Η Δυνατότητα ΕφαρμΟΎής Λεύκανσης με ΟξυΎόνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Δυνατότητα ΕφαρμΟΎής Λεύκανσης με ΟξυΎόνο"

Transcript

1 Τε χν. Χρον. Επιστ. Έχδ. ΤΕΕ, V, τεύχ ΤCΙ;]l. ClιrurI. Sci. J. ΤC G, V, Νο Η Δυνατότητα ΕφαρμΟΎής Λεύκανσης με ΟξυΎόνο σε Απομελανωμένο Παλαιόχαρτο Α. Μ. ΟIΚΟΝΟΜΟΥ Δ. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α. r. ΒΛ ΥΣΙΔΗΣ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Περfληψη Στην παρούσα εργασ(α μελετήθηκε η δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου λεύκανσης με οξυγόνο απομελανωμέvoυ παλαιόχαρτου. Από αυτή τη μελtτη φα(νεται ότι όσον αφορά σπς εrpημερ(δες και τα ΠEptoδIKd η λεύκανσή τους με οξυγόνο σπς τυmκtς συvθήkες λεύκανσης ε(ναι αναποτελεοματική, ακόμα και με την προσθήκη υπεροξειδιου ΊΌυ υδρordvoq ενώ στην περιπτωση του έγχρωμου μηχavorpιaφικού χαρτύ εmτεύχθηκε αύξηση της φωπιvdrητας mm /SO από 86 σε 90.5 % χωρ(ς υπεροξε(δ του υδρουόνου με βiλrισrη κατά βάρος ανaλoy(α προστιθέμενου ΝαΟΗ 4%. 1. ΕIΣΑΓaΓΗ Η αναγκαιότητα ανακύκλωσης παλαιόχαρτου για περιβαλλοντικούς λόγους (για την παραγωγή ενός τόνου χαρτύ χρειάζονται 17 δένδρα [Ι]) αλλά και για οικονομικούς λόγους (φθηνότερη πρώτη ύλη) έχει επιβάλλει τόσο διεθνώς όσο και στον ελληvιkό χώρο τη χρήόη έως και 40 % (βαθμός χρησιμοποίησης) ανακυκλωμένων ή δευτερευουσών ινών (secondary fibers) στα προϊόντα χάρτου που καταναλώνονται, ποσοστό που παρουσιάζει αυξητικές τάσεις (2J. Βασικές διεργασίες για την παραγωγή εμπορεύσιμης χαρτόμαζας από παλαιόχαρτο είναι η απομελάνωση και η περρίζεται σημαντικά. Γ ι' αυτό και η λεύκανση με οξυγόνο και ενώσεις οξυγόνου, όπως όζον και υπεροξείδ του υδρογόνου παρουσιάζει το μεγαλύτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον [5,6J. Η μέθοδος λεύκανσης με οξυγόνο αποτελεί μία από τις π ελκυστικές οικονομικά μέθοδους για την απολιγνίνωση ανακυκλωμένων ινών και συντελεί στην αύξηση της φωτεινότητας, στην απομάκρυνση της λιγνίνης της ανακυκλωμένης χαρτόμαζας αλλά κα ι στην απομάκρυνση ξένων ουσιών. )'J>ωμάτων και μελανιών, πολλά από τα οποία οξειδώνοντα ι σε αλκαλικό περιβάλλον και χωρίζονται από τη χαρτόμαζα (711J. Βέβαια η παρουσία της λιγνίνης μαζί με χρώματα και μελάνια προκαλούν αρκετά πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις, που καθιστούν τη λεύκανση με οξειδωτικές ουσίες ένα «μαύρο κουτί) ως προς την εξήγηση των χημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια λεύκανσης της χαρτόμο ζας με οξυγόνο [12,\3J. Σε παρθένα χαρτόμαζα έχει διερευνηθεί η απολιγνινωτικ" δράση του οξυγόνου που φαίνεται ότι συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις; Κάτω από αλκαλικές συνθήκες δημυργούνται στο μακρομόρ της λιγνίνης καρβανιόντα και συζευγμένες καρβονυλικές δομές (π.χ. ορθοκινόνεςλ που προκαλούν το κιτρίνισμα λεύκανση. Απ'αυτές τις δύο διεργασίες η π της χαρτόμαζας [14]. Κιτρίνισμα το οποίο μπορεί να είναι αποφασιστική για την απόκτηση οικολογικά αποδεκτού αντιστρεπτό σε ρη της χαρτόμαζας μικρότερο του 11. όταν προιόντος (με «πράσινη ετικέτω» είναι η λεύκανση, στην νίζονται οι φαινολικές υδροξυλομάδες ή αναντίστρεπτο οποία υπάρχουν αυστηροί περιβαλλοντικοί περρισμοί, όπως ένα χαμηλό όρ του δείκτη ΑΟΧ των οργανοχλωριμέ νων ενώσεων στα υγρά απόβλητα (0.5 2kg/ln υγρών αποβλήτων) [3,4]. Συνεπώς, η εφαρμογή των συμβατικών μεθόδων λεύκανσης με χλώρ και οξείδ ια του χλωρίου σε ρη της χαρτόμαζας μεγαλύτερο του ΙΙ, όταν στο χρώμα συμμετέχουν KαρβOVΥλΙKές ομάδες (15,16.17J με την επακόλουθη δημυργια nυρηνόφιλων ανιόντων υδροϋπεροξειδίων που προστίθενται στις συζευγμtvες KαρβoVΥλΙKές δoμtς, με κύρ προϊόν ενδιάμεσα υδρο"περοξείδια (στο στάδ αυτό λαμβάνουν χώρα Υ1lO/Uf1θηια..' ΈΥινε δεκγή: 22JJ.1996

2 30 Τεχ ν. Χρov. E...:ισt. Έκδ. ΤΕΕ, ν, n:ύχ Tech. Chron. Sci. J. ΤCG, v, Ν ο Ι 2 πολλές δευτερεύουσες δράσεις, όπως απομεθυλιώσειι; συνήθης διόρκεια της διεργασίας είναι min. Το αποκαρβοξυλιώσεις, αυτοοξειδώσεις ενεδλών αλκαλικό περιβάλλον εξασφαλίζεται με προσθήκη ΝαΟΗ προκύπτοuoες από ανασχηματισμό παρακινολών με τη δημιouργία υπεροξειδίου το υ υδρογόνου κ.α.) [18,19]. Τα uδρoϋπερoξείδια υφίσταντα " α ) αφυδάτωση ή ομόλυση του υπεροξειδικού δεσμού και τη δημιouργία κινοειδών δομών που μπορούν να ανασχηματισθούν προς ενεδιόλες ή με τη συνέχεια της οξείδωσης να διασπασθεί ο αρωματικός δακτύλς και να παραχθούν οργανικά οξέα (παράγωγα μουκονικών οξέων). β) αναδιατάξεις που ανάλογα με τη δομή της λιγνίνης έχουν διαφορετικά προϊόντα (όπως βανιλίνη) μέσω ενδιάμεσων δξετανών στην περίπτωση στιλβενικών δομών ή παρακινονών στην nepintroon β αρυλαιθερικών δομών, οι οποίες με συνεχιζόμενη οξειδωτική δράση διασπώνται σε οργανικά οξέα [18,19,20,21J. Η απομάκρυνση των χρωμοφόρων δομών εκτός από την πλήρη οξειδωτική τους διάσπαση επιτυγχάνεται με τη δράση ανιόντων και ριζών υπεροξειδίων, όπως το ΟΟΗ ή σε ποσοστά από % ανάλογα με την περιεκτικότητα της πρώτης ύλης σε λιγνίνη [31,37,39]. Γενικά, ισχύει ότι όσο περισσότερο άλκαλι χρησιμοποιηθεί τόσο περισσότερα καρβανιόντα, δηλ. ενεργά κέντρα δράσης του οξυγόνου, θα δημυργηθούν και σαν άνω όρ για το % ΝαΟΗ είναι το 50% της περιεχόμενης στη χαρτόμαζα λιγν(νης (παραπάνω άλκαλι συνεισφέρει σημαντικά στην αποικοδόμηση της κυτταρίνης) [37]. Στην περίπτωση που η πρώτη ύλη είναι ανακυκλωμένες ίνες από μίγμα παλαιόχαρτων γραφείου, η π σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη, όσον αφορά στη χρήση οξυγόνου, η OXYPRO [7,8,34,351 έχει εφαρμοσθεί επιτυχώς όσον αφορά στον καθαρισμό, τον αποχρωματισμό και την αύξηση της φωτεινότητάς τους. Ωστόσο, ελάχιστες αναφορές (και μάλιστα εβδομάδες πριν δοθεί αυτή η εργασία προς έγκριση) υπάρχουν όσον αφορά στη διερεύνηση της τεχνολογίας λεύκανσης με οξυγόνο, ΟΟΗ που προέρχεται από το υπεροξείδ του υδρογόνου, στην περίπτωση που η πρώτη ύλη αποτελείται μόνο από κάτω από τις αλκαλικές συνθήκες λεύκανσης με οξυγόνο. Α κόμο κάι η διάσπαση του υπεροξειδίου του υδρογόνου παράγει οξυγόνο σε καλά διεσπαρμένη μορφή που υποβαηθά τη μεταφορά του μέσα στην ίνα [22,23, 24~ Η επιλογή των συνθηκώ ν διεργασίας βασίσθηκε σε προηγούμενες εργασίες που αφαρούν στην κατεργασία με οξυγόνο λιγνοκυτταρινούχων υλικών [251 παρθένας χαρτόμαζας θειικών (ΚΡάφτ) [9,11,26,27,28,291 παλαιών χαρτοκιβωτίων [30,31,32]. παλαιόχαρτου γραφείου office waste) [7,8,33,34,35]. (mixed εφημερίδες ή μόνο από περδικά ή μόνο από έγχρωμο μηχανογραφικό χαρτί. Σύμφωνα με τις αναφόρές αυτές, η μέθοδος λεύκανσης με οξυγόνο είναι ακατάλληλη για τη λεύκανση απομελανωμένης χαρτόμαζας από παλαιές εφημερίδες και περδικά, ακόμα και ως προ κατεργασία για την επακόλουθη λεύκανση με υπεροξείδ του νατρίου και υδροθειώδες [40,41]. Ο πρώτος στόχος της παρούσας εργασίας (που σχεδόν συμπίπτει χρονικά με τις προαναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο εργασίες) είναι η διερεύνηση της Η αύξηση της πίεσης του οξυγόνου υποβοηθά την μεταβολής της φωτεινότητας κατά ISO απομελανωμένου απομάκρυνση της λιγνίνης αλλά και τον αποχρωματισμό παλαιόχαρτου προερχόμενου από αθηναϊκές εφημερίδες για όλα τα είδη της χαρτόμαζας [25,34,36,37]. Ειδικά στην και περδικά που υφίσταται τη διεργασία με οξυγόνο σε περίπτωση του εργαστηριακού αντιδραστήρα που χρησιμοποιήθηκε, όπου δεν υπάρχει η ανάδεuoη της χαρτόμαζας, όπως σε πιλοτικές ή βμηχανικές εγκαταοτάσεις, έχει επιβεβαιωθεί με δοκιμαστικά πειράματα σε πολλές πρώτες ύλες η ανάγκη εφαρμογής σχετικά μεγάλης πίεσης (μεγαλύτερης των 10 bar) για την τυπικές συνθήκες με ή χωρίς υπεροξείδ του υδρογόνου. Ο δεύτερος στόχος είναι η διερεύνηση της μεταβολής της φωtεινότητας κατά ISO απομελανωμένου παλαιόχαρτου προερχόμενου από έγχρωμο μηχανογραφικό χαρτί που υφίσταται τη διεργασία με οξυγόνο σε τυπικές συνθήκες με ή χωρίς υπεροξείδ του υδρογόνου. Στην προκειμένη καλύτερη διάχuoη του οξυγόνου στη διαβρεγμένη ίνα. Η περίπτωση, μελετήθηκε η επίδραση της π σημαντικής πίεση των ΙΟ bar είναι μια τιμή πίεσης που εφαρμόζεται μεταβλητής στη λεύκανση με οξυγόνο [42], της σε συγκεκριμένη εγκατεστημένη τεχνολογια [27~ περιεκτικότητας ΝαΟΗ % κατά βόρος ξηρής χαρτόμαζας Η διεξαγωγή της λεύκανσης σε περιεκτικότητες στη φωτεινότητα της λευκασμένης χαρτόμαζας, για την μεγαλύτερες του 10% μειώνει τον κίνδυνο καναλοποίησης εύρεση της βέλτιστης περιεκτικότητας ΝαΟΗ, για τη (chaneiiing) της ροής του αερίου [38]. Η θερμοκρασία της διεργασίας κυμαίνεται μεταξύ c, ενώ η λεύκανση με οξυγόνο σε τυπικές συνθήκες,

3 Τεχν. Χρ ον. Eπισt. ΈΧδ. ΤΕΕ, ν, τεύχ. 12 )996 Tech. Chron. Sc ί. J. TCG, ν, Να ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2.1 Πρώτη όλ η α) εφημερίδες: η επιλογή τους περιγράφεται λεπτομερώς Στη διήθηση του αιωρήματος ινώ ν, προς σχηματισμό «πίτα9> απομελανωμένης χαρτόμαζας. 2,3. ΛBύιcαναη σε προηγούμενη εργασία (43,44J. Συνοπτικά επελέχθησαν Η λεύκανση πραγματοποιείται σε βόμβεςαυτόκλειστα οι 12 αθηναϊκές εφημερίδες με τα μεγαλύτερα ποσοστά πωληθέντων φύλλων β) περδικά : ανάλογη διαδικασία επιλογής έγινε και σ' αυτή την περίπτωση γ) έγχρωμο μηχανογραφικό χαρτί ' από το Τμήμα Μηχανογράφησης του ΕΜΠ. 2,2. ΑπομΒλάνωαη Το παλαιόχαρτο απομελανώνεται με πλύσιμο, για όλες τα είδη παλαιόχαρτου έτσι ώστε να έχουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα, σύμφωνα με την τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί λεπτομερώς σε προαναφερθείσες δημοσιεύσεις (45,46J. Σε γενικές γραμμές η πειραματική διαδικασία συνίσταται: Στην πολτοποίηση σε αλκαλικό περιβάλλον με τη χρήση τασιενεργού για την αποκόλληση των μελανιών και την παράσυρσή τους στην υδατική φάση, καθώς και υπεροξειδίου του υδρογόνου για την αποφυγή κιτρινίσματος, όπως και υδρύαλου για τη σταθεροποίηση του υπεροξειδίου του υδρογόνου και της διασποράς των μελανιών (45,46J. ΟΙ συνθήκες πολτοποίησης για τις εφημερίδες και το μηχανογραφικό χαρτί είναι Ih : 220 rpm και ΙΟ min : 660 rpm, σε 45 'c. 5% περιεκτικότητα ξηρών ινών στο μίγμα με τα παρακάτω χημικά αντιδραστήρια: ΝαΟΗ 1.2% Κ,β, υδρύαλο: 3.0% κβ., μη νικό τασlενεργό (Dowfax 9Ν9 αιθυξυλιωμένη αλκυλοφαινόλη) : 0.8% κ.β., Η,ο, 1.0% Κ,β. ( Προηγήθηκε τεμαχισμός της πρώτης ύλης σε μικρά κομματάκια και εμποτισμός της με τα χημικά αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 46 ± 2 'c για 15 min και περιεκτικότητα ξηρών ινών στο μίγμα Ι5% Κ,β.). Π έντονες συνθήκες ανάδευσης και θερμοκρασίας εφαρμόσθηκαν στην περίπτωση που η πρώτη ύλη είναι περδικά : Ι h 440 rpm, 30 min : 660 rpm, σε 65 ± 3 'c. Στην απομάκρυνση των αποκολλημένων μελανιών σε κελί έκπλυσης. όπου το αιώρημα των ινών (περιεκτικότητα ξηρών ινών 1.5% κ.β.) για 20 min αναδεύεται έντονα (1700 rpm), αναπτύσσοντας κατ' αυτό τον τρόπο φυγόκεντρες δυνάμεις που με τη βοήθεια της συνεχούς ροής νερού (Ι lt/min) διώχνουν τα μελάνια προς τα τοιχώματα του κελύ, όπου υπάρχουν κόσκινα 160 rnesh που συγκρατούν τις {νες, ενώ αφήνουν μελάνια, αντιδραοτήρια και πλφωτικά υλικά να φύγουν. χωρητικότητας Ι20 ml θερμαινόμενα σε ελαιόλουτρο και τα βήματα της πειραματικής διαδικασίας παρουσιάζονται παρακάτω [42] : α) Εμποτισμός διαβροχή του απομελανωμένου πολτού με το διάλυμα δlεpγασlας για 5 min (με τη χρήση ραβδύ). β) Γέμισμα κατά 7080 % της βόμβας αυτόκλειστου με τον πολτό. γ) Συνεχής δχέτευση οξυγόνου πίεσης 2 bar, για 2 min. δ) Γέμισμα του αντιδραστήρα με ΙΟ b. r οξυγόνου. ε) Παροκολούθηση της ανόδου της πίεσης και θερμοκρασίας του αυτόκλειστου. στ) Χρονομέτρηση από τη στιγμή σταθεροποίησης της πίεσης και της θερμοκρασίας. ζ) Στο τέλος χρόνου, ψύξη του αντιδραστήρα για 15 min. η) Αποσύνδεση παροχής οξυγόνου άνοιγμα τού αντιδραστήρο. θ) Διήθηση του πολτού. ι) Έκπλυση με 500 ml ζεστού απνισμένου νερού (50 'C), εμποτισμός με 200 ml 0,05 Ν H2S04. κ ) Έκπλυση με απνισμένο νερό, μέχρι ουδέτερου ρη διηθήματος. Πρέπει να τονισθεί ότι στην περίπτωση που χρησιμοποιείται το υπεροξείδ του υδρογόνου, το διάλυμα της διεργασίας, με το οποίο γίνεται ο εμποτισμός στο πρώτο βήμα της δlερίασίας, περιέχει τη ν ποσότητα του υπεροξειδίου του υδρογό νου (σε γραμμάρια) που εξασφαλίζει την επιθυμητή κατά βάρος ξηρής χαρτόμαζας περιεκτικότητα (I,L5,, 2.5 %) Kα~ασιcBυή φόλλων Mέ~ρηαη λbυιc6~η~ας Από την «πίτα» των ινών που σχηματίζεται μετά τη ν τελική διήθηση (μετά τη λεύκανση ή μετά την απομελάνωση) λαμβάνεται η απαιτούμενη ποσότητα για την κατασκευή 35 φύλλων (ανάλογα με τη μάζα της «πίτα9». που το καθένα έχει ξηρό βάρος περίπου Ι5 gr. Η κατασκευη των φ ύλλων έγινε με τις συσκευές LorenIzen & WeIIre σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο SCAN C26/M5. Η λευκότητα των φύλλων αυτών μετριέται με φωτόμετρο ELREPHO (eleclric refjectance photomerer της Κ.ΓΙ Zeiss) σύμφωνα με τις πρότυπες μεθόδους ISO 2469 &

4 32 Τ ε χν. Χρον. Enlm. "Εκδ. η:lξ, ν, ΤΕύχ. 12 ΙΙ)96 Tech. Chron. Sci. J. TCG, ν, Νο [18J. Ο μέσος όρος των τιμών λευκότητας των φύλλων θεωρείται ως η λευκότητα του τελικού προϊόντος. 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συ~ήkες λεύκανσης και τα αποτελέσματα ΠO~ αφορούν την Elrepho (lso) φωτεινότητα παρουσιάζονται σε 5 πίνακες και σε 5 σχήματα. Οι πίνακες 1,2,3 και στα σχήματα 1,2,3, αφορούν στις εφημερίδες, ενώ ο πίνακας 4 τα περδικά και ο πίνακας 5 και το σχήμα 4 το έγχρωμο μηχανογραφικό χαρτί Σε όλους τους πίνακες η πρώτη σειρά δείχνει την [SO φωτεινότητα της απομελανωμένης χαρτόμαζας. Οι ξηρές αποδόσεις των απομελανώοεων εξαρτώνται από το είδος της πρώτης ύλης. Έτσι για τις εφημερίδες οι ξηρές αποδόσεις είναι από 75 έως 78%, στα περδικά από 46 έως 49 % και στο έγχρωμο μηχανογραφικό χαρτί από 85 έως 88%. Η χαμηλή απόδοση στην απομελάνωση περδικών οφείλεται στις π έντονες συνθήκες πολτοποίησης που εφαρμόσθηκαν, καθώς και στο υψηλότερο ποσοστό ανόργανων ουσιών των περδικών (24 38 % στα περδικά, % στις εφημερίδες και μηχανογραφικό χαρτι). Βέβαια, π κατάλληλη μέθοδος για την απομελάνωση των περδικών είναι η επίπλευση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν εφαρμόσθηκε, γιατί το εργαστήρ μας δεν είχε ακόμη προμηθευθεί το κελί επίπλεuσης. Για να βρούμε το διάστημα εμπιστοσύνης των μετρήσεων των τιμών της ISO φωτεινόττ1τας των λευκασμένων χαρτόμαζων (μετά από απομελάνωση εφημερίδων και περδικώνλ πραγματοποιήθησαν 2 σειρές είναι ΙΟ%, ενώ στον πίνακα 3 η περιεκτικότητα % κ.β. ΝαΟΗ είναι 2% και η % κ.β. Η,Ο, είναι 1.5 %. Από τον πίνακα 1 και το σχήμα Ι φαίνεται ότι η διεργασία με οξυγόνο σε αλκαλικό περιβάλλον ελαττώνει τη φωτεινότητα της απομελανωμένης χαρτόμαζας από εφημερίδες. Η αύξηση της κ.β. περιεκτικότητας του ΝαΟΗ προκαλεί μείωση της φωτεινότητας. Η προσθήκη Η,ο, επιδρά θετικά στη φωτεινότητα της χαρτόμαζας, αλλά αυτές ΟΙ τιμές της φωτεινότητας είναι ακόμα χαμηλότερες από τις αντίστοιχες της απομελανωμένης χαρτόμαζας. Η παρουσία οξυγόνου δεν επιδρά ουσιαστικά στη φωτεινότητα της χαρτόμαζας. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν ότι η παραγωγή χρωμοφόρων ομάδων (κινοειδή που δεν υφίστανται τελική οξείδωση) κατά τη διεργασία είναι σημαντική και οφείλεται κυρίως στις αλκαλικές συνθήκες της κατεργασίας. Είναι εμφανές ότι οι ελεύθερες ρίζες και τα υπερυδροξυλιανιόντα (ΟΟΗ, ΟΟΗ) που δημυργούνται από το Η,ο, δεν είναι αρκετά για την εξάλειψή τους. Η αναποτελεσματικότητα λεύκανσης με οξυγόνο, όπως φάνηκε από τα πρώτα αποτελέσματα, ώθησε την έρευνα στη βασική μελέτη της επίδρασης άλλων σημαντικών παραγόντων στη διαδικασία λεύκανσης, όπως του λόγου στερεού προς υγρό στο μίγμα λεύκανσης και της θερμοκρασίας λεύκανσης, όπως παρουσιάζονται στους πίνακες 2,3 και τα σχήματα 2,3 αντίστοιχα. ΠΙΥακας J. fleiραμatlkt, συυθήκει; απoτελtσματa διεργασιας λεύκαυσης με οςυγόυο απoμελαyωμiyoυ πολτού από εφημεριδες (επfδρaση της περ/πrς!ι κ.β ΝαΟΗ) Tab/e J. Experimenιa/ condiiions, resυjts οι oxygen b/eaching οι deinked DeWSp8per ΡυJΡ (% ΝαΟΗ effcct) τριπλών πειραμάτων λεύκανσης σε απομελανωμένη χαρτόμαζα από εφημερίδες που δίνουν τυπική απόκλιση Sy = και διάστημα εμπιστοσύνης ίσο με ± και άλλες 2 σειρές τριπλών πειραμάτων λεύκανσης σε απομελανωμένη χαρτόμαζα από περδικά που δίνουν τυπική απόκλιση " = και διάστημα εμπιστοσύνης ίσο με ± Σε όλους τους πίνακεζ, η θερμοκρασία, ο χρόνος λεύκανσης και ο λόγος στερεού; UΎρό είναι σταθερές και ίσες με 110 'c, 60 min και 1:10 αντίστοιχα, ενώ κάθε περιεκτικότητα αντιδραστηρίου είναι κατά βάρος ξηρών ινών στο μίγμα λεύκανσης. Στον πίνακα 5 η κατά βάρος Κωδ. Δειγμ απ!νο ΟΙ Αρχική πίεση ΟΙ bar ΙΟ 10 ΝαΟΗ% κ.β Η,Ο, %κ.β % [SO ΦωΤΕινότητα ,1 54, ,3 57, περιεκτικότητα των ξφών ινών στο μίγμα λεύκανσης

5 Τεχν. Χραν. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Υ, τεύχ Tech. ChrOll. Sci. J. TCG, Υ, Να % Φωτ&ινότητα ΙCα~ά ISO Επιπλέον, από τον π ίνα κα 3 κα ι το σχήμα 3 παρατηρε(ται ότι η θερμο κρ ασ ία εmδρά αρνητι'κά στη φωτεινότητα της χαρτόμαζας, όπως και η παρουσία οξυγόνου ακόμα και στη χαμηλότερη θερμοκρασία. Αυτό δείχνει ότι με τη δράση του οξυγόνου η διαδικασία απολιγν1νωσης που ευνοείται και με τη ν αύξnση της θερμοκρασίας παράγει χρωμοφόρες ομ άδες που καθιστούν και τη χρήση Η Ι Ο 2 αναποτελεσματική. Έτσ~ διαπιστώνεται ότι είναι αδύνατη η ταυτόχρονη λεύκανση και απολιγνίνωση με οξυγόνο απομελανωμένης χα ρτόμαζας από εφημερίδες. Σχήμα Ι. %ΝααΙ Βπ(δραση Γης περ ιεκτικdτητας %ΝαΟΗ, %Η, ( % κ.β ξηρής χαρτόμαζας) στηι) ISO φωτε ι νdτητα Γης «λεuκασμivης» με oζuydvo απομελανωμινης χαpτdμαζας απd εφημερ(δες. Figure Ι. In flue.nce ο/ Ihe NaOH & Η202 conieni ($ ιν/ιν oven drie.d ρυ/ρ) οπ newspι1pe.r pulp. Ihe ISO brjghiness ο/ oxygen bleached deinked Από τ ον π{ νακα ~ όπως και από το σχήμα ~ φαίνεται ότι η φωτεινότητα της χαρτόμαζας αυξά νεται με την αύξηση του λόγου στερεού : υγρό, κάτι που αποδίδεται στη ν καλύτερη δράση του Η,Ο, σε μέτριες περιεκ τι κότ ητες χαρτόμαζας (medium consistency). Η αύξηση της περιεκτικότητας του Η,Ο, από Ι5 σε ' % ευνοει τη φωτεινότητα της χαρτόμαζας, περισσότερο όταν διπλασιάζουμε το λόγο στερεού: υγρό από 1 : 20 σε 2 : 20 (η περαιτέρω αύξηση του λόγου σε 3 : 20 δεν επιδρά. στη φωτεινότητα). Το κιτρίνισμα όμως της χαρτόμαζας είναι αναντίστρεπτο, σαφής ένδειξ η της δημυργίας συζευγμtνων καρβονυλικών ομάδων σ ε αυξημένο ρη. Π(vαKaς 2 Πειρaματ/κtς συνθή/(ες /(Qf απoτελtσματα διερyασfaς λεύkαvσης με οξυγόυο απομελανωμένης χαρτόμαζας απd εφημερ(δες (επ(δραση του λdυου στερεού προς uypd). Table 2 ExpcrimentBI conditions" resu/is οι newspι1pθr ρυ/ρ oxygen b/eaching (solid liquid ΓΒιίο effect). Κωδ. Δειγμ απ/νο Λόγος στερεού: υγρό ΝαΟΗ % κ.β. Η,ο, % κ.β. % ISO Φωτεινότητα 6Ι : 20 Ι : \0 2: Ι : : ls S : Φω~.ινό~η~α Kα~ά ISO % :a φ ~ ::ι :;; ~ ~ ~ '" '" ",.., Σχήμα 2 Επ(δραση του λόγου στερεού προς υύρό στηι) JSO φωτειυόγητα /(ατερυασμ.έυου με οξυυόυο και ΗΡ2 απσμελavωμfvης χαρτόμαζας από εφημερίδες. Figure 2 In[/uence οι so1id /jquid ratjo ΟΠ the ISO briglιtness οι oygen Bnd hydrogen peroxjde b/eaching σι dejnked newspaper ρυ/ρ. Από τον πίνακα 4 διαπιστώνεται ότι στην περίπτωση που η πρώτη ύλη είναι περδικά, ισχύει ότι και στην περίπτωση που η πρώτη ύλη είναι εφημερίδες, δηλ. η παρουσία οξυγόνου δημυργεί χρωμοφόρες ομάδες, με συνέπεια αναντίστρεπτο κιτρίνισμα της χαρτόμαζας, που η πρ οσθήκη Η,Ο, δεν μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψή του. Όλα τα πεψά ματα λεύκανσης με οξυγόνο το υ πίνακα 5 έγιναν δυό φορές και μετά από στα ηστική ανάλυσ η το διάστημα εμπιστοσύνης γ ια την % IS0 φωτεινότητα είναι ±ι.ο5. κάτι το οποίο είναι εμφα νές στο σχήμα 4...

6 3. Τεχν. XVM. EH"TLm:. ' Εχδ. ΤΕΕ, Υ, τπ)χ Tech. Ch ron. Sci. J. ΤCG, Υ, Να "[ 2 ΠΙνακας J Πεφαματικές ΣVνθήKες, απorελέσματα δtεργασίας ΠΙνακας 4. Πεφαμαηκές συνθήκες αποτελέσματα διεργασιας λ,εύkαvσης με οξυυ6νο απoμελaνωμένoυ πολτού απd εφημριδες λεύκανσης με οξυγ6νο απομελανωμένου πολτού απ6 περδικά. (επ,δραση της θερμοκρασiας). Table 4. Experimental conditions, results of ml1gazine ρυlρ Table 1 Experimental conditions, results of newspaper ρυlρ oxygen b1eaching. oxygen bleoching (temperalure effect) Κωδ. θερμοκρασία Αρχική %180 Δειγμ 'c πίεση Ο, Φωτεινότητα :bar απινο Ι \ Κωδ. Δειγμ απ/νο 0\ Αρχική πίεσηο, bar!ο 10 10!Ο ΝαΟΗ% κ.β Η,Ο, %κ.β. % [SO Φωτει νότητ α % Φω~εlνό~l1~α Kα~ά ISO ΠΙνακας 5. Πειραμαnκές συνθήκες. αποτελέσματα λεύκανσης με οξυγ6νο απομελaνωμένης χαρτ6μαζας απ6 έγχρωμο μηχα\ιqυραφrκ6 χαρτι. Table 5. Experimental ccnditions. results ο! colored fedger ρυlρ oxygen bleaching. ",,, 120 "'ο ΘερμOKραCΉα C Σχήμα J. Εm'δραση της θερμokρaσiας λεύκανσης σrην 1S0 φωτειvότητα κατερυασμένης με οξυγ6vo και ΗΡ:Ζ απομελαvωμtvης χαρτόμαζας από εφημερfδες Figure J InIluence of bleaching temperature Οπ the [SO brightness of oygen and hydrogen peroxide bleaching of dein1 ed newsp8per ρulρ. Από το σχήμα 4 παρατηρείται ότι αυξάνοντας την περιεκτικότητα του ΝαΟΗ μέχρι 4% Κ,β. αυξάνουμε την [SO φωτεινότητα μέχρι και 4,3 μονάδες σε σχέση με την αρχική φωτεινότητα της απομελανωμένης χαρτόμαζας. Αυτό δικαλογείται από την απομάκρυνση του εναπομείναντος ελαφρού χρώματος με την τεχνολογία της λεύκανσης με οξυγόνο, καθώς και από την απομάκρυνση της πολύ μικρής ποσότητας της λιγνίνης που περιέχεται στη λευκασμ.ένη χημική χαρτόμαζα του μη χανογραφικού χαρτύ. Μια άλλη παρατήρηση που ενισχύει την άποψη ότι η αύξηση της φωτεινότητας οφεί Κωδ. ΝαΟΗ Η,ο, Δειγμ % κ. β. %κ.β. Απόδοση % ** % [80 Φωτεινότητα απινο ' ΧωρΙς οξυγόνο" Η ξηρή απόδοση της λ"'κανσ ης (ξηρό βάρος μετά τη λεύκανση/ ξηρό βάρος μετά τη λεύκανση). λεται κυρίως στην αποχρωματική δράση του οξυγόνου είναι ότι η προσθήκη Η,Ο, δεν συντελεί στην αύξηση της [SO φωτεινότητας. Όταν η ποσότητα του ΝαΟΗ αυξάνεται, η ISO φω τεινότητα μετά από κάποια αρχική σταθεροποίηση ( στην περχή 46 % ΝαΟΗ) μειώv1':ται λόγω της αποικοδομητικής δράσης που υφίστανται τα άλλα συστατικά της χαρτόμαζας, δηλ. κυτταρίνη, ημικυτταρίνη,

7 Τ ε χν. Χρον. Επ ιστ. ΊΞ.Χδ. ΤΕΕ. V, τεύχ Tech. CJ,ron. Sci. J. ΤΙ Ω, Υ, Ν ο όπως φαίνεται και από τη μείωση της απόδοσης της λεύκανσης. Η απουσία οξυγόνου προκαλει τη μείωση της απόδοσης και της [SO φωτεινότητας, γεγσνός που εξηγείται από το ότι η δράση του αλκάλεως είναι φωτεινότητα της λευκασμένης χαρτόμαζας. Η παρουσία του ΗιΟ ι δεν είναι αποτελεσματική, όσον αφορά στην αύξηση της φωτεινότητας. Αυτή επιτυγχάνεται κυρίως λόγω της αποχρωματικής δράσης του οξυγόνου. λιγότερο εκλεκτική (μεγαλύτερες απώλειες των πολυσακχαριτών της χαρτόμαζας για την ίδια αύξηση της φωτεινότητας). Ί Φωtε,ν6tη,,, % ""tά ISO J Ι Ι 7 ι ι ' 1 1 ; ο 3.( 5 β 1, 10 Ίof'tlαi, Ι Ι ι._~~ I.:~ Σχήμα 4. ΕπΙδραση της περιεκτικότητας % κ.β. ΝαΟΗ στην 150 φωπιvότητα απομελαvωμέvης χαρτόμαζας από έγχρωμο μηχαvoγραφικ6 χαρτι Figυre 4. Influence ο! % w/ w ΝαΟΗ conbtent ΟΩ Ihe 150 brightness οι oxygen b/e.al'hing ΟΙ 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ deinked colored /edger ρυιρ. Η λεύκανση με σξυγόνο χαρτόμαζας που /;χει παραχθεί με απομελάνωση με έκπλυση παλαιών εφημερίδων και περδικών δεν είναι αποτελεσματική εξ αιτίας του αναντίστρεπτου κιτρινίσματος που υφίσταται η χαρτόμαζα. Το κιτρίνισμα γίνεται π έντονο με την παρουσία του οξυγόνου, την αύξηση της θερμοκρασίας, του ΝαΟΗ και την αύξηση της περιεκτικότητας % κατά βάρος ξηρής χαρτόμαζας, ενώ η χρήση του Η,ο, δεν είναι ικανή για την αποτροπή της μείωσης της φωτεινότητας. Η λεύκανση με οξυγόν ο χαρτόμαζας που έχει παραχθεί με απομελάνωση με έπλυση παλαύ έυχρωμου μηχανογραφικού χαρτύ προκαλεί αύξηση της φωτεινότητας από 86.5 % σε 90.8 % σε περιεκτικότητα ΝαΟΗ (ση με 4% σε τυπικές συνθήκες λεύκανσης (110 'c, Ih, περιεκτικότητα χαρτόμαζας ΙΟ %, ΙΟ bar πίεση οξυγόνου). ΠεροιτέΡω αύξηση του ΝαΟΗ μειώνει την απόδοση της λεύκανσης, ενώ μειώνει σταδιακά την [SO Eι.rx.αριστoύμε. την «Αθηναϊκή Χαρτοποιία ΑΕ» και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση του Χημείου της, γιατί επέτρεψε τη χρήση της συσκευή ELREPHO για τη μtτρηση της %[SO φωτεινότητας της χαρτόμαζας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ]. A.Dovis, S.Kinsella. " Recycled Paper: ΕχρodίηΒ Ihe myths", O_rb_Be νοl. 12, MaylJuoe 1990, Cathie Κ, GUMt D., j(wastepapen), Pira International 199~ ρ. 9334, Gehr ν., Kordsachia o~ ΡβΙΙ R.. Matz.lce W.. «Die 81eiche νοπ AIIpapier m.it chiorfreien de lίgnifiz.ierenden und ]jgninverandernen BIeichmilteln, Wocheoblatt fqr P_pierfabrikatioo, ν ο l ~ ρ CΙBΓ" D. Νοη chiorine ρυlρ and pθρeγ markets f rom a Euroρean perspeciive, 1993 Nonchlorine Bleachiag Cooference ProceedinB" MHler Freeman, San Francisco, Chap Nimmerfroh N..Suss H.U.. Jakob Η., «Chlorfreie Erzeugung.νοη Kraftzetlsto(f mogiich oder unmoglich)), Wocbeoblatt fur Papierfabrikatiop , 1 99 ~ PuIIiam Τ. Ι.. j(miiis draw from growing number of nonchlorine, TEF options)), ΡυΙρ &. Paper, 69{9). ρ. 73, ] Thomu C.D., Christofas Κ., Yee T.F., Μαιηοιιβ ν. ι.. Duxbury Ρ., ιιιηίιίαl ΜiIl Scale Ορι ί αιίζιιιίο π of αη Oxygen Stage for 81eaching Mixed Office Wasle., Part 2 1), Progress 10 Paper Recycl1ng, November 1995, Thomas C.D., Christofas κ., Yee T.F., MOBηotιo ν. ι., Duxbury Ρ., (ι ΙβΟΟΓΙΙΙΟΓΥ OpIimizotion of απ Ox ygen Stage for BIeaching Mixed Office WasIe part Ι. Ι ). Progre,s in Paper Recycling, November 1995, Jonson Α.Ρ., «O'iygen d e ΙίgnίfίcaΙίοn syslems flourish as miiis push for lower Kapρa levels», Pulp &. P!!Jper, νοl. 67, Νο 3, 1993, ρ \Ο. Gordon RowInndson, (rt)x ygen ΡυΙρ Bleac hing CUIS Woste EffIuenIs)), Chemical Engί.neering, Se ptember 3, 1] TeDch L., Harρer 5., ι ( OxygenbIeaching practices nnd benefits : <ιπ overview)), Τ_ρρί Ιουιηaι. νοl. 70, Ν ο. ]Ι 1987, ρ Naddeo R. Eur.Pat.Appl. ΕΡ S14,901, Naddeo R. Eur.Pat.AppL ΒΡ S42,147, ]992 ]4. Gierer J. «The che m.islry of delignific!!jliion, pilrt ΙΙ), Holzforshung, 36, ]982, ts. Y.Z.,Suzuki Τ~Οmοrί S., «Disco]oraIion of high yieid ρυlρs. Ι. Influcnce of ρη nnd bleo.ching οπ spruce ΤΜΡ». CelIulose Chem.Technology. 27, 1993, Ge J1entedt G., Zhang Ι., ((Pormation of Leucochromophores during high yie]d pulping and H2~ b]eachinp), Photochemutry of Llgnocellnloaic m.ateri_b. ACS Sy mposium Serie! $3 Ι, ]993, 129 ] Heitner c.. (clightlnduced yeliowing of woιχi coni8ining ρapeγs», Photochemuιry οι Lignocel1ul0.ic material., ACS Symposium Series S3L 1993, 22812

8 36 Τεχν. Χρον. Επ ιιπ. Έκδ. ΤΕΕ, ν, Τl'\";(. ] Ί~ch. Chron. Sci. J. TCG, ν. Νο Gierer J., Ιmsgβrd Ε, <ahe reaclions ο( lίιηίαι with oxygeo βnd hydrogen peroxide ίη alkoline medjβ», Svenak PapperItidnJn" π ο 80, 1977, Lauriol J. JeanMark el 31, ( Oisιribution des Mwes MoleeulILires de Ιη Cellulose par CΟUΡlβge chromotographie d'exclusinn par to.ίles diffusion de la lum ίe re 3UX petits an gles», Ηοlι:fοrιhun, > νοl...ι Ν ο. 4, Ljunggren S., «The Kinetics ο( Ιίιηίη renctions during oj(ygen bleoching ΡθΓΙ ι), No rdic ΡυΙρ and Papcr ReIeIrch J ο nrnι.ι, LJunggren S., I(The Kinetics of JίBηίπ reactions ΩυτίΠΒ oxygen bleaching : Parl 11», Nordic ΡοΙρ and P.per RoIoarcb 10nrnal, η Ο 3/1990, AIthouse Ε.Β. «Hydrogen Peroxide addi1ion 10 Εο bieaching slage.s is beneficial»), BleIching TecbnoIogy, Bergmnn Ε.Κ., Edwards ΙΙ., «Mode! aids design and operaiion of peroxide CTMPITMP ΒΙe:ιchίng system», BIeaching Technology, Miller Freeman 1989, 15916L 24. Heimburger S.A., Meng Τ,γ ~ «Blcaching of deinked Fiber ίη PυΙρeτ requires indepih chemica l a n a l ys i s~), Ροlρ &, Paper. Deccmber [99, Delpech F, Roberι Α., (ιqueιques cοnsίd e r:ιli οns relatives a lα deιίgnifίc:ιtίοn de.s vegelaux pnr ]' oxygene επ milieu alcalinh, CelluloIe Chem,Τechnοι., 27, Mc Ke]vey R.O., νβ Ω Drunen V.J., (ιοχυβε π Ρ Υ ΙρίηΒ of hardv.'nod5 and softwoods under oxygenricjι condiiions)), TappI JournaI, νοl. 61, Νο ]2, Derernber 1978, Klεpρe P.J. Knulseu P.c., J:ιcοbsen Ε, <<Oxygc n la lk:aj delignifix8 tion ΟΙ medium consisiency), Τιρρί Ιουτοιl, νοι 64. Νο. 6, June ]98], Hsu C.L., Hsie h J.S~ (Effects of nlas$ transfer οη mediumconsistency oxygen bleaching kineiics», Τιρρί Journal, νοl. 68, Ν ο ιι, November 1985, Hornsey 0., Perkin5 A.S.. Ayton 1, Muguet Μ.. ((Α miii survey of oxygen υιι)ίζι1ίοη ίη exltaclion and delignificalion processt:s)~, Tappl Journal,νο l. 74, Νο. 6, June 1991, lackson Μ.. CrOOn ιι., Nardi F~ «(Bleache.d fiber from OCO), Tappi Journa1. νο l. 77, Νο. 9, SepIembe r 1994, Nguyen X uan Truong, PCT. Ιnt.λΡΡι.wο 93 16, 226, De Ruvo A ~ Farstrad P.A~ Ha gen Ν.. U ρgr:ιding of ρυlρ from corrugated cnnt aine rs by oxygen delignίfi cai ion. Τιρρί Jonrnal, νοl. 69. Νο , ρ.ι00]ο Mar k:ham LD ~ Courchene C.E.. «(Oxygen bleaching of second ary fiber grade!\)), Τιρρί Journal, νηl. 71, Νο 12, December 1988, 168 ] Oarlington Β., ε ι :ΙΙ (ISecondary fiber cleoning and b]eaehing evaluaiiou of.. Iternatives». ΤλΡΡΙ Proceedin88 οι Ρυlρ Cooference, OrIando, USA 1992, Naddeo R., εl aj, ({ OxidaIive Methods offer ΑΙΙ εγπδ ιί νε 10 Chlorme B]eaching of Wastepapen), ΡυΙρ &, Paper, November 1992, Singh R.P~ The bleaching of ρυ]ρ, ΤΑΡΡΙ Press, ΑIΙ β πιβ 1991, ρ. [ Olm Ι ~ Teder.A., (ιτhe kinetics of oxygen Bleaching», Τιρρί Ιουτοι1, νο l. 62., Ν ο. ]2, Oecenlbe r 1979, Harisson Α.. 02 Dejjgnificacion Mo!Ures in[o Key Proces8 Segmenl 81 Modero Ν. Α, Fiber]ines.. ΡυΙρ &, Paper, November 1994, 55Π 39. Masura ν., De lίgn if i c 81ion ~nd degradation of Knlft ρυιρ during oxygen b]eaching. CeILDIo.e Chem.Tecbnol~ 27,1993,2012] Suess ΗΗ, Nimmer(roh N~ Hopf Β., «(Bleoching o f wastepaρe r ρυlρ changes and Ι ί ηιίι8ι; ΟΜ», Ρίιι. "th InternationaI waitepaper technology conference ProceedioBB, l ondon 1315/6/1996, ρ PUll H.J., Ackerman C.. GOII$c hing Ι~ «Bleachiug of w oo ιl conlaining ΟΙ wiih ΒllετηΒlίνε chemicais Possibilities and IinliIaIi Ons»), ΡίΓΒ "th!nteroational wastepaper technology confere.nce, Proceedings l ondon 13 15/6/ 1996, ρ Economou Α. Μ.., Economides o.g, VIyssides A,G. «Oxygtn bicikjιing o f second~ry fibers with 101'0' mech3 nicai conieni)), tιprogreb8 ίο Papel Re c Υcιin,:ι., ίη prus. 43. Μπενέτος Α., Νιά τσ ικα Κ.. Bλuσ (δης Α., Οι κονομιδης Δ, "Μ ελέ τ η απομελ ανωσίμότητα ς αθηνα'ίκών εφημερ ίδων)., Tεxνιιcά XPOVΙKά, Τόμ. Ι~, Tεύ,r;. 1 2, 1995, σε) Helmling 0., Sue$S H,U., Ευl W., (Είη ε Einfache Waschdeinking α ΙΙε fuer Ll,lb orunle r s u c hungeπj), Papior (Ο:ιrm st:ιd l), νωι 40, Νο. 9, 1986, s Ferguson L.D., "Deinking Chemistry. Parl Ι 'Ό Τιρρί JournaI, νο). 7S. Νο. 7. July 1992, Ferguson ι.ο., "Deink ing Chemistry Part IJ. ΤΔρρί lournai, νοι 7S., Νο.8, August 1992,4958. Aλέξανδρo~ Μ. Οικονόμου, Χημικός Μηχα ν ι κός ΕΜΠ, Υποψήφι ος Διδάκτορας ΕΜΠ, Δημήτριo~ Γ. Ο,κονομίδης, EΠΙKOUΡO ς Καθηγητή ; ΕΜΠ, Απόστολο.; Γ. Βλυσ(δης; EΠ IK Ouρoς Καθηγητή ς ΕΜπ. ΒΜΠ, Εργαστήρ Οργα ν ικής Χημικης Τε'lνο λογίας, Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βμηχανικών Διαδlκαοιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Ηρώω ν Πο λυτεχ νε(ου 9, Π ολυτεχνεύπολη Ζωγράφο υ, Αθήνα, τηλ , , Fax:

9 Τεχν. Χρσν. Eπισt. Έγ.δ. ΤΕΕ, ν, τειjχ Tech. Chroo. Sci. J. TCG, Υ, Νο E.xtended summary The Potential of the Applίcation of Oxygen Bleaching to Deinked Wastepaper ALEXANDROSM.ECONOMOU DIMITRIOS ο. ECONOMIDES APOSTOLOS. ο. VL YSSIDES Chemica! Engineer NTUA Assistant Professor of NTUA Assistant Professor of NTUA Abstract TbfJ presfjnt work relers Ιο the potential οι oxygen bleaching technology. applied to old paper coming lrom old newspapers. magazines and colored ItJdgers, alter their deinking by washing Through this stud~ ίι is shown th8t, in the case οι newspapers 8nd m8gazines, the oxygen bleaching under typiclli conditions is inefficient, ενεπ with the 8ddition οι hydrogen peroxide. Nevertheless, in Με Cllse οι colored ledgers ΒΩ [50 bnghtne.ss increase W8S achieved without hydrogen peroxide and optimum NaOH charge 4%, based οπ the weighl οι Ρυ!ρ with the dry ρυlρ. and paper manufacturers all over the worid are t'aced with mounting environmental, poiitical, and economic pressures to increase their offerings of products based οη, containing, secondary fίber ΟΓ b!eached, if required, with chiorinefree bieaching technologies. Oxygen based oxidative technology is one of. the most economically attractive nonchlorine b!eaching processes for contaminant removal, co!or stripping, and brightening of recycied pulp. Nevertheless, the comp!ex jjhenomena involved ίπ oxygen bleaching of secondary fibers obscure the potential of its application to the various recyc!ed paper grades. So, the present laboratory research was conducted ίη the order to elucidate the oxygen bleaching potential regarding newspapers, magazines and colored ledgers_ The process implemented ίπ our work includes two stages β) Deinking, consisting of pulping and washing ίπ a laboratory washing cell, b) Bleaching ίη pressurized, temperature controiled autoclaves. Handsheets were prepared from the deinked and the b!eached ρυιρ according Ιο the SCAN C26/MS method and theίr brightness was estimated according Ιο the ISO 2469 aπd 2470 methods through a CarI Zeiss ELREPHO Photometer. Ιπ the case of deinked ρυιρ [rom newspapers and magazines the oxygen bieaching was proved Ιο be inefficient. LΠ particular, βπ increase ίπ the bleaching temperature, and βη increase ίπ the percentage of w/w NaOH addition resulted ίπ reduction of the ISO brightness of the oxygen treated pulp. The iinprovement ίπ the ISO brightness of the oxygen treated pu!p, caused by the addition of Η 2 Ο 2 was ποι enough Ιο compensate for the ISO brightness 10ss of the deinked ρυ!ρ due to the irreversibie yellowing provoked by the alkaline oxygen treatmenl This can be attributed to the fact that the perhydroxy! radicals and anions created by the Η 2 Ο 2 ίπ θπ alkaline environment cannot ejίminate the chromophores, mainly carbonyi conjugated structures and quinoides produced when mechanica! pu1ps are oxygen bleached. Ιπ the case of deinked colored ledger ρυιρ, oxygen bieaching was proved to be efficienl Specifίcally, brightness was increased from 86.5 % to /0, the ISO under the foilowing experimentai bleaching conditions: ΙΙΟ c, ΙΟ % consistency, 1 h, 10 bar initial oxygen pressure, 4% NaOH. The investigation was focused οπ the NaOH effect οπ the ISO brightness of the bleached ρulρ, since the alkali, as indicated from previous research, is the most significant parameter of the oxygen bleaching process.. The results of Submitted: Ιυ/Υ Accepfe.d ΝΟΥ

10 38 Τεχν. Χρον. Επισι ' Εκ δ. ΤΕΕ. V. 'tf.ux Tech. Clυon. Sci. J. TCG. v. Νο 12 this investigation show that the increase of NaOH content to 4% wlw incr s.s the ISO brightn.ss,.nd.fler IeveIing οη.ffect ο η the ISO brighlness ίη the regίon of 46 % w/w ΝοΟΗ, f ulher increas. of ΝοΟΗ decreases th. ISO brighlness due 10 Ihe degradation of wood polysaccharίdes. The presence of oxygen is beneficia! concerning the IS0 brightness and the dry yieid of the oxygen bieached ρυιρ, indicating the color stripping action of oxygen ίη contrast Ιο ιhe Η 1 Ο 1 action, which does ηοι contribute to the [SO brίghlness enhancement of the bleached ρυιρ. AloIIndro8 Μ. Bconomou., Cnemical Engineer NTUA, Dimitrio8 G. BcoDomido., Assistant Professor of NTUA. AP08tOIOI G. Vly ido8, Assistant Professor of NTUA, Laboratory of Organic CnemicaI TecnnoIogy, Cnemica! Bogineering Deρanmen t, Division ιν, NationaI Tecnnicai University of Atnens, Zografus Camρus. IS7 80, TeL (+301) , (+301)173264, Fax. (+301)

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας Γεωργίου Παρθένα Δουλκερίδου

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοκαταλυτική Διάσπαση Αζωχρωμάτων από Βιομηχανικά Απόβλητα

Φωτοκαταλυτική Διάσπαση Αζωχρωμάτων από Βιομηχανικά Απόβλητα Φωτοκαταλυτική Διάσπαση Αζωχρωμάτων από Βιομηχανικά Απόβλητα ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό ΜΑΡΙΑ Ε. ΣΤΥΛΙΔΗ Για την απόκτηση του τίτλου του Διδάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012

Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΑΛΟΘΡΑΥΣΜΑ: Ενεργό ή αδρανές παραπροϊόν; Χ.-Α. Δρόσου, Ε. Ανοικτομάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες Διπλωματική εργασία με τίτλο: «Ανοδικοί καταλύτες για κυψελίδες καυσίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΙΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΙΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΙΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Σ ΣΙΤΡΑ ΧΑΝΙΑ, 2012 Τ Ρ Ι Μ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός Γήρανσης Μονωτικών Ελαίων Μετασχηματιστών Φυσικοχημικές / Αναλυτικές Μέθοδοι και Διηλεκτρική Φασματοσκοπία. Μέρος Ι Θεωρητική Ανάλυση

Χαρακτηρισμός Γήρανσης Μονωτικών Ελαίων Μετασχηματιστών Φυσικοχημικές / Αναλυτικές Μέθοδοι και Διηλεκτρική Φασματοσκοπία. Μέρος Ι Θεωρητική Ανάλυση Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ. 1-2 2003, Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-2 19 Χαρακτηρισμός Γήρανσης Μονωτικών Ελαίων Μετασχηματιστών Φυσικοχημικές / Αναλυτικές Μέθοδοι και Διηλεκτρική Φασματοσκοπία.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. Θ. ΔΕΡΒΟΣ

Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. Θ. ΔΕΡΒΟΣ Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ. 1-2 2003, Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-2 31 Χαρακτηρισμός Γήρανσης Μονωτικών Ελαίων Μετασχηματιστών Φυσικοχημικές / Αναλυτικές Μέθοδοι και Διηλεκτρική Φασματοσκοπία.

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια και Μεθοδολογία Αποτίμησης Καταλληλότητας Επεμβάσεων Συντήρησης Χαρτιού

Κριτήρια και Μεθοδολογία Αποτίμησης Καταλληλότητας Επεμβάσεων Συντήρησης Χαρτιού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Κριτήρια και Μεθοδολογία Αποτίμησης Καταλληλότητας Επεμβάσεων Συντήρησης Χαρτιού Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο

Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο Υποβληθείσα από τον Μαργαλιά Αντώνιο στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκπόνηση: Δαλαμάγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε νησιά άγονης γραμμής»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε νησιά άγονης γραμμής» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε νησιά άγονης γραμμής» Πράσινος Ζαννής Εξεταστική επιτροπή: Καθ. Ευάγγελος Γιδαράκος (Επιβλέπων καθηγητής) Καθ. Βασίλης Γκέκας Dr. Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Αδρανοποίηση του βάκιλλου του άνθρακα µε ακτινοβολία UVA, UVC και υπέρηχους.» Συγγραφή: Μαρκογιαννάκη Ευαγγελία Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.. Ι"'\Η~ΟΛΟ'Γι~

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.. Ι'\Η~ΟΛΟ'Γι~ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Ι"'\Η~ΟΛΟ'Γι~ ~lhx Πτυχιακή Εργ ασία Ιωάννης Δ. Σωτηρίου 61-;f-- ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) είναι παγκοσμίως ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Διδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό του ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΦΑ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο: Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό: Saleh Saqer του Mohammed

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη και επαλήθευση μοντέλου χημικής κινητικής για την προσομοίωση αεριοποίησης βιομάζας. ΑΕΜ.: 4961

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη και επαλήθευση μοντέλου χημικής κινητικής για την προσομοίωση αεριοποίησης βιομάζας. ΑΕΜ.: 4961 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Διευθυντής: Καθ. Ζήσης Σαμαράς ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη και επαλήθευση μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Διδακτορική Διατριβή ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Βίκτωρ Ε. Στιβανάκης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών για την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων

Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών για την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδακτορική Διατριβή Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών για την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΖΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β. ΓΚΕΚΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ) Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Παρασκευή Νανοσύνθετων Υλικών που Βασίζονται σε Βιο-αποικοδομήσιμα Πολυμερή με Εγκλείσματα Οργανικών Νανοσωματιδίων»

«Παρασκευή Νανοσύνθετων Υλικών που Βασίζονται σε Βιο-αποικοδομήσιμα Πολυμερή με Εγκλείσματα Οργανικών Νανοσωματιδίων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΜΑ: «Παρασκευή Νανοσύνθετων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία» Περιβαλλοντική Ηλεκτροχημεία Δημήτριος Τσιπλακίδης Περιεχόμενα Ηλεκτροχημικές Τεχνικές Αντιρρύπανσης Άμεση & έμμεση ηλεκτρόλυση ρύπων Διεργασίες ιοντοεναλλαγής Ηλεκτροχημική επεξεργασία αερίων ρύπων Απολύμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Παραγωγή βιοαερίου από εκχύλισμα ενσιρώματος αραβοσίτου με υγρά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΟΚΙ ΩΤΙΚΩΝ. 540 06 Θεσσαλονίκη

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΟΚΙ ΩΤΙΚΩΝ. 540 06 Θεσσαλονίκη ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΟΚΙ ΩΤΙΚΩΝ Σ.Ι. Πάτσιος 1, Α. Σιταρόπουλος 2, Ε.Η. Παπαϊωάννου 1, Α.Ι. Καράµπελας 1 1 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα