Πώς παρουσιάζεται η αξιολόγηση στα Αναλυτικά Προγράμματα της Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πώς παρουσιάζεται η αξιολόγηση στα Αναλυτικά Προγράμματα της Κύπρου"

Transcript

1 Πώς παρουσιάζεται η αξιολόγηση στα Αναλυτικά Προγράμματα της Κύπρου Βασιλείου Μύρια Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Μιχαηλίδης Μιχάλης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, η διαδικασία της αξιολόγησης εμφανίζεται τόσο στα παλαιότερα Αναλυτικά Προγράμματα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΑΠ 1996) όσο και στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (ΝΑΠ 2010). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει και να συγκρίνει τη διαδικασία της αξιολόγησης, όπως αυτή παρουσιάζεται σε όλα τα αντικείμενα/μαθήματα του προγράμματος της Δημοτικής Εκπαίδευσης, μέσα από την ανάλυση περιεχομένου. Τα κείμενα που αναλύθηκαν είναι τα επίσημα έγγραφα των ΠΑΠ και ΝΑΠ. Στα ΠΑΠ η αξιολόγηση προσεγγίζεται ως μια γενική, κοινή διαδικασία, σε αντίθεση με τα ΝΑΠ, στα οποία αναπτύσσεται εξειδικευμένα και με διαφορετικό τρόπο σε κάθε γνωστικό αντικείμενο. Στα ΠΑΠ επικρατεί η αντίληψη ότι η αξιολόγηση αφορά κυρίως το δάσκαλο ή το σύστημα και λειτουργεί για σκοπούς βελτίωσης της διδασκαλίας και των διδακτικών μεθόδων. Στα ΝΑΠ ισχύει αυτή η αντίληψη αλλά επιπλέον, σε κάποια μαθήματα η αξιολόγηση αντιμετωπίζεται και ως ένας τρόπος ώστε οι ίδιοι οι μαθητές να παρακολουθούν τη δική τους πρόοδο και ως μια μορφή απολογισμού που θα δείξει κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί, το σχολείο ή το εκπαιδευτικό σύστημα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εισαγωγή Η αξιολόγηση, όπως δείχνει και η ετοιμολογία της (αξία+λέγω), είναι έννοια η οποία χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της αξίας σε κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο, πράγμα, κατάσταση ή γεγονός, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και κατάλληλη μέθοδο εκτίμησης. Ο όρος αξία αναφέρεται συνήθως: στην απόδοση μιας ορισμένης, θετικής ή αρνητικής ιδιότητας στο αξιολογούμενο πρόσωπο, πράγμα ή κατάσταση, στο αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτού που αξιολογείται με άλλα ομοειδή αντικείμενα, πράγματα, πρόσωπα ή καταστάσεις από την άποψη συγκεκριμένου χαρακτηρισμού και στο βαθμό επίτευξης συγκεκριμένου αρχικού στόχου (Κασσωτάκης, 2010). Οι Gronlund και Linn (1990) ορίζουν την εκπαιδευτική αξιολόγηση ως τη χρήση τεχνικών μέτρησης των επιτευγμάτων των μαθητών, αλλά και ως τη συστηματική διαδικασία η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική διδασκαλία. Ξεκινά με τον προσδιορισμό των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και τελειώνει με την κρίση (judgment) του κατά πόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί. Είναι πολλοί αυτοί που θεωρούν την αξιολόγηση ως μια κεντρική διαδικασία της αποτελεσματικής διδασκαλίας, αφού μέσα από την αξιολόγηση μπορεί να φανεί κατά πόσο οι δραστηριότητες μιας διδασκαλίας έχουν οδηγήσει σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα (Wiliam, 2011). Διάφοροι ερευνητές, στην προσπάθειά τους να απαντήσουν στο ερώτημα «για πoιο σκοπό πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση», κατέληξαν να ορίζουν διάφορους τύπους αξιολόγησης. Από πολλούς ερευνητές/συγγραφείς (Κασσωτάκης, 2010; Bennett, 2011), χαρακτηρίζεται ως πιο έγκυρη, η διάκριση των Bloom, Hastings και Madaus (1971). Σύμφωνα με τη διάκριση αυτή, η αξιολόγηση περιλαμβάνει τρεις τύπους: την αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση (diagnostic evaluation), τη διαμορφωτική 409

2 σταδιακή αξιολόγηση (formative evaluation) και την τελική ή συνολική αξιολόγηση (summative evaluation). Ιστορικά, ο κυριότερος ρόλος της αξιολόγησης ήταν να ανιχνεύει και να τονίζει τις διαφορές στη μάθηση των μαθητών, με σκοπό την ταξινόμησή τους ανάλογα με την επίδοσή τους (Stiggins, 2007). Σταδιακά αυτό άλλαξε αφού η αποστολή του σχολείου διαφοροποιείται από την ταξινόμηση των μαθητών ανάλογα με την επίδοσή τους, στο πώς να βοηθηθούν όλοι οι μαθητές. Για αυτό το λόγο σήμερα δε μιλούμε μόνο για αξιολόγηση της μάθησης (assessment of learning) αλλά και για αξιολόγηση για τη μάθηση (assessment for learning Stiggins & Chappuis, 2006). Η τελική αξιολόγηση συνυπάρχει με τη συντρέχουσα αξιολόγηση, αφού αποδείχτηκαν τα θετικά αποτελέσματα που έχει στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών (Black & Wiliam, 1998 Zwick κ.ά Corcoran, Mosher & Rogat, 2009). Τα διαγωνίσματα και οι γραπτές εξετάσεις σταμάτησαν να θεωρούνται ως οι μοναδικές πρακτικές αξιολόγησης και άρχισαν να χρησιμοποιούνται και άλλες όπως portfolio, μέθοδοι αυτοαξιολόγησης, ετεροαξιολόγησης κλπ. (Stiggins, 1999). Όσον αφορά στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιολόγηση, έρευνες έχουν εντοπίσει τρεις αντιλήψεις: η αξιολόγηση είναι ένας τρόπος να βελτιώσουν την ποιότητα μάθησης των μαθητών και την ποιότητα της διδασκαλίας, είναι μια μορφή απολογισμού που θα δείξει κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί, το σχολείο ή το εκπαιδευτικό σύστημα κάνουν σωστά τη δουλειά τους και τέλος είναι ένας τρόπος ώστε οι ίδιοι οι μαθητές να παρακολουθούν τη δική τους πρόοδο (Torrance & Pryor, 1998). O Brown (2004) υποστηρίζει ότι υπάρχει και μια τέταρτη αντίληψη: ότι η αξιολόγηση είναι άσχετη τόσο με την εργασία των εκπαιδευτικών όσο και με τη ζωή των μαθητών. Σκοπός της έρευνας Στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο, αξιολόγηση του μαθητή στη Δημοτική Εκπαίδευση δε γίνεται με σκοπό να φανεί αν ο μαθητής μπορεί να προβιβαστεί στην επόμενη τάξη και για το λόγο αυτό δεν είναι αριθμητική, σε αντίθεση με τη Μέση Εκπαίδευση (Eurydice, 2010). Οι «Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2008», τοποθετούν την αξιολόγηση ως μέρος του αναλυτικού προγράμματος: «αναλυτικό πρόγραμμα σημαίνει τους σκοπούς, τους στόχους, την ύλη, τα μέσα και τις μεθόδους της Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης τους τρόπους και τα μέσα αξιολόγησης» (σελ. 1800). Στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, η διαδικασία της αξιολόγησης εμφανίζεται τόσο στα παλαιότερα Αναλυτικά Προγράμματα Δημοτικής Εκπαίδευσης (1996) όσο και στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (2010). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει και να συγκρίνει τη διαδικασία της αξιολόγησης, όπως αυτή παρουσιάζεται στα ΠΑΠ και ΝΑΠ, σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Μεθοδολογία της έρευνας Αντικείμενο ανάλυσης αποτέλεσαν τόσο το ΠΑΠ, όσο και τα ΝΑΠ. Τα εν λόγω αναλυτικά προγράμματα έχουν επιλεγεί αφού αποτελούν τη γραπτή έκφραση της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής. Είναι αυτά τα οποία καλούνται να 410

3 συμβουλεύονται οι εκπαιδευτικοί κατά το εκπαιδευτικό τους έργο. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της τότε Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Αγγελίδου η οποία προλογίζοντας τα ΠΑΠ αναφέρει πως «είναι ένα μέσο που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στον καλύτερο προγραμματισμό της εργασίας τους και θα τους δώσει γενικές κατευθυντήριες γραμμές στο σοβαρό εκπαιδευτικό έργο που επιτελούν» (σελ. 11). Προλογίζοντας τα ΝΑΠ, ο πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Δημητρίου, αναφέρει ότι αποτελούν τον «ακρογωνιαίο λίθο της προωθούμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης» (σελ. 3). Η διερεύνηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων έγινε μέσα από την τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου. Η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου προσφέρεται για την αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του περιεχομένου της γραπτής και προφορικής ανθρώπινης επικοινωνίας (Berg, 1998). Η ανάλυση διεκπεραιώθηκε με το λογισμικό Atlas.ti στη βάση έξι θεματικών αξόνων: (α) πώς ορίζεται η αξιολόγηση, (β) ποιο ορίζεται ως αντικείμενο αξιολόγησης, (γ) ποιοι είναι οι σκοποί/στόχοι της αξιολόγησης, (δ) ποια είδη αξιολόγησης αναφέρονται, (ε) ποιες πρακτικές αξιολόγησης προτείνονται και (στ) ποιες αντιλήψεις για την αξιολόγηση εντοπίζονται. Οι έξι άξονες αποφασίστηκαν μετά από συστηματική μελέτη της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας, όσο και των ΠΑΠ και ΝΑΠ. Οι θεματικοί αυτοί άξονες συναντούνται και στα δύο Αναλυτικά Προγράμματα. Αποτελέσματα Το ΠΑΠ έχει εκδοθεί το 1996 και αφορά την Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση. Στο ΠΑΠ η αξιολόγηση υπήρχε ως ξεχωριστό κεφάλαιο και αφορούσε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονταν στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Η αξιολόγηση ορίζεται ως «μια συνεχής και οργανωμένη διαδικασία που διέπει τη σωστή παιδευτική προσπάθεια και μάθηση. Αποτελεί αναπόσπαστο και δυναμικό στοιχείο του προγραμματισμού και της αποτελεσματικής διεξαγωγής της σχολικής εργασίας» (σελ. 30). Από τον ορισμό φαίνεται ότι η αξιολόγηση αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο κομμάτι της αποτελεσματικής διδασκαλίας (Wiliam, 2011) αλλά και ως μια διαδικασία που είναι ενσωματωμένη στη διδασκαλία και όχι μόνο ως μια διαδικασία με σκοπό τον έλεγχο της μάθησης (Shepard, 2000). Αντικείμενο αξιολόγησης είναι οι γνώσεις, οι στάσεις και οι δεξιότητες των μαθητών, κάτι που ακολουθεί τη στοχοταξινομία του Bloom (1956). Όσον αφορά στο σκοπό της αξιολόγησης, αναφέρεται ότι «απώτερος σκοπός της αξιολόγησης είναι η ανύψωση των επιπέδων σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και αγωγής με βάση τα δεδομένα της σχολικής μονάδας και τα εθνικά και διεθνή επίπεδα» (σελ.30). Συγκεκριμένα επιδιώκεται: η διακρίβωση του βαθμού επιτυχίας των παιδιών στη σχολική εργασία, ο προσδιορισμός των αδυναμιών των παιδιών σε συγκεκριμένους τομείς, η βελτίωση των συνθηκών μάθησης και της προσφοράς του δασκάλου, η επισήμανση της καταλληλότητας των στόχων και των διδακτικών προσεγγίσεων και η ανατροφοδότηση για αναπροσαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων και προσεγγίσεων. Σύμφωνα με τα πιο πάνω, η αξιολόγηση, πέραν από τη χρήση της στο μικροεπίπεδο της τάξης και του σχολείου, φαίνεται να επιδιώκεται και η χρήση της στο μακροεπίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος, αφού θα αποτελέσει πηγή ανατροφοδότησης για ανάγκη εκπαιδευτικής αλλαγής (Hamilton, 2003). 411

4 Τα είδη αξιολόγησης που αναφέρονται στα ΠΑΠ είναι η αρχική αξιολόγηση, η συνεχής αξιολόγηση και η τελική αξιολόγηση. Η διάκριση αυτή ταυτίζεται με τη διάκριση των Bloom κ.ά. (1971). Ως πρακτικές αξιολόγησης αναφέρονται: τα δοκίμια (σταθμισμένα και μη), η παρατήρηση της συμπεριφοράς του μαθητή αλλά και της σχολικής του εργασίας και ζωής, η επικοινωνία του εκπαιδευτικού με το παιδί, η χρήση παραστατικής μορφής δηλαδή η ενθάρρυνση των παιδιών για ερμηνεία και κατασκευή παραστατικών μορφών έκφρασης και η αυτοαξιολόγηση. Οι πρακτικές αξιολόγησης φαίνεται να είναι σχετικά περιορισμένες, ενώ δεν περιλαμβάνονται σύγχρονες πρακτικές αξιολόγησης όπως είναι π.χ portfolio ή η ετεροαξιολόγηση (Stiggins, 1999). Τέλος, φαίνεται να επικρατεί η αντίληψη ότι η αξιολόγηση γίνεται γιατί είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα μάθησης των μαθητών αλλά και την ποιότητα της διδασκαλίας. Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτή είναι και η επικρατέστερη αντίληψη των εκπαιδευτικών της Κύπρου (Κυριακίδης, 1996 Michaelides, 2009 Brown & Michaelides, 2011). Στο ΠΑΠ αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: Η αξιολόγηση στοχεύει στη βελτίωση όλων των πτυχών της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με αυτή την έννοια τα επανατροφοδοτικά στοιχεία που παρέχει, αξιοποιούνται από το δάσκαλο για επαναπροσδιορισμό στόχων, επιλογή ύλης και διαφοροποίηση των διδακτικών προσεγγίσεων (σελ.31.) Παράλληλα, φαίνεται η αξιολόγηση να αντιμετωπίζεται και ως ένας τρόπος ώστε ο εκπαιδευτικός να δώσει ανατροφοδότηση στους υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τα ΠΑΠ, ως ο άμεσα εμπλεκόμενος στη διδακτική πράξη, είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσο κάτι το νέο έχει επιτύχει ή αποτύχει, αν λειτουργεί ή όχι όπως π.χ. το Αναλυτικό Πρόγραμμα, οι νέες μέθοδοι διδασκαλίας, τα νέα τεχνολογικά μέσα που εισάγονται στην εκπαίδευση και γενικά οποιοδήποτε νεοτερισμός. Φαίνεται δηλαδή να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των εκπαιδευτικών, κάτι το οποίο είναι σημαντικό για την επιτυχία της όποιας αλλαγής σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα (Koutselini & Michaelidou, 2004). Τα ΝΑΠ εκδόθηκαν το Τη συγγραφή τους ανέλαβαν πανεπιστημιακοί από Κύπρο και Ελλάδα καθώς και εκπαιδευτικοί Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης. Τα ΝΑΠ περιλαμβάνουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα για κάθε τάξη από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο. Περιλαμβάνουν την αποστολή και το στόχο της εκπαίδευσης, τις θεμελιώδεις παιδαγωγικές αρχές, αρχές οργάνωσης και εφαρμογής των ΝΑΠ, μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, δείκτες επιτυχίας, τρόπους αξιολόγησης, το μαθησιακό περιβάλλον, σχέσεις σχολείου και οικογένειας και ενδεικτικές συμπληρωματικές δραστηριότητες. Τα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν τη δημοτική εκπαίδευση είναι συνολικά δεκαέξι. Το κάθε γνωστικό αντικείμενο έχει ξεχωριστό κεφάλαιο που αναφέρεται 412

5 στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου μαθήματος, με εξαίρεση το μάθημα των Μαθηματικών για το οποίο δε γίνεται αναφορά στο θέμα της αξιολόγησης. 1 Ορισμός της αξιολόγησης δεν εμφανίζεται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Ορισμοί εντοπίστηκαν στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας, της Θεατρικής Αγωγής και της Μουσικής. Στο μάθημα των Νέων Ελληνικών η αξιολόγηση ορίζεται ως «κριτική εξέταση των διαφόρων πτυχών της διαδικασίας που η ίδια η τάξη ως κοινότητα επέλεξε να συνδιαμορφώσει» (σελ.69). Για το μάθημα της Λογοτεχνίας και της Μουσικής η αξιολόγηση είναι ο έλεγχος επίτευξης του στόχου ή των στόχων της διδασκαλίας. Στο μάθημα της Ιστορίας ορίζεται ως ανοικτή και συνεχής διαδικασία που είναι οργανικό τμήμα της διδακτικής μεθοδολογίας. Τέλος, για το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής η αξιολόγηση είναι η υποκειμενική εκτίμηση της προόδου των μαθητών αλλά και της ποιότητας της εμπειρίας που βίωσε η ομάδα. Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω, απουσιάζει κάποιος κοινός ορισμός της αξιολόγησης, με τα κύρια στοιχεία να διαφοροποιούνται ως προς την αντίληψη για τη λειτουργία της αξιολόγησης. Παρουσιάζονται σε πολύ γενικό επίπεδο στοιχεία παραδοσιακής προσέγγισης στην αξιολόγηση, όπως στην περίπτωση της Λογοτεχνίας και της Μουσικής, και κάποιες αναφορές σε νεώτερες έννοιες, όπως γίνεται στο μάθημα της Ιστορίας. Είναι αξιοσημείωτη η απουσία ορισμού για την αξιολόγηση από τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. Στο αντικείμενο της αξιολόγησης δεν αναφέρονται ξεκάθαρα όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Αναφέρονται τα μαθήματα των Νέων Ελληνικών, των Αγγλικών, των Μαθηματικών, της Γεωγραφίας, της Περιβαλλοντικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής, της Θεατρικής Αγωγής, των Φυσικών Επιστημών και του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας. Στο μάθημα των Νέων Ελληνικών είναι σαφές ότι η αξιολόγηση δεν αφορά μόνο γνώσεις αλλά «κυρίως δεξιότητες που αφορούν την οργάνωση και κατανόηση του περιεχομένου και την καταλληλότητα των γλωσσικών επιλογών σε σχέση με το στόχο της επικοινωνίας, καθώς και η δεξιότητα κριτικής αξιολόγησης των παραπάνω» (σελ.69). Στο μάθημα των Αγγλικών δεν γίνεται καμιά αναφορά στην αξιολόγηση γνώσεων, αλλά αναφέρεται ότι αντικείμενο αξιολόγησης είναι οι δεξιότητες: γλωσσικές και κοινωνικές καθώς επίσης και η συμπεριφορά των μαθητών. Για το μάθημα της Γεωγραφίας, αντικείμενο αξιολόγησης αποτελούν και οι τρεις τομείς: γνωστικός, ψυχοκινητικός και συναισθηματικός, ενώ και για το μάθημα των Φυσικών Επιστημών θα πρέπει να αξιολογούνται γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες. Φαίνεται δηλαδή ότι στα δύο αυτά μαθήματα ακολουθείται η στοχοταξινομία του Bloom (1956). Για την Περιβαλλοντική Αγωγή θα πρέπει να αξιολογούνται γνώσεις αλλά και το ενδιαφέρον, η προσπάθεια και η συμμετοχή στην ομάδα. Στη Θεατρική Αγωγή αξιολογούνται γνώσεις και ικανότητες. Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής 1 Για το μάθημα των Μαθηματικών γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση στο «Εκτενές Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών» που βρίσκεται σε ηλεκτρονικό αρχείο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου: 413

6 αξιολογούνται γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, συμπεριφορές και αντιλήψεις και στο μάθημα του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας πέρα από τις γνώσεις αναφέρονται και οι δεξιότητες. Για το μάθημα των Μαθηματικών αναφέρεται η αξιολόγηση ικανοτήτων αλλά και η αξιολόγηση των δεικτών επιτυχίας οι οποίοι αφορούν: ανάπτυξη ικανοτήτων έτσι ώστε οι μαθητές να γίνουν καλοί λύτες προβλημάτων, ανάπτυξη αυτοπεποίθησης μαθητών για τις μαθηματικές τους ικανότητες, αιτιολόγηση απαντήσεων μαθητών με λογικό και δημιουργικό τρόπο, κατανόηση της θέσης των Μαθηματικών στη σύγχρονη κοινωνία και της σημασίας τους στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και χρήση της τεχνολογίας με εποικοδομητικό τρόπο. Φαίνεται ότι και όσον αφορά στο αντικείμενο αξιολόγησης, δεν υπάρχει ομοιομορφία στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα τονίζουν όμως ότι η αξιολόγηση αφορά και τομείς πέρα από το γνωσιολογικό ενώ και πάλι υπάρχουν γνωστικά αντικείμενα που δεν αναφέρονται στο θέμα αυτό. Επιπλέον, με εξαίρεση τα Μαθηματικά, οι αναφορές, σε σαφήνεια διατύπωσης, είναι περιορισμένες. Αναφορά στο σκοπό και στόχους της αξιολόγησης γίνεται και πάλι σε κάποια από τα γνωστικά αντικείμενα: στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, των Αγγλικών, της Ιστορίας, των Θρησκευτικών, της Γεωγραφίας, της Θεατρικής Αγωγής, της Αγωγής Ζωής, της Μουσικής, των Φυσικών Επιστημών και του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας. Στο θέμα των στόχων/σκοπών δεν υπάρχει καμία ομοιότητα ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα. Το κάθε γνωστικό αντικείμενο διαφοροποιείται και ο αντίστοιχος σκοπός/στόχος, όπου αναφέρεται, περιλαμβάνει στοιχεία συναφή με το αντικείμενο. Ενδεικτικά είναι τα πιο κάτω αποσπάσματα. Για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στόχος της αξιολόγησης είναι: να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες κατακτούν διαρκώς αυξανόμενη αυτονομία όσον αφορά τη συνέχιση της γλωσσικής τους καλλιέργειας και την ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού μετά το σχολείο (σελ.69). Η αξιολόγηση στο μάθημα των Αγγλικών: θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επίτευξη των στόχων για την ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων, την ενσωμάτωση των τεσσάρων δεξιοτήτων (the integration of the four skills), την ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης καθώς και την καλλιέργεια διαπολιτισμικής αντίληψης και θετικών στάσεων για τα Αγγλικά και τις ξένες γλώσσες και πολιτισμούς γενικότερα (σελ.138). Για το μάθημα της Ιστορίας η αξιολόγηση θα πρέπει να στοχεύει πέραν από τον έλεγχο της γνώσης και στην «κινητοποίηση της κρίσης, της φαντασίας και της επινοητικότητας των μαθητών/τριών» (σελ.199). Στο μάθημα των Θρησκευτικών αναφέρεται ότι η αξιολόγηση: «δεν αποβλέπει στον ανταγωνισμό και την αντιπαλότητα ακοινώνητων ατόμων αλλά στη συναδέλφωση και τη συνύπαρξη έτερων εταίρων» (σελ.217). 414

7 Στα είδη αξιολόγησης γίνεται αναφορά σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα εκτός από το μάθημα των Αγγλικών. Αναφέρονται πολλά είδη αξιολόγησης και ως προς το χρόνο και ως προς το ποιος κάνει την αξιολόγηση κλπ. Ενδεικτικά στο μάθημα των Νέων Ελληνικών αναφέρεται η τελική, η συντρέχουσα και η ανατροφοδοτική αξιολόγηση, καθώς και η αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση. Στο μάθημα της Λογοτεχνίας αναφέρεται η αυτοαξιολόγηση της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό αλλά και η τελική αξιολόγηση. Στο μάθημα της Ιστορίας γίνεται αναφορά στην προφορική, γραπτή, διαγνωστική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση. Στο μάθημα των Θρησκευτικών αναφέρεται η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση και στο μάθημα των Μαθηματικών η συντρέχουσα και η τελική αξιολόγηση. Στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή αναφέρεται μόνο η αυτό-αξιολόγηση. Και πάλι παρατηρείται ανομοιομορφία ως προς τα είδη της αξιολόγησης που προτείνονται για το κάθε μάθημα, με προτάσεις για είδη αξιολόγησης πέρα από την τελική, ενώ δεν φαίνεται να υιοθετείται η διάκριση των Bloom κ.ά. (1971). Τέλος, φαίνεται να επηρεάζονται από τις ιδιομορφίες στους στόχους, γνώσεις και δεξιότητες που επιδιώκονται σε κάθε αντικείμενο. Στις πρακτικές αξιολόγησης και πάλι οι αναφορές παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές αλλά και ομοιότητες. Σε κάποια μαθήματα η αναφορά στις πρακτικές είναι πολύ σύντομη. Για παράδειγμα στο μάθημα των Νέων Ελληνικών αναφέρεται πολύ σύντομα η δημιουργία φακέλων (portfolios) και η συλλογή αναστοχαστικών σχολίων. Εκτενέστερη αναφορά για τις πρακτικές αξιολόγησης γίνεται στα μαθήματα της Μουσικής, της Φυσικής Αγωγής και του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας. Για παράδειγμα, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής προτείνονται οι εξής πρακτικές: μαθητικό πλάνο, μαθητικό αρχείο, μαθητικό ημερολόγιο, γραπτές δοκιμασίες, ατομικές εργασίες για το σπίτι, ομαδικές εργασίες, συνέντευξη από το/τη διδάσκοντα/ουσα, παρατήρηση συμμαθητών/συμμαθητριών, αυτοαξιολόγηση, συλλογή στοιχείων, παρουσίαση ρόλου, οργάνωση μιας δραστηριότητας, παρατήρηση του παιδιού από το/τη διδάσκοντα/ουσα, επίδειξη. Χαρακτηριστική ακόμη είναι η υιοθέτηση προσέγγισης έρευνας δράσης που συναντάται στο μάθημα της Τέχνης όσον αφορά στην αξιολόγηση και στις πρακτικές της, τονίζοντας έτσι την ποικιλία μεθόδων αλλά και δεδομένων που πρέπει ο εκπαιδευτικός να μαζέψει για να έχει μια πλήρη εικόνα του κάθε μαθητή: Ο εκπαιδευτικός δρα ως ερευνητής. Χρησιμοποιεί την Καταγραφή- Τεκμηρίωση-Παρουσίαση ως εργαλείο ανάκλησης εμπειριών, στοχασμού και άσκησης κριτικής. Παρατηρεί τους μαθητές και μαθήτριες ατομικά και συλλογικά συλλέγοντας δεδομένα, επαναπροσδιορίζει και αναθεωρεί τη διαδικασία διδασκαλίας μάθησης (σελ.372) Τέλος, για το μάθημα των Μαθηματικών, δίνονται και παραδείγματα αξιολογικών δοκιμίων που αφορά στο κάθε θέμα. Είναι αξιοσημείωτη τόσο η ποικιλία των πρακτικών αξιολόγησης που αναφέρονται στα ΝΑΠ όσο και το γεγονός ότι συνάδουν με τις νέες πρακτικές αξιολόγησης που αναφέρονται και στη διεθνή βιβλιογραφία (Stiggins, 1999 Shepard, 2006). 415

8 Μέσα από τη μελέτη των ΝΑΠ φαίνεται να επικρατεί η αντίληψη ότι η αξιολόγηση γίνεται γιατί είναι ένας τρόπος όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα μάθησης των μαθητών αλλά και την ποιότητα της διδασκαλίας. Στο μάθημα της Γεωγραφίας αναφέρεται πως «αξιολογείται επίσης η διδακτική μεθοδολογία, ώστε να επέρχονται οι κατάλληλες βελτιωτικές κινήσεις για την επίτευξη των βέλτιστων μαθησιακών αποτελεσμάτων» (σελ.248). Παράλληλα υπάρχουν και αναφορές που παραπέμπουν στην αντίληψη ότι η αξιολόγηση είναι μια μορφή απολογισμού που θα δείξει κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί, το σχολείο ή το εκπαιδευτικό σύστημα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Στο μάθημα των Θρησκευτικών αναφέρεται χαρακτηριστικά: Mεταξύ άλλων αξιολογείται η ικανότητα του/της διδάσκοντος/ουσας να προετοιμάζει και να επιτυγχάνει τους σκοπούς, το περιεχόμενο, την εκδίπλωση του μαθήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των μαθητών και των μαθητριών να προάγει ισότιμα γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, με ισότιμο τρόπο για όλους τους μαθητές (σελ.217). Ακόμη φαίνεται η αξιολόγηση να αντιμετωπίζεται και ως ένας τρόπος ώστε οι ίδιοι οι μαθητές να παρακολουθούν τη δική τους πρόοδο. Στο μάθημα του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας η αξιολόγηση αφορά, μεταξύ άλλων: «τη γνωστοποίηση στους/στις μαθητές/τριες του βαθμού επιτυχίας τους στο μάθημα» (σελ.290). Συζήτηση αποτελεσμάτων Μέσα από την πιο πάνω ανάλυση φάνηκε ότι στα ΠΑΠ δεν λήφθηκε υπόψη η φύση του κάθε γνωστικού αντικειμένου. Η διαδικασία αξιολόγησης προσεγγίζεται ομοιόμορφα, χωρίς να διαφοροποιείται ανάλογα με το μάθημα. Από την άλλη, στα ΝΑΠ, φάνηκε η ανομοιογένεια που υπάρχει στους έξι άξονες: τον ορισμό, το σκοπό/στόχο, το αντικείμενο, τα είδη, τις πρακτικές και τις αντιλήψεις σχετικά με την αξιολόγηση. Το κάθε μάθημα διαχειρίζεται το θέμα της αξιολόγησης με ένα ξεχωριστό τρόπο. Η συνολική μελέτη του θέματος της αξιολόγησης για όλα τα μαθήματα δίνει την αίσθηση ότι δεν υπήρχε κοινό πλαίσιο για την αξιολόγηση και συνεργασία μεταξύ των επιτροπών ανάπτυξης των αναλυτικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να υπάρχει μια ομοιομορφία στο τελικό κείμενο, στο βαθμό που επιτρέπει η φύση του κάθε γνωστικού αντικειμένου. Πέρα από την ανομοιογένεια και τις αντιθέσεις που παρατηρήθηκαν, εντοπίζεται και μια ασάφεια ως προς τη θέση της παραδοσιακής, τελικής αξιολόγησης. Αν και η παρούσα εργασία αφορά στα μαθήματα δημοτικής εκπαίδευσης, εντούτοις όπως προαναφέρθηκε, τα ΝΑΠ είναι ενιαία και αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχει η έννοια της τελικής και αριθμητικής αξιολόγησης, πώς αυτό θα γίνει σε μαθήματα όπως π.χ. τα Νέα Ελληνικά όπου αναφέρεται ότι «τα συμβατικά διαγωνίσματα αντικαθίστανται από πρακτικές που σχετίζονται με τη δημιουργία φακέλων (portfolios), τη συλλογή αναστοχαστικών σχολίων» (σελ.69); Από την άλλη, η Κύπρος ως μέλος της ΕΕ, καλείται να παρουσιάσει δείκτες ποιότητας που αφορούν και στις επιδόσεις μαθητών. Άλλωστε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας (2001), έθεσε ως στόχο να αναδειχθεί η Ευρωπαϊκή 416

9 Ένωση ως η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη κοινωνία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη συνοχή (όπ. αναφέρεται στο Ζμα, 2007). Επομένως, φαίνεται να υπάρχει ανάγκη χρήσης και μεθόδων αξιολόγησης που να καταλήγουν σε αποτιμήσεις μαθητικών επιδόσεων. Σύμφωνα με νεώτερες προσεγγίσεις, στην αξιολόγηση του μαθητή τονίζεται η χρήση άλλων πρακτικών αξιολόγησης, πέραν των διαγωνισμάτων. Αυτό φαίνεται να υποστηρίζεται και στα ΝΑΠ. Έρευνες όμως στο κυπριακό συγκείμενο, έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν πιο παραδοσιακές προσεγγίσεις και θεωρούν ως καταλληλότερη τεχνική αξιολόγησης τη χορήγηση γραπτού δοκιμίου, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών της Κύπρου δε θεωρεί ότι οι μαθητές είναι σε θέση να αξιολογήσουν τους εαυτούς τους, να κάνουν δηλαδή αυτοαξιολόγηση (Κυριακίδης, 1996 Michaelides, 2009 Brown & Michaelides, 2011). Επομένως χρειάζεται πρώτα η διερεύνηση της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών και ακολούθως η επιμόρφωσή τους στη χρήση πρακτικών αξιολόγησης, πέραν από το γραπτό δοκίμιο. Συγκρίνοντας τα ΠΑΠ με τα ΝΑΠ, φαίνεται να υπάρχουν αρκετές ομοιότητες αλλά και διαφορές. Όσον αφορά στον ορισμό της αξιολόγησης, η σύγκριση είναι δύσκολή μιας και δεν υπάρχει ένας κοινός ορισμός στα ΝΑΠ. Ο ορισμός της αξιολόγησης που δίνεται για το μάθημα της Ιστορίας φαίνεται να ταιριάζει με τον ορισμό του ΠΑΠ. Το αντικείμενο αξιολόγησης ενώ στα ΠΑΠ είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περιλαμβάνει γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες, εντούτοις στα ΝΑΠ αυτό δεν είναι ξεκάθαρο αφού κάποια μαθήματα αναφέρονται και στα τρία σημεία π.χ. Γεωγραφία, ενώ κάποια μαθήματα αναφέρονται σε κάποια από τα σημεία αυτά. Κατ επέκταση και ο άξονας που αφορά στους στόχους/σκοπούς της αξιολόγησης φαίνεται να διαφέρει ανάμεσα στα ΠΑΠ και στα ΝΑΠ. Ενώ στα ΠΑΠ η αξιολόγηση θα πρέπει να στοχεύει στην «ανύψωση των επιπέδων σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και αγωγής» (σελ.30), στα ΝΑΠ οι σκοποί ποικίλουν ανάλογα με το μάθημα και δεν αναφέρεται πουθενά ότι ο σκοπός είναι η ανύψωση των επιπέδων. Όσον αφορά στα είδη αξιολόγησης, στα ΠΑΠ αναφέρονται οι τρεις μορφές: αρχική, τελική και συντρέχουσα (Bloom κ.ά., 1971). Στα ΝΑΠ αναφέρονται και άλλες μορφές αξιολόγησης όπως π.χ. η ανατροφοδοτική, γραπτή-προφορική κλπ. Το ίδιο ισχύει και στις πρακτικές αξιολόγησης. Στα ΠΑΠ αναφέρονται κάποιες αλλά στα ΝΑΠ αναφέρονται πολύ περισσότερες, επηρεασμένες από νεώτερες προσεγγίσεις οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα και με το μάθημα (Stiggins, 1999 Shepard, 2006). Στα ΠΑΠ φαίνεται να επικρατεί η αντίληψη ότι η αξιολόγηση αφορά κυρίως το δάσκαλο ή το σύστημα και λειτουργεί για σκοπούς βελτίωσης της διδασκαλίας, των διδακτικών μεθόδων κλπ. Στα ΝΑΠ, ισχύει αυτή η αντίληψη αλλά επιπλέον, σε κάποια μαθήματα φαίνεται η αξιολόγηση να αντιμετωπίζεται και ως ένας τρόπος ώστε οι ίδιοι οι μαθητές να παρακολουθούν τη δική τους πρόοδο. Επιπλέον, φαίνεται η αξιολόγηση να είναι και μια μορφή απολογισμού που θα δείξει κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί, το σχολείο ή το εκπαιδευτικό σύστημα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Η αξιολόγηση είναι σημαντική, τόσο στο μικροεπίπεδο της τάξης όσο και στο μακροεπίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος, ειδικά σε μια εποχή που 417

10 χαρακτηρίζεται από ισχυρές πιέσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα για αποτελεσματικότητα και ποιότητα. Στα ΝΑΠ φαίνεται ότι η αξιολόγηση συμβαδίζει με τις σύγχρονες προσεγγίσεις, αφορά περισσότερο την αξιολόγηση για τη μάθηση και όχι μόνο αξιολόγηση της μάθησης ενώ εμπλουτίζεται και με σύγχρονες πρακτικές αξιολόγησης. Η ανάλυση έδειξε ότι απουσιάζει κάποια μορφή ενιαίας πολιτικής όσον αφορά στην αξιολόγηση στα διάφορα μαθήματα. Αυτό εξηγείται εν μέρει από τη διαφορετικότητα στους στόχους και επιδιώξεις κάθε διδακτικού αντικειμένου. Από την άλλη όμως εκφράζει μια αποσύνδεση ευρύτερων επιδιώξεων του εκπαιδευτικού συστήματος (όπως η κατοχή επαρκούς και συνεκτικού σώματος γνώσεων, ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών που διακρίνουν το δημοκρατικό πολίτη, κριτική και θεωρητική σκέψη, δημιουργικότητα κλπ) και πώς αυτές επιτυγχάνονται μέσα από τα διαφορετικά αντικείμενα. Η εργασία αυτή ασχολήθηκε με την ανάλυση της γραπτής έκφρασης της πολιτικής του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος, όσον αφορά στην αξιολόγηση. Η επίσημη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ως προς την αξιολόγηση των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εκφράζεται και με άλλους τρόπους, από ανώτερους λειτουργούς του Υπουργείου και μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να εξετάσει πώς αυτοί προσεγγίζουν το ζήτημα της αξιολόγησης. Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να διερευνηθεί και το τι τελικά εφαρμόζεται στην πράξη, ποιες πρακτικές και είδη αξιολόγησης χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί της Κύπρου. Αναφορές Ελληνόφωνες Ζμας, Α. (2007). Παγκοσμιοποίηση και εκπαιδευτική πολιτική. Αθήνα: Μεταίχμιο. Κασσωτάκης, Μ. (2010). Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Μέσα-Μέθοδοι- Προβλήματα-Προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. Κυριακίδης, Λ. (1996). Οι αντιλήψεις των Κύπριων για την αξιολόγηση των επιτευγμάτων των μαθητών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 24, Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμοί του (2008, Ιούνιος 13). Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σελ Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων (1996). Αναλυτικά Προγράμματα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Λευκωσία. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. (2010). Αναλυτικά Προγράμματα Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Τόμος Α Λευκωσία. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. (2010). Αναλυτικά Προγράμματα Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Τόμος Β Λευκωσία. 418

11 Αγγλόφωνες Bennett, E. R. (2011). Formative assessment: a critical review. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice 18(1), Berg, B. (1998). Qualitative Research Methods for the Social Sciences, Boston: Pearson. Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice 5(1), Bloom, B.S. (1956) (Ed.). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. New York: Longmans. Bloom, B. S., Hastings, J.T., & Madaus,G. (1971). Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. New York: Mc Graw-Hill. Brown, G. T. L. (2004). Teachers conceptions of assessment: Implications for policy and professional development. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 11(3), Brown, G. T. L., Michaelides, P., M. (2011). Ecological Rationality in Teachers Conceptions across samples from Cyprus and New Zeland, European Journal of Psychology of Education, 26(3), Corcoran, T., Mosher, A. F., & Rogat, A. (2009). Learning progressions in science: An evidence-based approach to reform (RR-63). New York: Consortium for Policy Research in Education (CPRE), Teachers College, Columbia University. Eurydice (2010). Organisation of the education system in Cyprus. Retrieved March 25, 2012, from ts/cy_en.pdf Gronlund, E. G., & Linn, L. R. (1990). Measurement and evaluation in teaching. New York: Macmillan Publishing Company Hamilton, L. (2003). Assessment as a Policy Tool. Review of Research in Education, 27, Koutselini, M., & Michaelidou, A. (2004). The Meaning and Rationale of Greece- Cyprus Unified Education: A Teachers and Parents Beliefs Study. Educational Research and Evaluation, 10(2), Michaelides, P., M. (2009, July). A survey of teachers assessment practices and conceptions on a Cypriot sample. Poster presented at the 74 th Annual Meeting of the Psychometric Society, Cambridge, UK Shepard, L. A. (2000). The role of assessment in a learning culture. Educational Researcher, 29(7),

12 Shepard, L.A. (2006). Classroom Assessment. In R. L. Brennan (Ed.), Educational Measurement (pp ). Westport, CT: American Council on Education Stiggins, R. (1999). Assessment, Student Confidence, and School Success. Phi Delta Kappan, 81(3), Stiggins, R., & Chappuis, J. (2006). What a difference a word makes. Journal of Staff Development, 27(1), Stiggins, R. (2007). Assessment Through the Student s Eyes. Educational Leadership, 64(8), Torrance, H. & Pryor, J. (1998). Investigating formative assessment: teaching, learning and assessment in the classroom. Buckingham: Open University Press Zwick, R., D. Senturk, J. Wang, and S.C. Loomis. (2001). An investigation of alternative methods for item mapping in the National Assessment of Educational Progress. Educational Measurement: Issues and Practice, 20(2),

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης

Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης Σταυρούλα Φιλίππου Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Σιμώνη Συμεωνίδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α) Προπτυχιακά 1. Νηπιαγωγικά 2. Δημοτική Εκπαίδευση Β) Μεταπτυχιακά 1. ΜΑ Εκπαιδευτική Ηγεσία 2. ΜΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου-Παπαμάρκου, Δασκάλα, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου-Παπαμάρκου, Δασκάλα, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Τι σημαίνει σκέφτομαι ιστορικά; Ένα ερώτημα για μικρούς και μεγάλους και ένα Σχέδιο Δράσης - Μικρής Κλίμακας Εφαρμογή στο Μάθημα της Ιστορίας μέσα στα Πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων 1 Δρ Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία)

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδάσκοντες Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διγγελίδης Νικόλαος, Επίκουρος καθηγητής Πλαϊνός Χρήστος Μαγγουρίτσα Γωγώ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) για φοιτητές του ΤΕΠΑΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ Λέκτορας στο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 120 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η διαμορφωτική αξιολόγηση στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών. Παρασκευή Μιχαήλ Χρυσάνθου Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η διαμορφωτική αξιολόγηση στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών. Παρασκευή Μιχαήλ Χρυσάνθου Πανεπιστήμιο Κύπρου Η διαμορφωτική αξιολόγηση στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών Παρασκευή Μιχαήλ Χρυσάνθου Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Το άρθρο αυτό καταπιάνεται με το θέμα της διαμορφωτικής αξιολόγησης στα μαθηματικά.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Φιλοσοφία και βασικές αρχές του Προτεινόμενου Συστήματος Αξιολόγησης

ΙΙ Φιλοσοφία και βασικές αρχές του Προτεινόμενου Συστήματος Αξιολόγησης ΙΙ Φιλοσοφία και βασικές αρχές του Προτεινόμενου Συστήματος Αξιολόγησης Κάθε σύστημα πρέπει να στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών, οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση και Μαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Αξιολόγηση για τη Μάθηση και Μαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Αξιολόγηση για τη Μάθηση και Μαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η παρουσίαση µιας περίληψης των βασικότερων θεµάτων που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Γρ. Δαβράζος 1, Β. Γαλάνης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τοµέα της τεχνολογίας και της επιστήµης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ

Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ ΙΧ Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ Σκοποί του Συστήματος Μετα-Αξιολόγησης Η άποψη πως όλα τα άτομα, όλες οι σχολικές μονάδες και όλα τα συστήματα μπορούν και πρέπει συνεχώς να βελτιώνονται αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Ο ετήσιος προγραμματισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας της κάθε τάξης ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, 2010 Λοΐζου, Ε. κ Παπαδημήτρη-Καχριμάνη, Χ. 1 ΔΟΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ- ΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙ- ΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚ- ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 13 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να ορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα