ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ : ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ Aξ. Γηαθάξπμεο: 33 / 2014 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο :ΜΠΑΚΟΤΛΑ Α. Σει : Fax : Γ/λζε :ΤΝ. ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΚ ΑΜΟ Δ- mail : ,69 Πξνυπνινγηζκφο: ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 16% Ζκεξνκελέα δηελϋξγεηαο δηαγσληζκνχ : 20/10 / 2014 Υξεκαηνδφηεζε: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Δ.Σ.Π.Α) Η ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΕΩ ΣΟΤ Ε.Σ.Π.Α. Ε ΠΟΟΣΟ 85% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Ε ΠΟΟΣΟ 15%. 1

2 Α Π Ο Φ Α Ζ Σν ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ Έρνληαο ππφςε: 1.- Σελ ππ αξηζ. Τ3/Γ.Π. νηθ / απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ζέκα «Έγθξηζε γηα ηελ πινπνίεζε Έξγσλ εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, ζηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ » κε ΑΓΑ : 4ΗΞΞΘ-Β. 2.- Σελ κε αξηζ. πξση.: νηθ 2825/ απφθαζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ζέκα «Έληαμε ηεο Πξάμεο Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» & Αζζελνθφξνπ κε θσδηθφ MIS ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κξήηε & Νήζνη Αηγαίνπ». 3.- Σελ κε αξηζ. πξση.: νηθ 2824/ απφθαζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ζέκα «Έληαμε ηεο Πξάμεο Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ- Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ ησλ ΠΗ/ΠΗΗ θαη ηνπ ΚΤ Καξινβάζνπ & Αζζελνθφξνπ ηνπ ΚΤ Καξινβάζνπ κε θσδηθφ MIS ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κξήηε & Νήζνη Αηγαίνπ». 4.- Σελ αξηζκ 6588/ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ αλαπιεξσηή ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ πθππνπξγνχ ΤΚΑ γηα «Έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο έηνπο 2011 κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηηο ινηπέο πεγέο θαη ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) » (ΦΔΚ 1650Β/ ). 5.- Σελ ππ αξηζ. πλεδξίαζε 1 ε /2014 ζέκα 5 ν απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηξφπν εθηέιεζεο ηνλ Γηεζλή Γεκφζην Αλνηρηφ Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή αλά Οκάδα Δηδώλ, γηα ηελ «Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο Παληειεάκσλ», ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ». 6.- Σελ κε αξηζ. 9814/ απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ζηνλ Πξσζππνπξγφ «Καζνξηζκφο εκεξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ 1222/Β/ ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ αξηζ / απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ζηνλ Πξσζππνπξγφ (ΦΔΚ 1393/Β/ ). 7.- Σελ ππ αξηζκ. ΓΤ6α/ νηθ.36932/ Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο «Σξφπνο θαη δηαδηθαζία είζπξαμεο θαη απφδνζεο παξαθξαηνχκελνπ πνζνζηνχ 2% θαηά ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο (αξ.3 Ν.3580/ 2007). 8.- Σνλ ππ αξηζκ. 1251/2011 (L 319/ ζει 43-44) Καλνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30εο Ννεκβξίνπ 2011 πνπ αθνξά ζηα λέα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, ηα νπνία εθαξκφδνληαη απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ

3 9.- Σελ ππ αξηζκ. 1098/ ΠΟΛ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα «Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ.3845 (ΦΔΚ 65/Α/ ) ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ζπληειεζηψλ Φ.Π.Α. απφ » Σν Ν. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 31/Α/ ), φπσο ηδηαίηεξα έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 8, παξ. 2 ηνπ Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/Α/ ) Σν Ν.3984/2011 «Γσξεά θαη κεηακφζρεπζε νξγάλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 150/Α/ ), άξζξν Σελ Κ.Τ.Α. Τ4α / νηθ / «Δλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ «ΑΓ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» θαη ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ΚΤ Ηθαξίαο» (ΦΔΚ 3486/ Β / ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαλαθνξά ζε θαζεζηψο δηαζχλδεζεο ησλ δχν λνζνθνκείσλ (ΦΔΚ 261/Α/ ) Σν Ν. 4052/2012 (ΦΔΚ 41/Α / ), άξζξν 7 πεξί κε έληαμεο ζην Π.Π.Τ.Τ. ησλ πξνκεζεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δ..Π.Α Σελ ππ αξηζκ. 2269/ εγθχθιην ηεο ΔΠΤ πεξί κε έληαμεο ζην Π.Π.Τ.Τ. ησλ πξνκεζεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δ..Π.Α. κε ΑΓΑ Β445Θ-ΧΧΒ 15.- Σν κε αξηζκ.πξση.287/ έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΤΤ & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πεξί επηβεβαίσζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο σο δηθαηνχρνπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ «Ο Άγηνο Παληειεήκσλ», ζηα έξγα ηεο πεξηφδνπ ηνπ ΔΠΑ Σν ππ αξ. πξση. νηθ / έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. ζρεηηθά κε ηε δηαβίβαζε ηεο Δπηρεηξεζηαθήο πκθσλίαο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Έξγσλ ΠΔΠ Τγείαο-Πξφλνηαο, πνπ ππεγξάθε ηελ απφ ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Σν αξηζ. Πξση.: 1700/ απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο ππ αξηζ. 48/ (ζέκα 1ν) ζπλεδξίαζεο ηεο Δ.Π.Τ. «Έγθξηζε ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο γηα εληαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ ησλ εηδηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφηππεο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο γηα είδε,πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ πφξνπο ηνπ ΔΠΑ Σν αξηζ. πξση. 7186/ έγγξαθν ηεο ΔΠΤ φπνπ δηαβηβάδεη απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο ππ αξηζκ 55/ (ζέκα 6) ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο θαηάξηηζεο πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ,(δπα ), ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη απφ ινηπέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο Σελ ππ αξηζ. 1Γ/ απφθαζε Γ. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» κε ΑΓΑ: Β4Χ946907Ξ-Β6Ε, ζην πιαίζην ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 8 ηνπ Δ.Π Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ «Ηαηξνηξερλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη πξνκήζεηα αζζελνθφξνπ Γελ. Ννζνθνκείνπ άκνπ» 20.- Σελ ππ αξηζ. 1/ απφθαζε Γ. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» κε ΑΓΑ: Β4Χ946907Ξ-7ΦΜ, ζην πιαίζην ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 8 ηνπ Δ.Π Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ «Ηαηξνηερλνινγηθφο θαη μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο Κέληξνπ Τγείαο Καξινβάζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ θαη αζζελνθφξν Κέληξνπ Τγείαο Καξινβάζνπ» Σελ ππ αξηζκ. Τ4β/Γ.Π /Φ 8γ2-112, Φ /5/2012 απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πεξί έγθξηζεο απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο πξνκήζεηαο 3

4 ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ «Άγηνο Παληειεήκσλ» κε ΑΓΑ: Β496Θ-ΦΚΝ Σελ ππ αξηζκ. πλεδξίαζε 1ε ζέκα 5 ν απφθαζε ηνπ Γ.. Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ «Άγηνο Παληειεήκσλ» έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Γηεζλή Γεκφζηνπ Αλνηρηνχ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή αλϊ ΟκΪδα Δηδψλ ηνπ Γηεζλά Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ «Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο Παληειεάκσλ», ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ» Σελ κε αξ. πξση. 6414/ Απφθαζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Β.Αηγαίνπ δηαηχπσζεο ζχκθσλεο γλψκεο γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ «Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ «Άγηνο Παληειεήκσλ», Κέληξνπ Τγείαο Καξινβάζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ». 24. Σελ κε αξ.πξση. 2272/ Απφθαζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Β.Αηγαίνπ ζρεηηθά κε ηελ 1 ε ηξνπνπνίεζε ηεο πξάμεο πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθνχ μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ ησλ ΠΗ/ ΠΗ θαη ηνπ Κ.Τγείαο Καξινβάζνπ θαη αζζελνθφξνπ ηνπ Κ.Τγείαο Καξινβάζνπ κε θσδηθφ MIS ζην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Κξήηε & θαη Νήζνη Αηγαίνπ». Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Δ Η 1- Γηεζλά Γεκφζην Αλνηθηφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκά, αλά Οκάδα Δηδώλ, γηα ηελ «Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ Άγηνο Παληειεάκσλ, ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ» πξνυπνινγηζκνχ ελφο εθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ είθνζη νθηψ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ νγδφληα ελλέα Δπξψ θαη εμήληα ελλέα ιεπηψλ ( ,69 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 16%. Σα αλσηέξσ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπλεκκέλα ΜΔΡΖ θαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Ζ ρακειφηεξε ηηκή ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΟΥΗ 2- Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ ζαξϊληα πϋληε(45) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.Δ.Δ.), δεδνκέλνπ φηη ε πξνθήξπμε θαηαξηίζηεθε θαη απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ηε κνξθή θαη ιεπηνκέξεηεο δηαβίβαζεο πνπ πξνβιέπνληαη 4

5 ζην Παξάξηεκα VIII, ζεκείν 3 ηνπ ΠΓ60/2007 θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή παξέρεη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξε πξφζβαζε ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηξηϊληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ζηνλ ειιεληθφ ηχπν. Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο απηήο δεκνζηεχεηαη θαη ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν. Οη ελ ιφγσ εκεξνκελίεο έρνπλ σο θάησζη : ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΠΗΖΜΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ 03./09/2014 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ (ΦΔΚ - ΣΔΤΥΟ Γ.Γ..) 12/09/2014 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ (ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ), 10/09/ ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Γεληθφ Ννζνθνκείν άκνπ «Άγηνο Παληειεήκσλ», πλ. Κεθαινπνχινπ 17, ΣΚ άκνο, άκνο, Διιάδα. ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ 17/10./2014 Παξαζθεπή 14.30κ.κ ΠξνζθνξΫο πνπ θαηαηέζεληαη ά πεξηϋξρνληαη ζηελ Τπεξεζέα κεηϊ ηελ παξαπϊλσ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα, εέλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξϋθνληαη απφ ηελ Τπεξεζέα πνπ δηελεξγεέ ηνλ δηαγσληζκφ ρσξέο λα απνζθξαγηζηνχλ. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ απηνχο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. 4- ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν άκνπ «Άγηνο Παληειεήκσλ», πλ. Κεθαινπνχινπ 17, ΣΚ άκνο, άκνο, Διιάδα. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ 20/10/2014 Γεπηέξα π.κ 5- Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ : α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. γ) ζπλεηαηξηζκνί 5

6 δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 6- Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο : «ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α «ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β «ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ «ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ «ΠΗΝΑΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε «ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ «ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΛΖΡΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 7- Οη δαπάλεο ζα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ «Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ Άγηνο Παληειεήκσλ, Κέληξνπ Τγείαο Καξινβάζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ Άγηνο Παληειεήκσλ, Κ. Τ. Καξινβάζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Κξήηε θαη Νήζνη Αηγαίνπ » ηεο ΑΔ / ΑΔΠ 2012ΔΠ θαη 2012ΔΠ Γηα ηελ παξαιαβή ηεο δηαθήξπμεο απαηηείηαη ε θαηαβνιή αληηηίκνπ είθνζη επξψ (20,00 ) επξψ. Οη παξαιακβάλνληεο ηελ δηαθήξπμε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Α.Α. πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε). 9.- ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ εγγξάθσο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία ζηελ δηεχζπλζε πνπ δίδεηαη ζην άξζξν 7.1 ηνπ παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζαο απφθαζεο δηαθήξπμεο) απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ ηηο πξψηεο εέθνζη δχν (22) εκϋξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ ΔΔΔΔ, δει κέρξη θαη ηελ 25/09/2014, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηηο επφκελεο δψδεθα (12) εκϋξεο απφ ηελ ιήμε απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο, δει έσο θαη ηελ 06/10/2014 Αηηάκαηα παξνράο πιεξνθνξηψλ ά δηεπθξηλέζεσλ πνπ ππνβϊιινληαη εθηφο ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ αλσηϋξσ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο εέλαη εθπξφζεζκα θαη δελ εμεηϊδνληαη. 6

7 10.- Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλνπλ: 1) Γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 2, πεξ (α) ηνπ ΠΓ118/2007, ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 2) Γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3548/2007, ηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα αλαθεξπρζεί αλάδνρνο. 3) Γηα ηε δεκνζίεπζε ζηελ Τπεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ηα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο Γηνηθεηάο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ Άγηνο Παληειεάκσλ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΑΓΚΟΤΖ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΔΗ :.... ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ Τπνγξαθά... 7

8 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Α/Α ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔ ΒΑΖ ΣHN ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ Μηθξνζθφπην (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Πνιπζξφλα Αηκνιεςίαο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φπγφθεληξνο Μηθξναηκαηνθξίηε (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φπγφθεληξνο σιελαξίσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φπγφθεληξνο Αζθψλ Φπρφκελε (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φπγείν πληήξεζεο Αληηδξαζηεξίσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φπγείν πληήξεζεο Αζθψλ Αίκαηνο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Έγρξσκνο Τπεξερνθαξδηνγξάθνο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) 12/θάλαινο Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Σξηθάλαινο Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Δμσηεξηθφο Απηληδσηήο κε βεκαηνδφηε(σφπνο Γεληθφ Ννζνθνκείν άκνπ «Άγηνο Παληειεήκσλ» ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΟΤ CPV ΠΟΟΣΖΣΑ (ΣΔΜ) ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 16% , , , , , , , , , , ,98 8

9 παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Μφληηνξ Παξαθνινχζεζεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ - Αλαηζζεζηνινγηθν Σκάκα) Φνξεηφ Παικηθφ Ομχκεηξν (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) πζθεπή Αλαξξνθήζεσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Νεπξνδηεγέξηεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Αλαηζζεζηνινγηθφ πγθξφηεκα Πιήξεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Μεράλεκα Αεξίσλ Αίκαηνο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Μφληηνξ Παξαθνινχζεζεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ Νεθξνινγηθφ Σκάκα) Χζκφκεηξν (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Αγσγηκφκεηξν (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Αλαπλεπζηήξαο Όγθνπ - Πηέζεσο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Μφληηνξ Παξαθνινχζεζεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ Μ.Δ.Θ.) Τπεξερνηνκνγξάθνο Φνξεηφο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Μφληηνξ Αηκνδπλακηθψλ Παξακέηξσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Τπεξερνηνκνγξάθνο Γεληθήο Υξήζεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φεθηαθφ Αθηηλνζθνπηθφ Μεράλεκα (Σφπνο , , , , , , , , , , , , , , ,00 9

10 παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φεθηαθφο Μαζηνγξάθνο Σχπνπ Β (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Όξγαλα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Μερ/ησλ Αθηηλ/θνχ Δξγ/ξίνπ (Πιήξεο Δμνπιηζκέλα) (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ν.Ϊκνπ) Κιίβαλνο Αηκνχ κε Αηκνγελλήηξηα (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Πιήξεο νδνληηαηξηθφ κεράλεκα (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Οδνληηαηξηθφ αθηηλνινγηθφ κεράλεκα επηηνίρην (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Δξγαιεηνζήθε 4 κέηξσλ κεηαιιηθή κε ληπηήξα (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Κιίβαλνο απηφθαπζηνο έσο 20 ιίηξα (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ νδνληηαηξηθφ) Κνκπξεζέξ Οδνληηαηξηθνχ κεραλήκαηνο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) χξηγγεο Carpile (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Μνρινί Chaumbret επζείο & θεθακκέλνη (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Μνρινί δίθελ Σαθ δεμηνί & αξηζηεξνί (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Φπγφθεληξνο κεγάιε (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Φπγφθεληξνο κηθξή (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) , ΔΣ , , , , , , , , , , , ,00 10

11 Μηθξνζθφπην δηνθζαικηθφ κε θσηηζκφ αινγφλνπ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Αλαθηλεηήξαο θηαιηδίσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Απηνληζηήο λεξνχ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Πνιπζξφλα αηκνιεςίαο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) χζηεκα ςεθηαθήο αθηηλνγξαθίαο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Αθηηλνινγηθφ κεράλεκα θνξεηφ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Γηαθαλνζθφπην δηπιφ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Πνδηέο αθηηλνπξνζηαζίαο (νιφθιεξε) (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Πνδηέο αθηηλνπξνζηαζίαο (κηζή) (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) πζθεπή αλάλεςεο Ambu (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Φνξεηφ βαιηηζάθη Ά Βνεζεηψλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Σζάληα ηαηξηθή Υεηξφο Πιάηεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Λαξπγγνζθφπην(Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Ζιεθηξνληθφ πηεζφκεηξν νμχκεηξν (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Ομχκεηξα δαθηχινπ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Γηαγλσζηηθφ ζέη σην νθζαικνζθφπην (Σφπνο , , , , , , , , , , , , , , , ,38 11

12 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Χηνζθφπην ηζέπεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Δπηηνίρηα πηεζφκεηξα (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Πηεζφκεηξα ηξνρήιαηα ειεθηξνληθά (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Πηεζφκεηξν θνξεηφ καλνκεηξηθφ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Υνιεξπζξηλφκεηξν αηκαηεξφ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνο 6- θάλαινο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Σπκπαλφκεηξν κε εθηππσηή (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Δμεηαζηηθφο θαθφο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) ηεζνζθφπηα (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Νεπξνινγηθά ζθπξάθηα (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Πιάγηνο ζθηαιπηηθφο θσηηζκφο θνξεηφο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Νεθεινπνηεηήο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Γπλαηθνινγηθή πνιπζξφλα (Βννm) (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Βξεθνδπγφο κε αληίβαξν (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Επγφο ελειίθσλ ςεθηαθφο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) , , , , , , , , , , , , , , ,30 12

13 Αλαξξφθεζε κεγάιε (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Αλαξξφθεζε κηθξή (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Νηνπιάπεο θαξκάθσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Δμεηαζηηθή θιίλε ελειίθσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Παξαβάλ ηξίθπιιν (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Σξνρήιαην αιιαγήο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Σξνρήιαην κε 3 ζπξηάξηα (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Σξνρήιαην θαξκάθσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Νεθξνεηδή αλνμείδσηα (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Κιίβαλνο απηφθαπζηνο 150 ιίηξσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Κιίβαλνο απηφθαπζηνο έσο 20 ιίηξσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Υεηξνπξγηθφ ηξαπέδη κηθξνεπεκβάζεσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) πζθεπή θνπήο ζεξκνζπγθφιεζεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Ζιεθηξηθφ ςαιίδη θνπήο γαδψλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Αλνμείδσηε ληνπιάπα ρεηξνπξγείνπ 140Υ35Υ200 (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Αλνμείδσηνο πάγθνο ρεηξνπξγείνπ 160Υ70Υ85(Σφπνο , , , , , , , , , , , , , , , ,20 13

14 87 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Αλνμείδσηνο πάγθνο ρεηξνπξγείνπ 100Υ50Υ85 (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) , Αλνμείδσηνο πάγθνο ρεηξνπξγείνπ κε εξκάξην, λεξνρχηε & ζπξηάξηα 320Υ70Υ85 (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Φπγείν ζπληήξεζεο θαξκάθσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Σξνρήιαην επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Σξνρήιαην ρεηξνπξγείνπ ηχπνπ Σαπ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Κνπηηά απνζηείξσζεο γαδψλ κεηξίνπ κεγέζνπο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Κνπηηά απνζηείξσζεο γαδψλ κεγάινπ κεγέζνπο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Κνπηηά απνζηείξσζεο εξγαιείσλ κεηξίνπ κεγέζνπο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Λαβή καραηξηδίσλ Νν 3 (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Φαιίδη επζχ ακβιχαηρκν (14cm ) (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Φαιίδη επζχ ακβιχαηρκν (11,5cm ) (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Φαιίδη ξακκάησλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Λαβίδα αλαηνκηθή (Σφπνο παξϊδνζεο ζην , , , , , , , , , , , ,48 14

15 Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Λαβίδα ρεηξνπξγηθή (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Λαβίδα Mosquito επζεία (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) , ,77 Λαβίδα Mosquito θπξηή 102 (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Λαβίδα Κocher (Σφπνο 103 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Βεινλνθάηνρν (Σφπνο 104 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Πηεζφκεηξν ηξνρήιαην ρσξίο πδξάξγπξν (Σφπνο 105 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) εη Ambu πιήξεο (Σφπνο 106 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Νεθεινπνηεηήο θνξεηφο 107 (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) εη σηνζθφπην πιήξεο 108 (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Απηληδσηήο εκηαπηφκαηνο 109 (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Ζιεθηξνληθφ νμχκεηξνπηεζφκεηξν (Σφπνο 110 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνο 3θάλαινο (Σφπνο 111 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Φηάιε νμπγφλνπ κηθξή θνξεηή (Σφπνο 112 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Γηαθαλνζθφπηα (Σφπνο 113 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Φνξεηφο πιάγηνο ζθηαιπηηθφο πξνβνιέαο 114 (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΔΗΓΟ , , , , , , , , , , , , ,00 Γεληθφ Ννζνθνκείν άκνπ «Άγηνο Παληειεήκσλ» - Κ.Τ. 15

16 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 16% ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 5% ΔΠΗ ΣΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΠΡ/ΜΟΤ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α.), ΓΖΛΑΓΖ ,48 ΔΤΡΧ, ΔΦΟΟΝ Ο ΤΠΟΦΖΦΗΟ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ. Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ ΟΗ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΗ ΚΑΣΑΘΔΟΤΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΜΔΡΟ ΣΧΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ (ΑΛΛΑ ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΝΑ ΔΗΓΟ), ΚΑΣΑΘΔΣΟΤΝ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΞΗΑ 5% ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΠΗ ΜΔΡΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΧΝ (ΑΘΡΟΗΣΗΚΑ) ΣΧΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ ΟΠΧ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΟ ΜΔΡΟ Γ ΣΖ ΠΑΡΟΤΖ. ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΤΣΖ, ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΤΦΟΤ ΣΖ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ, ΚΑΣΑΣΗΘΔΣΑΗ ΓΖΛΧΖ ΣΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΟΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ (ΜΔ ΣΟΤ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ Α/Α) ΓΗΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΓΗΝΔΣΑΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟ ΦΟΡΔΑ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΔΠΗ % Καξινβάζνπ Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία ελφο εθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ είθνζη νθηψ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ νγδφληα ελλέα Δπξψ θαη εμήληα ελλέα ιεπηψλ ( ,69 ) ΑΔΠ 0888 Δλάξηζκνο Έξγνπ ζην ΠΓΔ : 2012ΔΠ / 2012ΔΠ Κσδηθφο Φνξέα : ΔΧ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΞΗ ΥΗΛΗΑΓΧΝ ΣΔΣΡΑΚΟΗΧΝ ΔΗΚΟΗ ΣΔΑΡΧΝ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΟΥΣΧ ΛΔΠΣΧΝ (76.424,48 ) ΔΝΔΝΖΝΣΑ (90) ΖΜΔΡΔ ΓΙΑ ΣΑ ΕΙΔΗ 5, 8, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 44, 45, 80 & 82 ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ (60) ΗΜΕΡΕ ΓΙΑ ΣΑ ΕΙΔΗ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 17, 18, 19, 20, 22, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 &114 ΑΠΟ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΟΤ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 18.2 ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Β ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΚΑΗ ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΟΤ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 23.1 ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Γεληθφ Ννζνθνκείν άκνπ «Άγηνο Παληειεήκσλ», πλ. Κεθαινπνχινπ 17 άκνο Σ.Κ , - Κ.Τ. Καξινβάζνπ Καξινβαζη ΣΚ άκνο, Διιάδα Ζ πξνκήζεηα ιφγσ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ), ππφθεηηαη ζηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο: 2% (ππέξ ςπρηθήο πγείαο) επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ΦΠΑ θαη θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ (άξζξν 3 Ν. 3580/07, άξζξν 24 Ν. 3846/10 θαη ππνπξγηθή απφθαζε ΓΤ6α/νηθ / (ΦΔΚ 545Β ) 0,10% επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 16

17 ΦΟΡΟ ΑΡΘΡΟΤ 55 Ν. 2238/1994 ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (άξζξν 4 3 ηνπ Ν.4013/2011 ΦΔΚ 204/ /Σεχρνο Α ). Σν πνζφ ηεο θξάηεζεο παξαθξαηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ εηδψλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 17

18 ΑΡΘΡΟ Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Σ Ο Β ΣΗΣΛΟ Άξζξν 1 ν Αλαζέηνπζα Αξρή Άξζξν 2 ν Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ Άξζξν 3 ν Πξνυπνινγηζκφο Πξνκήζεηαο Άξζξν 4 ν Οξηζκνί Άξζξν 5 ν Ννκηθφ Πιαίζην Γηαγσληζκνχ - Ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο ΆΡΘΡΟ 6 Ο Γεκνζίεπζε ηεο Γηαθήξπμεο Άξζξν 7 ν Σξφπνο - θφζηνο ιήςεο εγγξάθσλ δηαγσληζκνχ θαη πιεξνθνξηψλ Άξζξν 8 ν Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο Άξζξν 9 ν Υξφλνο - ηφπνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Άξζξν 10 ν Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ Άξζξν 11 ν Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ Άξζξν 12 ν ηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Άξζξν 13 ν Σξφπνο ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ Άξζξν 14 ν Πεξηερφκελν Δπηκέξνπο Φαθέισλ Άξζξν 15 ν Σξφπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Άξζξν 16 ν Απφξξηςε πξνζθνξψλ Άξζξν 17 ν Γηθαηνινγεηηθά ππνςεθίνπ αλαδφρνπ - Απνηειέζκαηα δηαγσληζκνχ θαη θνηλνπνίεζε ηνπο Γηθαίσκα Μαηαίσζεο / Δπαλάιεςεο ηνπ Γηαγσληζκνχ Άξζξν 18 ν Καηαθχξσζε δηαγσληζκνχ - Τπνγξαθή χκβαζεο Πξνέγθξηζε χκβαζεο Άξζξν 19 ν Δγγπήζεηο Άξζξν 20 ν Σηκέο πξνζθνξψλ Άξζξν 21 ν Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο Αληηπξνζθνξέο Άξζξν 22 ν Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο Άξζξν 23 ν Υξφλνο θαη ηφπνο παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ Άξζξν 24 ν Παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ 18

19 Άξζξν 25 ν Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε Άξζξν 26 ν Κήξπμε αλαδφρνπ εθπηψηνπ Άξζξν 27 ν Πξνθαηαβνιέο Άξζξν 28 ν Πιεξσκέο Άξζξν 29 ν Αλσηέξα βία Άξζξν 30 ν Γεκνζηφηεηα Άξζξν 31 ν Έιεγρνη Άξζξν 32 ν Υξεκαηνδφηεζε Άξζξν 1 ΑλαζΫηνπζα Αξρά Αλαζέηνπζα Αξρή (Α.Α.) είλαη ην : ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ (ζην εμήο ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ) Ζ Γηεχζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη : Γεληθφ Ννζνθνκείν άκνπ «Άγηνο Παληειεήκσλ», πλ. Κεθαινπνχινπ 17, ΣΚ άκνο, άκνο, Διιάδα Σειέθσλν : Γξακκαηεία (πξσηφθνιιν) Φαμ : Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν Άξζξν 2 ν Αληηθεέκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ απνηειεί ε Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ Άγηνο Παληειεήκσλ, Κ. Τ. Καξινβάζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ Άγηνο Παληειεήκσλ - Κ.Τ. Καξινβάζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : Α/Α ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔ ΒΑΖ ΣHN ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ Μηθξνζθφπην (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Πνιπζξφλα Αηκνιεςίαο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φπγφθεληξνο Μηθξναηκαηνθξίηε (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φπγφθεληξνο σιελαξίσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φπγφθεληξνο Αζθψλ Φπρφκελε (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΟΤ CPV ΠΟΟΣΖΣΑ (ΣΔΜ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα