Οι Συνδικαλιστικές Κινήσεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Συνδικαλιστικές Κινήσεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας"

Transcript

1 Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, ΑΘΗΝΑ Τεύχος 142 Μάρτιος - Απρίλιος Οι Συνδικαλιστικές Κινήσεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας ΕΚΛΟΓΕΣ 28, 29, 30 Απριλίου έδρες Δ.Α.Κ.Σ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΑΚΕΣ Δ.Α.Κ.Ε.-Σ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 5 έδρες έδρες έδρα ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

2 Περιεχόμενα Ενημέρωση από το ΣΣΕΤΕ για την καταβολή του εφάπαξ...2 Σημείωμα του εκδότη...3 Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης 20/03/ Πρακτικό διεξαγωγής αρχαιρεσιών Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος της 28, 29 και 30 Απριλίου Ανακοίνωση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος για τη σύνθεση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου...14 Κοινωνικά...15 Ενημέρωση από το ΣΣΕΤΕ για την καταβολή του εφάπαξ Σας ενημερώνουμε ότι το εφάπαξ των συναδέλφων που συνταξιοδοτήθηκαν τα έτη 2012 και 2013 (εκτός Εθελουσίας) θα καταβληθεί βάσει του τροποποιημένου την 17/12/2013 καταστατικού του όπως παρακάτω: Τον Ιούνιο του 2014 έχει προγραμματισθεί να καταβληθεί: 1) H δεύτερη δόση του εφάπαξ στους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν το ) Η πρώτη δόση του εφάπαξ στους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν το 2013 (εκτός Εθελουσίας) Τον Ιούλιο του 2014 έχει προγραμματισθεί vα καταβληθεί: 1) Η τρίτη δόση του εφάπαξ στους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν το ) Η δεύτερη δόση του εφάπαξ στους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν το 2013 (εκτός Εθελουσίας). Συνάδελφοι, Το Δ.Σ. επίσης θέλει να σας διαβεβαιώσει ότι καμία απόφασή του δεν έχει αλλάξει και σύντομα θα έχουμε νέα από τις νομικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει. Δ.Α.Κ.Σ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, ΑΘΗΝΑ Τεύχος 142 Μάρτιος - Απρίλιος Οι Συνδικαλιστικές Κινήσεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΑΚΕΣ 28, 29, 30 Απριλίου έδρες Δ.Α.Κ.Ε.-Σ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 5 έδρες 2 έδρες «ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ» Διμηνιαία Έκδοση: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 KΩΔ Ιδιοκτήτης Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΤΕ (Δραγατσανίου ΑΘΗΝΑ) Τηλ.: , FAX: Εκδότης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Πρόεδρος Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΤΕ Παραγωγή - Εκτύπωση ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ Τηλ.: , 434 Ìðïñåßôå íá ìáò âñåßôå: ôçë.: & blog: www. allesta.wordpress.com ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ÓÕÍÄÉÊÁËÉÓÔÉÊÇ ÊÉÍÇÓÇ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ ÙÍ ÅÈÍÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ Ï áñéèìüò ôïõ ëïãáñéáóìïý ìáò åßíáé ÅÔÅ Óüëùíïò 151/ Ï «ÊÁÕÃÁÓ» ÁÍÁÌÅÓÁ ÓÅ ÄÕÏ «ÏÌÁÄÅÓ» Å ÅÉ ÅÃÊËÙÂÉÓÅÉ ÔÇÍ ÁÍÁÃÊÁÉÁ ÊÏÉÍÇ ÓÕÍÄÉÊÁËÉÓÔÉÊÇ ÄÑÁÓÇ ÔÙÍ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ÊÁÉ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ ÙÍ ÔÇÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÓõíáäÝëöéóóåò, ÓõíÜäåëöïé, íá «äþãìá» ôïõ åãêëùâéóìïý ðïõ áíáöýñïõìå óôïí ôßôëï åßíáé êáé ôï üôé ðñüóöáôá åêäüèçêáí äýï ùñéóôýò áíáêïéíþóåéò ãéá ôï óïâáñüôáôï æþôçìá ôïõ «ãüìïõ» ÅèíéêÞò-Eurobank! ( ùñßò ïõóéáóôéêýò äéáöïñýò óôï ðåñéå üìåíï). Åß áìå êáé ôï ðñïçãïýìåíï 11ìçíï óþñéáë ùò ðñïò ôç «äéåêäßêçóç êáé õðïãñáöþ ôçò ðñüóöáôçò ÅéäéêÞò Ó.Ó.Å.». Åííïïýìå âýâáéá ôéò «ïìüäåò» áõôþí «ãýñù áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Ä.Ó. ôïõ ÓÕÅÔÅ» êáé ôçí Üëëç «ãýñù áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Óõëëüãïõ Ôáìåéáêþí», äçëáäþ ïìüäåò ôçò ßäéáò ðïëéôéêïóõíäéêáëéóôéêþò ìþôñáò, áõôþò ôçò ÄÇ- ÓÕÅ / ÐÁÓÊÅ. Ðßóù ôïõò óôïé Þèçêáí áíôßóôïé á ç ÄÁ- ÊÅ/ÓÕÅÔÅ êáé ôï Ðñïåäñåßï ôïõ Óõëëüãïõ Óõíôáîéïý ùí. Íá êáôåâüóïõìå áõôü ôï «Ýñãï» Áãíïïýìå êáé äåí ìáò åíäéáöýñïõí ïé «äéáöïñýò» êáé «äéáöùíßåò» ôïõò. Áñíïýìáóôå ôïí åãêëùâéóìü ðïõ åðéâüëëïõí óôçí áíáãêáßá êïéíþ äñüóç ÏËÙÍ ôùí åñãáæïìýíùí êáé óõíôáîéïý ùí ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò. Óáò ðñïôåßíïõìå íá êüøåôå êáé íá öùôïôõðþóåôå ôï ðáñáêüôù õðüìíçìá. Íá ôï õðïãñüøåôå êáé íá æçôþóåôå íá ôï óõíõðïãñüøïõí êáé Üëëïé ãíùóôïß óáò óõíüäåëöïé. Íá ôï äéáâéâüóåôå óôá ÄéïéêçôéêÜ óõìâïýëéá, ôá õäñïìéêü Þ ìå fax. ÁíÜëïãç äéáäéêáóßá åðéäéþêïõìå êáé ìåôáîý ôùí åí åíåñãåßá óõíáäýëöùí. Όσοι επιθυμούν να διαφημιστούν μέσω του περιοδικού μας μπορούν να απευθύνονται στο Τηλέφωνο , (αρμόδιος ο A Αντιπρόεδρος κ. Ανέστης Πίσχινας) 2 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Ç ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ ÔÇÓ «ÁËËÅÓÔÁ» ÁèÞíá, ÐÑÏÓ ÔÏ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕÅÔÅ, ÓÏÖÏÊËÅÏÕÓ 15, ÁÈÇÍÁ, FAX ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ ÙÍ ÅÔÅ, ÄÑÁÃÁÔÓÁÍÉÏÕ 8, ÁÈÇÍÁ, FAX ÓõíÜäåëöïé, Âéþíïõìå ôïí êïéíùíéêü, ïéêïíïìéêü, ðïëéôéêü Áñìáãåääþíá áðü ôç íåïöéëåëåýèåñç, ìíçìïíéáêþ ðïëéôéêþ. Ôþñá ðñïóôýèçêáí êáé Üëëá óýíèåôá ðñïâëþìáôá ìå ôç «óõã þíåõóç» ÅèíéêÞò êáé Eurobank. ÁÎÉÙÍÏÕÌÅ ÍÁ ÐÁÑÁÌÅÑÉÓÔÏÕÍ ïé øåõôïäéáöïñýò êáé íá ðñï ùñþóåôå áìýóùò óå Ýíôéìï, äçìïêñáôéêü êáé äçìüóéï äéüëïãï ìå óôü ï áßá êïéíþ äñüóç ãéá íá õðåñáóðßóïõìå ôéò èýóåéò åñãáóßáò óôç «íýá» ÅèíéêÞ, 1 έδρα

3 Το σημείωμα του εκδότη Αγαπητοί συνάδελφοι, Οι εκλογές τελείωσαν. Οι συνάδελφοι εξέφρασαν τη βούλησή τους. Στο τεύχος του περιοδικού που έχετε στα χέρια σας θα βρείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα σύμφωνα με την ανακήρυξη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Θέλω να πιστεύω, ότι το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο που ήδη συγκροτήθηκε σε σώμα θα εργαστεί φιλότιμα, πέρα από παραταξιακές αντιπαραθέσεις για την αντιμετώπιση των κρίσιμων ανοικτών θεμάτων που απασχολούν τους συναδέλφους και το Σύλλογο στο σύνολό του. Αν κάνω μία προσπάθεια να αποκωδικοποιήσω το μήνυμα που στείλατε με τη συμμετοχή σας στην εκλογική διαδικασία θα σημείωνα τα ακόλουθα: Το ποσοστό της συμμετοχής των συναδέλφων διατηρήθηκε, σημάδι του ενδιαφέροντος και του ρόλου που διαδραματίζει ο Σύλλογος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Δεν μας καθησυχάζει βεβαίως το σημαντικό ποσοστό αποχής και στόχος όλων μας πρέπει να είναι η αποκατάσταση της αμεσότητας στην επικοινωνία και την ενημέρωση όλων των συναδέλφων. Οι συνάδελφοι μας έδωσαν την κατεύθυνση και τους στόχους που πρέπει να υπηρετήσουμε αυτή την τριετία. Και ήταν σαφείς. Υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που κατά προτεραιότητα και με απόλυτη ομοψυχία και συστράτευση θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σε αυτό το πνεύμα, προσωπικά δεσμεύομαι, κατά προτεραιότητα, να τεθούν τα θέματα: 1) Tου Λογαριασμού Επικούρησης για την διατήρηση του νομικού πλαισίου που το διέπει 2) Tου Ταμείου Αυτασφάλειας για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων 3) Tου ΤΥΠΕΤ, για τη στήριξη του αυτοδιαχειριζόμενου και αυτοδιοικούμενου χαρακτήρα του, της ισότιμης συμμετοχής των συνταξιούχων στα όργανα Διοίκησής του, της ισότιμης ιατροφαρμακευτικής απόψεως μεταξύ Κέντρου - Θεσ/νίκης - Περιφέρειας. 4) Της βελτίωσης των διευκολύνσεων προς τους επιβαρυμένους με δάνεια συναδέλφους. Γνωρίζοντας ότι η επίτευξη αυτών των στόχων απαιτεί πολλή κι ομαδική δουλειά και καλή οργάνωση, υπόσχομαι εκ μέρους όλων των μελών του ΔΣ, να εργαστούμε ακούραστα προς αυτή την κατεύθυνση. Καλή δουλειά σε όλους μας. Σας ζητώ να είστε συνεχώς στο πλάι του Συλλόγου. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Βαγγέλης Μαύρος Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 3

4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20/03/2014 Σήμερα, την 20/3/2014, συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: ΒΛΑΣΤΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΔΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΑΛΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κατά το άνοιγμα της κάλπης και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων παρόντες ήταν: ΒΛΑΣΤΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ, ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Mετά το άνοιγμα της κάλπης και την καταμέτρηση των σφραγισμένων φακέλων, για την ψηφοφορία που διεξήχθη στο ξενοδοχείο CARAVEL για την Απαλλαγή των πεπραγμένων του Δ.Σ του Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΤΕ για το χρονικό διάστημα από 1/1/ /12/2013, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Σύνολο μελών ΣΣΕΤΕ : Παρόντες στη Γ.Σ : Ψήφισαν : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ: Ευρέθησαν για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ: ΝΑΙ : 758 ΟΧΙ : 339 ΑΚΥΡΑ : 46 ΛΕΥΚΑ : 48 Ευρέθησαν για τον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ: ΝΑΙ : 766 ΟΧΙ : 342 ΑΚΥΡΑ : 34 ΛΕΥΚΑ : 49 Μετά από αυτό το αποτέλεσμα απαλλάσσεται το Δ.Σ. του Συλλόγου Συντ/χων ΕΤΕ πάσης ευθύνης για την ελεγχόμενη περίοδο από 1/1/ /12/2013. Η Εφορευτική Επιτροπή ΒΛΑΣΤΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ, ΔΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΛΑΧΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΜΠΑΛΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 4 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

5 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 28, 29 και 30 Απριλίου 2014 Στην Αθήνα σήμερα την 28/4/14, συνήλθε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία εξελέγη νομίμως κατά την πρώτη ημέρα (20/3/14) της Γενικής Συνελεύσεως αποτελούμενη από τους: 1. Δάρρας Ιωάννης Πρόεδρος Εφορευτικής Επιτροπής 2. Αναστασίου Κων/νος Μέλος 3. Βλαστού Περσεφόνη Μέλος 4. Κοσκινά Αντωνία Μέλος 5. Θεοτοκάτου Ασημίνα Μέλος 6. Βλαχοχρήστου Μαριάννα Μέλος Την 9η πρωινή της 28/4/2014 προσήλθαμε στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Δραγατσανίου 8, Αθήνα όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Παραλάβαμε τα αναγκαία υλικά (κάλπες, φακέλους κλπ) όπως και αριθμό ψηφοδελτίων των παρατάξεων: 1) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 2) «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΤΕ» 3) «ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΚΕΣ» 4) «ΑΛΛΕΣΤΑ» 5) «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» 6) «ΕΝΙΑΙΑ» Παρελήφθη επίσης και ίσος αριθμός λευκών ψηφοδελτίων. Οι εκλογές έγιναν /4/2014 και τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα βάσει του Καταστατικού και οι νόμιμες διαδικασίες. Στις 30/4/2014 αμέσως μετά το τέλος της ψηφοφορίας παρουσία όλων των μελών της ΚΕΕ και όλων των επικεφαλής ή εκπροσώπων των παρατάξεων προσήλθαμε για τη διαλογή των ψήφων στο χώρο που έγινε η ψηφοφορία. Από την Κ.Ε.Ε ελέχθηκαν οι κάλπες των εκλογικών κέντρων των Αθηνών καθώς και των φακέλων που παρελήφθηκαν από τις τοπικές εφορευτικές επιτροπές της επικράτειας και αφού διεπιστώθηκε το απαραβίαστό τους ανοίχθηκαν. Μετρήθηκαν έγκυροι φάκελοι για την περιοχή της Αττικής και έγκυροι φάκελοι από την επαρχία, σύνολο και συγκεκριμένα από τις παρακάτω τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές της Επικράτειας: (Εκλογικά Κέντρα Φλώρινας, Αταλάντης, Τρικάλων, Ναυπάκτου, Καρπενησίου, Λευκάδας, Βέροιας, Σαντορίνης, Κατερίνης, Κοζάνης, Ηγουμενίτσας, Χανίων, Κως, Κομοτηνής, Αλεξ/πολης, Αρκαδίας, Καστοριάς, Πύργου, Πρέβεζας, Ιστιαίας, Ζακύνθου, Εδεσσας, Νάουσας, Χίου, Νάξου, Αμφισσας, Ρεθύμνου, Καλύμνου, Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 5

6 Αγ. Νικολάου, Λιβαδειάς, Πολύγυρου, Ξάνθης, Αρτας, Ναυπλίου, Βόλου, Πάρου, Κορίνθου, Ηρακλείου, Καλαμάτας, Σάμου, Σπάρτης, Μυτιλήνης, Σητείας, Κιλκίς, Ιεράπετρας, Θήβας, Δράμας, Σύρου, Σερρών, Καβάλας, Λάρισας, Κερκύρας, Χαλκίδας, Μεσολόγγι, Αλιβερίου, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Αγρινίου, Αχαίας, Λαμίας, Ορεστιάδας, Αμαλιάδας, Ρόδου, Θεσ/νίκης, Πειραιώς, Ελευσίνας, Γλυφάδας, Κορωπίου, Ψυχικού, Κηφισιάς.). Αφού έγινε συμφωνία των φακέλων με τις καταστάσεις ψηφισάντων αναμίχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού και άρχισε η διαλογή των ψήφων. Μετά το άνοιγμα των φακέλων τα ψηφοδέλτια ένα προς ένα αριθμήθηκαν από την ΚΕΕ και έλαβαν ως έξής: 1) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ψήφους. 2) «ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΚΕΣ», ) «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΤΕ», ) «ΑΛΛΕΣΤΑ» ) «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΤΕ» 320 ψήφους. 6) «ΕΝΙΑΙΑ» 285 ψήφους. ΛΕΥΚΑ 39 ΑΚΥΡΑ 88 Μετά τη διαπίστωση του αποτελέσματος η Εφορευτική Επιτροπή διαίρεσε το σύνολο των εγκύρων μείον τα άκυρα ψηφοδελτίων με τον αριθμό 15 σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού οπότε προσδιορίσθηκε ότι το εκλογικό μέτρο είναι ο αριθμός 368 1) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ψήφους, 5 έδρες από την Α κατανομή, 1 έδρα από την Β κατανομή και μια από την Γ κατανομή σύνολο 7 έδρες. 2) «ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΚΕΣ», 1.558, 4 έδρες από την Α κατανομή και 1 έδρα από την Γ κατανομή, σύνολο 5 έδρες. 3) «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΤΕ», 804, 2 έδρες από την Α κατανομή, σύνολο 2 έδρες. 4) «ΑΛΛΕΣΤΑ» 434, 1 έδρα. 5) «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΤΕ» 320 ψήφους, καμμία έδρα. 6) «ΕΝΙΑΙΑ» 285 ψήφους, καμμία έδρα. Στις 5/5/14 άρχισε η διαλογή των σταυρών προτίμησης και μετά από την καταμέτρηση εκλέγονται οι υποψήφιοι που εμφανίζονται στις επισυναπτόμενες καταστάσεις με το σύνολο των σταυρών προτίμησης που έλαβε ο καθένας. Κατόπιν των ανωτέρω, εκλέγονται: 6 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1) ΜΑΥΡΟΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5) ΜΠΑΝΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣ/ΚΗ 2) ΜΥΖΗΘΡΑ ΜΑΡΙΑ 6) ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΡΑ 3) ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ Ι. ΝΙΚ. 7) ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 4) ΛΕΚΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΑΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ ΚΟΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΟΡΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣ/ΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΜΑΥΡΟΣ ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΚΗ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΜΙΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΕΝΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕΓΛΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΛΕΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Από το άρθρο 13 του Καταστατικού προκύπτει: Για την Εξελεγκτική Επιτροπή ΤΑΚΤΙΚA MEΛΗ ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΛΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Στις 6/5/2014 άρχισε η διαλογή σταυρών προτίμησης για την ΟΣΤΟΕ. Μετά την καταμέτρηση εκλέγονται οι 119 σύνεδροι που εκπροσωπούν το Σύλλογο ανάλογα με το ποσοστό που πήραν οι παρατάξεις στις αρχαιρεσίες: Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 7

8 Για την ΟΣΤΟΕ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 1 Τζούλης Αλέξανδρος ΑΘΗΝΑ 2 Μαύρος Ευάγγελος ΑΘΗΝΑ 3 Πανούσης Μιχάλης ΑΘΗΝΑ 4 Ρώτας Παντελής ΑΘΗΝΑ 5 Μπαρμπαρέσος Νικόλαος ΑΘΗΝΑ 6 Αγάθος Γεώργιος ΑΘΗΝΑ 7 Μυζήθρα Μαρία ΑΘΗΝΑ 8 Παπάζογλου Κων/ντία ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 9 Μπανακάκη Ελένη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 10 Πρεβεζάνος Νίκος ΠΑΤΡΑ 11 Νικούδη Ευγενία ΛΑΡΙΣΑ 12 Δήμος Γεώργιος ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Καρύδη Ευανθία ΚΕΡΚΥΡΑ 14 Βασιλονικολού Γεωργία ΣΕΡΡΕΣ 15 Κουφός Γεώργιος ΑΘΗΝΑ 16 Σκουτέλα Ευαγγελία ΑΡΤΑ 17 Γρίβα Ελένη ΛΑΜΙΑ 18 Τουντασάκη - Ευθυμίου Ειρήνη ΡΟΔΟΣ 19 Καπετάνιου Σοφία ΧΑΛΚΙΔΑ 20 Παπαδοπούλου Ελένη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21 Λεκκος Βασίλειος ΑΘΗΝΑ 22 Σαραφιανός Στυλιανός ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23 Ζορμπας Κων/νος ΑΘΗΝΑ 24 Τσόπελας Δημήτριος ΑΘΗΝΑ 25 Ζαχαριουδάκης Γεώργιος ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26 Μαίλης Γεώργιος ΑΘΗΝΑ 27 Βούρης Ευάγγελος ΑΘΗΝΑ 28 Μανιάτης Γεώργιος ΤΡΙΠΟΛΗ 29 Σφακιανάκης Ανδρέας ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 Σαατζόγλου Γεώργιος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 31 Χρηστίδης Κώστας ΔΡΑΜΑ 32 Σταμέλος Γεώργιος ΑΘΗΝΑ 33 Σαπουντζάκης Μιχάλης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 34 Κολλίγρης Κων/νος ΑΘΗΝΑ 35 Ανδρόνικος Ευστράτιος ΑΘΗΝΑ 36 Σταυλιώτης Ιωάννης ΠΑΤΡΑ 37 Κόνιαρης Κων/νος ΚΑΛΑΜΑΤΑ 38 Νάσκος Στέφανος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 39 Διακαντώνη Μαρία ΡΟΔΟΣ 40 Ρούτσης Χαρίλαος(Χάρης) ΑΘΗΝΑ 41 Σκαρλατάκη Ειρήνη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 42 Παπαδόπουλος Δημήτριος ΝΑΟΥΣΑ 43 Αθανασιάδης Νικόλαος ΑΘΗΝΑ 44 Μαυροκεφάλου Ελένη ΛΕΥΚΑΔΑ 45 Γρίβα Θεανώ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 46 Παπάζογλου Θεμελίνα ΚΑΛΥΜΝΟΣ 47 Χατζηδημητρίου Παναγιώτης ΒΟΛΟΣ 48 Θεοδοσίου Θεοδόσης ΠΡΕΒΕΖΑ 8 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

9 49 Σαριδάκης Γεώργιος ΧΑΝΙΑ 50 Κατσώλας Κων/νος ΣΠΑΡΤΗ 51 Σαρρής Φίλιππος ΚΩΣ 52 Βοζίκη Χρυσάνθη ΣΕΡΡΕΣ 53 Μπουνιάς Παντελής ΑΙΓΙΟ 54 Καφαντάρης Γεώργιος ΝΑΥΠΛΙΟ 55 Παπακώστα Βασιλική ΙΩΑΝΝΙΝΑ 56 Καριώτης Δημήτριος ΑΘΗΝΑ 57 Ζέρβας Γεώργιος ΚΑΒΑΛΑ 58 Κανελάκης Γεώργιος ΧΑΝΙΑ 59 Γραμμένος Νικόλαος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 60 Φράγκος Νικόλαος ΠΑΤΡΑ 61 Πασσά Μαρία ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 62 Μουρατίδου Ελένη ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 63 Φωτιάδης Χρήστος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 64 Καραγιαννόπουλος Ανδρέας ΑΘΗΝΑ 65 Χουλιάρας Νικόλαος ΠΑΤΡΑ 66 Εξαρχος Ιωάννης ΛΑΡΙΣΑ 67 Κεφαλογιάννης Μιχάλης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 68 Μαυραειδή Ελένη ΑΜΦΙΣΣΑ 69 Θεοδοσίου Χρυσούλα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 70 Καραγιάννης Θεόδωρος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 71 Ρούπας Δημήτριος ΠΑΤΡΑ 72 Ματθαίου Καλλιόπη ΑΘΗΝΑ 73 Σπανογιάννη Τρισεύγενη ΑΜΑΛΙΑΔΑ 74 Χριστοδούλου Ιωάννα ΑΘΗΝΑ 75 Φουκαράκη Ανδριάννα ΑΘΗΝΑ 76 Παπαδόπουλος Βασίλειος ΠΑΤΡΑ 77 Καραχάλιος Λύσσανδρος ΑΘΗΝΑ 78 Γεωργίου Ηλίας ΑΘΗΝΑ 79 Αθανασέλλης Δημήτριος ΜΥΤΙΛΗΝΗ 80 Τσουρμπάκης Παύλος ΡΕΘΥΜΝΟ 81 Σακατιάς Βλάσσιος ΚΑΒΑΛΑ 82 Δρούγκας Χρήστος ΑΡΓΟΣ 83 Καραβίδα Στυλιανή ΚΟΖΑΝΗ 84 Παπαζαχαρίου Κων/νος ΑΘΗΝΑ 85 Γκιαούρης Ιωάννης ΚΟΖΑΝΗ 86 Σουφλάκος Επαμεινώνδας ΑΘΗΝΑ 87 Βεσσαλά Μαρία ΑΘΗΝΑ 88 Οικονομόπουλος Χαράλαμπος ΠΥΡΓΟΣ 89 Ντέλη Αικατερίνη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 90 Τσακιρούδης Ιωάννης ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μετά από έξι παραιτήσεις τακτικών μελών της Ανεξάρτητης Ενωτικής Συνεργασίας για την ΟΣΤΟΕ εκλέγονται τα πρώτα 6 αναπληρωματικά μέλη: Παπάζογλου Θεμελίνα - Κάλυμνος, Χατζηδημητρίου Παναγιώτης - Βόλος, Θεοδοσίου Θεοδόσης- Πρέβεζα, Σαριδάκης Γιώργος - Χανιά, Κατσώλας Κων/νος - Σπάρτη, Σαρρής Φίλιππος - Κως Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 9

10 Δ.Α.Κ.Σ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ Για την ΟΣΤΟΕ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΑΚΕΣ Δ.Α.Κ.Ε.-Σ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 1 Πίσκοπος Νικόλαος ΑΘΗΝΑ 2 Πορτούλας Ιωάννης ΑΘΗΝΑ 3 Κωνσταντέλλος Βασίλης ΑΘΗΝΑ 4 Κοτρωνάκης Χαράλαμπος ΒΥΡΩΝΑΣ 5 Χρυσαργύρης Δημήτριος ΚΑΤΕΡΙΝΗ 6 Παπαδάκης Ευάγγελος ΧΑΝΙΑ 7 Γιαννακός Σωτήριος ΚΑΡΔΙΤΣΑ 8 Δημητρίου Θεόδωρος ΛΑΡΙΣΑ 9 Δραγώνας Κων/νος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 10 Κορακάκης Αντώνιος ΑΜΦΙΣΣΑ 11 Κάτσικας Πέτρος ΛΑΜΙΑ 12 Ηλιοπούλου Αντιόπη ΑΘΗΝΑ 13 Καλαιτζάκης Στυλιανός ΧΑΝΙΑ 14 Γούνης Θεόδωρος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15 Τσαπαρίκου Γαρυφαλλιά ΑΘΗΝΑ 16 Μάλλιου Γεωργία ΠΑΤΡΑ 17 Σίσκας Σπυρίδων ΚΕΡΚΥΡΑ 18 Τσιάπος Θεοχάρης ΔΡΑΜΑ 19 Χριστοδούλου Χρήστος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 20 Καλογήρου Αννα ΒΕΡΟΙΑ 21 Παπαγεωργίου Ναούμ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 22 Προβατίδης Θεόφιλος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23 Στεφανίδου Χαρίκλεια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 24 Καραμαύρος Δημήτριος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 25 Κίτσιος Βασίλειος ΠΡΕΒΕΖΑ 26 Καραγιάννης Ευάγγελος ΑΘΗΝΑ 27 Νικολαίδου Ιωάννα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 28 Σαλούστρος Μιχαήλ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29 Καραδιαμαντής Ελευθέριος ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 30 Παπουτσής Νικόλαος ΑΘΗΝΑ 31 Πέρος Βασίλειος ΡΟΔΟΣ 32 Σιώμος Χρήστος ΦΑΡΣΑΛΑ 33 Ρουσσάκης Κων/νος ΑΘΗΝΑ 34 Δρακούσης Μιλτιάδης ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 35 Βατσινέας Παναγιώτης ΑΘΗΝΑ 36 Βάλιος Στυλιανός ΜΥΤΙΛΗΝΗ 37 Βλάχος Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ 38 Μυστακίδης Ιωάννης ΑΘΗΝΑ 39 Χαρέλης Αναστάσιος ΚΑΒΑΛΑ 40 Κουρίνος Μιχάλης ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41 Διετής Δημήτριος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 42 Σιάφος Απόστολος ΛΑΡΙΣΑ 43 Κουτσοσίμος Δημήτριος ΚΟΖΑΝΗ 44 Πολύζος Δημήτριος ΚΑΡΔΙΤΣΑ 45 Αστάρης Ιωάννης ΑΘΗΝΑ 46 Ρωμανός Παναγιώτης ΑΘΗΝΑ 47 Χατζηπανταζής Γεώργιος ΣΕΡΡΕΣ 48 Πιτένης Δημήτριος ΒΟΛΟΣ 49 Βουλγαρίδης Τριαντάφυλλος ΚΑΒΑΛΑ 50 Φατζίκη Ρεκούτη Ασήμω ΠΑΤΡΑ 51 Φεργάδη Αικατερίνη ΗΡΑΚΛΕΙΟ 52 Διαμαντόπουλος Δημήτριος ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

11 53 Τσουμίτας Σταύρος ΦΛΩΡΙΝΑ 54 Καπερώνης Κων/νος ΤΡΙΚΑΛΑ 55 Γκορέζης Ιωάννης ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 56 Καλοπίσης Αθανάσιος ΤΡΙΠΟΛΗ 57 Γκούβας Βασίλειος ΑΘΗΝΑ 58 Κουρμούλης Μιχαήλ ΡΕΘΥΜΝΟ 59 Καπασσάς Ιωάννης ΑΘΗΝΑ 60 Μάρκου Ιωάννης ΑΤΑΛΑΝΤΗ 61 Παπαναστασίου Κων/νος ΤΡΙΚΑΛΑ 62 Καλυβόπουλος Γεώργιος ΑΓΡΙΝΙΟ 63 Γιαννόπουλος Αθανάσιος ΚΑΣΤΟΡΙΑ 64 Καμπάς Μιχαήλ ΞΑΝΘΗ 65 Τσίρκας Παναγιώτης ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 66 Βακρινού Νικολίτσα ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 67 Κοντογιάννης Ευάγγελος ΚΗΦΙΣΙΑ 68 Ντέλλης Χρυσόστομος ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Για την ΟΣΤΟΕ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 1 Πίσχινας Ανέστης ΑΘΗΝΑ 2 Καραγιαννίδου Κυριακή ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3 Καπετανάκης Παναγιώτης ΒΕΡΟΙΑ 4 Παπασπυρόπουλος Αλέκος ΠΑΤΡΑ 5 Ανδρόνικος Δημήτριος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 6 Μάνος Θεόδωρος ΠΑΤΡΑ 7 Χρυσαλάς Ιωάννης ΑΘΗΝΑ 8 Χριστουλάκης Μιχαήλ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 Μουσαβερές Τηλέμαχος ΑΘΗΝΑ 10 Πίγκος Μιχάλης ΑΘΗΝΑ 11 Σταυρίδης Ιωάννης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 12 Χάιδας Γεώργιος ΛΑΡΙΣΑ 13 Μάτζαρης Γιάννης ΚΑΒΑΛΑ 14 Μαυρομμάτη Ιωάννα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15 Παρίσογλου Θεοδωρα ΑΘΗΝΑ 16 Νοτοπούλου Ελένη ΚΑΡΔΙΤΣΑ 17 Βασιλακάκη Κων/να ΣΕΡΡΕΣ 18 Πλαστήρας Βασίλης ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 19 Καραπαύλος Ανδρέας ΑΘΗΝΑ 20 Λιούρτας Κων/νος ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21 Στάμου Δημήτριος ΑΓΡΙΝΙΟ 22 Καρτσώλη Τρυφωνία ΕΔΕΣΣΑ 23 Δημηροπούλου Καλλιόπη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 24 Χάψαλη Ελένη ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 25 Καλαγκιάς Αντώνης ΧΙΟΣ 26 Καρβέλα Ευγενία ΧΑΛΚΙΔΑ 27 Πάγκαλος Τιμολέων ΑΘΗΝΑ 28 Χριστοφίδης Μιχάλης ΑΘΗΝΑ 29 Μουντράκης Νίκος ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 30 Αναστασίου Αναστάσιος ΑΡΤΑ 31 Πουλόπουλος Γρηγόριος ΚΑΛΑΜΑΤΑ 32 Μπαναβάς Νίκος Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 33 Κλαουδάτου Ελένη ΠΑΤΡΑ 34 Γιάκαλη Ελένη ΜΥΤΙΛΗΝΗ 35 Μαντής Δημήτριος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 36 Σοφιανός Λεωνίδας ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 11

12 Για την ΟΣΤΟΕ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 1 Μαυροφόρος Μανόλης ΑΘΗΝΑ 2 Καλύβης Αλέκος ΑΘΗΝΑ 3 Δάλκα Μίνα ΑΘΗΝΑ 4 Βλασσόπουλος Μάκης ΑΘΗΝΑ 5 Σουλτανίδου Χριστίνα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 6 Καφαντάρη Χαρά ΑΘΗΝΑ 7 Αδαμοπούλου Ελένη ΑΘΗΝΑ 8 Δέγλερη Μαρία ΑΘΗΝΑ 9 Χαβενετίδης Παύλος ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 10 Μονοκρούσος Λευτέρης ΑΘΗΝΑ 11 Βερύκιος Ανδρέας ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 12 Τουρόγιαννη Βιβή ΑΘΗΝΑ 13 Κονταρίνης Πέτρος ΑΘΗΝΑ 14 Θεοδωρίδης Γιάννης ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15 Χατζηνεοφύτου Γιώργος ΑΘΗΝΑ 16 Ξύδης Γεώργιος ΑΘΗΝΑ 17 Ξύδης Γιάννης ΑΘΗΝΑ 18 Ψαρράς Γιώργος ΑΘΗΝΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 24 H K.E.E. συνεδρίασε σήμερα 14/5/2014 με θέμα αντικατάσταση του μέλους του Δ.Σ. κ. Μανόλη Μαυροφόρου. Ύστερα από τις παραιτήσεις του συναδέλφου κ. Μανόλη Μαυροφόρου από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του συναδέλφου κ. Α. Καλύβη από αναπληρωματικό μέλος και της συναδέλφου κα Χ. Καφαντάρη επίσης από αναπληρωματικό μέλος, ανακηρύσσουμε ως τακτικό μέλος του Δ.Σ. το συνάδελφο κ. Βλασσόπουλο Γεράσιμο και αναπληρωματικό μέλος τη συνάδελφο κα Μ. Δέγλερη. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Δάρρας ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Περσ. Βλαστού, Κων/νος Αναστασίου, Αντωνία Κοσκινά, Μίνα Θεοτοκάτου ΤΑ Μαριάννα Βλαχοχρήστου 12 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

13 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Ε.Τ.Ε. Για την ΟΣΤΟΕ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 1 Μυλωνάς Γιάννης ΑΘΗΝΑ 2 Ψαρρού Ζαχαρούλα ΑΘΗΝΑ 3 Μυλωνά Ειρήνη ΑΘΗΝΑ 4 Μπαλέ Χρυσούλα ΑΘΗΝΑ 5 Αντωνίου Ειρήνη ΑΘΗΝΑ 6 Καλούμενος Νικόλαος ΑΘΗΝΑ 7 Λάβδα Ουρανία ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 8 Κασιμίδου Ελπίδα ΑΘΗΝΑ 9 Βιδάλης Ανδρέας ΑΘΗΝΑ 10 Μποζωνά Μαρία ΑΘΗΝΑ 11 Αυγερινός Σπύρος ΑΘΗΝΑ 12 Κοτζαμάνογλου Ριχάρδος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13 Χαραλαμπίδης Γεώργιος ΑΘΗΝΑ 14 Χατζημηνάς Ιορδάνης ΑΘΗΝΑ Για την ΟΣΤΟΕ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 1 Πολίτης Δημήτριος ΑΘΗΝΑ 2 Τσακριός Χαράλαμπος ΑΘΗΝΑ 3 Πλιάτσικας Παντελής ΑΘΗΝΑ 4 Τσάρα Χριστίνα ΑΘΗΝΑ 5 Καραλής Βασίλειος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 6 Καραλή Αριστέα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 7 Οικονομόπουλος Γεώργιος ΚΑΡΥΣΤΟΣ 8 Φιλιππουπολίτης Νικηφόρος ΑΘΗΝΑ 9 Αλιμπέρτη Ελένη ΑΘΗΝΑ 10 Σωτηρόπουλος Απόστολος ΑΘΗΝΑ 11 Δουδωνή Νότα ΑΘΗΝΑ 12 Τσομπανίδου Μαρία ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μετά από αυτά, περατωθείσης και της διαλογής των σταυρών προτίμησης, υπεγράφη το παρόν πρακτικό από όλα τα μέλη. ΑΘΗΝΑ 21/5/2014 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Δάρρας ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Περσ. Βλαστού, Κων/νος Αναστασίου, Αντωνία Κοσκινά, Μίνα Θεοτοκάτου ΤΑ Μαριάννα Βλαχοχρήστου Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 13

14 www. ssete. gr ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Δραγατσανίου ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: , FAX: , Aθήνα, Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21/5/2014 του Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας για συγκρότηση σε σώμα μετά τις αρχαιρεσίες της /4/2014, το Δ.Σ. εξέλεξε με χωριστές μυστικές ψηφοφορίες 7μελές Προεδρείο ως εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βαγγέλης Μαύρος (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γιάννης Πορτούλας (ΔΑΚΣ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΔΑΚΕΣ) Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανέστης Πίσχινας (ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΕΤΕ) ΤΑΜΙΑΣ Μάκης Βλασσόπουλος (ΑΛΛΈΣΤΑ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Βασίλης Λεκκός (ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ) Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασίλης Κωνσταντέλλος (ΔΑΚΣ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΔΑΚΕΣ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ Γιάννης Παπαδόγιαννης (ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΕΤΕ) Ο Πρόεδρος Ε. Μαύρος Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Γεν. Γραμματέας Ι. Πορτούλας 14 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

15 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΠΙΣ - ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΛΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΘΑ ΔΑΜΙΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΟΥΒΑΛΕΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΥΒΑΛΕΤΑ ΕΛΕΝΗ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΚΟΥΛΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΧΑΛΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΛΗΔΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΙΑΣΩΝ ΣΑΒΒΑΔΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΙΚΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΝΑΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΟΚΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΕΛΒΕΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΜΟΡΦΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΘΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ Γάμοι Τέκνων Συναδέλφων Στα νέα ζευγάρια και τις οικογένειές τους, το Δ.Σ. εκφράζει θερμά συγχαρητήρια. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΜΠΑΣΗ ΑΟΥΑΝΤ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΤΣΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ DENCHEVA NADEZHDA ΣΤΑΤΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΗ ΔΑΝΑΗ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΒΡΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΦΡΙΤΖΑΛΑ ΟΛΓΑ ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ ΡΟΥΣΗΣ ΕΛΕΦΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΑΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΖΩΗ ΤΣΙΠΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΝΤΗΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΤΟΒΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΡΟΥΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΙΔΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ ΖΩΗ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΝΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΑΒΟΥ ΚΑΛΥΨΩ ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΗΛΙΑΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΥΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βραβεία Προόδου Δεν είναι πια μαζί μας Ο σύλλογος εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των συναδέλφων ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΕΞ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΡΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΧΡ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΒΑΣ. ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧAYTA MAΞ. ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΛΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝ. ΑΓΑΠΗ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΓΓΑ ΘΕΟΦΑΝΩ-ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΣΙΔΕΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ ΙΩΑΝ. ΑΝΝΑ ΜΠΑΜΠΑΡΕΣΟΣ ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΔΗΜ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗ ΝΙΚ. ΑΝΝΑ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑ ΠΑΥΛ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΙΒΑΚΤΑ ΚΩΝ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΕΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΣΤΕΦ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΛΩΡΟΥ ΙΑΣΜΗ-ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΝΗΜΑΧΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΖΑ ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΙΤΣΑ ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΚΚΟΥ ΔΑΝΑΗ-ΣΑΚΚΟΣ ΒΑΒΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΔΟΥΛΟΥ ΑΧΙΛ. ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΝΙΚ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑΣ ΛΟΓ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΕΤΡΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΥΠΑΚΗ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΙΑ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΔΗΜ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΜΙΧ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΒΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 15

16 ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 929 KΩΔ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ Μας ενημέρωσαν από το ΙΚΑ στις 26/5/2014 ότι οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων μας θα γίνεται από δω και στο εξής και μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015 την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Έτσι οι ημερομηνίες διαμορφώνονται ως εξής: ΙΟΥΝΙΟΣ 2014: Πέμπτη 29/5/2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014: Παρασκευή 27/6/2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014: Τετάρτη 30/7/2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014: Πέμπτη 28/8/2014 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014: Δευτέρα 29/9/2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014: Πέμπτη 30/10/2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014: Πέμπτη 27/11/2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015: Τρίτη 30/12/2014 Η παραπάνω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας από τις 26/5/2014.

17 Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, ΑΘΗΝΑ Τεύχος 142 Μάρτιος - Απρίλιος Οι Συνδικαλιστικές Κινήσεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας ΕΚΛΟΓΕΣ 28, 29, 30 Απριλίου έδρες Δ.Α.Κ.Σ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΑΚΕΣ Δ.Α.Κ.Ε.-Σ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 5 έδρες έδρες έδρα ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ 153 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ 1 Η ΦΑΣΗ 89 Μαΐου 2 Η ΦΑΣΗ 1112 Μαΐου 3 Η ΦΑΣΗ 1516 Μαΐου 4 η ΦΑΣΗ 1819 Μαΐου Έβρου ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης ΕΠΑΛ Ορεστιάδας 1ο Έβρου Αλεξανδρούπολη Συργιάννη Μαρία, 10 ώρες Ροδόπης

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Θράκης Κομοτηνή 467 65.380,00 ΔΑΟΚ Δράμας Δράμα ΠΕ Δράμας 100 14.000,00 ΔΑΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς Πρωτοδικών ως εξής: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 1)Κορίνθου, Ευγενία Αυλίδου του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 137 ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 186 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝ. ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΕΠ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΕΠ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΕΠ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ A1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΕΕΠ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" 29.000 21.450

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83.

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83. Δείκτης Ποιότητας Β01: Ταχύτητα Μετάδοσης στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού Τύπος Υπηρεσίας Ημερ/νία έναρξης ολική Δήμοι σε μερική Αριθμός πακέτων Κατεύθυνση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες : Αθ. Σιδηροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Πρόταση ΚΕΣΥΠΕ, 21/07/2011 (Δ.Υ.Πε. Υ.Υ.Κ.Α.) διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ΕΣΥ με βάση προτεινόμενες οργανικές κλίνες

Απόφαση Πρόταση ΚΕΣΥΠΕ, 21/07/2011 (Δ.Υ.Πε. Υ.Υ.Κ.Α.) διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ΕΣΥ με βάση προτεινόμενες οργανικές κλίνες Απόφαση Πρόταση ΚΕΣΥΠΕ, 21/07/2011 (Δ.Υ.Πε. Υ.Υ.Κ.Α.) διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ΕΣΥ με βάση προτεινόμενες οργανικές κλίνες 21 Ιουλίου 2011 Απόφαση Πρόταση ΚΕΣΥΠΕ, 21/07/2011 (Δ.Υ.Πε. Υ.Υ.Κ.Α.) διασυνδεόμενων

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ 1 ΕΑΕ ΓΚΕΝΑ ΣΑΝΤΡΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΝΤΟΡΟΤΑ ΠΕ71 452 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 2 ΕΑΕ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71 527 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 3 ΕΑΕ ΦΕΡΤΕΚΛΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 12/11/2016. ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 Μαϊου 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 Μαϊου 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΡΤΑ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμέν ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ειδικοί σύμβουλοι για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 7 8 9 0 7 8 9 0 ΑΛΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΕΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΚΟΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΔΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με την ανακοίνωση αυτή, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 Νοµιµοποιήθηκαν: 70 Σύλλογοι (στις εκλογές τους είχαν ψηφίσει 5378 δικαστικοί υπάλληλοι) 270 Σύνεδροι (Παραβρέθηκαν 268, Ψήφισαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνθεση των 13 νέων πρωτοβάθμιων περιφερειακών πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς

Η σύνθεση των 13 νέων πρωτοβάθμιων περιφερειακών πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς Η σύνθεση των 13 νέων πρωτοβάθμιων περιφερειακών πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Ρένεση Νικολέττα του Ιωάννη, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2. Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΦΕΙΑΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΦΕΙΑΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΑΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Απριλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14587 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΙΑ ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 3 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 4 ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 5 ΒΟΥΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

3. Π.Ε.Σ.Γ.Μ & Κ.Σ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 19ης & 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

3. Π.Ε.Σ.Γ.Μ & Κ.Σ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 19ης & 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθ. Πρωτ.: 187 Άλιμος, 28 Δεκεμβρίου 2012 Προς : 1. Διευθυντή Μουσικού Σχολείου Αλίμου 2. Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Αλίμου 3. Π.Ε.Σ.Γ.Μ & Κ.Σ. 4. Δήμου Αλίμου Τμήμα Παιδείας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 2 ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 3 ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 49 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ρόλη, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΗ.Κ.Ι. Ι.Σ.Α ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / )

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / ) 1 ΚΙΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ179535 1319 16,09 16,09 1 1,5 16 20,5 3 12 50,09 4553 4553 150 12/10/1972 200,09 2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν969720 1319 16,54 16,54 1 1,5 11 16 2 8 42,04 4547,4548,4549,4550,4551

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ β X X X X X ΑΘΗΝΑ. ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΘΕΜΙΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ β X X X X X ΑΘΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ β X X X X X ΑΘΗΝΑ. ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΘΕΜΙΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ β X X X X X ΑΘΗΝΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π51/44. Στο πλαίσιο βελτίωσης λογισμικού ΚΕ.Π.Α. σας ενημερώνουμε ότι έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τα ακόλουθα:

Π51/44. Στο πλαίσιο βελτίωσης λογισμικού ΚΕ.Π.Α. σας ενημερώνουμε ότι έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τα ακόλουθα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση :Αγ.Κων/νου 8 (102 41) Πληροφορίες : Δαβάκη Ε. Αρ.Τηλεφ. :210.5215388 Αριθ.FAX :210.5229066

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚ ΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Άγιος Νικόλαος 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΧΜ4465ΦΘΕ-8ΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:33658 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14040200 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 14040201 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 14040188 ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΦΟΥΦΛΙΑΑΝΝΑ ΣΑΜΙΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14040202

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 22 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:6261 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm Ημερίδα με θέμα: Συνεργασίες λαϊκών βιβλιοθηκών - Εργαλεία, πρότυπα και συλλογικοί κατάλογοι" Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006 Ώρα: 9.00 Λιβαδειά, Συνεδριακό Κέντρο Κρύας Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H κίνηση των εμπορικών καταστημάτων την περίοδο των εορτών Προβλέψεις για τις χειμερινές εκπτώσεις Αποτελέσματα κίνησης Χριστουγέννων

H κίνηση των εμπορικών καταστημάτων την περίοδο των εορτών Προβλέψεις για τις χειμερινές εκπτώσεις Αποτελέσματα κίνησης Χριστουγέννων H κίνηση των εμπορικών καταστημάτων την περίοδο των εορτών Προβλέψεις για τις χειμερινές εκπτώσεις Αποτελέσματα κίνησης Χριστουγέννων Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΝΕΜΥ- ΕΣΕΕ για την κίνηση της αγοράς την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών» 1 ος

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών» 1 ος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ------ Νέα Ιωνία,22-02-2017 Αριθμ. πρωτ. 1485 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα