Build Up Your Listening Skills

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Build Up Your Listening Skills"

Transcript

1 The New Build Up Your Listening Skills English-Greek Glossary Copyright Hellenic American Union, 2011 Unit 1 be stumped (phr) σηκώνω ψηλά τα χέρια, μένω με την απορία break up (phr v) τα χαλάω με τον/ την σύντροφό μου, διαλύω σχέση, χωρίζω call off (phr v) ακυρώνω can t wait (phr) δεν βλέπω την ώρα catch (a game) (v) καταφέρνω να δω αγώνα complex (adj) περίπλοκος, σύνθετος despise (v) περιφρονώ, απεχθάνομαι fall behind (phr v) μένω πίσω get outta here (phr) άντε από δω! get over sth (phr v) ξεπερνώ (δυσκολία, ασθένεια, κλπ) give sb a piece of my mind (phr) τη λέω σε κάποιον, τα λέω χύμα σε κάποιον grant (v) κάνω δεκτό, ικανοποιώ, εκπληρώ gross (adj) αηδιαστικός have a point (phr) έχω ένα (κάποιο) δίκιο have second thoughts (phr) ξανασκέφτομαι κάτι, έχω αμφιβολίες in principle (phr) στη θεωρία, επί της αρχής interfere (v) επεμβαίνω it s a deal (phr) έγινε, σύμφωνοι knock off (phr v) σχολάω από τη δουλειά (not) have a clue (phr) δεν έχω την παραμικρή ιδέα relief (n) ανακούφιση reservations (pl n) επιφυλάξεις self-assertiveness (n) δυναμικότητα, αποφασιστικότητα that ll be the day (phr) σιγά μη γίνει αυτό, να το δω και να μην το πιστέψω that s a load off my mind (phr) ησύχασα τώρα total (v) τρακάρω ολοσχερώς, διαλύω (αυτοκίνητο) uncertainty (n) αβεβαιότητα under the weather (phr) αδιάθετος wreck (v) διαλύω, καταστρέφω you ve gotta be kidding me (phr) πλάκα μου κάνεις Unit 1 Transcript scratch (n) γρατζουνιά session (n) συνεδρία spoil (kids) (phr) κακομαθαίνω, καλομαθαίνω you bet (phr) αμέ impress (v) εντυπωσιάζω commitment (n) υποχρέωση, δέσμευση daycare (n) παιδικός σταθμός facility (n) παροχή, υπηρεσία, υποδομή transfer (v) δίνω/παίρνω μετάθεση for the ECPE Transcript starving (adj) πεθαμένος στην πείνα buck (n) δολάριο carbohydrate (n) υδατάνθρακας dump (n) αχούρι family therapist (n) οικογενειακός σύμβουλος obsess (v) έχω εμμονή/ψύχωση participant (n) συμμετέχων set (me) back (phr v) μου κοστίζει skip (v) παραλείπω tempting (adj) δελεαστικός Unit 2 access (n) πρόσβαση be fed up (with) (phr) μπουχτίζω bruise (v) μελανιάζω, μωλωπίζω convention (n) συνέδριο graduation (n) αποφοίτηση honeymoon (n) μήνας του μέλιτος ID (n) ταυτότητα in top form (phr) σε άριστη φυσική κατάσταση intake (n) λήψη τροφής jam (v) σφηνώνω pill (n) χάπι plaid (n) καρό proposed (adj) προτεινόμενος sergeant (n) (στρ.) λοχίας, (αστ.) αρχιφύλακας urgent (adj) επείγων 1

2 Unit 2 Transcript checkpoint (n) σημείο ελέγχου, μπλόκο protest (v) διαμαρτύρομαι revoke (v) ανακαλώ, ακυρώνω thesis (n) διατριβή wedding reception (n) δεξίωση γάμου considerate (adj) αυτός που σκέφτεται και σέβεται τους άλλους crack down (on) (phr v) καταστέλλω, λαμβάνω μέτρα εναντίον demonstrator (n) διαδηλωτής drugstore (n) φαρμακείο efficient (adj) αποτελεσματικός, αποδοτικός get a word in edgewise (phr) καταφέρνω να πω μια κουβέντα play it by ear (phr) αυτοσχεδιάζω, βλέποντας και κάνοντας rundown (adj) σε κακή κατάσταση, εξαθλιωμένος shareholder (n) μέτοχος sold out (adj) εξαντλημένος, ξεπουλημένος summit (n) συνάντηση κορυφής Transcript at short notice (phr) την τελευταία στιγμή, χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση conference (n) συμβούλιο fuss (n) φασαρία, αναστάτωση global warming (n) αναθέρμανση του πλανήτη, παγκόσμια υπερθέρμανση insensitive (adj) αναίσθητος laid back (adj) αμέριμνος, ήρεμος, χαλαρός rehearse (v) προβάρω, κάνω πρόβα veer (v) αλλάζω κατεύθυνση, αλλαξοδρομώ Unit 3 adaptation (n) διασκευή address (v) προσφωνώ, εκφωνώ λόγο aggressive (adj) επιθετικός alter (v) αλλάζω, μεταβάλλω animated (adj) κινούμενα (για ταινία κινουμένων σχεδίων) appeal (n) απήχηση, ελκυστικότητα arcade (n) αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών assert (v) διεκδικώ bean curd (n) τόφου, τυρί από σόγια board game (n) επιτραπέζιο παιχνίδι borough (n) δήμος, διοικητική περφέρεια capital punishment (n) θανατική ποινή CEO (n) (= chief executive officer) διευθύνων σύμβουλος current (n) ρεύμα depiction (n) απεικόνιση, περιγραφή dismiss (v) απορρίπτω diversity (n) ποικιλία, διαφορετικότητα dominance (n) κυριαρχία drought (n) ξηρασία employ (a method) (v) χρησιμοποιώ, εφαρμόζω (μια μέθοδο) envision (v) οραματίζομαι expansion (n) επέκταση, εξάπλωση, διεύρυνση globalization (n) παγκοσμιοποίηση gorgeous (adj) πανέμορφος greedy (adj) άπληστος hang-out (n) στέκι immigration (n) μετανάστευση impact (n) αντίκτυπος insignificant (adj) ασήμαντος integration (n) ενοποίηση, ενσωμάτωση intervene (v) μεσολαβώ justified (adj) δικαιολογημένος legitimate (adj) θεμιτός, βάσιμος melting pot (n) χωνευτήρι misgivings (pl n) επιφυλάξεις multiculturalism (n) πολυπολιτισμικότητα overshadow (v) επισκιάζω overwhelmingly (adv) συντριπτικά parlor (n) αίθουσα pattern (n) σχέδιο, μοτίβο perception (n) αντίληψη permeate (v) διεισδύω, διαπερνώ portray (v) απεικονίζω prompt (v) παρακινώ proximity (n) εγγύτητα reflectivity (n) αντανακλαστικότητα regional (adj) τοπικός restriction (n) περιορισμός retired (adj) συνταξιούχος shape up (phr v) διαμορφώνομαι skepticism (n) σκεπτικισμός territory (n) περιοχή transpiration (n) διαπνοή vibrate (v) δονούμαι villain (n) κακός Unit 3 Transcript exaggerate (v) υπερβάλλω fluff (n) κουραφέξαλα grossly (adv) κατάφωρα, οφθαλμοφανώς substantial (adj) ουσιαστικός 2

3 tune in (phr v) συντονίζομαι (με ραδιοφωνικό/τηλεοπτικό σταθμό) vice versa (adv) αντιστρόφως with all due respect (phr) με όλο το σεβασμό connoisseur (n) ειδήμονας outlet (n) πρατήριο, σημείο πώλησης slave (n) σκλάβος widespread (adj) διαδεδομένος Transcript adage (n) ρητό bounty (n) υπεραφθονία breadbasket (n) σιτοβολώνας categorization (n) κατηγοριοποίηση colonial (adj) αποικιακός conjure up (phr v) φέρω στο νου continent (n) ήπειρος culinary (adj) μαγειρικός defy (v) αψηφώ, αντιστέκομαι σε element (n) στοιχείο factor (n) παράγοντας fuse (v) συγχωνεύω noodle (n) ζυμαρικό αβγού (χυλοπίτα, κλπ) profound (adj) έντονος, βαθύς relevant (adj) σχετικός roast (n) ψητό segment (n) μέρος, απόσπασμα stew (n) βρασμένο φαγητό vastness (n) απεραντοσύνη wholesome (adj) υγιεινός, ωφέλιμος Unit 4 (I don t) get it (phr) (δεν) το καταλαβαίνω/πιάνω (my) eyes are bigger than (my) stomach (phr) έκφραση που λέγεται όταν έχουμε πάρει μεγαλύτερη μερίδα φαγητού απ ό,τι μπορούμε να φάμε appeal (a grade) (v) κάνω ένσταση για τη βαθμολογία μου, ζητώ αναβαθμολόγηση assignment (n) σχολική/ ακαδημαϊκή εργασία be beat (phr) είμαι ψόφιος be out of the woods (phr) τη γλιτώνω, βρίσκομαι εκτός κινδύνου be tied up (phr) είμαι απασχολημένος, πνίγομαι board meeting (n) συνέλευση διοικητικού συμβουλίου check in (phr v) κάνω εισαγωγή στο νοσοκομείο checking account (n) λογαριασμός όψεως conference call (n) κλήση σύσκεψης cram (for an exam) (v) μελετώ εντατικά την τελευταία στιγμή crash (v) πέφτω ξερός για ύπνο debit (v) χρεώνω deposit (n) κατάθεση doggie bag (n) πακέτο για το σπίτι, στο οποίο βάζει το εστιατόριο ό,τι δεν φαγώθηκε dot all the i s and cross all the t s (phr) δίνω σημασία στη λεπτομέρεια, είμαι σχολαστικός draft (n) προσχέδιο due (adj) οφειλόμενος, αναμενόμενος exert (v) ασκώ extension (n) παράταση faculty (n) διδακτικό προσωπικό get sb s hopes up (phr) δίνω ελπίδες σε κάποιον guarantee (n) εγγύηση installment (n) δόση πληρωμής intensive care (n) εντατική intern (n) εκπαιδευόμενος (συν. γιατρός) invoice (n) τιμολόγιο IT (n) (= information technology) πληροφορική know (sth/sb) like the back of (my) hand (phr) ξέρω κάτι απ έξω κι ανακατωτά leave (n) άδεια (απουσίας) merchandise (n) εμπόρευμα not stand a chance (phr) δεν έχω την παραμικρή ελπίδα persistent (adj) επίμονος prescribe (v) (για γιατρό) υποδεικνύω αγωγή, συνιστώ φάρμακο, συνταγογραφώ refund (n) επιστροφή χρημάτων retail (n) λιανική πώληση semester (n) ακαδημαϊκό εξάμηνο sophomore (n) πρωτοετής φοιτητής video conference (n) βιντεοσύσκεψη wholesale (n) χονδρική πώληση withdraw (v) 1. αποσύρω 2. κάνω ανάληψη work out (phr v) γυμνάζομαι work up a sweat (phr) ιδρώνω Unit 4 Transcript be out of (my) depth (phr) είμαι έξω από τα νερά μου challenging (adj) απαιτητικός, δύσκολος check out (a book) (phr v) δανείζομαι βιβλίο από δανειστική βιβλιοθήκη check out (of a hotel) (phr v) αναχωρώ από ξενοδοχείο πληρώνοντας το λογαριασμό come down with (phr v) αρρωσταίνω, κολλάω 3

4 document (n) έγγραφο emergency room (n) αίθουσα επειγόντων περιστατικών get off track (phr) ξεφεύγω, μπαίνω σε κακό δρόμο give (me) a break (phr) κάνε μου τη χάρη, άντε μπράβο, έλα τώρα hard drive (n) σκληρός δίσκος honk (my) horn (phr) κορνάρω interior design (n) διακόσμηση εσωτερικών χώρων knack (n) ικανότητα, ταλέντο make-up (exam) (n) αναπληρωματικό διαγώνισμα midterm (n) εξετάσεις περιόδου (στα μισά του εξαμήνου) pick sth up (phr v) πηγαίνω και παίρνω, παραλαμβάνω pull sth off (phr v) καταφέρνω, πετυχαίνω (κάτι δύσκολο) put (a book) on reserve (phr) βάζω βιβλίο δανειστικής βιβλιοθήκης ξεχωριστά για χρήση από συγκεκριμένα άτομα reboot (v) επανεκκινώ υπολογιστή refill (n) δεύτερο ποτό ή ξαναγέμισμα του ποτηριού retrieve (v) επανακτώ stand a chance (phr) έχω ελπίδα/ πιθανότητα επιτυχίας submit (v) υποβάλλω digital (adj) ψηφιακός get hold of (phr) εντοπίζω, επικοινωνώ με, εξασφαλίζω librarian (n) βιβλιοθηκάριος manual (n) εγχειρίδιο medication (n) φάρμακο promote (v) προάγω, προωθώ violate (v) παραβιάζω Transcript convenient (adj) βολικός get the hang of sth (phr) παίρνω το κολάι hectic (adj) πυρετώδης, χαοτικός, ταραχώδης infect (v) μολύνω outline (v) σκιαγραφώ, περιγράφω συνοπτικά raise (n) αύξηση stack (n) στοίβα thumb through (phr v) ξεφυλλίζω trade-in value (n) αξία ανταλλαγής/συναλλαγής virus (n) ιός Unit 5 appreciative (adj) ευγνώμων come up with (phr v) επινοώ, βρίσκω (ιδέα/σχέδιο/ απάντηση κλπ) drizzle (n) ψιλόβροχο evacuate (v) εκκενώνω flee (v) τρέπομαι σε φυγή govern (v) διέπω, κυβερνώ have a change of heart (phr) αλλάζω γνώμη (have) no regrets (phr) δεν μετανιώνω overseas (adv) στο εξωτερικό premises (pl n) χώρος, εγκαταστάσεις put (sb) on (phr) δουλεύω κάποιον, κάνω πλάκα σε κάποιον qualify (v) είμαι κατάλληλος για κάτι, διαθέτω τα τυπικά προσόντα, πληρώ τις προϋποθέσεις scholarship (n) υποτροφία slip (my) mind (phr) μου διαφεύγει, ξεχνώ time off (work) (phr) άδεια (απουσίας) turnout (n) προσέλευση weird (adj) παράξενος Unit 5 Transcript binge (on) (v) περιδρομιάζω, τρώω ανεξέλεγκτα candidate (n) υποψήφιος confirm (v) επιβεβαιώνω exempt (from) (adj) εξαιρούμενος από expose (v) εκθέτω foul (mood) (adj) αποκρουστική (διάθεση) on the right track (phr) στο σωστό δρόμο revert (v) επανέρχομαι, επιστρέφω (my) turn (n) σειρά (μου) caretaker (n) κηδεμόνας craving (n) λιγούρα escort (v) συνοδεύω (to tie up) loose ends (phr) (τακτοποιώ/ρυθμίζω) εκκρεμότητες lose (my) temper (phr) χάνω την ψυχραιμία μου option (n) επιλογή put (sth) to the test (phr) τίθεμαι σε δοκιμασία, υπό δοκιμή reveal (v) αποκαλύπτω the last straw (phr) η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι turn out (phr v) αποβαίνω Transcript be entitled to (v) δικαιούμαι how come (phr) πώς και ;, γιατί mandatory (adj) υποχρεωτικός pale (adj) χλωμός pass (sb) over (phr v) παρακάμπτω, παραβλέπω (για προαγωγή, πρόσληψη, κλπ) perky (adj) κεφάτος, ζωηρός 4

5 senior citizen (n) άτομο τρίτης ηλικίας shift (n) βάρδια sweep away (phr v) παρασύρω tweaking (n) μικροδιορθώσεις, μικρορυθμίσεις (what/who etc.) on earth (phr) (τι/ποιος κλπ) στο καλό ; Unit 6 alternative (adj) εναλλακτικός approach (n) προσέγγιση assemble (v) συγκεντρώνω (-ομαι) at leisure (phr) με την ησυχία μου, με το πάσο μου, όποτε θέλω biodiversity (n) βιοποικιλότητα blubber (n) λίπος φάλαινας cluster (v) συνωθούμαι, μαζεύομαι community (n) κοινότητα comprehensive (adj) εκτενής conclusive (adj) αδιαμφισβήτητος contaminate (v) μολύνω cooperate (v) συνεργάζομαι coordinate (v) συντονίζω curriculum (n) πρόγραμμα μαθημάτων/σπουδών, αναλυτικό πρόγραμμα dense (adj) πυκνός digestive system (n) πεπτικό σύστημα discipline (n) επιστημονικός κλάδος/τομέας drone (n) κηφήνας dweller (n) κάτοικος ecosystem (n) οικοσύστημα engage (v) απασχολώ equip (v) εξοπλίζω expel (v) αποβάλλω, διώχνω fertile (adj) γόνιμος field (n) τομέας, πεδίο δράσης forage (v) ψάχνω (κυρ. για τροφή ή προμήθειες) hive (n) κυψέλη hustle and bustle (phr) πηγαινέλα, πέρα δώθε, φασαρία insulation (n) μόνωση interact (v) αλληλεπιδρώ larva (n) προνύμφη lean (adj) ισχνός, φτωχός manipulate (v) χειραγωγώ mode (n) (σε συσκευή) λειτουργία, επιλογή, ρύθμιση moist (adj) υγρός molecule (n) μόριο overall (adv) συνολικά, γενικά particle (n) σωματίδιο pesticide (n) εντομοκτόνο play on (sb s) emotions (phr) εκμεταλλεύομαι τις ευαισθησίες κάποιου, κάνω ψυχολογικό πόλεμο σε κάποιον pollen (n) γύρη register (v) εγγράφομαι, κάνω εγγραφή regulate (v) ρυθμίζω royal jelly (n) βασιλικός πολτός self-explanatory (adj) αυτονόητος soar (v) βρίσκομαι στα ύψη societal (adj) κοινωνικός spawn (v) γεννώ sustain (v) συντηρώ, στηρίζω swarm (v) κινούμαι μαζικά uniform (adj) ομοιόμορφος Unit 6 Transcript composting (n) κομποστοποίηση fish tank (n) ενυδρείο habitat (n) φυσικό περιβάλλον landscape architecture (n) αρχιτεκτονική κήπων meadow (n) λιβάδι nutrient (n) θρεπτικό συστατικό pond (n) λιμνούλα setting (n) περιβάλλον, σκηνικό, τοποθεσία terrarium (n) θερμική γυάλα φυτών ή ορισμένων ζώων, όπως χελωνών ή φιδιών urban planning (n) αστικός/ πολεοδομικός σχεδιασμός application (n) εφαρμογή byproduct (n) υποπροϊόν controversy (n) διένεξη frame (n) σκελετός marine (adj) θαλάσσιος originate (v) πηγάζω, προέρχομαι potentially (adv) δυνάμει, ενδεχομένως Transcript blood stream (n) κυκλοφορία του αίματος break down (phr v) διασπώ cell (n) κύτταρο conflict (v) έρχομαι σε αντίθεση με consistent (adj) σταθερός eliminate (v) αποβάλλω implication (n) σημασία, συνέπεια, επίπτωση inject (v) χορηγώ με σύριγγα, κάνω ένεση literally (adv) κυριολεκτικά notion (n) άποψη, αντίληψη, ιδέα odor (n) μυρωδιά, οσμή oyster (n) στρείδι perception (n) αντίληψη plant (n) εργοστάσιο shaft (n) λαβή, κοντάρι shellfish (n) οστρακοειδές tube (n) σωλήνας, σωληνάριο 5

6 unintended (adj) απροσχεδίαστος, αθέλητος waste treatment (n) επεξεργασία λυμάτων Unit 7 back down (from) (phr v) υποχωρώ back out (of sth) (phr v) υπαναχωρώ be taken aback (phr v) ξαφνιάζομαι, μένω έκπληκτος be up to (sth) (phr) σκαρώνω break down (phr v) καταρρέω buckle down (phr v) πέφτω με τα μούτρα (στη δουλειά) call (sth) off (phr v) ακυρώνω check (sth) out (phr v) κοιτάζω, εξετάζω clinch (a deal) (v) κλείνω (συμφωνία) come by (sth) (phr v) αποκτώ, βρίσκω (κάτι σπάνιο/ δυσεύρετο/αναπάντεχο) consult (v) συμβουλεύομαι deadline (n) προθεσμία extensive (adj) εκτενής fade away (phr v) σβήνω, φθίνω, χάνομαι fill in for (sb) (phr v) αντικαθιστώ, παίρνω τη θέση κάποιου get ahead (phr v) πάω μπροστά get around to (phr v) αξιώνομαι να κάνω κάτι (που ανέβαλλα επί καιρό) hold (sb/sth) up (phr v) καθυστερώ κάποιον/κάτι irritation (n) εκνευρισμός lay (sb) off (phr v) απολύω live up to (sth) (phr v) ανταποκρίνομαι σε (απαιτήσεις/υπόσχεση κλπ) look (sth) up (phr v) πάω να δω κάποιον (συν. έκτακτα όταν βρίσκομαι στην περιοχή του) look up to (sb) (phr v) θαυμάζω κάποιον loosen up (phr v) χαλαρώνω make (sth) out (phr v) διακρίνω, ξεχωρίζω κάτι martial arts (pl n) πολεμικές τέχνες measure up (phr v) ανταποκρίνομαι (σε απαιτήσεις/προσδοκίες) negotiating table (n) το τραπέζι των διαπραγματεύσεων pick (sb) up (phr v) 1. πηγαίνω και παίρνω κάποιον (συν. με αυτοκίνητο) 2. συλλαμβάνω, πιάνω pick (sth) up (phr v) 1. παραλαμβάνω 2. μαθαίνω, πιάνω 3. πιάνω (σήμα/σταθμό/ εκπομπή κλπ) pick up on (sth) (phr v) πιάνω, καταλαβαίνω, διακρίνω, παρατηρώ pull (sth) off (phr v) πετυχαίνω, καταφέρνω (κάτι δύσκολο) pull through (phr v) επιβιώνω, τη γλιτώνω, ξεπερνώ (ασθένεια/ δυσκολία) put (sb) up (phr v) φιλοξενώ το βράδυ put (sb) up to (sth) (phr v) ενθαρρύνω/βάζω κάποιον να κάνει κάτι (παράτολμο/ανόητο κλπ) put up (money) (phr v) δίνω, παρέχω, πληρώνω put up with (phr v) ανέχομαι reference book (n) βιβλίο αναφοράς serve (on a committee) (v) υπηρετώ ως (μέλος επιτροπής) set (sb) back (phr v) μου κοστίζει, πληρώνω shell out (money) (phr v) ξοδεύω, πληρώνω stick with it (phr v) επιμένω, δεν εγκαταλείπω, δεν τα παρατάω swing by (phr v) πετάγομαι από κάπου, περνώ να δω κάποιον tailor (n) ράφτης take (sb) up on (an offer) (phr v) δέχομαι (πρόταση/πρόσκληση κάποιου) take (sth) up (phr v) 1. καταπιάνομαι με, αρχίζω να ασχολούμαι με, αναλαμβάνω 2. κονταίνω ρούχο take up (phr v) 1. εξετάζω/συζητώ θέμα 2. τρώω, καταλαμβάνω, καταναλώνω (χώρο/χρόνο) throw (sb) off (phr v) αποσυντονίζω troublemaker (n) ταραξίας, ταραχοποιός turn in (phr v) πάω για ύπνο turn (sb) in (phr v) καταδίδω turn (sth) in (phr v) παραδίδω σε κάποιον union (n) 1. ένωση 2. εργατικό σωματείο, συνδικάτο wear (sb) out (phr v) εξαντλώ Unit 7 Transcript abstract (adj) αφηρημένος apply (myself) (v) επιδίδομαι call it a day/night (phr) παρατάω τη δουλειά για σήμερα/απόψε, αρκετά για σήμερα/απόψε coach (n) προπονητής coat (of paint) (n) επίστρωμα (μπογιάς) downsize (v) μειώνω το εργατικό δυναμικό drift (v) παρασύρομαι, περιπλανώμαι enrollment (n) εγγραφή have (my) hands full (phr) τρέχω και δεν φτάνω, είμαι πολύ απασχολημένος off the top of (my) head (phr) στα κουτουρού, χωρίς σκέψη shabby (adj) ξεφτισμένος, παραμελημένος slowpoke (n) κοιμίσης, αργοκίνητο καράβι, τα ζώα μου αργά 6

7 standoff (n) διμερής διένεξη (όπου καμία πλευρά δεν έχει πλεονέκτημα) state-of-the-art (adj) τελευταία λέξη της τεχνολογίας, υπερσύγχρονος tense (adj) νευρικός, σε υπερένταση the lull before the storm (phr) η νηνεμία πριν από την καταιγίδα compensate (v) αποζημιώνω deteriorate (v) φθείρομαι, επιδεινώνομαι resign (v) παραιτούμαι, υποβάλλω παραίτηση Transcript come out of (my) shell (phr) βγαίνω από το καβούκι μου cost a bundle (phr) κοστίζω ένα κάρο λεφτά do away with (sth) (phr v) καταργώ erratic (adj) αλλοπρόσαλλος palate (n) 1. ουρανίσκος 2. γούστο στο φαγητό/ποτό rush hour (n) ώρα αιχμής settle in (phr v) προσαρμόζομαι, τακτοποιούμαι σε καινούργιο περιβάλλον shuttle bus (n) λεωφορείο με τακτικό δρομολόγιο Unit 8 arms (pl n) όπλα as a last resort (phr) ως έσχατη ανάγκη/λύση/περίπτωση devastated (adj) συντετριμμένος drop (sb) off (phr v) αφήνω κάποιον κάπου με το αυτοκίνητο exclusion (n) εξαίρεση go astray (phr) παίρνω τον κακό δρόμο, ξεστρατίζω go bankrupt (phr) πτωχεύω, κηρύσσω πτώχευση go under (phr v) καταστρέφομαι οικονομικά, βουλιάζω, χρεωκοπώ guidelines (pl n) κατευθυντήριες γραμμές, οδηγίες helpline (n) τηλεφωνική γραμμή βοήθειας in hindsight (phr) με στερνή γνώση, εκ των υστέρων it s just as well (phr) καλύτερα (που) jam (n) δύσκολη θέση, μπλέξιμο jump at (phr v) αρπάζω, επωφελούμαι από (ευκαιρία/ κατάσταση) priority (n) προτεραιότητα prospect (n) προοπτική reassign (v) επαναπροσδιορίζω relegate (v) υποβιβάζω relocate (v) μεταθέτω/ μετατίθεμαι, μεταφέρω (-ομαι) αλλού retaliation (n) αντεκδίκηση take out (a loan) (phr v) παίρνω (δάνειο/επίσημο έγγραφο κλπ) Unit 8 Transcript collapse (v) καταρρέω finding (n) πόρισμα, εύρημα mudslide (n) κατολίσθηση λάσπης term paper (n) εργασία εξαμήνου let up (phr v) το βάζω κάτω, σταματώ may as well (phr) ας (κάνω κάτι), δε βαριέσαι out of the question (phr) αποκλείεται out of touch (phr) εκτός επικοινωνίας Transcript audition (n) ακρόαση, οντισιόν graph (n) διάγραμμα, γραφική παράσταση illustrate (v) επεξηγώ/ διασαφηνίζω με παραδείγματα stock (n) μετοχή, χρεόγραφο, τίτλος κεφαλαίου Unit 9 alliance (n) συμμαχία aqueduct (n) υδραγωγείο arch (n) αψίδα, καμάρα assemble (v) συγκεντρώνω (-ομαι) ban (n) απαγόρευση clout (n) επιρροή declare (v) κηρύσσω deprive (of) (v) στερώ dismay (n) ανησυχία, απογοήτευση dispute (n) διένεξη, διαμάχη enact (v) θεσπίζω enforce (v) επιβάλλω, εφαρμόζω gradient (n) κλίση incentive (n) κίνητρο inscription (n) επιγραφή levy (v) επιβάλλω φόρο lucrative (adj) επικερδής normal practice (phr) καθιερωμένη/συνήθης πρακτική rage (n) οργή skirmish (n) ακροβολισμός, αψιμαχία sort out (phr v) επιλύω, ξεκαθαρίζω subordinate (n) υφιστάμενος unfounded (adj) αβάσιμος 7

8 Unit 9 Transcript absurd (adj) παράλογος back (sb/sth) up (phr v) (υπο) στηρίζω bar stool (n) ψηλό σκαμπό bivalve (n) δίθυρο, όστρακο με διπλό κέλυφος border (n) σύνορα bore (v) (δι)ανοίγω bottom line (n) 1. τελικό αποτέλεσμα 2. τελικό κέρδος breach (n) ρήγμα buffer (n) προστατευτικό μέσο, ασπίδα προστασίας buildup (n) συσσώρευση chum (n) φιλαράκι cistern (n) δεξαμενή, στέρνα coating (n) στρώση, στρώμα controversy (n) διένεξη debris (n) μπάζα, κατάλοιπα disprove (v) αποδεικνύω ότι κάτι είναι λάθος dissolved (adj) διαλυμένος era (n) (ιστορική) εποχή, περίοδος explosive (adj) εκρηκτικός fling (v) εκσφενδονίζω frustration (n) απογοήτευση go berserk (phr) παθαίνω αμόκ gravity (n) βαρύτητα implement (v) εφαρμόζω, πραγματοποιώ inhale (v) εισπνέω intrastate (adj) ενδοπολιτειακός, μεταξύ πολιτειών mineral (n) μεταλλικό άλας oversee (v) επιβλέπω patron (n) θαμώνας, πελάτης plumbing (n) υδραυλικά, υδραυλική εγκατάσταση punch (v) ρίχνω μπουνιά randomly (adv) τυχαία, στην τύχη rationale (n) λογική, σκεπτικό reservoir (n) δεξαμενή sewer system (n) αποχετευτικό σύστημα stub out (a cigarette) (phr v) σβήνω (τσιγάρο) succinctly (adv) λακωνικά, περιληπτικά surpass (v) ξεπερνώ, υπερτερώ susceptible (adj) επιρρεπής tap in(to) (phr v) αντλώ, τραβώ, κάνω χρήση terrain (n) έδαφος, εδαφικός σχηματισμός testament (n) τεκμήριο, απόδειξη treaty (n) σύμφωνο, συνθήκη undertaking (n) έργο uneasy (adj) ανήσυχος bond (v) δένομαι intriguing (adj) συναρπαστικός, γοητευτικός show off (phr v) κάνω επίδειξη Transcript beak (n) ράμφος, μουσούδα, μύτη bottlenose (dolphin) (n) ρινοδέλφινο δελφίνι conch (n) κόγχη, είδος όστρακου drain (v) στραγγίζω flush out (phr v) βγάζω κάποιον από την κρυψώνα του mollusk (n) μαλάκιο prey (n) λεία, θήραμα shelter (v) βρίσκω καταφύγιο sighting (n) εντοπισμός, επισήμανση speculate (v) εικάζω stun (v) ζαλίζω, ρίχνω αναίσθητο surmise (v) εικάζω, υποθέτω vertically (adv) κάθετα Unit 10 a slap on the wrist (phr) ελαφρά τιμωρία ή απλή προειδοποίηση be in a tight spot (phr) βρίσκομαι σε δύσκολη θέση, στριμώχνομαι be in the same boat (phr) στο ίδιο καζάνι βράζουμε be next in line (phr) έχω σειρά, είμαι ο επόμενος be on top of things (phr) έχω τα πράγματα υπό έλεγχο be out of line (phr) παρεκτρέπομαι, ξεπερνώ τα όρια της ευπρέπειας/ευγένειας bowtie (n) παπιγιόν call the shots (phr) κάνω κουμάντο, παίρνω τις αποφάσεις clear the air (phr) ξεκαθαρίζω τα πράγματα come clean (phr) ομολογώ την αλήθεια, παραδέχομαι τα σφάλματά μου come to grips with sth (phr) αντιμετωπίζω (δυσκολία/ κατάσταση) criminal justice system (n) ποινική δικαιοσύνη diligent (adj) επιμελής down in the dumps (phr) στις μαύρες μου excessive (adj) υπερβολικός foot the bill (phr) πληρώνω το λογαριασμό frank (adj) ειλικρινής get cold feet (phr) μου κόβονται τα πόδια, δειλιάζω get off to a flying start (phr) ξεκινώ κάτι με μεγάλη επιτυχία get the axe (phr) παίρνω πόδι go through the roof (phr) (για τιμή) φτάνω στα ύψη have it in for (sb) (phr) έχω κάποιον στο μάτι, την έχω φυλαγμένη σε κάποιον 8

9 heart-to-heart (n) από καρδιάς συζήτηση impose (v) επιβάλλω in the pipeline (phr) στα σκαριά interrogation (n) ανάκριση lay down the law (phr) πατάω πόδι, επιβάλλω την πειθαρχία lenient (adj) επιεικής let/blow off steam (phr) εκτονώνομαι light at the end of the tunnel (phr) φως στην άκρη του τούνελ long face (phr) κατεβασμένη μούρη lose face (phr) ρεζιλεύομαι, χάνω το κύρος μου over the top (phr) υπερβολικός, εξωφρενικός pull (sb s) leg (phr) δουλεύω κάποιον, κάνω πλάκα σε κάποιον put (sb) in the picture (phr) ενημερώνω κάποιον για τη γενική εικόνα reluctant (adj) διστακτικός, απρόθυμος see eye to eye (phr) συμπίπτουν οι απόψεις μου με κάποιον settle down (phr v) κατασταλάζω, στεριώνω κάπου slack off (phr v) αδρανώ, τεμπελιάζω successor (n) διάδοχος tension (n) ένταση throw (my) weight around (phr) εκμεταλλεύομαι τη θέση/ εξουσία μου για να δίνω διαταγές tuxedo (n) φράκο under (my) belt (phr) στο ενεργητικό μου walk all over (sb) (phr) κάνω κάποιον ό,τι θέλω, εκμεταλλεύομαι κάποιον welfare (n) 1. ευημερία 2. κοινωνική πρόνοια Unit 10 Transcript distract (v) αποσπώ την προσοχή entry (n) συμμετοχή (σε διαγωνισμό, κλπ) gullible (adj) εύπιστος maternity (n) μητρότητα rejection (n) απόρριψη sake (n) (για) χάρη, (προς) όφελος surf the net (phr) σερφάρω στο διαδίκτυο eligible (adj) δικαιούχος pick on (sb) (phr v) τσιγκλώ, πειράζω vendor (n) μικροπωλητής Transcript mortgage (n) υποθήκη, δόση στεγαστικού δανείου put (sb) on the spot (phr) φέρνω κάποιον σε δύσκολη θέση, προκαλώ αμηχανία slack (adj) αμελής, απρόσεχτος, χαλαρός straight A s (phr) όλα άριστα surveillance camera (n) κάμερα παρακολούθησης Unit 11 a slip of the tongue (phr) γλωσσικό ολίσθημα, σφάλμα an arm and a leg (phr) μια περιουσία browse (v) ρίχνω μια ματιά, χαζεύω connection (n) κονέ, γνωριμία, μέσο cut back on (phr v) μειώνω, κόβω cut into (phr v) κόβω, τέμνω, χωρίζω drop a hint (phr) πετάω σπόντα errand (n) θέλημα, εξωτερική δουλειά fireworks (pl n) βεγγαλικά, πυροτεχνήματα housewarming (party) (n) πάρτι για τα καλορίζικα νέου σπιτιού jump the gun (phr) προτρέχω lurk (v) παραμονεύω, καραδοκώ nosedive (n) βουτιά outfit (n) σύνολο ρούχων, συνολάκι overalls (pl n) φόρμα εργασίας recession (n) ύφεση rule (sth) out (phr v) αποκλείω run up (a debt) (phr v) συσσωρεύω (χρέος) set aside (phr v) βάζω στην άκρη spectacular (adj) θεαματικός stalk (v) παρακολουθώ κρυφά, παραφυλάω start from scratch (phr) αρχίζω από την αρχή, αρχίζω από το μηδέν take (sth) in (phr v) πηγαίνω να δω (ταινία/θεατρικό έργο κλπ) vicinity (n) γύρω περιοχή, περίχωρα Unit 11 Transcript on purpose (phr) επίτηδες absent-minded (adj) αφηρημένος thorny (adj) ακανθώδης, δύσκολος upfront (adv) μπροστά, προκαταβολικά Transcript convert (v) μετατρέπω ground (v) τιμωρώ κάποιον απαγορεύοντάς του την έξοδο loft (n) υπερυψωμένο δωμάτιο, σοφίτα, υπερώο 9

10 Unit 12 aftershock (n) μετασεισμός amid (adv) εν μέσω bring about (phr v) επιφέρω deforestation (n) αποδάσωση document (v) τεκμηριώνω deplete (v) εξαντλώ give rise to (phr) επιφέρω, προκαλώ gold rush (n) πυρετώδης εξόρμηση χρυσοθηρίας migration (n) αποδημία, μετανάστευση plunge (v) βουτώ, κάνω βουτιά prior to (adv) πριν από prompt (v) παρακινώ reconciliation (n) συμφιλίωση reinforced (adj) ενισχυμένος skyrocket (v) πετάγομαι στα ύψη slash (v) πετσοκόβω spark off (phr v) δίνω έναυσμα σε traffic congestion (n) κυκλοφοριακή συμφόρηση trigger (v) πυροδοτώ unhygienic (adj) ανθυγιεινός wash away (phr v) παρασύρομαι (από νερό) Unit 12 Transcript bark (n) φλοιός κορμού δένδρου beetle (n) σκαθάρι blaze (v) φλέγομαι, λαμπαδιάζω broad (adj) ευρύς build up (phr v) συσσωρεύομαι commuter (n) αυτός που μετακινείται/πηγαινοέρχεται προς και από τη δουλειά compel (v) αναγκάζω, υποχρεώνω consecutive (adj) διαδοχικός, αλλεπάλληλος consensus (n) ομοφωνία, κοινή συναίνεση contain (itself) (v) συγκρατούμαι, ελέγχομαι data (n) στοιχεία, πληροφορίες decay (v) αποσυντίθεμαι, σαπίζω deploy (v) επιστρατεύω derail (v) εκτροχιάζομαι die-off (n) αφανισμός displace (v) εκτοπίζω, διώχνω disruption (n) διάλυση, διακοπή, αποδιοργάνωση diverge (v) αποκλίνω, διαφωνώ engulf (v) καταπίνω, πνίγω, καταβροχθίζω erupt (v) εκρήγνυμαι exceed (v) υπερβαίνω fall back on (phr v) χρησιμοποιώ ως έσχατη λύση, έχω ως καβάντζα heave (v) 1. ρίχνω/μετατοπίζω με κόπο 2. πάλλομαι, ανεβοκατεβαίνω hit the headlines (phr) βγαίνω, γίνομαι πρωτοσέλιδο ice cap (n) πολικός πάγος ignite (v) πυροδοτώ infestation (n) προσβολή, μάστιγα inland (adv) προς την ενδοχώρα in succession (phr) στη σειρά, διαδοχικά jeopardize (v) θέτω σε κίνδυνο lay waste (to) (phr) αφανίζω, εξολοθρεύω magnitude (n) μέγεθος matter (n) ύλη, ουσία moisture (n) υγρασία outlying (adj) απώτερος, απομακρυσμένος paired with (phr) σε συνδυασμό με pest (n) επιβλαβές έντομο/ζώο/ φυτό prefecture (n) νομαρχία rapidly (adv) ταχύτατα reconnaissance (n) αναγνώριση εδάφους region (n) περιοχή relief (n) 1. ανακούφιση 2. αρωγή, βοήθεια satellite (n) δορυφόρος seal (n) φώκια set off (phr v) προκαλώ, πυροδοτώ so what? (phr) και τι έγινε; spruce (n) ερυθροέλατο submerge (v) βυθίζω (-ομαι) sure enough (phr) πράγματι suspend (v) 1. αναστέλλω 2. αποβάλλω task force (n) ειδικό σώμα, ομάδα δράσης tremor (n) σεισμική δόνηση ultimately (adv) τελικά underlying (adj) βαθύτερος unprecedented (adj) χωρίς προηγούμενο volcano (n) ηφαίστειο walrus (n) θαλάσσιος ίππος wheat (n) σιτάρι mix-up (n) μπέρδεμα radiation (n) ακτινοβολία reactor (n) αντιδραστήρας Transcript backup (n) εφεδρεία commend (v) επιδοκιμάζω core (n) πυρήνας deliberately (adv) σκόπιμα, επίτηδες depression (n) 1. κατάθλιψη 2. οικονομική ύφεση 3. κοιλότητα, λακούβα emission (n) εκπομπή (αερίων/ ρύπων κλπ) generator (n) γεννήτρια 10

11 ingenuity (n) ευστροφία, εφευρετικότητα leak (n) διαρροή meltdown (n) τήξη πυρηνικού αντιδραστήρα plant (n) εργοστάσιο recede (v) υποχωρώ rubble (n) χαλάσματα ticking time bomb (phr) ωρολογιακή βόμβα valve (n) βαλβίδα Final Listening Part 1 be to blame (phr) φταίω, είμαι υπεύθυνος review (n) κριτική threaten (v) απειλώ vacancy (n) κενή θέση εργασίας Part 2 cross (my) mind (phr) περνάει από το μυαλό μου expire (v) λήγω in the region of (phr) χονδρικά, πάνω-κάτω lousy (adj) χάλια slim (adj) αμυδρός, πενιχρός stuffy (adj) αποπνικτικός, αυτός που μυρίζει κλεισούρα volume (n) όγκος Part 3 ancestor (n) πρόγονος be descended from (phr) κατάγομαι από discriminate (v) διακρίνω, κάνω διάκριση enlighten (v) διαφωτίζω evolve (v) εξελίσσομαι facial (adj) του προσώπου feature (n) χαρακτηριστικό funds (pl n) χρήματα, πόροι intense (adj) έντονος primate (n) πρωτεύον θηλαστικό scan (v) ανιχνεύω, εξετάζω stable (adj) σταθερός universe (n) σύμπαν vocational (adj) επαγγελματικός Grammar administration (n) διοίκηση assume (v) υποθέτω, θεωρώ be at a loss for words (phr) δε βρίσκω λόγια, δεν ξέρω τι να πω conduct (v) πραγματοποιώ, διεξάγω impending (adj) επικείμενος intestinal (adj) εντερικός on condition (phr) με την προϋπόθεση plot (n) πλοκή precious (adj) πολύτιμος preserve (v) διαφυλάσσω, διασώζω, διατηρώ resource (n) (πλουτοπαραγωγική) πηγή touching (adj) συγκινητικός work (sth) out (phr v) βγάζω άκρη, λύνω (πρόβλημα) Cloze adversary (n) αντίπαλος, ανταγωνιστής adverse (n) δυσμενής, αντίξοος afford (v) παρέχω, προσφέρω audible (adj) αυτός που μπορεί να ακουστεί, ηχηρός cacophony (n) κακοφωνία contend (v) μάχομαι, αγωνίζομαι, παλεύω din (n) οχλοβοή, φασαρία discard (v) πετώ (κάτι άχρηστο), ξεφορτώνομαι discerning (adj) διορατικός, αυτός που ξέρει να διακρίνει dispose (v) τακτοποιώ, ταξινομώ distinct (adj) ευδιάκριτος, ευκρινής distinctively (adv) χαρακτηριστικά, διακριτικά distinguished (adj) διακεκριμένος, διαπρεπής drown out (phr v) (κατα)πνίγω essential (adj) ουσιώδης, απαραίτητος exploit (v) εκμεταλλεύομαι flock (n) σμήνος, κοπάδι herd (n) κοπάδι hospitable (adj) φιλόξενος hostile (adj) εχθρικός inhabitable (adj) κατοικήσιμος mate (n) ταίρι means (n) μέσο nooks and crannies (phr) γωνιές, εσοχές overcome (v) ξεπερνώ pitch (n) ύψος, τόνος (φωνής) pose (v) θέτω, παρουσιάζω prey (n) λεία refuge (n) καταφύγιο retain (v) συγκρατώ, παρακρατώ scarcity (n) ανεπάρκεια scrap (n) ψίχουλο, ψήγμα seldom (adv) σπάνια sequence (n) σειρά, αλληλουχία sewage (n) αποχέτευση sustenance (n) τροφή trash can (n) σκουπιδοτενεκές vegetation (n) βλάστηση version (n) εκδοχή Vocabulary air (v) αερίζω alteration (n) μετατροπή altercation (n) λογομαχία 11

12 alternation (n) εναλλαγή appalling (adj) φρικιαστικός, φρικτός ascertain (v) βεβαιώνομαι, σιγουρεύομαι assert (v) διαβεβαιώνω at breakneck speed (phr) με ιλιγγιώδη ταχύτητα attribute (to) (v) αποδίδω (σε), αιτιολογώ banknote (n) χαρτονόμισμα beam (v) λάμπω, ακτινοβολώ blink (v) ανοιγοκλείνω τα βλέφαρα blockade (n) (στρατιωτικός) αποκλεισμός boost (v) ενισχύω, προωθώ branch out (phr v) επεκτείνω τις δραστηριότητές μου, διακλαδώνομαι bump (n) γδούπος carbon dioxide (n) διοξείδιο του άνθρακα compelling (adj) επιτακτικός, πιεστικός concede (v) παραδέχομαι conceive (v) συλλαμβάνω (ιδέα) condensation (n) υγρασία, πάχνη condone (v) συγχωρώ, παραβλέπω constellation (n) αστερισμός consternation (n) ταραχή, αναστάτωση consultation (n) γνωμάτευση core (n) πυρήνας crunch (n) κριτσίνισμα, ροκάνισμα curb (v) περιορίζω, συγκρατώ cut off (phr v) κόβω (παροχή) deride (v) χλευάζω dock (v) δένω (πλοίο) draconian measures (pl n) δρακόντεια μέτρα drilling (n) γεώτρηση dwindle (v) λιγοστεύω eager (adj) πρόθυμος earnings (pl n) αποδοχές embark (on) (v) βάζω μπροστά, ξεκινώ (δραστηριότητα) emission (n) εκπομπή (αερίου, ρύπων κλπ) endangered (adj) (είδος) υπό εξαφάνιση endorse (v) επιδοκιμάζω, επικυρώνω eradicate (v) εξαλείφω erase (v) σβήνω exterminate (v) εξολοθρεύω extinct (adj) (είδος) που έχει εκλείψει extinguish (v) σβήνω (φωτιά, φως, συναίσθημα, ιδέα) figure (v) θεωρώ, υπολογίζω firm up (phr v) 1. (συσ)φίγγω 2. παγιώνω fond (adj) στοργικός forceful (adj) ισχυρός forthcoming (adj) προσεχής frailty (n) αδυναμία, ασθενικότητα fraud (n) απάτη fruitless (adj) άκαρπος gamble (v) τζογάρω glare (v) κάνω αντανάκλαση go it alone (phr) ενεργώ μόνος grimace (v) κάνω μορφασμό gross (adj) μικτός hazard (v) αποτολμώ, διακινδυνεύω hit bottom (phr) πιάνω πάτο, πατώνω impasse (n) αδιέξοδο impeach (v) απαγγέλλω κατηγορία, καταγγέλλω impeccable (adj) άψογος impervious (to) (adj) απρόσβλητος, ανεπηρέαστος inadequate (adj) ανεπαρκής incidental (adj) συμπτωματικός, τυχαίος indelible (adj) ανεξίτηλος indict (v) ασκώ δίωξη, απαγγέλλω επίσημη κατηγορία input (n) προσφορά (ιδεών, εργασίας, πληροφοριών κλπ), εισαγωγή δεδομένων, εισερχόμενο ερέθισμα inspiring (adj) αυτός που εμπνέει instance (n) περίπτωση, περιστατικό, παράδειγμα instantaneous (adj) στιγμιαίος, ακαριαίος, άμεσος intact (adj) σώος intersect (v) τέμνω, διασταυρώνω intuitive (adj) διαισθητικός investor (n) επενδυτής irrelevant (adj) άσχετος keen (adj) οξύς leap (v) κάνω άλμα massive (adj) τεράστιος, ισχυρός, εντυπωσιακός mediocre (adj) μέτριος, της σειράς moderate (adj) μέτριος, μετρημένος, συγκρατημένος nature reserve (n) βιότοπος network (v) δικτυώνομαι κοινωνική δικτύωση notion (n) ιδέα, αντίληψη offside (n) οφσάιντ on impulse (phr) παρορμητικά onset (n) έναρξη, αρχή output (n) παραγωγή overlook (v) παραβλέπω padlock (n) λουκέτο partial (adj) μερικός perpetuate (v) διαιωνίζω, παρατείνω persevere (v) επιμένω (σε προσπάθεια) prevail (v) υπερισχύω, επικρατώ prolong (v) παρατείνω, επιμηκύνω reassure (v) καθησυχάζω recall (v) ανακαλώ, αποσύρω (προϊόν) 12

13 reflection (n) 1. αντανάκλαση 2. στοχασμός remuneration (n) αμοιβή renounce (v) αποκηρύσσω resign (v) παραιτούμαι resolve (v) 1. λύνω, επιλύω (πρόβλημα) 2. (to do sth) αποφασίζω resume (v) επαναλαμβάνω, ξαναρχίζω (μετά από παύση) ruthless (adj) ανελέητος serial (n) (τηλεοπτική κλπ) σειρά sheltered (adj) προφυλαγμένος slide (n) (δι)ολίσθηση, κατρακύλα sneer (at) (v) χλευάζω span (v) καλύπτω (χρονικό διάστημα ή έκταση) split up (phr v) τεμαχίζω, μοιράζω spur (n) κίνητρο, ενθάρρυνση stretch (of road) (n) κομμάτι (δρόμου) struggle (v) πασχίζω, παλεύω, αγωνίζομαι stubborn (adj) πεισματάρης succumb (to) (v) υποκύπτω summon (v) καλώ sweeping (adj) σαρωτικός thwart (v) εμποδίζω, σταματώ ultimate (adj) υπέρτατος, απώτερος undertake (v) αναλαμβάνω uproot (v) ξεριζώνω, εκριζώνω upshot (n) κατάληξη urge (n) έντονη επιθυμία vacate (v) αδειάζω, εκκενώνω venture (v) αποτολμώ, επιχειρώ vouch (for) (v) εγγυώμαι waver (v) αμφιταλαντεύομαι, παραπαίω wax (v) αυξάνομαι, μεγαλώνω wedge (n) σφήνα wipe out (phr v) εξολοθρεύω, αφανίζω Reading abundant (adj) επαρκής, άφθονος accessible (adj) προσβάσιμος advocate (n) υποστηρικτής agriculture (n) γεωργία agrochemical (adj) αγροχημικός alien (adj) ξένος analogous (adj) ανάλογος, παρόμοιος arid (adj) ξηρός arouse (v) ξεσηκώνω array (n) συλλογή, σειρά basin (n) λεκανοπέδιο, κοιλάδα (ποταμού κλπ) beaver (n) κάστορας bison (n) βίσονας boom (n) ακμή, άνθηση, έξαρση brood (n) κλωσσόπουλα μιας συγκεκριμένης επώασης call (n) κάλεσμα challenge (n) πρόκληση chart (v) χαρτογραφώ chick (n) κοτοπουλάκι, νεoσσός co- (pref) συνcollapse (v) καταρρέω commodity (n) καταναλωτικό αγαθό competence (n) ικανότητα complication (n) επιπλοκή confiscate (v) κατάσχω conflict (n) σύγκρουση conspicuous (adj) εμφανής continent (n) ήπειρος copious (adj) άφθονος corporation (n) ανώνυμη ή μετοχική εταιρεία creek (n) ρέμα current (adj) τρέχων, τωρινός detect (v) αντιλαμβάνομαι, εντοπίζω dictate (v) υπαγορεύω dissimilar (adj) ανόμοιος diverse (adj) ποικίλος drive out (phr v) διώχνω, αποπέμπω dust (n) σκόνη déjà vu (n) το ήδη ειδωμένο (η εντύπωση ότι θυμάσαι να έχεις ξαναζήσει την ίδια εμπειρία) elk (n) άλκη emerge (v) ξεπροβάλλω, προκύπτω encompass (v) περικλείω end use (n) τελική χρήση enhance (v) εντείνω, ενισχύω era (n) (ιστορική) εποχή estimate (n) υπολογισμός evident (adj) εμφανής evocative (adj) αυτός που προκαλεί συναίσθημα ή ανάμνηση exhaust (v) εξαντλώ existential (adj) υπαρξιακός extract (v) εξάγω, αντλώ extremity (n) άκρο, ακρότητα fabled (adj) θρυλικός fascinate (v) συναρπάζω fertilizer (n) λίπασμα flank (n) πλευρό focus (v) εστιάζω forge (v) πλαστογραφώ, αντιγράφω fossil fuel (n) ορυκτό καύσιμο foster (adj) θετός game (n) κυνήγι general public (n) το ευρύ κοινό generate (v) παράγω genetic engineering (n) γενετική geyser (n) θερμοπίδακας, γκέιζερ glaring (adj) εξόφθαλμος goods (pl n) αγαθά gorge (n) φαράγγι grandeur (n) μεγαλοπρέπεια graze (v) βοσκώ 13

14 grid (n) ηλεκτρικό δίκτυο grope (v) ψηλαφώ, ψάχνω με τα χέρια σαν τυφλός hail (v) χαιρετίζω hatch (v) εκκολάπτω (-ομαι) hence (adv) ως εκ τούτου hi-tech (adj) υψηλής τεχνολογίας host (n) ξενιστής hydrogen (n) υδρογόνο idealistic (adj) ιδεαλιστικός imitate (v) μιμούμαι imposter (n) απατεώνας, τσαρλατάνος (κάποιος που υποδύεται άλλον) industrial revolution (n) βιομηχανική επανάσταση inevitable (adj) αναπόφευκτος infiltrate (v) διεισδύω inflict (v) επιβάλλω intricate (adj) περίτεχνος lay (eggs) (v) κάνω αβγά legacy (n) κληρονομιά manufacture (v) κατασκευάζω marking (n) διακριτικό σχέδιο/ χρώμα/σημάδι military (adj) στρατιωτικός millennium (n) χιλιετηρίδα mimic (n) μίμος mindset (n) νοοτροπία, στάση miner (n) εργάτης ορυχείου minute (adj) μικροσκοπικός, παραμικρός moose (n) άλκη movement (n) κίνημα native (adj) ιθαγενής natural selection (n) φυσική επιλογή (δαρβινική θεωρία) navigate (v) διασχίζω naïve (adj) αφελής nest (n) φωλιά nomadic (adj) νομαδικός notably (adv) σημαντικά, αξιοσημείωτα nuclear power (n) πυρηνική ενέργεια operation (n) εγχείρημα optimistic (adj) αισιόδοξος ore (n) μετάλλευμα ornithologist (n) ορνιθολόγος outcome (n) έκβαση, αποτέλεσμα outlaw (n) άτομο εκτός νόμου, επικηρυγμένος parasite (n) παράσιτο peak (n) κορυφή pelt (n) τομάρι plunder (v) λεηλατώ preclude (v) αποκλείω projection (n) πρόβλεψη, εκτίμηση reserve (n) απόθεμα resistance (n) αντίσταση rugged (adj) βραχώδης, απότομος, ανώμαλος rule out (phr v) αποκλείω sand dune (n) αμμόλοφος seek (v) αναζητώ settlement (n) αποικία sibling (n) αδελφός/-ή slaughter (n) σφαγή Spaniard (n) Ισπανός speculator (n) καιροσκόπος spine (n) ραχοκοκκαλιά strategist (n) γνώστης της στρατηγικής stretch (v) (επ)εκτείνομαι tailor (v) κόβω και ράβω στα μέτρα μου tawny (adj) καφεκίτρινος, σταράτος territory (n) περιοχή tolerant (adj) ανεκτικός transcontinental (adj) διηπειρωτικός transmission (n) μετάδοση tribe (n) φυλή unforeseen (adj) απρόβλεπτος virgin (adj) παρθένος virtual (adj) σχεδόν ολοκληρωτικός vividly (adv) έντονα, παραστατικά wary (adj) επιφυλακτικός weed (n) ζιζάνιο worldwide (adj) παγκοσμίως yield (n) σοδειά Transcript Part 1 credentials (pl n) διαπιστευτήρια, δικαιολογητικά get (sth) over with (phr) ξεμπερδεύω με κάτι get into (sb) (phr) παθαίνω give (sb) the benefit of the doubt (phr) δέχομαι τα λεγόμενα κάποιου κι ας έχω αμφιβολίες give (sth) a shot (phr) κάνω μια απόπειρα/προσπάθεια hype (n) υπερβολική ή παραπλανητική προβολή/ διαφήμιση let it slip (phr) μου ξεφεύγει (κουβέντα/μυστικό) not a moment too soon (phr) πάνω στην ώρα out of this world (phr) φανταστικός pick up where (I) left off (phr) συνεχίζω από εκεί που έχω μείνει short on cash (phr) άφραγκος single-handedly (adv) ολομόναχος, χωρίς βοήθεια take on (phr v) προσλαμβάνω up and running (phr) σε πλήρη λειτουργία your guess is as good as mine (phr) ό,τι ξέρεις, ξέρω Part 2 be excused (phr) ζητώ άδεια να φύγω be of two minds (about) (phr) είμαι διχασμένος 14

15 carton (n) χαρτονένια συσκευασία expiration date (n) ημερομηνία λήξης have a shot at sth (phr) κάνω μια απόπειρα/προσπάθεια landlord (n) σπιτονοικοκύρης notice (n) κοινοποίηση παραίτησης ή απόλυσης on good terms (phr) (έχω) καλές σχέσεις renovation (n) ανακαίνιση Part 3 (segment 1) age-old (adj) διαχρονικός ally (n) σύμμαχος antagonist (n) αντίπαλος, αντίζηλος arguably (adv) συζητήσιμος, αυτός που σηκώνει κουβέντα conspecific (n) του ίδιου είδους drift (v) παρασύρομαι fellow (adj) συν-, ομοfoe (n) εχθρός gaze (n) επίμονο/ατενές βλέμμα gripping (adj) συναρπαστικός illumination (n) 1. φωτισμός, φωταγώγηση 2. διαφώτιση kin (n) συγγενής naturalist (n) φυσιοδίφης orientation (n) προσανατολισμός posture (n) στάση, τοποθέτηση, πόζα predominantly (adv) κυρίως puzzle (n) γρίφος quest (n) αναζήτηση whereby (adv) με/κατά τον οποίο, δια του οποίου (segment 2) bewildered (adj) μπερδεμένος, ταραγμένος collide (v) συγκρούομαι come to be (phr) γίνομαι, καταλήγω, καταντώ component (n) μέρος, κομμάτι, τμήμα die out (phr v) εκλείπω, σβήνω immense (adj) τεράστιος in many respects (phr) από πολλές απόψεις initial (adj) αρχικός investigation (n) έρευνα merge (v) συγχωνεύω (-ομαι) particle (n) σωματίδιο posit (v) θεωρώ, εικάζω preoccupy (v) απασχολώ (τη σκέψη) resemble (v) μοιάζω με subsequent (adj) μετέπειτα, επακόλουθος transform (v) μετατρέπω ultraviolet (adj) υπεριώδης (segment 3) able-bodied (adj) αρτιμελής, εύρωστος aggravate (v) επιδεινώνω Department of Labor (n) Υπουργείο Εργασίας disability (n) αναπηρία disincentive (n) αντικίνητρο disproportionately (adv) δυσανάλογα federal (adj) ομοσπονδιακός institution (n) ίδρυμα marketable (adj) εμπορεύσιμος minority (n) μειονότητα motivated (adj) πρόθυμος, που έχει κίνητρο να κάνει κάτι obstacle (n) εμπόδιο on the bright side (phr) (βλέπω κάτι) από την καλή του πλευρά potential (n) εν δυνάμει, πιθανός ramp (n) ράμπα regulation (n) κανονισμός rehabilitation (n) αποκατάσταση reluctant (adj) διστακτικός stair lift (n) ανελκυστήρας σκάλας surpass (v) ξεπερνώ, υπερβαίνω underemployed (adj) ημιαπασχολούμενος 15

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου.

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου. You & I 1 η σκηνή Μια ερηµική στάση λεωφορείου στη µέση του πουθενά. Ένα αµάξι σταµατάει στη µέση ενός επαρχιακού δρόµου. Ένας άντρας (του οποίου το πρόσωπο δεν βλέπουµε) βγαίνει από το όχηµα και κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

Εκπομπή του αφιερώματος «Διασκέδασε το Μυαλό σου»

Εκπομπή του αφιερώματος «Διασκέδασε το Μυαλό σου» Εκπομπή του αφιερώματος «Διασκέδασε το Μυαλό σου» Ο Tim Shaw είναι κολλημένος με την επιστήμη και θέλει να ξέρει τα πάντα γύρω από αυτήν. Στον δεύτερο κύκλο της σειράς (η οποία αλλάζει όνομα), βγάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

retailer tools ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ

retailer tools ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ First-rate retailer tools ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ Περιεχόμενα: σελ. 6-9 Ξέρεις ότι. Απαγορεύεται η πώληση αλκοολούχων ποτών σε άτομα κάτω των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου)

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 15 λεπτά για τη βασική δραστηριότητα, περισσότερο για τις επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

15 ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Ενώ µια ανταγωνιστική επιχείρηση παίρνει ως δεδοµένες τις τιµές,δηλαδή είναι λήπτης τιµών, το µονοπώλιο αντίθετα είναι διαµορφωτής τιµών. ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Μια επιχείρηση θεωρείται µονοπώλιο

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION

1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION 1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION I Didn't Sign Up for This Ξένια Κούρτογλου Founder & Managing Partner Focus Bari S.A Co-founder e-satisfaction Τι θα δούμε I. Οι δυνάμεις της αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Έννοια του Συστήματος. 1.1 Τι είναι Σύστημα

Κεφάλαιο 1 ο. Έννοια του Συστήματος. 1.1 Τι είναι Σύστημα Κεφάλαιο 1 ο Έννοια του Συστήματος 1.1 Τι είναι Σύστημα Ο όρος «Σύστημα» παρότι είναι πολυχρησιμοποιημένος στη καθημερινή ζωή μας, εν τούτοις παραμένει αρκετά «νεφελώδης» και παρεξηγημένος. Στην πραγματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Μιλάτε Αγγλικά για να βοηθήσετε το παιδί σας Οι γονείς είναι αυτοί που, κατά κύριο λόγο, μαθαίνουν στα παιδιά τους τη γλώσσα του σπιτιού.

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Η συναισθηματική νοημοσύνη βασικός παράγων επιτυχίας

Η συναισθηματική νοημοσύνη βασικός παράγων επιτυχίας Η συναισθηματική νοημοσύνη βασικός παράγων επιτυχίας 1 IQ επιτυχημένοι EQ 2 Επιτυχία = ΕΠΙ-ΤΗΣ-ΤΥΧΗΣ Είναι η ικανότητα να πραγματοποιεί κανείς τους στόχους του εν προκύπτει κατά τύχη αλλά μόνο αν κανείς

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης Πληροφορικός Ελεγκτής klimniotis at dpa.gr Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνιδάκια με τη LOGO

Παιχνιδάκια με τη LOGO Όταν σβήνει ο υπολογιστής ξεχνάω τα πάντα. Κάτι πρέπει να γίνει Κάθε φορά που δημιουργώ ένα πρόγραμμα στη Logo αυτό αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή. Αν θέλω να διατηρηθούν τα προγράμματά

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT Στα προγράμματα που μας εμφανίζει επιλέγουμε το MSN MESSENGER Κλικάρουμε το START PROGRAM Μας εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια και θέσεις εργασίας

Ενέργεια και θέσεις εργασίας Ενέργεια και θέσεις εργασίας Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Λέκτορας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Email: theopemptou@gmail.com Website: Http://Perivallon.eu Mob:

Διαβάστε περισσότερα

7 Καταναλωτές, παραγωγοί και αποτελεσµατικότητα των αγορών Επανεξετάζοντας την Ισορροπία Η τιµή ισορροπίας και η ποσότητα ισορροπίας µεγιστοποιούν την συνολική ευηµερία των αγοραστών και πωλητών; Η ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Σίδνεϊ ας ετοιμαστούμε

Σίδνεϊ ας ετοιμαστούμε Σίδνεϊ ας ετοιμαστούμε Πως να ετοιμαστείτε για έκτακτη ανάγκη στον Δήμο του Σίδνεϊ. Σημαντικές πληροφορίες για δημότες, εργαζομένους και επισκέπτες. www.getreadysydney.com.au 1 Δημιουργήστε προσωπικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Green roo fing Θόλος Κάτοπτρο Στεγάνωση Σωλήνας μεταφοράς και αντανάκλασης Απόληξη 2 Φωτοσωλήνες Νέα τεχνολογία φυσικού φωτισμού Η χρήση φωτοσωλήνων για την επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

πανεπιστηµίων και άλλων σχολών για πρακτική άσκηση - απόκτηση εµπειρίας στον τοµέα που έχουν σπουδάσει σηµερινή κατανόηση του όρου 'επιτυχία'

πανεπιστηµίων και άλλων σχολών για πρακτική άσκηση - απόκτηση εµπειρίας στον τοµέα που έχουν σπουδάσει σηµερινή κατανόηση του όρου 'επιτυχία' Cluster 1: Αξιοκρατικό Σύστηµα Cluster 2: Εξασφάλιση Εργασίας Cluster 3: Ορθή Πολιτικοίηση 1: Αξιοκρατία και ίσες ευκαιρίες 2: Εξασφάλιση εργασίας σε πτυχιούχους φοιτητές 3: Κοµµατικοποίηση µε 'µέτρο'

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η Επισκόπηση χωρίζεται σε δύο μέρη: Α. Γενικό μέρος (συμπληρώνεται από όλα τα Σχολεία) Β. Ειδικό Μέρος που αντιστοιχεί στο θέμα που επιλέγεται κάθε χρόνο (Νερό,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική ανάπτυξη στην ευρυζωνική οικονομία:

Εθνική ανάπτυξη στην ευρυζωνική οικονομία: Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet Association of Hellenic Internet Users Εθνική ανάπτυξη στην ευρυζωνική οικονομία: Αν είναι να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιώτεροι, ας μη μείνουν πίσω οι φτωχοί. Creating regional

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα 1 ο :Προσέχουμε για να έχουμε! Τακτικό service και σωστή θέση του Η/Υ

Βήμα 1 ο :Προσέχουμε για να έχουμε! Τακτικό service και σωστή θέση του Η/Υ 1 3 βήματα για πιο αποδοτικό υπολογιστή! Ο υπολογιστής μας είναι απαραίτητος πλέον, τόσο για επαγγελματική χρήση όσο και για διασκέδαση και ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα μπορούμε να του δώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης www.pwc.com Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης 2 Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

3 τρόποι για να εξοικονομήσετε χρήματα στους λογαριασμούς σας ενέργειας. Απλά Ελληνικά Απρίλιος 2015. Greek

3 τρόποι για να εξοικονομήσετε χρήματα στους λογαριασμούς σας ενέργειας. Απλά Ελληνικά Απρίλιος 2015. Greek 3 τρόποι για να εξοικονομήσετε χρήματα στους λογαριασμούς σας ενέργειας Απλά Ελληνικά Απρίλιος 2015 Greek Αυτό το φυλλάδιο σας μιλάει για 3 τρόπους για να εξοικονομήσετε χρήματα στους λογαριασμούς σας

Διαβάστε περισσότερα

WEB MARKETING ---------- Ο Καλύτερος Τρόπος Για Να Δημιουργήσεις Την Δική Σου Ηλεκτρονική Επιχείρηση!

WEB MARKETING ---------- Ο Καλύτερος Τρόπος Για Να Δημιουργήσεις Την Δική Σου Ηλεκτρονική Επιχείρηση! WEB MARKETING Ο Καλύτερος Τρόπος Για Να Δημιουργήσεις Την Δική Σου Ηλεκτρονική Επιχείρηση! Υπάρχει κρίση αυτή την στιγμή αλλά εγώ λέω να μην συμμετάσχω. Άγνωστος ---- ABOUT CONTACT SOURCE MakeMoneyOnline.gr!

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST

ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST Παρακαλούμε συμπληρώστε το τεστ χωρίς βοήθεια από άλλα πρόσωπα ή βιβλία. Please complete this test without any help from other persons or books. Bitte furen

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Hotel. ... ένα δωµάτιο µε µπάνιο/ντούς/µπαλκόνι;

Hotel. ... ένα δωµάτιο µε µπάνιο/ντούς/µπαλκόνι; Hotel To find a Hotel Where is the Hotel...? Που είναι το ξενοδοχείο...; Do you know a good Hotel? Do you know a cheap Hotel? Can you recommend a good Hotel? Where is the Youthhostel? How are the prices

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός 1ου Μαθήματος

Οδηγός 1ου Μαθήματος Οδηγός 1ου Μαθήματος Στόχος του 1 ου μαθήματος Το 1 ο μάθημα αφορά τη διδακτική ενότητα: «Εισαγωγή στην ανακύκλωση συσκευασιών». Στόχος του 1 ου μαθήματος είναι ο/ η εκπαιδευτικός να εισάγει για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

40 πλην μία ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΚΡΙΣΗΣ

40 πλην μία ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΚΡΙΣΗΣ 40 πλην μία ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΚΡΙΣΗΣ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ΕΙΜΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Το σχολείο είναι χώρος όπου αναγνωρίζεται, διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Στρες και τεχνικές διαχείρισής του. Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και γονείς

Στρες και τεχνικές διαχείρισής του. Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και γονείς Στρες και τεχνικές διαχείρισής του. Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και γονείς Ευάγγελος Χ. Καραδήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας της Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης Στην ενότητα που

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, PhD ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Π.Μ.Σ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ)

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Η ΟΓΕ αγωνίζεται από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της για την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας. Η στήριξη του νέου ζευγαριού, και ιδιαίτερα της γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! FAIRYLAND iebook leaflet_fairyland iebook leaflet 02/12/2010 5:18 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Τι είναι το iebook; Το iebook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών μου, το οποίο με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Αποβλήτων Τροφίμων Ορθή κατ οίκον διαχείριση

Πρόληψη Αποβλήτων Τροφίμων Ορθή κατ οίκον διαχείριση Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου για την υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση - LIFE10ENV/GR/622 Πρόληψη Αποβλήτων Τροφίμων Ορθή κατ οίκον διαχείριση ΟΛΓΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Δρ. Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Αγαπητοί μαθητές/μαθήτριες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Κάνοντας την αποδελτίωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, διαβάσαμε όλες τις προσωπικές παρατηρήσεις σχόλια και πήραμε αρκετά μηνύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Το προϊόν δεν είναι καινούργιο, η ιδέα είναι καινούργια. Εδώ και πολλά χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Φωλιές η φύση κατοικίες οι άνθρωποι!

Φωλιές η φύση κατοικίες οι άνθρωποι! Αν ρίξουμε μια προσεκτική ματιά γύρω μας, θα δούμε με πόση σοφία, χάρη και ομορφιά είναι όλα φτιαγμένα. Το κάθε έμψυχο και άψυχο δημιούργημα της φύσης αποτελεί ένα έργο τέχνης. Όλα γύρω θυμίζουν πίνακες,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. για σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ερωτηματολόγιο. για σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ερωτηματολόγιο για σχολεία Δευτεροβάθμιας ς Aυτό το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί από όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην Κατηγορία Γ στην αρχή και το τέλος της περιόδου που

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα