Ο ρόλος της διεπιφάνειας στα σύνθετα υλικά. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος της διεπιφάνειας στα σύνθετα υλικά. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών"

Transcript

1 Ο ρόλος της διεπιφάνειας στα σύνθετα υλικά Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η φύση της διεπιφάνειας Μηχανισμοί πρόσφυσης Διεπιφάνεια και μακροσκοπική αστοχία Προηγμένα σύνθετα υλικά Ο ρόλος της διεπιφάνειας Μεταφορά τάσης στη διεπιφάνεια: μικρομηχανική συμπεριφορά Απλά μοντέλλα μεταφοράς τάσης Cox (1952) Kelly (1965) Piggot (1980) Πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας Προηγμένες μέθοδοι μέτρησης της μεταφοράς τάσης Ακουστική εκπομπή Ακουστική μικροσκοπία Φασματοσκοπία Ραμάν: η ίνα ως εσωτερικό strain gauge Mελέτη της μεταφοράς τάσης Μελέτη της αστοχίας της διεπιφάνειας

3 Η κλίμακα της διεπιφάνειας (a) m fib m Macros (b) *********** Am po 'siz Cry Microscopic scale Matrix Chemical bonds van der Waals bonds Acid-base interactions Hydrogen bonds (c) Atomic scale

4 Πρόσφυση & Διαβροχή (a) γ LV γ SL θ γ SV liquid vapour (b) solid (α) Μεμονωμένα σημεία επαφής οδηγούν σε μειωμένη πρόσφυση μεταξύ δύο άκαμπτων επιφανειών (b) Γωνία διαβροχής θ και επιφανειακές ενέργειες γ για σταγόνα υγρού σε στερεού [Hull, 1996].

5 Πρόσφυση & Διαβροχή γ LV vapour γ SL θ γ SV liquid Η διαβροχή είναι συνάτηση της γωνίας επαφής θ και μέσω της ισορροπίας των επιφανειακών τάσεων προκύπτει η εξίσωση Young: solid γ SL = γ SV + γ LV cos θ Πλήρης διαβροχή λαμβάνει χώρα όταν θ = 0, δηλαδή όταν η επιφανειακή τάση του στερεού είναι ίση ή μεγαλύτερη από το άθροισμα των επιφανειακών τάσεων του υγρού και της διεπιφάνειας. Π.χ., η ίνα του άνθρακα (γ SV = 70 mj m -2 ) διαβρέχεται άμεσα από την εποξεική ρητίνη γ SV = 43 mj m -2 ).

6 Μηχανισμοί πρόσφυσης Διεπιφανειακοί δεσμοί λόγω (a) μοριακής αλληλοδιάχυσης [Hull, 1996].

7 Μηχανισμοί πρόσφυσης Διεπιφανειακοί δεσμοί λόγω (b) ηλεκτροστατικής έλξης [Hull, 1996].

8 Μηχανισμοί πρόσφυσης Διεπιφανειακοί δεσμοί λόγω (c) έλξης μεταξύ ιόντων στη διεπιφάνεια που οδηγούν σε προσανατολισμό των μακρομορίων [Hull, 1996].

9 Μηχανισμοί πρόσφυσης Διεπιφανειακοί δεσμοί λόγω (d) χημικής αντίδρασης [Hull, 1996].

10 Μηχανισμοί πρόσφυσης Διεπιφανειακοί δεσμοί λόγω (e) μηχανικής σύζευξης [Hull, 1996].

11 Μηχανισμοί πρόσφυσης: Αλληλοδιάχυση και χημική αντίδραση Τα ελεύθερα άκρα των μοριακών αλυσίδων μπλέκονται, με ή χωρίς χημική αλληλεπίδραση η οποία είτε προκαλείται ή συμβαίνει αυθόρμητα. Για ανθρακονήματα, η πρόσφυση εξαρτάται από τη γωνία του βασαλτικού επιπέδου μέ τον άξονα συμμετρίας της ίνας: οι ακμές των επιπέδων είναι ο τόπος οπου συνήθως λαμβάνει χώρα η αντίδραση. Μικρότερη γωνία σημαίνει από τη μία καλύτερος προσανατολισμός δηλ. καλύτερες μηχανικές ιδιότητες για το ανθρακόνημα, αλλά χειρότερη μεταφορά τάσης. Η οξειδωτική κατεργασία αυξάνει την πρόσφυση αφαιρώντας τα εξωτερικά επίπεδα και δημιουργώντας ακμές [Drzal, 1983a].

12 Μηχανισμοί πρόσφυσης: Ηλεκτροστατική έλξη Ετερώνυμα φορτία οδηγούν στη έλξη μεταξύ επιφανειών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προσθήκη τερματικών ομάδων που έλκουν άλλες τερματικές ομάδες στην επιφάνεια πρόσφυσης. Π.χ., η προσθήκη στοιχείων σύζευξης σιλανίου σε υαλονήματα ενισχύει την προσφυση της επoξεικής ρητίνης Ομοίως, η προσθήκηαμινομάδωνσεανθρακονήματα βελτιώνει την πρόσφυση βισμαλεϊδικών ρητινών [Favre, 1996].

13 Μηχανισμοί πρόσφυσης: Μηχανική σύζευξη Η δημιουργία επιφάνειας «αποτυπώματος» λόγω της καλής διαβροχής πρίν την στερεοποίηση της μήτρας. Σε μακροκλίμακα, η μηχανική σύζευξη βελτιώνει κατά πολύ την πρόσφυση. Οι θερμικές τάσεις λόγω διαφορετικού συντελεστή θερμικής διαστολής της μήτρας και της ίνας έχουν κυρίαρχο ρόλο. Μακροσκοπικά, η πρόσφυσηαυτήαποδίδεταιστηντριβήμεταξύ των δύο επιφανειών και είναι συνάρτηση της επιφανειακής τραχύτητας: η διάτμηση στη διεπιφάνεια είναι είτε σταθερή είτε εξαρτάται γραμμικά από τις θερμικές τάσεις (τριβή Coulomb) [McCartney, 1989].

14 Η φύση της διεπιφάνειας [Drzal, 1990] διεπιφάνεια: συνάρτηση του θερμικού, μηχανικού και χημικού περιβάλλοντος

15 ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

16 ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΜΗΤΡΑΣ (Reifsnider, 1994)

17 ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΜΗΤΡΑΣ matrix fibre

18 Προηγμένα σύνθετα υλικά πολυμερούς μήτρας s ίνα: στερρή, ψαθυρή σύνθετο ίνα: αντοχή, δυσκαμψία μήτρα: Ενδοτική, όλκιμη Δ Ι Ε Π Ι Φ Α Ν Ε Ι Α Ο κανόνας των μιγμάτων: s = s f V f + s m V m e μήτρα: συνδετικό υλικό, μεταφορά τάσης, προστασία διεπιφάνεια: συνάρτηση του θερμικού, μηχανικού και χημικού περιβάλλοντος

19 Σύνθετα υλικά: Θραύση και συγκέντρωση τάσης Γειτονικές ίνες Θραύσεις ινών Συγκέντρωση τάσης 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Απόσταση κατά μήκος της ίνας Ανενεργό μήκος (ineffective length) Θραύση ίνας Η μήτρα μεταφέρει την τάση μέσω της διεπιφάνειας κατά μήκος του «ανενεργού μήκους» Μεγάλο «ανενεργό μήκος» οδηγεί στη μεγέθυνση του όγκου επιρροής της θραύσης και μεγαλώνει την πιθανότητα για αλληλεπίδραση των θραύσεων Μικρό «ανενεργό μήκος» οδηγεί σε μεγάλες συγκεντρώσεις τάσεων και ψαθυρή αστοχία

20 Ο ρόλος της διεπιφάνειας [Reifsnider, 1994] Θραύσεις ινών Η μήτρα μεταφέρει την τάση μέσω της διεπιφάνειας κατά μήκος του «ανενεργού μήκους» Μεγάλο «ανενεργό μήκος» οδηγεί στη μεγέθυνση του όγκου επιρροής της θραύσης και μεγαλώνει την πιθανότητα για αλληλεπίδραση των θραύσεων Μικρό «ανενεργό μήκος» οδηγεί σε μεγάλες συγκεντρώσεις τάσεων και ψαθυρή αστοχία

21 Διεπιφάνεια και αντοχή (a) Αντοχή συνθέτου ως προς το μήκος μεταφοράς

22 Αστοχία της διεπιφάνειας matrix fibre matrix (a) fibre matrix fibre mode I matrix mode II matrix fibre fibre (b) (c) fibre matrix fibre fibre matrix matrix mixed mode

23 Μεταφορά τάσης στη διεπιφάνεια dz 2 R

24 Μεταφορά τάσης στη διεπιφάνεια Διάγραμμα ελεύθερου σώματος dz 2R

25 Μεταφορά τάσης στη διεπιφάνεια σ z (z) πr 2 2 [ σ ( z) + dσ (z)] πr z z Οι αξονικές τάσεις...

26 Μεταφορά τάσης στη διεπιφάνεια τ (z) 2πRdz rz σ z (z) πr 2 2 [ σ ( z) + dσ (z)] πr z z...εξισορροπούνται από τις διατμητικές τάσεις

27 Η διάτμηση στη διεπιφάνεια τ (z) 2πRdz rz σ z (z) πr 2 2 [ σ ( z) + dσ (z)] πr z z dz 2R τ rz = R d σ z ( z ) 2 dz

28 Απλά Μοντέλλα μεταφοράς τάσης Shear lag (Cox 1952) Σταθερής διάτμησης (Kelly 1965) Μικτά μοντέλλα (Piggott 1980) τ (z) 2π Rdz rz σ (z) π R z 2 2 [ σ ( z ) + d σ (z) ] π R z z

29 x τ Shear lag (Cox 1952) Ο Cox (1952) εισήγαγε τη θεωρία shear-lag θεωρώντας ότι η διατμητική δύναμη S είναι ανάλογη τηςδιαφοράςμεταξύτηςαξονικήςμετατόπισηςστην ίνα w και της μετατόπισης που θα υπήρχε απουσία της ίνας (όπου H η σταθερά αναλογίας): S = H( w w )

30 x τ Shear lag (Cox 1952) Η αξονική ισορροπία, με τη παραπάνω υπόθεση δίνει για την αξονική τάση: 2 σz( z ) 2 z όπου: 2 2 β σz( z) = β Efε β = R 2Gm 2 R RE f ln R

31 x τ Shear lag (Cox 1952) Σύμφωνα με την εξίσωση 5 η αξονική τάση στη διεπιφάνεια είναι: l cosh β z σz( z) = Efε 1 2 l cosh β 2 ε R η παραμόρφωση στο άπειρο και G m το μέτρο διάτμησης κυλίνδρου μήτρας ακτίνας R όπου υπάρχει η διατμητική διαταραχή.

32 Shear lag (Cox 1952) Η διατμητική τάση είναι: τ x () τ ε β β rz f m R f z E G E R R l z l = ln sinh cosh

33 Shear lag (Cox 1952) () τ ε β β rz f m R f z E G E R R l z l = ln sinh cosh distance x σ f τ ) τ x σ ε β β z f z E l z l ( ) cosh cosh = 1 2 2

34 x τ Στaθερή διάτμηση (Kelly 1965) Οι Kelly & Tyson [1965] υπέθεσαν ότι η διάτμηση στη διεπιφάνειαείναι σταθερή. Από την εξίσωση ισορροπία προκύπτει: Σε αυτήν την περίπτωση η αξονική τάση, αντοχή της ίνας που είναι ανεξάρτητη του z. τ rz = Rσ συμπίπτει μετην Το μήκος lc είναι το κρίσιμο μήκος, που ορίζεται ως το μήκος που χρειάζεται για να επιτευχθεί η μέγιστη τάση πριν τη θραύση. Η προσέγγιση προϋποθέτει ελαστική ίνα σε αμιγώς πλαστική μήτρα l c fu σ f

35 x τ Στaθερή διάτμηση (Kelly 1965) σ f τ rz = R σ l c fu τ τ i (a) τ distance x

36 x τ Μικτά μοντέλλα (Piggot 1980) σ f σ f σ f τ τ my (b) ατ my μ σ r (c) τ τ my μ σ r (d) distance x distance x distance x (a) (b) (c)

37 Πειραματική μελέτη της μεταφοράς τάσης Binder Fibre Binder Binder Fibre Binder

38 Δοκιμές αντοχής της διεπιφάνειας fibre (a) matrix fibre (c) knife edges (b) matrix fibre matrix holder indentor (d) microscope (e) matrix fibre composite

39 fibre (a) holder matrix Pull out test [Shiryaeva, 1962; Favre, 1972] Στη δοκιμή εξόλκευσης [Shiryaeva, 1962; Favre, 1972], μήκος ίνας l εγκιβωτίζεται στη μήτρα. Η φόρτιση του ελεύθερου μήκους της ίνας οδηγεί σταδιακά στην εξόλκευσή της από τη μήτρα. Είναι δυνατή η καταγραφή της καμπύλης φορτίου μετατόπισης

40 Pull out test [Shiryaeva, 1962; Favre, 1972] φορτίο Στην αρχή, το φορτίο αυξάνει γραμμικά με τη μετατόπιση Συχνά παρατηρείται μή γραμμικότητα που αποδίδεται στη πλαστική παραμόρφωση της μήτρας Μετά από μια μέγιστη τιμή φορτίου, παρατηρείται απότομη πτώση που διαρκεί ως την πλήρη εξόλκευση της ίνας [Li, 1994]. Η διατμητική αντοχή της διεπιφάνειας ορίζεται ως συνάρτηση της μέγιστης τιμής του φορτίου Pmax.: τ = P max 2πRl μετατόπιση Αναγκαία συνθήκη είναι ότι η μέγιστη τάση στην ίνα σ max δεν ξεπερνά την αντοχή της σ fu [Broutman, 1969] : σ max Pmax = 2 σ πr fu

41 Pull out test [Shiryaeva, 1962; Favre, 1972] ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ [Drzal, 1993]: fibre (a) matrix (i) το τεστ γίνεται για κάθε τύπο ίνας (ii) το τεστ γίνεται για κάθε τύπο μήτρας (iii) η μέτρηση του φορτίου και κατά συνέπεια της αντοχής της διεπιφάνειας είναι άμεση holder

42 Pull out test [Shiryaeva, 1962; Favre, 1972] ΜΕΙΟΝΕΝΤΗΜΑΤΑ (οφείλονται κυρίως στη γεωμετρία της δοκιμής) Η διαβροχή της ίνας από τη μήτρα προκαλεί μηνίσκο που περιπλέπει σηματικά το τασικό πεδίο. Για μικρές ίνες (>10 μm) η τεχνική είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η αξονική ευθυγράμμιση της ίνας είναι πολύ σημαντική. Το μέγιστο φορτίο Pmax εξαρτάται από το εγκιβωτισμένο μήκος l. Για σταθερή διάτμηση, η εξάρτηση είναι γραμμική. Παρ όλα αυτά έχει δειχθεί θεωρητικά [Gray, 1984] και πειραματικά [Meretz, 1993] ότι η διάτμηση δεν είναι σταθερή. Η γεωμετρία δεν προσομοιάζει το τασικό πεδίο σε μακροσκοπικά σύνθετα γιατί το τασικό πεδίο στην ένωση ίνας και μήτρας δημιουργεί εφελκυστικές τάσεις [Drzal, 1993]. Απαιτούνται πολλές δοκιμές για στατιστική σημαντικότητα.

43 Pull out test: Παραλλαγές fibre (a) matrix (b) fibre matrix knife edges (c) fibre matrix holder [Shiryaeva, 1962; Favre, 1972] [Qiu, 1993] [Penn, 1989]

44 (d) indentor microscope The microindentation test (MIT) [Mandel, 1986] composite Το ΜΙΤ είναι από τις πιό πρόσφατες δοκιμές που αναπτύχθηκαν για τη μελέτη της διεπιφάνειας. Είναι ουσιαστικά η τεχνική της μικροσκληρότητας στα σύνθετα. Σε διατομή συνθέτου που έχει λειανθεί και γυαλιστεί κατάλληλα, η ακίδα του μικροσκληρόμετρου συμπιέζει μια από τις ίνες Καταγράφεται η καμπύλη φορτίου / μετατόπισης Η λείανση και το γυάλισμα είναι πολύ σημαντικές παράμετροι

45 (d) indentor microscope composite The microindentation test (MIT) [Mandel, 1986] Η τεχνική συνίσταται στην αναγνώριση του σημείου της διεπιφανειακής αποκόλλησης που όμως ορίζεται αυθαίρετα ως ποσοστό της διεπιφάνειας της διατομής που έχει διαρραγεί, [Desaeger, 1993], αλλαγή κλίσης στην καμπύλη φορτίου / μετατόπισης [Netravali, 1989], απότομη πτώση του φορτίου [Pitkethly, 1993]. Η αντοχή της διεπιφάνειας προκύπτει είτε με αναλυτικές μεθόδους όπως τη μέθοδο shear-lag [Desaeger, 1993] ή αριθμητικές όπως FEM [Tsai, 1990]. Η δοκιμή πραγματοποιείται σε μακροσκοπικά σύνθετα και αυτό είναι το ουσιαστικό πλεονέκτημά της που όμως αντισταθμίζεται από την απουσία μοναδικού κριτηρίου αστοχίας Συγκεντρώσεις τάσεων λόγω της γεωμετρία του indentor μπορεί να δυσχεράνουν περαιτέρω την ερμηνεία των αποτελεσμάτων

46 Fragmentation test [Kelly, 1965] Fragmentation Gauge Length σf Distance Along the Gauge Length x

47 g g Fragmentation test [Kelly, 1965] Η ίνα εγκιβωτίζεται σε δοκίμιο μήτρας κατάλληλου σχήματος Το δοκίμιο εφελκύεται, και όταν η ίνα φτάσει την παραμόρφωση αστοχίας σπάει Η θραύσεις συνεχίζονται μέχρι να επέλθει κορεσμός, δηλαδή η ίνα σταματά να σπάει. Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν δεν υπήρχε η αστοχία της διεπιφάνειας, οι θραύσεις θα συνεχίζονταν μέχρι τη μακροσκοπική αστοχία του δοκιμίου. Έτσι ο κορεσμός συσχετίζεται με την αντοχή της διεπιφάνειας Στο fragmentation test καταγράφονται οι θραύσεις κατά την διάρκεια της φόρτισης είτε οπτικά [Waterbury, 1991], είτε με άλλες τεχνικές (acoustic emission) [Favre, 1990]. Η κατανομή των μηκών των θραυσμάτων της ίνας καταγράφεται μετά τον κορεσμό. Ο συσχετισμός με τη διεπιφανειακή αντοχή γίνεται αφού χρησιμοποιηθεί κάποιο μοντέλλο μεταφοράς τάσης

48 g g Fragmentation test [Kelly, 1965] Κατά τον εφελκυσμό, η ίνα σπάει όταν φτάσει στο όριο θραύσης. Εάν l c είναι το μήκος που απαιτείνται για τη μεταφορά τάσης μέχρι το όριο θραύσης, τότεηκατανομήτων μηκών των θραυσμάτων l f κυμαίνεται από l c /2 μέχρι l c [Narkis, 1988]. Για τον ορισμό του l c, πρέπει να είναι γνωστή η κατανομή της αντοχής της ίνας. Αν αυτή είναι κανονική, το κρίσιμο μήκος l c ορίζεται ως: l c = 4/3 l f

49 g g Fragmentation test [Kelly, 1965] Για τον υπολογισμό της διεπιφανειακής αντοχής, πρέπει να οριστεί το τασικό πεδίο.για σταθερή διάτμηση, το πρόβλημα απλοποιείται [Kelly, 1965]: τ rz = Rσ l c fu

50 g g Fragmentation test [Kelly, 1965] ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Συμμετρικό τασικό πεδίο [Drzal, 1990]. Πληθώρα μετρήσεων ανα δοκιμή Ευαισθησία σε διαφορετικές διεπιφανειακές συνθήκες Άμεση παρατήρηση των γεγονότων αστοχίας Ποιοτική εκτίμηση τάσεων και τύπων αστοχίας Συσχέτιση με την αντοχή της ίνας [Gulino, 1991] Κατάλληλη γεωμετρία για εφρμογή προηγμένων μεθόδων (Ραμάν, φωτοελαστικότητα, ακουστική εκπομπή)

51 g g Fragmentation test [Kelly, 1965] ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Απαιτείται ψαθυρή ίνα σε όλκιμη μήτρα (τουλάχιστον τριπλάσια παραμόρφωση για αστοχία [Drzal, 1993]. Η παραμόρφωση για τον κορεσμό είναι πολλαπλάσια αυτής που συναντάται σε μακροσκοπικά σύνθετα υλικά και συνεπώς δρουν μηχανισμοί που δεν παρατηρούνται σε μικρότερας παραμορφώσεις (debonding [Wagner, 1995; DiBenendetto, 1996], shear flow [Nath, 1996], or frictional sliding [Piggot, 1980]) Οι θερμικές τάσεις είναι πολύ μεγαλύτερες απ ότι στο μακροσκοπικό σύνθετο [Nairn 1996] Η δοκιμή είναι επίπονη για μικρές διαμέτρους ινών

52 Δοκιμές αντοχής της διεπιφάνειας: Διεργαστηρική διακύμανση [Pitkethly et al., 1993]

53 Προηγμένες μέθοδοι μελέτης της διεπιφάνειας Ακουστική εκπομπή Μικροσκοπία Ραμάν Ακουστική μικροσκοπία Μικροσκοπία πολωμένου φωτός SEM

54 Ακουστική εκπομπή Break Density / mm 1 Room Temperature 0.5 MEBS/MY750: lc=0.42±0.10 MUS/MY750: lc=0.48±0.12m Strain / %

55 Ακουστική μικροσκοπία Μέτρηση τοπικών ελαστικών ιδιοτήτων κοντά στην επιφάνεια και συσχέτιση με τη μεταφορά τάσης

56 Μελέτη της διεπιφάνειας με τη μέθοδο Ραμάν: Εξάρτηση συχνότηταςαπό την εφαρμοζόμενη τάση ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ Η Συχνότητα Ραμάν μειώνεται ΘΛΙΨΗ Η Συχνότητα Ραμάν αυξάνεται

57 Ινες Άνθρακα: Βαθμονόμηση Συχνοτήτων Ραμάν ως προς την εφαρμοζόμενη τάση Intensity / photons MUS (Unsized) MEBS (sized) Wavenumbers / cm Raman Frequency Shift / cm M40: Stress Calibration Experimental slope: -3.0 cm /GPa 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 Tensile Stress / GPa

58 Τηλεμικροσκόπιο Ραμάν [Paipetis et al., 1996]: On-line παρακολούθηση τάσεων σε σύνθετα υλικά / κατασκευές 1/2λ (b) fc Ar-Ion Laser (a) CCTV Delivery Fibreoptic (c) SPEX 1000M Single Monochromator F=1/8 (l) CCD detector (i) (h) (f) fk (e) (k) Collection Fibreoptic (g) Mechanical Tester fj fd (j) (d)

59 Μεταφορά τάσης σε τρια συστήματα ίνας / μήτρας Fibre strain/% ISS / MPa Distance along fragment/ mm

60 Μέση Μέγιστη Διατμητική Τάση στη διεπιφάνεια ως προς την παραμορφωση στο άπειρο

61 Μικροσκοπία πολωμένου φωτός 0.5 mm (a) 0.5 mm (b)

62 Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) (a) (c) (b) (d) 100nm 1 μm

63 Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM)

64 Ίνα χωρίς πολυμερή επικάλυψη (unsized) Γεωμετρία πεπερασμένης ίνας, Θερμοκρασία δωματίου 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1 -1,2-1,4 Fibre Stress / GPa MUS / MY-750 (Short Fibre) Applied Strain: 0.0% Applied Strain: 0.3% Applied Strain: 0.6% Distance From Fibre End / mm

65 Ίνα με πολυμερή επικάλυψη (sized) Γεωμετρία πεπερασμένης ίνας, Θερμοκρασία δωματίου 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1 -1,2-1,4 Fibre Stress / GPa MEBS / MY-750 (Short Fibre) Applied Strain: 0.0% Applied Strain: 0.3% Applied Strain: 0.6% Distance From Fibre End / mm

66 Αστοχία της διεπιφάνειας 5 4 Fibre Stress / GPa MEBS / MY-750 (RT) Applied Strain: 1.7% Applied Strain: 4.8% (a) ,8 25, ,1 26,2 26,3 26,4 5 4 MUS / MY-750 (RT) Applied Strain: 1.4% Applied Strain: 4.4% (b) ,3 19,4 19,5 19,6 19,7 19,8 19,9 20 Distance Along the FGL / mm

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΥΦΥΗ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού TiO 2 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.: 249 ΠΑΤΡΑ 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ Μη Καταστροφικός Έλεγχος για τη µελέτη της Συσσώρευσης Βλάβης σε Σύνθετα Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3.1 Κατηγορίες μηχανικών δοκιμών Η μηχανική συμπεριφορά των υλικών είναι πολύ σημαντική, τόσο για την απευθείας χρήση τους σε μηχανολογικές κατασκευές, όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES)

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Για ένα σύστηµα ο όρος σύνθετο σηµαίνει ότι τούτο αποτελείται από δύο ή περισσότερα διακριτά µέρη. Από γενική άποψη, λοιπόν, ένα υλικό αποτελούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 17. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης... 19. Πρόλογος συγγραφέων... 21. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος

Πρόλογος... 17. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης... 19. Πρόλογος συγγραφέων... 21. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Πρόλογος ελληνικής έκδοσης... 19 Πρόλογος συγγραφέων... 21 Mέρος Ι. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 27 1.1 Το σκυρόδεμα ως δομικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα Χρήση καινούργιου και παλαιωμένου φύλλου κάλυψης θερμοκηπίων

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικές ιδιότητες κεραµικών υλικών υψηλής τεχνολογίας

Ελαστικές ιδιότητες κεραµικών υλικών υψηλής τεχνολογίας Ελαστικές ιδιότητες κεραµικών υλικών υψηλής τεχνολογίας ΛΕΜΗΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Ελαστικές ιδιότητες κεραµικών υλικών υψηλής τεχνολογίας ΛΕΜΗΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1 1.2 Πρωτότυπα 4 1.3 Σκοπός και αντικείμενο της μελέτης 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1 1.2 Πρωτότυπα 4 1.3 Σκοπός και αντικείμενο της μελέτης 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1 1. Πρωτότυπα 4 1.3 Σκοπός και αντικείμενο της μελέτης 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΕΡΕΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ.1 Αρχές της Μεθόδου 10. Βασικές Παράμετροι για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή εργασία Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη Καστανά Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Σ. Κουρής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 6.1 Εισαγωγή: Εφαρμογές και γενικά χαρακτηριστικά Η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την συγγραφή των σημειώσεων αυτών ελπίζουμε να παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΞΟΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ τ-w και P b -w b

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΞΟΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ τ-w και P b -w b ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΞΟΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ τ-w και P b -w b ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχάραξη πολυμερών σε πλάσμα οξυγόνου για την κατασκευή και συγκόλληση μικρορευστομηχανικών διατάξεων

Εγχάραξη πολυμερών σε πλάσμα οξυγόνου για την κατασκευή και συγκόλληση μικρορευστομηχανικών διατάξεων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγχάραξη πολυμερών σε

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Η διαφορά µεταξύ τεχνολογίας και επιστήµης έγκειται στο γεγονός ότι η επιστήµη προσπαθεί να κατανοήσει τη φύση, ενώ η τεχνολογία προσπαθεί είτε να την µιµηθεί, είτε να την υποκαταστήσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΜΟΝΟΪΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΜΟΝΟΪΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Υποδομής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΜΟΝΟΪΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισηγητής: ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΜ: 4414

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZnO)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZnO) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZnO) ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Μ. :33 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ MOS ΣΕ ΠΥΡΙΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μετσόβιο Πoλυτεχνείο Τμήμα: Χημικών Μηχανικών Όνομα φοιτητή: Λύτρας Γεώργιος Α.Μ: ΜΠΕ/0827 Eπιβλέπων καθηγητής: Παπασπυρίδης Κωνσταντίνος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΙΚΡΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΙΚΡΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Πηνελόπη Μπαγιάτη Χημικός ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ. Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι (ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Θεσσαλονίκη 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1

Διαβάστε περισσότερα