Όταν το LSJ. Wikifying the LSJ Spiros Doikas. Σπύρος Δόικας. «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου /11/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όταν το LSJ. Wikifying the LSJ Spiros Doikas. Σπύρος Δόικας. «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013 9/11/2013"

Transcript

1 Όταν το LSJ γνώρισε τη Βίκυ Σπύρος Δόικας Wikifying the LSJ Spiros Doikas 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου /11/ π.μ.

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PROJECT DESCRIPTION Η παρούσα εργασία αφορά στην υλοποίηση σε μορφή MediaWiki (http://lsj.translatum.gr) του αρχαιοελληνικού λεξικού Liddell, Scott, Jones (LSJ). Ξεκινώντας από ένα αρχείο xml έγινε επεξεργασία και μετατροπή (με χρήση κανονικών εκφράσεων) σε αρχείο κατάλληλο για χρήση σε MediaWiki. This paper relates the implementation of the Ancient Greek to English dictionary Liddell, Scott, Jones (LSJ) in MediaWiki format (http://lsj.translatum.gr). The original xml file was processed and converted (using regular expressions) to a file which was appropriate for use in MediaWiki. 2

3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ HISTORY Το Liddell, Scott, Jones (LSJ) δημοσιεύτηκε πρώτη φορά το 1843 από της εκδόσεις της Οξφόρδης. Το λογισμικό τύπου βίκι «MediaWiki» πρωτοεμφανίστηκε το 2003 τα χωρίζουν 130 χρόνια. Μεγάλη διαφορά ηλικίας για να έρθουν τόσο κοντά. Liddell, Scott, Jones (LSJ) was originally published in 1843 by Oxford publications. Wiki-type software MediaWiki first appeared in 2003 they are 130 years apart. What a strange love affair indeed! 3

4 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PROJECT OBJECTIVES Μεταγραφή των λημμάτων σε διάφορες μορφές και μεταγραμματισμούς Δυνατότητα αναζήτησης τύπου «αυτόματης συμπλήρωσης» χωρίς διάκριση πεζών/κεφαλαίων και διακριτικών Δημιουργία στυλ CSS Συλλογή αρχαιοελληνικών αποφθεγμάτων και δημιουργία επέκτασης για την εμφάνισή τους Transcription of headwords in various forms and transliterations Case-insensitive and diacritics-insensitive autocomplete search suggestions CSS styles to modify the look and feel Collection of ancient Greek quotes and development of a MediaWiki random quote extension 4

5 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PROJECT OBJECTIVES Παραμετροποίηση του MediaWiki για λεξικογραφικό έργο αυτής της μορφής Δημιουργία προτύπου εισαγωγής του αρχείου csv με ενσωμάτωση των λειτουργιών Semantic Mediawiki Δημιουργία ευρετηρίων βάσει μορφής και μεταγραμματισμού Fine-tuning MediaWiki in a way that is appropriate for a lexicographic work of this nature Creation of an import template that supports Semantic Mediawiki functionality Creation of indexes for each form and transliteration 5

6 ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ BEFORE/AFTER Η αρχική μορφή ενός λήμματος: This is the original format of an entry: Και η τελική μορφή: And the final format: 6

7 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΔΙΣΤΗΛΟ CONVERSION TO TWO-COLUMN FORMAT Μια σειρά μετατροπών και ενεργειών εύρεσης / αντικατάστασης έλαβε χώρα για τη δημιουργία συμβατού κώδικα με το MediaWiki. Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου EmEditor. Σε πρώτη φάση έγινε μετατροπή του αρχείου σε δίστηλο, προσθέτοντας στηλοθέτες, με πρώτη στήλη το λήμμα και τη δεύτερη την ερμηνεία. A series of conversions and find/replace operations, using regular expressions in EmEditor, was applied in order to create html and wiki-compatible mark-up. Firstly, the file was converted to two-column format, by means of adding tab characters, with the headword in column A and the definition in column B. 7

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ EXCEL 2010 IMPORTING TO EXCEL 2010 Σε δεύτερη φάση έγινε εισαγωγή σε Excel To Excel 2003 θα ήταν ακατάλληλο λόγω περιορισμού σε σειρές σε σχέση με τις σειρές του Excel Ο αριθμός των λημμάτων του έργου ήταν Ωστόσο το όριο χαρακτήρων ανά κελί που υπάρχει και στα δύο δημιούργησε κάποια προβλήματα σε λήμματα με εκτενείς ερμηνείες. Secondly, the tab-delimited file was imported to Excel Excel 2003 would fail due to the limitation of 65,536 rows compared to 1,048,576 rows by Excel The project s headword d count was 120, However, both versions have a limit of 32,767 characters per cell which was a problem for headwords with extended definitions. 8

9 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ FIRST COLUMN EDITING Σε τρίτη φάση έγινε επεξεργασία της πρώτης στήλης, των λημμάτων δηλαδή. Αφαιρέθηκαν σύμβολα όπως αστερίσκοι, άνω τελείες, παύλες, εντοπίστηκαν περιπτώσεις μη συνδυασμένων διακριτικών και διορθώθηκαν, εντοπίστηκαν λήμματα με εννοιολογικές υποδιαιρέσεις και ομαδοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας μακροεντολές στο Excel. Thirdly, the first column, containing i the headwords d was edited. Symbols like asterisks, semicolons and dashes were removed; characters with non-combined diacritics were fixed; headwords with multiple entries were grouped using Excel macros. 9

10 ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ MACRO FOR TWO REPETITIONS Η μακροεντολή συγχώνευσης λημμάτων: The headword merge macro: 10

11 ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ BEFORE/AFTER 11

12 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΤΗΛΗΣ SECOND COLUMN EDITING Χρησιμοποιήθηκαν περί τις 40 κανονικές εκφράσεις για μετατροπή σε συμβατό βικικώδικα. Για παράδειγμα: About 40 regular expressions were used to convert the original xml into wiki-compatible markup. For example: Find: (<ref type="cross" target=")([^<]+)(lang="greek">)([^<]+)(</ref>) Replace: [[\4]] (μετατροπή εσωτερικών παραπομπών convert internal references) Find : (<span class=foreign>)([^<]+)(</span>) Replace : <b class="b3">\2</b> (δημιουργία στιλ με έντονη γραφή σε υπολήμματα με ελληνικούς χαρακτήρες add a bold style to sub-entries with Greek characters 12

13 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣ CONVERT TO FORMS AND TRANSLITERATIONS Full diacritics (inluding macron/vrachy) Medium diacritics iti (excluding macron/vrachy) Low diacritics (monotonic) Capitals Transliteration A (accented Latin characters) Transliteration Β (non- accented Latin characters) Transliteration C (Greeklish) Πολυτονικό με βραχύ/μακρό Πολυτονικό χωρίς βραχύ/μακρό Μονοτονικό Κεφαλαία Λατινικοί χαρακτήρες με τόνους Λατινικοί χαρακτήρες χωρίς τόνους Greeklish Beta Code Beta Code 13

14 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ FORMS AND TRANSLITERATIONS 14

15 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ CONVERSION TOOLS Διάφορα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν για αυτές τις μετατροπές, από λειτουργίες του MS Word (Shift+F3 για μετατροπή σε άτονα κεφαλαία) μακροεντολές VBA και συναρτήσεις σε php που αναπτύχθηκαν ειδικά για την περίπτωση μέχρι και προγράμματα όπως το All Greek to me του ΙΕΛ για τη μετατροπή σε Greeklish. Various tools were used for these conversions, from standard MS Word commands (Shift+F3 to convert to capitals without accents) to bespoke VBA macros and php p functions as well as commercial applications like All Greek to me by ILSP for Greeklish conversion. 15

16 BETA CODE Ακολουθήθηκαν οι συμβάσεις Beta Code του Perseus, με χρήση πεζών. Για παράδειγμα,η λέξη Πλάτων μπορεί να μεταγραφεί σε *PLA/TWN ή *pla/twn, το κεφαλαίο επισημαίνεται με τον αστερίσκο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια θέματα με τις διαφορετικές μεταγραφές μεσαίου και τελικού σίγμα καθώς και με τη σειρά των διακριτικών όταν υπάρχουν διαλυτικά με τόνο. Perseus Beta Code conventions were followed, using lowercase throughout. For example the word Πλάτων can be converted into *PLA/TWN or *pla/twn, with the capital being marked with the asterisk. However, there is no standardization for the different representations of final ς ς and medial σ as well as the order of diacritics when diaeresis and accent is included. 16

17 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ MEDIAWIKI MEDIAWIKI EXTENSIONS USED SemanticMediaWiki Semantic Drilldown Data Transfer Parser Functions MWSearch Normalizer (custom extension) The Normalizer extension removes accents and capitalizes polytonic words in order to create the indexes. Η επέκταση Normalizer που δημιουργήθηκε ειδικά για το έργο, αφαιρεί τα διακριτικά και μετατρέπει σε κεφαλαία ως βοήθημα για τη δημιουργία των ευρετηρίων. 17

18 MEDIAWIKI SETTINGS ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ MEDIAWIKI Το αρχείο LocalSettings.php είναι το κέντρο ελέγχου του προγράμματος. Βασική ρύθμιση για να μη γίνεται αυτόματα κεφαλαίο το πρώτο γράμμα ενός λήμματος (όπως ς για παράδειγμα στη Βικιπαίδεια), είναι το: The LocalSettings.php file is where most settings are implemented. A necessary setting so that the first letter is not automatically capitalized (as it happens in Wikipedia), is: $wgcapitallinks = false; 18

19 DATA IMPORT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χρησιμοποιήθηκε η επέκταση Data Transfer με εισαγωγή σε δέσμες των (από συνολικά). Ένα από τα θέματα που προέκυψαν ήταν η εξαφάνιση χαρακτήρων μετά το σύμβολο. Το πρόβλημα διορθώθηκε με αντικατάσταση του συμβόλου με την αντίστοιχη αριθμητική οντότητα html ( ). Η ολοκλήρωση της εισαγωγής έγινε με την παρακάτω εντολή που ενεργοποιεί τον μηχανισμό εκτέλεσης εκκρεμών εργασιών του MediaWiki. The import via the Data Transfer extension was done in batches of 10,000 entries (of 240,000 in total). One of the issues was characters disappearing after the pipe symbol ( ). This was fixed with replacing it with its html numeric entity ( ). The import was finalized using the php command below, which activates the pending jobs execution in MediaWiki: cd /home/site/public_html/w/wiki/maintenance/ php runjobs.php --maxjobs

20 INDEXES ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ Τα ευρετήρια βασίστηκαν στις μορφές και τους μεταγραμματισμούς που δημιουργήθηκαν για κάθε λήμμα και όπως αυτά ορίστηκαν με τον κώδικα του προτύπου εισαγωγής. Αυτός ο κώδικας διασυνδέει τις διαφορετικές μορφές και μεταγραμματισμούς με την επέκταση Semantic MediaWiki, έτσι ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω αξιοποίησή τους για τη δημιουργία ξεχωριστών ευρετηρίων ανά μορφή/μεταγραμματισμό. The indexes were based on the forms and transliterations as they are defined in the import template code. That code links the various forms and transliterations ti with the Semantic MediaWiki extension, so that t they can be used for the creation of different indexes per form / transliteration. 20

21 BETA CODE INDEX ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ BETA CODE 21

22 FULL DIACRITICS INDEX ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ 22

23 IMPORT TEMPLATE ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Στο πρότυπο εισαγωγής γίνεται ανάμειξη κώδικα html, βικικώδικα και php. Οι εντολές #normalize παραπέμπουν σε ειδική συνάρτηση κανονικοποίησης ηςγια την αφαίρεση των διακριτικών έτσι ώστε να είναι δυνατή η σωστή ταξινόμηση στα διαφορετικά ευρετήρια. Τα στοιχεία τύπου <b class="b1"> ορίζουν το στυλ εμφάνισης. Οι ονομασίες μεταγραφών / μορφών όπως «Beta Code» αντιστοιχούν στα πεδία του αρχείου εισαγωγής csv. The import template is a mix of html code, wiki mark-up and php. The #normalize commands invoke the normalization function to remove diacritics so that the indexes are displayed correctly. The elements like <b class="b1"> refer to the look and feel (css styles). The names of forms/transliterations like Beta Code correspond to the csv file s import field titles. 23

24 IMPORT TEMPLATE ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 24

25 CSV FILE ΑΡΧΕΙΟ CSV 25

26 RANDOM QUOTE EXTENSION ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΩΝ Πρόκειται για επέκταση που δημιουργήθηκε ειδικά για την εμφάνιση τυχαίων αποφθεγμάτων πάνω από τα λήμματα. Αρχικά δεν ήταν δυνατή η ανάλυση βικικώδικα, αλλά στη συνέχεια βελτιώθηκε έτσι ώστε να εμφανίζει και εσωτερικούς συνδέσμους. Ο σκοπός της είναι εκπαιδευτικός καθώς λειτουργεί ως έναυσμα για εκμάθηση νέων λέξεων. This is a custom extension which was developed in order to display random quotes above the entries. It was further improved to parse wiki mark-up in order to link to dictionary entries. It has an educational purpose as it helps the visitor learn new words. 26

27 RANDOM QUOTE EXTENSION ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΩΝ 27

28 AUTOCOMPLETE SEARCH ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Μέρος των προδιαγραφών του έργου ήταν η αναζήτηση «αυτόματης συμπλήρωσης» χωρίς διάκριση πεζών/κεφαλαίων και χωρίς διάκριση διακριτικών σημείων τόσο για ελληνικούς όσο και για λατινικούς χαρακτήρες (μεταγραμματισμένων ελληνικών λέξεων). Το παραπάνω ζητούμενο διεκπεραιώνει αυτόματα η μηχανή αναζήτησης Lucene η οποία λειτουργεί σε Java και εγκαθίσταται στον διακομιστή. Part of the project specs was case-insensitive and diacriticsinsensitive autocomplete or search suggestions functionality for Greek and Latin characters (transliterations ti of Greek words). This is achieved by using the Lucene search engine, which runs in Java and must be installed on the server. 28

29 AUTOCOMPLETE SEARCH ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 29

30 DEMO

31 ΕΠΙΛΟΓΟΣ WRAPPING UP Η υλοποίηση του έργου ήταν μια πολύπλοκη τεχνικά διαδικασία όπου έπρεπε να ξεπεραστούν πολλά προβλήματα. Το αποτέλεσμα είναι μια εύχρηστη πλατφόρμα με δυνατότητα μελλοντικού εμπλουτισμού τόσο με μαζική εισαγωγή όσο και με συνεισφορά χρηστών. Δοκιμάστε την: Translatum LSJ was by no means an easy project as numerous technical difficulties had to be overcome. The result, however, is a user-friendly platform which can be further enriched with imports as well as user contributions. Test it: t l t 31

Η Δημιουργία Γραμματοσειράς του Ελληνικού Braille Κώδικα και η χρήση της σε Χάρτες Αφής

Η Δημιουργία Γραμματοσειράς του Ελληνικού Braille Κώδικα και η χρήση της σε Χάρτες Αφής Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 3 2002, Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 35 Η Δημιουργία Γραμματοσειράς του Ελληνικού Braille Κώδικα και η χρήση της σε Χάρτες Αφής Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διδάκτορας Αγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη του Διαδικτύου «Web Science» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιστήμη του Διαδικτύου «Web Science» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιστήμη του Διαδικτύου «Web Science» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μάθηση με Ψηφιακά Παίγνια στο Σημασιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 304202 Πράξη ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. Υποέργο Δημιουργία Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Κωνσταντίνος Κωβαίος Αναλυτής Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help Table of Contents asc TimeTables... 1 1 Γενικά... 1 1.1 Καλωσήλθατε... 1 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος... 1 1.3 PDF documentation... 1 2 Πρώτα Βήµατα... 1 2.1 Ξεκινώντας την εφαρµογή... 2 2.2 Βλέποντας την

Διαβάστε περισσότερα

Time Domain Pitch Recognition

Time Domain Pitch Recognition Chourdakis G. Michael *, Haralampos C. Spyridis ** * PhD Candidate, Music Department, University of Athens. m@turboirc.com ** Professor of Music & Informatics, Head Manager of the Sound Engineering Laboratory

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πλατφόρμας Ελαστικής Διαχείρισης Εργαλείων Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων Joomla 2.5 Medical Exams Management Module

Διαβάστε περισσότερα

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκηςσταπλαίσιατουέργου«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

SYSTRAN 6. Γρήγορος Οδηγός Χρήσης. Quick Start Guide

SYSTRAN 6. Γρήγορος Οδηγός Χρήσης. Quick Start Guide SYSTRAN 6 Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Quick Start Guide 2 GR Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Quick Start Guide GR 3 Περιεχόμενα: ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ SYSTRAN 6!... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISSN1108-4170. L A TEX babel

ISSN1108-4170. L A TEX babel ISSN1108-4170 TÇ EÚtupon TeÜqoc 3, >Oktÿbrioc 1999 TEX Σ ΑΥΤΟΤΟΤΕΥΧΟΣ: W L A TEX babel Επιφυλλίδα iii Σημειώσειςτοῦτυπογράφου iv Ιωάννης Δημάκος pdftex: Συνδυάζοντας την ευελιξία του PDF μετηνδύναμητου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΜΗΝΑΣ-Α.Μ. 2071 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού (Software User Manual) Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού (Software User Manual) Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού (Software User Manual) SUM Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. Κωδικός Έργου: 111_O Όνομα Έργου: Περιφέρειες Οργανισμός: Υπουργείο Εσωτερικών Περιγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (E- MALL) ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΥ DRUPAL

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (E- MALL) ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΥ DRUPAL ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (E- MALL) ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΥ DRUPAL Άρης Μαλιγιάννης Α.Μ:6020 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διπλωματική Εργασία της

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Παπαδάκης Νικόλαος Φοιτήτρια Αφροδίτη Γανέλλη Ηράκλειο Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυ καλη Ελληνικη Ιστολελιδα για εκμαθηση Η/Υ. 5.1 Κατανόηση Βάσεων Δεδομένων

Πολυ καλη Ελληνικη Ιστολελιδα για εκμαθηση Η/Υ. 5.1 Κατανόηση Βάσεων Δεδομένων 5.1 Κατανόηση Βάσεων Δεδομένων Access 2010 is a relational database application in the Microsoft 2010 Office suite that lets you enter, manage, and run reports on large amounts of data. In this tutorial,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία. Τίτλος : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ PORTAL

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία. Τίτλος : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ PORTAL Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ PORTAL Αθανασίου Παναγιώτης (AM: 621) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ Ελένη Ευθυμίου, Μαριάννα Κατσογιάννου ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ Abstract The general purpose electronic dictionary of the Greek

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Υλοποίηση πλατφόρµας ηλεκτρονικού εµπορίου Σφακιανάκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Fedora Core 6. Σημειώσεις κυκλοφορίας. Fedora Documentation Project

Fedora Core 6. Σημειώσεις κυκλοφορίας. Fedora Documentation Project Fedora Core 6 Σημειώσεις κυκλοφορίας Fedora Documentation Project Copyright 2006 Red Hat, Inc. and Others. The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0 Tablet PC ANDROID 2.3 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1.1 KEY FUNCTIONS...2 1.2 SETTING UP YOUR PASSEPARTOUT 70 C124 TABLET PC...3 1.2.1 Charging your device...3 1.2.2 Turning On Your Device...4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογή εξόρυξης δεδομένων από τον παγκόσμιο ιστό και μοντελοποίησή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Μάθησης - Αξιοποίηση Βάσης Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΑΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΑΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 321 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΑΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Αλέξανδρος Κουλούρης, Σαράντος Καπιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης Η ΑΡΓΩ Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Interoperability problems regarding the concurrent access in resources

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογής Σύγκρισης Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Ανάπτυξη Εφαρμογής Σύγκρισης Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Εφαρμογής Σύγκρισης Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Βουγιουκλής (1) Γιώργος, Τσιμπόγλου (2), (3) Φίλιππος (1) ELiDOC, Τεχνικός διευθυντής (gvoug@elidoc.gr) (2) Πανεπιστήμιο Κύπρου / Διευθυντής Βιβλιοθήκης, (3) Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα