνληθνιή). Κ. Γιαγκίνηρ. πκβνιή ζηελ πξνηππνπνίεζε ρξσκαηνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιηπνθηιίαο βαζηθψλ θαη νπδεηέξσλ θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ. Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζε, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ (Δπηβιέπνπζα: Καζ. Α. Σζαληίιε-Καθνπιίδνπ). Κ. Γιαγκίνηρ. πκβνιή ζηελ πξνηππνπνίεζε ρξσκαηνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ δεηθηψλ ιηπνθηιίαο. Δθαξκνγή πεηξακαηηθψλ ή ππνινγηζηηθψλ ηηκψλ ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο δνκήο-δξάζεο; Ζ πεξίπησζε ησλ PPAR-γ αγσληζηψλ. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζε, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ (Δπηβιέπνπζα: Καζ. Α. Σζαληίιε-Καθνπιίδνπ). Κ. Γιαγκίνηρ. Ζ ζεκαζία ησλ ππνδνρέσλ PPAR θαη RXR ζηελ δηαδηθαζία ηεο αζεξνγέλεζεο. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Β Πξνπαηδεπηηθή Υεηξνπξγηθήο Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή, ΔΚΠΑ (Δπηβιέπσλ: Καζ. Γ. Κνπξάθιεο). (ΙΙ) Μέλορ ηηρ ζςνηακηικήρ επιηποπήρ (Editorial Board) επιζηημονικών πεπιοδικών: Journal of Pharmaceutical Science and Development (2014-ζήκεξα) PPAR Research (2011-ζήκεξα) (IΙI) ύμβοςλορ (Reviewer) ζςνηακηικήρ επιηποπήρ επιζηημονικών πεπιοδικών: 1. African Journal of Pharmacy and Pharmacology 2. Apoptosis 3. BMC Cancer 4. Cancer Chemotherapy and Pharmacology 5. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 9

10 6. Clinica Chimica Acta 7. Clinical Toxicology 8. Current Nutrition and Food Science 9. Current Pharmaceutical Biotechnology 10. Digestive Diseases and Sciences 11. Disease Markers 12. Drug Testing and Analysis 13. E-Journal of Chemistry 14. Expert Opinion on Therapeutic Targets 15. Journal of Clinical and Laboratory Analysis 16. Journal of Experimental and Clinical Cancer Research 17. Journal of Pharmaceutics 18. International Journal of Biomedical Science 19. International Journal of Molecular Sciences 20. International Journal of Inflammation 21. Letters in Drug Design and Discovery 22. Molecular Cancer 23. Nutrition and Cancer 24. PPAR Research 25. World Journal of Surgical Oncology (IV) Κπιηήρ επεςνηηικών ππογπαμμάηυν Κξηηήο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Δπηγελεηηθή θαη θαξθίλνο» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην «Cancer TMOI of the French National Alliance for Life and Health Sciences (AVIESAN)» θαη ην «French National Cancer Institute (INCa)», Inserm, Département de l Evaluation et du Suivi des Programmes, August 2013, Paris, France. (V) ςγγπαθή Βιβλίυν Δγρεηξίδην Φπζηνινγίαο. Silbernagl S, Despopoulos A. ISBN: Ηαηξηθέο Δθδφζεηο ΠΥ Παζραιίδε, Δπηκέιεηα επηκέξνπο ελνηήησλ. 10

11 10. ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ-ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ 1 νπ Θεξηλνχ ρνιείνπ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ κε ζέκα: «Μεζνγεηαθά Σξφθηκα θαη Γηαηξνθηθή Αμία: χγρξνλεο Σάζεηο ζηελ Δπηζηήκε ησλ Σξνθίκσλ θαη ηεο Γηαηξνθήο» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Απγνχζηνπ 2012, ζηε Μχξηλα, Λήκλνπ, (https://mediterrafoods2012.pns.aegean.gr). Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο νκάδαο ππνζηήξημεο ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ 18 th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships, Ρφδνο, Διιάδα, εκπηεκβξίνπ 2010 (http://www.euroqsar2010.gr). Μέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπδψλ, ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ, ηεο Δπηηξνπήο Τπνδνκψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Φνηηεηηθψλ Θεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Οξγάλσζε, ζπγγξαθή θαη επηκέιεηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ νδεγνχ ζπνπδψλ σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Οξγάλσζε θαη ζπγγξαθή ηκεκάησλ ηεο έθζεζεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε θαη ζχληαμε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σερληθή ππνζηήξημε-ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε εξσηεκαηνινγίσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΚ ΗΗ: «Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο». Αζήλα 2008 (http://www.pharm.uoa.gr). Οξγάλσζε ζεκεηψζεσλ, καζεκάησλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ αλαιπηηθήο ρεκείαο, θαξκαθνινγίαο, ηνμηθνινγίαο, θιηληθήο ρεκείαο, θπζηθήο θαξκαθεπηηθήο, θαξκαθεπηηθήο ηερλνινγίαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο, ρεκηθήο ηερλνινγίαο, ρεκείαο πεξηβάιινληνο θαη θνζκεηνινγίαο ζε ζπνπδαζηέο ησλ εηδηθεχζεσλ «Σερληθψλ Φαξκάθσλ, Καιιπληηθψλ & Παξεκθεξψλ Πξντφλησλ» θαη «Σερληθψλ Αηζζεηηθήο» ζην Η.Η.Δ.Κ. Αθκή θαηά ηα αθαδεκατθά έηε θαη Οξγάλσζε θαη ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ δηαιέμεσλ ησλ καζεκάησλ Φπζηνινγία ηνπ Αλζξψπνπ Η θαη ΗΗ, ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εμακήλνπ αληίζηνηρα, αθαδεκατθά έηε , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 11

12 Οξγάλσζε θαη ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ δηαιέμεσλ ηνπ παζήκαηνο Παζνθπζηνινγίαο, φγδνπ εμακήλνπ, αθαδεκατθφ έηνο , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Οξγάλσζε θαη ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ δηαιέμεσλ ησλ καζεκάησλ Βηνρεκείαο Η θαη ΗΗ, θαζψο θαη αζθήζεσλ-εξσηήζεσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο, ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εμακήλνπ αληίζηνηρα, αθαδεκατθά έηε , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Οξγάλσζε θαη ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζηεξηαθέο θαη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο ησλ καζεκάησλ Βηνρεκεία Η θαη ΗΗ, ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εμακήλνπ αληίζηνηρα, αθαδεκατθά έηε , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Οξγάλσζε θαη ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ δηαιέμεσλ ηνπ καζήκαηνο Σνμηθνινγία Σξνθίκσλ, πέκπηνπ εμακήλνπ, αθαδεκατθά έηε , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 11. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ (Ι) Παποςζίαζη επγαζιών ζε διεθνή ζςνέδπια-επιζηημονικέρ ζςνανηήζειρ 54 πξνθνξηθέο ή αλαξηεκέλεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε Γηεζλή ζπλέδξηα. (ΙΙ) Παποςζίαζη επγαζιών ζε ελληνικά ζςνέδπια-επιζηημονικέρ ζςνανηήζειρ 34 πξνθνξηθέο ή αλαξηεκέλεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα. 12. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ 12.Α1. ΠΛΗΡΔΙ ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΜΔ ΚΡΙΣΔ (ςνοπηικά) Ήδε δεκνζηεπζείζεο: 91 Γεθηέο πξνο δεκνζίεπζε (in press): 2 χλνιν: 93 ΔΙΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ Πεηξακαηηθέο-Κιηληθνεξγαζηεξηαθέο κειέηεο: 61 Αλαζθνπήζεηο: 31 Δθδνηηθφ ζεκείσκα (Editorial): 1 ΔΙΡΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΤΓΓΡΑΦΔΧΝ: 1νο ζε: 52 2νο ζε: 17 12

13 Άιιε ζέζε ζε: 22 Σειεπηαίνο ζε: 2 ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΑΠΗΥΗΗ πλνιηθφο: 234,805 Μέζνο φξνο: 2,525 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ Απφ ISI (Web of Sciences, Scopus): 1153 Απφ βηβιία: 21 Απφ άιιεο αλαθνξέο: 12 Δηεξναλαθνξέο (χλνιν): 1095 Απηναλαθνξέο (Απφ ISI): 88 χλνιν: 1186 h-index: Α2. ΠΛΗΡΔΙ ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΜΔ ΚΡΙΣΔ (Αναλςηικά) 1. Kouraklis G, Theocharis S, Vamvakas P, Vagianos C, Glivanou A, Giaginis C, Sioka C. Cyclin D 1 and Rb protein expression and their correlation with prognosis in patients with colon cancer. World J Surg Oncol 2006, 4(1): 5. (IF: 1,090). 2. Giaginis C, Dellis D, Tsantili-Kakoulidou A. Effect of mobile phase aqueous component on RP-TLC retention and its implication in lipophilicity determination for a series of structurally diverse drugs. JPC- J Planar Chromatogr Modern TLC 2006, 19: (IF: 0,955). 3. Vrakas D, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Different retention behaviour of structurally diverse basic and neutral drugs in immobilized artificial membrane and reversed-phase high performance liquid chromatography: Comparison with octanol-water partitioning. J Chromatogr A 2006, 1116 (1-2): (IF: 4,612). 4. Giaginis C, Gatzidou E, Theocharis S. DNA repair systems as targets of cadmium toxicity. Toxicol Appl Pharmacol 2006, 213 (3): (IF: 3,975). 5. Koufopoulou S-A, Pistos C, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Application of the ion pair concept to the n-octanol-water partitioning of cefepime and cefpirome. Int J Pharm 2006, 316 (1-2): (IF: 3,458). 13

14 6. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Contribution to the standardization of the chromatographic conditions for the lipophilicity assessment of neutral and basic drugs. Anal Chim Acta 2006, : (IF: 4,387). 7. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Peroxisome-Proliferator Activated Receptor γ (PPARγ) ligands as bone turnover modulators. Expert Opin Invest Drugs 2007, 16(2): (IF: 4,744). 8. Dellis D, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Physicochemical profile of nimesulide. Exploring the interplay of lipophilicity, solubility and ionization. J Pharm Biomed Anal 2007, 44(1): (IF: 2,947). 9. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. A consideration of PPAR-γ ligands in respect to lipophilicity: current trends and perspectives. Expert Opin Invest Drugs 2007, 16(4) : (IF: 4,744). 10. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Peroxisome Proliferator-Activated Receptors (PPARs) in the control of bone metabolism. Fundam Clin Pharmacol 2007, 21(3): (IF: 1,988). 11. Theocharis S, Giaginis C, Parasi A, Margeli A, Kakisis J, Agapitos E, Kouraklis G. Expression of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-gamma in colon cancer: correlation with histopathological parameters, cell cycle related molecules and patients survival. Dig Dis Sci 2007, 52(9): (IF: 2,260). 12. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Octanol/water partitioning simulation by reversed-phase high performance liquid chromatography for structurally diverse acidic drugs: Effect of n-octanol as mobile phase additive. J Chromatogr A 2007, 1166(1-2): (IF: 4,612). 13. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Investigation of the lipophilic behaviour of some Thiazolidinediones. J Chromatogr B 2007, 857(2): (IF: 2,487). 14. Giaginis C, Margeli A, Theocharis S. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ (PPAR-γ) ligands as investigational modulators of angiogenesis. Expert Opin Invest Drugs 2007, 16(10): (IF: 4,744). 15. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. The current state of the art in HPLC methodology for lipophilicity assessment of basic drugs. A review. J Liq Chromatogr RT 2008, 31: (IF: 0,565). 16. Papaefthymiou M, Giaginis C, Theocharis S. DNA repair alterations in common pediatric malignancies. Med Sci Monit 2008, 14(1): RA8-15. (IF: 1,358). 14

15 17. Vrakas D, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Electrostatic interactions and ionization effect in IAM retention. A comparative study with octanol-water partitioning. J Chromatogr A 2008, 1187 (1-2): (IF: 4,612). 18. Giaginis C, Davides D, Zarros A, Noussia O, Kouraklis G, Theocharis S. Clinical significance of tumor-associated antigen RCAS1 expression in human pancreatic ductal adenocarcinoma. Dig Dis Sci 2008, 53 (6): (IF: 2,260). 19. Giaginis C, Tsantili Kakoulidou A, Theocharis S. Peroxisome Proliferator Activated Receptor-γ (PPAR-γ) ligands: potential pharmacological agents for targeting the angiogenic signaling cascade in cancer. PPAR Res 2008, 2008: (IF: 2,685). 20. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Alternative measures of lipophilicity. From octanol water partitioning to IAM retention. J Pharm Sci 2008, 97(8): (IF: 3,130). 21. Giaginis CT, Zarros AC, Papaefthymiou MA, Papadopouli AE, Sfiniadakis IK, Theocharis SE. Coxsackievirus and Adenovirus Receptor expression in human endometrial adenocarcinoma: possible clinical implications. World J Surg Oncol 2008, 6(1): 59. (IF: 1,090). 22. Giaginis C, Spanopoulou E, Theocharis S. PPAR-γ signaling pathway in placental development and function: A potential therapeutic target in the treatment of gestational diseases. Expert Opin Ther Targets 2008, 12(8): (IF: 4,130). 23. Giaginis C, Tsourouflis G, Theocharis S. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ (PPAR-γ) ligands: novel pharmacological agents in the treatment of ischemia reperfusion injury. Curr Mol Med 2008, 8(6): (IF: 4,197). 24. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Quantitative structure-activity relationships for PPAR-γ binding and gene transactivation of tyrosine-based agonists using multivariate statistics. Chem Biol Drug Des 2008, 72(4): (IF: 2,469). 25. Gikas S, Tsopelas F, Giaginis C, Dimitrakopoulos J, Livadara T, Archontaki E, Tsantili- Kakoulidou A. Chromatographic behavior of zwitterionic enalapril-exploring the conditions for lipophilicity assessment. J Pharm Biomed Anal 2008, 48(3): (IF: 2,947). 26. Giaginis C, Georgiadou M, Dimakopoulou K, Tsourouflis G, Gatzidou E, Kouraklis G, Theocharis S. Clinical significance of MCM-2 and MCM-5 expression in colon cancer: Association with clinicopathological parameters and tumor proliferative capacity. Dig Dis Sci 2009, 54(2): (IF: 2,260). 27. Giaginis C, Katsamangou E, Tsourouflis G, Zizi-Serbetzoglou D, Kouraklis G. Theocharis S. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-gamma and RXR-alpha expression in pancreatic ductal adenocarcinoma: association with clinicopathological parameters, tumor 15

16 proliferative capacity and patients survival. Med Sci Monit 2009, 15(5): BR148-BR156. (IF: 1,358). 28. Gribilas G, Zarros A, Zira A, Giaginis C, Tsourouflis G, Liapi C, Spiliopoulou C, Theocharis SE. Involvement of Hepatic Stimulator Substance in experimentally induced fibrosis and cirrhosis in the rat. Dig Dis Sci 2009, 54(11): (IF: 2,260). 29. Giaginis C, Vgenopoulou S, Tsourouflis G, Politi EN, Kouraklis GP, Theocharis SE. Expression and clinical significance of focal adhesion kinase (FAK) in the two distinct histological types, intestinal and diffuse, of human gastric adenocarcinoma. Path Oncol Res 2009, 15(2): (IF: 1,555). 30. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. RPTLC retention indices of basic and neutral drugs as surrogates of octanol-water distribution coefficients. Effect of buffer constituents and ph. JPC- J Planar Chromatogr-Modern TLC 2009, 22(3): (IF: 0,955). 31. Giaginis C, Giagini A, Theocharis S. Receptor-binding Cancer Antigen expressed on SiSo cells (RCAS1): a novel biomarker in the diagnosis and prognosis of human neoplasia. Histol Histopathol 2009, 24(6): (IF: 2,281). 32. Giaginis C, Daskalopoulou S, Vgenopoulou S, Sfiniadakis I, Kouraklis G, Theocharis S. Heat Shock Protein (HSP)-27, -60 and -90 expression in gastric cancer: association with clinicopathological variables and patient survival. BMC Gastroenterol 2009, 9: 14. (IF: 2,110). 33. Giaginis C, Giagini A, Theocharis S. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ (PPAR-γ) ligands as potential therapeutic agents to treat arthritis. Pharmacol Res 2009, 60(3): (IF: 4,346). 34. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Quantitative Structure-Activity Relationships for PPAR-γ binding and gene transactivation of indole-based agonists using multivariate statistics. QSAR & Combin Sci 2009, 28(8): (IF: 2,388). 35. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Structural basis for the design of PPAR-γ ligands. A survey on Quantitative Structure- Activity Relationships. Min Rev Med Chem 2009, 9(9): (IF: 2,865). 36. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Quantitative structure-activity relationship (QSAR) methodology in forensic toxicology: Modeling postmortem redistribution of structurally diverse drugs using multivariate statistics. Forensic Sci Int 2009, 190(1-3): (IF: 2,307). 37. Giaginis C, Margeli A, Kouraklis G, Zira A, Tsourouflis G, Theocharis S. Diagnostic and prognostic utility of serum Receptor-binding Cancer Antigen expressed on SiSo cells (RCAS1) levels in colon cancer patients. Int J Biol Markers 2009, 24(2): (IF: 1,592). 16

17 38. Koufopantelis P, Georgakakou S, Kazanis M, Giaginis C, Margeli A, Papargiri S, Panderi I. Direct injection liquid chromatography/ positive-ion electrospray ionization mass spectrometric quantification of methotrexate, folinic acid, folic acid and ondansetron in human serum. J Chromatogr B 2009, 877(30): (IF: 2,487). 39. Giaginis C, Zira A, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Application of quantitative structure-activity relationships (QSARs) for modeling drug and chemical transport across the human placenta barrier: A multivariate data analysis approach. J Appl Toxicol 2009, 29(8): (IF: 2,597). 40. Giaginis C, Nikiteas N, Margeli A, Tzanakis N, Rallis G, Kouraklis G, Theocharis S. Serum tissue inhibitor of metalloproteinase-1 and -2 (TIMP-1 and TIMP-2) levels in colorectal cancer patients: associations with clinicopathological variables and patients survival. Int J Biol Markers 2009, 24(4): (IF: 1,592). 41. Karantonis HC, Gribilas G, Stamoulis I, Giaginis C, Spiliopoulou C, Kouraklis G, Demopoulos C, Theocharis SE. Platelet Activating Factor involvement in thioacetamideinduced experimental liver fibrosis and cirrhosis. Dig Dis Sci 2010, 55(2): (IF: 2,260). 42. Giaginis C, Tsourouflis G, Zizi-Serbetzoglou A, Kouraklis G, Chatzopoulou E, Theocharis S. Clinical significance of Ephrin (Eph)-A1, -A2, -A4, -A5 and -A7 receptors in pancreatic ductal adenocarcinoma. Pathol Oncol Res 2010, 16: (IF: 1,555). 43. Giaginis C, Vgenopoulou S, Vielh P, Theocharis S. MCM proteins as diagnostic and prognostic tumor markers in the clinical setting. Histol Histopathol 2010, 25(3): (IF: 2,281). 44. Vasileiou I, Giaginis C, Klonaris C, Theocharis S. Insights into pain-inducing and - related gene expression: a challenge for development of novel targeted therapeutic approaches. Fundam Clin Pharmacol 2011, 25(1): (IF: 1,988). 45. Katsargyris A, Theocharis S, Tsiodras S, Giaginis C, Bastounis E, Klonaris C. Enhanced TLR4 endothelial cell immunohistochemical expression in symptomatic carotid atherosclerotic plaques. Expert Opin Ther Targets 2010, 14(1):1-10. (IF: 4,130). 46. Giaginis C, Zarros A, Alexandrou P, Klijanienko J, Delladetsima I, Theocharis S. Evaluation of Coxsackievirus and Adenovirus Receptor (CAR) expression in human benign and malignant thyroid lesions. APMIS 2010, 118(3): (IF: 2,068). 47. Michailidi C #, Giaginis C #, Stolakis V, Alexandrou P, Klijanienko J, Delladetsima I, Chatzizacharias N, Tsourouflis G, Theocharis S ( # Equal Contribution). Evaluation of FAK and Src expression in human benign and malignant thyroid lesions. Pathol Oncol Res 2010, 16(4): (IF: 1,555). # Equal contribution. 17

18 48. Chatzizacharias N, Giaginis C, Zizi-Serbetzoglou D, Kouraklis G, Karatzas G, Theocharis S. Evaluation of the clinical significance of Focal Adhesion Kinase and Src expression in human pancreatic ductal adenocarcinoma. Pancreas 2010, 39(6): (IF: 2,953). 49. Giaginis C, Zira A, Katsargyris A, Klonaris C, Theocharis S. Clinical implication of plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) levels in patients with advanced carotid atherosclerosis. Clin Chem Lab Med 2010, 48(7): (IF: 3,009). 50. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Rodriguez J, Jouffroy T, Girod A, Point D, Tsourouflis G, Sastre-Garau X. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ (PPAR-γ) expression in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. J Cancer Res Clin Oncol 2011, 137(2): (IF: 2,914). 51. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Rodriguez J, Jouffroy T, Girod A, Point D, Tsourouflis G, Sastre-Garau X. Expression of DNA repair proteins, MSH2, MLH1 and MGMT in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. J Oral Pathol Med 2011, 40(3): (IF: 2,055). 52. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. The performance of 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ionic liquid as mobile phase additive for HPLC-based lipophilicity assessment. Biomed Chromatogr 2011, 25(5): (IF: 1,945). 53. Giaginis C, Giagini A, Tsourouflis G, Gatzidou E, Kouraklis G, Theocharis S. MCM-2 and MCM-5 expression in gastric adenocarcinoma: clinical significance and comparison with Ki-67 proliferative marker. Dig Dis Sci 2011, 56(3): (IF: 2,260). 54. Chrysanthakopoulos M, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Retention of structurally diverse drugs on Human Serum Albumin Chromatography and its potential to simulate plasma protein binding. J Chromatogr A 2010, 1217(37): (IF: 4,612). 55. Katsargyris A, Theocharis S, Tsiodras S, Giaginis C, Bastounis E, Klonaris C. Toll-Like Receptor-4 immunohistochemical expression is enhanced in macrophages of symptomatic carotid atherosclerotic plaques. Cerebrovasc Dis 2011, 31(1): (IF: 2,814). 56. Chatzizacharias NA, Giaginis C, Gatzidou E, Tsourouflis G, Sfiniadakis I, Theocharis S. Expression and clinical significance of FAK and Src proteins in human endometrial adenocarcinoma. Pathol Oncol Res. 2011, 17(2): (IF: 1,555). 57. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Rodriguez J, Jouffroy T, Girod A, Point D, Tsourouflis G, Sastre-Garau X. Metallothionein expression in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. Histopathology 2011, 59(3): (IF: 2,857). 58. Giaginis C, Michailidi C, Stolakis V, Alexandrou P, Tsourouflis G, Klijanienko J, Delladetsima I, Theocharis S. Expression of DNA repair proteins, MSH2, MLH1 and MGMT 18

19 in human benign and malignant thyroid lesions: an immunohistochemical study. Med Sci Monit. 2011, 17(3): BR81-BR90. (IF: 2,055). 59. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Assessing drug transport across the human placental barrier: From in vivo and in vitro measurements to the ex vivo perfusion method and in silico techniques. Curr Pharm Biotechnol. 2011, 12(5): (IF: 2,690). 60. Giaginis C, Klonaris C, Katsargyris A, Spiliopoulou C, Kouraklis G, Theocharis S. Correlation of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ (PPAR-γ) and Retinoid X Receptor-α (RXR-α) expression with clinical risk factors in patients with advanced carotid atherosclerosis. Med Sci Monit. 2011, 17(7): CR381-CR391. (IF: 1,358). 61. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Rodriguez J, Jouffroy T, Girod A, Point D, Tsourouflis G, Sastre-Garau X. RCAS1 expression in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. Med Sci Monit. 2011, 17(8): BR228-BR234. (IF: 1,358). 62. Giaginis C, Theocharis S. Current evidence on the anticancer potential of Chios mastic gum. Nutr Cancer, 2011, : (IF: 2,695). 63. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Rodriguez J, Jouffroy T, Girod A, Point D, Alexandrou P, Sastre-Garau X. Histone deacetylase (HDAC)-1 and -2 expression in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. J Oral Med Pathol 2011, 40(9): (IF: 2,055). 64. Karidis NP, Giaginis C, Tsourouflis G, Alexandrou P, Delladetsima I, Theocharis S. Eph- A2 and Eph-A4 expression in human benign and malignant thyroid lesions: an immunohistochemical study. Med Sci Monit 2011, 17(9): BR257-BR265. (IF: 1,358). 65. Giaginis C, Demetriou N, Alexandrou P, Stolakis V, Delladetsima I, Klijanienko J, Griniatsos I, Theocharis S. Evaluation of receptor-binding cancer antigen expressed on SiSo cells (RCAS1) expression in human benign and malignant thyroid lesions. Med Sci Monit, 2012, 18(4): BR123-BR129. (IF: 1,358). 66. Chatzizacharias N, Kouraklis G, Giaginis C, Theocharis S. Clinical significance of Src expression and activity in human neoplasia. Histol Histopathol, 2012, 27(6): (IF: 2,281). 67. Katsargyris A, Tampaki EC, Giaginis C, Theocharis S. Cranberry as promising natural source of potential anticancer agents: current evidence and future perspectives. Anticancer Agents Med Chem, 2012, 12(6): (IF: 2,610). 68. Giaginis C, Politi E, Margeli E, Sfiniadakis E, Kouraklis G, Theocharis S. Expression of Peroxisome Proliferator Activated Receptor-gamma (PPAR-γ) in human non-small cell lung 19

20 carcinoma: correlation with clinicopathological parameters, proliferation and apoptosis related molecules and patients survival. Pathol Oncol Res 2012, 18(4): (IF: 1,555) 69. Kotta-Loizou I, Giaginis C, Theocharis S. The role of peroxisome proliferator-activated receptor-γ in breast cancer. Anticancer Agents Med Chem 2012,12(9): (IF: 2,610). 70. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Alexandrou P, Patsouris E, Sastre-Garau X. FAK and Src expression in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. J Cancer Res Clin Oncol, 2012, 138(8): (IF: 2,914). 71. Koutsounas I, Giaginis C, Theocharis S. Farnesoid X receptor (FXR) from normal to malignant state. Histol Histopathol, 2012, 27(7): (IF: 2,281). 72. Giaginis C, Papadopouli A, Zira A, Katsargyris C, Klonaris C, Theocharis S. Clinical implication of osteoprotegerin (OPG) and receptor activator of the nuclear factor θb ligand (RANKL) in patients with advanced carotid atherosclerosis. Med Sci Monit 2012, 18(10): CR (IF: 1,358). 73. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Current toxicological aspects on drug and chemical transport and metabolism across the human placental barrier. Expert Opin Drug Metab Toxicol, 2012, 8(10): (IF: 2,944). 74. Katafygiotis P, Giaginis C, Patsouris E, Theocharis S. Histone deacetylase inhibitors as potential therapeutic agents for the treatment of malignant mesothelioma. Anticancer Agents Med Chem, 2013, 13(3): (IF: 2,610). 75. Koutsounas I, Theocharis S, Patsouris E, Giaginis C. Pregnane X Receptor (PXR) at the crossroads of human metabolism and disease. Curr Drug Metabolism, 2013,14(3): (IF: 4,405). 76. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Quantitative Structure -Retention Relationships as a useful tool to characterize chromatographic systems and their potential to simulate biological processes. Chromatographia, 2013, 76(5-6): (IF: 1,437). 77. Koutsounas I, Giaginis C, Patsouris E, Theocharis S. Current evidence for histone deacetylase inhibitors in pancreatic cancer. World J Gastroenterol, 2013, 19(6): (IF: 2,547). 78. Koutsounas I, Giaginis C, Theocharis S. Histone deacetylase inhibitors and pancreatic cancer: are there any promising results in clinical trials? World J Gastroenterol, 2013, 19(8): (IF: 2,547). 79. Vallianatou T, Lambrinidis G, Giaginis C, Mikros E, Tsantili-Kakoulidou A. Analysis of PPAR-α/γ Activity by Combining 2-D QSAR and Molecular Simulation. Molecular Informatics, 2013, 32(5-6): (IF: 2,338). 20

21 80. Vasileiou I, Katsargyris A, Theocharis S, Giaginis C. Current clinical status on the preventive effects of cranberry consumption against urinary tract infections. Nutr Res, 2013, 33(8): (IF: 2,142). 81. Giaginis C, Efkarpidis T, Alexandrou P, Patsouris E, Kouraklis G, Theocharis S. Increased RCAS1 expression is associated with advanced histopathological stage and poor prognosis in patients with gastric adenocarcinoma. Dis Markers, 2013, 35(4): (IF: 2,140). 82. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Octanol/water partitioning simulation by reversed phase HPLC for structurally diverse acidic drugs: Comparison of three columns in presence and absence of n-octanol as mobile phase additive. J Sep Sci, 2013, 36(24): (IF: 2,591). 83. Tsioli P, Patsouris E, Giaginis C, Theocharis S. DNA Repair Systems in Rhabdomyosarcoma. Histol Histopathol, 2013, 28(8): (IF: 2,281). 84. Giaginis C, Alexandrou P, Delladetsima I, Patsouris E, Theocharis S.Clinical significance of histone deacetylase (HDAC)-1, -2, 4 and -6 expression in human malignant and benign thyroid lesions. Tumour Biology, 2014, 35(1): (IF: 2,518) 85. Chatzizacharias N, Giaginis C, Agapitos E, Theocharis S. The role of Ephrins receptors and ephrins ligands in normal placental development and disease. Expert Opin Ther Targets, 2014, 18(3): (IF: 4,130). 86. Giaginis C, Tsoukalas N, Bournakis E, Alexandrou P, Kavantzas N, Patsouris E, Theocharis S. Ephrin receptor (Eph) -A1, -A4, -A5 and -A7 expression in human non-small cell lung carcinoma: associations with clinicopathological parameters, tumor proliferative capacity and patients survival. BMC Clinical Pathology, 2014, 14(1): 8. (IF: 2,150). 87. Giaginis C, Kourou E, Giagini A, Patsouris E, Kouraklis G, Theocharis S. Plateletactivating factor (PAF) receptor expression is associated with histopathological stage and grade and patients survival in gastric adenocarcinoma. Neoplasma, 2014, 3: (IF: 1,574). 88. Vallianatou T, Chrysanthakopoulos M, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Investigation of the retention behavior of structurally diverse drugs on alpha1 acid glycoprotein column: Insight on the molecular factors involved and correlation with protein binding data. Eur J Pharm Sci, 2014, 60C: (IF: 2,987). 89. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Applying quantitative structure-activity relationship (QSAR) methodology for modeling postmortem redistribution of benzodiazepines and tricyclic antidepressants. J Anal Toxicol, 2014, 38: (IF: 2,107). 21

22 90. Tsoukalas N, Kostakis ID, Siakavellas S, Giaginis C, Bournakis E, Sfiniadakis I, Karameris A, Patsouris E, Theocharis S. The clinical and pathological significance of RCAS1 expression as prognostic biomarker in non small cell lung cancer. In Vivo, 2014, 28: (IF: 1,219). 91. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Alexandrou P, Patsouris E, Sastre-Garau X. Ephrin-A1, -A2, -A4 and -A7 expression in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. Pathol Oncol Res, 2014, 20: (IF: 1,555). 92. Theocharis S, Kotta-Loizou I, Klijanienko J, Giaginis C, Alexandrou P, Dana E, Rodriguez J, Patsouris E, Sastre-Garau X. Extracellular signal-regulated kinase (ERK) expression and activation in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. Tumour Biology, in press. (IF: 2,518) 93. Pateras I, Giaginis C, Tsigris C, Patsouris E, Theocharis S. NF-kB signaling at the crossroads of inflammation and atherogenesis: searching for new therapeutic links. Expert Opin Ther Targets, in press. (IF: 4,130). 12.Α3. ΤΠΟΒΛΗΘΔΝΣΔ ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΜΔ ΚΡΙΣΔ (Αναλςηικά) 1. Giaginis C, Alexandrou P, Delladetsima I, Troungos C, Patsouris E, Theocharis S. Clinical significance of EphB4 and EphB6 expression in human malignant and benign thyroid lesions. Pathol Oncol Res, submitted. 2. Tasoulas J, Giaginis C, Patsouris E, Manolis E, Theocharis S. Histone deacetylase inhibitors (HDACIs) in oral squamous cell carcinoma treatment. Expert Opin Invest Drugs, submitted. 3. Gatzidou E, Mantzourani M, Giaginis C, Giagini A, Kouraklis G, Patsouris E, Theocharis S. Augmenter of liver regeneration (ALR) gene expression in human colon cancer cell lines and clinical tissue samples. Clin Colon Cancer, submitted. 4. Giaginis C, Koutsounas I, Alexandrou P, Zizi-Serbetzoglou, Patsouris E, Kouraklis G, Theocharis S. Elevated Farnesoid X Receptor (FXR) and Retinoid X Receptors (RXRs) expression is associated with less tumour aggressiveness and favourable prognosis in patients with pancreatic adenocarcinoma. Neoplasma, submitted. 5. Koutsounas I, Giaginis C, Alexandrou P, Zizi-Serbetzoglou, Patsouris E, Kouraklis G, Theocharis S. Pregnane X Receptor (PXR) expression in human pancreatic adenocarcinoma: associations with clinicopathological parameters, tumor proliferative capacity, patients survival and Retinoid X Receptors (RXRs) expression. Pancreas, submitted. 22

23 6. Giaginis C, Alexandrou P, Tsoukalas N, Sfiniadakis I, Kavantzas N, Agapitos E, Patsouris E, Theocharis S. Human antigen receptor (HuR) and cycloxygenase-2 (COX-2) expression in human non-small cell lung carcinoma: association with clinicopathological parameters, tumour proliferative capacity and patients survival. Tumour Biology, submitted. 7. Koutsounas I, Theocharis S, Patsouris E, Giaginis C. Farnesoid X Receptor (FXR) polymorphisms in human metabolism and disease. Expert Opin Drug Metab Toxicol, submitted. Invitation. 12.Α3. ΠΛΗΡΔΙ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΞΔΝΟΓΛΧΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΧΝ 1. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. A QSAR study on PPAR-γ agonists using multivariate data analysis. International Proceedings of 5 th Joint Meeting in Medicinal Chemistry, D Kikelj (ed), Portoroz, Slovenia, Medimond-Monduzzi, Intern Proc 2007, p.p Giaginis C, Zira A, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Simple physicochemical properties as effective filters for risk estimation of drug transport across the human placental barrier. International Proceedings of 5 th Panhellenic Congress of Pharmacology, Athens, Greece, May 23-25, Rev Clin Pharmacol Pharmakokinet, 2008, 22(8): Giaginis C, Zira A, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Property distribution in the chemical space of PPAR-γ agonists- Evaluation of drug-like characteristics. International Proceedings of 5 th Panhellenic Congress of Pharmacology, Athens, Greece, May 23-25, Rev Clin Pharmacol Pharmakokinet, 2008, 22(8): Α4. ΚΑΣΑΥΧΡΗΔΙ Δ ΒΑΔΙ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 1. Kontos CK, Pavlou MAS, Giaginis C. MCM5 (minichromosome maintenance complex component 5). Atlas Genet Cytogenet Oncol Haematol. July URL : 2. Gatzidou ET, Theocharis S, Giaginis C. EPHA2 (EPH receptor A2). Atlas Genet Cytogenet Oncol Haematol. March URL : 23

24 12.B.1 ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΠΔΡΙΛΗΦΔΙ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΓΡΙΑ (ςνοπηικά) ςνολικόρ απιθμόρ: 54 ειπά ςποτηθίος μεηαξύ ζςγγπαθέυν 1νο ζε 23 2νο ζε 16 Σειεπηαίνο ζε 0 Άιιε ζέζε ζε Β2. ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΠΔΡΙΛΗΦΔΙ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΓΡΙΑ (Αναλςηικά) 1. Stamoulis J, Karmpaliotis K, Kouraklis G, Margeli Al, Giaginis C, Paraskevopoulou C, Theocharis S. Zinc supplementation modulates experimentally induced liver fibrosis. 10 th INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY. Tampere, Finland, July 11-15, Toxicol Appl Pharmacol 2004, 197(3): (P668). 2. Theocharis S, Kourou E, Giaginis C, Margeli A, Efkarpidis T, Dimitroulis D, Tsourouflis G, Kouraklis G. Focal Adhesion Kinase (FAK) immunohistochemical expression in gastric adenocarcinoma: correlation with clinicopathological parameters and patients survival. 40 TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR SURGICAL RESEARCH. Konya, Turkey, May 25 28, Eur J Surg Res 2005, 28(1): P Vrakas D, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Immobilized artificial membrane (IAM) chromatographic retention factors of structurally diverse drugs as a measure of lipophilicity. 4 TH JOINT MEETING ON MEDICINAL CHEMISTRY. Vienna, Austria, June 20-23, 2005, Scientia Pharmaceutica 2005, 73(1): S Theocharis S, Efkarpidis T, Giaginis C, Sfiniadakis I, Spiliopoulou C, Kouraklis G. RCAS1 expression in gastric cancer:correlation with clinicopathological variables and patients outcome. 20 th EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY. Paris, France, September 3-8, Virchows Arciv 2005, 447(2): 324 (P295). 5. Theocharis S, Apostolakou F, Gribilas G, Kouraklis G, Spiliopoulou C, Giaginis C, Liapi C. Alterations of antioxidant enzymes in liver and erythrocytes in experimentally-induced liver fibrosis. 42 nd CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETIES OF TOXICOLOGY EUROTOX Cracow, Poland, September 11-14, Toxicol Lett 2005, 158 (Suppl1): S176 (P14-09). 24

ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο

ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΑΠΘ ΣΟ ΓΝΧΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ ΜΔΡΟ Η ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΝΛΝΚΑ: Κξπζηαιιέληα Αιεμαλδξάθε ΓΗΔΘΛΠΖ: Πεξηθιένπο 11, Μαξνύζη ΡΖΙΔΦΩΛΝ: 2108024440 (θηλ.) 6977616161 E-mail: alexandrakik@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 ΒΑΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ. 1978: Απνιπηήξην Λπθείνπ (Β' Λχθεην Αξξέλσλ Λακίαο).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 ΒΑΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ. 1978: Απνιπηήξην Λπθείνπ (Β' Λχθεην Αξξέλσλ Λακίαο). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ηδεξάο Γεκήηξηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γντξάλεο 42, 113 63 Αζήλα ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 email URL ΗΜ. ΓΔΝΝΗΔΩ: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ: ΒΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ονομαηεπώνυμο Βαθμίδα Γνωζηικό ανηικείμενο Δργαζηήριο Γραθείο ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ Λέθηνξαο Παζνινγηθή Αλαηνκηθή Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Βηνγξαθηθό εκείσκα & Τπόκλεκα Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΜΑΪΟ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γπ Μιληιάδος Γεώπγιορ, MD, PhD, FASA, FEFIM

Γπ Μιληιάδος Γεώπγιορ, MD, PhD, FASA, FEFIM Γπ Μιληιάδος Γεώπγιορ, MD, PhD, FASA, FEFIM Παθολόγορ Γιδάκηωπ Ιαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Ιωαννίνων Fellow of the American College of Angiology Fellow of the European Federation of Internal Medicine

Διαβάστε περισσότερα

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο Βιογπαθικό Σημείυμα Όνομα / Σίηλος Σατσδρομική Διεύθσνζη Κυνζηανηίνορ Γ. Μπιλιαδέπηρ Kαθηγηηής Επιζηήμης και Σετνολογίας Σροθίμφν - Υημεία και Φσζικοτημεία Σροθίμφν Δπγαζηήπιο Χημείαρ Βιοσημείαρ Τποθίμυν,

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΔΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΔΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΔΛΗΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑ 2013 2 ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δπώλπκν : Γειεγηάλλεο Όλνκα : Κσλζηαληίλνο Σειέθσλν εξγαζίαο : 2410-684344, 24410-74703 E-mail : kdeli@teilar.gr ΠΟΤΓΔ ΣΗΣΛΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ Γ. Υ. ΦΑΡΡΑ ΙΟΤΛΙΟ 2011 2 Α. ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ λνκα : Ταξξάο Γεψξγηνο ηνπ Σξήζηνπ Έηνο γελλήζεσο : 1962 Ρφπνο γελλήζεσο : Αζήλα Νηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ 1.1 Πξνζσπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν: Αναζηαζία Σ. Οικονόμος Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 19 Απγνύζηνπ 1971 Σόπνο θαηαγσγήο: Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΠΟΤΓΔ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ A1.Βαζικοί ηίηλοι 1976 Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λακίαο 1979 Πηπρίν αλσηέξαο ρνιήο Ννζειεπηώλ ε «ΟΛΤΜΠΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σεο ηξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε θαηά ηε πλεδξίαζε ηνπ νηθείνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό Σεκείσκα Βαζίιεηνπ Σύξε Σεπηέκβξηνο 2012. Βαζίιεηνο Α. χξεο

Βηνγξαθηθό Σεκείσκα Βαζίιεηνπ Σύξε Σεπηέκβξηνο 2012. Βαζίιεηνο Α. χξεο Βαζίιεηνο Α. χξεο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Παηεζίσλ 76, Αζήλα 104 34 Email: vsiris ΑΣ aueb.gr Σει.: 210 8203581, fax: 210 8226105 Ηζηνζειίδα: http://www.aueb.gr/users/vsiris/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φεβποςάπιορ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Ανώηαηερ ποςδέρ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ηοισεία Μέλοςρ ΓΔΠ Ονομαηεπώνςμο Βαθμίδα Γνωζηικό Ανηικείμενο Δπεςνηηικά Δνδιαθέπονηα Μαθήμαηα e-mail ηηλέθωνο

ηοισεία Μέλοςρ ΓΔΠ Ονομαηεπώνςμο Βαθμίδα Γνωζηικό Ανηικείμενο Δπεςνηηικά Δνδιαθέπονηα Μαθήμαηα e-mail ηηλέθωνο ηοισεία Μέλοςρ ΓΔΠ Ονομαηεπώνςμο Βαθμίδα Γνωζηικό Ανηικείμενο Δπεςνηηικά Δνδιαθέπονηα Μαθήμαηα e-mail ηηλέθωνο Κσλζηαληίλνο Ρίηεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παζνινγία Φπζηθή αλνζία / απηνθαγία, θιεγκνλή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ OCTOBER - DECEMBER 2012 ÔÏÌÏÓ VOLUME ÔÅÕ ÏÓ NUMBER

ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ OCTOBER - DECEMBER 2012 ÔÏÌÏÓ VOLUME ÔÅÕ ÏÓ NUMBER IV ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ OCTOBER - DECEMBER 2012 ÔÏÌÏÓ VOLUME 24 ÔÅÕ ÏÓ NUMBER . ST STEV EVIA EV IA.. w w. ww w sw swee eete ee teest test s ev e ia ia.g.g gr ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÇ Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ìå èýìáôá

Διαβάστε περισσότερα

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ -ΠΟΤΓΔ 1.1 Αηνκηθά ηνηρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014 I.1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Έηνο γέλλεζεο: 1966 Σόπνο γέλλεζεο: Έδεζζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2011 2012 ii NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS DEPARTMENT OF CHEMISTRY RESEARCH ACTIVITY

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ Ημεπομηνία γέννηζηρ : 27/2/1980 Γιεύθςνζη καηοικίαρ : νπκειά 37, 55132, Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε Σηλέθυνο επικοινυνίαρ : 2310 436716, 6976793313 e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 1 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Μαξηλάθεο Όλνκα παηξόο: ηαύξνο Όλνκα κεηξόο: νθία Ηκεξνκελία γελλήζεσο: 25-02-1976

Διαβάστε περισσότερα