ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-06 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ.Β3α/Γ.Π.οικ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ταχ. Κώδ. : Πληροφ. : Αν. Γιαννάκη Τηλέφωνο : FAX : ΘΕΜΑ: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας με το ποσό των ,39 ευρώ» Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014). β. Του αρ. 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α/2015). γ. Του αρ. 28 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/Α/97). δ. Του αρ. 13 του Ν. 2716/99 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 96/Α/99). ε. Του αρ. 76 του Ν. 4170/ 2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 163/Α/2013). στ. Του αρ. 41 του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ 52/Α/ 2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013). ζ. Του Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173/Α/2014). η. Του άρθρου 4, παρ. 5 του Π.Δ. 113/ 2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες ( ΦΕΚ 194/Α/ 2010). θ. Του Π.Δ. 151/98 «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης & εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 116/Α/ 1998), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 155/2013 (ΦΕΚ 245/Α/2013). ι. Του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α/2015). 2. Την αρ. πρωτ /377/0026/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού των δικαιολογητικών επιχορήγησης σε Ν.Π.Δ. ή Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού προϋπολογισμού (ΦΕΚ 284/Β/1998), όπως τροποποιήθηκε με τα αρ. 5 και 6 της αρ. πρωτ. 2/ 22717/0094/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 474/Β/2011). 3. Το αριθμ.πρωτ.υ5β/γπ/οικ / έγγραφο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, Τμήμα Β. 4. Το αριθμ.πρωτ.υ5β/γ.π./οικ / έγγραφο με θέμα «Θεσμικό πλαίσιο και τρόπος χρηματοδότησης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας» της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, Τμήμα Β. 5.Την αριθμ.πρωτ.α4β/οικ.6524/ Ειδική Έκθεση της παραγράφου α του άρθρου 76 του Ν.4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013) της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, Τμήμα Β. 1

2 6. Την αριθμ.πρωτ.α4β/οικ.6525/ Υπουργική Απόφαση «Ειδική Έγκριση επιχορήγησης του άρθρου 76 του Ν.4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013) της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, Τμήμα Β (ΑΔΑ:Ψ5Υ4Θ-0Δ0). 7. Το με ημερομηνία Υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Τμήμα Α, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η αριθμ. πρωτ. 2/ 22741/ Απόφαση του Γ.Λ.Κ. «Μεταβολές εκτελούμενου προϋπολογισμού», με την οποία ενισχύθηκε η πίστωση του Φ Κ.Α.Ε 2544 κατά ,00 ευρώ. 8. Την αρ. πρωτ. Β3α/οικ.34878/ απόφαση ανάληψης η οποία καταχωρήθηκε με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. 9. Την αριθμ.πρωτ.α4β/γ.π.οικ.45348/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Έγκριση επιχορήγησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας έτους ΚΑΕ 2544 Φ210, των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας Τμήμα Β (ΑΔΑ: 78Κ4465ΦΥΟ-8Λ2). 10. Τα με ημερομηνία , , , , , και Υπηρεσιακά Σημειώματα της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας Τμήμα Β, με τα οποία διαβιβάστηκαν τα δικαιολογητικά επιχορήγησης των φορέων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την έγκριση της επιχορήγησης πενήντα (50) Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα και στα οποία λειτουργούν μονάδες ψυχικής Υγείας, με το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων, διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων, δεκαεννέα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών ( ,39 ), από την πίστωση που αναλήφθηκε με την ανωτέρω (8) σχετική απόφαση σε βάρος του Φ. 210 Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, οικ. έτους 2015, με την έκδοση πενήντα (50) χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομά τους, με τα αντίστοιχα Α.Φ.Μ. και ΙΒΑΝ, από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υγείας. Η επιχορήγηση στους προαναφερόμενους φορείς πραγματοποιείται, σύμφωνα με την ανωτέρω (9) σχετική απόφαση, ως εξής: Α/Α ΦΟΡΕΑΣ Α.Φ.Μ. ΙΒΑΝ ΠΟΣΟ 1. Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨ&ΨΥ) GR ,21 2. Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης - Αποκατάστασης (ΘΕΨΥΠΑ) GR ,73 3. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) GR ,20 4. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων GR ,02 2

3 5. ΑΝΟΔΟΣ - Αστική μη GR ,46 6. Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης (ΕΚΔΨ&Π) GR ,51 7. Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Λάρισας (ΣΑΑΛ) GR ,15 8. Ψυχογηριατρική Εταιρεία "Ο ΝΕΣΤΩΡ" GR ,58 9. ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ - Αστική μη GR , ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - Αστική μη GR , Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας "ΠΟΡΕΙΑ" GR , Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Κινητικής Αποκατάστασης και Μέριμνας Υγείας (ΕΨΑΜΥ) GR , Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) GR , Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάΐμερ και Συγγενών Διαταραχών Βόλου GR , εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης "Η ΑΡΩΓΗ" GR , Επανένταξη παιδιών με Ψυχοκινητικά Προβλήματα Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών GR , GR ,60 3

4 18. Ινστιτούτο Έρευνας - Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοικών ασθενών - Alzheimer GR , Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΔΙΟΔΟΣ" GR , TACT HELLAS GR , Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών GR , Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Υποστήριξης Ατόμων που πάσχουν από GR ,10 διατροφικές διαταραχές "ΑΝΑΣΑ" 23. Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "ΑΜΑΛΘΕΙΑ" GR , Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών GR ,63 (ΕΨΥΚΑ) 25. Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (ΕΠΡΟΨΥΗ) GR , Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη GR , Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική GR ,42 Υγεία 28. Εταιρεία "Κοινωνικές Συνεταιριστικές GR ,83 Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων "ΕΔΡΑ" 29. ΙΡΙΣ Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας GR ,07 Παιδιών και Ενηλίκων 30. ΑΜΚΕ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ GR , ΑΜΚΕ Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας - ΑΘΗΝΑ Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Εταιρεία Αρωγής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Στήριξης «ΑΝΙΜΑ» GR , GR , GR , Κέντρα Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" GR ,39 4

5 ΑΛΘΑΙΑ - Αστική μη Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΗΠΙΟΝΗ" Εταιρεία «ΠΥΞΙΔΑ» Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικής Μέριμνας εταιρεία "ΙΑΣΙΣ" Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα IASIS Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων "Άγιος Νικόλαος" GR , GR , GR , GR , GR , GR , GR , ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ GR , "ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ" - Αστική μη Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φίλοι Κοινωνικής / Παιδιατρικής Ιατρικής "Ανοιχτή Αγκαλιά" Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάΐμερ και Συγγενών Διαταραχών Θεσσαλονίκη Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης σε άτομα, Οικογένειες και Ευρύτερα Συστήματα Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων "ΑΛΜΑ" Εταιρεία Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας "ΗΡΕΜΙΑ" Κέντρο Ημέρας για άτομα με αυτισμό - ΔΑΔ - ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ Σύλλογος Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Έβρου "Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ" GR , GR , GR , GR , GR , GR , GR , GR ,23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,39 5

6 Οι ανωτέρω φορείς επιχορηγούνται για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και λειτουργίας τους, με απόλυτη προτεραιότητα στην κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας. Συνημμένα: Φάκελος ένας (1) με δικαιολογητικά Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Θεωρήθηκε για την ακρίβεια Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Υγείας (2) Μακεδονίας 6-8, Τ.Κ.10433, Αθήνα Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨ&ΨΥ) Μελετίου Πηγά 22, Τ.Κ.11636, Αθήνα. 2. Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης - Αποκατάστασης (ΘΕΨΥΠΑ) Αγίου Όρους 6Α, Τ.Κ.41335, Λάρισα 3. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) Αμαρουσίου Χαλανδρίου 68, Τ.Κ.15125, Μαρούσι 4. Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨ&ΨΥ) Αθηνάς 2, Τ.Κ.10551, Αθήνα 5. ΑΝΟΔΟΣ - Αστική μη Αγ. Δημητρίου 54, Τ.Κ.17341, Αγ. Δημήτριος 6. Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης (ΕΚΔΨ&Π) Λ. Αθηνών 30, Τ.Κ.10441, Αθήνα 7. Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Λάρισας (ΣΑΑΛ) Μανδηλαρά 49-51, Τ.Κ.41222, Λάρισα 8. Ψυχογηριατρική Εταιρεία "Ο ΝΕΣΤΩΡ" Κάνιγγος 23, Τ.Κ.10677, Αθήνα 9. ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ - Αστική μη Δεινοστράτους 95-97, Τ.Κ.11743, Αθήνα 10. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - Αστική μη Ελικώνος 27, Τ.Κ.11364, Αθήνα 11. Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας "ΠΟΡΕΙΑ" Ζαν Μωρέας 20, Τ.Κ.15232, Χαλάνδρι 12. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Κινητικής Αποκατάστασης και Μέριμνας Υγείας (ΕΨΑΜΥ) Μάρνης 5, Τ.Κ.10433, Αθήνα 13. Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) Σκουφά 75, Τ.Κ.10680, Αθήνα 14. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάΐμερ και Συγγενών Διαταραχών Βόλου Τοπάλη 7, Τ.Κ.38221, Βόλος 15. εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης "Η ΑΡΩΓΗ" Μουρελού 5, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο 16. Επανένταξη παιδιών με Ψυχοκινητικά Προβλήματα Δράκοντος 6, Τ.Κ.16121, Καισαριανή 17. Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Τ.Κ.11636, Αθήνα 18. Ινστιτούτο Έρευνας - Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοικών ασθενών Alzheimer Χρυσοπηγής 58, Τ.Κ.73132, Χανιά 19. Αστική μη "ΔΙΟΔΟΣ" Κ. Καρτάλη 227, Τ.Κ.38221, Βόλος 20. TACT HELLAS Καπετάν Βάρδα 26, Τ.Κ.11744, Αθήνα 21. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών Μ. Μπότσαρη 33, Τ.Κ.18648, Δραπετσώνα 22. Αστική μη Υποστήριξης Ατόμων που πάσχουν από διατροφικές διαταραχές "ΑΝΑΣΑ" Λ. Συγγρού 36-38, Τ.Κ.11742, Αθήνα 23. Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "ΑΜΑΛΘΕΙΑ" Χατζηχρήστου 36, Τ.Κ.22100, Τρίπολη 24. Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών (ΕΨΥΚΑ) Γιαννιτσών 31 & Π. Κυρίλλου, Τ.Κ.54627, Θεσσαλονίκη 25. Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (ΕΠΡΟΨΥΗ) Θωμά Πασχίδη 78, Τ.Κ.45445, Ιωάννινα 7

8 26. Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη Ηπείρου 41, Τ.Κ.10439, Αθήνα 27. Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Δήλου 3, Τ.Κ.16231, Βύρωνας 28. Εταιρεία "Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων "ΕΔΡΑ" Γαστούνης & Γουμενίτσης 14, Τ.Κ.12131, Περιστέρι 29. ΙΡΙΣ Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Ανατολικής Ρωμυλίας 4, Τ.Κ.15669, Παπάγου 30. ΑΜΚΕ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ Νέα Ελβετία 26 και Αίνου 0, ΤΚ 16232, Βύρωνας. 31. ΑΜΚΕ Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας - ΑΘΗΝΑ Αγαθουπόλεως 5, Τ.Κ.11257, Αθήνα 32. Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Λ. Δημοκρατίας 52, Τ.Κ , Λαμία 33. Εταιρεία Αρωγής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Στήριξης «ΑΝΙΜΑ» Μιαούλη 24, Τ.Κ.18120, Κορυδαλλός 34. Κέντρα Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Π. Σοφικίτη 1, Τ.Κ.20006, Άσσος Κορινθίας 35. ΑΛΘΑΙΑ - Αστική μη Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παναγίτσας Πλατάνας 6-8, Τ.Κ.17778, Ταύρος 36. Αστική μη "ΗΠΙΟΝΗ" Σαλαμινομάχων 23, Τ.Κ.15126, Μαρούσι 37. Εταιρεία «ΠΥΞΙΔΑ» Φωκαίας 3, Τ.Κ , Πειραιάς 38. Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικής Μέριμνας Πατησίων 334, Τ.Κ.11141, Αθήνα 39. εταιρεία "ΙΑΣΙΣ" Αχαρνών 297, Τ.Κ.10446, Αθήνα 40. Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα IASIS Αργοναυτών 46, Τ.Κ.16777, Ελληνικό 41. Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων "Άγιος Νικόλαος" Ανθηρού και Ιτιάς, Τ.Κ.19002, Παιανία 42. ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Τ.Κ.11743, Ν. Κόσμος (πλατεία Κυνοσάργους) 43. "ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ" - Αστική μη Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δροσοπούλου 72, Τ.Κ.11257, Αθήνα 44. Φίλοι Κοινωνικής / Παιδιατρικής Ιατρικής "Ανοιχτή Αγκαλιά" Μεσογείων 24, Τ.Κ.11527, Αθήνα 45. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάΐμερ και Συγγενών Διαταραχών Θεσσαλονίκη Πέτρου Συνδίκα 13, Τα.Κ.54643, Θεσσαλονίκη 46. Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης σε άτομα, Οικογένειες και Ευρύτερα Συστήματα Κορυτσάς 17, Τ.Κ.15343, Κοντόπευκο, Αγία Παρασκευή 47. Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων "ΑΛΜΑ" Μίλωνος 2, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Παλαιό Φάληρο 48. Εταιρεία Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας "ΗΡΕΜΙΑ" Ι. Δροσοπούλου (Κ. Καλλιφρονά) 112, Τ.Κ.11256, Κυψέλη 49. Κέντρο Ημέρας για άτομα με αυτισμό - ΔΑΔ - ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ Σταθμός Α.Τ. Ο.Τ.Ε., Ν. Αλικαρνασσός, Τ.Κ.71601, Ηράκλειο, Κρήτη 50. Σύλλογος Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Έβρου "Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ" Τ.Θ.146, Τ.Κ.68100, Δωρικό Αλεξανδρούπολης 8

9 Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γρ. κ. Υπουργού 2. Γραφ. κ. Αναπλ. Υπουργού 3. Γρ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων 4. Γρ. Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων α) Οικονομικών Υπηρεσιών β) Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης 5. Δ/νση Ψυχικής Υγείας - Τμήμα Β' 6. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης & Υπηρεσιών Τμήμα Α (2) 9

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 23 / 1/ 2015. Αρ. Πρωτ.: Α4β/Γ.Π.οικ.6527 ΑΠΟΦΑΣΗ. : dipsy@yyka.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 23 / 1/ 2015. Αρ. Πρωτ.: Α4β/Γ.Π.οικ.6527 ΑΠΟΦΑΣΗ. : dipsy@yyka.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Τηλέφωνο : 2132161772 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες παραπομπής ασθενών στα Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες παραπομπής ασθενών στα Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 10 / 8 / 2015 Α4β/Γ.Π./οικ.61211 Προς : Όπως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συστάσεις σχετικά με τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων ατόμων που σχετίζονται με ποινικά ζητήματα.

ΘΕΜΑ: Συστάσεις σχετικά με τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων ατόμων που σχετίζονται με ποινικά ζητήματα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση : Αριστοτέλους 19, Αθήνα Τ.Κ. : 101 87 Τηλ. : 213 216 1778 FAX : 210 82 29 236 Πληροφορίες : Κάντζιου Χ. E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/ 05/ 2013 Αρ. Πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.οικ. 44405 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/ 05/ 2013 Αρ. Πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.οικ. 44405 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19 Τ.Κ.: 101 87 Τηλ: 210 8251834, 5 FAX: 210 8229236 E-mail: dipsy@yyka.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μετάβαση χρονίων ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

ΘΕΜΑ: Μετάβαση χρονίων ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/νση : Αριστοτέλους 19, Αθήνα Τ.Κ. : 101 87 Τηλ. : 210 8251834,5 Πληροφορίες : Ν. Σιμπερά FAX : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1489 16 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΡΔ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Θέμα: Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Τηλέφωνο : 2132161776 FAX: 210 8229236 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 74/Γ5 20/4 1 2012 απόφασης (ΦΕΚ 111/Β /2 2 2012) με θέμα Έγκριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Γ4α/Γ.Π. οικ.65775 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.14/ Γ.Π./οικ.26847 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Μάστορα ΤΗΛ.210-3332920 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ε. Γκαρέτσου Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας : 10110 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 95 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ νων ομολόγων λήξης 25/7/2057

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ.96519 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1129 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάλη ψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270)

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Tαχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 3 Απριλίου 2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1390 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 3354/91/8 2 2001 (Β 149) απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 15-04 -2015 Αριθμ. Πρωτ. 15259 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Υ.Κ.Α Τμήμα εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

Υ.Υ.Κ.Α Τμήμα εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 38560 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Φ.

Διαβάστε περισσότερα