ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε - Xira Sika Taxiarchi 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 2.1. Η Ππώηη ύλη Τν πξντόλ Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε απνηειείηαη από μεξά ζύθα πνπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από ζπθόδεληξα ηεο πνηθηιίαο Σκπξλέηθε πνπ θαιιηεξγνύληαη απνθιεηζηηθά κέζα ζηε γεσγξαθηθή δώλε πνπ θαζνξίδεηαη επαθξηβώο από ηηο θνηλόηεηεο Ταμηάξρε, Νένο Πύξγνο, Αγ. Γεώξγηνο, Ωξενί, Ιζηηαία, Κακάξηα, Καζηαληώηηζζα. Τα Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε έρνπλ ππνθίηξηλν ρξώκα, επράξηζηε νζκή θαη γιπθηά γεύζε. Φαξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο Σκπξλέηθεο : Πνηθηιία Σκπξλέηθε ή κνλόθνξε: Ο θαξπόο ηεο έρεη κεγάιν κέγεζνο θαη ζθα η- ξηθό ζρήκα κε κηθξό ιαηκό, ελώ ν θινηόο ηεο είλαη πξαζηλνθίηξηλνο. Η ζάξθα είλαη θερξηκπαξί εσο θόθθηλε θαη πνιύ γιπθηά. Όιεο νη κνξ θέο ηεο δίλνπλ άξηζηεο πνηόηεηαο λσπά ή μεξά ζύθα. Δίλαη δέλδξν κέηξηα δσεξό, αξθεηά παξαγσγηθό, θπιινβόιν πνπ ην ύςνο ηνπ θζάλεη ζπλήζσο ηα 2-5 κέηξα, ελώ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ είλαη πεξίπνπ ρξόληα. Έρεη γαιαθηώδε ρπκό πνπ ηξέρεη από θάζε ηνκή ή πιεγή πνπ δεκηνπξγείηαη ζην δέλδξν. Καιιηεξγείηαη ζε ζεξκέο θαη δξνζεξέο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα, αιιά θπξίσο απαληάηαη ζηελ Δύβνηα θαη ζηε Μεζζελία. Πνιιαπιαζηάδεηαη κε κνζρεύκαηα ή παξαθπάδεο (θνινξίδηα) ην ρεηκώλα ή αξρέο ηεο άλνημεο ηα νπνία αθνύ θπηεπηνύλ ζε θπηώξηα γηα έλα ρξόλν ζηε ζπλέρεηα κεηαθπηεύνληαη ζηελ νξηζηηθή ηνπο ζέζε. Πξνζβάιιεηαη ζπάληα από αζζέλεηεο, ζεκαληηθόηεξεο α- ζζέλεηεο δε είλαη ε ελδόζεςε (ζάπηζκα) θαη ην μύληζκα Υαπακηηπιζηικά ηυν Ξηπών ύκυν Σαξιάπση Τα Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε είλαη θπζηθώο απνμεξακέλα ζύθα πνπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από ζπθόδεληξα ηεο πνηθηιίαο Σκπξλέηθε θαη έρνπλ ππνθίηξηλν ρξώκα, επράξηζηε νζκή θαη γιπθηά γεύζε. Τα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε όπσο πξνθύπηνπλ από ηηο ζπλερείο εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε δηαπηζηεπκέλα εγαζηήξηα (Παξάξηεκα Α) πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: ΥΡΩΜΑ Υπνθίηξηλν, νκνηόκνξθν

2 ΑΡΩΜΑ ΓΔΤΗ ΔΜΦΑΝΙΗ Δπράξηζην, γιπθό Γιπθηά, πινύζηα Τα μεξά ζύθα έρνπλ ιεπηό θινηό θαη ζάξθα κειηηώδνπο πθήο, κεγάιν κέγεζνο (45-55 ηεκάρηα/θηιό) Θπεπηικά ζςζηαηικά ανά 100 γπ: Πξσηετλεο: Σάθραξα: Σαθραξόδε: Γηαηηεηηθέο ίλεο: min 3,0gr min 55gr min 0,60 γξ 3,0-5,0γξ Υγξαζία: max. 19% 3. ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ Τα ζπθόδεληξα πνπ θαιιηεξγνύληαη βξίζθνληαη απνθιεηζηηθά κέζα ζηε γεσγξαθηθή δώλε πνπ θαζνξίδεηαη επαθξηβώο από ηηο θνηλόηεηεο Ταμηάξρε, Νένο Πύξγνο, Αγ. Γεώξγηνο, Ωξενί, Ιζηηαία, Κακάξηα θαη Καζηαληώηηζζα ζηε βόξεηα Δύβνηα. Η πεξηνρή ζηελ νπνία θαιιηεξγνύληαη ηα ζύθα Ταμηάξρε πεξηθιείεηαη από ηα βνπλά ηεο Βόξεηαο Δύβνηαο από ηηο ηξεηο πιεπξέο θαη από ηε ζάιαζζα από ηελ ηέηαξηε, έηζη ώζηε λα δεκηνπξγείηαη έλα μερσξηζηό κηθξνθιίκα ζηελ πεξηνρή. Η πεξηνρή παξαγσγήο νξηνζεηείηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε.

3 Η γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία παξάγνληαη ηα Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε

4 Η επξύηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Δύβνηαο ζηελ νπνία θαίλεηαη θαη ε νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή δώλε ζηελ νπνία παξάγνληαη ηα Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε 4. ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΠΡΟΔΛΔΤΗ Οη παξαγσγνί ηεο πξώηεο ύιεο (ζύθα) είλαη θαηαγεγξακκέλνη ζην Μεηξών ηνπ Αγξνηηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ Ταμηάξρε (Παξάξηεκα Γ) πνπ ηεξείηαη ζηελ Γηεύζπλζε Γεσξγίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Δύβνηαο. Η ηρλειαζηκόηεηα ηνπ πξντόληνο εμαζθαιίδεηαη κε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο: Οη παξαγσγνί ζύθσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή ησλ Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε ηεξνύλ αξρείν, όπνπ θαηαγξάθνπλ ηνλ θσδηθό αξηζκό ηνπ αγξνηεκαρίνπ από ην νπνίν πξνέξρνληαη ηα ζύθα θαη ηελ πνζόηεηα ησλ Ξεξώλ ζύθσλ πνπ παξαδίδεηαη ζην ηππνπνηεηήξην ηνπ Αγξνηηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ Ταμηάξρε θαη ζηα ππόινηπα ηππνπνηεηήξηα ηεο πεξηνρήο. Δπηπξόζζεηα, έλα κεγάιν κέξνο ησλ παξαγσγώλ εθαξκόδνπλ ζπζηήκαηα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζύθσλ, επηηξέπνληαο έηζη ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ πξντόληνο θαη θαηαγξάθνληαο όιεο ηηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο πνπ δέρνληαη νη ζπθηέο. Τν ζπζθεπαζηήξην ηνπ Αγξνηηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ Ταμηάξρε θαη ηα ππόινηπα ζπζθεπαζηήξηα ηεο πεξηνρήο, θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ζύθσλ ηεξνύλ αξρείν κε ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ παξαγσγνύ, ηνπο θσδηθνύο ησλ αγξνηεκαρίσλ πξνέιεπζεο ησλ ζύθσλ θαη ηελ πνζόηεηα θαη πνηόηεηα ησλ ζύθσλ πνπ πξαδίδνληαη. Κάζε παξηίδα Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε ηαπηνπνηείηαη πιήξσο. Μεηά ηελ παξαιαβή ηνπο, γίλεηαη πιήξεο αλάιπζε ησλ Ξεξώλ ζύθσλ ζε δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην γηα ηε ζπκθσλία ηνπο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο.

5 Καηά ηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο ηεξείηαη αξρείν κε ηελ εκ/λία ζπζθεπαζίαο, ηελ πνζόηεηα, ηελ πνηνηηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη, ηνλ ηύπν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηνπο παξαγσγνύο ζηνπο νπνίνπο αλήθαλ ηα ζύθα πνπ ζπζθεπάζηεθαλ. Κάζε παξηίδα ζπζθεπαζκέλνπ πξντόληνο ηαπηνπνηείηαη κε ηνλ Αξηζκό Παξηίδαο (Lot Number) ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία θαη θαηαρσξείηαη ζην αξρείν. Τν ζπζθεπαζηήξην ηνπ Αγξνηηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ Ταμηάξρε θαη ηα ππόινηπα ζπζθεπαζηήξηα ηεο πεξηνρήο ηεξνύλ πιήξε αξρεία εθξνώλ, δειαδή ηελ εκεξνκελία, ηνλ πξννξηζκό, ηα ζηνηρεία ηνπ απνδέθηε, ηελ πνζόηεηα θαη ηνπο Αξηζκνύο Παξηίδαο ησλ μεξώλ ζύθσλ πνπ ζπζθεπάδνπλ. Η ηήξεζε ησλ αξρείσλ από παξαγσγνύο θαη κεηαπνηεηέο επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκό ηεο πξνέιεπζεο θαη ηνπ πξννξηζκνύ ηνπ πξντόληνο, θαζώο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ πνζνηήησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη ηεζεί ζε θπθινθνξία. 5. ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 5.1. Καλλιέπγεια ηυν ζςκόδενηπυν Σηηο ζπθηέο από ηηο νπνίεο παξάγνληαη ηα Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε εθαξκόδνληαη αλειιεηπώο όιεο νη παξαδνζηαθέο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ησλ ζπθνθαιιηεξγεηώλ ηεο πεξηνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο πνπ εθαξκόδνληαη είλαη νη εμήο: Οη απνζηάζεηο θύηεπζεο γηα ηα δελδξύιιηα ηεο ζπθηάο είλαη ζπλήζσο έμη σο δέθα κέηξα, ζε ηεηξάγσλα. Οη θύξηεο αξόζεηο είλαη δύν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο: - ηνλ Οθηώβξην - Ννέκβξην κε ζθνπό λα πξνεηνηκάζνπλ ην έδαθνο γηα λα απνξξνθήζεη θαη λα ζπγθξαηήζεη ην λεξό ησλ ρεηκεξηλώλ βξνρώλ, ώζηε λα ελζσκαησζνύλ ηα νξγαληθά ή ηα ζύλζεηα αλόξγαλα ιηπάζκαηα - ην Φεβξνπάξην κε ζθνπό λα ζπάζεη ε θξνύζηα, λα θαηαζηξαθνύλ ηα δηδάληα θαη παξάιιεια λα κπνξέζεη ην έδαθνο λα ζπγθξαηήζεη ηηο εαξηλέο θαη ηηο ζεξηλέο βξνρέο. Τνπο κήλεο Μάην θαη Ινύλην γίλνληαη 1-2 θξεδαξίζκαηα θαη πξηλ ηε ζπγθνκηδή γίλεηαη ηζνπέδσζε ηνπ εδάθνπο ησλ ζπθεώλσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ζπγθνκηδή. Η θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο γίλεηαη επηθαλεηαθά κε θαιιηεξγεηέο. Σπλεζίδεηαη ε ρξήζε θαηαζηξνθέα ν νπνίνο ελζσκαηώλεη ηελ ππάξρνπζα ρισξίδα αιιά θαη ηα θιαδηά ηα νπνία έρνπλ πξνθύςεη από ην θιάδεκα ησλ ζπθηώλ. Η πξαθηηθή απηή παξέρεη ην πιενλέθηεκα ηνπ εκπινπηηζκνύ ηνπ εδάθνπο κε νξγαληθά ζπζηαηηθά. Οη ζπθηέο ζηελ πεξηνρή γύξσ από ηνλ Ταμηάξρε δηακνξθώλνληαη ζε θππεινεηδέο ζρήκα θαη γεληθά εθαξκόδεηαη κόλν έλαο θιαδνθάζαξνο ηνπο κήλεο Γεθέκβξην- Ιαλνπάξην κε ζθνπό ηε δηαηήξεζε ηνπ ζρήκαηνο ησλ δέληξσλ, ηελ αλάπηπμε λέαο βιάζηεζεο, ηελ έθζεζε ηνπ εζσηεξηθνύ κέξνπο ηεο θόκεο ζε άθζνλν θσο θαη επαξθή αεξηζκό θαη ηελ αθαίξεζε μεξώλ θαη ζπκπιεθόκελσλ θιαδσλ ηεο θόκεο ησλ ζπθόδεληξσλ. Δπίζεο, θάζε ηξία κε ηέζζεξα ρξόληα αθαηξνύληαη θάπνηα

6 κεγάια θιαδηά πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ζην επηζπκεηό κέγεζνο ε θόκε ησλ δέληξσλ. Η ιίπαλζε γίλεηαη κε νξγαληθά θαη αλόξγαλα, θπξίσο, ιηπάζκαηα, ζπλήζσο αδσηνύρα, ηα νπνία δηαζθνξπίδνληαη θάησ από ηελ θόκε ηνπ δέληξνπ ζηα κέζα ηεο πεξηόδνπ ησλ βξνρώλ. Η άξδεπζε ησλ ζπθεώλσλ εμαζθαιίδεηαη κε ζύζηεκα ζηάγδελ ε δηθηύσζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη κε ζσιελώζεηο ζε ύςνο 1-1,5 κέηξσλ. Τν πόηηζκα γίλεηαη επηθαλεηαθά από ηνπο εθηνμεπηήξεο νη νπνίνη ζηέιλνπλ ην λεξό πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, ζαλ νκπξέια, γύξσ από ηε ξίδα ηνπ δέλδξνπ. Οη ζπθηέο ζηελ πεξηνρή ηεο Ιζηηαίαο δελ αληηκεησπίδνπλ θάπνηνλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ερζξό θαη ζαλ απνηέιεζκα δε γίλνληαη ζρεδόλ θαζόινπ ςεθαζκνί κε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα παξά κόλν ε ρξήζε ραιθνύ αλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε παζνγόλσλ ςλλογή ηυν ζύκυν Η ζπιινγή ησλ ζύθσλ γίλεηαη κε ην ρέξη ζε εκεξήζηα βάζε, αθνύ πξνεγνπκέλσο ηα ώξηκα ή ππεξώξηκα ζύθα έρνπλ πέζεη πάλσ ζε δίρηπα ηα νπνία βξίζθνληαη 70 cm πάλσ από ην έδαθνο (Δηθ.1). Η ζπγθνκηδή, δηαινγή θαη παξαιαβή ησλ ζύθσλ δηέπνληαη από νδεγίεο θαη θαλνληζκνύο ηνπο νπνίνπο εθδίδεη ν Σπλεηαηξηζκόο. Δηθ.1: Γίρηπα ζπιινγήο ζύθσλ ζε ζπθεώλα ηεο πεξηνρήο 5.3. Γιαλογή - Λεύκανζη - Ξήπανζη ηυν ζύκυν

7 Η πξώηε δηαινγή ζύθσλ γίλεηαη από ηνπο ζπθνπαξαγσγνύο ακέζσο κεηά ηε ζπγθνκηδή ηνπο. Γηα εκπνξία ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ηα επκεγέζε ζύθα (45-55 ηεκ./θηιό), ελώ ηα αθαηάιιεια γηα εκπνξία ζύθα (απόζπθα) απνκαθξύλνληαη. Αθνινπζεί ε ιεύθαλζε ησλ ζύθσλ πνπ γίλεηαη ζε εηδηθνύο θιίβαλνπο κε ην θάςηκν άλζνπο ζείνπ. Τα ζύθα ηνπνζεηνύληαη ζε μύιηλα ηειάξα ζε κία ζηξώζε κέρξη πιεξώζεσο ηνπ όγθνπ ησλ θιηβάλσλ. Γηα ηε ιεύθαλζε ρξεζηκνπνηνύληαη gr. ζείνπ (SO2) θαη ε όιε δηαδηθαζία δηαξθεί από 1-2 ώξεο αλάινγα κε ην βάξνο ησλ ζύθσλ θαη ηελ πνζόηεηα ηνπ ζείνπ. Ακέζσο κεηά ηε ιεύθαλζε ησλ ζύθσλ αθνινπζεί ε μήξαλζε ηνπο ζε εηδηθέο «ιηάζηξεο» (Δηθ.2) όπνπ παξακέλνπλ από 9 κέρξη 12 εκέξεο αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Η νξηζηηθή δηαινγή ησλ ζύθσλ κεηά ηελ μήξαλζε ζε Α ε Β πνηνηηθή θαηεγνξία γίλεηαη ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αγξνηηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ Ταμηάξρε κε θξηηήξηα ην κέγεζνο, ηελ σξηκόηεηα, ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε ζπθόκειν, ηπρόλ κεραληθέο ή εληνκνινγηθέο βιάβεο ηνπ θινηνύ, επξσηηάζεηο θ.ιπ. Σηε ζπλέρεηα ηα απνμεξακέλα ζύθα ηνπνζεηεκέλα ζε πιαζηηθά θηβώηηα πξνσζνύληαη γηα απεληόκσζε ζε εηδηθό ρώξν, ζύκθσλα κε ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. Μόλν απεληνκσκέλα ζύθα δηαηίζεληαη ζηα ζπζθεπαζηήξηα γηα κεηαπνίεζε θαη ηππνπνίεζε. Δηθ.2: Οη ιηάζηξεο ζηηο νπνίεο μεξαίλνληαη ηα ζύθα 5.4 Μεηαποίηζη - Σςποποίηζη Η κεηαπνίεζε θαη ε ηππνπνίεζε γίλνληαη ζε εηδηθά ζπζθεπαζηήξηα - ηππνπνηεηήξηα, εθνδηαζκέλα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ αξκνδίσλ θξαηηθώλ αξρώλ ζύκθσλα κε όινπο ηνπο πξνβιεπόκελνπο Δζληθνύο θαη Κνηλνηηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ. Τα μεξά ζύθα εκβαπηίδνληαη ζε εηδηθά πιπληήξηα λεξνύ 60 C - 70 C γηα 1-3 ιεπηά. Καηά ηελ πιύζε απνκαθξύλνληαη από ηελ επηθάλεηα ησλ ζύθσλ δηάθνξα μέλα ζώκαηα θαη εθπιύλνληαη θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηα ππνιείκκαηα ζείνπ από ηε ιεύθαλζε. Μεηά ην πιύζηκν ησλ μεξώλ ζύθσλ αθνινπζεί ην ζηξάγγηζκα. Τα ζύθα ηνπνζεηεκέλα ζε πιαζηηθά θηβώηηα, ζηνηβάδνληαη αλά θηβώηηα θαη ηνπνζεηνύληαη καδί ζε λάπινλ πεξηέθηεο πνπ θιείλνπλ αεξνζηεγώο γηα 2-3 εκέξεο κέρξη λα ζηξαγγίζνπλ.

8 5.5 ςζκεςαζία Η ζπζθεπαζία ησλ Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε γίλεηαη θπξίσο ζην ζπζθεπαζηήξην ηνπ Αγξνηηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ Ταμηάξρε θαη ζε κεξηθά άιια ζπζθεπαζηήξηα ηεο πεξηνρήο ηα νπνία είλαη θαη απηά εγθεθξηκέλα από ηηο αξκόδηεο αξρέο θαη εθαξκόδνπλ ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. Αθνινπζεί ε ζπζθεπαζία ησλ ζύθσλ ζε δηάθνξεο απνδεθηέο από ην εκπόξην ζπζθεπαζίεο. Δλδεηθηηθά νη κηθξνζπζθεπαζίεο πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο παθέηα ησλ 250g., 500g., 1000g., ελώ νη κεγάιεο ζπζθεπαζίεο γίλνληαη ζε ραξηνθηβώηηα ησλ 5 θαη 10 θηιώλ. Η δεπηεξνγελήο ζπζθεπαζία γίλεηαη κέζα ζε ραξηνθηβώηηα ησλ 5 θαη 10 θηιώλ. Μεηά ηε δεπηεξνγελή ζπζθεπαζία γίλεηαη μαλά απεληόκσζε ησλ ζύθσλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμνπλ πξνζβνιέο από έληνκα θαη ππνβαζκηζηεί ε πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ. Η ζπζθεπαζία ζα γίλεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο νξηνζεηεκέλεο γεσγξαθηθήο δώλεο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ (Δλόηεηα 3) πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ε πξνζηαζία ηνπ νλόκαηνο θαη λα δηαζθαιηζηεί ε πνηόηεηα θαη ε απζεληηθόηεηα ηνπ πξντόληνο. Απηό γίλεηαη γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: Η κεηαθνξά ησλ Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε ζε ζπζθεπαζηήξηα εθηόο ησλ νξίσλ ηεο νξηνζεηεκέλεο γεσγξαθηθήο δώλεο εγθπκνλεί θηλδύλνπο αιινίσζεο ησλ πνηνηηθώλ θαη νξγαλνιεπηηθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ ιόγσ δύζθνια ειεγρόκελσλ ζπλζεθώλ κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο. Η ηδηαηηεξόηεηα θαη ε απζεληηθόηεηα ηνπ πξντόληνο δηαθπιάζζεηαη κε ηελ παξακνλή ηνπ εληόο ηεο νξηνζεηεκέλεο δώλεο όπνπ ε δηαδξνκή από ηε ζπγθνκηδή ηεο πξώηεο ύιεο κέρξη ην ηειηθό ζπζθεπαζκέλν πξντόλ είλαη πνιύ κηθξή, άξα ε ηρλειαζηκόηεηα είλαη επθνιόηεξν λα δηαθπιαρηεί. Ο θίλδπλνο ηεο παξαπνίεζεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ πξντόληνο θαη απώιεηαο ηεο απζεληηθόηεηάο ηνπ είλαη δύζθνιν λα ειεγρζεί εθηόο ησλ νξίσλ ηεο νξηνζεηεκέλεο γεσγξαθηθήο δώλεο. Τα μεξά ζύθα Ταμηάξρε είλαη ιεπηόθινπδα θαη γηα απηό ην ιόγν γίλεηαη πάληα ππνρξεσηηθά δηπιή απεληόκσζε, κία κεηά ηελ μήξαλζε ησλ ζύθσλ πξηλ ζπζθεπαζηνύλ θαη κία θνξά κεηά ηελ ηειηθή ηνπο ζπζθεπαζία, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρνπλ πξνζβνιέο από έληνκα, νη νπνίεο νδεγνύλ ζε ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε. Αλ επηηξαπεί ε ζπζθεπαζία ησλ Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε θαη εθηόο δώλεο ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο λα κε γίλεηαη θαζόινπ ή λα κε γίλεηαη ζσζηά ε δεύηεξε απεληόκσζε, κε απνηέιεζκα λα θηλδπλεύζεε ε πνηόηεηα θαη ε θήκε ησλ πξντόλησλ 6.ΓΔΜΟ Α. Ιδιαιηεπόηηηα ηηρ γευγπαθικήρ πεπιοσήρ Η πεξηνρή ηεο Βόξεηαο Δύβνηαο είλαη νκαιή θαη ινθώδεο κε ρακειά βνπλά (Ληράδα, Τειέζξην, Ξεξό όξνο). Σην Βόξεην ηκήκα ηνπ λνκνύ ηεο Δύβνηαο ππάξρνπλ πεηξώκαηα

9 ηνπ Παιαηνδσηθνπ, Μεζνδσηθνύ θαη Καηλνδσηθνύ αηώλα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ππξηγελή, κεηακνξθσκέλα, νθηόιηζνη, αζβεζηόιηζνη, κάξγεο, θξνθαινπαγή, θιπ. Τα εδάθε πνπ πξνέξρνληαη από ηελ απνζάζξσζε ησλ αλσηέξσ πεηξσκάησλ είλαη δηαθόξνπ πθήο θαη ζύζηαζεο, πνπ εμαξηάηαη θπξίσο από ηελ πξνέιεπζε θαη ην είδνο ηνπ πεηξώκαηνο. Η δνκή ησλ εδαθώλ, ην είδνο ηεο βιάζηεζεο, ην κηθξό κήθνο ησλ ξεκκάησλ, είλαη παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ αλαζηαιηηθά ζηελ δεκηνπξγία ρεηκαξξηθώλ θαηλνκέλσλ. Σηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ελόηεηα 3 ην έδαθνο είλαη ακκναξγηιινπειώδεο, κέηξηα αιθαιηθό, κε κεγάιε πνζόηεηα νιηθνύ αζβεζηίνπ, θαη κε πεξηεθηηθόηεηα ζε νξγαληθή νπζία από ρακήιή σο ειαθξά ρακειή. Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηεθκεξηώλνληαη από ηα απνηειέζκαηα πιήζνπο εδαθνινγηθώλ αλαιύζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη θαη ζπλερίδνπλ λα γίλνληαη ζηελ πεξηνρή ζε δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα γεσξγηθώλ θαη ρεκηθώλ αλαιύζεσλ (Παξάξηεκα Β). Τα ζπγθεθξηκέλα εδάθε απνηεινύλ ην θαηαιιειόηεξν ππόβαζξν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δέληξσλ ηεο ζπθηάο θαη ηελ παξαγσγή ζύθσλ κε ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η κέζε εηεζία ζεξκνθξαζία ζην Βόξεην ηκήκα ηνπ Ννκνύ Δύβνηαο είλαη πεξίπνπ 18 o C, ελώ ε απόιπηε ειαρίζηε ζεξκνθξαζία αέξνο εθηηκάηαη όηη κπνξεί λα θαηέιζεη κέρξη - 10 o C θαη ε απόιπηε κεγίζηε λα αλέιζεη πεξίπνπ κέρξη ηνπο +45 o C. To κέζν εηήζην ύςνο βξνρήο ζηελ Ιζηηαία είλαη mm, ελώ ζηε Φαιθίδα είλαη 474 mm, ζηελ Κύκε 1102,4 mm θαη ζηελ Κάξπζην 544,9 mm. Οη παγεηνί είλαη ζπρλνί ζηελ Βόξεηα Δύβνηα, ελώ ε κέζε εηεζία ζρεηηθή πγξαζία ζηελ πεξηνρή ηεο Ιζηηαίαο θπκαίλεηαη ζην 66%. Οη άλεκνη είλαη θπξίσο Βόξεηνη - Βνξεηναλαηνιηθνί κεγάιεο ζπρλόηεηαο θαη έληαζεο. Β. Ιδιαιηεπόηηηα ηος πποφόνηορ Η ηδηαηηεξόηεηα ησλ Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε νθείιεηαη ζηελ απνμήξαλζε ησλ ζύθσλ κε θπζηθό ηξόπν ζηνλ ήιην, ζηελ ηδηαίηεξε γιπθηά γεύζε ηεο ζάξθαο θαη ζην κέγεζνο θαη ηελ πθή ησλ θαξπσλ. Απηνί νη παξάγνληεο δεκηνπξγνύλ έλα πξντόλ κε ηδηαίηεξα θπζηθνρεκηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Τα Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε έρνπλ έλα νκνηόκνξθν ππνθίηξηλν ρξώκα, ιεπηό θινηό θαη ζάξθα ζρεηηθά καιαθή, κειηηώδνπο πθήο, κε επράξηζηε νζκή θαη γιπθηά γεύζε. Τν κέγεζνο ησλ Ξεξώλ ζύθσλ είλαη κεγάιν θαη αλέξρεηαη ζηα ηεκάρηα αλά θηιό. Τα Ξεξά ζύθα Ταμηάξρε έρνπλ ρξόλν δσήο 12 κήλεο ιόγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ θαξπνύ ζε ζάθραξα, ελώ δηαηεξoύλ ηα νξγαλνιεπηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα. Τν κεγάιν κέγεζνο ησλ μεξώλ ζύθσλ Ταμηάξρε νθείιεηαη θαη ζηελ ηδηαίηεξε δηαδηθαζία ηεο επηθνλίαζεο ηεο ζπθηάο (Πνληίθεο Κ., Δηδηθή Γελδξνθνκία β' ηόκνο, ζει. 413), ε νπνία ζηελ πεξηνρή γίλεηαη σο εμήο: Σε θάζε δέληξν ζπθηάο ην παξαγσγόο ηνπνζεηεί ζε έλα πιαζηηθό δηρηάθη 5-7 εξηλενύο (αλνημηάηηθνη θαξπνί ηεο αξξελνζπθηάο). Μέζα ζηνπο εξηλενύο ππάξρνπλ ελήιηθα ζειπθά άηνκα ηνπ εληόκνπ ςήλαο (Blastophaga psenes L.), ηα νπνία θεύγνπλ από ηνπο εξηλενύο θαη κπαίλνπλ ζηα ζειπθά ζύθα από ηνλ νθζαικό ηνπ ζύθνπ (νζηηόιε). Με απηό ηνλ ηξόπν κεηαθέξνπλ ηε γύξε από ηα αξζεληθά δέληξα ζηα ζειπθά άλζε. Οη παξαγσγνί καδεύνπλ ηα αξζεληθά ζύθα (εξηλενύο) αξγά ην απόγεπκα θαη ηνπο ηνπνζεηνύλ ζην ζπθεώλα ην βξάδπ ή λσξίο ην πξσί πξνηνύ βγεη ν ήιηνο, γηαηί νη ςήλεο είλαη δξαζηήξηνη θπξίσο ην πξσί θαη ηόηε γίλεηαη ε βέιηηζηε επηθνλίαζε ησλ ζύθσλ.

10 Οη ζπθεώλεο εληόο ηεο νξηνζεηεκέλεο γεσγξαθηθήο δώλεο βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ζηηο πιαγηέο ησλ ρακειώλ βνπλώλ ηεο πεξηνρήο όπνπ πλένπλ ζπρλνί θαη δπλαηνί άλεκνη. Δμαηηίαο απηνύ ηνπ γεγνλόηνο θαη ηνπ θππειινεηδνύο ζρήκαηνο κόξθσζεο πνπ ζρνιαζηηθά δίλνπλ νη παξαγσγνί ζηηο ζπθηέο, ν αεξηζκόο ησλ δέληξσλ είλαη πνιύ θαιόο θαη παξεκπνδίδεηαη ε αλάπηπμε κπθήησλ θαη ε πηήζε ησλ εληόκσλ-ερζξώλ ηεο ζπθηάο, κε απνηέιεζκα ηα ζύθα λα έρνπλ ιεπηή θινύδα θαη άξηζηε εκθάληζε. Ο θιαδνθάζαξνο πνπ εθαξκόδεηαη θάζε ρξόλν ζηηο ζπθηέο από ηνπο παξαγσγνύο ζπληειεί ζηελ παξαγσγή ζύθσλ κεγάινπ κεγέζνπο, ιόγσ ηεο ελδπλάκσζεο ησλ δέληξσλ. Η κεγάιε ειηνθάλεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πεξνρή ζε ζπλδηαζκό κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπθεώλσλ ζε πιαγηέο θαη ηελ έθζεζή ηνπο ζε άπιεην θσο, νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία κεγάισλ πνζνηήησλ ζαθράξσλ ζηα ζύθα. Τν πνζνζηό ησλ ζαθράξσλ ζηα ζύθα είλαη ην κέγηζην δπλαηό, δεδνκέλνπ όηη νη παξαγσγνί αθήλνπλ ηα ζύθα λα σξηκάζνπλ πιήξσο θαη λα πέζνπλ κόλα ηνπο ζηα δίρηπα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θάησ από ηα δέληξα. Απηόο ν κνλαδηθόο ζπλδπαζκόο δίλεη ζηα Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε ηελ ηδηαίηεξε γιπθηά γεύζε ηνπο γηα ηελ νπνία θεκίδνληαη. Η θπζηθή μήξαλζε ησλ ζύθσλ ζηνλ ήιην, κέζνδνο πνπ εθαξκόδεηαη εδώ θαη πνιιά ρξόληα από ηνπο ζπθνπαξαγσγνύο ηεο πεξηνρήο, νδεγεί ζηε ζηαδηαθή απώιεηα ηεο πγξαζίαο θαη εκπνδίδεη ηελ απώιεηα ησλ επάηζζεησλ ζηε ζέξκαλζε πηεηηθώλ ελώζεσλ πνπ δίλνπλ ην ραξαθηεξηζηηθό άξσκα ζηα ζύθα. Σε απηό ην γεγνλόο νθείιεηαη ην ηδηαίηεξ άξσκα πνπ έρνπλ ηα Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε. Η κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ εδάθνπο ζε αζβέζηην ηεο νξηνζεηεκέλεο γεσγξαθηθήο δώλεο έρεη απνδεηρζεί όηη κεηώλεη ζεκαληηθά ηα ειηνεγθαύκαηα θαη ην ζθάζηκν ηεο νζηηόιεο ζηα ζύθα ( Effect of calcium based fertilization on dried fig (Ficus carica L. cv. Sarılop) yield and quality: Mehmet Eşref İrget, Uygun Aksoy, Bülent Okur, Ali Rıza Ongun and Mahmut Tepecik), κε απνηέιεζκα ηα Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε πνπ παξάγνληαη απνθιεηζηηθά ζε ηέηνηα εδάθε λα είλαη εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο. Τέινο, ε θιίζε ηνπ εδάθνπο ζηνπο ζπθεώλεο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ιόθνπο επλνεί ηελ θαιή απνζηάγγηζε, ζπκβάιινληαο ζηελ πςειή πνηόηεηα ησλ παξαγόκελσλ ζύθσλ. Γ. Αιηιώδηρ ζσέζη πος ζςνδέει ηη γευγπαθική πεπιοσή με ηη ζςγκεκπιμένη ποιόηηηα και ηη θήμη Τα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο νθείινληαη : 1. Σηε μερσξηζηή πνηθηιία ηεο ζπθηάο Σκπξλέηθε, ε νπνία ζηελ Βόξεηα Δύβνηα θαιιηεξγείηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά θαη είλαη κηα από ηηο από ηηο πην αλαγλσξίζηκεο πνηθηιίεο δηεζλώο. 2. Σην ζπλδπαζκό ησλ θιηκαηηθώλ θαη εδαθηθώλ ζπλζεθώλ ησλ ζπθεώλσλ ηεο Βόξεηαο Δύβνηαο νη νπνίνη έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ επηθξάηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ληόπηαο πνηθηιίαο ηεο ζπθηάο θαη ηεο ζηαζεξήο απόδνζήο ηεο. Η ρεκηθή ζύλζεζε ηνπ εδάθνπο, θαζώο θαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο απνηεινύλ ζεκαληηθνύο παξάγνληεο γηα ηελ πνηόηεηα ησλ παξαγόκελσλ ζύθσλ θαη θαη επέθηαζελ θαη γηα ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε.

11 3. Σηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Βόξεηαο Δύβνηαο πνπ εμαζθαιίδνπλ κεγάιε ειηνθάλεηα, ηδηαίηεξα ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη, ηελ επνρή πνπ σξηκάδνπλ ηα ζύθα (Παξάξηεκα Δ) θαη ζεξκνθξαζίεο ρσξίο κεγάιεο δηαθπκάλζεηο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν σξίκαλζεο ησλ ζύθσλ όηαλ γίλεηαη ε ζύλζεζε ησλ νξγαλνιεπηηθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ. 4. Σηελ ηδηαίηεξε κέζνδν επηθνλίαζεο ησλ ζύθσλ, κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εξηλεώλ (αξζεληθά ζύθα) ηα νπνία πεξηέρνπλ ην έληνκν - επηθνληαζηή ζηηο ζπιεθέο ζπθηέο. 5. Σηηο παξαδνζηαθέο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδνπλ νη παξαγσγνί θαη ζηε ζπζηεκαηηθή άξδεπζε ησλ ζπθεώλσλ πνπ πξνιακβάλεη ηελ θαηαπόλεζε ησλ ζπθόδελδξσλ από ηελ έιιεηςε πγξαζίαο θαηά ηα θξίζηκα ζηάδηα ηνπ παξαγσγηθνύ ηνπο θύθινπ θαη ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ ζπθηώλ αιιά θαη ζηε παξαγσγή ζύθσλ κεγάινπ ηειηθνύ κεγέζνπο. 6. Σην γεγνλόο όηη ηα ζύθα αθήλνληαη λα σξηκάζνπλ πιήξσο πάλσ ζηα δέληξα θαη πέθηνπλ κόλα ηνπο πάλσ ζηα δίρηπα ζπιινγήο, απνθηώληαο έηζη ηε κέγηζηε δπλαηή πεξηεθηηθόηεηα ζε ζάθραξα. 7. Σηε κέζνδν ζπιινγήο ηνπ ζύθσλ (απνθιεηζηηθά κε ην ρέξη, κε ζθνπό ηνλ άκεζν νπηηθό έιεγρν θαη ηε δηαινγή ηνπ). Η κέζνδνο ζπιινγήο εμαζθαιίδεη ηελ άξηζηε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ ζύθσλ θαη ηα πξνθπιάζζεη από ηξαπκαηηζκνύο, ώζηε ην ηειηθό πξντόλ λα έρεη ηελ απαηηνύκελε πνηόηεηα. 8. Σηε θπζηθή απνμήξαλζε ησλ ζύθσλ ζηνλ ήιην, ζε εηδηθέο ιηάζηξεο, πνπ επηηξέπεη ζηα ζύθα λα δηαηεξνύλ ηελ ηδηαίηεξε γεύζε θαη ην άξσκά ηνπο. Ο ζπλδπαζκόο ησλ παξαγόλησλ παξαγσγήο εθθξάδεηαη θαιύηεξα ζηελ σο άλσ πεξηνρή πξνζθέξνληαο ζην πξντόλ ηα πεξηώλπκα ραξαθηεξηζηηθά γεύζεο ησλ Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε θαζώο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά έληνλα γιπθά αξώκαηα ηα νπνία έρνπλ πξνζδώζεη ζην πξντόλ ηελ εμαηξεηηθή θήκε ηνπ. Δπηπξόζζεηα, εθηόο από ηελ επίδξαζε ησλ εγγελώλ θπζηθώλ παξαγόλησλ, εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ησλ παξαγσγώλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο. Η ζπκβνιή απηή πεγάδεη από ηελ καθξόρξνλε ελαζρόιεζή ηνπο κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπθηάο, ηελ εθαξκνγή ηδηαίηεξσλ θαιιηεξγεηηθώλ ηερληθώλ πνπ εθαξκόδνπλ γηα ηα επηηύρνπλ ηελ θαηάιιειε πνηόηεηα θαζώο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ παξαγσγή ελόο ηδηαίηεξνπ πξντόληνο ην νπνίν επηζπκνύλ λα δηαθπιάμνπλ. Γ. Ιζηοπικά ζηοισεία Σηελ Διιάδα ε ζπθηά ήξζε από ηελ Καξία, ε ηέρλε ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο δε, θαηαγξάθεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ πνηεηή Αξρίινρν, γύξσ ζην 700 π.ρ. Οη θαξπνί ηεο ζπθηάο ήηαλ από ηα ζεκαληηθόηεξα είδε δηαηξνθήο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, θαη ηα ζύθα θαηείραλ πεξίνπηε ζέζε ζην ηξαπέδη ησλ εύπνξσλ νηθνγελεηώλ. Σηε Βόξεηα Δύβνηα ηα ζύθα θαιιηεξγνύληαλ ζπνξαδηθά εδώ θαη εθαηνληάδεο ρξόληα, αιιά ε κεγάιε ώζεζε ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζύθσλ δόζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε ηελ έιεπζε ησλ Μηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ από ην Μνπξζαιή ηεο Ισλίαο ην Οη

12 Μηθξαζηάηεο πξόζθπγεο έθεξαλ καδί ηνπο όρη κόλν ηελ ηέρλε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο αιιά θαη ηελ εμαηξεηηθή πνηθηιία Σκπξλέηθε, ε νπνία πξνζαξκόζηεθε άξηζηα ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο γύξσ από ηνλ Ταμηάξρε Δπβνίαο. Γξήγνξα ε θαιιηέξγεηα εμαπιώζεθε ζε κία ζεκαληηθή έθηαζε γύξσ από ην ρσξηό ηνπ Ταμηάξρε θαη ηα Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε άξρηζαλ λα γίλνληαη επξύηεξα γλσζηά ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο γιπθηάο γεύζεο ηνπο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ νξγαλνιεπηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. Σήκεξα κηα πνιύ κεγάιε έθηαζε από ζπθηέο πεξηβάιιεη ην ρσξηό ηνπ Ταμηάξρε απνδίδνληαο έλα εμαηξεηηθό πξντόλ πνπ έρεη θάλεη γλσζηό παλειιήληα ην ρσξηό. Τα ηειεπηαία ρξόληα θαη ηα μεξά ζύθα πνπ παξάγνληαη ζπγθαηαιιέγνληαη αλάκεζα ζηα θαιύηεξα ηνπ θόζκνπ, έρνληαο απνθηήζεη εμαηξεηηθή θήκε. Η θήκε ησλ Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε δηαδόζεθε επξέσο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό ράξε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο ζε ζπλδηαζκό κε ηηο λέεο δηαηξνθηθέο ηάζεηο νη νπνίεο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηα παξαδνζηαθά πξντόληα ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. Δπηπξόζζεηα, ε έληνλε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Α.Σ. Ταμηάξρε είρε σο απνηέιεζκα ηελ εμαγσγή ηνπ πξντόληνο ζε αξθεηέο αγνξέο ηεο Δπξώπεο θαη ζηελ Ακεξηθή Σήκεξα, ε θαιιηέξγεηα ηεο ζπθηάο ζηελ πεξηνρή ηεο Ιζηηαίαο έρεη ηάζεηο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο κε ηε θύηεπζε λέσλ ζπθεώλσλ θαη αληηθαηάζηαζε ησλ γεξαζκέλσλ ζπθόδελδξσλ. Η πνηθηιία ηεο Σκπξλέηθεο επηθξαηεί θαη ζηηο λέεο θπηεύζεηο σο κηα πνηθηιία ραξαθηεξηζηηθή ηεο πεξηνρήο πνπ νη ζπθνπαξαγσγνί δελ έρνπλ ιόγν λα κελ δηαηεξήζνπλ εθ όζνλ ηα πξντόληα πνπ παξάγνληαη από απηήλ δηαζέηνπλ ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζαθώο αλαγλσξίζηκα θαη κε κεγάιε απνδνρή ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην εμσεξηθό. Η θήκε ησλ Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε μεπεξλά ηα όξηα ηεο Δύβνηαο θαη σο απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο δήηεζεο ν Αγξνηηθόο Σπλεηαηξηζκόο Ταμηάξρε δελ κπνξεί λα θαιύςεη όιεο ηηο παξαγγειίεο πνπ δέρεηαη. Κάζε θαινθαίξη, αλακέλεηαη κε αλππνκνλεζία ε εκθάληζε ηεο λέαο ζνδεηάο ελώ ην λέν πξντόλ ζπλνδεύεηαη από αλαθνξέο ζηνλ ηύπν θαη εθδειώζεηο παξνπζίαζεο ηεο λέαο ζνδεηάο. 7. ΦΟΡΔΙ ΔΛΔΓΥΟΤ 1. Οπγανιζμόρ Πιζηοποίηζηρ & Δπίβλετηρ Γευπγικών Πποφόνηυν (Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.) Γηεύζπλζε: Παηεζίσλ & Άλδξνπ 1, ΤΚ Αζήλα Τειέθσλν: Fax: Γιεύθςνζη Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ Νομαπσιακήρ Αςηοδιοίκηζηρ Δύβοιαρ Γηεύζπλζε: Παπαλαζηαζίνπ 10Α, Φαιθίδα Τειέθσλν: , Φαμ:

13 8. ΔΙΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΔΠΙΗΜΑΝΗ Η επηζήκαλζε ζα πεξηιακβάλεη ην όλνκα ηνπ πξντόληνο, ην Κνηλνηηθό Λνγόηππν ΠΟΠ θαη ό,ηη πξνβιέπεηαη από ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία. 9. ΔΙΓΙΚΔ ΔΘΝΙΚΔ Ή ΚΟΙΝΟΣΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ Abate Fetel ΑΧΛΑΓΙΑ Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο, αξθεηά παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν θαη καθξνπιό, θίηξηλν κε ιίγν θαθέ, σξαίν, γιπθό, όρη πνιύ αξσκαηηθό. Αλζνθνξία 3/4-12/4.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ. Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ. Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47 Γξ. Εήζεο Σδήθαο Κηελίαηξνο, DVM, PhD ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47 Υπεύθσνος παρακολούθησης: Δρ. Γεώργιος Σαμούρης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα