Δημιουργία Ιστορικής Ψηφιακής Βάσης για την Περίοδο : πρακτικές, προβλήματα, προκλήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημιουργία Ιστορικής Ψηφιακής Βάσης για την Περίοδο 1955 1960: πρακτικές, προβλήματα, προκλήσεις"

Transcript

1 Δημιουργία Ιστορικής Ψηφιακής Βάσης για την Περίοδο : πρακτικές, προβλήματα, προκλήσεις Ανδρέας Κ. Ανδρέου, Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου, Βασιλική B. Κουκουνίδου {andlib, ftsimp, Περίληψη Στην εισήγηση αυτή εξετάζονται οι πρακτικές που ακολούθησε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΠΚ) στην προσπάθειά της να δημιουργήσει μια ψηφιακή βάση με δύο συλλογές και ένα αρχείο, που αφορούν την ιστορική για την Κύπρο περίοδο Αναφορά γίνεται και στα ορατά αποτελέσματα της πολιτικής ανοίγματος της Βιβλιοθήκης προς την κοινωνία, το οποίο συνέτεινε ώστε οργανισμοί και μεμονωμένα άτομα να εμπιστευτούν στη ΒΠΚ τα πολύτιμα αρχεία και συλλογές τους. Αναλύονται επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν ώστε τα τεκμήρια των συλλογών να ψηφιοποιηθούν και να οργανωθούν αρμονικά σε μια κοινή βάση. Τέλος, αναφέρονται οι προκλήσεις και τα μελλοντικά σχέδια της ΒΠΚ σχετικά με τις ψηφιακές της συλλογές και τίθενται κάποιοι γενικότεροι προβληματισμοί που αφορούν την αλληλοσύνδεσή τους με άλλες βάσεις, καταλόγους, αποθετήρια κτλ. Λέξεις κλειδιά: Ψηφιοποίηση, Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων, Αρχεία, Κοινωνία της πληροφόρησης, Κύπρος, Ιστορία, Συνεργασία μεταξύ βιβλιοθηκών, Λογισμικά συστήματα. Abstract This paper presents the practices that the University of Cyprus Library (UCyL) has adopted in order to build a database with tow collections and one archive concerning the period in Cyprus. The recognition by the society, of UCyL as the most important information organisation in the island, was very crucial in the decision of several organisations and individuals to entrust their valuable archives to the Library. The paper also examines the problems that UCyL faced during the digitisation of the collections and during the effort to organise them in a single database. Finally, the paper reports the challenges and the future plans of the UCyL regarding its digital collections and some more general reflections regarding their interconnection with other databases, catalogues, repositories, etc. Keywords: Digitisation, Electronic Database, Archives, Information society, Cyprus, History, Cooperation between libraries, Software.

2 Η Β ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κ ΥΠΡΟΥ ( ΒΠΚ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ένας από τους διακηρυγμένους στόχους της ΒΠΚ είναι και το άνοιγμά της προς την τοπική κοινωνία και η συμβολή της στη διάδοση της πληροφορίας (Τσιμπόγλου, 2002). Είναι εξάλλου καταγραμμένο και στους κανόνες λειτουργίας της ΒΠΚ ότι στόχος της είναι «να εξυπηρετεί στο μέτρο των δυνατοτήτων της, και σε βαθμό που να μην παραβλάπτεται το έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα μέλη της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητος της Κύπρου» (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1996). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ΒΠΚ έχει αναλάβει μια σειρά από έργα ψηφιοποίησης (βλέπε Παράρτημα) και προώθησης της γνώσης και της πληροφόρησης μέσα στην κυπριακή κοινωνία και έχει συμβάλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, και στη διάδοση της γνώσης και εκτός Κύπρου, π.χ. η δημιουργία Ελληνικής Ηλεκτρονικής Βιβλιοθηκονομικής Βάσης e ΒΙΒΑ και συνεργασία της με το διεθνές βιβλιοθηκονομικό ηλεκτρονικό αποθετήριο E LIS (Φραντζή κ.ά., 2007). Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ειδικότερα η Βιβλιοθήκη του, έχει καθιερωθεί μέσα από την πορεία του, στην αντίληψη της τοπικής κοινωνίας ως ο αξιόπιστος φορέας ψηφιοποίησης, οργάνωσης, διαφύλαξης και διάδοσης της ιστορικής μνήμης του τόπου. Είναι γι αυτό το λόγο που μερικές πολύ σημαντικές ιδιωτικές συλλογές και αρχεία που περιλαμβάνουν ιστορικά ντοκουμέντα, έχουν περιέλθει στην κατοχή της ΒΠΚ, αφού οι κάτοχοι τους τα έχουν εμπιστευθεί σε αυτήν. Η ΒΠΚ στη προσπάθεια της για την εποικοδομητικότερη αξιοποίηση αυτών των συλλογών και αρχείων προς όφελος τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και της ευρύτερης κοινωνίας, δημιούργησε κάποιες ξεχωριστές βάσεις ανά θεματική κατηγορία (π.χ. την «Ηλεκτρονική Βιβλιοθηκονομική Βάση e ΒΙΒΑ») και τη βάση «Ιστορική Ψηφιακή Βάση για την περίοδο »), ενώ σχεδιάζει και τη δημιουργία της βάσης με τα αρχεία σημαντικών πολιτικών προσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, βάση με βιογραφικά παλαιών πολεμιστών κ.ά. Σ ΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ Α ΡΧΕΙΑ 1 Ι ΣΤΟΡΙΚΗΣ Π ΕΡΙΟΔΟΥ Στην κατοχή της ΒΠΚ έχουν περιέλθει δύο πολύ σημαντικές συλλογές και ένα αρχείο με σπάνια έγγραφα και άλλο υλικό για την περίοδο : 1. Η Συλλογή του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ, (ΣΙΜΑΕ). 2. Η συλλογή τεκμηρίων για την ΕΟΚΑ ενός ανώνυμου «Βρετανού Στρατιωτικού ». 3. Το Αρχείο του «Σάββα Λοϊζίδη». Η σημαντικότητα της ιστορικής περιόδου για την Κύπρο Η ιστορική περίοδος είναι πολύ σημαντική για την Κύπρο. Η αρχή της δεκαετίας που εξετάζουμε βρίσκει την Κύπρο υπό Βρετανική κατοχή και κατά τη διάρκειά της συνέβησαν πολύ 1 Δεδομένου ότι γενικά υπάρχει μια σύγχυση και μια ασάφεια για την ακριβή ερμηνεία των όρων «αρχείο» και «συλλογή» υπήρξε μεγάλος προβληματισμός από τους συγγραφείς της παρούσας εισήγησης κατά πόσον οι τρείς περιπτώσεις που αναλύονται εμπίπτουν στην κατηγορία των «αρχείων» ή των «συλλογών». Προσπαθώντας να είμαστε όσο το δυνατό πιο επιστημονικά ορθοί, αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε τον ορισμό του Ανδρέα Φ. Μπάγια «Συλλογή τεκμηρίων είναι η συγκέντρωση τεκμηρίων γύρω από ένα κοινό σημείο, όπως είναι ένα θέμα, ένα πρόσωπο, μια περιοχή, μια περίοδος. Σε αντίθεση δηλαδή με το αρχειακό σύνολο που έχοντας δημιουργηθεί κατά τρόπο φυσικό και αυτόματο, διαθέτει τεκμηριωτική αξία, η συλλογή έχει δημιουργηθεί κατά τρόπο τεχνητό, προκειμένου να ικανοποιήσει ερευνητικά ή απλώς συλλεκτικά ενδιαφέροντα.» (Μπάγιας 1998). Σε παλιότερες αναφορές και δημοσιεύσεις μας η συλλογή του ΣΙΜΑΕ αναφέρεται (και) ως αρχείο.

3 σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως η διεξαγωγή του Ενωτικού δημοψηφίσματος 2, η προκατασκευαστική οργάνωση της ΕΟΚΑ 3 σε Αθήνα και Κύπρο, η διεξαγωγή ένοπλου αντάρτικου αγώνα στην Κύπρο εναντίον των Βρετανών, οι συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου και η ανακήρυξη της Κύπρου ως ανεξάρτητο κράτος (Σπανός, 1996). Παρουσίαση των συλλογών και του αρχείου 1. Συλλογή Ιστορικών Τεκμηρίων του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ (ΣΙΜΑΕ) Το 2005 είχε ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία το έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (Ανδρέου & Ζέρβας, 2003) και είχε ήδη αρχίσει να γνωστοποιείται η πολιτική της ΒΠΚ για δημιουργία ψηφιακών νησίδων. Στο πλαίσιο αυτό αντιπροσωπία του ΣΙΜΑΕ προσέγγισε τη ΒΠΚ, βολιδοσκοπώντας την κατά πόσο θα ενδιαφερόταν να ψηφιοποιήσει τις συλλογές του ΣΙΜΑΕ που περιλάμβαναν ιστορικά τεκμήρια για τον αγώνα της ΕΟΚΑ Μεταξύ των δύο μερών υπογράφηκε επίσημη συμφωνία μέσα στο 2006, η οποία προνοούσε ότι «Το ΣΙΜΑΕ δεσμεύεται έναντι του Πανεπιστημίου Κύπρου και εκχωρεί τα μη αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης, πρόσβασης και διαφύλαξης του ψηφιοποιημένου υλικού στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ παράλληλα διατηρεί αντίγραφα του ψηφιακού υλικού που του παραδίδει η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου στις εγκαταστάσεις του ΣΙΜΑΕ. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεσμεύεται να εγκαταστήσει στις υπολογιστικές υποδομές της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου το σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού και να προσφέρει τοπικά και εξ αποστάσεως πρόσβαση σε χρήστες μέσω των ιστοσελίδων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και να δρα ως διαθέτης των ψηφιακών αρχείων του ΣΙΜΑΕ». Όσον δε αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, στο συμφωνηθέν έγγραφο δηλώνεται ξεκάθαρα ότι: «Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των αποτελεσμάτων του έργου ανήκουν και παραμένουν στο ΣΙΜΑΕ, το οποίο είναι ο κάτοχος των αρχείων. Ούτε η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου ούτε τα απασχολούμενα στο έργο άτομα έχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Υπεύθυνο για το περιεχόμενο των ψηφιακών αρχείων παραμένει το ΣΙΜΑΕ. Κατ ουδένα τρόπο η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου και εν γένει το Πανεπιστήμιο Κύπρου ευθύνονται για το περιεχόμενο των αρχείων» 4. Ως στόχος του έργου έχει οριστεί η διάσωση της ιστορικής μνήμης του αγώνα της ΕΟΚΑ, καθώς και η συλλογή και διάθεση υλικού σχετικού με τον αγώνα στις μεταγενέστερες γενιές ερευνητών και ιστορικών. Η συλλογή αποτελείται από πλούσιο και μοναδικό υλικό σε διάφορες μορφές (έντυπο, ηχητικό, οπτικοακουστικό και φωτογραφικό). Μέχρι σήμερα έχουν ψηφιοποιηθεί και διατίθενται ελεύθερα μέσω του διαδικτύου: φωτογραφίες που παρουσιάζουν σημαντικές στιγμές, τοποθεσίες και πρόσωπα που έλαβαν μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα. Η τεκμηρίωση του υλικού συνεχίζεται με τη συνδρομή αγωνιστών της ΕΟΚΑ. 2 Στις 15 Ιανουαρίου του 1950 πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο δημοψήφισμα με βάση το οποίο, το 95.7% του εκλογικού σώματος (ανάμεσά τους και αρκετοί Τουρκοκύπριοι) ψήφισαν υπέρ της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. 3 Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών. Άρχισε την δράση της την 1 η Απριλίου 1955 και συνέχισε τον ένοπλο αγώνα για απελευθέρωση της Κύπρου από τους Βρετανούς και ένωσή της με την Ελλάδα, μέχρι το Πολιτικός αρχηγός της ΕΟΚΑ ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Γ και στρατιωτικός αρχηγός ο Κύπριος αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, Γεώργιος Γρίβας Διγενής. 4 Πρόταση Σύμβαση Ερευνητικού Προγράμματος της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου προς το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ για τη Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης των Αρχείων του ΣΙΜΑΕ, Λευκωσία, 2006, σ. 20.

4 28 έντυπες εκδόσεις. Το έντυπο υλικό αποτελείται από εκδόσεις του Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ και του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ Στις εκδόσεις συγκεντρώνονται μαρτυρίες και σκέψεις αγωνιστών, που δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την εποχή. 530 κασέτες ήχου. Το ηχητικό υλικό αποτελείται από μαγνητικές ταινίες που περιλαμβάνουν συνεντεύξεις αγωνιστών και εκπομπές ραδιοφώνου με θέμα τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Η προετοιμασία, η έναρξη και η εξέλιξη του αγώνα της ΕΟΚΑ, πρωτογενείς μαρτυρίες και αναμνήσεις αγωνιστών αποτυπώνονται σε αυτό το υλικό, καταγράφοντας τα γεγονότα και τις αξίες της εποχής. 435 βιντεοταινίες. Το τηλεοπτικό υλικό αποτελείται από 435 ταινίες και περιλαμβάνει εκπομπές, συνεντεύξεις και αφιερώματα σε αγωνιστές και στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, ντοκιμαντέρ, ομιλίες του αρχηγού της ΕΟΚΑ Γεώργιου Γρίβα Διγενή, οι Συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου, καθώς και γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τον αγώνα της ΕΟΚΑ, όπως τα αποτύπωσε ο τηλεοπτικός φακός της εποχής. Η συλλογή ιστορικών τεκμηρίων του ΣΙΜΑΕ συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νέο υλικό και η ψηφιοποίηση συνεχίζεται. 2. Συλλογή ντοκουμέντων ανώνυμου «Βρετανού Στρατιωτικού » Η συλλογή αυτή ανήκε σε έναν άγνωστο αποθανόντα παλαίμαχο στρατιωτικό, ο οποίος υπηρέτησε κατά την περίοδο στην Κύπρο και ο οποίος φαίνεται ότι είχε πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα της εποχής. Τα έγγραφα της συλλογής έπεσαν στα χέρια μιας Ιρλανδής, η οποία απέκτησε το σπίτι του στρατιωτικού στο Δουβλίνο μετά το θάνατο του. Ευτυχώς, η γυναίκα που ανακάλυψε τα έγγραφα αναγνώρισε την αξία τους και αποφάσισε να τα δώσει κάπου ώστε να αξιοποιηθούν. Μέσω του διαδικτύου εντόπισε την ιστοσελίδα της ΒΠΚ και αφού είδε ότι αυτή ασχολείται με το θέμα, έστειλε τα έγγραφα ταχυδρομικώς μέσα σε ένα πακέτο στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου με δικά της έξοδα. Το όλο θέμα έκανε αίσθηση και έτυχε δημοσιότητας σε Ελλάδα και Κύπρο (Μιχαηλίδης, 2009 ; Τζάνη, 2009). Η συλλογή περιλαμβάνει 152 έγγραφα της εποχής, προκηρύξεις της ΕΟΚΑ, φυλλάδια, προπαγανδιστικά φυλλάδια των βρετανών κ.ά. Τα έγγραφα έχουν ψηφιοποιηθεί και αφού τύχουν της κατάλληλης επεξεργασίας και τεκμηρίωσης με τη βοήθεια επιστημόνων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα ενσωματωθούν στη βάση με τα «Αρχεία της Ιστορικής Περιόδου ». 3 Αρχείο Σάββα Λοϊζίδη Ο Σάββας Λοϊζίδης ήταν ελληνοκύπριος δικηγόρος και πολιτικός εγκατεστημένος στην Αθήνα μετά την εξορία του από τις Βρετανικές δυνάμεις για τη συμμετοχή του στα Οκτωβριανά επεισόδια του Ήταν από τους πρωτεργάτες της προπαρασκευής της ΕΟΚΑ και ήταν και ο σύνδεσμος της οργάνωσης με τον τότε πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξανδρο Παπάγο. Το 1955 ο Λοϊζίδης εκλέχθηκε βουλευτής Αθηνών με το συνδυασμό του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Υπηρέτησε και ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, αγωνιζόμενος πάντα για τη δικαίωση της ιδιαίτερής του πατρίδας Κύπρου (Λοϊζίδης, 1980). 5 Τον Οκτώβριο του 1931 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία εξέγερση των Ελληνοκυπρίων ενάντια στη βρετανική κατοχή, που οδήγησε σε αιματηρά επεισόδια και στο κάψιμο του βρετανικού Κυβερνείου. Οι πρωτεργάτες των επεισοδίων συνελήφθηκαν και εξορίστηκαν από το νησί.

5 Τον Οκτώβριο του 2005, κατά τη διάρκεια του Επιστημονικού Συνεδρίου με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση της ΕΟΚΑ που έγινε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρουσιάστηκε εισήγηση που αφορούσε τη συμφωνία μεταξύ της ΒΠΚ και του ΣΙΜΑΕ για ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού του ΣΙΜΑΕ (Τσιμπόγλου, Ζέρβας & Ανδρέου, 2006). Στην ανάπαυλα του συνεδρίου, η θυγατέρα του Σάββα Λοϊζίδη που ήταν παρούσα στην εκδήλωση ανακοίνωσε δημόσια ότι δωρίζει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το αρχείο του πατέρα της. Το αρχείο του Λοϊζίδη αποτελείται από σπάνια έγγραφα και αλληλογραφία μεταξύ του ιδίου και των Μακαρίου και Γρίβα. Περιλαμβάνει επίσης σπάνιες φωτογραφίες από την πολιτική δράση του Λοϊζίδη αλλά και φωτογραφίες με λαογραφικά στοιχεία της εποχής από Ελλάδα, Κύπρο και αλλού. Τα έγγραφα βρίσκονται αυτή την περίοδο υπό επεξεργασία από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και θα δοθούν σύντομα στη ΒΠΚ για ψηφιοποίηση και ένταξή τους στη βάση με τα «Αρχεία της Ιστορικής Περιόδου ». Οι φωτογραφίες της συλλογής άρχισαν να ψηφιοποιούνται και να διατίθενται ελευθέρα στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΒΠΚ. Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Το υλικό παρουσιάζει ανομοιογένεια όσον αφορά στη μορφή του, στα πνευματικά δικαιώματα και στην πολιτική πρόσβασης σε αυτό. Έχει όμως, κοινή θεματολογία, αφού όλο έχει σχέση με τις ιστορικές και πολιτικές εξελίξεις της περιόδου στην Κύπρο. Μορφή του υλικού Η συλλογή του ΣΙΜΑΕ περιλαμβάνει βίντεο, ηχητικό υλικό, φωτογραφίες και έντυπα (κυρίως βιβλία και ενημερωτικά έντυπα εκδόσεις του ΣΙΜΑΕ). Το αναλογικό υλικό (κασέτες, βιντεοκασέτες, έντυπα και φωτογραφίες) παραμένει στη κυριότητα του ΣΙΜΑΕ και φυλάγεται στους χώρους του Συμβουλίου. Η συλλογή τεκμηρίων του «Βρετανού στρατιωτικού» περιλαμβάνει αποκλειστικά έντυπο υλικό της εποχής (μαζί με ένα πανό του οποίου η φωτογραφία θα συμπεριληφθεί στην ψηφιακή συλλογή). Το αρχείο Λοϊζίδη περιλαμβάνει μόνο έντυπο υλικό, και φωτογραφίες. Το έντυπο υλικό αποτελείται κυρίως από αλληλογραφία που είχε ο ιδιοκτήτης του αρχείου με σημαντικές προσωπικότητες της εποχής, ανακοινώσεις, αποκόμματα εφημερίδων, κλπ. Σε ότι αφορά την οργάνωση της φυσικής μορφής των τεκμηρίων τα οποία θα παραμείνουν στη κατοχή της ΒΠΚ, κύριος στόχος είναι να κρατηθεί η ακεραιότητα του αρχείου/συλλογής όπως έφτασε στη Βιβλιοθήκη, προκειμένου να παραμείνει αναλλοίωτη η (τυχόν) σύνδεση μεταξύ των τεκμηρίων αλλά και ο δεσμός τους με τη δραστηριότητα που τα δημιούργησε. Η οργάνωση του υλικού στη φυσική του μορφή περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες: α) καταγραφή του υλικού (σε επίπεδο αρχειακού συνόλου, όγκου, είδος υλικού κτλ.), β) απόδοση ταυτότητας τεκμηρίων (αποτελείται συνήθως από γράμματα και αύξοντα αριθμό), γ) καταγραφή και έλεγχο των πληροφοριών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως περιγραφικά στοιχεία (τα στοιχεία αυτά θα μας χρησιμεύσουν στον προσδιορισμό, στη διαχείριση, στον εντοπισμό και στην κατανόηση του αρχειακού υλικού), σύμφωνα με το πρότυπο ISAD (G) 6. Το πρότυπο ISAD(G) επιλέχθηκε επειδή, εκτός του ότι είναι φτιαγμένο ειδικά για περιγραφή αρχείων, τα πεδία του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 6 General International Standard Archival Description.

6 πληροφοριών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να καλύψει άλλα πρότυπα όπως το Dublin Core. Το υλικό, όπου χρειάζεται τυγχάνει συντήρησης και αφού ψηφιοποιηθεί φυλάσσεται κάτω από τις ενδεικνυόμενες κατάλληλες συνθήκες. Πνευματικά δικαιώματα Τα πνευματικά δικαιώματα του αρχείου του ΣΙΜΑΕ εξακολουθούν να ανήκουν στο Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ, το οποίο έχει παραχωρήσει «το μη αποκλειστικό δικαίωμα» διάθεσης του ψηφιοποιημένου υλικού του από τη ΒΠΚ. Πρόβλημα προέκυψε με κάποια βίντεο τα οποία ανήκουν σε συγκεκριμένους τηλεοπτικούς σταθμούς. Με κάποια κανάλια επήλθε συμφωνία και το υλικό παραχωρήθηκε στο ΣΙΜΑΕ και στη ΒΠΚ για ψηφιοποίηση και διάθεσή του. Τα βίντεο για τα οποία δεν επήλθε συμφωνία, ψηφιοποιήθηκαν αλλά δε διατίθενται στο ευρύ κοινό. Αντίθετα, τα πνευματικά δικαιώματα της συλλογής του «Βρετανού Στρατιωτικού» και του αρχείου «Λοϊζίδη» ανήκουν πλέον στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Προσβασιμότητα Ανάμεσα στο υλικό που συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή του ΣΙΜΑΕ υπάρχουν και κάποιες συνεντεύξεις (βιντεογραφημένες και ηχογραφημένες), οι οποίες περιλαμβάνουν πολύ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, νοουμένου ότι κάποιοι οι οποίοι δίνουν τις συνεντεύξεις ή άτομα στα οποία αναφέρονται οι συνεντεύξεις βρίσκονται ακόμα εν ζωή. Τα τεκμήρια αυτά έχουν ψηφιοποιηθεί, αλλά δεν είναι προσβάσιμα προς το παρόν τουλάχιστον στο ευρύ κοινό. Την ευθύνη αποδέσμευσης αυτών των πληροφοριών έχει η διεύθυνση του ΣΙΜΑΕ. Το αρχείο του άγνωστου Βρετανού στρατιωτικού έχει ψηφιοποιηθεί και αφού τεκμηριωθεί και σχολιαστεί από καθηγητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου θα διατεθεί ελεύθερα στο διαδίκτυο. Η ανάγκη για σχολιασμό κάποιων τουλάχιστον προκηρύξεων και διαταγών της ΕΟΚΑ προέκυψε, κυρίως, από την υποψία ότι ορισμένες από αυτές είναι ψεύτικες και προπαγάνδα των Βρετανών (Παπαπολυβίου, 2009). Τα έγγραφα του αρχείου Λοϊζίδη αφού μελετηθούν από τους καθηγητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα ψηφιοποιηθούν και θα διατεθούν ελεύθερα στο διαδίκτυο. Οι φωτογραφίες του ίδιου αρχείου ψηφιοποιούνται και είναι διαθέσιμες στο κοινό. Το περιεχόμενο των συλλογών και του αρχείου είναι πολύ σημαντικό, αλλά η προσβασιμότητα του και η διάθεσή του μέσω διαδικτύου είναι ίσως σημαντικότερη (Odlyzko, 2001). Για το λόγο αυτό, η ΒΠΚ ξεκίνησε την ψηφιοποίηση των αρχείων, την τεκμηρίωση και οργάνωσή τους σε ειδικό λογισμικό διαχείρισης ψηφιακού υλικού (Greenstone digital library software 7 ) και τη διάθεση τους στους ενδιαφερόμενους μέσω των εξυπηρετητών (servers) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θεματολογία Η θεματολογία και των συλλογών και του αρχείου εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική ενότητα «Κυπριακή ιστορική περίοδος ». Η συλλογή του ΣΙΜΑΕ ασχολείται αποκλειστικά με την ιστορία της ΕΟΚΑ, τα μέλη και τη δράση της κατά την περίοδο

7 Η συλλογή του Βρετανού Στρατιωτικού αποτελείται αποκλειστικά από ιστορικά έγγραφα που συνέλεξε ο στρατιωτικός που υπηρετούσε τη θητεία του στην Κύπρο μεταξύ των ετών Στο αρχείο Λοϊζίδη υπάρχουν ιστορικά έγγραφα και πηγές από το 1930 μέχρι το 1980, αλλά τα περισσότερα και σημαντικότερα έγγραφα είναι από την περίοδο Σε αυτά υπάρχουν σημαντικά τεκμήρια για την πολιτική ζωή σε Ελλάδα και Κύπρο την εποχή εκείνη. Στο ίδιο αρχείο, εκτός από τις ιστορικές φωτογραφίες, υπάρχουν και λαογραφικού ενδιαφέροντος φωτογραφίες οι οποίες αφού ψηφιοποιηθούν, θα αξιοποιηθούν καταλλήλως. Α ΛΛΗΛΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ H ΒΠΚ, αφού ψηφιοποίησε τις πιο πάνω συλλογές και το αρχείο, τα συνέδεσε σε μια κοινή ηλεκτρονική βάση για να μπορούν να αναζητούνται ταυτόχρονα, αλλά και ξεχωριστά. Στη βάση αυτή, θα συνδεθούν και άλλα σχετικά αρχεία, τα οποία πιθανόν να αποκτηθούν στο μέλλον. Στόχος είναι οι συλλογές και τα αρχεία που θα αποτελέσουν μέρος της ηλεκτρονικής βάσης, να αλληλοσυμπληρώνονται και να υπάρχει πλήρης κάλυψη όλων των γεγονότων της ιστορικής περιόδου , από όλες τις οπτικές γωνίες. Με μια αναζήτηση ο χρήστης θα μπορεί να ψάχνει και να ανακτά πληροφορίες για το θέμα που τον ενδιαφέρει από διαφορετικές συλλογές και αρχεία καθώς και διαφορετικά είδη υλικού. Κάνοντας αναζήτηση κάποιος για παράδειγμα, με τη λέξη «Γρίβας», μπορεί να ανακτήσει φωτογραφίες, ηχητικό υλικό, βίντεο και έντυπο υλικό που αναφέρονται στον αρχηγό της ΕΟΚΑ από τη συλλογή του ΣΙΜΑΕ, προκηρύξεις και διαταγές του Γρίβα από τη συλλογή τεκμηρίων του «Βρετανού στρατιωτικού» καθώς και επιστολές που έγραψε ο ίδιος προς τον Λοιζίδη αλλά και άλλες επιστολές του αρχείου «Λοϊζίδη» που έγραψαν άλλοι και υπάρχει αναφορά στο όνομα του Γρίβα. Η Ηλεκτρονική Βάση προσφέρει πρωτογενείς πηγές οι οποίες θα διασταυρώνονται μεταξύ τους και θα αντιπαραβάλλονται με μεταγενέστερες αφηγήσεις και κείμενα από τις συλλογές και τα αρχεία που έχουν ψηφιοποιηθεί, αλλά και με βιβλία και άλλο υλικό από τη συλλογή της ΒΠΚ. Τ ΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ψηφιοποίηση Η Ψηφιοποίηση πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου το ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο Ψηφιοποίησης ανέλαβε τη διαδικασία παραλαβής, ελέγχου, επεξεργασίας και τεκμηρίωσης του υλικού. Για την ψηφιοποίηση χρησιμοποιήθηκε κατάλληλος εξοπλισμός, όπως κονσόλα μετατροπής αναλογικής μορφής ήχου σε ψηφιακή, σαρωτής εγγράφων, φωτογραφιών και αρνητικών, εξοπλισμός για μετατροπή μαγνητοσκοπημένου υλικού σε ψηφιακή μορφή, λογισμικά επεξεργασίας και μετατροπής μορφοτύπων κτλ. Το υλικό μετατράπηκε αρχικά σε ασυμπίεστη ψηφιακή μορφή (.wav για ήχο,.avi για μαγνητοσκοπημένο υλικό,.tiff για φωτογραφίες και έγγραφα). Ακολούθως, μετά από κατάλληλη επεξεργασία για βελτίωση της ποιότητας των ψηφιακών αρχείων για σκοπούς ευκολότερης διαχείρισης τους, μετατράπηκαν σε συμπιεσμένες μορφές, όπως.mp3 για ήχο,.mpeg για μαγνητοσκοπημένο υλικό και.jpeg ή html για φωτογραφίες και έγγραφα.

8 Όλο το έντυπο υλικό, αφού ψηφιοποιήθηκε, πέρασε από τη διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα της αναζήτησης στο πλήρες κείμενο. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας OCR χρησιμοποιείται για αναζήτηση στο πλήρες κείμενο (text under the image) και η απόδοσή του κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική. Πρόβλημα παρουσιάστηκε με κάποια πολυτονικά κείμενα καθώς και με κάποια χειρόγραφα τα οποία δύσκολα αναγνωρίζονταν από το OCR. Όλο το ψηφιοποιημένο υλικό αποθηκεύτηκε στους εξυπηρετητές (servers) της ΒΠΚ. Ειδικά τα ψηφιακά τεκμήρια από τη συλλογή του ΣΙΜΑΕ αποθηκεύτηκαν και σε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, καθώς και σε ψηφιακούς δίσκους και δόθηκαν στο Ίδρυμα. Τεκμηρίωση και μεταδεδομένα Η τεκμηρίωση έγινε σύμφωνα με το πρότυπο Dublin Core. Υλικό με ελλιπή ή καθόλου στοιχεία έτυχε επεξεργασίας και μελέτης από το προσωπικό της ΒΠΚ, το οποίο και ανέλαβε την τεκμηρίωσή του και τη δημιουργία μεταδεδομένων. Προβλήματα όπως η έλλειψη πληροφοριών και ο διαχωρισμός πολλαπλών ανατυπώσεων που αντιμετωπίστηκαν κυρίως στο φωτογραφικό υλικό, επιλύθηκαν με τη βοήθεια ιστορικών του Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά και την άμεση εμπλοκή ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες, οι οποίοι και βοήθησαν στην αναγνώριση προσώπων και γεγονότων. Οι φωτογραφίες αριθμήθηκαν, εκτυπώθηκαν σε τόμους συνοδευόμενες από δελτία πληροφορητών και κυκλοφόρησαν στους χώρους που συναντώνται άνθρωποι που βίωσαν τα γεγονότα της ιστορικής περιόδου για συγκέντρωση των στοιχείων που λείπουν. Η διαδικασία αναγνώρισης και πληρέστερης τεκμηρίωσης ακόμα συνεχίζεται. Παροχή ελεύθερης πρόσβασης για τη συλλογή του ΣΙΜΑΕ δόθηκε στο κοινό στα τέλη του Τότε προέκυψαν αιτήματα χρηστών τα οποία η ΒΠΚ φρόντισε να ικανοποιήσει (π.χ. μετάφραση των τίτλων στην αγγλική γλώσσα). Λογισμικό Το λογισμικό σύστημα που επιλέχτηκε από τη ΒΠΚ για τη διαχείριση του ψηφιακού της υλικού είναι το Greenstone. Η επιλογή αυτή έναντι άλλων λογισμικών συστημάτων που χρησιμοποιεί η ΒΠΚ (ADVANCE και ΑΒΕΚΤ) έγινε για τους εξής λόγους: 1. Το ADVANCE της Geac, το οποίο είναι και το κεντρικό σύστημα της ΒΠΚ, έχει σταματήσει να αναπτύσσεται. Ως εκ τούτου, η ΒΠΚ βρίσκεται σε φάση αναζήτησης νέου λογισμικού συστήματος. Επίσης το ADVANCE (όπως και άλλα ανάλογα συστήματα) δεν υποστηρίζει αναζήτηση στο πλήρες κείμενο ενός ψηφιοποιημένου τεκμηρίου. Ένα άλλο πρόβλημα του ADVANCE είναι ότι δεν υποστηρίζει το πρότυπο UNICODE για τους ελληνικούς χαρακτήρες, κάτι που προκαλεί πρόβλημα στη μεταφορά των δεδομένων και στην προσπάθεια διαλειτουργικότητας του με άλλα συστήματα. 2. Το λογισμικό ΑΒΕΚΤ χρησιμοποιείται από τη ΒΠΚ ως βοηθητικό σύστημα. Σε αυτό η ΒΠΚ διατηρεί κάποιες ψηφιακές της συλλογές και το χρησιμοποίησε και σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει η ανάγκη για αναζήτηση εντός του πλήρους κειμένου, π.χ. για τα ηχητικά αρχεία και τις φωτογραφίες του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών ΚΕΕ (Ανδρέου & Ζέρβας, 2003) αφού η διασύνδεση της εγγραφής με το ψηφιοποιημένο αρχείο γίνεται μόνο μέσω εξωτερικού συνδέσμου (link, στο πεδίο 856 του UniMARC) όπως και στο ADVANCE.

9 3. Το Greenstone επιλέχθηκε σε μια περίοδο που δεν υπήρχε μεγάλη πληροφορική υποστήριξη στη ΒΠΚ, λόγω κυρίως της ευκολότερης εγκατάστασής του έναντι άλλων λογισμικών ανοικτής πρόσβασης (Witten et. al., 2005) αλλά και της άμεσης θετικής ανταπόκρισης που υπήρξε από τη διεθνή διαδικτυακή κοινότητα υποστήριξης του Greenstone σε προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν (π.χ. ευρετηρίαση των ελληνικών χαρακτήρων). Το λογισμικό δημιουργίας ψηφιακών συλλογών ανοικτού κώδικα Greenstone έχει παραμετροποιηθεί με τρόπο ώστε να γίνεται κοινή αναζήτηση ανάμεσα στο πλήρες κείμενο του υλικού ανά συλλογή ξεχωριστά, αλλά και για όλες τις συλλογές μαζί. Μ ΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Γενικά Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι βιβλιοθήκες και ειδικά οι ακαδημαϊκές άρχισαν λόγω ανάγκης αλλά και λόγω της επικρατούσας τάσης να ασχολούνται συστηματικά με την ψηφιοποίηση και τη δημιουργία αποθετηρίων ψηφιακού υλικού. Σε αυτό το πεδίο έγιναν πολλοί πειραματισμοί και επενδύθηκαν χρόνος και πόροι. Λόγω των πλεονεκτημάτων που πρόσφεραν τα λογισμικά ανοικτού κώδικα (Kumar, 2007) αλλά και των αδυναμιών των παραδοσιακών συστημάτων διαχείρισης βιβλιοθηκών να υποστηρίξουν δυνατότητες αναζήτησης πλήρους κειμένου των ψηφιακών συλλογών, οι βιβλιοθήκες στράφηκαν με ενθουσιασμό προς τα λογισμικά ανοικτού κώδικα για την οργάνωση των ψηφιακών συλλογών και των αποθετηρίων τους. Οι βιβλιοθήκες, όμως, δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη τους τη διασύνδεση των ψηφιακών πηγών με τον παραδοσιακό κατάλογο κατά την επιλογή πολιτικής καθιερωμένων όρων, επιλογής προτύπων κτλ, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανομοιογένεια και πολύ χαμηλή διαλειτουργικότητα, ακόμα και μεταξύ συστημάτων της ίδιας βιβλιοθήκης (Πεπονάκης & Σφακάκης, 2008). Η Ηλεκτρονική Βάση της Ιστορικής περιόδου Η ψηφιακή συλλογή είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται και να συμπληρώνεται (ποσοτικά και ποιοτικά). Στα μελλοντικά σχέδια της ΒΠΚ υπάρχουν προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής Συλλογής με προσθήκη συνδέσμων (links), βιογραφικών σημειωμάτων, βιβλιογραφικών αναφορών κτλ. Αλλαγή λογισμικού; Η παραγωγή μιας μικρο μεσαίου μεγέθους ψηφιακής συλλογής μπορεί να κοστίσει αρκετά σε μια βιβλιοθήκη, τόσο σε χρήματα, όσο και σε ανθρωποώρες (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2005). Η ύπαρξη μιας σωστής υποδομής λογισμικών και υλισμικών που θα υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία είναι πρωταρχικής σημασίας. Πώς τελικά θα γίνει η επιλογή ενός συστήματος που θα ικανοποιεί τις ανάγκες μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης; Πώς θα παρουσιάζονται / ανακτούνται οι ετερογενείς πληροφορίες από τις διαφορετικές πηγές; Λαμβάνοντας υπόψη κάποια νέα δεδομένα: α) το γεγονός ότι η ΒΠΚ απέκτησε πληροφοριακή ομάδα υποστήριξης, β) το γεγονός ότι το νεοϊδρυθέν Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

10 εγκατέστησε και χρησιμοποιεί το DSpace, καθώς και γ) το γεγονός ότι η ΒΠΚ θα προχωρήσει σε αντικατάσταση του κυρίως συστήματος διαχείρισής της, υπάρχει προβληματισμός για το κατά πόσον θα πρέπει η ΒΠΚ να προχωρήσει σε αντικατάσταση του Greenstone. Πιθανές λύσεις είναι: 1. Το DSpace, λόγω του γεγονότος ότι η ΒΠΚ πλέον έχει ικανοποιητική πληροφοριακή υποστήριξη αλλά και του γεγονότος ότι θα μπορεί να μοιράζεται την υποστήριξη και να συνεργάζεται και με το ΤΕΠΑΚ. Επιπλέον, σύμφωνα τουλάχιστον με τη διεθνή βιβλιογραφία, η μεταφορά των δεδομένων και μεταδεδομένων από το Greenstone στο DSpace μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα (Witten et al Greenstone 2009). 2. Η μετάβαση όλων των ψηφιακών συλλογών της ΒΠΚ σε υποσύστημα του νέου κεντρικού συστήματος διαχείρισης της ΒΠΚ, που θα είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη διαχείριση τέτοιων συλλογών. Το θέμα της επιλογής του καταλληλότερου λογισμικού με βάση τις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε οργανισμού είναι μια πολύ σημαντική και πολύπλοκη διαδικασία (DeRidder 2007), στην οποία ίσως δεν δόθηκε ακόμη η δέουσα σημασία από τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Διαλειτουργικότητα βάσης με άλλα συστήματα Η διαλειτουργικότητα της «Ηλεκτρονικής Βάσης για την Ιστορία της Κύπρου » με το κεντρικό σύστημα και τον OPAC της ΒΠΚ, καθώς και με άλλους καταλόγους και αποθετήρια που λειτουργούν στην Κύπρο, είναι στους άμεσους στόχους της ΒΠΚ. Με τον τρόπο αυτό όλες οι πρωτογενείς πηγές των συλλογών θα διασταυρώνονται και θα αντιπαραβάλλονται με αναφορές κειμένων και βιβλίων που διαθέτει σε έντυπη (και ηλεκτρονική) μορφή η ΒΠΚ και άλλες βιβλιοθήκες. Ε ΠΙΛΟΓΟΣ Εντός της κάθε βιβλιοθήκης θα πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές διαχείρισης του υλικού της ως ενιαίου, ανεξάρτητα από τη μορφή του και του λογισμικού στο οποίο είναι καταχωρημένο. Πρέπει επίσης να υπάρχει αλληλοενημέρωση μεταξύ των βιβλιοθηκών και κοινή αξιοποίηση της γνώσης και των εμπειριών (π.χ. Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών του Πανεπιστημίου Πατρών) 8. Τα ομοειδή ιδρύματα που θέλουν τους καταλόγους και τα αποθετήρια τους να «συνεργάζονται», πρέπει να αναπτύξουν καλύτερους μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ τους όσον αφορά τις πολιτικές καταλογογράφησης, τη χρήση μεταδεδομένων, τους καθιερωμένους όρους κτλ. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να επέλθει συντονισμός, συνεκμετάλλευση των πηγών και αποφυγή διπλής εργασίας αλλά και κοινών λαθών (Τσιμπόγλου, Ζέρβας & Ανδρέου, 2006). 8

11 Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ DeRedder, J.L. (2007). Choosing software for a digital library. Library Hi Tech News 24 (9/10): Greenstone (2009). Greenstone tutorial exercise: moving a collection from Greenstone to Dspace. Διαθέσιμο από: Kumar, V. (2007). Selection and management of open source software in libraries. In CALIBER 2007: 5th International Convention on Automation of Libraries in Education and Research Institutions, Chandigarh, India, 8 10 February. Διαθέσιμο από: selection management.pdf Odlyzko, A. (2001). Content is not king. First Monday 6: 2 5. Διαθέσιμο από: Witten, I.H., et al. (2005). A bridge between Greenstone and DSpace. D Lib magazine 11 (9). Διαθέσιμο από: Ανδρέου, Α.Κ. και Ζέρβας, Μ. (2003). Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης των αρχείων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (ΚΕΕ) από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες, Νοε. Διαθέσιμο από:

12 Ανδρέου, Α.Κ. (2009). Βιβλιοθήκη έχεις πακέτο. Scripta Πτερόεντα. Διαθέσιμο από: post_06.html. Λοιζίδης, Σ. (1980). Άτυχη Κύπρος: πως έζησα τους πόθους και τους καημούς της, Αθήνα: Μπεργάδη. Μιχαηλίδης, Χ. (2009). «Βιβλιοθήκη, έχεις πακέτο». Ελευθεροτυπία. 8 Ιουλ., Διαθέσιμο από: Μπάγιας, Α.Φ. (1998). Αρχειονομία: βασικές έννοιες και αρχές: η οργάνωση των αρχείων για τη διοίκηση και την έρευνα. Αθήνα: Κριτική. Πανεπιστημίου Κύπρου, Βιβλιοθήκη (1996). Κανόνες λειτουργίας βιβλιοθήκης. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διαθέσιμο από: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Βιβλιοθήκη (2006). Πρόταση Σύμβαση Ερευνητικού Προγράμματος της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου προς το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ για τη Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης των Αρχείων του ΣΙΜΑΕ. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων (2005). Ψηφιοποίηση, καλές πρακτικές και πρακτικές οδηγίες: διαχείριση έργων ψηφιοποίησης. Διαθέσιμο από: Παπαπολυβίου, Π. (2009). Πόλεμος προπαγάνδας Φιλελεύθερος, 25 Ιουλ., σ. 8. Πεπονάκης, Μ. και Σφακάκης, Μ. (2008). Αξιολόγηση διαλειτουργικότητας μεταδεδομένων μεταξύ των ιδρυματικών αποθετηρίων και των καταλόγων (OPACs) των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Στο 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα, Σεπ. Διαθέσιμο από: Σπανός, Γ. (1996). ΕΟΚΑ έτσι πολεμούν οι Έλληνες. Λευκωσία: [χ.ο.]. Τζάνη, Χ. (2009). Έχεις γράμμα απ την ΕΟΚΑ. Πολίτης, 10 Ιουλ.. Τσιμπόγλου, Φ. (2002). Άνοιγμα της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης στην τοπική κοινωνία ή προετοιμασία ενόψει της Κοινωνίας των Πληροφοριών; Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο Πρακτικά 11oυ Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Λάρισα, 6 8 Νοεμβρίου. Διαθέσιμο από: Τσιμπόγλου, Φ., Ζέρβας, Μ. και Ανδρέου, Α.Κ. (2006). Ο αγώνας της ΕΟΚΑ μέσα από τα ψηφιακά αρχεία. Λευκωσία: Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας, 24 Απρ. Διαθέσιμο από: Τσιμπόγλου, Φ., Ζέρβας, Μ. και Ανδρέου, Α.Κ. (2006). Πρακτικές ψηφιοποίησης αρχείων και ανάδυση νέων πεδίων συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Στο 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα, 1 3 Νοε. Διαθέσιμο από: Φραντζή, Μ., Ανδρέου, Α.Κ., Τσάκωνας, Γ. και Τσιμπόγλου, Φ. (2007). E LIS, το ηλεκτρονικό αρχείο για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης: τρόποι αξιοποίησης του από την Ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα. Στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς, 1 3 Οκτωβρίου Διαθέσιμο από: LIS_eprint_edition.pdf.

Δημιουργία Ιστορικής Ψηφιακής Βάσης για την Περίοδο : Πρακτικές, Προβλήματα, Προκλήσεις

Δημιουργία Ιστορικής Ψηφιακής Βάσης για την Περίοδο : Πρακτικές, Προβλήματα, Προκλήσεις Δημιουργία Ιστορικής Ψηφιακής Βάσης για την Περίοδο 1955 1960: Πρακτικές, Προβλήματα, Προκλήσεις Ανδρέας Κ. Ανδρέου, Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου, Βασιλική B. Κουκουνίδου {andlib, ftsimp, sylviek}@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Για την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου: Ανδρέας Κ. Ανδρέου Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί

Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί Σύλβια Β. Κουκουνίδου Αρχειονόμος Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 10 Μαΐου 2010 Ψηφιοποίηση Μετατροπή αναλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση ΕΒΙΒΑ με E-LIS, LISA, LISTA, WEB OF

Σύγκριση ΕΒΙΒΑ με E-LIS, LISA, LISTA, WEB OF 1 Εισαγωγή - Ιστορική αναδρομή Αριθμητικά δεδομένα Από το ΑΒΕΚΤ στο DSpace Από Unimarc σε Dublin Core Σύγκριση ΕΒΙΒΑ με E-LIS, LISA, LISTA, WEB OF SCIENCE και SCOPUS Μελλοντικά σχέδια 2 Χρονική κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης 1 3 Νοεμβρίου 2006 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Ελένη Μαμμά Υπουργείο Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη και συνεργασία τοπικών βιβλιοθηκών στο περιβάλλον της Κύπρου. Μάριος Ζέρβας & Βαρβάρα Αριστείδου

Υποστήριξη και συνεργασία τοπικών βιβλιοθηκών στο περιβάλλον της Κύπρου. Μάριος Ζέρβας & Βαρβάρα Αριστείδου Υποστήριξη και συνεργασία τοπικών βιβλιοθηκών στο περιβάλλον της Κύπρου Μάριος Ζέρβας & Βαρβάρα Αριστείδου 1 Υποστήριξη και συνεργασία τοπικών βιβλιοθηκών στο περιβάλλον της Κύπρου Το περιβάλλον της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σχέδιο Δράσης 2016-2018 Δέσμευση : Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσιτότητας του Κοινοβουλίου στον πολίτη Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το πρόβλημα Οι πληροφορίες που μπορεί να βρεθούν στο διαδίκτυο είναι συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43 Τμήματα σε 9 Σχολές 45 Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΕ. ^^ ζωντανεύει η παράδοση, η ιστο. Η^ μας, φιλοδοξούν να δημιουρ. ^t Η^ να ψηφιακό φωτογραφικό άλ. Η μπουμ, μέσα από το οποίο θα

ΟΛΗ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΕ. ^^ ζωντανεύει η παράδοση, η ιστο. Η^ μας, φιλοδοξούν να δημιουρ. ^t Η^ να ψηφιακό φωτογραφικό άλ. Η μπουμ, μέσα από το οποίο θα ΟΛΗ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΜΠΟΥΜ Έκκληση σ' όλους να συνεισφέρουν στη διάσωση ιης ιστορικής μνήμης και ίου πολιτισμού νια τις μελλοντικές γενιές, απευθύνει ο δρ Μαρίνος Ιωαννίδης Γης Άντρης Κούννου andri.kounnou@imhbusiness.com

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση Σπάνιων Βιβλίων και Ελληνικών Περιοδικών (προ 1920) και Υπηρεσία Διάθεσής τους

Ψηφιοποίηση Σπάνιων Βιβλίων και Ελληνικών Περιοδικών (προ 1920) και Υπηρεσία Διάθεσής τους Ψηφιοποίηση Σπάνιων Βιβλίων και Ελληνικών Περιοδικών (προ 1920) και Υπηρεσία Διάθεσής τους Υποέργο 1 Ελευθερία Κοσέογλου Το έργο «Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ» εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Περιεχόμενα ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ... 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα μεταξύ αρχείων (1/2)

Διαλειτουργικότητα μεταξύ αρχείων (1/2) Διαλειτουργικότητα μεταξύ αρχείων (1/2) Επιτρέπει την αναζήτηση / πλοήγηση σε περισσότερα του ενός αρχεία από ενιαίο σημείο Όφελος για το χρήστη / ερευνητή: o Ενιαία αναζήτηση της πληροφορίας σε πολλαπλά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στην Επιστημονική Πληροφόρηση. Ειρήνη Κυριάκου Λειτουργός Προγραμματισμού

Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στην Επιστημονική Πληροφόρηση. Ειρήνη Κυριάκου Λειτουργός Προγραμματισμού Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στην Επιστημονική Πληροφόρηση Ειρήνη Κυριάκου Λειτουργός Προγραμματισμού ομή Παρουσίασης Εισαγωγή Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ορισμοί Όραμα και Στόχοι Οφέλη Πρόνοιες Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)»

«Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)» «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)» Εισηγητής: Παντελής Α. Μπράττης, Υπεύθυνος Τεχνικής υποστήριξης Σ.Κ.Ε.Α.Β. 20 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ

Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1-3 Οκτωβρίου 2007 Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ Αλέξανδρος Κουλούρης, Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δρόμοι της Ψηφιακής Διατήρησης και της Ψηφιακής Αρχαιολογίας

Οι Δρόμοι της Ψηφιακής Διατήρησης και της Ψηφιακής Αρχαιολογίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Οι Δρόμοι της Ψηφιακής Διατήρησης και της Ψηφιακής Αρχαιολογίας Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Περιεχόμενα ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ... 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 3 Α. Πολιτική περιεχομένου... 4 Β. Πολιτική Πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρία Μαυροπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ /

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρία Μαυροπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ / ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27 Δεκεμβρίου 1985 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Κέρκυρα Φελίξ Λαμές

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα. Σε αυτό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς, οι οργανισμοί και οι δημόσιες και διοικητικές

Εισαγωγή. Περιεχόμενα. Σε αυτό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς, οι οργανισμοί και οι δημόσιες και διοικητικές Περιεχόμενα 1 2 2 3 3 Εισαγωγή Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Κύπρου (ΕΑΔ). Η σημασία και ο σκοπός του Κύριοι Στόχοι του ΕΑΔ Μέλη ΕΑΔ Πως μπορώ να εγγραφώ μέλος του ΕΑΔ Συμμετοχή μελών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ιονυσία Καλλινίκου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών email: kallinikoudionysia@yahoo.gr Βασιλική Στρακαντούνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Ψηφιοποίηση Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης του Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π

Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης του Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης του Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π Δανάη Παναγιωτοπούλου Βιβλιοθηκονόμος MSc. Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π. e-mail: pada@fria.gr Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα στην υλοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών του ΣΕΑΒ

Χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα στην υλοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών του ΣΕΑΒ Χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα στην υλοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών του ΣΕΑΒ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΑΝΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕΑΒ, GVERANIS@SEAB.GR ΣΕΑΒ και Ανοιχτό Λογισμικό > 50 Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός. Τι είναι το ψηφιακό αποθετήριο; Βασικά Υποσυστήματα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 12/4/2015

Ορισμός. Τι είναι το ψηφιακό αποθετήριο; Βασικά Υποσυστήματα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 12/4/2015 Βασικά Υποσυστήματα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Τα υποσυστήματα εκφράζουν (συνεργαζόμενα) τμήματα με ανεξάρτητους ρόλους και σχεδιασμούς ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Ψηφιακά και Ιδρυματικά αποθετήρια στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS

Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την υιοθέτηση μιας εθνικής πολιτικής Ανοικτής Πρόσβασης: Το παράδειγμα της Κύπρου

Η πορεία προς την υιοθέτηση μιας εθνικής πολιτικής Ανοικτής Πρόσβασης: Το παράδειγμα της Κύπρου "Ανοικτή Επιστήμη: Ζητήματα και Προοπτικές». ΕΚΤ, 15/06/2017 Η πορεία προς την υιοθέτηση μιας εθνικής πολιτικής Ανοικτής Πρόσβασης: Το παράδειγμα της Κύπρου Έλενα Διομήδη-Παρπούνα diomidi.elena@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press

e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press Οι υπηρεσίες epublishing Για τον εκδότη Διάθεση & προβολή του εκδοτικού περιεχομένου Φιλοξενία σε servers του

Διαβάστε περισσότερα

ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση

ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση Γεωργίου Παναγιώτης panos@lis.upatras.gr Φιόρη Παπαδάτου fiori@lis.upatras.gr Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης http://www.lis.upatras.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες συλλογής

Γενικές πληροφορίες συλλογής Γενικές πληροφορίες συλλογής Αναγνωριστικό συλλογής Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα Άλλο αναγνωριστικό Τρέχον και παλαιότερα αναγνωριστικά που έχουν αποδοθεί στη συλλογή από τον φορέα Φορέας* Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ»

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» «Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» o Πρόγραμμα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ) Ανάπτυξη του Λογισμικού Πορεία εξέλιξης Στόχοι Συστήματος Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ O Σ.Ε.Α.Β. Οριζόντια συνεργατική δομή μέλη όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (24 Παν., 16 ΤΕΙ) άλλες συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση και εμπλουτισμός ΙδρυματικούΑποθετηρίουΕΜΠ

Αναβάθμιση και εμπλουτισμός ΙδρυματικούΑποθετηρίουΕΜΠ Αναβάθμιση και εμπλουτισμός ΙδρυματικούΑποθετηρίουΕΜΠ Διονύσης Κόκκινος, Βιβλιοθηκονόμος, MSc Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ dennis@central.ntua.gr http://users.ntua.gr/dennis Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στην Κυπριακή Δημοκρατία

Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στην Κυπριακή Δημοκρατία Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στην Κυπριακή Δημοκρατία 1. Εισαγωγή Το παρόν κείμενο πολιτικής για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Κυπριακή Δημοκρατία ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Η Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ. Φίλιππος Τσιμπόγλου Γενικός ιευθυντής Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Η Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ. Φίλιππος Τσιμπόγλου Γενικός ιευθυντής Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Η Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ Φίλιππος Τσιμπόγλου Γενικός ιευθυντής Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Η (πρώτη) Ημερίδα του ικτύου Οικονομικών Βιβλιοθηκών ( Ι.Ο.ΒΙ.) σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ Εύης Σαχίνη, Διευθύντριας Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στη Δημόσια Παρουσίαση Ψηφιακού Αποθετηρίου Ιδρύματος Κ. Σημίτη, ΕΙΕ, 6 Μαΐου 2015

Ομιλία Δρ Εύης Σαχίνη, Διευθύντριας Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στη Δημόσια Παρουσίαση Ψηφιακού Αποθετηρίου Ιδρύματος Κ. Σημίτη, ΕΙΕ, 6 Μαΐου 2015 H συνεργασία Ομιλία Δρ Εύης Σαχίνη, Διευθύντριας Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στη Δημόσια Παρουσίαση Ψηφιακού Αποθετηρίου Ιδρύματος Κ. Σημίτη, ΕΙΕ, 6 Μαΐου 2015 Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμένα,

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α,

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Γ Ι Α Τ Ο 1 9 Ο F O R U M Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ «Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Η Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η» Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Γεωργίου Παναγιώτης panos@lis.upatras.gr Κουμούτσος Κωνσταντίνος koumoutsos@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικό Παράρτημα

Συγκεντρωτικό Παράρτημα Αρχική σελίδα -> Βρείτε το. Δεν λειτουργούν τα links Αποπροσανατολισμός, δυσλειτουργία δικτυακού τόπου Να διορθωθούν τα links Έγινε έλεγχος και διόρθωση όλων των συνδέσμων Ενότητα βιβλιοθήκη: η διαδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών, ΕΚΤ / ΕΙΕ www.ekt.gr Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΜΠ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΜΠ Πλατφόρμες, εργαλεία και τεχνολογίες υλοποίησης υποδομών ανοικτής πρόσβασης EIE, 15/12/2008 Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΜΠ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Υπεύθυνος ανάπτυξης και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES Καλλιθέα 26-3-2013 Αρ. πρωτ: 911 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 5 Μάρτιου Οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ψηφιακή Εποχή

Τρίτη 5 Μάρτιου Οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ψηφιακή Εποχή Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Θεσμικά αρμόδιο ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης για την τεκμηρίωση του ψηφιακού περιεχομένου στην Ελλάδα Τεχνολογικά ώριμο για την παροχή υποδομών τεκμηρίωσης ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ

Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ Χρήστος Μπαμπατζιμόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Εποπτείας Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και Παράλληλες Δράσεις»

«Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και Παράλληλες Δράσεις» 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθήκων «Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και Παράλληλες Δράσεις» Κουής Δ., Τσιμπόγλου Φ., Ευθυμίου Φ., Φραγκούλη Α., Παλαιός Α., Γιούρδα Π., Βουγιουκλής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006 1 ΟΙΣΤΡΟΣ 23 ΥΠΟΕΡΓΑ Αυτεπιστασία 2 Προμήθειες 14 Παροχή υπηρεσιών 7 2 ΟΙΣΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας»

«Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» Έργο: «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» (Κωδικός ΟΠΣ: 304216). 2 η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενωση εταιρειών COSMOS - ELiDOC Page 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές ψηφιοποίησης αρχείων και ανάδυση νέων πεδίων συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Περίληψη Λέξεις κλειδιά

Πρακτικές ψηφιοποίησης αρχείων και ανάδυση νέων πεδίων συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Περίληψη Λέξεις κλειδιά Πρακτικές ψηφιοποίησης αρχείων και ανάδυση νέων πεδίων συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Φίλιππος Τσιμπόγλου, Μάριος Ζέρβας, Ανδρέας Κ. Ανδρέου Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου Περίληψη Η ανακοίνωση εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ψηφιακών αποθετηρίων ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων με ΕΛ/ΛΑΚ

Δημιουργία ψηφιακών αποθετηρίων ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων με ΕΛ/ΛΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δημιουργία ψηφιακών αποθετηρίων ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων με ΕΛ/ΛΑΚ Νίκος Τσατσάκης 18/6/2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ή Come raccontare una fiaba e inventarne cento altre *, nella era

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Κατ. Πράξεων 1: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό» Υποκατηγορία Πράξεων 3: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986

Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986 Παρουσίαση Βιβλιοθήκης Παράρτηµα Σύρου Σύρος, Ιούνιος 2012 Η Βιβλιοθήκη Έτος ίδρυσης: 1984 Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986 Μορφή: δίκτυο βιβλιοθηκών που δραστηριοποιούνται σε 6 νησιά. Έτος ίδρυσης Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Εκπαιδευτική και Πολιτισμική ανέλιξη της κοινωνίας. Το εγχείρημα ανοίγματος της

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία στις Κυπριακές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πνευματική ιδιοκτησία στις Κυπριακές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Πνευματική ιδιοκτησία στις Κυπριακές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Ρόλος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2 Αναφορά των Βιβλιοθηκών στον Περί

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Θεμιστοκλέους

Παναγιώτης Θεμιστοκλέους Παναγιώτης Θεμιστοκλέους Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Ωράριο Λειτουργίας Μέλη Βιβλιοθήκης Συλλογή Βιβλιοθήκης Δικαιώματα Δανεισμού Δια-δανεισμός Συμβατικό υλικό (Βιβλία-Οπτικοακουστικό υλικό) Ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος φοβάται το ψηφιακό περιεχόμενο στη Νεοελληνική Φιλολογία;

Ποιος φοβάται το ψηφιακό περιεχόμενο στη Νεοελληνική Φιλολογία; Ποιος φοβάται το ψηφιακό περιεχόμενο στη Νεοελληνική Φιλολογία; Άννα-Μαρία Σιχάνη annasixani@gmail.com Ψηφιακές Τεχνολογίες και Νεοελληνική Φιλολογία. Ο φιλόλογος ως δημιουργός, διαχειριστής και χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

«ράσεις διατήρησης και ψηφιοποίησης στις Ελληνικές ηµοτικές Βιβλιοθήκες»

«ράσεις διατήρησης και ψηφιοποίησης στις Ελληνικές ηµοτικές Βιβλιοθήκες» «ράσεις διατήρησης και ψηφιοποίησης στις Ελληνικές ηµοτικές Βιβλιοθήκες» Γκιννή Ζωίτσα, Συντηρήτρια αρχειακού και βιβλιακού υλικού,υπ. ιδ. Πανεπιστήµιου Αιγαίου, Υπουργείο Πολιτισµού, ιεύθυνση Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata

Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου και Παναγιώτης Μπαλατσούκας E-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα