ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Εθνικής Άμυνας Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1) Με την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/64/6679/ απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α / ) «Για την περαιτέρω χρήση πληρο φοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α / ), μετατάσσονται αμοιβαία οι εξής μό νιμοι υπάλληλοι, κατηγορίας ΔΕ και ΠΕ αντίστοιχα, του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, ως εξής: α) Τσίκνα Ευαγγελία του Ανδρέα, κατηγορίας ΔΕ, από το ΚΕΠ της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθη νών Πειραιώς (ΚΕΠ Συντάγματος) στο ΚΕΠ του Δήμου Λαμιέων Νομού Φθιώτιδος, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. β) Χριστουλάκης Χαράλαμπος του Γεωργίου, κατηγο ρίας ΔΕ, από το ΚΕΠ του Δήμου Λαμιέων Νομού Φθιώ τιδος στο ΚΕΠ του Δήμου Νεμέας Νομού Κορινθίας, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. γ) Χρυσούλα Ελένη του Νικολάου, κατηγορίας ΠΕ, από το ΚΕΠ του Δήμου Νεμέας Νομού Κορινθίας στο ΚΕΠ της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς (ΚΕΠ Συντάγματος), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολο γισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το οποίο επιχορηγεί τους ΟΤΑ α και β βαθμού με τα απαιτούμενα ποσά μέσω των Ε.Φ , ΚΑΕ 2228 «Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού για δαπάνες ΚΕΠ» και ΕΦ , ΚΑΕ 2277 «Επιχορήγηση ΝΑ για δαπάνες ΚΕΠ». Με εντολή Υφυπουργού Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Π. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (2) Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε, στην Αθή να, την κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις του ΝΔ 1400/1973 και του Ν 2439/1996: Τίθενται, σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 8 και 21 παρ. 4α του Ν 2439/1996, οι παρακάτω Υποπτέραρ χοι (βαθμό στον οποίο προήχθησαν με προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα): Ιπτάμενοι: Χρυσόμαλλος Στυλιανός του Γεώργιου (11580), που γεννήθηκε το έτος 1956 στο Βροντερό Τρικάλων. Διαμαντώνης Ευστάθιος του Γεώργιου (11620), που γεννήθηκε το έτος 1956 στο Πολύδροσο Φωκίδας. Αντωνόπουλος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου (11962), που γεννήθηκε το έτος 1957 στην Αθήνα. Δημητριάδης Παναγιώτης του Θεόδωρου (11979), που γεννήθηκε το έτος 1956 στα Γρεβενά. Ιγγλέσης Γρηγόριος του Γεώργιου (11996), που γεννή θηκε το έτος 1956 στη Λειβαδιά. Νίκας Παναγιώτης του Δημήτριου (12003), που γεννή θηκε το έτος 1954 στην Πρέβεζα. Παπαδόπουλος Θεόδωρος του Ξενοφώντα (12202), που γεννήθηκε το έτος 1956 στην Αθήνα. Τόπκας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (12204), που γεν νήθηκε το έτος 1958 στον Άγιο Γεώργιο Ημαθίας. Γερούλης Γεώργιος του Κωνσταντίνου (12214), που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Αθήνα.

2 2814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Χειμαριός Φωτεινός του Σπυρίδωνα (12219), που γεν νήθηκε το έτος 1958 στην Αθήνα. Τζαβέλλας Κωνσταντίνος του Δημήτριου (12237), που γεννήθηκε το έτος 1958 στη Θεσσαλονίκη. Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Οικονό μου Δημήτριος του Παναγιώτη (12267), που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Άρτα. Ελεγκτές Αεράμυνας: Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος του Δημήτριου (11654), που γεννήθηκε το έτος 1954 στον Αργυρό Εύβοιας. Τσούφης Βασίλειος του Ιωάννη (11651), που γεννήθηκε το έτος 1954 στη Γαβαλού Μεσολογγίου Αιτωλοακαρ νανίας. Οικονομικός Πάσχου Αθανάσιος του Κωνσταντίνου (10641), που γεννήθηκε το έτος 1953 στη Δράμα. Ιατροί: Μακρατζάκης Δημήτριος του Ιωάννη (10049), που γεν νήθηκε το έτος 1951 στις Σκινές Μουσούρης Χανίων. Κωνσταντούλας Σπυρίδωνας του Βάιου (10606), που γεννήθηκε το έτος 1952 στο Μικρό Βουνό Λάρισας. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 14 και 21 παρ. 4γ του Ν 2439/1996, οι παρακάτω Υποπτέραρ χοι (βαθμό στον οποίο προήχθησαν με προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα): Διοικητικός Μπένος Ιωάννης του Αναστάσιου (11950), που γεννήθηκε το έτος 1953 στα Αγιωργίτικα Μαντινείας Αρκαδίας. Νοσηλευτικής Μπακόλα Άννας του Γεώργιου (14353), που γεννήθηκε το έτος 1956 στην Ακροποταμιά Άρ τας. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 23 και 21 παρ. 4δ του Ν. 2439/1996, οι παρακάτω Υποπτέραρ χοι (βαθμό στον οποίο προήχθησαν με προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα): Εφοδιαστής Χωριανόπουλος Εμμανουήλ του Ευάγγε λου (12181), που γεννήθηκε το έτος 1956 στην Αθήνα. Μετεωρολόγος Μπασιάκος Ιωάννης του Αθανάσιου (12316), που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 20 και 21 παρ. 4στ του Ν 2439/1996, ο Υποπτέραρχος (βαθμό στον οποίο προήχθη με προηγούμενο Προε δρικό Διάταγμα) Ιπτάμενος Βουβάκης Γεώργιος του Ελευθέριου (9997), που γεννήθηκε το έτος 1952 στον Πειραιά Αττικής. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ.1, 6 και 21 παρ. 4α του Ν 2439/1996, ο Υποπτέραρχος (βαθμό στον οποίο προήχθη με προηγούμενο Προεδρικό Διά ταγμα) Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Φρά γκος Σπυρίδωνας του Ευστάθιου (12272), που γεννήθηκε το έτος 1957 στο Βόλο Μαγνησίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ 3, 6 και 21 παρ. 4α του Ν. 2439/1996, οι παρακάτω Ταξίαρ χοι (βαθμό στον οποίο προήχθησαν με προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα): Ιπτάμενοι: Μεχτερίδης Παύλος του Θεόδωρου (12239), που γεν νήθηκε το έτος 1957 στο Βαθύλακο Κοζάνης. Μπενέτος Ιωάννης του Αναστάσιου (12244), που γεν νήθηκε το έτος 1959 στον Οξύλιθο Εύβοιας. Καλαϊτζόπουλος Βασίλειος του Σεραφείμ (12249), που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης. Τσαντήλας Ιωάννης του Αθανάσιου (12253), που γεν νήθηκε το έτος 1958 στη Λαμία Φθιώτιδας. Μουτσινάς Λεωνίδας του Λεμονή (12262), που γεννή θηκε το έτος 1957 στο Τρίκερι Βόλου Μαγνησίας. Δασκάλου Θεόδωρος του Βασίλειου (12466), που γεν νήθηκε το έτος 1959 στον Πειραιά Αττικής. Μηχανικός Αεροσκαφών Καρακιόζογλου Γεώργιος του Σάββα (18017), που γεννήθηκε το έτος 1952 στο Βαθύτοπο Δράμας. Ελεγκτές Αεράμυνας: Μπομποτάς Κωνσταντίνος του Δημήτριου (12036), που γεννήθηκε το έτος 1956 στο Τρίκορφο Φωκίδας. Μαυροθαλασσίτης Γρηγόριος του Κωνσταντίνου (12044), που γεννήθηκε το έτος 1956 στη Μυτιλήνη. Ιωαννίδης Ιωάννης του Γεώργιου (12052), που γεννή θηκε το έτος 1955 στις Σέρρες. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ.11 και 21 παρ. 4α του Ν 2439/1996, οι παρακάτω Ταξίαρχοι (βαθμό στον οποίο προήχθησαν με προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα): Ιπτάμενοι: Ρέπορτερ Βασίλειος του Ανδρέα (12503), που γεννή θηκε το έτος 1959 στην Καρδίτσα. Μαχαιρίδης Κυριάκος του Λάζαρου (12527), που γεν νήθηκε το έτος 1959 στον Καλαμώνα Δράμας. Τσολακίδης Απόστολος του Αθανάσιου (12526), που γεννήθηκε το έτος 1957 στις Φέρες Έβρου. Υπηρεσία Εδάφους Μπουρλής Ιωάννης του Χρήστου (12759), που γεννήθηκε το έτος 1957 στο Ριόλο Αχαΐας. Μηχανικοί: Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Ζαφειρίου Ιωάννης του Χαράλαμπου (12856), που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Μήθυμνα Λέσβου. Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Κωνσταντίνου Σπυρί δωνας του Κωνσταντίνου (13147), που γεννήθηκε το έτος 1961 στις Ράχες Εχιναίων Φθιώτιδας. Αεροσκαφών Βάλλιος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου (12875), που γεννήθηκε το έτος 1957 στον Πειραιά Ατ τικής. Ελεγκτές Αεράμυνας: Γεώργας Κωνσταντίνος του Αθανάσιου (12285), που γεννήθηκε το έτος 1956 στα Σπάτα Αττικής. Γκένας Παναγιώτης του Σωτήριου (12290), που γεννή θηκε το έτος 1958 στην Αθήνα. Βάλαρης Χρήστος του Κωνσταντίνου (12571), που γεν νήθηκε το έτος 1959 στο Λαντζόι Ηλείας. Οικονομικοί: Παπαδημόπουλος Δημήτριος του Ηλία (12129), που γεννήθηκε το έτος 1955 στην Κοινότητα Γιαννωτών Λάρισας. Χατζηπρίμος Θωμάς του Αθανάσιου (12418), που γεν νήθηκε το έτος 1958 στη Νιγρίτα Σερρών. Λέντζας Κωνσταντίνος του Χρήστου (12729), που γεν νήθηκε το έτος 1958 στον Κεχρόκαμπο Καβάλας. Διοικητικός Παναγιώτου Ιωάννης του Αριστείδη (12921), που γεννήθηκε το έτος 1959 στο ΓριζάνοΤρικάλων. Μετεωρολόγος Μπούρας Αναστάσιος του Γεώργιου (12318), που γεννήθηκε το έτος 1957 στον Ορχομενό Βοιωτίας. Ιατρός Κωνσταντίνου Αθανάσιος Ιωάννης του Παναγι ώτη (13281), που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 20 και 21 παρ. 4στ του Ν 2439/1996, οι παρακάτω Ταξίαρχοι (βαθμό στον οποίο προήχθησαν με προηγούμενο Προ εδρικό Διάταγμα) Ιπτάμενους: Γριμπαβιώτης Θεοχάρης του Κωνσταντίνου (11621), που γεννήθηκε το έτος 1954 στο Αιγάλεω Αττικής.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2815 Θαλάσσης Δημήτριος του Προκόπιου (10827), που γεν νήθηκε το έτος 1954 στο Αλιβέρι Εύβοιας. Σιώμος Γεώργιος του Νικόλαου (11987), που γεννήθηκε το έτος 1955 στο Ροδόλιβο Σερρών. Γκλάβας Κωνσταντίνος του Ευθυμίου (11629), που γεν νήθηκε το έτος 1956 στο Πίτσιο Φθιώτιδας. Παπαχρήστου Ιωάννης του Δημήτριου (12015), που γεν νήθηκε το έτος 1955 στο Κυριάκι Λειβαδειάς. Τίθεται, σε αποστρατεία με αίτηση του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 3, 6, 18 παρ. 4γ (1) και 21 παρ. 4β του Ν 2439/1996, ο Ταξίαρχος (βαθμό στον οποίο προήχθη με προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα) Ιπτάμενος Αντωνίου Σταύρος του Αντώνιου (12517), που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Έδεσσα. Οι παραπάνω Αξιωματικοί που αποστρατεύονται εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας της Πολε μικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ΝΔ 1400/1973. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε, στην Αθήνα, την 23/4/2010 κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις του ΝΔ1400/1973 και του Ν 2439/1996: Ανακαλούνται, τα παρακάτω Προεδρικά Διατάγμα τα, λόγω επανάληψης της κρίσης του Αξιωματικού που αναφέρεται παρακάτω, κατόπιν διαγραφής δυσμενών στοιχείων και εγγραφής του σε νέους και ευμενέστε ρους πίνακες κρίσης: Το από (ΦΕΚ 64/ τεύχος Γ), μόνο σε ότι αυτό αφορά, την κύρωση πίνακα κρίσης, διατη ρητέου στον αυτό βαθμό Σμήναρχου Ιπτάμενου Μακρή Αθανάσιου του Μιχαήλ (10799), έκτακτης κρίσης έτους Το από (ΦΕΚ 64/ τεύχος Γ ), μόνο σε ότι αυτό αφορά, την κύρωση πίνακα κρίσης, διατη ρητέου στον αυτό βαθμό Σμήναρχου Ιπτάμενου Μακρή Αθανάσιου του Μιχαήλ (10799), έκτακτης κρίσης έτους Το από (ΦΕΚ 145/ τεύχος Γ), μόνο σε ότι αυτό αφορά, την κύρωση πίνακα κρίσης, διατηρητέ ου Σμήναρχου Ιπτάμενου Μακρή Αθανάσιου του Μιχαήλ (10799), έτους Το από (ΦΕΚ 204/ τεύχος Γ ), μόνο σε ότι αυτό αφορά, την κύρωση πίνακα κρίσης, διατη ρητέου Σμήναρχου Ιπτάμενου Μακρή Αθανάσιου του Μιχαήλ (10799), έτους Το από (ΦΕΚ 191/ τεύχος Γ), μόνο σε ότι αυτό αφορά, την κύρωση πίνακα κρίσης, διατη ρητέου Σμήναρχου Ιπτάμενου Μακρή Αθανάσιου του Μιχαήλ (10799), έτους Το από (ΦΕΚ 176/ τεύχος Γ), μόνο σε ότι αυτό αφορά, την κύρωση πίνακα κρίσης, μη διατη ρητέου Σμήναρχου Ιπτάμενου έτους και την προαγωγή στο βαθμό του Ταξίαρχου, του Σμήναρχου Ιπτάμενου Μακρή Αθανάσιου του Μιχαήλ (10799). Κυρώνονται, οι παρακάτω συμπληρωματικοί πίνακες κρίσης Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων: Διατηρητέου στον αυτό βαθμό Σμήναρχου Ιπτάμενου Μακρή Αθανάσιου του Μιχαήλ (10799), έκτακτης κρίσης έτους Προακτέου κατ εκλογή Σμήναρχου Ιπτάμενου Μακρή Αθανάσιου του Μιχαήλ (10799), έκτακτης κρίσης έτους Διατηρητέου Ταξίαρχου Ιπτάμενου Μακρή Αθανάσιου του Μιχαήλ (10799), έτους Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Ταξί αρχου Ιπτάμενου Μακρή Αθανάσιου του Μιχαήλ (10799), έτους Προακτέου Αντισμήναρχου Διοικητικού Σμαραγδάκη Σταύρου του Χρήστου (14181), έτους Προακτέων κατ εκλογή Αντισμήναρχων, έτους : Μηχανικών: Αεροσκαφών Γκίκα Μιχαήλ του Γεώργιου (14535). Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Μουρογιάννη Σταμούλη του Απόστολου (15466). Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Αλεξόπουλου Σπυρί δωνα του Κωνσταντίνου (15719). Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Ανδρονή Ευάγγελου του Δημήτριου (15709). Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σουφλή Δημήτριου του Ευθυμίου (15721). Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Υφαντή Βασίλειου του Ιωάννη (15723). Οικονομικού Μαυρομανωλάκη Ηλία του Γεώργιου (15369). Διοικητικών: Χατζημπαρούτη Στυλιανού του Βασίλειου (14194). Σμυρνή Γεώργιου του Αναστάσιου (14591). Μετεωρολόγου Πώποτα Νικόλαου του Ανδρόνικου (13222): Ιατρού Φίλη Παναγιώτη του Νικόλαου (15632). Νοσηλευτικής: Βασιλάκου Ευαγγελίας του Ιωάννη (14377). Τσινοπούλου Αντωνίας του Σπυρίδωνα (14378). Προάγονται, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών ορ γανικών θέσεων: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 3γ, 16 παρ. 3, 6, 19 παρ. 25, 26, 27 και 20 παρ. 4γ του Ν 2439/1996, στο βαθμό του Ταξίαρχου κατ εκλογή, ο Σμήναρχος Ιπτάμενος Μακρής Αθανάσιος του Μιχαήλ (10799), από , που δικαιούται να προαχθεί. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ.8, 19 παρ. 25, 26, 27, 28, 20 παρ. 4ε και 21 παρ. 4α, 5 του Ν 2439/1996, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρί θηκε, ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, ο Ταξίαρχος Ιπτάμενος Μακρής Αθανάσιος του Μιχαήλ (10799), από , που δικαιούται να προαχθεί. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 20 του Ν 2439/1996, στο βαθμό του Σμήναρχου, που κρίθηκε προακτέος, ο Αντισμήναρχος Διοικητικός Σμαραγδάκης Σταύρος του Χρήστου (14181), από προηγούμε νη της ημερομηνίας του θανάτου του. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και 3 του Ν 988/1979 και του Ν 2439/1996, στο βαθμό του Σμήναρχου κατ εκλογή, οι παρακάτω Αντισμήναρχοι: Μηχανικοί: Αεροσκαφών Γκίκας Μιχαήλ του Γεώργιου (14535). Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Μουρογιάννης Σταμού λης του Απόστολου (15466). Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Αλεξόπουλος Σπυρί δωνας του Κωνσταντίνου (15719). Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Ανδρονής Ευάγγελος του Δημήτριου (15709).

4 2816 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σουφλής Δημήτριος του Ευθυμίου (15721). Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Υφαντής Βασίλειος του Ιωάννη (15723). Οικονομικός Μαυρομανωλάκης Ηλίας του Γεώργιου (15369). Διοικητικοί: Χατζημπαρούτης Στυλιανόςτου Βασίλειου (14194). Σμύρνης Γεώργιος του Αναστάσιου (14591). Μετεωρολόγος Πώποτας Νικόλαος του Ανδρόνικου (13222). Ιατρός Φίλης Παναγιώτης του Νικόλαου (15632). Νοσηλευτικής: Βασιλάκου Ευαγγελία του Ιωάννη (14377). Τσινοπούλου Αντωνία του Σπυρίδωνα (14378). Τίθενται: Σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 16 παρ. 8 και 21 παρ. 4α του Ν 2439/1996, ο Υποπτέραρχος Ιπτάμενος Μακρής Αθανά σιος του Μιχαήλ (10799), που γεννήθηκε το έτος 1955 στην Τριποταμιά Γορτυνίας Αρκαδίας. Σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 20 παρ. 20 του Ν 2439/1996, ο Σμή ναρχος Διοικητικός Σμαραγδάκης Σταύρος του Χρή στου (14181), που γεννήθηκε το έτος 1961 στο Ηράκλειο Κρήτης. Σε αποστρατεία με αίτηση τους, σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 20 παρ. 4ε και 21 παρ. 4ζ του Ν 2439/1996, οι παρακάτω Ταξίαρχοι (βαθμό στον οποίο προήχθησαν με προηγούμενα Προεδρικά Διατάγμα τα): Ιπτάμενος Κάλφας Ιωάννης του Χαράλαμπου (13068), που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Καλαμάτα Μεσση νίας. Μηχανικοί: Αεροσκαφών Βαγιακάκος Πέτρος του Γεώργιου (12876), που γεννήθηκε το έτος 1960 στη Λάρισα. Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γιάννου Γεώργιος του Νικόλαου (13133), που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Αθήνα. Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Παπασπύρος Χαρά λαμπος του Παναγιώτη (12867), που γεννήθηκε το έτος 1960 στη Λεβαδειά Βοιωτίας. Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Τζαφερόπουλος Μιχα ήλ του Απόστολου (13142), που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Βέροια Ημαθίας. Οικονομικός Ζέρβας Γρηγόριος του Νικόλαου (13009), που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Κατερίνη Πιερίας. Διοικητικός Κασβίκης Ανδρέας του Δημήτριου (12919), που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρ νανίας. Μετεωρολόγοι: Καπνιάρης Δημήτριος του Κωνσταντίνου (12321), που γεννήθηκε το έτος 1957 στην Κοινότητα Χρυσοβεργίου Αιτωλοακαρνανίας. Λιαναντωνάκης Γεώργιος του Αριστείδη (12327), που γεννήθηκε το έτος 1957 στο Ηράκλειο Κρήτης. Οδοντίατρος Πολύζος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου (13226), που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Λαμία Φθιώ τιδας. Σε αποστρατεία με αίτηση της, σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 16 παρ.18,19 και 21 παρ. 4 του Ν 2439/1996, η Σμηναγός (βαθμό στον οποίο προήχθη με προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα), μονιμοποιημένη εθελόντρια του Ν 705/1977, Υλικονόμος Ζήκου Ελένη του Γεώργιου (62569), που γεννήθηκε το έτος 1954 στα Ιωάννινα. Σε αποστρατεία με αίτηση τους, σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 34 και 64 του ΝΔ 1400/1973 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Ν 2439/1996, οι παρα κάτω Αξιωματικοί: Σμήναρχοι: Μηχανικοί: Αεροσκαφών Γκίκας Μιχαήλ του Γεώργιου (14535), που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Αθήνα. Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Μουρογιάννης Σταμού λης του Απόστολου (15466), που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα. Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Αλεξόπουλος Σπυρίδω νας του Κωνσταντίνου (15719), που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα. Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Ανδρονής Ευάγγελος του Δημήτριου (15709), που γεννήθηκε το έτος 1966 στη Βεγγάζη Λιβύης. Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σουφλής Δημήτριος του Ευθυμίου (15721), που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Αθήνα. Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Υφαντής Βασίλειος του Ιωάννη (15723) που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα. Οικονομικός Μαυρομανωλάκης Ηλίας του Γεώργιου (15369), που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Διονύσι Μο νοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης. Διοικητικοί: Χατζημπαρούτης Στυλιανός του Βασίλειου (14194), που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Σμύρνης Γεώργιος του Αναστάσιου (14591), που γεν νήθηκε το έτος 1962 στην Κοινότητα Βλαχοπούλου Μεσσηνίας. Μετεωρολόγος Πώποτας Νικόλαος του Ανδρόνικου (13222), που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Βόλο Μαγνη σίας. Ιατρός Φίλης Παναγιώτης του Νικόλαου (15632), που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Αθήνα. Νοσηλευτικής: Βασιλάκου Ευαγγελία του Ιωάννη (14377), που γεννή θηκε το έτος 1959 στο Μητρούσιο Σερρών. Τσινοπούλου Αντωνία του Σπυρίδωνα (14378), που γεν νήθηκε το έτος 1961 στη Λάρισα. Σμηναγοί: Τεχνικής Υποστήριξης: Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Στενημαχίτης Δημή τριος του Αθανάσιου (60816), που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Διδυμότειχο Έβρου. Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μπρούμας Χαράλα μπος του Παναγιώτη (60833), που γεννήθηκε το έτος 1961 στον Άρι Μεσσηνίας. Οπλουργός Μπαράκος Κωνσταντίνος του Αστεριού (61158), που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Βερδικούσα Λάρισας. Ηλεκτρολόγος Κυρίμης Ιωάννης του Κωνσταντίνου (61157), που γεννήθηκε το έτος 1963 στον Πειραιά Ατ τικής. Οπλουργός Πρεντουλής Δημήτριος του Ιωάννη (60842), που γεννήθηκε το έτος 1961 στη Λαμία Φθιώτιδας. Μηχανικός Βούρος Κωνσταντίνος του Νικόλαου (60573), που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα. Μηχανικό Μαρίνη Ιωάννη του Δημήτριου (60973), που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Καλλιθέα Βοιωτίας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2817 Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βότσαρη Κωνσταντίνο του Ιωάννη (61081), που γεννήθηκε το έτος 1960 στις Σέρρες. Μονιμοποιημένη εθελόντρια του Ν 705/77, Στρατο λόγος Βάσιου Μαρία του Σπυρίδωνα (62573), που γεν νήθηκε το έτος 1960 στην Κοινότητα Πετροβουνίου Ιωαννίνων. Ανθυποσμηναγοί μονιμοποιημένες εθελόντριες του Ν 705/77: Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας Χατζηχρήστου Πα ρασκευής του Δούκα (66724), που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αθήνα. Ταμιακός Μπατσίλα Μαρία του Κωνσταντίνου (66854), που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αθήνα. Σε αποστρατεία κατόπιν παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 64 του ΝΔ 1400/1973 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Ν 2439/1996, ο Υπο σμηναγός Οδοντίατρος Τσαγκαλίδης Γεώργιος του Χρήστου (64476), που γεννήθηκε το έτος 1982 στη Θεσσαλονίκη. Οι παραπάνω Αξιωματικοί που αποστρατεύονται, εγ γράφονται στα στελέχη της εφεδρείας της Πολεμικής Αεροπορίας, πλην του Σμήναρχου Διοικητικού Σμαρα γδάκη Σταύρου του Χρήστου (14181), σύμφωνα με το άρθρο 37 του ΝΔ 1400/1973. (Αριθμ. βεβ. ΓΕΑ/Δ3/3/ 24/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ F ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (3) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ στη βαθμίδα του λέκτορα με γνωστικό αντι κείμενο «Νευρολογία». Η ΓΣΕΣ της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα νεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της αριθμ. 12/ αποφάσισε την προκήρυξη για την πλή ρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/82 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/92, του άρθρου 14 του ν. 1268/82 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/92 και το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/97, των άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/97, των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/07 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΓΣ 03/ ) Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής την υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιο λογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξω τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως αυτά ορίζονται από την Ιατρική Σχολή. 4. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφε ται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύφος δε μπο ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 Ο Πρύτανης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ - Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστο τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Περιβάλλον αέρια ρύπανση». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πο λυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της αριθμ. 7/ ,

6 2818 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση (1) μιας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/82 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/92, του άρθρου 14 του ν. 1268/82 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/92 και το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/97, των άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/97, των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/07 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (αρ. συνεδρίασης 3/ ). Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Περιβάλλον αέρια ρύπανση». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής την υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως αυτά ορίζονται από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής. 4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφε ται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελ ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 Ο Πρύτανης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ F ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Α6810 Προκήρυξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Μη χανές». Η Γ. Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχο λής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συ νεδρίαση της με αριθ.4/3 Μαρτίου 2010, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με: 1. τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 και 3 του Ν.1268/82, το άρθρο 6 περ. Α του Ν.2083/92 όπως ισχύει με το άρθ. 23 του Ν.3549/2007, το αρθ. 21 του Ν.3549/2007, το άρθ. 28 παρ. 26 του Ν.2083/92 2. τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 και 3 και άρθ. 4 παρ. 3 του Ν.2517/1997 και του άρθ. 1 παρ. 8 του ίδιου νόμου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παρ.4 του Ν.3549/ το Π.Δ. 134/99, ως εξής: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙ ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα θηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Μηχανές». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ ματα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλε κτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευ σης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2819 εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα. 3. Τέσσερις (4) πλήρεις σειρές των πρωτότυπων δη μοσιεύσεων. 4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο μική Επιτροπή 5. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ τα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 14 Απριλίου 2010 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ - Αριθμ. Α 6811 Προκήρυξη στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες και Εκμετάλλευση Εναλλακτικών Ενεργειακών Πηγών». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην αριθ. 4/3 Μαρτίου 2010 συνεδρίαση της αποφάσισε την προκήρυ ξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με: 1. τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 και 5 του Ν. 1268/82, το άρθρο 6 περ. Α του Ν.2083/92 όπως ισχύει με το άρθ. 23 του Ν.3549/2007, το αρθ. 21 του Ν.3549/2007, το άρθ. 28 παρ. 26 του Ν.2083/92, του άρθρου 2 του Ν.3282/2004 και του Π.Δ. 134/99 2. τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.4 και άρθ. 4 παρ. 3 του Ν.2517/1997 και του άρθ. 1 παρ. 8 του ίδιου νό μου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παρ.4 του Ν.3549/2007 ως εξής: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙ ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνο λογίες και Εκμετάλλευση Εναλλακτικών Ενεργειακών Πηγών». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ ματα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλε κτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευ σης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα. 3. Τέσσερις (4) πλήρεις σειρές των πρωτότυπων δη μοσιεύσεων. 4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο μική Επιτροπή 5. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ τα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

8 2820 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 14 Απριλίου 2010 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 657 26 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων............... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 986 10 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 583 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 19 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 18 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες..................................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 754 19 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1055 13 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 722 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα