Οι Συνδικαλιστικές Κινήσεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Συνδικαλιστικές Κινήσεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας"

Transcript

1 Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, ΑΘΗΝΑ Τεύχος 142 Μάρτιος - Απρίλιος Οι Συνδικαλιστικές Κινήσεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας ΕΚΛΟΓΕΣ 28, 29, 30 Απριλίου έδρες Δ.Α.Κ.Σ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΑΚΕΣ Δ.Α.Κ.Ε.-Σ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 5 έδρες έδρες έδρα ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

2 Περιεχόμενα Ενημέρωση από το ΣΣΕΤΕ για την καταβολή του εφάπαξ...2 Σημείωμα του εκδότη...3 Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης 20/03/ Πρακτικό διεξαγωγής αρχαιρεσιών Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος της 28, 29 και 30 Απριλίου Ανακοίνωση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος για τη σύνθεση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου...14 Κοινωνικά...15 Ενημέρωση από το ΣΣΕΤΕ για την καταβολή του εφάπαξ Σας ενημερώνουμε ότι το εφάπαξ των συναδέλφων που συνταξιοδοτήθηκαν τα έτη 2012 και 2013 (εκτός Εθελουσίας) θα καταβληθεί βάσει του τροποποιημένου την 17/12/2013 καταστατικού του όπως παρακάτω: Τον Ιούνιο του 2014 έχει προγραμματισθεί να καταβληθεί: 1) H δεύτερη δόση του εφάπαξ στους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν το ) Η πρώτη δόση του εφάπαξ στους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν το 2013 (εκτός Εθελουσίας) Τον Ιούλιο του 2014 έχει προγραμματισθεί vα καταβληθεί: 1) Η τρίτη δόση του εφάπαξ στους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν το ) Η δεύτερη δόση του εφάπαξ στους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν το 2013 (εκτός Εθελουσίας). Συνάδελφοι, Το Δ.Σ. επίσης θέλει να σας διαβεβαιώσει ότι καμία απόφασή του δεν έχει αλλάξει και σύντομα θα έχουμε νέα από τις νομικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει. Δ.Α.Κ.Σ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, ΑΘΗΝΑ Τεύχος 142 Μάρτιος - Απρίλιος Οι Συνδικαλιστικές Κινήσεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΑΚΕΣ 28, 29, 30 Απριλίου έδρες Δ.Α.Κ.Ε.-Σ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 5 έδρες 2 έδρες «ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ» Διμηνιαία Έκδοση: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 KΩΔ Ιδιοκτήτης Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΤΕ (Δραγατσανίου ΑΘΗΝΑ) Τηλ.: , FAX: Εκδότης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Πρόεδρος Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΤΕ Παραγωγή - Εκτύπωση ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ Τηλ.: , 434 Ìðïñåßôå íá ìáò âñåßôå: ôçë.: & blog: www. allesta.wordpress.com ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ÓÕÍÄÉÊÁËÉÓÔÉÊÇ ÊÉÍÇÓÇ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ ÙÍ ÅÈÍÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ Ï áñéèìüò ôïõ ëïãáñéáóìïý ìáò åßíáé ÅÔÅ Óüëùíïò 151/ Ï «ÊÁÕÃÁÓ» ÁÍÁÌÅÓÁ ÓÅ ÄÕÏ «ÏÌÁÄÅÓ» Å ÅÉ ÅÃÊËÙÂÉÓÅÉ ÔÇÍ ÁÍÁÃÊÁÉÁ ÊÏÉÍÇ ÓÕÍÄÉÊÁËÉÓÔÉÊÇ ÄÑÁÓÇ ÔÙÍ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ÊÁÉ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ ÙÍ ÔÇÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÓõíáäÝëöéóóåò, ÓõíÜäåëöïé, íá «äþãìá» ôïõ åãêëùâéóìïý ðïõ áíáöýñïõìå óôïí ôßôëï åßíáé êáé ôï üôé ðñüóöáôá åêäüèçêáí äýï ùñéóôýò áíáêïéíþóåéò ãéá ôï óïâáñüôáôï æþôçìá ôïõ «ãüìïõ» ÅèíéêÞò-Eurobank! ( ùñßò ïõóéáóôéêýò äéáöïñýò óôï ðåñéå üìåíï). Åß áìå êáé ôï ðñïçãïýìåíï 11ìçíï óþñéáë ùò ðñïò ôç «äéåêäßêçóç êáé õðïãñáöþ ôçò ðñüóöáôçò ÅéäéêÞò Ó.Ó.Å.». Åííïïýìå âýâáéá ôéò «ïìüäåò» áõôþí «ãýñù áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Ä.Ó. ôïõ ÓÕÅÔÅ» êáé ôçí Üëëç «ãýñù áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Óõëëüãïõ Ôáìåéáêþí», äçëáäþ ïìüäåò ôçò ßäéáò ðïëéôéêïóõíäéêáëéóôéêþò ìþôñáò, áõôþò ôçò ÄÇ- ÓÕÅ / ÐÁÓÊÅ. Ðßóù ôïõò óôïé Þèçêáí áíôßóôïé á ç ÄÁ- ÊÅ/ÓÕÅÔÅ êáé ôï Ðñïåäñåßï ôïõ Óõëëüãïõ Óõíôáîéïý ùí. Íá êáôåâüóïõìå áõôü ôï «Ýñãï» Áãíïïýìå êáé äåí ìáò åíäéáöýñïõí ïé «äéáöïñýò» êáé «äéáöùíßåò» ôïõò. Áñíïýìáóôå ôïí åãêëùâéóìü ðïõ åðéâüëëïõí óôçí áíáãêáßá êïéíþ äñüóç ÏËÙÍ ôùí åñãáæïìýíùí êáé óõíôáîéïý ùí ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò. Óáò ðñïôåßíïõìå íá êüøåôå êáé íá öùôïôõðþóåôå ôï ðáñáêüôù õðüìíçìá. Íá ôï õðïãñüøåôå êáé íá æçôþóåôå íá ôï óõíõðïãñüøïõí êáé Üëëïé ãíùóôïß óáò óõíüäåëöïé. Íá ôï äéáâéâüóåôå óôá ÄéïéêçôéêÜ óõìâïýëéá, ôá õäñïìéêü Þ ìå fax. ÁíÜëïãç äéáäéêáóßá åðéäéþêïõìå êáé ìåôáîý ôùí åí åíåñãåßá óõíáäýëöùí. Όσοι επιθυμούν να διαφημιστούν μέσω του περιοδικού μας μπορούν να απευθύνονται στο Τηλέφωνο , (αρμόδιος ο A Αντιπρόεδρος κ. Ανέστης Πίσχινας) 2 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Ç ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ ÔÇÓ «ÁËËÅÓÔÁ» ÁèÞíá, ÐÑÏÓ ÔÏ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕÅÔÅ, ÓÏÖÏÊËÅÏÕÓ 15, ÁÈÇÍÁ, FAX ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ ÙÍ ÅÔÅ, ÄÑÁÃÁÔÓÁÍÉÏÕ 8, ÁÈÇÍÁ, FAX ÓõíÜäåëöïé, Âéþíïõìå ôïí êïéíùíéêü, ïéêïíïìéêü, ðïëéôéêü Áñìáãåääþíá áðü ôç íåïöéëåëåýèåñç, ìíçìïíéáêþ ðïëéôéêþ. Ôþñá ðñïóôýèçêáí êáé Üëëá óýíèåôá ðñïâëþìáôá ìå ôç «óõã þíåõóç» ÅèíéêÞò êáé Eurobank. ÁÎÉÙÍÏÕÌÅ ÍÁ ÐÁÑÁÌÅÑÉÓÔÏÕÍ ïé øåõôïäéáöïñýò êáé íá ðñï ùñþóåôå áìýóùò óå Ýíôéìï, äçìïêñáôéêü êáé äçìüóéï äéüëïãï ìå óôü ï áßá êïéíþ äñüóç ãéá íá õðåñáóðßóïõìå ôéò èýóåéò åñãáóßáò óôç «íýá» ÅèíéêÞ, 1 έδρα

3 Το σημείωμα του εκδότη Αγαπητοί συνάδελφοι, Οι εκλογές τελείωσαν. Οι συνάδελφοι εξέφρασαν τη βούλησή τους. Στο τεύχος του περιοδικού που έχετε στα χέρια σας θα βρείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα σύμφωνα με την ανακήρυξη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Θέλω να πιστεύω, ότι το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο που ήδη συγκροτήθηκε σε σώμα θα εργαστεί φιλότιμα, πέρα από παραταξιακές αντιπαραθέσεις για την αντιμετώπιση των κρίσιμων ανοικτών θεμάτων που απασχολούν τους συναδέλφους και το Σύλλογο στο σύνολό του. Αν κάνω μία προσπάθεια να αποκωδικοποιήσω το μήνυμα που στείλατε με τη συμμετοχή σας στην εκλογική διαδικασία θα σημείωνα τα ακόλουθα: Το ποσοστό της συμμετοχής των συναδέλφων διατηρήθηκε, σημάδι του ενδιαφέροντος και του ρόλου που διαδραματίζει ο Σύλλογος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Δεν μας καθησυχάζει βεβαίως το σημαντικό ποσοστό αποχής και στόχος όλων μας πρέπει να είναι η αποκατάσταση της αμεσότητας στην επικοινωνία και την ενημέρωση όλων των συναδέλφων. Οι συνάδελφοι μας έδωσαν την κατεύθυνση και τους στόχους που πρέπει να υπηρετήσουμε αυτή την τριετία. Και ήταν σαφείς. Υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που κατά προτεραιότητα και με απόλυτη ομοψυχία και συστράτευση θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σε αυτό το πνεύμα, προσωπικά δεσμεύομαι, κατά προτεραιότητα, να τεθούν τα θέματα: 1) Tου Λογαριασμού Επικούρησης για την διατήρηση του νομικού πλαισίου που το διέπει 2) Tου Ταμείου Αυτασφάλειας για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων 3) Tου ΤΥΠΕΤ, για τη στήριξη του αυτοδιαχειριζόμενου και αυτοδιοικούμενου χαρακτήρα του, της ισότιμης συμμετοχής των συνταξιούχων στα όργανα Διοίκησής του, της ισότιμης ιατροφαρμακευτικής απόψεως μεταξύ Κέντρου - Θεσ/νίκης - Περιφέρειας. 4) Της βελτίωσης των διευκολύνσεων προς τους επιβαρυμένους με δάνεια συναδέλφους. Γνωρίζοντας ότι η επίτευξη αυτών των στόχων απαιτεί πολλή κι ομαδική δουλειά και καλή οργάνωση, υπόσχομαι εκ μέρους όλων των μελών του ΔΣ, να εργαστούμε ακούραστα προς αυτή την κατεύθυνση. Καλή δουλειά σε όλους μας. Σας ζητώ να είστε συνεχώς στο πλάι του Συλλόγου. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Βαγγέλης Μαύρος Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 3

4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20/03/2014 Σήμερα, την 20/3/2014, συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: ΒΛΑΣΤΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΔΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΑΛΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κατά το άνοιγμα της κάλπης και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων παρόντες ήταν: ΒΛΑΣΤΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ, ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Mετά το άνοιγμα της κάλπης και την καταμέτρηση των σφραγισμένων φακέλων, για την ψηφοφορία που διεξήχθη στο ξενοδοχείο CARAVEL για την Απαλλαγή των πεπραγμένων του Δ.Σ του Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΤΕ για το χρονικό διάστημα από 1/1/ /12/2013, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Σύνολο μελών ΣΣΕΤΕ : Παρόντες στη Γ.Σ : Ψήφισαν : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ: Ευρέθησαν για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ: ΝΑΙ : 758 ΟΧΙ : 339 ΑΚΥΡΑ : 46 ΛΕΥΚΑ : 48 Ευρέθησαν για τον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ: ΝΑΙ : 766 ΟΧΙ : 342 ΑΚΥΡΑ : 34 ΛΕΥΚΑ : 49 Μετά από αυτό το αποτέλεσμα απαλλάσσεται το Δ.Σ. του Συλλόγου Συντ/χων ΕΤΕ πάσης ευθύνης για την ελεγχόμενη περίοδο από 1/1/ /12/2013. Η Εφορευτική Επιτροπή ΒΛΑΣΤΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ, ΔΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΛΑΧΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΜΠΑΛΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 4 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

5 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 28, 29 και 30 Απριλίου 2014 Στην Αθήνα σήμερα την 28/4/14, συνήλθε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία εξελέγη νομίμως κατά την πρώτη ημέρα (20/3/14) της Γενικής Συνελεύσεως αποτελούμενη από τους: 1. Δάρρας Ιωάννης Πρόεδρος Εφορευτικής Επιτροπής 2. Αναστασίου Κων/νος Μέλος 3. Βλαστού Περσεφόνη Μέλος 4. Κοσκινά Αντωνία Μέλος 5. Θεοτοκάτου Ασημίνα Μέλος 6. Βλαχοχρήστου Μαριάννα Μέλος Την 9η πρωινή της 28/4/2014 προσήλθαμε στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Δραγατσανίου 8, Αθήνα όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Παραλάβαμε τα αναγκαία υλικά (κάλπες, φακέλους κλπ) όπως και αριθμό ψηφοδελτίων των παρατάξεων: 1) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 2) «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΤΕ» 3) «ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΚΕΣ» 4) «ΑΛΛΕΣΤΑ» 5) «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» 6) «ΕΝΙΑΙΑ» Παρελήφθη επίσης και ίσος αριθμός λευκών ψηφοδελτίων. Οι εκλογές έγιναν /4/2014 και τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα βάσει του Καταστατικού και οι νόμιμες διαδικασίες. Στις 30/4/2014 αμέσως μετά το τέλος της ψηφοφορίας παρουσία όλων των μελών της ΚΕΕ και όλων των επικεφαλής ή εκπροσώπων των παρατάξεων προσήλθαμε για τη διαλογή των ψήφων στο χώρο που έγινε η ψηφοφορία. Από την Κ.Ε.Ε ελέχθηκαν οι κάλπες των εκλογικών κέντρων των Αθηνών καθώς και των φακέλων που παρελήφθηκαν από τις τοπικές εφορευτικές επιτροπές της επικράτειας και αφού διεπιστώθηκε το απαραβίαστό τους ανοίχθηκαν. Μετρήθηκαν έγκυροι φάκελοι για την περιοχή της Αττικής και έγκυροι φάκελοι από την επαρχία, σύνολο και συγκεκριμένα από τις παρακάτω τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές της Επικράτειας: (Εκλογικά Κέντρα Φλώρινας, Αταλάντης, Τρικάλων, Ναυπάκτου, Καρπενησίου, Λευκάδας, Βέροιας, Σαντορίνης, Κατερίνης, Κοζάνης, Ηγουμενίτσας, Χανίων, Κως, Κομοτηνής, Αλεξ/πολης, Αρκαδίας, Καστοριάς, Πύργου, Πρέβεζας, Ιστιαίας, Ζακύνθου, Εδεσσας, Νάουσας, Χίου, Νάξου, Αμφισσας, Ρεθύμνου, Καλύμνου, Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 5

6 Αγ. Νικολάου, Λιβαδειάς, Πολύγυρου, Ξάνθης, Αρτας, Ναυπλίου, Βόλου, Πάρου, Κορίνθου, Ηρακλείου, Καλαμάτας, Σάμου, Σπάρτης, Μυτιλήνης, Σητείας, Κιλκίς, Ιεράπετρας, Θήβας, Δράμας, Σύρου, Σερρών, Καβάλας, Λάρισας, Κερκύρας, Χαλκίδας, Μεσολόγγι, Αλιβερίου, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Αγρινίου, Αχαίας, Λαμίας, Ορεστιάδας, Αμαλιάδας, Ρόδου, Θεσ/νίκης, Πειραιώς, Ελευσίνας, Γλυφάδας, Κορωπίου, Ψυχικού, Κηφισιάς.). Αφού έγινε συμφωνία των φακέλων με τις καταστάσεις ψηφισάντων αναμίχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού και άρχισε η διαλογή των ψήφων. Μετά το άνοιγμα των φακέλων τα ψηφοδέλτια ένα προς ένα αριθμήθηκαν από την ΚΕΕ και έλαβαν ως έξής: 1) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ψήφους. 2) «ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΚΕΣ», ) «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΤΕ», ) «ΑΛΛΕΣΤΑ» ) «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΤΕ» 320 ψήφους. 6) «ΕΝΙΑΙΑ» 285 ψήφους. ΛΕΥΚΑ 39 ΑΚΥΡΑ 88 Μετά τη διαπίστωση του αποτελέσματος η Εφορευτική Επιτροπή διαίρεσε το σύνολο των εγκύρων μείον τα άκυρα ψηφοδελτίων με τον αριθμό 15 σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού οπότε προσδιορίσθηκε ότι το εκλογικό μέτρο είναι ο αριθμός 368 1) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ψήφους, 5 έδρες από την Α κατανομή, 1 έδρα από την Β κατανομή και μια από την Γ κατανομή σύνολο 7 έδρες. 2) «ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΚΕΣ», 1.558, 4 έδρες από την Α κατανομή και 1 έδρα από την Γ κατανομή, σύνολο 5 έδρες. 3) «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΤΕ», 804, 2 έδρες από την Α κατανομή, σύνολο 2 έδρες. 4) «ΑΛΛΕΣΤΑ» 434, 1 έδρα. 5) «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΤΕ» 320 ψήφους, καμμία έδρα. 6) «ΕΝΙΑΙΑ» 285 ψήφους, καμμία έδρα. Στις 5/5/14 άρχισε η διαλογή των σταυρών προτίμησης και μετά από την καταμέτρηση εκλέγονται οι υποψήφιοι που εμφανίζονται στις επισυναπτόμενες καταστάσεις με το σύνολο των σταυρών προτίμησης που έλαβε ο καθένας. Κατόπιν των ανωτέρω, εκλέγονται: 6 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1) ΜΑΥΡΟΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5) ΜΠΑΝΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣ/ΚΗ 2) ΜΥΖΗΘΡΑ ΜΑΡΙΑ 6) ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΡΑ 3) ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ Ι. ΝΙΚ. 7) ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 4) ΛΕΚΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΑΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ ΚΟΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΟΡΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣ/ΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΜΑΥΡΟΣ ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΚΗ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΜΙΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΕΝΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕΓΛΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΛΕΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Από το άρθρο 13 του Καταστατικού προκύπτει: Για την Εξελεγκτική Επιτροπή ΤΑΚΤΙΚA MEΛΗ ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΛΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Στις 6/5/2014 άρχισε η διαλογή σταυρών προτίμησης για την ΟΣΤΟΕ. Μετά την καταμέτρηση εκλέγονται οι 119 σύνεδροι που εκπροσωπούν το Σύλλογο ανάλογα με το ποσοστό που πήραν οι παρατάξεις στις αρχαιρεσίες: Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 7

8 Για την ΟΣΤΟΕ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 1 Τζούλης Αλέξανδρος ΑΘΗΝΑ 2 Μαύρος Ευάγγελος ΑΘΗΝΑ 3 Πανούσης Μιχάλης ΑΘΗΝΑ 4 Ρώτας Παντελής ΑΘΗΝΑ 5 Μπαρμπαρέσος Νικόλαος ΑΘΗΝΑ 6 Αγάθος Γεώργιος ΑΘΗΝΑ 7 Μυζήθρα Μαρία ΑΘΗΝΑ 8 Παπάζογλου Κων/ντία ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 9 Μπανακάκη Ελένη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 10 Πρεβεζάνος Νίκος ΠΑΤΡΑ 11 Νικούδη Ευγενία ΛΑΡΙΣΑ 12 Δήμος Γεώργιος ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Καρύδη Ευανθία ΚΕΡΚΥΡΑ 14 Βασιλονικολού Γεωργία ΣΕΡΡΕΣ 15 Κουφός Γεώργιος ΑΘΗΝΑ 16 Σκουτέλα Ευαγγελία ΑΡΤΑ 17 Γρίβα Ελένη ΛΑΜΙΑ 18 Τουντασάκη - Ευθυμίου Ειρήνη ΡΟΔΟΣ 19 Καπετάνιου Σοφία ΧΑΛΚΙΔΑ 20 Παπαδοπούλου Ελένη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21 Λεκκος Βασίλειος ΑΘΗΝΑ 22 Σαραφιανός Στυλιανός ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23 Ζορμπας Κων/νος ΑΘΗΝΑ 24 Τσόπελας Δημήτριος ΑΘΗΝΑ 25 Ζαχαριουδάκης Γεώργιος ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26 Μαίλης Γεώργιος ΑΘΗΝΑ 27 Βούρης Ευάγγελος ΑΘΗΝΑ 28 Μανιάτης Γεώργιος ΤΡΙΠΟΛΗ 29 Σφακιανάκης Ανδρέας ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 Σαατζόγλου Γεώργιος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 31 Χρηστίδης Κώστας ΔΡΑΜΑ 32 Σταμέλος Γεώργιος ΑΘΗΝΑ 33 Σαπουντζάκης Μιχάλης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 34 Κολλίγρης Κων/νος ΑΘΗΝΑ 35 Ανδρόνικος Ευστράτιος ΑΘΗΝΑ 36 Σταυλιώτης Ιωάννης ΠΑΤΡΑ 37 Κόνιαρης Κων/νος ΚΑΛΑΜΑΤΑ 38 Νάσκος Στέφανος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 39 Διακαντώνη Μαρία ΡΟΔΟΣ 40 Ρούτσης Χαρίλαος(Χάρης) ΑΘΗΝΑ 41 Σκαρλατάκη Ειρήνη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 42 Παπαδόπουλος Δημήτριος ΝΑΟΥΣΑ 43 Αθανασιάδης Νικόλαος ΑΘΗΝΑ 44 Μαυροκεφάλου Ελένη ΛΕΥΚΑΔΑ 45 Γρίβα Θεανώ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 46 Παπάζογλου Θεμελίνα ΚΑΛΥΜΝΟΣ 47 Χατζηδημητρίου Παναγιώτης ΒΟΛΟΣ 48 Θεοδοσίου Θεοδόσης ΠΡΕΒΕΖΑ 8 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

9 49 Σαριδάκης Γεώργιος ΧΑΝΙΑ 50 Κατσώλας Κων/νος ΣΠΑΡΤΗ 51 Σαρρής Φίλιππος ΚΩΣ 52 Βοζίκη Χρυσάνθη ΣΕΡΡΕΣ 53 Μπουνιάς Παντελής ΑΙΓΙΟ 54 Καφαντάρης Γεώργιος ΝΑΥΠΛΙΟ 55 Παπακώστα Βασιλική ΙΩΑΝΝΙΝΑ 56 Καριώτης Δημήτριος ΑΘΗΝΑ 57 Ζέρβας Γεώργιος ΚΑΒΑΛΑ 58 Κανελάκης Γεώργιος ΧΑΝΙΑ 59 Γραμμένος Νικόλαος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 60 Φράγκος Νικόλαος ΠΑΤΡΑ 61 Πασσά Μαρία ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 62 Μουρατίδου Ελένη ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 63 Φωτιάδης Χρήστος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 64 Καραγιαννόπουλος Ανδρέας ΑΘΗΝΑ 65 Χουλιάρας Νικόλαος ΠΑΤΡΑ 66 Εξαρχος Ιωάννης ΛΑΡΙΣΑ 67 Κεφαλογιάννης Μιχάλης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 68 Μαυραειδή Ελένη ΑΜΦΙΣΣΑ 69 Θεοδοσίου Χρυσούλα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 70 Καραγιάννης Θεόδωρος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 71 Ρούπας Δημήτριος ΠΑΤΡΑ 72 Ματθαίου Καλλιόπη ΑΘΗΝΑ 73 Σπανογιάννη Τρισεύγενη ΑΜΑΛΙΑΔΑ 74 Χριστοδούλου Ιωάννα ΑΘΗΝΑ 75 Φουκαράκη Ανδριάννα ΑΘΗΝΑ 76 Παπαδόπουλος Βασίλειος ΠΑΤΡΑ 77 Καραχάλιος Λύσσανδρος ΑΘΗΝΑ 78 Γεωργίου Ηλίας ΑΘΗΝΑ 79 Αθανασέλλης Δημήτριος ΜΥΤΙΛΗΝΗ 80 Τσουρμπάκης Παύλος ΡΕΘΥΜΝΟ 81 Σακατιάς Βλάσσιος ΚΑΒΑΛΑ 82 Δρούγκας Χρήστος ΑΡΓΟΣ 83 Καραβίδα Στυλιανή ΚΟΖΑΝΗ 84 Παπαζαχαρίου Κων/νος ΑΘΗΝΑ 85 Γκιαούρης Ιωάννης ΚΟΖΑΝΗ 86 Σουφλάκος Επαμεινώνδας ΑΘΗΝΑ 87 Βεσσαλά Μαρία ΑΘΗΝΑ 88 Οικονομόπουλος Χαράλαμπος ΠΥΡΓΟΣ 89 Ντέλη Αικατερίνη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 90 Τσακιρούδης Ιωάννης ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μετά από έξι παραιτήσεις τακτικών μελών της Ανεξάρτητης Ενωτικής Συνεργασίας για την ΟΣΤΟΕ εκλέγονται τα πρώτα 6 αναπληρωματικά μέλη: Παπάζογλου Θεμελίνα - Κάλυμνος, Χατζηδημητρίου Παναγιώτης - Βόλος, Θεοδοσίου Θεοδόσης- Πρέβεζα, Σαριδάκης Γιώργος - Χανιά, Κατσώλας Κων/νος - Σπάρτη, Σαρρής Φίλιππος - Κως Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 9

10 Δ.Α.Κ.Σ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ Για την ΟΣΤΟΕ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΑΚΕΣ Δ.Α.Κ.Ε.-Σ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 1 Πίσκοπος Νικόλαος ΑΘΗΝΑ 2 Πορτούλας Ιωάννης ΑΘΗΝΑ 3 Κωνσταντέλλος Βασίλης ΑΘΗΝΑ 4 Κοτρωνάκης Χαράλαμπος ΒΥΡΩΝΑΣ 5 Χρυσαργύρης Δημήτριος ΚΑΤΕΡΙΝΗ 6 Παπαδάκης Ευάγγελος ΧΑΝΙΑ 7 Γιαννακός Σωτήριος ΚΑΡΔΙΤΣΑ 8 Δημητρίου Θεόδωρος ΛΑΡΙΣΑ 9 Δραγώνας Κων/νος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 10 Κορακάκης Αντώνιος ΑΜΦΙΣΣΑ 11 Κάτσικας Πέτρος ΛΑΜΙΑ 12 Ηλιοπούλου Αντιόπη ΑΘΗΝΑ 13 Καλαιτζάκης Στυλιανός ΧΑΝΙΑ 14 Γούνης Θεόδωρος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15 Τσαπαρίκου Γαρυφαλλιά ΑΘΗΝΑ 16 Μάλλιου Γεωργία ΠΑΤΡΑ 17 Σίσκας Σπυρίδων ΚΕΡΚΥΡΑ 18 Τσιάπος Θεοχάρης ΔΡΑΜΑ 19 Χριστοδούλου Χρήστος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 20 Καλογήρου Αννα ΒΕΡΟΙΑ 21 Παπαγεωργίου Ναούμ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 22 Προβατίδης Θεόφιλος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23 Στεφανίδου Χαρίκλεια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 24 Καραμαύρος Δημήτριος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 25 Κίτσιος Βασίλειος ΠΡΕΒΕΖΑ 26 Καραγιάννης Ευάγγελος ΑΘΗΝΑ 27 Νικολαίδου Ιωάννα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 28 Σαλούστρος Μιχαήλ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29 Καραδιαμαντής Ελευθέριος ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 30 Παπουτσής Νικόλαος ΑΘΗΝΑ 31 Πέρος Βασίλειος ΡΟΔΟΣ 32 Σιώμος Χρήστος ΦΑΡΣΑΛΑ 33 Ρουσσάκης Κων/νος ΑΘΗΝΑ 34 Δρακούσης Μιλτιάδης ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 35 Βατσινέας Παναγιώτης ΑΘΗΝΑ 36 Βάλιος Στυλιανός ΜΥΤΙΛΗΝΗ 37 Βλάχος Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ 38 Μυστακίδης Ιωάννης ΑΘΗΝΑ 39 Χαρέλης Αναστάσιος ΚΑΒΑΛΑ 40 Κουρίνος Μιχάλης ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41 Διετής Δημήτριος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 42 Σιάφος Απόστολος ΛΑΡΙΣΑ 43 Κουτσοσίμος Δημήτριος ΚΟΖΑΝΗ 44 Πολύζος Δημήτριος ΚΑΡΔΙΤΣΑ 45 Αστάρης Ιωάννης ΑΘΗΝΑ 46 Ρωμανός Παναγιώτης ΑΘΗΝΑ 47 Χατζηπανταζής Γεώργιος ΣΕΡΡΕΣ 48 Πιτένης Δημήτριος ΒΟΛΟΣ 49 Βουλγαρίδης Τριαντάφυλλος ΚΑΒΑΛΑ 50 Φατζίκη Ρεκούτη Ασήμω ΠΑΤΡΑ 51 Φεργάδη Αικατερίνη ΗΡΑΚΛΕΙΟ 52 Διαμαντόπουλος Δημήτριος ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

11 53 Τσουμίτας Σταύρος ΦΛΩΡΙΝΑ 54 Καπερώνης Κων/νος ΤΡΙΚΑΛΑ 55 Γκορέζης Ιωάννης ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 56 Καλοπίσης Αθανάσιος ΤΡΙΠΟΛΗ 57 Γκούβας Βασίλειος ΑΘΗΝΑ 58 Κουρμούλης Μιχαήλ ΡΕΘΥΜΝΟ 59 Καπασσάς Ιωάννης ΑΘΗΝΑ 60 Μάρκου Ιωάννης ΑΤΑΛΑΝΤΗ 61 Παπαναστασίου Κων/νος ΤΡΙΚΑΛΑ 62 Καλυβόπουλος Γεώργιος ΑΓΡΙΝΙΟ 63 Γιαννόπουλος Αθανάσιος ΚΑΣΤΟΡΙΑ 64 Καμπάς Μιχαήλ ΞΑΝΘΗ 65 Τσίρκας Παναγιώτης ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 66 Βακρινού Νικολίτσα ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 67 Κοντογιάννης Ευάγγελος ΚΗΦΙΣΙΑ 68 Ντέλλης Χρυσόστομος ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Για την ΟΣΤΟΕ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 1 Πίσχινας Ανέστης ΑΘΗΝΑ 2 Καραγιαννίδου Κυριακή ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3 Καπετανάκης Παναγιώτης ΒΕΡΟΙΑ 4 Παπασπυρόπουλος Αλέκος ΠΑΤΡΑ 5 Ανδρόνικος Δημήτριος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 6 Μάνος Θεόδωρος ΠΑΤΡΑ 7 Χρυσαλάς Ιωάννης ΑΘΗΝΑ 8 Χριστουλάκης Μιχαήλ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 Μουσαβερές Τηλέμαχος ΑΘΗΝΑ 10 Πίγκος Μιχάλης ΑΘΗΝΑ 11 Σταυρίδης Ιωάννης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 12 Χάιδας Γεώργιος ΛΑΡΙΣΑ 13 Μάτζαρης Γιάννης ΚΑΒΑΛΑ 14 Μαυρομμάτη Ιωάννα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15 Παρίσογλου Θεοδωρα ΑΘΗΝΑ 16 Νοτοπούλου Ελένη ΚΑΡΔΙΤΣΑ 17 Βασιλακάκη Κων/να ΣΕΡΡΕΣ 18 Πλαστήρας Βασίλης ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 19 Καραπαύλος Ανδρέας ΑΘΗΝΑ 20 Λιούρτας Κων/νος ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21 Στάμου Δημήτριος ΑΓΡΙΝΙΟ 22 Καρτσώλη Τρυφωνία ΕΔΕΣΣΑ 23 Δημηροπούλου Καλλιόπη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 24 Χάψαλη Ελένη ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 25 Καλαγκιάς Αντώνης ΧΙΟΣ 26 Καρβέλα Ευγενία ΧΑΛΚΙΔΑ 27 Πάγκαλος Τιμολέων ΑΘΗΝΑ 28 Χριστοφίδης Μιχάλης ΑΘΗΝΑ 29 Μουντράκης Νίκος ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 30 Αναστασίου Αναστάσιος ΑΡΤΑ 31 Πουλόπουλος Γρηγόριος ΚΑΛΑΜΑΤΑ 32 Μπαναβάς Νίκος Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 33 Κλαουδάτου Ελένη ΠΑΤΡΑ 34 Γιάκαλη Ελένη ΜΥΤΙΛΗΝΗ 35 Μαντής Δημήτριος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 36 Σοφιανός Λεωνίδας ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 11

12 Για την ΟΣΤΟΕ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 1 Μαυροφόρος Μανόλης ΑΘΗΝΑ 2 Καλύβης Αλέκος ΑΘΗΝΑ 3 Δάλκα Μίνα ΑΘΗΝΑ 4 Βλασσόπουλος Μάκης ΑΘΗΝΑ 5 Σουλτανίδου Χριστίνα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 6 Καφαντάρη Χαρά ΑΘΗΝΑ 7 Αδαμοπούλου Ελένη ΑΘΗΝΑ 8 Δέγλερη Μαρία ΑΘΗΝΑ 9 Χαβενετίδης Παύλος ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 10 Μονοκρούσος Λευτέρης ΑΘΗΝΑ 11 Βερύκιος Ανδρέας ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 12 Τουρόγιαννη Βιβή ΑΘΗΝΑ 13 Κονταρίνης Πέτρος ΑΘΗΝΑ 14 Θεοδωρίδης Γιάννης ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15 Χατζηνεοφύτου Γιώργος ΑΘΗΝΑ 16 Ξύδης Γεώργιος ΑΘΗΝΑ 17 Ξύδης Γιάννης ΑΘΗΝΑ 18 Ψαρράς Γιώργος ΑΘΗΝΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 24 H K.E.E. συνεδρίασε σήμερα 14/5/2014 με θέμα αντικατάσταση του μέλους του Δ.Σ. κ. Μανόλη Μαυροφόρου. Ύστερα από τις παραιτήσεις του συναδέλφου κ. Μανόλη Μαυροφόρου από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του συναδέλφου κ. Α. Καλύβη από αναπληρωματικό μέλος και της συναδέλφου κα Χ. Καφαντάρη επίσης από αναπληρωματικό μέλος, ανακηρύσσουμε ως τακτικό μέλος του Δ.Σ. το συνάδελφο κ. Βλασσόπουλο Γεράσιμο και αναπληρωματικό μέλος τη συνάδελφο κα Μ. Δέγλερη. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Δάρρας ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Περσ. Βλαστού, Κων/νος Αναστασίου, Αντωνία Κοσκινά, Μίνα Θεοτοκάτου ΤΑ Μαριάννα Βλαχοχρήστου 12 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

13 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Ε.Τ.Ε. Για την ΟΣΤΟΕ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 1 Μυλωνάς Γιάννης ΑΘΗΝΑ 2 Ψαρρού Ζαχαρούλα ΑΘΗΝΑ 3 Μυλωνά Ειρήνη ΑΘΗΝΑ 4 Μπαλέ Χρυσούλα ΑΘΗΝΑ 5 Αντωνίου Ειρήνη ΑΘΗΝΑ 6 Καλούμενος Νικόλαος ΑΘΗΝΑ 7 Λάβδα Ουρανία ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 8 Κασιμίδου Ελπίδα ΑΘΗΝΑ 9 Βιδάλης Ανδρέας ΑΘΗΝΑ 10 Μποζωνά Μαρία ΑΘΗΝΑ 11 Αυγερινός Σπύρος ΑΘΗΝΑ 12 Κοτζαμάνογλου Ριχάρδος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13 Χαραλαμπίδης Γεώργιος ΑΘΗΝΑ 14 Χατζημηνάς Ιορδάνης ΑΘΗΝΑ Για την ΟΣΤΟΕ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 1 Πολίτης Δημήτριος ΑΘΗΝΑ 2 Τσακριός Χαράλαμπος ΑΘΗΝΑ 3 Πλιάτσικας Παντελής ΑΘΗΝΑ 4 Τσάρα Χριστίνα ΑΘΗΝΑ 5 Καραλής Βασίλειος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 6 Καραλή Αριστέα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 7 Οικονομόπουλος Γεώργιος ΚΑΡΥΣΤΟΣ 8 Φιλιππουπολίτης Νικηφόρος ΑΘΗΝΑ 9 Αλιμπέρτη Ελένη ΑΘΗΝΑ 10 Σωτηρόπουλος Απόστολος ΑΘΗΝΑ 11 Δουδωνή Νότα ΑΘΗΝΑ 12 Τσομπανίδου Μαρία ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μετά από αυτά, περατωθείσης και της διαλογής των σταυρών προτίμησης, υπεγράφη το παρόν πρακτικό από όλα τα μέλη. ΑΘΗΝΑ 21/5/2014 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Δάρρας ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Περσ. Βλαστού, Κων/νος Αναστασίου, Αντωνία Κοσκινά, Μίνα Θεοτοκάτου ΤΑ Μαριάννα Βλαχοχρήστου Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 13

14 www. ssete. gr ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Δραγατσανίου ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: , FAX: , Aθήνα, Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21/5/2014 του Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας για συγκρότηση σε σώμα μετά τις αρχαιρεσίες της /4/2014, το Δ.Σ. εξέλεξε με χωριστές μυστικές ψηφοφορίες 7μελές Προεδρείο ως εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βαγγέλης Μαύρος (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γιάννης Πορτούλας (ΔΑΚΣ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΔΑΚΕΣ) Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανέστης Πίσχινας (ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΕΤΕ) ΤΑΜΙΑΣ Μάκης Βλασσόπουλος (ΑΛΛΈΣΤΑ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Βασίλης Λεκκός (ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ) Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασίλης Κωνσταντέλλος (ΔΑΚΣ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΔΑΚΕΣ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ Γιάννης Παπαδόγιαννης (ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΕΤΕ) Ο Πρόεδρος Ε. Μαύρος Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Γεν. Γραμματέας Ι. Πορτούλας 14 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

15 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΠΙΣ - ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΛΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΘΑ ΔΑΜΙΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΟΥΒΑΛΕΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΥΒΑΛΕΤΑ ΕΛΕΝΗ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΚΟΥΛΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΧΑΛΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΛΗΔΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΙΑΣΩΝ ΣΑΒΒΑΔΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΙΚΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΝΑΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΟΚΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΕΛΒΕΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΜΟΡΦΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΘΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ Γάμοι Τέκνων Συναδέλφων Στα νέα ζευγάρια και τις οικογένειές τους, το Δ.Σ. εκφράζει θερμά συγχαρητήρια. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΜΠΑΣΗ ΑΟΥΑΝΤ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΤΣΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ DENCHEVA NADEZHDA ΣΤΑΤΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΗ ΔΑΝΑΗ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΒΡΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΦΡΙΤΖΑΛΑ ΟΛΓΑ ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ ΡΟΥΣΗΣ ΕΛΕΦΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΑΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΖΩΗ ΤΣΙΠΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΝΤΗΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΤΟΒΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΡΟΥΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΙΔΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ ΖΩΗ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΝΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΑΒΟΥ ΚΑΛΥΨΩ ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΗΛΙΑΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΥΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βραβεία Προόδου Δεν είναι πια μαζί μας Ο σύλλογος εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των συναδέλφων ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΕΞ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΡΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΧΡ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΒΑΣ. ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧAYTA MAΞ. ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΛΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝ. ΑΓΑΠΗ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΓΓΑ ΘΕΟΦΑΝΩ-ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΣΙΔΕΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ ΙΩΑΝ. ΑΝΝΑ ΜΠΑΜΠΑΡΕΣΟΣ ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΔΗΜ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗ ΝΙΚ. ΑΝΝΑ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑ ΠΑΥΛ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΙΒΑΚΤΑ ΚΩΝ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΕΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΣΤΕΦ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΛΩΡΟΥ ΙΑΣΜΗ-ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΝΗΜΑΧΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΖΑ ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΙΤΣΑ ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΚΚΟΥ ΔΑΝΑΗ-ΣΑΚΚΟΣ ΒΑΒΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΔΟΥΛΟΥ ΑΧΙΛ. ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΝΙΚ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑΣ ΛΟΓ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΕΤΡΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΥΠΑΚΗ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΙΑ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΔΗΜ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΜΙΧ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΒΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 15

16 ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 929 KΩΔ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ Μας ενημέρωσαν από το ΙΚΑ στις 26/5/2014 ότι οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων μας θα γίνεται από δω και στο εξής και μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015 την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Έτσι οι ημερομηνίες διαμορφώνονται ως εξής: ΙΟΥΝΙΟΣ 2014: Πέμπτη 29/5/2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014: Παρασκευή 27/6/2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014: Τετάρτη 30/7/2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014: Πέμπτη 28/8/2014 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014: Δευτέρα 29/9/2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014: Πέμπτη 30/10/2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014: Πέμπτη 27/11/2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015: Τρίτη 30/12/2014 Η παραπάνω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας από τις 26/5/2014.

17 Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, ΑΘΗΝΑ Τεύχος 142 Μάρτιος - Απρίλιος Οι Συνδικαλιστικές Κινήσεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας ΕΚΛΟΓΕΣ 28, 29, 30 Απριλίου έδρες Δ.Α.Κ.Σ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΑΚΕΣ Δ.Α.Κ.Ε.-Σ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 5 έδρες έδρες έδρα ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Μόνιμος στόχος των περικοπών είναι οι συνταξιούχοι

Μόνιμος στόχος των περικοπών είναι οι συνταξιούχοι Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 125 Μάϊος - Ιούνιος 2011 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: Αγώνας Επιβίωσης και Αξιοπρέπειας Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αποφάσεις πήρε το ΔΣ του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση της 19 και 20 Ιουνίου 2014

Σημαντικές αποφάσεις πήρε το ΔΣ του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση της 19 και 20 Ιουνίου 2014 Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 143 Μάιος - Ιούνιος 2014 www.ssete.gr Σημαντικές αποφάσεις πήρε το ΔΣ του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση της 19

Διαβάστε περισσότερα

ιµηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας ραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 138 Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Ως πότε το θα παίζεται κορώνα

ιµηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας ραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 138 Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Ως πότε το θα παίζεται κορώνα ιµηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας ραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 138 Ιούλιος - Αύγουστος 2013 w w w. s s e t e. g r Ως πότε το µέλλον µας θα παίζεται κορώνα γράµµατα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 140 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013. Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ. www.ssete.

Τεύχος 140 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013. Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ. www.ssete. Τεύχος 140 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013 Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ www.ssete.gr Περιεχόμενα Σημείωμα του εκδότη... 3 Ειδήσεις - Επικαιρότητα Συλλογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 4523 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 1971/05 ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 34 ΑΘΗΝΑ 104 32 Τηλ: 210 5241576-9 Αρ. φύλλου 262 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την ημερολόγιο 2014 Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ) Eoρτολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01 Βασίλης, Βασιλική 05 Θεώνη 06 Φώτης, Θεοφάνης, Φανή, Ιορδάνης, Φωτεινή, Θεοπούλα, Περιστέρα, Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 34 ΑΘΗΝΑ 104 32 Τηλ: 210 5241576-9 Αρ. φύλλου 248 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΤ-ΟΤΕ εκλογεσ πετ-οτε Όλα τα ψηφοδέλτια σελ. 7-19 Από δυό

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 145 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014 www.ssete.gr

Τεύχος 145 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014 www.ssete.gr Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 145 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014 www.ssete.gr Η αδιαλλαξία και οι απειλές της Διοίκησης της ΕΤΕ δεν θα μας λυγίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 4523 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 1971/05 ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 34 ΑΘΗΝΑ 104 32 Τηλ: 210 5241576-9 Αρ. φύλλου 249 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΚΑΙΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΚΑΙΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ιµηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας ραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 147 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015 www.ssete.gr Η Νέα ιοίκηση της ΕΤΕ και η σηµερινή Κυβέρνηση ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 2-7 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 2-7 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 2 Ιούλιος 2012 Αριθμός φύλλου 649 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ Ε Ν Τ Ρ I Κ Η Ε Φ Ο Ρ Ε Υ Τ I Κ Η Ε Π I Τ Ρ Ο Π Η Σ Ο Φ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ 1 5 - Α Θ Η Ν Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 2-7 Α Π Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή φαρμάκων στην επαρχία της εταιρίας ΑΒΒΟΤΤ LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ), Α.Β.Ε.Ε»

ΘΕΜΑ: «Αποστολή φαρμάκων στην επαρχία της εταιρίας ΑΒΒΟΤΤ LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ), Α.Β.Ε.Ε» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16, 10241-ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Χ.Κανή Αριθ. Τηλ.: 210-5213699

Διαβάστε περισσότερα

BHMA. της Aυτοδιοίκησης του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

BHMA. της Aυτοδιοίκησης του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας Φύλλο 226 Έτος 19ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 BHMA της Aυτοδιοίκησης του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας TΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ σελ. 4-6-10 ΞANΘOY

Διαβάστε περισσότερα

Σωματεία Αρτοποιών Μέλη της Ο.Α.Ε.

Σωματεία Αρτοποιών Μέλη της Ο.Α.Ε. Ο.Α.Ε.-Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Α.Ε.- ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος Διοικητικό Συμβούλιο Προεδρείο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΥΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Β ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: ΖΙΑΚΑΣ Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ: ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡ.

Διαβάστε περισσότερα

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ TEYXOΣ 22 IOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011. σελ.

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ TEYXOΣ 22 IOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011. σελ. TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ πιστοποιημενο δικτυο ΤΟΥ παγκοσμιου οργανισμου υγειασ-w.h.o. ISSN: 1790-6792 TEYXOΣ 22 IOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

KENTΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

KENTΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Mάρτιος 2012 Αριθμός φύλλου 647 KENTΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Το βιβλιάριο ασφάλισης (ΤΥΠΕΤ-ΙΚΑ) είναι απολύτως απαραίτητο για

Διαβάστε περισσότερα

Σωματεία Αρτοποιών Μέλη της Ο.Α.Ε.

Σωματεία Αρτοποιών Μέλη της Ο.Α.Ε. Ο.α.ε.-Δ.Συμβουλιο Ο.Α.Ε.-Σωματεία Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος Διοικητικό Συμβούλιο Προεδρείο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΥΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Β ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: ΖΙΑΚΑΣ Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ: ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡ.

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ.Π. & ΤΟΥ ΛΕΑΔΠΑ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟ 2013

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ.Π. & ΤΟΥ ΛΕΑΔΠΑ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟ 2013 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ.Π. & ΤΟΥ ΛΕΑΔΠΑ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟ 2013 «Εις τους Δικηγορικούς Συλλόγους και τα Διοικητικά Συμβούλια αυτών ανήκουσιν δ) η

Διαβάστε περισσότερα

του Συλλόγου Συνταξιούχων της ALPHA BANK Έτος 1 - Αριθμός φύλλου 1 - Ιούνιος 2011 ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

του Συλλόγου Συνταξιούχων της ALPHA BANK Έτος 1 - Αριθμός φύλλου 1 - Ιούνιος 2011 ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟ ΒΗΜΑ του Συλλόγου Συνταξιούχων της ALPHA BANK Έτος 1 - Αριθμός φύλλου 1 - Ιούνιος 2011 ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι του Συλλόγου μας βρισκόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Δήμων. του Υπουργείου Παιδείας. υγεία. Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας. Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Δήμων. του Υπουργείου Παιδείας. υγεία. Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας. Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ-W.H.O. Δήμων υγεία ISSN: 1790-6792 l ΤΕΥΧΟΣ 26 l Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ έκρινε το Δ Τμήμα του Αρείου Πάγου Σελ. 6

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ έκρινε το Δ Τμήμα του Αρείου Πάγου Σελ. 6 ΚΕΜΠΕ. ΑΘ 5399 του Συλλόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 106 79 AΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 3606071, 210 3604327, FAX: 210 3606347, E-mail: ssalpha8@otenet.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΕΔΡΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 12η Περ. ΠΑ, Λάρισα ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤ. Αιτωλοακαρνανίας 7η Περ. ΔΕ, Ναύπακτος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 14/7/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8589

Διαβάστε περισσότερα

«Ανατίναξαν» το φυσικό αέριο

«Ανατίναξαν» το φυσικό αέριο ΤΙΜΗ: 1 ευρώ ΕΤΟΣ 9ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ: 420 Εβδομαδιαία, πολιτική, οικονομική και κοινωνική εφημερίδα Διαβάστε τα κυριότερα άρθρα της εφημερίδας, στο blog του Πολίτη: hp://poliis-news. blogspo. com/ «Ανατίναξαν»

Διαβάστε περισσότερα

Σωματεία Αρτοποιών Μέλη της Ο.Α.Ε.

Σωματεία Αρτοποιών Μέλη της Ο.Α.Ε. Ο.Α.Ε.-Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Α.Ε.- ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος Διοικητικό Συμβούλιο Προεδρείο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΥΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Β ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: ΖΙΑΚΑΣ Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ: ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛ.Ε.Σ.ΠΑΙ.ΣΥ.Π. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛ.Ε.Σ.ΠΑΙ.ΣΥ.Π. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 3 Ελληνική Εταιρεία Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής του Προσώπου Επιστημονική Εταιρεία για την προώθηση της Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής του Προσώπου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυβέρνηση συνεργασίας Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜ.ΑΡ.

Κυβέρνηση συνεργασίας Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜ.ΑΡ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 280 ΤΙΜΗ 0,10 Κυβέρνηση συνεργασίας Ν.Δ. ΠΑΣΟΚ ΔΗΜ.ΑΡ. «Ζητώ από τον ελληνικό λαό πατριωτισμό και αρραγή εθνική ενότητα και εμπιστοσύνη.

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι!

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι! ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ νοσηλευτικη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ Βασ. Σοφίας 117 11521 Αθήνα ΤΕΥΧΟΣ: Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2015 34 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥνΟ - ΕΣΥ Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι! ΠΑΣΥνΟ -

Διαβάστε περισσότερα

ύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές διαδικασίες την 5. Ανθστή (ΤΜΣ) Γεώργιο Μπάκο αναμνηστική

ύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές διαδικασίες την 5. Ανθστή (ΤΜΣ) Γεώργιο Μπάκο αναμνηστική 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 237 ÅÊÄÏÔÇÓ: Ä.Ó. Ôïõ Ó.Á.Ó. - Ãñáöåßá: Áêáäçìßáò 27Á, 106 71, ÁèÞíá, Ôçë.: 210 3634 377, Fax: 210 3634 391, Êùäéêüò 1942, www.sastya.gr, e-mail: sas@sastya.gr Ετήσια Γ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης καταλυτική δράση για την επιτυχία του εγχειρήματος θα έχουν και τα οικονομικά μέσα που θα δια-

Επίσης καταλυτική δράση για την επιτυχία του εγχειρήματος θα έχουν και τα οικονομικά μέσα που θα δια- editorial Από τη θεωρία στην πράξη περνά ο «Καλλικράτης». Ηδη οι αιρετοί και εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση κλήθηκαν, ταυτόχρονα, να μυηθούν στα μυστικά του, να εμπεδώσουν τις αλλαγές και να τις δρομολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα