ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES"

Transcript

1 Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ ςε απόςταςθ μόλισ 35 χλμ. από τθν πόλθ των Ιωαννίνων. Ζνα ιδιαίτερα ατμοςφαιρικό ςυγκρότθμα με επτά πολυτελείσ μεηονζτεσ - Chalet και ςουίτεσ, με κζα τισ κορυφογραμμζσ τθσ Πίνδου. Θ πολυτζλεια και θ ποιότθτα των εγκαταςτάςεων είναι ορατά ςε κάκε γωνιά. Κάκε κατοικία είναι ξεχωριςτά διακοςμθμζνθ μζχρι τθν τελευταία λεπτομζρεια με χειροποίθτα ζπιπλα και αντίκεσ, ανατολίτικα χαλιά και φινετςάτα υφάςματα. Μια αξζχαςτθ εμπειρία που ςυνδυάηει τα υπζροχα χρϊματα και αρϊματα τθσ φφςθσ, τισ παραδοςιακζσ γεφςεισ ηαγορίςιασ πίτασ ςτο πρωινό, τθν πολυτζλεια και άνεςθ των κατοικιϊν και τθν χαλάρωςθ δίπλα ςτο αναμμζνο τηάκι. Ζνασ χϊροσ για τουσ λάτρεισ τθσ άνεςθσ και τθσ πολυτζλειασ, ςε ζναν από τουσ δθμοφιλζςτερουσ ορεινοφσ προοριςμοφσ τθσ Ελλάδασ, το Ηαγόρι. ZAGORI SUITES, Vitsa-Zagori, Telephone: , Fax: Athens Office: XenodoxoS Ltd., 22 Anakreontos Str., GR 16122, Kesariani. Telephone:

2 JUNIOR SUITE Θ απόλυτθ χαλάρωςθ ςε ζναν άνετο και φροντιςμζνο χϊρο. Τα King size κρεβάτια δεςπόηουν ςτο υπνοδωμάτιο που ςυνδυάηεται αρμονικά με το ενιαίο κακιςτικό. Διακζτει τηάκι με απεριόριςτθ χριςθ ξφλων, γραφείο εργαςίασ, τραπεηαρία, μπάνιο με ςτιλθ υδρομαςάη, δορυφορικι τθλεόραςθ και NOVA, LCD τθλεόραςθ, δωρεάν ςφνδεςθ ςτο internet, mini bar, μθχανι του καφζ, λινά FRETTE, πολυτελι βαμβακερά μπουρνοφηια, πετςζτεσ και παντόφλεσ, οικολογικά ςτρϊματα και πουπουλζνια παπλϊματα, επϊνυμα καλλυντικά μπάνιου και ςεςουάρ. Μζγεκοσ: 50 τ.μ.

3 ONE BEDROOM KING SUITE Θ πολυτελισ διϊροφθ κατοικία αποτελείται από το άνετο ςαλόνι και τθν πλιρωσ οργανωμζνθ κουηίνα και τραπεηαρία ςτο ιςόγειο και από ζνα υπνοδωμάτιο με king size κρεβάτι και ζνα μπάνιο ςτον επάνω όροφο. Διακζτει τηάκι με απεριόριςτθ χριςθ ξφλων, γραφείο εργαςίασ, δορυφορικι τθλεόραςθ και NOVA, 2 LCD τθλεοράςεισ, δωρεάν ςφνδεςθ ςτο internet, mini bar, μθχανι του καφζ, λινά FRETTE, πολυτελι βαμβακερά μπουρνοφηια, πετςζτεσ και παντόφλεσ, οικολογικά ςτρϊματα και πουπουλζνια παπλϊματα, επϊνυμα καλλυντικά μπάνιου και ςεςουάρ. Μζγεκοσ : 65 τ.μ.

4 TWO BEDROOM FAMILY SUITE Θ ευρφχωρθ και πολυτελισ αυτι κατοικία είναι ιδανικι για να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ οικογζνειασ. Διακζτει ςτο ιςόγειο ζνα μεγάλο ςαλόνι με τηάκι και τραπεηαρία τεςςάρων και πλζον ατόμων, πλιρωσ οργανωμζνθ κουηίνα με ψυγείο και καταψφκτθ, φοφρνο με τζςςερισ εςτίεσ και όλο τα απαραίτθτα ςκεφθ. Στον επάνω όροφο βρίςκονται τα δφο υπνοδωμάτια, το master με king size κρεβάτι και το δικό του μπάνιο με ςτιλθ υδρομαςάη και το δεφτερο υπνοδωμάτιο με δφο μονά κρεβάτια και ξεχωριςτό μπάνιο. Διακζτει γραφείο εργαςίασ, δορυφορικι τθλεόραςθ και NOVA, 2 LCD τθλεοράςεισ, δωρεάν ςφνδεςθ ςτο internet, mini bar, μθχανι του καφζ, λινά FRETTE, πολυτελι βαμβακερά μπουρνοφηια, πετςζτεσ και παντόφλεσ, οικολογικά ςτρϊματα και πουπουλζνια παπλϊματα, επϊνυμα καλλυντικά μπάνιου και ςεςουάρ. Μζγεκοσ: 100 τ.μ.

5 TWO BEDROOM CHALET Οι μοναδικζσ αυτζσ κατοικίεσ προςφζρουν τθν απόλυτθ ιςορροπία μεταξφ πολυτζλειασ και οικείασ ηεςταςιάσ. Στο ιςόγειο βρίςκονται τα δφο ευρφχωρα υπνοδωμάτια με διπλά κρεβάτια, το κακζνα με το δικό του μπάνιο. Θ εςωτερικι ξφλινθ ςκάλα οδθγεί ςτο πολφ άνετο και κομψό ςαλόνι, τθν τραπεηαρία και τθν πλιρωσ οργανωμζνθ κουηίνα. Υπάρχει και ζνα επιπλζον WC ςτον όροφο. Διακζτει τηάκι με απεριόριςτθ χριςθ ξφλων, γραφείο εργαςίασ, δορυφορικι τθλεόραςθ και NOVA, 2 LCD τθλεοράςεισ, δωρεάν ςφνδεςθ ςτο internet, mini bar, μθχανι του καφζ, λινά FRETTE, πολυτελι βαμβακερά μπουρνοφηια, πετςζτεσ και παντόφλεσ, οικολογικά ςτρϊματα και πουπουλζνια παπλϊματα, επϊνυμα καλλυντικά μπάνιου και ςεςουάρ. Μζγεκοσ: 110 τ.μ

6 TWO BEDROOM CHALET

7 THREE BEDROOM GRAND CHALET Θ μεγαλοπρεπισ αυτι κατοικία ςυνιςτά το απόγειο τθσ πολυτελοφσ διαμονισ ςτο ςυγκεκριμζνο προοριςμό, διεγείροντασ το αίςκθμα τθσ θρεμίασ και τθσ χαλάρωςθσ και αναηωογονϊντασ το ςϊμα και το πνεφμα ςασ. Στον επάνω όροφο, ςτο ςαλόνι με τουσ άνετουσ, βελοφδινουσ καναπζδεσ και τα βαριά υφάςματα δεςπόηει το εντυπωςιακό τηάκι και το επιβλθτικό μοναςτθριακό τθσ τραπεηαρίασ οδθγεί ςτθν πλιρωσ οργανωμζνθ κουηίνα. Στον ίδιο όροφο υπάρχει και θ μια από τισ τρεισ κρεβατοκάμαρεσ με king size κρεβάτι και το αποκλειςτικό τθσ μπάνιο. Στο ιςόγειο βρίςκονται τα άλλα 2 υπνοδωμάτια με τα ξεχωριςτά μπάνια τουσ. Το ζνα υπνοδωμάτιο ζχει υπζρδιπλο κρεβάτι και το άλλο που μπορεί να φιλοξενιςει τρία άτομα, μια κουκζτα και ζνα μονό. To grand chalet είναι ζτοιμο να υποδεχτεί και τουσ πιο απαιτθτικοφσ επιςκζπτεσ είτε πρόκειται για διαμονι είτε για τθν οργάνωςθ ενόσ πολφ ιδιωτικοφ event. Διακζτει γραφείο εργαςίασ, δορυφορικι τθλεόραςθ και NOVA, LCD τθλεόραςθ, δωρεάν ςφνδεςθ ςτο internet, mini bar, μθχανι του καφζ, λινά FRETTE, πολυτελι βαμβακερά μπουρνοφηια, πετςζτεσ και παντόφλεσ, οικολογικά ςτρϊματα και πουπουλζνια παπλϊματα, επϊνυμα καλλυντικά μπάνιου και ςεςουάρ. Μζγεκοσ: 150 τ.μ.

8 ΜΠΑΝΙΟ Όλεσ οι κατοικίεσ διακζτουν ζνα μπάνιο για κάκε υπνοδωμάτιο. Τα chalets ζχουν και ζνα επιπλζον WC ςτο ςαλόνι. Κάποια ζχουν καμπίνα ντουσ με ςτιλθ Jacuzzi. Όλα τα δωμάτια παρζχουν βαμβακερζσ πετςζτεσ υψθλισ ποιότθτασ, αφράτα μπουρνοφηια και παντόφλεσ, επϊνυμα καλλυντικά μπάνιου τθσ εταιρίασ Apivita κακϊσ και ςεςουάρ.

9 PUBLIC AREAS Στο κεντρικό κτίριο του ξενοδοχείου βρίςκεται θ αίκουςα του πρωινοφ, ζνασ χϊροσ με ιδιαίτερθ διακόςμθςθ και χρϊμα που ςυνδυάηει τθν αρχιτεκτονικι τθσ περιοχισ με τισ λονδρζηικεσ ταπετςαρίεσ. Το πλοφςιο πρωινό μασ περιλαμβάνει ηαγορίςιεσ πίτεσ (καςιόπιτα - λαχανόπιτα - μανιταρόπιτα), ομελζτεσ με χωριάτικα αυγά θμζρασ, ντόπια γαλακτοκομικά, τυριά και αλλαντικά, ηυμωτό ψωμί, ποικιλία ντόπιων ςπιτικϊν γλυκϊν, ςπιτικζσ μαρμελάδεσ, φρζςκο χυμό πορτοκάλι, φροφτα και ειδικό παιδικό καλάκι. Απολαφςτε το ποτό ςασ ςτο χϊρο του μπαρ, όπου το μεγάλο κοινόχρθςτο τηάκι δθμιουργεί μια ηεςτι ατμόςφαιρα. H υπθρεςία του room service λειτουργεί μζχρι το βράδυ για να παραγείλετε κάποιο ςνακ ςτθν άνεςθ τθσ ςουίτασ ςασ. Προςφζρονται επίςθσ υπθρεςίεσ μαςάη κατόπιν ραντεβοφ. Τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ και όχι μόνο, θ μεγάλθ βεράντα με τισ ομπρζλεσ, τα ζπιπλα κιπου και τισ ξαπλϊςτρεσ αποτελοφν ζνα θςυχαςτιριο για θλιοκεραπεία και χαλάρωςθ. Ζχουμε μεριμνιςει και για τθν ψυχαγωγία των παιδιϊν με τθ δθμιουργία του κλειςτοφ παιδότοπου όπου οι μικροί μασ φίλοι μποροφν να βρουν πολλά δθμιουργικά παιχνίδια, να διαςκεδάςουν με το Home Cinema και το Play Station αλλά και να κάνουν νζουσ φίλουσ. Και για τα πιο μεγάλα παιδιά υπάρχει αμερικάνικο μπιλιάρδο, ποδοςφαιράκι και πινγκ πονγκ μζςα ςτο ξενοδοχείο αλλά και γιπεδο μπάςκετ και χϊροσ για ιππαςία πολφ κοντά.

10 Οι άνκρωποι του Zagori Suites κα χαροφν να οργανϊςουν για εςάσ ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα περιθγιςεων με χάρτεσ, ςυμβουλζσ και προτάςεισ για όλα όςα δεν πρζπει να παραλείψετε να επιςκεφτείτε και να γευτείτε. Θ Βίτςα, ζνα από τα μεγαλφτερα και ομορφότερα χωριά του Ηαγορίου, με καλόγουςτα ςπίτια και καλντερίμια και πολλζσ επιλογζσ για καλό φαγθτό, βρίςκεται ςτο πιο κομβικό ςθμείο τθσ περιοχισ και αποτελεί τθν ιδανικι βάςθ για πολλζσ εξορμιςεισ ςτα άλλα ηαγοροχϊρια, όπωσ το Μονοδζντρι, το Τςεπζλοβο, το Πάπιγκο. Στθ γφρω περιοχι κα βρείτε πολλά αξιοκζατα, όπωσ το φαράγγι του Βίκου και τα πζτρινα γεφφρια του Ηαγορίου. Εςείσ που επικυμείτε να εξερευνιςετε τισ φυςικζσ ομορφιζσ του τόπου, τθ ςπάνια φφςθ με τα βότανα αλλά και το πλοφςιο ηωικό βαςίλειο τθσ περιοχισ, που περιλαμβάνει αρκετά προςτατευόμενα είδθ, μπορείτε να επιςκεφτείτε τον ορεινό όγκο τθσ Τφμφθσ για αναρρίχθςθ, να κάνετε ράφτινγκ ι καγιάκ ςτα κοντινά ποτάμια ι πεηοπορίεσ. ZAGORI SUITES, Vitsa-Zagori, Telephone: , Fax: Athens Office: XenodoxoS Ltd., 22 Anakreontos Str., GR 16122, Kesariani. Telephone:

FAMILY EXCLUSIVE. 120.000 τ.μ. αξεπέραστης απόλαυσης! Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ! ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΠΑ:

FAMILY EXCLUSIVE. 120.000 τ.μ. αξεπέραστης απόλαυσης! Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ! ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΠΑ: FAMILY EXCLUSIVE R E S O R T Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Α 120.000 τ.μ. αξεπέραστης απόλαυσης! ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ! ΔΙΑΚΡΙΣΗ HOLIDAYCHECK 2014 / Στην Κατηγορία ΣΠΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ TRIPADVISOR 2014 / Πιστοποιητικό διάκρισης

Διαβάστε περισσότερα

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 1 θ θμζρα 31 Ιουλίου: Ελλάδα Βαρκελώνθ Αναχ.: - Συγκζντρωςθ

Διαβάστε περισσότερα

PARGA MARGARONA ACROSS HOTEL 4* BEACH RESORT 4* ROYAL HOTEL 3* SUP ΠΑΡΓΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ. Τιµή κατ άτοµο µε πρωινό ΠΑΡΑΛΙΑ AΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΒΟΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ

PARGA MARGARONA ACROSS HOTEL 4* BEACH RESORT 4* ROYAL HOTEL 3* SUP ΠΑΡΓΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ. Τιµή κατ άτοµο µε πρωινό ΠΑΡΑΛΙΑ AΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΒΟΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ PARGA BEACH RESORT 4* ΠΑΡΓΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 1/6-5/7 & 31/8-13/9 Τιµή κατ άτοµο µε πρωινό 6-26/7 27/7-7/8 1/6-5/7 & 31/8-13/9 6-26/7 27/7-7/8 ίκλινο Deluxe 378 434 465 525 600 645 ίκλινο Suite 559 625 689 779

Διαβάστε περισσότερα

FAMILY. .ένα με την Θάλασσα! EXCLUSIVE Κ Υ Κ Λ Α Δ Ε Σ. Πρόγραμμα Πλήρους Διατροφής με Ποτά. για τους μικρούς μας φίλους!

FAMILY. .ένα με την Θάλασσα! EXCLUSIVE Κ Υ Κ Λ Α Δ Ε Σ. Πρόγραμμα Πλήρους Διατροφής με Ποτά. για τους μικρούς μας φίλους! FAMILY EXCLUSIVE R E S O R T Κ Υ Κ Λ Α Δ Ε Σ.ένα με την Θάλασσα! Πρόγραμμα Πλήρους Διατροφής με Ποτά Πλούσιοι μπουφέδες, με εναλλαγές γεύων, ΠΡΩΙ - ΜΕΣΗΜΕΡΙ - ΒΡΑΔΥ στο Κεντρικό Εστιατόριο. Καφέ γαλλικός,

Διαβάστε περισσότερα

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas 7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas Επιβίβαςη/Αποβίβαςη Ρώμη Διάρκεια: 30 Ιουλίου με 06 Αυγοφστου Το Allure of the Seas ο πιο καυτόσ νζοσ

Διαβάστε περισσότερα

WORLD LEADERS IN SLEEP TECHNOLOGY

WORLD LEADERS IN SLEEP TECHNOLOGY WORLD LEADERS IN SLEEP TECHNOLOGY Το χρονικό τθσ πρωτοπορίασ Ήδθ από το 1889, θ Simmons ιταν θ πρϊτθ εταιρεία που δθμιοφργθςε ςτρϊματα με ςπειροειδι ελατιρια, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτο πλατφ κοινό να

Διαβάστε περισσότερα

SUNRISE VILLAGE ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑ BEACH HOTEL

SUNRISE VILLAGE ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑ BEACH HOTEL H H H H SUNRISE VILLAGE ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑ BEACH HOTEL Λίγο έξω από το Αχλαδοχώρι και πάνω σε μια όμορφη παραλία βρίσκεται το ξενοδοχείο Sunrise Village ένα φιλόξενο οικογενειακό ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

New Νέο προϊόν ή νέα συνεργασία για το Καλοκαίρι 2014

New Νέο προϊόν ή νέα συνεργασία για το Καλοκαίρι 2014 Περιεχόμενα Επιλεγμένες Προτάσεις 4 6 8 10 11 12 14 15 16 17 Ionian Beach Hotel, Λακόπετρα Αχαίας Oasis Hotel, Καλό Νερό Κυπαρισσίας Siagas Beach Hotel, Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας Golden Coast, Παραλία Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ThinkSummer. Διακοπές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

ThinkSummer. Διακοπές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ThinkSummer 2014 Διακοπές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη Camvillia Resort & Spa 5* από 259 Θέα Θάλασσα Deluxe Room με μοιραζόμενη πισίνα Junior Suite Sea view ( Βουνάρια, Μεσσηνία ) Το μοναδικό boutique ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

travel Ελλάδα Eξωτερικό & Κρουαζιέρες summer 2015 ταξιδι χρόνια

travel Ελλάδα Eξωτερικό & Κρουαζιέρες summer 2015 ταξιδι χρόνια travel 35 χρόνια ταξιδι Ελλάδα Eξωτερικό & Κρουαζιέρες summer 2015 Travel & Win by travelplan.gr 10 αεροπορικά εισιτήρια +1 ΔΩΡO Συμπληρώστε 10 εισιτήρια με το travelplan.gr και σας δίνουμε το επόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εκδρομές - Διακοπές - Fly & Drive

Περιεχόμενα Εκδρομές - Διακοπές - Fly & Drive Περιεχόμενα Εκδρομές - Διακοπές - Fly & Drive 03 Ρόδος 5,6 & 8 ημέρες 06 Μύκονος 3 έως 8 ημέρες 08 Χανιά 3,6 & 8 ημέρες 12 Γύρος Κρήτης 7 ημέρες 13 Ηράκλειο - Χερσόνησος - Μάλια 8 ημέρες 14 Άγιος Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκλινο. Δίκλινο Μονόκλινο Τρίκλινο Δίκλινο. Τρίκλινο. Δωμάτια με Κζα Κάλαςςα. Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν)

Δίκλινο. Δίκλινο Μονόκλινο Τρίκλινο Δίκλινο. Τρίκλινο. Δωμάτια με Κζα Κάλαςςα. Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν) TRAVEL PLAN Για πληροφορίεσ & κρατήςεισ: Λ. Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 12A Νζο Λιμάνι 49100 Κζρκυρα Σθλ: (+30) 26610 45005 Fax: (+30) 26610 45005 e-mail: info@kingtravel.gr Web : www. kingtravel.gr Με το Δικό

Διαβάστε περισσότερα

luxury hotels resorts suites villas

luxury hotels resorts suites villas exclusive guides luxury hotels resorts suites villas ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 4 Σε συνεργασία με τίσ πίστωτικεσ κάρτες τησ Τράπεζας ΠειραίωΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ 06 The Skiathos Palace Hotel 08 Entechnos Living Villas

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στην Αρχοντική Κέρκυρα και στα Διαπόντια Νησιά

Πάσχα στην Αρχοντική Κέρκυρα και στα Διαπόντια Νησιά Πάσχα στην Αρχοντική Κέρκυρα και στα Διαπόντια Νησιά Πανέμορφο νησί που λειτουργεί εδώ και χιλιάδες χρόνια σας η φυσική γέφυρα μεταξύ της Λάγνας Ανατολής και της Ορθολογικής Δύσης. Μ. Πέμπτη: Αθήνα-Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον ταξιδιωτικό κατάλογο που κρατάτε στα χέρια σας, επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε 151 επιλογές ξενοδοχείων 3*, 4* & 5* σε όλη την Ελλάδα. Με διαφορετικά προγράμματα διατροφής και υπηρεσιών, είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Γόνδολα 1 2 καθισµάτων 1. Αναβατήρε σκι 5 Μικρός αναβατήρας 3

Γόνδολα 1 2 καθισµάτων 1. Αναβατήρε σκι 5 Μικρός αναβατήρας 3 4ήµερο αεροπορικό από 190 Ακτή Μιαούλη 7-9,Πειραιάς,ΤΚ 185-35, Τηλ:2104173000, Fax:2104127530 www.symiacos.gr e-mail:packages@symiacos.gr Το Μπάνσκο έχει εξελιχθεί σε αγαπηµένος προορισµός ski & snowboard,

Διαβάστε περισσότερα

διακοπεσ all inclusive all inclusive Διακοπές αεροπορικώς 3 έως 8 ημέρες ΡΟΔΟ Ι ΚΡΗΤΗ Ι ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ διακοπεσ FAMILY μονο απο μονο απο μονο απο

διακοπεσ all inclusive all inclusive Διακοπές αεροπορικώς 3 έως 8 ημέρες ΡΟΔΟ Ι ΚΡΗΤΗ Ι ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ διακοπεσ FAMILY μονο απο μονο απο μονο απο Διακοπές αεροπορικώς 3 έως 8 ημέρες ΡΟΔΟ Ι ΚΡΗΤΗ Ι ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ μονο 115 απο STEPS IN GREEK paradise διακοπεσ all inclusive μονο απο 30 το άτομο διακοπεσ FAMILY all inclusive μονο απο 90 το δωμάτιο FAMILY

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2012-13

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2012-13 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2012-13 1 Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ 10 χρόνια Vlassopoulos Travel Ευχαριστούμε πολύ για την στήριξή σας! Η πιό σημαντική επένδυση του γραφείου μας είναι το προσωπικό μας: Αγαπητοί φιλοί, Το

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 22-23

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 22-23 Περιεχόμενα ΚΕΡΚΥΡΑ 4 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 5 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 5 ΛΕΥΚΑΔΑ 5 ΤΗΝΟΣ 6 ΝΑΞΟΣ 6 ΣΥΡΟΣ 6 ΑΝΔΡΟΣ 6 ΜΥΚΟΝΟΣ 7 ΜΗΛΟΣ 7 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 7 ΠΑΡΟΣ 8 ΑΜΟΡΓΟΣ 8 ΠΑΤΜΟΣ 8 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 8 ΡΟΔΟΣ 9 ΣΑΜΟΣ 9 ΚΩΣ 9 ΚΡΗΤΗ- ΧΑΝΙΑ 10 ΚΡΗΤΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα