Αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών - Συχνές ερωτήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών - Συχνές ερωτήσεις"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ MEMO Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2013 Αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών - Συχνές ερωτήσεις Ποια είναι η σημερινή κατάσταση; Η Ευρώπη επέτυχε να εξασφαλίσει και να προασπίσει τα δικαιώματα των επιβατών, πράγμα που αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακά επιτεύγματα της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/ για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ, που τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2005, καθορίζει τα ελάχιστα επίπεδα παροχής βοήθειας και αποζημίωσης στους επιβάτες σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης. Οι νέοι κανόνες έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική αλλαγή της συμπεριφοράς στον αεροπορικό κλάδο, και ιδίως μειωμένη χρήση άρνησης επιβίβασης επιβατών και ματαιώσεων εμπορικών πτήσεων από τις αεροπορικές εταιρείες (με όλες τις διαταραχές που αυτό συνεπάγεται για τους επιβάτες) καθώς και τη διασφάλιση συνολικά μιας πολύ πιο δίκαιης μεταχείρισης των επιβατών όταν ταξιδεύουν. Η εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών βελτιώνεται διαρκώς τα οκτώ τελευταία έτη από τότε που άρχισε να ισχύει ο κανονισμός, ωστόσο, σήμερα τα μέτρα μη νομοθετικού χαρακτήρα (όπως οι κατευθυντήριες γραμμές και οι εκούσιες συμφωνίες) έχουν εξαντλήσει τα όριά τους και είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί η ίδια η νομοθεσία ώστε να διασφαλιστεί η δέουσα άσκηση των δικαιωμάτων των επιβατών στην πράξη. Ποια είναι τα κύρια προβλήματα; Το κύριο πρόβλημα για τους επιβάτες είναι ότι, ενώ έχουν πολύ ισχυρά δικαιώματα που καθορίζονται βάσει του δικαίου της ΕΕ, μπορεί να έχουν δυσκολίες ως προς τη διεκδίκησή τους και να αισθάνονται απογοητευμένοι όταν οι αερομεταφορείς δεν φαίνεται να τα εφαρμόζουν. Αυτό ισχύει για τα δικαιώματα των επιβατών που καθορίζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004, αλλά και για τα δικαιώματά τους όσον αφορά την απώλεια, φθορά ή καθυστέρηση αποσκευών, όπως ορίζονται στη σύμβαση του Μόντρεαλ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2027/ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91, ΕΕ L 46/1 της Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1997, για την ευθύνη του αερομεταφορέα όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους (ΕΕ L 285 της MEMO/13/203

2 Για παράδειγμα, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία, τη ανία και το ΗΒ προκύπτει ότι 3 : Στο 75% των ερωτηθέντων επιβατών που αντιμετώπισαν προβλήματα καθυστερήσεων ή ματαιώσεων δρομολογίων παρασχέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς με άλλη πτήση, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Ωστόσο, από τις ίδιες έρευνες προέκυψε ότι άλλη παροχή φροντίδας όπως γεύματα, αναψυκτικά και κατάλυμα προσφέρθηκε σε λιγότερο από το 50% των περιπτώσεων. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων επιβατών που δικαιούνταν χρηματική αποζημίωση την είχε πράγματι λάβει (2 έως 4% σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε η ανία). Επιπλέον, στη Γερμανία η έρευνα κατέδειξε ότι πάνω από το 20% των επιβατών που είχαν υποβάλει καταγγελία δεν είχε λάβει απάντηση από τον αερομεταφορέα. Οι τέσσερις βασικοί λόγοι για τους οποίους δεν εφαρμόζονται τα δικαιώματα των επιβατών είναι οι ακόλουθοι: «Γκρίζες ζώνες» στη νομοθεσία: ανεπαρκείς ορισμοί και ασαφείς διατάξεις στο κείμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 δημιουργούν «γκρίζες ζώνες» στα δικαιώματα των επιβατών, που οδήγησαν σε ασυνέπειες και χαλαρά πρότυπα κατά την εφαρμογή του νόμου. ιεκπεραίωση καταγγελιών: οι επιβάτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την επιβολή των δικαιωμάτων τους, δεδομένου ότι οι διαδικασίες διεκπεραίωσης καταγγελιών των αεροπορικών εταιρειών δεν ορίζονται σαφώς ή διότι δεν υπάρχει φορέας διεκπεραίωσης καταγγελιών στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν. Επιβολή κυρώσεων: ασυνάρτητες ή ελλιπώς αποτελεσματικές πολιτικές επιβολής κυρώσεων από τις εθνικές αρχές δεν παρέχουν επαρκή κίνητρα για συμμόρφωση. υσανάλογο οικονομικό κόστος: Το οικονομικό κόστος ορισμένων υποχρεώσεων που επιβάλλει ο κανονισμός μπορεί να καταστεί δυσανάλογο για τις αεροπορικές εταιρείες σε ορισμένες περιστάσεις (π.χ. παροχή καταλύματος απεριόριστης διάρκειας σε έκτακτες περιστάσεις). Ποιος είναι ο στόχος της πρότασης της Επιτροπής; Η πρόταση διευκρινίζει βασικές πτυχές της νομοθεσίας της ΕΕ οι οποίες δημιούργησαν προβλήματα τόσο για τους επιβάτες όσο και για τους αερομεταφορείς. Θεσπίζει νέα δικαιώματα επιβατών, όταν κρίνεται αναγκαίο. Παρέχει στους επιβάτες αποτελεσματικές διαδικασίες διεκπεραίωσης καταγγελιών και ενισχύει τις πολιτικές εφαρμογής, παρακολούθησης και επιβολής κυρώσεων ώστε να διασφαλιστεί καλύτερη εφαρμογή του συνόλου των δικαιωμάτων των επιβατών. ιασφαλίζει επίσης ότι οι υποχρεώσεις παραμένουν οικονομικά εφικτές. Επιπλέον, προτείνονται μέτρα για τη διαφάνεια των τιμών και τη βελτίωση της προστασίας των επιβατών σε περίπτωση αφερεγγυότητας της αεροπορικής εταιρείας , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2002 (ΕΕ L 140 της , σ. 2). Τα στοιχεία των ερευνών παρασχέθηκαν από την Verbraucherzentrale Brandenburg, το Συμβούλιο Καταναλωτών της Δανίας, το Which? και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του ΗΒ (περισσότερες πληροφορίες στην εκτίμηση επιπτώσεων). 2

3 1: Αποσαφήνιση των «γκρίζων ζωνών» Πληροφορίες σε περίπτωση καθυστέρησης ή ματαίωσης της πτήσης Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004, οι αερομεταφορείς υποχρεούνται να παρέχουν στους επιβάτες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους, αλλά δεν υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες επιτόπου σχετικά με το ίδιο το συμβάν. Η πρόταση εισάγει ρητή υποχρέωση σύμφωνα με την οποία οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται το συντομότερο δυνατόν σχετικά με την κατάσταση της πτήσης τους που καθυστερεί ή ματαιώθηκε. Ο μεταφορέας πρέπει να ενημερώνει τους επιβάτες σχετικά με την κατάσταση το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Πρέπει να ενημερώνει τους επιβάτες σχετικά με την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης αμέσως μόλις η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη. Έκτακτες περιστάσεις Ο όρος «έκτακτες περιστάσεις» είναι πολύ σημαντικός διότι εάν συντρέχουν οι αερομεταφορείς δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημίωση στους επιβάτες. Ο όρος δεν προσδιορίζεται σαφώς στον ισχύοντα κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004. Η πρόταση αποσαφηνίζει τώρα τη βασική αρχή για τον καθορισμό του είδους των περιστάσεων που μπορεί να χαρακτηριστούν έκτακτες. Στην πρόταση της Επιτροπής ως «έκτακτες περιστάσεις» ορίζονται οι περιστάσεις οι οποίες δεν συνδέονται αναπόσπαστα με την κανονική άσκηση της δραστηριότητας του οικείου αερομεταφορέα και διαφεύγουν από τον αποτελεσματικό έλεγχό του. Η πρόταση προχωρά πέραν αυτού και περιέχει επίσης παραδείγματα περιστάσεων που θεωρούνται έκτακτες. Για παράδειγμα, οι φυσικές καταστροφές ή οι απεργίες ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας θα πρέπει να θεωρηθούν έκτακτη περίσταση, αλλά όχι τα τεχνικά προβλήματα που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της τακτικής συντήρησης των αεροσκαφών. Ο ορισμός αυτός θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες. Μεγάλες καθυστερήσεις και «καθυστερήσεις διαδρόμου» Σήμερα, οι επιβάτες απολαύουν δικαιώματος συνδρομής για καθυστερήσεις 2, 3 ή 4 ωρών ανάλογα με την απόσταση της πτήσης. Σύμφωνα με απόφαση του ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση για καθυστέρηση 3 ωρών και άνω (εκτός από έκτακτες περιστάσεις). Σε περίπτωση καθυστέρησης, προ παντός είναι ανάγκη να παρέχονται στους επιβάτες σαφείς πληροφορίες καθώς και φροντίδα και συνδρομή κατά τη διάρκεια της αναμονής τους. Για τον λόγο αυτό, εκτός από τις νέες απαιτήσεις πληροφόρησης (βλ. ανωτέρω), η πρόταση ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών στην παροχή φροντίδας και συνδρομής κατά τρόπο ώστε τα δικαιώματα αυτά να ενεργοποιούνται πάντοτε μετά από δύο ώρες καθυστέρηση, ανεξάρτητα από την απόσταση της πτήσης. 3

4 Η πραγματική προτεραιότητα, ωστόσο, για τους καθηλωμένους επιβάτες είναι απλώς να επιστρέψουν στο σπίτι τους ή όπου επιθυμούν, το συντομότερο δυνατόν. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τη χρηματική αποζημίωση, η πρόταση επιβεβαιώνει την απόφαση του ικαστηρίου στο κείμενο του κανονισμού, αλλά καθορίζει την προθεσμία για αποζημίωση σε 5 ώρες για όλες τις ενδοενωσιακές πτήσεις και βραχείς διεθνείς πτήσεις κάτω των χλμ. Για τις υπόλοιπες διεθνείς πτήσεις η προθεσμία είναι 9 ώρες για πτήσεις κάτω των χλμ. και 12 ώρες για πτήσεις άνω των χλμ. Ο στόχος είναι να δοθεί στους αερομεταφορείς ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την επίλυση του προβλήματος και να τους ενθαρρύνει να εκτελέσουν την πτήση αντί απλώς να την ματαιώσουν. Το όριο των τριών ωρών είναι στις περισσότερες περιπτώσεις υπερβολικά σύντομο για την αποστολή ανταλλακτικών ή την αντικατάσταση του αεροσκάφους, ιδίως σε περίπτωση τεχνικής βλάβης σε αερολιμένα μακριά από τη βάση του μεταφορέα. Οι ισχύουσες διατάξεις παρακινούν τους αερομεταφορείς να ματαιώνουν τις πτήσεις τους εις βάρος των επιβατών (επειδή το πρόβλημα δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα). Οι ισχύοντες κανόνες όσον αφορά τη συνδρομή εφαρμόζονται επίσης σιωπηρώς στις καθυστερήσεις διαδρόμου, δηλαδή όταν οι επιβάτες βρίσκονται σε αναμονή επί του αεροσκάφους. Οι κανόνες αυτοί προβλέπουν το δικαίωμα για αναψυκτικά/γεύματα και το δικαίωμα να μπορεί να αποφασίζει ο επιβάτης να μην χρησιμοποιήσει την πτήση μετά από καθυστέρηση 5 ωρών. Η πρόταση καθιστά τα δικαιώματα αυτά ρητά και επιπλέον, σε περίπτωση καθυστέρησης διαδρόμου πέραν της μίας ώρας, παρέχει δικαίωμα σε κλιματισμό, στη χρήση τουαλέτας, σε ιατρική βοήθεια και σε πόσιμο νερό. Εξάλλου, για να καταστήσει το δικαίωμα μη χρησιμοποίησης της πτήσης πραγματικό, ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει την αποβίβαση μετά από καθυστέρηση 5 ωρών. Αλλαγή δρομολογίου Σήμερα, οι επιβάτες ενδέχεται να καθηλωθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της αναμονής για αλλαγή δρομολογίου με άλλη πτήση από τον ίδιο αερομεταφορέα. Η στιγμή κατά την οποία ο μεταφορέας πρέπει να επιτρέπει στον επιβάτη να του παρέχεται μεταφορά με άλλο δρομολόγιο μέσω άλλης αεροπορικής εταιρείας δεν είναι σαφής και οδήγησε σε πολλές διαφορές μεταξύ αερομεταφορέων και επιβατών. Η πρόταση παρέχει την αναγκαία σαφήνεια δηλώνοντας ότι, σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει την αλλαγή δρομολογίου εντός 12 ωρών με τις δικές του υπηρεσίες, πρέπει να προτείνει αλλαγή δρομολογίου με άλλους αερομεταφορείς ή άλλους τρόπους μεταφοράς, εφόσον είναι διαθέσιμοι. Πτήσεις με ανταπόκριση Τα δικαιώματα στην παροχή συνδρομής και αποζημίωσης όταν ο επιβάτης χάσει την πτήση ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης της πρώτης πτήσης του δεν καθορίζονται επί του παρόντος με σαφήνεια. Η πρόταση καθορίζει σαφώς τα δικαιώματα αυτά, δηλ. συνδρομή μετά από 2 ώρες καθυστέρηση και παροχή αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης κατά την άφιξη πάνω από 5 ώρες για όλες τις ενδοενωσιακές πτήσεις και για τις βραχείες διεθνείς πτήσεις κάτω των χλμ. Για τις υπόλοιπες διεθνείς πτήσεις η προθεσμία είναι 9 ώρες για πτήσεις κάτω των χλμ. και 12 ώρες για πτήσεις άνω των χλμ. 2. Νέα δικαιώματα Αλλαγή στον προγραμματισμό των δρομολογίων Επί του παρόντος, δεν είναι σαφές αν οι επιβάτες των οποίων η πτήση έχει αναπρογραμματιστεί απολαύουν παρόμοιων δικαιωμάτων με τους επιβάτες των οποίων η πτήση έχει καθυστερήσει ή ματαιωθεί. Η πρόταση ορίζει σαφώς την εν λόγω ίση μεταχείριση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πτήση αναπρογραμματίστηκε σε διάστημα μικρότερο των 2 εβδομάδων πριν από την αρχική ώρα αναχώρησης. 4

5 Λάθη στη γραφή των ονομάτων Σύμφωνα με την πρόταση, οι επιβάτες μπορούν να ζητήσουν δωρεάν τη διόρθωση ορθογραφικών λαθών στο όνομά τους έως 48 ώρες πριν από την αναχώρηση. Πολιτική σε περίπτωση μη εμφάνισης (μερική χρήση του εισιτηρίου/πτήσεις μετ επιστροφής) Κατόπιν καταγγελιών από τους επιβάτες, η πρόταση ορίζει ότι δεν μπορεί να απαγορευθεί σε επιβάτη ο οποίος είναι κάτοχος εισιτηρίου μετ επιστροφής η επιβίβαση στην πτήση επιστροφής με την αιτιολογία ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί το τμήμα μετάβασης του ιδίου εισιτηρίου. Νέα δικαιώματα όσον αφορά απολεσθείσες αποσκευές: Εξοπλισμός κινητικότητας Λόγω των ορίων ευθύνης που προβλέπονται στη σύμβαση του Μόντρεαλ, οι αεροπορικές εταιρείες, συχνά, σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του εξοπλισμού μετακίνησης επιβατών μειωμένης κινητικότητας, καταβάλλουν μικρότερη αποζημίωση από την πραγματική αξία του εξοπλισμού αυτού. υνάμει της πρότασης, οι αερομεταφορείς πρέπει να παρέχουν στους εν λόγω επιβάτες τη δυνατότητα χωρίς πρόσθετο κόστος να δηλώνουν την πραγματική αξία του εξοπλισμού κινητικότητας κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων και, ως εκ τούτου, να αυξηθούν τα όρια ευθύνης του μεταφορέα στην εν λόγω πραγματική αξία. Μουσικά όργανα Οι μουσικοί συχνά δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να μεταφέρουν ευαίσθητα και συχνά πολύ ακριβά όργανα. υνάμει της πρότασης, οι αερομεταφορείς πρέπει να δέχονται μικρότερα όργανα στον θάλαμο επιβατών και πρέπει να αναφέρουν σαφώς τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη μεταφορά μεγαλύτερων οργάνων στο διαμέρισμα φορτίου. Υποβολή καταγγελιών υνάμει της πρότασης, οι αερομεταφορείς πρέπει να παρέχουν έντυπα που επιτρέπουν στους επιβάτες να υποβάλουν καταγγελία άμεσα στον αερολιμένα, και οι αερομεταφορείς πρέπει να αποδέχονται ως έγκυρες τις καταγγελίες (κατ αυτόν τον τρόπο οι επιβάτες μπορούν εύκολα να υποβάλουν καταγγελία όσον αφορά τις αποσκευές εντός των αυστηρών προθεσμιών που επιβάλλονται από τη σύμβαση του Μόντρεαλ). Εθνικές αρχές επιβολής της νομοθεσίας Σήμερα, τα δικαιώματα των επιβατών όσον αφορά τις αποσκευές, όπως ορίζονται στη σύμβαση του Μόντρεαλ, δεν επιβάλλονται από καμία αρχή. Σύμφωνα με την πρόταση, οι εθνικοί φορείς επιβολής που ορίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004, θα είναι επίσης αρμόδιοι για την επιβολή των κανόνων αποζημίωσης για τις απολεσθείσες αποσκευές. ιαφάνεια Η πρόταση θεσπίζει νέες απαιτήσεις για τη διαφάνεια της πληροφόρησης όσον αφορά τις χειραποσκευές και τις ελεγμένες αποσκευές, οπότε οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται τη στιγμή της κράτησης και στους αερολιμένες για τους ακριβείς κανόνες σχετικά με τις επιτρεπόμενες αποσκευές και για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που αφορούν τις αποσκευές. 5

6 3. Έλεγχος εφαρμογής των κανόνων, διεκπεραίωση των καταγγελιών και επιβολή κυρώσεων Παρακολούθηση και κυρώσεις Οι εθνικοί φορείς επιβολής (ΕΦΕ) που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή και επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών εφαρμόζουν διαφορετικές πολιτικές επιβολής κυρώσεων και ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο διάφορα μέρη του κανονισμού. Η πρόταση ενισχύει τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών φορέων επιβολής, με τη στήριξη της Επιτροπής. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει τη διεξαγωγή ερευνών. Οι ΕΦΕ πρέπει επίσης να διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο σε θέματα πρόληψης και όχι μόνο να ανταποκρίνονται σε καταγγελίες, αλλά να διασφαλίζουν επίσης τη συνεχή παρακολούθηση των πολιτικών των αεροπορικών εταιρειών. Θα παρέχουν επίσης τεχνική στήριξη στους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη διεκπεραίωση των ατομικών καταγγελιών των επιβατών. ιεκπεραίωση καταγγελιών και επιβολή ατομικών δικαιωμάτων Σήμερα, οι επιβάτες συχνά δεν γνωρίζουν πώς να υποβάλλουν καταγγελίες στις αεροπορικές εταιρείες ή οι αεροπορικές εταιρείες δεν απαντούν. Βάσει της πρότασης, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να προβλέπουν σαφείς διαδικασίες διεκπεραίωσης καταγγελιών (ηλεκτρονικό έντυπο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Θα πρέπει επίσης να απαντούν στους επιβάτες εντός καθορισμένων προθεσμιών (μία εβδομάδα για την αποστολή βεβαίωσης παραλαβής και δύο μήνες για την αποστολή επίσημης απάντησης). Όταν προκύπτουν διαφορές, οι επιβάτες θα μπορούν να στρέφονται σε εξωδικαστικούς φορείς διεκπεραίωσης καταγγελιών οι οποίοι θα επιδιώξουν την επίλυση της διαφοράς (με φθηνό και απλό τρόπο). Αφερεγγυότητα Ενώ, θεωρητικά, τα δικαιώματα των επιβατών είναι πλήρως εφαρμοστέα στις περιπτώσεις που η ματαίωση οφείλεται στην αφερεγγυότητα του αερομεταφορέα, στην πράξη ο αερομεταφορέας συχνά δεν είναι σε θέση να παράσχει τις εν λόγω υπηρεσίες, ιδίως την αλλαγή δρομολογίου. Οι εθνικές αρχές θα κληθούν να συντονίσουν τις δράσεις τους προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης των αερομεταφορέων και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να υιοθετήσουν μια συντονισμένη προσέγγιση στην αναστολή των δραστηριοτήτων τους ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις στους επιβάτες. Οι ενώσεις αεροπορικών εταιρειών της ΕΕ θα ενθαρρυνθούν να επισημοποιήσουν τις ισχύουσες εκούσιες συμφωνίες για την προσφορά ναύλων διάσωσης και την αποτελεσματική προώθησή τους. Η πρόταση αποσκοπεί επίσης σε ευρύτερη και συστηματικότερη διάθεση των σχετικών ασφαλιστικών προϊόντων σε όλη την ΕΕ, και σε ευρύτερη και συστηματικότερη διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με συστήματα επιστροφής χρημάτων σε πιστωτικές κάρτες ή παρόμοια προϊόντα που επιτρέπουν στους επιβάτες να προστατευθούν από τον κίνδυνο αφερεγγυότητας βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή αυτών των μέτρων. ύο έτη μετά την έγκριση του επίμαχου κειμένου, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητά τους. 6

7 ιαφάνεια των τιμών Η διαφάνεια των τιμών δεν καλύπτεται ρητά από την πρόταση, αλλά αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της προστασίας που παρέχουν στους καταναλωτές οι κανόνες της ΕΕ 4. Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ελευθερωμένης ευρωπαϊκής αγοράς αεροπορικών μεταφορών είναι η ελευθερία των εταιρειών να καθορίζουν ελεύθερα τις τιμές τους οπότε κατ αυτόν τον τρόπο καθιστούν δυνατό τον ανταγωνισμό και συμβάλλουν στο ευρύ φάσμα διαθέσιμων αεροπορικών υπηρεσιών σε προσιτές τιμές. Η ελευθερία αυτή, ωστόσο, δεν είναι απόλυτη, διότι εφαρμόζονται κανόνες όσον αφορά τη διαφάνεια των τιμών. Η εφαρμογή των εν λόγω κανόνων στο ζήτημα αυτό δεν έχει ακόμη φτάσει στο κατάλληλο επίπεδο. Σε επίπεδο κράτους μέλους λαμβάνονται ήδη τακτικά μέτρα επιβολής ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των κανόνων προστασίας των επιβατών σε θέματα διαφάνειας των τιμών τηρώντας πλήρως τους κανονισμούς της ΕΕ. Ωστόσο απαιτείται ισχυρότερη συνεργασία σε θέματα επιβολής. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος την ανάληψη δράσεων συντονισμού, ώστε να ενθαρρυνθούν οι αερομεταφορείς που υστερούν και να διασφαλιστεί ότι πληρούν τις απαιτήσεις διαφάνειας των τιμών προς όφελος των επιβατών. 4. υσανάλογη οικονομική επιβάρυνση Όριο στην παροχή συνδρομής Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι αερομεταφορείς πρέπει να παρέχουν αναψυκτικά, γεύματα και κατάλυμα για απεριόριστο χρονικό διάστημα, που θα μπορούσε να απειλήσει την οικονομική τους επιβίωση (π.χ. κρίση λόγω του νέφους ηφαιστειακής τέφρας). εν υπάρχει όριο στην παροχή συνδρομής, ακόμη και εάν υπάρχει σημαντική διαταραχή που εκφεύγει από τον έλεγχό τους. υνάμει της πρότασης, η παροχή καταλύματος θα περιορίζεται σε τρεις διανυκτερεύσεις σε έκτακτες περιστάσεις. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα και τα πρόσωπα που τους συνοδεύουν, ασυνόδευτα παιδιά, έγκυες και άτομα με ειδικές ανάγκες. Σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων Οι συνέπειες του προαναφερθέντος περιορισμού όσον αφορά το κατάλυμα υπό έκτακτες περιστάσεις αμβλύνονται από την προαναφερόμενη υποχρέωση για ταχύτερη αλλαγή δρομολογίου και από την υποχρέωση των αερολιμένων, αερομεταφορέων και άλλων χρηστών αερολιμένων να εκπονούν σχέδια έκτακτης ανάγκης ώστε να διασφαλίζεται η φροντίδα των επιβατών που καθηλώθηκαν λόγω μαζικών διαταραχών. Εκτέλεση περιφερειακών πτήσεων Όσον αφορά τις περιφερειακές πτήσεις μικρής κλίμακας πτήσεις με μικρά αεροσκάφη μικρών αποστάσεων - το κόστος των υποχρεώσεων που προβλέπεται από τον κανονισμό μπορεί να καταστεί δυσανάλογο σε σχέση με τα έσοδα των αερομεταφορέων. Η πρόταση αίρει την υποχρέωση παροχής καταλύματος σε επιβάτες πτήσεων απόστασης μικρότερης από 250 χλμ. και με αεροσκάφη κάτω των 80 θέσεων. Ομοίως, ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα, τα πρόσωπα που τους συνοδεύουν, ασυνόδευτα παιδιά, έγκυες και άτομα με ειδικές ανάγκες. 4 Η διαφάνεια των τιμών διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) 7

8 Επιμερισμός της οικονομικής επιβάρυνσης Σήμερα, ορισμένες εθνικές διατάξεις ενδέχεται να παρεμποδίζουν τους αερομεταφορείς να απαιτούν αποζημίωση από τρίτα μέρη που είναι υπεύθυνα για τη διαταραχή της πτήσης. υνάμει της πρότασης, το εθνικό δίκαιο δεν μπορεί να περιορίζει το δικαίωμα των αερομεταφορέων να απαιτούν αποζημίωση από υπεύθυνα τρίτα μέρη. Η διάταξη αυτή δεν θίγει τους επιβάτες για τους οποίους ο μόνος αρμόδιος επικοινωνίας παραμένει ο αερομεταφορέας. IP/13/219 8

9 Τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών σύνοψη Τα δέκα βασικά δικαιώματα των επιβατών (βλ. συνημμένο MEMO για λεπτομέρειες) 10 βασικά δικαιώματα (σημερινή κατάσταση) 1. ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Όλοι οι επιβάτες έχουν ισότιμη πρόσβαση στις μεταφορές και, συγκεκριμένα, προστατεύονται από τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, κατοικίας ή αναπηρίας. 2. ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν συνδρομή χωρίς πρόσθετο κόστος όταν ταξιδεύουν με όλα τα μέσα μεταφοράς προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις ίδιες ταξιδιωτικές δυνατότητες με τους υπόλοιπους πολίτες. 3. ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙ ΙΟΥ, Ι ΙΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΑΚΟΠΗΣ Οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται σωστά για την τιμή του εισιτηρίου, τα δικαιώματά τους και τις συνθήκες του ταξιδιού τους έγκαιρα και με τον προσήκοντα τρόπο πριν από το ταξίδι, καθώς και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και έπειτα από αυτό σε περίπτωση διακοπής. 4. ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙ ΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ) ΟΤΑΝ ΤΟ ΤΑΞΙ Ι ΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης, ακύρωσης του ταξιδιού ή άρνησης επιβίβασης, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα Η νέα πρόταση εν απαιτείται τροποποίηση δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά το δικαίωμα στην παροχή φροντίδας σε επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα αποζημίωση για την πλήρη αξία εξοπλισμού κινητικότητας που υπέστη ζημία ή απωλέσθη (εάν έχει παραδοθεί) Καλύτερη ενημέρωση των επιβατών για τις περιστάσεις και τη φύση της διακοπής και για τα δικαιώματά τους. Ο μεταφορέας πρέπει να ενημερώνει τους επιβάτες σχετικά με την κατάσταση το συντομότερο δυνατόν και, οπωσδήποτε το αργότερο 30 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης αμέσως μόλις η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη. Οι αερομεταφορείς θα παρέχουν επίσης σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τις επιτρεπόμενες αποσκευές, τόσο για τις χειραποσκευές όσο και για τις ελεγμένες αποσκευές, τη στιγμή της κράτησης και στον αερολιμένα. Αποσαφήνιση του δικαιώματος ακύρωσης του ταξιδιού σε περίπτωση καθυστέρησης διαδρόμου: μετά από καθυστέρηση το πολύ 5 ωρών, ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το ταξίδι και να λάβει επιστροφή της τιμής του εισιτηρίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης διαδρόμου, ο επιβάτης έχει 9

10 επιστροφής ολόκληρου του ποσού του εισιτηρίου. 5. ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗ) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΑΚΟΠΗΣ Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης, ακύρωσης του ταξιδιού ή άρνησης επιβίβασης, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα παροχής εναλλακτικής ταξιδιωτικής εξυπηρέτησης, το συντομότερο δυνατόν, ή εκ νέου κράτησης σε χρόνο που τους εξυπηρετεί. Η επιλογή πρέπει να προσφέρεται από τον μεταφορέα όταν λάβει χώρα η διακοπή, με σαφή και αδιαμφισβήτητο τρόπο. 6. ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΞΙΩΣΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Ή ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Οι μη επιβιβασθέντες επιβάτες έχουν το δικαίωμα να τους παρασχεθεί ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών μέριμνας αμέσως, επιτόπου στους τερματικούς ή μη σταθμούς ή/και επί των οχημάτων όσο χρόνο αναμένουν την έναρξη ή τη συνέχιση του καθυστερημένου ταξιδιού ή τη μεταφορά τους σε άλλο δρομολόγιο. 7. ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Υπό ορισμένες συνθήκες, σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης ή ακύρωσης του ταξιδιού και πάντοτε σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης σε αεροπορικά μέσα μεταφοράς, το δικαίωμα να ζητήσει να αποβιβαστεί. Ενίσχυση της τριπλής δυνατότητας επιλογής του επιβάτη μεταξύ επιστροφής του ναύλου, άμεσης αλλαγής δρομολογίου ή άλλης πτήσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Ιδίως όσον αφορά την αλλαγή δρομολογίου: σε περίπτωση που ο μεταφορέας δεν μπορεί να παράσχει την αλλαγή δρομολογίου με τις δικές του υπηρεσίες εντός 12 ωρών, πρέπει να παράσχει αλλαγή δρομολογίου με εναλλακτικούς αερομεταφορείς ή εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, εφόσον είναι διαθέσιμοι. Αποσαφήνιση των δικαιωμάτων των επιβατών σε περίπτωση απολεσθείσας πτήσης ανταπόκρισης (για φροντίδα/συνδρομή) Το δικαίωμα στη φροντίδα αποτελεί προτεραιότητα. εν εξαρτάται πλέον από την απόσταση της πτήσης αλλά παρέχεται πάντοτε μετά από 2 ώρες Αποσαφήνιση του δικαιώματος στη φροντίδα σε περίπτωση καθυστέρησης διαδρόμου (όταν η καθυστέρηση διαδρόμου υπερβαίνει τη μία ώρα, ο μεταφορέας πρέπει να παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής και πόσιμου νερού, πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή θέρμανση ή ψύξη στον θάλαμο επιβατών, και να εξασφαλίζει παροχή κατάλληλης ιατρικής φροντίδας εφόσον απαιτείται). Οι αερολιμένες, οι αερομεταφορείς και άλλοι χρήστες του αερολιμένα πρέπει να εκπονούν σχέδια έκτακτης ανάγκης ώστε να διασφαλίζεται η φροντίδα των επιβατών που καθηλώθηκαν λόγω μαζικών διαταραχών (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αφερεγγυότητας των αεροπορικών εταιρειών). Το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης επιβεβαιώνεται από την ένταξή του στο κείμενο του κανονισμού: το όριο καθυστέρησης παρατείνεται από τρεις έως πέντε ώρες για 10

11 οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα τυποποιημένης χρηματικής αποζημίωσης για την ταλαιπωρία που υπέστησαν. Η αποζημίωση αυτή ποικίλλει για κάθε τρόπο μεταφοράς, ανάλογα με την απώλεια χρόνου εξαιτίας της διακοπής, την απόσταση του ταξιδιού ή/και την τιμή του εισιτηρίου. όλες τις ενδοενωσιακές πτήσεις και βραχείς διεθνείς πτήσεις (ώστε να ενθαρρύνονται οι μεταφορείς να εκτελούν την πτήση και να μη την ματαιώνουν). Για τις υπόλοιπες διεθνείς πτήσεις τα όρια είναι 9 ή 12 ώρες. Νέο δικαίωμα αποζημίωσης για τις αναπρογραμματισμένες πτήσεις (όταν ο αναπρογραμματισμός κοινοποιείται τουλάχιστον 2 εβδομάδες εκ των προτέρων). Αποσαφήνιση του δικαιώματος αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας ανταπόκρισης πτήσεων: ανάλογα με τις περιστάσεις, ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον μεταφορέα που εκτελεί την καθυστερημένη πτήση. Ενίσχυση των δικαιωμάτων σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, δικαίωμα διόρθωσης των ορθογραφικών λαθών και μερική απαγόρευση της πολιτικής σε περίπτωση «μη εμφάνισης» (όχι άρνηση επιβίβασης σε πτήση επιστροφής μόνο με την αιτιολογία ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί η πτήση μετάβασης). 8. ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΞΙΩΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ Σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και το ενωσιακό δίκαιο, οι μεταφορείς φέρουν ευθύνη για τους επιβάτες και τις αποσκευές τους. Σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού και προβλημάτων με τις αποσκευές, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις καθυστέρησης, οι επιβάτες μπορεί να δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση η οποία καθορίζεται ανάλογα με τη ζημιά που έχουν υποστεί. Η αποζημίωση αυτή μπορεί να είναι περιορισμένη ανάλογα με το εφαρμοστέο δίκαιο. 9. ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΟΣΙΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία για τον μεταφορέα εάν μείνουν δυσαρεστημένοι. Εάν δεν λάβουν απάντηση εντός ορισμένης προθεσμίας, ή εάν δεν ικανοποιηθούν με την απάντηση του μεταφορέα, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στον Ενίσχυση της επιβολής των κανόνων για αποσκευές και θέσπιση ειδικών κανόνων για εξοπλισμό κινητικότητας και μουσικά όργανα: Οι εθνικές αρχές θα είναι αρμόδιες για την επιβολή των κανόνων αποζημίωσης για τις απολεσθείσες αποσκευές και οι νέοι κανόνες σχετικά με τη μεταφορά μουσικών οργάνων θα εγγυώνται ότι η μεταφορά τους δεν απορρίπτεται για λόγους άλλους από την ασφάλεια ή τις τεχνικές ιδιαιτερότητες του αεροσκάφους. Οι αερομεταφορείς πρέπει να παρέχουν αποτελεσματικά μέσα στους επιβάτες για την υποβολή καταγγελιών. Ενώ οι επιβάτες πρέπει να υποβάλουν την καταγγελία τους εντός 3 μηνών από την ώρα αναχώρησης, οι μεταφορείς πρέπει να απαντήσουν εντός καθορισμένων προθεσμιών (μία εβδομάδα για την αποστολή απόδειξης παραλαβής και δύο μήνες για την αποστολή 11

12 αρμόδιο φορέα ελέγχου εφαρμογής, ο οποίος θα πρέπει να την διεκπεραιώσει εντός λογικής προθεσμίας. Υπάρχουν διαθέσιμες δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες βάσει της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (π.χ. συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, εθνική ή ευρωπαϊκή δικαστική διαδικασία μικροδιαφορών). 10. ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ Οι επιβάτες δικαιούνται να προσβλέπουν στη δέουσα εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων από τους μεταφορείς και στην αποτελεσματική επιβολή τους από τους εθνικούς φορείς επιβολής. επίσημης απάντησης). Οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται σε εξωδικαστικούς φορείς διεκπεραίωσης καταγγελιών οι οποίοι θα διεκπεραιώνουν τις καταγγελίες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και οι οποίοι θα ενεργούν με τη στήριξη των εθνικών φορέων επιβολής. Η πρόταση ενισχύει τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών φορέων επιβολής, με τη στήριξη της Επιτροπής. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει τη διενέργεια (από κοινού) ερευνών από τις εθνικές αρχές. 12

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2010)0256 Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***II

P7_TA-PROV(2010)0256 Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***II P7_TA-PROV(2010)0256 Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ικαιώµατα επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ press@yen.gr Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του επιβατικού κοινού,

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Σύμβαση του Μόντρεαλ ή το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορεί να ισχύουν για το ταξίδι σας και οι συμβάσεις αυτές διέπουν και μπορεί να μειώσουν την ευθύνη των αερομεταφορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΟΛΥΧΑΡΟΥΣ 4, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΗΛ 2721090900 ΦΑΧ 2721026293 ΕΜΑΙL : vasilis@trigilidas.gr ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : Πλατεία Καρδαµύλης,ΤΗΛ2721064150ΦΑΞ.2721064151 ΕΜΑΙL : kardamyli@trigilidas.gr www.trigilidas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0261 EL 17.02.2005 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-37843/3546/13/2013 (Β 2008) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.2963/2001).

Υ.Α. Οικ. Β-37843/3546/13/2013 (Β 2008) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.2963/2001). Υ.Α. Οικ. Β-37843/3546/13/2013 (Β 2008) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.2963/2001). «Έκδοση επικαιροποιημένου χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) των φορέων παροχής συγκοινωνιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.2.2004 L 46/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ DISABLED PERSONS AND PERSONS WITH REDUCED MONILITY ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 17 Μαΐου 11 Οκτωβρίου 2015 20 Μαΐου 17 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 17 Μαΐου 11 Οκτωβρίου 2015 20 Μαΐου 17 Ιουνίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε σχετικά με την έναρξη δραστηριοτήτων της νέας ελληνικής αεροπορικής εταιρείας, της SkyGreece Airlines S.A. Η SkyGreece Airlines είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής βάσει του Π. Δ. 339/1996 και σύμφωνους με την οδηγία 90/314/ΕΟΚ. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΠΟ 15/4/13 ΕΩΣ 20/4/13 ΑLKYONIS: 3.900 LYMPERAKOS TOURS 3.840 FLASKIS TRAVEL 3.739,25 LOVE YOUR HOLIDAYS 3.702 αλλά δεν ελήφθη υπόψη επειδή

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Τραµ). Κυβέρνησης στο Φύλλο 1181 (Α Α: 7ΝΙΦ465ΦΘΘ-ΖΤ1). Ειδικότερα:

Τραµ). Κυβέρνησης στο Φύλλο 1181 (Α Α: 7ΝΙΦ465ΦΘΘ-ΖΤ1). Ειδικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτ/τας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 39834/3060

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 1.1 Αναθέτων Φορέας...3 Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας...3 2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις.

Δικαιώματα υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ A 213/14.10.2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3709 Δικαιώματα υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ρόδος 13/01/2014 Αριθµ. Πρωτ. 13 Πληροφορίες. Π. ιακαντώνη Τηλ. 22413-60543 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα.

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα. Maisto Fresh Metal «FK TOYS» «FK TOYS»), ( 106),, «Maisto Fresh Metal» ( ), 01 /12/2013 31 /03/2014,,,, «..»,,. 9-13, ( ),, www.fktoys.gr ( «Site»)., o «FK TOYS» 210 6801769, 15:00. 17:00. 1) «FK TOYS»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ (Σημείωση: Αν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., διαφορετικοί Όροι Μεταφοράς θα έχουν εφαρμογή: ιδ. www.emirates.com/us/english) Δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2012 1

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ Συντάκτης: Γιάννης Μητσός Ανδρέας Πολυράκης Κωδικός: NOC CP 0002 Αρμόδιο Τμήμα: Τεχνική διεύθυνση Κέντρο Αριθμός Αναθεώρησης: R2 Περιεχόμενα 1 Σκοπός... 3 2 Αρωγή Φορέων ΕΔΕΤ Helpdesk... 3 3 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Ε.Σ.Δι., έλαβε υπόψη: Α) Την με αριθμό πρωτ. 98/27-7-2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Ε.Σ.Δι., έλαβε υπόψη: Α) Την με αριθμό πρωτ. 98/27-7-2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2010 KΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ. 147 T.Θ. 22, Τ.Κ. 551 02 E-mail: info@esdi.gr Internet:http//www.esdi.gr Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») AIG Τμήμα Αποζημιώσεων Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων Πρωτόκολλο διαχείρισης αποζημιώσεων Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») Το όραμά μας είναι να είμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011

L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011 L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1189/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Ταξίδι, όπως το έχετε φανταστεί! Σήμερα, τα ταξίδια τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα