Build Up Your Listening Skills

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Build Up Your Listening Skills"

Transcript

1 The New Build Up Your Listening Skills English-Greek Glossary Copyright Hellenic American Union, 2011 Unit 1 be stumped (phr) σηκώνω ψηλά τα χέρια, μένω με την απορία break up (phr v) τα χαλάω με τον/ την σύντροφό μου, διαλύω σχέση, χωρίζω call off (phr v) ακυρώνω can t wait (phr) δεν βλέπω την ώρα catch (a game) (v) καταφέρνω να δω αγώνα complex (adj) περίπλοκος, σύνθετος despise (v) περιφρονώ, απεχθάνομαι fall behind (phr v) μένω πίσω get outta here (phr) άντε από δω! get over sth (phr v) ξεπερνώ (δυσκολία, ασθένεια, κλπ) give sb a piece of my mind (phr) τη λέω σε κάποιον, τα λέω χύμα σε κάποιον grant (v) κάνω δεκτό, ικανοποιώ, εκπληρώ gross (adj) αηδιαστικός have a point (phr) έχω ένα (κάποιο) δίκιο have second thoughts (phr) ξανασκέφτομαι κάτι, έχω αμφιβολίες in principle (phr) στη θεωρία, επί της αρχής interfere (v) επεμβαίνω it s a deal (phr) έγινε, σύμφωνοι knock off (phr v) σχολάω από τη δουλειά (not) have a clue (phr) δεν έχω την παραμικρή ιδέα relief (n) ανακούφιση reservations (pl n) επιφυλάξεις self-assertiveness (n) δυναμικότητα, αποφασιστικότητα that ll be the day (phr) σιγά μη γίνει αυτό, να το δω και να μην το πιστέψω that s a load off my mind (phr) ησύχασα τώρα total (v) τρακάρω ολοσχερώς, διαλύω (αυτοκίνητο) uncertainty (n) αβεβαιότητα under the weather (phr) αδιάθετος wreck (v) διαλύω, καταστρέφω you ve gotta be kidding me (phr) πλάκα μου κάνεις Unit 1 Transcript scratch (n) γρατζουνιά session (n) συνεδρία spoil (kids) (phr) κακομαθαίνω, καλομαθαίνω you bet (phr) αμέ impress (v) εντυπωσιάζω commitment (n) υποχρέωση, δέσμευση daycare (n) παιδικός σταθμός facility (n) παροχή, υπηρεσία, υποδομή transfer (v) δίνω/παίρνω μετάθεση for the ECPE Transcript starving (adj) πεθαμένος στην πείνα buck (n) δολάριο carbohydrate (n) υδατάνθρακας dump (n) αχούρι family therapist (n) οικογενειακός σύμβουλος obsess (v) έχω εμμονή/ψύχωση participant (n) συμμετέχων set (me) back (phr v) μου κοστίζει skip (v) παραλείπω tempting (adj) δελεαστικός Unit 2 access (n) πρόσβαση be fed up (with) (phr) μπουχτίζω bruise (v) μελανιάζω, μωλωπίζω convention (n) συνέδριο graduation (n) αποφοίτηση honeymoon (n) μήνας του μέλιτος ID (n) ταυτότητα in top form (phr) σε άριστη φυσική κατάσταση intake (n) λήψη τροφής jam (v) σφηνώνω pill (n) χάπι plaid (n) καρό proposed (adj) προτεινόμενος sergeant (n) (στρ.) λοχίας, (αστ.) αρχιφύλακας urgent (adj) επείγων 1

2 Unit 2 Transcript checkpoint (n) σημείο ελέγχου, μπλόκο protest (v) διαμαρτύρομαι revoke (v) ανακαλώ, ακυρώνω thesis (n) διατριβή wedding reception (n) δεξίωση γάμου considerate (adj) αυτός που σκέφτεται και σέβεται τους άλλους crack down (on) (phr v) καταστέλλω, λαμβάνω μέτρα εναντίον demonstrator (n) διαδηλωτής drugstore (n) φαρμακείο efficient (adj) αποτελεσματικός, αποδοτικός get a word in edgewise (phr) καταφέρνω να πω μια κουβέντα play it by ear (phr) αυτοσχεδιάζω, βλέποντας και κάνοντας rundown (adj) σε κακή κατάσταση, εξαθλιωμένος shareholder (n) μέτοχος sold out (adj) εξαντλημένος, ξεπουλημένος summit (n) συνάντηση κορυφής Transcript at short notice (phr) την τελευταία στιγμή, χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση conference (n) συμβούλιο fuss (n) φασαρία, αναστάτωση global warming (n) αναθέρμανση του πλανήτη, παγκόσμια υπερθέρμανση insensitive (adj) αναίσθητος laid back (adj) αμέριμνος, ήρεμος, χαλαρός rehearse (v) προβάρω, κάνω πρόβα veer (v) αλλάζω κατεύθυνση, αλλαξοδρομώ Unit 3 adaptation (n) διασκευή address (v) προσφωνώ, εκφωνώ λόγο aggressive (adj) επιθετικός alter (v) αλλάζω, μεταβάλλω animated (adj) κινούμενα (για ταινία κινουμένων σχεδίων) appeal (n) απήχηση, ελκυστικότητα arcade (n) αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών assert (v) διεκδικώ bean curd (n) τόφου, τυρί από σόγια board game (n) επιτραπέζιο παιχνίδι borough (n) δήμος, διοικητική περφέρεια capital punishment (n) θανατική ποινή CEO (n) (= chief executive officer) διευθύνων σύμβουλος current (n) ρεύμα depiction (n) απεικόνιση, περιγραφή dismiss (v) απορρίπτω diversity (n) ποικιλία, διαφορετικότητα dominance (n) κυριαρχία drought (n) ξηρασία employ (a method) (v) χρησιμοποιώ, εφαρμόζω (μια μέθοδο) envision (v) οραματίζομαι expansion (n) επέκταση, εξάπλωση, διεύρυνση globalization (n) παγκοσμιοποίηση gorgeous (adj) πανέμορφος greedy (adj) άπληστος hang-out (n) στέκι immigration (n) μετανάστευση impact (n) αντίκτυπος insignificant (adj) ασήμαντος integration (n) ενοποίηση, ενσωμάτωση intervene (v) μεσολαβώ justified (adj) δικαιολογημένος legitimate (adj) θεμιτός, βάσιμος melting pot (n) χωνευτήρι misgivings (pl n) επιφυλάξεις multiculturalism (n) πολυπολιτισμικότητα overshadow (v) επισκιάζω overwhelmingly (adv) συντριπτικά parlor (n) αίθουσα pattern (n) σχέδιο, μοτίβο perception (n) αντίληψη permeate (v) διεισδύω, διαπερνώ portray (v) απεικονίζω prompt (v) παρακινώ proximity (n) εγγύτητα reflectivity (n) αντανακλαστικότητα regional (adj) τοπικός restriction (n) περιορισμός retired (adj) συνταξιούχος shape up (phr v) διαμορφώνομαι skepticism (n) σκεπτικισμός territory (n) περιοχή transpiration (n) διαπνοή vibrate (v) δονούμαι villain (n) κακός Unit 3 Transcript exaggerate (v) υπερβάλλω fluff (n) κουραφέξαλα grossly (adv) κατάφωρα, οφθαλμοφανώς substantial (adj) ουσιαστικός 2

3 tune in (phr v) συντονίζομαι (με ραδιοφωνικό/τηλεοπτικό σταθμό) vice versa (adv) αντιστρόφως with all due respect (phr) με όλο το σεβασμό connoisseur (n) ειδήμονας outlet (n) πρατήριο, σημείο πώλησης slave (n) σκλάβος widespread (adj) διαδεδομένος Transcript adage (n) ρητό bounty (n) υπεραφθονία breadbasket (n) σιτοβολώνας categorization (n) κατηγοριοποίηση colonial (adj) αποικιακός conjure up (phr v) φέρω στο νου continent (n) ήπειρος culinary (adj) μαγειρικός defy (v) αψηφώ, αντιστέκομαι σε element (n) στοιχείο factor (n) παράγοντας fuse (v) συγχωνεύω noodle (n) ζυμαρικό αβγού (χυλοπίτα, κλπ) profound (adj) έντονος, βαθύς relevant (adj) σχετικός roast (n) ψητό segment (n) μέρος, απόσπασμα stew (n) βρασμένο φαγητό vastness (n) απεραντοσύνη wholesome (adj) υγιεινός, ωφέλιμος Unit 4 (I don t) get it (phr) (δεν) το καταλαβαίνω/πιάνω (my) eyes are bigger than (my) stomach (phr) έκφραση που λέγεται όταν έχουμε πάρει μεγαλύτερη μερίδα φαγητού απ ό,τι μπορούμε να φάμε appeal (a grade) (v) κάνω ένσταση για τη βαθμολογία μου, ζητώ αναβαθμολόγηση assignment (n) σχολική/ ακαδημαϊκή εργασία be beat (phr) είμαι ψόφιος be out of the woods (phr) τη γλιτώνω, βρίσκομαι εκτός κινδύνου be tied up (phr) είμαι απασχολημένος, πνίγομαι board meeting (n) συνέλευση διοικητικού συμβουλίου check in (phr v) κάνω εισαγωγή στο νοσοκομείο checking account (n) λογαριασμός όψεως conference call (n) κλήση σύσκεψης cram (for an exam) (v) μελετώ εντατικά την τελευταία στιγμή crash (v) πέφτω ξερός για ύπνο debit (v) χρεώνω deposit (n) κατάθεση doggie bag (n) πακέτο για το σπίτι, στο οποίο βάζει το εστιατόριο ό,τι δεν φαγώθηκε dot all the i s and cross all the t s (phr) δίνω σημασία στη λεπτομέρεια, είμαι σχολαστικός draft (n) προσχέδιο due (adj) οφειλόμενος, αναμενόμενος exert (v) ασκώ extension (n) παράταση faculty (n) διδακτικό προσωπικό get sb s hopes up (phr) δίνω ελπίδες σε κάποιον guarantee (n) εγγύηση installment (n) δόση πληρωμής intensive care (n) εντατική intern (n) εκπαιδευόμενος (συν. γιατρός) invoice (n) τιμολόγιο IT (n) (= information technology) πληροφορική know (sth/sb) like the back of (my) hand (phr) ξέρω κάτι απ έξω κι ανακατωτά leave (n) άδεια (απουσίας) merchandise (n) εμπόρευμα not stand a chance (phr) δεν έχω την παραμικρή ελπίδα persistent (adj) επίμονος prescribe (v) (για γιατρό) υποδεικνύω αγωγή, συνιστώ φάρμακο, συνταγογραφώ refund (n) επιστροφή χρημάτων retail (n) λιανική πώληση semester (n) ακαδημαϊκό εξάμηνο sophomore (n) πρωτοετής φοιτητής video conference (n) βιντεοσύσκεψη wholesale (n) χονδρική πώληση withdraw (v) 1. αποσύρω 2. κάνω ανάληψη work out (phr v) γυμνάζομαι work up a sweat (phr) ιδρώνω Unit 4 Transcript be out of (my) depth (phr) είμαι έξω από τα νερά μου challenging (adj) απαιτητικός, δύσκολος check out (a book) (phr v) δανείζομαι βιβλίο από δανειστική βιβλιοθήκη check out (of a hotel) (phr v) αναχωρώ από ξενοδοχείο πληρώνοντας το λογαριασμό come down with (phr v) αρρωσταίνω, κολλάω 3

4 document (n) έγγραφο emergency room (n) αίθουσα επειγόντων περιστατικών get off track (phr) ξεφεύγω, μπαίνω σε κακό δρόμο give (me) a break (phr) κάνε μου τη χάρη, άντε μπράβο, έλα τώρα hard drive (n) σκληρός δίσκος honk (my) horn (phr) κορνάρω interior design (n) διακόσμηση εσωτερικών χώρων knack (n) ικανότητα, ταλέντο make-up (exam) (n) αναπληρωματικό διαγώνισμα midterm (n) εξετάσεις περιόδου (στα μισά του εξαμήνου) pick sth up (phr v) πηγαίνω και παίρνω, παραλαμβάνω pull sth off (phr v) καταφέρνω, πετυχαίνω (κάτι δύσκολο) put (a book) on reserve (phr) βάζω βιβλίο δανειστικής βιβλιοθήκης ξεχωριστά για χρήση από συγκεκριμένα άτομα reboot (v) επανεκκινώ υπολογιστή refill (n) δεύτερο ποτό ή ξαναγέμισμα του ποτηριού retrieve (v) επανακτώ stand a chance (phr) έχω ελπίδα/ πιθανότητα επιτυχίας submit (v) υποβάλλω digital (adj) ψηφιακός get hold of (phr) εντοπίζω, επικοινωνώ με, εξασφαλίζω librarian (n) βιβλιοθηκάριος manual (n) εγχειρίδιο medication (n) φάρμακο promote (v) προάγω, προωθώ violate (v) παραβιάζω Transcript convenient (adj) βολικός get the hang of sth (phr) παίρνω το κολάι hectic (adj) πυρετώδης, χαοτικός, ταραχώδης infect (v) μολύνω outline (v) σκιαγραφώ, περιγράφω συνοπτικά raise (n) αύξηση stack (n) στοίβα thumb through (phr v) ξεφυλλίζω trade-in value (n) αξία ανταλλαγής/συναλλαγής virus (n) ιός Unit 5 appreciative (adj) ευγνώμων come up with (phr v) επινοώ, βρίσκω (ιδέα/σχέδιο/ απάντηση κλπ) drizzle (n) ψιλόβροχο evacuate (v) εκκενώνω flee (v) τρέπομαι σε φυγή govern (v) διέπω, κυβερνώ have a change of heart (phr) αλλάζω γνώμη (have) no regrets (phr) δεν μετανιώνω overseas (adv) στο εξωτερικό premises (pl n) χώρος, εγκαταστάσεις put (sb) on (phr) δουλεύω κάποιον, κάνω πλάκα σε κάποιον qualify (v) είμαι κατάλληλος για κάτι, διαθέτω τα τυπικά προσόντα, πληρώ τις προϋποθέσεις scholarship (n) υποτροφία slip (my) mind (phr) μου διαφεύγει, ξεχνώ time off (work) (phr) άδεια (απουσίας) turnout (n) προσέλευση weird (adj) παράξενος Unit 5 Transcript binge (on) (v) περιδρομιάζω, τρώω ανεξέλεγκτα candidate (n) υποψήφιος confirm (v) επιβεβαιώνω exempt (from) (adj) εξαιρούμενος από expose (v) εκθέτω foul (mood) (adj) αποκρουστική (διάθεση) on the right track (phr) στο σωστό δρόμο revert (v) επανέρχομαι, επιστρέφω (my) turn (n) σειρά (μου) caretaker (n) κηδεμόνας craving (n) λιγούρα escort (v) συνοδεύω (to tie up) loose ends (phr) (τακτοποιώ/ρυθμίζω) εκκρεμότητες lose (my) temper (phr) χάνω την ψυχραιμία μου option (n) επιλογή put (sth) to the test (phr) τίθεμαι σε δοκιμασία, υπό δοκιμή reveal (v) αποκαλύπτω the last straw (phr) η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι turn out (phr v) αποβαίνω Transcript be entitled to (v) δικαιούμαι how come (phr) πώς και ;, γιατί mandatory (adj) υποχρεωτικός pale (adj) χλωμός pass (sb) over (phr v) παρακάμπτω, παραβλέπω (για προαγωγή, πρόσληψη, κλπ) perky (adj) κεφάτος, ζωηρός 4

5 senior citizen (n) άτομο τρίτης ηλικίας shift (n) βάρδια sweep away (phr v) παρασύρω tweaking (n) μικροδιορθώσεις, μικρορυθμίσεις (what/who etc.) on earth (phr) (τι/ποιος κλπ) στο καλό ; Unit 6 alternative (adj) εναλλακτικός approach (n) προσέγγιση assemble (v) συγκεντρώνω (-ομαι) at leisure (phr) με την ησυχία μου, με το πάσο μου, όποτε θέλω biodiversity (n) βιοποικιλότητα blubber (n) λίπος φάλαινας cluster (v) συνωθούμαι, μαζεύομαι community (n) κοινότητα comprehensive (adj) εκτενής conclusive (adj) αδιαμφισβήτητος contaminate (v) μολύνω cooperate (v) συνεργάζομαι coordinate (v) συντονίζω curriculum (n) πρόγραμμα μαθημάτων/σπουδών, αναλυτικό πρόγραμμα dense (adj) πυκνός digestive system (n) πεπτικό σύστημα discipline (n) επιστημονικός κλάδος/τομέας drone (n) κηφήνας dweller (n) κάτοικος ecosystem (n) οικοσύστημα engage (v) απασχολώ equip (v) εξοπλίζω expel (v) αποβάλλω, διώχνω fertile (adj) γόνιμος field (n) τομέας, πεδίο δράσης forage (v) ψάχνω (κυρ. για τροφή ή προμήθειες) hive (n) κυψέλη hustle and bustle (phr) πηγαινέλα, πέρα δώθε, φασαρία insulation (n) μόνωση interact (v) αλληλεπιδρώ larva (n) προνύμφη lean (adj) ισχνός, φτωχός manipulate (v) χειραγωγώ mode (n) (σε συσκευή) λειτουργία, επιλογή, ρύθμιση moist (adj) υγρός molecule (n) μόριο overall (adv) συνολικά, γενικά particle (n) σωματίδιο pesticide (n) εντομοκτόνο play on (sb s) emotions (phr) εκμεταλλεύομαι τις ευαισθησίες κάποιου, κάνω ψυχολογικό πόλεμο σε κάποιον pollen (n) γύρη register (v) εγγράφομαι, κάνω εγγραφή regulate (v) ρυθμίζω royal jelly (n) βασιλικός πολτός self-explanatory (adj) αυτονόητος soar (v) βρίσκομαι στα ύψη societal (adj) κοινωνικός spawn (v) γεννώ sustain (v) συντηρώ, στηρίζω swarm (v) κινούμαι μαζικά uniform (adj) ομοιόμορφος Unit 6 Transcript composting (n) κομποστοποίηση fish tank (n) ενυδρείο habitat (n) φυσικό περιβάλλον landscape architecture (n) αρχιτεκτονική κήπων meadow (n) λιβάδι nutrient (n) θρεπτικό συστατικό pond (n) λιμνούλα setting (n) περιβάλλον, σκηνικό, τοποθεσία terrarium (n) θερμική γυάλα φυτών ή ορισμένων ζώων, όπως χελωνών ή φιδιών urban planning (n) αστικός/ πολεοδομικός σχεδιασμός application (n) εφαρμογή byproduct (n) υποπροϊόν controversy (n) διένεξη frame (n) σκελετός marine (adj) θαλάσσιος originate (v) πηγάζω, προέρχομαι potentially (adv) δυνάμει, ενδεχομένως Transcript blood stream (n) κυκλοφορία του αίματος break down (phr v) διασπώ cell (n) κύτταρο conflict (v) έρχομαι σε αντίθεση με consistent (adj) σταθερός eliminate (v) αποβάλλω implication (n) σημασία, συνέπεια, επίπτωση inject (v) χορηγώ με σύριγγα, κάνω ένεση literally (adv) κυριολεκτικά notion (n) άποψη, αντίληψη, ιδέα odor (n) μυρωδιά, οσμή oyster (n) στρείδι perception (n) αντίληψη plant (n) εργοστάσιο shaft (n) λαβή, κοντάρι shellfish (n) οστρακοειδές tube (n) σωλήνας, σωληνάριο 5

6 unintended (adj) απροσχεδίαστος, αθέλητος waste treatment (n) επεξεργασία λυμάτων Unit 7 back down (from) (phr v) υποχωρώ back out (of sth) (phr v) υπαναχωρώ be taken aback (phr v) ξαφνιάζομαι, μένω έκπληκτος be up to (sth) (phr) σκαρώνω break down (phr v) καταρρέω buckle down (phr v) πέφτω με τα μούτρα (στη δουλειά) call (sth) off (phr v) ακυρώνω check (sth) out (phr v) κοιτάζω, εξετάζω clinch (a deal) (v) κλείνω (συμφωνία) come by (sth) (phr v) αποκτώ, βρίσκω (κάτι σπάνιο/ δυσεύρετο/αναπάντεχο) consult (v) συμβουλεύομαι deadline (n) προθεσμία extensive (adj) εκτενής fade away (phr v) σβήνω, φθίνω, χάνομαι fill in for (sb) (phr v) αντικαθιστώ, παίρνω τη θέση κάποιου get ahead (phr v) πάω μπροστά get around to (phr v) αξιώνομαι να κάνω κάτι (που ανέβαλλα επί καιρό) hold (sb/sth) up (phr v) καθυστερώ κάποιον/κάτι irritation (n) εκνευρισμός lay (sb) off (phr v) απολύω live up to (sth) (phr v) ανταποκρίνομαι σε (απαιτήσεις/υπόσχεση κλπ) look (sth) up (phr v) πάω να δω κάποιον (συν. έκτακτα όταν βρίσκομαι στην περιοχή του) look up to (sb) (phr v) θαυμάζω κάποιον loosen up (phr v) χαλαρώνω make (sth) out (phr v) διακρίνω, ξεχωρίζω κάτι martial arts (pl n) πολεμικές τέχνες measure up (phr v) ανταποκρίνομαι (σε απαιτήσεις/προσδοκίες) negotiating table (n) το τραπέζι των διαπραγματεύσεων pick (sb) up (phr v) 1. πηγαίνω και παίρνω κάποιον (συν. με αυτοκίνητο) 2. συλλαμβάνω, πιάνω pick (sth) up (phr v) 1. παραλαμβάνω 2. μαθαίνω, πιάνω 3. πιάνω (σήμα/σταθμό/ εκπομπή κλπ) pick up on (sth) (phr v) πιάνω, καταλαβαίνω, διακρίνω, παρατηρώ pull (sth) off (phr v) πετυχαίνω, καταφέρνω (κάτι δύσκολο) pull through (phr v) επιβιώνω, τη γλιτώνω, ξεπερνώ (ασθένεια/ δυσκολία) put (sb) up (phr v) φιλοξενώ το βράδυ put (sb) up to (sth) (phr v) ενθαρρύνω/βάζω κάποιον να κάνει κάτι (παράτολμο/ανόητο κλπ) put up (money) (phr v) δίνω, παρέχω, πληρώνω put up with (phr v) ανέχομαι reference book (n) βιβλίο αναφοράς serve (on a committee) (v) υπηρετώ ως (μέλος επιτροπής) set (sb) back (phr v) μου κοστίζει, πληρώνω shell out (money) (phr v) ξοδεύω, πληρώνω stick with it (phr v) επιμένω, δεν εγκαταλείπω, δεν τα παρατάω swing by (phr v) πετάγομαι από κάπου, περνώ να δω κάποιον tailor (n) ράφτης take (sb) up on (an offer) (phr v) δέχομαι (πρόταση/πρόσκληση κάποιου) take (sth) up (phr v) 1. καταπιάνομαι με, αρχίζω να ασχολούμαι με, αναλαμβάνω 2. κονταίνω ρούχο take up (phr v) 1. εξετάζω/συζητώ θέμα 2. τρώω, καταλαμβάνω, καταναλώνω (χώρο/χρόνο) throw (sb) off (phr v) αποσυντονίζω troublemaker (n) ταραξίας, ταραχοποιός turn in (phr v) πάω για ύπνο turn (sb) in (phr v) καταδίδω turn (sth) in (phr v) παραδίδω σε κάποιον union (n) 1. ένωση 2. εργατικό σωματείο, συνδικάτο wear (sb) out (phr v) εξαντλώ Unit 7 Transcript abstract (adj) αφηρημένος apply (myself) (v) επιδίδομαι call it a day/night (phr) παρατάω τη δουλειά για σήμερα/απόψε, αρκετά για σήμερα/απόψε coach (n) προπονητής coat (of paint) (n) επίστρωμα (μπογιάς) downsize (v) μειώνω το εργατικό δυναμικό drift (v) παρασύρομαι, περιπλανώμαι enrollment (n) εγγραφή have (my) hands full (phr) τρέχω και δεν φτάνω, είμαι πολύ απασχολημένος off the top of (my) head (phr) στα κουτουρού, χωρίς σκέψη shabby (adj) ξεφτισμένος, παραμελημένος slowpoke (n) κοιμίσης, αργοκίνητο καράβι, τα ζώα μου αργά 6

7 standoff (n) διμερής διένεξη (όπου καμία πλευρά δεν έχει πλεονέκτημα) state-of-the-art (adj) τελευταία λέξη της τεχνολογίας, υπερσύγχρονος tense (adj) νευρικός, σε υπερένταση the lull before the storm (phr) η νηνεμία πριν από την καταιγίδα compensate (v) αποζημιώνω deteriorate (v) φθείρομαι, επιδεινώνομαι resign (v) παραιτούμαι, υποβάλλω παραίτηση Transcript come out of (my) shell (phr) βγαίνω από το καβούκι μου cost a bundle (phr) κοστίζω ένα κάρο λεφτά do away with (sth) (phr v) καταργώ erratic (adj) αλλοπρόσαλλος palate (n) 1. ουρανίσκος 2. γούστο στο φαγητό/ποτό rush hour (n) ώρα αιχμής settle in (phr v) προσαρμόζομαι, τακτοποιούμαι σε καινούργιο περιβάλλον shuttle bus (n) λεωφορείο με τακτικό δρομολόγιο Unit 8 arms (pl n) όπλα as a last resort (phr) ως έσχατη ανάγκη/λύση/περίπτωση devastated (adj) συντετριμμένος drop (sb) off (phr v) αφήνω κάποιον κάπου με το αυτοκίνητο exclusion (n) εξαίρεση go astray (phr) παίρνω τον κακό δρόμο, ξεστρατίζω go bankrupt (phr) πτωχεύω, κηρύσσω πτώχευση go under (phr v) καταστρέφομαι οικονομικά, βουλιάζω, χρεωκοπώ guidelines (pl n) κατευθυντήριες γραμμές, οδηγίες helpline (n) τηλεφωνική γραμμή βοήθειας in hindsight (phr) με στερνή γνώση, εκ των υστέρων it s just as well (phr) καλύτερα (που) jam (n) δύσκολη θέση, μπλέξιμο jump at (phr v) αρπάζω, επωφελούμαι από (ευκαιρία/ κατάσταση) priority (n) προτεραιότητα prospect (n) προοπτική reassign (v) επαναπροσδιορίζω relegate (v) υποβιβάζω relocate (v) μεταθέτω/ μετατίθεμαι, μεταφέρω (-ομαι) αλλού retaliation (n) αντεκδίκηση take out (a loan) (phr v) παίρνω (δάνειο/επίσημο έγγραφο κλπ) Unit 8 Transcript collapse (v) καταρρέω finding (n) πόρισμα, εύρημα mudslide (n) κατολίσθηση λάσπης term paper (n) εργασία εξαμήνου let up (phr v) το βάζω κάτω, σταματώ may as well (phr) ας (κάνω κάτι), δε βαριέσαι out of the question (phr) αποκλείεται out of touch (phr) εκτός επικοινωνίας Transcript audition (n) ακρόαση, οντισιόν graph (n) διάγραμμα, γραφική παράσταση illustrate (v) επεξηγώ/ διασαφηνίζω με παραδείγματα stock (n) μετοχή, χρεόγραφο, τίτλος κεφαλαίου Unit 9 alliance (n) συμμαχία aqueduct (n) υδραγωγείο arch (n) αψίδα, καμάρα assemble (v) συγκεντρώνω (-ομαι) ban (n) απαγόρευση clout (n) επιρροή declare (v) κηρύσσω deprive (of) (v) στερώ dismay (n) ανησυχία, απογοήτευση dispute (n) διένεξη, διαμάχη enact (v) θεσπίζω enforce (v) επιβάλλω, εφαρμόζω gradient (n) κλίση incentive (n) κίνητρο inscription (n) επιγραφή levy (v) επιβάλλω φόρο lucrative (adj) επικερδής normal practice (phr) καθιερωμένη/συνήθης πρακτική rage (n) οργή skirmish (n) ακροβολισμός, αψιμαχία sort out (phr v) επιλύω, ξεκαθαρίζω subordinate (n) υφιστάμενος unfounded (adj) αβάσιμος 7

8 Unit 9 Transcript absurd (adj) παράλογος back (sb/sth) up (phr v) (υπο) στηρίζω bar stool (n) ψηλό σκαμπό bivalve (n) δίθυρο, όστρακο με διπλό κέλυφος border (n) σύνορα bore (v) (δι)ανοίγω bottom line (n) 1. τελικό αποτέλεσμα 2. τελικό κέρδος breach (n) ρήγμα buffer (n) προστατευτικό μέσο, ασπίδα προστασίας buildup (n) συσσώρευση chum (n) φιλαράκι cistern (n) δεξαμενή, στέρνα coating (n) στρώση, στρώμα controversy (n) διένεξη debris (n) μπάζα, κατάλοιπα disprove (v) αποδεικνύω ότι κάτι είναι λάθος dissolved (adj) διαλυμένος era (n) (ιστορική) εποχή, περίοδος explosive (adj) εκρηκτικός fling (v) εκσφενδονίζω frustration (n) απογοήτευση go berserk (phr) παθαίνω αμόκ gravity (n) βαρύτητα implement (v) εφαρμόζω, πραγματοποιώ inhale (v) εισπνέω intrastate (adj) ενδοπολιτειακός, μεταξύ πολιτειών mineral (n) μεταλλικό άλας oversee (v) επιβλέπω patron (n) θαμώνας, πελάτης plumbing (n) υδραυλικά, υδραυλική εγκατάσταση punch (v) ρίχνω μπουνιά randomly (adv) τυχαία, στην τύχη rationale (n) λογική, σκεπτικό reservoir (n) δεξαμενή sewer system (n) αποχετευτικό σύστημα stub out (a cigarette) (phr v) σβήνω (τσιγάρο) succinctly (adv) λακωνικά, περιληπτικά surpass (v) ξεπερνώ, υπερτερώ susceptible (adj) επιρρεπής tap in(to) (phr v) αντλώ, τραβώ, κάνω χρήση terrain (n) έδαφος, εδαφικός σχηματισμός testament (n) τεκμήριο, απόδειξη treaty (n) σύμφωνο, συνθήκη undertaking (n) έργο uneasy (adj) ανήσυχος bond (v) δένομαι intriguing (adj) συναρπαστικός, γοητευτικός show off (phr v) κάνω επίδειξη Transcript beak (n) ράμφος, μουσούδα, μύτη bottlenose (dolphin) (n) ρινοδέλφινο δελφίνι conch (n) κόγχη, είδος όστρακου drain (v) στραγγίζω flush out (phr v) βγάζω κάποιον από την κρυψώνα του mollusk (n) μαλάκιο prey (n) λεία, θήραμα shelter (v) βρίσκω καταφύγιο sighting (n) εντοπισμός, επισήμανση speculate (v) εικάζω stun (v) ζαλίζω, ρίχνω αναίσθητο surmise (v) εικάζω, υποθέτω vertically (adv) κάθετα Unit 10 a slap on the wrist (phr) ελαφρά τιμωρία ή απλή προειδοποίηση be in a tight spot (phr) βρίσκομαι σε δύσκολη θέση, στριμώχνομαι be in the same boat (phr) στο ίδιο καζάνι βράζουμε be next in line (phr) έχω σειρά, είμαι ο επόμενος be on top of things (phr) έχω τα πράγματα υπό έλεγχο be out of line (phr) παρεκτρέπομαι, ξεπερνώ τα όρια της ευπρέπειας/ευγένειας bowtie (n) παπιγιόν call the shots (phr) κάνω κουμάντο, παίρνω τις αποφάσεις clear the air (phr) ξεκαθαρίζω τα πράγματα come clean (phr) ομολογώ την αλήθεια, παραδέχομαι τα σφάλματά μου come to grips with sth (phr) αντιμετωπίζω (δυσκολία/ κατάσταση) criminal justice system (n) ποινική δικαιοσύνη diligent (adj) επιμελής down in the dumps (phr) στις μαύρες μου excessive (adj) υπερβολικός foot the bill (phr) πληρώνω το λογαριασμό frank (adj) ειλικρινής get cold feet (phr) μου κόβονται τα πόδια, δειλιάζω get off to a flying start (phr) ξεκινώ κάτι με μεγάλη επιτυχία get the axe (phr) παίρνω πόδι go through the roof (phr) (για τιμή) φτάνω στα ύψη have it in for (sb) (phr) έχω κάποιον στο μάτι, την έχω φυλαγμένη σε κάποιον 8

9 heart-to-heart (n) από καρδιάς συζήτηση impose (v) επιβάλλω in the pipeline (phr) στα σκαριά interrogation (n) ανάκριση lay down the law (phr) πατάω πόδι, επιβάλλω την πειθαρχία lenient (adj) επιεικής let/blow off steam (phr) εκτονώνομαι light at the end of the tunnel (phr) φως στην άκρη του τούνελ long face (phr) κατεβασμένη μούρη lose face (phr) ρεζιλεύομαι, χάνω το κύρος μου over the top (phr) υπερβολικός, εξωφρενικός pull (sb s) leg (phr) δουλεύω κάποιον, κάνω πλάκα σε κάποιον put (sb) in the picture (phr) ενημερώνω κάποιον για τη γενική εικόνα reluctant (adj) διστακτικός, απρόθυμος see eye to eye (phr) συμπίπτουν οι απόψεις μου με κάποιον settle down (phr v) κατασταλάζω, στεριώνω κάπου slack off (phr v) αδρανώ, τεμπελιάζω successor (n) διάδοχος tension (n) ένταση throw (my) weight around (phr) εκμεταλλεύομαι τη θέση/ εξουσία μου για να δίνω διαταγές tuxedo (n) φράκο under (my) belt (phr) στο ενεργητικό μου walk all over (sb) (phr) κάνω κάποιον ό,τι θέλω, εκμεταλλεύομαι κάποιον welfare (n) 1. ευημερία 2. κοινωνική πρόνοια Unit 10 Transcript distract (v) αποσπώ την προσοχή entry (n) συμμετοχή (σε διαγωνισμό, κλπ) gullible (adj) εύπιστος maternity (n) μητρότητα rejection (n) απόρριψη sake (n) (για) χάρη, (προς) όφελος surf the net (phr) σερφάρω στο διαδίκτυο eligible (adj) δικαιούχος pick on (sb) (phr v) τσιγκλώ, πειράζω vendor (n) μικροπωλητής Transcript mortgage (n) υποθήκη, δόση στεγαστικού δανείου put (sb) on the spot (phr) φέρνω κάποιον σε δύσκολη θέση, προκαλώ αμηχανία slack (adj) αμελής, απρόσεχτος, χαλαρός straight A s (phr) όλα άριστα surveillance camera (n) κάμερα παρακολούθησης Unit 11 a slip of the tongue (phr) γλωσσικό ολίσθημα, σφάλμα an arm and a leg (phr) μια περιουσία browse (v) ρίχνω μια ματιά, χαζεύω connection (n) κονέ, γνωριμία, μέσο cut back on (phr v) μειώνω, κόβω cut into (phr v) κόβω, τέμνω, χωρίζω drop a hint (phr) πετάω σπόντα errand (n) θέλημα, εξωτερική δουλειά fireworks (pl n) βεγγαλικά, πυροτεχνήματα housewarming (party) (n) πάρτι για τα καλορίζικα νέου σπιτιού jump the gun (phr) προτρέχω lurk (v) παραμονεύω, καραδοκώ nosedive (n) βουτιά outfit (n) σύνολο ρούχων, συνολάκι overalls (pl n) φόρμα εργασίας recession (n) ύφεση rule (sth) out (phr v) αποκλείω run up (a debt) (phr v) συσσωρεύω (χρέος) set aside (phr v) βάζω στην άκρη spectacular (adj) θεαματικός stalk (v) παρακολουθώ κρυφά, παραφυλάω start from scratch (phr) αρχίζω από την αρχή, αρχίζω από το μηδέν take (sth) in (phr v) πηγαίνω να δω (ταινία/θεατρικό έργο κλπ) vicinity (n) γύρω περιοχή, περίχωρα Unit 11 Transcript on purpose (phr) επίτηδες absent-minded (adj) αφηρημένος thorny (adj) ακανθώδης, δύσκολος upfront (adv) μπροστά, προκαταβολικά Transcript convert (v) μετατρέπω ground (v) τιμωρώ κάποιον απαγορεύοντάς του την έξοδο loft (n) υπερυψωμένο δωμάτιο, σοφίτα, υπερώο 9

10 Unit 12 aftershock (n) μετασεισμός amid (adv) εν μέσω bring about (phr v) επιφέρω deforestation (n) αποδάσωση document (v) τεκμηριώνω deplete (v) εξαντλώ give rise to (phr) επιφέρω, προκαλώ gold rush (n) πυρετώδης εξόρμηση χρυσοθηρίας migration (n) αποδημία, μετανάστευση plunge (v) βουτώ, κάνω βουτιά prior to (adv) πριν από prompt (v) παρακινώ reconciliation (n) συμφιλίωση reinforced (adj) ενισχυμένος skyrocket (v) πετάγομαι στα ύψη slash (v) πετσοκόβω spark off (phr v) δίνω έναυσμα σε traffic congestion (n) κυκλοφοριακή συμφόρηση trigger (v) πυροδοτώ unhygienic (adj) ανθυγιεινός wash away (phr v) παρασύρομαι (από νερό) Unit 12 Transcript bark (n) φλοιός κορμού δένδρου beetle (n) σκαθάρι blaze (v) φλέγομαι, λαμπαδιάζω broad (adj) ευρύς build up (phr v) συσσωρεύομαι commuter (n) αυτός που μετακινείται/πηγαινοέρχεται προς και από τη δουλειά compel (v) αναγκάζω, υποχρεώνω consecutive (adj) διαδοχικός, αλλεπάλληλος consensus (n) ομοφωνία, κοινή συναίνεση contain (itself) (v) συγκρατούμαι, ελέγχομαι data (n) στοιχεία, πληροφορίες decay (v) αποσυντίθεμαι, σαπίζω deploy (v) επιστρατεύω derail (v) εκτροχιάζομαι die-off (n) αφανισμός displace (v) εκτοπίζω, διώχνω disruption (n) διάλυση, διακοπή, αποδιοργάνωση diverge (v) αποκλίνω, διαφωνώ engulf (v) καταπίνω, πνίγω, καταβροχθίζω erupt (v) εκρήγνυμαι exceed (v) υπερβαίνω fall back on (phr v) χρησιμοποιώ ως έσχατη λύση, έχω ως καβάντζα heave (v) 1. ρίχνω/μετατοπίζω με κόπο 2. πάλλομαι, ανεβοκατεβαίνω hit the headlines (phr) βγαίνω, γίνομαι πρωτοσέλιδο ice cap (n) πολικός πάγος ignite (v) πυροδοτώ infestation (n) προσβολή, μάστιγα inland (adv) προς την ενδοχώρα in succession (phr) στη σειρά, διαδοχικά jeopardize (v) θέτω σε κίνδυνο lay waste (to) (phr) αφανίζω, εξολοθρεύω magnitude (n) μέγεθος matter (n) ύλη, ουσία moisture (n) υγρασία outlying (adj) απώτερος, απομακρυσμένος paired with (phr) σε συνδυασμό με pest (n) επιβλαβές έντομο/ζώο/ φυτό prefecture (n) νομαρχία rapidly (adv) ταχύτατα reconnaissance (n) αναγνώριση εδάφους region (n) περιοχή relief (n) 1. ανακούφιση 2. αρωγή, βοήθεια satellite (n) δορυφόρος seal (n) φώκια set off (phr v) προκαλώ, πυροδοτώ so what? (phr) και τι έγινε; spruce (n) ερυθροέλατο submerge (v) βυθίζω (-ομαι) sure enough (phr) πράγματι suspend (v) 1. αναστέλλω 2. αποβάλλω task force (n) ειδικό σώμα, ομάδα δράσης tremor (n) σεισμική δόνηση ultimately (adv) τελικά underlying (adj) βαθύτερος unprecedented (adj) χωρίς προηγούμενο volcano (n) ηφαίστειο walrus (n) θαλάσσιος ίππος wheat (n) σιτάρι mix-up (n) μπέρδεμα radiation (n) ακτινοβολία reactor (n) αντιδραστήρας Transcript backup (n) εφεδρεία commend (v) επιδοκιμάζω core (n) πυρήνας deliberately (adv) σκόπιμα, επίτηδες depression (n) 1. κατάθλιψη 2. οικονομική ύφεση 3. κοιλότητα, λακούβα emission (n) εκπομπή (αερίων/ ρύπων κλπ) generator (n) γεννήτρια 10

11 ingenuity (n) ευστροφία, εφευρετικότητα leak (n) διαρροή meltdown (n) τήξη πυρηνικού αντιδραστήρα plant (n) εργοστάσιο recede (v) υποχωρώ rubble (n) χαλάσματα ticking time bomb (phr) ωρολογιακή βόμβα valve (n) βαλβίδα Final Listening Part 1 be to blame (phr) φταίω, είμαι υπεύθυνος review (n) κριτική threaten (v) απειλώ vacancy (n) κενή θέση εργασίας Part 2 cross (my) mind (phr) περνάει από το μυαλό μου expire (v) λήγω in the region of (phr) χονδρικά, πάνω-κάτω lousy (adj) χάλια slim (adj) αμυδρός, πενιχρός stuffy (adj) αποπνικτικός, αυτός που μυρίζει κλεισούρα volume (n) όγκος Part 3 ancestor (n) πρόγονος be descended from (phr) κατάγομαι από discriminate (v) διακρίνω, κάνω διάκριση enlighten (v) διαφωτίζω evolve (v) εξελίσσομαι facial (adj) του προσώπου feature (n) χαρακτηριστικό funds (pl n) χρήματα, πόροι intense (adj) έντονος primate (n) πρωτεύον θηλαστικό scan (v) ανιχνεύω, εξετάζω stable (adj) σταθερός universe (n) σύμπαν vocational (adj) επαγγελματικός Grammar administration (n) διοίκηση assume (v) υποθέτω, θεωρώ be at a loss for words (phr) δε βρίσκω λόγια, δεν ξέρω τι να πω conduct (v) πραγματοποιώ, διεξάγω impending (adj) επικείμενος intestinal (adj) εντερικός on condition (phr) με την προϋπόθεση plot (n) πλοκή precious (adj) πολύτιμος preserve (v) διαφυλάσσω, διασώζω, διατηρώ resource (n) (πλουτοπαραγωγική) πηγή touching (adj) συγκινητικός work (sth) out (phr v) βγάζω άκρη, λύνω (πρόβλημα) Cloze adversary (n) αντίπαλος, ανταγωνιστής adverse (n) δυσμενής, αντίξοος afford (v) παρέχω, προσφέρω audible (adj) αυτός που μπορεί να ακουστεί, ηχηρός cacophony (n) κακοφωνία contend (v) μάχομαι, αγωνίζομαι, παλεύω din (n) οχλοβοή, φασαρία discard (v) πετώ (κάτι άχρηστο), ξεφορτώνομαι discerning (adj) διορατικός, αυτός που ξέρει να διακρίνει dispose (v) τακτοποιώ, ταξινομώ distinct (adj) ευδιάκριτος, ευκρινής distinctively (adv) χαρακτηριστικά, διακριτικά distinguished (adj) διακεκριμένος, διαπρεπής drown out (phr v) (κατα)πνίγω essential (adj) ουσιώδης, απαραίτητος exploit (v) εκμεταλλεύομαι flock (n) σμήνος, κοπάδι herd (n) κοπάδι hospitable (adj) φιλόξενος hostile (adj) εχθρικός inhabitable (adj) κατοικήσιμος mate (n) ταίρι means (n) μέσο nooks and crannies (phr) γωνιές, εσοχές overcome (v) ξεπερνώ pitch (n) ύψος, τόνος (φωνής) pose (v) θέτω, παρουσιάζω prey (n) λεία refuge (n) καταφύγιο retain (v) συγκρατώ, παρακρατώ scarcity (n) ανεπάρκεια scrap (n) ψίχουλο, ψήγμα seldom (adv) σπάνια sequence (n) σειρά, αλληλουχία sewage (n) αποχέτευση sustenance (n) τροφή trash can (n) σκουπιδοτενεκές vegetation (n) βλάστηση version (n) εκδοχή Vocabulary air (v) αερίζω alteration (n) μετατροπή altercation (n) λογομαχία 11

12 alternation (n) εναλλαγή appalling (adj) φρικιαστικός, φρικτός ascertain (v) βεβαιώνομαι, σιγουρεύομαι assert (v) διαβεβαιώνω at breakneck speed (phr) με ιλιγγιώδη ταχύτητα attribute (to) (v) αποδίδω (σε), αιτιολογώ banknote (n) χαρτονόμισμα beam (v) λάμπω, ακτινοβολώ blink (v) ανοιγοκλείνω τα βλέφαρα blockade (n) (στρατιωτικός) αποκλεισμός boost (v) ενισχύω, προωθώ branch out (phr v) επεκτείνω τις δραστηριότητές μου, διακλαδώνομαι bump (n) γδούπος carbon dioxide (n) διοξείδιο του άνθρακα compelling (adj) επιτακτικός, πιεστικός concede (v) παραδέχομαι conceive (v) συλλαμβάνω (ιδέα) condensation (n) υγρασία, πάχνη condone (v) συγχωρώ, παραβλέπω constellation (n) αστερισμός consternation (n) ταραχή, αναστάτωση consultation (n) γνωμάτευση core (n) πυρήνας crunch (n) κριτσίνισμα, ροκάνισμα curb (v) περιορίζω, συγκρατώ cut off (phr v) κόβω (παροχή) deride (v) χλευάζω dock (v) δένω (πλοίο) draconian measures (pl n) δρακόντεια μέτρα drilling (n) γεώτρηση dwindle (v) λιγοστεύω eager (adj) πρόθυμος earnings (pl n) αποδοχές embark (on) (v) βάζω μπροστά, ξεκινώ (δραστηριότητα) emission (n) εκπομπή (αερίου, ρύπων κλπ) endangered (adj) (είδος) υπό εξαφάνιση endorse (v) επιδοκιμάζω, επικυρώνω eradicate (v) εξαλείφω erase (v) σβήνω exterminate (v) εξολοθρεύω extinct (adj) (είδος) που έχει εκλείψει extinguish (v) σβήνω (φωτιά, φως, συναίσθημα, ιδέα) figure (v) θεωρώ, υπολογίζω firm up (phr v) 1. (συσ)φίγγω 2. παγιώνω fond (adj) στοργικός forceful (adj) ισχυρός forthcoming (adj) προσεχής frailty (n) αδυναμία, ασθενικότητα fraud (n) απάτη fruitless (adj) άκαρπος gamble (v) τζογάρω glare (v) κάνω αντανάκλαση go it alone (phr) ενεργώ μόνος grimace (v) κάνω μορφασμό gross (adj) μικτός hazard (v) αποτολμώ, διακινδυνεύω hit bottom (phr) πιάνω πάτο, πατώνω impasse (n) αδιέξοδο impeach (v) απαγγέλλω κατηγορία, καταγγέλλω impeccable (adj) άψογος impervious (to) (adj) απρόσβλητος, ανεπηρέαστος inadequate (adj) ανεπαρκής incidental (adj) συμπτωματικός, τυχαίος indelible (adj) ανεξίτηλος indict (v) ασκώ δίωξη, απαγγέλλω επίσημη κατηγορία input (n) προσφορά (ιδεών, εργασίας, πληροφοριών κλπ), εισαγωγή δεδομένων, εισερχόμενο ερέθισμα inspiring (adj) αυτός που εμπνέει instance (n) περίπτωση, περιστατικό, παράδειγμα instantaneous (adj) στιγμιαίος, ακαριαίος, άμεσος intact (adj) σώος intersect (v) τέμνω, διασταυρώνω intuitive (adj) διαισθητικός investor (n) επενδυτής irrelevant (adj) άσχετος keen (adj) οξύς leap (v) κάνω άλμα massive (adj) τεράστιος, ισχυρός, εντυπωσιακός mediocre (adj) μέτριος, της σειράς moderate (adj) μέτριος, μετρημένος, συγκρατημένος nature reserve (n) βιότοπος network (v) δικτυώνομαι κοινωνική δικτύωση notion (n) ιδέα, αντίληψη offside (n) οφσάιντ on impulse (phr) παρορμητικά onset (n) έναρξη, αρχή output (n) παραγωγή overlook (v) παραβλέπω padlock (n) λουκέτο partial (adj) μερικός perpetuate (v) διαιωνίζω, παρατείνω persevere (v) επιμένω (σε προσπάθεια) prevail (v) υπερισχύω, επικρατώ prolong (v) παρατείνω, επιμηκύνω reassure (v) καθησυχάζω recall (v) ανακαλώ, αποσύρω (προϊόν) 12

13 reflection (n) 1. αντανάκλαση 2. στοχασμός remuneration (n) αμοιβή renounce (v) αποκηρύσσω resign (v) παραιτούμαι resolve (v) 1. λύνω, επιλύω (πρόβλημα) 2. (to do sth) αποφασίζω resume (v) επαναλαμβάνω, ξαναρχίζω (μετά από παύση) ruthless (adj) ανελέητος serial (n) (τηλεοπτική κλπ) σειρά sheltered (adj) προφυλαγμένος slide (n) (δι)ολίσθηση, κατρακύλα sneer (at) (v) χλευάζω span (v) καλύπτω (χρονικό διάστημα ή έκταση) split up (phr v) τεμαχίζω, μοιράζω spur (n) κίνητρο, ενθάρρυνση stretch (of road) (n) κομμάτι (δρόμου) struggle (v) πασχίζω, παλεύω, αγωνίζομαι stubborn (adj) πεισματάρης succumb (to) (v) υποκύπτω summon (v) καλώ sweeping (adj) σαρωτικός thwart (v) εμποδίζω, σταματώ ultimate (adj) υπέρτατος, απώτερος undertake (v) αναλαμβάνω uproot (v) ξεριζώνω, εκριζώνω upshot (n) κατάληξη urge (n) έντονη επιθυμία vacate (v) αδειάζω, εκκενώνω venture (v) αποτολμώ, επιχειρώ vouch (for) (v) εγγυώμαι waver (v) αμφιταλαντεύομαι, παραπαίω wax (v) αυξάνομαι, μεγαλώνω wedge (n) σφήνα wipe out (phr v) εξολοθρεύω, αφανίζω Reading abundant (adj) επαρκής, άφθονος accessible (adj) προσβάσιμος advocate (n) υποστηρικτής agriculture (n) γεωργία agrochemical (adj) αγροχημικός alien (adj) ξένος analogous (adj) ανάλογος, παρόμοιος arid (adj) ξηρός arouse (v) ξεσηκώνω array (n) συλλογή, σειρά basin (n) λεκανοπέδιο, κοιλάδα (ποταμού κλπ) beaver (n) κάστορας bison (n) βίσονας boom (n) ακμή, άνθηση, έξαρση brood (n) κλωσσόπουλα μιας συγκεκριμένης επώασης call (n) κάλεσμα challenge (n) πρόκληση chart (v) χαρτογραφώ chick (n) κοτοπουλάκι, νεoσσός co- (pref) συνcollapse (v) καταρρέω commodity (n) καταναλωτικό αγαθό competence (n) ικανότητα complication (n) επιπλοκή confiscate (v) κατάσχω conflict (n) σύγκρουση conspicuous (adj) εμφανής continent (n) ήπειρος copious (adj) άφθονος corporation (n) ανώνυμη ή μετοχική εταιρεία creek (n) ρέμα current (adj) τρέχων, τωρινός detect (v) αντιλαμβάνομαι, εντοπίζω dictate (v) υπαγορεύω dissimilar (adj) ανόμοιος diverse (adj) ποικίλος drive out (phr v) διώχνω, αποπέμπω dust (n) σκόνη déjà vu (n) το ήδη ειδωμένο (η εντύπωση ότι θυμάσαι να έχεις ξαναζήσει την ίδια εμπειρία) elk (n) άλκη emerge (v) ξεπροβάλλω, προκύπτω encompass (v) περικλείω end use (n) τελική χρήση enhance (v) εντείνω, ενισχύω era (n) (ιστορική) εποχή estimate (n) υπολογισμός evident (adj) εμφανής evocative (adj) αυτός που προκαλεί συναίσθημα ή ανάμνηση exhaust (v) εξαντλώ existential (adj) υπαρξιακός extract (v) εξάγω, αντλώ extremity (n) άκρο, ακρότητα fabled (adj) θρυλικός fascinate (v) συναρπάζω fertilizer (n) λίπασμα flank (n) πλευρό focus (v) εστιάζω forge (v) πλαστογραφώ, αντιγράφω fossil fuel (n) ορυκτό καύσιμο foster (adj) θετός game (n) κυνήγι general public (n) το ευρύ κοινό generate (v) παράγω genetic engineering (n) γενετική geyser (n) θερμοπίδακας, γκέιζερ glaring (adj) εξόφθαλμος goods (pl n) αγαθά gorge (n) φαράγγι grandeur (n) μεγαλοπρέπεια graze (v) βοσκώ 13

14 grid (n) ηλεκτρικό δίκτυο grope (v) ψηλαφώ, ψάχνω με τα χέρια σαν τυφλός hail (v) χαιρετίζω hatch (v) εκκολάπτω (-ομαι) hence (adv) ως εκ τούτου hi-tech (adj) υψηλής τεχνολογίας host (n) ξενιστής hydrogen (n) υδρογόνο idealistic (adj) ιδεαλιστικός imitate (v) μιμούμαι imposter (n) απατεώνας, τσαρλατάνος (κάποιος που υποδύεται άλλον) industrial revolution (n) βιομηχανική επανάσταση inevitable (adj) αναπόφευκτος infiltrate (v) διεισδύω inflict (v) επιβάλλω intricate (adj) περίτεχνος lay (eggs) (v) κάνω αβγά legacy (n) κληρονομιά manufacture (v) κατασκευάζω marking (n) διακριτικό σχέδιο/ χρώμα/σημάδι military (adj) στρατιωτικός millennium (n) χιλιετηρίδα mimic (n) μίμος mindset (n) νοοτροπία, στάση miner (n) εργάτης ορυχείου minute (adj) μικροσκοπικός, παραμικρός moose (n) άλκη movement (n) κίνημα native (adj) ιθαγενής natural selection (n) φυσική επιλογή (δαρβινική θεωρία) navigate (v) διασχίζω naïve (adj) αφελής nest (n) φωλιά nomadic (adj) νομαδικός notably (adv) σημαντικά, αξιοσημείωτα nuclear power (n) πυρηνική ενέργεια operation (n) εγχείρημα optimistic (adj) αισιόδοξος ore (n) μετάλλευμα ornithologist (n) ορνιθολόγος outcome (n) έκβαση, αποτέλεσμα outlaw (n) άτομο εκτός νόμου, επικηρυγμένος parasite (n) παράσιτο peak (n) κορυφή pelt (n) τομάρι plunder (v) λεηλατώ preclude (v) αποκλείω projection (n) πρόβλεψη, εκτίμηση reserve (n) απόθεμα resistance (n) αντίσταση rugged (adj) βραχώδης, απότομος, ανώμαλος rule out (phr v) αποκλείω sand dune (n) αμμόλοφος seek (v) αναζητώ settlement (n) αποικία sibling (n) αδελφός/-ή slaughter (n) σφαγή Spaniard (n) Ισπανός speculator (n) καιροσκόπος spine (n) ραχοκοκκαλιά strategist (n) γνώστης της στρατηγικής stretch (v) (επ)εκτείνομαι tailor (v) κόβω και ράβω στα μέτρα μου tawny (adj) καφεκίτρινος, σταράτος territory (n) περιοχή tolerant (adj) ανεκτικός transcontinental (adj) διηπειρωτικός transmission (n) μετάδοση tribe (n) φυλή unforeseen (adj) απρόβλεπτος virgin (adj) παρθένος virtual (adj) σχεδόν ολοκληρωτικός vividly (adv) έντονα, παραστατικά wary (adj) επιφυλακτικός weed (n) ζιζάνιο worldwide (adj) παγκοσμίως yield (n) σοδειά Transcript Part 1 credentials (pl n) διαπιστευτήρια, δικαιολογητικά get (sth) over with (phr) ξεμπερδεύω με κάτι get into (sb) (phr) παθαίνω give (sb) the benefit of the doubt (phr) δέχομαι τα λεγόμενα κάποιου κι ας έχω αμφιβολίες give (sth) a shot (phr) κάνω μια απόπειρα/προσπάθεια hype (n) υπερβολική ή παραπλανητική προβολή/ διαφήμιση let it slip (phr) μου ξεφεύγει (κουβέντα/μυστικό) not a moment too soon (phr) πάνω στην ώρα out of this world (phr) φανταστικός pick up where (I) left off (phr) συνεχίζω από εκεί που έχω μείνει short on cash (phr) άφραγκος single-handedly (adv) ολομόναχος, χωρίς βοήθεια take on (phr v) προσλαμβάνω up and running (phr) σε πλήρη λειτουργία your guess is as good as mine (phr) ό,τι ξέρεις, ξέρω Part 2 be excused (phr) ζητώ άδεια να φύγω be of two minds (about) (phr) είμαι διχασμένος 14

15 carton (n) χαρτονένια συσκευασία expiration date (n) ημερομηνία λήξης have a shot at sth (phr) κάνω μια απόπειρα/προσπάθεια landlord (n) σπιτονοικοκύρης notice (n) κοινοποίηση παραίτησης ή απόλυσης on good terms (phr) (έχω) καλές σχέσεις renovation (n) ανακαίνιση Part 3 (segment 1) age-old (adj) διαχρονικός ally (n) σύμμαχος antagonist (n) αντίπαλος, αντίζηλος arguably (adv) συζητήσιμος, αυτός που σηκώνει κουβέντα conspecific (n) του ίδιου είδους drift (v) παρασύρομαι fellow (adj) συν-, ομοfoe (n) εχθρός gaze (n) επίμονο/ατενές βλέμμα gripping (adj) συναρπαστικός illumination (n) 1. φωτισμός, φωταγώγηση 2. διαφώτιση kin (n) συγγενής naturalist (n) φυσιοδίφης orientation (n) προσανατολισμός posture (n) στάση, τοποθέτηση, πόζα predominantly (adv) κυρίως puzzle (n) γρίφος quest (n) αναζήτηση whereby (adv) με/κατά τον οποίο, δια του οποίου (segment 2) bewildered (adj) μπερδεμένος, ταραγμένος collide (v) συγκρούομαι come to be (phr) γίνομαι, καταλήγω, καταντώ component (n) μέρος, κομμάτι, τμήμα die out (phr v) εκλείπω, σβήνω immense (adj) τεράστιος in many respects (phr) από πολλές απόψεις initial (adj) αρχικός investigation (n) έρευνα merge (v) συγχωνεύω (-ομαι) particle (n) σωματίδιο posit (v) θεωρώ, εικάζω preoccupy (v) απασχολώ (τη σκέψη) resemble (v) μοιάζω με subsequent (adj) μετέπειτα, επακόλουθος transform (v) μετατρέπω ultraviolet (adj) υπεριώδης (segment 3) able-bodied (adj) αρτιμελής, εύρωστος aggravate (v) επιδεινώνω Department of Labor (n) Υπουργείο Εργασίας disability (n) αναπηρία disincentive (n) αντικίνητρο disproportionately (adv) δυσανάλογα federal (adj) ομοσπονδιακός institution (n) ίδρυμα marketable (adj) εμπορεύσιμος minority (n) μειονότητα motivated (adj) πρόθυμος, που έχει κίνητρο να κάνει κάτι obstacle (n) εμπόδιο on the bright side (phr) (βλέπω κάτι) από την καλή του πλευρά potential (n) εν δυνάμει, πιθανός ramp (n) ράμπα regulation (n) κανονισμός rehabilitation (n) αποκατάσταση reluctant (adj) διστακτικός stair lift (n) ανελκυστήρας σκάλας surpass (v) ξεπερνώ, υπερβαίνω underemployed (adj) ημιαπασχολούμενος 15

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου.

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου. You & I 1 η σκηνή Μια ερηµική στάση λεωφορείου στη µέση του πουθενά. Ένα αµάξι σταµατάει στη µέση ενός επαρχιακού δρόµου. Ένας άντρας (του οποίου το πρόσωπο δεν βλέπουµε) βγαίνει από το όχηµα και κάνει

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπομπή του αφιερώματος «Διασκέδασε το Μυαλό σου»

Εκπομπή του αφιερώματος «Διασκέδασε το Μυαλό σου» Εκπομπή του αφιερώματος «Διασκέδασε το Μυαλό σου» Ο Tim Shaw είναι κολλημένος με την επιστήμη και θέλει να ξέρει τα πάντα γύρω από αυτήν. Στον δεύτερο κύκλο της σειράς (η οποία αλλάζει όνομα), βγάζει την

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

retailer tools ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ

retailer tools ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ First-rate retailer tools ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ Περιεχόμενα: σελ. 6-9 Ξέρεις ότι. Απαγορεύεται η πώληση αλκοολούχων ποτών σε άτομα κάτω των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φίλε Θανάση Τσαυτάρη, Υψηλοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ

Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Η απόδοση του SolarCool προέρχεται από το φυσικό φαινόμενο της αυξημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς Εκείνοι που κατηγορούν τους ανθρώπους ότι τρέχουν διαρκώς πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου)

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 15 λεπτά για τη βασική δραστηριότητα, περισσότερο για τις επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Personal Skills Inventory

Ερωτηματολόγιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Personal Skills Inventory Ερωτηματολόγιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Personal Skills Inventory Profetis Consulting Services ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (Personal Skills Inventory) Profetis Consulting Services ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εδώ θα

Διαβάστε περισσότερα

Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ»

Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ» ΤΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΙ? ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!! Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ» Αυτοεκτίμηση είναι η θετική εικόνα που

Διαβάστε περισσότερα

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5 Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας....5 Page 1Τ Το κυνήγι της φώκιας Λεξιλόγιο Καταλαβαίνεις τις λέξεις; 1. Ολοκληρώνομαι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Εαυτού 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Συναισθηματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών. Θέμα: Εφαρμογή του ΑΠ των Φυσικών Επιστημών

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών. Θέμα: Εφαρμογή του ΑΠ των Φυσικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Θέμα: Εφαρμογή του ΑΠ των Φυσικών Επιστημών Κατά τη Β Φάση της Διαμόρφωσης των ΑΠ, το Πρόγραμμα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών, το οποίο θα εφαρμοστεί κατά τη φετινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς Δ/ντής Executive MBA και M.Sc. in Human Resources Management ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις;

Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις; Σεμινάρια ΕΚΔΔΑ 2009-10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ στον χώρο της Υγείας Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις; Εάν τις διαχειριστούμε όπως συνήθως, μπορεί να: Οδηγήσουν σε προσωπικές αντιπάθειες Διαταράξουν/

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ MODEM

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ MODEM ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ MODEM To Modem (Modulator-Demodulator) είναι μια συσκευή που επιτρέπει σε υπολογιστές να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω τηλεφωνικών γραμμών, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους χρήστες να έχουν

Διαβάστε περισσότερα

PhysicsAndMathsTutor.com

PhysicsAndMathsTutor.com PhysicsAndMathsTutor.com June 2005 1. A car of mass 1200 kg moves along a straight horizontal road. The resistance to motion of the car from non-gravitational forces is of constant magnitude 600 N. The

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Σελίδα 1 από 72 Αυτό το κείμενο είναι όλη η συμφωνία. Η συμφωνία είναι νόμος της Ελλάδας από τις 11 Απριλίου 2012. Μπορείς να

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫ- ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 3% ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΟΥΣ.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫ- ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 3% ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΚΡΑΧ Η GOLDMAN SACHS ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ; ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τι ονομάζουμε ροή ενέργειας σε ένα οικοσύστημα; Όσο αναγκαία είναι η τροφοδότηση ενός οικοσυστήματος με ενέργεια, άλλο τόσο αναγκαία είναι η διανομή της στους άλλους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι εμπορικών σημάτων

Κάτοχοι εμπορικών σημάτων 1 / 12 Κάτοχοι εμπορικών σημάτων Καταχωρήστε το δικό σας αποκλειστικό δίκτυο Φρόγκανς κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά προτεραιότητα εγγραφής για κατόχους εμπορικών σημάτων 2 / 12 Προϊόντα και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η Επισκόπηση χωρίζεται σε δύο μέρη: Α. Γενικό μέρος (συμπληρώνεται από όλα τα Σχολεία) Β. Ειδικό Μέρος που αντιστοιχεί στο θέμα που επιλέγεται κάθε χρόνο (Νερό,

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης»

«Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013 «Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης» Δημήτρης Γκόντας Περιβάλλον κρίσης! Τι σημαίνει κρίση; Μισθοί της πείνας. Οικονομικό αδιέξοδο. Ανεργία άνω του 25%, δεν βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση φύλου στα καναρίνια

Αναγνώριση φύλου στα καναρίνια Αναγνώριση φύλου στα καναρίνια Η διάκριση του φύλου στα καναρίνια αποτελούσε και αποτελεί ένα πάγιο ερώτημα των ερασιτεχνών εκτροφέων καναρινιών. Πόσοι από μας που ερασιτεχνικά και μόνο από αγάπη εκτρέφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Θερινό εξάμηνο 2011 Ο ρόλος του νερού στο φυτό Βασικότερο συστατικό των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Δρ. Μαρία Μαυροπούλου ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ; Διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων ή ομάδων σε ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος Δρ. Μαρία Μαυροπούλου 1 ΟΜΑΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Κωδικός Μαθήματος: TP323 Ώρες Εργαστηρίου: 2/εβδομάδα (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) 1 JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο?

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

DigiSkills. D3.5 Εγχειρίδιο Digiskills Inventory

DigiSkills. D3.5 Εγχειρίδιο Digiskills Inventory N. 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW DigiSkills: Network for the enhancement of digital competence skills DigiSkills D3.5 Εγχειρίδιο Digiskills Inventory Project: N. 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW Work

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηματίες που ξεκινούν για πρώτη φορά μια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα