ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΘ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ της πράξης "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ" με κωδικό MIS , η οποία έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ Αναθέτουσα Αρχή : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Aριθμός Διακήρυξης : 03/2013 Συνολικός Προϋπολογισμός : , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αναλύεται στο Παράρτημα 1) Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : Χρηματοδότηση : Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ , σε ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους σε ποσοστό 15%. Α Π Ο Φ Α Σ Η Το ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΩΚΚ) έχοντας υπ όψιν : 1. Την με αρ. πρωτ. 33/ απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β & Γ, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. 2. Την απόφαση του Δ.Σ. του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου κατά την 502 η Συνεδρίασή του, της , σχετικά με την έγκριση της διενέργειας και του τεύχους Διακήρυξης του Διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού ΜΕΘ & λοιπού Εξοπλισμού, καθώς και τον ορισμό μελών της επιτροπής διενέργειάς του. 3. Την με αριθμ. Υ4β/Γ.Π.36534/Φ25/ (ΑΔΑ Β4Λ9Θ-ΨΕΙ) απόφαση του Υπουργού ΥΚΑ με θέμα Έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας ιατροτεχνολογικού και Η/Μ εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. 4. Την με αρ. πρωτ. 2050/ απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα : "Ένταξη της Πράξης Εκσυγχρονισμός Βιοϊατρικού Εξοπλισμού του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου" με κωδικό MIS , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ Την με αρ. πρωτ. 1529/ Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα "Προέγκριση για τη Δημοπράτηση του Υποέργου [3] Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ΜΕΘ & λοιπού Εξοπλισμού στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο της ενταγμένης πράξης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ με κωδικό MIS Τον Κανονισμό Προμηθειών του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (άρθρο 47 της Υ.Α. Υ4α/127426/11, ΦΕΚ 88 Β, ). 7. Το με αρ. πρωτ.491/ απόσπασμα πρακτικού από την συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) με αριθμ 86/ (θέμα 28) με θέμα την έγκριση πρότυπης Διακήρυξης για την προμήθεια συγκροτημάτων. 8. Την με αρ. πρωτ /EYΣ4359/ απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής. 9. Την με αρ. Ε (2007) 5443/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ " (Κωδικός MIS ). Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 1. Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την "Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού ΜΕΘ & λοιπού Εξοπλισμού στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ", συνολικού προϋπολογισμού εννιακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. 1

2 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Δημόσιος Ανοικτός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη 2. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.). Η περίληψη της Διακήρυξης αυτής δημοσιεύεται και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. Οι εν λόγω ημερομηνίες έχουν ως κάτωθι : Ημ/νία αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. : Ημ/νία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Δ.Δ.Σ.) : Ημ/νία αποστολής για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο : ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τόπος Υποβολής Προσφορών : Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΩΚΚ Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών : Δευτέρα & ώρα 12:00 Προσφορές που θα κατατεθούν ή θα περιέλθουν στο ΩΚΚ μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν. Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους ισχύουν και τους δεσμεύουν για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού με δυνατότητα παράτασης εφόσον ζητηθεί από το ΩΚΚ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 2 του Παραρτήματος 2 της Διακήρυξης. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 του Παραρτήματος ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού : Αίθουσα "ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" ΩΚΚ Λ. Συγγρού 356, Καλλιθέα Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : Τρίτη & ώρα 13:00 5. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν : α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί. δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. 6. Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. "ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. "ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. "ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. "ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ " ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ" 7. Οι δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ " της ΣΑΕ ΕΠ0858/2012ΕΠ Οι παραλαμβάνοντες την Διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσουν στο ΩΚΚ πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό fax και l). Η Διακήρυξη διατίθεται στην ιστοσελίδα: 2

3 9. Σε περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως (με επιστολή ή fax στην διεύθυνση που δίδεται στο άρθρο 7.2. του Παραρτήματος 2 της παρούσας απόφασης Διακήρυξης) από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του Διαγωνισμού τις πρώτες δεκαέξι (16) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης του Διαγωνισμού στην Ε.Ε.Ε.Ε., δηλ μέχρι και την αυτές παρέχονται το αργότερο τις επόμενες δεκαέξι (16) ημέρες από την λήξη αυτού του διαστήματος, δηλ έως και την Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών είναι εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται. Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και όλες οι απαντήσεις/διευκρινίσεις των αρμοδίων του ΩΚΚ θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα : καθ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού. 10. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, στη δε Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιωάννης Λεκάκης Πρόεδρος Δ.Σ. ΩΚΚ 3

4 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Βλέπε Πίνακα 1.1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ [Ταξινόμηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08] Βλέπε Πίνακα 1.1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ Βλέπε Πίνακα 1.1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 55 Ν. 2238/1994 Βλέπε Πίνακα 1.1 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κωδικός πράξης ΣΑ : 2012ΕΠ Φορέας Σ.Α. : Κωδικός Φορέα : % επί του Προϋπολογισμού της προμήθειας ενός εκάστου των προς προμήθειας ειδών Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, κατά μέγιστο, από την ημέρα κατακύρωσης του διαγωνισμού ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 4% επί της καθαρής αξίας των ειδών ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΘ) Ι.1. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV ΠΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) [ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ] [ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ & ΝΕΟΓΝΩΝ] Ι.2. ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ Ι.3. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ Ι.4. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ (ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΙΙ.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΙΙ.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ 24ΩΡΟΥ ΗΚΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΙΙ.3. ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ ΙΙ.4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 [ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ] 1.1

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 [ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ] 1.2

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 01. Αναθέτουσα Αρχή Άρθρο 02. Αντικείμενο του Διαγωνισμού Άρθρο 03. Προϋπολογισμός Προμήθειας Άρθρο 04. Ορισμοί & Συντομογραφίες Άρθρο 05. Νομικό Πλαίσιο Διαγωνισμού-Ισχύουσες Διατάξεις Άρθρο 06. Δημοσίευση Διακήρυξης Άρθρο 07. Λήψη Εεγγράφων Διαγωνισμού & Διευκρινίσεων/Πληροφοριών Άρθρο 08. Δικαίωμα Συμμετοχής Άρθρο 09. Υποβολή Προσφορών και Διενέργεια του Διαγωνισμού Άρθρο 10. Σύνταξης Προσφορών Άρθρο 11. Χρόνος Ισχύος Προσφορών Άρθρο 12. Περιεχόμενο Προσφορών Άρθρο 13. Διενέργεια Διαγωνισμού Άρθρο 14. Δικαιολογητικά Υποψηφίου Αναδόχου-Αποτελέσματα Διαγωνισμού και Κοινοποίηση- Δικαίωμα Ματαίωσης/Επανάληψης του Διαγωνισμού Άρθρο 15. Κατακύρωση Διαγωνισμού-Σύμβαση Προμήθειας Άρθρο 16. Εγγυήσεις Άρθρο 17. Εναλλακτικές Προσφορές-Αντιπροσφορές Άρθρο 18. Προδικαστικές Προσφυγές Άρθρο 19. Παράδοση-Παραλαβή Εξοπλισμού Άρθρο 20. Έκπτωση Αναδόχου Άρθρο 21. Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παράδοση Άρθρο 22. Προκαταβολές Άρθρο 23. Πληρωμές Άρθρο 24. Ανωτέρα βία Άρθρο 25. Δημοσιότητα Άρθρο 26. Χρηματοδότηση-Νομικό Πλαίσιο-Έλεγχοι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 [ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ] 2.1

8 Άρθρο 1. Αναθέτουσα Αρχή Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (στο εξής ΩΚΚ) Διεύθυνση : Λεωφ. Συγγρού 356, Καλλιθέα, Ελλάδα Τηλέφωνο : (Γραμματεία Πρωτοκόλλου) Fax : Δικτυακός Τόπος (URL) : Άρθρο 2. Αντικείμενο του Διαγωνισμού Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια και η εγκατάσταση του εξοπλισμού που αναφέρεται στον Πίνακα 1.1. και ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών του ΩΚΚ. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Στο αντικείμενο του Διαγωνισμού περιλαμβάνεται επίσης και κάθε άλλο υλικό, εργασία και υποχρέωση που περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση Διακήρυξης και τα Παραρτήματά της. Η πρόταση για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της συγκεκριμένης προμήθειας υπεβλήθη σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 5671/ πρόσκλησης και των με αρ. πρωτ. 5656/ και 3416/ τροποποιήσεων αυτής, της ΕΔΑ της Περιφέρειας Αττικής για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 76 (Υποδομές υγείας-κατηγορία πράξης : Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών στη Β βάθμια και Γ βάθμια φροντίδα υγείας ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ ". Η προμήθεια του ως άνω εξοπλισμού είναι το Υποέργο Νο. 3 της πράξης : "Εκσυγχρονισμός του Βιοϊατρικού Εξοπλισμού του ΩΚΚ" η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ " με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2050/ του Περιφερειάρχη Αττικής και έχει λάβει κωδικό MIS Άρθρο 3. Προϋπολογισμός Προμήθειας Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια (δηλαδή την αγορά, μεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία καθώς και τις όποιες άλλες υποχρεώσεις και εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στην απόφαση Διακήρυξης και τα παραρτήματά της) έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των επτακοσίων σαράντα-τριών χιλιάδων και ογδόντα-εννέα ευρώ ( ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη του έργου θα συγχρηματοδοτηθεί κατά ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά ποσοστό 15% από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου. Άρθρο 4. Ορισμοί & Συντομογραφίες Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια : Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : Το ΩΚΚ, το οποίο προκηρύσσει τον Διαγωνισμό αυτό, στο οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές και το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. Κύριος του Έργου/Υπηρεσία : Το ΩΚΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 [ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ] 2.2

9 Φορέας της προμήθειας ή Φορέας : Το ΩΚΚ Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού (Υ.Δ.Δ.) : Το Τμήμα Προμηθειών του ΩΚΚ. Αρμόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών : Ο κ. Μιχαήλ Τρίκουλης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών του ΩΚΚ, ο οποίος παρέχει σχετικές με το Διαγωνισμό πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο επικοινωνίας : & fax : , & Έργο : "Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού ΜΕΘ & λοιπού Εξοπλισμού στο ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο". Διακήρυξη: Η απόφαση Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της που εκδίδεται από το ΩΚΚ για τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές/διαγωνιζόμενους/συμμετέχοντες/προσφέροντες και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από το ΩΚΚ. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) : Το αρμόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο του ΩΚΚ, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΚΚ. Τα πρακτικά της Ε.Δ.Δ. ως γνωμοδοτικές ενέργειες προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΩΚΚ δεν κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους. Επιτροπή Αξιολόγησης Προδικαστικών Προσφυγών του ΩΚΚ : Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο του ΩΚΚ, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΚΚ, για την εξέταση και γνωμοδότηση επί τυχόν προδικαστικών προσφυγών που υποβάλλονται στον οικείο Διαγωνισμό, για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/10), αποτελούμενο από τρία ή πέντε μέλη, τα οποία είναι διαφορετικά από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Πέραν των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της που προκύπτει και κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.) : Το αρμόδιο όργανο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΚΚ και το οποίο έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή του προς προμήθεια εξοπλισμού. Η Ε.Π. είναι τουλάχιστον 3μελής και συγκροτείται με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΚΚ με την οποία κατακυρώνεται ο Διαγωνισμός στον Ανάδοχο. Προμηθευτής ή Προσφέρων ή Συμμετέχων ή Διαγωνιζόμενος : Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο Διαγωνισμό και υποβάλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόμενου) : Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωση του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του ΩΚΚ με τον Προσφέροντα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 [ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ] 2.3

10 Ανοικτός Διαγωνισμός ή Ανοικτή Διαδικασία : Η διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης προμήθειας, η οποία υπόκειται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις δημοσιότητας και στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος (άρθρο 2 11α Π.Δ.60/2007), ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη. Δημόσιες Συμβάσεις: Είναι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του Π.Δ. 60/2007. Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών : Είναι δημόσιες συμβάσεις, (πλην αυτών του στοιχείου β του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2007), οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και καλύπτει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται ως δημόσια σύμβαση προμηθειών (άρθρο 2 2α και γ Π.Δ. 60/2007). Φάκελος Προσφοράς/Προσφορά : Το σύνολο των εγγράφων/στοιχείων που έχουν κατατεθεί από ένα Προμηθευτή ή Προσφέροντα ή Συμμετέχοντα ή Διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με την Διακήρυξη, για την συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού. Ο Φάκελος Προσφοράς περιλαμβάνει σε χωριστούς επί μέρους φακέλους : (α) τον επί μέρους Φάκελο Δικαιολογητικών με τα δικαιολογητικά, τα έγγραφα στοιχεία απόδειξης της τεχνικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας και τα λοιπά στοιχεία συμμετοχής του διαγωνιζομένου, (β) τον επί μέρους Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζομένου, (γ) τον επί μέρους Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζομένου. Δικαιούχος : Ο κατά το άρθρο 2 κεφ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ)1083/2006 της του Συμβουλίου, δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Ανάδοχος : Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με το ΩΚΚ για την υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία. Απόφαση Κατακύρωσης : Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΚΚ με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του υποψήφιου αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου και η οποία κοινοποιείται σε αυτόν. Σύμβαση Προμήθειας : Η έγγραφη συμφωνία, μεταξύ του ΩΚΚ και του Αναδόχου που θα επιλεγεί για την υλοποίηση του Έργου, η οποία θα υπογραφεί μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης. Το κείμενο του σχεδίου της Σύμβασης Προμήθειας περιέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 της παρούσας απόφασης Διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Προϋπολογισμός Έργου : Η εκτιμώμενη από το ΩΚΚ δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου. Στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται το κόστος της πλήρους Συντήρησης, μετά την εκπνοή του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας. Συμβατικό Ποσό/Συμβατικό Τίμημα/Αξία Σύμβασης : Η καθοριζόμενη από την οικονομική προσφορά του Αναδόχου τιμή (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο και η οποία θα αναφέρεται στην Σύμβαση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 [ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ] 2.4

11 Συμβατικά Τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ του ΩΚΚ και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που θα τη συνοδεύουν και θα τη συμπληρώνουν και θα περιλαμβάνουν την παρούσα απόφαση Διακήρυξης Διαγωνισμού με τα Παραρτήματα της, την προσφορά του Αναδόχου, τα πρακτικά και την απόφαση κατακύρωσης. Υπεύθυνη Δήλωση : Εννοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και θα συνοδεύονται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται έγγραφη δήλωση, ρητή δέσμευση κλπ., εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της προσφοράς υποψηφίου. Στο κείμενο της Διακήρυξης οι παρακάτω συντομογραφίες ερμηνεύονται ως εξής : Α.Α. Αναθέτουσα Αρχή Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρεία ΑΚ Αστικός Κώδικας Γ.Ε.ΜΗ. Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Ν. 3419/05, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον Ν. 3853/10) Δ.Σ. Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Β.Ε Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ε.Δ.Α. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Ε. Ετερόρρυθμη Εταιρεία Ε.Ε.Α.Ε. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ε.Ε.Ε.Ε. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Κ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΟΜΜΕΧ Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ε.Π.Υ. Επιτροπή Προμηθειών Υγείας Ε.Π.Ε. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Σ. Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς κ.ν. κωδικοποιημένος νόμος Κ.Π.Δ. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ν. Νόμος Ν.Δ. Νομοθετικό Διάταγμα Ν.Π.Δ.Δ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Ν.Π.Ι.Δ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Ο.Ε. Ομόρρυθμη Εταιρεία Π.Δ. Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ.Ε Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Ε.Π Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Π/Υ ή π/υ Προϋπολογισμός ΣΔΣ Διεθνής Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων ΤΒΤ Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Υ. Τεχνική Υπηρεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 [ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ] 2.5

12 ΥΠΑΑΝ ΥΠ. ΕΞ. ΥΥΚΑ CPV MIS Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Υπουργείο Εξωτερικών Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Common Procurement Vocabulary (Κοινό Λεξιλόγιο Προμηθειών) Management Information System, ο χαρακτηριστικός αριθμός (κωδικός) με τον οποίο ανευρίσκεται, κάθε ενταγμένο έργο, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΥΠΑΑΝ Άρθρο 5. Νομικό Πλαίσιο Διαγωνισμού-Ισχύουσες Διατάξεις Η διενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τα κάτωθι : 5.1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν : α. της παρούσας Διακήρυξης, β. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της "Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της , τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ 842/2011 της Επιτροπής και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1251/11 της Επιτροπής και ισχύει, γ. της Οδηγίας 93/42/EEC του Συμβούλιου της περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως αναθεωρήθηκε με την Οδηγία 2007/47/ΕΚ, δ. του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, ε. του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στ. του Κανονισμού (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ζ. του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ "Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", η. του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/ ) "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα", θ. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/ ) "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ", (και ιδίως του άρθρου 25), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53Α) και ισχύει, ι. του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138Α/ ) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές", ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 [ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ] 2.6

13 ια. του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α/ ) "Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος", άρθρο 55 (Παρακράτηση φόρου εμπορικών επιχειρήσεων), ιβ. του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256Α/ ) "Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις", κατά τα σημεία που δεν αντίκεινται προς τον Ν.3580/2007, ιγ. του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α/ ) "Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις", κατά τα σημεία που δεν αντίκεινται προς τον Ν.3580/2007, ιδ. του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/ ) "Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις", κατά τα σημεία που δεν αντίκεινται προς τον Ν.3580/2007, ιε. του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297Α/ ) "Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας", όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α/ ), ιστ. του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α/ ) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)" στα σημεία εκείνα που δεν αντίκειται προς το Π.Δ. 60/2007, συμπληρωματικά προς αυτό και αναλογικά εφαρμοζόμενο, όπου ρητά ορίζεται στην παρούσα, ιζ. του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134Α/ ) "Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α), 3867/2010 (ΦΕΚ 128Α) και 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α) και ισχύει, ιη. του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/ ) "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)", ιθ. του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/ ) "Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/ , ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8), κ. του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α/ ) "Εθνικό Τυπογραφείο, Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις", άρθρο 9 (Σύνταξη, περιεχόμενο και αποστολή κειμένων προς δημοσίευση), κα. του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141Α/ ) "Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη", κβ. του Ν. 2012/1992 (ΦΕΚ 28 Α / ) Κύρωση Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ και ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Τις αποφάσεις : α. Κ.Υ.Α. K1 802, των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών-Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με θέμα : "Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών". ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 [ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ] 2.7

14 β. Υ.Α /ΕΥΣ 1749/ , Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις αριθμ /ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957Β/ ), 28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ 1088Β/ ) και 18818/ΕΥΘΥ 864 (ΦΕΚ 1111 Β/ ) και ισχύει. γ. Υ.Α. Υ4β/Γ.Π /Φ8γ2, Φ-ΕΣΠΑ/ , του Υπουργού Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα : "Έγκριση προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ". δ. Κ.Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ , των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, "Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων" (ΦΕΚ 2198Β/ ) σχετικά με την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα ιατροεχνολογικά προϊόντα. ε. Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348, του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με θέμα : "Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων" (ΦΕΚ 32Β/ ). στ. Υ.Α. ΔΥΓ2/οικ.57793, του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα : "Κριτήρια και διαδικασία για την χορήγηση σκοπιμότητας μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικές εφαρμογές" (ΦΕΚ 802Β/ ). ζ. Υ.Α. A1α/13779/99, του Υπουργού Υγείας & Πρόνοιας με θέμα : "Εγκριση αναμόρωσης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (ΦΕΚ 235Β/ ). η. Υ.Α. Υ4α/127426/11, του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα : "Εγκριση αναμόρωσης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (ΦΕΚ 88Β/ ) Την εγκύκλιο : α. Π1/273/ , της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου για την εφαρμογή του Ν. 3886/2010 και 5.4. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΚΚ της 490 ης Συνεδρίασης της , με θέμα Προμήθειες ΩΚΚ. Άρθρο 6. Δημοσίευση Διακήρυξης 6.1. Η περίληψη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού α. απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις , β. απεστάλη για δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις , γ. δημοσιεύτηκε : σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (τις "ΚΕΡΔΟΣ" και "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ") στις (τελευταία δημοσίευση) και σε τρεις εφημερίδες (δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία) (τις "Η ΑΥΓΗ", "ΕΘΝΟΣ" και "Η ΑΞΙΑ") στις , δ. απεστάλη για ενημέρωση, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 [ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ] 2.8

15 6.2. Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού καταχωρήθηκε επίσης στον ιστότοπο του ΩΚΚ, στη διεύθυνση : Άρθρο 7. Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού & Διεκρινίσεων/Πληροφοριών 7.1 Το τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού παρέχεται μέσω διαδικτύου στον ιστότοπο του ΩΚΚ: 7.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να παραλαμβάνουν το τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή, από το Τμήμα Προμηθειών του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, Καλλιθέα, Ελλάδα/τηλ & /fax , αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Μ. Τρίκουλης), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. H παραλαβή της Διακήρυξης γίνεται είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, από τον νόμιμο εκπροσώπου του, από νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, είτε από εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), η οποία θα προσκομίσει την σχετική εντολή. Στην τελευταία περίπτωση το ΩΚΚ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της Το Τμήμα Προμηθειών του ΩΚΚ θα διατηρεί ειδικό έντυπο (Κατάσταση Παραληπτών της Διακήρυξης) στο οποίο θα εγγράφονται (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία παραλαβής/αποστολής), όσοι παραλάβουν τη Διακήρυξη από το Τμήμα Προμηθειών του ΩΚΚ και όσοι ζητήσουν με σχετική έγγραφη αίτηση το τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, σε περίπτωση που απαιτηθεί η αποστολή σε αυτούς τυχόν συμπληρωματικών εγγράφων ή διευκρινίσεων. Στην ίδια κατάσταση θα εγγράφονται και όσοι, αφού λάβουν την διακήρυξη ηλεκτρονικά, αποστείλουν σχετικό έγγραφο αίτημα ένταξής τους σε αυτήν, προς ενημέρωσή τους σε περίπτωση που απαιτηθεί, ως ανωτέρω (από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του σχετικού αιτήματός τους και έπειτα) Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν το αντίτυπο που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ΩΚΚ και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7.5 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή fax προς το Τμήμα Προμηθειών) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης. Εφόσον το σχετικό αίτημα υποβληθεί εντός χρονικού διαστήματος δεκαέξι (16) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής στην Ε.Ε.Ε.Ε. της περίληψης της παρούσας Διακήρυξης, δηλαδή μέχρι και την 17/05/2013. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα παρέχονται το αργότερο εντός δεκαέξι (16) ημερών από την λήξη αυτού του διαστήματος, δηλαδή έως και την 03/06/2013. Αιτήματα για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θα κρίνονται εκπρόθεσμα και δεν θα εξετάζονται. Όλες οι διευκρινίσεις και οι τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες θα αναρτώνται και στον δικτυακό τόπο της 7.1 του παρόντος άρθρου, καθ όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΩΚΚ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 [ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ] 2.9

16 Άρθρο 8. Δικαίωμα Συμμετοχής 8.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς) που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην διεθνή ΣΔΣ (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν επίσης και οι ενώσεις/κοινοπραξίες των ως άνω αναφερόμενων προσώπων, οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Να έχουν συγκροτηθεί με συγκεκριμένες αποφάσεις των διοικήσεων όλων των μελών τους (εταίρων της ένωσης), με τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των μελών τους. Μεταξύ άλλων, ορίζεται και το μέλος που θα είναι ο Συντονιστής/Επικεφαλής της ένωσης/κοινοπραξίας αλλά και το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση/κοινοπραξία. β) Να υποβάλουν προσφορά εκπροσωπούμενες από Νόμιμο Εκπρόσωπο, που θα έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. γ) Να ορίσουν Υπεύθυνο Επικοινωνίας προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από το ΩΚΚ προς τον προσφέροντα στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησης και δήλωση του προσφέροντα ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία. δ) Ολα τα πρόσωπα της ένωσης/κοινοπραξίας να καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες κατ' εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ε) Αν και δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους, ωστόσο, σε περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση Προσώπων, το ΩΚΚ δικαιούται, εφ' όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση/κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή και η ένωση/κοινοπραξία, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. στ) Να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία. ζ) Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της Σύμβασης. η) Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 [ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ] 2.10

17 κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναμία, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με το ίδιο συμβατικό τίμημα και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση του Αρμοδίου για τη λήψη απόφασης οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. θ) Κανείς υποψήφιος και κανείς συμμετέχων σε ένωση/κοινοπραξία, δεν μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μια προσφορές. Όλες οι προσφορές στις οποίες συμμετέχει (είτε αυτοτελώς ως υποψήφιος, είτε ως μέλος μιας υποψήφιας ένωσης προσώπων) ο ίδιος συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια ένωση/κοινοπραξία), αποκλείονται από το Διαγωνισμό. ι) Σε περιπτώσεις εταιριών που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, οι θυγατρικές τους δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε άλλη προσφορά, πέραν αυτής στην οποία συμμετέχει η μητρική εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχουν είτε η μητρική, είτε η θυγατρική εταιρία. Επίσης δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε παραπάνω από ένα σχήματα θυγατρικές της ίδιας εταιρείας Αποκλεισμός Υποψηφίων Θα αποκλεισθεί από τον Διαγωνισμό διαγωνιζόμενος, εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση που αφορά στα παρακάτω αδικήματα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 43 1 του Π.Δ. 60/2007 [και άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ] ήτοι : α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L351 της ), β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L358 της ), γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C316 της ), δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της , για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L166 της , Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L344 της ) Θα αποκλεισθεί από το Διαγωνισμό διαγωνιζόμενος σε περίπτωση που (ή, θα αποκλεισθεί ένωση προσώπων σε περίπτωση που έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας) διαπιστωθεί ότι : α) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή -αν είναι αλλοδαπός- σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας του, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 [ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ] 2.11

18 β) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή -αν είναι αλλοδαπός- οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας του, γ) έχει καταδικασθεί, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή του, δ) έχει διαπράξει συναφές με το Διαγωνισμό επαγγελματικό παράπτωμα, που είναι δυνατόν να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από το ΩΚΚ, ε) δεν έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή -αν είναι αλλοδαπός- σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του, στ) δεν έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις (πληρωμή φόρων & τελών) σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή -αν είναι αλλοδαπός- σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας του, ζ) είναι ένοχος είτε υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται σε εφαρμογή διατάξεων του Π.Δ. 60/2007 ή του παρόντος Διαγωνισμού, είτε παράλειψης υποβολής των πληροφοριών αυτών, η) απασχολεί ή εκμεταλλεύεται, ο ίδιος ή ο κατασκευαστικός οίκος του οποίου προϊόντα προσφέρει στον Διαγωνισμό, ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 183 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας Θα αποκλεισθεί από το Διαγωνισμό διαγωνιζόμενος σε περίπτωση που (ή, θα αποκλεισθεί ένωση προσώπων σε περίπτωση που έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας) διαπιστωθεί ότι : α) δεν έχει υποβάλει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, β) δεν έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, γ) δεν έχει υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη, ή/και παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα Διακήρυξη, δ) έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση του ΥΠΑΑΝ, ε) έχει απωλέσει το δικαίωμα να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, στ) έχει, ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο του εξωτερικού, υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, ζ) ως ένωση προσώπων, ισχύει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, έστω και για ένα μέλος της, η) ως νομικό πρόσωπο, ο εκπρόσωπος του δεν προσκομίσει, κατά την υποβολή της προσφοράς, το κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης, θ) ως ένωση/κοινοπραξία, δεν προσκομίσει τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις αποτελού, περί έγκρισης συμμετοχής στον Διαγωνισμό για το συγκεκριμένο έργο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 [ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ] 2.12

19 Άρθρο 9. Υποβολή Προσφορών και Διενέργεια Διαγωνισμού 9.1. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την προσφορά τους εγγράφως, είτε (α) καταθέτοντάς την οι ίδιοι, με την επίδειξη της ταυτότητας τους, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, προσκομίζοντας στην περίπτωση αυτή μαζί με την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο, είτε (β) αποστέλλοντάς την ταχυδρομικώς στο ΩΚΚ με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 356, Καλλιθέα, και μέχρι την προηγουμένη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τη Δευτέρα 10/06/2013 και ώρα 12:00. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές θα παραληφθούν με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέλθουν στο ΩΚΚ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών για το συγκεκριμένο Διαγωνισμό, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν άρθρο. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε θα υποβληθούν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομηθούν μεν έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσουν πριν την ως άνω καταληκτική προθεσμία στο ΩΚΚ. Το ΩΚΚ ουδεμία φέρει ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν Όλες οι προσφορές που θα περιέλθουν εμπρόθεσμα στο ΩΚΚ με οποιαδήποτε από τους ως άνω τρόπους, δεν θα αποσφραγισθούν αλλά θα πρωτοκολληθούν (στο ειδικό Πρωτόκολλο του Διαγωνισμού) και θα φυλαχθούν στο Τμήμα Προμηθειών του ΩΚΚ για να παραδοθούν στην Ε.Δ.Δ., προκειμένου να αποσφραγιστούν, την ημέρα και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού. Μαζί με τις προσφορές, στην Ε.Δ.Δ. παραδίδεται επίσης στην Ε.Δ.Δ και το ειδικό έντυπο του άρθρου 7.2 με τα στοιχεία όσων παρέλαβαν ή τους απεστάλησαν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, το τεύχος διακήρυξης του Διαγωνισμού. Προσφορές που δεν θα πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου δεν θα ληφθούν υπ' όψιν, ενώ Προσφορές που θα περιέλθουν καθ οιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα στο ΩΚΚ, θα επιστραφούν στους αποστολείς τους, χωρίς να αποσφραγισθούν Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 11/06/2013 και ώρα 13:00, στην Αίθουσα "Στέλιος Παπαδημητρίου" στον 7 ο Όροφο του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, Καλλιθέα, Ελλάδα) Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει στον ίδιο τόπο με αυτόν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί με σχετική πρόσκληση της Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης εκείνο της "πλέον συμφέρουσας προσφοράς από οικονομική άποψη" σύμφωνα με το άρθρο 51, 1α) του Π.Δ. 60/2007. Άρθρο 10. Σύνταξη Προσφορών Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία (οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του διαγωνιζόμενου), για το λόγο αυτό : Δεν θα πρέπει να έχουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ). Αν περιέχουν οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι τυχόν διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 [ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ] 2.13

20 στην αρχή της Προσφοράς. Κατά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των προσφορών, η Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ θα μονογράφει τις τυχόν διορθώσεις και θα επιβεβαιώνει όσα έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών. Επίσης θα προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και θα τις αναφέρει στο Πρακτικό Αποσφράγισης, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. Θα πρέπει να απαντούν με σαφήνεια στις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Ασαφείς απαντήσεις της μορφής ελήφθη υπόψη, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα κλπ., δεν θα είναι αποδεκτές και είναι δυνατόν, κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ, να οδηγήσουν σε απόρριψη των προσφορών Οι προσφορές θα πρέπει να είναι συντεταγμένες με τον τρόπο τον οποίο ορίζει η Διακήρυξη, προκειμένου να διευκολυνθεί η συγκριτική τους αξιολόγηση Οι προσφορές θα υποβληθούν, επί ποινή αποκλεισμού, στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ε.Ε. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατόν να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών και δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί σε ξένο κράτος θα γίνουν δεκτά, εφόσον είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας αυτής είτε με την επίθεση της σφραγίδας Apostille, σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας θα υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια είναι δυνατόν να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Ε.Δ.Δ. του ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντας την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς. Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειμένου συμμετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιμοποιήσει συμμετέχων ή/και Ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας από και προς την ελληνική γλώσσα που τυχόν απαιτηθούν για την επικοινωνία συμμετέχοντος ή/και αναδόχου και στελεχών του/τους με το ΩΚΚ, θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα ή/και τον Ανάδοχο. Άρθρο 11. Χρόνος Ισχύος Προσφορών Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, επί ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμιά αλλαγή, για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που θα ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω οριζόμενου, θα απορριφθεί ως απαράδεκτη Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το ΩΚΚ, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 3 του Π.Δ. 118/2007. Στο έγγραφο αίτημα του ΩΚΚ προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των προσφορών τους, πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι προσφέροντες θα οφείλουν να απαντήσουν σχετικά εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτούς, σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 [ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ] 2.14

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4690Β5-Ε6Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα