Μεηά ηε κειέηε IMPROVE-IT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεηά ηε κειέηε IMPROVE-IT"

Transcript

1 Μεηά ηε κειέηε IMPROVE-IT Γεώργιος Γκοσμάς, MD, PhD, FESC Αν. Γιεσθσντής Β Καρδιολογικής Κλινικής, Δσρωκλινική Αθηνών Αντιπρόεδρος ΟΔ Προληπτικής Καρδιολογίας Δλληνικού Κολλεγίοσ Καρδιολογίας

2 ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΡΟΤΗ ΤΜΦΕΡΟΝΣΩΝ Σα πξνεγνύκελα δύν ρξόληα έρσ ιάβεη ηηκεηηθέο ακνηβέο σο ζύκβνπινο ή νκηιεηήο από ηηο αθόινπζεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο: SANOFI, MENARINI, GALENICA, ASTRAZENECA, VIANEX, PFIZER, BAYER

3

4

5 Cholesterol and Atherosclerosis Examination of plasma LDL cholesterol levels in a variety of nonhuman species reveals that their levels cluster around 40 mg/dl. O Keefe JH et al JACC 2004;43:

6

7 Cholesterol and Atherosclerosis Atherosclerotic clinical events are uncommon in humans with lifelong very low plasma cholesterol levels Cohen JC et al N Engl J Med 354: , 2006 In general, there appears to be a curvilinear relationship between increasing plasma cholesterol and increasing incidence of CVD

8

9

10 ρεδηαζκόο IMPROVE-IT Study N=18,144 ηαζεξνπνηεκέλνη αζζελείο κε ACS 10 εκέξεο: Αζζελείο ζε θαζηεξωκέλε θαξκαθεπηηθή ε παξεκβαηηθή ζεξαπεία Σιμβαστατίνη 40 mg Τιηλοποίηζη ζε ζιμβαζηαηίνη 80 mg αν LDL-C > 79 (προζαρμογή βάζει FDA οδηγίας ηο 2011) Εζετιμίμπη / Σιμβαστατίνη 10 / 40 mg Παξαθνινύζεζε Ηκέξα 30, θάζε 4κήλεο Διάρκεια: Ειάρηζηνο ρξόλνο παξαθνινύζεζεο 2 ½-έηε (τοσλάτιστον 5250 events) Τειηθό ζεκείν Cannon CP AHJ 2008;156:826-32; Califf RM NEJM 2009;361:712-7; Blazing MA AHJ 2014;168:205-12

11

12

13

14

15 CTT κεηα-αλάιπζε Η κείσζε ηνπ απόιπηνπ θηλδύλνπ κε ηηο ζηαηίλεο εμαξηάηαη από: 1. Σε κείσζε LDL ζε mg/dl 2. Σηο αξρηθέο ζπγθεληξώζεηο ηεο LDL Laufs U et al. Eur Heart J. 2014;doi: /eurheartj/ehu228.

16

17

18

19 Unsuspected sickness phenomenon Rose G, Shipley MJ. Plasma lipids and mortality: a source of error. Lancet 1980;1: Οη ρακειέο ηηκέο LDL-C ζπλδπάδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ Η παξνπζία ππνθιηληθνύ θαξθίλνπ κεηώλεη ηελ LDL-C Άιιεο αζζέλεηεο πνπ κεηώλνπλ ηελ LDL-C απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν Γηα λα έρνπκε αμηόπηζηα απνηειέζκαηα από κηα αληίζηνηρε κεηα-αλάιπζε πξέπεη λα δηαρσξηζηεί απηόο πνπ εηζέξρεηαη ζηε κειέηε κε ρακειή LDL-C από απηόλ πνπ κεηώλεη ηελ LDL-C ζηε ζπλέρεηα (patient level data)

20 CHD Stroke Prosper study Fatal Events Events Placebo Pravastatin All Cause Vascular Non Vascular Pravastatin Better Placebo Better Shepherd J et al. Lancet 2002;360:

21 Cancer Cancer death 3 1% in the placebo group 4 0% in the pravastatin group This cancelled the mortality benefit of coronary heart disease death 4 2% in the placebo group 3 3% in the pravastatin group All cause death was unchanged, implying that pravastatin treatment changed how a patient died by increasing cancer death and decreasing death from coronary heart disease

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Cannon C et al, June 3, 2015, DOI: /NEJMoa

32

33 Αιιαγέο ηεο LDL-C θαη άιισλ ιηπηδαηκηθώλ παξακέηξσλ 1 Yr Mean LDL-C TC TG HDL hscrp Simva EZ/Simva Δ in mg/dl Median Time avg 69. vs mg/dl

34 6,4 % RRR

35 Μεκνλσκέλα Καξδηαγγεηαθά Σειηθά ζεκεία θαη KA ζάλαηνο/έκθξαγκα Μπνθαξδίνπ/Εγθεθαιηθό Επεηζόδην HR Simva* EZ/Simva* p-value All-cause death CVD CHD MI Stroke Ischemic stroke Cor revasc 30d UA CVD/MI/stroke Ezetimibe/Simva 0 Better -13% -21% Simva Better 1. 4 *7-year event rates (%)

36 # Events IMPROVE-IT: πλνιηθά πκβάκαηα Πξσηεύνληνο Σειηθνύ εκείνπ 4983 Σσνολικά Σσμβάματα RR 0.91 P= Υποτροπές RR 0.88 ( ) ο Σύμβαμα HR P= Σιμβαστατίνη Μόνο Εζετιμίμπη Σιμβαστατίνη

37 IMPROVE-IT: ύλνςε απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο Η αλάιπζε απηή ηεο κειέηεο IMPROVE- IT έδεημε: 9% Ελάττωση των σσνολικών σσμβαμάτων* (πρωταρτικών και σποτροπών) στην μελέτη IMPROVE-IT 12% Ελάττωση στις σποτροπές ηελ πξωηαξρηθή αλάιπζε πνπ αλαθνηλώζεθε 6.4% ελάττωση των πρώτων σσμβάντων *ην πξσηαξρηθό ηειηθό ζεκείν ηεο κειέηεο ήηαλ ην ζύλζεην: θαξδηαγγεηαθόο ζάλαηνο, έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν γηα αζηαζή ζηεζάγρε θαη επεκβάζεηο επαλαγγείσζεο)

38 ύγθξηζε Μειέηεο IMPROVE-IT vs. CTT κεηα-αλάιπζεο: Όθεινο Εδεηηκίκπεο Μείδνλα Αγγεαθά Επεηζόδηα:ΚΑ ζάλαηνο, Μείδνλ θαξδηαθό ζπκβάλ (κε ζαλαηεθόξν ΕΜ, ζηεθαληαία επαλαγγείωζε ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο κεηά ηελ ηπραηνπνίεζε), κε ζαλαηεθόξν αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην (ΑΕΕ) δει. δε πεξηιακβαλεηαη ε λνζειεία γηα αζηαζή ζηεζάγρε Σν κέγεζνο ηνπ πιαηζηνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κειέηε IMPΡOVE-IT είλαη αλάινγν ηνπ αξηζκνύ ηωλ εθβάζεωλ ηεο κειέηεο ηελ IMPROVE-IT, ε δηαθνξά ζηελ LDL κεηαμύ ηωλ νκάδωλ ππνινγίζηεθε ωο ε δηαθνξά ηωλ επηπέδωλ ηεο LDL-C ζην 1 έηνο ζηνπο αζζελείο πνπ ππήξρε δείγκα κε ηελ ηηκή ηεο LDL-C θαηά ηελ ηπραηνπνίεζε ζηνπο αζζελείο πνπ δελ ππήξρε δείγκα, είρε ραζεί ή είραλ απνβηώζεη Cannon C et al, June 3, 2015, DOI: /NEJMoa

39 Απόδεημε όηη ρακειόηεξα είλαη θαιύηεξα LDL ρνιεζηεξόιε θαη ε κειέηε IMPROVE-IT John A. Jarcho, M.D., and John F. Keaney, Jr., M.D.June 3, 015DOI: /NEJMe

40

41 IMPROVE-IT: Δεδνκέλα από ην ζπλέδξην ESC 2015 Πξννπηηθή αμηνιόγεζε ηεο εκθάληζεο θαξθίλνπ ζηε κειέηε IMPROVE-IT Εκθάληζε Νέν-Δηαγλσζζέληνο Δηαβήηε (NODM) ζηε κειέηε IMPROVE-IT Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αζθάιεηα ηεο καθξνρξόληαο επίηεπμεο ρακειήο LDL-C ζηε κειέηε IMPROVE IT Επίηεπμε ηνπ Δηπινύ ηόρνπ LDC-C (<70 mg/dl) θαη hs- CRP (<2 mg/l) ζηε κειέηε IMPROVE-IT ESC 2015

42 Πξννπηηθή αμηνιόγεζε ηεο εκθάληζεο θαξθίλνπ ζε 18,144 αζζελείο πνπ ηπραηνπνηήζεθαλ ζε ζθέινο εδεηηκίκπεο έλαληη εηθνληθνύ θαξκάθνπ: πξνθαζνξηζκέλε αλάιπζε ηεο κειέηεο IMPROVE IT Απνηειέζκαηα/πκπεξάζκαηα ESC 2015 Η εδεηηκίκπε δελ επεξέαζε ην πνζνζηό εκθάληζεο θαξθίλνπ ζε αζζελείο κε Ο ππό ζεξαπεία κε ζηκβαζηαηίλε κεηά από καθξνρξόληα παξαθνινύζεζε (κέζε δηάξθεηα 6 έηε) ησλ αζζελώλ

43 θεπηηθό Εκθάληζε Νέν-Δηαγλσζζέληνο Δηαβήηε (NODM) ζηελ κειέηε IMPROVE-IT Γηα ηηο ζηαηίλεο γλσξίδνπκε Σηνηρεία από κεηα-αλαιύζεηο δείρλνπλ πσο κέηξηαο ηζρύνο ζηαηίλεο απμάλνπλ ησλ θίλδπλν λέν-δηαγσζζέληνο δηαβήηε θαηά 1/1000 αζζελείο ζε έλα έηνο θαη νη πςειήο ηζρύνο ζηαηίλεο θαηά 3/1000 αζζελείο ζε έλα έηνο. 1,2 Γηα ηελ εδεηηκίκπε γλσξίδνπκε Σπγθεληξσηηθέο αλαιύζεηο ζε κε δηαβεηηθνύο αζζελείο (n=10,419) πνπ ζπγθξίζεθε ε κνλνζεξαπεία κε ζηκβαζηαηίλε έλαληη ζπλδπαζκνύ εδεηηκίκπεο /ζηκβαζηαηίλεο δελ έδεημαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δύν ζθέιε Preiss, D et al Risk of Incident Diabetes With Intensive-Dose Compared With Moderate-Dose Statin Therapy A Meta-analysis. JAMA. 2011;305(24): , 2. Sattar, N et al. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials Lancet 2010; 375: Toth et al. J. Am. Coll. Cardiol. (2015) 65: 10: A395.

44 Εκθάληζε Νέν-Δηαγλσζζέληνο Δηαβήηε (NODM) ζηελ κειέηε IMPROVE-IT Πξσηαξρηθή αλάιπζε Εκθάληζε NODM ζε αζζελείο ρσξίο ΣΔ θαηά ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο NODM νξίζηεθε σο: έλαξμε ιήςεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο γηα ηε ξύζκηζε ηνπ δηαβήηε, είηε κεηά από 2 ζπλερόκελεο κεηξήζεηο επηπέδσλ γιπθόδεο λεζηείαο αίκαηνο κε ηηκέο 7 mmol/l (126 mg/dl). ESC 2015

45 Εκθάληζε Νέν-Δηαγλσζζέληνο Δηαβήηε ζηελ κειέηε IMPROVE-IT Απνηειέζκαηα Από ηηο πεξηπηώζεηο λενδηαγλσζζέληνο Δ, ην 50,9% αθνξνύζε ηνπο αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ ην ζπλδπαζκό ζηκβαζηαηίλεο θαη εδεηηκίκπεο θαη ην 49,1% ζε όζνπο ιάκβαλαλ κνλνζεξαπεία κε ζηκβαζηαηίλε (ιόγνο θηλδύλνπ 1,04; 95% CI 0,94-1,15). ESC 2015

46 Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αζθάιεηα ηεο καθξνρξόληαο επίηεπμεο ρακειήο LDL-C ζηε κειέηε IMPROVE IT θεπηηθό Πξνεγνύκελεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο πξνθάιεζαλ αλεζπρία ζρεηηθά κε ηα πνιύ ρακειά επίπεδα LDL-C (ζλεζηκόηεηα, θαξθίλν, ελδνθξάληα αηκνξξαγία, λεπξνινγηθά επεηζόδηα) Με κέζε ηηκή LDL-C ζηα 56 mg/dl ζε 18,144 αζζελείο πνπ παξαθνινπζήζεθαλ θαηά κέζν όξν γηα 6 έηε ε κειέηεο IMPROVE IT απνηειεί κνλαδηθή επθαηξία γηα λα αμηνινγεζεί ε καθξνπξόζεζκε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αζθάιεηα ζε πνιύ ρακειά επίπεδα LDL-C ESC 2015

47 Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αζθάιεηα ηεο καθξνρξόληαο επίηεπμεο ρακειήο LDL-C ζηε κειέηε IMPROVE IT Μεζνδνινγία Οη αζζελείο δηαζηξσκαηώζεθαλ ζε 4 νκάδεο κε βάζε ηα επίπεδα ηεο LDL ρνιεζηεξόιεο θαηά ηνλ 1 ν κήλα ηεο κειέηεο.* Η κειέηε αμηνιόγεζε ηνλ 1 ν κήλα ηνπο αζζελείο νη νπνίνη είραλ επίπεδα LDL ρνιεζηεξόιεο <30 mg/dl, 30 - <50 mg/dl, 50 - <70 mg/dl, θαη 70 mg/dl. Αμηνινγήζεθαλ 9 επηιερζέληα ζπκβάκαηα αζθάιεηαο (ΑΕ πνπ νδήγεζε ζε δηαθνπή ζεξαπείαο, κπαιγία κε αύμεζε CK, αηκνξξαγηθό αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην, AST/ALT>3x, λεπξνγλσζηαθέο ΑΕ, ΑΕ ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεο, θαξθίλνο, επαλεηζαγσγή ζην λνζνθνκείν ιόγσ ζηεθαληαίαο λόζνπ, κε θαξδηαγγεηαθόο ζάλαηνο) ESC 2015 *Απνθιείζηεθαλ από ηελ αλάιπζε αζζελείο πνπ εκθάληζαλ επεηζόδην πξηλ ηνλ 1 0 κήλα

48 Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αζθάιεηα ηεο καθξνρξόληαο επίηεπμεο ρακειήο LDL-C ζηε κειέηε IMPROVE IT ESC 2015 Οη αζζελείο είραλ κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα πεηύρνπλ ρακειά (<70 mg/dl) θαη πνιύ ρακειά (<30 mg/dl) επίπεδα LDL-C κε ζπλδπαζκό εδεηηκίκπεο/ζηκβαζηαηίλεο ζε ζρέζε κε κνλνζεξαπεία κε ζηκβαζηαηίλε

49 Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αζθάιεηα ηεο καθξνρξόληαο επίηεπμεο ρακειήο LDL-C ζηε κειέηε IMPROVE IT Απνηειέζκαηα Τα ελλέα επηιερζέληα ζπκβάκαηα αζθάιεηαο εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαλ ην αηκνξξαγηθό εγθεθαιηθό επεηζόδην θαη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο, αλέδεημαλ παξόκνηα πνζνζηά ζε αζζελείο κε LDL ρνιεζηεξόιε <30 mg/dl ηνλ 1 ν κήλα (επηηεύρζεθε ζην 6% ησλ αζζελώλ), ζε ζύγθξηζε κε αζζελείο νη νπνίνη πέηπραλ πςειόηεξα επίπεδα LDL ρνιεζηεξόιεο. Επηπιένλ, ε ίδηα αλάιπζε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα θαξδηαγγεηαθά ζπκβάκαηα εκθαλίδνληαλ ιηγόηεξν ζπρλά ζε αζζελείο πνπ επηηύγραλαλ επίπεδα LDL ρνιεζηεξόιεο <70 mg/dl θαηά ηνλ 1 ν κήλα ηεο κειέηεο, ζε ζύγθξηζε κε ηνπο αζζελείο κε επίπεδα LDL ρνιεζηεξόιεο 70 mg/dl. ESC 2015 *Απνθιείζηεθαλ από ηελ αλάιπζε αζζελείο πνπ εκθάληζαλ επεηζόδην πξηλ ηνλ 1 0 κήλα

50

51

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Aζαλαζία Κ.Παπαδαθεηξνπνύινπ, Αιέμηνο σηεξόπνπινο, ηαύξνο Ι.Παππάο. Γ Παζνινγηθό Σκήκα & Γηαβεηνινγηθό Κέληξν Γ.Ν.Νίθαηαο Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ»

Aζαλαζία Κ.Παπαδαθεηξνπνύινπ, Αιέμηνο σηεξόπνπινο, ηαύξνο Ι.Παππάο. Γ Παζνινγηθό Σκήκα & Γηαβεηνινγηθό Κέληξν Γ.Ν.Νίθαηαο Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ» 1 Σελήνιο και καπδιαγγειακόρ κίνδςνορ Aζαλαζία Κ.Παπαδαθεηξνπνύινπ, Αιέμηνο σηεξόπνπινο, ηαύξνο Ι.Παππάο Γ Παζνινγηθό Σκήκα & Γηαβεηνινγηθό Κέληξν Γ.Ν.Νίθαηαο Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ» Βπασύρ ηίηλορ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο 1 Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá 4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá ΟΡΓΑΝΩΖ Διιεληθή Δηαηξεία Αζεξνζθιήξωζεο Μαηάλδξνπ 9, 115 28 Αζήλα Σει. / Φαμ: 210 7210055 E-mail: info@atherosclerosis-gr.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias 1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηώλ ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Αζεξνζθιήξσζεο. Αλαθνηλώζεθαλ ζην 79 th EAS Congress, Gothenburg, Sweden,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ψπρν-θνηλσληθνί παξάγνληεο θαη θαξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο. Γεκήηξηνο Αλπθαληάθεο, Δκκαλνπήι Κ. πκβνπιάθεο, Υξήζηνο Ληνλήο

Ψπρν-θνηλσληθνί παξάγνληεο θαη θαξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο. Γεκήηξηνο Αλπθαληάθεο, Δκκαλνπήι Κ. πκβνπιάθεο, Υξήζηνο Ληνλήο Ψπρν-θνηλσληθνί παξάγνληεο θαη θαξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο Γεκήηξηνο Αλπθαληάθεο, Δκκαλνπήι Κ. πκβνπιάθεο, Υξήζηνο Ληνλήο Κιηληθή Κνηλσληθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Ιαηξηθήο, Σκήκα Ιαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟ - ΔΝΣΑΣΙΚΟΛΟΓΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.Α «ΧΣΗΡΙΑ» ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΟΣΗΣΑ (REVERSIBILITY) Ο όξνο

Διαβάστε περισσότερα

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Παθοθσζιολογία ηης αθηροζκλήρφζης Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Η θαξδηναγγεηαθή λόζνο απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα ηελ αλζξώπηλε δσή θαη πγεία,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε ΑΜΠΑΝΗ ΥΡΗΣΟ Παζνιόγνο-Γηαβεηνιόγνο Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο ζηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο Ζ ζπρλόηεηα ηνπ Γ ζηα άηνκα ειηθίαο > 65 έηε 10-25% Τπάξρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Δπηδεκηνινγία θαη Παζνγέλεηα ηεο ΝΑ

Δπηδεκηνινγία θαη Παζνγέλεηα ηεο ΝΑ Δπηδεκηνινγία θαη Παζνγέλεηα ηεο ΝΑ Μάγδα Σζνιάθε, MD, PhD Νεπξνιόγνο-Φπρίαηξνο, Θενιόγνο, Καζεγήηξηα, ΑΠΘ Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο λόζνπ Alzheimer ύγθξηζε αηόκσλ άλσ ησλ 60+ ζηελ Δπξώπε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής 44 Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής Νηπίηζος Β MD, Παπαγιαννοπούλος Π MD, PhD, Κώζηογλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ. Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο. 6 ε Άζθεζε Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο. Eιέλε Πεηξίδνπ. epetrid@med.uoa.

ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ. Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο. 6 ε Άζθεζε Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο. Eιέλε Πεηξίδνπ. epetrid@med.uoa. «ΑΤΣΟΤΜΠΛΖΡΟΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ, ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΔΙΟ ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΙΑ:ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΤΓΔΙΑ ΦΟΙΣΖΣΩΝ» ΔΛΔΝΗ ΠΔΣΡΙΓΟΤ Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο 6 ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Μηθξναγγεηνπάζεηα ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ Dr Φξίζηνο Αλαζηαζίνπ Ληόιηνο Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Γξεβελώλ Θεζζαινλίθε 15 Μαξηίνπ 2012 Λεηηνπξγηθή Αλαηνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Yπάξρεη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν;

Yπάξρεη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν; Yπάξρεη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν; Γεκ. Θ. Καξακήηζνο 20ν εηήζην ζπλέδξην ΓΔΒΔ Λίγε ηζηνξία Κylin E. 1923 Yπέξηαζε, ππεξγιπθαηκία, νπξηθή αξζξίηηδα (ζπρλή ζπλύπαξμε) Vague J. 1947 Αλδξνεηδήο θαη γπλαηθνεηδήο

Διαβάστε περισσότερα

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Spoendlin J, et al. Br J Dermatol 2012;167:595-608 Αλαγλώξηζε Μεκνλσκέλσλ Δθιπηηθώλ Παξαγόλησλ Οη εθιπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ νθία Βαξδάθε 1, Γηώξγνο Γηαλλήο 1, Κώζηαο Αλησλίνπ 1, Γεκνζζέλεο Παύινπ 1, Ίσλ Μπεξάηεο 2, Νηθόιανο Αλδξνλάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ;

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; TRIPLEX KAΡΧΣΙΓΧΝ ΑΡΣΗΡΙΧΝ. ΠΑΥΟ ΔΧ-ΜΔΟΤ ΥΙΣΧΝΑ. ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΚΛΗΡΙΑ. ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; Φωκά Διηζάβεη ΔΓΔΑ 2012 Ιαηξόο Αθηηλνιόγνο πλεξγάηεο Βηνηαηξηθήο Φπζηνινγηθή ελδνζειηαθή ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα