Οι Συνδικαλιστικές Κινήσεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Συνδικαλιστικές Κινήσεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας"

Transcript

1 Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, ΑΘΗΝΑ Τεύχος 142 Μάρτιος - Απρίλιος Οι Συνδικαλιστικές Κινήσεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας ΕΚΛΟΓΕΣ 28, 29, 30 Απριλίου έδρες Δ.Α.Κ.Σ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΑΚΕΣ Δ.Α.Κ.Ε.-Σ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 5 έδρες έδρες έδρα ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

2 Περιεχόμενα Ενημέρωση από το ΣΣΕΤΕ για την καταβολή του εφάπαξ...2 Σημείωμα του εκδότη...3 Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης 20/03/ Πρακτικό διεξαγωγής αρχαιρεσιών Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος της 28, 29 και 30 Απριλίου Ανακοίνωση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος για τη σύνθεση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου...14 Κοινωνικά...15 Ενημέρωση από το ΣΣΕΤΕ για την καταβολή του εφάπαξ Σας ενημερώνουμε ότι το εφάπαξ των συναδέλφων που συνταξιοδοτήθηκαν τα έτη 2012 και 2013 (εκτός Εθελουσίας) θα καταβληθεί βάσει του τροποποιημένου την 17/12/2013 καταστατικού του όπως παρακάτω: Τον Ιούνιο του 2014 έχει προγραμματισθεί να καταβληθεί: 1) H δεύτερη δόση του εφάπαξ στους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν το ) Η πρώτη δόση του εφάπαξ στους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν το 2013 (εκτός Εθελουσίας) Τον Ιούλιο του 2014 έχει προγραμματισθεί vα καταβληθεί: 1) Η τρίτη δόση του εφάπαξ στους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν το ) Η δεύτερη δόση του εφάπαξ στους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν το 2013 (εκτός Εθελουσίας). Συνάδελφοι, Το Δ.Σ. επίσης θέλει να σας διαβεβαιώσει ότι καμία απόφασή του δεν έχει αλλάξει και σύντομα θα έχουμε νέα από τις νομικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει. Δ.Α.Κ.Σ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, ΑΘΗΝΑ Τεύχος 142 Μάρτιος - Απρίλιος Οι Συνδικαλιστικές Κινήσεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΑΚΕΣ 28, 29, 30 Απριλίου έδρες Δ.Α.Κ.Ε.-Σ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 5 έδρες 2 έδρες «ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ» Διμηνιαία Έκδοση: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 KΩΔ Ιδιοκτήτης Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΤΕ (Δραγατσανίου ΑΘΗΝΑ) Τηλ.: , FAX: Εκδότης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Πρόεδρος Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΤΕ Παραγωγή - Εκτύπωση ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ Τηλ.: , 434 Ìðïñåßôå íá ìáò âñåßôå: ôçë.: & blog: www. allesta.wordpress.com ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ÓÕÍÄÉÊÁËÉÓÔÉÊÇ ÊÉÍÇÓÇ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ ÙÍ ÅÈÍÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ Ï áñéèìüò ôïõ ëïãáñéáóìïý ìáò åßíáé ÅÔÅ Óüëùíïò 151/ Ï «ÊÁÕÃÁÓ» ÁÍÁÌÅÓÁ ÓÅ ÄÕÏ «ÏÌÁÄÅÓ» Å ÅÉ ÅÃÊËÙÂÉÓÅÉ ÔÇÍ ÁÍÁÃÊÁÉÁ ÊÏÉÍÇ ÓÕÍÄÉÊÁËÉÓÔÉÊÇ ÄÑÁÓÇ ÔÙÍ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ÊÁÉ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ ÙÍ ÔÇÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÓõíáäÝëöéóóåò, ÓõíÜäåëöïé, íá «äþãìá» ôïõ åãêëùâéóìïý ðïõ áíáöýñïõìå óôïí ôßôëï åßíáé êáé ôï üôé ðñüóöáôá åêäüèçêáí äýï ùñéóôýò áíáêïéíþóåéò ãéá ôï óïâáñüôáôï æþôçìá ôïõ «ãüìïõ» ÅèíéêÞò-Eurobank! ( ùñßò ïõóéáóôéêýò äéáöïñýò óôï ðåñéå üìåíï). Åß áìå êáé ôï ðñïçãïýìåíï 11ìçíï óþñéáë ùò ðñïò ôç «äéåêäßêçóç êáé õðïãñáöþ ôçò ðñüóöáôçò ÅéäéêÞò Ó.Ó.Å.». Åííïïýìå âýâáéá ôéò «ïìüäåò» áõôþí «ãýñù áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Ä.Ó. ôïõ ÓÕÅÔÅ» êáé ôçí Üëëç «ãýñù áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Óõëëüãïõ Ôáìåéáêþí», äçëáäþ ïìüäåò ôçò ßäéáò ðïëéôéêïóõíäéêáëéóôéêþò ìþôñáò, áõôþò ôçò ÄÇ- ÓÕÅ / ÐÁÓÊÅ. Ðßóù ôïõò óôïé Þèçêáí áíôßóôïé á ç ÄÁ- ÊÅ/ÓÕÅÔÅ êáé ôï Ðñïåäñåßï ôïõ Óõëëüãïõ Óõíôáîéïý ùí. Íá êáôåâüóïõìå áõôü ôï «Ýñãï» Áãíïïýìå êáé äåí ìáò åíäéáöýñïõí ïé «äéáöïñýò» êáé «äéáöùíßåò» ôïõò. Áñíïýìáóôå ôïí åãêëùâéóìü ðïõ åðéâüëëïõí óôçí áíáãêáßá êïéíþ äñüóç ÏËÙÍ ôùí åñãáæïìýíùí êáé óõíôáîéïý ùí ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò. Óáò ðñïôåßíïõìå íá êüøåôå êáé íá öùôïôõðþóåôå ôï ðáñáêüôù õðüìíçìá. Íá ôï õðïãñüøåôå êáé íá æçôþóåôå íá ôï óõíõðïãñüøïõí êáé Üëëïé ãíùóôïß óáò óõíüäåëöïé. Íá ôï äéáâéâüóåôå óôá ÄéïéêçôéêÜ óõìâïýëéá, ôá õäñïìéêü Þ ìå fax. ÁíÜëïãç äéáäéêáóßá åðéäéþêïõìå êáé ìåôáîý ôùí åí åíåñãåßá óõíáäýëöùí. Όσοι επιθυμούν να διαφημιστούν μέσω του περιοδικού μας μπορούν να απευθύνονται στο Τηλέφωνο , (αρμόδιος ο A Αντιπρόεδρος κ. Ανέστης Πίσχινας) 2 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Ç ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ ÔÇÓ «ÁËËÅÓÔÁ» ÁèÞíá, ÐÑÏÓ ÔÏ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕÅÔÅ, ÓÏÖÏÊËÅÏÕÓ 15, ÁÈÇÍÁ, FAX ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ ÙÍ ÅÔÅ, ÄÑÁÃÁÔÓÁÍÉÏÕ 8, ÁÈÇÍÁ, FAX ÓõíÜäåëöïé, Âéþíïõìå ôïí êïéíùíéêü, ïéêïíïìéêü, ðïëéôéêü Áñìáãåääþíá áðü ôç íåïöéëåëåýèåñç, ìíçìïíéáêþ ðïëéôéêþ. Ôþñá ðñïóôýèçêáí êáé Üëëá óýíèåôá ðñïâëþìáôá ìå ôç «óõã þíåõóç» ÅèíéêÞò êáé Eurobank. ÁÎÉÙÍÏÕÌÅ ÍÁ ÐÁÑÁÌÅÑÉÓÔÏÕÍ ïé øåõôïäéáöïñýò êáé íá ðñï ùñþóåôå áìýóùò óå Ýíôéìï, äçìïêñáôéêü êáé äçìüóéï äéüëïãï ìå óôü ï áßá êïéíþ äñüóç ãéá íá õðåñáóðßóïõìå ôéò èýóåéò åñãáóßáò óôç «íýá» ÅèíéêÞ, 1 έδρα

3 Το σημείωμα του εκδότη Αγαπητοί συνάδελφοι, Οι εκλογές τελείωσαν. Οι συνάδελφοι εξέφρασαν τη βούλησή τους. Στο τεύχος του περιοδικού που έχετε στα χέρια σας θα βρείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα σύμφωνα με την ανακήρυξη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Θέλω να πιστεύω, ότι το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο που ήδη συγκροτήθηκε σε σώμα θα εργαστεί φιλότιμα, πέρα από παραταξιακές αντιπαραθέσεις για την αντιμετώπιση των κρίσιμων ανοικτών θεμάτων που απασχολούν τους συναδέλφους και το Σύλλογο στο σύνολό του. Αν κάνω μία προσπάθεια να αποκωδικοποιήσω το μήνυμα που στείλατε με τη συμμετοχή σας στην εκλογική διαδικασία θα σημείωνα τα ακόλουθα: Το ποσοστό της συμμετοχής των συναδέλφων διατηρήθηκε, σημάδι του ενδιαφέροντος και του ρόλου που διαδραματίζει ο Σύλλογος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Δεν μας καθησυχάζει βεβαίως το σημαντικό ποσοστό αποχής και στόχος όλων μας πρέπει να είναι η αποκατάσταση της αμεσότητας στην επικοινωνία και την ενημέρωση όλων των συναδέλφων. Οι συνάδελφοι μας έδωσαν την κατεύθυνση και τους στόχους που πρέπει να υπηρετήσουμε αυτή την τριετία. Και ήταν σαφείς. Υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που κατά προτεραιότητα και με απόλυτη ομοψυχία και συστράτευση θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σε αυτό το πνεύμα, προσωπικά δεσμεύομαι, κατά προτεραιότητα, να τεθούν τα θέματα: 1) Tου Λογαριασμού Επικούρησης για την διατήρηση του νομικού πλαισίου που το διέπει 2) Tου Ταμείου Αυτασφάλειας για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων 3) Tου ΤΥΠΕΤ, για τη στήριξη του αυτοδιαχειριζόμενου και αυτοδιοικούμενου χαρακτήρα του, της ισότιμης συμμετοχής των συνταξιούχων στα όργανα Διοίκησής του, της ισότιμης ιατροφαρμακευτικής απόψεως μεταξύ Κέντρου - Θεσ/νίκης - Περιφέρειας. 4) Της βελτίωσης των διευκολύνσεων προς τους επιβαρυμένους με δάνεια συναδέλφους. Γνωρίζοντας ότι η επίτευξη αυτών των στόχων απαιτεί πολλή κι ομαδική δουλειά και καλή οργάνωση, υπόσχομαι εκ μέρους όλων των μελών του ΔΣ, να εργαστούμε ακούραστα προς αυτή την κατεύθυνση. Καλή δουλειά σε όλους μας. Σας ζητώ να είστε συνεχώς στο πλάι του Συλλόγου. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Βαγγέλης Μαύρος Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 3

4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20/03/2014 Σήμερα, την 20/3/2014, συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: ΒΛΑΣΤΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΔΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΑΛΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κατά το άνοιγμα της κάλπης και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων παρόντες ήταν: ΒΛΑΣΤΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ, ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Mετά το άνοιγμα της κάλπης και την καταμέτρηση των σφραγισμένων φακέλων, για την ψηφοφορία που διεξήχθη στο ξενοδοχείο CARAVEL για την Απαλλαγή των πεπραγμένων του Δ.Σ του Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΤΕ για το χρονικό διάστημα από 1/1/ /12/2013, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Σύνολο μελών ΣΣΕΤΕ : Παρόντες στη Γ.Σ : Ψήφισαν : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ: Ευρέθησαν για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ: ΝΑΙ : 758 ΟΧΙ : 339 ΑΚΥΡΑ : 46 ΛΕΥΚΑ : 48 Ευρέθησαν για τον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ: ΝΑΙ : 766 ΟΧΙ : 342 ΑΚΥΡΑ : 34 ΛΕΥΚΑ : 49 Μετά από αυτό το αποτέλεσμα απαλλάσσεται το Δ.Σ. του Συλλόγου Συντ/χων ΕΤΕ πάσης ευθύνης για την ελεγχόμενη περίοδο από 1/1/ /12/2013. Η Εφορευτική Επιτροπή ΒΛΑΣΤΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ, ΔΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΛΑΧΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΜΠΑΛΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 4 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

5 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 28, 29 και 30 Απριλίου 2014 Στην Αθήνα σήμερα την 28/4/14, συνήλθε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία εξελέγη νομίμως κατά την πρώτη ημέρα (20/3/14) της Γενικής Συνελεύσεως αποτελούμενη από τους: 1. Δάρρας Ιωάννης Πρόεδρος Εφορευτικής Επιτροπής 2. Αναστασίου Κων/νος Μέλος 3. Βλαστού Περσεφόνη Μέλος 4. Κοσκινά Αντωνία Μέλος 5. Θεοτοκάτου Ασημίνα Μέλος 6. Βλαχοχρήστου Μαριάννα Μέλος Την 9η πρωινή της 28/4/2014 προσήλθαμε στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Δραγατσανίου 8, Αθήνα όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Παραλάβαμε τα αναγκαία υλικά (κάλπες, φακέλους κλπ) όπως και αριθμό ψηφοδελτίων των παρατάξεων: 1) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 2) «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΤΕ» 3) «ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΚΕΣ» 4) «ΑΛΛΕΣΤΑ» 5) «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» 6) «ΕΝΙΑΙΑ» Παρελήφθη επίσης και ίσος αριθμός λευκών ψηφοδελτίων. Οι εκλογές έγιναν /4/2014 και τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα βάσει του Καταστατικού και οι νόμιμες διαδικασίες. Στις 30/4/2014 αμέσως μετά το τέλος της ψηφοφορίας παρουσία όλων των μελών της ΚΕΕ και όλων των επικεφαλής ή εκπροσώπων των παρατάξεων προσήλθαμε για τη διαλογή των ψήφων στο χώρο που έγινε η ψηφοφορία. Από την Κ.Ε.Ε ελέχθηκαν οι κάλπες των εκλογικών κέντρων των Αθηνών καθώς και των φακέλων που παρελήφθηκαν από τις τοπικές εφορευτικές επιτροπές της επικράτειας και αφού διεπιστώθηκε το απαραβίαστό τους ανοίχθηκαν. Μετρήθηκαν έγκυροι φάκελοι για την περιοχή της Αττικής και έγκυροι φάκελοι από την επαρχία, σύνολο και συγκεκριμένα από τις παρακάτω τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές της Επικράτειας: (Εκλογικά Κέντρα Φλώρινας, Αταλάντης, Τρικάλων, Ναυπάκτου, Καρπενησίου, Λευκάδας, Βέροιας, Σαντορίνης, Κατερίνης, Κοζάνης, Ηγουμενίτσας, Χανίων, Κως, Κομοτηνής, Αλεξ/πολης, Αρκαδίας, Καστοριάς, Πύργου, Πρέβεζας, Ιστιαίας, Ζακύνθου, Εδεσσας, Νάουσας, Χίου, Νάξου, Αμφισσας, Ρεθύμνου, Καλύμνου, Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 5

6 Αγ. Νικολάου, Λιβαδειάς, Πολύγυρου, Ξάνθης, Αρτας, Ναυπλίου, Βόλου, Πάρου, Κορίνθου, Ηρακλείου, Καλαμάτας, Σάμου, Σπάρτης, Μυτιλήνης, Σητείας, Κιλκίς, Ιεράπετρας, Θήβας, Δράμας, Σύρου, Σερρών, Καβάλας, Λάρισας, Κερκύρας, Χαλκίδας, Μεσολόγγι, Αλιβερίου, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Αγρινίου, Αχαίας, Λαμίας, Ορεστιάδας, Αμαλιάδας, Ρόδου, Θεσ/νίκης, Πειραιώς, Ελευσίνας, Γλυφάδας, Κορωπίου, Ψυχικού, Κηφισιάς.). Αφού έγινε συμφωνία των φακέλων με τις καταστάσεις ψηφισάντων αναμίχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού και άρχισε η διαλογή των ψήφων. Μετά το άνοιγμα των φακέλων τα ψηφοδέλτια ένα προς ένα αριθμήθηκαν από την ΚΕΕ και έλαβαν ως έξής: 1) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ψήφους. 2) «ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΚΕΣ», ) «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΤΕ», ) «ΑΛΛΕΣΤΑ» ) «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΤΕ» 320 ψήφους. 6) «ΕΝΙΑΙΑ» 285 ψήφους. ΛΕΥΚΑ 39 ΑΚΥΡΑ 88 Μετά τη διαπίστωση του αποτελέσματος η Εφορευτική Επιτροπή διαίρεσε το σύνολο των εγκύρων μείον τα άκυρα ψηφοδελτίων με τον αριθμό 15 σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού οπότε προσδιορίσθηκε ότι το εκλογικό μέτρο είναι ο αριθμός 368 1) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ψήφους, 5 έδρες από την Α κατανομή, 1 έδρα από την Β κατανομή και μια από την Γ κατανομή σύνολο 7 έδρες. 2) «ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΚΕΣ», 1.558, 4 έδρες από την Α κατανομή και 1 έδρα από την Γ κατανομή, σύνολο 5 έδρες. 3) «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΤΕ», 804, 2 έδρες από την Α κατανομή, σύνολο 2 έδρες. 4) «ΑΛΛΕΣΤΑ» 434, 1 έδρα. 5) «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΤΕ» 320 ψήφους, καμμία έδρα. 6) «ΕΝΙΑΙΑ» 285 ψήφους, καμμία έδρα. Στις 5/5/14 άρχισε η διαλογή των σταυρών προτίμησης και μετά από την καταμέτρηση εκλέγονται οι υποψήφιοι που εμφανίζονται στις επισυναπτόμενες καταστάσεις με το σύνολο των σταυρών προτίμησης που έλαβε ο καθένας. Κατόπιν των ανωτέρω, εκλέγονται: 6 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1) ΜΑΥΡΟΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5) ΜΠΑΝΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣ/ΚΗ 2) ΜΥΖΗΘΡΑ ΜΑΡΙΑ 6) ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΡΑ 3) ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ Ι. ΝΙΚ. 7) ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 4) ΛΕΚΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΑΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ ΚΟΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΟΡΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣ/ΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΜΑΥΡΟΣ ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΚΗ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΜΙΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΕΝΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕΓΛΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΛΕΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Από το άρθρο 13 του Καταστατικού προκύπτει: Για την Εξελεγκτική Επιτροπή ΤΑΚΤΙΚA MEΛΗ ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΛΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Στις 6/5/2014 άρχισε η διαλογή σταυρών προτίμησης για την ΟΣΤΟΕ. Μετά την καταμέτρηση εκλέγονται οι 119 σύνεδροι που εκπροσωπούν το Σύλλογο ανάλογα με το ποσοστό που πήραν οι παρατάξεις στις αρχαιρεσίες: Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 7

8 Για την ΟΣΤΟΕ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 1 Τζούλης Αλέξανδρος ΑΘΗΝΑ 2 Μαύρος Ευάγγελος ΑΘΗΝΑ 3 Πανούσης Μιχάλης ΑΘΗΝΑ 4 Ρώτας Παντελής ΑΘΗΝΑ 5 Μπαρμπαρέσος Νικόλαος ΑΘΗΝΑ 6 Αγάθος Γεώργιος ΑΘΗΝΑ 7 Μυζήθρα Μαρία ΑΘΗΝΑ 8 Παπάζογλου Κων/ντία ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 9 Μπανακάκη Ελένη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 10 Πρεβεζάνος Νίκος ΠΑΤΡΑ 11 Νικούδη Ευγενία ΛΑΡΙΣΑ 12 Δήμος Γεώργιος ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Καρύδη Ευανθία ΚΕΡΚΥΡΑ 14 Βασιλονικολού Γεωργία ΣΕΡΡΕΣ 15 Κουφός Γεώργιος ΑΘΗΝΑ 16 Σκουτέλα Ευαγγελία ΑΡΤΑ 17 Γρίβα Ελένη ΛΑΜΙΑ 18 Τουντασάκη - Ευθυμίου Ειρήνη ΡΟΔΟΣ 19 Καπετάνιου Σοφία ΧΑΛΚΙΔΑ 20 Παπαδοπούλου Ελένη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21 Λεκκος Βασίλειος ΑΘΗΝΑ 22 Σαραφιανός Στυλιανός ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23 Ζορμπας Κων/νος ΑΘΗΝΑ 24 Τσόπελας Δημήτριος ΑΘΗΝΑ 25 Ζαχαριουδάκης Γεώργιος ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26 Μαίλης Γεώργιος ΑΘΗΝΑ 27 Βούρης Ευάγγελος ΑΘΗΝΑ 28 Μανιάτης Γεώργιος ΤΡΙΠΟΛΗ 29 Σφακιανάκης Ανδρέας ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 Σαατζόγλου Γεώργιος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 31 Χρηστίδης Κώστας ΔΡΑΜΑ 32 Σταμέλος Γεώργιος ΑΘΗΝΑ 33 Σαπουντζάκης Μιχάλης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 34 Κολλίγρης Κων/νος ΑΘΗΝΑ 35 Ανδρόνικος Ευστράτιος ΑΘΗΝΑ 36 Σταυλιώτης Ιωάννης ΠΑΤΡΑ 37 Κόνιαρης Κων/νος ΚΑΛΑΜΑΤΑ 38 Νάσκος Στέφανος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 39 Διακαντώνη Μαρία ΡΟΔΟΣ 40 Ρούτσης Χαρίλαος(Χάρης) ΑΘΗΝΑ 41 Σκαρλατάκη Ειρήνη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 42 Παπαδόπουλος Δημήτριος ΝΑΟΥΣΑ 43 Αθανασιάδης Νικόλαος ΑΘΗΝΑ 44 Μαυροκεφάλου Ελένη ΛΕΥΚΑΔΑ 45 Γρίβα Θεανώ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 46 Παπάζογλου Θεμελίνα ΚΑΛΥΜΝΟΣ 47 Χατζηδημητρίου Παναγιώτης ΒΟΛΟΣ 48 Θεοδοσίου Θεοδόσης ΠΡΕΒΕΖΑ 8 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

9 49 Σαριδάκης Γεώργιος ΧΑΝΙΑ 50 Κατσώλας Κων/νος ΣΠΑΡΤΗ 51 Σαρρής Φίλιππος ΚΩΣ 52 Βοζίκη Χρυσάνθη ΣΕΡΡΕΣ 53 Μπουνιάς Παντελής ΑΙΓΙΟ 54 Καφαντάρης Γεώργιος ΝΑΥΠΛΙΟ 55 Παπακώστα Βασιλική ΙΩΑΝΝΙΝΑ 56 Καριώτης Δημήτριος ΑΘΗΝΑ 57 Ζέρβας Γεώργιος ΚΑΒΑΛΑ 58 Κανελάκης Γεώργιος ΧΑΝΙΑ 59 Γραμμένος Νικόλαος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 60 Φράγκος Νικόλαος ΠΑΤΡΑ 61 Πασσά Μαρία ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 62 Μουρατίδου Ελένη ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 63 Φωτιάδης Χρήστος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 64 Καραγιαννόπουλος Ανδρέας ΑΘΗΝΑ 65 Χουλιάρας Νικόλαος ΠΑΤΡΑ 66 Εξαρχος Ιωάννης ΛΑΡΙΣΑ 67 Κεφαλογιάννης Μιχάλης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 68 Μαυραειδή Ελένη ΑΜΦΙΣΣΑ 69 Θεοδοσίου Χρυσούλα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 70 Καραγιάννης Θεόδωρος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 71 Ρούπας Δημήτριος ΠΑΤΡΑ 72 Ματθαίου Καλλιόπη ΑΘΗΝΑ 73 Σπανογιάννη Τρισεύγενη ΑΜΑΛΙΑΔΑ 74 Χριστοδούλου Ιωάννα ΑΘΗΝΑ 75 Φουκαράκη Ανδριάννα ΑΘΗΝΑ 76 Παπαδόπουλος Βασίλειος ΠΑΤΡΑ 77 Καραχάλιος Λύσσανδρος ΑΘΗΝΑ 78 Γεωργίου Ηλίας ΑΘΗΝΑ 79 Αθανασέλλης Δημήτριος ΜΥΤΙΛΗΝΗ 80 Τσουρμπάκης Παύλος ΡΕΘΥΜΝΟ 81 Σακατιάς Βλάσσιος ΚΑΒΑΛΑ 82 Δρούγκας Χρήστος ΑΡΓΟΣ 83 Καραβίδα Στυλιανή ΚΟΖΑΝΗ 84 Παπαζαχαρίου Κων/νος ΑΘΗΝΑ 85 Γκιαούρης Ιωάννης ΚΟΖΑΝΗ 86 Σουφλάκος Επαμεινώνδας ΑΘΗΝΑ 87 Βεσσαλά Μαρία ΑΘΗΝΑ 88 Οικονομόπουλος Χαράλαμπος ΠΥΡΓΟΣ 89 Ντέλη Αικατερίνη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 90 Τσακιρούδης Ιωάννης ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μετά από έξι παραιτήσεις τακτικών μελών της Ανεξάρτητης Ενωτικής Συνεργασίας για την ΟΣΤΟΕ εκλέγονται τα πρώτα 6 αναπληρωματικά μέλη: Παπάζογλου Θεμελίνα - Κάλυμνος, Χατζηδημητρίου Παναγιώτης - Βόλος, Θεοδοσίου Θεοδόσης- Πρέβεζα, Σαριδάκης Γιώργος - Χανιά, Κατσώλας Κων/νος - Σπάρτη, Σαρρής Φίλιππος - Κως Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 9

10 Δ.Α.Κ.Σ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ Για την ΟΣΤΟΕ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΑΚΕΣ Δ.Α.Κ.Ε.-Σ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 1 Πίσκοπος Νικόλαος ΑΘΗΝΑ 2 Πορτούλας Ιωάννης ΑΘΗΝΑ 3 Κωνσταντέλλος Βασίλης ΑΘΗΝΑ 4 Κοτρωνάκης Χαράλαμπος ΒΥΡΩΝΑΣ 5 Χρυσαργύρης Δημήτριος ΚΑΤΕΡΙΝΗ 6 Παπαδάκης Ευάγγελος ΧΑΝΙΑ 7 Γιαννακός Σωτήριος ΚΑΡΔΙΤΣΑ 8 Δημητρίου Θεόδωρος ΛΑΡΙΣΑ 9 Δραγώνας Κων/νος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 10 Κορακάκης Αντώνιος ΑΜΦΙΣΣΑ 11 Κάτσικας Πέτρος ΛΑΜΙΑ 12 Ηλιοπούλου Αντιόπη ΑΘΗΝΑ 13 Καλαιτζάκης Στυλιανός ΧΑΝΙΑ 14 Γούνης Θεόδωρος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15 Τσαπαρίκου Γαρυφαλλιά ΑΘΗΝΑ 16 Μάλλιου Γεωργία ΠΑΤΡΑ 17 Σίσκας Σπυρίδων ΚΕΡΚΥΡΑ 18 Τσιάπος Θεοχάρης ΔΡΑΜΑ 19 Χριστοδούλου Χρήστος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 20 Καλογήρου Αννα ΒΕΡΟΙΑ 21 Παπαγεωργίου Ναούμ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 22 Προβατίδης Θεόφιλος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23 Στεφανίδου Χαρίκλεια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 24 Καραμαύρος Δημήτριος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 25 Κίτσιος Βασίλειος ΠΡΕΒΕΖΑ 26 Καραγιάννης Ευάγγελος ΑΘΗΝΑ 27 Νικολαίδου Ιωάννα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 28 Σαλούστρος Μιχαήλ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29 Καραδιαμαντής Ελευθέριος ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 30 Παπουτσής Νικόλαος ΑΘΗΝΑ 31 Πέρος Βασίλειος ΡΟΔΟΣ 32 Σιώμος Χρήστος ΦΑΡΣΑΛΑ 33 Ρουσσάκης Κων/νος ΑΘΗΝΑ 34 Δρακούσης Μιλτιάδης ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 35 Βατσινέας Παναγιώτης ΑΘΗΝΑ 36 Βάλιος Στυλιανός ΜΥΤΙΛΗΝΗ 37 Βλάχος Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ 38 Μυστακίδης Ιωάννης ΑΘΗΝΑ 39 Χαρέλης Αναστάσιος ΚΑΒΑΛΑ 40 Κουρίνος Μιχάλης ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41 Διετής Δημήτριος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 42 Σιάφος Απόστολος ΛΑΡΙΣΑ 43 Κουτσοσίμος Δημήτριος ΚΟΖΑΝΗ 44 Πολύζος Δημήτριος ΚΑΡΔΙΤΣΑ 45 Αστάρης Ιωάννης ΑΘΗΝΑ 46 Ρωμανός Παναγιώτης ΑΘΗΝΑ 47 Χατζηπανταζής Γεώργιος ΣΕΡΡΕΣ 48 Πιτένης Δημήτριος ΒΟΛΟΣ 49 Βουλγαρίδης Τριαντάφυλλος ΚΑΒΑΛΑ 50 Φατζίκη Ρεκούτη Ασήμω ΠΑΤΡΑ 51 Φεργάδη Αικατερίνη ΗΡΑΚΛΕΙΟ 52 Διαμαντόπουλος Δημήτριος ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

11 53 Τσουμίτας Σταύρος ΦΛΩΡΙΝΑ 54 Καπερώνης Κων/νος ΤΡΙΚΑΛΑ 55 Γκορέζης Ιωάννης ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 56 Καλοπίσης Αθανάσιος ΤΡΙΠΟΛΗ 57 Γκούβας Βασίλειος ΑΘΗΝΑ 58 Κουρμούλης Μιχαήλ ΡΕΘΥΜΝΟ 59 Καπασσάς Ιωάννης ΑΘΗΝΑ 60 Μάρκου Ιωάννης ΑΤΑΛΑΝΤΗ 61 Παπαναστασίου Κων/νος ΤΡΙΚΑΛΑ 62 Καλυβόπουλος Γεώργιος ΑΓΡΙΝΙΟ 63 Γιαννόπουλος Αθανάσιος ΚΑΣΤΟΡΙΑ 64 Καμπάς Μιχαήλ ΞΑΝΘΗ 65 Τσίρκας Παναγιώτης ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 66 Βακρινού Νικολίτσα ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 67 Κοντογιάννης Ευάγγελος ΚΗΦΙΣΙΑ 68 Ντέλλης Χρυσόστομος ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Για την ΟΣΤΟΕ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 1 Πίσχινας Ανέστης ΑΘΗΝΑ 2 Καραγιαννίδου Κυριακή ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3 Καπετανάκης Παναγιώτης ΒΕΡΟΙΑ 4 Παπασπυρόπουλος Αλέκος ΠΑΤΡΑ 5 Ανδρόνικος Δημήτριος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 6 Μάνος Θεόδωρος ΠΑΤΡΑ 7 Χρυσαλάς Ιωάννης ΑΘΗΝΑ 8 Χριστουλάκης Μιχαήλ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 Μουσαβερές Τηλέμαχος ΑΘΗΝΑ 10 Πίγκος Μιχάλης ΑΘΗΝΑ 11 Σταυρίδης Ιωάννης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 12 Χάιδας Γεώργιος ΛΑΡΙΣΑ 13 Μάτζαρης Γιάννης ΚΑΒΑΛΑ 14 Μαυρομμάτη Ιωάννα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15 Παρίσογλου Θεοδωρα ΑΘΗΝΑ 16 Νοτοπούλου Ελένη ΚΑΡΔΙΤΣΑ 17 Βασιλακάκη Κων/να ΣΕΡΡΕΣ 18 Πλαστήρας Βασίλης ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 19 Καραπαύλος Ανδρέας ΑΘΗΝΑ 20 Λιούρτας Κων/νος ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21 Στάμου Δημήτριος ΑΓΡΙΝΙΟ 22 Καρτσώλη Τρυφωνία ΕΔΕΣΣΑ 23 Δημηροπούλου Καλλιόπη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 24 Χάψαλη Ελένη ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 25 Καλαγκιάς Αντώνης ΧΙΟΣ 26 Καρβέλα Ευγενία ΧΑΛΚΙΔΑ 27 Πάγκαλος Τιμολέων ΑΘΗΝΑ 28 Χριστοφίδης Μιχάλης ΑΘΗΝΑ 29 Μουντράκης Νίκος ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 30 Αναστασίου Αναστάσιος ΑΡΤΑ 31 Πουλόπουλος Γρηγόριος ΚΑΛΑΜΑΤΑ 32 Μπαναβάς Νίκος Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 33 Κλαουδάτου Ελένη ΠΑΤΡΑ 34 Γιάκαλη Ελένη ΜΥΤΙΛΗΝΗ 35 Μαντής Δημήτριος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 36 Σοφιανός Λεωνίδας ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 11

12 Για την ΟΣΤΟΕ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 1 Μαυροφόρος Μανόλης ΑΘΗΝΑ 2 Καλύβης Αλέκος ΑΘΗΝΑ 3 Δάλκα Μίνα ΑΘΗΝΑ 4 Βλασσόπουλος Μάκης ΑΘΗΝΑ 5 Σουλτανίδου Χριστίνα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 6 Καφαντάρη Χαρά ΑΘΗΝΑ 7 Αδαμοπούλου Ελένη ΑΘΗΝΑ 8 Δέγλερη Μαρία ΑΘΗΝΑ 9 Χαβενετίδης Παύλος ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 10 Μονοκρούσος Λευτέρης ΑΘΗΝΑ 11 Βερύκιος Ανδρέας ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 12 Τουρόγιαννη Βιβή ΑΘΗΝΑ 13 Κονταρίνης Πέτρος ΑΘΗΝΑ 14 Θεοδωρίδης Γιάννης ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15 Χατζηνεοφύτου Γιώργος ΑΘΗΝΑ 16 Ξύδης Γεώργιος ΑΘΗΝΑ 17 Ξύδης Γιάννης ΑΘΗΝΑ 18 Ψαρράς Γιώργος ΑΘΗΝΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 24 H K.E.E. συνεδρίασε σήμερα 14/5/2014 με θέμα αντικατάσταση του μέλους του Δ.Σ. κ. Μανόλη Μαυροφόρου. Ύστερα από τις παραιτήσεις του συναδέλφου κ. Μανόλη Μαυροφόρου από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του συναδέλφου κ. Α. Καλύβη από αναπληρωματικό μέλος και της συναδέλφου κα Χ. Καφαντάρη επίσης από αναπληρωματικό μέλος, ανακηρύσσουμε ως τακτικό μέλος του Δ.Σ. το συνάδελφο κ. Βλασσόπουλο Γεράσιμο και αναπληρωματικό μέλος τη συνάδελφο κα Μ. Δέγλερη. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Δάρρας ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Περσ. Βλαστού, Κων/νος Αναστασίου, Αντωνία Κοσκινά, Μίνα Θεοτοκάτου ΤΑ Μαριάννα Βλαχοχρήστου 12 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

13 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Ε.Τ.Ε. Για την ΟΣΤΟΕ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 1 Μυλωνάς Γιάννης ΑΘΗΝΑ 2 Ψαρρού Ζαχαρούλα ΑΘΗΝΑ 3 Μυλωνά Ειρήνη ΑΘΗΝΑ 4 Μπαλέ Χρυσούλα ΑΘΗΝΑ 5 Αντωνίου Ειρήνη ΑΘΗΝΑ 6 Καλούμενος Νικόλαος ΑΘΗΝΑ 7 Λάβδα Ουρανία ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 8 Κασιμίδου Ελπίδα ΑΘΗΝΑ 9 Βιδάλης Ανδρέας ΑΘΗΝΑ 10 Μποζωνά Μαρία ΑΘΗΝΑ 11 Αυγερινός Σπύρος ΑΘΗΝΑ 12 Κοτζαμάνογλου Ριχάρδος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13 Χαραλαμπίδης Γεώργιος ΑΘΗΝΑ 14 Χατζημηνάς Ιορδάνης ΑΘΗΝΑ Για την ΟΣΤΟΕ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 1 Πολίτης Δημήτριος ΑΘΗΝΑ 2 Τσακριός Χαράλαμπος ΑΘΗΝΑ 3 Πλιάτσικας Παντελής ΑΘΗΝΑ 4 Τσάρα Χριστίνα ΑΘΗΝΑ 5 Καραλής Βασίλειος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 6 Καραλή Αριστέα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 7 Οικονομόπουλος Γεώργιος ΚΑΡΥΣΤΟΣ 8 Φιλιππουπολίτης Νικηφόρος ΑΘΗΝΑ 9 Αλιμπέρτη Ελένη ΑΘΗΝΑ 10 Σωτηρόπουλος Απόστολος ΑΘΗΝΑ 11 Δουδωνή Νότα ΑΘΗΝΑ 12 Τσομπανίδου Μαρία ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μετά από αυτά, περατωθείσης και της διαλογής των σταυρών προτίμησης, υπεγράφη το παρόν πρακτικό από όλα τα μέλη. ΑΘΗΝΑ 21/5/2014 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Δάρρας ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Περσ. Βλαστού, Κων/νος Αναστασίου, Αντωνία Κοσκινά, Μίνα Θεοτοκάτου ΤΑ Μαριάννα Βλαχοχρήστου Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 13

14 www. ssete. gr ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Δραγατσανίου ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: , FAX: , Aθήνα, Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21/5/2014 του Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας για συγκρότηση σε σώμα μετά τις αρχαιρεσίες της /4/2014, το Δ.Σ. εξέλεξε με χωριστές μυστικές ψηφοφορίες 7μελές Προεδρείο ως εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βαγγέλης Μαύρος (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γιάννης Πορτούλας (ΔΑΚΣ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΔΑΚΕΣ) Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανέστης Πίσχινας (ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΕΤΕ) ΤΑΜΙΑΣ Μάκης Βλασσόπουλος (ΑΛΛΈΣΤΑ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Βασίλης Λεκκός (ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ) Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασίλης Κωνσταντέλλος (ΔΑΚΣ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΔΑΚΕΣ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ Γιάννης Παπαδόγιαννης (ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΕΤΕ) Ο Πρόεδρος Ε. Μαύρος Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Γεν. Γραμματέας Ι. Πορτούλας 14 Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

15 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΠΙΣ - ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΛΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΘΑ ΔΑΜΙΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΟΥΒΑΛΕΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΥΒΑΛΕΤΑ ΕΛΕΝΗ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΚΟΥΛΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΧΑΛΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΛΗΔΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΙΑΣΩΝ ΣΑΒΒΑΔΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΙΚΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΝΑΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΟΚΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΕΛΒΕΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΜΟΡΦΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΘΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ Γάμοι Τέκνων Συναδέλφων Στα νέα ζευγάρια και τις οικογένειές τους, το Δ.Σ. εκφράζει θερμά συγχαρητήρια. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΜΠΑΣΗ ΑΟΥΑΝΤ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΤΣΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ DENCHEVA NADEZHDA ΣΤΑΤΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΗ ΔΑΝΑΗ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΒΡΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΦΡΙΤΖΑΛΑ ΟΛΓΑ ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ ΡΟΥΣΗΣ ΕΛΕΦΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΑΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΖΩΗ ΤΣΙΠΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΝΤΗΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΤΟΒΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΡΟΥΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΙΔΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ ΖΩΗ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΝΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΑΒΟΥ ΚΑΛΥΨΩ ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΗΛΙΑΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΥΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βραβεία Προόδου Δεν είναι πια μαζί μας Ο σύλλογος εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των συναδέλφων ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΕΞ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΡΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΧΡ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΒΑΣ. ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧAYTA MAΞ. ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΛΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝ. ΑΓΑΠΗ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΓΓΑ ΘΕΟΦΑΝΩ-ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΣΙΔΕΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ ΙΩΑΝ. ΑΝΝΑ ΜΠΑΜΠΑΡΕΣΟΣ ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΔΗΜ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗ ΝΙΚ. ΑΝΝΑ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑ ΠΑΥΛ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΙΒΑΚΤΑ ΚΩΝ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΕΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΣΤΕΦ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΛΩΡΟΥ ΙΑΣΜΗ-ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΝΗΜΑΧΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΖΑ ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΙΤΣΑ ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΚΚΟΥ ΔΑΝΑΗ-ΣΑΚΚΟΣ ΒΑΒΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΔΟΥΛΟΥ ΑΧΙΛ. ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΝΙΚ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑΣ ΛΟΓ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΕΤΡΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΥΠΑΚΗ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΙΑ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΔΗΜ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΜΙΧ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΒΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας 15

16 ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 929 KΩΔ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ Μας ενημέρωσαν από το ΙΚΑ στις 26/5/2014 ότι οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων μας θα γίνεται από δω και στο εξής και μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015 την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Έτσι οι ημερομηνίες διαμορφώνονται ως εξής: ΙΟΥΝΙΟΣ 2014: Πέμπτη 29/5/2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014: Παρασκευή 27/6/2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014: Τετάρτη 30/7/2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014: Πέμπτη 28/8/2014 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014: Δευτέρα 29/9/2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014: Πέμπτη 30/10/2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014: Πέμπτη 27/11/2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015: Τρίτη 30/12/2014 Η παραπάνω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας από τις 26/5/2014.

17 Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, ΑΘΗΝΑ Τεύχος 142 Μάρτιος - Απρίλιος Οι Συνδικαλιστικές Κινήσεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας ΕΚΛΟΓΕΣ 28, 29, 30 Απριλίου έδρες Δ.Α.Κ.Σ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) ΔΑΚΣ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΑΚΕΣ Δ.Α.Κ.Ε.-Σ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 5 έδρες έδρες έδρα ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς Πρωτοδικών ως εξής: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 1)Κορίνθου, Ευγενία Αυλίδου του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμος στόχος των περικοπών είναι οι συνταξιούχοι

Μόνιμος στόχος των περικοπών είναι οι συνταξιούχοι Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 125 Μάϊος - Ιούνιος 2011 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: Αγώνας Επιβίωσης και Αξιοπρέπειας Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αποφάσεις πήρε το ΔΣ του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση της 19 και 20 Ιουνίου 2014

Σημαντικές αποφάσεις πήρε το ΔΣ του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση της 19 και 20 Ιουνίου 2014 Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 143 Μάιος - Ιούνιος 2014 www.ssete.gr Σημαντικές αποφάσεις πήρε το ΔΣ του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση της 19

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm Ημερίδα με θέμα: Συνεργασίες λαϊκών βιβλιοθηκών - Εργαλεία, πρότυπα και συλλογικοί κατάλογοι" Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006 Ώρα: 9.00 Λιβαδειά, Συνεδριακό Κέντρο Κρύας Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Άγιος Νικόλαος 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 2 ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 3 ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ της 11 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Ειρηνοδίκες ως εξής: Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών 1)Νίκαιας, Σπυριδούλα Τσίγκα του Αποστόλου, 2)Λαµίας, Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Business Express Post TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Business Express Post TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Business Express Post TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2 Business Express Post "O οικονομικότερος Courier... στο συρτάρι σας" Τι είναι: Πρόκειται για μία υπηρεσία που αφορά στην κατεπείγουσα επίδοση (την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Θα πρέπει να γνωρίζουμε: 1. τις επιφάνειες του χώρου στις οποίες γίνεται μετάβαση της θερμότητας. 2. τις διαστάσεις των επιφανειών αυτών. 3. τη διαφορά θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ καθώς και Αντιπροσώπων της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών- Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ GR000102 ΑΘΗΝΩΝ 12 ο χλμ ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ GR000131 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΔΑΦΝΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 7/3/ 2014 Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 21239 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση Γιώργος Σπηλιωτόπουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Μοσχάτο, 18-02-2014 Ιστορικό - Κατάσταση του έργου ΦΑΣΕΙΣ Δημοσίευση Προκήρυξης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 Αυγούστου 2012 Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ 1176 ΑΘΗΝΑ 1000 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 78 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 74 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 70 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 68 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 61 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει από 10 Ιουλίου 2008

Ισχύει από 10 Ιουλίου 2008 BUSINESS EXPRESS POST Το παρόν αποτελεί εγχειρίδιο ενημέρωσης των πελατών και είναι απόσπασμα του επίσημου τιμοκαταλόγου του ΕΛΤΑ. Ο ΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα τέλη και τους όρους παραδοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 110475 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!! ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Την εισαγωγή τους σε σχολές υψηλής ζήτησης πέτυχαν οι μαθητές μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014. Σε σύνολο 80 επιτυχόντων μαθητών 65 μαθητές πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ (80%).

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΠΑΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3240077)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΠΑΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3240077) ΕΠΑΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3240077) 15121927 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ & ΘΡΑΚΗΣ 15121928 ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 & ΕΡΕΧΘ ΑΘΗΝΑ 13561 2102691699 2102691732 2102691950 mail@iek-ag-anarg.att.sch.gr, grammateia@i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑ1Λ-ΓΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Δ Πληρ.: Ντασίου Σ., Ζοργιάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 2012 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΡΕΝΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων με φάρμακα από : 1. Tο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Καμινίων (Ρέντη) 2. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0102201 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0101110

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΕΙ 2010. Εκπαιδευτ. Πολιτικών Δομικών Έργων ΑΣΠΕΤΕ. Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας. Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΕΙ 2010. Εκπαιδευτ. Πολιτικών Δομικών Έργων ΑΣΠΕΤΕ. Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας. Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΕΙ 2010 Τζίβα Δέσποινα Αγγελίδης Αλέξανδρος Αλαγκιόζογλου Κλειώ Αναγνωστάκης Ευάγγελος Βασιλάκου Στεφανία Βασιλοπούλου Ελένη Γαζούλης Νικόλαος Γεωργίου Παρασκευή Γιαννακόπουλος Γιάννης Εκπαιδευτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 5. Των άρθρων 1 και 2 του Π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγό μενων

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφηρμοσμένων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 7 Αυγούστου 2014 Σε ετοιµότητα το E.K.A.B. µε έκτακτα µέτρα κάλυψης του εθνικού οδικού δικτύου για τις ηµέρες του εκαπενταύγουστου. Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, στα πλαίσια της επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα