ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρθρο 1ο 1. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και του Αστικού Κώδικα. Για τις δραστηριότητες του Σωµατείου στην αλλοδαπή, η επωνυµία του θα αποδίδεται ως: HELLENIC AVIATION SOCIETY. 2. Ως έδρα του Σωµατείου ορίζεται η πόλη της Αθήνας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Σωµατείο δύναται να ιδρύει Παραρτήµατα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Αρθρο 2ο Σκοπός του Σωµατείου είναι: Α. Να συµβάλλει στην πρόοδο και προαγωγή της επιστήµης των αεροπορικών µεταφορών. Β. Να προβάλλει το έργο της αεροπορίας και τη συµβολή της στην οικονοµική, πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Γ. Να παράσχει µελετητικό, ερευνητικό και συµβουλευτικό έργο σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, έργο των οποίων είναι η ενασχόληση µε θέµατα αεροπορίας.. Να συνεργάζεται µε Ανώτερα, Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και λοιπούς φορείς ασχολούµενους µε το τοµέα της αεροπορίας. Ε. Να δηµιουργήσει και τηρήσει Ιστορικό Αρχείο και Βιβλιοθήκη για την ελληνική αλλά και την διεθνή αεροπορία. Αρθρο 3ο Μέσα επίτευξης του σκοπού είναι: Για την επίτευξη των ανωτέρων σκοπών η Ελληνική Αεροπορική Ένωση θα οργανώνει εκδηλώσεις π.χ. συνέδρια, σεµινάρια κλπ, θα εκπονεί µελέτες, θα παρέχει συµβουλές σε εταιρείες και φορείς πολιτικής αεροπορίας, θα συνεργάζεται µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα Ελλάδος και εξωτερικού, αεροπορικές εταιρείες, αεροπορικές βιοµηχανίες, αεροδρόµια, θα προβαίνει σε δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες, περιοδικά κλπ, θα συνεργάζεται και θα πραγµατοποιεί ανταλλαγές µε οµοειδή σωµατεία και ενώσεις του εξωτερικού, επισκέψεις και ερευνητικές αποστολές σε διάφορες χώρες µε σκοπό την προαγωγή της τεχνογνωσίας και επιστηµονικής κατάρτισης των 1

2 µελών του Σωµατείου σε ότι αφορά θέµατα σχετικά µε την αεροπορία και θα τηρεί αρχείο σχετικό µε τις δραστηριότητες του. Γενικότερα θα προβάλλει και θα ενηµερώνει τους πολίτες για τις δραστηριότητες του Σωµατείου. Περαιτέρω, είναι δυνατόν να συµµετέχει σε διεθνείς φορείς µε παρεµφερές αντικείµενο. Άρθρο 4ο Το Σωµατείο έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και αυτονοµία, η λειτουργία του δε θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και από την οικεία κείµενη νοµοθεσία. Άρθρο 5ο ΜΕΛΗ ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Ο ελάχιστος αριθµός των µελών του Σωµατείου ορίζεται σε είκοσι (20) και δεν υπάρχει κανένας περιορισµός ως προς τον µέγιστο αριθµό των µελών. 2. Στο Σωµατείο θα συµµετέχουν : Α. Τακτικά, Β. Επίτιµα, Μέλη. Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: είναι τα άτοµα τα οποία εγγράφονται κατά τα κατωτέρω στο Σωµατείο και πρέπει να έχουν υποχρεωτικά µία εκ των κάτωθι ιδιοτήτων : πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης στο αεροπορικό αντικείµενο ή/και πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης γενικώς πλέον τουλάχιστον πενταετούς επαγγελµατικής εµπειρίας σε αεροπορικό κλάδο ή/και πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης πλέον τουλάχιστον δεκαετούς επαγγελµατικής εµπειρίας σε αεροπορικό κλάδο. Επίσης κάθε άλλο πρόσωπο επαγγελµατικό απασχολούµενο µε αεροπορικό κλάδο επί τουλάχιστον δεκαετία, µετά από πρόταση πέντε (5) µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Τα τακτικά µέλη ενωµερώνονται και παρακολουθούν συστηµατικά τις δραστηριότητες του Σωµατείου και συµµετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες, εργασίες και τις όποιες άλλες εκδηλώσειςτου Σωµατείου. Β. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ: είναι τα άτοµα που βοηθούν το Σωµατείο στην εκπλήρωση των στόχων του, αποτελούν διακεκεριµένα πρόσωπα του επαγγελµατικού ή/και ακαδηµαϊκού αεροπορικού χώρου και τιµητικά τούς απονέµεται ο τίτλος του επίτιµου µέλους µετά από πρόταση του.σ και απόφαση της Γ.Σ. των µελών µε σύµφωνη γνώµη των των δύο τρίτων (2/3) των παρισταµένων εις αυτήν. Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. 3. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόµιµες προϋποθέσεις έχει το δικαίωµα να εγγραφεί ως µέλος του Σωµατείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφεροµένου στο ιοικητικό Συµβούλιο, 2

3 συνοδευόµενη από πρόταση δύο (2) µελών του Σωµατείου (τα οποία πρέπει να αποτελούν µέλη του τουλάχιστον επί τριετία εκτός εάν πρόκειται για ιδρυτικά µέλη του Σωµατείου οπότε δεν απαιτείται η προϋπόθεση αυτή) και έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου, που παρέχεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ότι ο ενδιαφερόµενος έχει εγγραφεί ως µέλος του Σωµατείου την εξηκοστή ηµέρα µετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να µην εγκρίνει το αίτηµα εγγραφής ενδιαφεροµένου ως µέλους του Σωµατείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να ασκήσει αγωγή στο Μονοµελές Πρωτοδικείο, µε την τακτική διαδικασία είτε για την αναγνώριση του δικαιώµατος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του Σωµατείου σε δήλωση βούλησης. 4. Τα µέλη του Σωµατείου, πλην των ιδρυτικών, αποκτούν το δικαίωµα να µετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωµατείου, µετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους και εφ όσον έχουν εκπληρώσει τις προς το Σωµατείο οικονοµικές υποχρεώσεις τους. 5. Τα τακτικά µέλη υποχρεούνται στην καταβολή πάγιου ποσού για την εγγραφή τους και ετήσιας συνδροµής προς το Σωµατείο. Τα παραπάνω ποσά ορίζονται και µπορούν ν αυξοµειώνονται µε απόφαση του.σ. Άρθρο 6ο ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 1. ιαγράφονται από το Σωµατείο µε απόφαση του.σ η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία: α) Τα µέλη που υποβάλλουν έγγραφη δήλωση αποχώρησης προς το.σ εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονοµικές τους εισφορές µέχρι την ηµέρα αποχώρησης τους. Η αποχώρηση µπορεί να γίνει οποτεδήποτε και χωρίς αιτιολογία, όµως πρέπει να γνωστοποιείται στο ιοικητικό Συµβούλιο τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 εκεµβρίου κάθε έτους. β) Τα µέλη που δεν κατέβαλαν την εγγραφή τους αδικαιολόγητα ή καθυστέρησαν την πληρωµή της συνδροµής τους επί δύο έτη και ενώ ειδοποιήθηκαν από τον Ταµία προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους εντός µηνιαίας προθεσµίας, παρήλθε αυτή άπρακτη. 3

4 2. Σε κάθε άλλη περίπτωση επιτρέπεται αποβολή µέλους αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, η οποία κρίνει µε απόλυτη πλειοψηφία. Σπουδαίος λόγος συντρέχει ιδίως όταν: α) Τα µέλη δεν ακολουθούν το σκοπό του Σωµατείου όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος, ή δεν συµµορφώνονται µε τον τυχόν εσωτερικό κανονισµό του Σωµατείου, ή επιδεικνύουν συµπεριφορά µη συνάδουσα προς τούτα (σκοπό και κανονισµό). β) Τα µέλη επί δύο συναπτά έτη δεν ήθελαν επιδείξει το επιστηµονικό ενδιαφέρον τους για το Σωµατείο. Το µέλος που αποβλήθηκε έχει δικαίωµα να προσφύγει στο δικαστήριο που προβλέπει το άρθρο 88 παρ. 2 ΑΚ, µέσα σε δύο (2) µήνες αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση περί αποβολής. Κάθε µέλος του Σωµατείου παραιτούµενο ή διαγραφόµενο δεν έχει καµία απαίτηση ή δικαίωµα επί της περιουσίας του Σωµατείου, αντιθέτως έχει υποχρέωση να καταβάλει την εισφορά του ανάλογα µε το χρόνο που παρέµεινε µέλος. Άρθρο 7ο ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΚΩΛΥΜΑΤΑ εν µπορεί να εγγραφεί ως µέλος του Σωµατείου: α) Οποιος δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. β) Όποιος έχει στερηθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η στέρηση. γ) Τα µέλη, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν ασυµβίβαστα ή κωλύµατα που ανωτέρω αναφέρονται, εκπίπτουν αυτοδικαίως, της ιδιότητας τους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών, αφότου έλαβε γνώση. Άρθρο 8ο Το Σωµατείο έχει οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια. Πόροι του Σωµατείου είναι: α) Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδροµές και έκτακτες εισφορές των µελών του, ήτοι: i. Το τυχόν ποσό της εγγραφής εκάστου µέλους το οποίο καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. ii. Η ετήσια συνδροµή αυτών που καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Τα ανωτέρω χρηµατικά ποσά µπορούν να αυξοµειώνονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Όλα τα µέλη του Σωµατείου οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις σχετικές αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και να καταβάλουν εγκαίρως και προσηκόντως τις εισφορές και συνδροµές τους. 4

5 β) Τα ποσά που προέρχονται από κρατικές, δηµοτικές και κοινοτικές επιχορηγήσεις και πάσης φύσεως χορηγίες. γ) Οι δωρεές και τα διάφορα κληροδοτήµατα. ωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωµατείο σε ενέργειες που αντιβαίνουν στους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές. δ) Τα έσοδα από την διοργάνωση εορτών, εκδηλώσεων κ.λ.π., καθώς και κάθε άλλη νόµιµη είσπραξη. Η ακίνητη περιουσία του Σωµατείου αποκτάται, µεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασµό του, µόνον κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε έτος συντάσσεται προϋπολογισµός εσόδων εξόδων από το.σ. Άρθρο 9ο ΠΟΙΝΕΣ Τα µέλη του Σωµατείου πρέπει να επιδεικνύουν συµπεριφορά και διαγωγή ανάλογη µε το ηθικό κύρος, τους στόχους και τους σκοπούς του Σωµατείου. Σε περίπτωση που κάποιο µέλος δείξει ανάρµοστη συµπεριφορά και ανάλογα µε το είδος, και τον βαθµό της απαξίας του, το.σ υποχρεούται να επιβάλλει τις κατωτέρω ποινές: α) Έγγραφη παρατήρηση β) Αυστηρή έγγραφη παρατήρηση. γ) Οριστική διαγραφή του. Επίσης το.σ µπορεί να διαγράψει µέλος του Σωµατείου το οποίο καταδικάσθηκε αµετάκλητα για έγκληµα που επισύρει ποινή φυλακίσεως πάνω των 6 µηνών. Το αποβαλλόµενο µέλος στερείται του δικαιώµατος να αναζητήσει ότι κατέβαλλε και για οποιονδήποτε λόγο στο ταµείο του Σωµατείου. Το ίδιο εφαρµόζεται και επί των παραιτούµενων ή διαγραφόµενων µελών κατά το άρθρο 6 του παρόντος. Αποφάσεις του.σ περί ποινών ή διαγραφών εφόσον αφορούν µέλη του Σωµατείου υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Το.Σ πάντως και η Γ.Σ πριν της λήψης της απόφασης περί ποινών ή διαγραφών έχει υποχρέωση να καλέσει σε απολογία το µέλος του Σωµατείου, εναντίον του οποίου επισύρεται ποινή ή διαγραφή. 5

6 Όργανα του Σωµατείου είναι τα εξής: α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) β)το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ). γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε). Άρθρο 10ο ΟΡΓΑΝΑ ΒΙΒΛΙΑ Το Σωµατείο τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία: α) Βιβλίο µητρώου των µελών του. β Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης. γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου. δ) Βιβλίο εσόδων εξόδων. ε) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. στ) Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχοµένων εξερχοµένων εγγράφων. Κατόπιν αποφάσεως της ιοικητικού Συµβουλίου του, το Σωµατείο µπορεί να τηρεί προαιρετικά και άλλα βιβλία εκτός από τα ανωτέρω. Άρθρο 11ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και συγκροτείται από τα τακτικά µέλη του Σωµατείου που έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές υποχρεώσεις τους και είναι αρµόδια να αποφασίζει για κάθε θέµα που αναγράφεται στην ηµερήσια διάταξη και γενικά έχει το δικαίωµα να τροποποιεί το Καταστατικό, να εκλέγει και να ελέγχει το ιοικητικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή και γενικά να αποφασίζει γιά κάθε θέµα που από το νόµο ή από το Καταστατικό δεν ανήκει στη δικαιοδοσία ή δεν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο του Σωµατείου. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται µία φορά τον χρόνο µεσα στο πρώτο δίµηνο του έτους, οπότε και τίθεται για έλεγχο και έγκριση ο ιοικητικός και Οικονοµικός Απολογισµός και Ισολογισµός του απερχόµενου έτους, ο προϋπολογισµός του επόµενου έτους και κάθε άλλο θέµα που υποβάλλεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν κριθεί αναγκαίο από το.σ ή την Ελεγκτική Επιτροπή ή όταν το ζητήσει το 1/5 των ταµειακά εντάξει µελών µε έγγραφη αίτηση τους προς το.σ, όπου θα αναφέρονται τα θέµατα που πρόκειται να συζητηθούν, οπότε το.σ υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) µέρες από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση. 6

7 Αν το.σ. του Σωµατείου αρνηθεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, είτε µε ρητή δήλωση του είτε σιωπηρώς µε την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω 20ηµέρου προθεσµίας εντός της οποίας θα έπρεπε να είχε προβεί στην σύγκλησή της, παρέχεται στους ενδιαφεροµένους ευχέρεια να προσφύγουν ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας του Σωµατείου κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και να ζητήσουν τη σύγκληση αυτής. Την Γενική Συνέλευση διευθύνει το προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραµµατέα και ένα µέλος της που εκλέγονται από τα παρόντα µέλη µετά την διαπίστωση απαρτίας. Συνήθης απαρτία πλειοψηφία της Γ.Σ. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει όταν είναι παρόντα το 1/3 συν ένα των τακτικών µελών, που είναι ταµειακώς εντάξει. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται µε την ίδια πρόσκληση την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο εκ νέου µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, αν παρευρίσκονται πέντε (5) τουλάχιστον µέλη της. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε µυστική ή φανερή ψηφοφορία, µε απλή πλειοψηφία εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στο παρόν ότι λαµβάνεται µε άλλη πλειοψηφία. Αυξηµένη απαρτία - πλειοψηφία της Γ.Σ. Προκειµένου για τροποποίηση του καταστατικού, συγχώνευση ή διάλυση του Σωµατείου ή για υποβολή πρότασης µοµφής κατά του.σ, καλείται η Γενική Συνέλευση ειδικά γι αυτόν τον σκοπό, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα µισά τουλάχιστον µέλη, οι δε αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων µελών. Τρόπος πρόσκλησης των µελών Ψηφοφορία Εκπροσώπηση. εκαπέντε (15) ηµέρες πριν για την τακτική Γ.Σ και δέκα µέρες (10) πριν για την έκτακτη Γ.Σ αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωµατείου πρόσκληση προς τα µέλη, στην οποία ορίζεται ο τόπος, η ηµέρα, η ώρα καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η απόφαση σε θέµα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη, εκτός αν παρίστανται όλα τα µέλη του Σωµατείου αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και δεν αντιλέγουν. Κάθε µέλος µπορεί να εκπροσωπεί µέχρι 1 µέλος, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης εξουσιοδότησης, η οποία κατατίθεται και καταχωρείται στο οικείο βιβλίο πρακτικών. 7

8 Η ψηφοφορία στις συνελεύσεις γίνεται είτε µε ανάταση των χεριών είτε µε ονοµαστική κλήση είτε είναι µυστική σύµφωνα µε απόφαση της συνέλευσης, που λαµβάνεται µετά την εκλογή του προεδρείου της. Επί προσωπικών ζητηµάτων η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικά µυστική. Άρθρο 12ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Σωµατείο διοικείται από επταµελές (7µελές) ιοικητικό Συµβούλιο, που εκλέγεται από την Γ.Σ κάθε δύο (2) χρόνια µεταξύ των τακτικών µελών. Το.Σ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και τρία (3) µέλη, που εκλέγονται στην πρώτη µετά την εκλογή του συνεδρίαση. έκα µέρες µετά την εκλογή του απ την αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση συνέρχεται το ιοικητικό Συµβούλιο και συγκροτείται σε Σώµα, µε την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα και Ταµία. Το.Σ αποφασίζει και ενεργεί για όλα τα ζητήµατα που ενδιαφέρουν το Σωµατείο, και δεν ανάγονται στην αρµοδιότητα της Γ.Σ, οι δε αποφάσεις του λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του νοµίµου αναπληρωτή του. Οι κυριότερες αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου είναι οι ακόλουθες : α) Το.Σ µεριµνά για την νοµότυπη σύγκληση των τακτικών Γ.Σ. β) Αποφασίζει περί της σύγκλησης των εκτάκτων Γ.Σ. γ) Αποφασίζει για την κατάρτιση του επιστηµονικού προγράµµατος, των εκδηλώσεων, όπως επίσης και για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία του Σωµατείου. δ) Προσλαµβάνει έµµισθο προσωπικό προς εξασφάλιση της Λειτουργίας, των υπηρεσιών του Σωµατείου. ε) Συντάσσει και τροποποιεί τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας. στ) Συντάσσει τον Οικονοµικό Απολογισµό και Προυπολογισµό κάθε χρήσεως ζ) ιοικεί και διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία και τις υποθέσεις του Σωµατείου, υποχρεούµενο να καταθέτει επ ονόµατι του Σωµατείου σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα την περιουσία του σε µετρητά ή επενδεδυµένη σε χρεόγραφα ή κατ άλλον νόµιµο και συµφέροντα τρόπο. Τα κατατεθειµένα ποσά µπορούν να αναλαµβάνονται µε έκδοση επιταγών, που θα έχουν την υπογραφή του Προέδρου και του Ταµία. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται ένα ποσό που µπορεί ο Ταµίας να κρατά σε µετρητά µη κατατεθειµένα σε τράπεζα. 8

9 Το.Σ συνέρχεται τακτικά µία φορά το µήνα και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιµο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) µέλη του. Βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) µέλη του. Κάθε µέλος του.σ που δεν µπορεί για οποιοδήποτε λόγο να παρίσταται, εκπροσωπείται εγκύρως από έτερο µέλος του.σ, εφόσον έχει χορηγήσει σ αυτό σχετική εξουσιοδότηση κατατεθειµένη στον Γραµµατέα του.σ, η οποία και προσαρτάται στο οικείο πρακτικό. Η αδικαιολόγητη απουσία µέλους του.σ. σε τρεις τουλάχιστον τακτικές συνεδριάσεις του.σ, θεωρείται ως σιωπηρή παραίτησή του από το.σ. Περί του αδικαιολόγητου ή µη αποφαίνεται κάθε φορά το.σ σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστης, µε ειδική και αιτιολογηµένη, απόφασή του. Οι κενούµενες θέσεις µελών του.σ. πληρούνται υποχρεωτικά από τα αναπληρωµατικά µέλη που πλειοψήφισαν σύµφωνα µε την σειρά κατάταξής τους στις αρχαιρεσίες. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεων ή εκπτώσεων µειωθεί ο ορισµός του.σ κάτω των 2/3 και δεν υπάρχουν νόµιµοι αναπληρωτές, πρέπει να συγκληθεί Γ.Σ για την ανάδειξη νέας ιοίκησης. Άρθρο 13ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ.Σ. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως το Σωµατείο σε όλες τις σχέσεις του έναντι τρίτων ή οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής φορολογικής και κάθε άλλης αρχής, όπως επίσης κάθε τράπεζας και οργανισµού και κάθε νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίουκαι φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του και τον συντονισµό της δράσης του. Συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του.σ,, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, επιβλέπει την διαχείριση του ταµείου και συνυπογράφει µε τον Ταµία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωµών, όπως επίσης κάθε συναλλαγµατική ή επιταγή ή οποιοδήποτε άλλο χρεόγραφο ή αξία. Συνυπογράφει µε τον Γενικό Γραµµατέα κάθε διοικητικό έγγραφο, που έχει σχέση µε το Σωµατείο. Αριθµεί και µονογράφει, µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα όλα τα βιβλία που τηρεί το Σωµατείο. Εποπτεύει τις εργασίες και το όργανα του Σωµατείου, επιµελείται της εφαρµογής του Καταστατικού και ελέγχει κάθε λειτουργία και υπηρεσία του Σωµατείου. Επίσης εκδίδει επικυρωµένα αποσπάσµατα των βιβλίων του Σωµατείου. Άρθρο 14ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ.Σ. Ο Aντιπρόεδρος είναι ο άµεσος συνεργάτης του Προέδρου, τον οποίο αναπληρώνει, όταν ο τελευταίος απουσιάσει ή κωλύεται σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώµατα του. Εάν ο Πρόεδρος και 9

10 ο Αντιπρόεδρος κωλύονται ή απουσιάζουν τους αντικαθιστά ο µεγαλύτερος σε ηλικία Σύµβουλος ο οποίος δεν µπορεί όµως να είναι ούτε ο Ταµίας ούτε ο Γενικός Γραµµατέας. Άρθρο 15ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ιευθύνει τις υπηρεσίες των γραφείων, διενεργεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωµατείου, συντάσσει τα πρακτικά της Γ.Σ και συνεδριάσεων του.σ, συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο τα πρακτικά και κάθε εξερχόµενο έγγραφο, τηρεί το µητρώο των µελών και φυλάγει την σφραγίδα του Σωµατείου, έχει την ευθύνη των βιβλίων του Σωµατείου. Όταν ο Γενικός Γραµµατέας απουσιάζει αναπληρώνεται από κάθε άλλο µέλος του.σ, που ορίζεται κατά την συνεδρίαση. Άρθρο 16ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ Ο Ταµίας κρατεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις, µε τις οποίες εισπράττει τις συνδροµές των µελών και τα διάφορα έσοδα του Σωµατείου και ενεργεί όλες τις πληρωµές. Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων υπογράφει επίσης ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραµµατέας. Συντάσσει καταστάσεις της ταµειακής κίνησης, που τις υποβάλλει στο.σ στο τέλος κάθε τριµήνου. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα µε τα παραστατικά έγγραφα. Ο Ταµίας υποχρεούται να καταθέτει σε οποιαδήποτε τράπεζα στο όνοµα του Σωµατείου τα εισπραττόµενα χρήµατα µε εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το.σ, ανάλογα µε τις τρέχουσες ανάγκες. Ο Ταµίας υποχρεούται να θέτει στην διάθεση του.σ για έλεγχο του Ταµείου όποτε αυτό κρίνει αναγκαίο. Ο Ταµίας µεριµνά για την κανονική είσπραξη των συνδροµών και τηρεί ενήµερο το.σ για τις καθυστερούµενες. Ο Ταµίας µε τον Πρόεδρο, µετά από απόφαση του.σ έχουν το δικαίωµα να κάνουν ανάληψη από τις καταθέσεις ή και όλων των καταθέσεων. Άρθρο 17ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την Ελεγκτική Επιτροπή. Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία τακτικά µέλη και από δυο αναπληρωµατικά. Τα µέλη της δεν µπορεί να είναι συγχρόνως και µέλη του.σ. Προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις στην Γενική Συνέλευση. Τα µέλη και η θητεία της καθορίζεται από 10

11 τη Γενική Συνέλευση. Πρόεδρος εκλέγεται ένα από τα µέλη της µετά από ψηφοφορία των µελών της. Οι αποφάσεις παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία τακτικά της µέλη. Άρθρο 18ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται υποψήφιοι για το ιοικητικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο γράφονται µε αλφαβητική σειρά τα ονόµατα των υποψηφίων (χωριστά για το.σ, χωριστά για την Ε.Ε). Κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει µέχρι επτά (7) υποψηφίους για το.σ και µέχρι τρεις (3) για την Ε.Ε. Άρθρο 19ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Τακτικό µέλος που επιθυµεί να λάβει µέρος στις αρχαιρεσίες σαν υποψήφιος, το δηλώνει στο.σ, δυο (2) ώρες πριν τις εκλογές. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται µε την µέριµνα τριµελούς εφορευτικής επιτροπής, που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί να είναι µέλος της εφορευτικής επιτροπής. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας συντάσσεται πρακτικό απ την εφορευτική επιτροπή, στο οποίο φαίνεται ο αριθµός των ψηφισάντων µελών και οι ψήφοι που πήρε κάθε υποψήφιος. Ανακηρύσσει τους επτά πρώτους ως Συµβούλους και τους τρεις επιλαχόντες ως αναπληρωµατικά µέλη του.σ. Επίσης ανακηρύσσει τους τρεις πρώτους ως µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και τους δύο επιλαχόντες ως αναπληρωµατικά µέλη αυτής. Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ δυο ή περισσοτέρων υποψηφίων γίνεται κλήρωση. Άρθρο 20ο ΛΥΣΗ Το Σωµατείο διαλύεται οποτεδήποτε µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του που λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 10 του παρόντος. Επίσης το Σωµατείο διαλύεται αυτοδικαίως µόλις τα µέλη του µείνουν λιγότερα από δέκα. 11

12 Τέλος, το Σωµατείο µπορεί να διαλυθεί µε απόφαση του Πρωτοδικείου της έδρας του αν το ζητήσει το.σ. ή το 1/5 των µελών του ή η εποπτεύουσα αρχή γιά τους προβλεπόµενους στο άρθρο 105 ΑΚ λόγους. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 21ο Σήµα του Σωµατείου είναι η πλάγια όψη αεροσκάφους. Τα χρώµατα του Σωµατείου είναι το κυανό και το λευκό. Το Σωµατείο έχει δική του σφραγίδα στην οποία αναγράφεται περιφερειακά η επωνυµία του, στο δε κέντρο το σήµα του και το έτος της ίδρυσης του (2003). Άρθρο 22ο α) Όλα τα µέλη του Σωµατείου έχουν ίσα δικαιώµατα, όπως αυτά προσδιορίζονται ανά κατηγορία µελών. β) Κάθε περίπτωση η οποία δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, θα ρυθµίζεται µε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αφού τηρηθούν οι διατάξεις και τα κείµενα των νόµων. γ) Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισµούς για την κανονική και εύρυθµη λειτουργία του Σωµατείου. Οι εν λόγω εσωτερικοί κανονισµοί πρέπει να εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όµως να έχουν δικαίωµα να τροποποιούν διατάξεις του καταστατικού. δ) Σε περίπτωση διάλυσης του Σωµατείου η περιουσία του περιέρχεται στην Ακαδηµία Αθηνών. Άρθρο 23ο Το παρόν καταστατικό µπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε µε απόφαση της Γ.Σ. που λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 10 του παρόντος και ισχύει µόνο αφού εγγραφεί στο οικείο βιβλίο σωµατείων σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79,81 και 82 ΑΚ. Σε κάθε περίπτωση οι όροι του Καταστατικού καθώς και η δράση του Σωµατείου πρέπει να είναι σύµφωνη προς τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα, καθώς και σε κάθε σχετική διάταξη νόµου. Άρθρο 24ο Το παρόν καταστατικό, που περιέχει είκοσι τέσσερα (24) άρθρα εγκρίθηκε σήµερα από τους ιδρυτές και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωµατείου στα τηρούµενα βιβλία των σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 12

13 Αθήνα, 9 Ιουνίου 2003 ΤΑ Ι ΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. ΚΕΡΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2. ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ 3. ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4. ΚΕΦΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 5. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ 7. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 8. ΜΟΥΣΣΙ ΜΟΥΝΑ 9. ΚΑΡΥ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 10. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 11. ΟΓΑΝΗΣ ΡΗΓΑΣ 12. ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΟΣ 13. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ 14. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 15.ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16.ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17.ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 18.ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19.ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 20.ΣΤΕΑ ΜΑΤΙΝΑ 21.ΜΕΓΓΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22.ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ ΣΠΥΡΟΣ 23.Α ΑΜΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24.ΣΥΜΙΓ ΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 25.ΜΠΙΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 26.ΠΟΥΛΙΜΕΝΑΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 27.ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28.ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29.ΚΑΒΒΑ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30.ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 31. ΕΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 32.ΚΙΕΖΑ ΤΖΑΝΜΑΡΙΟ 33.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 34. ΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 35.ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 36.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ 37.ΜΑΗΣ ΤΑΣΟΣ 38.ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 39.ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 41.ΣΑΚΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 42.ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 43.ΡΩΜΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 44.ΜΠΙΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 13

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στη Ζάκυνθο ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία Του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Α.Ν.Ο.Ζ. Αγγλικά «ATHLETIC NAUTICAL CLUB OF ZAKYNTHOS» ANOZ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ Η Αερολέσχη Αθηνών είναι Αεραθλητικός Οργανισµός µη κυβερνητικού, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατείο) µε την επωνυµία ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Α.) µε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΙ Ιδρύεται Σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ [Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύµφωνα µε τα όσα έγιναν δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός Άρθρο 1 Ιδρύεται επαγγελµατικό Σωµατείο, µε έδρα τ.., υπό την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ (ή ΞΕΝΟ ΟΧΩΝ)..» (.), του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» Άρθρα Καταστατικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Συστατικά Στοιχεία...3 1ο Άρθρο: Ι ΡΥΣΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΜΕΡΟΣ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΜΕΡΟΣ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό σωµατείο µε την επωνυµία: «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Μελών. Άρθρο 4

Μητρώο Μελών. Άρθρο 4 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία Η επωνυμία του υφιστάμενου και νοµίµως συσταθέντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 602/1915 και προσαρμοσμένου στις διατάξεις του Ν.1667/1986, όπως ισχύει σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο των τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στις Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Το Σωματείο, το οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί και αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 4274/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφεί στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 7120/1952

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΕΦ. Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Από τα παρακάτω αναφερόµενα Σωµατεία ιδρύθηκε κατά το έτος 1970 Οµοσπονδία υπό τον τίτλο,

Διαβάστε περισσότερα