Εκπαιδευτικό Λογισµικό Πολυµέσων για την Εκµάθηση της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας: Μια µελέτη περίπτωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτικό Λογισµικό Πολυµέσων για την Εκµάθηση της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας: Μια µελέτη περίπτωσης"

Transcript

1 Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2004). Εκπαιδευτικό Λογισµικό Πολυµέσων για την Εκµάθηση της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας: Μια µελέτη περίπτωσης. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου µε ιεθνή Συµµετοχή Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Τόµος Α, Αθήνα 29/9-3/10/2004, σελ Εκπαιδευτικό Λογισµικό Πολυµέσων για την Εκµάθηση της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας: Μια µελέτη περίπτωσης Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Πατρών Πάτρα, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη µελέτη αυτή αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής εφαρµογής Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) Βασικό Λεξιλόγιο / 1, η οποία προορίζεται για την εκµάθηση της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας από ένα ευρύ φάσµα χρηστών. Λόγω της απουσίας του ήχου, ενός ισχυρού στοιχείου αλληλεπίδρασης εφαρµογής-χρήστη, γίνεται προσπάθεια ώστε η έλλειψη αυτή να εξισορροπηθεί µε τη χρήση άφθονου οπτικού στοιχείου. Η εφαρµογή παρουσιάζει ευκολία στο χειρισµό και απλότητα στη λειτουργία της. ηµιουργεί αλληλεπίδραση µε το χρήστη και προσφέρει ανατροφοδότηση. Ανήκει στην κατηγορία του λογισµικού εξάσκησης εκγύµνασης (drill & practice) και λειτουργεί µε βάση τα πρότυπα των Θεωριών της Συµπεριφοράς. Μερικά πρώτα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αποτελέσµατος από ένα δείγµα ακουόντων χρηστών, δείχνουν τη θετική επίδρασή της στη µάθηση καθώς και τη θετική επίδραση µερικών σηµαντικών παραγόντων σχετικών µε τη λειτουργικότητά της καθώς και των µέσων παρουσίασης της πληροφορίας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισµικού, εκπαιδευτικό λογισµικό, ΤΠΕ, ΑΜΕΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενσωµάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας στο πεδίο της εκπαίδευσης των Κωφών δεν ακολουθεί µέχρι σήµερα τους ταχείς ρυθµούς διείσδυσης που συµβαίνει σε άλλους εκπαιδευτικούς χώρους. Ωστόσο, µέσα από τις λίγες προσπάθειες υιοθέτησης των νέων αυτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση των Κωφών, έχει γίνει φανερό, πως προσφέρονται σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων της επικοινωνίας αλλά και της µάθησης. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση των Κωφών, ενέπλεκε ειδικό, κυρίως, υλικό (hardware) και σχεδόν καθόλου εφαρµογές λογισµικού (Destombes, 1993; Elsendoorn & Lampropoulou, 1997; Παναγιωτακόπουλος & Λαµπροπούλου, 2003). Σηµειώνεται όµως, πως αυτό το ειδικό υλικό σπάνια ξέφευγε από τα όρια του εργαστηρίου. Οι λόγοι που συνέτειναν σ αυτό είναι κυρίως δύο: Το υψηλό του κόστος. Οι εταιρείες που θα µπορούσαν να το παράγουν µαζικά και να το διαθέσουν είναι αδιάφορες λόγω του µικρού πλήθους της οµάδας στόχου. Οι Κωφοί σε κάθε χώρα χρησιµοποιούν τη δική τους Νοηµατική Γλώσσα. Έτσι περιορίζεται το εύρος της αγοράς. Αυτά τα µεγάλα εµπόδια, για τη δηµιουργία συνθηκών ενίσχυσης των δεξιοτήτων της επικοινωνίας και εκπαίδευσης στο χώρο των Κωφών, υπερπηδήθηκαν µερικώς τα τελευταία χρόνια µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη χρήση των εφαρµογών πολυµέσων. Με τη διάθεση φθηνών και ισχυρών µικροεπεξεργαστικών συστηµάτων, έγινε εφικτή η δηµιουργία σχετικά φθηνού λογισµικού πολυµέσων, εκτελέσιµου σε κοινά συστήµατα. Έτσι άρχισε η ανάπτυξη και διάδοση εφαρµογών πολυµέσων για την εκπαίδευση των Κωφών σε διάφορα µαθήµατα. Παρά τα προηγούµενα, υπάρχει σηµαντική έλλειψη λογισµικού για την εκπαίδευση των Κωφών αλλά και

2 258 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09-03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών για την εκµάθηση της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.). Στη µελέτη αυτή αναλύεται η λειτουργία του προγράµµατος Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) Βασικό Λεξιλόγιο /1, το οποίο κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια του 2003 στα πλαίσια του Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε τίτλο Επιµόρφωση Εξειδίκευση στην Εκπαίδευση Κωφών και Βαρηκόων από τη Μονάδα Αγωγής Κωφών και το Εργαστήριο Η/Υ και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Τ..Ε. του Πανεπιστηµίου Πατρών. Το λογισµικό απευθύνεται σε ενηλίκους που µαθαίνουν την Ε.Ν.Γ., σε κωφά παιδιά που δε γνωρίζουν την Ε.Ν.Γ., σε γονείς κωφών παιδιών και σε ακούονται παιδιά που θέλουν να µάθουν την Ε.Ν.Γ. Στόχος της εφαρµογής είναι η εκµάθηση µερικών εκατοντάδων βασικών καθηµερινών λέξεων στην Ε.Ν.Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σύµφωνα µε τους Gilbert & Moore (1998), ένα βασικό χαρακτηριστικό των εκπαιδευτικών εφαρµογών, η αλληλεπίδραση, βοηθά το χρήστη να µετατραπεί από παθητικός δέκτης σε ενεργό µέλος της µαθησιακής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικές εφαρµογές για κωφούς ή βαρήκοους, δοµούνται µε ένα ισχυρό στοιχείο των πολυµέσων, τον ήχο, σε καθολική ή µερική απουσία. Η αλληλεπίδραση χρήστη προγράµµατος µε βάση το στοιχείο αυτό είναι µειωµένη ή ανύπαρκτη. Για να αντισταθµιστεί το προηγούµενο πρόβληµα, αυξάνεται η οπτική πληροφορία, η οποία πρέπει να καλύπτει όσο γίνεται περισσότερο την έλλειψη της ηχητικής πληροφορίας. Η οπτική πληροφορία για το σκοπό αυτό, πρέπει να διακρίνεται από την υψηλή της ποιότητα και την απόλυτη σχέση της µε το περιεχόµενο (Peek & Jans, 1985). Εν τούτοις, αν από την εφαρµογή παράγονται και ακουστικά σήµατα, αυτά θα πρέπει τουλάχιστον να καλύπτουν τη ζώνη συχνοτήτων των ακουστικών βαρηκοΐας (Παναγιωτακόπουλος, 2003). Η παροχή οπτικής πληροφορίας µε τη χρήση µόνον κειµένου δεν προδιαθέτει ευχάριστα το χρήστη και µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα όταν η οµάδα στόχος έχει µικρή ηλικία και δεν γνωρίζει ανάγνωση. Επιπλέον, στις µικρές ηλικίες, το περιεχόµενο του κειµένου πρέπει να είναι προσεκτικά επιλεγµένο. Οι λέξεις που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι κατανοητές από τους µικρούς κωφούς µαθητές, οι οποίοι συνήθως έχουν σηµαντικές δυσκολίες στη γλώσσα σε σχέση µε τους ακούοντες συνοµηλίκους τους. Σε µερικές τέτοιες περιπτώσεις, το πιθανό λάθος κατά την απάντηση σε µια ερώτηση της εκπαιδευτικής εφαρµογής µπορεί να µην προέρχεται από έλλειψη γνώσεων, αλλά µπορεί να έχει ως αιτία το λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται. Μια εκπαιδευτική εφαρµογή για Κωφούς, η οποία µπορεί να βρεθεί σε διάφορες καταστάσεις πρέπει απαραίτητα να ειδοποιεί µε οπτικό σήµα το χρήστη για την τρέχουσα κατάστασή της. Έτσι µόνο, θα µπορέσει να αντιληφθεί ο χρήστης, π.χ. αν απαιτείται κάποια ενέργεια εκ µέρους του. Αν µάλιστα, για τη διεξαγωγή κάποιας ενέργειας υπάρχει χρονικός περιορισµός, αυτό θα πρέπει να είναι απολύτως εµφανές, π.χ. µε µια γραµµή προόδου. Η εικόνα βίντεο µπορεί επίσης, να παίξει σηµαντικό ρόλο και να µεταφέρει εικονικά στοιχεία από το περιβάλλον στην οθόνη του υπολογιστή (Hofstetter, 1995; Boyle, 1997). Σηµειώνεται εδώ, πως οι Κωφοί µαθητές, είναι µαθητές συνήθως µε διαφορετική πρώτη γλώσσα, αφού στην πλειοψηφία τους, κατακτούν πρώτα τη Νοηµατική Γλώσσα, την οποία χρησιµοποιούν για να µάθουν στη συνέχεια την οµιλούµενη / γραπτή γλώσσα. Η Νοηµατική Γλώσσα, ως οπτική γλώσσα, µπορεί να συµπεριληφθεί µε τη βοήθεια λογισµικού πολυµέσων (κυρίως µε βίντεο) στα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Έτσι, οι υπολογιστές µπορούν πλέον να συνδέσουν την οπτική παρουσίαση της πληροφορίας µε τη γραπτή αναπαράστασή της, εξασφαλίζοντας στους Κωφούς εύκολη πρόσβαση στη γνώση (Elsendoorn & Lampropoulou, 1997). Στις εφαρµογές για Κωφούς µαθητές ή για τους ακούοντες γονείς τους, κάποια στοιχεία τα οποία θεωρούνται αναγκαία και βασικά στην ανάπτυξη λογισµικού για ακούοντες, εδώ πρέπει να ενυπάρχουν σε υψηλότερο βαθµό. Για παράδειγµα (Παναγιωτακόπουλος & Λαµπροπούλου, 2003): Η εγκατάσταση των εφαρµογών στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη να γίνεται εύκολα, και αν είναι δυνατόν χωρίς µηνύµατα που απαιτούν πολύπλοκες ενέργειες. Η διεπιφάνεια χρήσης πρέπει να είναι εντελώς απλή και φιλική. Ο χειρισµός των εφαρµογών πρέπει να είναι απλός, προσανατολισµένος απολύτως στη χρήση του ποντικιού. Η εκπαιδευτική εφαρµογή Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) Βασικό Λεξιλόγιο /1 αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Η/Υ και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας σε συνεργασία µε τη Μονάδα Αγωγής Κωφών στο Π.Τ..Ε. του Πανεπιστηµίου Πατρών µε τη βοήθεια οµάδας ερευνητών και

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 259 εκπαιδευτικών ειδικών στην αγωγή των Κωφών. Στόχος της εφαρµογής είναι να βοηθήσει στην εκµάθηση ενός βασικού λεξιλογίου της Ε.Ν.Γ. Για το σκοπό αυτό επιλέχτηκαν οµάδες λέξεων, συναφών µε θέµατα που αφορούν καθηµερινές δραστηριότητες. Παράλληλα ελήφθησαν υπόψη θέµατα που αναφέρονται στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας του ηµοτικού Σχολείου. Για κάθε λέξη που χρησιµοποιεί η εφαρµογή δηµιουργήθηκε το αντίστοιχο εικονικό στοιχείο καθώς και το αντίστοιχο βίντεο. Η δηµιουργία του περιβάλλοντος διεπαφής έγινε µε βάση τη µέθοδο της πρωτοτυποποίησης και η ανάπτυξη της εφαρµογής στηρίχτηκε στο σπειροειδές µοντέλο (Βεσκούκης, 2000; Sommerville, 2000). Θα µπορούσαµε να την εντάξουµε στο είδος των εκπαιδευτικών εφαρµογών εξάσκησηςεκγύµνασης (drill & practice). Η θεωρία µάθησης που είναι ενσωµατωµένη σ αυτή ανήκει στο χώρο των Θεωριών της Συµπεριφοράς (Πόρποδας, 2000; Λεβέντης & Οικονοµίδης, 2000). Εικόνα 1: Η πρώτη εικόνα οθόνης µε τις κύριες επιλογές εργασιών της εκπαιδευτικής εφαρµογής. Κάτω δεξιά της εικόνας διακρίνονται δύο χειριστήρια µε τη βοήθεια των οποίων δίνονται βασικές πληροφορίες για το πρόγραµµα (µε Ε.Ν.Γ. ή µε κείµενο και ήχο). ΣΧΕ ΙΑΣΗ, ΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η εκπαιδευτική εφαρµογή αναπτύχθηκε µε τη γλώσσα προγραµµατισµού Visual Basic 6.0. ιατίθεται σε ένα CD-ROM και εγκαθίσταται µε τη βοήθεια ειδικού προγράµµατος (installer) εξ ολοκλήρου στο σκληρό δίσκο του συστήµατος του χρήστη για την ταχύτερη απόδοση των αποσπασµάτων βίντεο που χρησιµοποιούνται. Η εγκατάσταση γίνεται µε ελάχιστες κινήσεις, µε τη χρήση CD αυτόµατης εκτέλεσης. Ο χειρισµός της εφαρµογής είναι προσανατολισµένος απολύτως στη χρήση του ποντικιού. Περιλαµβάνει δύο καταστάσεις επίπεδα λειτουργίας. Το επίπεδο παρουσίασης (εικόνα 2) και το επίπεδο εκµάθησης (εικόνα 3).

4 260 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09-03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Εικόνα 2: Μία εικόνα οθόνης από το επίπεδο παρουσίασης. ιακρίνεται η ενεργή λέξη Παπούτσια, στην οποία βρίσκεται το ίχνος του δροµέα και η αντίστοιχη εικόνα της. Στο επίπεδο παρουσίασης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει µία οµάδα λέξεων και να ταυτοποιήσει κάθε λέξη έννοια µε το συνδεδεµένο εικονικό στοιχείο αλλά και µε το απόσπασµα βίντεο που την χαρακτηρίζει. Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε λέξη από κάθε οµάδα και επανάληψη του βίντεο ταυτοποίησης της λέξης στην Ε.Ν.Γ. όσες φορές επιθυµεί ο χρήστης. Εικόνα 3: Μία εικόνα οθόνης από την κατάσταση εκµάθησης. Έχει προηγηθεί απόσπασµα βίντεο που αντιστοιχεί σε κάποια από τις εµφανιζόµενες λέξεις. ιακρίνεται η εικόνα της λέξης αερόστατο στην οποία βρίσκεται το ίχνος του δροµέα και η αντίστοιχη εικόνα της. Με απλό κλικ στη λέξη που επέλεξε ο χρήστης γίνεται αποτίµηση της απάντησης. Στο επίπεδο εκµάθησης, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µια οµάδα λέξεων από το κεντρικό µενού επιλογών. Στην οθόνη εµφανίζονται οι λέξεις της οµάδας και ένα ορθογώνιο πλαίσιο, στο οποίο εστιάζουν οι εικόνες και τα αποσπάσµατα βίντεο. Κάθε φορά, το πρόγραµµα δηµιουργεί µε τυχαία µεταβλητή ένα µονοδιάστατο πίνακα, στον οποίο εντάσσει τις εµφανιζόµενες λέξεις το βίντεο των οποίων θα προβληθεί πλέον σειριακά και τον αναδηµιουργεί όταν εξαντληθούν. Ειδικός αλγόριθµος εξισώνει πάντα δύο ή τέσσερα στοιχεία του προηγούµενου πίνακα. Με πίεση του ποντικιού µέσα στο ορθογώνιο πλαίσιο, εµφανίζεται το πρώτο βίντεο του πίνακα και ο χρήστης πρέπει να το ταυτοποιήσει πιέζοντας µε το ποντίκι πάνω σε συγκεκριµένη ετικέτα µε την

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 261 αντίστοιχη λέξη. Μικρά κινούµενα σκίτσα µε χαρούµενη ή θλιµµένη όψη του δείχνουν άµεσα την επιτυχία ή την αποτυχία του συνοδευόµενα από κατάλληλους ήχους (για ακούοντες χρήστες). Αν για κάποιο λόγο ο χρήστης θέλει να ξαναδεί το βίντεο που επέλεξε το λογισµικό µπορεί να το κάνει, πιέζοντας απλά µέσα στο ορθογώνιο πλαίσιο προβολής του. Ένα χαρακτηριστικό καρτούν, του υποδεικνύει κάθε φορά το χώρο αναφοράς του, δηλαδή το χώρο στον οποίο απευθύνεται (σχεδιάγραµµα 1). Σχεδιάγραµµα 1: Η διαδικασία προβολής του βίντεο - ερεθίσµατος και των ενδεχόµενων κινήσεων, µε βάση την απόκριση του χρήστη. Εάν η απάντηση του χρήστη είναι λανθασµένη, ένα εικονίδιο (το λυχνάρι µε το τζίνι) του δείχνει πως µπορεί να του εµφανίσει τη σωστή (εικόνα 4). Με τη χρήση του εικονιδίου αυτού, ανοίγει ένα νέο παράθυρο και µέσα σ αυτό εµφανίζεται η σωστή λέξη, η εικόνα της αλλά και το βίντεο στην Ε.Ν.Γ. το οποίο την χαρακτηρίζει. Εικόνα 4: Μία εικόνα οθόνης από την κατάσταση εκµάθησης. Έχει προηγηθεί η λανθασµένη απάντηση του χρήστη και φαίνεται το λυχνάρι µε το τζίνι εικονίδιο µέσω του οποίου ο χρήστης µπορεί να δει τη σωστή απάντηση. Η ροή του προγράµµατος µετά την προβολή του βίντεο, το οποίο ζητείται να συνδέσει ο χρήστης µε µία από τις εικονιζόµενες λέξεις, φαίνεται στο σχεδιάγραµµα 2. Σχεδιάγραµµα 2: ιάγραµµα των ενδεχόµενων κινήσεων του χρήστη µετά την απάντηση στο προβαλλόµενο βίντεο ερέθισµα.

6 262 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09-03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Εικόνα 5: Η προβολή της ορθής απάντησης σε νέο παράθυρο. Κατάλληλες ετικέτες εµφανίζουν την πρόοδο του χρήστη και το ποσοστό των ορθών απαντήσεων. Όταν οι ερωτήσεις ξεπεράσουν ανάλογα µε τη ρύθµιση του προγράµµατος το 150%, το 200% ή το 250% του πλήθους των λέξεων µιας οµάδας και η επιτυχία του χρήστη είναι µεγαλύτερη από 40%, εµφανίζεται κατάλληλο εικονίδιο το οποίο του δείχνει πως αποκτά το δικαίωµα, µετά το τέλος της εξάσκησης µε τις λέξεις της οµάδας, να ασχοληθεί µε σύνθεση εικόνας (παζλ). Σηµειώνεται πως στο επίπεδο Εκµάθησης λόγω της τυχαίας µεταβλητής, η σειρά προβολής των αποσπασµάτων βίντεο για ταυτοποίηση, είναι πάντα διαφορετική από εκτέλεση σε εκτέλεση του προγράµµατος. Έτσι, εξουδετερώνεται καθολικά η δυνατότητα αποµνηµόνευσης. Η σύνθεση εικόνας Η επιβράβευση του χρήστη όπως αναφέρθηκε, εκτός από το σκορ - την άµεση βαθµολόγησή του, γίνεται και µε σύνθεση εικόνας. Μέσα από την αξιολόγηση φάνηκε πως η παροχή κινήτρου αυτού του είδους, είναι ελκυστική ακόµα και σε χρήστες µεγάλης ηλικίας. Η εφαρµογή λειτουργεί µε τυχαία µεταβλητή στην επιλογή της εικόνας για σύνθεση, µέσα σε καθορισµένα διαστήµατα που καθορίζονται από την επίδοση του χρήστη. Οι διαθέσιµες εικόνες είναι συνολικά εξήντα και υποδιαιρούνται σε τρεις οµάδες των είκοσι. Οι τρεις οµάδες αναλύονται αντίστοιχα σε 3Χ3, 4Χ4 και 5Χ5 τµήµατα - εικονίδια.

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 263 Εικόνα 6: Η εικόνα της οθόνης στην κατάσταση σύνθεσης εικόνας. Το χειριστήριο Β, εφόσον θέλει ο χρήστης, επιτρέπει την εµφάνιση της υπό σύνθεση εικόνας σε µικρογραφία. Με βάση τις επιδόσεις του χρήστη επιλέγεται τυχαία από την εφαρµογή µία εικόνα µέσα σε ένα από τα τρία διαστήµατα. Για µέτριες επιδόσεις (40-60%) επιλέγεται η οµάδα των εικόνων µε 3Χ3 τµήµατα, για καλές επιδόσεις (60-80%) η οµάδα των εικόνων µε 4Χ4 τµήµατα και για άριστες επιδόσεις (80-100%) η οµάδα των εικόνων µε 5Χ5 τµήµατα. Με τυχαία µεταβλητή επίσης, εµφανίζονται τα τµήµατα της υπό σύνθεση εικόνας δεξιά της οθόνης, ώστε ακόµα και αν κάποια στιγµή ο χρήστης κληθεί να συνθέσει την ίδια εικόνα, τα τµήµατά της να µη διατηρούν την ίδια σειρά από τη µια εµφάνιση στην άλλη. Η οµοιοµορφία, η συνέπεια στη σχεδίαση και η ανατροφοδότηση Στη σχεδίαση της εφαρµογής τηρήθηκε οµοιοµορφία και συνέπεια στην αισθητική χρωµατική εµφάνιση της διεπιφάνειας χρήσης αλλά και στα χειριστήρια. Επίσης, ανάλογα µε το επίπεδο λειτουργίας τηρήθηκε µε συνέπεια η θέση του πλαισίου εµφάνισης εικόνας και βίντεο αλλά και των ετικετών µε τις παρουσιαζόµενες λέξεις, ώστε να υπάρχει ισορροπία στην εµφάνιση της εικόνας της οθόνης (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). Σε κάθε σύνδεσµο (λέξη εικόνα) η αλλαγή της µορφής του δροµέα, όταν αυτός περάσει από πάνω του, υποδεικνύει την υπάρχουσα σύνδεση. Η ανατροφοδότηση του προγράµµατος προς τον χρήστη είναι άµεση. Εκτός από τη συνεχή εµφάνιση του σκορ που φανερώνει την πρόοδο του χρήστη, υπάρχει ανατροφοδότηση µε τη χρήση ετικετών σε κάθε χειριστήριο, οι οποίες εµφανίζονται όταν ο δροµέας παραµείνει ακίνητος για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα πάνω σ αυτά (χρήση tooltiptext). Οι ετικέτες µπορούν να του δείξουν τι πρέπει να κάνει (χειρισµός) ή τι ακριβώς γίνεται µε τη χρήση του αντίστοιχου χειριστηρίου (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2004). Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ TΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η εφαρµογή κατασκευάστηκε µε συνεχή διαµορφωτική αξιολόγηση µε τη βοήθεια µικρής οµάδας ακουόντων αλλά και κωφών χρηστών, οι οποίοι έκαναν παρατηρήσεις και υποδείξεις µετά από εξονυχιστική εξέταση κάθε πρωτοτύπου κατά την ανάπτυξη µε βάση το σπειροειδές µοντέλο. Παρά το γεγονός πως στην εφαρµογή δεν έχει πραγµατοποιηθεί τελική-συνολική αξιολόγηση σε πλήρη έκταση, έχουν ήδη ληφθεί µερικά πρώτα στοιχεία σχετικά µε την επίδρασή της στη µάθηση, όπως και για ορισµένους άλλους πολύ σηµαντικούς λειτουργικούς παράγοντες. Τα ενδεικτικά αποτελέσµατα αυτής της πρώτης αξιολόγησης αποτελέσµατος (Chinapah & Miron, 1990) ελήφθησαν από ένα δείγµα 63 ακουόντων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Τ..Ε. του Πανεπιστηµίου Πατρών (άνδρες 30-47,6%, γυναίκες 33-52,4%), οι οποίοι εργάστηκαν µε το πρόγραµµα. Από αυτούς, 18 (28,6%) είχαν µικρή γνώση της Ε.Ν.Γ. και 45 (71,4%) καθόλου. Έτσι λοιπόν:

8 264 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09-03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Στην ερώτηση αν η εφαρµογή ανταποκρίνεται στους στόχους της, µε αναµενόµενη απάντηση στην κλίµακα Likert: καθόλου=1, 2, 3, 4, 5=αρκετά, οι απαντήσεις του δείγµατος (Ν=62) ήσαν: 1: 0 (0%), 2: 0 (0%), 3: 4 (6,3%), 4: 12 (19,0 %) και 5: 46 (73%). Στις απαντήσεις του δείγµατος υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές όπως προκύπτει από την υψηλή τιµή του χ 2 (χ 2 =48,12; df=2; p<0,001). Επίσης, δεν παρατηρήθηκε διαφορά µεταξύ αυτών που γνωρίζουν και αυτών που δεν γνωρίζουν την Ε.Ν.Γ. (x 2 =1,75; df=2; p>0,05, φ=0,168; p>0,05, Cramer s V=0,168; p>0,05). Στην ερώτηση πόσο χρήσιµη και ενδιαφέρουσα από µαθησιακής άποψης ήταν γενικά η εφαρµογή, µε αναµενόµενη απάντηση στην κλίµακα Likert: βαρετή/όχι χρήσιµη=1, 2, 3, 4, 5=ενδιαφέρουσα/χρήσιµη, οι απαντήσεις του δείγµατος (Ν=63) ήσαν: 1: 0 (0%), 2: 1 (1,6%), 3: 3 (4,8 %), 4: 18 (28,6%) και 5: 41 (65,1%). Στις απαντήσεις του δείγµατος στην προηγούµενη ερώτηση υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές όπως προκύπτει από την υψηλή τιµή του χ 2 (χ 2 =63,16; df=3; p<0,001). Επίσης, δεν παρατηρήθηκε διαφορά µεταξύ αυτών που γνωρίζουν και αυτών που δεν γνωρίζουν Ε.Ν.Γ. (x 2 =2,84; df=3; p>0,05, φ=0,212; p>0,05, Cramer s V=0,212; p>0,05). Στην ερώτηση για τη βελτίωση της ικανότητας επικοινωνίας µε την κοινότητα των Κωφών µετά τη σύντοµη εξάσκηση µε την εφαρµογή, µε αναµενόµενη απάντηση στην κλίµακα Likert: δεν βελτιώθηκε=1, 2, 3, 4, 5=βελτιώθηκε πολύ, οι απαντήσεις του δείγµατος ήσαν: 1: 3 (4,8%), 2: 4 (6,3%), 3: 12 (19,0 %), 4: 23 (36,5%) και 5: 18 (28,6%). Στις απαντήσεις του δείγµατος υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές όπως προκύπτει από την τιµή του χ 2 (χ 2 =25,16; df=4; p<0,001). Επίσης, δεν παρατηρήθηκε διαφορά µεταξύ αυτών που γνωρίζουν και αυτών που δεν γνωρίζουν Ε.Ν.Γ. (x 2 =9,05; df=4; p>0,05, φ=0,388; p>0,05, Cramer s V=0,388; p>0,05). Τα αποτελέσµατα του µη παραµετρικού τεστ Friedman στην ιεράρχηση γενικών παραγόντων του προγράµµατος όπως: ευκολία στη χρήση, χρωµατική αισθητική, κατανόηση λειτουργίας, αλληλεπίδραση χρήστη εφαρµογής και κίνητρο χρήσης, ήσαν τα εξής (x 2 =117,75; df=5; p<0,001): Παράγων Mean Rank Ευκολία στη χρήση του προγράµµατος 1,93 Κατανόηση λειτουργίας του προγράµµατος 2,61 Επίτευξη στόχων 3,19 Αλληλεπίδραση χρήστη εφαρµογής 3,58 Κίνητρο χρήσης (σκορ παζλ) 4,85 Χρωµατική αισθητική του προγράµµατος 4,85 Πίνακας 1: Αποτελέσµατα του µη παραµετρικού τεστ στην ιεράρχηση των προηγούµενων παραγόντων της εφαρµογής Από τον προηγούµενο πίνακα 1, φαίνεται πως το δείγµα θεώρησε ως τον πιο σηµαντικό παράγοντα του προγράµµατος την ευκολία χρήσης και ακολούθως την κατανόηση της λειτουργίας του. Οι απόψεις του δείγµατος για το θέµα αυτό δεν διαφοροποιούνται µεταξύ φύλου, ούτε µεταξύ αυτών που γνωρίζουν Ε.Ν.Γ. και αυτών που δεν γνωρίζουν. Τα αποτελέσµατα του µη παραµετρικού τεστ Friedman στην ιεράρχηση των στοιχείων των πολυµέσων του προγράµµατος, όπως: εικόνα βίντεο, εικόνα και γραφικά, κείµενο, ήχος και κίνηση αναφορικά µε την ποιότητά τους, ήσαν τα εξής (x 2 =61,7; df=4; p<0,001): Παράγων Mean Rank Βίντεο 1,97 Εικόνα και γραφικά 2,66 Κίνηση 2,88 Κείµενο 3,36 Ήχος 4,14 Πίνακας 2: Αποτελέσµατα του µη παραµετρικού τεστ στην ιεράρχηση των προηγούµενων παραγόντων της εφαρµογής

9 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 265 Από τον πίνακα 2, φαίνεται πως το δείγµα θεώρησε ότι υψηλότερη ποιότητα από όλα τα στοιχεία πολυµέσων έχει το βίντεο και ακολούθως οι εικόνες και τα γραφικά. Η άποψη αυτή δεν διαφοροποιείται µεταξύ φύλου, ούτε µεταξύ αυτών που γνωρίζουν Ε.Ν.Γ. και αυτών που δεν γνωρίζουν. Τα αποτελέσµατα του µη παραµετρικού τεστ Friedman στην ιεράρχηση των παραγόντων εικόνα βίντεο, εικόνα και γραφικά, κείµενο, ήχος και κίνηση, αναφορικά µε τη βοήθεια που θεωρούν πως προσέφεραν στη µάθηση έχουν σύµφωνα µε το δείγµα ως εξής (x 2 =135,01; df=4; p<0,001): Παράγων Mean Rank Βίντεο 1,54 Εικόνα και γραφικά 2,20 Κείµενο 3,26 Κίνηση 3,33 Ήχος 4,66 Πίνακας 3: Αποτελέσµατα του µη παραµετρικού τεστ στην ιεράρχηση των προηγούµενων παραγόντων της εφαρµογής Όπως φαίνεται στον πίνακα 3, το δείγµα θεώρησε ότι υψηλότερη µαθησιακή βοήθεια προσφέρει από την εφαρµογή το βίντεο και ακολούθως οι εικόνα και τα γραφικά (κάτι που είναι απολύτως λογικό). Τα αποτελέσµατα αυτά και πάλι δεν διαφοροποιούνται µεταξύ φύλου, ούτε µεταξύ αυτών που γνωρίζουν Ε.Ν.Γ. και αυτών που δεν γνωρίζουν. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Στη µελέτη αυτή αναλύθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής εφαρµογής Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) Βασικό Λεξιλόγιο / 1, η οποία προορίζεται για την εκµάθηση βασικών λέξεων της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας από ένα ευρύ φάσµα χρηστών. Η εφαρµογή διακρίνεται από ιδιαιτερότητα στον τρόπο παράθεσης του περιεχοµένου λόγω της απουσίας ενός ισχυρού στοιχείου αλληλεπίδρασης µε το χρήστη: του ήχου. Προκειµένου να εξισορροπηθεί η απουσία του ήχου χρησιµοποιήθηκε κατάλληλο εικονικό - οπτικό στοιχείο. Η εφαρµογή λειτουργεί εύκολα και απλά. ιακρίνεται από συνέπεια στην αισθητική της, και από εργονοµία στη λειτουργία των χειριστηρίων της. Είναι προσανατολισµένη απολύτως στη λειτουργία µε τη χρήση του ποντικιού. Ανήκει στην κατηγορία του λογισµικού εξάσκησης εκγύµνασης (drill & practice) και λειτουργεί µε βάση τα πρότυπα των Θεωριών της Συµπεριφοράς. Η αλληλεπίδραση µε το χρήστη είναι βασικό στοιχείο της, όπως επίσης και η ανατροφοδότηση που προσφέρει σε κάθε επίπεδο λειτουργίας, η οποία είναι άµεση. Τέλος, στη µελέτη αυτή παρουσιάστηκαν µερικά πρώτα αποτελέσµατα αξιολόγησης αποτελέσµατος από ένα φάσµα ακουόντων χρηστών, τα οποία δείχνουν τη θετική επίδρασή της στη µάθηση καθώς και την επίδραση µερικών σηµαντικών παραγόντων σχετικών µε τη λειτουργικότητά της, της επίτευξης του σκοπού υλοποίησης καθώς και των µέσων παρουσίασης της πληροφορίας (εικόνα βίντεο, εικόνα και γραφικά, κείµενο, ήχος, κίνηση). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Boyle, T. (1997). Design for Multimedia Learning. London, Prendice Hall. Chinapah, V. & Miron, G. (1990). Evaluating educational programmes and projects: Holistic and practical considerations. Socio-Economic Studies: No 15. Unesco, Paris. Destombes, F. (1993). The development and application of the IBM Speech Viewer. In: B. A. G. Elsendoorn and F. Coninx (eds.), Interactive Learning Technology for the Deaf. Berlin: Springer-Verlag, Elsendoorn, B. & Lampropoulou, V. (1997). Improving perceptive communication skills with the DICTUM system: some results. In: G. Anogianakis, C. Buhler and M. Soede (eds.), Advancement of assistive technology. Amsterdam: IOS Press, 5-9. Gilbert, L. & Moore, D. R. (1998). Building interactivity into web courses: Tools for social and

10 266 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09-03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών instructional interaction. Educational Technology, 38(3), Hofstetter, T. F. (1995). Multimedia Literacy. U.S.A., McGraw-Hill Jonassen, D.H., & Land, S.M. (2000). Theoretical foundations of learning environments. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Sommerville, I. (1995). Software Engineering. 5 th edition. London, Addison Wesley Publishers. Βεσκούκης, Β. (2000). Αρχές Τεχνολογίας Λογισµικού - Τεχνολογία Λογισµικού Ι. Πάτρα, Εκδόσεις ΕΑΠ. Λεβέντης, Α. & Οικονοµίδης A. (2000). Θεωρίες µάθησης και η εφαρµογή αυτών σε πολυµέσα εκπαιδευτικά πακέτα: Μία πρώτη εκτίµηση. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Πάτρα, 13-15/10/2000. Μακράκης, Β. (2000). Υπερµέσα στην Εκπαίδευση. Αθήνα, Μεταίχµιο. Μικρόπουλος, Τ. (2000). Εκπαιδευτικό λογισµικό Θέµατα σχεδίασης και αξιολόγησης λογισµικού υπερµέσων. Αθήνα, Κλειδάριθµος. Παναγιωτακόπουλος, Χ. & Λαµπροπούλου, Β. (2003). Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας και Εκπαίδευση Κωφών Μαθητών. Επιστήµες Αγωγής, 1, Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2003). Η Ανάπτυξη των Πολυµέσων και οι υνατότητες Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Εκπαίδευση των Κωφών Μαθητών. ιεθνές Συνέδριο Η Συµµετοχή των Κωφών στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία: ιεθνείς Προοπτικές. Μονάδα Ειδικής Αγωγής Κωφών, Πανεπιστήµιο Πατρών. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρακέας, Χ. & Πιντέλας, Π. (2003). Το Εκπαιδευτικό Λογισµικό και η Αξιολόγησή του. Αθήνα, Μεταίχµιο. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρακέας, Χ. & Πιντέλας, Π. (2004). Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισµικού. Πάτρα, Εκδόσεις ΕΑΠ (υπό έκδοση). Peek J. & Jans, M.W. (1985). Delayed retention of orally presented text with pictorial support. British Journal of Educational Psychology, 57, pp Πόρποδας, Κ. (2000). Γνωστική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2003). Η Ανάπτυξη των Πολυµέσων και οι υνατότητες Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Εκπαίδευση των Κωφών Μαθητών. Εισήγηση στο ιεθνές Συνέδριο Η Συµµετοχή των Κωφών στην Εκπαίδευση και την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας - Επικοινωνίας και Εκπαίδευση Κωφών. Μαθητών

Τεχνολογίες Πληροφορίας - Επικοινωνίας και Εκπαίδευση Κωφών. Μαθητών Τεχνολογίες Πληροφορίας - Επικοινωνίας και Εκπαίδευση Κωφών Μαθητών Παναγιωτακόπουλος Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Πατρών, Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ράσεις Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γλώσσα μου με τα Μάτια μου» Α Β Γ

«Η Γλώσσα μου με τα Μάτια μου» Α Β Γ «Η Γλώσσα μου με τα Μάτια μου» Α Β Γ 1 «Η Γλώσσα μου με τα Μάτια μου» Α Β Γ Η Γλώσσα μου με τα Μάτια μου Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκος Ίσαρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Δείγματα Ερωτημάτων. των τεστ πιστοποίησης

Δείγματα Ερωτημάτων. των τεστ πιστοποίησης Δείγματα Ερωτημάτων των τεστ πιστοποίησης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών»

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MORPHING ΚΑΙ VR ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑÏΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Εκτιμώμενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού 2 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΝΟΗΜΑ Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση γνωστικών ασκήσεων για την υποστήριξη ατόμων με άνοια

Σχεδίαση γνωστικών ασκήσεων για την υποστήριξη ατόμων με άνοια Σχεδίαση γνωστικών ασκήσεων για την υποστήριξη ατόμων με άνοια Αναστάσιος Καρακώστας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περιεχόμενα Οι γνωστικές ασκήσεις στην υπηρεσία ασθενών με άνοια Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 200Χ Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε. Ζαλόγγου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.: 210-3301208, Fax: 210-3822530 info@kastaniotis.com www.kastaniotis.

Copyright 200Χ Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε. Ζαλόγγου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.: 210-3301208, Fax: 210-3822530 info@kastaniotis.com www.kastaniotis. Copyright 200Χ Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε. Ζαλόγγου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.: 210-3301208, Fax: 210-3822530 info@kastaniotis.com www.kastaniotis.com Εγκατάσταση του λογισµικού Εισάγετε το CD στη µονάδα του CD-ROM

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισία Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής ηµιουργία Εκπαιδευτικού Πολυµεσικού Υλικού για την υποστήριξη του Προγράµµατος Σπουδών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: Υποστήριξη του Προγράµµατος της Φυσικής Αγωγής στο µάθηµα της Καλαθοσφαίρισης αλαπάσχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού

Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού Οδηγός Εγκατάστασης Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού Κατηγορία Λογισμικού / Θεματική Ενότητα Γλώσσα / Γενική Αγωγή Τάξεις-Βαθμίδα Α-Γ Δημοτικού Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη Προβλήματα Όρασης Ανάδοχος: ΩMEGA TECHNOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία Μουστακίδης Θεόφιλος 1, Βαρδής Φοίβος 2 1 Μαθητής Ε 1 Τάξης, 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Αθήνα, Νοέµβριος 2010 Περιεχόµενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 577 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; Ηπρακτική µέθοδος διδασκαλίας Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Περιεχόµενα της διάλεξης. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; Ηπρακτική µέθοδος διδασκαλίας Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ένα βήµα µετά τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία: Η πρακτική µέθοδος διδασκαλίας ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

ό ή ύ ύ ύ ώ ά ς ύ ς ής ί ώ,... Τοµέας Επιµόρφωσης & Κατάρτισης

ό ή ύ ύ ύ ώ ά ς ύ ς ής ί ώ,... Τοµέας Επιµόρφωσης & Κατάρτισης ό ή ύ ύ ύ ώ ά ς ύ ς ής ί ώ,..... Τοµέας Επιµόρφωσης & Κατάρτισης 1 Το Ε.Α.ΙΤΥ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ως Τεχνικού Συµβούλου της Πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Το σπίτι και το σχολείο μου Κατηγορία αναπηρίας: Βαριά Νοητική Αναπηρία Μάθημα: Γλώσσα

Λογισμικό: Το σπίτι και το σχολείο μου Κατηγορία αναπηρίας: Βαριά Νοητική Αναπηρία Μάθημα: Γλώσσα Λογισμικό: Το σπίτι και το σχολείο μου Κατηγορία αναπηρίας: Βαριά Νοητική Αναπηρία Μάθημα: Γλώσσα Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Καστανιώτης Προσβασιμότητα: Τα προγράμματα του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θεωρίες Μάθησης και η Ενσωμάτωσή τους στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μία εμπειρική έρευνα

Οι Θεωρίες Μάθησης και η Ενσωμάτωσή τους στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μία εμπειρική έρευνα Οι Μάθησης και η Ενσωμάτωσή τους στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μία εμπειρική έρευνα Δήμητρα Αποστολοπούλου, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Ανθή Καρατράντου apostolopoulou.dimitra@gmail.com, cpanag@upatras.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισσία A. Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 1 από 12. Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού

Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 1 από 12. Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 1 από 12 Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού Πίνακας Περιεχοµένων Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού 1. Εισαγωγή...3 2. Περιεχόµενο του Λογισµικού...5 1 ο Στάδιο. Στη γέφυρα....6

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή Η γνώση προκύπτει μέσα από την επανάληψη της μαθημένης συμπεριφοράς. Για τη μάθηση απαιτούνται γνωστικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 4: Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch (οι μεταβλητές σαν απαριθμητές)

Scratch Δημοτικό 4: Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch (οι μεταβλητές σαν απαριθμητές) Scratch Δημοτικό 4: Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch (οι μεταβλητές σαν απαριθμητές) Εκτιμώμενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, M.Sc. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων Διευθύνουσα Σύμβουλος, INTE*LEARN Θέματα παρουσίασης.. Γενικά για την εταιρία και την εμπειρία της

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Visual Basic

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Visual Basic ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πασπαλτζής Νικόλαος 1, Δρ. Γκούμας Στέφανος 2, Συμεωνίδης Συμεών 3 1. Msc Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Τεχνολογία Επικοινωνιών Β Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ώρες /εβδομάδα ΔΙΑΡΚΕΙΑ 28..εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin Bart Soethaert Λουκία Στέφου E-Learning στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Σηντι-Ρωμ του Δυσαλέξη

Το Σηντι-Ρωμ του Δυσαλέξη Το Σηντι-Ρωμ του Δυσαλέξη Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά με δυσλεξία Απόστολος Πηγιάκης Ειδικός Παιδαγωγός ΕΠΙΛΕΞΕΙ Μαρία Καραβελάκη, Αναλύτρια εκπαιδευτικών συστημάτων ΙΝΤΕ*LEARN Τεχνολογίες Αιχμής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα