ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 Εφαρµογή προγράµµατος Αγωγής Υγείας (project) µε θέµα: "Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων" Ιωάννα Κατηµερτζόγλου Νηπιαγωγός Μαρία Κουτή Σχολική Σύµβουλος ΠΑ, Υπ. ιδάκτωρ ΦΠΨ - ΕΚΠΑ Η Αγωγή Υγείας είναι µια σηµαντική, καινοτόµος δράση, που συγκαταλέγεται στις σχολικές δραστηριότητες και αποτελεί διαρκή άσκηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη διαµόρφωση ενός κώδικα συµπεριφοράς, σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο, γύρω από θέµατα υγείας. Στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ατοµικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, στην απόκτηση γνώσεων, σχετικά µε την υγεία και τις περιπτώσεις ασθένειας, το σώµα και τις λειτουργίες του, έχοντας επίγνωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία (World Health Organization, 1986). Σύµφωνα µε τη ιακήρυξη της Οτάβα, της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, βελτίωση και προαγωγή της ψυχικής και σωµατικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των µαθητών, µέσα από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την αναβάθµιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους (Τούντας, 1988, 2006). Η εφαρµογή των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας στην εκπαίδευση στοχεύει στη βελτίωση και στον έλεγχο της υγείας από το ίδιο το άτοµο. Οι βασικές έννοιες που υπογραµµίζουν τη φιλοσοφία ενός τέτοιου προγράµµατος είναι η ενηµέρωση, πρόληψη και προαγωγή της υγείας µέσα από διαδικασίες ενδυνάµωσης των µαθητών, ώστε να διαπραγµατεύονται και να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τις καταστάσεις της ζωής, να επιλύουν προβλήµατα, ν αντιµετωπίζουν δυσκολίες και να παίρνουν αποφάσεις (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002). Η υλοποίηση προγραµµάτων Αγωγής Υγείας συµβάλλει, ουσιαστικά, στην αλλαγή στάσης και συµπεριφοράς των παιδιών, την ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοπεποίθησης και γενικά την αλλαγή τρόπου ζωής, µέσα από ενεργητική και βιωµατική µάθηση (Τούντας, 1988). Πρόσφορη µέθοδος για την υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων είναι η µέθοδος project (σχέδια εργασίας ), που πραγµατικά προσφέρει πολλές δυνατότητες για ενεργητική συµµετοχή των µαθητών και βιωµατική µάθηση. Η µέθοδος αυτή είναι καθαρά µαθητοκεντρική και απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να διαδραµατίζει ρόλο συντονιστή και συνεργάτη (Χρυσαφίδης, 2003). Τα θέµατα που προσφέρονται για ανάπτυξη προγραµµάτων Αγωγής Υγείας αφορούν τη διατροφή, τη στοµατική υγιεινή, την ψυχική υγεία, τη σωµατική άσκηση, καθώς και το περιβάλλον και τις πιθανές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη µόλυνσή του. Η επιλογή και ανάπτυξη τους γίνεται από τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς µε µεθόδους ενεργητικής µάθησης (Υ- ΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002), όπως την εργασία σε µικρές οµάδες, το παίξιµο ρόλων, τις ασκήσεις ελεύθερου συνειρµού, τις καλλιτεχνικές δηµιουργίες, τις συνεντεύξεις, κ.λπ. Μια από τις βασικές παραµέτρους, που επηρέασαν θετικά την επιλογή µας για εφαρ- µογή προγράµµατος Αγωγής Υγείας µε παιδιά προσχολικής ηλικίας, ήταν τα πορίσµατα της ψυχολογίας, τα οποία και υποστηρίζουν ότι η παιδική ηλικία είναι η ηλικία κατά την οποία οι συνήθειες εγκαθίστανται, εγγράφονται, δηλαδή, στη συνείδησή µας. Ως εκ τούτου, θεωρήσαµε σηµαντική την εφαρµογή ενός προγράµµατος µε παιδιά αυτής της ηλικίας, επιδιώκοντας τη διαµόρφωση του κατάλληλου κλίµατος για την υιοθέτηση από µέρους των παιδιών ενός υγιεινού τρόπου διατροφής (Γιαννίκου-Ρώτα, 2004). Για την υλοποίηση αυτού του προγράµµατος, θεωρήσαµε απαραίτητη τη συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους γονείς, τους Σχολικούς

2 539 Συµβούλους, τους υπεύθυνους Αγωγής Υγείας, αφού, όπως είναι γνωστό στις µέρες µας, το περιεχόµενο της µάθησης δεν ολοκληρώνεται πια στο σχολείο, αλλά ένα µεγάλο µέρος υλοποιείται στο σπίτι ή το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η συµβολή των γονέων έγκειται στο να έχουν θετική στάση απέναντι στα προγράµµατα και να υποστηρίζουν τη µάθηση των παιδιών και στο σπίτι, ως συνέχεια των προσεγγίσεων που υιοθετούνται στο σχολείο ( αφέρµου, Κουλούρη, & Μπασαγιάννη, 2006). Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράµµατος θεωρήθηκε η καλή οργάνωση του χώρου, η οποία καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την επιτυχία όλων των δραστηριοτήτων και τη µορφή των εµπειριών που θα αποκτήσουν τα παιδιά (Παπανικολάου, 1999). Για το λόγο αυτό, φροντίσαµε ώστε ο χώρος να είναι ευχάριστος, ελκυστικός, να προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών, να προωθεί την αυτονοµία και συγχρόνως τη συνεργασία τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τον εκπαιδευτικό. Προσπαθήσαµε να δηµιουργήσουµε τις κατάλληλες συνθήκες, οργανώσαµε ελκυστικές µαθησιακές εµπειρίες που έχουν νόηµα και ενδιαφέρον για τα παιδιά, µέσα σε πνεύµα συνεργασίας, ενθάρρυνσης, εµπιστοσύνης, αποδοχής, αγάπης και επιµερισµού της εργασίας και των ρόλων (Κακανά, Καζέλα, & Ανδριοπούλου, 2005 Ματσαγγούρας, 2002). ιαµορφώσαµε το χώρο σε γωνιές και τις εξοπλίσαµε µε το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να παρατηρούν, να µιλούν, να αλληλεπιδρούν, να επιχειρηµατολογούν, να πειραµατίζονται, να ανακαλύπτουν, να ανακοινώνουν, να κατασκευάζουν, να δηµιουργούν (Γερµανός, 2002). Υ- ποστηρίξαµε την προσέγγιση της γνώσης µέσα από το παιχνίδι, τη διερεύνηση, την αξιοποίηση διαφόρων πηγών πληροφόρησης, τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων, τη δηµιουργία, την παρουσίαση ιδεών (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002). Επιπλέον, για την εξάσκηση των παιδιών στην εργασία σε οµάδες (συνεργατική µάθηση), εργαστήκαµε σε δύο επίπεδα: (α) κατάκτηση δεξιοτήτων και (β) εισαγωγή της οµαδοσυνεργατικής µάθησης ως µορφής διδασκαλίας (Μπιρµπίλη, 2005). Επιδιώξαµε, λοιπόν, να κατακτήσουν τα παιδιά δεξιότητες επικοινωνίας, καλής συνεργασίας, ενσυναίσθησης µέσα από την ενασχόληση τους µε οµαδικά παιχνίδια, οµαδικές κατασκευές, θεατρικό παιχνίδι, µαγειρική, κ.λπ. (Κακανά κ.ά., 2005). Επίσης, στο επίπεδο της οµαδοσυνεργατικής µάθησης ως µορφής διδασκαλίας, αξιοποιούσαµε σε καθηµερινή βάση προβλήµατα και συγκρούσεις που προέκυπταν µεταξύ των παιδιών, στην κατεύθυνση επίλυσής τους µε δηµιουργικό και θετικό τρόπο (Γκλιάου, 2005). Η αξιολόγηση δε, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε όλες της τις µορφές (αρχική ή διαγνωστική, σταδιακή ή διαµορφωτική και τελική ή συνολική), είχε ως στόχο την ανατροφοδότηση και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συνετέλεσε σηµαντικά στην επιτυχή έκβαση του προγράµµατος. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η εφαρµογή και η αξιολόγηση ενός σχεδίου εργασίας µε θέµα: "Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων", κατά τη διάρκεια του οποίου, τα παιδιά σχεδίασαν µε την υποστήριξη των νηπιαγωγών την πορεία της έρευνας, συζήτησαν και πήραν αποφάσεις καθοριστικές για την εξέλιξη του project. Οι βιωµατικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν, ενθάρρυναν τη συµµετοχή, την πρωτοβουλία, τη συνεργασία, τη δηµιουργικότητα, το διάλογο και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο εργασίας των παιδιών σε µικρές οµάδες (Κακανά & Καζέλα, 2003 Κακανά κ.ά., 2005). Παρουσίαση του προγράµµατος Στο πρόγραµµα αυτό, που εφαρµόστηκε τη σχολική χρονιά , συµµετείχαν 16 νήπια από το 1ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω, το οποίο ήταν το πρώτο και µοναδικό νηπιαγωγείο που συµµετείχε στην εφαρµογή Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας, και παράλληλα µε την πιλοτική εφαρµογή της

3 540 Ευέλικτης Ζώνης. Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος ήταν έξι µήνες, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο. Εφαρµόστηκε η µέθοδος project και η προσέγγιση του θέ- µατος έγινε διαθεµατικά -διεπιστηµονικά. Σκοπός του προγράµµατος ήταν να γνωρίσουν τα νήπια τις διατροφικές συνήθειες των Αρχαίων Ελλήνων καθώς επίσης και τους τρόπους πρόληψης, διατήρησης και προαγωγής της υγείας. Στόχοι. Οι στόχοι του προγράµµατος ήταν να συγκρίνουν τα παιδιά τις διατροφικές συνήθειες των Αρχαίων Ελλήνων µε τις σηµερινές διατροφικές µας συνήθειες, έτσι ώστε µέσα από αυτή τη σύγκριση: (α) να µάθουν να τρώνε υγιεινές τροφές και γενικότερα να αποκτήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες, (β) να µπορέσουν να αναγνωρίζουν και να ταξινοµούν τις τροφές σε οµάδες (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταµίνες, λίπη, (γ) να µάθουν την θρεπτική αξία των τροφών και τη συµβολή τους στην ισορροπία του ανθρώπινου οργανισµού, (δ) να µάθουν για την αξία της µεσογειακής διατροφής που τελικά έχει τις ρίζες της στην, (ε) να γνωρίσουν παραδοσιακές γεύσεις και γεύσεις από την, (στ) να µπορέσουν να καταστρώνουν ι- σορροπηµένο διαιτολόγιο, (ζ) να προτείνουν εφικτούς τρόπους διατροφής στο άµεσο περιβάλλον τους, (η) να εξασφαλίσουν οι εκπαιδευτικοί την ενεργό συµµετοχή των µαθητών και να εστιάζουν στην απόκτηση εκείνων των διατροφικών συνηθειών που θα τους αποφέρουν µυαλό δυνατό σε σώµα γερό. Α' Φάση: Αναζήτηση και διερεύνηση του θέµατος Αφορµή για την επιλογή αυτού του θέµατος ήταν o Αρχαιούλης, ένα κέρινο ο- µοίωµα που έφερε ένα παιδί στην τάξη. Κατά τη διάρκεια παράστασης κουκλοθέατρου, που οργανώσαµε για να διερευνήσουµε τις γνώσεις τους γύρω από την αρχαία Ελλάδα, τα νήπια ενθουσιάστηκαν µε τον Αρχαιούλη. Είχαν πολλές ερωτήσεις για αυτόν. Ήθελαν να µάθουν γιατί ήταν έτσι ντυµένος, αν πήγαινε σχολείο, πού έµενε, γιατί ήταν τόσο γερός και δυνατός. Εκείνος τους απάντησε ότι έτρωγε υγιεινά φαγητά και πως γυµναζόταν. Και τότε εκείνα τον ρώτησαν ποια ήταν τα υγιεινά φαγητά που έτρωγαν οι Αρχαίοι Έλληνες, πώς τα µαγείρευαν, τι σκεύη χρησιµοποιούσαν, κ.λπ.. Το ενδιαφέρον των νηπίων για τους αρχαίους Έλληνες και τη διατροφή τους φάνηκε και στις ζωγραφιές που έκαναν, όταν µετά τη χαλάρωση τούς ζητήσαµε να µας ζωγραφίσουν τι είχαν δει στο όνειρό τους. Β' Φάση: Σχεδιασµός της δράσης Στη φάση αυτή ρωτήσαµε τα νήπια τι θα ήθελαν να κάνουν προκειµένου να διερευνήσουν το θέµα. Οι προτάσεις των νηπίων οµαδοποιήθηκαν και καταγράφηκαν σε ιστόγραµµα (Βλ. Σχήµα 1), που παρέµεινε σε εµφανές σηµείο της τάξης, έτσι ώστε, να µπορούµε να ανατρέχουµε οποιαδήποτε στιγµή κρινόταν απαραίτητο, τόσο στη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδιασµού όσο και στη φάση της αξιολόγησης όπου θα γίνονταν και οι τελικές συγκρίσεις. Από τις συζητήσεις µε τα νήπια προέκυψε και η ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη των εξής θεµάτων: το ψωµί, η ελιά και το λάδι, το κρασί, το µέλι, το κρέας, τα πουλερικά και το κυνήγι, το ψάρι, το γάλα, το τυρί και το γιαούρτι, το αυγό, τα όσπρια και οι ξηροί καρποί, τα φρούτα και τα λαχανικά, τα µπαχαρικά και τα αρωµατικά φυτά και, τέλος, τα συµπόσια. Γ' Φάση: Υλοποίηση του σχεδιασµού Λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των νηπίων, οργανώσαµε δραστηριότητες τις οποίες εντάξαµε στις γνωστικές περιοχές του νέου αναλυτικού προγράµµατος (Υ- ΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002), καταγράφοντας τες σε ιστόγραµµα (Βλ. Σχήµα 2). Στη συνέχεια, παραθέτουµε τις σηµαντικότερες από αυτές ανά γνωστική περιοχή.

4 541 Σχήµα 1. Ιστόγραµµα των προτάσεων των παιδιών Να κάνουµε διάφορες κατασκευές Να µάθουµε τι φαγητά έτρωγαν οι Αρχαίοι Έλληνες Να επισκεφτούµε ένα µουσείο Να ακούσουµε µουσική από την Να ζωγραφίσουµε Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων Να βρούµε και να µαγειρέψουµε συνταγές από την Να διαβάσουµε ιστορίες Να επισκεφθούµε εστιατόρια µε φαγητά από την Γλώσσα Προφορική Επικοινωνία και Ακρόαση: Τα νήπια συνέθεσαν το δικό τους παραµύθι µε τίτλο: "Το καραµελόνειρο". Εµπλούτισαν το λεξιλόγιό τους µε νέες λέξεις (ανάκλιντρα, αµφορείς κ.ά.). Αναλύσαµε και έµαθαν: (α) αρχαία ρητά όπως: "Παν µέτρον άριστον", "Νους υγιής εν σώµατι υγιεί", (β) παροιµίες όπως: "Ένα µήλο την ηµέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα", "Ο πεινασµένος στον ύπνο του καρβέλια ονειρεύεται", "Όποιος κάηκε στο κουρκούτι, φυσάει και το γιαούρτι", "Αγάλι-αγάλι γίνεται η α- γουρίδα µέλι", (γ) εκφράσεις όπως: "Φάγαµε µαζί ψωµί κι αλάτι", "Προσφέρω κλάδον ελαίας", "Βάζω νερό στο κρασί µου", (δ) λαχνίσµατα όπως: "Παραµύθι, µύθι - µύθι το κουκί και το ρεβίθι ", (ε) αινίγµατα που λέγονταν κατά τη διάρκεια του συ- µποσίου: "Αν δεν πεις τίποτα, λες τ όνοµά µου µα αν προφέρεις το όνοµά µου ω τι θαύµα! Τότε θα µε µαντέψεις" (η σιωπή), "Όταν µε κοιτάς σε κοιτώ κι εγώ, µα δεν σε βλέπω γιατί δεν έχω µάτια όταν µιλάς, κοιτάζοντάς µε, ανοίγω κι εγώ το στόµα και κινώ τα χείλη, αλλά σιωπηλά, γιατί φωνή δεν έχω" (Ο καθρέφτης), αλλά και σύγχρονα όπως: "Χίλιοι µύριοι καλογέροι σ ένα ράσο τυλιγµένοι" (το ρόδι), "Πράσινος πύργος, κόκκινα σπιτάκια, µέσα κατοικούνε µαύρα παιδάκια" (το καρπούζι), (στ) γλωσσοδέτες όπως: "Η συκιά µας η διπλή", "Ανέβα κατέβα", (ζ) ποιήµατα όπως: "Η ελιά" του Παλαµά, "Ντίλι-ντίλι-ντίλι" (δηµοτικό) και (η) λογοτεχνικά κείµενα όπως: "Το καρβελάκι" και "Το γογγυλάκι» του Τολστόι και άλλα. Ανάγνωση. Εντοπίσαµε µαζί µε τα νήπια και διαβάσαµε τα ονόµατα ορισµένων ειδών διατροφής σε ετικέτες, συνταγές, βιβλία, κ.λπ.. Γραφή και Γραπτή Έκφραση. Τα νήπια, µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού, έγραψαν: πρόσκληση στη γιαγιά Βάγγιω (γιαγιά ενός νηπίου), για να έρθει να τους δείξει πώς ζυµώνει το ψωµί µε τον παραδοσιακό τρόπο, καθώς και ονόµατα διαφόρων ειδών διατροφής και συνταγές (παρασκευής ψωµιού κ.ά.). Μαθηµατικά. Τα νήπια, µέσα από βιωµατικές και αναπαραστασιακές δραστηριότητες, προσέγγισαν τις εξής προµαθηµατικές έννοιες: οµαδοποιήσεις (σπόρων δηµητριακών, ανάλογα µε το είδος, το µέγεθος και το χρώµα τους), αντιστοιχίσεις (αυγά µε αυγοθήκες, άτοµα µε ανάκλιντρα σε αναλογία 2:1, κ.λπ.), σειροθετήσεις, καταµετρήσεις ποσοτήτων (ζύγισαν το αλεύρι που θα χρησιµοποιούσαν για να φτιάξουν το ψωµί) και απαριθµήσεις (µέτρησαν σπόρους οσπρίων και δηµητριακών) και γνωριµία µε τα γεωµετρικά σχήµατα και στερεά σώµατα.

5 542 Σχήµα 2. Ιστόγραµµα για τον εκπαιδευτικό Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση Επισκέψεις Έρευνα συλλογή πληροφοριών Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων Εποχικές δραστηριότητες ιατροφική αξία Ιστορία Μυθολογία Θρησκευτικές παραδόσεις (αρχαίες και χριστιανικές) Μαθηµατικά Οµαδοποιήσεις Καταµετρήσεις ποσοτήτων Αντιστοιχίσεις Σειροθετήσεις Γεωµετρικά σχήµατα και Στερεά σώµατα Μελέτη Περιβάλλοντος Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση Πειράµατα Γνωριµία µε ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς Ανάγνωση Ονόµατα Ειδών ιατροφής Συνταγές Προφορική Επικοινωνία συζήτηση παροιµίες εκφράσεις ποιήµατα ρητά αινίγµατα Γλώσσα Η ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Πληροφορική ιαδίκτυο Μουσική Τραγούδια παραδοσιακά Άλλα παιδικά τραγούδια Ακρόαση µουσικής από την ηµιουργία Έκφραση Γραφή και γραπτή έκφραση Πρόσκληση Ονόµατα ειδών διατροφής Συνταγές ραµατική τέχνη ραµατοποιήσεις - Αθηνά και Ποσειδώνας - Ειρήνη - ήµητρα και Περσεφόνη κ.ά. Κουκλοθέατρο Θεατρικά παιχνίδια κ.ά. Εικαστικά Ζωγραφική Κολάζ Κατασκευές Πλαστική Φυσική Αγωγή Παραδοσιακά οµαδικά παιχνίδια Παραδοσιακοί χοροί Παντοµίµα

6 543 Μαθηµατικά Τα νήπια, µέσα από βιωµατικές και αναπαραστασιακές δραστηριότητες, προσέγγισαν τις εξής προµαθηµατικές έννοιες: οµαδοποιήσεις (σπόρων δηµητριακών, ανάλογα µε το είδος, το µέγεθος και το χρώµα τους), αντιστοιχίσεις (αυγά µε αυγοθήκες, άτοµα µε ανάκλιντρα σε αναλογία 2:1, κ.λπ.), σειροθετήσεις, καταµετρήσεις ποσοτήτων (ζύγισαν το αλεύρι που θα χρησιµοποιούσαν για να φτιάξουν το ψωµί) και απαριθµήσεις (µέτρησαν σπόρους οσπρίων και δηµητριακών) και γνωριµία µε τα γεωµετρικά σχήµατα και στερεά σώµατα. Πέρα από τα γνωστά γεωµετρικά σχήµατα, τα παιδιά γνώρισαν τον κύλινδρο (κουτί από γάλα), το πολύγωνο (κυψέλη της µέλισσας), το οβάλ (το σχήµα του αυγού) κ.ά., συσχετίζοντάς τα παράλληλα µε συσκευασίες διαφόρων ειδών διατροφής. Μελέτη Περιβάλλοντος Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση. Στα πλαίσια επεξεργασίας αυτής της γνωστικής περιοχής, πραγµατοποιήσαµε επισκέψεις, διενεργήσαµε έρευνα συλλέγοντας πληροφορίες και είχαµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε κάποιες από τις παραδόσεις µας. Αναλυτικότερα: Επισκεφθήκαµε ένα εργαστήρι αρχαϊκής τέχνης, όπου τα παιδιά (α) ενηµερώθηκαν από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου και, µέσα από αντίγραφα αγγείων και προβολή slides, γνώρισαν τα σκεύη και αντικείµενα (και τις ονοµασίες τους) που χρησιµοποιούσαν οι Αρχαίοι Έλληνες για την παρασκευή, συντήρηση και αποθήκευση των τροφί- µων τους, (β) έµαθαν για τα υλικά µε τα οποία έφτιαχναν αυτά τα αντικείµενα, (γ) γνώρισαν τον τρόπο µε τον οποίο τα διακοσµούσαν, (δ) ζωγράφισαν πάνω σε πήλινο πιάτο το µικρό ψαρά από τη Θήρα και πήραν µαζί τους το έργο τους. Μετά από ιδέα που µας έδωσε ο Αρχαιούλης, επισκεφθήκαµε εστιατόριο µε αρχαία ελληνική κουζίνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, δόθηκε στα παιδιά η ευκαιρία: (α) να ενηµερωθούν από την υπεύθυνη του εστιατορίου, καταγράφοντας τη συζήτηση µε δηµοσιογραφικό κασετόφωνο, (β) να δοκιµάσουν φαγητά, γλυκά και χυµούς από την, (γ) να πάρουν συνέντευξη από τον µάγειρα του ε- στιατορίου, (δ) να ακούσουν µουσική από την αρχαία Ελλάδα, (ε) να γνωρίσουν και να ενηµερωθούν για τα έπιπλα, αντικείµενα και τα σκεύη που χρησιµοποιούσαν οι Αρχαίοι Έλληνες (ανάκλιντρα, αγγεία, αµφορείς, ενδυµασίες), (στ) να δουν αναπαραστάσεις µε σκηνές από τη µυθολογία, και (ζ) να παίξουν στην αυλή του εστιατορίου το παραδοσιακό οµαδικό παιχνίδι τα αγαλµατάκια. Επιπλέον, παρακολουθήσαµε σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας την παράσταση Μύθοι του Αισώπου και καλέσαµε στο σχολείο µας τη γιαγιά Βάγγιω, για να µας δείξει πώς φτιάχνει ψωµί µε τον παραδοσιακό τρόπο. Τα παιδιά συµµετείχαν ενεργά σε όλη τη διαδικασία του ζυµώµατος. Επίσης καλέσαµε στο σχολείο κλόουν, που µας παρουσίασε ένα πρόγραµµα υγιεινής διατροφής. Το εποπτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από τα νήπια ήταν: βιβλία και περιοδικά, εικόνες από αγγεία και άλλα σκεύη και αντικείµενα, πληροφορίες από το ιαδίκτυο, βιντεοκασέτες, µουσικά cd και δίσκοι, συνταγές κ.ά. Επίσης, συγκέντρωσαν πληροφορίες χρησιµοποιώντας δηµοσιογραφικό κασετόφωνο και φωτογραφική µηχανή. Ακόµη, τα παιδιά έφεραν στο σχολείο παραδοσιακά σκεύη και αντικείµενα, ώστε και να τα γνωρίσουν όλοι. Οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνθηκαν για τη συλλογή πληροφοριών ή- ταν οι γονείς τους, ο µάγειρας και η υπεύθυνη του εστιατορίου που επισκεφθήκαµε, οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου αρχαϊκής τέχνης, η γιαγιά Βάγγιω και ο κλόουν. Μέσα από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν, τα παιδιά ανέπτυξαν πνεύµα οµαδικότητας και συνεργασίας, ανέλαβαν πρωτοβουλίες και ενίσχυσαν την αυτοεκτίµησή τους. Φυσικό Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση. Οι δραστηριότητες που κάλυψαν αυτή τη γνωστική περιοχή περιελάµβαναν πειράµατα, µέσα από τα οποία τα παιδιά διαπίστω-

7 544 σαν: τις ιδιότητες του λαδιού, την καύση του κεριού, την αλλοίωση που υφίσταται το τσόφλι του αυγού από την κόκα-κόλα (πείραµα µε το οποίο προσπαθήσαµε να τα βοηθήσουµε να διαπιστώσουν τις καταστρεπτικές συνέπειες της κόκα-κόλα στα δόντια µας που, ως γνωστό, έχουν ίδια σύσταση µε το κέλυφος του αυγού), τις αλλοιώσεις των τροφίµων, όπως η µούχλα στο ψωµί (και µε παράλληλα αναφορά στη σχέση της µούχλας και της ανακάλυψης της πενικιλίνης από το Φλέµινγκ), τη διαδικασία ζύµωσης του ψωµιού κ.ά. Τα παιδιά είχαν επίσης την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς και να αντιληφθούν τη σηµασία τους στη διατροφή. Φύτεψαν σπόρους και παρατήρησαν την ανάπτυξή τους, δοκίµασαν µέλι από την κηρήθρα και έφτιαξαν στο σχολείο φυσικό χυµό πορτοκαλιού. ηµιουργία και Έκφραση Εικαστικά. Τα παιδιά κάλυψαν τις µαθησιακές επιδιώξεις αυτής της γνωστικής περιοχής µε (α) ατοµικές και οµαδικές ζωγραφιές (µε θέµατα όπως ο µικρός ψαράς από τη Θήρα, το λιοµάζωµα, η δηµιουργία των σκηνικών για την καλοκαιρινή γιορτή κ.ά.), (β) οµαδικές και ατοµικές κατασκευές (φούρνος, µέλισσα κ.ά.), (γ) κολάζ, όπως η πυραµίδα µεσογειακής διατροφής για παιδιά και τα σπιτάκια των τροφών (υδατανθράκων, πρωτεϊνών, λιπών κ.λπ.) και (δ) πλαστική (ατοµικές και οµαδικές δηµιουργίες -όπως αυγά, διάφορα φρούτα και λαχανικά- µε πηλό, µπαλάκια από γκοφρέ χαρτί ή αλουµινόχαρτο. ραµατική Τέχνη. Οι δραστηριότητες που κάλυψαν αυτή τη γνωστική περιοχή ήταν: δραµατοποιήσεις, ( Η αρπαγή της Περσεφόνης, Αθηνά και Ποσειδώνας, Ειρήνη του Αριστοφάνη, άφνη και Απόλλωνας ), κουκλοθέατρο, µε αυτοσχεδιασµούς ή µεταφορά σχετικών µύθων και παραµυθιών, και θεατρικό παιχνίδι µέσα από το οποίο τα παιδιά παρουσίασαν σκηνές από την αγορά της Αρχαίας Αθήνας, σκηνές συµποσίου, κ.ά. Μουσική. Τα νήπια άκουσαν µουσική από την αρχαία Ελλάδα, καθώς και διάφορα παιδικά και παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία, αφού τα έµαθαν, τα τραγούδησαν. Φυσική Αγωγή. Τα νήπια γνώρισαν και ευχαριστήθηκαν παραδοσιακά παιχνίδια και χορούς. Μερικά από τα παραδοσιακά παιχνίδια που παίξαµε ήταν ο καρβελάς, το ένα λεπτό κρεµµύδι και το µέλι-µέλι χύνεται. Χορέψαµε επίσης το ένα νερό κυρα- Βαγγελιώ, το µήλο µου κόκκινο, το χορό της τράτας κ.ά. Τέλος, τα παιδιά παρουσίασαν µε µιµητικές κινήσεις τον κύκλο του ψωµιού, το λιοµάζωµα και τον τρύγο. Πληροφορική. Στην γνωστική περιοχή της πληροφορικής, τα παιδιά µε τη βοήθεια των οικογενειών τους, αναζήτησαν στο ιαδίκτυο πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό, το οποίο έφεραν στο σχολείο και εµπλούτισαν µε αυτό τις αντίστοιχες γωνιές. ' Φάση: Αξιολόγηση Με την έναρξη του σχεδίου εργασίας, προχωρήσαµε σε µια αρχική, διαγνωστική αξιολόγηση, προκειµένου να διερευνήσουµε το επίπεδο των βιωµάτων, εµπειριών, γνώσεων και ενδιαφερόντων των παιδιών και να προσαρµόσουµε τις µαθησιακές διαδικασίες ανάλογα µε τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού. Αυτό το επιτύχαµε χρησιµοποιώντας την τεχνική της ιδεοθύελλας (brainstorming). Στη συνέχεια, και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου εργασίας, πραγµατοποιούσαµε σε τακτά χρονικά διαστήµατα (σταδιακή ή διαµορφωτική) αξιολόγηση, ώστε να έχουµε την ευχέρεια να εξακριβώνουµε τον βαθµό αφοµοίωσης και κατάκτησης των παρεχόµενων γνώσεων και δεξιοτήτων και να εντοπίζουµε τα θετικά και αρνητικά σηµεία, για να προβαίνουµε σε διορθωτικές παρεµβάσεις και ανατροφοδότηση του θέµατος. Αυτή η µορφή αξιολόγησης γινόταν µέσα από συζητήσεις µε τα παιδιά, προφορικές ερωτήσεις και διάφορα παιχνίδια γνώσεων. Η τελική αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε µε την ολοκλήρωση του θέµατος και έγινε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου, συζητήσεις και παιχνίδια ρόλων.

8 545 Παρουσίαση στους γονείς Για την παρουσίαση του προγράµµατος στους γονείς: (α) ανεβάσαµε θεατρική παράσταση, βασισµένη στο παραµύθι Το καραµελόνειρο, που το έγραψαν τα ίδια τα παιδιά, έφτιαξαν τα σκηνικά και το παρουσίασαν στην καλοκαιρινή µας γιορτή (κατά την οποία δόθηκε και αντίτυπο του παραµυθιού, που επίσης είχε εικονογραφηθεί από παιδιά), (β) δραµατοποιήσαµε την Ειρήνη του Αριστοφάνη, (γ) διοργανώσαµε συ- µπόσιο µε πιάτα και παραδοσιακά και από την, που ετοιµάστηκαν από τους γονείς και συνοδεύτηκαν µάλιστα και σπιτικό κρασί, (δ) κατά το συµπόσιο παρουσιάσαµε και δώσαµε σε όλους τους γονείς βιβλίο µε τις συνταγές των φαγητών που προσφέρθηκαν, (ε) διοργανώσαµε έκθεση µε τις εργασίες των παιδιών και φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητες όλης της χρονιάς, (στ) φτιάξαµε εφηµερίδα µε κείµενα, φωτογραφίες και ζωγραφιές των παιδιών για τα θέµατα που ασχοληθήκαµε, και (ζ) φτιάξαµε και µοιράσαµε βιντεοκασέτα, τρίωρης διάρκειας, µε στιγµιότυπα από όλες τις δραστηριότητες που έγιναν στο νηπιαγωγείο. Στο Σχήµα 3, παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες από τις δραστηριότητες που υλοποιήσαµε καθ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των δραστηριοτήτων του. Σχήµα 3. Κυριότερες δραστηριότητες κατά διάρκεια του προγράµµατος ιοργάνωση έκθεσης - Φωτογραφικό υλικό - Κατασκευές - Βιβλίο µε συνταγές από την - Βιντεοκασέτα ιοργάνωση συµποσίου - Συνταγές από - Παραδοσιακές συνταγές - Σπιτικό κρασί Επισκέψεις - Εργαστήρι Αρχαϊκής Τέχνης - Εστιατόριο Αρχαίων Γεύσεις - Θεατρική παράσταση Αισώπου Μύθοι Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων Παρασκευάσµατα - Ψωµί - Χυµός - Γλυκό µε µέλι και ξηρούς καρπούς ραµατοποιήσεις - Η αρπαγή της Περσεφόνης - Αθηνά και Ποσειδώνας - Ειρήνη του Αριστοφάνη - Εφηµερίδα - Παραµύθι Το καραµελόνειρο Κατασκευές - Ζωγραφική - Κολάζ - Χαρτοκοπτική - Πλαστική Συζήτηση και συµπεράσµατα Φτάνοντας στο τέλος της σχολικής χρονιάς, µέσα από τις καταγραφές των γεγονότων και την ανάλυση των δεδοµένων, αναδείχτηκαν τα πολλαπλά οφέλη που αποκό- µισαν τα παιδιά. Το θέµα, µε τη συνεχή ανατροφοδότηση, διατήρησε αµείωτο το ενδιαφέρον τους, προσφέροντάς τους ευχαρίστηση και χαρά. Η ανάπτυξη πνεύµατος οµαδικότητας και συνεργασίας, η ανάληψη εκ µέρους τους πρωτοβουλιών, η καλλιέργεια της φαντασίας τους, η ενίσχυση της αυτοεκτίµησής τους, η εξάσκηση των δεξιοτήτων τους ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους, η διεύρυνση των γνώσεών τους για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό, ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου τους (µε λέξεις όπως: ανάκλιντρα, αγγεία, αγγειοπλάστης, αρχαιολόγος), η γνωριµία τους µε τις διάφορες οµάδες τροφίµων και τα παραδοσιακά φαγητά και η ευαισθητοποίηση τους τα οδήγησαν στη σταδιακή αλλαγή της στάσης τους για θέµατα διατροφής και στην υιοθέτηση, σιγά-σιγά, νέων διατροφικών συνηθειών, συγκεκριµένα της µεσογειακής δίαιτας. Αυτό άλλωστε αναδείχτηκε και από τις απαντήσεις των γονέων, στο ερωτηµατολόγιο που τους απευθύναµε. H συνεργασία µε τους γονείς ήταν ιδιαίτερα εποικο-

9 546 δοµητική. Είχαν ενεργό συµµετοχή σε όλες τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του νηπιαγωγείου (επισκέψεις, θεατρικές παραστάσεις), συγκεντρώνοντας όχι µόνο πολύτιµο υλικό για τις δραστηριότητές µας, αλλά και συνεισφέροντας προσωπικά, µε οποιονδήποτε τρόπο (ράψιµο στολών, βοήθεια στη διοργάνωση του συµποσίου). Γενικά, θεωρούµε ότι οι σκοποί και στόχοι που θέσαµε, επιδιώχθηκαν. Πρόσθετα, η ενασχόληση µε το πρόγραµµα αυτό µας επιτρέπει να διατυπώσουµε την άποψη ότι θέµατα Αγωγής Υγείας, και πιο συγκεκριµένα διατροφής, µπορούν αβίαστα να περάσουν στα παιδιά, µέσα από τη βιωµατική - επικοινωνιακή µάθηση και να συντελέσουν έτσι στην απόκτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών στην προσχολική ηλικία. Η µέθοδος project µπορεί άνετα να εφαρµοστεί σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα το νηπιαγωγείο, έχοντας στη διάθεσή του ένα ευέλικτο αναλυτικό πρόγραµµα, αφήνει πολύ χώρο για έντονη δραστηριοποίηση του εκπαιδευτικού, αλλά και για αυτόνοµη δράση (Χρυσαφίδης, 2004). Ακόµη, µπορεί να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να δράσουν σε ποικίλες καταστάσεις και να εκτιµήσουν τις δυνατότητές τους κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούµε είναι ότι, κατά την εφαρµογή του project, το ζητούµενο δεν είναι αν και κατά πόσο τηρήθηκαν τυπικά οι επιµέρους φάσεις, αλλά αν η εµφάνισή τους ήταν ουσιαστική στη λύση των προβληµάτων που απασχόλησαν την οµάδα. ιαφορετικά, η µέθοδος project θα µεταβληθεί σε µια τυποποιηµένη διαδικασία, χάνοντας τη χαρά και τη ζωντάνια που της προσδίδουν ο αυθορµητισµός και οι πρωτοβουλίες. Βιβλιογραφία Γιαννίκου-Ρώτα, Ε. (2004). Η διατροφή από τη νεογνική µέχρι την εφηβική ηλικία. Στο Π. Τούτουζας (Επιµ.), 14 γιατροί συµβουλεύουν για δίαιτα και διατροφή. Αθήνα: Κάκτος. Γερµανός,. (2002). Οι τοίχοι της γνώσης: Σχολικός χώρος και εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Γκλιάου, Ν. (2005). ΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο. Παιδαγωγικά χαρακτηριστικά και εκπαιδευτική πράξη. Στο ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, Επιµόρφωση Σχολικών Συµβούλων και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Προσχολικής Εκπαίδευσης στα νέα Προγράµµατα Σπουδών και στα νέα βιβλία [Φάκελος υλικού]. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. αφέρµου, Χ., Κουλούρη, Π., & Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασµοί - ηµιουργικά περιβάλλοντα µάθησης. Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεως ιδακτικών Βιβλίων. Κακανά,. Μ., & Καζέλα, Κ. (2003). Πειραµατικές δραστηριότητες των φυσικών επιστηµών µέσω της εργασίας σε οµάδες: Η περίπτωση του µαγνητισµού. Ερευνώντας τον Κόσµο του Παιδιού, 5, Κακανά,. M., Καζέλα, Κ., & Ανδριοπούλου, Γ. (2005). "Οι δεινόσαυροι": ιαθεµατικό σχέδιο εργασίας (project) µέσω της οµαδοσυνεργατικής µεθόδου. Στο. Γερµανός, Κ. Μπίκος, Μ. Μπιρµπίλη, Ε. Παναγιωτίδου, & Κ. Μπότσογλου (Επιµ.), Η διαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας και της µάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία (σ ). Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΟΜΕP, Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Ματσαγγούρας, Η. (2002). Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση: Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης. Μπιρµπίλη, Μ. (2005). Η οµαδοσυνεργατική µάθηση στο νηπιαγωγείο. Μακεδνόν, 14, Παπανικολάου, Ρ. (1999). Οργάνωση και διαµόρφωση του χώρου στο νηπιαγωγείο (3η έκδ.). Αθήνα: Καστανιώτης. Τούντας, Γ. K. (1988). Μεθοδολογία αγωγής υγείας: Μέθοδοι επικοινωνίας. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 5, Τούντας, Γ. Κ. (2006). Προαγωγή υγείας. Ανακτήθηκε την 1η Ιουλίου 2007, από την Πύλη του Α- σκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στη διεύθυνση: ΥΠΕΠΘ/ΠΙ. (2002). ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και Προγράµµατα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ραστηριοτήτων. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Χρυσαφίδης, Κ. (2003). Το ιαπολιτισµικό Νηπιαγωγείο: θεωρία και πράξη. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Κέντρο ιαπολιτισµικής Αγωγής. Χρυσαφίδης, Κ. (2004). Βιωµατική - επικοινωνιακή µάθηση: Η σύγχρονη εκδοχή της µεθόδου project. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 37, World Health Organisation. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion. Retrieved July 1, 2007, from

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δεκέµβριος2012-Απρίλιος 2013 Υπεύθυνη Προγράµµατος Αθηνά Τρέλλη «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Με το ξεκίνηµα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Κουτή Μαρία, Σχολική Σύµβουλος Π. Α., M.Ed Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Φορέας Υποδοχής και Εκπαίδευσης : 9 ος Παιδικός Σταθμός Δ.Βύρωνα Διεύθυνση : Βορείου Ηπείρου 7 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2107665016 Ονοματεπώνυμο: Xhafa Rovena ΑΜ: 20845 9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08

Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08 Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08 Τα νήπια ΟΙ ΜΗΛΙΤΣΕΣ Δάϊου Εμμανουέλα Παπαγεωργίου Αριάδνη Μπιτέρνα Ελένη Ιτσκάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 19-09-2007 Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Με την επιστημονική ευθύνη του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ 9 η : ΟΜΑΔΑ ΑΜΥΛΟΥ

ΗΜΕΡΑ 9 η : ΟΜΑΔΑ ΑΜΥΛΟΥ ΗΜΕΡΑ 9 η : ΟΜΑΔΑ ΑΜΥΛΟΥ Συζήτηση σχετικά με τα τρόφιμα που ανήκουν στην ομάδα του αμύλου Παροχή φωτοτυπιών με διαφορετικά ασπρόμαυρα σχέδια γαλακτοκομικών και αμυλούχων τροφίμων για να αναγνωρίσουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!!

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Καραπά Βασιλική Προϊσταμένη και Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Τρικάλων Ε-mail:vasilikikarapa@gmail.com Αλεξοπούλου Άννα Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: «Οι πρώτες μας εμπειρίες στο επάγγελμα της Νηπιαγωγού στα προσχολικά κέντρα του Δήμου Ροδίων Ροδιακή Έπαυλη»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: «Οι πρώτες μας εμπειρίες στο επάγγελμα της Νηπιαγωγού στα προσχολικά κέντρα του Δήμου Ροδίων Ροδιακή Έπαυλη» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Οι πρώτες μας εμπειρίες στο επάγγελμα της Νηπιαγωγού στα προσχολικά κέντρα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» Σχολικό έτος 2006-07

«ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» Σχολικό έτος 2006-07 «ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» Σχολικό έτος 2006-07 ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιβ.Εκπ/σης Εθνικό Δίκτυο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» του Κ.Π.Ε Νάουσας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Νηπ/γείο Καλυβίων Ν. Πέλλας Νηπ/γείο Αγγελοχωρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής

Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής Η Πυραμίδα Υγιεινής Διατροφής είναι ένας απλός, εικονικός τρόπος για να κατανοήσει κανείς πώς να τρέφεται σωστά σε καθημερινή βάση. Η εικονική αναπαράσταση βοηθά στο να

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 207 «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κανελλοπούλου Ελένη Μαθηματικός / δασκάλα Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Νικητοπούλου Δήμητρα Δασκάλα 5 ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων Τάξη Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Κυκλοφοριακή Αγωγή» Σκοπός : Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να μυήσει το παιδί στους βασικούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της υφαντικής στο πλαίσιο της δράσης Πηνελόπη-Ghandi

Διδασκαλία της υφαντικής στο πλαίσιο της δράσης Πηνελόπη-Ghandi ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Ε - ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Διδασκαλία της υφαντικής στο πλαίσιο της δράσης Πηνελόπη-Ghandi ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο παρακάτω σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» Υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί: ΙΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2010-2011 ΑΦΟΡΜΗΣΗ: Αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ Δημοτικό- Νηπιαγωγείο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Πρασίνου Λόφου 49-51, 14122 Ηράκλειο Αττικής. Τηλ. 2102816222, 2102810630. Fax 2102830780 Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μαθητές: Σαγιόγλου Σάββας,Ορφανίδου Μαρία, Πλατής Βασίλης, Μπορμπόκη Αγγελική, Νουλίκα Μαρία, Τριανταφυλλίδης Ιωσήφ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μαθητές: Σαγιόγλου Σάββας,Ορφανίδου Μαρία, Πλατής Βασίλης, Μπορμπόκη Αγγελική, Νουλίκα Μαρία, Τριανταφυλλίδης Ιωσήφ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μαθητές: Σαγιόγλου Σάββας,Ορφανίδου Μαρία, Πλατής Βασίλης, Μπορμπόκη Αγγελική, Νουλίκα Μαρία, Τριανταφυλλίδης Ιωσήφ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κ. Ελένη Κοκκίνου Σχολικό Έτος: 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙ & ΓΛΩΣΣΑ. Προφορική επικοινωνία

ΠΑΙΔΙ & ΓΛΩΣΣΑ. Προφορική επικοινωνία Η ελιά ένα κομμάτι από τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στη Μεσόγειο, παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης και φιλίας των λαών μας συντροφεύει, μας θρέφει, μας διδάσκει μας ευεργετεί! Στους χονδρούς ροζιασμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ''ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ'' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΠΠΑ.ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ''ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ'' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΠΠΑ.ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ''ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ'' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΠΠΑ.ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ:ΜΠΙΣΤΙΧΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ:25 (12 ΝΗΠΙΑ,13 ΠΡΟΝΗΠΙΑ) 1/11/2012 Ερέθισμα,αρχικές ιδέες των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Τμήμα 1 ου Νηπιαγωγείου Καλλονής και Τμήμα Ένταξης Νηπιαγωγείου Καλλονής ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Συντονίζει και οργανώνει η Πατιού Ιωάννα ΜΥΤΙΛΗΝΗ

1 ο Τμήμα 1 ου Νηπιαγωγείου Καλλονής και Τμήμα Ένταξης Νηπιαγωγείου Καλλονής ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Συντονίζει και οργανώνει η Πατιού Ιωάννα ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1 ο Τμήμα 1 ου Νηπιαγωγείου Καλλονής και Τμήμα Ένταξης Νηπιαγωγείου Καλλονής ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Συντονίζει και οργανώνει η Πατιού Ιωάννα ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2007 1 ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Η τέχνη σημαντικό κομμάτι της ζωής,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Τποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Τγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Τποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Τγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Τποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Τγείας Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Περιλαμβάνει: Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ»

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευέλικτη ζώνη 2013-2014 2014 Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη «χώμα και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: ζούσε ο Μίνωας,ο Δαίδαλος έφτιαξε το παλάτι, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν: Οι αιτίες που κάνουν ένα πρόγραµµα αγωγής υγείας µε θέµα τη διατροφή αναγκαίο Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος:

Τίτλος προγράμματος: ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ισορροπημένη διατροφή Η αξία του πρωινού» Τάξη: Ε Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2012-13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, 2010 Λοΐζου, Ε. κ Παπαδημήτρη-Καχριμάνη, Χ. 1 ΔΟΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ. Σχέδιο Βελτίωσης του Σχολείου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ. Σχέδιο Βελτίωσης του Σχολείου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Σχέδιο Βελτίωσης του Σχολείου Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2013-2014 αποφασίσαμε να δώσουμε έμφαση στα πιο κάτω θέματα: 1. Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ενότητα: ιατροφή (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δάσκαλος : Μιαρίτης Στυλιανός ΥΠΕΠΘ ΕΙΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΠΡΑΞΗ 2.4.3.α) ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΣΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3 Ο,7 Ο,8 Ο,12 Ο,15 Ο,16 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3.14 Συνεργατική µάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της µεθόδου στο νηπιαγωγείο

3.14 Συνεργατική µάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της µεθόδου στο νηπιαγωγείο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 365 3.14 Συνεργατική µάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της µεθόδου στο νηπιαγωγείο Γραµµατική Σαµαρά Νηπιαγωγός Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται έντονοι προβληµατισµοί σχετικά µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙ, ΓΛΥΚΥΤΑΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙ, ΓΛΥΚΥΤΑΤΟ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙ, ΓΛΥΚΥΤΑΤΟ Σχολική χρονιά 2008-2009 Υπεύθυνες νηπιαγωγοί Σαββίδου Ιωάννα Βέλκου Βασιλική Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό Σιαλβέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ... Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... ΓΡΑΦΕΙΟ... ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ...

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ... Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... ΓΡΑΦΕΙΟ... ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ... ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία... Σχ. Έτος:.... Αριθ. Πρωτ.... ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ... Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... ΓΡΑΦΕΙΟ.... ΤΗΛ... ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ..........

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφήστηνκουζίνα καιστοσπιτικόφαγητό Μεοδηγότοβιβλίο 20 σεφ, 11 µαµάδεςκιεγώ 111 συνταγές και ιδέες διατροφής για παιδιά ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ Ιανουάριος 2011 Μαγειρεύοντας για τα παιδιά καιγιαόλητην οικογένεια!

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ 479 5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Μαρία Βαρυπάτη, Στέλλα Τσέλιου, Μαρία Βαδέκα, Κατερίνα Κετεντζόγλου, Πένυ Κουτσάκη Νηπιαγωγοί, Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Στέλλα Λύκου-Κολτσάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε. 103-112_22ENOTHTA5 4/3/2013 12:35 µµ Page 103 ENOTHTA 5 ENOTHTA 5 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (Άτομο - Άνθρωπος) Ένας «χάρτης» από λέξεις μυς αρθρώσεις σκελετό άλλα όργανα: μάτια, έχει έχει έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μπιτσάκου Μαρίκα Κύπρου 23, 20100, Κόρινθος e-mail: mbitsakou@sch.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Η θάλασσα είναι ένας κόσµος χαρισµένος σε εκείνους που µπορούν να αφουγκράζονται την εσωτερική µουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΔΙ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΚΤΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΟ ΡΟΔΙ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΚΤΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟ ΡΟΔΙ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΚΤΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Το πρόγραμμα μας είχε ποικίλους γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στόχους. Εμπλέξαμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ενότητα: ιατροφή (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαιδευτικά Προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου για σχολικές ομάδες 2014-2015

Eκπαιδευτικά Προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου για σχολικές ομάδες 2014-2015 Eκπαιδευτικά Προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου για σχολικές ομάδες 2014-2015 Τι είναι το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο; Είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο κοινωφελούς χαρακτήρα με εκπαιδευτικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. λάδι Στη διατροφή εμπλέκονται οι γονείς, τα παιδιά, οι μάγειροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ο σύγχρονος ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Ψωμιά, Δημητριακά, Ρύζι και Μακαρόνια (6 με 11 μερίδες): Οι υδατάνθρακες παίζουν βασικό ρόλο σε όλα τα διαιτολόγια.

Διαβάστε περισσότερα

Westin Kids Club - Tennis Academy. Αθλητισμός-Υγεία-Xαρά-Δημιουργία

Westin Kids Club - Tennis Academy. Αθλητισμός-Υγεία-Xαρά-Δημιουργία Westin Kids Club - Tennis Academy Αθλητισμός-Υγεία-Xαρά-Δημιουργία Για ακόμη μια φορά το παιδικό Club του ξενοδοχείου The Westin Athens θα παραμείνει ανοιχτό και τους χειμερινούς μήνες περιμένοντας να

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής.

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής. ΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Η ιστορία του Κοµπιουτερούλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ερέθισµα για την εξοικείωση των παιδιών της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ νηπιαγωγοί: Αγγελική Ντέρτη Γιώτα Σταυροπούλου Αριθμός νηπίων: 17 Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας και οφείλουμε να το προστατέψουμε. Στο νηπιαγωγείο μας κάναμε μια

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

«Για ποια Ευρώπη μου μιλάτε, κυρία;»

«Για ποια Ευρώπη μου μιλάτε, κυρία;» Europe at Schools through Art and Simulation EuropeStARTS Δράση ΚΑ1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet Learning EU at Schools Επιμόρφωση 18 19 Ιανουαρίου 2014 Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Διεθνών κι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Κεφ. Ιο ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 18 1.1. Επιλογή των τροφών 19 1.2. Τα θρεπτικά στοιχεία 20 1.2.1. Πρωτεΐνες ή λευκώματα 21 1.2.2. Υδατάνθρακες ή σάκχαρα 22 1.2.3.

Διαβάστε περισσότερα

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής [CE312] Διδακτική της πληροφορικής Αντωνόπουλος Εμμανουήλ-Άρης Βασιλειάδης Βασίλειος Ελευθεριάδης Χαράλαμπος Θεοδωρίδης Αθανάσιος Παρασύρης Κωνσταντίνος Σκρέκα Λαμπρινή Τάτση Μαρία November 29, 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ιαιτολόγιο Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου

Θέμα: ιαιτολόγιο Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φακ.: 7.11.15.10/9 Τηλ.: 22809543 Φαξ: 22512783 e-mail: oloimero@schools.ac.cy ιευθυντές/ ιευθύντριες Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση»

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Σχολική χρονιά 2006-2007 Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Η υγεία, η ασφάλεια και η διατροφή είναι έννοιες αλληλοσχετιζόμενες. Η σχέση της διατροφής με την υγεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. Η νηπιαγωγός γράφει τη λέξη «δόντι» με μετράμε τις φωνούλες και τα γράμματα από τα οποία αποτελείται.

2. Η νηπιαγωγός γράφει τη λέξη «δόντι» με μετράμε τις φωνούλες και τα γράμματα από τα οποία αποτελείται. Φροντίζω τα δόντια μου Με αφορμή τη σαρακοστή και τα υγιεινά φαγητά, δίνουμε το έναυσμα στα παιδιά να μιλήσουν για τα δόντια τους, τι γνωρίζουν για αυτά και τι περισσότερο θα ήθελαν να μάθουν. Στόχοι Α

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία. Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία. Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ Ενότητα λογισμικού Τροφή Θρέψη Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. Στις αρχές του 20ου αιώνα ένας νομπελίστας ιατροφιλόσοφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ &

ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ & ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (Νοέµβριος 2007) ιάγραµµα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τύπος και µέθοδος: Ποσοτική έρευνα, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις, στα νοικοκυριά των ερωτώµενων

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 (διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) θα πραγματοποιούνται δωρεάν για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΎΛΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τρέφοµαι σωστά - Ζω µε υγεία 1.1 ιατροφή και Υγεία 1.2 ιατροφή και καρδιοαγγειακά νοσήµατα 1.2.1 Υπερλιπιδαιµία Υπερχοληστερολαιµία 1.2.2 Αρτηριακή πίεση - Υπέρταση 1.3 ιατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 ΜAΘΗΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ Κατά τη φετινή χρονιά στο σχολείο φοιτούν 62 παιδιά, 29 αγόρια και 33 κορίτσια. 35 30 25 20 15 10 5 0 ΠΛΗΘΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Οµάδα... Ονόµατα::...... ραστηριότητα 1 η Από το βιβλίο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας χάθηκε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού πολέµου. Εσείς αναλαµβάνετε να το γράψετε.

Διαβάστε περισσότερα