Μέτωπο για το ασφαλιστικό και φορολογικό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέτωπο για το ασφαλιστικό και φορολογικό"

Transcript

1 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ÔÅÕ ÏÓ Ìðïñåß ïé äçìïóéïíïìéêïß äåßêôåò íá âåëôéþíïíôáé, áëëü ç ðñáãìáôéêþ ïéêïíïìßá ðüåé áðü ôï êáêü óôï åéñüôåñï, áðïìáêñýíïíôáò ôï åíäå üìåíï áíáóôñïöþò ôçò ïéêïíïìßáò. Ãéáôß ç ðñáãìáôéêþ ïéêïíïìßá ñåéüæåôáé ðïëßôåò ìå êáôáíáëùôéêü äéáèýóéìï åéóüäçìá, ôï ïðïßï ü é ìüíï èá êáëýðôåé ôéò åëü éóôåò êáèçìåñéíýò áíüãêåò, áëëü èá åðéôñýðåé íá åêðëçñþíïíôáé êáé õðåñâüëëïõóåò åðéèõìßåò. ÁëëÜ áõôü äåí óõìâáßíåé. Ïé ìéóèùôïß, ãéá ðáñüäåéãìá - óýìöùíá ìå ôá óôïé åßá Ýñåõíáò ôïõ ÉÍÅ/ÃÓÅÅ - Ý ïõí ìåôáôñáðåß áðü êáôáíáëùôýò åðéëïãþò óå êáôáíáëùôýò áíüãêçò, êáèþò Ý åé ìåéùèåß äñáìáôéêü ôï åéóüäçìü ôïõò êáé ï öüâïò ãéá ðåñáéôýñù ìåßùóç åíåäñåýåé. Ôñåéò óôïõò 4 ìéóèùôïýò Ý ïõí Üóåé åéóüäçìá êáôü ôïí ôåëåõôáßï ñüíï, 1 óôïõò 3 äçëþíåé íýá ìåßùóç åéóïäþìáôïò ìýóá óôï ôåëåõôáßï ôñßìçíï êáé 4 óôïõò 10 öïâïýíôáé ðåñáéôýñù ìåßùóç ôùí åéóïäçìüôùí ôïõò óôï åðüìåíï ôñßìçíï. Ìå áõôü ôá äåäïìýíá êáôáíáëþíïõí ôá åíôåëþò áðáñáßôçôá, óýìöùíá ìå ôá åõñþìáôá Ýñåõíáò. ÌÜëéóôá, áêüìç êáé ãé áõôü 1 óôïõò 2 ìéóèùôïýò ñåéüóôçêå ôï ôåëåõôáßï ôñßìçíï íá êüíåé áíüëçøç áðü ôéò êáôáèýóåéò ôïõ óôçí ôñüðåæá, åíþ ôï 22% ñåéüóôçêå íá äáíåéóôåß. Ïé áõîçìýíïé öüñïé êáé ôá «áñüôóéá» ðïõ åðýñ ïíôáé óôï áìýóùò åðüìåíï äéüóôçìá, åßíáé âýâáéï üôé èá åðéäåéíþóåé ôçí êáôüóôáóç, äéáôçñþíôáò - áí ü é êáé åðéôåßíïíôáò - ôçí ýöåóç óôçí ðñáãìáôéêþ ïéêïíïìßá, âüæïíôáò «ëïõêýôï» êáé óå Üëëåò åðé åéñþóåéò, áõîüíïíôáò ôçí áíåñãßá. Åßíáé ïé áíáðüöåõêôïé êáíüíåò ôçò ïéêïíïìßáò üëá áõôü, üôáí Ý åéò áðýíáíôß óïõ ôçí Ýíäåéá ôùí ðïëéôþí ÊÜèå ðñùß óôï çëåêôñïíéêü ôá õäñïìåßï óáò ôï "Newsletter ÔÅÅ". Áðåõèåßáò äéáäéêáóßá åããñáöþò: tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee ΣΕΛ. 2 áôæýíôá èåìüôùí ìç áíéêþí ΣΕΛ. 3-4 èýìáôá ìç áíéêþí ΣΕΛ. 5 äéåèíþ èýìáôá ΣΕΛ. 6 ðñùôïóýëéäá åöçìåñßäùí ΣΕΛ. 7-8 áðïêüììáôá åöçìåñßäùí Βόµβα χρεών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις Σε οικονομικό αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αδυνατούν όχι μόνο να πληρώσουν τις οφειλές τους αλλά ακόμα και να ενταχθούν σε ρυθμίσεις. Όπως αναφέρει το Έθνος της Κυριακής «όμηροι» της Εφορίας είναι 2,6 εκατομμύρια φορολογούμενοι καθώς οι οφειλές προς το Δημόσιο αυξάνονται μήνα με τον μήνα με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Ηλεκτρονική «επιδρομή» στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων που χρωστούν στο Δημόσιο έχουν εξαπολύσει τους τελευταίους μήνες οι εφορίες, με αποτέλεσμα να εκδίδονται ακόμη και κατασχετήρια ανά ημέρα. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ Μέτωπο για το ασφαλιστικό και φορολογικό H Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, αποφάσισε τη συμμετοχή του Συλλόγου στο κίνημα ενάντια στις αυξήσεις των εισφορών, τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς, στο ΤΣΜΕΔΕ, στο ΕΤΑΑ και στο υπουργείο Εργασίας, σε συντονισμό με τα σωματεία του κλάδου (Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, ΕΜΔΥΔΑΣ) και συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ σε κατά τόπους συλλογικότητες, που αντιδρούν στις επιχειρούμενες αρνητικές εξελίξεις, όπως έχει αποφασίσει και πράττει το τμήμα Αττικής με τη συμμετοχή του στην Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών. Παράλληλα η απόφαση προβλέπει συντονισμό του Συλλόγου με το ευρύτερο κίνημα κατά των κατασχέσεων και πλειστηριασμών, όπως επίσης και συντονισμό της δράσης του Συλλόγου με τις διοικήσεις των υπολοίπων Τμημάτων και των τοπικών Συλλόγων Αρχιτεκτόνων. Η απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για το ασφαλιστικό και φορολογικό, περιλαμβάνει και το πλαίσιο των διεκδικήσεων όπου μεταξύ των άλλων υπογραμμίζεται: Όχι στις ληστρικές αυξήσεις των εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ. Δραστική μείωση των εισφορών τώρα και κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Όχι σε πλειστηριασμούς και κατασχέσεις για χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες, τράπεζες, κ.λπ. Κατάργηση του ΚΕΑΟ. Καμία σκέψη από το ΕΤΑΑ για διαβίβαση των οφειλών στο ΚΕΑΟ και αποστολή ειδοποιητηρίων κατασχετηρίων στους συναδέλφους. Άμεση αναγνώριση από το ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ και τον ΟΑΕΔ των άνεργων μηχανικών. Αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (π.χ. δελτίο). Κατάργηση της απαίτησης καταβολής εισφορών για το διάστημα της ανεργίας. «Άµεσα να καταβάλει το κράτος τις οφειλές του στο Ταµείο και να καλύψει τις απώλειες από το κούρεµα» τονίζεται στην απόφαση. Αναλυτικά στη σελ 3. 1

2 ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ Συνέδρια θα πραγµατοποιηθεί στο Βελιγράδι (Σερβία) το 19ο Ετήσιο Συνέδριο Τυποποίησης της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Τυποποίησης (EURAS) µε τίτλο: «Η συνεργασία µεταξύ των οργανισµών τυποποίησης και της επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής κοινότητας». Η διοργάνωση γίνεται από τη EURAS και τη Σχολή των Οργανωτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου του Βελιγραδίου και θα διεξαχθεί στη Σχολή Οργανωτικών Επιστη- µών του Πανεπιστηµίου του Βελιγραδίου (http://www.fon.bg.ac.rs). Η γλώσσα του συνεδρίου είναι τα αγγλικά. Πληροφορίες: 2-5 Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου 2014 «CRETE 2014» για τη διαχείριση βιοµηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης Πανελλήνιος Σύλλογος ιπλωµατούχων Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών θα πραγ- µατοποιηθεί στο Βελιγράδι η 11η ιεθνής Συνδιάσκεψη "Τυποποίηση, Πρότυπα και Ποιότητα: Ένα Μέσο Συνεργασίας των Βαλκανικών Χωρών". Η Συνδιάσκεψη διοργανώνεται από τη Σχολή των Οργανωτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου του Βελιγραδίου µε την υποστήριξη της Κεντρικής Γραµµατείας Βαλκανικών Συνδιασκέψεων η οποία φιλοξενείται από την Ένωση Ελλήνων Επιστηµόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση (ΕΝΕΠΡΟΤ). Η γλώσσα του συνεδρίου είναι τα αγγλικά. Πληροφορίες: bg.ac.rs ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γεώργιος Π. Καραλής Αργύρης Δεμερτζής Φρόσω Καβαλάρη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ως µία από τις 6 καλύτερες πρακτικές διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών στον τοµέα «Συµφιλίωση συµφερόντων και αντιλήψεων» σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αναγνωρίστηκε η συνεργασία των τοπικών φορέων της Πρέσπας, µέσω της Επιτροπής ιαχείρισης Υγροτόπου. Σε πρόταση που υπέβαλε η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών σε συνεργασία µε το Φορέα ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών στα βραβεία Natura 2000 για το 2014 παρουσιάστηκε η Επιτροπή ιαχείρισης Υγροτόπου (Ε Υ), όπου συµµετέχουν και συναποφασίζουν όλοι οι τοπικοί φορείς, ως πρότυπο διαχείρισης των λιµνών και των παραλίµνιων εκτάσεων της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας. Στην Πρέσπα όπως υπογραµµίζεται σε σχετική ανακοίνωση- οι κάτοικοι χρησιµοποιούν τις λίµνες και τις παραλίµνιες εκτάσεις για παραγωγικές δραστηριότητες, όπως το ψάρεµα, η βόσκηση κοπαδιών και η κοπή καλαµιών µε τις οποίες γίνεται ταυτόχρονα περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών. Στην πρόταση τονίστηκαν τα οφέλη από τη λειτουργία της Ε Υ τόσο για τους κατοίκους της Πρέσπας, γεωργούς, αλιείς και κτηνοτρόφους, όσο και για το οικοσύστηµα των λιµνών και ιδιαίτερα για τα ψάρια και τα υδρόβια πουλιά που βρίσκουν καταφύγιο στα υγρά λιβάδια. Επίσης, το γεγονός ότι η Ε Υ ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία των τοπικών φορέων και όχι του κράτους και παρότι είναι απλώς ένα συµβουλευτικό όργανο του Φορέα ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου της περιοχής, από το 2008 λειτουργεί αποτελεσµατικά διασφαλίζοντας έτσι την µακροπρόθεσµη µελλοντική βιωσιµότητά της περιβαλλοντικής διαχείρισης των υγροτόπων της Πρέσπας. Αξίζει να τονιστεί ότι η διαχείριση, κατά κύριο λόγο, εφαρµόζεται βάσει του «Οδηγού Αποκατάστασης και ιαχείρισης των Υγρών Λιβαδιών στη Μικρή Πρέσπα» ο οποίος δηµιουργήθηκε στην τελευταία φάση του προγράµµατος LIFE-Φύση ( ) «Προστασία και ιατήρηση Ειδών Πουλιών Προτεραιότητας στη λίµνη Μικρή Πρέσπα» που εκπόνησε η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών την περίοδο και η Ε Υ συστάθηκε στην ολοκλήρωση του προγράµµατος µε σκοπό τη θεσµοθέτηση µίας πολύ-συµµετοχικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και προστασία του υγροτόπου. Η Ε Υ αποτελεί µοναδική πρακτική για την Ελλάδα καθώς δεν έχει υπάρξει άλλος θεσµός αυτής της µορφής µε τη συµµετοχή όλων των τοπικών φορέων και παράλληλα έχει κινήσει το ενδιαφέρον φορέων από άλλες προστατευόµενες περιοχές που θέλουν να εφαρµόσουν το παράδειγµα της Πρέσπας. 2

3 ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ και πλειστηριασµών -«Όχι στις ληστρικές αυξήσεις των εισφορών του ΤΣΜΕ Ε. ραστική µείωση των εισφορών τώρα και κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόµων» τονίζεται στην απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ της 5ης Ιουλίου 2014 (υπογράφει για το προεδρείο ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Χρήστος Σελιανίτης) για το ασφαλιστικό και φορολογικό. Στις διεκδικήσεις περιλαµβάνονται αναλυτικά: Ιατροφαρµακευτική κάλυψη για όλους, ανεξάρτητα από χρέη προς το ταµείο. Να αναλάβει η διοίκηση του ΤΣΜΕ Ε το σφράγισµα των βιβλιαρίων χωρίς προϋποθέσεις και κωλυσιεργίες. Όχι σε πλειστηριασµούς και κατασχέσεις για χρέη προς ασφαλιστικά ταµεία, εφορίες, τράπεζες, κ.λπ. Κατάργηση του ΚΕΑΟ. Καµία σκέψη από το ΕΤΑΑ για διαβίβαση των οφειλών στο ΚΕΑΟ και αποστολή ειδοποιητηρίων κατασχετηρίων στους συναδέλφους. Χιλιάδες συνάδελφοι έχουν φορτωθεί µε χρέη προς το ΤΣΜΕ Ε, µεταξύ των οποίων υποαπασχολούµενοι, άνεργοι αλλά και µισθωτοί µε ΠΥ στους οποίους θα έπρεπε να έχει γίνει κανονική πρόσληψη. Απαιτούνται δίκαιοι, άτοκοι διακανονισµοί και αναδροµικές διαγραφές χρεών. Όχι στην ποινικοποίηση της φτώχιας. Άµεση αναγνώριση από το ΕΤΑΑ ΤΣΜΕ Ε και τον ΟΑΕ των άνεργων µηχανικών. Αξιοπρεπές επίδοµα ανεργίας ανεξάρτητα από τον τρόπο αµοιβής (π.χ. δελτίο). Κατάργηση της απαίτησης καταβολής εισφορών για το διάστηµα της ανεργίας. Ασφαλιστική ενηµερότητα για όλους τους µηχανικούς εκτός από αυτούς που είναι εργοδότες και οφείλουν εργοδοτικές εισφορές. Κάτω τα χέρια από τα αποθεµατικά, απεµπλοκή του ΤΣΜΕ- Ε από την Τράπεζα Αττικής τα τραπεζικά και χρηµατιστηριακά παιχνίδια. Άµεσα να καταβάλει το κράτος τις οφειλές του στο Ταµείο και να καλύψει τις απώλειες από το κούρεµα. Να εισπραχθούν τα οφειλόµενα από την εργοδοσία. ηµιουργική και κοινωνικά ωφέλι- µη εργασία του µηχανικού. Όχι µετατροπή του σε φοροεισπράκτορα της Τρόικας. Υπερασπιζόµαστε το δικαίωµα στην κατοικία για όλους στο πλαίσιο ενός βιώσιµου φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. Αξιοποίηση του υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος για την ανακούφιση των οξυµένων προβληµάτων. ραστηριοποίηση του Συλλόγου σε αυτή την κατεύθυνση. ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ Στην απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ τονίζεται ότι «η εφαρµογή της πολιτικής της τρόικας ΝΤ/ΕΕ/ΕΚΤ από τις διαδοχικές µνηµονιακές κυβερνήσεις, έχει ήδη οδηγήσει στην προσχεδιασµένη φτωχοποίηση ευρύτατων κοµµατιών της ελληνικής κοινωνίας και στην εξαθλίωση των πιο αδύναµων». Παράλληλα υπογραµµίζεται ότι η πλειοψηφία των µηχανικών είναι άνεργοι και υποαπασχολούµενοι χωρίς δική τους ευθύνη και ότι «όχι µόνο δεν δικαιούµαστε καµία πρόνοια όπως επίδοµα ανεργίας και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, αλλά καλούµαστε ως άνεργοι να πληρώνουµε κατά το χρόνο ανεργίας µας υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές. Ήδη δεκάδες χιλιάδες µηχανικοί, αδυνατώντας να πληρώσουν, µένουν χωρίς ουσιαστική ασφάλιση παρόλο που χρεώνονται το κόστος της και µάλιστα µε τόκο και πανοτόκια. Είναι οι ίδιοι µηχανικοί που λόγω του ότι δεν τους δίνεται ασφαλιστική ενηµερότητα βυθίζονται ακόµα περισσότερο στην ανεργία και εξωθούνται εκτός επαγγέλµατος. Επιπλέον, όπως είναι γνωστό, ήδη από τον Ιούνιο του 2011 έχουν ψηφιστεί οι ληστρικές αυξήσεις των εισφορών του ΤΣΜΕ Ε, οι οποίες τελικά εφαρµόστηκαν από 2/5/14 παράτυπα, βάσει υπουργικών εκβιαστικών εγγράφων, παρακάµπτοντας αποφάσεις οργάνων (.Σ. ΕΤΑΑ και.ε. ΤΣΜΕ Ε) και παρά την θέληση και τις ανάγκες µας. Η δυσαρέσκεια είναι αυξανόµενη και η απαξίωση του ΤΣΜΕ Ε επίσης, εφόσον το ποσοστό των ασφαλισµένων που αδυνατεί να πληρώσει αυξάνεται». Παράλληλα αναφέρεται ότι «την «εκκαθάριση» κάθε υπολείµµατος αποδοχών αναλαµβάνουν κυριολεκτικά τα εκκαθαριστικά του Υπουργείου Οικονοµικών, µε την εφαρµογή της νέας φορολογικής νοµοθεσίας για τα εισοδήµατα των εργαζόµενων µηχανικών. Για τους µισθωτούς και άνεργους συναδέλφους, το αφορολόγητο όριο έχει µειωθεί σε επίπεδα χαµηλότερα από το ετήσιο επίδοµα ανεργίας, τη στιγµή που οι αποδοχές και τα εργασιακά δικαιώµατα που απέρρεαν από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας έχουν δεχτεί ιστορικό πλήγµα. Για τους αυτοαπασχολούµενους και τους εργαζόµενους µε ΠΥ, η επινόηση εξωπραγµατικών τεκµηρίων µε φορολόγησή τους κατά 26% από µηδενική βάση, ο κεφαλικός φόρος των 650 ευρώ και η προκαταβολή φόρου για ανύπαρκτα εισοδήµατα ενός αβέβαιου εργασιακού µέλλοντος καθιστούν κάθε προοπτική άσκησης του επαγγέλµατος ανεδαφική. Η οριζόντια φορολόγηση προσεγγίζει τα όρια του ταξικού παραλογισµού: Όσο η κρίση συµπιέζει τα έσοδα προς τα κάτω, τόσο µεγαλύτερο ποσοστό τους αποσπάται από το κράτος και τα ασφαλιστικά ταµεία, µε αποκορύφωµα τους αυτοαπασχολούµενους συναδέλφους µε αποδοχές κάτω του πάλαι ποτέ αφορολόγητου ορίου, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν µέσα από υποχρεωτικές εισφορές, έµµεσους και άµεσους φόρους που σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος, ποσά µεγαλύτερα από το εισόδηµά τους!». Η ανακοίνωση συνεχίζει τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι «την ίδια στιγµή που η συγκυβέρνηση Ν ΠΑΣΟΚ οδηγεί µε την πολιτική της χιλιάδες συναδέλφους σε αδυναµία πληρωµής των ασφαλιστικών εισφορών, µας απειλεί µε κατασχέσεις και πλειστηριασµούς, ακόµα και πρώτης κατοικίας, για να εισπράξει ότι µπορεί, επικαλούµενη την εξυπηρέτηση ενός δηµόσιου χρέους που δεν το δηµιούργησαν όσοι προσπαθούν να ζήσουν από τη δουλειά τους και τώρα καλούνται να το πληρώσουν». Η ανακοίνωση µε αναλυτικές αναφορές στο κούρεµα των αποθεµατικών τα ασφαλιστικά και φορολογικά αδιέξοδα των µηχανικών και της ελληνικής κοινωνίας τα θέµατα της κοινωνικής κατοικίας και τα κινήµατα αλληλεγγύης στις γειτονιές καταλήγει υπογραµµίζοντας: Κοινωνική ασφάλιση και η στέγαση είναι αναφαίρετα δικαιώµατα. Κανένας άστεγος. Κανένας ανασφάλιστος». 3

4 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEAP-PLUS Η 3η επίσκεψη των εκπροσώπων της Περιφέρειας της Βαρκελώνης (DIBA), στο πλαίσιο των δράσεων αδελφοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Ευφυούς Ενέργειας SEAP- PLUS, πραγµατοποιήθηκε από τις 7 ως τις 9 Ιουλίου Το SEAP-PLUS σκοπό έχει να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δήµοι στο Σύµφωνο των ηµάρχων (Στ ), δηλαδή στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές και στους απλούς πολίτες να συµµετέχουν στην προσπάθεια παραγωγής 20% της ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές, εξοικονόµηση ενέργειας κατά 20% και µείωση των αερίων του θερµοκηπίου κατά 20%. έως το Τα θέµατα που εξετάστηκαν στις συναντήσεις µεταξύ του ΤΕΕ και των εκπροσώπων της Περιφέρειας της Βαρκελώνης (DIBA), είναι: ενεργειακών επιπτώσεων του κύκλου του Νερού στον σχεδιασµό και τη διενέργεια Σχεδίων ράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ ΑΕ) καθοδήγηση του ΤΕΕ DIBA, ώστε το ΤΕΕ ως Εθνικός Συντονιστής του Στ να συνεχίσει τις προσπάθειες ένταξης και νέων δήµων στο Στ και µετά το πέρας του SEAP-PLUS να έχει την πιθανή αρωγή της εµπείρου DIBA, σε περίπτωση που τη χρειαστεί. Στις 8/7/2014 πραγµατοποιήθηκε τεχνική σύσκεψη στο η- µαρχείο Τανάγρας µε τη συµµετοχή του ηµάρχου Ευ. Γεωργίου, εκπροσώπων της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου, της DIBA, του ΤΕΕ καθώς και εκπροσώπων των βιοµηχανιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Πιο συγκεκριµένα, συµµετείχαν οι Ν. Κουδούνης, Πρόεδρος Σ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας, Β. Καψάλης από την ALOUMINCO A.E, Κ. Τερζάκης από τη NESTLE, Χρ. Τσουµελέας από την ΤΙΤΑΝ Α.Ε, Φ. Παρασκευόπουλος από τη ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε και Α. Κατσέλης από τη DIMKAT Κατασκευαστική. Στόχος της τεχνικής σύσκεψης ήταν η ενηµέρωση, η ευαισθητοποίηση και συµµετοχή του τριτογενή και βιοµηχανικού τοµέα στην προσπάθεια των τοπικών κοινωνιών για βιώσιµη ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια αυτής παρουσιάστηκαν από το ΤΕΕ το Σύµφωνο των ηµάρχων, από τον ήµο Τανάγρας οι βασικοί άξονες του Σ ΑΕ που εκπόνησαν µε τη βοήθεια του ΤΕΕ, ενώ οι εκπρόσωποι της DIBA παρουσίασαν την εµπειρία τους στην κινητοποίηση του βιοµηχανικού τοµέα στη Βαρκελώνη. Ακολούθησε συζήτηση µε τους εκπροσώπους των βιοµηχανιών σχετικά µε τον τρόπο συνεργασίας του ήµου και της τοπικής κοινωνίας µαζί τους για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και την υιοθέτηση δράσεων αειφόρου ενέργειας. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε τεχνική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Coca Cola Hellenic στο Σχηµατάρι, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι δράσεις ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης που υλοποιούνται και οι οποίες θα µπορούσαν να βρουν εφαρµογή και σε άλλες εταιρείες της περιοχής συντελώντας στη βιώσιµη ανάπτυξη της. Στις 9/7/2014 πραγµατοποιήθηκε Στρογγυλό Τραπέζι µε τη συµµετοχή των ήµων που συντονίστηκαν από το ΤΕΕ κατά τη διάρκεια του SEAP-PLUS και συζητήθηκαν: ενέργεια των Σ ΑΕ τους νέες αποφάσεις της ΕΕ για την αειφορία έως το κών επενδύσεων υψηλού κόστους. Οι νέες διακηρύξεις και προγράµµατα της ΕΕ καθώς και τα τελικά αποτελέσµατα του ELENA στην Περιφέρεια της Βαρκελώνης. Στις συναντήσεις συµµετείχαν η Γενική ιευθύντρια του ΤΕΕ. Κανέλλου, ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης Επιστηµονικής και Αναπτυξιακής ραστηριότητας, Γ. Ζαµπατής, οι Carme Melcion και Enric Coll από τη DIBA, η Προϊσταµένη του τµήµατος Ευρωπαϊκών Θεµάτων ΤΕΕ Ο. Καλαντζοπούλου, τα µέλη του Γραφείου Υποστήριξης του Συµφώνου των ηµάρχων του ΤΕΕ Ν. Ανουσάκης, Ζ. Λεϊµονή, Μ. Σκουλά, Κ. Σιούνα, Κ. Φιλιππίδου, η Ν. Κοντογιάννη από το τµήµα ιεθνών Σχέσεων του ΤΕΕ, καθώς και ο Α. Αυλωνίτης, υπάλληλος της ιεύθυνσης Επιστηµονικής και Αναπτυξιακής ραστηριότητας του ΤΕΕ. Από την Εταίρο ΕΠΤΑ Α.Ε. συµµετείχε η Α. Σταυρακάκη. Στο Στρογγυλό Τραπέζι συµµετείχαν οι: Ε. Γεωργίου, ήµαρχος Τανάγρας, η Μ. Λέτη και Θ. Μουρατίδου από τον ήµο Τανάγρας, ο K. Κατσαφάνας Αντιδήµαρχος Τρίπολης, και µέσω skype ο Γ. Ιατρίδης από τον ήµο Αλµωπίας και ο Ι. Χατζόπουλος από τον ήµο Σιντικής. Σηµειώνεται ότι στο έργο «SEAP PLUS», του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Ευφυούς Ενέργειας (Intelligent Energy Europe), το ΤΕΕ συµµετέχει ως Συντονιστής Εταίρος. 4

5 ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ Η αγορά ακινήτων αποτελεί σήµερα για την Κίνα την µεγαλύτερη απειλή για την οικονο- µία της, σύµφωνα µε έρευνα του CNNMoney και τη γνώµη 8 στους 10 οικονοµολόγους που έλαβαν µέρος σ αυτή. Η εντυπωσιακή έκρηξη της οικοδοµικής δραστηριότητας βοήθησε την Κίνα τα προηγούµενα χρόνια να δηµιουργήσει τη δεύτερη µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου, αλλά τώρα, λένε οι οικονοµολόγοι, είναι αυτή που αποτελεί τον µεγαλύτερο κίνδυνο. Τα τρία προηγούµενα οικονοµικά τρίµηνα ως µεγαλύτερο κίνδυνο για την κινεζική οικονοµία οι οικονοµολόγοι θεωρούσαν την πιστωτική επέκταση. Όµως το τελευταίο τρίµηνο τα πράγµατα άλλαξαν άρδην. «Η µεγάλη ανησυχία είναι η υπερπροσφορά, η κατασκευή ακινήτων έχει αυξηθεί σε ένα µη βιώσιµο ρυθµό, µε την αστικοποίηση να έχει φτάσει στα όριά της», δήλωσε ο Wang Qinwei της Capital Economics. «Με το απόθεµα των απούλητων ακινήτων να εξακολουθεί να αυξάνεται, η ακίνητη περιουσία δείχνει ότι θα γίνει µια τροχοπέδη για την οικονοµία», προσθέτει. Η JPMorgan εκτιµά ότι ο τοµέα της οικοδοµικής δραστηριότητας και των συναφών υπηρεσιών συνιστά περίπου το 20% του ΑΕΠ, καθώς µόνο οι επενδύσεις σε ακίνητα, κάλυψαν περισσότερο από το 15% της οικονοµικής ανάπτυξης το περασµένο έτος. Ήδη, οι κατασκευαστές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα στις µικρότερες πόλεις της χώρας, προσφέρουν µεγάλες εκπτώσεις για να ξεφορτώσουν τα ακίνητα, ενώ πτώση τιµών παρατηρείται και στις µεγάλες πόλεις, εξασθενίζοντας την αξία των επενδύσεων στην ακίνητη περιουσία. Οι οικονοµολόγοι φοβούνται ότι θα απαιτηθεί να µετακινηθούν από την υπόλοιπη οικονοµία, ιδίως τον τραπεζικό τοµέα, µεγάλα ποσά, προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν οι κατασκευαστές ακινήτων. Παράλληλα, η άσχηµη εξέλιξη του τοµέα, είναι πιθανότατο να επιδράσει αρνητικά σε άλλους τοµείς, αφού η οικοδοµική δραστηριότητα είναι στενά συνδεδεµένη µε τους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών. Και τελικά να ανατρέψει το στόχο του Πεκίνου για ανάπτυξη 7,5% του ΑΕΠ το Ορισµένοι, µάλιστα, αναλυτές υποστηρίζουν ότι έχει ξεπεραστεί «το σηµείο που δεν έχει επιστροφή». Κατ αυτούς η φούσκα των ακινήτων της Κίνας έχει ήδη σκάσει και η οικονοµία της χώρας θα µπορούσε να επιβραδυνθεί δραµατικά, εκτός εάν το Πεκίνο βρει τρόπο, µε νέα µέτρα, να τονώσει την οικονοµία, κυρίως να προχωρήσει σε διόρθωση της αγοράς ακινήτων. Για παράδειγµα, αναφέρουν οι οικονοµολόγοι, να αρθεί ο περιορισµός απόκτησης πέραν της µιας κατοικίας, µέτρο που είχε ληφθεί στην προσπάθεια συγκράτησης των τιµών ακινήτων και έτσι να αντιµετωπιστεί η υποτονικότητα του τοµέα των ακινήτων. Ταυτόχρονα, λένε, η Κίνα θα πρέπει να στηριχτεί σε µεγαλύτερο βαθµό σε άλλους τοµείς της οικονοµίας, όπως είναι οι εξαγωγές, αν θέλει να διατηρήσει τους ρυθµούς ανάπτυξής της. Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΝΑΙ η Cathay Pacific, η αεροπορική εταιρεία µε έδρα το Χονγκ Κονγκ. Απέσπασε το βραβείο στο 49ο Farnborough Airshow που έληξε χτες στο Hampshire της Αγγλίας, ένα από τα µεγαλύτερα «σαλόνια» της αεροπορίας διεθνώς. Η επιλογή της καλύτερης εταιρείας κάθε χρόνο γίνεται από εκατοµµύρια επιβάτες και στη συγκεκριµένη περίπτωση η Cathay Pacific επιλέχθηκε ως η εταιρεία µε τα καλύτερα και οικονοµικότερα αεροπλάνα, για την πολυτέλεια που διαθέτουν οι Καµπίνες επιβατών, ενώ σε όλες τις άλλες κατηγορίες (εξυπηρέτηση, φαγητό κλπ.) κατέλαβε µια από τις πρώτες θέσεις, ρίχνοντας από την πρώτη στην τέταρτη θέση την Emirates! Κατά σειρά, οι πρώτες δέκα αεροπορικές εταιρείες του κόσµου αναδείχθηκαν εφέτος οι: 1. Cathay Pacific 2. Qatar Airways 3. Singapore Airlines 4. Emirates 5. Turkish Airlines 6. ANA All Nippon Airways 7. Garuda Indonesia 8. Asiana Airlines 9. Etihad Airways 10. Lufthansa. Καλύτερη εταιρεία τσάρτερ αναδείχθηκε η Thomson Airways, καλύτερη περιφερειακή εταιρεία για τη Βόρεια Αµερική η Air Canada και για την Ευρώπη η Aegean Airlines. Cathay Pacific Πολυτέλεια και άνεση Qatar Airways Φιλική εξυπηρέτηση Singapore Airlines Αναπαυτικό ταξίδι 5

6 π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Συντάξεις: Ποιοι κινδυνεύουν από τις ανατροπές που προωθούν κυβέρνηση και δανειστές- Σηκώνουν το γάντι- ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ: Η απάντηση Βορίδη στην πρωτοβουλία των «Νέων»- ΜΗΝΥ Έρχονται αλλαγές στις εφηµερίες και προσλήψεις προσωπικού ΘΥΜΑΤΑ- Επιχείρηση εξαφάνισης στοιχείων στην Ουκρανία- Τα χαλάσµατα της Γάζας τάφος για ακόµα 17 παιδιά Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Το Ισραήλ βοµβαρδίζει αµάχους σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές της Γάζας- ΛΕΜΟΥ- Να αποχωρήσουν τα διεθνή ΜΜΕ από την περιοχή αξιώνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου Πειραιάς- Προβλήτα της Cosco- ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πλήρης οδηγός για 1,2 εκατ. µισθωτούς και επαγγελµατίες- ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ Εκατοντάδες νεκροί, χιλιάδες τραυµατίες από τη χερσαία επέµβαση του Ισραήλ- ΕΘΝΟΣ: Πανελλαδικές Όρια και εκτιµήσεις για τους υποψηφίους- Αναµένεται αύξηση πάνω από 250 µόρια στη Νοµική- Έως 700 µόρια στις Πολυτεχνικές- Πάνω από µόρια θα κυµανθούν οι Ιατρικές Σχολές Παζάρι για τους νεκρούς- Συνεχίζεται η σφαγή- ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: δικαιούχοι θα χάσουν από 34 έως 325 τον µήνα µε τον νέο τρόπο παρακράτησης και την εισφορά αλληλεγγύης (για πρώτη φορά) από τον Αύγουστο Στη δουλειά οπωσδήποτε όλοι µέχρι τα 62, χάνουν το προνόµιο οι µητέρες ανήλικων τέκνων. ΕΣΤΙΑ: Καταργείται η θεµελιώδης αρχή της πλειοψηφίας. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Οι Σιωνιστικές ΗΠΑ µε «δίδυµο Παγκόσµιο Πόλε- µο» σε Ουκρανία και Παλαιστίνη στοχεύουν στην καταστροφή Ρωσίας και Κίνας- ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σε fast track έξι νέα τουριστικά projects για πολυτελείς µονάδες- - Πρωτοβουλίες σε Αιγαίο, Ιόνιο και Πελοπόννησο Η Ελλάδα αναµένει 16 δισ. από το ΝΤ και 10 δισ. από επιστροφή κερδών οµολόγων-.- Τα κεφάλαια δεν θα αποδεσµευτούν χωρίς συµφωνία µε ειδικούς όρους Γάζα- Ουκρανία- 6

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σελίδες /07/2014 Προσοχή στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης θα πρέπει να δείξουν όσοι έχουν διαδοχική ασφάλιση, καθώς µπορεί να φορτωθούν µε επιπλέον χρόνο ασφάλισης (και να χαθούν ακόµη και κατοχυρωµένα δικαιώµατα που είχαν στον προηγούµενο φορέα τους) ανάλογα µε το Ταµείο στο οποίο συµπληρώνουν το χρόνο για να συνταξιοδοτηθούν. Οι παγίδες φαίνονται στους αποκαλυπτικούς πίνακες που επεξεργάστηκε µε τη βοήθεια ειδικών το «Ασφάλιση και Συντάξεις» και δείχνουν πώς αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανάλογα µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν στο Ταµείο που κατοχυρώνουν ή θεµελιώνουν δικαίωµα και θα τους απονέµει τη σύνταξη. Οι ασφαλισµένοι µε διαδοχική µπορούν να κάνουν αίτηση όταν έχουν συµπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας που προβλέπει η νοµοθεσία του τελευταίου ασφαλιστικού τους ταµείου και θα πρέπει να έχουν: 1. Για σύνταξη γήρατος, ηµέρες ασφάλισης στον τελευταίο φορέα, εκ των οποίων οι 500 την τελευταία πενταετία. Αν δεν συµπληρώνονται οι ηµέρες στο τελευταίο Ταµείο, τότε η αίτηση εξετάζεται από το Ταµείο στο οποίο ο ασφαλισµένος έχει τα περισσότερα «ένσηµα». 2. Για σύνταξη λόγω αναπηρίας ή θανάτου, ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 300 την τελευταία πενταετία πριν από τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης. Στη σπάνια περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σε κανένα Ταµείο, τότε η αίτηση πηγαίνει ξανά στο τελευταίο, εφόσον και για σύνταξη γήρατος θα πρέπει να έχει πραγµατοποιήσει στο Ταµείο αυτό οποτεδήποτε ηµέρες εργασίας, από τις οποίες όµως οι 300 την τελευταία πενταετία. Για σύνταξη λόγω αναπηρίας ή θανάτου, αναζητούνται 300 ηµέρες εργασίας οποτεδήποτε. Αφού βρεθεί, λοιπόν, ο φορέας που θα απονέµει τπ σύνταξη, ξεκινά η αλληλογραφία µεταξύ των Ταµείων για τπ βεβαίωση των διαστηµάτων του χρόνου ασφάλισης προκειµένου να γίνει ο υπολογισµός της σύνταξης µε την τιµαριθµοποίηση και τους συντελεστές ωρίµασης των αποδοχών. Όλος ο χρόνος υπολογίζεται από τον απονέµοντα φορέα σαν να διανύθηκε στην ασφάλισή του. ηλαδή, αν ένας ασφαλισµένος έχει ηµέρες ασφάλισης ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ, ο ΟΑΕΕ θα του υπολογίσει τη σύνταξη σαν να έχει ηµέρες ασφάλισης. Το ποσό που θα βγει θα είναι η τελική σύνταξη και στη συνέχεια τα Ταµεία βρίσκουν µεταξύ τους τι δίνει το ένα στο άλλο. - ΤΟ «ΜΠΛΟΚΟ» ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΕ ΙΚΑ ΚΑΙ ΟΑΕΕ: Το µεγαλύτερο πρόβληµα στη διαδοχική ασφάλιση µετά την πολύµηνη καθυστέρηση είναι οι απαγορευτικές προϋποθέσεις που προβλέπουν δύο εγκύκλιοι από ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. Στην εγκύκλιο του ΙΚΑ αναφέρεται ότι τα κατοχυρωµένα δικαιώ- µατα δεν υφίστανται για όσους επανέρχονται ή εισέρχονται στην ασφάλισή του από το 2011 και µετά, ενώ στην εγκύκλιο του ΟΑΕΕ µπήκε ως όριο ηλικίας για τη µεταβίβαση των αιτήσεων για έκδοση σύνταξης από άλλο Ταµείο το 62ο έτος. Το ΙΚΑ λέει στην ουσία ότι µια ασφαλισµένη που εισήλθε στην ασφάλισή του το 2011, µε συνολικό χρόνο ηµέρες ασφάλισης και ηλικία 57 ετών, δεν έχει κατοχυρωµένο δικαίωµα για να βγει στα 60 µε πλήρη σύνταξη, αλλά θεµελιώνει δικαίωµα µόνο για µειωµένη, επειδή για να «κλείδωνε» πλήρη σύνταξη στα 60 θα έπρεπε να είχε αποκτήσει ασφαλιστικό δεσµό µε το ΙΚΑ το 2010 που ήταν και 55 ετών. Και αυτό γιατί, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Ιδρύµατος, οι γυναίκες που έκλεισαν τα 55 τους έως το 2010 και είχαν ασφάλιση ΙΚΑ βγαίνουν είτε άµεσα µε µειωµένη είτε µε πλήρη «κλειδώνοντας» το 60ό έτος. Επειδή όµως η ασφαλισµένη όταν ήταν 55 ετών δεν βρισκόταν στο ΙΚΑ αλλά σε άλλο φορέα, θεωρείται, σύµφωνα µε την εγκύκλιο, ότι δεν έχει κατοχυρωµένο το δικαίωµα για έξοδο στα 60 και έτσι θα συνταξιοδοτηθεί µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τη στιγµή που απέκτησε ασφαλιστικό δεσµό µε το Ίδρυµα! 0 ΟΑΕΕ, από την άλλη, όρισε ως γραµµή το 62ο έτος προκειµένου να µεταβιβάζει σε άλλα Ταµεία τις αιτήσεις των ασφαλισµένων που έχουν διαδοχική αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απονοµή σύνταξης από τον ΟΑΕΕ. Αυτή η εγκύκλιος έχει ως αποτέλεσµα να ταλαιπωρούνται και να µένουν χωρίς σύνταξη χιλιάδες ασφαλισµένοι και µάλιστα χωρίς λόγο, αφού ο ΟΑΕΕ συνταξιοδοτεί και στα 60, οπότε και η µεταβίβαση της αίτησης θα έπρεπε να λαµβάνει ως όριο ηλικίας το 60ό έτος και όχι το 62ο. Πότε καταβάλλεται µειωµένη σύνταξη µε «διαδοχική»: Ασφαλισµένος µε τελευταίο Ταµείο τον ΟΑΕΕ και προηγούµενο το ΙΚΑ. Έχει 30 χρόνια και είναι 64 ετών. Υποβάλλει αίτηση για σύνταξη στον ΟΑΕΕ, αλλά δεν µπορεί να πάρει σύνταξη, καθώς θα πρέπει να περιµένει έως το 67ο έτος. Η αίτηση απορρίπτεται και µεταφέρεται στο ΙΚΑ, που θα του δώσει σύνταξη, γιατί ο εν λόγω ασφαλισµένος πληροί ήδη τις προϋποθέσεις του ΙΚΑ (έχει θεµελιώσει δικαίωµα µε προϋποθέσεις του 2012) και µπορεί να πάρει σύνταξη µόλις συµπληρώσει το 65ο έτος. Ο ΟΑΕΕ θα του δώσει όµως τη σύνταξη που του αναλογεί µόλις γίνει 67 ετών, αλλά ο ασφαλισµένος µπορεί να τη ζητήσει άµεσα µόλις συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ. Σε αυτή την περίπτωση θα πάρει το τµήµα σύνταξης από τον ΟΑΕΕ µειωµένο κατά 6% για κάθε χρόνο που υπολείπεται µέχρι το 67ο έτος, δηλαδή θα πάρει τη σύνταξη από τον ΟΑΕΕ µε µείωση 12%. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ: Άνδρας 58 ετών µε τελευταίο φορέα το ΙΚΑ (7.500 ένσηµα) και προηγούµενο τον ΟΑΕΕ (µε ένσηµα). Σύνολο: ένσηµα. Κατοχύρωσε συνταξιοδοτικό δικαίωµα επειδή το 2012 συµπλήρωσε ηµέρες ασφάλισης και ως εκ τούτου βγαίνει στη σύνταξη µε τις προϋποθέσεις του 2012, δηλαδή µόλις φτάσει τις ηµέρες ασφάλισης. Εδώ οι αλλαγές ως προς το Ταµείο που θα απονείµει τη σύνταξη είναι ουδέτερες και ο ασφαλισµένος δεν επηρεάζεται, γιατί έχει τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ, που τυγχάνει να είναι και ο τελευταίος φορέας. Αν όµως είχε το ΙΚΑ ως τελευταίο φορέα µε ηµέρες και προηγούµενο τον ΟΑΕΕ µε ηµέρες, τότε τα πράγµατα περιπλέκονται και τον συµφέρει να µην αλλάξει ο φορέας απονοµής, καθώς, αν πάρει σύνταξη από το Ταµείο µε τον περισσότερο χρόνο, τότε θα βγει µε προϋποθέσεις ΟΑΕΕ, δηλαδή στα 60, ενώ από το ΙΚΑ θα βγει στα 58, αναγνωρίζοντας πλασµατικό χρόνο έως τις ηµέρες! Αν τώρα επιλέξει σύνταξη µε το ισχύον καθεστώς (τελευταίο Ταµείο ΙΚΑ), τότε θα πάρει το τµήµα σύνταξης του ΟΑΕΕ µειωµένο κατά 12% επειδή βγαίνει κατά δύο χρόνια νωρίτε- 7

8 ρα (58) από το όριο ηλικίας (60) που δίνει σύνταξη ο ΟΑΕΕ! Για να αποφύγει τη µείωση θα πρέπει να περιµένει να γίνει 60 ετών και τότε να πάρει το κοµµάτι του ΟΑΕΕ. ξιοδότησης: Όταν ο εργαζόµενος έχει ασφαλισθεί σε Ταµεία όπου ισχύουν διαφορετικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τότε έχει δύο επιλογές: Α. Να πάρει ταυτόχρονα τπ σύνταξη που αντιστοιχεί σε όλα τα Ταµεία αλλά το ποσό που αντιστοιχεί στο Ταµείο στο οποίο δεν έχει συµπληρωθεί το όριο ηλικίας θα είναι µειωµένο κατά 6% για κάθε χρόνο που η ηλικία συνταξιοδότησης υπολείπεται από το όριο ηλικίας που ισχύει στον άλλο φορέα. Β. Να πάρει µόνο το ποσό της σύνταξης µε βάση το όριο ηλικίας του Ταµείου που απονέµει τη σύνταξη και να περιµένει µέχρι να συµπληρώσει και το όριο ηλικίας του προηγούµενου Ταµείου για να πάρει σύνταξη χωρίς καµία µείωση. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ: Ασφαλισµένος (πριν από το 1993) µε ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης, εκ των οποίων οι στον ΟΑΕΕ και οι ηµέρες στο ΙΚΑ Συνταξιοδοτείται από το ΙΚΑ (τελευταίος φορέας) στα 63 και 6 µήνες µε πλήρη σύνταξη. Μπορεί να πάρει είτε ολόκληρη τη σύνταξη µε µείωση όµως από τον ΟΑΕΕ, επειδή µε αυτόν το χρόνο ασφάλισης δίνει σύνταξη στα 67, είτε να πάρει το τµήµα σύνταξης για τις ηµέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ και µόλις γίνει 67 να πάρει και το τµήµα σύνταξης του ΟΑΕΕ χωρίς µείωση. - σύνταξη που θα δώσουν τα άλλα Ταµεία µισθωτών θα υπολογιστεί µε συντελεστές αναπλήρωσης, που είναι 2% για κάθε χρόνο ασφάλισης µισθωτών. - Παράδειγµα µε απονοµή από το ηµόσιο Ασφαλισµένη πραγµατοποίησε: α) στην ασφάλιση του ΙΚΑ ηµέρες ασφάλισης και β) στην ασφάλιση του ηµοσίου ηµέρες, δηλαδή συνολικά ηµέρες (28 χρόνια και 6 µήνες). Συµπλήρωσε την 25ετία στο ηµόσιο το 2011 και άρα θεµελίωσε δικαίωµα είτε για µειωµένη σύνταξη στα 56 είτε για πλήρη στα 61 είτε µε 36 έτη ασφάλισης από τα 58 και µετά. H σύνταξη θα υπολογιστεί από το ηµόσιο σαν να είχε 28 χρόνια και 6 µήνες υπηρεσίας µε συντελεστή αναπλήρωσης 2,286% για τα χρόνια του ηµοσίου και 2% για την ασφάλιση στο ΙΚΑ. H ασφαλισµένη θα βγάλει σύνταξη περίπου 950 ευρώ, λόγω της τιµαριθµοποίησης και των συντελεστών προσαύξησης των περίπου 830 ευρώ. - Υπολογισµός σύνταξης µε συµµετοχή ΟΑΕΕ: Για τον υπολογισµό της τµηµατικής σύνταξης από Ταµεία ελεύθερων επαγγελµατιών καθορίστηκαν ποσοστά επί των συντάξιµων αποδοχών για κάθε έτος ασφάλισης και µέχρι 35 έτη που είναι: 2% για το ΤΣΑ, 2,85% για το ΤΑΕ και 3% για το ΤΕΒΕ. Στην περίπτωση που συµµετέχων οργανισµός είναι ο ΟΑΕΕ αλλά έχουν επιλεγεί για τη συνταξιοδότηση οι καταστατικές του διατάξεις, δηλαδή οι επιµέρους διατάξεις των ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ, τότε το ποσοστό για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης για κάθε έτος ασφάλισης και µέχρι τη συµπλήρωση 35 ετών ασφάλισης καθορίζεται σε 2%. - Υπολογισµός συντάξιµων αποδοχών από ΤΣΜΕ Ε: Για τους µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους του Ταµείου και για 35 χρόνια ασφάλισης ως ποσό συντάξιµων αποδοχών προσδιορίστηκαν τα ευρώ στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, όπου το ΤΣΜΕ Ε είναι συµµετέχων φορέας στην απονοµή σύνταξης. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 14 21/07/2014 Στις 17 Σεπτεµβρίου υποβάλλονται οι προσφορές για την απόκτηση 14 ακινήτων ανά την Ελλάδα που πωλεί το Ταµείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕ ) µέσω της ηλεκτρονικής πύλης www. epublicrealestate.gr. Στον νέο γύρο εκποίησης ακινήτων περιλαµβάνονται παραθαλάσσια οικόπεδα, διατηρητέα κτίρια, καταστήµατα και άλλα. Μεταξύ αυτών είναι και ακίνητα για τα οποία είχε γίνει προσπάθεια πώλησης στο παρελθόν χωρίς να καρποφορήσει, όπως η παραθαλάσσια έκταση των 17 στρεµµάτων στο Ρίο, το εξαώροφο κτίριο στην Ευαγγελιστρίας 9 στο κέντρο της Αθήνας (το ηµόσιο έχει πλήρη κυριότητα για το 66,66%, ενώ το υπόλοιπο ανήκει στο Ταµείο των κληρικών) και το οικόπεδο (5,8 στρέµµατα) µε τα 11 κτίρια στο Μοσχάτο, που χρησιµοποιούνται ως αποθήκες του υπουργείου Παιδείας. Περιλαµβάνεται, επίσης, διατηρητέο τριώροφο κτίριο στην Παλιά όµορα οικόπεδα συνολικού εµβαδού 755,50 τ.µ., µε τριώροφο διατηρητέο κτίσµα εµβαδού 400,09 τ.µ. Πρόκειται για ακίνητο που αγοράστηκε το 1996 από τον Οργανι- και σήµερα είναι αναξιοποίητο. Πωλείται, επίσης, τετραώροφο στο κέντρο της Αθήνας (Μητροπόλεως 9), το οποίο είναι µισθωµένο στην Τράπεζα Πειραιώς. Προς πώληση είναι και παραθαλάσσια έκταση 12 στρεµµάτων στη Μονεµβασία, παραθαλάσσιο κτήµα 38 στρεµµάτων στην περιοχή Καλά Νερά του Πηλίου, παραθαλάσσια έκταση 85 στρεµµάτων στη θέση Τούζλα στο Παγγαίο Νοµού Καβάλας, τριώροφο κτίριο µε διατηρητέα πρόσοψη στο κέντρο της Πάτρας (Αγίου Νικολάου 8) καθώς και οικόπεδο µε τρία κτίσµατα στο κέντρο της Καλαµάτας (Αριστοµένους 11-13). Σε αυτόν τον γύρο ηλεκτρονικών δηµοπρασιών πωλούνται και κτίρια που στέγαζαν Ειρηνοδικεία σε επαρχιακές πόλεις. Για παράδειγµα, πωλούνται το διώροφο κτίριο στη Λίµνη Ευβοίας, όπως και τα κτίρια που στέγαζαν τα Ειρηνοδικεία Ανδρίτσαινας (Ηλεία), Παραµυθιάς (Σούλι) και Κλειτορίας Καλαβρύτων. Την προηγούµενη εβδοµάδα εντάχθηκαν στον κατάλογο των ακινήτων, τα οποία θα παραχωρηθούν µε ηλεκτρονική δηµοπρασία, 26 νέα ακίνητα, 12 εκ των οποίων βρίσκονται στην Πλάκα (µέσω δικαιωµάτων επιφάνειας για 99 έτη, ώστε µετά το τέλος της περιόδου η κυριότητα των ακινήτων να επιστρέψει στο Ελληνικό ηµόσιο). Με την προσθήκη των κτιρίων της Πλάκας και των άλλων ακινήτων, στον κατάλογο του ΤΑΙΠΕ για τις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες βρίσκονται σήµερα 51 ακίνητα. Ήδη έχουν πωληθεί περί τα 15 ακίνητα, µε τα συνολικά έσοδα του Ταµείου να προσεγγίζουν τα ευρώ. 8

Μέτωπο για το ασφαλιστικό και φορολογικό

Μέτωπο για το ασφαλιστικό και φορολογικό Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 689 21 07 2014 ΣΗΜΕΡΑ Μπορεί οι δημοσιονομικοί δείκτες να βελτιώνονται, αλλά η πραγματική οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο ανανεωμένος αυτός συνοπτικός ασφαλιστικός οδηγός έχει ως σκοπό την πληροφόρηση των μελών του Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 52

ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 52 ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ 650.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 52 Σύνταξη με χαμηλό όριο ηλικίας που ξεκινά από τα 52 μπορούν να κατοχυρώσουν χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ επιλέγοντας τις προϋποθέσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011"

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 / 9 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.20854

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε.

Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε. Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε. Γεώργιος Ζαμπατής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας Νικόλαος Ανουσάκης Χημικός Μηχανικός, Υπάλληλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική /νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015 Τροπολογία Στο Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Απονέμων Συμμετέχων Η διαδικασία

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Απονέμων Συμμετέχων Η διαδικασία ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σύνθετο είναι το «παζλ» για τη χορήγηση σύνταξης στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης, καθώς η σχετική απόφαση δεν εκδίδεται πάντα από το τελευταίο Ταμείο. Στην περίπτωση που οι

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ 40 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Μετά την έκδοση των 2 πινάκων με τα νέα όρια ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές σε ασφαλιστικό και επιδόµατα από το 2014

Οι αλλαγές σε ασφαλιστικό και επιδόµατα από το 2014 Οι αλλαγές σε ασφαλιστικό και επιδόµατα από το 2014 Αλλαγές µε 22 τουλάχιστον ρυθµίσεις στο ασφαλιστικό σύστηµα µπαίνουν σε ισχύ από την 1/1/2014,όπου θα επηρεάσουν συντάξεις, όρια ηλικίας, επιδόµατα ανεργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ταμείων σύμφωνα με τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι:

Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι: Αρ. πρωτ.: Φ.10035/ οικ.26538/ 840/21.11.2012 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για τις μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ενόψει των αλλαγών που επέρχονται με το νέο μνημόνιο στο ασφαλιστικό μας σύστημα, ο δημοσιογράφος των «ΝΕΩΝ» κ. Ηλίας Γεωργάκης, είχε την καλοσύνη να αποστείλει στην Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα στην εγκύκλιο (αριθμ. 55) σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής :

Ειδικότερα στην εγκύκλιο (αριθμ. 55) σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής : Ειδικότερα στην εγκύκλιο (αριθμ. 55) σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής : 1) Συνταξιοδότηση με 37ετία. Ασφαλισμένοι που μέχρι 31-12-2010 είχαν συμπληρώσει 37 έτη πραγματικής και υποχρεωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:210-3368121

ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:210-3368121 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc ιατηρητέο µέχρι 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - 11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ. 27093 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να ξέρει κανείς για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης.

Όλα όσα πρέπει να ξέρει κανείς για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης. Όλα όσα πρέπει να ξέρει κανείς για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης. Διευκρινίσεις και παραδείγματα για τον τρόπο εξαγοράς των πλασματικών ετών ασφάλισης και το πως αυτά μπορούν να βελτιώσουν κατά τι τη σκληρή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο,

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο, 2012-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΟΡΙΑ_ειδικα ταµεια Αθήνα,. 11. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για τον φορέα της (αν)ασφάλειας μας

Για τον φορέα της (αν)ασφάλειας μας Για τον φορέα της (αν)ασφάλειας μας Μέσα σε μια διαρκή πίεση από ολοένα και πιο δυσβάσταχτα μέτρα, το ασφαλιστικό έμεινε σκόπιμα έξω από κάθε συζήτηση σαν φυσιολογικό θύμα του κουρέματος του Δημόσιου χρέους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΙΠΣΥΝ/Φ1/12/982945 O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα. Και

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα. Και ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα 7 Ιουνίου 2008 Και 1. Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στους παλιούς ασφαλισμένους από 1-1-2008 1. Με βάση το νόμο 3029/2002 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.3996/2011, ως χρόνου ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ι. ΕΝΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ... 2 Εισαγωγή... 2 1. Συντάξεις γήρατος... 3 1.1 Γενικό πλαίσιο... 3 1.2 Σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης)... 4 1.3 Καθεστώς συνταξιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ -ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ -ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ -ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό: Ολες οι αλλαγές σε συντάξεις - εισφορές

Ασφαλιστικό: Ολες οι αλλαγές σε συντάξεις - εισφορές ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ασφαλιστικό: Ολες οι αλλαγές σε συντάξεις - εισφορές Αποφασισμένη να καταθέσει το ασφαλιστικό στη Βουλή εντός της εβδομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19.09.2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Aρ. πρ.: Φ.1500/οικ.1681/119 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα Φεβρουάριος 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα: Συνοπτική παρουσίαση... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 22 /11/2011 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν την σύγκλιση του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ληστρικές Αυξήσεις Εισφορών (Ν.3986/2011)

1. Ληστρικές Αυξήσεις Εισφορών (Ν.3986/2011) 1. Ληστρικές Αυξήσεις Εισφορών (Ν.3986/2011) Ηλεκτρονικό Ειδοποιητήριο Β εξαμήνου 2014 Αναδρομικά Παράδειγμα Νέος ασφαλισμένος (μετά 93) ελεύθερος επαγγελματίας με ειδική προσαύξηση και 5ετία στην ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Σε ύψη ρεκόρ η ανεργία των διπλωματούχων μηχανικών

Σε ύψη ρεκόρ η ανεργία των διπλωματούχων μηχανικών TEE ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Δελτίο Τύπου 28 Σεπτεμβρίου 2009 Σε ύψη ρεκόρ η ανεργία των διπλωματούχων μηχανικών Γενικώς δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εργασία και τις αμοιβές τους, απαισιόδοξοι σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόκειται για το Νόμο 2084 του 1992 (Νόμος Σιούφα), το Νόμο 3029 του 2002 (Νόμος Ρέππα) κ.λ.π.

Πρόκειται για το Νόμο 2084 του 1992 (Νόμος Σιούφα), το Νόμο 3029 του 2002 (Νόμος Ρέππα) κ.λ.π. Πηγή: taxheaven Ημερμομηνία καταχώρησης: Feb 27 2008 at 05:37:27 PM Τι αλλάζει για τους ασφαλισμένους από 1η Ιανουαρίου 2008 Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων για τους εργαζόμενους στο δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ Γραμματεία Ασφαλιστικού Π.Ο.Σ.Τ. Υπεύθυνος ύλης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΑΣ Νέα δεδομένα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

70 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

70 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 70 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Δημόσια Έργα Ώρα Μηδέν Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Δημόσιων Συμβάσεων: Εκσυγχρονισμός, ή μήπως, Οπισθοδρόμηση στον μεσαίωνα της διαπλοκής Αθήνα, 8 9 10 Μαΐου 2014 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Του Κώστα Νικολάου* Την ώρα που άρχισε η σφαγή των συντάξεων, αρχές του 2009, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΙΚΑ ήταν θετικά: έσοδα 12.600.000.000, έξοδα 9.880.000.000,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 10. Παράγρ. 5 & 8

Άρθρο 10. Παράγρ. 5 & 8 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-11 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 19717 / 1127 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.09.19 13:59:41 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Φ3Ζ465Θ1Ω-Κ63 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19.09.2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσιώνας έκανε την ακόλουθη δήλωση για το ασφαλιστικό ζήτημα των μηχανικών:

Βασίλης Τσιώνας έκανε την ακόλουθη δήλωση για το ασφαλιστικό ζήτημα των μηχανικών: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της Δ. Ε. του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας Βασίλης Τσιώνας έκανε την ακόλουθη δήλωση για το ασφαλιστικό ζήτημα των μηχανικών: Την περίοδο που διανύουμε αλλά κυρίως τα χρόνια της κρίσης, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 26-29/10/2013

Επικαιρότητα 26-29/10/2013 Αθήνα 29-10-2013 Επικαιρότητα 26-29/10/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ( ΑΚΕ- Τ) ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38, 10437 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:2105285302 FAX:2105285316 E-mail:dake-d@nd.gr Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 91/2005. γ.για τη συµπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για σύνταξη λόγω

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 91/2005. γ.για τη συµπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για σύνταξη λόγω /ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 91/2005 ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ ΕΤΕΑΜ,(τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3385/05.»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση.

ΘΕΜΑ: Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Αθήνα, 5 / 2 /205 Ο Α Ε Ε Ελευθέρων Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ/6/949724 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Tο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης (άρθρο 36 Ν.4387/2016)

Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης (άρθρο 36 Ν.4387/2016) Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης (άρθρο 36 Ν.4387/2016) Σε συνέχεια της επίλυσης των εκκρεμών θεμάτων που αφορούν την ασφάλιση μέσω ΕΦΚΑ από 1/1/2017, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων. Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων:

Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων. Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.4387/2016: «2. α. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα Σεπτέμβριος 2015 Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος)

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Χαιρετισµός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιµιλιανίδου στο 2 ο Ετήσιο Συνέδριο ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 4 / 12 / 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/ 8 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Πειραιάς, 22 Απριλίου 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Αλλαγές για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ (για ασφαλισμένους πριν το 1993) ΑΠΟ 1/1/2011 Όλοι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ δικαιούνται πλήρη ή μειωμένη σύνταξη όταν έχουν ορισμένο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 Κατά το Τρίµηνο του 2011 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.932.790 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα της εφορίας «τρέχει» για περίπου 5,7 εκατομμύρια νοικοκυριά. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να...

Η ώρα της εφορίας «τρέχει» για περίπου 5,7 εκατομμύρια νοικοκυριά. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να... Η ώρα της εφορίας «τρέχει» για περίπου 5,7 εκατομμύρια νοικοκυριά. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Αναλυτικός οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 Τ.Κ. 106 71 ΤΗΛ.: 21036 37 726, 21036 23 583 FAX : 210 36 02 101 email : silsinate@hotmail.com Αθήνα 11.5.2016 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

KKE ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ : Για την κατάρρευση του Τ.Υ.Δ.Ε. (Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχίας) Κοινοβουλευτική Ομάδα

KKE ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ : Για την κατάρρευση του Τ.Υ.Δ.Ε. (Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχίας) Κοινοβουλευτική Ομάδα Προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οι δικηγόροι και δικαστικοί επιμελητές της επαρχίας είναι οι πρώτοι από τους επαγγελματίες του

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 04 / 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22 / 6 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 27 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε εμάς τους Ελεύθερους Επαγγελματίες η κρίση μας δημιούργησε θέλοντας και μη οφειλές στους ασφαλιστικούς μας φορείς Ο.Α.Ε.Ε, Ε.Τ.Α.Α κλπ.

Σε εμάς τους Ελεύθερους Επαγγελματίες η κρίση μας δημιούργησε θέλοντας και μη οφειλές στους ασφαλιστικούς μας φορείς Ο.Α.Ε.Ε, Ε.Τ.Α.Α κλπ. Βαλαωρίτου 20 T.K 54625 Θεσσαλονίκη www.anasfalistoi.gr anasfalistoi@gmail.com Τηλ. 6944 235701 Κυρίες και Κύριοι Ευρωβουλευτές, Θεσσαλονίκη, 16 Δεκεμβρίου 2016 Σε εμάς τους Ελεύθερους Επαγγελματίες η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ 30 & 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ 30 & 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/01/2012 Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ 30 & 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και δ. τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι).

γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και δ. τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι). Ανταποδοτική σύνταξη Ειδικότερα για παλαιούς ασφαλισμένους στο Δημόσιο, ισχύει ότι από 1-1-2017, ως συντάξιμες αποδοχέςνοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων

Συνδυασµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Συνδυασµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων 1 Κ.Υ.Α. 30593/22-6-2007

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Επιμελητηριακή Κίνηση

Γνήσια Επιμελητηριακή Κίνηση Γνήσια Επιμελητηριακή Κίνηση Οι θέσεις μας για ένα σύγχρονο Τεχνικό Επιμελητήριο Βόλος, 11/11/2016 Διακυβέρνηση: Πλήρης Διαφάνεια Μέγιστος αριθμός δύο θητειών για τον Πρόεδρο και για τα μέλη της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με απόφαση τρικομματικής κυβέρνησης (Ν.Δ ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ) αυξάνονται δραματικά όλα τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση. Τα γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων:

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: 0-20.000,00 22% 20.000,01-30.000,00 29% 30.000,01-40.000,00 37% 40.000,01 και άνω 45% Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα