ΠΟΤΓΑΣΗ : ΦΧΣΙΑΓΗ ΚΤΡΙΑΚΟ Α.Μ. 1151

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΤΓΑΣΗ : ΦΧΣΙΑΓΗ ΚΤΡΙΑΚΟ Α.Μ. 1151"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΜΔΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Η/Τ & ΒΙΟΜΗΥ. ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΔΙΚΟΝΧΝ ΜΔ ΥΧΡΙΚΗ-ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΣΙΣΟΙΥΗΗ ΠΟΤΓΑΣΗ : ΦΧΣΙΑΓΗ ΚΤΡΙΑΚΟ Α.Μ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ : Γξ. ΝΙΚΟΛΑΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΡΡΔ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015

2 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αναγνϊριςθ του περιεχόμενου μίασ εικόνασ και θ ταξινόμθςθ τθσ εικόνασ ςε κατθγορίεσ είναι ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα ςτουσ κλάδουσ τθσ Αναγνϊριςθσ Ρροτφπων και Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ. Η επίλυςθ του προβλιματοσ αυτοφ μπορεί να φζρει ςθμαντικά αποτελζςματα και να χρθςιμοποιθκεί ςε πολλζσ εφαρμογζσ. Κατά καιροφσ ζχουν αναπτυχκεί διάφορεσ μζκοδοι ταξινόμθςθσ εικόνασ, όπωσ είναι ο ςάκοσ οπτικϊν λζξεων-bovw(bags of visual word) θ οποία είναι μία μζκοδοσ που βαςίηεται ςτθν αναπαράςταςθ μιασ εικόνασ με τθ χριςθ τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν, Η ταξινόμθςθ των εικόνων γίνεται ςφμφωνα με αυτά τα χαρακτθριςτικά. Μια άλλθ μζκοδοσ είναι θ χωρικι ταξινόμθςθ πυραμίδασ- SPM(spatial pyramid matching),κατά τθν οποία θ εικόνα χωρίηεται ςε υποπεριοχζσ, κάκε διάνυςμα που προκφπτει από μια υποπεριοχι είναι ζνα κομμάτι τθσ τελικισ αναπαράςταςθσ τθσ εικόνασ, και ευκυγραμμίηοντασ τισ υποπεριοχζσ αυτζσ με τον ίδιο τρόπο κα πρζπει να πάρουμε δυο παρόμοια διανφςματα εάν οι δφο εικόνεσ μοιάηουν. Στθ παροφςα πτυχιακι εργαςία μελετάται και υλοποιείται θ μζκοδοσ ςθμαςιολογικισ-χωρικισ ταξινόμθςθσ-ssm(semantic-spatial-matching), θ οποία λαμβάνει υπόψθ όχι μόνο τθ χωρικι αλλά και τθν ςθμαςιολογικι απεικόνιςθ. Για τθν ςθμαςιολογικι απεικόνιςθ εξάγονται τα χαρακτθριςτικά τθσ κάκε εικόνασ όπωσ αυτι χρθςιμοποιικθκε ςτθ μζκοδο BoVW, και για τθν χωρικι ταξινόμθςθ υιοκετοφμε τθν τεχνικι που αναπτφχκθκε ςτθ μζκοδο SPM. Το τελικό αποτζλεςμα προκφπτει ςυνδυάηοντασ αυτζσ τισ δφο μεκόδουσ. 3

4 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι.6 1.ΡΑΛΑΙΟΤΕΟΙ ΑΛΓΟΙΘΜΟΙ ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗΣ Ειςαγωγι 1.2BoVW (bags of visual words) SPM(spatial pyramid matching) 10 2.ΘΕΩΗΤΙΚΟ ΥΡΟΒΑΘΟ k-means SIFT SVM(support vector machine) SSM (semantic-spatial matching) Ειςαγωγι Σθμαςιολογικόσ χϊροσ Σθμαςιολογικό ταίριαςμα SSM (semantic-spatial matching) 24 4 Σφνοψθ..25 ΡΑΑΤΗΜΑ Α..28 ΡΑΑΤΗΜΑ B..43 4

5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΙΝΑΚΩΝ ςχ.1.1spm Διαίρεςθ εικόνασ ςε περιοχζσ και απεικόνιςθ των διανυςμάτων χαρακτθριςτικϊν.11 ςχ.1.2spm Δυο ςχεδόν ίδιεσ εικόνεσ με διαφορετικι διάταξθ των αντικειμζνων ςτο χϊρο,παράγουν δφο τελείωσ διαφορετικά ιςτογράμματα ςφμφωνα με τθν μζκοδο SPM 12 ςχ.2.1 k-means Αρχικοποίθςθcentroid 14 ςχ.2.2 k-means Ομαδοποίθςθ δεδομζνων..14 ςχ.2.3 k-means Επανατοποκζτθςθcentroid...14 ςχ.2.4 k-means Εκ νζου ομαδοποίθςθ δεδομζνων 15 ςχ.2.5 k-means Τελικι μορφι..15 ςχ.2.6svm διαχωριςτικι γραμμι, απόςταςθ margin, support vectors 19 ςχ.2.7svm επικαλυπτόμενεσ κλάςεισ 19 ςχ.2.8svm γραμμικά μθ διαχωριηόμενεσ κλάςεισ..20 Ρίνακασ Εικ. 15scene dataset.26 Ρίνακασ Ρίνακασ

6 ΕΙΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια ο όγκοσ των ψθφιακϊν εικόνων που ζχουμε να διαχειριςτοφμε ζχει αυξθκεί απότομα. Αυτό οφείλεται ςτο χαμθλό κόςτοσ των ψθφιακϊν φωτογραφικϊν μθχανϊν, αλλά και ςτο ότι κάκε κινθτό τθλζφωνο διακζτει και ζνα ικανοποιθτικισ ευκρίνειασ φωτογραφικό φακό που του δίνει τθ δυνατότθτα να λειτουργεί ςαν φωτογραφικι μθχανι. Ζτςι είναι πάρα πολφ εφκολθ θ λιψθ φωτογραφιϊν ανά πάςα ςτιγμι κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ, όπωσ επίςθσ θ αποκικευςθ και θ ανάκτθςι τουσ. Ραράλλθλα, θ δθμοτικότθτα των social media που μία από τισ κφριεσ λειτουργίεσ τουσ είναι θ προβολι εικόνων ζχει προκαλζςει μια τεράςτια μεταφορά δεδομζνων από και προσ το διαδίκτυο. Επίςθσ εκτόσ από ψυχαγωγικοφσ λόγουσ οι άνκρωποι βρίςκονται κακθμερινά αντιμζτωποι με προβλιματα ταξινόμθςθσ εικόνων ςε πολλοφσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ. Ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ όταν λαμβάνει μια εικόνα παράγει αυτόματα κάποιεσ πλθροφορίεσ για τθν εικόνα αυτι, όπωσ για παράδειγμα ποιο είναι το κζμα τθσ εικόνασ(βουνό, πάρτι, αυτοκινθτόδρομοσ), τι αντικείμενα περιζχει θ εικόνα (αεροπλάνο, φλιτηάνι, τραπζηι), τθν αναγνϊριςθ κάποιων ςυγκεκριμζνων αντικειμζνων (ο φίλοσ μου ο Νίκοσ, το παλιό μου αυτοκίνθτο), το οποίο είναι ζνα αρκετά δφςκολο ηιτθμα για τισ μθχανζσ. Με το δεδομζνο ότι οι βάςεισ δεδομζνων που διαχειριηόμαςτε πλζον είναι τεράςτιεσ, θ ταξινόμθςθ τουσ είναι μια επίπονθ και χρονοβόρα διαδικαςία που είναι ςχεδόν αδφνατο ζνασ άνκρωποσ να ταξινομεί κακθμερινά χιλιάδεσ εικόνεσ μόνοσ του βλζποντάσ τεσ μια-μια. Υπάρχει λοιπόν θ ανάγκθ να αναπτυχκοφν οι κατάλλθλοι μθχανιςμοί που πραγματοποιοφν όλεσ αυτζσ τισ λειτουργίεσ. Ζνα τζτοιο επίτευγμα κα δϊςει λφςθ ςε πολλά προβλιματα, κα μειϊςει το κόςτοσ, κα διευκολφνει τθν κακθμερινότθτα των ανκρϊπων και κα χρθςιμοποιθκεί ςε διάφορεσ εφαρμογζσ. Μερικά παραδείγματα είναι: Οι κάμερεσ αςφαλείασ κα μποροφν να αναγνωρίηουν κάποια αςυνικιςτθ δραςτθριότθτα χωρίσ τθν εποπτεία ανκρϊπων. Θα μποροφν να χρθςιμοποιοφνται ρομπότ που είναι ικανά να λαμβάνουν αποφάςεισ ςε καταςτάςεισ επικίνδυνεσ για τον άνκρωπο. 6

7 Θα μπορεί κάποιοσ να βρει εφκολα και γριγορα φωτογραφίεσ με ςυγκεκριμζνα κοινά χαρακτθριςτικά. Στο παρελκόν ζχουν γίνει διάφορεσ προςπάκειεσ δθμιουργίασ τζτοιων μθχανιςμϊν με ικανοποιθτικά αποτελζςματα αλλά και με πολλά περικϊρια βελτίωςθσ. Στα επόμενα κεφάλαια κα γίνει αναφορά ςε αλγόρικμουσ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ μεκόδουσ ταξινόμθςθσ εικόνασ, επίςθσ κα γίνει αναφορά ςε παλαιότερεσ μεκόδουσ ταξινόμθςθσ. Ζπειτα ςτο κφριο μζροσ τθσ εργαςίασ κα αναφερκοφν τα βιματα υλοποίθςθσ όπωσ και ο κϊδικασ του αλγορίκμου που εξετάηεται (SSMsemantic-spatial matching). 7

8 1. ΠΑΛΑΙΟΣΕΡΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΑΞΙΝOΜΗΗ 1.1 Ειςαγωγή Η μζκοδοσ SSM δεν δθμιουργικθκε αμζςωσ, είναι θ εξζλιξθ άλλων προγενζςτερων μεκόδων. Οι πρόγονοι τθσ SSM είναι θ BoVW και θ SPM. Η μζκοδοσ BoVW (bag of visual word) γνϊριςε μεγάλθ επιτυχία ςτθν ταξινόμθςθ εικόνων. Η μζκοδοσ βαςίηεται ςτθν εξαγωγι τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν μζςω του αλγόρικμου SIFT (scale invariant feature transform). Αρχικά όλα τα τοπικά χαρακτθριςτικά ενόσ ςετ εικόνων εξάγονται και κατθγοριοποιοφνται μζςω του αλγορίκμου κ-μζςων (k-means), το αποτζλεςμα των κ-μζςων είναι το codebook, κάκε καταχϊρθςθ του codebook είναι μία οπτικι λζξθ (codeword), ζπειτα κάκε χαρακτθριςτικό μιασ εικόνασ ελζγχεται με ποια οπτικι λζξθ βρίςκεται πιο κοντά και ζτςι δθμιουργείται ζνα ιςτόγραμμα χαρακτθριςτικϊν για κάκε εικόνα. Ωσ επζκταςθ τθσ μεκόδου BoVW επινοικθκε θ μζκοδοσ SPM (spatial pyramid matching). Η SPM ςτθρίηεται ςτθ χωρικι απεικόνιςθ τθσ εικόνασ, για να το πετφχει αυτό χωρίηει τθν εικόνα ςε περιοχζσ και εξάγει τα τοπικά χαρακτθριςτικά για κάκε υποπεριοχι, θ εικόνα αναπαρίςταται ενϊνοντασ όλα τα ιςτογράμματα των υπό-περιοχϊν ςε ζνα μακρφ τελικό διάνυςμα. Η μζκοδοσ SM ςε αντίκεςθ με τθν SPM ςτθρίηεται ςτθν ςθμαςιολογικι απεικόνιςθ τθσ εικόνασ και όχι ςτθ χωρικι. Το ςθμείο κλειδί είναι θ καταςκευι ενόσ ςθμαςιολογικοφ χϊρου. Για να επιτευχκεί αυτό τα ιςτογράμματα χαρακτθριςτικϊν όλων των εικόνων και των υπό-περιοχϊν τουσ κατθγοριοποιοφνται με τον αλγόρικμο κ-μζςων και ζτςι προκφπτει ο ςθμαςιολογικόσ χϊροσ. Ζπειτα κάκε ιςτόγραμμα περιοχισ ελζγχεται με ποιο ιςτόγραμμα του ςθμαςιολογικοφ χϊρου βρίςκεται πιο κοντά και παίρνει τθν εκάςτοτε ετικζτα. Βάςθ των ετικετϊν τουσ τα ιςτογράμματα μιασ εικόνασ ευκυγραμμίηονται. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ SPM και SM είναι θ μζκοδοσ SSM. Τζλοσ για τθν ταξινόμθςθ των εικόνων χρθςιμοποιοφνται μθχανιςμοί διανυςμάτων υποςτιριξθσ(svm). 8

9 1.2BoVW (bags of visual words) Τα τελευταία χρόνια θ εικονικι αναπαράςταςθ μιασ εικόνασ παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο για τθν ταξινόμθςθ τθσ. Ράνω ςε αυτό βαςίηεται θ μζκοδοσ ταξινόμθςθσ BoVW. Η ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ ζχει δείξει ευρωςτία ςε διάφορα backgrounds ι ςε περιπτϊςεισ επικαλφψεισ αντικειμζνων μζςα ςε μια εικόνα. Η εκτζλεςθ αυτοφ του αλγορίκμου βαςίηεται ςτθν εξαγωγι τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν. Η διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ μεκόδου BoVW ζχει ωσ εξισ: Αρχικά από ζνα ςετ εικόνων εξάγονται τα τοπικά χαρακτθριςτικά, όλα τα χαρακτθριςτικά από όλεσ τισ εικόνεσ τοποκετοφνται ςε ζνα χϊρο(ςάκο οπτικϊν λζξεων). Ζπειτα μζςα από ζνα αλγόρικμο ομαδοποίθςθσ(π.χ. k-means) δθμιουργοφμε k αντιπροςωπευτικοφσ περιγραφείσ (codewords). Οι τοπικοί περιγραφείσ αποτελοφν το λεξικό οπτικϊν λζξεων (codebook). Το μζγεκοσ του codebook είναι ο αρικμόσ k ςτον οποίο χωρίςαμε το πλικοσ όλων των περιγραφϊν. Στθ ςυνζχεια για κάκε περιοχι εξάγονται οι τοπικοί περιγραφείσ και κακζνασ από αυτοφσ ελζγχεται με ποιον από τουσ αντιπροςωπευτικοφσ περιγραφείσ βρίςκεται πιο κοντά. Η απόςταςθ μεταξφ ενόσ τοπικοφ περιγραφζα και ενόσ αντιπροςωπευτικοφ περιγραφζα μετριζται με Ευκλείδεια Απόςταςθ. Τζλοσ δθμιουργείται ζνα ιςτόγραμμα χαρακτθριςτικϊν για κάκε εικόνα το οποίο ζχει μικοσ ίςο με το codebook και δείχνει πόςοι τοπικοί περιγραφείσ τθσ εικόνασ ταιριάηουν με κάκε οπτικι λζξθ (codeword). Ραρόλο που ο αλγόρικμοσ BoVW ζχει γνωρίςει μεγάλθ επιτυχία και ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε πολλζσ εφαρμογζσ ζχει ζνα ςθμαντικό μειονζκτθμα, δεν 9

10 λαμβάνει κακόλου υπόψθ τθν χωρικι αναπαράςταςθ τθσ εικόνασ, δθλαδι ταιριάηει τισ εικόνεσ ςφμφωνα με τα κοινά τοπικά χαρακτθριςτικά χωρίσ να ενδιαφζρεται για το ςε ποιο ςθμείο τθσ εικόνασ βρίςκονται τα χαρακτθριςτικά και ζτςι αγνοεί το κακολικό κζμα τθσ εικόνασ. Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ του προβλιματοσ ζχουν αναπτυχκεί διάφοροι αλγόρικμοι, αυτόσ που αναφζρεται ςτθ ςυνζχεια ωσ μία εξζλιξθ του BoVW είναι ο SPM. 1.3 SPM(spatial pyramid matching) Το πρόβλθμα που επιχειρεί να αντιμετωπίςει θ μζκοδοσ SPM(spatial pyramid matching, χωρικό ταίριαςμα πυραμίδασ) είναι θ κακολικι αναπαράςταςθ μιασ εικόνασ χωρίσ να χρειάηεται να αναγνωρίςει πρϊτα τα επιμζρουσ αντικείμενα που βρίςκονται ςτθν εικόνα αυτι. Για παράδειγμα ςε μια εικόνα που απεικονίηει μία παραλία δεν χρειάηεται πρϊτα να αναγνωρίςει κάλαςςα, ιλιο, αμμουδιά, ςζρφερ, καρχαρία κ.τ.λ. για να τθν τοποκετιςει ςτθ ςωςτι κατθγορία. Η μζκοδοσ είναι ιδιαίτερα αποδοτικι ςε εικόνεσ που περιζχουν μία ςκθνι(δάςθ, βουνά κ.τ.λ.). Η μζκοδοσ SPM είναι μια επζκταςθ τθσ μεκόδου B.o.V.W(bags οf visual words) θ οποία όμωσ δίνει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ χωρικι απεικόνιςθ του περιεχομζνου μιασ εικόνασ. Η τεχνικι αυτισ τθσ μεκόδου βαςίηεται ςτθν διαίρεςθ τθσ εικόνασ ςε υπό-περιοχζσ και αντιμετωπίηει τθν κάκε υπό-περιοχι όπωσ αυτι γινόταν ςτθ μζκοδο B.o.V.W. Ζπειτα όλα τα ιςτογράμματα που προκφπτον από κάκε υπόπεριοχι ευκυγραμμίηονται ςε ζνα διάνυςμα για τθν αναπαράςταςθ ολόκλθρθσ τθσ εικόνασ. Ριο ςυγκεκριμζνα ξεκινϊντασ από το πρϊτο επίπεδο(level 0) χρθςιμοποιείται ολόκλθρθ θ εικόνα παίρνοντασ το ιςτόγραμμα χαρακτθριςτικϊν (ίδιο με B.o.V.W.). Στο επόμενο επίπεδο (level 1) θ εικόνα τεμαχίηεται ςε τζςςερα κομμάτια, διαιρϊντασ κάκε πλευρά τθσ εικόνασ ςτθ μζςθ, και ζτςι παράγεται ζνα ιςτόγραμμα χαρακτθριςτικϊν για κάκε υπό-περιοχι. Με τον ίδιο τρόπο κάκε υπόπεριοχι διαιρείται ςτα τζςςερα, ζτςι ςτο επόμενο επίπεδο (level 2) θ εικόνα είναι χωριςμζνοι ςε δεκαζξι υπό-περιοχζσ για τισ οποίεσ ζχουν δθμιουργθκεί 10

11 ιςτογράμματα χαρακτθριςτικϊν που ευκυγραμμίηονται με προκακοριςμζνο τρόπο ςε ζνα μακρφ διάνυςμα το οποίο αντιςτοιχεί ςε ολόκλθρθ τθν εικόνα. Ο αρικμόσ των υπό-περιοχϊν ςε κάκε επίπεδο ιςοφται με 4 L όπου L το επίπεδο τθσ διαίρεςθσ. Το μικοσ του τελικοφ διανφςματοσ εξαρτάται από το μζχρι πιο επίπεδο λειτουργεί ο αλγόρικμοσ και από το μικοσ των διανυςμάτων που παράγονται. Η τεχνικι με τθν οποία τεμαχίηεται μια εικόνα αναπαριςτάται ςτο παρακάτω ςχιμα. ζσ.1.1spm Διαίπεζη εικόναρ ζε πεπιοσέρ και απεικόνιζη ηων διανςζμάηων σαπακηηπιζηικών Η μζκοδοσ SPM βαςίηεται ςτθν υπόκεςθ ότι δφο εικόνεσ από τθν ίδια κλάςθ κα ζχουν πανομοιότυπο χωρικά περιεχόμενο. Δθλαδι θ πάνω αριςτερι γωνία τθσ μίασ εικόνασ κα πρζπει να ζχει ίδιο οπτικό περιεχόμενο με τθν πάνω αριςτερι γωνία τθσ άλλθσ εικόνασ. Αυτό μπορεί να λειτουργεί ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ αλλά ζνα αντικείμενο μπορεί να βρίςκεται οπουδιποτε μζςα ςε μια εικόνα. Ζτςι αν δφο εικόνεσ ανικουν ςτθν ίδια κλάςθ και απλά ζχουν τα κοινά τουσ αντικείμενα διαφορετικά κατανεμθμζνα ςτο χϊρο, θ μζκοδοσ SPM αποτυγχάνει να κάνει το ςωςτό ταίριαςμα. Αυτό φαίνεται εφκολα ςτο παρακάτω ςχιμα όπου οι δφο εικόνεσ είναι ςχεδόν ίδιεσ και το μόνο που διαφζρει είναι θ διάταξθ των αντικειμζνων ςτο χϊρο, ζτςι τα ιςτογράμματα που προκφπτουν δεν μοιάηουν κακόλου μεταξφ τουσ. 11

12 ζσ.1.2spm Δςο ζσεδόν ίδιερ εικόνερ με διαθοπεηική διάηαξη ηων ανηικειμένων ζηο σώπο, παπάγοςν δύο ηελείωρ διαθοπεηικά ιζηογπάμμαηα ζύμθωνα με ηην μέθοδο SPM Για να αντιμετωπιςτεί αυτό το πρόβλθμα κα πρζπει ο τρόποσ που παραςκευάηεται το τελικό διάνυςμα να ζχει εκτόσ από χωρικά και ςθμαςιολογικά κριτιρια. Για το λόγο αυτό προτάκθκε ο αλγόρικμοσ SSM(semantic-spatial matching), που βαςίηεται τόςο ςτθ χωρικι όςο και ςτθ ςθμαςιολογικι ταξινόμθςθ μιασ εικόνασ. 12

13 2 ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 2.1 k-means Ο αλγόρικμοσ k-means είναι ζνασ δθμοφιλισ αλγόρικμοσ κατθγοριοποίθςθσ και χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτο κλάδο τθσ Αναγνϊριςθσ Ρροτφπων. Σκοπόσ του αλγορίκμου είναι να χωρίςει τα δεδομζνα ςε k ομάδεσ. Ώσ είςοδο ο αλγόρικμοσ παίρνει ζνα ςφνολο παρατθριςεων και τον αρικμό των k κεντροειδϊν (cenτroids), δθλαδι τον αρικμό των ομάδων ςτισ οποίεσ κζλουμε να χωρίςουμε τα δεδομζνα. Ζξοδοσ του ςυςτιματοσ είναι τα δεδομζνα ειςόδου με ζνα label που δείχνει ςε ποια ομάδα ανικουν, και ζνα αντιπροςωπευτικό διάνυςμα για κάκε κζντρο ομάδασ(centroid). Η φιλοςοφία του αλγορίκμου είναι να δθμιουργιςει k ομάδεσ για τισ οποίεσ τα μζλθ τθσ κάκε ομάδασ κα απζχουν μεταξφ τουσ τθν ελάχιςτθ δυνατι απόςταςθ, και τα μζλθ διαφορετικϊν ομάδων κα απζχουν μεταξφ τουσ τθν μζγιςτθ δυνατι απόςταςθ. Η απόςταςθ μεταξφ των ςθμείων αλλά και μεταξφ των ςθμείων και των κεντροειδϊν μπορεί να υπολογιςτεί με διάφορουσ τρόπουσ με τον ςυνθκζςτερο να είναι θ Ευκλείδεια Απόςταςθ. Για τθν υλοποίθςθ του αλγορίκμου αρχικά προςδιορίηεται θ κζςθ των centroid, θ οποία ςυνικωσ γίνεται με τυχαίο τρόπο. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα αποτελζςματα εξαρτϊνται από τθν αρχικι κζςθ των centroid, ζτςι για διαφορετικά αρχικά centroid ο αλγόρικμοσ δίνει διαφορετικά αποτελζςματα, οπότε είναι προτιμότερο ο αλγόρικμοσ k-means να εφαρμόηεται αρκετζσ φορζσ για να πάρουμε το βζλτιςτο δυνατό αποτζλεςμα. Στο επόμενο βιμα το κακζνα από τα δεδομζνα ςυςχετίηεται με το centroid που βρίςκεται πιο κοντά ςε αυτό, ζτςι δθμιουργοφνται οι ομάδεσ ςτθν αρχικι τουσ μορφι. Ζπειτα για να γίνει καλφτεροσ διαμεριςμόσ των παρατθριςεων επαναπροςδιορίηονται τα cenτroids παίρνοντασ κζςθ ςτο κζντρο τθσ ομάδασ τουσ. Ζχοντασ νζα centroid επαναλαμβάνεται θ διαδικαςία εφρεςθσ του κοντινότερου centroid για κάκε παρατιρθςθ. Ζτςι με αυτι τθ διαδικαςία είναι πικανό κάποιεσ παρατθριςεισ να αλλάξουν ομάδα ςτθν οποία ανικουν. Οι δφο αυτζσ διαδικαςίεσ επαναλαμβάνονται ζωσ ότου να μθν υπάρχουν μετακινιςεισ παρατθριςεων μεταξφ των ομάδων και άρα τα centroid να μζνουν ςτακερά. Το 13

14 αποτζλεςμα είναι θ τιμι που ζχει το κάκε centroid και οι παρατθριςεισ που ανικουν ςε κάκε centroid. Βθμα1: Τυχαία αρχικοποίθςθ κζντρων. ςχ.2.1 k-means Αρχικοποίηςη centroid Βιμα2: Εφρεςθ του αρικμοφ των κζντρο. παρατθριςεων που ανικουν ςε κάκε ςχ.2.2 k-means Ομαδοποίηςη δεδομζνων Βθμα3: Επανατοποκζτθςθ των κζντρων ςτο κζντρο βάρουσ τθσ κάκε ομάδασ. ςχ.2.3 k-means Επανατοποθζτηςη centroid 14

15 Βήκα4:Δπαλάιεςε ηνπ βήκαηνο 2 θαη 3 κέρξη λα κελ ππάξρνπλ άιιεο κεηαθηλήζεηο. ζσ.2.4 k-means Εκ νέος ομαδοποίηζη δεδομένων Βιμα5:Τελικα αποτελζςματα κατθγοριοποίθςθσ του k-means. ςχ.2.5 k-means Τελική μορφή 15

16 2.2 SIFT Ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι ςτο ταίριαςμα εικόνων είναι θ ανάλυςθ και επεξεργαςία τθσ πλθροφορίασ που περιζχεται μζςα ςτθν εικόνα. Για τθν επεξεργαςία του περιεχομζνου μιασ εικόνασ χρθςιμοποιοφνται αλγόρικμοι εξαγωγισ χαρακτθριςτικϊν. Κατά καιροφσ ζχουν μελετθκεί και αναπτυχκεί διάφοροι αλγόρικμοι για αυτιν τθ διαδικαςία, μερικοί από τουσ οποίουσ είναι οι αλγόρικμοι SURF(Speeded Up Robust Features), RIFT(Rotation Invariant Feature Transform) και SIFT(Scale Invariant Feature Transform). Σε αυτιν τθν εργαςία χρθςιμοποιείται ο αλγόρικμοσ SIFT, ο οποίοσ είναι αρκετά αποτελεςματικόσ και χρθςιμοποιείται ευρζωσ για τθν εξαγωγι χαρακτθριςτικϊν. Τα τοπικά χαρακτθριςτικά που εξάγονται με τον αλγόρικμο από μια εικόνα πρζπει να πλθροφν κάποιεσ προχποκζςεισ, ϊςτε να είναι κατάλλθλα για να ταιριάξουν ςωςτά ζνα αντικείμενο που βρίςκεται ςε δφο διαφορετικζσ εικόνεσ. Για να είναι κατάλλθλο ζνα χαρακτθριςτικό κα πρζπει να: 1. Είναι αμετάβλθτο ςτθ κλίμακα. Δθλαδι ανεξάρτθτα αν ζνα αντικείμενο μπορεί να καλφπτει ολόκλθρθ τθν εικόνα ι να βρίςκεται ςε μία άκρθ αυτισ, κα πρζπει να αναγνωρίηεται από τον αλγόρικμο. 2. Μζνει αμετάβλθτο ςτο φόντο τθσ εικόνασ. Δθλαδι κα πρζπει να αναγνωρίηεται ανεξάρτθτα από το τι υπάρχει πίςω ι γφρω από αυτό. 3. Μζνει ανεπθρζαςτο ςτο κόρυβο. Ρολλζσ φορζσ ςε μια εικόνα ζνα αντικείμενο να μθ φαίνεται ολόκλθρο ι να καλφπτεται ζνα μζροσ του από κάτι άλλο. 4. Να αναγνωρίηεται ανεξάρτθτα από ποιά οπτικι γωνία βρίςκεται ςε κάκε εικόνα. 5. Τζλοσ ζνα αντικείμενο να αναγνωρίηεται όταν αποτυπϊνεται κάτω από διαφορετικό φωτιςμό. Ζνα τοπικό χαρακτθριςτικό SIFT αναγνωρίηεται από τρείσ ςυντελεςτζσ: α) κζςθ(location) β) κλίμακα (scale) γ) προςανατολιςμό (orientation) και περιγράφεται 16

17 από ζνα διάνυςμα μικουσ 128(descriptor). Για τον εντοπιςμό τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν(sift) από μία εικόνα χρθςιμοποιείται μια ςειρά από φίλτρα. Τα κφρια ςτάδια για τον υπολογιςμό είναι: 1. Ανίχνευςθ ακρότατων ςτο χϊρο και ςτθν κλίμακα(scale-space extrema detection): Στο πρϊτο ςτάδιο εφαρμόηοντασ τθν ςυνάρτθςθ Gauss ερευνοφνται όλεσ οι πικανζσ κζςεισ που παραμζνουν ανεπθρζαςτεσ ςτθν κλιμάκωςθ και ςτθν περιςτροφι. 2. Εντοπιςμόσ ςθμείων κλειδιϊν (key point localization): Σε κάκε υποψιφια κζςθ κακορίηεται θ κζςθ και θ κλίμακα εφαρμόηοντασ ζνα λεπτομερζσ μοντζλο. Τα ςθμεία κλειδιά επιλζγονται με βάςθ τθ ςτακερότθτα. 3. Ανάκεςθ προςανατολιςμοφ(orientation assignment): Ζνασ ι περιςςότεροι προςανατολιςμοί ανατίκενται ςε κάκε πικανό ςθμείο κλειδί με βάςθ τισ τοπικζσ διευκφνςεισ κλίςθσ τθσ εικόνασ. Πλεσ οι μελλοντικζσ ενζργειεσ εκτελοφνται ςε κάκε χαρακτθριςτικό, ζτςι όπωσ ζχει μεταςχθματιςτεί ςφμφωνα με τον προςανατολιςμό, τθν κλίμακα και τθ κζςθ του. Με αυτό τον τρόπο οι μεταςχθματιςμοί αυτοί παρζχουν ςτακερότθτα. 4. Ρεριγραφείσ των ςθμείων κλειδιϊν(key point descriptor): Υπολογίηεται θ κλιςθ τθσ εικόνασ ςτθν κλίμακα που επιλζχτθκε γφρο από κάκε ςθμείο κλειδί. Αυτι μεταμορφϊνεται ςε αναπαράςταςθ που επιτρζπει τθν παραμόρφωςθ ςχθμάτων και αλλαγι φωτιςμοφ ςε υψθλά επίπεδα. Με αυτι τθ διαδικαςία δθμιουργείται ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν. Αυτό παίηει ςθμαντικό ρόλο, γιατί ςε αντικείμενα που είναι δφςκολα αναγνωρίςιμα απαιτοφνται περιςςότερα χαρακτθριςτικά. 17

18 2.3 SVM(support vector machine) Οι μθχανιςμοί διανυςμάτων υποςτιριξθσ-svm(support vector machine) είναι δθμοφιλείσ αλγόρικμοι ταξινόμθςθσ. Οι αλγόρικμοι ταξινόμθςθσ είναι αλγόρικμοι εκπαίδευςθσ, δθλαδι επεξεργάηονται τα δεδομζνα και προςπακοφν να βρουν μζςα από αυτά κάποια ςχζςθ που τα ςυνδζει μεταξφ τουσ, ϊςτε να εντοπίςουν κάποια μοτίβα ι κανόνεσ. Σφμφωνα με αυτοφσ τουσ κανόνεσ ο αλγόρικμοσ εκπαιδεφεται και ζτςι αποφαςίηει για τθν ςυμπεριφορά των δεδομζνων που κα ζρκουν ςτθ ςυνζχεια για ταξινόμθςθ. Οι αλγόρικμοι svm είναι δυαδικοί αλγόρικμοι ταξινόμθςθσ, δθλαδι λαμβάνουν δεδομζνα και τα χωρίηουν ςε δυο κατθγορίεσ. Για να γίνει αποτελεςματικά αυτόσ ο διαχωριςμόσ κα πρζπει να ζχουμε τα κατάλλθλα δεδομζνα. Κατάλλθλα δεδομζνα ςθμαίνει ότι ςτθν αναπαράςταςθ τουσ ςτο χϊρο κα πρζπει να είναι ςαφισ ο διαχωριςμό τουσ. Τα δεδομζνα που δίνονται για εκπαίδευςθ είναι ζνα ςφνολο παρατθριςεων και οι κλάςεισ ςτισ οποίεσ ανικει θ κάκε παρατιρθςθ. Ο αλγόρικμοσ ςτο ςτάδιο τθσ εκπαίδευςθσ προςπακεί να ανακαλφψει τθ ςυνάρτθςθ που ςυνδζει κάκε παρατιρθςθ με τθν αντίςτοιχθ κλάςθ τθσ, ϊςτε να μπορζςει να βρει ζνα γενικό κανόνα. Ζτςι, όταν κα λάβει παρατθριςεισ για ταξινόμθςθ χρθςιμοποιϊντασ τον κανόνα που προζκυψε από τθν εκπαίδευςθ, να αποδίδει τθν ςωςτι κλάςθ. Βαςικι προχπόκεςθ για τθν λειτουργία του αλγορίκμου είναι τα δεδομζνα να είναι γραμμικά διαχωριηόμενα ςτο χϊρο. Δθλαδι να εντοπίηεται μια ευκεία θ οποία να χωρίηει τισ δυο κλάςεισ. Η ευκεία για να είναι βζλτιςτθ κα πρζπει να ζχει όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ απόςταςθ από τα κοντινότερα ςθμεία των δφο κλάςεων. Η απόςταςθ ανάμεςα ςτα ςθμεία των δυο κλάςεων που είναι πιο κοντά μεταξφ τουσ ονομάηεται απόςταςθ margin. Είναι προφανζσ ότι όςο πιο μεγάλθ είναι θ απόςταςθ margin τόςο πιο αποτελεςματικόσ είναι ο αλγόρικμοσ. Οι παρατθριςεισ που οριοκετοφν τθν αρχι τθσ κάκε κλάςθσ λζγονται διανφςματα υποςτιριξθσ (support 18

19 vectors). Αυτά φαίνονται καλφτερα ςτο παρακάτω ςχιμα. ζσ.2.6svm διασωπιζηική γπαμμή, απόζηαζη margin, support vectors Σε πραγματικζσ ςυνκικεσ τθν περίπτωςθ τα δεδομζνα μασ να είναι γραμμικά διαχωριηόμενα δεν τθν ςυναντάμε πολφ ςυχνά. Κάποιεσ φορζσ τα δεδομζνα των δυο κλάςεων επικαλφπτονται, ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ τα ςφάλματα είναι αναπόφευκτα και αναμενόμενα. Κατά ςυνζπεια θ επιλογι τθσ ευκείασ που τα διαχωρίηει πρζπει είναι τζτοια ϊςτε να ζχει το μικρότερο ποςοςτό λακϊν. ζσ.2.7svm επικαλςπηόμενερ κλάζειρ Επιπλζον ςυναντάται ςυχνά τα δεδομζνα να βρίςκονται το ζνα μζςα ςτο άλλο, όπωσ φαίνεται παρακάτω. 19

20 ζσ.2.8svm γπαμμικά μη διασωπιζόμενερ κλάζειρ Σε αυτιν τθν περίπτωςθ ςκοπόσ είναι να απεικονιςτοφν τα δεδομζνα ςε ζνα χϊρο περιςςότερων διαςτάςεων ζτςι ϊςτε να βρεκεί ζνα υπζρ-επίπεδο που να μπορεί να χωρίηει γραμμικά τα δεδομζνα. Με αυτόν τον τρόπο λφνεται το πρόβλθμα των μθ γραμμικϊν διαχωριηόμενων κλάςεων και ο αλγόρικμοσ είναι ςε κζςθ να κάνει το διαχωριςμό. Οι ςυναρτιςεισ που μεταφζρουν τα δεδομζνα από ζνα χϊρο ςε ζναν άλλο διαφορετικισ διάςταςθσ ονομάηονται ςυναρτιςεισ πυρινα(kernel function). Οι πιο διάςθμεσ ςυναρτιςεισ πυρινα είναι οι: Γραμμικοφ πυρινα (linear kernel) Ρολυϊνυμου πυρινα (polynomial) Συνάρτθςθ Ακτινικισ Βάςθσ (Radial base Function) Τετραγωνικόσ πυρινασ (quadratic kernel) Οι αλγόρικμοι svm παρόλο που είναι δυαδικοί ταξινομθτζσ, με χριςθ πολλϊν svm κα μποροφςαν να λειτουργιςουν και ωσ ταξινομθτζσ πολλϊν κλάςεων. Αυτό μπορεί να ςυμβεί με δυο περιπτϊςεισ: i. Η πρϊτθ είναι θ περίπτωςθ ζνασ εναντίον όλων, όπου κάκε κλάςθ διαχωρίηεται απζναντι ςε όλεσ τισ άλλεσ. Πποτε M δυαδικοί ταξινομθτζσ απαιτοφνται για M κλάςεισ. Το όριο τθσ κάκε κλάςθσ ζρχεται μετά από ςυμψθφιςμό των Μ svm ταξινομθτϊν. ii. Η δεφτερθ είναι θ περίπτωςθ ζνασ εναντίον ενόσ, όπου κάκε κλάςθ χρθςιμοποιεί ζναν ταξινομθτι για κάκε μία από όλεσ τισ άλλεσ κλάςεισ. Άρα 20

21 για αυτι τθν περίπτωςθ απαιτοφνται Μ*(Μ-1)/2 δυαδικοί ταξινομθτζσ. Ζτςι ςε κάκε παρατιρθςθ για κάκε ταξινομθτι svm που ςυμμετζχει αποδίδεται μια κλάςθ. Η παρατιρθςθ παίρνει τθν κλάςθ που τθσ ζχει αποδοκεί τισ περιςςότερεσ φορζσ. 21

22 3. SSM (semantic-spatial matching) 3.1 Ειςαγωγή Η μζκοδοσ SPM διαιρεί μια εικόνα ςε υποπεριοχζσ. Το πρόβλθμα όμωσ είναι πωσ θ μζκοδοσ αδυνατεί να κάνει ςωςτό ταίριαςμα ανάμεςα ςε δφο υποπεριοχζσ δφο διαφορετικϊν εικόνων. Μια πικανι λφςθ κα ιταν να ςυγκρίνονται όλεσ οι υποπεριοχζσ από όλεσ τισ εικόνεσ μία προσ μία, για να βρεκεί το καλφτερο ταίριαςμα. Αυτι όμωσ θ προςζγγιςθ ζχει κάποια βαςικά μειονεκτιματα. Ρρϊτα από όλα ζνασ τζτοιοσ αλγόρικμοσ κα ιταν χρονοβόροσ, κα απαιτοφςε πολφ υπολογιςτικι ιςχφ και κα ιταν δφςκολο να δθμιουργθκεί προγραμματιςτικά. Δεφτερον δε κα υπάρχει ζνασ προκακοριςμζνοσ οδθγόσ που να υλοποιεί το τελικό ιςτόγραμμα. Ζτςι τα διανφςματα των εικόνων δεν κα ζχουν ίδιο μικοσ ιςτογραμμάτων και δεν υπάρχει θ δυνατότθτα για επζκταςθ και ςε άλλεσ εφαρμογζσ. Και τζλοσ δεν είναι απόλυτο ότι μια υποπεριοχι κα ταιριάηει με μία άλλθ, είναι πικανό να μθν ταιριάηει με καμία ι να ταιριάηει με πολλζσ άλλεσ. Για να λυκοφν αυτά τα προβλιματα ειςάγεται μία νζα μζκοδοσ αντιςτοίχιςθσ, θ μζκοδοσ SM(semantic matching). 3.2 ημαςιολογικόσ χώροσ Για να υλοποιθκεί αυτι θ μζκοδοσ χρειάηεται να φτιαχτεί ζνασ ενοποιθμζνοσ ςθμαςιολογικόσ χϊροσ. Για να κατορκϊςουμε αυτό τοποκετοφμε όλα τα ιςτογράμματα περιοχϊν των εικόνων ςε ζναν αλγόρικμο κατθγοριοποίθςθσ όπου το κάκε κζντρο που προκφπτει από τθν κατθγοριοποίθςθ αντιπροςωπεφει ζνα ςθμαςιολογικό υποχϊρο. Το ςφνολο των υπό-χϊρων αντιπροςωπεφει το ςθμαςιολογικό χϊρο. Ριο ςυγκεκριμζνα, για ζνα ςετ εικόνων χωρίηουμε τισ εικόνεσ ςε υπό-περιοχεσ όπωσ ακριβϊσ και ςτθ μζκοδο SPM. Θεωροφμε R={r1,r2,,rN} όπου R είναι ο ςθμαςιολογικόσ χϊροσ και,r1,r2, rn- είναι τα διανφςματα χαρακτθριςτικϊν από όλεσ τισ υποπεριοχζσ όλων των εικόνων. Τοποκετϊντασ όλα αυτά τα διανφςματα ςτον αλγόρικμο k-means ζχουμε καταςκευάςει τον ςθμαςιολογικό χϊρο λφνοντασ τθ παρακάτω εξίςωςθ: 22

23 min S = η Ν =1 ( min k=1,,k r i- r k 2 ) όπου S={s1,s2,,sk- είναι τα κζντρα που προκφπτουν από το k-means, αντιπροςωπεφουν ζνα ςθμαςιολογικό υποχϊρο και το κακζνα αναπαριςτά μία ετικζτα(semantic label). 3.3 ημαςιολογικό ταίριαςμα Ζχοντασ καταςκευάςει το ςθμαςιολογικό χϊρο, πλζον είναι πιο εφκολο να διαχειριςτοφμε ζνα ταίριαςμα μεταξφ δφο υποπεριοχϊν δυο διαφορετικϊν εικόνων. Κάκε ιςτόγραμμα χαρακτθριςτικϊν μιασ υποπεριοχισ παίρνει μία ετικζτα(semantic label) ςφμφωνα με τον αντιπροςωπευτικό ςθμαςιολογικό υποχϊρο που βρίςκεται πιο κοντά. Τθν απόςταςθ ανάμεςα ςε δυο διανφςματα τθ μετράμε βάςθ τθσ Ευκλείδειασ Απόςταςθσ. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να δθμιουργθκεί ζνασ προκακοριςμζνοσ οδθγόσ που να υλοποιεί το τελικό ιςτόγραμμα, βάηοντασ όλα τα διανφςματα υποπεριοχϊν ςε μια ςειρά ςφμφωνα με τθν ετικζτα τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα μια εικόνα I διαιρείται ςε M περιοχζσ, R={r1,r2,..,rM- όπου το ri είναι το διάνυςμα χαρακτθριςτικϊν τθσ i υποπεριοχισ. Κάκε ri παίρνει μία ετικζτα ανάλογα με το ποιο διάνυςμα βρίςκεται πιο κοντά ςτο ςθμαςιολογικό χϊρο S. Ζπειτα ευκυγραμμίηονται όλα τα διανφςματα χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με τθν ετικζτα τουσ (s 1 ->s 2 -> ->s m ). Πςα ιςτογράμματα ζχουν ίδια ετικζτα προςτίκενται και το τελικό διάνυςμα μιασ εικόνασ δίνεται από τθν ςχζςθ: V I (SM) = [r T s1,r T s2,,r T sm ] T Ππου r sk το άκροιςμα όλων των ιςτογραμμάτων που ζχουν τθν k ετικζτα. Αν κανζνα διάνυςμα δεν ζχει ταιριάξει με μια ετικζτα, τότε θ ετικζτα προςτίκεται ςτο τελικό διάνυςμα αποτελοφμενθ με μθδενικά. Ο αλγόρικμοσ SM είναι αποδοτικόσ και ευζλικτοσ κακϊσ κζτοντασ διαφορετικό αρικμό ετικετϊν μποροφμε να δθμιουργοφμε ζναν αυςτθρό ι ζναν χαλαρό αλγόρικμο ανάλογα με τισ ανάγκεσ των δεδομζνων. Αν κζςουμε ζνα μικρό αρικμό 23

24 ετικετϊν k τότε ο αλγόρικμοσ κα ζχει αδυναμία να διακρίνει δφο αντικείμενα που μοιάηουν αλλά είναι διαφορετικά και κα τουσ αποδίδει λανκαςμζνα τθν ίδια ςθμαςιολογικι ετικζτα. Αντίκετα, αν κζςουμε ζναν μεγάλο αρικμό ετικετϊν, ο αλγόρικμοσ κα γίνει πολφ αυςτθρόσ ςτο διαχωριςμό των ιςτογραμμάτων και ιςτογράμματα που ανικουν ςτθν ίδια ςθμαςιολογικι ομάδα και κα ζπρεπε να ζχουν τθν ίδια ετικζτα δεν κα ταιριάηουν. Αυτό κακιςτά ανκεκτικό ςτο κόρυβο. τον αλγόρικμο μθ 3.4 SSM (semantic-spatial matching) Η μζκοδοσ SPM(spatial pyramid matching) χωρίηει τθν εικόνα ςε περιοχζσ και με ζναν προκακοριςμζνο τρόπο ςυνδζει τα ιςτογράμματα χαρακτθριςτικϊν των περιοχϊν ςε ζνα μακρφ διάνυςμα, για τθν αναπαράςταςθ τθσ εικόνασ. Η μζκοδοσ SM(semantic matching) ςυνδζει τισ περιοχζσ μιασ εικόνασ ςφμφωνα με τθν ετικζτα που ζχει πάρει θ κάκε μία μζςα από ζνα ςφνολο ετικετϊν. Για να ςυνδζςουμε τα διανφςματα από αυτζσ τισ δυο μεκόδουσ υιοκετοφμε τθ μζκοδο ζνωςθσ γραμμικοφ πυρινα SSM=a*SPM+(1-a)*SM Ππου a είναι ζνασ ςυντελεςτισ με πεδίο τιμϊν *0-1+ και δείχνει τθν επιρροι τθσ κάκε μεκόδου ςτο τελικό διάνυςμα. 24

25 4 ΤΝΟΦΗ Για τθν κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του αλγορίκμου ζγιναν μερικά πειράματα αλλάηοντασ τισ τιμζσ των παραμζτρων ςε διάφορα ςθμεία του αλγορίκμου. Τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν φαίνονται παρακάτω. Αρχικά κα κζλαμε να παρατθριςουμε πϊσ αντιδρά ο αλγόρικμοσ ςε διαφορετικζσ τιμζσ του codebook και τον αρικμό των ςθμαςιολογικϊν ετικετϊν. Πίνακασ 4.1 ετικζτεσ codebook % 85% 87% 85% 83% % 89% 95% 85% 84% Ππωσ φαίνεται από τον πίνακα ο αλγόρικμοσ αποδίδει καλφτερα με ζνα δυνατό διάνυςμα χαρακτθριςτικϊν Ν=400(μεγάλο codebook) πάρα με ζνα πιο αδφναμο Ν=200. Επίςθσ θ ακρίβεια ποικίλλει ανάλογα με τον αρικμό των ςθμαςιολογικϊν ετικετϊν που κα επιλζξουμε. Για το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα C=300 φαίνεται να είναι θ αποδοτικότερθ επιλογι. Στο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα χρθςιμοποιικθκαν 5 από τισ 15 κλάςεισ του dataset, ςυγκεκριμζνα οι κλάςεισ: opencountry, street, suburb, tallbuilding. store, 25

26 Εικ. 15scene dataset Γενικά θ ταξινόμθςθ πολλϊν κλάςεων με τθ χριςθ μθχανϊν διανυςμάτων υποςτιριξθσ δεν είναι ζνα απλό κζμα και πολλζσ παράμετροι πρζπει να λθφκοφν υπόψθ. Κφριο ρόλο παίηει θ ςωςτι επιλογι των παραμζτρων ςυναρτιςεων πυρινα, και ο αρικμόσ των κλάςεων που επθρεάηει τθν ακρίβεια ςτο αποτζλεςμα του ταξινομθτι, κακϊσ όςεσ περιςςότερεσ κλάςεισ υπάρχουν προσ ταξινόμθςθ τόςο δυςκολεφεται ο αλγόρικμοσ να κάνει ςωςτό διαχωριςμό, όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα. Πίνακασ 4.2 Αρικμόσ κλάςεων Ροςοςτό επιτυχίασ % Επίςθσ ςθμαντικι βελτίωςθ ςτθν ακρίβεια του αλγορίκμου παρατθρείται εάν τα δεδομζνα που χρθςιμοποιοφμε είναι κλιμακωτά. Στο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα το codebook είναι Ν=400 και ο αρικμόσ των ςθμαςιολογικϊν ετικετϊν C=300. Ζνα ςτοιχείο που είναι άξιο αναφοράσ είναι ότι ο αλγόρικμοσ ζχει μεγάλθ διακφμανςθ απόδοςθσ ςτθν ακρίβεια των κλάςεων, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω γράφθμα. 26

27 Πίνακασ Αποδοςη ανα κατηγορια ακριβεια % Ππωσ φαίνεται ο αλγόρικμοσ μπορεί να αναγνωρίςει και να ταξινομιςει ςωςτά κάποιεσ κλάςεισ ζχοντασ υψθλι απόδοςθ, όπου το ποςοςτό επιτυχίασ φτάνει μζχρι το 88%, ενϊ για κάποιεσ άλλεσ αδυνατεί να κάνει ςωςτό ταίριαςμα. Για τα πειράματα χρθςιμοποιικθκαν 200 εικόνεσ για κάκε κατθγορία, 100 για εκπαίδευςθ και 100 για ταξινόμθςθ. Η διαίρεςθ των εικόνων γίνεται μζχρι το επίπεδο 3(level 2). Η ποςοςτό ςυμμετοχισ των μεκόδων SPM και SM είναι ίςο(ςυντελεςτισ a=0,5). Η ςυνάρτθςθ πυρινα που χρθςιμοποιικθκε ςτισ μθχανζσ διανυςμάτων υποςτιριξθσ είναι γραμμικοφ πυρινα. Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία χρθςιμοποιικθκε θ βάςθ δεδομζνων εικόνων 15scenes dataset. Για τθν εξαγωγι των χαρακτθριςτικϊν SIFT και για τθν κατθγοριοποίθςθ κ-μζςων χρθςιμοποιικθκε θ βιβλιοκικθ VLFeat version από τον ιςτότοπο Για τθν ταξινόμθςθ με μθχανζσ διανυςμάτων ταξινόμθςθσ χρθςιμοποιικθκε θ βιβλιοκικθ libsvm-3.19 από τον ιςτότοπο 27

28 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A 1 Ειςαγωγή εικόνων Αρχικά φορτϊνουμε τισ εικόνεσ με τθν ςυνάρτθςθ: [images]=images_load (path, extension) Η ςυνάρτθςθ παίρνει ςτθν είςοδο το ακριβζσ μονοπάτι του φακζλου όπου βρίςκονται τα αρχεία και τθν κατάλθξθ των αρχείων, και επιςτρζφει μία δομι(struct) με ζνα πεδίο, κάκε εγγραφι του πεδίου είναι μία εικόνα. function [images]=images_load (path, extension) fullpath= ([path]); ext=([extension]); D=dir([fullpath ext]); for i=1: length (D) images(i).img=imread([fullpath D(i).name]); images (i).img=single (images(i).img); Χρθςιμοποιοφμε τθν ςυνάρτθςθ images_load για κάκε κλάςθ ξεχωριςτά και μετά ενϊνουμε όλεσ τισ κλάςεισ μζςα ςε μία ςυνάρτθςθ με όνομα data_load. Η data_load() δεν περιζχει παραμζτρουσ ειςόδου και επιςτρζφει το ςφνολο των δεδομζνων. function data=data_load() bedroom=images_load('d:\bedroom\','*jpg'); coast=images_load('d:\coast\','*jpg'); forest=images_load('d:\forest\','*jpg'); highway=images_load('d:\highway\','*jpg'); industrial=images_load('d:\industrial\','*jpg'); insidecity=images_load('d:\insidecity\','*jpg'); kitchen=images_load('d:\kitchen\','*jpg'); livingroom=images_load('d:\livingroom\','*jpg'); 28

29 mountain=images_load('d:\mountain\','*jpg'); office=images_load('d:\office\','*jpg'); opencountry=images_load('d:\opencountry\','*jpg'); store=images_load('d:\store\','*jpg'); street=images_load('d:\street\','*jpg'); suburb=images_load('d:\suburb\','*jpg'); tallbuilding=images_load('d:\tallbuilding\','*jpg'); data=[bedroom coast forest highway industrial insidecity kitchen livingroom mountain office opencountry store street suburb tallbuilding]; Η ςυνάρτθςθ διαβάηει το ςφνολο των εικόνων από το ςετ εικόνων 15scene dataset. 2 Τπολογιςμόσ του codebook Η ςυνάρτθςθ για τθν εφρεςθ του λεξιλογίου(codebook) είναι θ: function [codebook]=find_codebook(data,codebooklength) 29

30 Η ςυνάρτθςθ παίρνει ωσ είςοδο το ςφνολο των εικόνων και το μζγεκοσ του codebook και επιςτρζφει το codebook. Κάκε λζξθ είναι ζνα διάνυςμα μικουσ 128 που ςυμβολίηει ζναν αντιπροςωπευτικό περιγραφζα. function [cb]=find_codebook(data,codebooklength) T=[]; for k=1:length(data) %read images I=data(k).img; if ndims(i)==3 %check grayscale I=single(rgb2gray(I)); [X, Y]=size(I); for l=0:k %l=segmentation level m=floor((x./(2.^l))); n=floor((y./(2.^l))); X=X-(2.^l); Y=Y-(2.^l); for i=1:m:x for j=1:n:y G=I(i:i+(m-1),j:j+(n-1)); %extract SIFT feature [~,descriptors]=vl_sift(g); descriptors=single(descriptors); T=[T descriptors]; [cb]=vl_kmeans(t,codebooklength); cb=cb'; %find codebook 30

31 Η ςυνάρτθςθ διαβάηει τισ εικόνεσ μία-μία, ελζγχει αν ζχουμε ζγχρωμεσ εικόνεσ, αν υπάρχουν τισ μετατρζπει ςε απόχρωςθ του γκρι, ο αλγόρικμοσ λειτουργεί μόνο για εικόνεσ αποχρϊςεωσ του γκρι. Για κάκε εικόνα και για όλεσ τθσ υποπεριοχζσ παράγει χαρακτθριςτικά SIFT, τα οποία τοποκετοφνται όλα ςε ζνα χϊρο (Τ). Ο χϊροσ (Τ) είναι είςοδοσ ςε k-means για k=n (αρικμόσ λζξεων). Η ζξοδοσ του k- Means είναι το λεξιλόγιο(codebook==n). 3 Εύρεςη ςημαςιολογικών ετικετών Η ςυνάρτθςθ καλείται για να δθμιουργθκοφν οι ςθμαςιολογικζσ ετικζτεσ είναι: function [semantic_label]=produce_semantic_label(data, cd, codebooklength, labelsnum) Η ςυνάρτθςθ παίρνει ςαν είςοδο το ςφνολο των εικόνων, το λεξιλόγιο(codebook) και τον αρικμό των ετικετϊν και ζχει ςαν ζξοδο M διανφςματα χαρακτθριςτικϊν που το κακζνα αντιπροςωπεφει κία ζεκαζηνινγηθή εηηθέηα. function [semantic_label]=produce_semantic_label_cb(data, cd, codebooklength, labelnum) S=[]; for k=1:length(data) I=data(k).img; if ndims(i)==3 I=rgb2gray(I); I=single(I); [X, Y]=size(I); for l=0:k m=floor((x./(2.^l))); n=floor((y./(2.^l))); X=X-(2.^l); Y=Y-(2.^l); for i=1:m:x for j=1:n:y 31

32 G=I(i:i+(m-1),j:j+(n-1)); [~,descriptors]=vl_sift(g); descriptors=single(descriptors) ; [ed]=euclidean(cd, reg_descr); %find nearest codeword for every feature [~,position]=min(ed); %1*N vector of every subregion N=hist(position,codebooklength); S=[S;N]; S=S' %product semantic labels [semantic_label]=vl_kmeans(s,labelsnum); labels semantic_label=semantic_label '; %m=semantic Η ςυνάρτθςθ διαβάηει όλεσ τισ εικόνεσ. Για κάκε εικόνα ι υποπεριοχι εξάγει τα χαρακτθριςτικά SIFT. Μετριζται θ Ευκλείδεια Απόςταςθ όλων των χαρακτθριςτικϊν τθσ κάκε εικόνασ με όλεσ τισ οπτικζσ λζξεισ(codeword) του λεξιλογίου(codebook). Υπολογίηεται για κάκε χαρακτθριςτικό ςε ποιο από τα N κζντρα βρίςκεται πιο κοντά. Σφμφωνα με αυτι τθν αντιςτοιχία δθμιουργείται ζνα διάνυςμα με μικοσ N για τθν αναπαράςταςθ κάκε περιοχισ. Πταν υπολογιςτοφν όλα τα διανφςματα χαρακτθριςτικϊν όλων των εικόνων και των υποπεριοχϊν τουσ μπαίνουν ςαν είςοδο ςτον k-means και κατθγοριοποιοφνται ςε m ςθμαςιολογικζσ ετικζτεσ. 3.1 Ευκλείδεια Απόςταςη Για τον υπολογιςμό τθσ Ευκλείδειασ Απόςταςθσ χρθςιμοποιείται θ ςυνάρτθςθ: function [Ed]=euclidean(cd, reg_descr) 32

33 Η ςυνάρτθςθ παίρνει ςτθν είςοδο το οπτικό λεξιλόγιο(codebook) και τουσ περιγραφείσ μιασ περιοχισ και επιςτρζφει ζνα πίνακα με διαςτάςεισ *αρικμόσ codebook*αρικμόσ χαρακτθριςτικϊν+. function [E]=euclidean(cd, reg_descr) E=zeros(size(cd,1),size(reg_descr,1)); for i=1:size(cd,1) for j=1:size(reg_descr,1) E(i,j)=sqrt(sum((cd(i,:)-reg_descr(j,:)).^2)); Η ζξοδοσ είναι θ Ευκλείδεια Απόςταςθ του κάκε χαρακτθριςτικοφ με κάκε κζντρο. Η Ευκλείδεια Απόςταςθ δίνεται από τον τφπο: (y i -x i ) 2 4 SSM Αναπαπάζηαζη 4.1 SPM-SM Αναπαπάζηαζη Η ςυνάρτθςθ παράγει τα τελικά διανφςματα για τισ αναπαραςτάςεισ των εικόνων ςε μορφι SPM και SM. function [SPM, SM]=SPM_SM_representation(semantic_label, codebook, data, codebooklength) Η ςυνάρτθςθ παίρνει ςαν είςοδο τισ ςθμαςιολογικζσ ετικζτεσ, το οπτικό λεξιλόγιο(codebook) και το ςετ των εικόνων και επιςτρζφει το ςετ των εικόνων ςτθ τελικι τουσ μορφι function [SPM, SM]=SPM_SM_representation(semantic_label, codebook, data, codebooklength) SPM=[]; SM=[]; 33

34 for k=1:length(data) I=data(k).img; if ndims(i)==3 I=rgb2gray(I); I=single(I); [X, Y]=size(I); reg=[]; for l=0:k m=floor((x./(2.^l))); n=floor((y./(2.^l))); X=X-(2.^l); Y=Y-(2.^l); for i=1:m:x for j=1:n:y G=I(i:i+(m-1),j:j+(n-1)); [~,descriptors]=vl_sift(g); descriptors=single(descriptors); reg_descr=descriptors'; [ed]=euclidean(codebook, reg_descr); [~,each_reg_hist]=min(ed); N=hist(each_reg_hist, codebooklength); reg=[reg;n]; ED=euclidean(semantic_label, reg); [~,label]=min(ed); imag_repr=image_representation(semantic_label, label); reg, 34

35 SM=[SM;imag_repr]; reg=matrix2line(reg); SPM=[SPM;reg]; 4.2 SPM Αναπαπάζηαζη Η ςυνάρτθςθ διαβάηει όλεσ τισ εικόνεσ και τισ υποπεριοχζσ τουσ, παράγει τα διανφςματα χαρακτθριςτικϊν για κάκε περιοχι. Τα διανφςματα αποκθκεφονται ςε ζνα διςδιάςτατο πίνακα όπου κάκε γραμμι του πίνακα είναι ζνα διάνυςμα χαρακτθριςτικϊν μιασ περιοχισ, μετατρζποντασ αυτόν το πίνακα ςε πίνακα ςειρά για κάκε εικόνα παράγεται θ SPM αναπαράςταςθ. 4.3 SM Αναπαπάζηαζη Η ςυνάρτθςθ διαβάηει όλεσ τισ εικόνεσ και τισ υποπεριοχζσ τουσ, παράγει τα διανφςματα χαρακτθριςτικϊν για κάκε περιοχι. Για κάκε διάνυςμα μιασ εικόνασ μετριζται θ Ευκλείδεια Απόςταςθ με κάκε ςθμαςιολογικι ετικζτα, το κάκε διάνυςμα παίρνει μία από τισ m ςθμαςιολογικζσ ετικζτεσ, τα διανφςματα χαρακτθριςτικϊν που ζχουν ίδια ετικζτα προςτίκενται μεταξφ τουσ. Για τθν δθμιουργία του τελικοφ διανφςματοσ ευκυγραμμίηονται όλα τα διανφςματα(s 1 ->s 2 - > ->s m ), όπου s i το διάνυςμα με i ετικζτα, αν κάποια ετικζτα δεν ζχει αντιςτοιχθκεί ςε κανζνα διάνυςμα χαρακτθριςτικϊν ςτθ κζςθ τθσ ςτο τελικό διάνυςμα τοποκετοφνται μθδενικά Σελικό διάνςζμα SM Η ςυνάρτθςθ παράγει το τελικό διάνυςμα χαρακτθριςτικϊν ςε μορφι SM. function [imag_repr]=image_representation(semantic_label, reg, label) Η ςυνάρτθςθ παίρνει είςοδο τισ ςθμαςιολογικζσ ετικζτεσ, τα ιςτογράμματα χαρακτθριςτικϊν μιασ εικόνασ και τθν ετικζτα που ζχει πάρει το κάκε ιςτόγραμμα και παράγει το τελικό διάνυςμα. function [imag_repr]=image_representation(semantic_label, 35

36 reg, label) S=zeros(size(semantic_label,1),size(semantic_label,2)); for i=1:size(reg,1) for j=1:size(semantic_label,1) if label(i)==j S(j,:)=[S(j,:)+reg(i,:)]; imag_repr=matrix2line(s); Η ςυνάρτθςθ δθμιουργεί ζνα μθδενικό πίνακα S με ςειρζσ όςεσ είναι οι ςθμαςιολογικζσ ετικζτεσ και ςτιλεσ το μικοσ των διανυςμάτων χαρακτθριςτικϊν. Ζπειτα όποιο διάνυςμα χαρακτθριςτικϊν περιοχισ ζχει i ετικζτα προςτίκεται ςτθν i ςειρά του πίνακα S. Τζλοσ για να παραχκεί το τελικό διάνυςμα οι γραμμζσ του πίνακα S ευκυγραμμίηονται Δςθςγπάμμιζη εικόναρ SM Για τθν ευκυγράμμιςθ καλείται θ ςυνάρτθςθ function [A]=matrix2line(I) Η ςυνάρτθςθ απλά παίρνει ζνα διςδιάςτατο πίνακα και παράγει ζνα πίνακα γραμμι βάηοντασ ςε ςειρά τισ γραμμζσ του πίνακα. function [A]=matrix2line(I) [X Y]=size(I); A=[]; for i=1:x A=[A I(i,:)]; 36

37 4.4 Ένωζη SPM και SM Η ςυνάρτθςθ παράγει τα τελικά δεδομζνα προσ ταξινόμθςθ και προσ εκπαίδευςθ. function [trainlabel, testlabel, SSMtrain, SSMtest]=SSM(Group, SPM, SM, a) Η ςυνάρτθςθ παίρνει ςτθ είςοδο τισ κατθγορίεσ των εικόνων, τισ αναπαραςτάςεισ που προζκυψαν από τισ μεκόδου SPM και SM και τον ςυντελεςτι a και τα χωρίηει ςε πίνακεσ για εκπαίδευςθ και ταξινόμθςθ, υπολογίηει τον πίνακα πυρινα για κάκε πίνακα(εςωτερικό γινόμενο). Η πρϊτθ ςτιλθ του πίνακα πυρινα για εκπαίδευςθ κα πρζπει να απαρικμεί τισ παρατθριςεισ και ο υπόλοιποσ πίνακασ ςχθματίηεται ακλουκϊντασ τθν παρακάτω φόρμουλα: 0:i 1:K(xi,x1)... L:K(xi,xL) Όπου x1...xl ο αρικμόσ των παρατθριςεων xi θ τρζχων παρατιρθςθ και K(x,y) θ τιμι του πίνακα πυρινα (εςωτερικό γινόμενο ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται γραμμικόσ πυρινασ). Για παράδειγμα ο πίνακασ πυρινασ που προκφπτει για τον παρακάτω πίνακα χρθςιμοποιϊντασ γραμμικό πυρινα κα είναι Ρίνακασ: Ρίνακασ Ρυρινα: Για να παραχκεί ο πίνακασ πυρινα για ταξινόμθςθ χρθςιμοποιείται θ ίδια φόρμουλα με τθν προχπόκεςθ ότι ςυμμετζχουν και τα δεδομζνα εκπαίδευςθσ. Για παράδειγμα για το τθν παρακάτω παρατιρθςθ κα ζχουμε Ραρατιρθςθ: Ρίνακασ πυρινα: 37

38 όπου i οποιαδιποτε τιμι. i Ζπειτα γίνεται ο γραμμικόσ ςυνδυαςμόσ των πινάκων πυρινα των δφο μεκόδων, ϊςτε να παραχκεί θ μζκοδοσ SSM(χωρικι-ςθμαςιολογικι ταξινόμθςθ). Τζλοσ τα δεδομζνα πρζπει να είναι κλιμακωτά για να πετφχουμε μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτθν ταξινόμθςθ. function [trainlabel, testlabel, SSMtrain, SSMtest]=SSM(Group, SPM, SM, a) [train, test]=crossvalind('holdout',group); to train and test %split data SPMtrain=SPM(train,:); SMtrain=SM(train,:); %train data trainlabel=group(train,1); SPMtest=SPM(test,:); SMtest=SM(test,:); %testdata testlabel=group(test,1); SPMtrain=kernel(SPMtrain); % kernel matrix SMtrain=kernel(SMtrain); SPMtest=kernel(SPMtest); SMtest=kernel(SMtest); SSMtrain=a*SPMtrain+(1-a)*SMtrain; % linear combination SSMtest=a*SPMtest+(1-a)*SMtest; SSMtrain=zscore(SSMtrain); %scale feature SSMtest=zscore(SSMtest); Τπολογιζμόρ πίνακα πςπήνα Η ζπλάξηεζε ππνινγίδεη ηνλ γξακκηθό πίλαθα ππξήλα ελόο πίλαθα. function S=kernel(data1, data2) Η ζπλάξηεζε παίξλεη ζηελ είζνδν έλα πίλαθα θαη βξίζθνληαο ην εζσηεξηθό γηλόκελν ησλ ζηνηρείσλ παξάγεη ηνλ πίλαθα ππξήλα. 38

39 function S=kernel(data1,data2) S=zeros(size(data1,1),size(data1,1)); for i=1:size(data1,1) for j=1:size(data1,1) S(i,j)=dot(data1(i,:),data2(j,:)); Τπολογιζμόρ βέληιζηων παπαμέηπων Η ζπλάξηεζε παξάγεη ηε βέιηηζηε ηηκή γηα ηε παξάκεηξν C. function [best_c]=findbestc(trainlabel, SSMtrain) [~,~,labels]=unique(trainlabel); %# grid of parameters folds = 5; [C] = meshgrid(-5:2:15); %#grid search, and cross-validation cv_acc = zeros(numel(c),1); for i=1:numel(c) cv_acc(i) = svmtrain(labels, SSMtrain,... sprintf('-c %f -v %d', 2^C(i), folds)); %# pair (C,gamma) with best accuracy [~,idx] = max(cv_acc); %# now you can train you model using best_c and best_gamma best_c = 2^C(idx); 4.5 Οπιζμόρ καηηγοπιών Για να ορίςουμε τθ κατθγορία τθσ κάκε εικόνασ καλοφμε τθ ςυνάρτθςθ 39

40 function Group=categories(); Η ςυνάρτθςθ δεν ζχει κάποια είςοδο και επιςτρζφει ςαν ζξοδο ζνα πίνακα ςτιλθ κελιϊν που δείχνει τθ κλάςθ που ανικει θ κάκε εικόνα. function Group=categories() Group=cell(3000,1); for i=1:200 Group(i,1)=cellstr('bedroom'); for i=201:400 Group(i,1)=cellstr('coast'); for i=401:600 Group(i,1)=cellstr('forest'); for i=601:800 Group(i,1)=cellstr('highway'); for i=801:1000 Group(i,1)=cellstr('industrial'); for i=1001:1200 Group(i,1)=cellstr('insidecity'); for i=1201:1400 Group(i,1)=cellstr('kitchen'); for i=1401:1600 Group(i,1)=cellstr('livingroom'); for i=1601:1800 Group(i,1)=cellstr('mountain'); for i=1801:2000 Group(i,1)=cellstr('office'); for i=2001:2200 Group(i,1)=cellstr('opencountry'); for i=2201:2400 Group(i,1)=cellstr('store'); for i=2401:2600 Group(i,1)=cellstr('street'); for i=2601:

41 Group(i,1)=cellstr('suburb'); for i=2801:3000 Group(i,1)=cellstr('tallbuilding'); 4.6 Σαξινόμηζη με μησανέρ διανςζμάηων ςποζηήπιξηρ Για τθν ταξινόμθςθ των εικόνων καλείται θ ςυνάρτθςθ function [acc, C]=multisvm(trainlabel, traindata, bestc, testdata) Η ςυνάρτθςθ δζχεται ςτθν είςοδο τα δεδομζνα προσ εκπαίδευςθ με τισ αντίςτοιχεσ κλάςεισ, τα δεδομζνα προσ κατθγοριοποίθςθ με τισ αντίςτοιχεσ κλάςεισ, οι οποίεσ είναι ίδιεσ με αυτζσ των δεδομζνων εκπαίδευςθσ, και τζλοσ τθ παράμετρο C. function [acc, C]=multisvm(trainlabel, traindata, bestc, testdata) [~,~,labels]=unique(trainlabel); numlabels=max(labels); model = cell(numlabels,1); for k=1:numlabels model{k} = svmtrain(double(labels==k), traindata, sprintf(' -t 0 -b 1 -c %d', bestc)); %# get probability estimates of test instances using each model prob = zeros(size(labels,1),numlabels); for k=1:numlabels [~,~,p] = svmpredict(double(labels==k), testdata, model{k}, '-b 1'); prob(:,k) = p(:,model{k}.label==1); of class==k %# probability %# predict the class with the highest probability [~,pred] = max(prob,[],2); acc = sum(pred == labels)./ numel(labels); %# accuracy 41

42 C = confusionmat(labels, pred); %# confusion matrix Η ςυνάρτθςθ αρχικά εκπαιδεφεται παράγοντασ ζνα μοντζλο για κάκε δυαδικό ταξινομθτι το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν πρόβλεψθ των δεδομζνων προσ ταξινόμθςθ. Τζλοσ υπολογίηεται θ κλάςθ με τθν μεγαλφτερθ πικανότθτα. 4.5 Οδηγόσ ςυναρτήςεων [data]=data_load(); [images]=images_load (path, extension); [Group]=categories(); [codebook]=find_codebook(data, codebooklength); [semantic_label]=produce_semantic_label(data, codebook, codebooklength, labelsnum); [Ed]=euclidean(codedook, reg_descr); [SPM, SM]=SPM_SM_representation(semantic_label, codebook, data, codebooklength); [Ed]=euclidean(codedook, reg_descr); && [imag_repr]=image_representation(semantic_label, reg, label); && A]=matrix2line(I); [trainlabel, testlabel, SSMtrain, SSMtest]=SSM(Group, SPM, SM); S=kernel(data); [bestc, bestg]=findbestc(trainlabel, TrainVec); [acc, C]=multisvm(trainlabel, traindata, bestc, testdata); 42

43 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B Εφαρμογή Η ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να εκπαιδεφςει τον αλγόρικμο με το δικό του ςετ εικόνων, και ςτθ ςυνζχεια επιλζγοντασ τυχαίεσ εικόνεσ μζςω ενόσ παράκυρου διαλόγου να προβλζπει τθν κλάςθ ςτθν οποία ανικουν. Αρχικά ο χριςτθσ καλείται να ςυμπλθρϊςει δφο EditBox, ζνα με το ακριβζσ μονοπάτι ςτο οποίο βρίςκεται το ςετ των εικόνων (π.χ. D:\GUI\example\) και ζνα με τθν κατάλθξθ των εικόνων (π.χ. *.jpg), οι εικόνεσ φορτϊνονται πατϊντασ το κουμπί Ο χριςτθσ κα πρζπει να ζχει αποκθκευμζνο ςτο κατάλογο MATLAB ζνα αρχείο.mat το οποίο κα περιζχει τισ κλάςεισ των εικόνων. Ρατϊντασ το πλικτρο ανοίγει ζνα παράκυρο διαλόγου όπου ο χριςτθσ επιλζγει το.mat αρχείο. 43

44 Ζπειτα ο χριςτθσ καλείται να ςυμπλθρϊςει τισ παραμζτρουσ για τθν εκπαίδευςθ του αλγορίκμου Ρατϊντασ το πλικτρο εάν ο χριςτθσ δεν ζχει ςυμπλθρϊςει όλα τα πεδία εμφανίηεται μινυμα λάκουσ, εάν για τον ςυντελεςτισ a ζχει δοκεί τιμι ζξω από τα όρια *0,1+ εμφανίηεται επίςθσ ανάλογο μινυμα λάκουσ, ειδάλλωσ ο αλγόρικμοσ εκπαιδεφεται. Πταν ολοκλθρωκεί θ εκπαίδευςθ εμφανίηεται ανάλογο μινυμα ςτθν οκόνθ. Ζπειτα πατϊντασ το πλικτρο ανοίγει ζνα παράκυρο διαλόγου 44

45 από το οποίο ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει τθν εικόνα για ταξινόμθςθ. Τζλοσ πατϊντασ το κουμπί Εμφανίηεται θ εικόνα που επιλζχκθκε και θ κλάςθ που τθσ απονεμικθκε. ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ Για τισ ανάγκεσ τθσ εφαρμογισ ζχουν γίνει κάποιεσ μετατροπζσ ςτον κϊδικα: 1)Η ζπλάξηεζε SSM για τθν SSM Αναπαράςταςθ τθσ εικόνασ δέρεηαη έλα ζεη εηθόλσλ θαη ην ρσξίδεη πξνο εθπαίδεπζε θαη πξνο ηαμηλόκεζε. ηελ εθαξκνγή όκσο ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δύν μερσξηζηέο ζπλαξηήζεηο, κία γηα ην ζεη εηθόλσλ γηα εθπαίδεπζε function [SSMtrain]=trainSSM(SPMtrain, SMtrain, a) kspmtrain=kernel(spmtrain,spmtrain); % kernel matrix kspmtrain=[(1:size(kspmtrain,1))',kspmtrain]; ksmtrain=kernel(smtrain,smtrain); ksmtrain=[(1:size(ksmtrain,1))',ksmtrain]; 45

46 SSMtrain=a*kSPMtrain+(1-a)*kSMtrain; % linear combination SSMtrain=zscore(SSMtrain); %scale feature θαη κηα gia ηελ εηθόλα πξνο ηαμηλόκεζε function [SSMtest]=testSSM(SPMtest, SMtest, SPMtrain, SMtrain, a) kspmtest=kernel(spmtest,spmtrain); % kernel matrix kspmtest=[(1:size(kspmtest,1))',kspmtest]; ksmtest=kernel(smtest,smtrain); ksmtest=[(1:size(ksmtest,1))',ksmtest]; SSMtest=a*kSPMtest+(1-a)*kSMtest; % linear combination SSMtest=zscore(SSMtest); %scale feature 2) Η ςυνάρτθςθ multisvm χωρίηεται ςε δφο ξεχωριςτζσ ςυναρτιςεισ όπου θ μία χρθςιμοποιείται για τθν εκπαίδευςθ και παράγει το μοντζλο εκπαίδευςθσ, και θ άλλθ χρθςιμοποιείται για τθν ταξινόμθςθ όπου δίνει τθν κλάςθ ποφ ζχει προβλεφκεί. function [model]=multisvm1(trainlabel, traindata, bestc) [~,~,labels]=unique(trainlabel); numlabels=max(labels); model = cell(numlabels,1); for k=1:numlabels model{k} = svmtrain(double(labels==k), traindata, sprintf(' -t 0 -b 1 -c %d', bestc)); και function [Tag]=multisvm2(trainlabel, model, testdata) 46

47 [A,~,labels]=unique(trainlabel); numlabels=max(labels); prob = zeros(size(testdata,1),numlabels); for k=1:numlabels [~,~,p] = svmpredict(1, testdata, model{k}, '-b 1'); prob(:,k) = p(:,model{k}.label==1); of class==k %# predict the class with the highest probability [~,pred] = max(prob,[],2); Tag=A(pred,1); %# probability 47

48 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ *1+ J. Sivic and A. Zisserman, Video google: a text retrieval approach to object matching in videos, ICCV,pp , *2+ J. Yang, K. Yu, Y. Gong, and T. Huang, Linear spatial pyramid matching using sparse coding for image classification, CVPR, pp , *3+ S. Lazebnik, C. Schmid, and J. Ponce, Beyond bags of features: spatial pyramid matching for recognizing natural scene categories, CVPR, [4] G. Csurka, J. Willamowski C.R. Dance, L. Fan, and C. Bray, Visual categorization with bags of keypoints, ECCV Workshop on SLCV, pp. 1 22, *5+ D.G. LOWE, Distinctive image features from scaleinvariant keypoints, IJCV, vol. 60, no. 2, pp , [6] S. Savarese, J. Winn, and A. Criminisi, Discriminative object class models of appearance and shape by corerelations, CVPR, pp , *7+ X. Li, Y. Song, Y. Lu, and Q. Tian, Spatial pooling for transformation invariant image representation, ACM Multimedia, pp , [8] Y. Cao, C. Wang, Z. Li, L. Zhang, and L. Zhang, Spatial-bag-of-features, CVPR, *9+ Z. Wu, Q. Ke, M. Isard, and J. Sun, Bundling features for large-scale partial-duplicate web image search, CVPR, [10] J. Matas, O. Chum, M. Urban, and T. Pajdla, Robust wide baseline stereo from maximally stable extremal regions, BMVC, *11+ S. Zhang, Q. Tian, G. Hua, Q. Huang, and S. Li, Descriptive visual words and visual phrases for image applications, ACM Multimedia, *12+ J. Yuan, Y.Wu, and M. Yang, Discovery of collocation patterns: from visual words to visual phrases, CVPR, pp. 1 8, [13] M. Everingham, L. Van-Gool, C.Williams, J.Winn, and A. Zisserman, The Pascal Visual Object Classes Challenge 2011 (VOC2011) Results, org/challenges/voc/voc2011/workshop/index.html. [14] D. Xu, T.-J. Cham, S. Yan, and S.-F. Chang, Near duplicate image identification with spatially aligned pyramid matching, CVPR, *15+ Y. Rubner, C. Tomasi, and L.J. Guibas, The earth mover s distance as a metric for image retrieval, IJCV, vol. 40, no. 2, pp , [16] Zheng-Jun Zha, Xian-Sheng Hua, Tao Mei, Jingdong Wang, Guo-Jun Qi, and Zengfu Wang, Joint multilabel multi-instance learning for image classification, CVPR, pp. 1 8, *17+ Trecvid video retrieval evaluation, [18] Meng Wang, Xian-Sheng Hua, Richang Hong, Jinhui Tang, Guo-Jun Qi, and Yan Song, Unified video annotation via multigraph learning, IEEE TCSVT, vol. 19, no. 5, pp , [19] Jinhui Tang, Zheng-Jun Zha, Dacheng Tao, and Tat- Seng Chua, Semantic-gap-oriented active learning for multilabel image annotation, IEEE TIP, vol. 21, no. 4, pp , [20] Li F.-F. and P. Pietro, A bayesian hierachical model for learning natural scene categories, CVPR, *21+ A. Oliva and A. Torralba, Modeling the shape of the scene: a holistic representation of the spatial envelope, IJCV, vol. 42, no. 3, pp , 2001 [22] SEMANTIC-SPATIAL MATCHING FOR IMAGE CLASSIFICATION. [23] [24] [25] [26] 48

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Ευχαριςτοφμε κερμά που προτιμιςατε τον Deal Aggregator και για τθν μζχρι τϊρα υποςτιριξι ςασ. Τποςχόμαςτε ότι αυτό το πολφτιμο εργαλείο που ζχετε ςτα χζρια ςασ κα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. File Systems

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. File Systems Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων File Systems Συνοπτικά Περιβάλλον MINIX φςτθμα Αρχείων Αρχεία υςκευών Σοποκζτθςθ Αποκθκευτικών Μονάδων 2 Γενικά Όλεσ οι οντότθτεσ που χειρίηεται το MINIX εμφανίηονται

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία Νικόλαος Σαλάχας 2 Το Mobile computing είναι παντοφ 3 Κατθγορίεσ Κινθτϊν και Λειτουργικϊν ςυςτθμάτων Κατθγορίεσ Κινθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση των Χπηστών ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση των Χπηστών ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογι Υυςτθμάτων Εκμάκθςθσ Φαξινομθτϊν Υε Σαιχνίδια Υτρατθγικισ Σραγματικοφ Χρόνου

Εφαρμογι Υυςτθμάτων Εκμάκθςθσ Φαξινομθτϊν Υε Σαιχνίδια Υτρατθγικισ Σραγματικοφ Χρόνου ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Σομϋασ Ηλεκτρονικόσ και Τπολογιςτών Εργαςτόριο Επεξεργαςύασ Πληροφορύασ και Τπολογιςμών (ΕΠΤ) Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ Η εξζλιξθ τουσ Η εξζλιξθ του κινθτοφ τθλεφϊνου Το πρϊτο κινθτό τθλζφωνο εφευρζκθκε το 1972 από τον Αμερικανό εφευρζτθ Μάρτιν Κοφπερ. Είχε φψοσ 33cm και ονομαηόταν Dynatec

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα