Η Δυνατότητα ΕφαρμΟΎής Λεύκανσης με ΟξυΎόνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Δυνατότητα ΕφαρμΟΎής Λεύκανσης με ΟξυΎόνο"

Transcript

1 Τε χν. Χρον. Επιστ. Έχδ. ΤΕΕ, V, τεύχ ΤCΙ;]l. ClιrurI. Sci. J. ΤC G, V, Νο Η Δυνατότητα ΕφαρμΟΎής Λεύκανσης με ΟξυΎόνο σε Απομελανωμένο Παλαιόχαρτο Α. Μ. ΟIΚΟΝΟΜΟΥ Δ. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α. r. ΒΛ ΥΣΙΔΗΣ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Περfληψη Στην παρούσα εργασ(α μελετήθηκε η δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου λεύκανσης με οξυγόνο απομελανωμέvoυ παλαιόχαρτου. Από αυτή τη μελtτη φα(νεται ότι όσον αφορά σπς εrpημερ(δες και τα ΠEptoδIKd η λεύκανσή τους με οξυγόνο σπς τυmκtς συvθήkες λεύκανσης ε(ναι αναποτελεοματική, ακόμα και με την προσθήκη υπεροξειδιου ΊΌυ υδρordvoq ενώ στην περιπτωση του έγχρωμου μηχavorpιaφικού χαρτύ εmτεύχθηκε αύξηση της φωπιvdrητας mm /SO από 86 σε 90.5 % χωρ(ς υπεροξε(δ του υδρουόνου με βiλrισrη κατά βάρος ανaλoy(α προστιθέμενου ΝαΟΗ 4%. 1. ΕIΣΑΓaΓΗ Η αναγκαιότητα ανακύκλωσης παλαιόχαρτου για περιβαλλοντικούς λόγους (για την παραγωγή ενός τόνου χαρτύ χρειάζονται 17 δένδρα [Ι]) αλλά και για οικονομικούς λόγους (φθηνότερη πρώτη ύλη) έχει επιβάλλει τόσο διεθνώς όσο και στον ελληvιkό χώρο τη χρήόη έως και 40 % (βαθμός χρησιμοποίησης) ανακυκλωμένων ή δευτερευουσών ινών (secondary fibers) στα προϊόντα χάρτου που καταναλώνονται, ποσοστό που παρουσιάζει αυξητικές τάσεις (2J. Βασικές διεργασίες για την παραγωγή εμπορεύσιμης χαρτόμαζας από παλαιόχαρτο είναι η απομελάνωση και η περρίζεται σημαντικά. Γ ι' αυτό και η λεύκανση με οξυγόνο και ενώσεις οξυγόνου, όπως όζον και υπεροξείδ του υδρογόνου παρουσιάζει το μεγαλύτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον [5,6J. Η μέθοδος λεύκανσης με οξυγόνο αποτελεί μία από τις π ελκυστικές οικονομικά μέθοδους για την απολιγνίνωση ανακυκλωμένων ινών και συντελεί στην αύξηση της φωτεινότητας, στην απομάκρυνση της λιγνίνης της ανακυκλωμένης χαρτόμαζας αλλά κα ι στην απομάκρυνση ξένων ουσιών. )'J>ωμάτων και μελανιών, πολλά από τα οποία οξειδώνοντα ι σε αλκαλικό περιβάλλον και χωρίζονται από τη χαρτόμαζα (711J. Βέβαια η παρουσία της λιγνίνης μαζί με χρώματα και μελάνια προκαλούν αρκετά πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις, που καθιστούν τη λεύκανση με οξειδωτικές ουσίες ένα «μαύρο κουτί) ως προς την εξήγηση των χημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια λεύκανσης της χαρτόμο ζας με οξυγόνο [12,\3J. Σε παρθένα χαρτόμαζα έχει διερευνηθεί η απολιγνινωτικ" δράση του οξυγόνου που φαίνεται ότι συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις; Κάτω από αλκαλικές συνθήκες δημυργούνται στο μακρομόρ της λιγνίνης καρβανιόντα και συζευγμένες καρβονυλικές δομές (π.χ. ορθοκινόνεςλ που προκαλούν το κιτρίνισμα λεύκανση. Απ'αυτές τις δύο διεργασίες η π της χαρτόμαζας [14]. Κιτρίνισμα το οποίο μπορεί να είναι αποφασιστική για την απόκτηση οικολογικά αποδεκτού αντιστρεπτό σε ρη της χαρτόμαζας μικρότερο του 11. όταν προιόντος (με «πράσινη ετικέτω» είναι η λεύκανση, στην νίζονται οι φαινολικές υδροξυλομάδες ή αναντίστρεπτο οποία υπάρχουν αυστηροί περιβαλλοντικοί περρισμοί, όπως ένα χαμηλό όρ του δείκτη ΑΟΧ των οργανοχλωριμέ νων ενώσεων στα υγρά απόβλητα (0.5 2kg/ln υγρών αποβλήτων) [3,4]. Συνεπώς, η εφαρμογή των συμβατικών μεθόδων λεύκανσης με χλώρ και οξείδ ια του χλωρίου σε ρη της χαρτόμαζας μεγαλύτερο του ΙΙ, όταν στο χρώμα συμμετέχουν KαρβOVΥλΙKές ομάδες (15,16.17J με την επακόλουθη δημυργια nυρηνόφιλων ανιόντων υδροϋπεροξειδίων που προστίθενται στις συζευγμtvες KαρβoVΥλΙKές δoμtς, με κύρ προϊόν ενδιάμεσα υδρο"περοξείδια (στο στάδ αυτό λαμβάνουν χώρα Υ1lO/Uf1θηια..' ΈΥινε δεκγή: 22JJ.1996

2 30 Τεχ ν. Χρov. E...:ισt. Έκδ. ΤΕΕ, ν, n:ύχ Tech. Chron. Sci. J. ΤCG, v, Ν ο Ι 2 πολλές δευτερεύουσες δράσεις, όπως απομεθυλιώσειι; συνήθης διόρκεια της διεργασίας είναι min. Το αποκαρβοξυλιώσεις, αυτοοξειδώσεις ενεδλών αλκαλικό περιβάλλον εξασφαλίζεται με προσθήκη ΝαΟΗ προκύπτοuoες από ανασχηματισμό παρακινολών με τη δημιouργία υπεροξειδίου το υ υδρογόνου κ.α.) [18,19]. Τα uδρoϋπερoξείδια υφίσταντα " α ) αφυδάτωση ή ομόλυση του υπεροξειδικού δεσμού και τη δημιouργία κινοειδών δομών που μπορούν να ανασχηματισθούν προς ενεδιόλες ή με τη συνέχεια της οξείδωσης να διασπασθεί ο αρωματικός δακτύλς και να παραχθούν οργανικά οξέα (παράγωγα μουκονικών οξέων). β) αναδιατάξεις που ανάλογα με τη δομή της λιγνίνης έχουν διαφορετικά προϊόντα (όπως βανιλίνη) μέσω ενδιάμεσων δξετανών στην περίπτωση στιλβενικών δομών ή παρακινονών στην nepintroon β αρυλαιθερικών δομών, οι οποίες με συνεχιζόμενη οξειδωτική δράση διασπώνται σε οργανικά οξέα [18,19,20,21J. Η απομάκρυνση των χρωμοφόρων δομών εκτός από την πλήρη οξειδωτική τους διάσπαση επιτυγχάνεται με τη δράση ανιόντων και ριζών υπεροξειδίων, όπως το ΟΟΗ ή σε ποσοστά από % ανάλογα με την περιεκτικότητα της πρώτης ύλης σε λιγνίνη [31,37,39]. Γενικά, ισχύει ότι όσο περισσότερο άλκαλι χρησιμοποιηθεί τόσο περισσότερα καρβανιόντα, δηλ. ενεργά κέντρα δράσης του οξυγόνου, θα δημυργηθούν και σαν άνω όρ για το % ΝαΟΗ είναι το 50% της περιεχόμενης στη χαρτόμαζα λιγν(νης (παραπάνω άλκαλι συνεισφέρει σημαντικά στην αποικοδόμηση της κυτταρίνης) [37]. Στην περίπτωση που η πρώτη ύλη είναι ανακυκλωμένες ίνες από μίγμα παλαιόχαρτων γραφείου, η π σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη, όσον αφορά στη χρήση οξυγόνου, η OXYPRO [7,8,34,351 έχει εφαρμοσθεί επιτυχώς όσον αφορά στον καθαρισμό, τον αποχρωματισμό και την αύξηση της φωτεινότητάς τους. Ωστόσο, ελάχιστες αναφορές (και μάλιστα εβδομάδες πριν δοθεί αυτή η εργασία προς έγκριση) υπάρχουν όσον αφορά στη διερεύνηση της τεχνολογίας λεύκανσης με οξυγόνο, ΟΟΗ που προέρχεται από το υπεροξείδ του υδρογόνου, στην περίπτωση που η πρώτη ύλη αποτελείται μόνο από κάτω από τις αλκαλικές συνθήκες λεύκανσης με οξυγόνο. Α κόμο κάι η διάσπαση του υπεροξειδίου του υδρογόνου παράγει οξυγόνο σε καλά διεσπαρμένη μορφή που υποβαηθά τη μεταφορά του μέσα στην ίνα [22,23, 24~ Η επιλογή των συνθηκώ ν διεργασίας βασίσθηκε σε προηγούμενες εργασίες που αφαρούν στην κατεργασία με οξυγόνο λιγνοκυτταρινούχων υλικών [251 παρθένας χαρτόμαζας θειικών (ΚΡάφτ) [9,11,26,27,28,291 παλαιών χαρτοκιβωτίων [30,31,32]. παλαιόχαρτου γραφείου office waste) [7,8,33,34,35]. (mixed εφημερίδες ή μόνο από περδικά ή μόνο από έγχρωμο μηχανογραφικό χαρτί. Σύμφωνα με τις αναφόρές αυτές, η μέθοδος λεύκανσης με οξυγόνο είναι ακατάλληλη για τη λεύκανση απομελανωμένης χαρτόμαζας από παλαιές εφημερίδες και περδικά, ακόμα και ως προ κατεργασία για την επακόλουθη λεύκανση με υπεροξείδ του νατρίου και υδροθειώδες [40,41]. Ο πρώτος στόχος της παρούσας εργασίας (που σχεδόν συμπίπτει χρονικά με τις προαναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο εργασίες) είναι η διερεύνηση της Η αύξηση της πίεσης του οξυγόνου υποβοηθά την μεταβολής της φωτεινότητας κατά ISO απομελανωμένου απομάκρυνση της λιγνίνης αλλά και τον αποχρωματισμό παλαιόχαρτου προερχόμενου από αθηναϊκές εφημερίδες για όλα τα είδη της χαρτόμαζας [25,34,36,37]. Ειδικά στην και περδικά που υφίσταται τη διεργασία με οξυγόνο σε περίπτωση του εργαστηριακού αντιδραστήρα που χρησιμοποιήθηκε, όπου δεν υπάρχει η ανάδεuoη της χαρτόμαζας, όπως σε πιλοτικές ή βμηχανικές εγκαταοτάσεις, έχει επιβεβαιωθεί με δοκιμαστικά πειράματα σε πολλές πρώτες ύλες η ανάγκη εφαρμογής σχετικά μεγάλης πίεσης (μεγαλύτερης των 10 bar) για την τυπικές συνθήκες με ή χωρίς υπεροξείδ του υδρογόνου. Ο δεύτερος στόχος είναι η διερεύνηση της μεταβολής της φωtεινότητας κατά ISO απομελανωμένου παλαιόχαρτου προερχόμενου από έγχρωμο μηχανογραφικό χαρτί που υφίσταται τη διεργασία με οξυγόνο σε τυπικές συνθήκες με ή χωρίς υπεροξείδ του υδρογόνου. Στην προκειμένη καλύτερη διάχuoη του οξυγόνου στη διαβρεγμένη ίνα. Η περίπτωση, μελετήθηκε η επίδραση της π σημαντικής πίεση των ΙΟ bar είναι μια τιμή πίεσης που εφαρμόζεται μεταβλητής στη λεύκανση με οξυγόνο [42], της σε συγκεκριμένη εγκατεστημένη τεχνολογια [27~ περιεκτικότητας ΝαΟΗ % κατά βόρος ξηρής χαρτόμαζας Η διεξαγωγή της λεύκανσης σε περιεκτικότητες στη φωτεινότητα της λευκασμένης χαρτόμαζας, για την μεγαλύτερες του 10% μειώνει τον κίνδυνο καναλοποίησης εύρεση της βέλτιστης περιεκτικότητας ΝαΟΗ, για τη (chaneiiing) της ροής του αερίου [38]. Η θερμοκρασία της διεργασίας κυμαίνεται μεταξύ c, ενώ η λεύκανση με οξυγόνο σε τυπικές συνθήκες,

3 Τεχν. Χρ ον. Eπισt. ΈΧδ. ΤΕΕ, ν, τεύχ. 12 )996 Tech. Chron. Sc ί. J. TCG, ν, Να ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2.1 Πρώτη όλ η α) εφημερίδες: η επιλογή τους περιγράφεται λεπτομερώς Στη διήθηση του αιωρήματος ινώ ν, προς σχηματισμό «πίτα9> απομελανωμένης χαρτόμαζας. 2,3. ΛBύιcαναη σε προηγούμενη εργασία (43,44J. Συνοπτικά επελέχθησαν Η λεύκανση πραγματοποιείται σε βόμβεςαυτόκλειστα οι 12 αθηναϊκές εφημερίδες με τα μεγαλύτερα ποσοστά πωληθέντων φύλλων β) περδικά : ανάλογη διαδικασία επιλογής έγινε και σ' αυτή την περίπτωση γ) έγχρωμο μηχανογραφικό χαρτί ' από το Τμήμα Μηχανογράφησης του ΕΜΠ. 2,2. ΑπομΒλάνωαη Το παλαιόχαρτο απομελανώνεται με πλύσιμο, για όλες τα είδη παλαιόχαρτου έτσι ώστε να έχουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα, σύμφωνα με την τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί λεπτομερώς σε προαναφερθείσες δημοσιεύσεις (45,46J. Σε γενικές γραμμές η πειραματική διαδικασία συνίσταται: Στην πολτοποίηση σε αλκαλικό περιβάλλον με τη χρήση τασιενεργού για την αποκόλληση των μελανιών και την παράσυρσή τους στην υδατική φάση, καθώς και υπεροξειδίου του υδρογόνου για την αποφυγή κιτρινίσματος, όπως και υδρύαλου για τη σταθεροποίηση του υπεροξειδίου του υδρογόνου και της διασποράς των μελανιών (45,46J. ΟΙ συνθήκες πολτοποίησης για τις εφημερίδες και το μηχανογραφικό χαρτί είναι Ih : 220 rpm και ΙΟ min : 660 rpm, σε 45 'c. 5% περιεκτικότητα ξηρών ινών στο μίγμα με τα παρακάτω χημικά αντιδραστήρια: ΝαΟΗ 1.2% Κ,β, υδρύαλο: 3.0% κβ., μη νικό τασlενεργό (Dowfax 9Ν9 αιθυξυλιωμένη αλκυλοφαινόλη) : 0.8% κ.β., Η,ο, 1.0% Κ,β. ( Προηγήθηκε τεμαχισμός της πρώτης ύλης σε μικρά κομματάκια και εμποτισμός της με τα χημικά αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 46 ± 2 'c για 15 min και περιεκτικότητα ξηρών ινών στο μίγμα Ι5% Κ,β.). Π έντονες συνθήκες ανάδευσης και θερμοκρασίας εφαρμόσθηκαν στην περίπτωση που η πρώτη ύλη είναι περδικά : Ι h 440 rpm, 30 min : 660 rpm, σε 65 ± 3 'c. Στην απομάκρυνση των αποκολλημένων μελανιών σε κελί έκπλυσης. όπου το αιώρημα των ινών (περιεκτικότητα ξηρών ινών 1.5% κ.β.) για 20 min αναδεύεται έντονα (1700 rpm), αναπτύσσοντας κατ' αυτό τον τρόπο φυγόκεντρες δυνάμεις που με τη βοήθεια της συνεχούς ροής νερού (Ι lt/min) διώχνουν τα μελάνια προς τα τοιχώματα του κελύ, όπου υπάρχουν κόσκινα 160 rnesh που συγκρατούν τις {νες, ενώ αφήνουν μελάνια, αντιδραοτήρια και πλφωτικά υλικά να φύγουν. χωρητικότητας Ι20 ml θερμαινόμενα σε ελαιόλουτρο και τα βήματα της πειραματικής διαδικασίας παρουσιάζονται παρακάτω [42] : α) Εμποτισμός διαβροχή του απομελανωμένου πολτού με το διάλυμα δlεpγασlας για 5 min (με τη χρήση ραβδύ). β) Γέμισμα κατά 7080 % της βόμβας αυτόκλειστου με τον πολτό. γ) Συνεχής δχέτευση οξυγόνου πίεσης 2 bar, για 2 min. δ) Γέμισμα του αντιδραστήρα με ΙΟ b. r οξυγόνου. ε) Παροκολούθηση της ανόδου της πίεσης και θερμοκρασίας του αυτόκλειστου. στ) Χρονομέτρηση από τη στιγμή σταθεροποίησης της πίεσης και της θερμοκρασίας. ζ) Στο τέλος χρόνου, ψύξη του αντιδραστήρα για 15 min. η) Αποσύνδεση παροχής οξυγόνου άνοιγμα τού αντιδραστήρο. θ) Διήθηση του πολτού. ι) Έκπλυση με 500 ml ζεστού απνισμένου νερού (50 'C), εμποτισμός με 200 ml 0,05 Ν H2S04. κ ) Έκπλυση με απνισμένο νερό, μέχρι ουδέτερου ρη διηθήματος. Πρέπει να τονισθεί ότι στην περίπτωση που χρησιμοποιείται το υπεροξείδ του υδρογόνου, το διάλυμα της διεργασίας, με το οποίο γίνεται ο εμποτισμός στο πρώτο βήμα της δlερίασίας, περιέχει τη ν ποσότητα του υπεροξειδίου του υδρογό νου (σε γραμμάρια) που εξασφαλίζει την επιθυμητή κατά βάρος ξηρής χαρτόμαζας περιεκτικότητα (I,L5,, 2.5 %) Kα~ασιcBυή φόλλων Mέ~ρηαη λbυιc6~η~ας Από την «πίτα» των ινών που σχηματίζεται μετά τη ν τελική διήθηση (μετά τη λεύκανση ή μετά την απομελάνωση) λαμβάνεται η απαιτούμενη ποσότητα για την κατασκευή 35 φύλλων (ανάλογα με τη μάζα της «πίτα9». που το καθένα έχει ξηρό βάρος περίπου Ι5 gr. Η κατασκευη των φ ύλλων έγινε με τις συσκευές LorenIzen & WeIIre σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο SCAN C26/M5. Η λευκότητα των φύλλων αυτών μετριέται με φωτόμετρο ELREPHO (eleclric refjectance photomerer της Κ.ΓΙ Zeiss) σύμφωνα με τις πρότυπες μεθόδους ISO 2469 &

4 32 Τ ε χν. Χρον. Enlm. "Εκδ. η:lξ, ν, ΤΕύχ. 12 ΙΙ)96 Tech. Chron. Sci. J. TCG, ν, Νο [18J. Ο μέσος όρος των τιμών λευκότητας των φύλλων θεωρείται ως η λευκότητα του τελικού προϊόντος. 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συ~ήkες λεύκανσης και τα αποτελέσματα ΠO~ αφορούν την Elrepho (lso) φωτεινότητα παρουσιάζονται σε 5 πίνακες και σε 5 σχήματα. Οι πίνακες 1,2,3 και στα σχήματα 1,2,3, αφορούν στις εφημερίδες, ενώ ο πίνακας 4 τα περδικά και ο πίνακας 5 και το σχήμα 4 το έγχρωμο μηχανογραφικό χαρτί Σε όλους τους πίνακες η πρώτη σειρά δείχνει την [SO φωτεινότητα της απομελανωμένης χαρτόμαζας. Οι ξηρές αποδόσεις των απομελανώοεων εξαρτώνται από το είδος της πρώτης ύλης. Έτσι για τις εφημερίδες οι ξηρές αποδόσεις είναι από 75 έως 78%, στα περδικά από 46 έως 49 % και στο έγχρωμο μηχανογραφικό χαρτί από 85 έως 88%. Η χαμηλή απόδοση στην απομελάνωση περδικών οφείλεται στις π έντονες συνθήκες πολτοποίησης που εφαρμόσθηκαν, καθώς και στο υψηλότερο ποσοστό ανόργανων ουσιών των περδικών (24 38 % στα περδικά, % στις εφημερίδες και μηχανογραφικό χαρτι). Βέβαια, π κατάλληλη μέθοδος για την απομελάνωση των περδικών είναι η επίπλευση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν εφαρμόσθηκε, γιατί το εργαστήρ μας δεν είχε ακόμη προμηθευθεί το κελί επίπλεuσης. Για να βρούμε το διάστημα εμπιστοσύνης των μετρήσεων των τιμών της ISO φωτεινόττ1τας των λευκασμένων χαρτόμαζων (μετά από απομελάνωση εφημερίδων και περδικώνλ πραγματοποιήθησαν 2 σειρές είναι ΙΟ%, ενώ στον πίνακα 3 η περιεκτικότητα % κ.β. ΝαΟΗ είναι 2% και η % κ.β. Η,Ο, είναι 1.5 %. Από τον πίνακα 1 και το σχήμα Ι φαίνεται ότι η διεργασία με οξυγόνο σε αλκαλικό περιβάλλον ελαττώνει τη φωτεινότητα της απομελανωμένης χαρτόμαζας από εφημερίδες. Η αύξηση της κ.β. περιεκτικότητας του ΝαΟΗ προκαλεί μείωση της φωτεινότητας. Η προσθήκη Η,ο, επιδρά θετικά στη φωτεινότητα της χαρτόμαζας, αλλά αυτές ΟΙ τιμές της φωτεινότητας είναι ακόμα χαμηλότερες από τις αντίστοιχες της απομελανωμένης χαρτόμαζας. Η παρουσία οξυγόνου δεν επιδρά ουσιαστικά στη φωτεινότητα της χαρτόμαζας. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν ότι η παραγωγή χρωμοφόρων ομάδων (κινοειδή που δεν υφίστανται τελική οξείδωση) κατά τη διεργασία είναι σημαντική και οφείλεται κυρίως στις αλκαλικές συνθήκες της κατεργασίας. Είναι εμφανές ότι οι ελεύθερες ρίζες και τα υπερυδροξυλιανιόντα (ΟΟΗ, ΟΟΗ) που δημυργούνται από το Η,ο, δεν είναι αρκετά για την εξάλειψή τους. Η αναποτελεσματικότητα λεύκανσης με οξυγόνο, όπως φάνηκε από τα πρώτα αποτελέσματα, ώθησε την έρευνα στη βασική μελέτη της επίδρασης άλλων σημαντικών παραγόντων στη διαδικασία λεύκανσης, όπως του λόγου στερεού προς υγρό στο μίγμα λεύκανσης και της θερμοκρασίας λεύκανσης, όπως παρουσιάζονται στους πίνακες 2,3 και τα σχήματα 2,3 αντίστοιχα. ΠΙΥακας J. fleiραμatlkt, συυθήκει; απoτελtσματa διεργασιας λεύκαυσης με οςυγόυο απoμελαyωμiyoυ πολτού από εφημεριδες (επfδρaση της περ/πrς!ι κ.β ΝαΟΗ) Tab/e J. Experimenιa/ condiiions, resυjts οι oxygen b/eaching οι deinked DeWSp8per ΡυJΡ (% ΝαΟΗ effcct) τριπλών πειραμάτων λεύκανσης σε απομελανωμένη χαρτόμαζα από εφημερίδες που δίνουν τυπική απόκλιση Sy = και διάστημα εμπιστοσύνης ίσο με ± και άλλες 2 σειρές τριπλών πειραμάτων λεύκανσης σε απομελανωμένη χαρτόμαζα από περδικά που δίνουν τυπική απόκλιση " = και διάστημα εμπιστοσύνης ίσο με ± Σε όλους τους πίνακεζ, η θερμοκρασία, ο χρόνος λεύκανσης και ο λόγος στερεού; UΎρό είναι σταθερές και ίσες με 110 'c, 60 min και 1:10 αντίστοιχα, ενώ κάθε περιεκτικότητα αντιδραστηρίου είναι κατά βάρος ξηρών ινών στο μίγμα λεύκανσης. Στον πίνακα 5 η κατά βάρος Κωδ. Δειγμ απ!νο ΟΙ Αρχική πίεση ΟΙ bar ΙΟ 10 ΝαΟΗ% κ.β Η,Ο, %κ.β % [SO ΦωΤΕινότητα ,1 54, ,3 57, περιεκτικότητα των ξφών ινών στο μίγμα λεύκανσης

5 Τεχν. Χραν. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Υ, τεύχ Tech. ChrOll. Sci. J. TCG, Υ, Να % Φωτ&ινότητα ΙCα~ά ISO Επιπλέον, από τον π ίνα κα 3 κα ι το σχήμα 3 παρατηρε(ται ότι η θερμο κρ ασ ία εmδρά αρνητι'κά στη φωτεινότητα της χαρτόμαζας, όπως και η παρουσία οξυγόνου ακόμα και στη χαμηλότερη θερμοκρασία. Αυτό δείχνει ότι με τη δράση του οξυγόνου η διαδικασία απολιγν1νωσης που ευνοείται και με τη ν αύξnση της θερμοκρασίας παράγει χρωμοφόρες ομ άδες που καθιστούν και τη χρήση Η Ι Ο 2 αναποτελεσματική. Έτσ~ διαπιστώνεται ότι είναι αδύνατη η ταυτόχρονη λεύκανση και απολιγνίνωση με οξυγόνο απομελανωμένης χα ρτόμαζας από εφημερίδες. Σχήμα Ι. %ΝααΙ Βπ(δραση Γης περ ιεκτικdτητας %ΝαΟΗ, %Η, ( % κ.β ξηρής χαρτόμαζας) στηι) ISO φωτε ι νdτητα Γης «λεuκασμivης» με oζuydvo απομελανωμινης χαpτdμαζας απd εφημερ(δες. Figure Ι. In flue.nce ο/ Ihe NaOH & Η202 conieni ($ ιν/ιν oven drie.d ρυ/ρ) οπ newspι1pe.r pulp. Ihe ISO brjghiness ο/ oxygen bleached deinked Από τ ον π{ νακα ~ όπως και από το σχήμα ~ φαίνεται ότι η φωτεινότητα της χαρτόμαζας αυξά νεται με την αύξηση του λόγου στερεού : υγρό, κάτι που αποδίδεται στη ν καλύτερη δράση του Η,Ο, σε μέτριες περιεκ τι κότ ητες χαρτόμαζας (medium consistency). Η αύξηση της περιεκτικότητας του Η,Ο, από Ι5 σε ' % ευνοει τη φωτεινότητα της χαρτόμαζας, περισσότερο όταν διπλασιάζουμε το λόγο στερεού: υγρό από 1 : 20 σε 2 : 20 (η περαιτέρω αύξηση του λόγου σε 3 : 20 δεν επιδρά. στη φωτεινότητα). Το κιτρίνισμα όμως της χαρτόμαζας είναι αναντίστρεπτο, σαφής ένδειξ η της δημυργίας συζευγμtνων καρβονυλικών ομάδων σ ε αυξημένο ρη. Π(vαKaς 2 Πειρaματ/κtς συνθή/(ες /(Qf απoτελtσματα διερyασfaς λεύkαvσης με οξυγόυο απομελανωμένης χαρτόμαζας απd εφημερ(δες (επ(δραση του λdυου στερεού προς uypd). Table 2 ExpcrimentBI conditions" resu/is οι newspι1pθr ρυ/ρ oxygen b/eaching (solid liquid ΓΒιίο effect). Κωδ. Δειγμ απ/νο Λόγος στερεού: υγρό ΝαΟΗ % κ.β. Η,ο, % κ.β. % ISO Φωτεινότητα 6Ι : 20 Ι : \0 2: Ι : : ls S : Φω~.ινό~η~α Kα~ά ISO % :a φ ~ ::ι :;; ~ ~ ~ '" '" ",.., Σχήμα 2 Επ(δραση του λόγου στερεού προς υύρό στηι) JSO φωτειυόγητα /(ατερυασμ.έυου με οξυυόυο και ΗΡ2 απσμελavωμfvης χαρτόμαζας από εφημερίδες. Figure 2 In[/uence οι so1id /jquid ratjo ΟΠ the ISO briglιtness οι oygen Bnd hydrogen peroxjde b/eaching σι dejnked newspaper ρυ/ρ. Από τον πίνακα 4 διαπιστώνεται ότι στην περίπτωση που η πρώτη ύλη είναι περδικά, ισχύει ότι και στην περίπτωση που η πρώτη ύλη είναι εφημερίδες, δηλ. η παρουσία οξυγόνου δημυργεί χρωμοφόρες ομάδες, με συνέπεια αναντίστρεπτο κιτρίνισμα της χαρτόμαζας, που η πρ οσθήκη Η,Ο, δεν μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψή του. Όλα τα πεψά ματα λεύκανσης με οξυγόνο το υ πίνακα 5 έγιναν δυό φορές και μετά από στα ηστική ανάλυσ η το διάστημα εμπιστοσύνης γ ια την % IS0 φωτεινότητα είναι ±ι.ο5. κάτι το οποίο είναι εμφα νές στο σχήμα 4...

6 3. Τεχν. XVM. EH"TLm:. ' Εχδ. ΤΕΕ, Υ, τπ)χ Tech. Ch ron. Sci. J. ΤCG, Υ, Να "[ 2 ΠΙνακας J Πεφαματικές ΣVνθήKες, απorελέσματα δtεργασίας ΠΙνακας 4. Πεφαμαηκές συνθήκες αποτελέσματα διεργασιας λ,εύkαvσης με οξυυ6νο απoμελaνωμένoυ πολτού απd εφημριδες λεύκανσης με οξυγ6νο απομελανωμένου πολτού απ6 περδικά. (επ,δραση της θερμοκρασiας). Table 4. Experimental conditions, results of ml1gazine ρυlρ Table 1 Experimental conditions, results of newspaper ρυlρ oxygen b1eaching. oxygen bleoching (temperalure effect) Κωδ. θερμοκρασία Αρχική %180 Δειγμ 'c πίεση Ο, Φωτεινότητα :bar απινο Ι \ Κωδ. Δειγμ απ/νο 0\ Αρχική πίεσηο, bar!ο 10 10!Ο ΝαΟΗ% κ.β Η,Ο, %κ.β. % [SO Φωτει νότητ α % Φω~εlνό~l1~α Kα~ά ISO ΠΙνακας 5. Πειραμαnκές συνθήκες. αποτελέσματα λεύκανσης με οξυγ6νο απομελaνωμένης χαρτ6μαζας απ6 έγχρωμο μηχα\ιqυραφrκ6 χαρτι. Table 5. Experimental ccnditions. results ο! colored fedger ρυlρ oxygen bleaching. ",,, 120 "'ο ΘερμOKραCΉα C Σχήμα J. Εm'δραση της θερμokρaσiας λεύκανσης σrην 1S0 φωτειvότητα κατερυασμένης με οξυγ6vo και ΗΡ:Ζ απομελαvωμtvης χαρτόμαζας από εφημερfδες Figure J InIluence of bleaching temperature Οπ the [SO brightness of oygen and hydrogen peroxide bleaching of dein1 ed newsp8per ρulρ. Από το σχήμα 4 παρατηρείται ότι αυξάνοντας την περιεκτικότητα του ΝαΟΗ μέχρι 4% Κ,β. αυξάνουμε την [SO φωτεινότητα μέχρι και 4,3 μονάδες σε σχέση με την αρχική φωτεινότητα της απομελανωμένης χαρτόμαζας. Αυτό δικαλογείται από την απομάκρυνση του εναπομείναντος ελαφρού χρώματος με την τεχνολογία της λεύκανσης με οξυγόνο, καθώς και από την απομάκρυνση της πολύ μικρής ποσότητας της λιγνίνης που περιέχεται στη λευκασμ.ένη χημική χαρτόμαζα του μη χανογραφικού χαρτύ. Μια άλλη παρατήρηση που ενισχύει την άποψη ότι η αύξηση της φωτεινότητας οφεί Κωδ. ΝαΟΗ Η,ο, Δειγμ % κ. β. %κ.β. Απόδοση % ** % [80 Φωτεινότητα απινο ' ΧωρΙς οξυγόνο" Η ξηρή απόδοση της λ"'κανσ ης (ξηρό βάρος μετά τη λεύκανση/ ξηρό βάρος μετά τη λεύκανση). λεται κυρίως στην αποχρωματική δράση του οξυγόνου είναι ότι η προσθήκη Η,Ο, δεν συντελεί στην αύξηση της [SO φωτεινότητας. Όταν η ποσότητα του ΝαΟΗ αυξάνεται, η ISO φω τεινότητα μετά από κάποια αρχική σταθεροποίηση ( στην περχή 46 % ΝαΟΗ) μειώv1':ται λόγω της αποικοδομητικής δράσης που υφίστανται τα άλλα συστατικά της χαρτόμαζας, δηλ. κυτταρίνη, ημικυτταρίνη,

7 Τ ε χν. Χρον. Επ ιστ. ΊΞ.Χδ. ΤΕΕ. V, τεύχ Tech. CJ,ron. Sci. J. ΤΙ Ω, Υ, Ν ο όπως φαίνεται και από τη μείωση της απόδοσης της λεύκανσης. Η απουσία οξυγόνου προκαλει τη μείωση της απόδοσης και της [SO φωτεινότητας, γεγσνός που εξηγείται από το ότι η δράση του αλκάλεως είναι φωτεινότητα της λευκασμένης χαρτόμαζας. Η παρουσία του ΗιΟ ι δεν είναι αποτελεσματική, όσον αφορά στην αύξηση της φωτεινότητας. Αυτή επιτυγχάνεται κυρίως λόγω της αποχρωματικής δράσης του οξυγόνου. λιγότερο εκλεκτική (μεγαλύτερες απώλειες των πολυσακχαριτών της χαρτόμαζας για την ίδια αύξηση της φωτεινότητας). Ί Φωtε,ν6tη,,, % ""tά ISO J Ι Ι 7 ι ι ' 1 1 ; ο 3.( 5 β 1, 10 Ίof'tlαi, Ι Ι ι._~~ I.:~ Σχήμα 4. ΕπΙδραση της περιεκτικότητας % κ.β. ΝαΟΗ στην 150 φωπιvότητα απομελαvωμέvης χαρτόμαζας από έγχρωμο μηχαvoγραφικ6 χαρτι Figυre 4. Influence ο! % w/ w ΝαΟΗ conbtent ΟΩ Ihe 150 brightness οι oxygen b/e.al'hing ΟΙ 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ deinked colored /edger ρυιρ. Η λεύκανση με σξυγόνο χαρτόμαζας που /;χει παραχθεί με απομελάνωση με έκπλυση παλαιών εφημερίδων και περδικών δεν είναι αποτελεσματική εξ αιτίας του αναντίστρεπτου κιτρινίσματος που υφίσταται η χαρτόμαζα. Το κιτρίνισμα γίνεται π έντονο με την παρουσία του οξυγόνου, την αύξηση της θερμοκρασίας, του ΝαΟΗ και την αύξηση της περιεκτικότητας % κατά βάρος ξηρής χαρτόμαζας, ενώ η χρήση του Η,ο, δεν είναι ικανή για την αποτροπή της μείωσης της φωτεινότητας. Η λεύκανση με οξυγόν ο χαρτόμαζας που έχει παραχθεί με απομελάνωση με έπλυση παλαύ έυχρωμου μηχανογραφικού χαρτύ προκαλεί αύξηση της φωτεινότητας από 86.5 % σε 90.8 % σε περιεκτικότητα ΝαΟΗ (ση με 4% σε τυπικές συνθήκες λεύκανσης (110 'c, Ih, περιεκτικότητα χαρτόμαζας ΙΟ %, ΙΟ bar πίεση οξυγόνου). ΠεροιτέΡω αύξηση του ΝαΟΗ μειώνει την απόδοση της λεύκανσης, ενώ μειώνει σταδιακά την [SO Eι.rx.αριστoύμε. την «Αθηναϊκή Χαρτοποιία ΑΕ» και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση του Χημείου της, γιατί επέτρεψε τη χρήση της συσκευή ELREPHO για τη μtτρηση της %[SO φωτεινότητας της χαρτόμαζας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ]. A.Dovis, S.Kinsella. " Recycled Paper: ΕχρodίηΒ Ihe myths", O_rb_Be νοl. 12, MaylJuoe 1990, Cathie Κ, GUMt D., j(wastepapen), Pira International 199~ ρ. 9334, Gehr ν., Kordsachia o~ ΡβΙΙ R.. Matz.lce W.. «Die 81eiche νοπ AIIpapier m.it chiorfreien de lίgnifiz.ierenden und ]jgninverandernen BIeichmilteln, Wocheoblatt fqr P_pierfabrikatioo, ν ο l ~ ρ CΙBΓ" D. Νοη chiorine ρυlρ and pθρeγ markets f rom a Euroρean perspeciive, 1993 Nonchlorine Bleachiag Cooference ProceedinB" MHler Freeman, San Francisco, Chap Nimmerfroh N..Suss H.U.. Jakob Η., «Chlorfreie Erzeugung.νοη Kraftzetlsto(f mogiich oder unmoglich)), Wocbeoblatt fur Papierfabrikatiop , 1 99 ~ PuIIiam Τ. Ι.. j(miiis draw from growing number of nonchlorine, TEF options)), ΡυΙρ &. Paper, 69{9). ρ. 73, ] Thomu C.D., Christofas Κ., Yee T.F., Μαιηοιιβ ν. ι.. Duxbury Ρ., ιιιηίιίαl ΜiIl Scale Ορι ί αιίζιιιίο π of αη Oxygen Stage for 81eaching Mixed Office Wasle., Part 2 1), Progress 10 Paper Recycl1ng, November 1995, Thomas C.D., Christofas κ., Yee T.F., MOBηotιo ν. ι., Duxbury Ρ., (ι ΙβΟΟΓΙΙΙΟΓΥ OpIimizotion of απ Ox ygen Stage for BIeaching Mixed Office WasIe part Ι. Ι ). Progre,s in Paper Recycling, November 1995, Jonson Α.Ρ., «O'iygen d e ΙίgnίfίcaΙίοn syslems flourish as miiis push for lower Kapρa levels», Pulp &. P!!Jper, νοl. 67, Νο 3, 1993, ρ \Ο. Gordon RowInndson, (rt)x ygen ΡυΙρ Bleac hing CUIS Woste EffIuenIs)), Chemical Engί.neering, Se ptember 3, 1] TeDch L., Harρer 5., ι ( OxygenbIeaching practices nnd benefits : <ιπ overview)), Τ_ρρί Ιουιηaι. νοl. 70, Ν ο. ]Ι 1987, ρ Naddeo R. Eur.Pat.Appl. ΕΡ S14,901, Naddeo R. Eur.Pat.AppL ΒΡ S42,147, ]992 ]4. Gierer J. «The che m.islry of delignific!!jliion, pilrt ΙΙ), Holzforshung, 36, ]982, ts. Y.Z.,Suzuki Τ~Οmοrί S., «Disco]oraIion of high yieid ρυlρs. Ι. Influcnce of ρη nnd bleo.ching οπ spruce ΤΜΡ». CelIulose Chem.Technology. 27, 1993, Ge J1entedt G., Zhang Ι., ((Pormation of Leucochromophores during high yie]d pulping and H2~ b]eachinp), Photochemutry of Llgnocellnloaic m.ateri_b. ACS Sy mposium Serie! $3 Ι, ]993, 129 ] Heitner c.. (clightlnduced yeliowing of woιχi coni8ining ρapeγs», Photochemuιry οι Lignocel1ul0.ic material., ACS Symposium Series S3L 1993, 22812

8 36 Τεχν. Χρον. Επ ιιπ. Έκδ. ΤΕΕ, ν, Τl'\";(. ] Ί~ch. Chron. Sci. J. TCG, ν. Νο Gierer J., Ιmsgβrd Ε, <ahe reaclions ο( lίιηίαι with oxygeo βnd hydrogen peroxide ίη alkoline medjβ», Svenak PapperItidnJn" π ο 80, 1977, Lauriol J. JeanMark el 31, ( Oisιribution des Mwes MoleeulILires de Ιη Cellulose par CΟUΡlβge chromotographie d'exclusinn par to.ίles diffusion de la lum ίe re 3UX petits an gles», Ηοlι:fοrιhun, > νοl...ι Ν ο. 4, Ljunggren S., «The Kinetics ο( Ιίιηίη renctions during oj(ygen bleoching ΡθΓΙ ι), No rdic ΡυΙρ and Papcr ReIeIrch J ο nrnι.ι, LJunggren S., I(The Kinetics of JίBηίπ reactions ΩυτίΠΒ oxygen bleaching : Parl 11», Nordic ΡοΙρ and P.per RoIoarcb 10nrnal, η Ο 3/1990, AIthouse Ε.Β. «Hydrogen Peroxide addi1ion 10 Εο bieaching slage.s is beneficial»), BleIching TecbnoIogy, Bergmnn Ε.Κ., Edwards ΙΙ., «Mode! aids design and operaiion of peroxide CTMPITMP ΒΙe:ιchίng system», BIeaching Technology, Miller Freeman 1989, 15916L 24. Heimburger S.A., Meng Τ,γ ~ «Blcaching of deinked Fiber ίη PυΙρeτ requires indepih chemica l a n a l ys i s~), Ροlρ &, Paper. Deccmber [99, Delpech F, Roberι Α., (ιqueιques cοnsίd e r:ιli οns relatives a lα deιίgnifίc:ιtίοn de.s vegelaux pnr ]' oxygene επ milieu alcalinh, CelluloIe Chem,Τechnοι., 27, Mc Ke]vey R.O., νβ Ω Drunen V.J., (ιοχυβε π Ρ Υ ΙρίηΒ of hardv.'nod5 and softwoods under oxygenricjι condiiions)), TappI JournaI, νοl. 61, Νο ]2, Derernber 1978, Klεpρe P.J. Knulseu P.c., J:ιcοbsen Ε, <<Oxygc n la lk:aj delignifix8 tion ΟΙ medium consisiency), Τιρρί Ιουτοιl, νοι 64. Νο. 6, June ]98], Hsu C.L., Hsie h J.S~ (Effects of nlas$ transfer οη mediumconsistency oxygen bleaching kineiics», Τιρρί Journal, νοl. 68, Ν ο ιι, November 1985, Hornsey 0., Perkin5 A.S.. Ayton 1, Muguet Μ.. ((Α miii survey of oxygen υιι)ίζι1ίοη ίη exltaclion and delignificalion processt:s)~, Tappl Journal,νο l. 74, Νο. 6, June 1991, lackson Μ.. CrOOn ιι., Nardi F~ «(Bleache.d fiber from OCO), Tappi Journa1. νο l. 77, Νο. 9, SepIembe r 1994, Nguyen X uan Truong, PCT. Ιnt.λΡΡι.wο 93 16, 226, De Ruvo A ~ Farstrad P.A~ Ha gen Ν.. U ρgr:ιding of ρυlρ from corrugated cnnt aine rs by oxygen delignίfi cai ion. Τιρρί Jonrnal, νοl. 69. Νο , ρ.ι00]ο Mar k:ham LD ~ Courchene C.E.. «(Oxygen bleaching of second ary fiber grade!\)), Τιρρί Journal, νηl. 71, Νο 12, December 1988, 168 ] Oarlington Β., ε ι :ΙΙ (ISecondary fiber cleoning and b]eaehing evaluaiiou of.. Iternatives». ΤλΡΡΙ Proceedin88 οι Ρυlρ Cooference, OrIando, USA 1992, Naddeo R., εl aj, ({ OxidaIive Methods offer ΑΙΙ εγπδ ιί νε 10 Chlorme B]eaching of Wastepapen), ΡυΙρ &, Paper, November 1992, Singh R.P~ The bleaching of ρυ]ρ, ΤΑΡΡΙ Press, ΑIΙ β πιβ 1991, ρ. [ Olm Ι ~ Teder.A., (ιτhe kinetics of oxygen Bleaching», Τιρρί Ιουτοι1, νο l. 62., Ν ο. ]2, Oecenlbe r 1979, Harisson Α.. 02 Dejjgnificacion Mo!Ures in[o Key Proces8 Segmenl 81 Modero Ν. Α, Fiber]ines.. ΡυΙρ &, Paper, November 1994, 55Π 39. Masura ν., De lίgn if i c 81ion ~nd degradation of Knlft ρυιρ during oxygen b]eaching. CeILDIo.e Chem.Tecbnol~ 27,1993,2012] Suess ΗΗ, Nimmer(roh N~ Hopf Β., «(Bleoching o f wastepaρe r ρυlρ changes and Ι ί ηιίι8ι; ΟΜ», Ρίιι. "th InternationaI waitepaper technology conference ProceedioBB, l ondon 1315/6/1996, ρ PUll H.J., Ackerman C.. GOII$c hing Ι~ «Bleachiug of w oo ιl conlaining ΟΙ wiih ΒllετηΒlίνε chemicais Possibilities and IinliIaIi Ons»), ΡίΓΒ "th!nteroational wastepaper technology confere.nce, Proceedings l ondon 13 15/6/ 1996, ρ Economou Α. Μ.., Economides o.g, VIyssides A,G. «Oxygtn bicikjιing o f second~ry fibers with 101'0' mech3 nicai conieni)), tιprogreb8 ίο Papel Re c Υcιin,:ι., ίη prus. 43. Μπενέτος Α., Νιά τσ ικα Κ.. Bλuσ (δης Α., Οι κονομιδης Δ, "Μ ελέ τ η απομελ ανωσίμότητα ς αθηνα'ίκών εφημερ ίδων)., Tεxνιιcά XPOVΙKά, Τόμ. Ι~, Tεύ,r;. 1 2, 1995, σε) Helmling 0., Sue$S H,U., Ευl W., (Είη ε Einfache Waschdeinking α ΙΙε fuer Ll,lb orunle r s u c hungeπj), Papior (Ο:ιrm st:ιd l), νωι 40, Νο. 9, 1986, s Ferguson L.D., "Deinking Chemistry. Parl Ι 'Ό Τιρρί JournaI, νο). 7S. Νο. 7. July 1992, Ferguson ι.ο., "Deink ing Chemistry Part IJ. ΤΔρρί lournai, νοι 7S., Νο.8, August 1992,4958. Aλέξανδρo~ Μ. Οικονόμου, Χημικός Μηχα ν ι κός ΕΜΠ, Υποψήφι ος Διδάκτορας ΕΜΠ, Δημήτριo~ Γ. Ο,κονομίδης, EΠΙKOUΡO ς Καθηγητή ; ΕΜΠ, Απόστολο.; Γ. Βλυσ(δης; EΠ IK Ouρoς Καθηγητή ς ΕΜπ. ΒΜΠ, Εργαστήρ Οργα ν ικής Χημικης Τε'lνο λογίας, Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βμηχανικών Διαδlκαοιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Ηρώω ν Πο λυτεχ νε(ου 9, Π ολυτεχνεύπολη Ζωγράφο υ, Αθήνα, τηλ , , Fax:

9 Τεχν. Χρσν. Eπισt. Έγ.δ. ΤΕΕ, ν, τειjχ Tech. Chroo. Sci. J. TCG, Υ, Νο E.xtended summary The Potential of the Applίcation of Oxygen Bleaching to Deinked Wastepaper ALEXANDROSM.ECONOMOU DIMITRIOS ο. ECONOMIDES APOSTOLOS. ο. VL YSSIDES Chemica! Engineer NTUA Assistant Professor of NTUA Assistant Professor of NTUA Abstract TbfJ presfjnt work relers Ιο the potential οι oxygen bleaching technology. applied to old paper coming lrom old newspapers. magazines and colored ItJdgers, alter their deinking by washing Through this stud~ ίι is shown th8t, in the case οι newspapers 8nd m8gazines, the oxygen bleaching under typiclli conditions is inefficient, ενεπ with the 8ddition οι hydrogen peroxide. Nevertheless, in Με Cllse οι colored ledgers ΒΩ [50 bnghtne.ss increase W8S achieved without hydrogen peroxide and optimum NaOH charge 4%, based οπ the weighl οι Ρυ!ρ with the dry ρυlρ. and paper manufacturers all over the worid are t'aced with mounting environmental, poiitical, and economic pressures to increase their offerings of products based οη, containing, secondary fίber ΟΓ b!eached, if required, with chiorinefree bieaching technologies. Oxygen based oxidative technology is one of. the most economically attractive nonchlorine b!eaching processes for contaminant removal, co!or stripping, and brightening of recycied pulp. Nevertheless, the comp!ex jjhenomena involved ίπ oxygen bleaching of secondary fibers obscure the potential of its application to the various recyc!ed paper grades. So, the present laboratory research was conducted ίη the order to elucidate the oxygen bleaching potential regarding newspapers, magazines and colored ledgers_ The process implemented ίπ our work includes two stages β) Deinking, consisting of pulping and washing ίπ a laboratory washing cell, b) Bleaching ίη pressurized, temperature controiled autoclaves. Handsheets were prepared from the deinked and the b!eached ρυιρ according Ιο the SCAN C26/MS method and theίr brightness was estimated according Ιο the ISO 2469 aπd 2470 methods through a CarI Zeiss ELREPHO Photometer. Ιπ the case of deinked ρυιρ [rom newspapers and magazines the oxygen bieaching was proved Ιο be inefficient. LΠ particular, βπ increase ίπ the bleaching temperature, and βη increase ίπ the percentage of w/w NaOH addition resulted ίπ reduction of the ISO brightness of the oxygen treated pulp. The iinprovement ίπ the ISO brightness of the oxygen treated pu!p, caused by the addition of Η 2 Ο 2 was ποι enough Ιο compensate for the ISO brightness 10ss of the deinked ρυ!ρ due to the irreversibie yellowing provoked by the alkaline oxygen treatmenl This can be attributed to the fact that the perhydroxy! radicals and anions created by the Η 2 Ο 2 ίπ θπ alkaline environment cannot ejίminate the chromophores, mainly carbonyi conjugated structures and quinoides produced when mechanica! pu1ps are oxygen bleached. Ιπ the case of deinked colored ledger ρυιρ, oxygen bieaching was proved to be efficienl Specifίcally, brightness was increased from 86.5 % to /0, the ISO under the foilowing experimentai bleaching conditions: ΙΙΟ c, ΙΟ % consistency, 1 h, 10 bar initial oxygen pressure, 4% NaOH. The investigation was focused οπ the NaOH effect οπ the ISO brightness of the bleached ρulρ, since the alkali, as indicated from previous research, is the most significant parameter of the oxygen bleaching process.. The results of Submitted: Ιυ/Υ Accepfe.d ΝΟΥ

10 38 Τεχν. Χρον. Επισι ' Εκ δ. ΤΕΕ. V. 'tf.ux Tech. Clυon. Sci. J. TCG. v. Νο 12 this investigation show that the increase of NaOH content to 4% wlw incr s.s the ISO brightn.ss,.nd.fler IeveIing οη.ffect ο η the ISO brighlness ίη the regίon of 46 % w/w ΝοΟΗ, f ulher increas. of ΝοΟΗ decreases th. ISO brighlness due 10 Ihe degradation of wood polysaccharίdes. The presence of oxygen is beneficia! concerning the IS0 brightness and the dry yieid of the oxygen bieached ρυιρ, indicating the color stripping action of oxygen ίη contrast Ιο ιhe Η 1 Ο 1 action, which does ηοι contribute to the [SO brίghlness enhancement of the bleached ρυιρ. AloIIndro8 Μ. Bconomou., Cnemical Engineer NTUA, Dimitrio8 G. BcoDomido., Assistant Professor of NTUA. AP08tOIOI G. Vly ido8, Assistant Professor of NTUA, Laboratory of Organic CnemicaI TecnnoIogy, Cnemica! Bogineering Deρanmen t, Division ιν, NationaI Tecnnicai University of Atnens, Zografus Camρus. IS7 80, TeL (+301) , (+301)173264, Fax. (+301)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8.2: Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (Chemical Oxygen Demand, COD) Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2013 Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2013 Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2013 Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: 1) Ονομ/επώνυμα μαθητών: 2)... 3) ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Δ. Κουτσονικόλας 1, Σ. Τόπης 3, Σ. Καλδής 2, Γ. Σκόδρας 1,2,3 και Γ.Π. Σακελλαρόπουλος 1,2,3 * 1 Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε εδώ τις Διαφάνειες για την Άσκηση 8. Περιγραφή υπολογισμών της Άσκησης 8 του Εργαστηρίου ΜΧΔ

Δείτε εδώ τις Διαφάνειες για την Άσκηση 8. Περιγραφή υπολογισμών της Άσκησης 8 του Εργαστηρίου ΜΧΔ Δείτε εδώ τις Διαφάνειες για την Άσκηση 8 Περιγραφή υπολογισμών της Άσκησης 8 του Εργαστηρίου ΜΧΔ Διάγραμμα Ροής Βήμα 1. Υπολογισμός της πραγματικής αρχικής συγκέντρωσης του διαλύματος κιτρικού οξέος στη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2013-2014 Τοπικός διαγωνισμός στη Χημεία Ονόματα των μαθητών της ομάδας: 1) 2) 3) Στόχοι της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις

Γεωργική Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις Γεωργική Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις Γεώργιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε. Άρτα, 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

3035 Σύνθεση του cis-1,2-εποξυκυκοοκτανίουαπό κυκλοοκτένιο

3035 Σύνθεση του cis-1,2-εποξυκυκοοκτανίουαπό κυκλοοκτένιο 3035 Σύνθεση του cis-1,2-εποξυκυκοοκτανίουαπό κυκλοοκτένιο H 2 O 2 / Lipase O C 8 H 14 (110.2) H 2 O 2 (34.0) C 8 H 14 O (126.2) Βιβλιογραφία S. Warwel, M. Rüsch gen. Klaas, J. Mol. Catalysis B: Enzym.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 7η. Χημική Ισορροπία. Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών

Άσκηση 7η. Χημική Ισορροπία. Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών Άσκηση 7η Χημική Ισορροπία Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών Η έννοια της Χημικής Ισορροπίας Υπάρχουν χηµικές αντιδράσεις που εξελίσσονται προς µία µόνο μόνο κατεύθυνση, όπως π.χ. η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ν. Κεφαλά, Α. Βασιλάκης, Λ. Ζουμπουλάκης Εργαστηριακή Μονάδα Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Γνωστικό αντικείμενο: Τάξη Διδακτική ενότητα Απαιτούμενος χρόνος Διαλυτότητα ουσιών σε υγρούς διαλύτες B Γυμνασίου Ενότητα 2: ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

3034 Σύνθεση της trans-1,2-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο

3034 Σύνθεση της trans-1,2-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο 0 Σύνθεση της trans-,-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο H O /HCO H C H 0 (8.) H O HCO H (.0) (.0) C H O (.) Ταξινόµιση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Προσθήκη σε αλκένια, στερεοεκλεκτική προσθήκη,

Διαβάστε περισσότερα

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη NP 0 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη CH CH + H H S + CH CH C H 6 C 7 H 6 C 9 H 8 C H (0.) (8.) (98.) (80.) (60.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ÊÏÑÕÖÇ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ÊÏÑÕÖÇ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οξείδωση της αιθανόλης

Οξείδωση της αιθανόλης 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 2006 2007 Χημεία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Οξείδωση της αιθανόλης Από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Εισαγωγή Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Ειδικά η απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Γραφείο 211 Επίκουρος Καθηγητής: Δ. Τσιπλακίδης Τηλ.: 2310 997766 e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Αέριο χλώριο και υποχλωριώδη άλατα ιοξείδιο του χλωρίου Υπεροξείδιο του υδρογόνου Υπερµαγγανικό κάλιο Οξυγόνο

Αέριο χλώριο και υποχλωριώδη άλατα ιοξείδιο του χλωρίου Υπεροξείδιο του υδρογόνου Υπερµαγγανικό κάλιο Οξυγόνο ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΩΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΟ. Α.Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Σ.Ι. Παταρούδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ 0ΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΕΞΡΙΑ Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ 0ΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΕΞΡΙΑ Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ 0ΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΛΕΞΡΙΑ Ε. ΒΥΜΙΩΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η εξοικείωση με τις τεχνικές τιτλοδότησης και η κατανόηση των ογκομετρικών μεθόδων ανάλυσης. Θεωρητικό Μέρος Πάρα πολύ συχνά προκύπτει η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ. Μονάδα Μηχανικής ιεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίµων

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ. Μονάδα Μηχανικής ιεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίµων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χηµικών Μηχανικών Τοµέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής ιεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίµων ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Ανδρέας Φράγκου Λεμεσός 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2

ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2 Λ. Ναλµπαντιάν Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, ΕΚΕΤΑ, Τ.Θ. 361, 57001, Θέρµη,Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2015-2016 Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης Εξέταση στη Χημεία ΛΥΚΕΙΟ: Τριμελής ομάδα μαθητών: 1. 2. 3. Αναπληρωματικός: Συνεργάτης Χημικός: Ανδρέας Δαζέας Α Σειρά Θεμάτων (Χημεία)

Διαβάστε περισσότερα

4001 Μετεστεροποίηση του καστορελαίου σε ρικινολεϊκό µεθυλεστέρα

4001 Μετεστεροποίηση του καστορελαίου σε ρικινολεϊκό µεθυλεστέρα 4001 Μετεστεροποίηση του καστορελαίου σε ρικινολεϊκό µεθυλεστέρα καστορέλαιο + NaOMe MeOH CH 4 O OH O OMe (32.0) C 19 H 36 O 3 (312.5) Ταξινόµιση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Αντίδραση του καρβονυλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Ελένη Παντελή, Υποψήφια Διδάκτορας Γεωργία Παππά, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Χημεία

Περιβαλλοντική Χημεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Περιβαλλοντική Χημεία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 5: Σκληρότητα Νερού Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς : 1. Να αναγνωρίζεις ότι το φαινόμενο της διάλυσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Η υγρή εκχύλιση βρίσκει εφαρμογή όταν. Η σχετική πτητικότητα των συστατικών του αρχικού διαλύματος είναι κοντά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός Μηδενική παραγωγή λάσπης από την λειτουργία βιολογικών καθαρισμών αστικών αποβλήτων με την τεχνική της βιοενίσχυσης. Επιτυχημένη εφαρμογή της μεθόδου στην Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015-2016 1 Ο ΘΕΜΑ Α1. Για την ισορροπία : 22( g) O2( g) 2 H2 O( g), θ C ισχύει ότι K c =0,25. Για την ισορροπία: H2 O( g) 2( g) O2( g), θ C, ισχύει ότι:

Διαβάστε περισσότερα

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων, εξαντλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g)

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g) Α. Θεωρητικό μέρος Άσκηση 5 η Μελέτη Χημικής Ισορροπίας Αρχή Le Chatelier Μονόδρομες αμφίδρομες αντιδράσεις Πολλές χημικές αντιδράσεις οδηγούνται, κάτω από κατάλληλες συνθήκες, σε κατάσταση ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων Συγκέντρωση διαλύματος: ποσότητα διαλυμένης ουσίας σε καθορισμένη ποσότητα διαλύματος Αραιό διάλυμα: μικρή συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας Πυκνό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επίδρασης Υπεριώδους Ακτινοβολίας σε Λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

2006 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-10 προς µια βάση Schiff

2006 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-10 προς µια βάση Schiff 26 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-1 προς µια βάση Schiff CH 3 O + CH 2 NH 2 Montmorillonit K-1 cyclohexane CH 3 NCH 2 Ph + H 2 O H 3 C CH 2 C 1 H 14 O (15.2) C

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 42 Κεφάλαιο 1ο 1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: α) Το... κάθε υδατικού διαλύματος οξέος παίρνει τιμές... από 7. β) Όσο πιο πολλά κατιόντα... περιέχονται σε ορισμένο όγκο διαλύματος του

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Αλκοόλη Ολική οξύτητα Πτητική οξύτητα Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης

Διαβάστε περισσότερα

4016 Σύνθεση της (±) 2,2 -διυδροξυ-1,1 -διναφθαλινίου (1,1 -δι- 2-ναφθόλης)

4016 Σύνθεση της (±) 2,2 -διυδροξυ-1,1 -διναφθαλινίου (1,1 -δι- 2-ναφθόλης) 4016 Σύνθεση της (±) 2,2 -διυδροξυ-1,1 -διναφθαλινίου (1,1 -δι- 2-ναφθόλης) FeCl 3. 6 H 2 O C 10 H 7 C 20 H 14 O 2 (144.2) (270.3) (286.3) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Οξειδωτική σύζευξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΥΡΗΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΥΡΗΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΥΡΗΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Δ. Ι. Πατουλιάς, Σ. N. Πανδής Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα

4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα NP 4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα CEt + FeCl 3 x 6 H 2 CEt C 8 H 12 3 C 4 H 6 C 12 H 18 4 (156.2) (70.2) (270.3) (226.3) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία - Εργαστηριακές Ασκήσεις

Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία - Εργαστηριακές Ασκήσεις Γ. Κακάλη, Αν. Καθ. Ε.Μ.Π. Α. Γάκη, Χηµ. Μηχ. ΕΜΠ Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία - Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΣΚΗΣΗ 6 Παρασκευή ασβεσταργιλικών ενώσεων µε τη µέθοδο πολυµερισµού αρχικών διαλυµάτων και τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4)

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4) Μιχαήλ Π. Μιχαήλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-34 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Θεωρητικό Μέρος ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Ορισμένα ζεύγη οξέων και των συζυγών τους βάσεων (καθώς και βάσεων και των συζυγών τους οξέων) έχουν την ιδιότητα να διατηρούν το ph των διαλυμάτων τους σταθερό όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ICT use and literature courses in secondary Education: possibilities and limitations

ICT use and literature courses in secondary Education: possibilities and limitations ICT use and literature courses in secondary Education: possibilities and limitations Papakonstantinou Paraskevi 1st Gymnasium of Artemis Eastern Attica parkpap@gmail.com Abstract The present research paper

Διαβάστε περισσότερα