Δημιουργία Ιστορικής Ψηφιακής Βάσης για την Περίοδο : πρακτικές, προβλήματα, προκλήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημιουργία Ιστορικής Ψηφιακής Βάσης για την Περίοδο 1955 1960: πρακτικές, προβλήματα, προκλήσεις"

Transcript

1 Δημιουργία Ιστορικής Ψηφιακής Βάσης για την Περίοδο : πρακτικές, προβλήματα, προκλήσεις Ανδρέας Κ. Ανδρέου, Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου, Βασιλική B. Κουκουνίδου {andlib, ftsimp, Περίληψη Στην εισήγηση αυτή εξετάζονται οι πρακτικές που ακολούθησε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΠΚ) στην προσπάθειά της να δημιουργήσει μια ψηφιακή βάση με δύο συλλογές και ένα αρχείο, που αφορούν την ιστορική για την Κύπρο περίοδο Αναφορά γίνεται και στα ορατά αποτελέσματα της πολιτικής ανοίγματος της Βιβλιοθήκης προς την κοινωνία, το οποίο συνέτεινε ώστε οργανισμοί και μεμονωμένα άτομα να εμπιστευτούν στη ΒΠΚ τα πολύτιμα αρχεία και συλλογές τους. Αναλύονται επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν ώστε τα τεκμήρια των συλλογών να ψηφιοποιηθούν και να οργανωθούν αρμονικά σε μια κοινή βάση. Τέλος, αναφέρονται οι προκλήσεις και τα μελλοντικά σχέδια της ΒΠΚ σχετικά με τις ψηφιακές της συλλογές και τίθενται κάποιοι γενικότεροι προβληματισμοί που αφορούν την αλληλοσύνδεσή τους με άλλες βάσεις, καταλόγους, αποθετήρια κτλ. Λέξεις κλειδιά: Ψηφιοποίηση, Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων, Αρχεία, Κοινωνία της πληροφόρησης, Κύπρος, Ιστορία, Συνεργασία μεταξύ βιβλιοθηκών, Λογισμικά συστήματα. Abstract This paper presents the practices that the University of Cyprus Library (UCyL) has adopted in order to build a database with tow collections and one archive concerning the period in Cyprus. The recognition by the society, of UCyL as the most important information organisation in the island, was very crucial in the decision of several organisations and individuals to entrust their valuable archives to the Library. The paper also examines the problems that UCyL faced during the digitisation of the collections and during the effort to organise them in a single database. Finally, the paper reports the challenges and the future plans of the UCyL regarding its digital collections and some more general reflections regarding their interconnection with other databases, catalogues, repositories, etc. Keywords: Digitisation, Electronic Database, Archives, Information society, Cyprus, History, Cooperation between libraries, Software.

2 Η Β ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κ ΥΠΡΟΥ ( ΒΠΚ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ένας από τους διακηρυγμένους στόχους της ΒΠΚ είναι και το άνοιγμά της προς την τοπική κοινωνία και η συμβολή της στη διάδοση της πληροφορίας (Τσιμπόγλου, 2002). Είναι εξάλλου καταγραμμένο και στους κανόνες λειτουργίας της ΒΠΚ ότι στόχος της είναι «να εξυπηρετεί στο μέτρο των δυνατοτήτων της, και σε βαθμό που να μην παραβλάπτεται το έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα μέλη της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητος της Κύπρου» (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1996). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ΒΠΚ έχει αναλάβει μια σειρά από έργα ψηφιοποίησης (βλέπε Παράρτημα) και προώθησης της γνώσης και της πληροφόρησης μέσα στην κυπριακή κοινωνία και έχει συμβάλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, και στη διάδοση της γνώσης και εκτός Κύπρου, π.χ. η δημιουργία Ελληνικής Ηλεκτρονικής Βιβλιοθηκονομικής Βάσης e ΒΙΒΑ και συνεργασία της με το διεθνές βιβλιοθηκονομικό ηλεκτρονικό αποθετήριο E LIS (Φραντζή κ.ά., 2007). Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ειδικότερα η Βιβλιοθήκη του, έχει καθιερωθεί μέσα από την πορεία του, στην αντίληψη της τοπικής κοινωνίας ως ο αξιόπιστος φορέας ψηφιοποίησης, οργάνωσης, διαφύλαξης και διάδοσης της ιστορικής μνήμης του τόπου. Είναι γι αυτό το λόγο που μερικές πολύ σημαντικές ιδιωτικές συλλογές και αρχεία που περιλαμβάνουν ιστορικά ντοκουμέντα, έχουν περιέλθει στην κατοχή της ΒΠΚ, αφού οι κάτοχοι τους τα έχουν εμπιστευθεί σε αυτήν. Η ΒΠΚ στη προσπάθεια της για την εποικοδομητικότερη αξιοποίηση αυτών των συλλογών και αρχείων προς όφελος τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και της ευρύτερης κοινωνίας, δημιούργησε κάποιες ξεχωριστές βάσεις ανά θεματική κατηγορία (π.χ. την «Ηλεκτρονική Βιβλιοθηκονομική Βάση e ΒΙΒΑ») και τη βάση «Ιστορική Ψηφιακή Βάση για την περίοδο »), ενώ σχεδιάζει και τη δημιουργία της βάσης με τα αρχεία σημαντικών πολιτικών προσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, βάση με βιογραφικά παλαιών πολεμιστών κ.ά. Σ ΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ Α ΡΧΕΙΑ 1 Ι ΣΤΟΡΙΚΗΣ Π ΕΡΙΟΔΟΥ Στην κατοχή της ΒΠΚ έχουν περιέλθει δύο πολύ σημαντικές συλλογές και ένα αρχείο με σπάνια έγγραφα και άλλο υλικό για την περίοδο : 1. Η Συλλογή του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ, (ΣΙΜΑΕ). 2. Η συλλογή τεκμηρίων για την ΕΟΚΑ ενός ανώνυμου «Βρετανού Στρατιωτικού ». 3. Το Αρχείο του «Σάββα Λοϊζίδη». Η σημαντικότητα της ιστορικής περιόδου για την Κύπρο Η ιστορική περίοδος είναι πολύ σημαντική για την Κύπρο. Η αρχή της δεκαετίας που εξετάζουμε βρίσκει την Κύπρο υπό Βρετανική κατοχή και κατά τη διάρκειά της συνέβησαν πολύ 1 Δεδομένου ότι γενικά υπάρχει μια σύγχυση και μια ασάφεια για την ακριβή ερμηνεία των όρων «αρχείο» και «συλλογή» υπήρξε μεγάλος προβληματισμός από τους συγγραφείς της παρούσας εισήγησης κατά πόσον οι τρείς περιπτώσεις που αναλύονται εμπίπτουν στην κατηγορία των «αρχείων» ή των «συλλογών». Προσπαθώντας να είμαστε όσο το δυνατό πιο επιστημονικά ορθοί, αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε τον ορισμό του Ανδρέα Φ. Μπάγια «Συλλογή τεκμηρίων είναι η συγκέντρωση τεκμηρίων γύρω από ένα κοινό σημείο, όπως είναι ένα θέμα, ένα πρόσωπο, μια περιοχή, μια περίοδος. Σε αντίθεση δηλαδή με το αρχειακό σύνολο που έχοντας δημιουργηθεί κατά τρόπο φυσικό και αυτόματο, διαθέτει τεκμηριωτική αξία, η συλλογή έχει δημιουργηθεί κατά τρόπο τεχνητό, προκειμένου να ικανοποιήσει ερευνητικά ή απλώς συλλεκτικά ενδιαφέροντα.» (Μπάγιας 1998). Σε παλιότερες αναφορές και δημοσιεύσεις μας η συλλογή του ΣΙΜΑΕ αναφέρεται (και) ως αρχείο.

3 σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως η διεξαγωγή του Ενωτικού δημοψηφίσματος 2, η προκατασκευαστική οργάνωση της ΕΟΚΑ 3 σε Αθήνα και Κύπρο, η διεξαγωγή ένοπλου αντάρτικου αγώνα στην Κύπρο εναντίον των Βρετανών, οι συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου και η ανακήρυξη της Κύπρου ως ανεξάρτητο κράτος (Σπανός, 1996). Παρουσίαση των συλλογών και του αρχείου 1. Συλλογή Ιστορικών Τεκμηρίων του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ (ΣΙΜΑΕ) Το 2005 είχε ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία το έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (Ανδρέου & Ζέρβας, 2003) και είχε ήδη αρχίσει να γνωστοποιείται η πολιτική της ΒΠΚ για δημιουργία ψηφιακών νησίδων. Στο πλαίσιο αυτό αντιπροσωπία του ΣΙΜΑΕ προσέγγισε τη ΒΠΚ, βολιδοσκοπώντας την κατά πόσο θα ενδιαφερόταν να ψηφιοποιήσει τις συλλογές του ΣΙΜΑΕ που περιλάμβαναν ιστορικά τεκμήρια για τον αγώνα της ΕΟΚΑ Μεταξύ των δύο μερών υπογράφηκε επίσημη συμφωνία μέσα στο 2006, η οποία προνοούσε ότι «Το ΣΙΜΑΕ δεσμεύεται έναντι του Πανεπιστημίου Κύπρου και εκχωρεί τα μη αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης, πρόσβασης και διαφύλαξης του ψηφιοποιημένου υλικού στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ παράλληλα διατηρεί αντίγραφα του ψηφιακού υλικού που του παραδίδει η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου στις εγκαταστάσεις του ΣΙΜΑΕ. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεσμεύεται να εγκαταστήσει στις υπολογιστικές υποδομές της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου το σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού και να προσφέρει τοπικά και εξ αποστάσεως πρόσβαση σε χρήστες μέσω των ιστοσελίδων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και να δρα ως διαθέτης των ψηφιακών αρχείων του ΣΙΜΑΕ». Όσον δε αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, στο συμφωνηθέν έγγραφο δηλώνεται ξεκάθαρα ότι: «Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των αποτελεσμάτων του έργου ανήκουν και παραμένουν στο ΣΙΜΑΕ, το οποίο είναι ο κάτοχος των αρχείων. Ούτε η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου ούτε τα απασχολούμενα στο έργο άτομα έχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Υπεύθυνο για το περιεχόμενο των ψηφιακών αρχείων παραμένει το ΣΙΜΑΕ. Κατ ουδένα τρόπο η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου και εν γένει το Πανεπιστήμιο Κύπρου ευθύνονται για το περιεχόμενο των αρχείων» 4. Ως στόχος του έργου έχει οριστεί η διάσωση της ιστορικής μνήμης του αγώνα της ΕΟΚΑ, καθώς και η συλλογή και διάθεση υλικού σχετικού με τον αγώνα στις μεταγενέστερες γενιές ερευνητών και ιστορικών. Η συλλογή αποτελείται από πλούσιο και μοναδικό υλικό σε διάφορες μορφές (έντυπο, ηχητικό, οπτικοακουστικό και φωτογραφικό). Μέχρι σήμερα έχουν ψηφιοποιηθεί και διατίθενται ελεύθερα μέσω του διαδικτύου: φωτογραφίες που παρουσιάζουν σημαντικές στιγμές, τοποθεσίες και πρόσωπα που έλαβαν μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα. Η τεκμηρίωση του υλικού συνεχίζεται με τη συνδρομή αγωνιστών της ΕΟΚΑ. 2 Στις 15 Ιανουαρίου του 1950 πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο δημοψήφισμα με βάση το οποίο, το 95.7% του εκλογικού σώματος (ανάμεσά τους και αρκετοί Τουρκοκύπριοι) ψήφισαν υπέρ της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. 3 Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών. Άρχισε την δράση της την 1 η Απριλίου 1955 και συνέχισε τον ένοπλο αγώνα για απελευθέρωση της Κύπρου από τους Βρετανούς και ένωσή της με την Ελλάδα, μέχρι το Πολιτικός αρχηγός της ΕΟΚΑ ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Γ και στρατιωτικός αρχηγός ο Κύπριος αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, Γεώργιος Γρίβας Διγενής. 4 Πρόταση Σύμβαση Ερευνητικού Προγράμματος της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου προς το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ για τη Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης των Αρχείων του ΣΙΜΑΕ, Λευκωσία, 2006, σ. 20.

4 28 έντυπες εκδόσεις. Το έντυπο υλικό αποτελείται από εκδόσεις του Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ και του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ Στις εκδόσεις συγκεντρώνονται μαρτυρίες και σκέψεις αγωνιστών, που δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την εποχή. 530 κασέτες ήχου. Το ηχητικό υλικό αποτελείται από μαγνητικές ταινίες που περιλαμβάνουν συνεντεύξεις αγωνιστών και εκπομπές ραδιοφώνου με θέμα τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Η προετοιμασία, η έναρξη και η εξέλιξη του αγώνα της ΕΟΚΑ, πρωτογενείς μαρτυρίες και αναμνήσεις αγωνιστών αποτυπώνονται σε αυτό το υλικό, καταγράφοντας τα γεγονότα και τις αξίες της εποχής. 435 βιντεοταινίες. Το τηλεοπτικό υλικό αποτελείται από 435 ταινίες και περιλαμβάνει εκπομπές, συνεντεύξεις και αφιερώματα σε αγωνιστές και στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, ντοκιμαντέρ, ομιλίες του αρχηγού της ΕΟΚΑ Γεώργιου Γρίβα Διγενή, οι Συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου, καθώς και γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τον αγώνα της ΕΟΚΑ, όπως τα αποτύπωσε ο τηλεοπτικός φακός της εποχής. Η συλλογή ιστορικών τεκμηρίων του ΣΙΜΑΕ συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νέο υλικό και η ψηφιοποίηση συνεχίζεται. 2. Συλλογή ντοκουμέντων ανώνυμου «Βρετανού Στρατιωτικού » Η συλλογή αυτή ανήκε σε έναν άγνωστο αποθανόντα παλαίμαχο στρατιωτικό, ο οποίος υπηρέτησε κατά την περίοδο στην Κύπρο και ο οποίος φαίνεται ότι είχε πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα της εποχής. Τα έγγραφα της συλλογής έπεσαν στα χέρια μιας Ιρλανδής, η οποία απέκτησε το σπίτι του στρατιωτικού στο Δουβλίνο μετά το θάνατο του. Ευτυχώς, η γυναίκα που ανακάλυψε τα έγγραφα αναγνώρισε την αξία τους και αποφάσισε να τα δώσει κάπου ώστε να αξιοποιηθούν. Μέσω του διαδικτύου εντόπισε την ιστοσελίδα της ΒΠΚ και αφού είδε ότι αυτή ασχολείται με το θέμα, έστειλε τα έγγραφα ταχυδρομικώς μέσα σε ένα πακέτο στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου με δικά της έξοδα. Το όλο θέμα έκανε αίσθηση και έτυχε δημοσιότητας σε Ελλάδα και Κύπρο (Μιχαηλίδης, 2009 ; Τζάνη, 2009). Η συλλογή περιλαμβάνει 152 έγγραφα της εποχής, προκηρύξεις της ΕΟΚΑ, φυλλάδια, προπαγανδιστικά φυλλάδια των βρετανών κ.ά. Τα έγγραφα έχουν ψηφιοποιηθεί και αφού τύχουν της κατάλληλης επεξεργασίας και τεκμηρίωσης με τη βοήθεια επιστημόνων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα ενσωματωθούν στη βάση με τα «Αρχεία της Ιστορικής Περιόδου ». 3 Αρχείο Σάββα Λοϊζίδη Ο Σάββας Λοϊζίδης ήταν ελληνοκύπριος δικηγόρος και πολιτικός εγκατεστημένος στην Αθήνα μετά την εξορία του από τις Βρετανικές δυνάμεις για τη συμμετοχή του στα Οκτωβριανά επεισόδια του Ήταν από τους πρωτεργάτες της προπαρασκευής της ΕΟΚΑ και ήταν και ο σύνδεσμος της οργάνωσης με τον τότε πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξανδρο Παπάγο. Το 1955 ο Λοϊζίδης εκλέχθηκε βουλευτής Αθηνών με το συνδυασμό του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Υπηρέτησε και ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, αγωνιζόμενος πάντα για τη δικαίωση της ιδιαίτερής του πατρίδας Κύπρου (Λοϊζίδης, 1980). 5 Τον Οκτώβριο του 1931 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία εξέγερση των Ελληνοκυπρίων ενάντια στη βρετανική κατοχή, που οδήγησε σε αιματηρά επεισόδια και στο κάψιμο του βρετανικού Κυβερνείου. Οι πρωτεργάτες των επεισοδίων συνελήφθηκαν και εξορίστηκαν από το νησί.

5 Τον Οκτώβριο του 2005, κατά τη διάρκεια του Επιστημονικού Συνεδρίου με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση της ΕΟΚΑ που έγινε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρουσιάστηκε εισήγηση που αφορούσε τη συμφωνία μεταξύ της ΒΠΚ και του ΣΙΜΑΕ για ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού του ΣΙΜΑΕ (Τσιμπόγλου, Ζέρβας & Ανδρέου, 2006). Στην ανάπαυλα του συνεδρίου, η θυγατέρα του Σάββα Λοϊζίδη που ήταν παρούσα στην εκδήλωση ανακοίνωσε δημόσια ότι δωρίζει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το αρχείο του πατέρα της. Το αρχείο του Λοϊζίδη αποτελείται από σπάνια έγγραφα και αλληλογραφία μεταξύ του ιδίου και των Μακαρίου και Γρίβα. Περιλαμβάνει επίσης σπάνιες φωτογραφίες από την πολιτική δράση του Λοϊζίδη αλλά και φωτογραφίες με λαογραφικά στοιχεία της εποχής από Ελλάδα, Κύπρο και αλλού. Τα έγγραφα βρίσκονται αυτή την περίοδο υπό επεξεργασία από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και θα δοθούν σύντομα στη ΒΠΚ για ψηφιοποίηση και ένταξή τους στη βάση με τα «Αρχεία της Ιστορικής Περιόδου ». Οι φωτογραφίες της συλλογής άρχισαν να ψηφιοποιούνται και να διατίθενται ελευθέρα στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΒΠΚ. Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Το υλικό παρουσιάζει ανομοιογένεια όσον αφορά στη μορφή του, στα πνευματικά δικαιώματα και στην πολιτική πρόσβασης σε αυτό. Έχει όμως, κοινή θεματολογία, αφού όλο έχει σχέση με τις ιστορικές και πολιτικές εξελίξεις της περιόδου στην Κύπρο. Μορφή του υλικού Η συλλογή του ΣΙΜΑΕ περιλαμβάνει βίντεο, ηχητικό υλικό, φωτογραφίες και έντυπα (κυρίως βιβλία και ενημερωτικά έντυπα εκδόσεις του ΣΙΜΑΕ). Το αναλογικό υλικό (κασέτες, βιντεοκασέτες, έντυπα και φωτογραφίες) παραμένει στη κυριότητα του ΣΙΜΑΕ και φυλάγεται στους χώρους του Συμβουλίου. Η συλλογή τεκμηρίων του «Βρετανού στρατιωτικού» περιλαμβάνει αποκλειστικά έντυπο υλικό της εποχής (μαζί με ένα πανό του οποίου η φωτογραφία θα συμπεριληφθεί στην ψηφιακή συλλογή). Το αρχείο Λοϊζίδη περιλαμβάνει μόνο έντυπο υλικό, και φωτογραφίες. Το έντυπο υλικό αποτελείται κυρίως από αλληλογραφία που είχε ο ιδιοκτήτης του αρχείου με σημαντικές προσωπικότητες της εποχής, ανακοινώσεις, αποκόμματα εφημερίδων, κλπ. Σε ότι αφορά την οργάνωση της φυσικής μορφής των τεκμηρίων τα οποία θα παραμείνουν στη κατοχή της ΒΠΚ, κύριος στόχος είναι να κρατηθεί η ακεραιότητα του αρχείου/συλλογής όπως έφτασε στη Βιβλιοθήκη, προκειμένου να παραμείνει αναλλοίωτη η (τυχόν) σύνδεση μεταξύ των τεκμηρίων αλλά και ο δεσμός τους με τη δραστηριότητα που τα δημιούργησε. Η οργάνωση του υλικού στη φυσική του μορφή περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες: α) καταγραφή του υλικού (σε επίπεδο αρχειακού συνόλου, όγκου, είδος υλικού κτλ.), β) απόδοση ταυτότητας τεκμηρίων (αποτελείται συνήθως από γράμματα και αύξοντα αριθμό), γ) καταγραφή και έλεγχο των πληροφοριών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως περιγραφικά στοιχεία (τα στοιχεία αυτά θα μας χρησιμεύσουν στον προσδιορισμό, στη διαχείριση, στον εντοπισμό και στην κατανόηση του αρχειακού υλικού), σύμφωνα με το πρότυπο ISAD (G) 6. Το πρότυπο ISAD(G) επιλέχθηκε επειδή, εκτός του ότι είναι φτιαγμένο ειδικά για περιγραφή αρχείων, τα πεδία του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 6 General International Standard Archival Description.

6 πληροφοριών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να καλύψει άλλα πρότυπα όπως το Dublin Core. Το υλικό, όπου χρειάζεται τυγχάνει συντήρησης και αφού ψηφιοποιηθεί φυλάσσεται κάτω από τις ενδεικνυόμενες κατάλληλες συνθήκες. Πνευματικά δικαιώματα Τα πνευματικά δικαιώματα του αρχείου του ΣΙΜΑΕ εξακολουθούν να ανήκουν στο Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ, το οποίο έχει παραχωρήσει «το μη αποκλειστικό δικαίωμα» διάθεσης του ψηφιοποιημένου υλικού του από τη ΒΠΚ. Πρόβλημα προέκυψε με κάποια βίντεο τα οποία ανήκουν σε συγκεκριμένους τηλεοπτικούς σταθμούς. Με κάποια κανάλια επήλθε συμφωνία και το υλικό παραχωρήθηκε στο ΣΙΜΑΕ και στη ΒΠΚ για ψηφιοποίηση και διάθεσή του. Τα βίντεο για τα οποία δεν επήλθε συμφωνία, ψηφιοποιήθηκαν αλλά δε διατίθενται στο ευρύ κοινό. Αντίθετα, τα πνευματικά δικαιώματα της συλλογής του «Βρετανού Στρατιωτικού» και του αρχείου «Λοϊζίδη» ανήκουν πλέον στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Προσβασιμότητα Ανάμεσα στο υλικό που συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή του ΣΙΜΑΕ υπάρχουν και κάποιες συνεντεύξεις (βιντεογραφημένες και ηχογραφημένες), οι οποίες περιλαμβάνουν πολύ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, νοουμένου ότι κάποιοι οι οποίοι δίνουν τις συνεντεύξεις ή άτομα στα οποία αναφέρονται οι συνεντεύξεις βρίσκονται ακόμα εν ζωή. Τα τεκμήρια αυτά έχουν ψηφιοποιηθεί, αλλά δεν είναι προσβάσιμα προς το παρόν τουλάχιστον στο ευρύ κοινό. Την ευθύνη αποδέσμευσης αυτών των πληροφοριών έχει η διεύθυνση του ΣΙΜΑΕ. Το αρχείο του άγνωστου Βρετανού στρατιωτικού έχει ψηφιοποιηθεί και αφού τεκμηριωθεί και σχολιαστεί από καθηγητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου θα διατεθεί ελεύθερα στο διαδίκτυο. Η ανάγκη για σχολιασμό κάποιων τουλάχιστον προκηρύξεων και διαταγών της ΕΟΚΑ προέκυψε, κυρίως, από την υποψία ότι ορισμένες από αυτές είναι ψεύτικες και προπαγάνδα των Βρετανών (Παπαπολυβίου, 2009). Τα έγγραφα του αρχείου Λοϊζίδη αφού μελετηθούν από τους καθηγητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα ψηφιοποιηθούν και θα διατεθούν ελεύθερα στο διαδίκτυο. Οι φωτογραφίες του ίδιου αρχείου ψηφιοποιούνται και είναι διαθέσιμες στο κοινό. Το περιεχόμενο των συλλογών και του αρχείου είναι πολύ σημαντικό, αλλά η προσβασιμότητα του και η διάθεσή του μέσω διαδικτύου είναι ίσως σημαντικότερη (Odlyzko, 2001). Για το λόγο αυτό, η ΒΠΚ ξεκίνησε την ψηφιοποίηση των αρχείων, την τεκμηρίωση και οργάνωσή τους σε ειδικό λογισμικό διαχείρισης ψηφιακού υλικού (Greenstone digital library software 7 ) και τη διάθεση τους στους ενδιαφερόμενους μέσω των εξυπηρετητών (servers) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θεματολογία Η θεματολογία και των συλλογών και του αρχείου εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική ενότητα «Κυπριακή ιστορική περίοδος ». Η συλλογή του ΣΙΜΑΕ ασχολείται αποκλειστικά με την ιστορία της ΕΟΚΑ, τα μέλη και τη δράση της κατά την περίοδο

7 Η συλλογή του Βρετανού Στρατιωτικού αποτελείται αποκλειστικά από ιστορικά έγγραφα που συνέλεξε ο στρατιωτικός που υπηρετούσε τη θητεία του στην Κύπρο μεταξύ των ετών Στο αρχείο Λοϊζίδη υπάρχουν ιστορικά έγγραφα και πηγές από το 1930 μέχρι το 1980, αλλά τα περισσότερα και σημαντικότερα έγγραφα είναι από την περίοδο Σε αυτά υπάρχουν σημαντικά τεκμήρια για την πολιτική ζωή σε Ελλάδα και Κύπρο την εποχή εκείνη. Στο ίδιο αρχείο, εκτός από τις ιστορικές φωτογραφίες, υπάρχουν και λαογραφικού ενδιαφέροντος φωτογραφίες οι οποίες αφού ψηφιοποιηθούν, θα αξιοποιηθούν καταλλήλως. Α ΛΛΗΛΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ H ΒΠΚ, αφού ψηφιοποίησε τις πιο πάνω συλλογές και το αρχείο, τα συνέδεσε σε μια κοινή ηλεκτρονική βάση για να μπορούν να αναζητούνται ταυτόχρονα, αλλά και ξεχωριστά. Στη βάση αυτή, θα συνδεθούν και άλλα σχετικά αρχεία, τα οποία πιθανόν να αποκτηθούν στο μέλλον. Στόχος είναι οι συλλογές και τα αρχεία που θα αποτελέσουν μέρος της ηλεκτρονικής βάσης, να αλληλοσυμπληρώνονται και να υπάρχει πλήρης κάλυψη όλων των γεγονότων της ιστορικής περιόδου , από όλες τις οπτικές γωνίες. Με μια αναζήτηση ο χρήστης θα μπορεί να ψάχνει και να ανακτά πληροφορίες για το θέμα που τον ενδιαφέρει από διαφορετικές συλλογές και αρχεία καθώς και διαφορετικά είδη υλικού. Κάνοντας αναζήτηση κάποιος για παράδειγμα, με τη λέξη «Γρίβας», μπορεί να ανακτήσει φωτογραφίες, ηχητικό υλικό, βίντεο και έντυπο υλικό που αναφέρονται στον αρχηγό της ΕΟΚΑ από τη συλλογή του ΣΙΜΑΕ, προκηρύξεις και διαταγές του Γρίβα από τη συλλογή τεκμηρίων του «Βρετανού στρατιωτικού» καθώς και επιστολές που έγραψε ο ίδιος προς τον Λοιζίδη αλλά και άλλες επιστολές του αρχείου «Λοϊζίδη» που έγραψαν άλλοι και υπάρχει αναφορά στο όνομα του Γρίβα. Η Ηλεκτρονική Βάση προσφέρει πρωτογενείς πηγές οι οποίες θα διασταυρώνονται μεταξύ τους και θα αντιπαραβάλλονται με μεταγενέστερες αφηγήσεις και κείμενα από τις συλλογές και τα αρχεία που έχουν ψηφιοποιηθεί, αλλά και με βιβλία και άλλο υλικό από τη συλλογή της ΒΠΚ. Τ ΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ψηφιοποίηση Η Ψηφιοποίηση πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου το ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο Ψηφιοποίησης ανέλαβε τη διαδικασία παραλαβής, ελέγχου, επεξεργασίας και τεκμηρίωσης του υλικού. Για την ψηφιοποίηση χρησιμοποιήθηκε κατάλληλος εξοπλισμός, όπως κονσόλα μετατροπής αναλογικής μορφής ήχου σε ψηφιακή, σαρωτής εγγράφων, φωτογραφιών και αρνητικών, εξοπλισμός για μετατροπή μαγνητοσκοπημένου υλικού σε ψηφιακή μορφή, λογισμικά επεξεργασίας και μετατροπής μορφοτύπων κτλ. Το υλικό μετατράπηκε αρχικά σε ασυμπίεστη ψηφιακή μορφή (.wav για ήχο,.avi για μαγνητοσκοπημένο υλικό,.tiff για φωτογραφίες και έγγραφα). Ακολούθως, μετά από κατάλληλη επεξεργασία για βελτίωση της ποιότητας των ψηφιακών αρχείων για σκοπούς ευκολότερης διαχείρισης τους, μετατράπηκαν σε συμπιεσμένες μορφές, όπως.mp3 για ήχο,.mpeg για μαγνητοσκοπημένο υλικό και.jpeg ή html για φωτογραφίες και έγγραφα.

8 Όλο το έντυπο υλικό, αφού ψηφιοποιήθηκε, πέρασε από τη διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα της αναζήτησης στο πλήρες κείμενο. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας OCR χρησιμοποιείται για αναζήτηση στο πλήρες κείμενο (text under the image) και η απόδοσή του κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική. Πρόβλημα παρουσιάστηκε με κάποια πολυτονικά κείμενα καθώς και με κάποια χειρόγραφα τα οποία δύσκολα αναγνωρίζονταν από το OCR. Όλο το ψηφιοποιημένο υλικό αποθηκεύτηκε στους εξυπηρετητές (servers) της ΒΠΚ. Ειδικά τα ψηφιακά τεκμήρια από τη συλλογή του ΣΙΜΑΕ αποθηκεύτηκαν και σε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, καθώς και σε ψηφιακούς δίσκους και δόθηκαν στο Ίδρυμα. Τεκμηρίωση και μεταδεδομένα Η τεκμηρίωση έγινε σύμφωνα με το πρότυπο Dublin Core. Υλικό με ελλιπή ή καθόλου στοιχεία έτυχε επεξεργασίας και μελέτης από το προσωπικό της ΒΠΚ, το οποίο και ανέλαβε την τεκμηρίωσή του και τη δημιουργία μεταδεδομένων. Προβλήματα όπως η έλλειψη πληροφοριών και ο διαχωρισμός πολλαπλών ανατυπώσεων που αντιμετωπίστηκαν κυρίως στο φωτογραφικό υλικό, επιλύθηκαν με τη βοήθεια ιστορικών του Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά και την άμεση εμπλοκή ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες, οι οποίοι και βοήθησαν στην αναγνώριση προσώπων και γεγονότων. Οι φωτογραφίες αριθμήθηκαν, εκτυπώθηκαν σε τόμους συνοδευόμενες από δελτία πληροφορητών και κυκλοφόρησαν στους χώρους που συναντώνται άνθρωποι που βίωσαν τα γεγονότα της ιστορικής περιόδου για συγκέντρωση των στοιχείων που λείπουν. Η διαδικασία αναγνώρισης και πληρέστερης τεκμηρίωσης ακόμα συνεχίζεται. Παροχή ελεύθερης πρόσβασης για τη συλλογή του ΣΙΜΑΕ δόθηκε στο κοινό στα τέλη του Τότε προέκυψαν αιτήματα χρηστών τα οποία η ΒΠΚ φρόντισε να ικανοποιήσει (π.χ. μετάφραση των τίτλων στην αγγλική γλώσσα). Λογισμικό Το λογισμικό σύστημα που επιλέχτηκε από τη ΒΠΚ για τη διαχείριση του ψηφιακού της υλικού είναι το Greenstone. Η επιλογή αυτή έναντι άλλων λογισμικών συστημάτων που χρησιμοποιεί η ΒΠΚ (ADVANCE και ΑΒΕΚΤ) έγινε για τους εξής λόγους: 1. Το ADVANCE της Geac, το οποίο είναι και το κεντρικό σύστημα της ΒΠΚ, έχει σταματήσει να αναπτύσσεται. Ως εκ τούτου, η ΒΠΚ βρίσκεται σε φάση αναζήτησης νέου λογισμικού συστήματος. Επίσης το ADVANCE (όπως και άλλα ανάλογα συστήματα) δεν υποστηρίζει αναζήτηση στο πλήρες κείμενο ενός ψηφιοποιημένου τεκμηρίου. Ένα άλλο πρόβλημα του ADVANCE είναι ότι δεν υποστηρίζει το πρότυπο UNICODE για τους ελληνικούς χαρακτήρες, κάτι που προκαλεί πρόβλημα στη μεταφορά των δεδομένων και στην προσπάθεια διαλειτουργικότητας του με άλλα συστήματα. 2. Το λογισμικό ΑΒΕΚΤ χρησιμοποιείται από τη ΒΠΚ ως βοηθητικό σύστημα. Σε αυτό η ΒΠΚ διατηρεί κάποιες ψηφιακές της συλλογές και το χρησιμοποίησε και σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει η ανάγκη για αναζήτηση εντός του πλήρους κειμένου, π.χ. για τα ηχητικά αρχεία και τις φωτογραφίες του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών ΚΕΕ (Ανδρέου & Ζέρβας, 2003) αφού η διασύνδεση της εγγραφής με το ψηφιοποιημένο αρχείο γίνεται μόνο μέσω εξωτερικού συνδέσμου (link, στο πεδίο 856 του UniMARC) όπως και στο ADVANCE.

9 3. Το Greenstone επιλέχθηκε σε μια περίοδο που δεν υπήρχε μεγάλη πληροφορική υποστήριξη στη ΒΠΚ, λόγω κυρίως της ευκολότερης εγκατάστασής του έναντι άλλων λογισμικών ανοικτής πρόσβασης (Witten et. al., 2005) αλλά και της άμεσης θετικής ανταπόκρισης που υπήρξε από τη διεθνή διαδικτυακή κοινότητα υποστήριξης του Greenstone σε προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν (π.χ. ευρετηρίαση των ελληνικών χαρακτήρων). Το λογισμικό δημιουργίας ψηφιακών συλλογών ανοικτού κώδικα Greenstone έχει παραμετροποιηθεί με τρόπο ώστε να γίνεται κοινή αναζήτηση ανάμεσα στο πλήρες κείμενο του υλικού ανά συλλογή ξεχωριστά, αλλά και για όλες τις συλλογές μαζί. Μ ΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Γενικά Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι βιβλιοθήκες και ειδικά οι ακαδημαϊκές άρχισαν λόγω ανάγκης αλλά και λόγω της επικρατούσας τάσης να ασχολούνται συστηματικά με την ψηφιοποίηση και τη δημιουργία αποθετηρίων ψηφιακού υλικού. Σε αυτό το πεδίο έγιναν πολλοί πειραματισμοί και επενδύθηκαν χρόνος και πόροι. Λόγω των πλεονεκτημάτων που πρόσφεραν τα λογισμικά ανοικτού κώδικα (Kumar, 2007) αλλά και των αδυναμιών των παραδοσιακών συστημάτων διαχείρισης βιβλιοθηκών να υποστηρίξουν δυνατότητες αναζήτησης πλήρους κειμένου των ψηφιακών συλλογών, οι βιβλιοθήκες στράφηκαν με ενθουσιασμό προς τα λογισμικά ανοικτού κώδικα για την οργάνωση των ψηφιακών συλλογών και των αποθετηρίων τους. Οι βιβλιοθήκες, όμως, δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη τους τη διασύνδεση των ψηφιακών πηγών με τον παραδοσιακό κατάλογο κατά την επιλογή πολιτικής καθιερωμένων όρων, επιλογής προτύπων κτλ, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανομοιογένεια και πολύ χαμηλή διαλειτουργικότητα, ακόμα και μεταξύ συστημάτων της ίδιας βιβλιοθήκης (Πεπονάκης & Σφακάκης, 2008). Η Ηλεκτρονική Βάση της Ιστορικής περιόδου Η ψηφιακή συλλογή είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται και να συμπληρώνεται (ποσοτικά και ποιοτικά). Στα μελλοντικά σχέδια της ΒΠΚ υπάρχουν προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής Συλλογής με προσθήκη συνδέσμων (links), βιογραφικών σημειωμάτων, βιβλιογραφικών αναφορών κτλ. Αλλαγή λογισμικού; Η παραγωγή μιας μικρο μεσαίου μεγέθους ψηφιακής συλλογής μπορεί να κοστίσει αρκετά σε μια βιβλιοθήκη, τόσο σε χρήματα, όσο και σε ανθρωποώρες (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2005). Η ύπαρξη μιας σωστής υποδομής λογισμικών και υλισμικών που θα υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία είναι πρωταρχικής σημασίας. Πώς τελικά θα γίνει η επιλογή ενός συστήματος που θα ικανοποιεί τις ανάγκες μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης; Πώς θα παρουσιάζονται / ανακτούνται οι ετερογενείς πληροφορίες από τις διαφορετικές πηγές; Λαμβάνοντας υπόψη κάποια νέα δεδομένα: α) το γεγονός ότι η ΒΠΚ απέκτησε πληροφοριακή ομάδα υποστήριξης, β) το γεγονός ότι το νεοϊδρυθέν Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

10 εγκατέστησε και χρησιμοποιεί το DSpace, καθώς και γ) το γεγονός ότι η ΒΠΚ θα προχωρήσει σε αντικατάσταση του κυρίως συστήματος διαχείρισής της, υπάρχει προβληματισμός για το κατά πόσον θα πρέπει η ΒΠΚ να προχωρήσει σε αντικατάσταση του Greenstone. Πιθανές λύσεις είναι: 1. Το DSpace, λόγω του γεγονότος ότι η ΒΠΚ πλέον έχει ικανοποιητική πληροφοριακή υποστήριξη αλλά και του γεγονότος ότι θα μπορεί να μοιράζεται την υποστήριξη και να συνεργάζεται και με το ΤΕΠΑΚ. Επιπλέον, σύμφωνα τουλάχιστον με τη διεθνή βιβλιογραφία, η μεταφορά των δεδομένων και μεταδεδομένων από το Greenstone στο DSpace μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα (Witten et al Greenstone 2009). 2. Η μετάβαση όλων των ψηφιακών συλλογών της ΒΠΚ σε υποσύστημα του νέου κεντρικού συστήματος διαχείρισης της ΒΠΚ, που θα είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη διαχείριση τέτοιων συλλογών. Το θέμα της επιλογής του καταλληλότερου λογισμικού με βάση τις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε οργανισμού είναι μια πολύ σημαντική και πολύπλοκη διαδικασία (DeRidder 2007), στην οποία ίσως δεν δόθηκε ακόμη η δέουσα σημασία από τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Διαλειτουργικότητα βάσης με άλλα συστήματα Η διαλειτουργικότητα της «Ηλεκτρονικής Βάσης για την Ιστορία της Κύπρου » με το κεντρικό σύστημα και τον OPAC της ΒΠΚ, καθώς και με άλλους καταλόγους και αποθετήρια που λειτουργούν στην Κύπρο, είναι στους άμεσους στόχους της ΒΠΚ. Με τον τρόπο αυτό όλες οι πρωτογενείς πηγές των συλλογών θα διασταυρώνονται και θα αντιπαραβάλλονται με αναφορές κειμένων και βιβλίων που διαθέτει σε έντυπη (και ηλεκτρονική) μορφή η ΒΠΚ και άλλες βιβλιοθήκες. Ε ΠΙΛΟΓΟΣ Εντός της κάθε βιβλιοθήκης θα πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές διαχείρισης του υλικού της ως ενιαίου, ανεξάρτητα από τη μορφή του και του λογισμικού στο οποίο είναι καταχωρημένο. Πρέπει επίσης να υπάρχει αλληλοενημέρωση μεταξύ των βιβλιοθηκών και κοινή αξιοποίηση της γνώσης και των εμπειριών (π.χ. Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών του Πανεπιστημίου Πατρών) 8. Τα ομοειδή ιδρύματα που θέλουν τους καταλόγους και τα αποθετήρια τους να «συνεργάζονται», πρέπει να αναπτύξουν καλύτερους μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ τους όσον αφορά τις πολιτικές καταλογογράφησης, τη χρήση μεταδεδομένων, τους καθιερωμένους όρους κτλ. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να επέλθει συντονισμός, συνεκμετάλλευση των πηγών και αποφυγή διπλής εργασίας αλλά και κοινών λαθών (Τσιμπόγλου, Ζέρβας & Ανδρέου, 2006). 8

11 Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ DeRedder, J.L. (2007). Choosing software for a digital library. Library Hi Tech News 24 (9/10): Greenstone (2009). Greenstone tutorial exercise: moving a collection from Greenstone to Dspace. Διαθέσιμο από: Kumar, V. (2007). Selection and management of open source software in libraries. In CALIBER 2007: 5th International Convention on Automation of Libraries in Education and Research Institutions, Chandigarh, India, 8 10 February. Διαθέσιμο από: selection management.pdf Odlyzko, A. (2001). Content is not king. First Monday 6: 2 5. Διαθέσιμο από: Witten, I.H., et al. (2005). A bridge between Greenstone and DSpace. D Lib magazine 11 (9). Διαθέσιμο από: Ανδρέου, Α.Κ. και Ζέρβας, Μ. (2003). Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης των αρχείων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (ΚΕΕ) από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες, Νοε. Διαθέσιμο από:

12 Ανδρέου, Α.Κ. (2009). Βιβλιοθήκη έχεις πακέτο. Scripta Πτερόεντα. Διαθέσιμο από: post_06.html. Λοιζίδης, Σ. (1980). Άτυχη Κύπρος: πως έζησα τους πόθους και τους καημούς της, Αθήνα: Μπεργάδη. Μιχαηλίδης, Χ. (2009). «Βιβλιοθήκη, έχεις πακέτο». Ελευθεροτυπία. 8 Ιουλ., Διαθέσιμο από: Μπάγιας, Α.Φ. (1998). Αρχειονομία: βασικές έννοιες και αρχές: η οργάνωση των αρχείων για τη διοίκηση και την έρευνα. Αθήνα: Κριτική. Πανεπιστημίου Κύπρου, Βιβλιοθήκη (1996). Κανόνες λειτουργίας βιβλιοθήκης. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διαθέσιμο από: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Βιβλιοθήκη (2006). Πρόταση Σύμβαση Ερευνητικού Προγράμματος της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου προς το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ για τη Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης των Αρχείων του ΣΙΜΑΕ. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων (2005). Ψηφιοποίηση, καλές πρακτικές και πρακτικές οδηγίες: διαχείριση έργων ψηφιοποίησης. Διαθέσιμο από: Παπαπολυβίου, Π. (2009). Πόλεμος προπαγάνδας Φιλελεύθερος, 25 Ιουλ., σ. 8. Πεπονάκης, Μ. και Σφακάκης, Μ. (2008). Αξιολόγηση διαλειτουργικότητας μεταδεδομένων μεταξύ των ιδρυματικών αποθετηρίων και των καταλόγων (OPACs) των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Στο 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα, Σεπ. Διαθέσιμο από: Σπανός, Γ. (1996). ΕΟΚΑ έτσι πολεμούν οι Έλληνες. Λευκωσία: [χ.ο.]. Τζάνη, Χ. (2009). Έχεις γράμμα απ την ΕΟΚΑ. Πολίτης, 10 Ιουλ.. Τσιμπόγλου, Φ. (2002). Άνοιγμα της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης στην τοπική κοινωνία ή προετοιμασία ενόψει της Κοινωνίας των Πληροφοριών; Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο Πρακτικά 11oυ Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Λάρισα, 6 8 Νοεμβρίου. Διαθέσιμο από: Τσιμπόγλου, Φ., Ζέρβας, Μ. και Ανδρέου, Α.Κ. (2006). Ο αγώνας της ΕΟΚΑ μέσα από τα ψηφιακά αρχεία. Λευκωσία: Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας, 24 Απρ. Διαθέσιμο από: Τσιμπόγλου, Φ., Ζέρβας, Μ. και Ανδρέου, Α.Κ. (2006). Πρακτικές ψηφιοποίησης αρχείων και ανάδυση νέων πεδίων συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Στο 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα, 1 3 Νοε. Διαθέσιμο από: Φραντζή, Μ., Ανδρέου, Α.Κ., Τσάκωνας, Γ. και Τσιμπόγλου, Φ. (2007). E LIS, το ηλεκτρονικό αρχείο για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης: τρόποι αξιοποίησης του από την Ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα. Στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς, 1 3 Οκτωβρίου Διαθέσιμο από: LIS_eprint_edition.pdf.

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Για την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου: Ανδρέας Κ. Ανδρέου Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες συλλογής

Γενικές πληροφορίες συλλογής Γενικές πληροφορίες συλλογής Αναγνωριστικό συλλογής Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα Άλλο αναγνωριστικό Τρέχον και παλαιότερα αναγνωριστικά που έχουν αποδοθεί στη συλλογή από τον φορέα Φορέας* Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές ψηφιοποίησης αρχείων και ανάδυση νέων πεδίων συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Περίληψη Λέξεις κλειδιά

Πρακτικές ψηφιοποίησης αρχείων και ανάδυση νέων πεδίων συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Περίληψη Λέξεις κλειδιά Πρακτικές ψηφιοποίησης αρχείων και ανάδυση νέων πεδίων συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Φίλιππος Τσιμπόγλου, Μάριος Ζέρβας, Ανδρέας Κ. Ανδρέου Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου Περίληψη Η ανακοίνωση εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος Η διαχείριση των αρχείων στην εποχή της πληροφορίας Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Νέα υποστρώματα Η πληροφορία, πολύτιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Εκπαιδευτική και Πολιτισμική ανέλιξη της κοινωνίας. Το εγχείρημα ανοίγματος της

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Γεωργίου Παναγιώτης panos@lis.upatras.gr Κουμούτσος Κωνσταντίνος koumoutsos@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη ρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόµος, Ph.D. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο e-mail: koulouris.a@gmail.com ιονύσης Κόκκινος Βιβλιοθηκονόµος,

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες μπορούν να περιέχουν είτε ψηφιοποιημένα είτε πρωτογενώς ψηφιακά αντικείμενα, ή και από τις δύο κατηγορίες συγχρόνως. Όμως τα πρωτογενώς ψηφιακά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου από την κ. Εύη Χριστοφιδάκη, Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης ΔΣΑ

Παρουσίαση του έργου από την κ. Εύη Χριστοφιδάκη, Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης ΔΣΑ Παρουσίαση του έργου από την κ. Εύη Χριστοφιδάκη, Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης ΔΣΑ Στις μέρες μας η ψηφιοποίηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιβίωση και την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την Ψηφιοποίηση του ηχητικού Υλικού

Προδιαγραφές για την Ψηφιοποίηση του ηχητικού Υλικού ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (KEE) ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κ. Ανδρέου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου Μάριος Ζέρβας, Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ vii Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 8.00-9.30 Προσέλευση συνέδρων - Εγγραφές 9.00-9.30 Χαιρετισμοί 9.30-10.00 Άνοιγμα του Συνεδρίου Ν. Σταυρόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 27/1/2012, Δρ. Ε. Σαχίνη, Εθνικό Τμήματος Κέντρο Τεκμηρίωσης Προϊστάμενη Στρατηγικής & Ανάπτυξης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» Επιστ. Υπεύθυνη: Φωτεινή Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος 1 3.1 Διαχείριση ψηφιακού υλικού και πολυμεσικές εφαρμογές Ψηφιοποίηση υλικού: διαδικασία μετατροπής έντυπου ή αναλογικού υλικού (βιβλία, άρθρα, εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Κατ. Πράξεων 1: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό» Υποκατηγορία Πράξεων 3: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ιωάννης Αποστολάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Τεκμηρίωσης & Καινοτομιών iapostolakis@ekdd.gr www.iapostolakis.gr Εννοιολογικά θέματα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης EKT, Διεθνές Συνέδριο - Ανοικτή Πρόσβαση, 16-18 Οκτωβρίου 2013 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα (ΑΨΜ) «δωρεάν και ανοικτή διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ» Το εργαστήριο «Οι ψηφιακές πηγές γνώσης και η συμβολή τους στο έργο του φιλολόγου» οργανώνεται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE & CENTRO DI DOCUMENTAZIONE Teca del Mediterraneo 10 WORKSHOP The knowledge professions: what kind of future? Meeting From the traditional to the

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ / ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ / ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. To Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δέχεται προτάσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Ανοικτή Πρόσβαση Η πορεία της ΒΤΠ προς την Ανοικτή Πρόσβαση Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Συμφωνία με τη Remedica Όροι

Διαβάστε περισσότερα

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων η περίπτωση της Ελλάδας Ελίνα Μεγάλου ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα 1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα Οριζόντια Δράση Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης

Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης Μαρία Γαβριηλίδου Πένυ Λαμπροπούλου Γιούλη Μπακαγιάννη ΙΕΛ /ΕΚ «Αθηνά» 14 Μαΐου 2015 Τι τύπους πόρων συγκεντρώνουμε; Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 15.5.2015 Τύποι πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β 1.7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 4 63 Κανόνες ανεισµού ανεισµός Ευέλικτος, παραµετρικός τρόπος προσδιορισµού από την βιβλιοθήκη της πολιτικής δανεισµού κατά: βιβλιοθήκη ή παράρτηµα βιβλιοθήκης, συλλογή, κατηγορία υλικού, τύπο χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

LibSolution ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Έκδοση 2 Γενικά Το µηχανογραφικό σύστηµα LibSolution αναπτύχθηκε µε στόχο να υποστηρίξει και να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολυπολιτισμικότητα: η ανάπτυξη της Europeana μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal

Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολυπολιτισμικότητα: η ανάπτυξη της Europeana μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολυπολιτισμικότητα: η ανάπτυξη της Europeana μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας, Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της μαγειρικής, απαθανατίζοντας τη γαστρονομική παράδοση της Κύπρου

Η τέχνη της μαγειρικής, απαθανατίζοντας τη γαστρονομική παράδοση της Κύπρου Το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής στα πλαίσια του έργου του για την καταγραφή, διαφύλαξη και προώθηση του γαστρονομικού πολιτισμού της Κύπρου και με την ευκαιρία της εγγραφής της Μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Ιούνιος Αύγουστος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Ιούνιος Αύγουστος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ανδρέας Παπαλάμπρου Παναγιώτης Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος-Νεκτάριος Γουργουλιάτος Νικόλας-Ρικάρδο Καβαλιέρο Αστρονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Φεβρουάριος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια

Διαβάστε περισσότερα

http://www.cna.org.cy/website/subject1.shtm#ucylib

http://www.cna.org.cy/website/subject1.shtm#ucylib 19 Φεβρουαρίου 2009 http://www.cna.org.cy/website/subject1.shtm#ucylib Διευθυντής ΒΠΚ - Συνέντευξη στο ΚΥΠΕ Ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΠΚ) Φίλιππος Τσιμπόγλου πιστεύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1 Οπτικοακουστικό και μη βιβλιακό υλικό στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Προσέγγιση βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας του και χρήσιμες εφαρμογές των μηχανημάτων αξιοποίησης του για χρήστες και βιβλιοθηκονόμους

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση υλικού και παρεχόμενες υπηρεσίες στην μουσική βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη του Μεγάρου Μουσικής

Ψηφιοποίηση υλικού και παρεχόμενες υπηρεσίες στην μουσική βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη του Μεγάρου Μουσικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ψηφιοποίηση υλικού και παρεχόμενες υπηρεσίες στην μουσική βιβλιοθήκη Λίλιαν

Διαβάστε περισσότερα

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ 325 ΗΜΟΥΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 I. ΓΕΝΙΚΑ Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιοποίηση δεδοµένων στους 325 ήµους» έχει αναλάβει την οργάνωση, τον συντονισµό, την υποστήριξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Από την απομόνωση στην εποχή των δικτύων και της διάδοσης της πληροφορίας

Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Από την απομόνωση στην εποχή των δικτύων και της διάδοσης της πληροφορίας Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Από την απομόνωση στην εποχή των δικτύων και της διάδοσης της πληροφορίας Γιώργος Μπουμπούς, Βάλια Βράκα Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE)

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE) Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου Υποβολή προτάσεων / παρατηρήσεων επί του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Οριζόντια Δράση Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές «Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Ομάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα