ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ : ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ Aξ. Γηαθάξπμεο: 33 / 2014 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο :ΜΠΑΚΟΤΛΑ Α. Σει : Fax : Γ/λζε :ΤΝ. ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΚ ΑΜΟ Δ- mail : ,69 Πξνυπνινγηζκφο: ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 16% Ζκεξνκελέα δηελϋξγεηαο δηαγσληζκνχ : 20/10 / 2014 Υξεκαηνδφηεζε: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Δ.Σ.Π.Α) Η ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΕΩ ΣΟΤ Ε.Σ.Π.Α. Ε ΠΟΟΣΟ 85% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Ε ΠΟΟΣΟ 15%. 1

2 Α Π Ο Φ Α Ζ Σν ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ Έρνληαο ππφςε: 1.- Σελ ππ αξηζ. Τ3/Γ.Π. νηθ / απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ζέκα «Έγθξηζε γηα ηελ πινπνίεζε Έξγσλ εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, ζηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ » κε ΑΓΑ : 4ΗΞΞΘ-Β. 2.- Σελ κε αξηζ. πξση.: νηθ 2825/ απφθαζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ζέκα «Έληαμε ηεο Πξάμεο Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» & Αζζελνθφξνπ κε θσδηθφ MIS ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κξήηε & Νήζνη Αηγαίνπ». 3.- Σελ κε αξηζ. πξση.: νηθ 2824/ απφθαζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ζέκα «Έληαμε ηεο Πξάμεο Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ- Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ ησλ ΠΗ/ΠΗΗ θαη ηνπ ΚΤ Καξινβάζνπ & Αζζελνθφξνπ ηνπ ΚΤ Καξινβάζνπ κε θσδηθφ MIS ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κξήηε & Νήζνη Αηγαίνπ». 4.- Σελ αξηζκ 6588/ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ αλαπιεξσηή ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ πθππνπξγνχ ΤΚΑ γηα «Έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο έηνπο 2011 κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηηο ινηπέο πεγέο θαη ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) » (ΦΔΚ 1650Β/ ). 5.- Σελ ππ αξηζ. πλεδξίαζε 1 ε /2014 ζέκα 5 ν απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηξφπν εθηέιεζεο ηνλ Γηεζλή Γεκφζην Αλνηρηφ Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή αλά Οκάδα Δηδώλ, γηα ηελ «Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο Παληειεάκσλ», ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ». 6.- Σελ κε αξηζ. 9814/ απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ζηνλ Πξσζππνπξγφ «Καζνξηζκφο εκεξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ 1222/Β/ ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ αξηζ / απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ζηνλ Πξσζππνπξγφ (ΦΔΚ 1393/Β/ ). 7.- Σελ ππ αξηζκ. ΓΤ6α/ νηθ.36932/ Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο «Σξφπνο θαη δηαδηθαζία είζπξαμεο θαη απφδνζεο παξαθξαηνχκελνπ πνζνζηνχ 2% θαηά ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο (αξ.3 Ν.3580/ 2007). 8.- Σνλ ππ αξηζκ. 1251/2011 (L 319/ ζει 43-44) Καλνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30εο Ννεκβξίνπ 2011 πνπ αθνξά ζηα λέα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, ηα νπνία εθαξκφδνληαη απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ

3 9.- Σελ ππ αξηζκ. 1098/ ΠΟΛ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα «Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ.3845 (ΦΔΚ 65/Α/ ) ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ζπληειεζηψλ Φ.Π.Α. απφ » Σν Ν. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 31/Α/ ), φπσο ηδηαίηεξα έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 8, παξ. 2 ηνπ Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/Α/ ) Σν Ν.3984/2011 «Γσξεά θαη κεηακφζρεπζε νξγάλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 150/Α/ ), άξζξν Σελ Κ.Τ.Α. Τ4α / νηθ / «Δλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ «ΑΓ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» θαη ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ΚΤ Ηθαξίαο» (ΦΔΚ 3486/ Β / ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαλαθνξά ζε θαζεζηψο δηαζχλδεζεο ησλ δχν λνζνθνκείσλ (ΦΔΚ 261/Α/ ) Σν Ν. 4052/2012 (ΦΔΚ 41/Α / ), άξζξν 7 πεξί κε έληαμεο ζην Π.Π.Τ.Τ. ησλ πξνκεζεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δ..Π.Α Σελ ππ αξηζκ. 2269/ εγθχθιην ηεο ΔΠΤ πεξί κε έληαμεο ζην Π.Π.Τ.Τ. ησλ πξνκεζεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δ..Π.Α. κε ΑΓΑ Β445Θ-ΧΧΒ 15.- Σν κε αξηζκ.πξση.287/ έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΤΤ & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πεξί επηβεβαίσζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο σο δηθαηνχρνπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ «Ο Άγηνο Παληειεήκσλ», ζηα έξγα ηεο πεξηφδνπ ηνπ ΔΠΑ Σν ππ αξ. πξση. νηθ / έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. ζρεηηθά κε ηε δηαβίβαζε ηεο Δπηρεηξεζηαθήο πκθσλίαο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Έξγσλ ΠΔΠ Τγείαο-Πξφλνηαο, πνπ ππεγξάθε ηελ απφ ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Σν αξηζ. Πξση.: 1700/ απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο ππ αξηζ. 48/ (ζέκα 1ν) ζπλεδξίαζεο ηεο Δ.Π.Τ. «Έγθξηζε ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο γηα εληαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ ησλ εηδηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφηππεο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο γηα είδε,πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ πφξνπο ηνπ ΔΠΑ Σν αξηζ. πξση. 7186/ έγγξαθν ηεο ΔΠΤ φπνπ δηαβηβάδεη απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο ππ αξηζκ 55/ (ζέκα 6) ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο θαηάξηηζεο πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ,(δπα ), ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη απφ ινηπέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο Σελ ππ αξηζ. 1Γ/ απφθαζε Γ. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» κε ΑΓΑ: Β4Χ946907Ξ-Β6Ε, ζην πιαίζην ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 8 ηνπ Δ.Π Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ «Ηαηξνηξερλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη πξνκήζεηα αζζελνθφξνπ Γελ. Ννζνθνκείνπ άκνπ» 20.- Σελ ππ αξηζ. 1/ απφθαζε Γ. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» κε ΑΓΑ: Β4Χ946907Ξ-7ΦΜ, ζην πιαίζην ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 8 ηνπ Δ.Π Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ «Ηαηξνηερλνινγηθφο θαη μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο Κέληξνπ Τγείαο Καξινβάζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ θαη αζζελνθφξν Κέληξνπ Τγείαο Καξινβάζνπ» Σελ ππ αξηζκ. Τ4β/Γ.Π /Φ 8γ2-112, Φ /5/2012 απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πεξί έγθξηζεο απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο πξνκήζεηαο 3

4 ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ «Άγηνο Παληειεήκσλ» κε ΑΓΑ: Β496Θ-ΦΚΝ Σελ ππ αξηζκ. πλεδξίαζε 1ε ζέκα 5 ν απφθαζε ηνπ Γ.. Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ «Άγηνο Παληειεήκσλ» έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Γηεζλή Γεκφζηνπ Αλνηρηνχ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή αλϊ ΟκΪδα Δηδψλ ηνπ Γηεζλά Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ «Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο Παληειεάκσλ», ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ» Σελ κε αξ. πξση. 6414/ Απφθαζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Β.Αηγαίνπ δηαηχπσζεο ζχκθσλεο γλψκεο γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ «Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ «Άγηνο Παληειεήκσλ», Κέληξνπ Τγείαο Καξινβάζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ». 24. Σελ κε αξ.πξση. 2272/ Απφθαζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Β.Αηγαίνπ ζρεηηθά κε ηελ 1 ε ηξνπνπνίεζε ηεο πξάμεο πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθνχ μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ ησλ ΠΗ/ ΠΗ θαη ηνπ Κ.Τγείαο Καξινβάζνπ θαη αζζελνθφξνπ ηνπ Κ.Τγείαο Καξινβάζνπ κε θσδηθφ MIS ζην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Κξήηε & θαη Νήζνη Αηγαίνπ». Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Δ Η 1- Γηεζλά Γεκφζην Αλνηθηφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκά, αλά Οκάδα Δηδώλ, γηα ηελ «Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ Άγηνο Παληειεάκσλ, ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ» πξνυπνινγηζκνχ ελφο εθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ είθνζη νθηψ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ νγδφληα ελλέα Δπξψ θαη εμήληα ελλέα ιεπηψλ ( ,69 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 16%. Σα αλσηέξσ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπλεκκέλα ΜΔΡΖ θαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Ζ ρακειφηεξε ηηκή ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΟΥΗ 2- Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ ζαξϊληα πϋληε(45) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.Δ.Δ.), δεδνκέλνπ φηη ε πξνθήξπμε θαηαξηίζηεθε θαη απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ηε κνξθή θαη ιεπηνκέξεηεο δηαβίβαζεο πνπ πξνβιέπνληαη 4

5 ζην Παξάξηεκα VIII, ζεκείν 3 ηνπ ΠΓ60/2007 θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή παξέρεη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξε πξφζβαζε ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηξηϊληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ζηνλ ειιεληθφ ηχπν. Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο απηήο δεκνζηεχεηαη θαη ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν. Οη ελ ιφγσ εκεξνκελίεο έρνπλ σο θάησζη : ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΠΗΖΜΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ 03./09/2014 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ (ΦΔΚ - ΣΔΤΥΟ Γ.Γ..) 12/09/2014 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ (ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ), 10/09/ ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Γεληθφ Ννζνθνκείν άκνπ «Άγηνο Παληειεήκσλ», πλ. Κεθαινπνχινπ 17, ΣΚ άκνο, άκνο, Διιάδα. ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ 17/10./2014 Παξαζθεπή 14.30κ.κ ΠξνζθνξΫο πνπ θαηαηέζεληαη ά πεξηϋξρνληαη ζηελ Τπεξεζέα κεηϊ ηελ παξαπϊλσ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα, εέλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξϋθνληαη απφ ηελ Τπεξεζέα πνπ δηελεξγεέ ηνλ δηαγσληζκφ ρσξέο λα απνζθξαγηζηνχλ. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ απηνχο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. 4- ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν άκνπ «Άγηνο Παληειεήκσλ», πλ. Κεθαινπνχινπ 17, ΣΚ άκνο, άκνο, Διιάδα. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ 20/10/2014 Γεπηέξα π.κ 5- Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ : α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. γ) ζπλεηαηξηζκνί 5

6 δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 6- Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο : «ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α «ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β «ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ «ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ «ΠΗΝΑΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε «ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ «ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΛΖΡΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 7- Οη δαπάλεο ζα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ «Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ Άγηνο Παληειεήκσλ, Κέληξνπ Τγείαο Καξινβάζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ γηα ηε βειηίσζε Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ Άγηνο Παληειεήκσλ, Κ. Τ. Καξινβάζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Κξήηε θαη Νήζνη Αηγαίνπ » ηεο ΑΔ / ΑΔΠ 2012ΔΠ θαη 2012ΔΠ Γηα ηελ παξαιαβή ηεο δηαθήξπμεο απαηηείηαη ε θαηαβνιή αληηηίκνπ είθνζη επξψ (20,00 ) επξψ. Οη παξαιακβάλνληεο ηελ δηαθήξπμε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Α.Α. πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε). 9.- ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ εγγξάθσο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία ζηελ δηεχζπλζε πνπ δίδεηαη ζην άξζξν 7.1 ηνπ παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζαο απφθαζεο δηαθήξπμεο) απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ ηηο πξψηεο εέθνζη δχν (22) εκϋξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ ΔΔΔΔ, δει κέρξη θαη ηελ 25/09/2014, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηηο επφκελεο δψδεθα (12) εκϋξεο απφ ηελ ιήμε απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο, δει έσο θαη ηελ 06/10/2014 Αηηάκαηα παξνράο πιεξνθνξηψλ ά δηεπθξηλέζεσλ πνπ ππνβϊιινληαη εθηφο ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ αλσηϋξσ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο εέλαη εθπξφζεζκα θαη δελ εμεηϊδνληαη. 6

7 10.- Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλνπλ: 1) Γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 2, πεξ (α) ηνπ ΠΓ118/2007, ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 2) Γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3548/2007, ηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα αλαθεξπρζεί αλάδνρνο. 3) Γηα ηε δεκνζίεπζε ζηελ Τπεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ηα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο Γηνηθεηάο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ Άγηνο Παληειεάκσλ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΑΓΚΟΤΖ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΔΗ :.... ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ Τπνγξαθά... 7

8 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Α/Α ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔ ΒΑΖ ΣHN ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ Μηθξνζθφπην (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Πνιπζξφλα Αηκνιεςίαο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φπγφθεληξνο Μηθξναηκαηνθξίηε (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φπγφθεληξνο σιελαξίσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φπγφθεληξνο Αζθψλ Φπρφκελε (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φπγείν πληήξεζεο Αληηδξαζηεξίσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φπγείν πληήξεζεο Αζθψλ Αίκαηνο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Έγρξσκνο Τπεξερνθαξδηνγξάθνο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) 12/θάλαινο Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Σξηθάλαινο Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Δμσηεξηθφο Απηληδσηήο κε βεκαηνδφηε(σφπνο Γεληθφ Ννζνθνκείν άκνπ «Άγηνο Παληειεήκσλ» ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΟΤ CPV ΠΟΟΣΖΣΑ (ΣΔΜ) ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 16% , , , , , , , , , , ,98 8

9 παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Μφληηνξ Παξαθνινχζεζεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ - Αλαηζζεζηνινγηθν Σκάκα) Φνξεηφ Παικηθφ Ομχκεηξν (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) πζθεπή Αλαξξνθήζεσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Νεπξνδηεγέξηεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Αλαηζζεζηνινγηθφ πγθξφηεκα Πιήξεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Μεράλεκα Αεξίσλ Αίκαηνο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Μφληηνξ Παξαθνινχζεζεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ Νεθξνινγηθφ Σκάκα) Χζκφκεηξν (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Αγσγηκφκεηξν (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Αλαπλεπζηήξαο Όγθνπ - Πηέζεσο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Μφληηνξ Παξαθνινχζεζεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ Μ.Δ.Θ.) Τπεξερνηνκνγξάθνο Φνξεηφο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Μφληηνξ Αηκνδπλακηθψλ Παξακέηξσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Τπεξερνηνκνγξάθνο Γεληθήο Υξήζεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φεθηαθφ Αθηηλνζθνπηθφ Μεράλεκα (Σφπνο , , , , , , , , , , , , , , ,00 9

10 παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φεθηαθφο Μαζηνγξάθνο Σχπνπ Β (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Όξγαλα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Μερ/ησλ Αθηηλ/θνχ Δξγ/ξίνπ (Πιήξεο Δμνπιηζκέλα) (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ν.Ϊκνπ) Κιίβαλνο Αηκνχ κε Αηκνγελλήηξηα (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Πιήξεο νδνληηαηξηθφ κεράλεκα (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Οδνληηαηξηθφ αθηηλνινγηθφ κεράλεκα επηηνίρην (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Δξγαιεηνζήθε 4 κέηξσλ κεηαιιηθή κε ληπηήξα (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Κιίβαλνο απηφθαπζηνο έσο 20 ιίηξα (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ νδνληηαηξηθφ) Κνκπξεζέξ Οδνληηαηξηθνχ κεραλήκαηνο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) χξηγγεο Carpile (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Μνρινί Chaumbret επζείο & θεθακκέλνη (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Μνρινί δίθελ Σαθ δεμηνί & αξηζηεξνί (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Φπγφθεληξνο κεγάιε (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Φπγφθεληξνο κηθξή (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) , ΔΣ , , , , , , , , , , , ,00 10

11 Μηθξνζθφπην δηνθζαικηθφ κε θσηηζκφ αινγφλνπ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Αλαθηλεηήξαο θηαιηδίσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Απηνληζηήο λεξνχ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Πνιπζξφλα αηκνιεςίαο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) χζηεκα ςεθηαθήο αθηηλνγξαθίαο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Αθηηλνινγηθφ κεράλεκα θνξεηφ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Γηαθαλνζθφπην δηπιφ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Πνδηέο αθηηλνπξνζηαζίαο (νιφθιεξε) (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Πνδηέο αθηηλνπξνζηαζίαο (κηζή) (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) πζθεπή αλάλεςεο Ambu (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Φνξεηφ βαιηηζάθη Ά Βνεζεηψλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Σζάληα ηαηξηθή Υεηξφο Πιάηεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Λαξπγγνζθφπην(Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Ζιεθηξνληθφ πηεζφκεηξν νμχκεηξν (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Ομχκεηξα δαθηχινπ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Γηαγλσζηηθφ ζέη σην νθζαικνζθφπην (Σφπνο , , , , , , , , , , , , , , , ,38 11

12 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Χηνζθφπην ηζέπεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Δπηηνίρηα πηεζφκεηξα (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Πηεζφκεηξα ηξνρήιαηα ειεθηξνληθά (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Πηεζφκεηξν θνξεηφ καλνκεηξηθφ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Υνιεξπζξηλφκεηξν αηκαηεξφ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνο 6- θάλαινο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Σπκπαλφκεηξν κε εθηππσηή (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Δμεηαζηηθφο θαθφο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) ηεζνζθφπηα (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Νεπξνινγηθά ζθπξάθηα (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Πιάγηνο ζθηαιπηηθφο θσηηζκφο θνξεηφο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Νεθεινπνηεηήο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Γπλαηθνινγηθή πνιπζξφλα (Βννm) (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Βξεθνδπγφο κε αληίβαξν (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Επγφο ελειίθσλ ςεθηαθφο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) , , , , , , , , , , , , , , ,30 12

13 Αλαξξφθεζε κεγάιε (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Αλαξξφθεζε κηθξή (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Νηνπιάπεο θαξκάθσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Δμεηαζηηθή θιίλε ελειίθσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Παξαβάλ ηξίθπιιν (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Σξνρήιαην αιιαγήο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Σξνρήιαην κε 3 ζπξηάξηα (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Σξνρήιαην θαξκάθσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Νεθξνεηδή αλνμείδσηα (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Κιίβαλνο απηφθαπζηνο 150 ιίηξσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Κιίβαλνο απηφθαπζηνο έσο 20 ιίηξσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Υεηξνπξγηθφ ηξαπέδη κηθξνεπεκβάζεσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) πζθεπή θνπήο ζεξκνζπγθφιεζεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Ζιεθηξηθφ ςαιίδη θνπήο γαδψλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Αλνμείδσηε ληνπιάπα ρεηξνπξγείνπ 140Υ35Υ200 (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Αλνμείδσηνο πάγθνο ρεηξνπξγείνπ 160Υ70Υ85(Σφπνο , , , , , , , , , , , , , , , ,20 13

14 87 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Αλνμείδσηνο πάγθνο ρεηξνπξγείνπ 100Υ50Υ85 (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) , Αλνμείδσηνο πάγθνο ρεηξνπξγείνπ κε εξκάξην, λεξνρχηε & ζπξηάξηα 320Υ70Υ85 (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Φπγείν ζπληήξεζεο θαξκάθσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Σξνρήιαην επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Σξνρήιαην ρεηξνπξγείνπ ηχπνπ Σαπ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Κνπηηά απνζηείξσζεο γαδψλ κεηξίνπ κεγέζνπο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Κνπηηά απνζηείξσζεο γαδψλ κεγάινπ κεγέζνπο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Κνπηηά απνζηείξσζεο εξγαιείσλ κεηξίνπ κεγέζνπο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Λαβή καραηξηδίσλ Νν 3 (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Φαιίδη επζχ ακβιχαηρκν (14cm ) (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Φαιίδη επζχ ακβιχαηρκν (11,5cm ) (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Φαιίδη ξακκάησλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Λαβίδα αλαηνκηθή (Σφπνο παξϊδνζεο ζην , , , , , , , , , , , ,48 14

15 Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Λαβίδα ρεηξνπξγηθή (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Λαβίδα Mosquito επζεία (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) , ,77 Λαβίδα Mosquito θπξηή 102 (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Λαβίδα Κocher (Σφπνο 103 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Βεινλνθάηνρν (Σφπνο 104 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Πηεζφκεηξν ηξνρήιαην ρσξίο πδξάξγπξν (Σφπνο 105 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) εη Ambu πιήξεο (Σφπνο 106 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Νεθεινπνηεηήο θνξεηφο 107 (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) εη σηνζθφπην πιήξεο 108 (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Απηληδσηήο εκηαπηφκαηνο 109 (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Ζιεθηξνληθφ νμχκεηξνπηεζφκεηξν (Σφπνο 110 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνο 3θάλαινο (Σφπνο 111 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Φηάιε νμπγφλνπ κηθξή θνξεηή (Σφπνο 112 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Γηαθαλνζθφπηα (Σφπνο 113 παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) Φνξεηφο πιάγηνο ζθηαιπηηθφο πξνβνιέαο 114 (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Κ.Τ.ΚαξινβΪζνπ) ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΔΗΓΟ , , , , , , , , , , , , ,00 Γεληθφ Ννζνθνκείν άκνπ «Άγηνο Παληειεήκσλ» - Κ.Τ. 15

16 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 16% ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 5% ΔΠΗ ΣΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΠΡ/ΜΟΤ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α.), ΓΖΛΑΓΖ ,48 ΔΤΡΧ, ΔΦΟΟΝ Ο ΤΠΟΦΖΦΗΟ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ. Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ ΟΗ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΗ ΚΑΣΑΘΔΟΤΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΜΔΡΟ ΣΧΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ (ΑΛΛΑ ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΝΑ ΔΗΓΟ), ΚΑΣΑΘΔΣΟΤΝ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΞΗΑ 5% ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΠΗ ΜΔΡΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΧΝ (ΑΘΡΟΗΣΗΚΑ) ΣΧΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ ΟΠΧ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΟ ΜΔΡΟ Γ ΣΖ ΠΑΡΟΤΖ. ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΤΣΖ, ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΤΦΟΤ ΣΖ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ, ΚΑΣΑΣΗΘΔΣΑΗ ΓΖΛΧΖ ΣΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΟΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ (ΜΔ ΣΟΤ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ Α/Α) ΓΗΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΓΗΝΔΣΑΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟ ΦΟΡΔΑ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΔΠΗ % Καξινβάζνπ Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία ελφο εθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ είθνζη νθηψ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ νγδφληα ελλέα Δπξψ θαη εμήληα ελλέα ιεπηψλ ( ,69 ) ΑΔΠ 0888 Δλάξηζκνο Έξγνπ ζην ΠΓΔ : 2012ΔΠ / 2012ΔΠ Κσδηθφο Φνξέα : ΔΧ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΞΗ ΥΗΛΗΑΓΧΝ ΣΔΣΡΑΚΟΗΧΝ ΔΗΚΟΗ ΣΔΑΡΧΝ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΟΥΣΧ ΛΔΠΣΧΝ (76.424,48 ) ΔΝΔΝΖΝΣΑ (90) ΖΜΔΡΔ ΓΙΑ ΣΑ ΕΙΔΗ 5, 8, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 44, 45, 80 & 82 ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ (60) ΗΜΕΡΕ ΓΙΑ ΣΑ ΕΙΔΗ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 17, 18, 19, 20, 22, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 &114 ΑΠΟ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΟΤ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 18.2 ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Β ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΚΑΗ ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΟΤ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 23.1 ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Γεληθφ Ννζνθνκείν άκνπ «Άγηνο Παληειεήκσλ», πλ. Κεθαινπνχινπ 17 άκνο Σ.Κ , - Κ.Τ. Καξινβάζνπ Καξινβαζη ΣΚ άκνο, Διιάδα Ζ πξνκήζεηα ιφγσ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ), ππφθεηηαη ζηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο: 2% (ππέξ ςπρηθήο πγείαο) επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ΦΠΑ θαη θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ (άξζξν 3 Ν. 3580/07, άξζξν 24 Ν. 3846/10 θαη ππνπξγηθή απφθαζε ΓΤ6α/νηθ / (ΦΔΚ 545Β ) 0,10% επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 16

17 ΦΟΡΟ ΑΡΘΡΟΤ 55 Ν. 2238/1994 ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (άξζξν 4 3 ηνπ Ν.4013/2011 ΦΔΚ 204/ /Σεχρνο Α ). Σν πνζφ ηεο θξάηεζεο παξαθξαηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ εηδψλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 17

18 ΑΡΘΡΟ Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Σ Ο Β ΣΗΣΛΟ Άξζξν 1 ν Αλαζέηνπζα Αξρή Άξζξν 2 ν Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ Άξζξν 3 ν Πξνυπνινγηζκφο Πξνκήζεηαο Άξζξν 4 ν Οξηζκνί Άξζξν 5 ν Ννκηθφ Πιαίζην Γηαγσληζκνχ - Ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο ΆΡΘΡΟ 6 Ο Γεκνζίεπζε ηεο Γηαθήξπμεο Άξζξν 7 ν Σξφπνο - θφζηνο ιήςεο εγγξάθσλ δηαγσληζκνχ θαη πιεξνθνξηψλ Άξζξν 8 ν Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο Άξζξν 9 ν Υξφλνο - ηφπνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Άξζξν 10 ν Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ Άξζξν 11 ν Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ Άξζξν 12 ν ηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Άξζξν 13 ν Σξφπνο ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ Άξζξν 14 ν Πεξηερφκελν Δπηκέξνπο Φαθέισλ Άξζξν 15 ν Σξφπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Άξζξν 16 ν Απφξξηςε πξνζθνξψλ Άξζξν 17 ν Γηθαηνινγεηηθά ππνςεθίνπ αλαδφρνπ - Απνηειέζκαηα δηαγσληζκνχ θαη θνηλνπνίεζε ηνπο Γηθαίσκα Μαηαίσζεο / Δπαλάιεςεο ηνπ Γηαγσληζκνχ Άξζξν 18 ν Καηαθχξσζε δηαγσληζκνχ - Τπνγξαθή χκβαζεο Πξνέγθξηζε χκβαζεο Άξζξν 19 ν Δγγπήζεηο Άξζξν 20 ν Σηκέο πξνζθνξψλ Άξζξν 21 ν Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο Αληηπξνζθνξέο Άξζξν 22 ν Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο Άξζξν 23 ν Υξφλνο θαη ηφπνο παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ Άξζξν 24 ν Παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ 18

19 Άξζξν 25 ν Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε Άξζξν 26 ν Κήξπμε αλαδφρνπ εθπηψηνπ Άξζξν 27 ν Πξνθαηαβνιέο Άξζξν 28 ν Πιεξσκέο Άξζξν 29 ν Αλσηέξα βία Άξζξν 30 ν Γεκνζηφηεηα Άξζξν 31 ν Έιεγρνη Άξζξν 32 ν Υξεκαηνδφηεζε Άξζξν 1 ΑλαζΫηνπζα Αξρά Αλαζέηνπζα Αξρή (Α.Α.) είλαη ην : ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ (ζην εμήο ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ) Ζ Γηεχζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη : Γεληθφ Ννζνθνκείν άκνπ «Άγηνο Παληειεήκσλ», πλ. Κεθαινπνχινπ 17, ΣΚ άκνο, άκνο, Διιάδα Σειέθσλν : Γξακκαηεία (πξσηφθνιιν) Φαμ : Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν Άξζξν 2 ν Αληηθεέκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ απνηειεί ε Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ Άγηνο Παληειεήκσλ, Κ. Τ. Καξινβάζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ Άγηνο Παληειεήκσλ - Κ.Τ. Καξινβάζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : Α/Α ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔ ΒΑΖ ΣHN ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ Μηθξνζθφπην (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Πνιπζξφλα Αηκνιεςίαο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φπγφθεληξνο Μηθξναηκαηνθξίηε (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φπγφθεληξνο σιελαξίσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φπγφθεληξνο Αζθψλ Φπρφκελε (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΟΤ CPV ΠΟΟΣΖΣΑ (ΣΔΜ)

20 Φπγείν πληήξεζεο Αληηδξαζηεξίσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φπγείν πληήξεζεο Αζθψλ Αίκαηνο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Έγρξσκνο Τπεξερνθαξδηνγξάθνο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) 12/θάλαινο Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Σξηθάλαινο Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Δμσηεξηθφο Απηληδσηήο κε βεκαηνδφηε (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Μφληηνξ Παξαθνινχζεζεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ - Αλαηζζεζηνινγηθν Σκάκα) Φνξεηφ Παικηθφ Ομχκεηξν (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) πζθεπή Αλαξξνθήζεσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Νεπξνδηεγέξηεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Αλαηζζεζηνινγηθφ πγθξφηεκα Πιήξεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Μεράλεκα Αεξίσλ Αίκαηνο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Μφληηνξ Παξαθνινχζεζεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ Νεθξνινγηθφ Σκάκα) Χζκφκεηξν (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Αγσγηκφκεηξν (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Αλαπλεπζηήξαο Όγθνπ - Πηέζεσο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Μφληηνξ Παξαθνινχζεζεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ Μ.Δ.Θ.) Τπεξερνηνκνγξάθνο Φνξεηφο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Μφληηνξ Αηκνδπλακηθψλ Παξακέηξσλ (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Τπεξερνηνκνγξάθνο Γεληθήο Υξήζεο (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φεθηαθφ Αθηηλνζθνπηθφ Μεράλεκα (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Φεθηαθφο Μαζηνγξάθνο Σχπνπ Β (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) Όξγαλα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Μερ/ησλ Αθηηλνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ (Πιήξεο Δμνπιηζκέλα) (Σφπνο παξϊδνζεο ζην Ννζνθνκεέν Ϊκνπ) ΔΣ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟ ΗΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗ ΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟ ΗΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗ ΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ : 7646907INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 14:19:11 EEST Reason: Location: Athens ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΔΡΓΟ: Πξνκάζεηα θαη εγθαηϊζηαζε ςεθηαθνύ ζηεθαληνγξϊθνπ ηνπ Γ.Ν.Ρόδνπ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ : Πξνϋπνινγηζκόο:

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΔΡΓΟ: Πξνκάζεηα θαη εγθαηϊζηαζε ςεθηαθνύ ζηεθαληνγξϊθνπ ηνπ Γ.Ν.Ρόδνπ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ : Πξνϋπνινγηζκόο: , ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΡΓΟ: Πξνκάζεηα θαη εγθαηϊζηαζε ςεθηαθνύ ζηεθαληνγξϊθνπ ηνπ Γ.Ν.Ρόδνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΠΡΑΞΖ: Πξνκάζεηα θαη εγθαηϊζηαζε Φεθηαθνύ ηεθαληνγξϊθνπ ηνπ Γ.Ν.ΣξηθΪισλ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ :

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΠΡΑΞΖ: Πξνκάζεηα θαη εγθαηϊζηαζε Φεθηαθνύ ηεθαληνγξϊθνπ ηνπ Γ.Ν.ΣξηθΪισλ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΑΞΖ: Πξνκάζεηα θαη εγθαηϊζηαζε Φεθηαθνύ ηεθαληνγξϊθνπ ηνπ Γ.Ν.ΣξηθΪισλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΡΓΟ: Πξνκάζεηα θαη εγθαηϊζηαζε ελόο ζπζηάκαηνο γ-camera κε δπλαηόηεηα αλαβϊζκηζεο ζε

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΠΡΑΞΖ : Κσδ. ΠξΪμεο Α Κσδηθφο MIS. Πξνυπνινγηζκφο πξϊμεο : ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. γηα ηελ πξάμε :

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΠΡΑΞΖ : Κσδ. ΠξΪμεο Α Κσδηθφο MIS. Πξνυπνινγηζκφο πξϊμεο : ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. γηα ηελ πξάμε : - 1 - ---------------- ----------------- ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΧΗΚΖ ΠΟΛΔΧ ΝΑΟΤΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΠΡΑΞΖ : Κσδ. ΠξΪμεο Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Γεκνπνχινπ Σει:

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Φ6 1/ 5 Κωδικός ΥΠΕ. Λάξηζα Αξ. Πξση. 5905

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Φ6 1/ 5 Κωδικός ΥΠΕ. Λάξηζα Αξ. Πξση. 5905 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, 41110, Ταχ. Δ/μση: Λάρισα, ΤΘ 2101 Γραφείο Αμαπληρωτή Διοικητή Υπεύθυμος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 Α Π Ο Φ Α Η

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 Α Π Ο Φ Α Η Α Π Ο Φ Α Η Αθήνα, 3 Αςγούζηος 2011 Απ. Ππυη.: 506.... ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ηυν ςπ απιθμ. 9/28-06-2011 Ππακηικού για ηην αξιολόγηζη ηυν Οικονομικών Πποζθοπών πος ςποβλήθηκαν ζηο πλαίζιο ηος διαγυνιζμού για ηο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.: 89278/3253 Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κώδηθαο : 35100 Λακία Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 23/06/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 23/06/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 23/06/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.: 85077/3092 Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κώδηθαο : 35100 Λακία Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝ/ΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Ρφδνο 17/07/2015 Αξ. Πξση.: 2695 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ. 85100 ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ και ΠΡΟΣΤΠΧΝ Νο 9/2015

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ και ΠΡΟΣΤΠΧΝ Νο 9/2015 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ «Ο ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ» Γ/νζη: Λευθ. Αλεξάνδπαρ 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 16-12-15 Σηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Αγ. Παξαζθεπά, 13.01.2010 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΣΔΥΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α.Π. : Γ.β./271/19 Σκάκα Οηθνλνκηθνύ & Πξνκεζεηώλ Πιεξνθ.: θα. Μ. Εάππα Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘ. 1 Δ /2013

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘ. 1 Δ /2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Ζκεξνκελία: 27-04-2015 Αξ. πξση.: 138 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘ. 1 Δ /2013 ΖΛΔΚΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΡΓΟ: Πξνκάζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΓΗΜΟ Ανηικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 71.979,60 ζπκπ. Φ.Π.Α. «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ: 58.520,00 σωπίρ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ : ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Δ Ρ Γ Ο : Πξνκήζεηα θηλεηνχ εμνπιηζκνχ Νήζνπ Μπθφλνπ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ : ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Δ Ρ Γ Ο : Πξνκήζεηα θηλεηνχ εμνπιηζκνχ Νήζνπ Μπθφλνπ ------ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ : ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΟΥΖ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Δ Ρ Γ Ο : Πξνκήζεηα θηλεηνχ εμνπιηζκνχ γηα ην ΥΤΣΑ Νήζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Απ. Ππωη.:5386 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ με ηίηλο: «Α ξ ι ο λ ό γ η ζ η έ π γ ο ς» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ: «ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Δ 800 ΟΛΟΗΜΔΡΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ και 150 ΥΟΛΔΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 4-12-2014 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 575 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΣΔΡΜΑ ΠΑΣΡ. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ & ΝΔΑΠΟΛΔΩ,153 10 ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003427054 2015-12-03

15PROC003427054 2015-12-03 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.03 11:43:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΗΟΧ465ΦΘΕ-71Β Λ.υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ: 2109285144,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, 7/11/2011 Απ.Ππυη.: Οικ.:15705/3834 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ A Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ. κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ KAI ΓΙΑΜΟΝΗ»

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ. κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ KAI ΓΙΑΜΟΝΗ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ KAI ΓΙΑΜΟΝΗ» ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 3 «Οξγάλσζε, δηνίθεζε θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ :23/9/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 10078 1ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ ΑΟΗΘΚΝΠ Ξ14/15

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ :23/9/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 10078 1ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ ΑΟΗΘΚΝΠ Ξ14/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ :23/9/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 10078 1ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα