Textile Reinforced Mortar (TRM) as strengthening materials for reinforced concrete slabs

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Textile Reinforced Mortar (TRM) as strengthening materials for reinforced concrete slabs"

Transcript

1 Σύνθετα υλικά ανόργανης µήτρας (ΙΑΜ) για την ενίσχυση πλακών οπλισµένου σκυροδέµατος Textile Reinforced Mortar (TRM) as strengthening materials for reinforced concrete slabs Κατερίνα (Κορίνα) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, Ιωάννης ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 2, Αθανάσιος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 3, Χρήστος ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ 2 Λέξεις κλειδιά: Ινοπλέγµατα Ανόργανης Μήτρας, ενίσχυση πλακών, κάµψη, διάτρηση ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην εργασία αυτή, η χρήση επικολλητών Ινοπλεγµάτων σε Ανόργανη Μήτρα (ΙΑΜ), ως µέθοδος ενίσχυσης στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος (Ο/Σ), διερευνάται πειραµατικά (για πρώτη φορά) σε στοιχεία τύπου πλάκας και προσεγγίζεται µε τη χρήση υπαρχουσών αναλυτικών σχέσεων. Τα πλέγµατα αποτελούνται από δέσµες ινών (άνθρακα ή υάλου) διατεταγµένες ανά αποστάσεις σε δύο κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις, ενώ το ανόργανο συγκολλητικό µέσο αποτελείται από ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα. Κατασκευάσθηκαν τέσσερα δοκίµια ελαφρά οπλισµένων πλακών (δύο διευθύνσεων - 2 m 2 m), ολόσωµα σκυροδετηµένα επί περιµετρικών δοκών Ο/Σ. Οι πλάκες, εδραζόµενες επί αρθρώσεων στις τέσσερις γωνίες, δοκιµάστηκαν σε κάµψη υπό κεντρικά εφαρµοζόµενο, συγκεντρωµένο φορτίο. Ένα δοκίµιο δοκιµάστηκε δίχως ενίσχυση, ένα δοκίµιο ενισχύθηκε µε µία στρώση ανθρακοπλέγµατος, ένα µε δύο στρώσεις, ενώ το τελευταίο δοκίµιο ενισχύθηκε µε τρεις στρώσεις υαλοπλέγµατος. Στα ενισχυµένα δοκίµια, σε σύγκριση µε το δοκίµιο αναφοράς, διαπιστώθηκε σηµαντική αύξηση του φορτίου αστοχίας, η οποία για όλα τα δοκίµια ξεκίνησε µε καµπτική διαρροή και ολοκληρώθηκε λόγω διάτρησης. Τα αποτελέσµατα της εργασίας επιβεβαιώνουν ότι η χρήση επικολλητών ΙΑΜ αποτελεί µία αποτελεσµατική µέθοδο ενίσχυσης πλακών Ο/Σ. ABSTRACT : An innovative strengthening technique is applied for the first time in this study to enhance the load-carrying capacity of two-way (2 m 2 m) reinforced 1 Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών, 2 Πολιτικός Μηχανικός, µεταπτυχιακός φοιτητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών, 3 Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών, 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 1

2 concrete (RC) slabs monolithically cast on edge beams and hinge-supported at the corners. The technique comprises external bonding of textiles on the tension face of RC slabs through the use of polymer-modified cement-based mortars. The textiles comprised fabric meshes made of long fibre rovings in two orthogonal directions. Three RC slabs strengthened by textile reinforced mortar (TRM) overlays and one control specimen were tested to failure. One specimen received one layer of carbon fibre textile, another one received two, whereas the third specimen was strengthened with three layers of glass fibre textile. All specimens failed due to flexural punching. Strengthened slabs showed an increase in load-carrying capacity, stiffness and energy absorption. The experimental results are compared with theoretical predictions. Based on the findings of this work the authors conclude that TRM overlays comprise a promising solution for the strengthening of two-way RC slabs. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενίσχυση πλακών οπλισµένου σκυροδέµατος συχνά υπαγορεύεται από λόγους όπως η αλλαγή χρήσης των οριζόντιων επιφανειών µίας κατασκευής, τα σφάλµατα στο σχεδιασµό και στην εκτέλεση των έργων, οι επισφαλείς κατασκευαστικές πρακτικές (π.χ. «φυτευτά» υποστηλώµατα), η εισαγωγή νέων κανονισµών µε αυστηρότερες απαιτήσεις επιτελεστικότητας και οι φθορές λόγω παλαιότητας στα φέροντα αυτά στοιχεία (π.χ. διάβρωση του οπλισµού). Η ενίσχυση πλακών Ο/Σ έναντι κάµψης (και ιδιαίτερα πλακών δύο διευθύνσεων) έχει τύχει µικρότερης επιστηµονικής προσοχής από την ενίσχυση δοκών Ο/Σ, ενώ η πλειονότητα των σχετικών πειραµατικών διερευνήσεων εστιάζεται στη συµπεριφορά και ενίσχυση πλακών, οι οποίες στηρίζονται απ ευθείας σε υποστηλώµατα, δίχως την παρεµβολή δοκών και διαπλατύνσεων στην κορυφή των υποστηλωµάτων (flat slabs κοινή κατασκευαστική πρακτική για τις χώρες της Βόρειας Αµερικής). Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο ότι η εκτός επιπέδου οριακή κατάσταση αστοχίας των πλακών δίχως δοκούς καθορίζεται περισσότερο από την αντοχή τους σε διάτρηση (λόγω εµβολισµού από τα υποστηλώµατα), παρά σε κάµψη. Ωστόσο, καθώς η µονολιθική σύνδεση δοκών σε περιµετρικές δοκούς επιφέρει αύξηση της αντοχής του στοιχείου έναντι διάτρησης (λόγω δράσης θόλου και, εποµένως, ανάπτυξης µεµβρανικών θλιπτικών τάσεων στο σκυρόδεµα), είναι πιθανό η διαρροή του χάλυβα να αποτελεί κρισιµότερο παράγοντα αστοχίας για αυτού του είδους τις πλάκες. Η ενίσχυση, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να στοχεύει στην καθυστέρηση της διαρροής του χάλυβα, έτσι ώστε ακόµη και εάν αυτή περιοριστεί πλησίον της περιοχής φόρτισης (σχηµατίζοντας πλαστική άρθρωση και επιτρέποντας τη διάτρηση), η πλαστιµότητα του στοιχείου να εξακολουθεί να είναι υψηλή. Στην εργασία αυτή, οι συγγραφείς έχοντας αναπτύξει και εφαρµόσει τη µέθοδο ενίσχυσης στοιχείων Ο/Σ µε τη χρήση Ινοπλεγµάτων σε Ανόργανη Μήτρα (Triantafillou & Papanicolaou, 2006 & Bournas et al., 2007), επεκτείνουν το πεδίο εφαρµογής της σε πλάκες Ο/Σ δύο διευθύνσεων. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 2

3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η κατασκευή των δοκιµίων και οι εργαστηριακές δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών. οκίµια, υλικά και πειραµατική διάταξη Για τις ανάγκες του πειραµατικού προγράµµατος κατασκευάστηκαν τέσσερα δοκίµια τύπου πλάκας επί τεσσάρων περιµετρικών δοκών (µε µονολιθική σκυροδέτηση πλάκας και δοκών). Οι συνολικές διαστάσεις των δοκιµίων σε κάτοψη ήταν 2000 mm 2000 mm. Οι δοκοί είχαν διαστάσεις διατοµής 300 mm 150 mm (ύψος πλάτος κορµού), η απόσταση µεταξύ των εσωτερικών παρειών των πλακών ήταν ίση µε 1700 mm, ενώ το πάχος πλάκας ήταν ίσο µε 120 mm. Η γεωµετρία των δοκιµίων δίνεται στο Σχήµα 1α. Οι πλάκες έφεραν χαλύβδινο οπλισµό σε δύο διευθύνσεις και στα δύο πέλµατα, κατά τρόπο που να προσοµοιώνει υπο-οπλισµένα (ή µε σοβαρό πρόβληµα διάβρωσης οπλισµών) επίπεδα στοιχεία τύπου πλάκας. Για το σκοπό αυτό, έγινε χρήση δύο δοµικών πλεγµάτων, τετραγωνικής βροχίδας, µε ράβδους διαµέτρου 4.2 mm (σε κάθε διεύθυνση). Το άνοιγµα της βροχίδας του πλέγµατος στο εφελκυόµενο πέλµα (πλέγµα T139 WWF) ήταν ίσο µε 100 mm, ενώ στο θλιβόµενο πέλµα (πλέγµα T92 WWF) ήταν ίσο µε 150 mm. Το γεωµετρικό ποσοστό εφελκυόµενου οπλισµού ήταν ίσο µε 0.14%. Το πλέγµα στο θλιβόµενο πέλµα τοποθετήθηκε για τον έλεγχο των ρηγµατώσεων λόγω συστολής ξήρανσης και λόγω των χειρισµών µεταφοράς και τοποθέτησης των δοκιµίων στο πλαίσιο φόρτισης. Τα πλέγµατα αγκυρώθηκαν εντός των δοκών σε βάθος µεγαλύτερο από το ήµισυ του πλάτους τους. Η τοποθέτηση οπλισµού διάτρησης δεν ήταν απαραίτητη, καθώς τα δοκίµια είχαν σχεδιαστεί έτσι ώστε η διαρροή του εφελκυόµενου οπλισµού (σε φορτίο ίσο µε 70 kn βάσει υπολογισµών από ανάλυση διατοµής) να προηγείται της αστοχίας λόγω διάτρησης (σε φορτίο ίσο µε 81.5 kn λαµβάνοντας υπ όψιν µόνο τη συνεισφορά του σκυροδέµατος στην ανάληψη των διατµητικών τάσεων). Ωστόσο, ανεξάρτητα από τους υπολογισµούς, για την αποφυγή πρόωρων αστοχιών και την εξασφάλιση της καµπτικής αστοχίας του δοκιµίου αναφοράς (δηλ. του δοκιµίου δίχως ενίσχυση), πλησίον της περιοχής έδρασης του εµβόλου (στο κέντρο των δοκιµίων), τοποθετήθηκε εγκάρσιος οπλισµός µε τη µορφή κλειστών συνδετήρων, διαστάσεων 500 mm 70 mm (µήκος ύψος), από ράβδους χάλυβα διαµέτρου 8 mm. Συνολικά, τοποθετήθηκαν οκτώ συνδετήρες, τέσσερεις σε κάθε διεύθυνση (από δύο εκατέρωθεν της περιοχής έδρασης του εµβόλου, µε διαστάσεις κάτοψης 250 mm 250 mm), όπως φαίνεται στο Σχήµα 1β. Οι δοκοί είχαν υπερδιαστασιολογηθεί έναντι κάµψης και διάτµησης, έτσι ώστε η αστοχία των δοκιµίων να µην προκληθεί από αστοχία των περιµετρικών στοιχείων 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 3

4 έδρασης. Ο οπλισµός των δοκών αποτελείτο από τέσσερεις διαµήκεις ράβδους (δύο σε κάθε πέλµα), διαµέτρου 12 mm και από εγκάρσιους συνδετήρες διαµέτρου 8 mm, τοποθετηµένους σε ίσες αποστάσεις των 100 mm, κατά µήκος των δοκών. Για την επίτευξη καλύτερων συνθηκών αγκύρωσης, οι διαµήκεις ράβδοι ήταν κεκαµένες στα άκρα της κάθε δοκού (µε ακτίνα καµπυλότητας 120 mm), εισέρχονταν στις συντρέχουσες στα άκρα δοκούς και µατίζονταν εντός τους, κατά µήκος 300 mm, µε τις ράβδους της ίδιας στάθµης. Οι γωνίες των δοκιµίων, οι οποίες ήταν και τα σηµεία στήριξής τους, ενισχύθηκαν περαιτέρω µε την προσθήκη κεκαµένων ράβδων στο µέσον του ύψους των συντρεχουσών δοκών, οι οποίες αγκυρώθηκαν εντός αυτών σε µήκος 300 mm. Όλοι οι χαλύβδινοι οπλισµοί (δοµικά πλέγµατα, διαµήκεις ράβδοι και συνδετήρες) ήταν κατηγορίας ποιότητας S500, ενώ η επικάλυψη του σκυροδέµατος διατηρήθηκε παντού σταθερή και ίση µε 20 mm. Οι λεπτοµέρειες οπλισµού (κοινές για όλα τα δοκίµια) δίνονται στο Σχήµα 1β. (α) Σχήµα 1. (α) Γεωµετρία και (β) λεπτοµέρειες οπλισµού των δοκιµίων. (β) Τα δοκίµια σκυροδετήθηκαν την ίδια ηµέρα, εντός άκαµπτων ξυλότυπων χαµηλής απορροφητικότητας, µε έτοιµο σκυρόδεµα κατηγορίας αντοχής C16/20. Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος στις 28 ηµέρες (µετρηµένη µε κυβικά δοκίµια ακµής 150 mm) ήταν ίση µε 25.6 MPa, ενώ την ηµέρα της διεξαγωγής των δοκιµών η µέση θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος ήταν ίση µε 31.2 MPa. Η µέση εφελκυστική αντοχή του σκυροδέµατος από διάρρηξη στις 28 ηµέρες (µετρηµένη µε κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 150 mm και ύψους 300 mm) ήταν ίση µε 3.3 MPa. Μικρής και µεγάλης κλίµακας δοκίµια (κύβοι, κύλινδροι και πλάκες) συντηρήθηκαν σε υπαίθριο χώρο, κάτω από υγρές λινάτσες, για ένα διάστηµα 10 ηµερών, ενώ παρέµειναν στην ίδια θέση έως την ηµέρα των δοκιµών. Οι µηχανικές ιδιότητες του χαλύβδινου οπλισµού παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και ελήφθησαν από δοκιµές εφελκυσµού σε τρία, ανά διάµετρο, δοκίµια. Από τις τιµές του Πίνακα 1, προκύπτει ότι η παραµόρφωση κατά τη θραύση των ράβδων του δοµικού πλέγµατος, το οποίο είχε χρησιµοποιηθεί ως εφελκυόµενος οπλισµός στις πλάκες, ήταν κατά πολύ µικρότερη εκείνης των διαµήκων ράβδων και των συνδετήρων στις δοκούς. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 4

5 Πίνακας 1. Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα ιάµετρος ράβδου [mm] Όριο διαρροής [MPa] Παραµόρφωση κατά τη διαρροή [%] Παραµόρφωση κατά τη θραύση [%] Συµβατικό όριο διαρροής για πλαστική παρ/ση = 0.2%; Παραµόρφωση κατά το συµβατικό όριο διαρροής Για την ενίσχυση των δοκιµίων χρησιµοποιήθηκαν δύο τύποι ινοπλεγµάτων του εµπορίου αποτελούµενα (το ένα) από κλώνους ινών άνθρακα υψηλής αντοχής και (το άλλο) από κλώνους ινών υάλου, διατεταγµένους σε δύο κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις (0 /90 ). Τα δύο πλέγµατα είχαν κοινή γεωµετρία, µε ίση (ανά πλέγµα, αλλά διαφορετική µεταξύ πλεγµάτων) ποσότητα ινών, σε κάθε διεύθυνση. Κάθε κλώνος ινών (µεγέθους 1650 TEX για τον άνθρακα και 2400 TEX για την ύαλο, όπου TEX το βάρος του κλώνου σε g/km) είχε πλάτος 3 mm, ενώ το καθαρό άνοιγµα της βροχίδας των πλεγµάτων ήταν ίσο µε 7 mm. Το συνολικό βάρος των ινών στα πλέγµατα (συµπεριλαµβανοµένου και του βάρους των βοηθητικών ινών συρραφής και σταθεροποίησης των πλεγµάτων) ήταν ίσο µε 350 g/m 2 και 500 g/m 2 για το ανθρακόπλεγµα και το υαλόπλεγµα, αντίστοιχα. Το ονοµαστικό πάχος της κάθε στρώσης πλέγµατος (ανεξάρτητα από το είδος των ινών και εφόσον οι ίνες θεωρηθούν οµοιόµορφα κατανεµηµένες σε όλη την επιφάνεια του πλέγµατος) ήταν ίσο µε 0.18 mm. Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, η εγγυηµένη εφελκυστική αντοχή των ινών και, εποµένως, και του πλέγµατος στις διευθύνσεις των ινών, εάν οι τελευταίες θεωρηθούν οµοιόµορφα κατανεµηµένες σε όλη την επιφάνεια του πλέγµατος, ήταν ίση µε 3500 MPa και 1750 MPa, για ίνες άνθρακα και υάλου, αντίστοιχα. Το µέτρο ελαστικότητας των ινών άνθρακα ήταν ίσο µε 220 GPa, ενώ εκείνο των ινών υάλου ήταν ίσο µε 72 GPa. Είναι πρόδηλο ότι σε όρους δυστένειας (η οποία ορίζεται ως το γινόµενο του ονοµαστικού πάχους του πλέγµατος επί το µέτρο ελαστικότητάς του), µία στρώση ανθρακοπλέγµατος είναι ισοδύναµη µε τρεις στρώσεις υαλοπλέγµατος. Τα ινοπλέγµατα επικολλήθηκαν στην εφελκυόµενη επιφάνεια των πλακών µε τη χρήση ενός λεπτόκοκκου ρητινούχου τσιµεντοκονιάµατος (µε τη µορφή έτοιµου ξηρού αναµίγµατος), µε λόγο τσιµεντοειδών υλικών προς πολυµερή περίπου ίσο µε 10:1 (κ.β.) και λόγο τσιµεντοειδών υλικών προς νερό ίσο µε 4.3:1 (κ.β.). Οι µέσες τιµές της θλιπτικής και εφελκυστικής αντοχής από κάµψη του τσιµεντοκονιάµατος, στις 28 ηµέρες, ήταν 24.6 MPa και 6.5 MPa, αντίστοιχα. Η εφαρµογή των στρώσεων ΙΑΜ στην επιφάνεια των πλακών ακολούθησε τη «συνήθη» µεθοδολογία της τεχνικής ενίσχυσης κατασκευών Ο/Σ µε ινοπλισµένα πολυµερή (ΙΟΠ). Έτσι, η εφελκυόµενη επιφάνεια των πλακών εξοµαλύνθηκε µε τη χρήση ηλεκτρικού 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 5

6 τριβείου, καθαρίστηκε από σκόνη και σαθρά υλικά µε πεπιεσµένο αέρα και (αντίθετα µε την περίπτωση της εφαρµογής ΙΟΠ) εκορέσθη µε τη χρήση υγρού σπόγγου. Ακολούθως, εφαρµόστηκε επί της επιφάνειας µία λεπτή στρώση κονιάµατος και το πλέγµα (πλάτους 1300 mm) επικολλήθηκε µέσω ελαφράς πίεσης, µε τη χρήση κυλινδρικού στρωτήρα χειρός, µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η διέλευση του κονιάµατος από όλες τις βροχίδες του πλέγµατος. Στην περίπτωση πολύστρωτων ενισχύσεων, εφαρµοζόταν κονίαµα και µεταξύ των επάλληλων στρώσεων πλέγµατος, ενώ η τελευταία από αυτές επικαλύπτοταν επίσης από κονίαµα. Η εφαρµογή του κονιάµατος, σε πάχη που δεν υπερέβαιναν τα 2 mm, γινόταν µε µυστρί. Κατά την εφαρµογή επάλληλων στρώσεων πλεγµάτων, ιδιαίτερη προσοχή δινόταν στο χρονισµό των διαδικασιών, έτσι ώστε κάθε νέα στρώση κονιάµατος να εφαρµόζεται επί νωπής υποκείµενης στρώσης. Η συντήρηση των κονιαµάτων πραγµατοποιήθηκε σε συνθήκες περιβάλλοντος. Τρία δοκίµια ενισχύθηκαν µε επικολλητά ΙΑΜ (ανοιχτοί µανδύες), ενώ το τέταρτο χρησιµοποιήθηκε δίχως ενίσχυση, ως δοκίµιο ελέγχου (δοκίµιο CON ). Ένα δοκίµιο ενισχύθηκε µε µία στρώση ανθρακοπλέγµατος (δοκίµιο 1C ), ένα µε δύο στρώσεις (δοκίµιο 2C ), ενώ το τελευταίο δοκίµιο ενισχύθηκε µε τρεις στρώσεις υαλοπλέγµατος (δοκίµιο 3G ) ίσης δυστένειας (και στις δύο διευθύνσεις) µε µία στρώση ανθρακοπλέγµατος. Η επιλογή των συγκεκριµένων ενισχύσεων είχε ως σκοπό τη διερεύνηση της επιρροής, αφενός, του ποσοστού ινών και, αφετέρου, του αριθµού των στρώσεων ΙΑΜ (ισης δυστένειας) στη συµπεριφορά καµπτόµενων πλακών Ο/Σ υπό κεντρικά εφαρµοζόµενο, συγκεντρωµένο φορτίο. Για τη δηµιουργία πολύστρωτων επικαλύψεων, κάθε επάλληλη στρώση ινοπλεγµάτων τοποθετείτο καθέτως ως προς την υποκείµενη (Σχήµα 3α), µε αποτέλεσµα οι µόνες περιοχές δίχως ενίσχυση στην εφελκυόµενη επιφάνεια των πλακών να βρίσκονται στις γωνίες αυτών (µε διαστάσεις mm). Για την εξασφάλιση παρόµοιων συνθηκών αγκύρωσης των ινοπλεγµάτων σε όλα τα δοκίµια, η µία στρώση ανθρακοπλέγµατος του δοκιµίου 1C αγκυρώθηκε µε τη χρήση δύο πρόσθετων λωρίδων από το ίδιο ινόπλεγµα, οι οποίες παρείχαν επέκταση της ενίσχυσης σε όλο το πλάτος του δοκιµίου (Σχήµα 3β). Όλα τα δοκίµια υπεβλήθησαν σε µονοτονική θλιπτική φόρτιση επιβαλλόµενη στο κέντρο του ανοίγµατός τους, µε ελεγχόµενη παράµετρο τη µετατόπιση. Η επιβολή της µετατόπισης πραγµατοποιήθηκε, µε σταθερό ρυθµό ίσο µε mm/sec, µέσω εµβόλου κατακορύφως τοποθετηµένο σε ισχυρό πλαίσιο φόρτισης, ενώ το φορτίο µετρείτο από κυψέλη φορτίου MTS, δυναµικότητας 500 kn, συνδεδεµένη σε σειρά µε το έµβολο. Για την αποφυγή συγκεντρώσεων τάσεων στη φορτιζόµενη επιφάνεια, το έµβολο εφάπτετο στο δοκίµιο µέσω µίας τετραγωνικής µεταλλικής πλάκας (ακµής 250 mm και πάχους 20 mm), η οποία εδραζόταν επί µίας (εκ των υστέρων σκυροδετηµένης) τετραγωνικής βάσης από αυτοεπιπεδούµενο κονίαµα υψηλής αντοχής (ακµής 300 mm και πάχους 20 mm). Τα δοκίµια εδράζονταν στις τέσσερεις γωνίες τους επί σφαιρικών αρθρώσεων, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί στην κορυφή, στιβαρών µεταλλικών βάσεων (Σχήµα 3γ). 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 6

7 Προ της σκυροδέτησης, τέσσερα ηλεκτρικά µηκυνσιόµετρα επικολήθηκαν στο εφελκυόµενο δοµικό πλέγµα του κάθε δοκιµίου (ένα σε κάθε ράβδο της κεντρικής βροχίδας). Η µετατόπιση στο κεντρικό τµήµα των δοκιµίων µετρείτο από οκτώ εξωτερικούς αισθητήρες µετατόπισης (ποτενσιοµετρικού τύπου). Επτά αισθητήρες κατέγραφαν τη βύθιση των δοκιµίων τοποθετηµένοι στην εφελκυόµενη επιφάνεια σε µία σταυροειδή διάταξη (ένας κεντρικά, τέσσερεις άλλοι κατά µήκος της µίας διεύθυνσης και δύο ακόµη κατά µήκος της άλλης, όλοι σε απόσταση 200 mm µεταξύ τους), ενώ ο όγδοος αισθητήρας ήταν κεντρικά τοποθετηµένος στη θλιβόµενη επιφάνεια των δοκιµίων. Η εφαρµογή του πρωτόκολλου επιβαλλόµενης µετατόπισης, η συλλογή και αποθήκευση των καταγραφών από όλους τους αισθητήρες και η παραγωγή των καµπυλών δύναµης µετατόπισης σε πραγµατικό χρόνο γίνονταν µε πλήρως αυτοµατοποιηµένο τρόπο. Οι δοκιµές ολοκληρώνονταν όταν κατεγράφετο σηµαντική µείωση της φέρουσας ικανότητας των δοκιµίων. (α) (β) (γ) Σχήµα 3. (α) οκίµιο 3G: τοποθέτηση της 2 ης στρώσης υαλοπλέγµατος (προ της πίεσής του εντός του νωπού κονιάµατος), (β) οκίµιο 1C: αγκύρωση της στρώσης ανθρακοπλέγµατος µε την προσθήκη λωρίδας από το ίδιο υλικό και (γ) Πειραµατική διάταξη. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Για όλα τα δοκίµια, οι καµπύλες φορτίου βύθισης στο µέσο των πλακών (καταγεγραµµένη από τον κεντρικά τοποθετηµένο στην εφελκυόµενη επιφάνεια των δοκιµίων αισθητήρα) δίνονται στο Σχήµα 4α. Οι τιµές του φορτίου δεν περιλαµβάνουν το ίδιον βάρος τους (περίπου 17 kn), ενώ στις τιµές της βύθισης η συνεισφορά του ιδίου βάρους θεωρείται (και στην ουσία είναι) αµελητέα. Οι καµπύλες φορτίου παραµόρφωσης στις ράβδους του εφελκυόµενου δοµικού πλέγµατος δίνονται στο Σχήµα 4β. Στους Πίνακες 2 και 3 παρουσιάζονται οι τιµές του φορτίου και της βύθισης στο µέσο των δοκιµίων σε χαρακτηριστικά σηµεία της απόκρισής τους (κατά την πρώτη ρηγµάτωση, τη διαρροή του χάλυβα στη διεύθυνση που συµβαίνει για πρώτη φορά, το µέγιστο φορτίο και την αστοχία). Η απόκριση όλων των δοκιµίων ήταν παρόµοια σε όρους ρηγµάτωσης (ως προς την αλληλουχία 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 7

8 διάνοιξης ρωγµών και τη µορφολογία τους) και τρόπου αστοχίας. Πριν την πρώτη ρηγµάτωση (βλ. αρχικό ευθύγραµµο τµήµα της καµπύλης φορτίου βύθισης), η αρχική δυσκαµψία των ενισχυµένων δοκιµίων ήταν µεγαλύτερη από εκείνη του δοκιµίου αναφοράς. Σε όλα τα δοκίµια, η πρώτη ρωγµή λόγω κάµψης σηµειώθηκε (όπως ήταν αναµενόµενο) κάτω από την περιοχή εφαρµογής του φορτίου και στην ίδια περίπου τιµή αυτού (Πίνακας 2). Μετά την πρώτη ρηγµάτωση και στις δύο διευθύνσεις, η οποία σηµατοδοτείται από τη σηµαντική µείωση της δυσκαµψίας των δοκιµίων (βλ. αλλαγή κλίσης στην καµπύλη φορτίου βύθισης), η αύξηση της επιβαλλόµενης µετατόπισης προκάλεσε τη δηµιουργία περισσότερων καµπτικών ρωγµών και στις δύο διευθύνσεις, κατά µήκος των ράβδων του δοµικού πλέγµατος, καθώς και διαγώνιων ρωγµών, οι οποίες είχαν ως αφετηρία το κέντρο των πλακών και εκτείνονταν έως τις γωνίες τους. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2, η διαρροή του εφελκυόµενου χάλυβα και στις δύο δευθύνσεις, σε όλα τα ενισχυµένα δοκίµια, εµφανίστηκε καθυστερηµένα σε σύγκριση µε το δοκίµιο ελέγχου (κατά τουλάχιστον 30% σε όρους φορτίου κατά τη διαρροή του χάλυβα στην πρώτη από τις δύο διευθύνσεις). Παράλληλα µε την ανάπτυξη βλαβών στις πλάκες, σηµειώθηκαν ρωγµές λόγω κάµψης και στρέψης και στις τέσσερεις περιµετρικές δοκούς, σε όλα τα δοκίµια (οι ρωγµές αυτές άρχισαν να γίνονται εµφανείς στο 60%, περίπου, του µέγιστου φορτίου). Η στρέψη στις δοκούς αποδίδεται στη διαφορετική στροφή των τεσσάρων αρθρώσεων, µετά την πρώτη ρηγµάτωση. Η τελική µορφή των ρηγµατωµένων εφελκυόµενων επιφανειών των δοκιµίων (µετά το πέρας της δοκιµής) δίνεται στο Σχήµα 5. Από τα τρία ενισχυµένα δοκίµια, το δοκίµιο 2C ανέπτυξε το πιο πυκνό δίκτυο ρωγµών. Σε όλα τα δοκίµια (και σε φορτίο ίσο, περίπου, µε το 70% του µέγιστου) αναπτύχθηκε στη θλιβόµενη επιφάνεια µία σχεδόν κυκλική ρωγµή ακολουθώντας το όριο σύνδεσης δοκών / πλάκας και υποδηλώνοντας ολίσθηση του θλιβόµενου δοµικού πλέγµατος από τις δοκούς, στις οποίες ήταν αγκυρωµένο. Τέλος, στις περιοχές έδρασης των δοκιµίων (στη θλιβόµενη επιφάνεια) σηµειώθηκαν κάθετες ρωγµές στις ήδη αναπτυχθείσες διαγώνιες, λόγω αδυναµίας των αρθρώσεων να παρέχουν την απαιτούµενη γωνία στροφής σε µεγάλες τιµές της βύθισης στο µέσο των πλακών. Ο µηχανισµός αστοχίας συνίστατο στην απότοµη διάτρηση ενός πυραµιδοειδούς πυρήνα σκυροδέµατος στο µέσο των πλακών, ο οποίος είχε ως κορυφή τη βάση έδρασης του εµβόλου, ενώ η βάση του ήταν ελλειψοειδής (το σχήµα αυτό του πυρήνα είναι σύνηθες για πλάκες µε µεγάλους, σχετικά, λόγους ανοίγµατος προς πάχος πλάκας ίσος µε 14 στην παρούσα εργασία). Η διάτρηση συνοδεύτηκε από άµεση και σηµαντική πτώση φορτίου. Η αστοχία χαρακτηρίζεται ως καµπτοδιατµητική διάτρηση (flexural punching), καθώς η διαρροή του εφελκυόµενου οπλισµού (και στις δύο διευθύνσεις) προηγήθηκε της διάτρησης του σκυροδέµατος στο µέσο των δοκιµίων (Σχήµα 4β). H ικανότητα ανελαστικής παραµόρφωσης του εφελκυόµενου χάλυβα δεν επηρέασε την αστοχία των δοκιµίων, καθώς η διάτρηση δεν επήλθε ως αποτέλεσµα της θραύσης των στελεχών του χαλύβδινου πλέγµατος. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 8

9 Η αύξηση του πάχους του µανδύα ΙΑΜ, µε ταυτόχρονη διατήρηση της δυστένειάς του (δοκίµια 1C και 3G) είχε ως αποτέλεσµα την σχεδόν πανοµοιότυπη συµπεριφορά των πλακών, ενώ διαφαίνεται ότι πολύστρωτες διατάξεις ΙΑΜ δεν παρουσιάζουν απώλεια συνάφειας µε το υπόστρωµα (για τις συγκεκριµένες πειραµατικές παραµέτρους). Η βαθµιδωτή µείωση του φορτίου µετά το µέγιστο, για το δοκίµιο 3G, οφείλεται στη σταδιακή θραύση µεµονωµένων ινών στους κλώνους, ενώ η αυξηµένη ικανότητα παραµόρφωσης του ιδίου δοκιµίου, σε σύγκριση µε το δοκίµιο 1C (βλ. λόγο d u /d y1 στον Πίνακα 3, ως µέτρο της ικανότητας παραµόρφωσηςς των δοκιµίων) αποδίδεται στη διαστρωµατική σχετική ολίσθηση των ΙΑΜ. Η ικανότητα παραµόρφωσης των δοκιµίων 1C και 2C είναι πρακτικά όµοια. Η φέρουσα ικανότητα των ενισχυµένων δοκιµίων αυξήθηκε κατά 26% (στο δοκίµιο 1C), 53% (στο δοκίµιο 2C) και 20% (στο δοκίµιο 3G), σε σύγκριση µε εκείνη του δοκιµίου ελέγχου. Φορτίο (kn) (α) CON 3G C Βύθιση στο µέσο (mm) 2C Φορτίο (kn) (β) Παραµόρφωση στη διαρροή του χάλυβα δοµικού πλέγµατος 150 ιεύθυνση 100 x CON y 50 3G 1C 2C x x x x10-2 Παραµόρφωση στη κεντρική βροχίδα του δοµικού πλέγµατος Σχήµα 4. Καµπύλες: (α) Φορτίου βύθισης στο µέσο των δοκιµίων και (β) Φορτίου παραµόρφωσης των ράβδων του πλέγµατος δοµικού χάλυβα στο µέσο των δοκιµίων. (α) (β) (γ) (δ) Σχήµα 5. Μορφή των ρηγµατωµένων εφελκυόµενων επιφανειών των δοκιµίων (µετά το πέρας της δοκιµής, (α) οκίµιο CON, (β) οκίµιο 3G, (γ) οκίµιο 1C και (δ) οκίµιο 2C. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 9

10 Πίνακας 2. Πειραµατικά αποτελέσµατα κατά την πρώτη ρηγµάτωση και κατά τη διαρροή του χάλυβα. οκίµιο CON 3G 1C 2C Πρώτη ρηγµάτωση ιαρροή Φορτίο Βύθιση Φορτίο Βύθιση Φορτίο P cr [kn] d cr [mm] P y,1 [kn] d y,1 [mm] P y,2 [kn] Βύθιση d y,2 [mm] Ο δείκτης «1» υποδηλώνει τη διεύθυνση κατά µήκος της οποίας σηµειώθηκε πρώτα η διαρροή του χάλυβα, ενώ ο δείκτης «2» την κάθετη στην «1» διεύθυνση, κατά µήκος της οποίας ο χάλυβας διέρρευσε διαδοχικώς της «1». Πίνακας 3. Πειραµατικά αποτελέσµατα κατά το µέγιστο φορτίο και κατά την αστοχία. οκίµιο CON 3G 1C 2C Μέγιστο της απόκρισης Φορτίο Βύθιση P max [kn] d max [mm] Αστοχία Φορτίο Βύθιση P u [kn] d u [mm] d d u y P P max P max_ CON max_ CON % 25.8% 53.0% ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Τα µέγιστα φορτία που παρελήφθησαν από τις πλάκες κατά τη διάρκεια των δοκιµών (φορτία κατά την αστοχία) συνεκρίθησαν µε τις προβλέψεις που παρέχουν αναλυτικά και εµπειρικά προσοµοιώµατα της βιβλιογραφίας [βλ. Εξ.(1)-(4) και Πίνακα 4]. Στα τρία πρώτα προσοµοιώµατα, η καµπτική αντοχή των πλακών (ανά τρέχον µέτρο) υπολογίστηκε από δύο διαφορετικές σχέσεις [βλ. Εξ.(5)&(6)], βασισµένες στη µέθοδο των γραµµών διαρροής (yield line theory), ενώ η καµπτική αντοχή των πλακών υπολογίστηκε µέσω ανάλυσης διατοµής στην οριακή κατάσταση αστοχίας, θεωρώντας λωρίδα πλάκας πλάτους ενός µέτρου. Στο τέταρτο προσοµοίωµα [Εξ.(4)], γίνεται η παραδοχή ότι η διάτρηση πλακών Ο/Σ επέρχεται λόγω συνδυασµού διατµητικών και εφελκυστικών τάσεων λόγω διάρρηξης, στη γειτονία της θέσης επιβολής του φορτίου. Στο ίδιο προσοµοίωµα, η αλληλεπίδραση κάµψης και διάτµησης λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό του ύψους της θλιβόµενης ζώνης, ενώ το µέλος αστοχεί όταν οι εφελκυστικές τάσεις υπερβούν την εφελκυστική αντοχή από διάρρηξη του σκυροδέµατος, δίχως να συµβεί σύνθλιψή του στη θλιβόµενη ζώνη. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 10

11 V u ( c / d) bd f ) 15 c = (1) bd f / V c flex V u ( 1+ d / c) bd f ) 0. 8 c = (2) bd f / V [Moe, 1961] [Mowrer & Vanderbilt, 1967] 2. 24( c / d) bdf ct,sp) 2dx f ( c+ 3d )cotθf Vu = (3) Vu = bdf / V 0. 25d+ x ct,sp flex [Hognestad et al., 1964] [Theodorakopoulos & Swamy, 2002] 1 8c V flex = 8mu (5) V flex = mu + 2π ( 1 c / l) ( l c) [Elstner & Hognestad, 1956] [Gesund, 1980] Στις παραπάνω σχέσεις V u και c f flex ct,sp (4) (6) V flex είναι τα φορτία αστοχίας της πλάκας λόγω διάτρησης και λόγω κάµψης, αντίστοιχα [σε lbs για Εξ.(1)&(3), σε Ν για Εξ.(2)], c η µέγιστη διάσταση της περιοχής φόρτισης, d το στατικό ύψος εφελκυόµενου οπλισµού, b η περίµετρος περιοχής φόρτισης [ c, d &b σε in για Εξ.(1)&(3), σε mm για Εξ.(2),(4)&(5)], x το βάθος της θλιβόµενης ζώνης στην πλάκα λόγω κάµψης f (από ανάλυση διατοµής), θ η γωνία κλίσης του διατρηθέντος σκυροδέµατος ( 31 για τις υπό µελέτη πλάκες, η οποία βρίσκεται σε καλή συµφωνία µε τη συνιστώµενη από τους Theodorakopoulos & Swamy, 2002, τιµή: 30 ), l το άνοιγµα της πλάκας σε mm, m η καµπτική αντοχή της πλάκας (από ανάλυση διατοµής) σε Nmm/mm, c u f η θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος [σε psi για Εξ.(1), σε MPa για Εξ.(2)], f ct, sp η εφελκυστική αντοχή από διάρρηξη του σκυροδέµατος [σε psi για Εξ.(3), σε MPa για Εξ.(4)]. Τα V flex και x f υπολογίστηκαν θεωρώντας παραµόρφωση αστο-χίας χάλυβα ίση µε 1% (αντιστοιχούσα στη µέγιστη εφελκυστική τάση χάλυβα), παραµόρφωση αστοχίας πλεγµάτων ίση µε την ονοµαστική παραµόρφωση αστοχίας των (κατά περίπτωση) µεµονωµένων ινών και σηµατοδότηση αστοχίας κατά τη θραύση του πρώτου εκ των τριών υλικών (σκυρόδεµα, χάλυβας ή πλέγµα). Οι θεωρήσεις αυτές ευθύνονται για την υποεκτίµηση της V u για το δοκίµιο ελέγχου και την υπερεκτίµησή της για τα ενισχυµένα δοκίµια. Γενικά, η υποεκτίµηση των φορτίων αστοχίας των δοκιµίων θα ήταν λογικότερη, καθώς θα αποδίδετο στην ενεργοποίηση ενός πρόσθετου µηχανισµού ανάληψης δύναµης, ο οποίος οφείλεται στη δράση θόλου (µέσω της παρεµπόδισης πλευρικής ολίσθησης στις στηρίξεις και του περιορισµού της στροφής της πλάκας από τις περιµετρικές δοκούς) και ο οποίος δεν λαµβάνεται υπ όψιν στα προσοµοιώµατα που εφαρµόστηκαν. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 11

12 Πίνακας 4. Πειραµατικές και αναλυτικές τιµές των φορτίων αστοχίας (P max V u, σε kn) οκίµιο P max,test P max,(1)-(5) P max,(1)-(6) P max,(2)-(5) P max,(2)-(6) P max,(3)-(5) P max,(3)-(6) P max,(4) CON 3G 1C 2C ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας διερευνήθηκε πειραµατικά και αναλυτικά η απόκριση καµπτόµενων πλακών Ο/Σ, δύο διευθύνσεων, ενισχυµένων µε επικολλητές στρώσεις ΙΑΜ. Η χρήση µανδυών ΙΑΜ αυξάνει τη φέρουσα ικανότητα κρίσιµων σε κάµψη πλακών Ο/Σ, λειτουργώντας ως εξωτερικός οπλισµός µε αναβαθµισµένα χαρακτηριστικά πρόσφυσης στο υπόστρωµα. Η φέρουσα ικανότητα των ενισχυµένων πλακών αυξάνεται µε την αύξηση του ποσοστού οπλισµού, µανδύες ίσης (ανά διεύθυνση) δυστένειας επιφέρουν συγκρίσιµη αύξηση της αντοχής των στοιχείων, ενώ η διαστρωµατική σχετική ολίσθηση των στρώσεων σε πολύστρωτους µανδύες (απουσία, όµως, φαινοµένων διαστρωµατικής απόσχισης) αυξάνει την ικανότητα παραµόρφωσης των πλακών. Από την παρούσα εργασία διαφαίνεται ότι η χρήση ΙΑΜ αποτελεί µία ιδιαίτερα ελκυστική λύση ενίσχυσης πλακών Ο/Σ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Triantafillou, T.C. & Papanicolaou, C.G., Shear strengthening of reinforced concrete members with textile reinforced mortar (TRM) jackets. RILEM Materials and Structures, Vol. 39 No1 (2006), Bournas, D.A., Lontou, P.V., Papanicolaou, C.G. & Triantafillou, T.C., Textile- Reinforced Mortar versus Fiber-Reinforced Polymer Confinement in Reinforced Concrete Columns. ACI Structural Journal, Vol 104, No 6 (2007), Moe, J., Shearing Strength of Reinforced Concrete Slabs and Footings under Concentrated Loads. Research and Development Laboratories Bulletin D47, Portland Cement Association (PCA), (1961), Skokie, IL, USA. Mowrer, R.D. & Vanderbilt, M.D., Shear strength of lightweight aggregate reinforced concrete flat plates. ACI Structural Journal, Vol. 64, No 11 (1967), Hognestad, E., Elstner, R.C. & Hanson, J.A., Shear Strength of Reinforced Structural Lightweight Aggregate Concrete Slabs. J. of American Concrete Institute, Vol. 61, No 6 (1964), Elstner, R.C. & Hognestad, E., Shear Strengthening of Reinforced Concrete Slabs, J. of American Concrete Institute, Vol. 53, No 7 (1956), Gesund, H., Design for Punching Strength of Slabs at Interior Columns. Advances in Slab Technology (1980), Theodorakopoulos, D.D. & Swamy, R.N., Ultimate Punching Shear Strength Analysis of Slab-Column Connections. Cement & Concrete Composites, Vol. 24 (2002), ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 12

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. Ενίσχυση Κατασκευών με Ινοπλέγματα Ανόργανης Μήτρας και Σύγκριση με τη Μέθοδο Ενίσχυσης με FRP ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. MΠΑΖΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή των σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή, της

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ. Έµφαση σε ακραίους κόµβους Χρ. Καραγιάννης, καθηγητής Πρόεδρος Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Εισαγωγή Η επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193 17.7.2.2 Μήκος υπερκάλυψης εφελκυόμενων ράβδων Το απαιτούμενο μήκος υπερκάλυψης λο εφελκυόμενων ράβδων (Σχήμα Σ17.4) υπολογίζεται από το αντίστοιχο απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεµα Design of concrete ground floors

Σχεδιασµός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεµα Design of concrete ground floors Σχεδιασµός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεµα Design of concrete ground floors Στέλιος ΚΟΛΙΑΣ Α 1, Σπυρίδων ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ Β 2, Γεωργία ΚΡΕΜΜΥ Α Γ 3, Τρύφων ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ 4 Λέξεις κλειδιά: δάπεδα επί εδάφους, προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Πρότυπος οπλισμός σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Κυριάκος Νεοκλέους Κύπρος Πηλακούτας Houssam Tlemat Centre for Cement and Concrete, Department of Civil

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχ.2 : Άνοιγμα συνδετήρων και αποδιοργάνωση του πόδα του υποστυλώματος

Σχ.2 : Άνοιγμα συνδετήρων και αποδιοργάνωση του πόδα του υποστυλώματος Εργασία Νο 15 ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΟΓΑΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η εργασία αυτή επιχειρεί να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα που έχει ο σπειροειδής οπλισμός, σε σχέση με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όλες οι κατασκευές από σκυρόδεμα μπορούν να ρηγματωθούν. Οι ρωγμές είναι αποτέλεσμα διαφόρων αιτίων, που προκαλούν στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: διάτμηση. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: διάτμηση. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: διάτμηση Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Αντοχή σε κάμψη. Κάμψη τριών σημείων Η αντοχή σύμφωνα με τη θεωρία της ελαστικής δοκού είναι: σ ult = 3P

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή

Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή Experimental investigation of RC full scale frame strengthened at the

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία Διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την σύγκλιση λύσης υπολογισμού φορτίου αστοχίας σε καμπτόμενη δοκό οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 10 Οκτωβρίου 2009 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΤΑΚΗ Διπλ. Πολ. Μηχανικός, MSc, DIC Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 08.12.2008 Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Ανασκόπηση πραγµατικών πυρκαγιών

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Ανασκόπηση πραγµατικών πυρκαγιών Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Ανασκόπηση πραγµατικών πυρκαγιών Περιεχόµενα παρουσίασης σε πραγµατικά κτίρια Τυχηµατική πυρκαγιά οκιµή δοκού µε φλόγιστρα οκιµή πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Lateral instability of alternating tensile and compressive flanges of RC shear walls due to intense seismic flexure

Lateral instability of alternating tensile and compressive flanges of RC shear walls due to intense seismic flexure 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1818 Πλευρική αστάθεια υπό ακραία σεισµική κάµψη των εναλλάξ εφελκυόµενων και θλιβόµενων πελµάτων τοιχωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1.1. Σκοπός Οι σπουδαστές θα πρέπει να αναλύουν βήµα προς βήµα τους χειρισµούς που πρέπει να εκτελέσουν για να προσδιορίσουν πειραµατικά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επισκευή ρωγμών με την χρήση ρητινενέσεων «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μέθοδο επισκευής ρωγμών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις Κλειδιά: Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα, Μανδύες, Αντισεισμική Ενίσχυση.

Λέξεις Κλειδιά: Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα, Μανδύες, Αντισεισμική Ενίσχυση. Μία Νέα Καινοτόμος Λύση για τις Ενισχύσεις Κατασκευών Ο/Σ με Σύνθετα Υλικά New Innovative Solution for the Strengthening of R/C Structures using Composite Materials Αλέξανδρος-Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Μελέτη και κατασκευή διώροφου προκατασκευασµένου κτιρίου µε υπόγειο, της εταιρείας Αθηναϊκή Στρωµατοποιϊα ΑΒΕΕ (Media Strom) στην περιοχή του βιοµηχανικού πάρκου Μαρκοπούλου Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Μιχάλης Ι. Καραντζίκης MSc Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Fyfe Europe S.A.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Μιχάλης Ι. Καραντζίκης MSc Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Fyfe Europe S.A. ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ 6 Νοεμβρίου 2007, ΤΕΕ, Αθήνα ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Μιχάλης Ι. Καραντζίκης MSc Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Investigation of the Bearing Capacity of Steel Lattice Girders For Tunnel Support ΣΑΚΚΑΣ, Κ.Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ, Π.Π. ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ,Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται;

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 8004P15 Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; Κυρίως σε επεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα ιδιαίτερης σημασίας θέματα αποκατάστασης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ronald Mihala 1, Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 2, Konrad Bergmeister 3. Λέξεις κλειδιά: Επεμβάσεις, Ίνες Άνθρακα, Προένταση, NSM CFRP.

Ronald Mihala 1, Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 2, Konrad Bergmeister 3. Λέξεις κλειδιά: Επεμβάσεις, Ίνες Άνθρακα, Προένταση, NSM CFRP. Επεμβάσεις σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος με προεντεταμένα ανθρακοελάσματα σε εγκοπές. Intervention to concrete members by means of post-tensioned Near Surface Mounted CFRP lamellas Ronald Mihala 1, Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΩΡΑΞ...ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Bασίλης Γεωργαντζής Πολιτικός Μηχανικός MSc Χάρτης σεισµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Σεισµοί µεγάλης έντασης δεν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur. Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 27/02/2014 (v1) Κωδικός: 08.01.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401010010000040 Sika CarboDur S Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-02-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 02 Τοπικές καθαιρέσεις σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Κυριάκος Νεοκλέους, Κύπρος Πηλακούτας, Peter Waldron Centre for Cement and Concrete, Department of Civil and Structural

Διαβάστε περισσότερα