ÌÈ ÂÓÈÏ ÌÈÓ Ó ÌÈ Ï. ±ÆµÆ Á ٠ÌÂÈ ÂÏÈÚÙ Â Â ÏÁÓ ÏÚ Ú ÈÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÌÈ ÂÓÈÏ ÌÈÓ Ó ÌÈ Ï. ±ÆµÆ Á ٠ÌÂÈ ÂÏÈÚÙ Â Â ÏÁÓ ÏÚ Ú ÈÓ"

Transcript

1 ÌÈ ÂÓÈÏ ÌÈÓ Ó ÌÈ Ï ±ÆµÆ Á ٠ÌÂÈ ÒÈappleÎ M.P.H, M.Med. Sc, M.S.W, M.N, M.A, M.Sc, M.B.A, M.H.A, H.M.B.A Èapple Â È ÂÓÈÏÏ Á ٠ÌÂÈ Ph.D È ÈÏ Â Â apple È ÂˆÈÚ ÂÏÈÚÙ Â Â ÏÁÓ ÏÚ Ú ÈÓ

2 ÌÈ ÌÈΠÌÈÓ Ó ÌÈ Ï Á ٠ÌÂÈÏ ±ØµØ È ÈÏ Â Èapple Â È ÂÓÈÏ (Ph.D, M.P.H, M.Med.Sc., M.S.W, M.N, H.MBA, MBA, M.H.A, M.A, M.Sc) Á ÈÚ Ó ÌÈ È appleóâ ÌÈappleÈÈËˆÓ ÌÈ ÂÁ Ï Â Î ÈÊÎ Ó Â apple ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ Èapple ÆÏ Èapple Â Ò apple Â È Â Ú Ë Á  øáâ Ù ÌÂÈ Ó ÂÈappleÎ Ë ÂË Â Ï Â Ï ÓÂ Â È È ÂÈappleÎ Â ÏÓ ÔÂÓÈÓ ÌÈ ÂÓÈÏ È È apple ÏÚ Ú ÈÓ Ï Ï ÂÏÎÂ Ê ÌÂÈ Ú ÈÓ Æ ËÈÒ Èapple ÁÓ ÈÓÂÁ ÏÚÂ Ï È apple ÂÈÓ ÏappleÈ Ï Ò È Á ÌÚ ÙÈ Ï ÈÓ Â È ÁÓ ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÂÓÏÏ ÂÏÎÂ Ê ÌÂÈ ÌÈ ÂÓÈÏ Â ÁÓ ÂÈ ٠Èapple Â Ï ÌÈËapple ÂËÒ ÌÚ ÙÈ Ï  ˆ ÚÂÓ Ï ÌÈapple Ó Â Â ÚÓ ÌÈ ÂÈÒ Û Ï Â ÏÁÓ ÌÈ ÂÁ ÆÈ ÈÏ Â ÂÂÁÏ ÌÎ ÌÈappleÈÓÊÓ Âapple ÆÚÈÙ Ï ÙÂÁ Ô Ó Â ÁÂ Ù È ÏÈÁ Ó ÈÓ ÂappleÈÂˆÓ Âapple appleèá Ó È ÆÆÆÌÂÈ Î ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ ÈappleÂ Ï È ÂÁÈÈ È ÌÂÈ ÈappleÎ Á  Á ÈÚ ÓÏ ËÏ ٠ÈÏ ÔÈapple ÏÙappleappleÂÊ ÈÈÏ ÈÂß ÌÏ  ÈΠÂÒappleÎ ± ËÏ appleèèâ ÈÓÈß ßÙ ٠ËÈÒ Èapple ÂË Â ÈÓ Î ßÙ ٠ËÈÒ ÈappleÂ È apple È ±± ±µ ÂË Ï apple Ó Ô È ÏÚÈ ßÙ ٠Èapple Â Ï ÌÈ ÂÓÈÏ ±± ÔÓËÈÈ Ú ÌÈÓ Ó ÁÓ È ÂÓÈÏÏ Ò È Ô È ÔÈÈË Â ÈÓ ßÙÂ Ù È ÈÏ Â Ï ÌÈ ÂÓÈÏ ±± µ ÏÁÓ ÁÓ ÈÓÂÁ È Ò ÏÁÓ ÌÈÓ Ó ÌÈ Ï ÌÈ ÂÓÈÏ ÏÚ Ò È Â ÏÁÓ ÌÈ ÙÓ ± Èapple Â Ï ÌÈËapple ÂËÒ ÌÚ ÙÓ ÏÁÓ Ï Ò È Á ÌÚ ÌÈÈ È ÌÈ ÙÓ ÌÈapple ÓØ Â ÚÓ ÌÈ ÂÈÒ Æ ÂÚÂ È ÈÏ Â ÆË ÈÙ Ï Ï È ÏÁÓ ÂÏÈÚÙ ÈappleÎ ÔÈÈÚÏ È ÏÙappleappleÂÊ ÌÏÂ Ï ÍÂÓÒ ÌÂÈ ÏÎ ÍÏ Ó ÌÎ Â Ï apple ÂÓÚ ÌÂ È Â Ú ÈÓ Â ÓÚ ÒÂÙÓ ÌÈÙÒÂapple ÌÈ Â ± ÌÂ È Â Ú ÈÓ ÂÓ ÌÈÙÒÂapple ÌÈË ÙÂ Ú ÈÓÏ ± π ÔÓËÈÈ Ú ÌÈÓ Ó ÁÓ È ÂÓÈÏÏ Ò È Â ÈÎÊÓ Ê ÌÂÈÓ È Ó ÏÚ  apple ÌÎÏ ÌÈÏÁ Ó Âapple

3 ÌÈappleÈappleÚ È apple ÂË ÔÓËÈÈ Ú ÌÈÓ Ó ÁÓ È ÂÓÈÏÏ Ò È Ô È ËÈÒ Èapple ÏÚ Èapple Â Ï ÂÓÈÏ ÈÓÂÁ ÔÓËÈÈ Ú ÌÈÓ Ó ÁÓ È ÂÓÈÏÏ Ò È È ÈÏ Â Ï ÂÓÈÏ ÈÓÂÁ ÚÂÈÒ ÔÂÓÈÓ Â ÏÓ ÂËÏ ٠Ë ÈÙ Á  Á ÈÚ ÓÏ ËÏÂ Ù Ú Ë ÈÚ ÓÏ ËÏÂ Ù Ò apple ÈÚ ÓÏ ËÏÂ Ù Â È ÈÚ ÓÏ ËÏ ٠Ï ÈappleÏ ÙÒ È ıî Ë Ï Ú Ó È ÂÓÈÏÏ ÈÓ ÏappleÈ ÙÒ È ÏÈ ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ Èapple ÒÂÙÓ ÌÈ Â Á ÌÈ Â È Â Ï Â Â Â Î ÌÈÈ ÂÓÈ ÌÈappleÂÙÏË È ÈÏ Â Èapple Â È ÂÓÈÏÏ Ï Â ÔÂÈÓ ÌÂ È È Ò π ±± ± ±µ ± ±π ± µ πµ ± π ±± ±±π ± ± ± µ

4 È apple ÌÈ È ÌÈ ÓÚÂÓ ÌÈËapple ÂËÒ ÈÓÂÁ ËÈÒ ÈappleÂ Æ Î ÚÂÓ ÏÈÚÙ ÁÓ ËÈÒ ÈappleÂ È apple ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ Èapple ÆÌÈappleÈÂˆÓ ÌÈ ÈÓÏ Â ÌÈÏÂÚÓ ÌÈ ÂÁ È Ú ÌÈÏ ÂÓ Ú Ó ÈÊÁ ÌÈappleÂÂ Ó ÁÓ ÈÚ Ó Ï Á ÈÙ ÁÓ ÈÓÏÂÚ ÔÈËÈappleÂÓ apple ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ Èapple ˆ Ó Ê Ó ÌÚ ÁÈ ßÂÎÂ È Ò ÂÎÈ ÈÙÈÏÁ È apple Â Ó ÈÈ apple ÌÈÓ Â Ï Á ÏÏÂÎ Ó ÂÁ Ù Ó Âˆ Ï Â Ó Â È È Â Â È ÏÈ ÂÙ Ï Èapple Á È ÆÌÏÂÚ È ÂÏÂappleÎË ÂÈ Â Âappleapple ÁÓ ÈÚ Ó ÌÈÙÒÂapple ÌÈappleÂÂ Ó Ú È ÈÓÂÁ ËÈÒ Èapple ΠÚÂÓ ÔÎ ÂÓÎ Ï È ÁÓ È Ú Â ÙÒ ÈÏ ÈˆÂÒ Â Ú Ì Â Ì È Â ÏÁÓ ÏÚ Ò apple ÈÚ ÓÂ Æ ÂÚ ÈÓ Î ßÙÂ Ù È apple ÂappleȈÓÏ Â ÈÂÁÓ ÌÚ ÁÈ ËÈÒ Èapple appleèèù Ó È Â È È Â Á ٠È ÂÈ ÈˆÈ ÏÂÚÙÏ ÌÈËapple ÂËÒ Â ÌÈ ÂÁ ÂÚÓ È Á  ÂÚÓÏ ÈÓ Æ ÁÓ ÂÏ ˆÈ ÙÏÂ Ú Ó ÌÂ È Ï ÂÈ ÙÂÁ  ÍÎÓ ÂÈ ÌÈ ÂÁ Ï È Ú Â È ÈÏ Â Èapple Â Ï ÂappleÏ ÌÈËapple ÂËÒ ÌÈ Â Âapple Î ÌÈÓ ÓÂ Ï È appleè Ó Ï È È Ú È Á  ÈÓ ÈÚ Ó Â È appleó Æı  ÏÎ Â ÒÂÓ ÏÎ È Â ÌÈappleÈÂˆÓ ÌÈËapple ÂËÒ ÌÈ ÓÂÏ Â ÌÎ Â Ï Â Ó ËÈÒ Èapple apple Ó ÂÙ Â È ÌÎÏ ÏÁ Ó Èapple ÆÂappleÏ ÒÂÙÓ ÌÈ ÂÁ ΠÌÎÏ ÈÓ Î ßÙÂ Ù È apple

5 ÂË ÂË ÈÏ ÂË ÏËappleÈ Â ÈappleÁ ÈÚ Ó ÈÓ ÂÏÈÚÙÏ ÂÓ appleè apple ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ ÈappleÂ Æ appleâ ÏÚÓ Ó ÌÈËapple ÂËÒ Î Ï ÚÈ Ï Â Â ÌÈapple Ï È ÈË Ù ÚÈÎ ÓˆÚÏ Èˆ ËÈÒ Èapple ÚÈ Æ ÒÂÓ ÌÈËapple ÂËÒ ÏÏÎÓ ÊÂÁ µ ÂÂ È È ÈÏ Â Èapple ÌÈ Ï ÁÓ È ÈÓÏ Â ÏÈ ÂÓ È ÁÓ ÈÚ Ó ÒÂÓÎ ÓˆÚ ˆÓÏ ËÈÒ ÈappleÂ Ï ÙÈ Ë Ï Ê ÆÂappleÈappleÈÚ appleï   ÌÏÂÚ Â ı ÔÎ ÏÚ ÆÏÏÂÎ ÙÒÓ Ó ÈÏ Î È ÈÏ Â Èapple ÌÈ Ï ÌÈËapple ÂËÒ ÌÈÂÂ Ó ÌÂÈÎ ÌÈapple Â Ó Ó ÓÈÈ ÔÎ Â Æ È Â ÈˆÓ ËÏÁ È apple ÏÈÚÏ Â Ó ÚÈ Ï ÍÂ Â Ê ÆÌÈÓ Ó ÌÈ Ï ÌÈ ÈÓÏ ÈȈ ÂÙ ٠ÈÈÏÚ Ï Âapple Á ÔÎ ÂÓÎ ÆË ÂË Â Â ÍÓÒÂÓ Â ÏÓÏ ÈÓÚÓ ËÈÒ Èapple ÌÈ Ó Ï Ó Ó Ó Ó Á Ó ÌÈÈappleÂÈÒÈapple ÌÈÓÂÁ ÈÚ ÌÈ ÁÓÏ ÂˆÂÁapple ÂÈÊÈÙ ÂÈ ÆÚ Ó ÈÊÁ ÌÈ ˆÓapple ÌÈÈ ÂÎÈ ÌÈ ÁÓ ÌÂÈ Ù ÓÂ Ó ÌappleÈ Â Î Ú Ï ÌÈÎÂÊ ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ ÈappleÂ Ì È ÂÓÈÏ ÌÈÓÈÈÒÓ ÁÓ È ÈÓÏ Â ÚÓ ÁÓ Â ÒÂÓ ÔΠÈÓ ÏappleÈ Â ÈÏ È ÈÓ ÏÈ ÂÈ ÌÈ Â Ó ÆÈ ÒÚ Ê Ó Â Ù ÂÓ Â ËÈÒ ÈappleÂ Ó ÔΠı  ËÈÒ Èapple ÏÎÓ ÌÈappleÈÈËˆÓ Èapple  ÔÂ Â È Â Ï ÌÈappleÂÙ Âapple Æ apple ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ Èapple ÌÈÓ Ó ÌÈ ÂÓÈÏÏ Â ÓÚÂÓ È Ï ÌÏÂÚ È apple Ï ÌÈÏÂÚÓ ÌÈappleÚ Ó È ÈÓ ÈÈÁapple Ï ÌÈÈ ÂÎÈ ÌÈ ÂÓÈÏÏ ÂÎÊÈ ÂÏ È ÌÈËapple ÂËÒ È ӠÈÓ appleè  ÈÚˆ ÁÂ Ó Ì Ï ÌÈËapple ÂËÒ Âapple ÈÈ ÔÎ ÂÓÎ ÆÌÈÁ Â Ó ÁÓ Æ apple ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ Èapple  ÓÈÚapple Â È Â È È Î ËÏ appleèèâ ÈÓÈß ßÙ ٠ÂË π

6 Ô È ÔÓËÈÈ Ú ÌÈÓ Ó ÁÓ È ÂÓÈÏÏ ÙÒ È ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ ÈappleÂ Ë ÂË Â È ÂÓÈÏÏ ÌÈ ÓÚÂÓÏ ÆÔÂÈ Â Ô ËÈÒ ÈappleÂ Ë ÂË Â È ÂÓÈÏ ÏÂ Ï Ì ËÏÁ ÏÚ ÌÎ Í Ó Èapple ÌÈÏ Ó Â Ï ÙˆÓÂ Ì È Ï ÂËÈÏÁÈ ÔÎ ÌÈ ÂÓÈÏÏ ÌÈÓÈ Ó ÏÎ ÂÂ Ó Èapple ÆÒÂÙÓ Â È Ú Ë ÂË Â È ÈÓÏ ÏÎ ÏÚ È Á ÔÓËÈÈ Ú ÌÈÓ Ó ÁÓ È ÂÓÈÏÏ ÙÒ È ÆÌÈÓÈÈÒÓÏ Â appleú ÏΠÌÂ È ÍÈÏ Ó ÏÁ ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ Èapple ÈÏ appleó ÔÙ Ô ÌÈÁappleÓÏÂ Ì Ï ÂÊÚÏ ÌÈ ÂÓÈÏ ÍÏ Ó ÌÈ ÈÓÏ ÂÂÏÏ Âapple È Ù ß Â ÙÒ È Âˆ Èapple Æ ÁÓ Â Ú ÁÈψ Ï ÂÏÎÂÈ ÍÎ ÈÓ ÔÙ Ô Â Â ÚÏ ÌÈÁÈË Ó ÔÈÈappleÚ ÏÎ ÂÈ ÎÚ Î ÂappleÈÏ ÂappleÙÏ ÌÎ ÌÈappleÈÓÊÓ Ô Â Â Æ ÂÈ ÂË ËÏÁ Ï ÚÈ Ï ÌÎÏ ÂÊÚÏ È Î ËÈÓ ÈÓ ÂÏÈÚÙ ÈÊÎ Ó  Á ÈÎ Ó ÌÈÂÂ Ó Ë ÂË Â È ÈÓÏ Ï Â Â ÁÓ ÌÈ ÂÚ ÂÈ ÌÈ ÂË ÌÈ ÈÓÏ ËÂÏ Ï ÌÈappleÈÈappleÂÚÓ Âapple ÔÎÏ ÆÔÂÈ Â Ô ËÈÒ Èapple ÌÈÚÈ Ó ÌÈappleÈÂˆÓ ÌÈÁappleÓ Ù ÏÎÎ ÌÈ ÂË ÌÈ apple Ì Ï ÈappleÚ Ï È Î ıó Ó ÌÈÏÚÂÙ Âapple ÆÌÈÁÂapple ÌÈÈ ÓÂÁ ÌÈ apple  ÂÓ Ó ÁÓ ÂÈ Ì Ï Ë ÂË Â È ÈÓÏ Â ÈÓ ÁÈË Ï È Î ËÈÒ ÈappleÂ Ï apple  ÂËÏ ٠ ÏÁÓ ÌÈÁappleÓ ÌÚ ÛÂ È ÏÎ ÌÈappleÈÈËˆÓ ÌÈ ÈÓÏ Ï ÌÈÈ È Â ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÈÓ ÌÈÎ ˆÏ È Ó ÂappleÚÈ Â ÆÌÈ ÂÓÈÏ È Ï ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ Èapple   ÁÓ Ï Â ÍÈÏ Ï Û Ëˆ Ï ÌÎÏ ÌÈ Â Âapple Æ Èapple Á ÈÓappleÈ ÈÚˆ È ÁÓ Â ÚÓ Âapple ÈÏ ÂÓˆÈÚ ˆÓapple Î ÔÈÈË Â ÈÓ ßÙ ٠ÔÓËÈÈ Ú ÌÈÓ Ó ÁÓ È ÂÓÈÏÏ ÙÒ È Ô È ±±

7 ÏÚ ËÈÒ ÈappleÂ È Ù Ï ÁÓÏÂ Â Ï Â Á ÊÎ Ó ÂÂ Ó Ï È ÏÈ ÂÓ ËÈÒ ÈappleÂ È apple ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ ÈappleÂ Æ apple ÍÂappleÈÁ Â Â Ï Á ÈÈ Ú Á ÈÙ ÈÊÎ Ó Æ ÏÈ Â Â Ú ËÈÒ ÈappleÂ Ï ÌÈÒÂÙÓ ÂÏ ÌÈ ÓÂÏ ÌÈËapple ÂËÒ ± Ó ÏÚÓÏ Æ Â ÏÎ ÌÂ È ÏÂ È Á  ÂÚÓÏ ÈÓ ÂappleȈÓÏ ÈÂÁÓ ËÈÒ Èapple ÂËÏ ٠µ ËÈÒ ÈappleÂ Ï Ò apple ÈÚ ÓÏ ËÏÂ Ù Â È ÈÚ ÓÏ ËÏÂ Ù Ú Ë ÈÚ ÓÏ ËÏ ٠Á  Á ÈÚ ÓÏ ËÏ ٠Ï ÈappleÏ ÙÒ È È ÂÏÂappleÎËÂÈ Ï ÈÓÂ Ï ÔÂÎÓ ÔÓËÈÈ Ì ÏÚ ÌÈÓ Ó ÁÓ È ÂÓÈÏÏ ÙÒ È ËÈÒ Èapple ÌÈÏÂÏÎ ÔÎ ÂÓÎ ıî Ë Ï Ì ÏÚ Ó È ÂÓÈÏÏ ÈÓ ÏappleÈ ÙÒ È ÔÈÈË Â Ï ÚÈ Ì ÏÚ Ó ÁÏ ÌÈappleÂÎÓ apple ÆÔÂÈ Â Ô ÂÓ ÂappleÂȈ Ï È ÁÏ ÔÂÈ Â Ô ÔÂÎÓ Èapple Á È Â È Ó Â Ï Á Ï Á ÈÙ ÁÓ ÈÓÏÂÚ ÔÈËÈappleÂÓ ËÈÒ Èapple ˆ ±π π Ó Ê Ó ÆÌÏÂÚ ÂÁ Ù Ó Âˆ Ï Â Á ÈÚ Ó ÓÂ Ó Â È Â È Â Â È ÏÈ ÂÙ Ï ÂˆÓÏ ÌÈËapple ÂËÒÏ Ù Ï È Î ıó Ó ÏÎ ÂÚ Á Î È È ÒÁÈ Â ÈÓ ÂappleÈÂˆÓ ÚÈ Ó ËÈÒ Èapple ÆÌ Ï Ï ÈˆappleËÂÙ ÂÏÓ ÒÂÙÓ ÈÈÁ ÌÚ ÁÈ ÌÈappleÈÈˈÓÏ ÒÈappleÎ ÈÒ Ù ÌÈ ÂÓÈÏ Â ÏÓÏ È Â È ÈÂ Ó Ó ÌÈ ÂÓÈÏ È ÒÏ ÌÈ Â Âapple Æ Áψ Ï ÌÈ apple ÏÎ Ô Î ÌÈÓÈÈ Ó ÌÈÒÒ  ÌÈ È Ú ±

8 ø apple ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ Èapple ÂÓÏÏ È Î ÓÏ ÍÏ ÔÈÈappleÚ ÈÓÂÁ Ï Ì Âapple Ó ÍÎÏ Â ÈÒ Ò apple ÈÚ ÓÏ ËÏÂ Ù Ë ÂÈ Â Ë È ÈÓÂÁ ÁÂÈÓ Â È ÁÓ ÈÓ Ó ÍÏ Â Á Ì ÂÏÈ ÂÈ Ú Ë ÈÚ ÓÏ ËÏ ٠ÌÈ ÂÁ Æ ÈappleÈÚ Ò apple Ú È ÂÙ ÂÈ Ò apple Ó ÂÈÂ Ù Ï Á ÔÂÂ Ó ÚÈˆÓ Æı  ÂÓÎ ÔÈ È È ÒÁÈ ÂÓ Ó ÁÓ Â ÚÓ ÊÚ ÁÓ Ï Â Â Á ÂÈÏ ÂÏ Ï Í Â ÈÚ ÓÏ ËÏ ٠ÌÈappleÂÂ Ó ÌÈÓÂÁ Ì ÈÏÚ ÌÈ ÂÁ ψ ÌÏ Ï ÌÈÏÂÚÓ ÌȈ Ó ÌÚ ÂÓÏÏ Í Â Í ÂÓ Ì È Ú Â ÙÒ Â ÌÈÈÁ ßÙ ٠ÊÂÚ ÒÂÓÚ ßÙ ÙÓ ÌÈÏÈ ÂÓ ÌÈ ÂÁ ÁÂ È apple  ˆÓ Á  Á ÓÏÓ È ÂÏÂÎÈÒÙ Á ÔÏ ß٠٠ÏÎÏÎ Ú Ï Ï È apple È appleï apple Ó ÈÙÒ È ßÙ ٠ÚÂ Ô ÂÓÎ Æ ÏÈÈ ËÈÒ ÈappleÂ Â Ú ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ Èapple ÏÈ Ó ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ ÈappleÂ Â È ÈÚ ÓÏ ËÏÂ Ù Â È Â ÂÙ ÈÓÂÁ Á Ù Ï  ÁÏ Í ÙÈ Ì È Â ÁÂÈÓ È Ô Â ÂÓ Ó È Â ÚÓ Ô ÁÓ È È Ô Â ÂÎÈ Ô ÚÂ È ÆÂ È Ò ÏÈ Â ÁÙ Ó Ï Á ÏÂÁ Ì ÊÎ Ó ÈˆÓ Ú Ó ÁÏ ÌÈappleÂÎÓ Â ÌÈÈÁ ÂÎÈ ÏÚ ÌÏÂÚ ÏÚ ÂÓ Ï ˆÈÎ ÂÓÏÏ Èˆ Â È Ò Ó ÍÏ ÙÎ Ì Â Ï Á ÌÈÓ È Ó Ï Èapple È ÏÂÒ È apple Ô ΠÌÈÓÂÁ ÌÈÓ Ó ÌÈ ÂÓÈÏ ÍÏ ÌÈÚÈˆÓ Â ÔÈÈË Â Ï Æ È ÂÏÂ Â È Ó ÌÈÙËÁapple ÓÓ ÂappleÏ Ï ÈappleÏ ÙÒ È È Â Ú Ï È Î ÌÏ Ó apple Úˆ Ó ÂÓÏÏ Èˆ Ï ÂÙÂÒ Ì Â ÆÍ Èˆ ÂÙ ÌÈ ÁÓÂ È ÚÓ ÂÒapple  ÈÓ Ó ÔÈ ÂÏÈ ÂÎÊ Â Ú Â Ï Â ÏÓÏ ÁÓ ÂȈÏ ÂÓ Ó Â ÚÓÏ ÌÈËapple ÂËÒ ÌȈ Ó Ï Â Ó Ï ÈÓ ÂappleȈÓÏ ÛÒÂapple ÌÈ ÂÁ  ÈÚÂ È Â ÌÈÚÙÂÓ ÆÒÂÙÓ ÙappleÚ ÂÏÈÚÙ Â ÒÒ ÈÂÂ Ì ÁÎ apple Ï Â Â ÌÈ apple Ï ÔÈÈappleÚ Â ÏÓÏ ÍÈÈÁ ÂÈ ÂÈ ÂÚÓ Ó ÌÈapple ÂÎÙ ÏÈ ÂÈÂÏÈÚÙ ÌÈ Â Ó ÂÈ ÂappleÂ Ù Ë ÂÙÒ Æ ÂÙÈÒ appleââ Ó Ó ÏÂ Ï È apple  ÏÁÓ ÏÚ Ú ÈÓÏ ÛÒÂapple Ú ÈÓÏ ±

9 ÌÈ ÂÓÈÏ Èapple Â Ï ÌÈÓ Ó ÌÈ Ï ÂÓÈÏ ÈÓÂÁ  ÂËÏ ٠Èapple Â Ï ÌÈ ÂÓÈÏ ÌÈÓÈÈ Ó apple ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ ÈappleÂ È ÂÏ ÈÎ Ó Â ÏÁÓ (M.A.) Èapple Â Ï ÌÈ ÂÓÈÏ ÌÈÓÈÈ Ó Á  Á ÈÚ ÓÏ ËÏÂ Ù Ï È ÁÓ ÈÏÏÎ È ÂËÒÈ Ï È ÌÚ Ï È ÂËÒÈ È È Ò Á ÈÙ ÈÙ Â È Ì Á ÊÓ Â Â ÙÒ ÈÙÂÒÂÏÈÙ È ÂÏÂÙ apple È ÂÏÂȈÂÒ È ÂÏÂÎÈÒÙ ÏÎÏÎ È ÂÏÂappleÎË Â ÌÈÚ Ó Â ÍÂappleÈÁ  ÔÂÎÈ Á ÊÓ È ÂÓÈÏ ÈÏ apple Âapple Ï Â Â Ê ÂÈ ÙÒ ÈÏ ÈˆÂÒ Â Ú È Ú ÔÂ Ï È Ú Æ ÁÂ È ÂÏÂappleÎË È Â ÁÓ ÈÚ Ó ÈËÓ Ó Â ÏÁÓ (M.Sc.) Èapple Â Ï ÌÈ ÂÓÈÏ ÌÈÓÈÈ Ó Ú Ë ÈÚ ÓÏ ËÏÂ Ù Æ È Ò Â È ÂÏÂ È ÈÚ Ó ÌÈÈÁ ÈÚ Ó ÈÓÈÎ ÈËÙÂ Â Ë Ï ÈÚ Ó ÈappleΠ ÈÒÈÙ ÌÈ ÁÓ ÏÓ Á Ò apple  ÏÁÓ (M.Sc.) Èapple Â Ï ÌÈ ÂÓÈÏ ÌÈÓÈÈ Ó Ò apple ÈÚ ÓÏ ËÏÂ Ù È ÂÏÂappleÎËÂÈ Ò apple ÈappleÈÚ Ò apple ÌÈ ÓÂÁ Ò apple Ï ÈappleÂ È Ú Ò apple ÈÓÈÎ Ò apple ÂappleÂÎÓ Ò apple Èapple ËÎÓ Ò apple ÈËÙÂ Â Ë Ï Ò apple ÂÁÈË Ò apple  Ï Èapple È È Ò Ò apple È ÂÙ ÂÈ Ò apple Æ È apple Ò apple È ÂÏ È ÂÓ ÓØ Â ÏÁÓ (M.Med.Sc.) Èapple Â Ï ÌÈ ÂÓÈÏ ÌÈÓÈÈ Ó Â È ÈÚ ÓÏ ËÏÂ Ù È Ï ÏÂÓ ÈappleÈÏ È ÂÏÂËÈÊ Ù È Ï ÏÂÓ ÈËapple È Ï ÏÂÓ È ÂÏ appleâ È ÂÏÂappleÂÓÈ Â È ÏÂÈ Â ÈÓ Ì Ï È ÂÏÂÙ ÂÓ ÁÂÓ Á È ÂÏÂÈÊÈÙ ÈÂapple Â Ë Ï È ÂÏÂÈÊÈÙ È ÂÏÂ Ó Ù ÈËapple Ò apple M.A. Â È Ï È ÂÏÂȈÂÒ ÈappleÈÏ ÈÓÈÎÂÈ È ÂÏÂÈÓ ÈÙ È ÂÁ Ù È ÂÏÂÈ Â ÈÂapple ÁÂÓ Á Â È ÍÓÒÂÓ M.P.H. Â È Ï È ÂÏÂȈÂÒÏ ÏÁÓ ÒÓ È ÂÏÂËapple apple Ê È ÂÓÈÏ ÌÈÈ ÏÈ Â È ÂÚˆ ÓÏ ÙÒ È ÂÚÈÒ M.N. Â È ÂÏÂÈÓ ÈÙ Ï ÏÁÓ ÒÓ Â Èˆ ÆÈËapple Ú ÂÈappleÈ ÓÂ Ï appleèó (M.B.A.) ÌÈ ÒÚ Ï appleèó  ÏÁÓ Èapple Â Ï ÌÈ ÂÓÈÏ ÌÈÓÈÈ Ó Ï ÈappleÏ ÙÒ È Æ(M.H.A) Â È ÂÎ ÚÓ Ï Èapple (M.A.) È Â Èˆ Ó È ÂÓÈÏ Èapple Â Ï ÌÈ ÂÓÈÏ ÌÈÓÈÈ Ó Ó È ÂÓÈÏÏ ÈÓ ÏappleÈ ÙÒ È È Ò ÂÊÁÓ ÌÈÓ È Ó ÌÈÁÈÁˆ ÌÈ ÂÊ Â Ï ÁÂ È ÂÏÂappleÎËÂÈ ÂÓ Ó (M.Sc.  M.A.) Æ ÈÏ apple Ù ÌÈ ÂÓÈÏ ÓÂ Ì È Ò Ï ÈÒÈÙ ÌÈÁÈÁˆ ÌÈ ÂÊ Ï È ÂÏ ÏÂÏÒÓ (M.A) ÍÂappleÈÁ (M.B.A) ÌÈ ÒÚ Ï appleó  ÏÁÓ Èapple Â Ï ÌÈ ÂÓÈÏ ÌÈÓÈÈ Ó ÏÈ ÒÂÙÓ ÆÍÂappleÈÁ ÂÈappleÈ Ó Á Ï appleóï ±µ

10 ÌÈ ÂÓÈÏ È ÈÏ Â Ï ÔÓËÈÈ Ú ÌÈÓ Ó ÁÓ È ÂÓÈÏÏ Ò È ÌÈapple ÌÈÏÂÏÒÓ ÂÏ (Ph.D) ÈÙÂÒÂÏÈÙÏ ÂË Â Â Ï ÁÓ ÌÈ ÂÓÈÏ ÌÈÓÈÈ Ó ÈÚ Ó Â È ÈÚ Ó Ú Ë ÈÚ Ó Ò apple ÈÚ Ó ÂËÏÂ Ù È È ÏÂÏÒÓ ÏÂ Ó ÏÂÏÒÓ ÏÈ ÏÂÏÒÓ ÆÏ ÈappleÏ ÙÒ È Â Á  Á appleú ÏΠÌÂ È ÍÈÏ Ó ÏÁ ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ ÈappleÂ Ë ÂË Â È ÈÓÏ ÏÎ ÏÚ È Á ÙÒ È ÆÌÈÓÈÈÒÓÏ Â ÈÏ appleó Ë È Ô ÌÈÁappleÓÏÂ Ì Ï ÂÊÚÏ ÌÈ ÂÓÈÏ ÍÏ Ó ÌÈ ÈÓÏ ÂÂÏÏ ÙÒ È Ï Â È Ù Æ ÁÓ Â Ú ÁÈψ Ï ÂÏÎÂÈ ÍÎ ÈÓ Ë È Ô Â Ë ÂË Â Ï ÏÂ Ó ÏÂÏÒÓ ÏÎÏ  ÁÓ Ï Ì Ó Ï ˆÓapple Èapple Â Ï ÔÈÈappleÓ ÔÓ ÈÓÏ Ï Ï ÏÎÂÈ ÏÂ Ó ÏÂÏÒÓÏ Â ÁÓ ÂÏ ÁÓ Â Ú ËÏ ÏÂÎÈ ÁÈΠÂÈ ÂÓÈÏ ÏÈÁ Ó ÌÈ ËÒÓÒ Á Ï ÂÈ Ú  ÈÎÊÓ ÌÈ ÏÓ ÌÈË Ù Æ Â ÈÁ  ÂÈ Â Ó appleèá Ó ÂË Â Â ÚÏ Á ÂÓ ÂÈ Ï Ô Èapple Æ ÁÓ È ÈÓÏ Ï Ë ÂË Â Ï È È ÏÂÏÒÓ Ù Ó Ê ÏÂÏÒÓ ÆÔÂ Â Ï ÌÈ ÂÓÈÏ ÂÓÈÈÒ ÌÈappleÈÈËˆÓ ÌÈ ÈÓÏ Ï ÚÂÈÓ È È ÏÂÏÒÓ ÆÈapple Â Ï ÌÈ ÂÓÈÏ ÈappleÎÂ Ó Â Ó ÏÏ ÈÙÂÒÂÏÈÙÏ ÂË Â Â Ï ÌÈ ÂÓÈÏ ÁÓ Úˆ È ÓÏÈ ÈÓ ÈÁÈ ˆÏÓ È È ÏÂÏÒÓÏ Ï Ï ÏÎÂÈ ÈÓÏ ÌÈ ÌÈ apple ÏÓÏ ÓÚÂÓ ÏÚ ÍÎÏ ÛÒÂapple Æ ÈËÏ ٠ÌÈÎÓÒÂÓ È ÂÓÈÏ ÚÂ Â È Â ÌÈ È ÏÚ Á ÈÓ ÒÂÓ Ï Ï  ÏÚ Â apple ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ ÈappleÂ Ï Ô  ÏÚ ÂÈ ÂÓÈÏ ÌÈÈÒ Ï apple ÌÈ Á ÌÈapple apple ÍÓÒ ÏÚ ÚappleÎ ÁÓ È ÂÓÈÏÏ Ú  ÂÈ ÂÓÈÏ ÌÈ Â ÆÂÏ Úˆ Ó ÌÈ ÈÓÏ Ï ÔÂÈÏÚ ÔÂ È Ú Ï ÂÊÏ Â ÌÈ È Ó ÁÓ Úˆ È Èapple Â È ÂÓÈÏÏ Â ÌÈÒ Â ÒÎÓ ÌÈÈÒ È È ÏÂÏÒÓ Ëapple ÂËÒ ËÏÂ Ù È Ú Ëapple ÂËÒÏ appleúâè Èapple  ÆÈapple Â Ï Ï È È È Áψ ÈÏÚ ÔÁ appleâ Æ ÓÂÏ Ëapple ÂËÒ ±

11  ÏÓ ÚÂÈÒ ÔÂÓÈÓ ÁÓ È ÈÓÏ Ï ÚÂÈÒ  ÏÓ ÌÂÈ Â ÏÓ Ï ÊÈ ÌÚ ÏÂÏÒÓ Èapple Â È ÈÓÏ ÁÓ È ÈÓÏ Ï ÌÂÈ Â ÏÓ ÈappleÚÓ apple ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ ÈappleÂ Æ ÁÓÏ ÌappleÓÊ È Ï ÏÓ ÈÏ ÓÏ Ù Ï Â ÏÓ ËÓ Æ ÂË Â ÈÓÏ ÓÂ È ÈÏ Â È ÈÓÏ Æ ÈÓ ÂappleÈÈÂˆÓ ÒÈÒ ÏÚ Â appleúâó  ÏÓ ÈÓÏ ÓÚÓÏ Ì Ú apple appleó ÏÎ Ï Î Ú Î ÂÈ ÏÎÏ ±µ Ú ÂappleÓ Ï ÙÒÓ ÂÓÏÂ Ó Â ÏÓ Æ ÏÓ Â Ë Ó ÂÓÈÏ Î ÏÓ ÂÊ ËÓÏ ËÏÂ Ù Â Ï ÌÈ ÓÂÚ ÌÈ ÓÏ Ì ÂÓÈÏ Î ÏÓ Ï Ï ÈÓÏ ÏÎÂÈ ÌÂÈ ÏÓÏ ÛÒÂapple Æ ÁÓ È Ó Â ÌÈ ÏÓÏ ÈÊÎ Ó ÂÓÏ Ô Á ÚÈÒapple ÔÂÓÈÓÏ ˆ ÓÏ Â È ÏÁ ÂÙ Ï Ï ÏÎÂÈ Ë ÂË Â Â È ÈÏ Â ÈÓÏ È ÏÓ Â Â Ï ÓÂÚ ÌÂÎÒ Á  ÂÈÂÓÏ Ú ËÏÁ Ï Ì ÈÚ Ó ÒappleÎ ÁÓ Â Ú ˆ Í ÂˆÏ apple Ï ÆÌÈÈÓ ÏappleÈ Ú Ó È Ï Ô ÈÚ Ó ÒappleÎ ÁÓ Â Ú ˆ Í ÂˆÏ ÂÈ ÂÓÈÏ ÍÏ Ó Á ÚÈÒappleÏ ÔÂÓÈÓ Ï Ï ÏÎÂÈ Èapple  ÈÓÏ È ÏÓ Æ ÂÈÂÓÏ Ú ËÏÁ Ï Ì ˆÏÓ Á Ï Â ÁÓ Ì Ï ÌÈÈ ÚÂ È ÏÓ Ï Â ÁÓÏ Â È È ÌÈ Â ÌÈ ÂÓÈÏ È ÂÈÒ È Ï Ì Ô Ú ÆÔ È Â È Â ÏÁÓ ÁappleÓ ÔÓËÈÈ Ú ÌÈÓ Ó ÁÓ È ÂÓÈÏÏ Ò È Â ÏÓ ËÈÒ Èapple ÁÓ Úˆ Ó Ì ÌÈÁË ÏÎ ÌÈappleÈÈËˆÓ ÌÈËapple ÂË Â Ï ÌÈËapple ÂË Â Ï Â ÏÓ ÚÈˆÓ ÙÒ È Ï ÈÓ Ï ÒÏ ÂË Â Ï ÔÓËÈÈ È ÈÓÚÓ ÏÁ ËÂÏ Ï appleââî Ó ËÈÒ Èapple ÔÎ ÂÓÎ Æ apple ÔÂÈ Â Ô Æ ËÈÒ ÈappleÂ Ë ÂË Â Ï ÔÓËÈÈ È ÈÓÚ Î Î ÌÈ ÂÓÈÏ ÍÏ Ó ÙÒÂapple ÏÓ ÔÓËÈÈ È ÈÓÚÏ appleúâ Ë ÂË Â È ÈÓÏ Ï ÌÈÏ Â Ó ÌÈ apple ÏÚ ÛÒÂapple Æ apple È ÈÓ Ú È ÏÓ Â Æ ÈÓ Ì ÂappleÈÈÂˆÓ ÂË Â Ï ÔÓËÈÈ È ÈÓÚ È ÈÓÚÏ appleúâ ÌÈÈ apple Í Ó apple Ï Á µ Î Ï ÂÚ ËÈÒ Èapple ÂË Â Ï Ó ÏÓÏ ÛÒÂapple Æ apple È ÈÓ Ú È ÏÓ Â Æ ÈÓ Ì ÂappleÈÈÂˆÓ Î Î ÙÒÂapple ÏÓ ÔÓËÈÈ ÂappleÈÈˈ ÈÒ Ù ÂÙÒÂapple  ÏÓ ÆÛÒÂapple ÚÂÈÒ ÌÈÈÓ ÌÈ ÒÈÒ ÏÚ ÌÈÒ Ù Â ÈappleÚÓ ÂËÏÂ Ù Ó ÏÁ ± ÏË ÔÓËÈÈ È ÈÓÚ Ô Â ÈÎÊÓÏ ÂappleÙÏ È ÔÓËÈÈ Â ÏÓ ÏÚ ÌÈÙÒÂapple ÌÈË Ù Ï Ï ÂËÏ ٠ÂÈ ÈÎÊÓ Â ÛÒÂapple Ú ÈÓÏ ±π

12 ÏÁÓ ÈÒÈÙ Ï Ú Ë ÈÚ ÓÏ ËÏ ٠ÌÈ È ÌÈËapple ÂËÒ ÈÏÏÎ Á ٠ÌÂÈ ÒÓ Âapple ÏÁÓÏ ÌÎ ÔÈÓÊ Ï Î Ó ÈÒÈÙÏ ÏÁÓ È È ÏÚ ÌÈÚˆ Ó ÌÈ ÁÓ ÏÚ Ú ÈÓ ÌÎ ÚÈ ÈÏ È apple Ê ÌÂÈ ÆÔÂÈ Â Ô ËÈÒ ÈappleÂ Ï Â Ù ÏÚ ÌÎ È ÁÁÂ Ï ÏÎÂapple ÆÌÈÈÁÎÂapple ÁÓ È ÈÓÏ È È ÏÚ ÔΠÏÁÓ È ÂÁ È Á ÌÚ ÁÁ Ï  ÚÓ Ï ÂÏΠ ÌÈÓ Ó ÌÈ È ÂÓÈÏ ÂÈappleÎ Â Ï ÆÏ Ò ÈÓÂÁ ÈÎ Ï ÔΠapple È ÈÏ ÈËapple ÂËÒ ÈÂÂÁ Ô ÈÎ Ï ÂappleÓ Ê È ÂÊ Æ ÈÒÈÙÏ ÏÁÓ ÌÈÁ ÂÙÓ ÌÈÈ ÂÁÈÈ ÁÓ Î Â Ô Â ßÙÂ Ù Ê Ê ÈÎappleÂ Â Â Â Ô Â ßÙ ٠ÏÁÓ ıè   Í ßÙ ٠ÁÓ È ÈÓÏ Ï Ú ÂÈ Ï Â Ï ÂappleÙÏ Ô Èapple Ì ÈÏ ÁÓ È ÈÓÏ Â ÌÈÎÓÒÂÓ ÚÂ È Á ıè   Í ßÙÂ Ù Â Ô Â ßÙ ٠ÔÈÏ Ï ÎÈÓ ßÙ ٠µπ È   ÌÒ Ú ÔÈÈapple ÏÁÓ Ì ÈÓ ÏÁÓ ÌÈÓ Ó ÌÈ Ï ÂÓÈÏ ÈÏÂÏÒÓ ÈËÙÂ Â Ë Ï Ó Ó ÏÈ Ó Ó ÈÒÈÙ Èapple  ÏÓ Á Ò apple Ï ÏÁÓ ÌÚ ÛÂ È ÈËÙÂ Â Ë Ï ÈÚ Ó Èapple Â Â È ÏÁÓ ÌÈÙÒÂapple ÌÈË Ù ÆË ÂË Â Ï ÏÂ Ó ÏÂÏÒÓ Â È ÏÁÓ ÌÈÙÒÂapple ÌÈË Ù ÆË ÂË Â Ï È È ÏÂÏÒÓ È ÈÏ Â ÏÁÓ ÔÈÈappleÚ Â ÁÓ ÈÓÂÁ Astrophysics and Cosmology: gamma-ray bursts, pulsars, dark matter, galaxy dynamics Bio-Physics: cell dynamics, DNA-protein interactions Condensed Matter (Theory): mesoscopic physics, disordered and strongly correlated systems, Condensed Matter (Experiment): STM, superconductivity, NMR, nanostructures, thermoluminescence High Energy Physics: quantum field theory, string theory, particle phenomenology, cosmology, astroparticle physics, GUTs, QCD, integrable models Laser-Matter Interaction: fundamental physico-chemical processes, spectroscopic methods for trace detection Nonlinear Dynamics: pattern formation, fracture physics, environmental processes Space Physics: solar-terrestrial relations, planetary rings Quantum Optics of new Quantum Lasing principle. Raman Spectroscopy of Solid State Systems.

13 ÏÁÓ ÈÒÈÙÏ Ì ÈÓ È ÏÁÓ ÌÈ appleèóò Á Ë Ò µ ÔÈapple Á È È Ó ± ÏÁÓ Á ٠ÌÂÈ ÈappleÎ ÂÏÈÚÙ ÈÒÈÙÏ ÏÁÓ È ÈÏ Â Èapple Â Ï ÌÈ ÂÓÈÏ ÏÚ Ò È ÔÈÏ Ï ÎÈÓ ßÙ ٠ÏÁÓ ÔÈappleÚ ÁÓ ÈÓÂÁ È Ò Â Ô Â ß٠٠ÔÈÏ Ï ÎÈÓ ßÙÂ Ù È ÈÏ Â Èapple Â Ï ÌÈËapple ÂËÒ ÌÚ È Ù  ÈÎ ÏÁÓ ÌÈ ÂÓÈÏ ÈÂÂÁ ÂÏ ÌÈÙÈË Ú ± ± µ ± ±µ Ú Ë ÈÚ ÓÏ ËÏ ٠ÙÓ ÌÒ ÂÙÈ È ÈÓÏ Ú ÌÚÂ Ï Ò È Á ÌÚ ÌÈÈ È ÌÈ ÙÓ  ÚÓ Â È È ÏÁÓ ÁÓ ± µ ±µ ÌÈappleÂÙÏË ÏÁÓ Ï Â Á È   ÌÒ ÔÈÈapple ÏÁÓ Â ÈÎÊÓ

14 המחלקה לפיסיקה, המשלבת חוקרים צעירים עם חוקרים מנוסים, מקיימת מחקר בחזית המדע העולמי, בתיאוריה ובניסוי, המתבסס על מיכשור ומיחשוב מתקדם. תלמידי המחקר שותפים מלאים במחקר ולעיתים קרובות גם מובילים אותו. המחלקה מעודדת את תלמידיה לפתח רעיונות חדשניים עצמאיים משלהם ולממש את חלומותיהם המדעיים. אנחנו מזמינים תלמידים מצטיינים להצטרף למאמץ המחלקה לקידום המדע בפיסיקה ובמחקרים אינטר- ומולטי-דיסיפלינריים. בברכה ולהתראות, פרופ' ראובן שוקר, רמ"ח פיסיקה

15 המחלקה לפיסיקה: מחקר המחלקה לפיסיקה מדגישה מצויינות במחקר. פעילות המחקר במחלקה לפיסיקה באוניברסיטת בן גוריון הינה בחזית הפיסיקה העכשווית והיא צומחת ומתרחבת בקצב מהיר. תלמידי מחקר הם חלק בלתי נפרד מהכוח החוקר, שותפים טבעיים וחשובים בהצלחת המחקר. אוניברסיטת בן גוריון והמחלקה לפיסיקה השקיעו לאחרונה סכומים גדולים ברכישת ציוד מתקדם וחדשני, של המאה העשרים ואחת. המחלקה לפיסיקה מובילה בגיוס מענקי מחקר תחרותיים ויוקרתיים. חוקרי המחלקה שותפים במספר מרכזי מצויינות, לאומיים ובינלאומיים. בשנים האחרונות מספר עבודות של חברי סגל המחלקה התפרסמו בכתבי העת היוקרתיים ביותר וזכו להכרה עולמית ולהד תקשורתי. הפעילות האקדמית והמצויינות המדעית העניקו למחלקה מוניטין בארץ ובעולם. המחלקה מתברכת בביקורים של מדענים מהשורה הראשונה, כולל חתני פרס נובל ופרס וולף, ובקשרים עם המרכזים המדעיים החשובים בעולם. חברי המחלקה מכהנים בועדות בינלאומיות המארגנות כנסים ואף מארגנים כנסים בינלאומיים בארץ באופן קבוע. מספר תלמידי מחקר במחלקה זכו לפרסים יוקרתיים כולל פרס הסטודנט המצטיין של האגודה הישראלית לפיסיקה ופרס קלור היוקרתי. המחלקה לפיסיקה הינה מחלקה עם סגל צעיר ופעיל ושואפת לגיוס כוחות חדשים מצויינים נוספים.

16 Research Highlights תחומי המחקר ו במחלקה לפיסיקה באוניברסיטת בן גוריון תחומי מחקר להלן רשימה קצרה של. מגוונים וחלקם אף ייחודיים לתיאור מפורט יותר ניתן. התחומים ונושאי המחקר לפנות לאתר המחלקה או ישירות לעמוד המחקר Astrophysics and Cosmology (high-energy astrophysics, galaxy dynamics, solar-terrestrial relations) High Energy Physics (superstrings, vacuum energy and universes, inflation) Condensed Matter - Theory (mesoscopic physics, quantum chaos, quantum pumping, strongly correlated systems, superconductivity) Condensed Matter - Experiment (quantum dots, superconductivity, scanning tunneling microscopy, magnetism)

17 Nonlinear Dynamics (pattern for mation, evolution of bio- and ) eco-systems Biophysics (single-molecule stud ies, single-cell dynamics, DNA ) protein interaction Laser-Matter Interaction and Quantum Optics (molecule struc ture, biochip-arrays, quantum ) interference, brain imaging Nanophysics (nanostructures, nano-bio, quantum computing, ) cold atoms לימודים לקראת תארים מתקדמים המחלקה לפיסיקה נטלה על עצמה לקיים מחקר מדעי מתקדם, בסיסי ושימושי, שיאפשר גם הכשרת חוקרים ומורים מעולים ולקיים שירותי הוראה מתקדמים. כנאמנה ליעד שנטלה על עצמה, מרכזת המחלקה לפיסיקה את עיקר מאמציה ומשאביה בהרחבת התשתית לפעילות מחקר ענפה. מאמץ מיוחד נעשה על מנת לשלב באופן הרמוני מחקר בסיסי ומחקר ישומי תחת קורת גג אחת. בהתאם למאמץ זה המחלקה לפיסיקה מעוניינית בגיוס תלמידי מחקר מצטיינים ללימודי תואר שני ותואר

18 שלישי. במסגרת לימודים לתואר שני קיימים מסלול רגיל בכל תחומי המחקר במחלקה, מסלול אלקטרואופטיקה ומסלול מדעי האלקטרואופטיקה בשיתוף הפקולטה להנדסה. כמו כן קיימת אפשרות ללמוד במסלול ישיר לדוקטורט לתלמידים המצטיינים ביותר וגם במסלול המשולב עם שלב המעבר מקוצר מתואר שני לתואר שלישי. כל התלמידים המצטיינים מקבלים מלגה וגם אפשרות לעבוד בהוראה. אנחנו סבורים שהשתתפות תלמידי מחקר בהוראה מסייעת בהתפתחות מדעית. לתלמידי תואר שלישי מצטיינים ישנה הזדמנות להתקבל לקרן עמיתי קרייטמן. מצטרפים למחלקה יקבלו מלגות קייץ. פרטים נוספים באתרים וגם school/index.html קשר עם סטודנטים למחלקתנו מסורת ארוכה של יחס אישי לסטודנטים. לחברי סגל המחלקה, האקדמי, המנהלי והטכני, דלת פתוחה לכל, לייעוץ ולהדרכה. כל סטודנט זוכה לתשומת לב לצרכיו ובעיותיו המיוחדים ויכול להעזר בכל אחד מחברי הסגל. הסטודנטים שלנו מרגישים כחלק ממשפחת הפיסיקאים במחלקה וכך גם יחס המחלקה כלפיהם.

19 "מזג החלל" - נושא חם בפיסיקת החלל ובמחקר במחלקתנו: ענני פלסמה מגיעים מהשמש וגורמים לסערות מגנטיות - הפרעות שדה מגנטי של כדור הארץ. כתוצאה, חלקיקים בעלי אנרגיות גבוהות פוגעות באטמוספירה וגורמות לקרינה מוגברת מסביב לקטבים - זוהר קוטבי. במרץ 1989 סערה מגנטית חזקה במיוחד השאירה שישה מיליון אזרחי קנדה ללא חשמל לתשע שעות. לקבלת מידע נוסף אפשר לפנות טלפונית /7, או באמצעות דואר או לגלוש לאתר המחלקה

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À Ã ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À à ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË À π Àªµ 2008-2010 π À à ª ªπ À À À appleâíëáëì ÙÈÎ apple Ú Â ÁÌ Ù Η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύµβασης µεταξύ ΕΤΥΚ ΚΕΣΤ για τα έτη 2008 2010 θεωρήθηκε µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ª π.. ƒ ø π º ƒ. È ËÙÔ ÌÂÓÂ ÂÈ ÈÎfiÙËÙÂ, Ù apple Ú ÙËÙ appleúôûfióù Î È ÙÔ Â Ô ÙË Û Ì ÛË appleâúèáú ÊÔÓÙ È Î ÙˆÙ Úˆ. π π À & ƒ π ƒ π & π ƒπ ª

ª π.. ƒ ø π º ƒ. È ËÙÔ ÌÂÓ ÂÈ ÈÎfiÙËÙÂ, Ù apple Ú ÙËÙ appleúôûfióù Î È ÙÔ Â Ô ÙË Û Ì ÛË appleâúèáú ÊÔÓÙ È Î ÙˆÙ Úˆ. π π À & ƒ π ƒ π & π ƒπ ª ª π.. ƒ ø π º ƒ «ª π.» appleâ ı ÓË ÁÈ ÙË Û ÓÙ ÍË ÙÔ ıóèîô ÙËÌ ÙÔÏÔÁ Ô appleúôûî Ï ÙÔ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÁÈ ÙËÓ appleô ÔÏ ÈÙ ÛÂˆÓ ÂΠψÛË ÂÓ È Ê ÚÔÓÙÔ, appleúôîâèì ÓÔ Ó ÛÙÂÏ ÒÛÂÈ ÙÈ ÂÓÙÚÈÎ ÙË ÀappleËÚÂÛ Â.

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , A ºA EIE KAPY AKH E..E. AP..E.MH 71686220000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá. MË Î ÎÏÔÊÔÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ÓfiÙËÙ ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ª ı Óˆ: ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ º ÛÈÎÔ ÚÈıÌÔ È ÚÈıÌÔ 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,... ÔÓÔÌ ÔÓÙ È Ê ÛÈÎÔ. ıâ Ê ÛÈÎfi ÚÈıÌfi, ÂÎÙfi applefi ÙÔ 0, appleúôî appleùâè applefi ÙÔÓ appleúôëáô

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí C i ani euaei 2 0 0 6 OOE E I AI O O? A E E C E U I A E I EE C O ONA? A? A O Ai o?? ni euai o I eaec i anei uo i u?ei o, i e aa? i

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ µ Àª È Ó Í applefiï ÙÔ Á Ú ˆ, ÌË ÌÂ Ï appleâè Î È ÁÂÏ Ì È Ï ÁÔ Ï ÓÈ ÚË, Û Ó Ú Î È Û Ó ÚÎ ÚË... I ÓÔ ÚÈÔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σου, ήταν να ήξερες κάποιους γενικούς κανόνες συγγραφής (Â Ó È Î appleôèôè applefi ÙÔ appleô

Γεια σου, ήταν να ήξερες κάποιους γενικούς κανόνες συγγραφής (Â Ó È Î appleôèôè applefi ÙÔ appleô Γεια σου, Είμαι ο Δαμιανός. Το πρώτο μου βιβλίο Ο αδελφός της Ασπασίας έγινε best seller ή ευπώλητο όπως λένε άλλοι, μα αυτό δε χρειάζεται να σου το πω, μιας και το ξέρεις κι εσύ πολύ καλά. Κι εγώ ο πιο

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,14 0,14 ÓÔÏÔ 0,14 0,14. ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ 0, ,65 ÓÔÏÔ 0,00 29.

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,14 0,14 ÓÔÏÔ 0,14 0,14. ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ 0, ,65 ÓÔÏÔ 0,00 29. NYMºH E IXEIPH EI E..T.. & EMºIA ø H A.E. AP. MAE 26878/80/B/92/23 - AP..E.MH 71708520000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 8.782, ,41 ÓÔÏÔ 8.782, ,41

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 8.782, ,41 ÓÔÏÔ 8.782, ,41 ECO PRIME SOLUTIONS E..E. AP..E.MH 72730920000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2016 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2016) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ENEP HTIKO ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá.

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â ÔÈapple 0, ,79 ÓÂÈ Î È apple ÈÙ ÛÂÈ , ,00 ÓÔÏÔ ,

XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â ÔÈapple 0, ,79 ÓÂÈ Î È apple ÈÙ ÛÂÈ , ,00 ÓÔÏÔ , EÌappleÔÚÈÎ BÈÔÙÂ ÓÈÎ ÂÓÔ Ô ÂÈ Î TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ. OY H A.E. AP. M.A.E. 24169/80/B/91/15 - AP..E.MH 71727120000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015)

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32 "A. KONTOYZO OY-A. MAPA I H " AÓÒÓ ÌË-EÌappleÔÚÈÎ Î È BÈÔÙÂ ÓÈÎ EÙ ÈÚÂ AP. M.A.E. 34608/62/B/95/274 - AP..E.MH 71995320000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ȵɁɏɇȸ ȵȿȿȸɁɏɁ ɅȰȻȴȰȳɏȳɏɁ Ʌɸʌɿʉɷɿʃɼ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ȶʆʘʍɻʎ ɈȵɉɍɃ ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ ȻȴȵɃȴɆɃɀȻɃ Ƀ Ȼ ɀ Ɇ ȴ Ƀ ȵ ȴ Ȼ Ⱦ Ȼ ȳ ɏ ȳ Ȱ ȴ Ȼ Ȱ ɈȵɉɍɃɇ ȶ ʎ ɷɿʃɼ ɸʌɿ ȻȰɁɃɉȰɆȻɃɇ

ȵɁɏɇȸ ȵȿȿȸɁɏɁ ɅȰȻȴȰȳɏȳɏɁ Ʌɸʌɿʉɷɿʃɼ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ȶʆʘʍɻʎ ɈȵɉɍɃ ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ ȻȴȵɃȴɆɃɀȻɃ Ƀ Ȼ ɀ Ɇ ȴ Ƀ ȵ ȴ Ȼ Ⱦ Ȼ ȳ ɏ ȳ Ȱ ȴ Ȼ Ȱ ɈȵɉɍɃɇ ȶ ʎ ɷɿʃɼ ɸʌɿ ȻȰɁɃɉȰɆȻɃɇ 7 2014 ºEBPOYAPIO 2014 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ 2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ 3 È ÁˆÁÈÎfi I ÂÔ ÚfiÌÈÔ TÂ Ô ÔÌÔ ISSN: 1792-7471 ISSN: 1792-7471 : - HÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÛÂÏÈ ÔappleÔ ËÛË: AÌapplefiÓË-TÛÔ

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô 2 3 ÂÚÈÂ fiìâó ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÂÊ Ï ÈÔ : Ì Ì È fi,ùè Ì ı applefi ÙËÓ ã Ù ÍË... ÂÊ Ï ÈÔ 2: È ÂÈÚ ÔÌ È ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 0.000... 5 ÂÊ Ï ÈÔ 3: ÓˆÚ ˆ ÙÔ ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 20.000... 9 ÂÊ Ï ÈÔ

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

'A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,72

'A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,72 TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ EappleÈappleÏˆÌ ÓˆÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ TAM. TZøPTZH E..E. AP..E.MH 71601820000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2016 ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2016) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ

Διαβάστε περισσότερα

Ò Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÙÂ ÙËÓ ÂÈıÒ

Ò Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÙÂ ÙËÓ ÂÈıÒ Ò Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÙÂ ÙËÓ appleâèıò Ÿσοι διαθέτουν το χάρισμα της πειθούς έχουν τη δύναμη να αιχμαλωτίζουν το κοινό, να μεταβάλλουν τις απόψεις των άλλων και να μεταπείθουν τους αντιπάλους τους προς όφελός τους.

Διαβάστε περισσότερα

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ)

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Το 2005 ήταν χρονιά προκλήσεων και αυξηµένων απαιτήσεων για το ΕΤΙ. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα εµπλουτίστηκε µε νέα θεµατολογία, σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô Á appleëùô ÁÔÓÂ Ô È Ï Ô Ùfi ÂÈ ÛÎÔapplefi Ó Ê ÚÂÈ ÙÔ Ì ıëù ÙË µã ËÌÔÙÈÎÔ Û Âapple Ê ÌÂ È ÊÔÚ Â Ë ÎÂÈÌ ÓˆÓ Î È Ù Ùfi ÚÔÓ Ó ÙÔ ÔËı ÛÂÈ Ó Ó appleù ÍÔ Ó ÙËÓ ÈÎ ÓfiÙËÙ ÙÔ Ó apple Ú ÁÔ Ó Î È ÔÈ ÈÔÈ Ó ÏÔÁ ÎÂ

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô

ÂÚÈ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô ÂÚÈ fiìâó ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô È ÚÈıÌÔ Ì ÚÈ ÙÔ ÃÒÚÔ Î È Û Ì Ù ÂÊ Ï ÈÔ : ÚÔÛ Ó ÙÔÏÈÛÌfi ÛÙÔ ÒÚÔ... ÂÊ Ï ÈÔ : ˆÌÂÙÚÈÎ Û Ì Ù... ÂÊ Ï ÈÔ : ÁÎÚÈÛË Î È ÂÎÙ ÌËÛË appleôûôù ÙˆÓ... ÂÊ

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37 A ITE A.E. ÂÓÔ Ô ÂÈ Î Î È TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ A.E. AP. M.A.E. 14557/80/B/86/376 - AP..E.MH 124316620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ

Διαβάστε περισσότερα

XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â ÔÈapple 1.260, ,94 ÓÔÏÔ 1.260, ,94 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â ÔÈapple 1.260, ,94 ÓÔÏÔ 1.260, ,94 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , A KYøN E Y HPETH EI AEPO KAºøN A.E. AP. M.A.E. 35208/80/B/96/11 - AP..E.MH 71946920000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ

Διαβάστε περισσότερα

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ... ƒ π ø π ø - Ô ÚÂÙÈÚ Â Â ÙËÓ ˆÚ ÈfiÙÂÚË ı appleãfiï Î È Ù Ó Î È ÛÙËÓ Î Ï ÙÂÚË appleâúèô. - È, ÁÈ Ùfi Ù Ó Î È ÙÔ ÎÚÈ fiùâúô! - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã È ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. ƒπ ƒ º À À (βλ. σχέδιο στο εξώφυλλο)

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙÂ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Ασκήσεις επί λίθου

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Ασκήσεις επί λίθου Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους Ασκήσεις επί λίθου Άσκηση 1η Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο της επιγραφής και προσπαθήστε να αποδώσετε στα

Διαβάστε περισσότερα

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Περιφερικό Τμήμα Κρήτης 11ο Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΟΡΓΑΝΩTIKH KAI EΠIΣTHMONIKH EΠITPOΠH Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2016) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ

I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2016) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ZETA E..E. AP..E.MH72127620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2016 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2016) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá. MË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα Γεωγραφία Ε Δημοτικού Μαθαίνω για την Ελλάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Κωστής Κουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση -30% Συγκρότημα Σακόφιλτρων με Φυγοκεντρικό Απορροφητήρα Υψηλής Πίεσης. ÁÎÚfiÙËÌ ÎfiÊÈÏÙÚˆÓ ÌÂ º ÁÔÎÂÓÙÚÈÎfi

Έκπτωση -30% Συγκρότημα Σακόφιλτρων με Φυγοκεντρικό Απορροφητήρα Υψηλής Πίεσης. ÁÎÚfiÙËÌ ÎfiÊÈÏÙÚˆÓ ÌÂ º ÁÔÎÂÓÙÚÈÎfi Συγκρότημα Σακόφιλτρων με Φυγοκεντρικό Απορροφητήρα Υψηλής Πίεσης ÁÎÚfiÙËÌ ÎfiÊÈÏÙÚˆÓ ÌÂ º ÁÔÎÂÓÙÚÈÎfi appleôúúôêëù Ú À ËÏ ÂÛË Ù ÏÏËÏÔ ÁÈ appleôúúfiêëûë Î È ÊÈÏÙÚ ÚÈÛÌ ÚÔ ÌÂ ÛÎfiÓË, appleúèôó È, ÓÔ È,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh BÈÔÁÚ ÊÈÎ Â Ë Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh µèôáú ÊÈÎ Â Ë ÙËÓ Ê ÁËÛË, ÂÎÙfi applefi ÙËÓ ËÛË, appleô ÌÂÏÂÙ Û Ì ÛÙËÓ appleúôëáô ÌÂ- ÓË ÂÓfiÙËÙ, Ó ÎÔ Ó Î È ÔÈ ÈËÁ ÛÂÈ Î È ÔÈ Ì ÚÙ Ú Â (appleúôêôúèî ÁÚ -

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ

TO ΠΑΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ Ομιλητές Αναστάσιος Ωρολογάς Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ., Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας για τη ΣΚΠ. Βασιλική Γαροπούλου Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής M.Sc-Ph.D Αστέριος Συλλόπουλος Φυσικοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

INTERACTIVE PHYSICS. Εισαγωγή κειµένου

INTERACTIVE PHYSICS. Εισαγωγή κειµένου INTERACTIVE PHYSICS Εισαγωγή εικόνας Μπορούµε να εισάγουµε εικόνα στην προσοµοίωση µας και να την συνδέσουµε µε κάποιο σώµα που έχουµε δηµιουργήσει. 1.Αντιγράφουµε την εικόνα στο πρόχειρο µε αντιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â , ,32 ÔÈapple Ï , ,00 ÓÔÏÔ , ,32 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â , ,32 ÔÈapple Ï , ,00 ÓÔÏÔ , ,32 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , KøN TANTINO ANøNYMO ETAIPEIA AP. M.A.E.48472/80/B/01/12 - AP..E.MH 73315220000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015-15Ë ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,40

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,40 BA I EIA H - ME MAPH E..E. AP..E.MH 71769620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ENEP HTIKO ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá.

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 5.406, ,95 ÓÔÏÔ 5.406, ,95

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 5.406, ,95 ÓÔÏÔ 5.406, ,95 K. AM H ANøNYMH ETAIPEIA AP. M.A.E. 50473/80/B/01/43 - AP..E.MH 72352520000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË )

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ;

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; Ó Ë Ó ÚÔÓÈ Ù Ó appleúô fió appleò ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΚΡΥΒΕ ΤΟ 2011 ΠΟΛΛΑ ΚΙ ΟΜΟΡΦΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΝΑ ΗΤΑΝ Η ΧΡΟΝΙΑ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΟΠΩΣ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

7 Ελεύθερος χρόνος. Δείτε, πείτε και δείξτε. Aσχολούμαι με τα σπορ, με. το καράτε την ποδηλασία το γουίντ-σέρφινγκ

7 Ελεύθερος χρόνος. Δείτε, πείτε και δείξτε. Aσχολούμαι με τα σπορ, με. το καράτε την ποδηλασία το γουίντ-σέρφινγκ 7 Ελεύθερος χρόνος Δείτε, πείτε και δείξτε Aσχολούμαι με τα σπορ, με το κολύμπι την ιππασία το καράτε την ποδηλασία το γουίντ-σέρφινγκ 61 Μαζεύω γραμματόσημα νομίσματα κοχύλια φωτογραφίες Παρακολουθώ τηλεόραση

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ Ï ÛÛÈÓfi Û ÔÏÂ Ô ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ ı Ï ÛÛÈÓfi ıfi ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô ÌÔ! Ù appleô Î Ù Ï applefiùâ apple Ú Û ÎÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. Ú - Û Ì ÎÈfiÏ ÛÙÔ Û ÔÏ Ô. ΔÔ Ì Ïfi ÌÔ fiìˆ Â Ó È ÛÙË ı Ï ÛÛ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË ã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË ã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË ã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π øπ π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Το καλοκαίρι έχει έρθει

Διαβάστε περισσότερα

Φτιάχνουμε προσκλήσεις Από το ημερολόγιο του Ελτόν Το χαρούμενο λιβάδι Φτιάξε μου ένα σιδερένιο άνθρωπο...

Φτιάχνουμε προσκλήσεις Από το ημερολόγιο του Ελτόν Το χαρούμενο λιβάδι Φτιάξε μου ένα σιδερένιο άνθρωπο... Αγαπητοί γονείς, Το βιβλίο αυτό έχει στόχο να μάθει ο μαθητής της Γ τάξης του Δημοτικού ν αποτυπώνει και να εκφράζει σωστά τις γνώσεις και τις εμπειρίες του μέσα από το γραπτό λόγο. Να μάθει ν αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÓfiÙËÙ ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô Ì Ì È: ÀappleÂÓı ÌÈÛË ã T ÍË È Ó ÂappleÈÏ ÛÔ ÌÂ Ó appleúfi ÏËÌ, ÙÔ È Ô ÌÂ appleúôûâîùèî ÒÛÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÔ - ÌÂ ÙÈ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD Με προσυναρμολογημένο πολλαπλό προσαρμογέα Επανακλειόμενη, μεμονωμένη συσκευασία Δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων μηκών Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και ελάχιστες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Θεοτοκά στην Kωνσταντινούπολη το 1905 από Xιώτες γονείς και σχεδόν 40 χρόνια από το θάνατό

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME GR Pictor Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME C 146-01 Επίτοιχοι λέβητες αερίου Pictor Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π È Ï ËÙ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

áíá èý óåéò áíá èý óåéò äé äá óêá ëßáò

áíá èý óåéò áíá èý óåéò äé äá óêá ëßáò áíá èý óåéò áíá èý óåéò äé äá óêá ëßáò ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êþò Á ÅîÜ ìç íï Õðï ñå ù ôé êü 1. ÁÍÁ ÔÏ ÌÉ ÊÇ - ÉÓÔÏ ËÏ ÃÉÁ - ÅÌ ÂÑÕÏ ËÏ ÃÉÁ É Äé äü óêùí: Èå ü äù ñïò Ìá ñéü ëçò-óá øü êïò (Åðßê. Êá èç ãç

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Ύλες Χρ νος Παραγωγής (min ανά 12-άδα) Μείγμα Πλαστικο

Πρώτες Ύλες Χρ νος Παραγωγής (min ανά 12-άδα) Μείγμα Πλαστικο Γραμμικ ς Προγραμματισμ ς 7 Μια βιοτεχνία παιγνιδιών διαθέτει σε πανελλήνια βάση δ ο διαφορετικά είδη νεροπίστολων, το Space Ray και το Super X-Ray. Τα δ ο παιγνίδια, αποδείχτηκαν ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξ

Διαβάστε περισσότερα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα Η METAL SYSTEM στη συνεχή προσπάθεια της να πρωτοστατεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Οι αναγνώστες των γερμανικών περιοδικών Auohaus & Auo Service Praxis επέλεξαν τη Würh ως την καλύτερη μάρκα στο χώρο προϊόντων περιποίησης. Αποκτήστε τώρα κι εσείς την ποιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Â Ú Â Â Â Â. ÌÈÈ Á ÌÈ Â È Â ÁÂÂ Ó Ø Ï È appleè Ó ÏÈ ÁÙ ÓÏ ÌÈ ÁÂÈÓ ÌÈÎ ˆ È Â È ➁❽❷❹➂➆ ➅➂ ➅ ➆➎10 ➋➌➈➀ ❸9➌❹❸ ❸9➌❹❸❸ ➌➈➅➂ ❽➀❹❽10 È Ï Ï Î

Â Ú Â Â Â Â. ÌÈÈ Á ÌÈ Â È Â ÁÂÂ Ó Ø Ï È appleè Ó ÏÈ ÁÙ ÓÏ ÌÈ ÁÂÈÓ ÌÈÎ ˆ È Â È ➁❽❷❹➂➆ ➅➂ ➅ ➆➎10 ➋➌➈➀ ❸9➌❹❸ ❸9➌❹❸❸ ➌➈➅➂ ❽➀❹❽10 È Ï Ï Î ÌÈÈ Á ÌÈ Â È Â ÁÂÂ Ó Ø Ï È appleè Ó Â Ú Â Â Â Â ➁❽❷❹➂➆ ➅➂ ➅ ➆➎10 ➋➌➈➀ ❸9➌❹❸ ❸9➌❹❸❸ ➌➈➅➂ ❼ ➅➍➎ 10910 9 ➁❹➅➌➈ ❾❽➌9➎ ❸➀❹❻➎ ❾❽➌9➎ ❽➀❹❽10 ÏÈ ÁÙ ÓÏ ÌÈ ÁÂÈÓ ÌÈÎ ˆ È Â È ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ È Ï Ï

Διαβάστε περισσότερα

πûùôú Â applefi ÙË ÂÌÔÓÔ appleôïë

πûùôú Â applefi ÙË ÂÌÔÓÔ appleôïë πûùôú Â applefi ÙË ÂÌÔÓÔ appleôïë «Ìapple ÚÌapple - ÈÁ È ÚË Â Ó È ÙÔ appleèô ÛÙÂ Ô È Ï Ô appleô ˆ È ÛÂÈ. ŸÏË ÌÔ Ë ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ÎÏ ÈÁÂ applefi Ù Á ÏÈ, fiù Ó ÙÔ È Û ÌÂ! Ó Ï - ÙÚÂ ÂÙÂ ÙÈ ÈÛÙÔÚ Â ÌÂ appleâïòúè

Διαβάστε περισσότερα

Building Online Communities Ο ÈÎËÁfiÚÔ Û ÓÔÈÎÙ online ÂπÈÎÔÈÓˆÓ Ì ÙÔ πôï ÙÂ

Building Online Communities Ο ÈÎËÁfiÚÔ Û ÓÔÈÎÙ online ÂπÈÎÔÈÓˆÓ Ì ÙÔ πôï Ù Building Online Communities Ο ÈÎËÁfiÚÔ Û ÓÔÈÎÙ online ÂπÈÎÔÈÓˆÓ Ì ÙÔ πôï Ù Page 2 Page 3 Για ποιά social media μιλάμε; Page 4 Για ποιά social media μιλάμε; Page 5 Επικοινωνώ = χτίζω σχέσεις Page 6 Community

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με βάση τους Κανονισµούς για τα διαρθρωτικά ταµεία, που ορίζουν κοινούς κανόνες διαχείρισης, οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 SPYROPOULOS GRAPHICS / ARION PRESS flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 K ÚÈ Î KÏÂÈÛÙfi EøºOPO I ENH AKPITA 19 ( H ION A OPA A IOY ANTøNIOY)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Πιπίλα µου γλυκιά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Sabine Straub ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι. ΠΕΠΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 213-02 made in Italy Tahiti Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης GR apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Tahiti Dual π ªπ π º π À π Ã π À ƒ π Àæ π È Ï ËÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ. E À ƒ À À. ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ -

ΨΥΞΗ. E À ƒ À À. ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010 ΨΥΞΗ ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ - No Frost ñ appleôúù æ ÁÂ - Στατική Ψύξη ñ ªÔÓfiappleÔÚÙ æ ÁÂ ñ Συντηρητής Κρασιών ñ ıâùôè Î Ù ÎÙÂ ñ ÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

apple 27, Aı Ó, T.K. 115 26 ñ TËÏ. 210 6982661 ñ Kø. ENTY OY 5386 Τριήµερο εκδηλώσεων στο χωριό Aσσιώτικο αντάµωµα 29 Ιουλίου 2011

apple 27, Aı Ó, T.K. 115 26 ñ TËÏ. 210 6982661 ñ Kø. ENTY OY 5386 Τριήµερο εκδηλώσεων στο χωριό Aσσιώτικο αντάµωµα 29 Ιουλίου 2011 assos 49.qxd 12-07-11 15:11 ÂÏ 1 O ã AÛÛÔ apple 27, Aı Ó, T.K. 115 26 ñ TËÏ. 210 6982661 ñ Kø. ENTY OY 5386 TÚÈÌËÓÈ Î ÔÛË ÙÔ ÏÏfiÁÔ ÙˆÓ ÂÓ Aı Ó È AappleÔ ÌˆÓ AÛÛȈÙÒÓ O M ÚÎÔ MapplefiÙÛ ÚË XÚfiÓÔ 13Ô AÚÈıÌfi

Διαβάστε περισσότερα

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη MEGASTORE 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Έξοδος Νο 15 (Παλλήνη), αριστερά για 2.5 km. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

ÙÂÁ ÓfiÙËÙ appleô ÍÂ ˆÚ ÂÈ

ÙÂÁ ÓfiÙËÙ appleô Í ˆÚ ÂÈ PLEXO IP 55 ÙÂÁ ÓfiÙËÙ appleô Í ˆÚ ÂÈ apple ÙÔÈ Ë ÙÔappleÔı ÙËÛË > ÎÙ ÏÈÔ ÛÙÂÁ ÓÔappleÔ ËÛË >>>  ÎÙË appleúôûù Û πƒ 1Ô ÚÈıÌfi appleúôûù Û applefi ÛÙÂÚÂ ÛˆÌ Ù È IP tests ÎÙ ÏÈÔ ÛÙÂÁ ÓÔappleÔ ËÛË ÎÙ ÏÈÔ

Διαβάστε περισσότερα

È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ ( ÈÌ ÏÂÈ )

È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ ( ÈÌ ÏÂÈ ) ÂÏ 1 μ ÛÈÎ fiıÂÛË ÂÚÁ Û ÙÔ Û ÓÔÏÈÎÔ ÂÁ ÂÈÚ Ì ÙÔ ÔÙÂÏÂ Ë ÓÙ ÏË Ë fiÙÈ Ë Ó Û ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ Ú ÎÙÈÎÒÓ Ô Â Ó È ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ Ó ÛÙ È ÁˆÁÈÎ Ì Û, ÙÈ ÂÎ È Â ÙÈÎ È ÈÎ Û Â Î È Ù Î ÓÔÓÈÛÙÈΠΠÌÂÓ ÚÔ Ôı ÙÂÈ ÙËÓ ÚÍË ÌÈ ıâˆúëùèî

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) 10ο Περιφερικό Τμήμα Κρήτης Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 23 24 Οκτωβρίου 2010 12 Aquila Rithymna Beach ***** Ρέθυμνο Θα δοθούν Μόρια Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γλώσσα Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γλώσσα Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Γλώσσα Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου Θέματα της ενότητας Α Είδη δευτερευουσών προτάσεων Ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις Οι δευτερεύουσες προτάσεις, οι προτάσεις δηλαδή που εξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί ΜΕΡΟΣ Α º π Ô Πραγματικοί αριθμοί ΕΙΣΑΩΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ª ÚÈ ÙÒÚ Ô ÌÂ Û Ó ÓÙ ÛÂÈ Ê ÛÈÎÔ, Î Ú ÈÔ Î È ÚËÙÔ ÚÈıÌÔ. ÙÔ ÙÂÏÂ Ù Ô Â ÌÂ ÂÍÂÙ ÛÂÈ ÙË ÂÎ ÈÎ ÙÔ apple Ú ÛÙ ÛË, Ë ÔappleÔ Ù Ó ÁÓˆÛÙ ÛÂ appleï appleâúèô

Διαβάστε περισσότερα

P ƒ. Œ. ʳ Ö,. É ±, ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ² μ. Š -ŒˆŠ Š : Œ ˆ, œ,

P ƒ. Œ. ʳ Ö,. É ±, ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ² μ. Š -ŒˆŠ Š : Œ ˆ, œ, P13-2013-108 ƒ. Œ. ʳ Ö,. É ±, ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ² μ Š -ŒˆŠ Š : Œ ˆ, œ, Œ ˆ Š ˆ ʳ Ö ƒ. Œ.. P13-2013-108 Š -³ ± μ ±μ : μ ³μ μ É, Ò Ê²ÓÉ ÉÒ, μ ² ³Ò ±É Ò μé μ Ò ÕÉ Ö ËÊ ±Í μ ²Ó Ò μ ³μ μ É Ò É Éμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÃäèçÞ ÌòÜóôè ÆòïøÜìáôï 2615 ëáé ðéôïýøéï 3175 Cascade

ÃäèçÞ ÌòÜóôè ÆòïøÜìáôï 2615 ëáé ðéôïýøéï 3175 Cascade ÃäèçÞ ÌòÜóôè ÆòïøÜìáôï 2615 ëáé ðéôïýøéï 3175 Cascade 85.0664.12 85.0664.00 R ìèòïæïòýå ççàèóè àêöî òéõíþ òéõíþ»ïîôûìïù íåò. çïòà íåò. ªùîôÜòèóè Æàðï / åòéçòáæü ªùîôÜòèóè òøéëà Æåøîéëïà ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στις Επιχειρήσεις Infographics

Νέες Τεχνολογίες στις Επιχειρήσεις Infographics EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ AΣΦΑΛΕΙΑ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Νέες Τεχνολογίες στις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Α ΡΤ ΠΑ ΣΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Ρ Α ΡΤ ΠΑ ΣΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Π Μ 1 ΣΜ ΣΣΣ ΝΕ 1. Κουνήστε το σώμα σας Ζητήστε από τα παιδιά να σταθούν δίπλα στην καρέκλα τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες σας: 1. κουνήστε τα δάχτυλά σας 2. έπειτα, τα δάχτυλα και τους καρπούς σας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 00 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

19. MHXANHMATA EPΓΩN (ME) 1. ΓENIKA Στα τεχνικά έργα η χρήση µηχανολογικού εξοπλισµού είναι σηµαντική αν όχι απαραίτητη. Η εκµηχάνιση των έργων έχει

19. MHXANHMATA EPΓΩN (ME) 1. ΓENIKA Στα τεχνικά έργα η χρήση µηχανολογικού εξοπλισµού είναι σηµαντική αν όχι απαραίτητη. Η εκµηχάνιση των έργων έχει 19. MHXANHMATA EPΓΩN (ME) 1. ΓENIKA Στα τεχνικά έργα η χρήση µηχανολογικού εξοπλισµού είναι σηµαντική αν όχι απαραίτητη. Η εκµηχάνιση των έργων έχει προχωρήσει σηµαντικά και ένα απλό "µπάλωµα" ασφάλτου

Διαβάστε περισσότερα

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý 9 Õâñéäéóìüò ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 9.1 ÅéóáãùãÞ 9.2 Õâñéäéóìüò & õâñéäéêü ôñï éáêü 9.3 Åßäç õâñéäéóìïý êáé õâñéäéêþí ôñï éáêþí 9.4 Õâñéäéóìüò êáé ðïëëáðëïß äåóìïß 9.5 Õâñéäéóìüò êáé ìïñéáêþ ãåùìåôñßá 9.6 ÅñùôÞóåéò

Διαβάστε περισσότερα

AΠANTA TA MAΘHMATA THΣ Θ. ΛEITOYPΓIAΣ

AΠANTA TA MAΘHMATA THΣ Θ. ΛEITOYPΓIAΣ MOY IKH Y O H AΠOTEΛOYMENH EK TPIΩN TOMΩN TOMOΣ Γ ΠEPIEXΩN AΠANTA TA MAΘHMATA THΣ Θ. ΛEITOYPΓIAΣ EKΔOΘEIΣA TO ΠPΩTON YΠO ΓEΩPΓIOY ΠPΩΓAKH MOYΣIKOΔIΔAΣKAΛOY THΣ EN XAΛK H IEPAΣ ΘEOΛOΓIKHΣ ΣXOΛHΣ AKPIBHΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn)

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) M3 T A X I S E HNIKH HMOKPATIA Y OYP EIO OIKONOMIKøN H ø H ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) AÚ. ψÛË : HÌ/Ó ÏˆÛË : AÚ. º Î ÏÔ : ENAP H METABO H.O.Y. : YappleËÚÂÛ

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P R N G V I R V E R R O D U I N G P R O D U C T S R E V E R F O E V O R E R T C T S O U R F U T U R E U R R F U U T U R E I S F O R E V E R V E R E O R E S F R 1

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα