ΙΙΙ. ANTIKEIMENO ΠPOBΛEΠOMENO AΠO THN APXIKH ΣYMBAΣH TOY EPΓOY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΙΙ. ANTIKEIMENO ΠPOBΛEΠOMENO AΠO THN APXIKH ΣYMBAΣH TOY EPΓOY"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 54 η Απόφαση υπ αριθ. 2140/2014 Στην Αθήνα, σήμερα στις 22/10/2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:30 μ.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 17/10/2014. Θέμα 19 o Έγκριση 2ΟΥ Α.Π.Ε. - 2ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αναδόχου ΚΩΝ. ΜΟΑΤΣΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.- ΔΟΜΕΛΚΑ Ο.Ε. Παρόντες: Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στεργίου Ιωάννα Μπαλάφας Γεώργιος Σαπουνά Αγγελική Αλεξίου Αθανάσιος Μοίρας Ιωάννης Τα αναπληρωματικά μέλη: Δημάκος Δημήτρης Νερούτσου Μαρία Ευαγγελίου Παρασκευάς Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Τζίβα Αιμιλία Αθανασιάδης Παναγιώτης Μπαλού Αλεξάνδρα Καράμπελας Κωνσταντίνος Κορομάντζος Βασίλειος Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα Ιωάννα Στεργίου δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Με την υπ αριθµ. πρωτ. 3766/ Απόφαση της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίτσα) Ραφήνας Αττικής. 2. Η Ναοδοµία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέδωσε την υπ αριθµ.3944/ άδεια με την οποία εγκρίνονται οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του υπ όψη Ναού. 3. Με την υπ αριθμ. 924/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η μελέτη του έργου, η διακήρυξη δημοπρασίας, η αποστολή περίληψης

2 διακήρυξης και η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 4. Με την υπ αρ.270/2012 (Συνεδρίαση 12η / ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε στις του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Κων/νος Μοάτσος Ε.Δ.Ε. 5. Στις 03/12/2010 υπογράφηκε Προγραμματική Σύµβαση Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και της Ν.Α.Α.Α. για την εκτέλεση του έργου, µε διάρκεια Προγραμματικής Σύµβασης είκοσι τεσσάρων μηνών και πρόβλεψη χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης έργου (15) δεκαπέντε μήνες. 6. Με το υπ αριθµ. Τ.Ε..3575/ έγγραφο εκλήθη η επιχείρηση Κων/νος Μοάτσος Ε.Δ.Ε. να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. 7. Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη την για ποσό σύμβασης : ,00 που αναλύεται σε Εργασίες και ΓΕ + ΟΕ : ,49, Απρόβλεπτα : ,77, Αναθεώρηση : 4.345,19 Φ.Π.Α. : , Η προθεσµία εκτέλεσης και αποπεράτωσης του έργου προσδιορίζεται σε χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) μηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, ήτοι έως την 18/10/ Με την π αριθµ. 1973/2012 (Συνεδρίαση 54η / ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η υποκατάσταση στη κατασκευή του συνόλου του έργου του αναδόχου Κων/νος Μοάτσος Ε.Δ.Ε από την εταιρεία ΚΩΝ.ΜΟΑΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΔΟΜΕΛΚΑ Ο.Ε. 10. Η τροποποιητική σύμβαση υπεγράφη την με ίδιους τους λοιπούς όρους. 11. Με τα από 2/11/12 το 1 ο 12/11/12 το 2 ο και 30/11/12 το 3 ο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης δόθηκαν οδηγίες για την εκτέλεση του έργου. 12. Την υπ. αριθμ. Πρωτ. ΤΕ /4491/ Απόφαση έγκρισης 1 ου ΑΠΕ του έργου από τη ΔΤΕ/ΠΕΑΑ. 13. Τα από 28/02/2014, 12/03/2014 και 02/04/2014 πρακτικά συνεδριάσεων 1 ο, 2 ο και 3 ο αντίστοιχα της Νέας Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τα οποία έγιναν προτάσεις για την περαιτέρω εκτέλεση του έργου από επιστημονικής άποψης λόγω της φύσεως του έργου (μνημείο) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και ειδικότερα από τους εκπροσώπους της ΔΑΒΜΜ/ΥΠ.ΠΟ.Α. 14. Την υπ. αριθμ. 239/ απόφαση έγκρισης 4 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους Την γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την έγκριση του 2 ου ΑΠΕ του έργου του θέματος με την 13 η συνεδρία στις ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών που είναι απαραίτητες για την συντήρηση και την αποκατάσταση των ζηµιών που εµφανίστηκαν στο ναό, προκειμένου να διαφυλαχθεί και να αναδειχθεί η μεγάλη αρχαιολογική και πολιτιστική του αξία που χρονολογείται στον 18ο αιώνα. Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν την ενίσχυση του κτηρίου με την αντιμετώπιση των οικοδομικών προβλημάτων του κελύφους, την ανάδειξη της υποβαθμισμένης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας του μνημείου και την αξιοποίηση αυτού. ΙΙΙ. ANTIKEIMENO ΠPOBΛEΠOMENO AΠO THN APXIKH ΣYMBAΣH TOY EPΓOY Συνοπτικά το αντικείμενο του Συμβατικού έργου αναλύεται ως ακολούθως: 1 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 2 - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την καθαρή μεταφορά των προιόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη -ημιβραχώδη Φορτοεκφόρτωση προιόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Καθαρή μεταφορά προιόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41,Dεσ=160 mm Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων

3 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου 3 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων. Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό άνω του 50% Καθαίρεση επιχρισμάτων Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων Καθαιρέσεις μεμονομένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη,υδατοκοπή) Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδου παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών Αποξήλωση ξύλινων διακοσμητικών στοιχείων 4 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Σκυροδέματα άοπλο, κατηγορίας C8/10 (Β10) κοιτοστρώσεων,εξομαλυντικών στρώσεων κ.λ.π. Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s) Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας δομικά πλέγματα B500C (S500s) Ξυλότυποι χυτών μικροκτασκευών Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 5 ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ Κατασκευή λιθοδομής δυο όψεων Αργολιθοδομαί δια τσιμεντοασβεστοκονιάματος 400kg τσιμέντου δυο ορατών όψεων 6 - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ Επιχρίσματα τριπτά η πατητά με τσιμεντοκονίαμα Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,ακρυλικής,στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών κατεργασμένων όψεων λιθοδομών Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες,μεμβράνη από ασφαλτοπολυπροπυλένιο (ΑΡΡ) οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ινές Ένεμα ειδικού ασβεστοκονιάματος σε οποιοδήποτε στοιχείο 7 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών Θύρες καρφωτές Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού χωρικού τύπου Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια ανοίγματος 6,01 εως 12,00μ Ξύλινο δάπεδο από δρύινες λωρίδες πλάτους από 8,01 εωσ 15,00cm Ξύλινο γραμμικό διακοσμητικό στοιχείο 8 ΣIΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κικλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα Ένα μέτρο καλωδίου προέντασης χωρίς συνάφεια Τεμάχιο αγκύρωσης καλωδίου προέντασης από χάλυβα Κικλίδωμα από σιδηροσωλήνες

4 Σιδηρά εξαρτήματα φρεατίων, ήτοι πλαίσια κλπ εκ μορφοσιδήρου 9 - ΔΑΠΕΔΑ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή μέσου πάχους έως 25cm Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2cm και πλάτους άνω των 20cm Λιθορριπή κατοστρώσεων, αναβαθμών κλπ. Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού πάχους 3cm σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά μ2 Πλακόστρωση με λίθινες πλάκες 10 - ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ Στεγανωτική επάλειψη σκυροδέματος Επίστρωση απλή με γεωύφασμα Στεγανωτική ταινία PVC πλάτους 240 mm Επιστρώσεις με μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM) Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δυο στρώσεις παχους 2 cm Βοτάνισμα με ζιζανιοκτόνα Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια νταμωτή εν ξηρώ Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια νταμωτή κολυμβητή 11 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ Υδραυλική εγκατάσταση Ναού Κοιμ.Θεοτόκου Ραφήνας κατ αποκοπή Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Ναού κατ αποκοπή ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50-22,00 lt. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50-12,00 lt. Δένδρα κατηγορίας Δ4, Αλμυρίκι, Tamarix parviflora Θάμνοι κατηγορίας Θ3, Βιβούρνο κοινό, Viburmum tinus,μπάλα χώματος 10 lt, ύψος 0,80 έως 1,00 m, αριθμός κλάδων 5 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου ελεγχόμενος Η/Β 24 Βάνα ελέγχου άρδρευσης (ηλεκτροβάνα) 10 atm πλαστική, ευθείας ροής, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in με απώλ < 0,3m στα 8 m3/h. IV. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου διαπιστώθηκε τόσο από τον φορέα κατασκευής του έργου, όσο και από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής και από εκπροσώπους της Δ.Α.Β.Μ. και της 1 ης Ε.Β.Α. του Υπουργείου Πολιτισμού, η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη της μελέτης του έργου. Οι εργασίες αυτές κρίθηκαν αναγκαίες δεδομένου ότι το έργο εκτελείται σε Ιερό Ναό χαρακτηρισμένο ως Μνημείο και η αλληλουχία αυτών όσο και η εκτέλεσή τους εποπτεύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Οι απρόβλεπτες εργασίες που αφορούν την παρούσα 1η ΣΣΕ κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, προέκυψαν μετά την σύνταξη της μελέτης του έργου και κατά την διάρκεια των εργασιών και είναι απαραίτητες για τη συνέχιση και την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών της σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα προέκυψαν τα κάτωθι: 1) Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε ότι η ποσότητα των ενεμάτων η οποία είχε προβλεφθεί στην μελέτη δεν είναι αρκετή ώστε να καλύψει τις ανάγκες του έργου δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί στο στάδιο της μελέτης η πραγματική υφιστάμενη κατάσταση του κτίσματος κατασκευής 18 ου αιώνα, και ο όγκος κενών της λιθοδομής, η οποία αποκαλύπτεται σταδιακά. Τούτο συνεπάγεται αύξηση της προβλεπόμενης ποσότητας των ενεμάτων. 2) Κατά την καθαίρεση των επιχρισμάτων εσωτερικά του Ναού, πραγματοποιήθηκε τομή στο δάπεδο με ανασκαφική διερεύνηση παρουσία της 1η ΕΒΑ, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη

5 πλημμελούς θεμελίωσης η ενίσχυση της οποίας σε συνδυασμό με την κατασκευή της προβλεπόμενης από την μελέτη γραμμικού αποστραγγιστικής τάφρου, απαιτεί τη διενέργεια διερευνητικών τομών με ανασκαφική μέθοδο παρουσία αρχαιολόγου. Δεδομένου τούτου συμπεριλαμβάνεται στην 1η συμπληρωματική σύμβαση, η ανασκαφική εκσκαφή θεμελίων τάφρων. 3) Κατά την έναρξη των εργασιών του έργου διαπιστώθηκε ότι το μνημείο είχε επιχριστεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά σε διαφορετικές χρονολογικές φάσεις. Λόγω της αρχαιολογικής σημασίας που αυτό παρουσιάζει, ιδιαίτερα για το παλαιότερο τμήμα του Ναού, κρίνεται απαραίτητη η διατήρηση ανεπίχριστων όψεων με εφαρμογή τελικού αρμολογήματος. 4) Κατά την καθαίρεση των εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων του Ναού αποκαλύφθηκε η υφιστάμενη τοιχοποιία όπου διαπιστώθηκε ότι απαιτείται επιπλέον καθαίρεση, καθαρισμός των αρμών και αρμολόγημα σε βάθος πλέον των 2-3 εκ. με αύξηση της προβλεπόμενης ποσότητας. Επιπλέον αποφασίστηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης η τροποποίηση της σύνθεσης του κονιάματος ώστε να προσομοιώνεται με αυτήν που αποκαλύφθηκε μετά την καθαίρεση των επιχρισμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν3669/2008 συντρέχουν οι προϋποθέσεις σύνταξης Σ.Σ.Ε. Και επειδή 1. Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύµβασης, αφού δεν οφείλονται σε εφαρµογή νέων κανόνων και κανονισµών, ούτε σε προφανείς παραλείψεις και σφάλµατα της προµέτρησης, αφού δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθούν στο στάδιο εκπόνησης της μελέτης και ανέκυψαν μετά την έναρξη των εργασιών, ούτε οφείλονται σε απαιτήσεις κατασκευής που καθίστανται απαραίτητες για τη λειτουργικότητα του έργου, παρά την εφαρμογή των προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών, όπως προβλέπει το άρθρο 57, 3 του Ν.3669/08, αλλά οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις, αφού σε καµία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη στο στάδιο εκπόνησης της μελέτης, όπου αντιθέτως καταβλήθηκε επιµέλεια και προσοχή και αντικειµενικά δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν, να προµετρηθούν και να ενταχθούν στην αρχική µελέτη, εφόσον το κτίριο είναι μνημείο. 2. Οι προαναφερόμενες συμπληρωματικές εργασίες καθώς και εκείνες που πιθανόν να προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, να διαπιστωθούν και να συνεκτιμηθούν στο στάδιο σύνταξης της μελέτης δεδομένου ότι πρόκειται για κτίσμα του 18ου αιώνα και η αποκάλυψη τους γίνεται σταδιακά. 3. Δεν μπορούν να διαχωριστούν από το κυρίως αντικείμενο της εργολαβίας, αφού είναι απόλυτα εξαρτημένες και εν αλληλουχία με τις συμβατικές εργασίες. 4. Το ποσό των απρόβλεπτων της σύμβασης του έργου, ήτοι ,77 αναλώνεται, όπως αυτό απεικονίζεται στον 1ο ΑΠΕ του έργου, προκειμένου να καλυφθούν τόσο οι τακτοποιήσεις των ποσοτήτων της μελέτης του έργου καθώς και των απαιτούμενων νέων εργασιών οι οποίες είναι αναγκαίες για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση του υπόψη μνημείου. 5. Ως εκ τούτου οι υπ όψη συμπληρωματικές εργασίες καθώς και η πρόβλεψη επί του συνόλου του έργου δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το κονδύλι των απροβλέπτων του προϋπολογισμού. Διαπιστώθηκε όμως ότι για την εκτέλεση αυτών συντρέχουν οι λόγοι των διατάξεων Ν. 1418/84 και του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, οι διατάξεις του Ν.3669/2008 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2372/96 και του Π.Δ. 334/2000 για την σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο, καθ όσον προέκυψαν από συνθήκες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης και δεν μπορούν να διαχωριστούν από το αρχικό συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας. 6. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη να συνεχιστεί από τον Ανάδοχο, καθόσον οι εργασίες αυτές, αφ ενός δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση του έργου, χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα και αφ ετέρου εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη συνέχιση των εργασιών της αρχικής σύμβασης. 7. Μετά την εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης του έργου με την 4 η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής ποσού ,31 ευρώ. 8. Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η σύναψη της 1 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον ανάδοχο που ανέρχεται στο ποσόν ,88 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%), ποσό που δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού της κυρίας σύμβασης όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 57 του Ν3669/2008. V. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 2ο ΠΚΤΜΝΕ

6 Το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιμολογηθούν οι νέες εργασίες, που αφορούν: 1) το αρμολόγημα όψεως της εξωτερικής επιφάνειας του παλαιότερου τμήματος του Ναού, 2) την αρχαιολογική εκσκαφή για την ενίσχυση της θεμελίωσης του νεότερου τμήματος του Ναού, καθώς και 3) την αρχαιολογική αποχωμάτωση των εξωραχίων των θόλων του παλαιότερου τμήματος του Ναού. VI. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 2 ου Α.Π.Ε. Αντικείμενο της παρούσας Εισήγησης είναι η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( Αρχική Σύμβαση), του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος, προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην Αρχική Σύμβαση για να συμπεριληφθούν ποσότητες και είδη εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και δεν μπορούν να διαχωρισθούν από την Αρχική Σύμβαση και είναι αναγκαίες για την ασφάλεια, και την λειτουργικότητα του έργου, όπως θα αναλυθούν στο αντίστοιχο κεφάλαιο. VΙI. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης- 2ου Α.Π.Ε. 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Με τον 2 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα όπως αυτός περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, παρατηρείται αύξηση στην συνολική δαπάνη του έργου, σε σχέση με την συμβατική. Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. το 2ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και η 1η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, ύστερα από ακριβέστερη επιμέτρηση και τρείς (3) νέες εργασίες του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2ος Α.Π.Ε. 1η Σ.Σ.Ε. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , , , ,99 Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) , , , ,05 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,04 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ , , , ,84 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,21 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 4.345, ,19 300, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,21 Φ.Π.Α. (23%) , , , ,67 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,88 Η δαπάνη των εργασιών με τον 2ο A.Π.E ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ. Τέλος η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,88 ευρώ με Φ.Π.A., δηλαδή βρίσκεται σε αύξηση με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης, κατά ,88 ευρώ, ποσοστό μικρότερο του 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης όπως ορίζεται από το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008. VIII ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Η εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών με την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης της αρχικής και της συμπληρωματικής εργολαβίας, κρίνεται απαραίτητη για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω. 2. Ο Ανάδοχος αποδέχεται την εκτέλεση των εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε. ανεπιφυλάκτως με έκπτωση 8,00% 3. Η υπέρβαση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σε σχέση με την αρχική Σύμβαση είναι μικρότερη του 50% που είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/ Το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ορθώς συντάχθηκε από την Δ/νουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, για να τιμολογήσει νέες εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη, αλλά κρίθηκαν αναγκαίες για την καλή εκτέλεση του έργου. 5. Ο 2oς Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να καλυφθούν τόσο οι τακτοποιήσεις των ποσοτήτων της μελέτης του έργου και των απαιτούμενων νέων εργασιών καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες που αφορούν την 1η ΣΣΕ και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, προέκυψαν δε μετά την σύνταξη της μελέτης του

7 έργου και κατά τη διάρκεια των εργασιών και είναι απαραίτητες για τη συνέχιση και την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών της σύμβασης για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση του υπόψη μνημείου. 6. Είναι αναγκαία η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το έργο. ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 1 Την έγκριση της εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα εισήγηση με την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον ίδιο Ανάδοχο και ποσοστό έκπτωσης 8,00%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2372/96 και το Π.Δ. 334/2000 και ισχύουν σήμερα, συνολικής δαπάνης ,88 (με ΦΠΑ 23%), η οποία σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο παρουσιάζει αύξηση εργασιών κατά 14,68% 2 Την έγκριση του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και υπογράφηκε αρμοδίως. 3 Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου συνολικού ποσού ,88 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ) όπως συντάχθηκε από την Δ/νουσα Υπηρεσία, ο οποίος περιλαμβάνει την Αρχική Σύμβαση ποσού ,00 (με ΦΠΑ 23%) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού ,88 (με ΦΠΑ 23%) με αύξηση στην συνολική δαπάνη του έργου, σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας μικρότερη του 50% του Ν. 3669/08 άρθρο 57. Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει 1 Την έγκριση της εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αναδόχου ΚΩΝ. ΜΟΑΤΣΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.- ΔΟΜΕΛΚΑ Ο.Ε., όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα εισήγηση με την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον ίδιο Ανάδοχο και ποσοστό έκπτωσης 8,00%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2372/96 και το Π.Δ. 334/2000 και ισχύουν σήμερα, συνολικής δαπάνης ,88 (με ΦΠΑ 23%), η οποία σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο παρουσιάζει αύξηση εργασιών κατά 14,68% 2 Την έγκριση του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και υπογράφηκε αρμοδίως. 3 Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου συνολικού ποσού ,88 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ) όπως συντάχθηκε από την Δ/νουσα Υπηρεσία, ο οποίος περιλαμβάνει την Αρχική Σύμβαση ποσού ,00 (με ΦΠΑ 23%) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού ,88 (με ΦΠΑ 23%) με αύξηση στην συνολική δαπάνη του έργου, σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας μικρότερη του 50% του Ν. 3669/08 άρθρο 57. Ο Πρόεδρος Καραμάνος Χρήστος Τα Μέλη Στεργίου Ιωάννα Μπαλάφας Γεώργιος Σαπουνά Αγγελική Αλεξίου Αθανάσιος Μοίρας Ιωάννης Δημάκος Δημήτρης Νερούτσου Μαρία Ευαγγελίου Παρασκευάς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Αριθμός Απόφασης 145/2012 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση 1

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 356/2015

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015

Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 27 η Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 28 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 19-275

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 28 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 19-275 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 28 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 19-275 ΘΕΜΑ : «Έγκριση του 5 ου ΑΠΕ & 4 ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ». Στην συνεδριακή

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος. Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος. Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 51516/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 15-10-2009 ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 15-10-2009 ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 15-10-2009 ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Αριθμός Απόφασης 223/2013 Θέμα 27 ο : Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 15:22:18 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι

Διαβάστε περισσότερα

1 από 47 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

1 από 47 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: «Ενίσχυση - αποκατάσταση φέροντος οργανισμού και αναβάθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Συντάκτης: Κων/νος Φωτιάδης Τηλ.: (+30) 210 2415368 Fax: (+30) 210 2415369 Προς: Αχαρνές,27/08/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Τόπος Έργου: Αθήνα Έργο: «Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης στο 4 ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών του συγκροτήματος Γκράβας - Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 963 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ AΡ.

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ AΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΕΤΟΥΣ 2015 AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 100/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά σε εργασίες συντήρησης & επισκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Εργο : Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 84/2015

Αρ. Απόφασης: 84/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015. (Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 19 / 15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.243,45

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802 Ηµ/νία: 17/12/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802 Ηµ/νία: 17/12/2014 ΑΔΑ: ΩΙΨ7Γ-ΦΨΙ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.17 18:12:45 EET Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους για την εκτέλεση του έργου «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα