Η Δυνατότητα ΕφαρμΟΎής Λεύκανσης με ΟξυΎόνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Δυνατότητα ΕφαρμΟΎής Λεύκανσης με ΟξυΎόνο"

Transcript

1 Τε χν. Χρον. Επιστ. Έχδ. ΤΕΕ, V, τεύχ ΤCΙ;]l. ClιrurI. Sci. J. ΤC G, V, Νο Η Δυνατότητα ΕφαρμΟΎής Λεύκανσης με ΟξυΎόνο σε Απομελανωμένο Παλαιόχαρτο Α. Μ. ΟIΚΟΝΟΜΟΥ Δ. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α. r. ΒΛ ΥΣΙΔΗΣ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Περfληψη Στην παρούσα εργασ(α μελετήθηκε η δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου λεύκανσης με οξυγόνο απομελανωμέvoυ παλαιόχαρτου. Από αυτή τη μελtτη φα(νεται ότι όσον αφορά σπς εrpημερ(δες και τα ΠEptoδIKd η λεύκανσή τους με οξυγόνο σπς τυmκtς συvθήkες λεύκανσης ε(ναι αναποτελεοματική, ακόμα και με την προσθήκη υπεροξειδιου ΊΌυ υδρordvoq ενώ στην περιπτωση του έγχρωμου μηχavorpιaφικού χαρτύ εmτεύχθηκε αύξηση της φωπιvdrητας mm /SO από 86 σε 90.5 % χωρ(ς υπεροξε(δ του υδρουόνου με βiλrισrη κατά βάρος ανaλoy(α προστιθέμενου ΝαΟΗ 4%. 1. ΕIΣΑΓaΓΗ Η αναγκαιότητα ανακύκλωσης παλαιόχαρτου για περιβαλλοντικούς λόγους (για την παραγωγή ενός τόνου χαρτύ χρειάζονται 17 δένδρα [Ι]) αλλά και για οικονομικούς λόγους (φθηνότερη πρώτη ύλη) έχει επιβάλλει τόσο διεθνώς όσο και στον ελληvιkό χώρο τη χρήόη έως και 40 % (βαθμός χρησιμοποίησης) ανακυκλωμένων ή δευτερευουσών ινών (secondary fibers) στα προϊόντα χάρτου που καταναλώνονται, ποσοστό που παρουσιάζει αυξητικές τάσεις (2J. Βασικές διεργασίες για την παραγωγή εμπορεύσιμης χαρτόμαζας από παλαιόχαρτο είναι η απομελάνωση και η περρίζεται σημαντικά. Γ ι' αυτό και η λεύκανση με οξυγόνο και ενώσεις οξυγόνου, όπως όζον και υπεροξείδ του υδρογόνου παρουσιάζει το μεγαλύτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον [5,6J. Η μέθοδος λεύκανσης με οξυγόνο αποτελεί μία από τις π ελκυστικές οικονομικά μέθοδους για την απολιγνίνωση ανακυκλωμένων ινών και συντελεί στην αύξηση της φωτεινότητας, στην απομάκρυνση της λιγνίνης της ανακυκλωμένης χαρτόμαζας αλλά κα ι στην απομάκρυνση ξένων ουσιών. )'J>ωμάτων και μελανιών, πολλά από τα οποία οξειδώνοντα ι σε αλκαλικό περιβάλλον και χωρίζονται από τη χαρτόμαζα (711J. Βέβαια η παρουσία της λιγνίνης μαζί με χρώματα και μελάνια προκαλούν αρκετά πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις, που καθιστούν τη λεύκανση με οξειδωτικές ουσίες ένα «μαύρο κουτί) ως προς την εξήγηση των χημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια λεύκανσης της χαρτόμο ζας με οξυγόνο [12,\3J. Σε παρθένα χαρτόμαζα έχει διερευνηθεί η απολιγνινωτικ" δράση του οξυγόνου που φαίνεται ότι συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις; Κάτω από αλκαλικές συνθήκες δημυργούνται στο μακρομόρ της λιγνίνης καρβανιόντα και συζευγμένες καρβονυλικές δομές (π.χ. ορθοκινόνεςλ που προκαλούν το κιτρίνισμα λεύκανση. Απ'αυτές τις δύο διεργασίες η π της χαρτόμαζας [14]. Κιτρίνισμα το οποίο μπορεί να είναι αποφασιστική για την απόκτηση οικολογικά αποδεκτού αντιστρεπτό σε ρη της χαρτόμαζας μικρότερο του 11. όταν προιόντος (με «πράσινη ετικέτω» είναι η λεύκανση, στην νίζονται οι φαινολικές υδροξυλομάδες ή αναντίστρεπτο οποία υπάρχουν αυστηροί περιβαλλοντικοί περρισμοί, όπως ένα χαμηλό όρ του δείκτη ΑΟΧ των οργανοχλωριμέ νων ενώσεων στα υγρά απόβλητα (0.5 2kg/ln υγρών αποβλήτων) [3,4]. Συνεπώς, η εφαρμογή των συμβατικών μεθόδων λεύκανσης με χλώρ και οξείδ ια του χλωρίου σε ρη της χαρτόμαζας μεγαλύτερο του ΙΙ, όταν στο χρώμα συμμετέχουν KαρβOVΥλΙKές ομάδες (15,16.17J με την επακόλουθη δημυργια nυρηνόφιλων ανιόντων υδροϋπεροξειδίων που προστίθενται στις συζευγμtvες KαρβoVΥλΙKές δoμtς, με κύρ προϊόν ενδιάμεσα υδρο"περοξείδια (στο στάδ αυτό λαμβάνουν χώρα Υ1lO/Uf1θηια..' ΈΥινε δεκγή: 22JJ.1996

2 30 Τεχ ν. Χρov. E...:ισt. Έκδ. ΤΕΕ, ν, n:ύχ Tech. Chron. Sci. J. ΤCG, v, Ν ο Ι 2 πολλές δευτερεύουσες δράσεις, όπως απομεθυλιώσειι; συνήθης διόρκεια της διεργασίας είναι min. Το αποκαρβοξυλιώσεις, αυτοοξειδώσεις ενεδλών αλκαλικό περιβάλλον εξασφαλίζεται με προσθήκη ΝαΟΗ προκύπτοuoες από ανασχηματισμό παρακινολών με τη δημιouργία υπεροξειδίου το υ υδρογόνου κ.α.) [18,19]. Τα uδρoϋπερoξείδια υφίσταντα " α ) αφυδάτωση ή ομόλυση του υπεροξειδικού δεσμού και τη δημιouργία κινοειδών δομών που μπορούν να ανασχηματισθούν προς ενεδιόλες ή με τη συνέχεια της οξείδωσης να διασπασθεί ο αρωματικός δακτύλς και να παραχθούν οργανικά οξέα (παράγωγα μουκονικών οξέων). β) αναδιατάξεις που ανάλογα με τη δομή της λιγνίνης έχουν διαφορετικά προϊόντα (όπως βανιλίνη) μέσω ενδιάμεσων δξετανών στην περίπτωση στιλβενικών δομών ή παρακινονών στην nepintroon β αρυλαιθερικών δομών, οι οποίες με συνεχιζόμενη οξειδωτική δράση διασπώνται σε οργανικά οξέα [18,19,20,21J. Η απομάκρυνση των χρωμοφόρων δομών εκτός από την πλήρη οξειδωτική τους διάσπαση επιτυγχάνεται με τη δράση ανιόντων και ριζών υπεροξειδίων, όπως το ΟΟΗ ή σε ποσοστά από % ανάλογα με την περιεκτικότητα της πρώτης ύλης σε λιγνίνη [31,37,39]. Γενικά, ισχύει ότι όσο περισσότερο άλκαλι χρησιμοποιηθεί τόσο περισσότερα καρβανιόντα, δηλ. ενεργά κέντρα δράσης του οξυγόνου, θα δημυργηθούν και σαν άνω όρ για το % ΝαΟΗ είναι το 50% της περιεχόμενης στη χαρτόμαζα λιγν(νης (παραπάνω άλκαλι συνεισφέρει σημαντικά στην αποικοδόμηση της κυτταρίνης) [37]. Στην περίπτωση που η πρώτη ύλη είναι ανακυκλωμένες ίνες από μίγμα παλαιόχαρτων γραφείου, η π σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη, όσον αφορά στη χρήση οξυγόνου, η OXYPRO [7,8,34,351 έχει εφαρμοσθεί επιτυχώς όσον αφορά στον καθαρισμό, τον αποχρωματισμό και την αύξηση της φωτεινότητάς τους. Ωστόσο, ελάχιστες αναφορές (και μάλιστα εβδομάδες πριν δοθεί αυτή η εργασία προς έγκριση) υπάρχουν όσον αφορά στη διερεύνηση της τεχνολογίας λεύκανσης με οξυγόνο, ΟΟΗ που προέρχεται από το υπεροξείδ του υδρογόνου, στην περίπτωση που η πρώτη ύλη αποτελείται μόνο από κάτω από τις αλκαλικές συνθήκες λεύκανσης με οξυγόνο. Α κόμο κάι η διάσπαση του υπεροξειδίου του υδρογόνου παράγει οξυγόνο σε καλά διεσπαρμένη μορφή που υποβαηθά τη μεταφορά του μέσα στην ίνα [22,23, 24~ Η επιλογή των συνθηκώ ν διεργασίας βασίσθηκε σε προηγούμενες εργασίες που αφαρούν στην κατεργασία με οξυγόνο λιγνοκυτταρινούχων υλικών [251 παρθένας χαρτόμαζας θειικών (ΚΡάφτ) [9,11,26,27,28,291 παλαιών χαρτοκιβωτίων [30,31,32]. παλαιόχαρτου γραφείου office waste) [7,8,33,34,35]. (mixed εφημερίδες ή μόνο από περδικά ή μόνο από έγχρωμο μηχανογραφικό χαρτί. Σύμφωνα με τις αναφόρές αυτές, η μέθοδος λεύκανσης με οξυγόνο είναι ακατάλληλη για τη λεύκανση απομελανωμένης χαρτόμαζας από παλαιές εφημερίδες και περδικά, ακόμα και ως προ κατεργασία για την επακόλουθη λεύκανση με υπεροξείδ του νατρίου και υδροθειώδες [40,41]. Ο πρώτος στόχος της παρούσας εργασίας (που σχεδόν συμπίπτει χρονικά με τις προαναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο εργασίες) είναι η διερεύνηση της Η αύξηση της πίεσης του οξυγόνου υποβοηθά την μεταβολής της φωτεινότητας κατά ISO απομελανωμένου απομάκρυνση της λιγνίνης αλλά και τον αποχρωματισμό παλαιόχαρτου προερχόμενου από αθηναϊκές εφημερίδες για όλα τα είδη της χαρτόμαζας [25,34,36,37]. Ειδικά στην και περδικά που υφίσταται τη διεργασία με οξυγόνο σε περίπτωση του εργαστηριακού αντιδραστήρα που χρησιμοποιήθηκε, όπου δεν υπάρχει η ανάδεuoη της χαρτόμαζας, όπως σε πιλοτικές ή βμηχανικές εγκαταοτάσεις, έχει επιβεβαιωθεί με δοκιμαστικά πειράματα σε πολλές πρώτες ύλες η ανάγκη εφαρμογής σχετικά μεγάλης πίεσης (μεγαλύτερης των 10 bar) για την τυπικές συνθήκες με ή χωρίς υπεροξείδ του υδρογόνου. Ο δεύτερος στόχος είναι η διερεύνηση της μεταβολής της φωtεινότητας κατά ISO απομελανωμένου παλαιόχαρτου προερχόμενου από έγχρωμο μηχανογραφικό χαρτί που υφίσταται τη διεργασία με οξυγόνο σε τυπικές συνθήκες με ή χωρίς υπεροξείδ του υδρογόνου. Στην προκειμένη καλύτερη διάχuoη του οξυγόνου στη διαβρεγμένη ίνα. Η περίπτωση, μελετήθηκε η επίδραση της π σημαντικής πίεση των ΙΟ bar είναι μια τιμή πίεσης που εφαρμόζεται μεταβλητής στη λεύκανση με οξυγόνο [42], της σε συγκεκριμένη εγκατεστημένη τεχνολογια [27~ περιεκτικότητας ΝαΟΗ % κατά βόρος ξηρής χαρτόμαζας Η διεξαγωγή της λεύκανσης σε περιεκτικότητες στη φωτεινότητα της λευκασμένης χαρτόμαζας, για την μεγαλύτερες του 10% μειώνει τον κίνδυνο καναλοποίησης εύρεση της βέλτιστης περιεκτικότητας ΝαΟΗ, για τη (chaneiiing) της ροής του αερίου [38]. Η θερμοκρασία της διεργασίας κυμαίνεται μεταξύ c, ενώ η λεύκανση με οξυγόνο σε τυπικές συνθήκες,

3 Τεχν. Χρ ον. Eπισt. ΈΧδ. ΤΕΕ, ν, τεύχ. 12 )996 Tech. Chron. Sc ί. J. TCG, ν, Να ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2.1 Πρώτη όλ η α) εφημερίδες: η επιλογή τους περιγράφεται λεπτομερώς Στη διήθηση του αιωρήματος ινώ ν, προς σχηματισμό «πίτα9> απομελανωμένης χαρτόμαζας. 2,3. ΛBύιcαναη σε προηγούμενη εργασία (43,44J. Συνοπτικά επελέχθησαν Η λεύκανση πραγματοποιείται σε βόμβεςαυτόκλειστα οι 12 αθηναϊκές εφημερίδες με τα μεγαλύτερα ποσοστά πωληθέντων φύλλων β) περδικά : ανάλογη διαδικασία επιλογής έγινε και σ' αυτή την περίπτωση γ) έγχρωμο μηχανογραφικό χαρτί ' από το Τμήμα Μηχανογράφησης του ΕΜΠ. 2,2. ΑπομΒλάνωαη Το παλαιόχαρτο απομελανώνεται με πλύσιμο, για όλες τα είδη παλαιόχαρτου έτσι ώστε να έχουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα, σύμφωνα με την τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί λεπτομερώς σε προαναφερθείσες δημοσιεύσεις (45,46J. Σε γενικές γραμμές η πειραματική διαδικασία συνίσταται: Στην πολτοποίηση σε αλκαλικό περιβάλλον με τη χρήση τασιενεργού για την αποκόλληση των μελανιών και την παράσυρσή τους στην υδατική φάση, καθώς και υπεροξειδίου του υδρογόνου για την αποφυγή κιτρινίσματος, όπως και υδρύαλου για τη σταθεροποίηση του υπεροξειδίου του υδρογόνου και της διασποράς των μελανιών (45,46J. ΟΙ συνθήκες πολτοποίησης για τις εφημερίδες και το μηχανογραφικό χαρτί είναι Ih : 220 rpm και ΙΟ min : 660 rpm, σε 45 'c. 5% περιεκτικότητα ξηρών ινών στο μίγμα με τα παρακάτω χημικά αντιδραστήρια: ΝαΟΗ 1.2% Κ,β, υδρύαλο: 3.0% κβ., μη νικό τασlενεργό (Dowfax 9Ν9 αιθυξυλιωμένη αλκυλοφαινόλη) : 0.8% κ.β., Η,ο, 1.0% Κ,β. ( Προηγήθηκε τεμαχισμός της πρώτης ύλης σε μικρά κομματάκια και εμποτισμός της με τα χημικά αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 46 ± 2 'c για 15 min και περιεκτικότητα ξηρών ινών στο μίγμα Ι5% Κ,β.). Π έντονες συνθήκες ανάδευσης και θερμοκρασίας εφαρμόσθηκαν στην περίπτωση που η πρώτη ύλη είναι περδικά : Ι h 440 rpm, 30 min : 660 rpm, σε 65 ± 3 'c. Στην απομάκρυνση των αποκολλημένων μελανιών σε κελί έκπλυσης. όπου το αιώρημα των ινών (περιεκτικότητα ξηρών ινών 1.5% κ.β.) για 20 min αναδεύεται έντονα (1700 rpm), αναπτύσσοντας κατ' αυτό τον τρόπο φυγόκεντρες δυνάμεις που με τη βοήθεια της συνεχούς ροής νερού (Ι lt/min) διώχνουν τα μελάνια προς τα τοιχώματα του κελύ, όπου υπάρχουν κόσκινα 160 rnesh που συγκρατούν τις {νες, ενώ αφήνουν μελάνια, αντιδραοτήρια και πλφωτικά υλικά να φύγουν. χωρητικότητας Ι20 ml θερμαινόμενα σε ελαιόλουτρο και τα βήματα της πειραματικής διαδικασίας παρουσιάζονται παρακάτω [42] : α) Εμποτισμός διαβροχή του απομελανωμένου πολτού με το διάλυμα δlεpγασlας για 5 min (με τη χρήση ραβδύ). β) Γέμισμα κατά 7080 % της βόμβας αυτόκλειστου με τον πολτό. γ) Συνεχής δχέτευση οξυγόνου πίεσης 2 bar, για 2 min. δ) Γέμισμα του αντιδραστήρα με ΙΟ b. r οξυγόνου. ε) Παροκολούθηση της ανόδου της πίεσης και θερμοκρασίας του αυτόκλειστου. στ) Χρονομέτρηση από τη στιγμή σταθεροποίησης της πίεσης και της θερμοκρασίας. ζ) Στο τέλος χρόνου, ψύξη του αντιδραστήρα για 15 min. η) Αποσύνδεση παροχής οξυγόνου άνοιγμα τού αντιδραστήρο. θ) Διήθηση του πολτού. ι) Έκπλυση με 500 ml ζεστού απνισμένου νερού (50 'C), εμποτισμός με 200 ml 0,05 Ν H2S04. κ ) Έκπλυση με απνισμένο νερό, μέχρι ουδέτερου ρη διηθήματος. Πρέπει να τονισθεί ότι στην περίπτωση που χρησιμοποιείται το υπεροξείδ του υδρογόνου, το διάλυμα της διεργασίας, με το οποίο γίνεται ο εμποτισμός στο πρώτο βήμα της δlερίασίας, περιέχει τη ν ποσότητα του υπεροξειδίου του υδρογό νου (σε γραμμάρια) που εξασφαλίζει την επιθυμητή κατά βάρος ξηρής χαρτόμαζας περιεκτικότητα (I,L5,, 2.5 %) Kα~ασιcBυή φόλλων Mέ~ρηαη λbυιc6~η~ας Από την «πίτα» των ινών που σχηματίζεται μετά τη ν τελική διήθηση (μετά τη λεύκανση ή μετά την απομελάνωση) λαμβάνεται η απαιτούμενη ποσότητα για την κατασκευή 35 φύλλων (ανάλογα με τη μάζα της «πίτα9». που το καθένα έχει ξηρό βάρος περίπου Ι5 gr. Η κατασκευη των φ ύλλων έγινε με τις συσκευές LorenIzen & WeIIre σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο SCAN C26/M5. Η λευκότητα των φύλλων αυτών μετριέται με φωτόμετρο ELREPHO (eleclric refjectance photomerer της Κ.ΓΙ Zeiss) σύμφωνα με τις πρότυπες μεθόδους ISO 2469 &

4 32 Τ ε χν. Χρον. Enlm. "Εκδ. η:lξ, ν, ΤΕύχ. 12 ΙΙ)96 Tech. Chron. Sci. J. TCG, ν, Νο [18J. Ο μέσος όρος των τιμών λευκότητας των φύλλων θεωρείται ως η λευκότητα του τελικού προϊόντος. 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συ~ήkες λεύκανσης και τα αποτελέσματα ΠO~ αφορούν την Elrepho (lso) φωτεινότητα παρουσιάζονται σε 5 πίνακες και σε 5 σχήματα. Οι πίνακες 1,2,3 και στα σχήματα 1,2,3, αφορούν στις εφημερίδες, ενώ ο πίνακας 4 τα περδικά και ο πίνακας 5 και το σχήμα 4 το έγχρωμο μηχανογραφικό χαρτί Σε όλους τους πίνακες η πρώτη σειρά δείχνει την [SO φωτεινότητα της απομελανωμένης χαρτόμαζας. Οι ξηρές αποδόσεις των απομελανώοεων εξαρτώνται από το είδος της πρώτης ύλης. Έτσι για τις εφημερίδες οι ξηρές αποδόσεις είναι από 75 έως 78%, στα περδικά από 46 έως 49 % και στο έγχρωμο μηχανογραφικό χαρτί από 85 έως 88%. Η χαμηλή απόδοση στην απομελάνωση περδικών οφείλεται στις π έντονες συνθήκες πολτοποίησης που εφαρμόσθηκαν, καθώς και στο υψηλότερο ποσοστό ανόργανων ουσιών των περδικών (24 38 % στα περδικά, % στις εφημερίδες και μηχανογραφικό χαρτι). Βέβαια, π κατάλληλη μέθοδος για την απομελάνωση των περδικών είναι η επίπλευση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν εφαρμόσθηκε, γιατί το εργαστήρ μας δεν είχε ακόμη προμηθευθεί το κελί επίπλεuσης. Για να βρούμε το διάστημα εμπιστοσύνης των μετρήσεων των τιμών της ISO φωτεινόττ1τας των λευκασμένων χαρτόμαζων (μετά από απομελάνωση εφημερίδων και περδικώνλ πραγματοποιήθησαν 2 σειρές είναι ΙΟ%, ενώ στον πίνακα 3 η περιεκτικότητα % κ.β. ΝαΟΗ είναι 2% και η % κ.β. Η,Ο, είναι 1.5 %. Από τον πίνακα 1 και το σχήμα Ι φαίνεται ότι η διεργασία με οξυγόνο σε αλκαλικό περιβάλλον ελαττώνει τη φωτεινότητα της απομελανωμένης χαρτόμαζας από εφημερίδες. Η αύξηση της κ.β. περιεκτικότητας του ΝαΟΗ προκαλεί μείωση της φωτεινότητας. Η προσθήκη Η,ο, επιδρά θετικά στη φωτεινότητα της χαρτόμαζας, αλλά αυτές ΟΙ τιμές της φωτεινότητας είναι ακόμα χαμηλότερες από τις αντίστοιχες της απομελανωμένης χαρτόμαζας. Η παρουσία οξυγόνου δεν επιδρά ουσιαστικά στη φωτεινότητα της χαρτόμαζας. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν ότι η παραγωγή χρωμοφόρων ομάδων (κινοειδή που δεν υφίστανται τελική οξείδωση) κατά τη διεργασία είναι σημαντική και οφείλεται κυρίως στις αλκαλικές συνθήκες της κατεργασίας. Είναι εμφανές ότι οι ελεύθερες ρίζες και τα υπερυδροξυλιανιόντα (ΟΟΗ, ΟΟΗ) που δημυργούνται από το Η,ο, δεν είναι αρκετά για την εξάλειψή τους. Η αναποτελεσματικότητα λεύκανσης με οξυγόνο, όπως φάνηκε από τα πρώτα αποτελέσματα, ώθησε την έρευνα στη βασική μελέτη της επίδρασης άλλων σημαντικών παραγόντων στη διαδικασία λεύκανσης, όπως του λόγου στερεού προς υγρό στο μίγμα λεύκανσης και της θερμοκρασίας λεύκανσης, όπως παρουσιάζονται στους πίνακες 2,3 και τα σχήματα 2,3 αντίστοιχα. ΠΙΥακας J. fleiραμatlkt, συυθήκει; απoτελtσματa διεργασιας λεύκαυσης με οςυγόυο απoμελαyωμiyoυ πολτού από εφημεριδες (επfδρaση της περ/πrς!ι κ.β ΝαΟΗ) Tab/e J. Experimenιa/ condiiions, resυjts οι oxygen b/eaching οι deinked DeWSp8per ΡυJΡ (% ΝαΟΗ effcct) τριπλών πειραμάτων λεύκανσης σε απομελανωμένη χαρτόμαζα από εφημερίδες που δίνουν τυπική απόκλιση Sy = και διάστημα εμπιστοσύνης ίσο με ± και άλλες 2 σειρές τριπλών πειραμάτων λεύκανσης σε απομελανωμένη χαρτόμαζα από περδικά που δίνουν τυπική απόκλιση " = και διάστημα εμπιστοσύνης ίσο με ± Σε όλους τους πίνακεζ, η θερμοκρασία, ο χρόνος λεύκανσης και ο λόγος στερεού; UΎρό είναι σταθερές και ίσες με 110 'c, 60 min και 1:10 αντίστοιχα, ενώ κάθε περιεκτικότητα αντιδραστηρίου είναι κατά βάρος ξηρών ινών στο μίγμα λεύκανσης. Στον πίνακα 5 η κατά βάρος Κωδ. Δειγμ απ!νο ΟΙ Αρχική πίεση ΟΙ bar ΙΟ 10 ΝαΟΗ% κ.β Η,Ο, %κ.β % [SO ΦωΤΕινότητα ,1 54, ,3 57, περιεκτικότητα των ξφών ινών στο μίγμα λεύκανσης

5 Τεχν. Χραν. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Υ, τεύχ Tech. ChrOll. Sci. J. TCG, Υ, Να % Φωτ&ινότητα ΙCα~ά ISO Επιπλέον, από τον π ίνα κα 3 κα ι το σχήμα 3 παρατηρε(ται ότι η θερμο κρ ασ ία εmδρά αρνητι'κά στη φωτεινότητα της χαρτόμαζας, όπως και η παρουσία οξυγόνου ακόμα και στη χαμηλότερη θερμοκρασία. Αυτό δείχνει ότι με τη δράση του οξυγόνου η διαδικασία απολιγν1νωσης που ευνοείται και με τη ν αύξnση της θερμοκρασίας παράγει χρωμοφόρες ομ άδες που καθιστούν και τη χρήση Η Ι Ο 2 αναποτελεσματική. Έτσ~ διαπιστώνεται ότι είναι αδύνατη η ταυτόχρονη λεύκανση και απολιγνίνωση με οξυγόνο απομελανωμένης χα ρτόμαζας από εφημερίδες. Σχήμα Ι. %ΝααΙ Βπ(δραση Γης περ ιεκτικdτητας %ΝαΟΗ, %Η, ( % κ.β ξηρής χαρτόμαζας) στηι) ISO φωτε ι νdτητα Γης «λεuκασμivης» με oζuydvo απομελανωμινης χαpτdμαζας απd εφημερ(δες. Figure Ι. In flue.nce ο/ Ihe NaOH & Η202 conieni ($ ιν/ιν oven drie.d ρυ/ρ) οπ newspι1pe.r pulp. Ihe ISO brjghiness ο/ oxygen bleached deinked Από τ ον π{ νακα ~ όπως και από το σχήμα ~ φαίνεται ότι η φωτεινότητα της χαρτόμαζας αυξά νεται με την αύξηση του λόγου στερεού : υγρό, κάτι που αποδίδεται στη ν καλύτερη δράση του Η,Ο, σε μέτριες περιεκ τι κότ ητες χαρτόμαζας (medium consistency). Η αύξηση της περιεκτικότητας του Η,Ο, από Ι5 σε ' % ευνοει τη φωτεινότητα της χαρτόμαζας, περισσότερο όταν διπλασιάζουμε το λόγο στερεού: υγρό από 1 : 20 σε 2 : 20 (η περαιτέρω αύξηση του λόγου σε 3 : 20 δεν επιδρά. στη φωτεινότητα). Το κιτρίνισμα όμως της χαρτόμαζας είναι αναντίστρεπτο, σαφής ένδειξ η της δημυργίας συζευγμtνων καρβονυλικών ομάδων σ ε αυξημένο ρη. Π(vαKaς 2 Πειρaματ/κtς συνθή/(ες /(Qf απoτελtσματα διερyασfaς λεύkαvσης με οξυγόυο απομελανωμένης χαρτόμαζας απd εφημερ(δες (επ(δραση του λdυου στερεού προς uypd). Table 2 ExpcrimentBI conditions" resu/is οι newspι1pθr ρυ/ρ oxygen b/eaching (solid liquid ΓΒιίο effect). Κωδ. Δειγμ απ/νο Λόγος στερεού: υγρό ΝαΟΗ % κ.β. Η,ο, % κ.β. % ISO Φωτεινότητα 6Ι : 20 Ι : \0 2: Ι : : ls S : Φω~.ινό~η~α Kα~ά ISO % :a φ ~ ::ι :;; ~ ~ ~ '" '" ",.., Σχήμα 2 Επ(δραση του λόγου στερεού προς υύρό στηι) JSO φωτειυόγητα /(ατερυασμ.έυου με οξυυόυο και ΗΡ2 απσμελavωμfvης χαρτόμαζας από εφημερίδες. Figure 2 In[/uence οι so1id /jquid ratjo ΟΠ the ISO briglιtness οι oygen Bnd hydrogen peroxjde b/eaching σι dejnked newspaper ρυ/ρ. Από τον πίνακα 4 διαπιστώνεται ότι στην περίπτωση που η πρώτη ύλη είναι περδικά, ισχύει ότι και στην περίπτωση που η πρώτη ύλη είναι εφημερίδες, δηλ. η παρουσία οξυγόνου δημυργεί χρωμοφόρες ομάδες, με συνέπεια αναντίστρεπτο κιτρίνισμα της χαρτόμαζας, που η πρ οσθήκη Η,Ο, δεν μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψή του. Όλα τα πεψά ματα λεύκανσης με οξυγόνο το υ πίνακα 5 έγιναν δυό φορές και μετά από στα ηστική ανάλυσ η το διάστημα εμπιστοσύνης γ ια την % IS0 φωτεινότητα είναι ±ι.ο5. κάτι το οποίο είναι εμφα νές στο σχήμα 4...

6 3. Τεχν. XVM. EH"TLm:. ' Εχδ. ΤΕΕ, Υ, τπ)χ Tech. Ch ron. Sci. J. ΤCG, Υ, Να "[ 2 ΠΙνακας J Πεφαματικές ΣVνθήKες, απorελέσματα δtεργασίας ΠΙνακας 4. Πεφαμαηκές συνθήκες αποτελέσματα διεργασιας λ,εύkαvσης με οξυυ6νο απoμελaνωμένoυ πολτού απd εφημριδες λεύκανσης με οξυγ6νο απομελανωμένου πολτού απ6 περδικά. (επ,δραση της θερμοκρασiας). Table 4. Experimental conditions, results of ml1gazine ρυlρ Table 1 Experimental conditions, results of newspaper ρυlρ oxygen b1eaching. oxygen bleoching (temperalure effect) Κωδ. θερμοκρασία Αρχική %180 Δειγμ 'c πίεση Ο, Φωτεινότητα :bar απινο Ι \ Κωδ. Δειγμ απ/νο 0\ Αρχική πίεσηο, bar!ο 10 10!Ο ΝαΟΗ% κ.β Η,Ο, %κ.β. % [SO Φωτει νότητ α % Φω~εlνό~l1~α Kα~ά ISO ΠΙνακας 5. Πειραμαnκές συνθήκες. αποτελέσματα λεύκανσης με οξυγ6νο απομελaνωμένης χαρτ6μαζας απ6 έγχρωμο μηχα\ιqυραφrκ6 χαρτι. Table 5. Experimental ccnditions. results ο! colored fedger ρυlρ oxygen bleaching. ",,, 120 "'ο ΘερμOKραCΉα C Σχήμα J. Εm'δραση της θερμokρaσiας λεύκανσης σrην 1S0 φωτειvότητα κατερυασμένης με οξυγ6vo και ΗΡ:Ζ απομελαvωμtvης χαρτόμαζας από εφημερfδες Figure J InIluence of bleaching temperature Οπ the [SO brightness of oygen and hydrogen peroxide bleaching of dein1 ed newsp8per ρulρ. Από το σχήμα 4 παρατηρείται ότι αυξάνοντας την περιεκτικότητα του ΝαΟΗ μέχρι 4% Κ,β. αυξάνουμε την [SO φωτεινότητα μέχρι και 4,3 μονάδες σε σχέση με την αρχική φωτεινότητα της απομελανωμένης χαρτόμαζας. Αυτό δικαλογείται από την απομάκρυνση του εναπομείναντος ελαφρού χρώματος με την τεχνολογία της λεύκανσης με οξυγόνο, καθώς και από την απομάκρυνση της πολύ μικρής ποσότητας της λιγνίνης που περιέχεται στη λευκασμ.ένη χημική χαρτόμαζα του μη χανογραφικού χαρτύ. Μια άλλη παρατήρηση που ενισχύει την άποψη ότι η αύξηση της φωτεινότητας οφεί Κωδ. ΝαΟΗ Η,ο, Δειγμ % κ. β. %κ.β. Απόδοση % ** % [80 Φωτεινότητα απινο ' ΧωρΙς οξυγόνο" Η ξηρή απόδοση της λ"'κανσ ης (ξηρό βάρος μετά τη λεύκανση/ ξηρό βάρος μετά τη λεύκανση). λεται κυρίως στην αποχρωματική δράση του οξυγόνου είναι ότι η προσθήκη Η,Ο, δεν συντελεί στην αύξηση της [SO φωτεινότητας. Όταν η ποσότητα του ΝαΟΗ αυξάνεται, η ISO φω τεινότητα μετά από κάποια αρχική σταθεροποίηση ( στην περχή 46 % ΝαΟΗ) μειώv1':ται λόγω της αποικοδομητικής δράσης που υφίστανται τα άλλα συστατικά της χαρτόμαζας, δηλ. κυτταρίνη, ημικυτταρίνη,

7 Τ ε χν. Χρον. Επ ιστ. ΊΞ.Χδ. ΤΕΕ. V, τεύχ Tech. CJ,ron. Sci. J. ΤΙ Ω, Υ, Ν ο όπως φαίνεται και από τη μείωση της απόδοσης της λεύκανσης. Η απουσία οξυγόνου προκαλει τη μείωση της απόδοσης και της [SO φωτεινότητας, γεγσνός που εξηγείται από το ότι η δράση του αλκάλεως είναι φωτεινότητα της λευκασμένης χαρτόμαζας. Η παρουσία του ΗιΟ ι δεν είναι αποτελεσματική, όσον αφορά στην αύξηση της φωτεινότητας. Αυτή επιτυγχάνεται κυρίως λόγω της αποχρωματικής δράσης του οξυγόνου. λιγότερο εκλεκτική (μεγαλύτερες απώλειες των πολυσακχαριτών της χαρτόμαζας για την ίδια αύξηση της φωτεινότητας). Ί Φωtε,ν6tη,,, % ""tά ISO J Ι Ι 7 ι ι ' 1 1 ; ο 3.( 5 β 1, 10 Ίof'tlαi, Ι Ι ι._~~ I.:~ Σχήμα 4. ΕπΙδραση της περιεκτικότητας % κ.β. ΝαΟΗ στην 150 φωπιvότητα απομελαvωμέvης χαρτόμαζας από έγχρωμο μηχαvoγραφικ6 χαρτι Figυre 4. Influence ο! % w/ w ΝαΟΗ conbtent ΟΩ Ihe 150 brightness οι oxygen b/e.al'hing ΟΙ 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ deinked colored /edger ρυιρ. Η λεύκανση με σξυγόνο χαρτόμαζας που /;χει παραχθεί με απομελάνωση με έκπλυση παλαιών εφημερίδων και περδικών δεν είναι αποτελεσματική εξ αιτίας του αναντίστρεπτου κιτρινίσματος που υφίσταται η χαρτόμαζα. Το κιτρίνισμα γίνεται π έντονο με την παρουσία του οξυγόνου, την αύξηση της θερμοκρασίας, του ΝαΟΗ και την αύξηση της περιεκτικότητας % κατά βάρος ξηρής χαρτόμαζας, ενώ η χρήση του Η,ο, δεν είναι ικανή για την αποτροπή της μείωσης της φωτεινότητας. Η λεύκανση με οξυγόν ο χαρτόμαζας που έχει παραχθεί με απομελάνωση με έπλυση παλαύ έυχρωμου μηχανογραφικού χαρτύ προκαλεί αύξηση της φωτεινότητας από 86.5 % σε 90.8 % σε περιεκτικότητα ΝαΟΗ (ση με 4% σε τυπικές συνθήκες λεύκανσης (110 'c, Ih, περιεκτικότητα χαρτόμαζας ΙΟ %, ΙΟ bar πίεση οξυγόνου). ΠεροιτέΡω αύξηση του ΝαΟΗ μειώνει την απόδοση της λεύκανσης, ενώ μειώνει σταδιακά την [SO Eι.rx.αριστoύμε. την «Αθηναϊκή Χαρτοποιία ΑΕ» και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση του Χημείου της, γιατί επέτρεψε τη χρήση της συσκευή ELREPHO για τη μtτρηση της %[SO φωτεινότητας της χαρτόμαζας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ]. A.Dovis, S.Kinsella. " Recycled Paper: ΕχρodίηΒ Ihe myths", O_rb_Be νοl. 12, MaylJuoe 1990, Cathie Κ, GUMt D., j(wastepapen), Pira International 199~ ρ. 9334, Gehr ν., Kordsachia o~ ΡβΙΙ R.. Matz.lce W.. «Die 81eiche νοπ AIIpapier m.it chiorfreien de lίgnifiz.ierenden und ]jgninverandernen BIeichmilteln, Wocheoblatt fqr P_pierfabrikatioo, ν ο l ~ ρ CΙBΓ" D. Νοη chiorine ρυlρ and pθρeγ markets f rom a Euroρean perspeciive, 1993 Nonchlorine Bleachiag Cooference ProceedinB" MHler Freeman, San Francisco, Chap Nimmerfroh N..Suss H.U.. Jakob Η., «Chlorfreie Erzeugung.νοη Kraftzetlsto(f mogiich oder unmoglich)), Wocbeoblatt fur Papierfabrikatiop , 1 99 ~ PuIIiam Τ. Ι.. j(miiis draw from growing number of nonchlorine, TEF options)), ΡυΙρ &. Paper, 69{9). ρ. 73, ] Thomu C.D., Christofas Κ., Yee T.F., Μαιηοιιβ ν. ι.. Duxbury Ρ., ιιιηίιίαl ΜiIl Scale Ορι ί αιίζιιιίο π of αη Oxygen Stage for 81eaching Mixed Office Wasle., Part 2 1), Progress 10 Paper Recycl1ng, November 1995, Thomas C.D., Christofas κ., Yee T.F., MOBηotιo ν. ι., Duxbury Ρ., (ι ΙβΟΟΓΙΙΙΟΓΥ OpIimizotion of απ Ox ygen Stage for BIeaching Mixed Office WasIe part Ι. Ι ). Progre,s in Paper Recycling, November 1995, Jonson Α.Ρ., «O'iygen d e ΙίgnίfίcaΙίοn syslems flourish as miiis push for lower Kapρa levels», Pulp &. P!!Jper, νοl. 67, Νο 3, 1993, ρ \Ο. Gordon RowInndson, (rt)x ygen ΡυΙρ Bleac hing CUIS Woste EffIuenIs)), Chemical Engί.neering, Se ptember 3, 1] TeDch L., Harρer 5., ι ( OxygenbIeaching practices nnd benefits : <ιπ overview)), Τ_ρρί Ιουιηaι. νοl. 70, Ν ο. ]Ι 1987, ρ Naddeo R. Eur.Pat.Appl. ΕΡ S14,901, Naddeo R. Eur.Pat.AppL ΒΡ S42,147, ]992 ]4. Gierer J. «The che m.islry of delignific!!jliion, pilrt ΙΙ), Holzforshung, 36, ]982, ts. Y.Z.,Suzuki Τ~Οmοrί S., «Disco]oraIion of high yieid ρυlρs. Ι. Influcnce of ρη nnd bleo.ching οπ spruce ΤΜΡ». CelIulose Chem.Technology. 27, 1993, Ge J1entedt G., Zhang Ι., ((Pormation of Leucochromophores during high yie]d pulping and H2~ b]eachinp), Photochemutry of Llgnocellnloaic m.ateri_b. ACS Sy mposium Serie! $3 Ι, ]993, 129 ] Heitner c.. (clightlnduced yeliowing of woιχi coni8ining ρapeγs», Photochemuιry οι Lignocel1ul0.ic material., ACS Symposium Series S3L 1993, 22812

8 36 Τεχν. Χρον. Επ ιιπ. Έκδ. ΤΕΕ, ν, Τl'\";(. ] Ί~ch. Chron. Sci. J. TCG, ν. Νο Gierer J., Ιmsgβrd Ε, <ahe reaclions ο( lίιηίαι with oxygeo βnd hydrogen peroxide ίη alkoline medjβ», Svenak PapperItidnJn" π ο 80, 1977, Lauriol J. JeanMark el 31, ( Oisιribution des Mwes MoleeulILires de Ιη Cellulose par CΟUΡlβge chromotographie d'exclusinn par to.ίles diffusion de la lum ίe re 3UX petits an gles», Ηοlι:fοrιhun, > νοl...ι Ν ο. 4, Ljunggren S., «The Kinetics ο( Ιίιηίη renctions during oj(ygen bleoching ΡθΓΙ ι), No rdic ΡυΙρ and Papcr ReIeIrch J ο nrnι.ι, LJunggren S., I(The Kinetics of JίBηίπ reactions ΩυτίΠΒ oxygen bleaching : Parl 11», Nordic ΡοΙρ and P.per RoIoarcb 10nrnal, η Ο 3/1990, AIthouse Ε.Β. «Hydrogen Peroxide addi1ion 10 Εο bieaching slage.s is beneficial»), BleIching TecbnoIogy, Bergmnn Ε.Κ., Edwards ΙΙ., «Mode! aids design and operaiion of peroxide CTMPITMP ΒΙe:ιchίng system», BIeaching Technology, Miller Freeman 1989, 15916L 24. Heimburger S.A., Meng Τ,γ ~ «Blcaching of deinked Fiber ίη PυΙρeτ requires indepih chemica l a n a l ys i s~), Ροlρ &, Paper. Deccmber [99, Delpech F, Roberι Α., (ιqueιques cοnsίd e r:ιli οns relatives a lα deιίgnifίc:ιtίοn de.s vegelaux pnr ]' oxygene επ milieu alcalinh, CelluloIe Chem,Τechnοι., 27, Mc Ke]vey R.O., νβ Ω Drunen V.J., (ιοχυβε π Ρ Υ ΙρίηΒ of hardv.'nod5 and softwoods under oxygenricjι condiiions)), TappI JournaI, νοl. 61, Νο ]2, Derernber 1978, Klεpρe P.J. Knulseu P.c., J:ιcοbsen Ε, <<Oxygc n la lk:aj delignifix8 tion ΟΙ medium consisiency), Τιρρί Ιουτοιl, νοι 64. Νο. 6, June ]98], Hsu C.L., Hsie h J.S~ (Effects of nlas$ transfer οη mediumconsistency oxygen bleaching kineiics», Τιρρί Journal, νοl. 68, Ν ο ιι, November 1985, Hornsey 0., Perkin5 A.S.. Ayton 1, Muguet Μ.. ((Α miii survey of oxygen υιι)ίζι1ίοη ίη exltaclion and delignificalion processt:s)~, Tappl Journal,νο l. 74, Νο. 6, June 1991, lackson Μ.. CrOOn ιι., Nardi F~ «(Bleache.d fiber from OCO), Tappi Journa1. νο l. 77, Νο. 9, SepIembe r 1994, Nguyen X uan Truong, PCT. Ιnt.λΡΡι.wο 93 16, 226, De Ruvo A ~ Farstrad P.A~ Ha gen Ν.. U ρgr:ιding of ρυlρ from corrugated cnnt aine rs by oxygen delignίfi cai ion. Τιρρί Jonrnal, νοl. 69. Νο , ρ.ι00]ο Mar k:ham LD ~ Courchene C.E.. «(Oxygen bleaching of second ary fiber grade!\)), Τιρρί Journal, νηl. 71, Νο 12, December 1988, 168 ] Oarlington Β., ε ι :ΙΙ (ISecondary fiber cleoning and b]eaehing evaluaiiou of.. Iternatives». ΤλΡΡΙ Proceedin88 οι Ρυlρ Cooference, OrIando, USA 1992, Naddeo R., εl aj, ({ OxidaIive Methods offer ΑΙΙ εγπδ ιί νε 10 Chlorme B]eaching of Wastepapen), ΡυΙρ &, Paper, November 1992, Singh R.P~ The bleaching of ρυ]ρ, ΤΑΡΡΙ Press, ΑIΙ β πιβ 1991, ρ. [ Olm Ι ~ Teder.A., (ιτhe kinetics of oxygen Bleaching», Τιρρί Ιουτοι1, νο l. 62., Ν ο. ]2, Oecenlbe r 1979, Harisson Α.. 02 Dejjgnificacion Mo!Ures in[o Key Proces8 Segmenl 81 Modero Ν. Α, Fiber]ines.. ΡυΙρ &, Paper, November 1994, 55Π 39. Masura ν., De lίgn if i c 81ion ~nd degradation of Knlft ρυιρ during oxygen b]eaching. CeILDIo.e Chem.Tecbnol~ 27,1993,2012] Suess ΗΗ, Nimmer(roh N~ Hopf Β., «(Bleoching o f wastepaρe r ρυlρ changes and Ι ί ηιίι8ι; ΟΜ», Ρίιι. "th InternationaI waitepaper technology conference ProceedioBB, l ondon 1315/6/1996, ρ PUll H.J., Ackerman C.. GOII$c hing Ι~ «Bleachiug of w oo ιl conlaining ΟΙ wiih ΒllετηΒlίνε chemicais Possibilities and IinliIaIi Ons»), ΡίΓΒ "th!nteroational wastepaper technology confere.nce, Proceedings l ondon 13 15/6/ 1996, ρ Economou Α. Μ.., Economides o.g, VIyssides A,G. «Oxygtn bicikjιing o f second~ry fibers with 101'0' mech3 nicai conieni)), tιprogreb8 ίο Papel Re c Υcιin,:ι., ίη prus. 43. Μπενέτος Α., Νιά τσ ικα Κ.. Bλuσ (δης Α., Οι κονομιδης Δ, "Μ ελέ τ η απομελ ανωσίμότητα ς αθηνα'ίκών εφημερ ίδων)., Tεxνιιcά XPOVΙKά, Τόμ. Ι~, Tεύ,r;. 1 2, 1995, σε) Helmling 0., Sue$S H,U., Ευl W., (Είη ε Einfache Waschdeinking α ΙΙε fuer Ll,lb orunle r s u c hungeπj), Papior (Ο:ιrm st:ιd l), νωι 40, Νο. 9, 1986, s Ferguson L.D., "Deinking Chemistry. Parl Ι 'Ό Τιρρί JournaI, νο). 7S. Νο. 7. July 1992, Ferguson ι.ο., "Deink ing Chemistry Part IJ. ΤΔρρί lournai, νοι 7S., Νο.8, August 1992,4958. Aλέξανδρo~ Μ. Οικονόμου, Χημικός Μηχα ν ι κός ΕΜΠ, Υποψήφι ος Διδάκτορας ΕΜΠ, Δημήτριo~ Γ. Ο,κονομίδης, EΠΙKOUΡO ς Καθηγητή ; ΕΜΠ, Απόστολο.; Γ. Βλυσ(δης; EΠ IK Ouρoς Καθηγητή ς ΕΜπ. ΒΜΠ, Εργαστήρ Οργα ν ικής Χημικης Τε'lνο λογίας, Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βμηχανικών Διαδlκαοιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Ηρώω ν Πο λυτεχ νε(ου 9, Π ολυτεχνεύπολη Ζωγράφο υ, Αθήνα, τηλ , , Fax:

9 Τεχν. Χρσν. Eπισt. Έγ.δ. ΤΕΕ, ν, τειjχ Tech. Chroo. Sci. J. TCG, Υ, Νο E.xtended summary The Potential of the Applίcation of Oxygen Bleaching to Deinked Wastepaper ALEXANDROSM.ECONOMOU DIMITRIOS ο. ECONOMIDES APOSTOLOS. ο. VL YSSIDES Chemica! Engineer NTUA Assistant Professor of NTUA Assistant Professor of NTUA Abstract TbfJ presfjnt work relers Ιο the potential οι oxygen bleaching technology. applied to old paper coming lrom old newspapers. magazines and colored ItJdgers, alter their deinking by washing Through this stud~ ίι is shown th8t, in the case οι newspapers 8nd m8gazines, the oxygen bleaching under typiclli conditions is inefficient, ενεπ with the 8ddition οι hydrogen peroxide. Nevertheless, in Με Cllse οι colored ledgers ΒΩ [50 bnghtne.ss increase W8S achieved without hydrogen peroxide and optimum NaOH charge 4%, based οπ the weighl οι Ρυ!ρ with the dry ρυlρ. and paper manufacturers all over the worid are t'aced with mounting environmental, poiitical, and economic pressures to increase their offerings of products based οη, containing, secondary fίber ΟΓ b!eached, if required, with chiorinefree bieaching technologies. Oxygen based oxidative technology is one of. the most economically attractive nonchlorine b!eaching processes for contaminant removal, co!or stripping, and brightening of recycied pulp. Nevertheless, the comp!ex jjhenomena involved ίπ oxygen bleaching of secondary fibers obscure the potential of its application to the various recyc!ed paper grades. So, the present laboratory research was conducted ίη the order to elucidate the oxygen bleaching potential regarding newspapers, magazines and colored ledgers_ The process implemented ίπ our work includes two stages β) Deinking, consisting of pulping and washing ίπ a laboratory washing cell, b) Bleaching ίη pressurized, temperature controiled autoclaves. Handsheets were prepared from the deinked and the b!eached ρυιρ according Ιο the SCAN C26/MS method and theίr brightness was estimated according Ιο the ISO 2469 aπd 2470 methods through a CarI Zeiss ELREPHO Photometer. Ιπ the case of deinked ρυιρ [rom newspapers and magazines the oxygen bieaching was proved Ιο be inefficient. LΠ particular, βπ increase ίπ the bleaching temperature, and βη increase ίπ the percentage of w/w NaOH addition resulted ίπ reduction of the ISO brightness of the oxygen treated pulp. The iinprovement ίπ the ISO brightness of the oxygen treated pu!p, caused by the addition of Η 2 Ο 2 was ποι enough Ιο compensate for the ISO brightness 10ss of the deinked ρυ!ρ due to the irreversibie yellowing provoked by the alkaline oxygen treatmenl This can be attributed to the fact that the perhydroxy! radicals and anions created by the Η 2 Ο 2 ίπ θπ alkaline environment cannot ejίminate the chromophores, mainly carbonyi conjugated structures and quinoides produced when mechanica! pu1ps are oxygen bleached. Ιπ the case of deinked colored ledger ρυιρ, oxygen bieaching was proved to be efficienl Specifίcally, brightness was increased from 86.5 % to /0, the ISO under the foilowing experimentai bleaching conditions: ΙΙΟ c, ΙΟ % consistency, 1 h, 10 bar initial oxygen pressure, 4% NaOH. The investigation was focused οπ the NaOH effect οπ the ISO brightness of the bleached ρulρ, since the alkali, as indicated from previous research, is the most significant parameter of the oxygen bleaching process.. The results of Submitted: Ιυ/Υ Accepfe.d ΝΟΥ

10 38 Τεχν. Χρον. Επισι ' Εκ δ. ΤΕΕ. V. 'tf.ux Tech. Clυon. Sci. J. TCG. v. Νο 12 this investigation show that the increase of NaOH content to 4% wlw incr s.s the ISO brightn.ss,.nd.fler IeveIing οη.ffect ο η the ISO brighlness ίη the regίon of 46 % w/w ΝοΟΗ, f ulher increas. of ΝοΟΗ decreases th. ISO brighlness due 10 Ihe degradation of wood polysaccharίdes. The presence of oxygen is beneficia! concerning the IS0 brightness and the dry yieid of the oxygen bieached ρυιρ, indicating the color stripping action of oxygen ίη contrast Ιο ιhe Η 1 Ο 1 action, which does ηοι contribute to the [SO brίghlness enhancement of the bleached ρυιρ. AloIIndro8 Μ. Bconomou., Cnemical Engineer NTUA, Dimitrio8 G. BcoDomido., Assistant Professor of NTUA. AP08tOIOI G. Vly ido8, Assistant Professor of NTUA, Laboratory of Organic CnemicaI TecnnoIogy, Cnemica! Bogineering Deρanmen t, Division ιν, NationaI Tecnnicai University of Atnens, Zografus Camρus. IS7 80, TeL (+301) , (+301)173264, Fax. (+301)

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Αέριο χλώριο και υποχλωριώδη άλατα ιοξείδιο του χλωρίου Υπεροξείδιο του υδρογόνου Υπερµαγγανικό κάλιο Οξυγόνο

Αέριο χλώριο και υποχλωριώδη άλατα ιοξείδιο του χλωρίου Υπεροξείδιο του υδρογόνου Υπερµαγγανικό κάλιο Οξυγόνο ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΩΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΟ. Α.Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Σ.Ι. Παταρούδη,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ν. Κεφαλά, Α. Βασιλάκης, Λ. Ζουμπουλάκης Εργαστηριακή Μονάδα Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Για τους διαγωνιζόµενους Αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες, κατ αρχήν σας συγχαίρουµε για την εξαιρετική επίδοσή σας στην α φάση του 17 ου Πανελλήνιου Μαθητικού ιαγωνισµού Χηµείας, βάσει των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

2006 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-10 προς µια βάση Schiff

2006 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-10 προς µια βάση Schiff 26 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-1 προς µια βάση Schiff CH 3 O + CH 2 NH 2 Montmorillonit K-1 cyclohexane CH 3 NCH 2 Ph + H 2 O H 3 C CH 2 C 1 H 14 O (15.2) C

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999 Μεθοδολογία Οι δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

The fresher company. Andreas Thiel

The fresher company. Andreas Thiel 1 Επαγγελµατική φροντίδα ιµατισµού, φιλική προς το περιβάλλον Σεµινάριο για τα πλυντήρια του 2 Επαγγελµατική φροντίδα ιµατισµού, φιλική προς το περιβάλλον Σεµινάριο για τα πλυντήρια Μέρος 1ο: Σεµινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ

ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Μαΐου 2015 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Απομάκρυνσηφωσφόρου από τη δευτεροβάθμια εκροή της Ε.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Σ. Καλαντζή, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ 1,2-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ 1,2-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ 1,2-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ Ε.Σ. Βασιλειάδου, Α.Α. Λεμονίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 6 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο

4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο 4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο C 6 H 10 (82.2) + 4 H H 2 2 H + 4 H 2 (34.0) + sodium tungstate dihydrate + Aliquat 336. Na 2 W 4 2 H 2 (329.9) C 6 H 10 4 C 25 H 54 ClN (404.2) (146.1)

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος. καθηγητής: Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός ΤΑΞΗ Γ' ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ον/νυμο Τμήμα: Ημ/νια

Υπεύθυνος. καθηγητής: Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός ΤΑΞΗ Γ' ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ον/νυμο Τμήμα: Ημ/νια 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 ο Σχολικό Εργα στήριο Φυσικών Επιστημών Υπεύθυνος. καθηγητής: Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός ΤΑΞΗ Γ' ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ον/νυμο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD. Θεωρητικό υπόβαθρο. Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2. Οξείδωση Ενέργεια. Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια

ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD. Θεωρητικό υπόβαθρο. Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2. Οξείδωση Ενέργεια. Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD Θεωρητικό υπόβαθρο Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2 Οργανικά απόβλητα και µικροργανισµοί Οξείδωση Ενέργεια Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια οξείδωση Νέα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε το βασικό χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τις βάσεις κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΧΕIΡOΠΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 2 ΦΥΛΛΑ

ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΧΕIΡOΠΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 2 ΦΥΛΛΑ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΚΙΒ. ΒΑΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΛΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΛΛΑ 851218A ECO NATURAL 1500 1500 φύλλα 4,9 κιλά 851201 ECO 500 2000 φύλλα 5,6 κιλά ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΧΕIΡOΠΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 2 ΦΥΛΛΑ 851206

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ε. Σαματίδου, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Χ. Γεωργολιός Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νίκης, Τμήμα Χημείας, 54006 Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310-997884. e-mail: apm@chem.auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη 4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη H VCl 3 + 1 / 2 2 + 1 / 2 H 2 C 14 H 12 2 C 14 H 10 2 (212.3) 173.3 (210.2) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών οξείδωση αλκοόλη, κετόνη, καταλύτης µεταβατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Χ. Πολατίδης, Γ. Κυριάκου Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή µελετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη μη βιολογική που οφείλονται στη φύση των βιοκαταλυτών Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας,

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας, Σχολείο: Ημερομηνία Δειγματοληψίας.. Φύλλο Εργασίας Έλεγχος της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού του Σχολείου μας Γενικές πληροφορίες Τα φυσικά νερά περιέχουν διάφορες ουσίες οι οποίες είναι διαλυμένες και

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ε. Χάσα, Σ. Ν. Πανδής

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ε. Χάσα, Σ. Ν. Πανδής Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ε. Χάσα, Σ. Ν. Πανδής Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Φ.Ε.) ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Γ. Παλούμπα,

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ. Α.2 β. Α.3 β. Α.4 γ. A.5 α) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 13. β) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 122. ΘΕΜΑ Β B.1 α.

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

1024 Απόσπαση νερού από την 4-υδροξυ-4-µεθυλο-2-πεντανόνη

1024 Απόσπαση νερού από την 4-υδροξυ-4-µεθυλο-2-πεντανόνη NP 0 Απόσπαση νερού από την -υδροξυ--µεθυλο--πεντανόνη C H I CH CH H C CH - H H + H C CH H C CH C H I C H 0 (.) (.8) (98.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Απόσπαση Αλκοόλη, αλκένιο, κετόνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Ειδικό βάρος Οξύτητα Στερεό υπόλειμμα Λακτόζη Έλεγχος παστερίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 215. ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 Κ. Κόντη, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

XEROX RECYCLED+ A4/A3 80gr. υναµική Ανάπτυξη Οικολογικής Τεχνολογίας

XEROX RECYCLED+ A4/A3 80gr. υναµική Ανάπτυξη Οικολογικής Τεχνολογίας XEROX RECYCLED+ A4/A3 80gr υναµική Ανάπτυξη Οικολογικής Τεχνολογίας AGENDA Ευρώπη και Ανακυκλωµένο χαρτί Ηδυναµική της αγοράς Στρατηγική της Xerox για το Περιβάλλον και το χαρτί Επιλογή προµηθευτών χαρτιού

Διαβάστε περισσότερα

Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας

Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας Καθηγητή Γεωργίου Ι. Μαντάνη PhD, Dipl. Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ !Unexpected End of Formula l ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Γκέκας Γιώργος Δημητριάδου Άννα Τζελέπη Λαμπρινή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Πειράµατα Επιδείξεως Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Με το πείραμα αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και αισθητήρα ph Multilog, (όπου υπάρχει)

Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και αισθητήρα ph Multilog, (όπου υπάρχει) 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 2006 2007 Χημεία Α Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα ορίσουμε την ταχύτητα διάλυσης μιας στερεής ουσίας στο νερό και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων 1/3/2013 και 6/3/2013 Μάντζιου Μαρία χημικός ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Έλεγχοι Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Το ρυθμό απελευθέρωσης του φαρμάκου από το σκεύασμα Έλεγχο ταυτότητας και καθαρότητας της πρώτης ύλης και των εκδόχων( βάση προδιαγραφών)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2014 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Αριθμός ομάδας: Ονόματα διαγωνιζομένων: Στοιχεία Διαγωνιζόμενων 1) 2) 3) Σχολείο: Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

χαρακτηριστικά, ήτοι στα ολικά φαινολικά συστατικά, παράγωγα υδροξυκινναμωμικού οξέος, φλαβονόλες και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα.

χαρακτηριστικά, ήτοι στα ολικά φαινολικά συστατικά, παράγωγα υδροξυκινναμωμικού οξέος, φλαβονόλες και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ξηρός δυόσμος (Mentha viridis) είναι ένα δημοφιλές αρωματικό φυτό που χρησιμοποιείται ως συστατικό στη βιομηχανία τροφίμων, ως μέρος αρωματικών υλών στη μαγειρική και καταναλώνεται υπό μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 08/07/2007 Ποιος είναι οσκοπός της χρήσης του ΑΜΕΜ; Ηχρήση του ΑΜΕΜ στοχεύει στον περιορισμό της απότομης μεταβλητότητας των τιμών (market volatility), προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα