ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, SWD(2013) 482 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνοπτική παρουσίαση Εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου περί της αμοιβαίας συνδρομής στον τομέα των τελωνείων {COM(2013) 796 final} {SWD(2013) 483 final} EL EL

2 1 Προσδιορισμός του προβλήματος 1.1 Εισαγωγή στο πρόβλημα Οι δράσεις κατά της παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και της ανάπτυξης της τελωνειακής συνεργασίας. Η νομοθεσία της ΕΕ στο εν λόγω πεδίο περιλαμβάνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97, ο οποίος διέπει την αμοιβαία διοικητική συνδρομή και την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και την απόφαση 917/2009/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία άπτεται των ζητημάτων παραβίασης των εθνικών νομοθεσιών στον τομέα των τελωνείων. Παραβίαση της τελωνειακής νομοθεσίας μπορεί να διαπραχθεί με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων: η κατάχρηση του συστήματος διαμετακόμισης, ούτως ώστε τα εμπορεύματα που εισάγονται πραγματικά να δηλώνονται ως προϊόντα διαμετακόμισης με σκοπό την αποφυγή των εφαρμοστέων τελωνειακών δασμών η ψευδής περιγραφή των εισαγόμενων εμπορευμάτων για την επιβολή χαμηλότερων δασμών ή η ψευδής δήλωση καταγωγής των εμπορευμάτων, ούτως ώστε να παρακάμπτονται οι δασμοί αντιντάμπινγκ και να αποφεύγεται η επιβολή ποσοτικών ορίων ή ποσοστώσεων στις εισαγωγές. 1.2 Περιγραφή του προβλήματος Προκειμένου να διαπιστώσουν τη γνησιότητα της δηλωθείσας καταγωγής των εμπορευμάτων, οι τελωνειακές αρχές διενεργούν έλεγχο βάσει εγγράφων, στο πλαίσιο του οποίου δεν διατίθενται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα στάδια μεταφοράςεφοδιαστικής που ακολούθησε το εμπορευματοκιβώτιο μεταφοράς των εμπορευμάτων ως εκ τούτου, οι τελωνειακοί υπάλληλοι δεν διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να διαπιστώσουν εάν η δηλωθείσα καταγωγή των εμπορευμάτων συνάδει με την πραγματική διαδρομή που ακολούθησε το υπό εξέταση εμπορευματοκιβώτιο. Το στοιχείο αυτό δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων ψευδούς δήλωσης καταγωγής. Κατά την επαλήθευση της γνησιότητας της δηλωθείσας περιγραφής των εμπορευμάτων, οι τελωνειακές αρχές πρέπει να βασίζουν το έργο τους σε αξιολόγηση των κινδύνων, ούτως ώστε να εντοπίζουν ύποπτες περιπτώσεις. Η Επιτροπή δημιουργεί σχετικά προφίλ, όμως κατά τη διαδικασία αυτή οι υπηρεσίες της υποβάλλουν επανειλημμένως αιτήματα παροχής συναφών δεδομένων, δημιουργώντας περιττό διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη. Προκειμένου να επαληθεύσουν τις περιπτώσεις διαμετακόμισης εμπορευμάτων, οι τελωνειακές αρχές διενεργούν ελέγχους βάσει εγγράφων και οπτικούς ελέγχους. Οι εν λόγω μέθοδοι αφενός έχουν ως περιοριστική προϋπόθεση τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού, και αφετέρου δεν δίνουν την ευκαιρία αξιοποίησης τεχνικών επιτευγμάτων που παρέχουν τη δυνατότητα αυτόματης ανάλυσης, όπως το σύστημα ConTraffic για τον εντοπισμό ύποπτων φορτίων και το σύστημα ATIS για την ανίχνευση ασυνήθιστων διαμετακομίσεων, εργαλεία που καθιερώθηκαν από την Επιτροπή. Ιδιαίτερο ζήτημα στην καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης συνιστά το γεγονός ότι οι ελεγκτές της OLAF αναμένουν από τρεις έως επτά μήνες την παραλαβή των δικαιολογητικών εγγράφων από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, διαπιστώνονται περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη συχνά αδυνατούν, ενίοτε μάλιστα διστάζουν (καθώς μπορεί να μην εμπλέκονται άμεσα στην αντίστοιχη έρευνα) να συνδράμουν την OLAF ώστε να λάβει τα δικαιολογητικά έγγραφα από τους οικονομικούς φορείς για τους σκοπούς των ερευνών της. Πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα εάν ληφθεί υπόψη η τριετής περίοδος παραγραφής για την ανάκτηση της τελωνειακής οφειλής. 1

3 1.3 Διαστάσεις του προβλήματος Μόνο η απάτη λόγω ψευδούς δήλωσης καταγωγής συνεπάγεται ζημίες ύψους έως και 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την ΕΕ27. Το 2011, τα κράτη μέλη ανέφεραν υποθέσεις ανιχνευθείσας απάτης και άλλων παρατυπιών που αντιστοιχούσαν σε ζημίες ύψους 107,7 εκατομμυρίων ευρώ και αφορούσαν ψευδείς περιγραφές εμπορευμάτων. Ωστόσο, το ποσό αυτό αναφέρεται μόνο σε ζημίες που ανιχνεύθηκαν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Κατά συνέπεια, οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος είναι σημαντικά μεγαλύτερες. Οι περιπτώσεις παραβιάσεων σε επίπεδο διαμετακόμισης ανέρχονται κατά προσέγγιση σε ζημίες ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για περίπου εντοπισθείσες περιπτώσεις πιθανής απάτης. Όσον αφορά τις καθυστερήσεις στις έρευνες της OLAF, από τη σχετική εμπειρία προκύπτει ότι η περίοδος αναμονής από τρεις έως επτά μήνες για τη λήψη των δικαιολογητικών εγγράφων εισαγωγών και εξαγωγών αποτελεί σοβαρή αιτία ζημιών. Σε έλεγχο που διενήργησε το 2010, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι «στις 274 διασαφήσεις που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκαν 49 σφάλματα, τα οποία προξένησαν απώλεια δασμών ύψους ευρώ. Τα ποσά αυτά έχουν παραγραφεί και συνεπώς δεν είναι πλέον ανακτήσιμα, δηλαδή έχουν απολεσθεί οριστικά για τον προϋπολογισμό της ΕΕ». 1.4 Τα βασικά αίτια των διαπιστωθέντων προβλημάτων Ελλείψεις του υφιστάμενου συστήματος εντοπισμού Ψευδής δήλωση καταγωγής Επί του παρόντος, τα μέσα ελέγχου της πραγματικής προέλευσης των εισαγόμενων εμπορευμάτων είναι περιορισμένα. Ειδικότερα, οι τελωνειακοί υπάλληλοι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσουν κατά πόσον η δηλωθείσα καταγωγή των εμπορευμάτων συνάδει με τη διαδρομή που ακολούθησε το εμπορευματοκιβώτιο μεταφοράς των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Οι εν λόγω πληροφορίες θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για τον εντοπισμό περιπτώσεων ψευδούς δήλωσης καταγωγής Ψευδής περιγραφή εμπορευμάτων Ο χαρακτηρισμός υποθέσεων ως ύποπτων από τις τελωνειακές αρχές βασίζεται σε γνωστοποιήσεις που ενδέχεται να λαμβάνουν από διάφορες πηγές (για παράδειγμα, από άλλες τελωνειακές αρχές ή οικονομικούς φορείς) και η ανάλυση βασίζεται σε περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων δεδομένων. Το βασικό μειονέκτημα της ισχύουσας διαδικασίας εξακολουθεί να είναι η ανεπαρκής στόχευση των ελέγχων διότι βασίζονται σε μη συστηματικές αναλύσεις δεδομένων Κατάχρηση του συστήματος διαμετακόμισης Οι ισχύουσες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των εμπορευμάτων διαμετακόμισης συνίστανται σε ελέγχους βάσει εγγράφων και σε οπτικούς ελέγχους, δηλαδή σε μεθόδους περιορισμένης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, δεδομένου ότι δεν βασίζονται σε επαρκή ανάλυση. Από την άλλη πλευρά, εκτενέστεροι έλεγχοι ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρές στρεβλώσεις των εμπορικών ροών. Πέραν των ελέγχων βάσει εγγράφων και των οπτικών ελέγχων, τα κράτη μέλη και η OLAF έχουν επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το σύστημα ATIS ωστόσο, το σύστημα αυτό δεν στηρίζεται σε ισχυρή νομική βάση, ενώ δεν περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες, καθώς δεν περιέχει δεδομένα 2

4 για τη διακίνηση των εμπορευμάτων σε εθνικό επίπεδο, παρά μόνο πληροφορίες για την αρχική διαμετακόμιση. Δεν υπάρχουν νομικές διατάξεις για την αποφυγή καθυστερήσεων στις έρευνες της OLAF Καθυστερήσεις στις έρευνες της OLAF Λόγω της πρόσφατης θέσπισης του ηλεκτρονικού τελωνείου (e-customs), τα δικαιολογητικά έγγραφα εισαγωγών (τιμολόγιο, πιστοποιητικό προέλευσης κ.λπ.) φυλάσσονται από τους οικονομικούς φορείς και όχι από τις τελωνειακές αρχές. Αυτό συνεπάγεται απώλεια χρόνου, διότι απαιτείται η συμμετοχή/ανταπόκριση διαφόρων παραγόντων για την υποβολή των ζητούμενων εγγράφων πριν αυτά τεθούν στη διάθεση της OLAF. Επί του παρόντος δεν προβλέπονται στο νομοθετικό πλαίσιο διατάξεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επιτάχυνση των διαδικασιών που συνδέονται με τις έρευνες της OLAF. 1.5 Σενάριο αναφοράς: πιθανή εξέλιξη του προβλήματος Ελλείψει αλλαγής πολιτικής, αναμένεται να συνεχιστεί η μερική αδυναμία εντοπισμού παραβιάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η οικονομική ζημία της ΕΕ και να είναι χαμηλότερος ο βαθμός εφαρμογής της συναφούς νομοθεσίας. Θα αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων απάτης σε σχέση με τις ψευδείς δηλώσεις καταγωγής. Το σύστημα ConTraffic έχει αποδείξει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που αφορούν τα εμπορευματοκιβώτια (υπηρεσία «Container Status Messages» CSM) και, ως ερευνητικό πρόγραμμα, αναμένεται σύντομα να λήξει. Ωσότου εγκριθεί νέα μέθοδος για τον εντοπισμό ψευδών δηλώσεων καταγωγής, θα συνεχιστούν ή και θα αυξηθούν τα κρούσματα απάτης, καθώς οι απατεώνες αποκτούν μεγαλύτερη εμπειρία. Κατά συνέπεια, δεν θα μειωθούν και πιθανότατα θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι ζημίες της τάξης των 17,6 εκατομμυρίων ευρώ που συνδέονται με τις ψευδείς δηλώσεις καταγωγής. Ομοίως, δεν αναμένεται καμία βελτίωση στην καταπολέμηση της ψευδούς περιγραφής εμπορευμάτων. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις για θέσπιση προγραμματισμένων αλλαγών στις τελωνειακές διαδικασίες με σκοπό τη διευκόλυνση της καταπολέμησης της ψευδούς περιγραφής εμπορευμάτων. Αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων απάτης που συνδέονται με την κατάχρηση του συστήματος διαμετακόμισης. Παρότι η υφιστάμενη λύση, δηλαδή το σύστημα ATIS, είναι εξαιρετικά χρήσιμη, εμφανίζει ελλείψεις. Τα δεδομένα σχετικά με τα εμπορεύματα σε διαμετακόμιση που συλλέγονται επί του παρόντος βάσει της συγκεκριμένης διοικητικής ρύθμισης ενδέχεται να μην καθίστανται πλέον διαθέσιμα, διότι αρκετά κράτη μέλη αμφισβητούν τη νομιμότητα της νομικής βάσης για τη συλλογή τους. Στην προκειμένη περίπτωση αναμένεται να αυξηθεί κατά πάσα πιθανότητα ο αριθμός των κρουσμάτων απάτης που δεν εντοπίζονται. Όσον αφορά τις καθυστερήσεις στις έρευνες της OLAF, εάν δεν επέλθουν αλλαγές στην υφιστάμενη διαδικασία, δεν αναμένεται καμία βελτίωση στο εγγύς μέλλον. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξει η κατάσταση χωρίς την ανάληψη δράσης. 2 Ανάλυση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας Η ανάγκη δράσεων σε επίπεδο ΕΕ έγκειται στο γεγονός ότι τα επιμέρους κράτη μέλη δεν μπορούν να προσδιορίσουν και να μετριάσουν αποτελεσματικά τους κινδύνους παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας, ούτε είναι σε θέση να διενεργήσουν κατάλληλες έρευνες σε περιπτώσεις διασυνοριακής μεταφοράς εμπορευμάτων. Για τον λόγο αυτό, η καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης προϋποθέτει την υιοθέτηση ευρύτερης ευρωπαϊκής προσέγγισης. 3

5 Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ΕΕ διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα στην πρόληψη της απάτης και την προστασία των οικονομικών πόρων της σε τελωνειακά θέματα. Η ΕΕ αποτελεί ευλόγως τον πλέον κατάλληλο παράγοντα ώστε να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, διότι διαθέτει ήδη την απαιτούμενη εμπειρία και τα απαραίτητα συστήματα. Προστιθέμενη αξία: η ανάληψη δράσεων σε επίπεδο ΕΕ αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης, με την αύξηση των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, τη βελτίωση των δυνατοτήτων εντοπισμού και καταστολής της απάτης και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της σχετικής δράσης. 3 χοι Οι γενικοί στόχοι της παρούσας πρωτοβουλίας είναι οι εξής: i) ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εντοπισμός κρουσμάτων απάτης και έρευνα) και ii) βελτίωση της τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, με την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας. Οι ειδικοί στόχοι συνίστανται, αφενός, στην ενίσχυση της ανιχνευσιμότητας, της πρόληψης και της δίωξης της τελωνειακής απάτης μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, στον τομέα της καταπολέμησης της τελωνειακής απάτης, και, αφετέρου, στη βελτίωση της διαδικασίας που συνδέεται με τις έρευνες της OLAF. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν, ανταποκρίνονται στα προβλήματα που διαπιστώνονται και στους ειδικούς στόχους. Πράγματι, η ενίσχυση της ανιχνευσιμότητας, της πρόληψης και της δίωξης της τελωνειακής απάτης καθιστά αναγκαία τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για βελτιωμένη καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των καθυστερήσεων στις έρευνες της OLAF, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την επιτάχυνση της διαδικασίας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διασύνδεση των διαπιστωθέντων προβλημάτων με τους στόχους. Πρόβλημα Ειδικός στό Επιχειρησιακός στό Ψευδής δήλωση καταγωγής και συναφείς οικονομικές ζημίες Ψευδής περιγραφή εμπορευμάτων και συναφείς οικονομικές ζημίες Κατάχρηση του συστήματος διαμετακόμισης και συναφείς οικονομικές ζημίες Ενίσχυση ανιχνευσιμότητας, πρόληψης και δίωξης της τελωνειακής απάτης μέσω ενισχυμένης συνεργασίας τόσο μεταξύ κρατών μελών όσο και μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής (στην καταπολέμηση της απάτης που αφορά ψευδή δήλωση καταγωγής των εμπορευμάτων, ψευδή περιγραφή εμπορευμάτων και κατάχρηση του συστήματος διαμετακόμισης) 1. Δημιουργία προϋποθέσεων για βελτιωμένη καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης που αφορά ψευδή δήλωση καταγωγής των εμπορευμάτων 2. Δημιουργία προϋποθέσεων για βελτιωμένη καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης που αφορά ψευδή περιγραφή εμπορευμάτων 3. Δημιουργία προϋποθέσεων για βελτιωμένη καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης που αφορά κατάχρηση του συστήματος διαμετακόμισης 4

6 Καθυστερήσεις στις έρευνες της OLAF και (παραγραφές) Βελτίωση της διαδικασίας που συνδέεται με τις έρευνες της OLAF 4. Επιτάχυνση των ερευνών της OLAF 4 Επιλογές πολιτικής 4.1 Επιλογές αντιμετώπισης του βασικού προβλήματος (επιχειρησιακός στό 1, 2 και 3) 0: Διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης Η παρούσα επιλογή συμπίπτει με το παραπάνω αναλυθέν σενάριο αναφοράς. 1: Μη δεσμευτικό δίκαιο βάσει κατάλληλων συστάσεων, ενίσχυση της ανιχνευσιμότητας της τελωνειακής απάτης που αφορά ψευδή δήλωση καταγωγής των εμπορευμάτων, ψευδή περιγραφή εμπορευμάτων και κατάχρηση του συστήματος διαμετακόμισης Όσον αφορά τον στόχο 1, στη σύσταση καλούνται τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη λήψη στοιχείων CSM από τους οικονομικούς φορείς. Όσον αφορά τους στόχους 2 και 3, στη σύσταση καλούνται τα κράτη μέλη να εξουσιοδοτήσουν την Επιτροπή ώστε να έχει τη δυνατότητα προσπέλασης/αντιγραφής των στοιχείων που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα σε πλατφόρμα της Επιτροπής, καθώς και να παρέχουν συμπληρωματικά στοιχεία για τη διαμετακόμιση 1. 2: Εναπόκειται στην Επιτροπή η ευθύνη για την ενίσχυση της ανιχνευσιμότητας της τελωνειακής απάτης που αφορά ψευδή δήλωση καταγωγής των εμπορευμάτων, ψευδή περιγραφή εμπορευμάτων και κατάχρηση του συστήματος διαμετακόμισης Η παρούσα επιλογή συνεπάγεται τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων της ΕΕ για τα στοιχεία CSM και τα δεδομένα σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τη διαμετακόμιση. Η εν λόγω βάση δεδομένων θα βασίζεται στην εμπειρία που έχει αποκομιστεί από τα συστήματα ConTraffic και ATIS. Στην κεντρική βάση δεδομένων της ΕΕ θα περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διαμετακόμιση σε εθνικό επίπεδο και άλλες επακόλουθες πληροφορίες διαμετακόμισης, όπως τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραμμα της διαδρομής ή αποτελέσματα ελέγχων. 3: Εναπόκειται στα κράτη μέλη η ευθύνη για την ενίσχυση της ανιχνευσιμότητας της τελωνειακής απάτης που αφορά ψευδή δήλωση καταγωγής των εμπορευμάτων, ψευδή περιγραφή εμπορευμάτων και κατάχρηση του συστήματος διαμετακόμισης Σε αντίθεση με την προηγούμενη επιλογή, η παρούσα επιλογή συνεπάγεται την ανάθεση της ευθύνης για τη συλλογή και την ανάλυση των σχετικών δεδομένων στα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, κάθε κράτος μέλος θα δημιουργήσει την οικεία εθνική βάση δεδομένων για τα στοιχεία CSM και τα δεδομένα σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τη διαμετακόμιση. Με την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και την ανοικτή πρόσβαση αναμένεται να δοθεί στα 1 Στοιχεία σχετικά με τη διαμετακόμιση σε εθνικό επίπεδο και άλλες επακόλουθες πληροφορίες διαμετακόμισης, όπως τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραμμα της διαδρομής ή αποτελέσματα ελέγχων. 5

7 κράτη μέλη η δυνατότητα διαβίβασης και ανταλλαγής δεδομένων, καθώς και εκπόνησης αναλύσεων σε τακτική βάση. 4: Επιμερισμένη ευθύνη μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών για την ενίσχυση της ανιχνευσιμότητας της τελωνειακής απάτης που αφορά ψευδή δήλωση καταγωγής των εμπορευμάτων, ψευδή περιγραφή εμπορευμάτων και κατάχρηση του συστήματος διαμετακόμισης Βάσει της παρούσας επιλογής, τα στοιχεία CSM και διαμετακόμισης θα συλλέγονται σε επίπεδο ΕΕ, ενώ η ευθύνη για τα στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές θα εναπόκειται στα κράτη μέλη. Πρόκειται ενδεχομένως για τον πλέον κατάλληλο εφικτό συνδυασμό, διότι λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες ρυθμίσεις (διαχείριση των συστημάτων ConTraffic και ATIS από την Επιτροπή), με αποτέλεσμα τον ανάλογο επιμερισμό των ευθυνών. 5: Ενισχυμένο σενάριο αναφοράς Η παρούσα επιλογή συνεπάγεται την αύξηση του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού για τον εντοπισμό και την πρόληψη των αντίστοιχων κρουσμάτων τελωνειακής απάτης. Με τη στήριξη σε μεγαλύτερο αριθμό τελωνειακών υπαλλήλων και ελεγκτών, αναμένεται αύξηση της ανιχνευσιμότητας και ενδεχομένως της πρόληψης κρουσμάτων απάτης. Η πρόταση για διπλασιασμό των πόρων θα μπορούσε να εμπλέκει τόσο τα κράτη μέλη όσο και την Επιτροπή (OLAF). Κατόπιν διεξοδικής ανάλυσης, η παρούσα επιλογή απορρίπτεται στο παρόν στάδιο. 4.2 Επιλογές για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στις έρευνες της OLAF και συναφείς οικονομικές ζημίες (στό 4) 0: Διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης Η παρούσα επιλογή συνεπάγεται τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης. Βάσει της επιλογής αυτής, δεν προβλέπεται η λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την ταχύτερη διεξαγωγή των ερευνών στο πλαίσιο της OLAF. 1: Μη δεσμευτικό δίκαιο έκδοση σύστασης για την επιτάχυνση της διαδικασίας Η παρούσα επιλογή συνεπάγεται την έκδοση σύστασης στην οποία τα κράτη μέλη θα καλούνται να συμβάλουν στην εξασφάλιση ταχύτερης διαδικασίας. Η σύσταση δεν συνιστά δεσμευτικό μέσο και μπορεί να εκληφθεί ως έκκληση προς τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της υφιστάμενης πρακτικής και για τη συμβολή τους στη διαδικασία επιτάχυνσης των ερευνών και του εντοπισμού κρουσμάτων απάτης. 2: Επιτάχυνση της διαδικασίας έρευνας με την εξουσιοδότηση της Επιτροπής να ζητεί απευθείας από τους οικονομικούς φορείς την προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων Η Επιτροπή θα εξουσιοδοτείται να ζητεί δικαιολογητικά έγγραφα απευθείας από τους οικονομικούς φορείς. Βάσει της παρούσας επιλογής, τα κράτη μέλη θα τηρούνται ενήμερα, αλλά δεν θα διαδραματίζουν ενεργό ρόλο. 6

8 3: Αύξηση του αριθμού ελεγκτών σε επίπεδο Επιτροπής/OLAF Η παρούσα επιλογή συνεπάγεται τη βελτίωση της ροής εργασιών στο πλαίσιο της OLAF με την αύξηση του αριθμού των ελεγκτών που απασχολούνται στην OLAF. Κατά συνέπεια, αναμένεται να μειωθεί ο δαπανώμενος χρόνος έρευνας, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του προβλήματος των χρονοβόρων ερευνών. 4: Απαίτηση παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών από τους οικονομικούς φορείς σε εθνικό επίπεδο δυνάμει αναγκαίας διάταξης της συναφούς νομοθεσίας της ΕΕ Η παρούσα επιλογή συνεπάγεται την επαναφορά της κατάστασης πριν από το έτος 2010, ήτοι πριν από τη θέσπιση του ηλεκτρονικού τελωνείου. Οι οικονομικοί φορείς θα είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα στις οικείες εθνικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει εν συνεχεία να είναι σε θέση να διαβιβάζουν άμεσα τις πληροφορίες που τους ζητούνται. 5: Επιβολή προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων Η παρούσα επιλογή συνεπάγεται την επιβολή συγκεκριμένης προθεσμίας στα κράτη μέλη για τη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στην Επιτροπή. Ωστόσο, θεωρείται ότι η επιλογή αυτή είναι υπερβολικά παρεμβατική και μη εφαρμόσιμη στην πράξη, διότι με την επιβολή ενιαίας προθεσμίας για όλες τις περιπτώσεις παραβλέπονται οι διαφορετικοί βαθμοί πολυπλοκότητας των ερευνών. 5 Ανάλυση επιπτώσεων 5.1 Συνοπτική παρουσίαση επιπτώσεων Επιπτώσεις των επιλογών για τους στόχους 1, 2 και 3 Κριτήρια Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα (όλοι οι στόχοι) Οικονομικές επιπτώσεις (όλοι στόχοι) οι Απλούστευση Συνοχή (όλοι οι στόχοι) Γενική εκτίμηση (Συνολικό κόστος: αμελητέο) (Συνολικό κόστος για την Επιτροπή: ευρώ υλοποίηση ευρώ ετήσια συντήρηση Για πλήρη 7

9 3 αντίγραφα: κανένα κόστος για τους οικονομικούς φορείς. Για επιλεκτική υποβολή στοιχείων: ευρώ έως ευρώ) --- (Συνολικό κόστος για τα κράτη μέλη: ευρώ υλοποίηση ευρώ ετήσια συντήρηση) Συνολικό κόστος για τους οικονομικούς φορείς: κατά την επιλογή 2 _ 4 - (Συνολικό κόστος για τα κράτη μέλη: ευρώ υλοποίηση ευρώ ετήσια συντήρηση) (Συνολικό κόστος για την Επιτροπή: ευρώ υλοποίηση ευρώ ετήσια συντήρηση) Συνολικό κόστος για τους οικονομικούς φορείς: κατά την επιλογή 2 Επιπτώσεις των επιλογών για τον στόχο 4 Κριτήρι α 0 Αποτελεσματι κότητα ως προς την επίτευξη του στόχου Αποδοτικότητα Οικονομικές επιπτώσεις Συνοχή Απλούστευση

10 Σύγκριση των επιλογών 6.1 Επιλογές για τους στόχους 1, 2 και 3 Όπως περιγράφεται στο σενάριο αναφοράς, η επιλογή 0 δεν συνεπάγεται μόνο την αδυναμία εκπλήρωσης των στόχων, αλλά είναι πιθανό επίσης να επιδεινώσει την υφιστάμενη κατάσταση. Ο προαιρετικός χαρακτήρας της επιλογής 1 συνεπάγεται αναπόφευκτα τον κίνδυνο ελλιπών δεδομένων και, μολονότι η κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί σε σύγκριση με το υφιστάμενο καθεστώς, είναι σαφές ότι παραμένει ανεπαρκής και, ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη επιλογή θεωρείται αρνητική. Η επιλογή 2, από την άλλη πλευρά, θεωρείται εξαιρετικά θετική, διότι η Επιτροπή έχει ήδη στη διάθεσή της τα απαραίτητα συστήματα και την απαιτούμενη εμπειρία για την επιτυχή λειτουργία των εν λόγω βάσεων δεδομένων. Επιπλέον, η επιλογή 2 δεν προτιμάται μόνον από τα κράτη μέλη, αλλά αποτελεί επίσης την προτιμώμενη επιλογή των οικονομικών φορέων, δεδομένου ότι δημιουργεί μια οικονομικά αποδοτική και αποτελεσματική λύση για το πρόβλημα της τελωνειακής απάτης. Η επιλογή 3 θεωρείται θετική, αλλά, σε αντίθεση με την επιλογή 2, η δημιουργία ξεχωριστών βάσεων δεδομένων θα οδηγήσει σε αλληλοεπικαλύψεις και σύνθετες διαδικασίες, διότι τα ίδια δεδομένα θα συλλέγονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα ερμηνεύονται από διάφορα κράτη μέλη. Σημαντικό είναι επίσης ότι θα σήμαινε επαχθείς οικονομικές επιβαρύνσεις για τα κράτη μέλη. Υπό αυτήν την έννοια, η επιλογή 4 φαίνεται να παρέχει καλύτερη λύση από ό,τι η επιλογή 3, διότι αποφεύγει την υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση των κρατών μελών, καθώς προβλέπεται ο επιμερισμός τόσο των σχετικών δαπανών όσο και των ευθυνών με την Επιτροπή. Ωστόσο, σε σύγκριση με την επιλογή 2, ενέχει τον κίνδυνο να είναι αδύνατη η εκτίμηση του διασυνοριακού στοιχείου στο πλαίσιο της συλλογής και της χρήσης δεδομένων σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Επίσης, όπως και η επιλογή 3, η επιλογή 4 συνεπάγεται το ενδεχόμενο αλληλοεπικάλυψης των δεδομένων σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές σε πολλαπλές εθνικές βάσεις δεδομένων. Βάσει της ανωτέρω σύγκρισης, προτιμώμενη είναι η επιλογή Επιλογές για τον στόχο 4 Η επιλογή 1 θεωρείται κατά κύριο λόγο αρνητική, διότι είναι μάλλον απίθανο να εκπληρώσει τον επιδιωκόμενο στόχο. Η επιλογή 2 θεωρείται αποτελεσματικότερη από την επιλογή 1, καθώς προϋποθέτει ότι θα δαπανάται για την απόκτηση των σχετικών εγγράφων μόνον ο χρόνος που χρειάζονται οι οικονομικοί φορείς για την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών στην OLAF. Συνεπώς παρέχεται η ρεαλιστική δυνατότητα να περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό ο χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση των σχετικών εγγράφων. Επιπλέον, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η OLAF (κυρίως περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να συνδράμουν την OLAF στη λήψη των εν λόγω εγγράφων) αναμένεται να εξαλειφθεί με την υποβολή αιτήσεων απευθείας στους κατόχους των συγκεκριμένων εγγράφων. Για τους λόγους αυτούς, η επιλογή 2 χαρακτηρίζεται εξαιρετικά θετική. Η 9

11 επιλογή 3 κρίνεται αρκετά θετική, διότι επιτρέπει την αντιμετώπιση του προβλήματος. Εντούτοις, λόγω των σημαντικών οικονομικών επιβαρύνσεων που συνεπάγεται, παρουσιάζει λιγότερα πλεονεκτήματα από την επιλογή 2. Βάσει της ανωτέρω σύγκρισης, προτιμώμενη είναι η επιλογή 2. 7 Παρακολούθηση και αξιολόγηση 7.1 Παρακολούθηση Στον πίνακα που ακολουθεί παρέχεται επισκόπηση των δεικτών. Δείκτης 1 2 και 3 Δεδομένα εξαγωγών/εισαγωγών/διαμετακόμισης/csm: αριθμός παραβιάσεων της νομοθεσίας που ανιχνεύθηκαν, αριθμός ερευνών που κινήθηκαν βάσει των εν λόγω δεδομένων, αριθμός αιτήσεων για τη χρήση δεδομένων από ελεγκτές, ποσά που ανακτήθηκαν βάσει των εν λόγω πληροφοριών 4 Διάρκεια των σχετικών ερευνών της OLAF (κατά πόσον η αλλαγή επιτάχυνε τις διαδικασίες κατά πόσον αύξησε τον αριθμό των ερευνών και τα ανακτηθέντα ποσά) 7.2 Αξιολόγηση Όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής θα μεριμνούν για τη διενέργεια αξιολόγησης ανά πενταετία. Αντικείμενο της αξιολόγησης θα είναι τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις από την αυξημένη ανιχνευσιμότητα κρουσμάτων απάτης χάρη στη βάση δεδομένων και την ανάλυση που θα εκπονείται με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και πληροφοριακά στοιχεία, καθώς και η αποδοτικότητα και η καταλληλότητα των ληφθέντων μέτρων. Η αξιολόγηση θα έχει τη μορφή παρουσίασης των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή/OLAF στην επιτροπή αμοιβαίας συνδρομής. 10

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 671 final 2016/0327 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.214 SWD(214) 117 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14481/17 FISC 271 ECOFIN 957 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2013 SWD(2013) 145 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση Κανονισμός για την προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8485/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 7524/2/15 REV 2 Θέμα: AGRI 242 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Λουξεμβούργο 5 Νοεμβρίου 2013 ECA/13/37 Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1. Ενέκρινε το ΕΕΣ τους λογαριασμούς του οικονομικού έτους 2012; Ναι. Το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 429 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 429 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0389 (COD) 15485/16 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 25.11.2016 A8-0329/2016/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 63 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 63 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0043 (COD) 6575/17 ADD 2 PECHE 68 CODEC 248 IA 32 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2012 SWD(2012) 196 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 419 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του προγράμματος «Pericles 2020»

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0156 (NLE) 11275/17 NT 4 AGRI 404 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2013 SWD(2013) 194 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318

Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318 Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318 1. Τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση απευθυνόμενη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.7.2014 SWD(2014) 224 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.6.2017 COM(2017) 354 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14127/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 245 final 2017/0098 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 STATIS 16 COMPET 172 CODEC 354 IA 41 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final 2016/0136 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 SWD(2013) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΕΝΔΡΙΟ ΟΜΙΛΙΑ Λουξεμβούργο 22 Νοεμβρίου 2012 ECA/12/46 Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2015 COM(2015) 50 final 2015/0029 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2015 COM(2015) 581 final 2015/0266 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

8257/15 ADD 1 ΓΒ/μκρ/ΙΑ 1 DGG 3 B

8257/15 ADD 1 ΓΒ/μκρ/ΙΑ 1 DGG 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0410 (COD) 8257/15 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: UD 93 AGRI 217 ENFOCUSTOM 33 CODEC 585 Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECA/08/23 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. VITOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.4.2012 SWD(2012) 82 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13265/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου FIN 650 FSTR 70 FC 63 REGIO 91 AGRIFIN

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, καθώς επίσης και το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης.

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, καθώς επίσης και το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης. κα ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα με τη σειρά μου να χαιρετίσω τη συμμετοχή σας στην ημερίδα μας και για έναν ακόμη πολύ σημαντικό λόγο: Ουσιαστικά είναι η πρώτη επίσημη παρουσίαση της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.10.2017 COM(2017) 561 final 2017/0243 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών να εισαγάγει ειδικό μέτρο παρέκκλισης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 214 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 214 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 MI 378 ENT 113 TECOM 103 DIGIT 119 COMPET 293 IND 100 CODEC 728 IA 73 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 SWD(2013) 20 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας - Στρατηγική εφαρμογής. Σχέδιο δράσης για τη διαλειτουργικότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας - Στρατηγική εφαρμογής. Σχέδιο δράσης για τη διαλειτουργικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.10.2014 SWD(2014) 290 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

12892/15 ΠΧΚ/μκ 1 DGD1C

12892/15 ΠΧΚ/μκ 1 DGD1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12892/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2015 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2017 COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.8.2007 COM(2007) 489 τελικό 2007/0178 (CNS) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Απλούστευση: Τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ που επιτρέπει στη Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.3.2017 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Γαλλικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0105 (NLE) 9741/17 COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42 WTO 127 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/37)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/37) C 449/198 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 171/37 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2009 για τροποποίηση της απόφασης 97/245/ΕΚ, Ευρατόμ για τη θέσπιση των όρων κοινοποίησης από τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 134 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 134 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7791/17 ADD 1 TELECOM 76 COMPET 226 MI 288 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.7.2013 SWD(2013) 243 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.7.2014 COM(2014) 491 final 2014/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.2017 COM(2017) 65 final 2017/0021 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή ΕΕ-Mεξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.9.2012 SWD(2012) 267 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2012 SWD(2012) 442 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 SWD(2016) 344 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final 2016/0308 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 COM(2016) 710 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0114 (NLE) 8071/16 COEST 97 WTO 93 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Γνωμοδότηση της Κοινής Εποπτικής Αρχής της Ευρωπόλ (Γνωμοδότηση 09/32) σχετικά με το σχέδιο κανόνων του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπόλ για τη λήψη πληροφοριών από πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2016 COM(2016) 613 final 2016/0292 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 165 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 165 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 3 CONSOM 126 MI 393 COMPET 333 TECOM 102 JUSTCIV 149 DIGIT 57 IND 114 CODEC 763 IA 30

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2012 SWD(2012) 197 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 65 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 65 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0084 (COD) 7396/16 ADD 4 ENT 56 MI 176 AGRILEG 32 ENV 185 CHIMIE 16 IND 58 CODEC 347 IA 11 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.10.2012 SWD(2012) 354 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα