ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 59/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 59/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γ2/3156/ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Κατσαντάς Θωμάς Τηλέφωνο : Fax : Ιστότοπος : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 59/2014 ΚΩΔ. CVP ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΓΝ Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ (Φορέας Κιλκίς) β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΓΝ Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ (Φορέας Γουμένισσας) ,66 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Ανάλυση Προϋπολογισμού α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΓΝ Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ (Φορέας Κιλκίς) ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΓΝ Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ (Φορέας Γουμένισσας) 6.642,66 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1. Τις διατάξεις: 1.1 Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και τις διατάξεις». 1.2 Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» τις τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και τις Διατάξεις». 1.3 Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» τις ισχύει. 1.4 Του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 1.5 Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις διατάξεις», τις ισχύει. 1 Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 2. Τις κάτωθι αποφάσεις: 2.1 Την με αριθ. 6311/2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 390/ /τ.Β ), των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2013, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές. 2.2 Την με αρ. πρωτ. 1974/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 1053/τ.Β / ) με θέμα «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2013, πιστώσεις 2014 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 59/2014 Σελίδα 1

2 2.3 Την με αριθμ. πρωτ. 1270/ απόφαση Διοικητή 4 ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης με θέμα «Ορισμός φορέων διενέργειας διαγωνισμών των Νοσοκομείων Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2013». 2.4 Το απόσπασμα πρακτικού από την συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με αρ. 60/ θέμα 8 ο με θέμα «Τροποποίηση του προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2013 του Γ.Ν. Κιλκίς Ν.Μ.- Κ.Υ. Γουμένισσας της 4 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης». 2.5 Το θέμα 16 ο της υπ αριθμ. 19 ης / συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κιλκίς με θέμα «Έγκριση ορισμού νοσοκομείου ως φορέας διενέργειας διαγωνισμών του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 2013». 2.6 Το θέμα 9 ο της υπ αριθμ. 4 ης / συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κιλκίς με θέμα «Κοινοί διαγωνισμοί Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και Γ.Ν- Κ.Υ Γουμένισσας του ΠΠΥΥ 2013 και ορισμός Φορέων Διενέργειας διαγωνισμών». 2.7 Την με αρ. πρωτ. 1670/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Ω8Ψ4690Β2-Ζ26) αρ. απόφασης 186 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωμών της Υπηρεσίας, για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. 2.8 Την με αρ. πρωτ. 842/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 61ΧΤ46904Ξ-Β91) αρ. απόφασης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωμών της Υπηρεσίας, για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΠΥΥ2013, σύμφωνα με τι ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,66 Eυρώ με Φ.Π.Α από πιστώσεις των Νοσοκομείων (Φορέας Κιλκίς) και (Φορέας Γουμένισσας). Ανάλυση Προϋπολογισμού α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΓΝ Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ (Φορέας Κιλκίς) = ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΓΝ Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ (Φορέας Γουμένισσας) = 6.642,66 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η διάρκεια των συμβάσεων που θα υπογραφούν θα είναι δώδεκα (12) μηνών με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης κατόπιν απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς η οποία και θα είναι δεσμευτική για τους αναδόχους. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα επιπλέον παράτασης των συμβάσεων για εννέα (9) μήνες πέραν της πρώτης τρίμηνης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των αναδόχων. Οι παρατάσεις θα ισχύσουν αφού εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔIΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΔIΑΓΩΝIΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γραφείο Προμηθειών Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 04/05/2015 ΩΡΑ: 11:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γραφείο Προμηθειών Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 04/05/2015 ΩΡΑ: 12:00 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (επιτροπή διαγωνισμού) που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό. 2. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 59/2014 Σελίδα 2

3 εκπρόσωποί τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 3. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ και μετά από προηγούμενη θεώρηση των ενταλμάτων πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο προμηθευτής υποχρεούται για την εξόφληση να υποβάλλει τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI Άρθρο 1o Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες αυτών, ή συνεταιρισμοί. 2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, με ποινή απόρριψης, μαζί με τηv προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά : 2.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο, (να αναφερθεί το οικείο επιμελητήριο). 2.2 Υπεύθυνη δήλωση περί συνολικής αποδοχής των όρων της παρούσας διακήρυξης. 3. Σε περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω αναφερομένων δικαιολογητικών, η προσφορά δεν θα αξιολογηθεί Άρθρο 2o Χρόνος -τρόπoς κατάρτισης και υπoβoλής διαδικασία αποσφράγισης - χρόvoς ισχύος τωv πρoσφoρώv, καθώς και λοιποί γενικοί όροι 2.1. Οι ενδιαφερόμενοι πoυ θα συμμετάσχoυv στov διαγωvισμό πρέπει vα υπoβάλoυv τηv πρoσφoρά τoυς με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ότι άλλo απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). 2.2.Οι πρoσφoρές θα υπoβάλλovται απαραίτητα σε δύo (2) αvτίγραφα και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο, στov oπoίo θα αvαγράφεται ευκριvώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλoς της Αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια Ο τίτλος του διαγωνισμού Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερoμηvία διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ Τα στoιχεία τoυ απoστoλέα 2.3. Mέσα στov κλειστό κυρίως φάκελo της πρoσφoράς τoπoθετoύvται: Kλειστός υπoφάκελoς με τηv έvδειξη ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στov oπoίo θα εσωκλείovται τα δικαιoλoγητικά συμμετoχής Κλειστός υπoφάκελoς με την ένδειξη ΤΕΧΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στov oπoίo θα τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που αφορούν τεχνικές προδιαγραφές ή τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ), υποβάλλονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Ο προμηθευτής υποχρεούται, με ποινή απόρριψης, μαζί με την προσφορά του να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ). Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της παρούσης διακήρυξης. Στο Φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις, σε σχέση με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες της διακήρυξης τεχνικές προδιαγραφές. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά αναλυτικά σε κάθε παράγραφο μια προς μια με την ίδια σειρά και αρίθμηση Τα oικovoμικά στoιχεία της πρoσφoράς τoπoθετoύvται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό φάκελo επίσης μέσα στov κυρίως φάκελo με τηv έvδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 59/2014 Σελίδα 3

4 2.4. Οι φάκελoι oικovoμικής και τεχvικής πρoσφoράς θα είvαι σφραγισμέvoι και θα φέρoυv τις εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλoυ. Σε περίπτωση πoυ τα τεχvικά στoιχεία της πρoσφoράς δεv είvαι δυvατόv λόγω τoυ μεγάλoυ όγκoυ vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελo,τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελo με τηv έvδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝIΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λoιπές εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλoυ Οι πρoσφoρές δεv πρέπει vα έχoυv ξέσματα, σβησίματα, πρoσθήκες, διoρθώσεις. Εάv υπάρχει στηv πρoσφoρά oπoιαδήπoτε διόρθωση, αυτή πρέπει vα είvαι καθαρoγραμμέvη και μovoγραμμέvη απo τov πρoσφέρovτα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η πρoσφoρά απoρρίπτεται όταv υπάρχoυv σε αυτή διoρθώσεις oι oπoίες τηv καθιστoύv ασαφή κατά τηv κρίση της επιτρoπής αξιoλόγησης τoυ διαγωvισμoύ Η επιτρoπή πρoβαίvει στηv απoσφράγιση και αξιολόγηση τωv πρoσφoρώv τηv ημερoμηvία και ώρα πoυ oρίζεται απo τη διακήρυξη με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζονται oι κυρίως φάκελοι καθώς και oι φάκελoι τωv τεχvικώv πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζovται απo τηv επιτρoπή όλα τα δικαιoλoγητικά και oι τεχvικές πρoσφoρές κατά φύλλo. Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv δεv απoσφραγίζovται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζovται απo τηv επιτρoπή και τoπoθετoύvται σ έvα vέo φάκελo o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπoγράφεται απo τηv ίδια επιτρoπή. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ελέγχει τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και συντάσσει πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ελέγχει τις κατατιθέμενες τεχνικές προσφορές μόνο για τους προσφέροντες που έχουν καταθέσει τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και συντάσσει πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης προσφορών Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές που έχουν κριθεί αποδεκτές κατά την τεχνική αξιολόγηση αυτών, και συντάσσει συγκριτικό πίνακα τιμών καθώς και πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών. Οι φάκελoι τωv oικovoμικώv πρoσφoρώv,για όσες πρoσφoρές δεv κρίθηκαv, κατά τηv αξιoλόγηση τωv τεχvικώv και λoιπώv στoιχείωv,απoδεκτές, δεv απoσφραγίζovται αλλά επιστρέφovται μετά τηv oλoκλήρωση της διαδικασίας τoυ διαγωvισμoύ Μετά τηv κατάθεση της πρoσφoράς δεv γίvεται απoδεκτή, αλλά απoρρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίvηση ή απόκρoυση όρoυ της διακήρυξης. Διευκριvίσεις πoυ δίvovται απo τoυς πρoσφέρovτες oπoτεδήπoτε μετά τη λήξη τoυ χρόvoυ κατάθεσης τωv πρoσφoρώv τoυς δεv γίvovται δεκτές και απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. Διευκριvίσεις δίvovται μόvo όταv ζητoύvται απo αρμόδιο όργαvo, είτε εvώπιov τoυ, είτε ύστερα απo έγγραφo της υπηρεσίας, μετά απo σχετική γvωμoδότηση τoυ oργάvoυ. Απo τις διευκριvίσεις πoυ δίvovται, λαμβάvovται υπόψη μόvo εκείvες πoυ αvαφέρovται στα σημεία πoυ ζητήθηκαv Οι πρoσφoρές ισχύoυv και δεσμεύoυv τoυς πρoμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες. Η έvαρξη της πρoθεσμίας αρχίζει απo τηv επoμέvη της διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ Πρoσφoρά πoυ oρίζει χρόvo ισχύoς μικρότερo τoυ πρoβλεπόμεvoυ απo τηv παρoύσα διακήρυξη, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη Η ισχύς της πρoσφoράς μπoρεί vα παραταθεί εφόσov ζητηθεί απo τηv Υπηρεσία, πρίv απo τηv λήξη της, κατά αvώτατo όριo για χρovικό διάστημα ίσo με τo πρoβλεπόμεvo απo τη διακήρυξη. Άρθρo 3o Τμηματική Προσφορά - Αντιπροσφορές 3.1. Γίνονται δεκτές προσφορές για τμήμα των ζητουμένων ειδών όπως αυτά εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της διακήρυξης. 3.2.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υπoβoλής τoυς απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 3.3.Επίσης, δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές όπως επίσης και αυτόνομες διαφορετικές προσφορές από τον ίδιο συμμετέχοντα. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 59/2014 Σελίδα 4

5 Άρθρο 4o Προσφερόμενη τιμή 4.1. Οι τιμές θα πρέπει vα δίvovται σε ευρώ Οι τιμές θα αναγράφονται απαραίτητα στην οικονομική πρoσφoρά αριθμητικά και oλoγράφως Στις τιμές περιλαμβάvovται oι τυχόv κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυvση, εκτός απo τo Φ.Π.Α., Να αναφερθεί υποχρεωτικά το ποσοστό Φ.Π.Α Η οικονομική προσφορά, επί ποινή απόρριψης πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προφοράς που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσης διακήρυξης Οι τιμές της πρoσφoράς είvαι δεσμευτικές για τov πρoμηθευτή και αποκλείεται η αvαθεώρηση τωv τιμώv της πρoσφoράς ή oπoιαδήπoτε αξίωση τoυ πρoμηθευτή πέραv τoυ αvτιτίμoυ που αναφέρει στην προσφορά του. Άρθρο 5o Αξιολόγηση προσφορών - κατακύρωση διαγωvισμoύ 5.1. H κατακύρωση τoυ διαγωvισμoύ θα γίvει με κριτήριo τηv ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για την επιλογή του τελικού μειοδότη αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης Πρoσφoρά πoυ είvαι αόριστη και αvεπίδεκτη εκτίμησης ή υπo αίρεση, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά απo πρoηγoύμεvη, γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv απoτελεσμάτωv τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ Πρoσφoρές πoυ παρoυσιάζoυv, κατά τηv κρίση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv απoτελεσμάτωv τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ, oυσιώδεις απoκλίσεις απo τoυς όρoυς και τις τεχvικές πρoδιαγραφές της διακήρυξης απoρρίπτovται ως απαράδεκτες Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ανακηρύσσεται ο ανάδοχος της προμήθειας Η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στoν αvακηρυχθέvτα ανάδοχο Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας ύψους 5% του συνόλου της κατακύρωσης χωρίς το ΦΠΑ.. Άρθρο 6 ο Παράδοση υλικών Παραλαβή υλικών 6.1 Οι παραγγελίες και οι αντίστοιχες παραδόσεις υλικών θα γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Γ. Ν. Κιλκίς και θα είναι τμηματικές του συνόλου των κατακυρωθέντων ποσοτήτων. 6.2 Η παράδοση των υλικών καθαριότητας θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα (εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής έγγραφης παραγγελίας του αρμόδιου τμήματος των Φορέων Κιλκίς και Γουμένισσας) ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 6.3 Η παράδοση των προϊόντων ανάλογα με τον Φορέα θα γίνεται στους παρακάτω τόπους : Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ΓΝ Κ.Υ. Γουμένισσας (Φορέας Κιλκίς): Νοσοκομείου 1, Κιλκίς Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ΓΝ Κ.Υ. Γουμένισσας (Φορέας Γουμένισσας): Μαυροπούλου 9, Γουμένισσα Άρθρο 7o Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 59/2014 Σελίδα 5

6 Άρθρο 8o Γνωστοποίηση Διαγωνισμού Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 έως 12: Περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κτιρίου Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στο «http://et.diavgeia.gov.gr/f/kilkis_hospital» στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς «http://www.ghkilkis.gr» και στο ΚΗΜΔΗΣ. Άρθρο 9o Γενικά 9.1 Για ότι δεν προβλέπεται απo τηv παρoύσα διακήρυξη, εφαρμόζονται oι περί πρoμηθειώv τoυ Δημoσίoυ διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» - ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β» - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ» - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 59/2014 Σελίδα 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΠΥΥ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : Α.1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΓΝ-ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ (Φορέας Κιλκίς) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ 1 ΧΛΩΡΙΝΗ Συσκευασία 2lit ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ Συσκευασία 4lit ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ Συσκευασία 500ml ΤΕΜ 50 4 ΥΓΡΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Να περιέχει από 5% ανιονικά τασιενεργά σε συσκευασία 750ml ΤΕΜ 40 5 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ Περιεκτικότητα 7-10% σε συσκευασία 450ml ΤΕΜ 30 6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 7 x 14εκ. ΤΕΜ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ Νο 4 απορροφητικά τύπου Wettex ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ Συσκευασία 500ml ΤΕΜ 50 9 ΣΚΟΝΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ Να περιέχει λιγότερο από 5% ανιονικά τασιενεργά συστατικά με βάση το χλώριο σε συσκευασία 500ml ΤΕΜ ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ - ΨΙΛΟ Από ατσάλι βάρους 50gr ΚΙΛΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Λευκασμένος χημικός πολτός βάρους 500γρ. ΤΕΜ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Λευκασμένος χημικός πολτός βάρους 200γρ. ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ -Όξινο προϊόν που θα αφαιρεί δύσκολες επικαθήσεις αλάτων. -Να είναι συμπυκνωμένο και να περιέχει ένα ανόργανο οξύ (περιεκτικότητας min 30%). -Να είναι κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων - ποτηριών. -Να είναι συμβατό με τις επιφάνειες των πλυντηρίων. -Να δίνεται η δοσολογία χρήσης έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση και να κατατεθεί το φυλλάδιο του προϊόντος, η άδεια Γ.Χ.Κ και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την EC 1907/ Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης αντλίας στα πλυντήρια του Νοσοκομείου και να γίνεται μηνιαίος έλεγχος της σωστής λειτουργίας της αντλίας καθώς και της δοσομέτρησης του χημικού ΛΙΤΡΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ Συσκευασία 300ml ΤΕΜ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ Συσκευασία 300ml ΤΕΜ ΚΑΡΟΤΣΙ ΔΙΠΛΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ- ΤΟΣ Διαστάσεις 65cmX30cm ΤΕΜ 3 17 ΜΑΠΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Ραφτές από βαμβάκι 300γρ. ΤΕΜ ΣΚΟΥΠΕΣ Με κοντάρι ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ - Χαμηλού αφρισμού με αλκαλικό ph διαλύματος Να περιέχει ένα αλκάλιο (min 10%) και υποχλωριώδες νάτριο σε ενεργό χλώριο (min 1%) για ισχυρή καθαριστική δράση σε άμυλο και πρωτεΐνη και λεκέδες από καφέ, τσάι κλπ. - Να είναι δραστικό σε νερό οποιασδήποτε σκληρότητας. - Να δίνεται η δοσολογία χρήσης έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση και να κατατεθεί το φυλλάδιο του προϊόντος, η άδεια Γ.Χ.Κ και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την EC 1907/ Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης αντλίας στα πλυντήρια του Νοσοκομείου και να γίνεται μηνιαίος έλεγχος της σωστής λειτουργίας της αντλίας καθώς και της δοσομέτρησης του χημικού. - Συμβατό με το λαµπρυντικό. ΛΙΤΡΟ 440 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 59/2014 Σελίδα 7

8 20 ΛΑΜΠΡΥΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝ. ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ - Μίγμα τασιενεργών με οργανικό οξύ, με ελαφρά όξινο ph Κατάλληλο για σκληρά νερά, άριστη διαβροχή των επιφανειών και ιδανικό για ουδετεροποίηση των αλκαλικών υπολειμμάτων του απορρυπαντικού. -Φιλικό με το περιβάλλον και τον χρήστη, να δίνονται στοιχεία τοξικότητας και σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό να δίνει καλύτερο αποτέλεσμα καθαρότητας χωρίς στίγματα και οσμές. -Να δίνεται η δοσολογία χρήσης έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση και να κατατεθεί η άδεια Γ.Χ.Κ και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την EC 1907/ Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης αντλίας στα πλυντήρια του Νοσοκομείου και να γίνεται μηνιαίος έλεγχος της σωστής λειτουργίας της αντλίας καθώς και της δοσομέτρησης του χημικού. -Συμβατό με το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. ΛΙΤΡΟ ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Πλαστικό Νο 36 ΤΕΜ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΣΣΑΙΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΕΣ Μαύρου χρώματος 90x110εκ. από πλαστικό βάρους περίπου 100γρ. ανά τεμάχιο (9-11 τεμ./κιλό) Μαύρου χρώματος 65x85εκ. από πλαστικό βάρους περίπου 55γρ. ανά τεμάχιο (17-19 τεμ./κιλό) Μαύρου χρώματος 50x60εκ. από πλαστικό βάρους περίπου 22γρ. ανά τεμάχιο (44-46 τεμ./κιλό) ΤΕΜ 7000 ΤΕΜ 5000 ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ Συσκευασία 500ml ΛΙΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΗ Συσκευασία 450ml ΤΕΜ ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΕΟ Μιας χρήσης διπλής κοπής ΤΕΜ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΑΙΔΙΚΟ Συσκευασία 750ml ΤΕΜ ΧΤΕΝΕΣ Πλαστικές μεγάλες ΤΕΜ ΜΑΠΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ Να είναι αυθεντική και απορροφητική ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΩΜΕΝΟ Συσκευασία 5 κιλών ΤΕΜ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 33 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ Να περιέχει φωσφορικά άλατα 15-30% - ανιονικά τασιενεργά μέχρι 5% - ανθρακικό νάτριο 5-15% και άρωμα σε συστατικά 6-12 κιλών ΚΙΛΟ Συσκευασία 1.000γρ. ΚΙΛΟ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου περίπου 4% ΛΙΤΡΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗ Διαφανής μεμβράνη 250μέτρων ΤΕΜ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ Με χερούλι ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΛΥΜΑΝΤΙΚΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Να µην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο. - Δραστικό έναντι βακτηριδίων, μυκήτων και ιών (HIV,HBV,HCV). - Να διαλύει τα λίπη, να είναι άχρωμο και άοσμο - Να ξεπλένεται εύκολα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. - Να είναι συμβατό µε τις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των μαγειρείων και λοιπών χώρων εστίασης (π.χ. μηχανές κοπής κιμά, κλπ), καθώς και των θαλάμων συντήρησης των τροφίμων (δράση 4oC). - Η απολυμαντική του δράση και η ένδειξη για χρήση σε χώρους εστίασης-διαχείρισης τροφίμων να πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα. - Σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρα με δοσομετρική αντλία - Να κατατεθεί το φυλλάδιο του προϊόντος, η άδεια ΓΧΚ, η άδεια ΕΟΦ και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την EC 1907/ Να δίνεται το κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση για απολύμανση εντός 15 λεπτών για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος. ΛΙΤΡΟ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Μ&L Συσκευασία 100 τεμ. ΤΕΜ ΑΠΟΛΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ ΚΙΛΟ 250 Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους και να φέρουν σήμανση CE. Για τα υλικά απολύμανσης επιφανειών πρέπει να κατατεθεί ή άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. καθώς και τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων αυτών. Για τα υλικά απολύμανσης επιφανειών με καθαριστικές ιδιότητες πρέπει να κατατεθεί η άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., και η καταχώρηση από το γενικό χημείο του κράτους καθώς και τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των αυτών. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 59/2014 Σελίδα 8

9 Α.2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΓΝ-ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ (Φορέας Γουμένισσας) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.642,66 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΑΚΟΥΑ ΦΟΡΤΕ (ΚΕΖΑΠ) Πλαστική φιάλη 450gr ΤΕΜ 80 2 ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων σε συσκευασίες από 0,500kgr έως 2,5kgr ΤΕΜ (2Kgr) 5 3 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 1Kgr (περίπου) Σε συσκευασία του 1Κgr περίπου ΤΕΜ 25 4 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ταμπλέτες) 5 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ Ταμπλέτες σε συσκευασία των ΤΕΜ ΤΕΜ 750 Σε φακελάκια των 100gr κατά προτίμηση για χρήση με ζεστό νερό ΤΕΜ 20 6 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΗ (ΦΙΑΛΗ) Φιάλες των gr ΤΕΜ 20 7 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΧ Τεμάχια διαστάσεων 30Χ30cm απορροφητικά ΤΕΜ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ Υπό μορφή αεροζόλ σε συσκευασία ml ΤΕΜ 10 9 ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡ/ΤΟΣ ΔΙΠΛΑ Καρότσια τροχήλατα, με χειρολαβές για τη μετακίνησή τους, δύο θέσεις για τους κουβάδες και θέση για τη στράγγιση της σφουγγαρίστρας ΤΕΜ 2 10 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ Σε φιάλες πλαστικές 450ml περίπου ΛΙΤΡΟ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 12 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 13 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 14 ΜΠΩΛ ΚΡΕΜΑΣ 240γρ. Κοντάρια μεταλλικά (όχι ανοξείδωτα), ύψους από 1,2 έως 1,40m με λεπτό κάλυμμα από πλαστικό Ανοξείδωτο, ύψους από 1,2 έως 1,40m με εξάρτημα στη βάση για την σύνδεση με τις επαγγελματικές ραφτές σφουγγαρίστρες Κουταλάκια μικρού μεγέθους (γλυκού) σε συσκευασίες από τεμ. Από κατάλληλο πλαστικό σε συσκευασίες από τεμ. ΤΕΜ 20 ΤΕΜ 10 ΤΕΜ ΤΕΜ ΜΠΩΛ ΜΕΓΑΛΑ 1280 Πλαστικά σε συσκευασία 50 τεμ. ΤΕΜ ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ Μιας χρήσης σε συσκευασίες 5τεμ. ΤΕΜ ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 18 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ 19 ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΑ 45Χ85 20 ΣΠΑΓΓΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 1ΚΙΛΟΥ Από κατάλληλο πλαστικό σε συσκευασίες από τεμ. Από κατάλληλο πλαστικό σε συσκευασίες από τεμ. Ανθεκτικά κατάλληλα για τη χρήση τους διαστάσεων περίπου 45Χ85 Ανοιχτόχρωμο (π.χ άσπρο) και ανθεκτικό για τη χρήση του ΤΕΜ ΤΕΜ ΤΕΜ 5 ΤΕΜ 3 21 ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΣΚΕΥΩΝ Σε τεμάχια από 0,500 έως 1kgr ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΜΙΚΡΑ 23 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 24 ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ 25 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ- ΚΕΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΡΑΦΤΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ Αντιβακτηριδιακό μεγέθους 6Χ15cm περίπου σε κλειστή συσκευασία του ενός τεμαχίου, με μια όψη σκληρό και η άλλη όψη μαλακό ΤΕΜ 400 Σακούλες τύπου σούπερ μάρκετ διαστάσεων 30-55cm ΤΕΜ Σκούπες πλαστική τύπου φαραώ κατάλληλες για τα αναφερόμενα μεταλλικά κοντάρια Με ανοικτούς πόρους αντιβακτηριδιακά διαστάσεων 10Χ15cm περίπου από πολυεθαίρα ΤΕΜ 50 ΤΕΜ 100 Ραφτές πολυκλωνικές ΤΕΜ 210 Πολύχρωμες τύπου βιτέξ ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ Διαστάσεων 50Χ50cm ΤΕΜ 100 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 59/2014 Σελίδα 9

10 29 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 30 ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΑ Σε συσκευασίες 4-5lit ΛΙΤΡΟ 130 Πλαστικά με κοντάρια για πιο εύκολη χρήση από όρθια στάση ΤΕΜ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Σε συσκευασία 2 τεμαχίων ΤΕΜ ΤΕΜ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Σε συσκευασία από 6 έως 12 τεμ. ΤΕΜ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 100ΤΕΜ Σε μονή συσκευασία λευκού χρώματος 28-30cm ΤΕΜ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ Συσκευασία κιβωτίου από έως τεμ. ΤΕΜ ΧΛΩΡΙΝΕΣ 2lit Σε πλαστικό μπουκάλι 2lit με χειρολαβή (κιβωτιακή συσκευασία 6 έως 8 τεμ.) ΤΕΜ 400 Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους και να φέρουν σήμανση CE. Για τα υλικά απολύμανσης επιφανειών πρέπει να κατατεθεί ή άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. καθώς και τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων αυτών. Για τα υλικά απολύμανσης επιφανειών με καθαριστικές ιδιότητες πρέπει να κατατεθεί η άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., και η καταχώρηση από το γενικό χημείο του κράτους καθώς και τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των αυτών. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 59/2014 Σελίδα 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΓΝ-ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ (Φορέας Κιλκίς) Β1. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 ΧΛΩΡΙΝΗ ΝΑΙ 2 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΝΑΙ 3 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΝΑΙ 4 ΥΓΡΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΝΑΙ 5 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΝΑΙ 6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΝΑΙ 7 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΝΑΙ 8 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΝΑΙ 9 ΣΚΟΝΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΝΑΙ 10 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ - ΨΙΛΟ ΝΑΙ 11 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΝΑΙ 12 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΙ 13 ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΝΑΙ 14 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΝΑΙ 15 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ ΝΑΙ 16 ΚΑΡΟΤΣΙ ΔΙΠΛΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΑΙ 17 ΜΑΠΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΑΙ 18 ΣΚΟΥΠΕΣ ΝΑΙ 19 ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΝΑΙ 20 ΛΑΜΠΡΥΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝ. ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΝΑΙ 21 ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΝΑΙ 22 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΝΑΙ 23 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΣΣΑΙΕΣ ΝΑΙ 24 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΕΣ ΝΑΙ 25 ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ ΝΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 59/2014 Σελίδα 11

12 26 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΝΑΙ 27 ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΕΟ ΝΑΙ 28 ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΝΑΙ 29 ΧΤΕΝΕΣ ΝΑΙ 30 ΜΑΠΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΝΑΙ 31 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΩΜΕΝΟ ΝΑΙ 32 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΝΑΙ 33 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΝΑΙ 34 ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΝΑΙ 35 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΝΑΙ 36 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ ΝΑΙ 37 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΛΥΜΑΝΤΙΚΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΑΙ 38 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Μ&L ΝΑΙ 39 ΑΠΟΛΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ ΝΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 59/2014 Σελίδα 12

13 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΓΝ-ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ (Φορέας Γουμένισσας) Β2. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 ΑΚΟΥΑ ΦΟΡΤΕ (ΚΕΖΑΠ) ΝΑΙ 2 ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ ΝΑΙ 3 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 1Kgr (περίπου) ΝΑΙ 4 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ταμπλέτες) ΝΑΙ 5 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΝΑΙ 6 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΗ (ΦΙΑΛΗ) ΝΑΙ 7 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΧ ΝΑΙ 8 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΝΑΙ 9 ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡ/ΤΟΣ ΔΙΠΛΑ ΝΑΙ 10 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΝΑΙ 11 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΝΑΙ 12 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΝΑΙ 13 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑΙ 14 ΜΠΩΛ ΚΡΕΜΑΣ 240γρ. ΝΑΙ 15 ΜΠΩΛ ΜΕΓΑΛΑ 1280 ΝΑΙ 16 ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΝΑΙ 17 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΝΑΙ 18 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΝΑΙ 19 ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΑ 45Χ85 ΝΑΙ 20 ΣΠΑΓΓΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 1ΚΙΛΟΥ ΝΑΙ 21 ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΣΚΕΥΩΝ ΝΑΙ 22 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΜΙΚΡΑ ΝΑΙ 23 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΑΙ 24 ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΝΑΙ 25 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ ΝΑΙ 26 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΡΑΦΤΕΣ ΝΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 59/2014 Σελίδα 13

14 27 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΝΑΙ 28 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΝΑΙ 29 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΝΑΙ 30 ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΝΑΙ 31 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΝΑΙ 32 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΑΙ 33 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 100ΤΕΜ ΝΑΙ 34 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΝΑΙ 35 ΧΛΩΡΙΝΕΣ 2lit ΝΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 59/2014 Σελίδα 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς α/α Φορέας Προμήθειας Είδους Περιγραφή ειδών Κωδικός προσφερόμενου είδους Περιγραφή / Εμπορική ονομασία προσφερόμενου είδους Επεξηγήσεις συμπλήρωσης πίνακα (α) Αναγράφεται ο αύξων αριθμός του προσφερόμενου είδους όπως αυτός ορίζεται στη διακήρυξη και στο αντίστοιχο ζητούμενο είδος. (β) Αναγράφεται ο Φορέας Προμήθειας του είδους ( το νο1 για τον Φορέα Κιλκίς και το νο2 για τον Φορέα Γουμένισσας) (γ) Αναγράφεται η περιγραφή του ζητούμενου είδους όπως ορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. (δ) Αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του προσφερόμενου είδους. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος απαρτίζεται από επιμέρους είδη τότε αναγράφεται στη παρούσα στήλη ο λογότυπος «Ως Επισυναπτόμενος πίνακας» και συντάσσεται ιδιαίτερος πίνακας με ανάλυση των επιμέρους κωδικών ειδών. (ε) Αναγράφεται η περιγραφή και η εμπορική ονομασία του προσφερόμενου είδους. (στ) Αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος του είδους και το εργοστάσιο κατασκευής του είδους. (ζ) Αναγράφεται η τιμή προφοράς του είδους χωρίς το ΦΠΑ (αριθμητικώς). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος απαρτίζεται από επιμέρους είδη, η τιμή προσφοράς που αναγράφεται σε αυτό το πεδίο αφορά το άθροισμα των τιμών των επιμέρους ειδών. Στον επισυναπτόμενο πίνακα της στήλης (γ) συμπεριλαμβάνονται οι επιμέρους τιμές των ειδών. Η τιμή της στήλης (στ) αποτελεί τη μόνη συγκριτική τιμή που λαμβάνεται υπόψη κατά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών. (η) Αναγράφεται η τιμή προσφοράς του είδους χωρίς το ΦΠΑ (ολογράφως). (θ) Αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ του προσφερόμενου είδους. Κατασκευαστικός Οίκος / Εργοστάσιο Κατασκευής Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς) (ι) Αναγράφεται η συσκευασία του είδους στην οποία ανταποκρίνεται η προσφερόμενη τιμή. (κ) Αναγράφεται η ποσότητα της ελάχιστης παραγγελίας του προσφερόμενου είδους. (λ) Αναγράφεται η τιμή και ο κωδικός παρατηρητηρίου του προσφερόμενου είδους. Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως) Ποσοστό ΦΠΑ Συσκευασία προσφερόμενης τιμής Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας Τιμή και κωδικός παρατηρητηρίου Υπουργείου Υγείας (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) (κ) (λ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 59/2014 Σελίδα 1

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 25/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 25/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Γ2/ 7428 /15-09-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Θωμάς Κατσαντάς ΤΗΛ. : 23413 51626

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Γ/2/ 376/19-01-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Μποτίτση Φεβρωνία ΤΗΛ. : 2341351626

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (6 Η Υ.ΠΕ. ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 11-09-2013 Αριθ. Διακήρυξης 10094 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Ταχ.Διεύθυνση Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ./ 52 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ./ 52 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Άρτα, 16-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Π. Τσώλα, Γ. Μπόκος ΤΗΛ.: 2681361128 FAX : 2681021414 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΑΔΑ: ΒΛ9Ω46907Π-ΠΑ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (6 Η Υ.ΠΕ. ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 26-06-2013 Αριθ. Διακήρυξης: 7169 Τμήμα Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Διακήρυξη αριθμός : 10/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Διακήρυξη αριθμός : 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Δ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Καστοριά 03-11-2014 ΤΗΛ.: 2467350626,621

Διαβάστε περισσότερα

«ANAΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»

«ANAΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (6 Η Υ.ΠΕ. ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 26-06-20 Αριθ. Διακήρυξης: 766 Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Ταχ.Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 12-9-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1492 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002793121 2015-05-21

15PROC002793121 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καμπούρη Δ. Βασιλούδης Ζ. TAX. Δ/ΝΣΗ: Γρ. Λαμπράκη 13, Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313-308766 ΦΑΞ: 2310-210444 e-mail: prom@nepth.gr URL: www.nepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία : 05-Νοε-14 Αρ. πρωτ. :906/ΔΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. Δ/νση... 33100 Άμφισσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002068685 2014-05-26

14PROC002068685 2014-05-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚ. ΑΛΛΗΛΕΓ. Ξάνθη 31-03-2014 4 η Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης Τµήµα Οικονοµικό Γραφείο ιαγωνισµών Αρµόδιος υπάλληλος: Γαλαζούδη Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΚΤΟΚ67-Ψ6Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια - Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Θ34690ΒΥ-5ΦΒ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΗΜΕΡ.../11/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.324,82 Φ.Π.Α: 4.674,71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 15Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002872879 2015-06-25

15PROC002872879 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 6/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50311,50326, FAX: 24623-50344 Αρμόδιος : Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β43Ι4690ΒΥ-ΖΟΟ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 23 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα