ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ"

Transcript

1 ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΙΑΓΚΙΝΗ BSc Υεκείαο, MSc, PhD Φαξκαθεπηηθήο, PhD Ηαηξηθήο ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Ιούνιορ 2014

2 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπψλπκν: Κσλζηαληίλνο Γηαγθίλεο Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Σφπνο γέλλεζεο: Αζήλα Τπεθνφηεηα: Διιεληθή Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Έγγακνο κε έλα ηέθλν Γηεχζπλζε εξγαζίαο: Μηηξνπνιίηε Ησαθείκ 2, Μχξηλα, Λήκλνο, ΣΚ Σειέθσλo γξαθείνπ/ θηλεηφ / Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: 2. ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Φπζηνινγία ηνπ Αλζξψπνπ», Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηεκίν Αηγαίνπ. 3. ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΘΗΣΔΙΑ: Δθπιήξσζε ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 9/2/2009 9/10/2009 κε θαζήθνληα ρεκηθνχ αλαιπηή, ΚΔΤΠ Λακίαο, ζηξαηησηηθή κνλάδα ΠΑΠ388 Ρνδφπεο, Υεκείν ηξαηνχ Πεηξαία. 4. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΓΙΠΛΧΜΑΣΑ Δγκύκλιερ ζποςδέρ: 1997: Απνθνίηεζε απφ ην 2 ν Λχθεην Κεθηζηάο κε βαζκφ Άξηζηα. Πποπηςσιακή εκπαίδεςζη: 1997: Δηζαγσγή θαηφπηλ παλειιήλησλ εμεηάζεσλ ζην ηκήκα Υεκείαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΔΚΠΑ) : Δθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο: Listeria monocytogenes, αλαδπφκελν ςπρξφηξνθν παζνγφλν βαθηήξην ησλ ηξνθίκσλ. Κιαζκάησζε θαη ηαπηνπνίεζε νπδέηεξσλ ιηπνεηδψλ κε ηελ εθαξκνγή ηξηρνεηδήο ρξσκαηνγξαθίαο ιεπηήο ζηνηβάδαο. Σνκέαο Υεκείαο Σξνθίκσλ, Σκήκα Υεκείαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ΔΚΠΑ. Βαζκφο: Άξηζηα. 2002: Πηπρίν Υεκείαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ΔΚΠΑ, Bαζκφο: Λίαλ Καιψο. 2

3 Δκπόνηζη Μεηαπηςσιακού Γιπλώμαηορ Διδίκεςζηρ Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο «Παξαγσγή θαη Έιεγρνο θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ» κε ζέκα: «πκβνιή ζηελ πξνηππνπνίεζε ρξσκαηνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιηπνθηιίαο βαζηθψλ θαη νπδεηέξσλ θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ», Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ, , Βαζκφο: Άξηζηα (Δπηβιέπνπζα: Καζ. Άλλα Σζαληίιε-Καθνπιίδνπ). Δκπόνηζη Γιδακηοπικών Γιαηπιβών Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο κε ζέκα: «πκβνιή ζηελ πξνηππνπνίεζε ρξσκαηνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ δεηθηψλ ιηπνθηιίαο. Δθαξκνγή πεηξακαηηθψλ ή ππνινγηζηηθψλ ηηκψλ ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο δνκήο-δξάζεο; Ζ πεξίπησζε ησλ PPAR-γ αγσληζηψλ», Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ, , Βαζκφο: Άξηζηα (Δπηβιέπνπζα: Καζ. Άλλα Σζαληίιε-Καθνπιίδνπ). Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο κε ζέκα: «Ζ ζεκαζία ησλ ππνδνρέσλ PPAR θαη RXR ζηελ δηαδηθαζία ηεο αζεξνγέλεζεο», Β Πξνπαηδεπηηθή Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή, ΔΚΠΑ, , Βαζκφο: Άξηζηα (Δπηβιέπσλ: Καζ. Γξεγφξηνο Κνπξάθιεο). Μεηαδιδακηοπική έπεςνα, Γηεξεχλεζε παζνθπζηνινγηθψλ κεραληζκψλ θαη αμηνιφγεζε ηεο θιηληθήο ζεκαζίαο ησλ πξσηετλσλ Eph-A1, -A2, -A4, -A5 θαη -Α7, HDAC-1,-2, -4 θαη -6, FAK, Src, ΜΣ, RCAS1, MSH2, MLH1, MGMT, MCM-2 θαη MCM-5 ζε αζζελείο κε λενπιαζίεο ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα, ηεο γιψζζαο θαη ηνπ ζηνκάρνπ. Αλάπηπμε πνζνηηθψλ ζρέζεσλ δνκήο-δξάζεο (QSAR) ζηνλ επξχηεξν ρεκηθφ ρψξν ησλ PPAR-γ αγσληζηψλ κε ζηφρν ηελ εμαγσγή θξίζηκσλ θαηεπζπληήξησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ δξαζηηθφηεξσλ θαξκαθνκνξίσλ (Drug Design) πνπ ηαπηφρξνλα ζπλδπάδνπλ επλντθά ραξαθηεξηζηηθά βηνδηαζεζηκφηεηαο θαη κηθξφηεξε πηζαλφηεηα εθδήισζεο θαηλνκέλσλ ηνμηθφηεηαο (ADME/Toxicity). Αλάπηπμε ρξσκαηνγξαθηθψλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ - Υξσκαηνγξαθία Αθηλεηνπνηεκέλσλ Σερλεηψλ Μεκβξαλψλ (Immobilized Artificial Membrane-IAM)- γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο θαηαλνκήο/δηαπεξαηφηεηαο θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ ζε ζπζηήκαηα ιηπνζσκάησλ, εληεξηθψλ θπηηαξηθψλ ζεηξψλ (Caco-2 cells) θαη ηερλεηψλ κεκβξαλψλ (PAMPA). Αλάπηπμε ρξσκαηνγξαθηθψλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ζπγγέλεηαο ζχλδεζεο θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ ζε αιβνπκίλε πιάζκαηνο- Human Serum Albumin (HSA) Biochromatography θαη ζε α-γιπθνπξσηείλε πιάζκαηνο. 3

4 Ξένερ γλώζζερ: Πνιχ θαιή γλψζε Αγγιηθψλ επηπέδνπ proficiency. Καιή γλψζε Γαιιηθψλ επηπέδνπ certificate. Υπήζη ηλεκηπονικών ςπολογιζηών: Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: Microsoft Windows 2000-XP, Microsoft Office 2007, Internet (ECDL Progress Certificate). ηαηηζηηθά πξνγξάκκαηα: SPSS 17.0, Statistica Axa 7.1, Simca-P 10.5-Umetrics, Statmost 2.50, Microsoft Excel Xεκηθά θαη άιια πξνγξάκκαηα: ChemOffice (ChemDraw, Chem 3D), ChemWindow, PrologD, Pallas (CompuDrug, Chemistry ltd.), ClogP for Windows v.4.0 (Biobyte Corp.), ACD Labs Chem Sketch, ADME Boxes 3.0 (PharmaAlgorithm), Hypercube Hyperchem Professional 7.0, GBC HPLC-UV Vis- Fluorescence Winchrom. 5. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ (Ι) Πποπηςσιακή εκπαίδεςζη Απηνδχλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Βηνρεκεία Η (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην), 3 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Απηνδχλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Βηνρεκεία ΗΗ (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην), 4 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Απηνδχλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Φπζηνινγία ηνπ Αλζξψπνπ I, 3 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Απηνδχλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Φπζηνινγία ηνπ Αλζξψπνπ ΗΗ, 4 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Απηνδχλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Παζνθπζηνινγία, 8 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 4

5 πλδηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Σνμηθνινγία Σξνθίκσλ, 5 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Δπηθνπξηθή δηδαζθαιία εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ Οξγαληθήο Υεκείαο, 2 νπ εμακήλνπ, , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο 3 πηπρηαθψλ κειεηψλ, Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ: 1. Αιεμάηνπ Όιγα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «Γηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο δηαηξνθήο ζηνλ θηλδπλν εκθάληζεο επηπινθψλ θαηά ηελ θχεζε». 2. Γήκνπ Υξχζα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «Φαξκαθνζξεπηηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ κε πηζαλέο αληηθαξθηληθέο ηδηφηεηεο έλαληη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ: χγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη κειινληηθέο πξννπηηθέο». 3. Σζαγαιηψηε Δπηπρία, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «Ζ αιβνπκίλε ηνπ νξνχ ζηνλ κε κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα: ελάο δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο δηαηξνθηθήο θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ κε θιηληθή θαη πξνγλσζηηθή αμία». Μέινο ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο 6 πηπρηαθψλ κειεηψλ, Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ: 1. αθθά Γαλάε, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «In vitro κειέηε ηεο αληηνμεηδσηηθήο θαη αληηδηαβεηηθήο δξάζεο ηνπ ζπφξνπ θνινθχζαο ηνπ είδνπο Cucurbita moschata». 2. αθαιή Άλλα-Αππικπχ ακπίλα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «In vitro κειέηε ηεο δηαηξνθηθήο αμία αιεχξσλ ζίηνπ». 3. Μήηζνπ Δχα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «In vitro κειέηε ηεο ζξεπηηθήο αμία απνμεξακέλσλ ζήθσλ (Ficus carica)». 4. Κπξηαθνχ Καηεξίλα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «Αλάιπζε θαη δηαηξνθηθή αμία θαηλνιηθψλ ζπζηαηηθψλ». 5. Κσλζηαληηλίδε Μειίλα-Παλαγηψηνπ Αιεμάλδξα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «In vitro κειέηε ηεο αληηνμεηδσηηθήο δξάζεο εθρπιηζκάησλ ηεο εξπζξήο πνηθηιίαο ζηαθπιηνχ Καιακπάθη Λήκλνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εξπζξνχ νίλνπ». 6. Σζαγθξαζνπιε Μαξία-αιηβέξνπ Άλλα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «Πξνζδηνξηζκφο θαηλνιηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη αληηνμεηδσηηθήο δξάζεο ζε ηνπηθνχο νίλνπο ηεο Λήκλνπ». 7. Ξπιηά Παλαγηψηα-Μελεμή Γήκεηξα, αθαδεκατθφ έηνο , Σίηινο: «Μειέηε δηαηξνθηθήο αμίαο εηδψλ κειηνχ απφ ηελ ηνπηθή αγνξά ηεο Λήκλνπ». 5

6 πκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία θαη επίβιεςε εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, , Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθή Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ. Γηδαζθαιία καζεκάησλ αλαιπηηθήο ρεκείαο, ρεκείαο πεξηβάιινληνο, θπζηθήο θαξκαθεπηηθήο, θαξκαθεπηηθήο ηερλνινγίαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο, ρεκηθήο ηερλνινγίαο, θνζκεηνινγίαο, ηνμηθνινγίαο, θαξκαθνινγίαο θαη βηνρεκείαο ζε ζπνπδαζηέο ησλ εηδηθεχζεσλ «Σερληθψλ Φαξκάθσλ, Καιιπληηθψλ & Παξεκθεξψλ Πξντφλησλ», «Σερληθψλ Αηζζεηηθήο» θαη «Γηαηξνθνιφγσλ» ζην Η.Η.Δ.Κ. Αθκή, θαη (ΙΙ) Μεηεκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα-μεηαπηςσιακέρ-γιδακηοπικέρ Γιαηπιβέρ (α) πκκεηνρή ζηελ επίβιεςε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ηνπ Γεκήηξηνπ Γειιή κε ηίηιν: «Μειέηε θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ ληκεζνπιηδίνπ. Γηεξεχλεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηεο ιηπνθηιίαο, ηεο δηαιπηφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ ηνληζκνχ», Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθή Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ, Αζήλα (β) πκκεηνρή ζηελ επίβιεςε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ηεο Αληηγφλεο Κνιέηζνπ κε ηίηιν: «Μειέηε ηεο ρξσκαηνγξαθηθήο ζπγθξάηεζεο ζε αληηζηξφθνπ θάζεσο ρξσκαηνγξαθία (RP-HPLC) θαη ρξσκαηνγξαθία αθηλεηνπνηεκέλσλ κεκβξαλψλ (ΗΑΜ) παξαγψγσλ ηεο δηθζνξνθαηλφιεο αλαζηνιέσλ ηεο αλαγσγάζεο ηεο αιδφδεο. χγθξηζε κε ην ζπληειεζηή θαηαλνκήο ζην ζχζηεκα νθαηαλφιεο-λεξνχ», Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθή Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ, Αζήλα (γ) πκκεηνρή ζηελ επίβιεςε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ηνπ Μάξηνπ Υξπζαλζαθφπνπινπ κε ηίηιν: «Γηεμνδηθή κειέηε ηεο ιηπνθηιίαο φμηλσλ ππξξφιπινθαη ηλδφιπιν- παξαγψγσλ αλαζηνιέσλ ηε αλαγσγάζεο ηεο αιδφδεο», Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθή Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ, Αζήλα (δ) πκκεηνρή ζηελ επίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ Γεκήηξηνπ Γαυίδε κε ηίηιν «Ζ θιηληθή ζεκαζία ηεο έθθξαζεο ηνπ RCAS1 ζηνλ θαξθίλν ηνπ παγθξέαηνο», Ηαηξηθή ρνιή, ΔΚΠΑ, Αζήλα (ε) πκκεηνρή ζηελ επίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ Μάξηνπ Υξπζαλζαθφπνπινπ κε ηίηιν: «Μειέηε ηεο ιηπνθηιίαο φμηλσλ ππξξφιπιν- θαη ηλδφιπιν- παξαγψγσλ αλαζηνιέσλ ηε αλαγσγάζεο ηεο αιδφδεο. Δθαξκνγή βηνκηκεηηθήο ρξνκαηνγξαθίαο», Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζεο, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθή Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ, Αζήλα

7 6. ΔΡΔΤΝΣΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ Μειέηε θαη θιηληθή ζεκαζία βηνδεηθηψλ, κνξηαθψλ κεζνιαβεηψλ, κεκβξαληθψλ θαη ππξεληθψλ ππνδνρέσλ ζε εθθπιηζηηθέο παζήζεηο κε έκθαζε ζηνλ θαξθίλν θαη ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. Ππξεληθνί ππνδνρείο (PPARs, FXR, PXR, RXRs) θαη κεηαβνιηζκφο ηνπ αλζξψπνπ. Αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηεο δηαηξνθήο ζηνλ θίλδπλν εκθάληζεο λνζεξψλ θαηαζηάζεσλ ζηνλ άλζξσπν. Φπζηνινγία θαη παζνθπζηνινγία ιηπψδνπο ηζηνχ: Ο ξφινο ησλ ππνδνρέσλ PPARs θαη ην δίθηπν ησλ κνξηαθψλ κεζνιαβεηψλ αληηπνλεθηίλε-ιεπηίλε-γθξειίλε. Γηεξεχλεζε θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ, per os απνξξφθεζεο, κεκβξαληθήο δηαπεξαηφηεηαο, βηνδηαζεζηκφηεηαο θαη κεραληζκψλ δξάζεο θαξκαθνκνξίσλ, ηνμηθψλ νπζηψλ θαη βηνελεξγψλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ. 7. ΒΡΑΒΔΙΑ ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ Σηκεηηθή δηάθξηζε απφ ην ΗΚΤ σο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο γηα ηελ επίδνζή κνπ ζην δίπισκα εηδίθεπζεο «Παξαγσγή θαη Έιεγρνο Φαξκαθεπηηθψλ Δλψζεσλ», Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Αζήλα Τπνηξνθία απφ ην ΗΚΤ γηα κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζηνλ Σνκέα Δπηζηεκψλ Τγείαο, Τπνηνκέα Φαξκαθεπηηθήο, αθαδεκατθφ έηνο Ζ ππ αξηζκφλ 31 πξνθνξηθή αλαθνίλσζε επηιέρζεθε σο ελαθηήξηα νκηιία ηνπ 47 th Annual Meating of the International Association of Foresnic Toxicologists, Geneva, Switzerlan, August 23-27, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Application of quantitative structure-activity relationships (QSARs) for modeling postmortem redistribution of structurally diverse drugs. Ann Toxicol Anal 2009, 21(S1): S1-5 (O-01). Σηκεηηθή δηάθξηζε-βξαβείν ζην 12 ν Παλειιήλην πλέδξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο, Διιάδα, Θεζζαινλίθε, Ηνχληνο 16-19, Γιαγκίνηρ Κ, Μηραειίδε Υ, ηνιάθεο Β, Αιεμάλδξνπ Π, Σζνπξνχθιεο Γ, Klijanienko J, Γειιαδέηζηκα Η, Θενράξεο. Έθθξαζε πξσηετλψλ επηδηφξζσζεο ηνπ DNA, MSH2, MLH1 θαη MGMT ζε θαινήζεηο θαη θαθνήζεηο παζήζεηο ηνπ ζπξενεηδνχο αδελα. Abstract Book: p305 (P133). Πεξηιήςεηο Αλαθνηλψζεσλ ζε Διιεληθά πλέδξηα, Δξγαζία ππ αξηζκφλ 19. Σηκεηηθή δηάθξηζε-βξαβείν (Βξαβείν Παπαζηακάηε) ζην 19 ν Παλειιήλην πλέδξην Κιηληθήο Ογθνινγίαο θαη ζην 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνζεξαπεπηηθήο Ογθνινγίαο, Αζήλα, Διιάδα, Απξίιηνο 25-27, Σζνπθαιάο Ν, Γιαγκίνηρ Κ, Καβαληδάο Ν, Λππάο 7

8 Γ, Σφιηα Μ, Βακβαθάξε Η, Κσζηάθεο Α, Αιεμάληξνπ Π, Παηζνχξεο Δ, Θενράξεο. Ζ θιηληθή ζεκαζία ηεο έθθξαζεο ησλ ππνδνρέσλ ησλ εθξηλψλ ζηνλ κε κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα. Abstract Book: p73 (ΑΑ103). Σν άξζξν ππ αξηζκφλ 4: Giaginis C, Gatzidou E, Theocharis S. DNA repair systems as targets of cadmium toxicity. Toxicol Appl Pharmacol 2006, 213 (3): » αλαθέξεηαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ Science Direct σο έλα απφ ηα 25 πην αμηφινγα άξζξα ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Toxicology and Applied Pharmacology γηα ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο Απξηιίνπ-Ηνπλίνπ θαη Ηνπιίνπ-επηεκβξίνπ Σν άξζξν ππ αξηζκφλ 15: Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. The current state of the art in HPLC methodology for lipophilicity assessment of basic drugs. A review. J Liq Chromatogr RT 2008, 31: 1-18 αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies σο έλα απφ ηα δέθα άξζξα ηνπ πεξηνδηθνχ κε ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο (citations) γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν Σν άξζξν ππ αξηζκφλ 33: Giaginis C, Giagini A, Theocharis S. Peroxisome Proliferator- Activated Receptor-γ (PPAR-γ) ligands as potential therapeutic agents to treat arthritis. Pharmacol Res 2009, 60(3): αλαθέξεηαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ Science Direct σο έλα απφ ηα 25 πην αμηφινγα άξζξα ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Pharmacological Research γηα ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο Ηνπιίνπ-επηεκβξίνπ 2009 θαη Οθησβξίνπ-Γεθεκβξίνπ Σν άξζξν ππ αξηζκφλ 36: Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Quantitative structure-activity relationship (QSAR) methodology in forensic toxicology: Modeling postmortem redistribution of structurally diverse drugs using multivariate statistics. Forensic Sci Int 2009, 190(1-3): 9-15 αλαθέξεηαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ Science Direct σο έλα απφ ηα 25 πην αμηφινγα άξζξα ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Forensic Science International γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν Ηνπιίνπ-επηεκβξίνπ Σν άξζξν ππ αξηζκφλ 80: Vasileiou I, Katsargyris A, Theocharis S, Giaginis C. Current clinical status on the preventive effects of cranberry consumption against urinary tract infections. Nutr Res, 2013, 33(8): αλαθέξεηαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ Science Direct σο έλα απφ ηα 25 πην αμηφινγα άξζξα ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Nutrition Research γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν Ηνπιίνπ-επηεκβξίνπ

9 8. ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ 1. Έλσζε Διιήλσλ Υεκηθψλ 2. Διιεληθή Δηαηξεία Σνμηθνινγίαο 3. Διιεληθή Δηαηξεία Φαξκαθνινγίαο 4. Διιεληθή Δηαηξεία Φαξκαθεπηηθήο Υεκείαο 9. ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ (I) ςγγπαθή διαηπιβών Κ. Γιαγκίνηρ, Μ. Παηέιε. Listeria monocytogenes, αλαδπφκελν ςπρξφηξνθν παζνγφλν βαθηήξην ησλ ηξνθίκσλ. Κιαζκάησζε ησλ νπδέηεξσλ ιηπνεηδψλ κε ηε ζπζθεπή iatroscan (Σξηρνεηδήο ρξσκαηνγξαθία ιεπηήο ζηνηβάδαο). Πηπρηαθή εξγαζία, Σνκέαο Υεκείαο Σξνθίκσλ, Σκήκα Υεκείαο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Δπηβιέπνπζα: Καζ.. Μαζηξνληθνιή). Κ. Γιαγκίνηρ. πκβνιή ζηελ πξνηππνπνίεζε ρξσκαηνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιηπνθηιίαο βαζηθψλ θαη νπδεηέξσλ θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ. Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζε, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ (Δπηβιέπνπζα: Καζ. Α. Σζαληίιε-Καθνπιίδνπ). Κ. Γιαγκίνηρ. πκβνιή ζηελ πξνηππνπνίεζε ρξσκαηνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ δεηθηψλ ιηπνθηιίαο. Δθαξκνγή πεηξακαηηθψλ ή ππνινγηζηηθψλ ηηκψλ ζηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο δνκήο-δξάζεο; Ζ πεξίπησζε ησλ PPAR-γ αγσληζηψλ. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Δξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Αλάιπζε, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθήο Υεκείαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΔΚΠΑ (Δπηβιέπνπζα: Καζ. Α. Σζαληίιε-Καθνπιίδνπ). Κ. Γιαγκίνηρ. Ζ ζεκαζία ησλ ππνδνρέσλ PPAR θαη RXR ζηελ δηαδηθαζία ηεο αζεξνγέλεζεο. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Β Πξνπαηδεπηηθή Υεηξνπξγηθήο Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή, ΔΚΠΑ (Δπηβιέπσλ: Καζ. Γ. Κνπξάθιεο). (ΙΙ) Μέλορ ηηρ ζςνηακηικήρ επιηποπήρ (Editorial Board) επιζηημονικών πεπιοδικών: Journal of Pharmaceutical Science and Development (2014-ζήκεξα) PPAR Research (2011-ζήκεξα) (IΙI) ύμβοςλορ (Reviewer) ζςνηακηικήρ επιηποπήρ επιζηημονικών πεπιοδικών: 1. African Journal of Pharmacy and Pharmacology 2. Apoptosis 3. BMC Cancer 4. Cancer Chemotherapy and Pharmacology 5. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 9

10 6. Clinica Chimica Acta 7. Clinical Toxicology 8. Current Nutrition and Food Science 9. Current Pharmaceutical Biotechnology 10. Digestive Diseases and Sciences 11. Disease Markers 12. Drug Testing and Analysis 13. E-Journal of Chemistry 14. Expert Opinion on Therapeutic Targets 15. Journal of Clinical and Laboratory Analysis 16. Journal of Experimental and Clinical Cancer Research 17. Journal of Pharmaceutics 18. International Journal of Biomedical Science 19. International Journal of Molecular Sciences 20. International Journal of Inflammation 21. Letters in Drug Design and Discovery 22. Molecular Cancer 23. Nutrition and Cancer 24. PPAR Research 25. World Journal of Surgical Oncology (IV) Κπιηήρ επεςνηηικών ππογπαμμάηυν Κξηηήο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Δπηγελεηηθή θαη θαξθίλνο» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην «Cancer TMOI of the French National Alliance for Life and Health Sciences (AVIESAN)» θαη ην «French National Cancer Institute (INCa)», Inserm, Département de l Evaluation et du Suivi des Programmes, August 2013, Paris, France. (V) ςγγπαθή Βιβλίυν Δγρεηξίδην Φπζηνινγίαο. Silbernagl S, Despopoulos A. ISBN: Ηαηξηθέο Δθδφζεηο ΠΥ Παζραιίδε, Δπηκέιεηα επηκέξνπο ελνηήησλ. 10

11 10. ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ-ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ 1 νπ Θεξηλνχ ρνιείνπ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ κε ζέκα: «Μεζνγεηαθά Σξφθηκα θαη Γηαηξνθηθή Αμία: χγρξνλεο Σάζεηο ζηελ Δπηζηήκε ησλ Σξνθίκσλ θαη ηεο Γηαηξνθήο» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Απγνχζηνπ 2012, ζηε Μχξηλα, Λήκλνπ, (https://mediterrafoods2012.pns.aegean.gr). Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο νκάδαο ππνζηήξημεο ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ 18 th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships, Ρφδνο, Διιάδα, εκπηεκβξίνπ 2010 (http://www.euroqsar2010.gr). Μέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπδψλ, ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ, ηεο Δπηηξνπήο Τπνδνκψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Φνηηεηηθψλ Θεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Οξγάλσζε, ζπγγξαθή θαη επηκέιεηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ νδεγνχ ζπνπδψλ σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Οξγάλσζε θαη ζπγγξαθή ηκεκάησλ ηεο έθζεζεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε θαη ζχληαμε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σερληθή ππνζηήξημε-ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε εξσηεκαηνινγίσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΚ ΗΗ: «Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο». Αζήλα 2008 (http://www.pharm.uoa.gr). Οξγάλσζε ζεκεηψζεσλ, καζεκάησλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ αλαιπηηθήο ρεκείαο, θαξκαθνινγίαο, ηνμηθνινγίαο, θιηληθήο ρεκείαο, θπζηθήο θαξκαθεπηηθήο, θαξκαθεπηηθήο ηερλνινγίαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο, ρεκηθήο ηερλνινγίαο, ρεκείαο πεξηβάιινληνο θαη θνζκεηνινγίαο ζε ζπνπδαζηέο ησλ εηδηθεχζεσλ «Σερληθψλ Φαξκάθσλ, Καιιπληηθψλ & Παξεκθεξψλ Πξντφλησλ» θαη «Σερληθψλ Αηζζεηηθήο» ζην Η.Η.Δ.Κ. Αθκή θαηά ηα αθαδεκατθά έηε θαη Οξγάλσζε θαη ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ δηαιέμεσλ ησλ καζεκάησλ Φπζηνινγία ηνπ Αλζξψπνπ Η θαη ΗΗ, ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εμακήλνπ αληίζηνηρα, αθαδεκατθά έηε , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 11

12 Οξγάλσζε θαη ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ δηαιέμεσλ ηνπ παζήκαηνο Παζνθπζηνινγίαο, φγδνπ εμακήλνπ, αθαδεκατθφ έηνο , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Οξγάλσζε θαη ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ δηαιέμεσλ ησλ καζεκάησλ Βηνρεκείαο Η θαη ΗΗ, θαζψο θαη αζθήζεσλ-εξσηήζεσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο, ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εμακήλνπ αληίζηνηρα, αθαδεκατθά έηε , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Οξγάλσζε θαη ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζηεξηαθέο θαη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο ησλ καζεκάησλ Βηνρεκεία Η θαη ΗΗ, ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εμακήλνπ αληίζηνηρα, αθαδεκατθά έηε , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Οξγάλσζε θαη ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ δηαιέμεσλ ηνπ καζήκαηνο Σνμηθνινγία Σξνθίκσλ, πέκπηνπ εμακήλνπ, αθαδεκατθά έηε , Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 11. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ (Ι) Παποςζίαζη επγαζιών ζε διεθνή ζςνέδπια-επιζηημονικέρ ζςνανηήζειρ 54 πξνθνξηθέο ή αλαξηεκέλεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε Γηεζλή ζπλέδξηα. (ΙΙ) Παποςζίαζη επγαζιών ζε ελληνικά ζςνέδπια-επιζηημονικέρ ζςνανηήζειρ 34 πξνθνξηθέο ή αλαξηεκέλεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα. 12. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ 12.Α1. ΠΛΗΡΔΙ ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΜΔ ΚΡΙΣΔ (ςνοπηικά) Ήδε δεκνζηεπζείζεο: 91 Γεθηέο πξνο δεκνζίεπζε (in press): 2 χλνιν: 93 ΔΙΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ Πεηξακαηηθέο-Κιηληθνεξγαζηεξηαθέο κειέηεο: 61 Αλαζθνπήζεηο: 31 Δθδνηηθφ ζεκείσκα (Editorial): 1 ΔΙΡΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΤΓΓΡΑΦΔΧΝ: 1νο ζε: 52 2νο ζε: 17 12

13 Άιιε ζέζε ζε: 22 Σειεπηαίνο ζε: 2 ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΑΠΗΥΗΗ πλνιηθφο: 234,805 Μέζνο φξνο: 2,525 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ Απφ ISI (Web of Sciences, Scopus): 1153 Απφ βηβιία: 21 Απφ άιιεο αλαθνξέο: 12 Δηεξναλαθνξέο (χλνιν): 1095 Απηναλαθνξέο (Απφ ISI): 88 χλνιν: 1186 h-index: Α2. ΠΛΗΡΔΙ ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΜΔ ΚΡΙΣΔ (Αναλςηικά) 1. Kouraklis G, Theocharis S, Vamvakas P, Vagianos C, Glivanou A, Giaginis C, Sioka C. Cyclin D 1 and Rb protein expression and their correlation with prognosis in patients with colon cancer. World J Surg Oncol 2006, 4(1): 5. (IF: 1,090). 2. Giaginis C, Dellis D, Tsantili-Kakoulidou A. Effect of mobile phase aqueous component on RP-TLC retention and its implication in lipophilicity determination for a series of structurally diverse drugs. JPC- J Planar Chromatogr Modern TLC 2006, 19: (IF: 0,955). 3. Vrakas D, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Different retention behaviour of structurally diverse basic and neutral drugs in immobilized artificial membrane and reversed-phase high performance liquid chromatography: Comparison with octanol-water partitioning. J Chromatogr A 2006, 1116 (1-2): (IF: 4,612). 4. Giaginis C, Gatzidou E, Theocharis S. DNA repair systems as targets of cadmium toxicity. Toxicol Appl Pharmacol 2006, 213 (3): (IF: 3,975). 5. Koufopoulou S-A, Pistos C, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Application of the ion pair concept to the n-octanol-water partitioning of cefepime and cefpirome. Int J Pharm 2006, 316 (1-2): (IF: 3,458). 13

14 6. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Contribution to the standardization of the chromatographic conditions for the lipophilicity assessment of neutral and basic drugs. Anal Chim Acta 2006, : (IF: 4,387). 7. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Peroxisome-Proliferator Activated Receptor γ (PPARγ) ligands as bone turnover modulators. Expert Opin Invest Drugs 2007, 16(2): (IF: 4,744). 8. Dellis D, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Physicochemical profile of nimesulide. Exploring the interplay of lipophilicity, solubility and ionization. J Pharm Biomed Anal 2007, 44(1): (IF: 2,947). 9. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. A consideration of PPAR-γ ligands in respect to lipophilicity: current trends and perspectives. Expert Opin Invest Drugs 2007, 16(4) : (IF: 4,744). 10. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Peroxisome Proliferator-Activated Receptors (PPARs) in the control of bone metabolism. Fundam Clin Pharmacol 2007, 21(3): (IF: 1,988). 11. Theocharis S, Giaginis C, Parasi A, Margeli A, Kakisis J, Agapitos E, Kouraklis G. Expression of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-gamma in colon cancer: correlation with histopathological parameters, cell cycle related molecules and patients survival. Dig Dis Sci 2007, 52(9): (IF: 2,260). 12. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Octanol/water partitioning simulation by reversed-phase high performance liquid chromatography for structurally diverse acidic drugs: Effect of n-octanol as mobile phase additive. J Chromatogr A 2007, 1166(1-2): (IF: 4,612). 13. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Investigation of the lipophilic behaviour of some Thiazolidinediones. J Chromatogr B 2007, 857(2): (IF: 2,487). 14. Giaginis C, Margeli A, Theocharis S. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ (PPAR-γ) ligands as investigational modulators of angiogenesis. Expert Opin Invest Drugs 2007, 16(10): (IF: 4,744). 15. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. The current state of the art in HPLC methodology for lipophilicity assessment of basic drugs. A review. J Liq Chromatogr RT 2008, 31: (IF: 0,565). 16. Papaefthymiou M, Giaginis C, Theocharis S. DNA repair alterations in common pediatric malignancies. Med Sci Monit 2008, 14(1): RA8-15. (IF: 1,358). 14

15 17. Vrakas D, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Electrostatic interactions and ionization effect in IAM retention. A comparative study with octanol-water partitioning. J Chromatogr A 2008, 1187 (1-2): (IF: 4,612). 18. Giaginis C, Davides D, Zarros A, Noussia O, Kouraklis G, Theocharis S. Clinical significance of tumor-associated antigen RCAS1 expression in human pancreatic ductal adenocarcinoma. Dig Dis Sci 2008, 53 (6): (IF: 2,260). 19. Giaginis C, Tsantili Kakoulidou A, Theocharis S. Peroxisome Proliferator Activated Receptor-γ (PPAR-γ) ligands: potential pharmacological agents for targeting the angiogenic signaling cascade in cancer. PPAR Res 2008, 2008: (IF: 2,685). 20. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Alternative measures of lipophilicity. From octanol water partitioning to IAM retention. J Pharm Sci 2008, 97(8): (IF: 3,130). 21. Giaginis CT, Zarros AC, Papaefthymiou MA, Papadopouli AE, Sfiniadakis IK, Theocharis SE. Coxsackievirus and Adenovirus Receptor expression in human endometrial adenocarcinoma: possible clinical implications. World J Surg Oncol 2008, 6(1): 59. (IF: 1,090). 22. Giaginis C, Spanopoulou E, Theocharis S. PPAR-γ signaling pathway in placental development and function: A potential therapeutic target in the treatment of gestational diseases. Expert Opin Ther Targets 2008, 12(8): (IF: 4,130). 23. Giaginis C, Tsourouflis G, Theocharis S. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ (PPAR-γ) ligands: novel pharmacological agents in the treatment of ischemia reperfusion injury. Curr Mol Med 2008, 8(6): (IF: 4,197). 24. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Quantitative structure-activity relationships for PPAR-γ binding and gene transactivation of tyrosine-based agonists using multivariate statistics. Chem Biol Drug Des 2008, 72(4): (IF: 2,469). 25. Gikas S, Tsopelas F, Giaginis C, Dimitrakopoulos J, Livadara T, Archontaki E, Tsantili- Kakoulidou A. Chromatographic behavior of zwitterionic enalapril-exploring the conditions for lipophilicity assessment. J Pharm Biomed Anal 2008, 48(3): (IF: 2,947). 26. Giaginis C, Georgiadou M, Dimakopoulou K, Tsourouflis G, Gatzidou E, Kouraklis G, Theocharis S. Clinical significance of MCM-2 and MCM-5 expression in colon cancer: Association with clinicopathological parameters and tumor proliferative capacity. Dig Dis Sci 2009, 54(2): (IF: 2,260). 27. Giaginis C, Katsamangou E, Tsourouflis G, Zizi-Serbetzoglou D, Kouraklis G. Theocharis S. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-gamma and RXR-alpha expression in pancreatic ductal adenocarcinoma: association with clinicopathological parameters, tumor 15

16 proliferative capacity and patients survival. Med Sci Monit 2009, 15(5): BR148-BR156. (IF: 1,358). 28. Gribilas G, Zarros A, Zira A, Giaginis C, Tsourouflis G, Liapi C, Spiliopoulou C, Theocharis SE. Involvement of Hepatic Stimulator Substance in experimentally induced fibrosis and cirrhosis in the rat. Dig Dis Sci 2009, 54(11): (IF: 2,260). 29. Giaginis C, Vgenopoulou S, Tsourouflis G, Politi EN, Kouraklis GP, Theocharis SE. Expression and clinical significance of focal adhesion kinase (FAK) in the two distinct histological types, intestinal and diffuse, of human gastric adenocarcinoma. Path Oncol Res 2009, 15(2): (IF: 1,555). 30. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. RPTLC retention indices of basic and neutral drugs as surrogates of octanol-water distribution coefficients. Effect of buffer constituents and ph. JPC- J Planar Chromatogr-Modern TLC 2009, 22(3): (IF: 0,955). 31. Giaginis C, Giagini A, Theocharis S. Receptor-binding Cancer Antigen expressed on SiSo cells (RCAS1): a novel biomarker in the diagnosis and prognosis of human neoplasia. Histol Histopathol 2009, 24(6): (IF: 2,281). 32. Giaginis C, Daskalopoulou S, Vgenopoulou S, Sfiniadakis I, Kouraklis G, Theocharis S. Heat Shock Protein (HSP)-27, -60 and -90 expression in gastric cancer: association with clinicopathological variables and patient survival. BMC Gastroenterol 2009, 9: 14. (IF: 2,110). 33. Giaginis C, Giagini A, Theocharis S. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ (PPAR-γ) ligands as potential therapeutic agents to treat arthritis. Pharmacol Res 2009, 60(3): (IF: 4,346). 34. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Quantitative Structure-Activity Relationships for PPAR-γ binding and gene transactivation of indole-based agonists using multivariate statistics. QSAR & Combin Sci 2009, 28(8): (IF: 2,388). 35. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Structural basis for the design of PPAR-γ ligands. A survey on Quantitative Structure- Activity Relationships. Min Rev Med Chem 2009, 9(9): (IF: 2,865). 36. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Quantitative structure-activity relationship (QSAR) methodology in forensic toxicology: Modeling postmortem redistribution of structurally diverse drugs using multivariate statistics. Forensic Sci Int 2009, 190(1-3): (IF: 2,307). 37. Giaginis C, Margeli A, Kouraklis G, Zira A, Tsourouflis G, Theocharis S. Diagnostic and prognostic utility of serum Receptor-binding Cancer Antigen expressed on SiSo cells (RCAS1) levels in colon cancer patients. Int J Biol Markers 2009, 24(2): (IF: 1,592). 16

17 38. Koufopantelis P, Georgakakou S, Kazanis M, Giaginis C, Margeli A, Papargiri S, Panderi I. Direct injection liquid chromatography/ positive-ion electrospray ionization mass spectrometric quantification of methotrexate, folinic acid, folic acid and ondansetron in human serum. J Chromatogr B 2009, 877(30): (IF: 2,487). 39. Giaginis C, Zira A, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Application of quantitative structure-activity relationships (QSARs) for modeling drug and chemical transport across the human placenta barrier: A multivariate data analysis approach. J Appl Toxicol 2009, 29(8): (IF: 2,597). 40. Giaginis C, Nikiteas N, Margeli A, Tzanakis N, Rallis G, Kouraklis G, Theocharis S. Serum tissue inhibitor of metalloproteinase-1 and -2 (TIMP-1 and TIMP-2) levels in colorectal cancer patients: associations with clinicopathological variables and patients survival. Int J Biol Markers 2009, 24(4): (IF: 1,592). 41. Karantonis HC, Gribilas G, Stamoulis I, Giaginis C, Spiliopoulou C, Kouraklis G, Demopoulos C, Theocharis SE. Platelet Activating Factor involvement in thioacetamideinduced experimental liver fibrosis and cirrhosis. Dig Dis Sci 2010, 55(2): (IF: 2,260). 42. Giaginis C, Tsourouflis G, Zizi-Serbetzoglou A, Kouraklis G, Chatzopoulou E, Theocharis S. Clinical significance of Ephrin (Eph)-A1, -A2, -A4, -A5 and -A7 receptors in pancreatic ductal adenocarcinoma. Pathol Oncol Res 2010, 16: (IF: 1,555). 43. Giaginis C, Vgenopoulou S, Vielh P, Theocharis S. MCM proteins as diagnostic and prognostic tumor markers in the clinical setting. Histol Histopathol 2010, 25(3): (IF: 2,281). 44. Vasileiou I, Giaginis C, Klonaris C, Theocharis S. Insights into pain-inducing and - related gene expression: a challenge for development of novel targeted therapeutic approaches. Fundam Clin Pharmacol 2011, 25(1): (IF: 1,988). 45. Katsargyris A, Theocharis S, Tsiodras S, Giaginis C, Bastounis E, Klonaris C. Enhanced TLR4 endothelial cell immunohistochemical expression in symptomatic carotid atherosclerotic plaques. Expert Opin Ther Targets 2010, 14(1):1-10. (IF: 4,130). 46. Giaginis C, Zarros A, Alexandrou P, Klijanienko J, Delladetsima I, Theocharis S. Evaluation of Coxsackievirus and Adenovirus Receptor (CAR) expression in human benign and malignant thyroid lesions. APMIS 2010, 118(3): (IF: 2,068). 47. Michailidi C #, Giaginis C #, Stolakis V, Alexandrou P, Klijanienko J, Delladetsima I, Chatzizacharias N, Tsourouflis G, Theocharis S ( # Equal Contribution). Evaluation of FAK and Src expression in human benign and malignant thyroid lesions. Pathol Oncol Res 2010, 16(4): (IF: 1,555). # Equal contribution. 17

18 48. Chatzizacharias N, Giaginis C, Zizi-Serbetzoglou D, Kouraklis G, Karatzas G, Theocharis S. Evaluation of the clinical significance of Focal Adhesion Kinase and Src expression in human pancreatic ductal adenocarcinoma. Pancreas 2010, 39(6): (IF: 2,953). 49. Giaginis C, Zira A, Katsargyris A, Klonaris C, Theocharis S. Clinical implication of plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) levels in patients with advanced carotid atherosclerosis. Clin Chem Lab Med 2010, 48(7): (IF: 3,009). 50. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Rodriguez J, Jouffroy T, Girod A, Point D, Tsourouflis G, Sastre-Garau X. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ (PPAR-γ) expression in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. J Cancer Res Clin Oncol 2011, 137(2): (IF: 2,914). 51. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Rodriguez J, Jouffroy T, Girod A, Point D, Tsourouflis G, Sastre-Garau X. Expression of DNA repair proteins, MSH2, MLH1 and MGMT in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. J Oral Pathol Med 2011, 40(3): (IF: 2,055). 52. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. The performance of 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ionic liquid as mobile phase additive for HPLC-based lipophilicity assessment. Biomed Chromatogr 2011, 25(5): (IF: 1,945). 53. Giaginis C, Giagini A, Tsourouflis G, Gatzidou E, Kouraklis G, Theocharis S. MCM-2 and MCM-5 expression in gastric adenocarcinoma: clinical significance and comparison with Ki-67 proliferative marker. Dig Dis Sci 2011, 56(3): (IF: 2,260). 54. Chrysanthakopoulos M, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Retention of structurally diverse drugs on Human Serum Albumin Chromatography and its potential to simulate plasma protein binding. J Chromatogr A 2010, 1217(37): (IF: 4,612). 55. Katsargyris A, Theocharis S, Tsiodras S, Giaginis C, Bastounis E, Klonaris C. Toll-Like Receptor-4 immunohistochemical expression is enhanced in macrophages of symptomatic carotid atherosclerotic plaques. Cerebrovasc Dis 2011, 31(1): (IF: 2,814). 56. Chatzizacharias NA, Giaginis C, Gatzidou E, Tsourouflis G, Sfiniadakis I, Theocharis S. Expression and clinical significance of FAK and Src proteins in human endometrial adenocarcinoma. Pathol Oncol Res. 2011, 17(2): (IF: 1,555). 57. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Rodriguez J, Jouffroy T, Girod A, Point D, Tsourouflis G, Sastre-Garau X. Metallothionein expression in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. Histopathology 2011, 59(3): (IF: 2,857). 58. Giaginis C, Michailidi C, Stolakis V, Alexandrou P, Tsourouflis G, Klijanienko J, Delladetsima I, Theocharis S. Expression of DNA repair proteins, MSH2, MLH1 and MGMT 18

19 in human benign and malignant thyroid lesions: an immunohistochemical study. Med Sci Monit. 2011, 17(3): BR81-BR90. (IF: 2,055). 59. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Assessing drug transport across the human placental barrier: From in vivo and in vitro measurements to the ex vivo perfusion method and in silico techniques. Curr Pharm Biotechnol. 2011, 12(5): (IF: 2,690). 60. Giaginis C, Klonaris C, Katsargyris A, Spiliopoulou C, Kouraklis G, Theocharis S. Correlation of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ (PPAR-γ) and Retinoid X Receptor-α (RXR-α) expression with clinical risk factors in patients with advanced carotid atherosclerosis. Med Sci Monit. 2011, 17(7): CR381-CR391. (IF: 1,358). 61. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Rodriguez J, Jouffroy T, Girod A, Point D, Tsourouflis G, Sastre-Garau X. RCAS1 expression in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. Med Sci Monit. 2011, 17(8): BR228-BR234. (IF: 1,358). 62. Giaginis C, Theocharis S. Current evidence on the anticancer potential of Chios mastic gum. Nutr Cancer, 2011, : (IF: 2,695). 63. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Rodriguez J, Jouffroy T, Girod A, Point D, Alexandrou P, Sastre-Garau X. Histone deacetylase (HDAC)-1 and -2 expression in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. J Oral Med Pathol 2011, 40(9): (IF: 2,055). 64. Karidis NP, Giaginis C, Tsourouflis G, Alexandrou P, Delladetsima I, Theocharis S. Eph- A2 and Eph-A4 expression in human benign and malignant thyroid lesions: an immunohistochemical study. Med Sci Monit 2011, 17(9): BR257-BR265. (IF: 1,358). 65. Giaginis C, Demetriou N, Alexandrou P, Stolakis V, Delladetsima I, Klijanienko J, Griniatsos I, Theocharis S. Evaluation of receptor-binding cancer antigen expressed on SiSo cells (RCAS1) expression in human benign and malignant thyroid lesions. Med Sci Monit, 2012, 18(4): BR123-BR129. (IF: 1,358). 66. Chatzizacharias N, Kouraklis G, Giaginis C, Theocharis S. Clinical significance of Src expression and activity in human neoplasia. Histol Histopathol, 2012, 27(6): (IF: 2,281). 67. Katsargyris A, Tampaki EC, Giaginis C, Theocharis S. Cranberry as promising natural source of potential anticancer agents: current evidence and future perspectives. Anticancer Agents Med Chem, 2012, 12(6): (IF: 2,610). 68. Giaginis C, Politi E, Margeli E, Sfiniadakis E, Kouraklis G, Theocharis S. Expression of Peroxisome Proliferator Activated Receptor-gamma (PPAR-γ) in human non-small cell lung 19

20 carcinoma: correlation with clinicopathological parameters, proliferation and apoptosis related molecules and patients survival. Pathol Oncol Res 2012, 18(4): (IF: 1,555) 69. Kotta-Loizou I, Giaginis C, Theocharis S. The role of peroxisome proliferator-activated receptor-γ in breast cancer. Anticancer Agents Med Chem 2012,12(9): (IF: 2,610). 70. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Alexandrou P, Patsouris E, Sastre-Garau X. FAK and Src expression in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. J Cancer Res Clin Oncol, 2012, 138(8): (IF: 2,914). 71. Koutsounas I, Giaginis C, Theocharis S. Farnesoid X receptor (FXR) from normal to malignant state. Histol Histopathol, 2012, 27(7): (IF: 2,281). 72. Giaginis C, Papadopouli A, Zira A, Katsargyris C, Klonaris C, Theocharis S. Clinical implication of osteoprotegerin (OPG) and receptor activator of the nuclear factor θb ligand (RANKL) in patients with advanced carotid atherosclerosis. Med Sci Monit 2012, 18(10): CR (IF: 1,358). 73. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Current toxicological aspects on drug and chemical transport and metabolism across the human placental barrier. Expert Opin Drug Metab Toxicol, 2012, 8(10): (IF: 2,944). 74. Katafygiotis P, Giaginis C, Patsouris E, Theocharis S. Histone deacetylase inhibitors as potential therapeutic agents for the treatment of malignant mesothelioma. Anticancer Agents Med Chem, 2013, 13(3): (IF: 2,610). 75. Koutsounas I, Theocharis S, Patsouris E, Giaginis C. Pregnane X Receptor (PXR) at the crossroads of human metabolism and disease. Curr Drug Metabolism, 2013,14(3): (IF: 4,405). 76. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Quantitative Structure -Retention Relationships as a useful tool to characterize chromatographic systems and their potential to simulate biological processes. Chromatographia, 2013, 76(5-6): (IF: 1,437). 77. Koutsounas I, Giaginis C, Patsouris E, Theocharis S. Current evidence for histone deacetylase inhibitors in pancreatic cancer. World J Gastroenterol, 2013, 19(6): (IF: 2,547). 78. Koutsounas I, Giaginis C, Theocharis S. Histone deacetylase inhibitors and pancreatic cancer: are there any promising results in clinical trials? World J Gastroenterol, 2013, 19(8): (IF: 2,547). 79. Vallianatou T, Lambrinidis G, Giaginis C, Mikros E, Tsantili-Kakoulidou A. Analysis of PPAR-α/γ Activity by Combining 2-D QSAR and Molecular Simulation. Molecular Informatics, 2013, 32(5-6): (IF: 2,338). 20

21 80. Vasileiou I, Katsargyris A, Theocharis S, Giaginis C. Current clinical status on the preventive effects of cranberry consumption against urinary tract infections. Nutr Res, 2013, 33(8): (IF: 2,142). 81. Giaginis C, Efkarpidis T, Alexandrou P, Patsouris E, Kouraklis G, Theocharis S. Increased RCAS1 expression is associated with advanced histopathological stage and poor prognosis in patients with gastric adenocarcinoma. Dis Markers, 2013, 35(4): (IF: 2,140). 82. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Octanol/water partitioning simulation by reversed phase HPLC for structurally diverse acidic drugs: Comparison of three columns in presence and absence of n-octanol as mobile phase additive. J Sep Sci, 2013, 36(24): (IF: 2,591). 83. Tsioli P, Patsouris E, Giaginis C, Theocharis S. DNA Repair Systems in Rhabdomyosarcoma. Histol Histopathol, 2013, 28(8): (IF: 2,281). 84. Giaginis C, Alexandrou P, Delladetsima I, Patsouris E, Theocharis S.Clinical significance of histone deacetylase (HDAC)-1, -2, 4 and -6 expression in human malignant and benign thyroid lesions. Tumour Biology, 2014, 35(1): (IF: 2,518) 85. Chatzizacharias N, Giaginis C, Agapitos E, Theocharis S. The role of Ephrins receptors and ephrins ligands in normal placental development and disease. Expert Opin Ther Targets, 2014, 18(3): (IF: 4,130). 86. Giaginis C, Tsoukalas N, Bournakis E, Alexandrou P, Kavantzas N, Patsouris E, Theocharis S. Ephrin receptor (Eph) -A1, -A4, -A5 and -A7 expression in human non-small cell lung carcinoma: associations with clinicopathological parameters, tumor proliferative capacity and patients survival. BMC Clinical Pathology, 2014, 14(1): 8. (IF: 2,150). 87. Giaginis C, Kourou E, Giagini A, Patsouris E, Kouraklis G, Theocharis S. Plateletactivating factor (PAF) receptor expression is associated with histopathological stage and grade and patients survival in gastric adenocarcinoma. Neoplasma, 2014, 3: (IF: 1,574). 88. Vallianatou T, Chrysanthakopoulos M, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Investigation of the retention behavior of structurally diverse drugs on alpha1 acid glycoprotein column: Insight on the molecular factors involved and correlation with protein binding data. Eur J Pharm Sci, 2014, 60C: (IF: 2,987). 89. Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A, Theocharis S. Applying quantitative structure-activity relationship (QSAR) methodology for modeling postmortem redistribution of benzodiazepines and tricyclic antidepressants. J Anal Toxicol, 2014, 38: (IF: 2,107). 21

22 90. Tsoukalas N, Kostakis ID, Siakavellas S, Giaginis C, Bournakis E, Sfiniadakis I, Karameris A, Patsouris E, Theocharis S. The clinical and pathological significance of RCAS1 expression as prognostic biomarker in non small cell lung cancer. In Vivo, 2014, 28: (IF: 1,219). 91. Theocharis S, Klijanienko J, Giaginis C, Alexandrou P, Patsouris E, Sastre-Garau X. Ephrin-A1, -A2, -A4 and -A7 expression in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. Pathol Oncol Res, 2014, 20: (IF: 1,555). 92. Theocharis S, Kotta-Loizou I, Klijanienko J, Giaginis C, Alexandrou P, Dana E, Rodriguez J, Patsouris E, Sastre-Garau X. Extracellular signal-regulated kinase (ERK) expression and activation in mobile tongue squamous cell carcinoma: associations with clinicopathological parameters and patients survival. Tumour Biology, in press. (IF: 2,518) 93. Pateras I, Giaginis C, Tsigris C, Patsouris E, Theocharis S. NF-kB signaling at the crossroads of inflammation and atherogenesis: searching for new therapeutic links. Expert Opin Ther Targets, in press. (IF: 4,130). 12.Α3. ΤΠΟΒΛΗΘΔΝΣΔ ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΜΔ ΚΡΙΣΔ (Αναλςηικά) 1. Giaginis C, Alexandrou P, Delladetsima I, Troungos C, Patsouris E, Theocharis S. Clinical significance of EphB4 and EphB6 expression in human malignant and benign thyroid lesions. Pathol Oncol Res, submitted. 2. Tasoulas J, Giaginis C, Patsouris E, Manolis E, Theocharis S. Histone deacetylase inhibitors (HDACIs) in oral squamous cell carcinoma treatment. Expert Opin Invest Drugs, submitted. 3. Gatzidou E, Mantzourani M, Giaginis C, Giagini A, Kouraklis G, Patsouris E, Theocharis S. Augmenter of liver regeneration (ALR) gene expression in human colon cancer cell lines and clinical tissue samples. Clin Colon Cancer, submitted. 4. Giaginis C, Koutsounas I, Alexandrou P, Zizi-Serbetzoglou, Patsouris E, Kouraklis G, Theocharis S. Elevated Farnesoid X Receptor (FXR) and Retinoid X Receptors (RXRs) expression is associated with less tumour aggressiveness and favourable prognosis in patients with pancreatic adenocarcinoma. Neoplasma, submitted. 5. Koutsounas I, Giaginis C, Alexandrou P, Zizi-Serbetzoglou, Patsouris E, Kouraklis G, Theocharis S. Pregnane X Receptor (PXR) expression in human pancreatic adenocarcinoma: associations with clinicopathological parameters, tumor proliferative capacity, patients survival and Retinoid X Receptors (RXRs) expression. Pancreas, submitted. 22

23 6. Giaginis C, Alexandrou P, Tsoukalas N, Sfiniadakis I, Kavantzas N, Agapitos E, Patsouris E, Theocharis S. Human antigen receptor (HuR) and cycloxygenase-2 (COX-2) expression in human non-small cell lung carcinoma: association with clinicopathological parameters, tumour proliferative capacity and patients survival. Tumour Biology, submitted. 7. Koutsounas I, Theocharis S, Patsouris E, Giaginis C. Farnesoid X Receptor (FXR) polymorphisms in human metabolism and disease. Expert Opin Drug Metab Toxicol, submitted. Invitation. 12.Α3. ΠΛΗΡΔΙ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΞΔΝΟΓΛΧΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΧΝ 1. Giaginis C, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. A QSAR study on PPAR-γ agonists using multivariate data analysis. International Proceedings of 5 th Joint Meeting in Medicinal Chemistry, D Kikelj (ed), Portoroz, Slovenia, Medimond-Monduzzi, Intern Proc 2007, p.p Giaginis C, Zira A, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Simple physicochemical properties as effective filters for risk estimation of drug transport across the human placental barrier. International Proceedings of 5 th Panhellenic Congress of Pharmacology, Athens, Greece, May 23-25, Rev Clin Pharmacol Pharmakokinet, 2008, 22(8): Giaginis C, Zira A, Theocharis S, Tsantili-Kakoulidou A. Property distribution in the chemical space of PPAR-γ agonists- Evaluation of drug-like characteristics. International Proceedings of 5 th Panhellenic Congress of Pharmacology, Athens, Greece, May 23-25, Rev Clin Pharmacol Pharmakokinet, 2008, 22(8): Α4. ΚΑΣΑΥΧΡΗΔΙ Δ ΒΑΔΙ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 1. Kontos CK, Pavlou MAS, Giaginis C. MCM5 (minichromosome maintenance complex component 5). Atlas Genet Cytogenet Oncol Haematol. July URL : 2. Gatzidou ET, Theocharis S, Giaginis C. EPHA2 (EPH receptor A2). Atlas Genet Cytogenet Oncol Haematol. March URL : 23

24 12.B.1 ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΠΔΡΙΛΗΦΔΙ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΓΡΙΑ (ςνοπηικά) ςνολικόρ απιθμόρ: 54 ειπά ςποτηθίος μεηαξύ ζςγγπαθέυν 1νο ζε 23 2νο ζε 16 Σειεπηαίνο ζε 0 Άιιε ζέζε ζε Β2. ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΠΔΡΙΛΗΦΔΙ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΓΡΙΑ (Αναλςηικά) 1. Stamoulis J, Karmpaliotis K, Kouraklis G, Margeli Al, Giaginis C, Paraskevopoulou C, Theocharis S. Zinc supplementation modulates experimentally induced liver fibrosis. 10 th INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY. Tampere, Finland, July 11-15, Toxicol Appl Pharmacol 2004, 197(3): (P668). 2. Theocharis S, Kourou E, Giaginis C, Margeli A, Efkarpidis T, Dimitroulis D, Tsourouflis G, Kouraklis G. Focal Adhesion Kinase (FAK) immunohistochemical expression in gastric adenocarcinoma: correlation with clinicopathological parameters and patients survival. 40 TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR SURGICAL RESEARCH. Konya, Turkey, May 25 28, Eur J Surg Res 2005, 28(1): P Vrakas D, Giaginis C, Tsantili-Kakoulidou A. Immobilized artificial membrane (IAM) chromatographic retention factors of structurally diverse drugs as a measure of lipophilicity. 4 TH JOINT MEETING ON MEDICINAL CHEMISTRY. Vienna, Austria, June 20-23, 2005, Scientia Pharmaceutica 2005, 73(1): S Theocharis S, Efkarpidis T, Giaginis C, Sfiniadakis I, Spiliopoulou C, Kouraklis G. RCAS1 expression in gastric cancer:correlation with clinicopathological variables and patients outcome. 20 th EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY. Paris, France, September 3-8, Virchows Arciv 2005, 447(2): 324 (P295). 5. Theocharis S, Apostolakou F, Gribilas G, Kouraklis G, Spiliopoulou C, Giaginis C, Liapi C. Alterations of antioxidant enzymes in liver and erythrocytes in experimentally-induced liver fibrosis. 42 nd CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETIES OF TOXICOLOGY EUROTOX Cracow, Poland, September 11-14, Toxicol Lett 2005, 158 (Suppl1): S176 (P14-09). 24

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ.

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Ινσουλίνη και καρδιά Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Επίδραση ινσουλίνης στο ήπαρ, στους μυς και στον λιπώδη ιστό : Διατήρηση ευγλυκαιμίας Nature 2001;414:799 806 Ινσουλίνη? Λειτουργικότητα Μορφολογία Βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΝΟ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή του Εργαστηρίου της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη γενετική και βιοτεχνολογία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας. Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας. Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας Εύη Λιανίδου Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας Κλινικής Χημείας Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΗΝ ΙΝΟΤΛΙΝΗ. Υπνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηνλ Τνκέα Υγείαο ηνπ Παηδηνύ ηνπ Ιαηξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ. Ειρήνη Παντερή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/01/1967 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 72 74 820 ipanderi@pharm.uoa.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ. Ειρήνη Παντερή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/01/1967 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 72 74 820 ipanderi@pharm.uoa.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Ειρήνη Παντερή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/01/1967 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 72 74 820 e-mail ipanderi@pharm.uoa.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 1985-1989 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φαρμακευτικής.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α επηέκβξηνο 2014 σελ.1 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. pegalan@nurs.uoa.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. pegalan@nurs.uoa.gr 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ: E-MAIL: Γαιάλεο Πέηξνο Ννζειεπηήο ΠΔ, MPH, PhD pegalan@nurs.uoa.gr 2. ΠΟΤΓΔ 2004-2006 Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζηελ Δηδίθεπζε ηεο Γεκφζηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΗΨΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΗΨΗ 5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΗΨΗ Θωμάς Τσαγανός, MD, PhD Πανεπιστημιακός Υπότροφος Δ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Développement de virus HSV-1 (virus de l herpes simplex de type 1) oncolytiques ciblés pour traiter les carcinomes hépatocellulaires

Développement de virus HSV-1 (virus de l herpes simplex de type 1) oncolytiques ciblés pour traiter les carcinomes hépatocellulaires Développement de virus HSV-1 (virus de l herpes simplex de type 1) oncolytiques ciblés pour traiter les carcinomes hépatocellulaires Aldo Decio Pourchet To cite this version: Aldo Decio Pourchet. Développement

Διαβάστε περισσότερα

Τα περιοδικά Science και Nature από το 2009 είναι πλέον διαθέσιμα και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης.

Τα περιοδικά Science και Nature από το 2009 είναι πλέον διαθέσιμα και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. Μετά από προτάσεις που έγιναν ανά τομέα για τις συνδρομές περιοδικών και για τη δυνατότητα online πρόσβασή τους μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμία και θρόμβωση. Από την παθοφυσιολογία στη θεραπεία

Δυσλιπιδαιμία και θρόμβωση. Από την παθοφυσιολογία στη θεραπεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΣ Δυσλιπιδαιμία και θρόμβωση. Από την παθοφυσιολογία στη θεραπεία Αλέξανδρος Δ. Τσελέπης, MD, PhD Καθηγητής Βιοχημείας - Κλινικής Χημείας ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Monday 26 January2015

Monday 26 January2015 Πρόγραμμα Monday 26 January2015 09:30 10:00 Arrival of participants, Registration 10:00 10:30 Welcome and Introduction: Presentation of the Institution and group activities V. Georgoulias, D. Mavroudis

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

In vitro και in vivo φαρμακοκινητική ανάλυση των παραγώγων ανθρακινόνης σε φυτικά σκευάσματα

In vitro και in vivo φαρμακοκινητική ανάλυση των παραγώγων ανθρακινόνης σε φυτικά σκευάσματα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ In vitro και in vivo φαρμακοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Parkinson-Νέοι ορίζοντες Ξηροµερήσιου Γεωργία Νευρολόγος-Μέλος ερευνητικής οµάδας Νευρογενετικής Αίτια της νόσου Parkinson Περιβαλλοντικοί παράγοντες Γενετικοί παράγοντες Γενετική βλάβη (παθογόνα

Διαβάστε περισσότερα

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05 ()2014 10 8 20 Chin J Clinicians(Electronic Edition),October 15,2014,Vol.8,No.20 3615 OP 2011 1 2013 6 120 OP 3 40 37 40 38 40 38 BMD BGP-5b TRACP-5b OP 1 4 L1 4NFTH BMD BGP TRACP-5b P 0.05 OP L1 4 NF

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ. ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο

ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ. ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Ο νκηιεηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεορνξεγνύο ηνπ ζπλεδξίνπ ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ: νξηζκόο Η ΑΠ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνομα Τίτλος Ημερομηνία γέννησης (μήνας/ημέρα/έτο ς) Παρασκευή Κίτσιου. Ερευνήτρια Β βαθμίδας. B.Sc.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνομα Τίτλος Ημερομηνία γέννησης (μήνας/ημέρα/έτο ς) Παρασκευή Κίτσιου. Ερευνήτρια Β βαθμίδας. B.Sc. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Τίτλος Ημερομηνία γέννησης (μήνας/ημέρα/έτο ς) Παρασκευή Κίτσιου Ερευνήτρια Β βαθμίδας 04/17/1962 ΣΠΟΥΔΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24 Οκτωβρίου 2014. Σεμινάριο: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24 Οκτωβρίου 2014. Σεμινάριο: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24 Οκτωβρίου 2014 Σεμινάριο: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 10:00-11:15 Session 1: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Προεδρείο: Α. Μαχαίρας, Ε. Χατζηθεόκλητος Τσιαούσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κάπνισμα στον Ελληνικό πληθυσμό. Εφαρμογή των νέων μέτρων απαγόρευσης, τρόποι διακοπής και καρδιολογική προσέγγιση

Κάπνισμα στον Ελληνικό πληθυσμό. Εφαρμογή των νέων μέτρων απαγόρευσης, τρόποι διακοπής και καρδιολογική προσέγγιση Κάπνισμα στον Ελληνικό πληθυσμό. Εφαρμογή των νέων μέτρων απαγόρευσης, τρόποι διακοπής και καρδιολογική προσέγγιση Γεώργιος Σ. Γκουμάς MD, PhD, FESC Αν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρικοί και μοριακοί μηχανιςμοί ςτην κολπική μαρμαρυγή: η κλινική ςημαςία τουσ

Κυτταρικοί και μοριακοί μηχανιςμοί ςτην κολπική μαρμαρυγή: η κλινική ςημαςία τουσ Κυτταρικοί και μοριακοί μηχανιςμοί ςτην κολπική μαρμαρυγή: η κλινική ςημαςία τουσ Π Φλεβάρθ 2 η Πανεπιςτημιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοςοκομείο Αττικόν, Αθήνα Atrial Fibrillation Initiation, Maintenance,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νόσος Pompe: Νεότερα κλινικά, γενετικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 3 ης Συνάντησης Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 3 ης Συνάντησης Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης 1 Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 3 ης Συνάντησης Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης Oral & Poster Presentations of the 3 rd Meeting of Biochemistry & Exercise Physiology Προφορικές - Oral 3884

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Πατίκας Πατρώνυμο: Αλέξανδρος Ημερομηνία Γέννησης: 18.06.1974 Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

19 Ενδοκρινολόγος. Φάρµακα που στοχεύουν το β- κύτταρο ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

19 Ενδοκρινολόγος. Φάρµακα που στοχεύουν το β- κύτταρο ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Φάρµακα που στοχεύουν το β- κύτταρο ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 19 Ενδοκρινολόγος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σουλφονυλουρίες είναι η πρώτη κατηγορία υπογλυκαιμικών φαρμάκων που χορηγήθηκαν για την αντιμετώπιση του διαβήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΗΣ, ΤΗΣ ΑΣΙΤΡΕΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΩΡΑΛΕΝΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΟΜΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΗΣ, ΤΗΣ ΑΣΙΤΡΕΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΩΡΑΛΕΝΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΟΜΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ε. ΜΠΑΡΙΑΜΗΣ Χηµικός ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΗΣ, ΤΗΣ ΑΣΙΤΡΕΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΩΡΑΛΕΝΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΟΜΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water 31 1 2010 1 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol. 31,No. 1 Jan.,2010, 3, (,, 100084) :,.,, ( Microcystis aeruginosa),3 (A 2 O ) 10 6 ml - 1,> 0139 d - 1. A 2 O222,. TP ( K max ) ( R max ), Monod. :; ; ; ; :X173 :A

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Γρηγοριάδης Ν. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δαρδιώτης Ε. Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι το νεότερο στη φαρμακευτική θεραπεία; Παραμένουν οι στατίνες ως φάρμακα επιλογής;

Τι το νεότερο στη φαρμακευτική θεραπεία; Παραμένουν οι στατίνες ως φάρμακα επιλογής; Τι το νεότερο στη φαρμακευτική θεραπεία; Παραμένουν οι στατίνες ως φάρμακα επιλογής; Άννα Ταυρίδου,, PhD Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Υπάρχει ανάγκη για καινούργια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗbA1c Διάγνωση Σακχαρώδη Διαβήτη

ΗbA1c Διάγνωση Σακχαρώδη Διαβήτη ΗbA1c Διάγνωση Σακχαρώδη Διαβήτη Δρ. Χ. Μανές Παθολόγος Eξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη Διευθυντής Ε.Σ.Υ Π/Θ. Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» Σακχαρώδης ιαβήτης Κλινικές εκδηλώσεις ιάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοδείκτες οξειδωτικού στρες

Βιοδείκτες οξειδωτικού στρες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΠΜΣ Ιατρική Χημεία Βιοδείκτες οξειδωτικού στρες Αλέξανδρος Δ. Τσελέπης, MD, PhD Καθηγητής Βιοχημείας Κλινικής Χημείας Generation of superoxide ( O 2 ) and H 2 O 2 from O 2 in vascular

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Ευάγγελος Λυμπερόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων www.bpath.gr www.atherosclerosis.gr ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL 1 THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL Μαρίνα Κλεάνθους Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Χρήσεις του ροδιού (Punica granatum L.) στη διαιτητική θεραπεία: Νεοπλασίες, καρδιαγειακά, διαβήτης κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας

Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας UNESCO Chair in Adolescent Medicine and Health Care Φλώρα Μπακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (GISTs) ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (GISTs) ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (GISTs) ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΠΟΙΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ GIST? Τους μεσεγχυματικούς όγκους του ΓΕΣ,του περιτοναιου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Μ. Πίστος Φαρμακοποιός-Τοξικολόγος

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Μ. Πίστος Φαρμακοποιός-Τοξικολόγος Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Μ. Πίστος Φαρμακοποιός-Τοξικολόγος Λαζαράδων 12-14, 113 63 Αθήνα Ελλάδα Τηλ. +30 6977409800 (κινητό) e-mail : cpistos@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. / Τόπος Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ρωμανίδης Όνομα πατρός: Νικόλαος Όνομα μητρός: Σουλτάνα Έτος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Ορεστιάδα Έβρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Β-ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Β-ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Β-ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΤΣΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Effects of soothing liver and invigorating spleen recipes of TCM on hepatic inflammatory cytokines of rats with nonalcoholic steatosishepatitis

Effects of soothing liver and invigorating spleen recipes of TCM on hepatic inflammatory cytokines of rats with nonalcoholic steatosishepatitis 33 2 Vol. 33 No. 2 2012 4 Journal of Jinan University Medicine Edition Apr. 2012 TNF-α IL-6 IL-1 1 2 1 3 2 2 2 1. 510630 2. 510632 3. 510630 NASH TNF-α 6 IL-6 1 IL-1 NASH NASH 16 HE O ELISA TNF-α IL-6

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση: Ε.Ε., ΚΕΟΣΟΕ (Γ.Γ.Ε.Τ. ΠΕΝΕΔ 2001)

Χρηµατοδότηση: Ε.Ε., ΚΕΟΣΟΕ (Γ.Γ.Ε.Τ. ΠΕΝΕΔ 2001) Χρηµατοδότηση: Ε.Ε., ΚΕΟΣΟΕ (Γ.Γ.Ε.Τ. ΠΕΝΕΔ 2001) Συµµετέχοντες ερευνητικοί φορείς: Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Τµήµα Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας), Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου Κατόχου Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

1-4 certified reference material CRM. DSC HPLC ± 0. 4 % k = 2 P = GBW

1-4 certified reference material CRM. DSC HPLC ± 0. 4 % k = 2 P = GBW 2014 6 33 6 779 * 1 1 2 3 1 2 1. 100050 2. 277500 3. 100050 DSC HPLC 99. 5 ± 0. 4 % k 2 P 0. 95 GBW09587 R978. 7 R927. 1 A 1004-0781 2014 06-0779 - 06 Purity Determination and Uncertainty Evaluation of

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΚΤΣΣΑΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟ: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΔΟΓΕΝΟΤ ΚΑΡΔΙΟΠΡΟΣΑΙΑ

ΤΠΟΚΤΣΣΑΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟ: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΔΟΓΕΝΟΤ ΚΑΡΔΙΟΠΡΟΣΑΙΑ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΚΤΣΣΑΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟ: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΔΟΓΕΝΟΤ ΚΑΡΔΙΟΠΡΟΣΑΙΑ Αντιγόνη Λάζου Καιηγθτρια Φυσιολογίας Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Εξαγωγή χαρακτηριστικών μαστογραφικών μαζών και σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Η Α ΕΝΟΫΠΟΦΥΣΗ: OI ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΕΣ (FSH, LH) ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL)

Η Α ΕΝΟΫΠΟΦΥΣΗ: OI ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΕΣ (FSH, LH) ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) Η Α ΕΝΟΫΠΟΦΥΣΗ: OI ΓΟΝΑ ΟΤΡΟΠΙΝΕΣ (FSH, LH) ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) Κωνσταντίνος Καλλαράς Ιατρός Παθολόγος Καθηγητής Φυσιολογίας Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. FSH:ΜΒ 33000,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική εργασία

Βιβλιογραφική εργασία Εργαστήριο Αμπελουργίας ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων Πάτρα 2016 Τι είναι βιβλιογραφική εργασία (review); Παραθέτει δεδομένα (data/results) αποδείξεις (evidence)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 3, (1):58-63, 2006 Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 36o ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤOΧΕΙΡOΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΛΙΠOΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤOΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΩΠOΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιολογικό Ρολόι: Θεµελιώδης Ρυθµιστής της Φυσιολογίας των Οργανισµών

Το Βιολογικό Ρολόι: Θεµελιώδης Ρυθµιστής της Φυσιολογίας των Οργανισµών Ιούλιος 2005 Το Βιολογικό Ρολόι: Θεµελιώδης Ρυθµιστής της Φυσιολογίας των Οργανισµών ρ. Α. Προµπονά Εργαστήριο Ρύθµισης της Μεταγραφής από το Βιολογικό Ρολόι Κιρκαδικό Ρολόι Ρυθµοί µε περίοδο ~ 24 ωρών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

International Society on Brain and Behavior

International Society on Brain and Behavior International Society on Brain and Behavior Θεσσαλονίκη,. 2015 ΠΡΟΣ: Υπόψιν: Αγαπητέ/ή, Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του 7th Congress on BRAIN & BEHAVIOR της International

Διαβάστε περισσότερα

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου»

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. www.neahygeia.gr/info@ispm.gr «Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» Αικατερίνη Καστανιώτη Επίκουρος Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου

Βιογραφικό Σηµείωµα Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : Χαραλαµπόπουλος Όνοµα : Ιωάννης Πατρώνυµο : Νικόλαος Τόπος γεννήσεως: : Πετρούπολη Αττικής Διεύθυνση Εργασίας : Εργαστήριο Φαρµακολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Οόρος«μεταφραστική επιστήμη» νωρίς δεκαετία 1990 αφορούσε προσπάθειες για την ανεύρεση νέων αντικαρκινικών γονιδίων Karp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών 26 2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών Β. Δραγουμάνος 1, Δ. Αθανασόπουλος 2, Ε. Φουστέρης 1, Δ. Αναστασόπουλος 2, Π. Φουρλεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασι α «Εκτι μήσή τής ποιο τήτας εικο νων με τήν χρή σή τεχνήτων νευρωνικων δικτυ ων»

Πτυχιακή Εργασι α «Εκτι μήσή τής ποιο τήτας εικο νων με τήν χρή σή τεχνήτων νευρωνικων δικτυ ων» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασι α «Εκτι μήσή τής ποιο τήτας εικο νων με τήν χρή σή τεχνήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΜΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ III: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. Χρήστος Αθ. Χριστοδούλου. Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Αθ. Σταθόπουλος

Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. Χρήστος Αθ. Χριστοδούλου. Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Αθ. Σταθόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ TΩΝ ΚΑΘΟ ΙΚΩΝ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα