ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Ανάπτυξη κοινού εναερίου χώρου µε την Ουκρανία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Ανάπτυξη κοινού εναερίου χώρου µε την Ουκρανία"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2005) 451 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Ανάπτυξη κοινού εναερίου χώρου µε την Ουκρανία EL EL

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της «Προγραµµατισµός της εξωτερικής πολιτικής αεροµεταφορών της Κοινότητας» (COM (2005) 79 τελικό), τόνισε ότι είναι σηµαντικό να δηµιουργηθεί κοινός εναέριος χώρος µε τις γείτονες χώρες της προς ανατολάς και προς νότο. Τελικός στόχος θα είναι να συνενωθεί η ΕΚ και οι εταίροι της στα νότια και ανατολικά σύνορά της, µε σκοπό να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες λειτουργίας της αγοράς. Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27 Ιουνίου υποστήριξε το στόχο αυτό στα «συµπεράσµατα για τον προγραµµατισµό της εξωτερικής πολιτικής αεροµεταφορών της Κοινότητας», στα οποία επιδοκίµασε την πρόοδο που σηµειώνεται στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού κοινού εναερίου χώρου έως το 2010, στον οποίο θα συµµετέχουν οι χώρες γείτονες της ΕΕ. Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της «Αεροπορική πολιτική της Κοινότητας έναντι των γειτόνων της» (COM (2004) 74 τελικό), ανήγγειλε ότι θα παρακολουθεί στενά τις νοµοθετικές και οικονοµικές εξελίξεις στην Ουκρανία, προκειµένου να υποβάλει συγκεκριµένες προτάσεις για στενότερες αεροπορικές σχέσεις σε εύθετο χρόνο. Η Ουκρανία, µετά τη Ρωσική Οµοσπονδία, είναι ο µεγαλύτερος γείτονας της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ είναι ο σηµαντικότερος εµπορικός εταίρος της Ουκρανίας. Το 2003, η Ουκρανία πραγµατοποίησε το 34% των εξαγωγών της και το 33,4% των εισαγωγών της µε την ΕΕ των 25. Το ίδιο έτος, το ΑΕΠ της Ουκρανίας αυξήθηκε κατά 8,5%, ο δε τοµέας των µεταφορών κατά 9%. Οι σχέσεις ΕΕ Ουκρανίας διέπονται από τη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας. Η συµφωνία τονίζει το στόχο να ενισχυθεί η συνεργασία στο πεδίο των µεταφορών (άρθρο 64) και προβλέπει τη δυνατότητα διαπραγµάτευσης συµφωνιών ειδικά στις µεταφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών (άρθρο 40). Μετά ιδίως τις πολιτικές αλλαγές που επήλθαν στη χώρα, η Ουκρανία θεωρείται πρωταρχική ως χώρα για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτνίασης. Το Φεβρουάριο του 2005, οι δύο πλευρές υιοθέτησαν ένα κοινό σχέδιο δράσης µεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, προκειµένου να υποστηριχθεί η Ουκρανία στην επίτευξη του στόχου της να συµµετέχει περισσότερο στις ευρωπαϊκές πολιτικές και οικονοµικές δοµές. Η περαιτέρω συνεργασία στο πεδίο της πολιτικής αεροπορίας, όπου συµπεριλαµβάνονται τα θέµατα ασφάλειας και προστασίας στις αεροµεταφορές, είναι µια από τις συγκεκριµένες προτεραιότητες που τονίζονται στο σχέδιο δράσης. Συνεπεία των αποφάσεων «ανοικτού ουρανού» του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 5 Νοεµβρίου 2002, οι 25 διµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και Ουκρανίας έπρεπε να τροποποιηθούν, διότι ορισµένες από τις διατάξεις τους, ιδίως εκείνες που επιτρέπουν σε Ευρωπαίους αεροµεταφορείς να εκτελούν πτήσεις στην Ουκρανία µόνον εφόσον οι πτήσεις τους αναχωρούν από τις χώρες τους, δεν συµβαδίζουν µε το κοινοτικό δίκαιο. Η Επιτροπή έχει λάβει «οριζόντια» εντολή να διαπραγµατευθεί µε τρίτες χώρες αυτές τις αναγκαίες διορθώσεις στις διµερείς συµφωνίες. Η χρήση της οριζόντιας εντολής από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του 2005 αποδείχθηκε αποτελεσµατική και είχε ως αποτέλεσµα σηµαντικότατος αριθµός διµερών συµφωνιών να καταστούν συµβιβάσιµες µε το κοινοτικό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µονόγραψε µε την Ουκρανία τον Ιούνιο του 2005 µια συµφωνία περί αεροπορικών υπηρεσιών µε βάση την οριζόντια εντολή, επιλύοντας έτσι τα νοµικά θέµατα που επεσήµανε το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL 2 EL

3 στις υποθέσεις ανοικτού ουρανού και θέτοντας τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη των αεροπορικών συνδέσεων µεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας. Η βελτίωση των αεροπορικών συνδέσεων της ΕΕ µε άλλες γειτόνους της µε τελικό στόχο να δηµιουργηθεί ένας κοινός εναέριος χώρος είναι σηµαντικός στόχος για την περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αεροπορικής βιοµηχανίας. Οι προορισµοί σε γειτονικές χώρες της ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 19% της διεθνούς κίνησης εκτός ΕΕ, η οποία είναι κατά τι χαµηλότερη από την κίνηση στις αγορές της Βορείου Αµερικής. Η ΕΕ συµµετέχει ήδη στις αγορές αεροµεταφορών της Ελβετίας και της Νορβηγίας µε διεξοδικές συµφωνίες. Το Μάρτιο του 2005, η Επιτροπή άρχισε να διαπραγµατεύεται µια συµφωνία Ευρωπαϊκού Κοινού Εναερίου Χώρου (ECAA) µε τα υτικά Βαλκάνια, µε βάση τις διαπραγµατευτικές οδηγίες που της έδωσε το Συµβούλιο το εκέµβριο του Ταυτόχρονα, η Επιτροπή έλαβε διαπραγµατευτικές οδηγίες για µια διεξοδική συµφωνία αεροµεταφορών µε το Μαρόκο, µε στόχο να συµµετέχει όσο το δυνατόν περισσότερο ο τοµέας των αεροµεταφορών της εν λόγω χώρας στον Ευρωπαϊκό Εναέριο Χώρο. Η Ουκρανία, στην πορεία ολοκλήρωσής της στις ευρωπαϊκές δοµές, έδειξε ενδιαφέρον για στενότερη συνεργασία µε την ΕΕ στο πεδίο των αεροµεταφορών και για την έναρξη διαπραγµατεύσεων για µια διεξοδική συµφωνία αεροµεταφορών. Η Ουκρανία έχει αποδείξει τη βούλησή της να µεταρρυθµίσει το πλαίσιο των διεθνών αεροπορικών µεταφορών από κοινού µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ήδη από τις αρχές του 2005, η Ουκρανία άρχισε να ασκεί στην οικονοµία και στις µεταφορές της µια πολιτική µε βάση τις ανάγκες της αγοράς και να ανοίγει την αγορά της σε κράτη µέλη της ΕΕ. Στην παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή συστήνει εποµένως στο Συµβούλιο να την εξουσιοδοτήσει να διαπραγµατευθεί µία αναλυτική συµφωνία για έναν Κοινό Εναέριο Χώρο µε την Ουκρανία, η οποία θα συνδυάζει το άνοιγµα της αγοράς και παράλληλα µια διαδικασία συνεργασίας ή/και σύγκλισης σε ρυθµιστικά θέµατα, ιδίως σε πρωτεύοντα πεδία όπως η ασφάλεια και η προστασία στις αεροµεταφορές, η περιβαλλοντική προστασία και η εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που εξασφαλίζουν ισότιµους και θεµιτούς όρους ανταγωνισµού. 2. ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΕ µετά τη διεύρυνσή της το Μάιο του 2004, απέβη ο µεγαλύτερος σε µέγεθος εµπορικός εταίρος της Ουκρανίας αντιπροσωπεύοντας περίπου το 35% του συνολικού εµπορίου της Ουκρανίας. Το 2003, οι εξαγωγές της Ουκρανίας προς την Ευρώπη των 25 ανήλθαν σε 5,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, οι δε εισαγωγές σε 8,8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι εµπορικές συναλλαγές µε την Ουκρανία βασίζονται στην µεταχείριση του µάλλον ευνοουµένου κράτους µε βάση τη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η οποία επιτρέπει τις εµπορικές συναλλαγές χωρίς ποσοτικούς περιορισµούς, εξαιρουµένης της χαλυβουργίας, για την οποία υπάρχουν ειδικές ρυθµίσεις. Στις 28 εκεµβρίου 2004 άρχισε να ισχύει µια νέα διµερής συµφωνία περί χάλυβα. Η ΕΚ και η Ουκρανία υπέγραψαν διµερή συµφωνία για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στις 9 Μαρτίου Με βάση τη συµφωνία αυτή, οι τελευταίοι εναποµένοντες περιορισµοί στο εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και προϊόντων ένδυσης θα αρθούν, αµφότερες µάλιστα οι πλευρές συµφώνησαν να επιβάλουν χαµηλούς τελωνειακούς δασµούς. Η EL 3 EL

4 Ουκρανία επιζητεί να προσχωρήσει στον ΠΟΕ και τον Μάρτιο του 2003 υπέγραψε µε την ΕΚ διµερές πρωτόκολλο πρόσβασης στην αγορά. Η Ουκρανία εργάζεται τώρα για τη συµµόρφωσή της µε όλους τους διµερείς κανόνες του ΠΟΕ και η ΕΕ στηρίζει την Ουκρανία σε αυτή τη διαδικασία. Με βάση τις νέες πολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία, η ΕΕ υποστηρίζει όλο και περισσότερο τις µεταρρυθµίσεις και τον εκσυγχρονισµό της ουκρανικής οικονοµίας. Η Ουκρανία και η ΕΕ έχουν επεκτείνει τη διµερή τους συνεργασία µε τη σύναψη µιας συµφωνίας περί επιστήµης και τεχνολογίας και, πρόσφατα µε τη µονογραφή µιας συµφωνίας για τη συµµετοχή της Ουκρανίας στο ευρωπαϊκό δορυφορικό πρόγραµµα ραδιοπλοήγησης GALILEO. Αυτό αποδεικνύει σαφώς την επιθυµία της Ουκρανίας να συµµετέχει περισσότερο στα προγράµµατα και τις δραστηριότητες της ΕΕ. Η Ουκρανία έχει 68 διµερείς συµφωνίες περί αεροπορικών υπηρεσιών µε τρίτες χώρες και είναι ένα από τα παλαιότερα µέρη της ιεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας ( ΟΠΑ). Μετά τη Ρωσική Οµοσπονδία, η Ουκρανία είναι η σηµαντικότερη αγορά αεροµεταφορών στην Ανατολική Ευρώπη και στην πρώην Κοινότητα Ανεξαρτήτων Κρατών µε µεγάλο δυναµικό ανάπτυξης. Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία, οι διεθνείς µεταφορές επιβατών στην Ουκρανία αυξήθηκαν κατά 30% τους πρώτους µήνες του Οι αγορές αεροµεταφορών της ΕΕ και της Ουκρανίας είναι στενά συνδεδεµένες. Η Ουκρανία είναι µία από τις λίγες χώρες στον κόσµο που έχει διµερείς συµφωνίες περί αεροπορικών υπηρεσιών και µε τα 25 κράτη µέλη της ΕΕ. Αυτό δείχνει τη σηµασία των αεροπορικών συνδέσεων γι αυτήν την καίρια γείτονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2003, ταξίδεψαν αεροπορικώς µεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας σχεδόν 1,2 εκατοµµύρια επιβάτες. Σύµφωνα µε προσωρινά δεδοµένα, ο αριθµός αυτός θα φθάσει το 1,4 εκατοµµύρια επιβάτες το Το µεγαλύτερο ποσοστό της κίνησης µεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας έχει η Γερµανία ( επιβάτες το 2004), η Αυστρία ( ), οι Κάτω Χώρες ( ) και κατόπιν η Ουγγαρία ( ) και η Πολωνία ( ). Το 50% των επιβατών µεταφέρθηκαν µε κοινοτικούς αεροµεταφορείς. Ο υψηλός ρυθµός αύξησης των αεροµεταφορών τα τελευταία χρόνια επιτεύχθηκε παρά την κάπως περιοριστική στάση των ουκρανικών αρχών σε ό,τι αφορά το άνοιγµα της αγοράς έως το Κύριοι συντελεστές στην αύξηση των ταξιδίων από την Ουκρανία είναι η οικονοµική άνθιση, το αυξανόµενο διαθέσιµο εισόδηµα που οδηγεί σε υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και εποµένως σε εντονότερη τάση ταξιδίων στο εξωτερικό. Η Ουκρανία είναι επίσης µία ταχύρυθµα αναπτυσσόµενη τουριστική αγορά για τουρίστες από την Κεντρική και τη υτική Ευρώπη. Το 2002, άνω των 6 εκατοµµυρίων ξένοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Ουκρανία (+9%), στοιχείο συγκρίσιµο µε τον τουρισµό από την Ρωσική Οµοσπονδία και την Κροατία. 1 Η Ουκρανία είναι από το 1999 πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής ιάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC) και το 2004 έγινε µέλος του Eurocontrol. Η ευρωπαϊκή επιλογή της ουκρανικής πολιτικής αεροµεταφορών αναβαθµίστηκε µετά την αλλαγή της 1 Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, Facts & Figures, International Tourist Arrivals, Europe (http://www.world-tourism.org/facts/tmt.html). EL 4 EL

5 κυβέρνησης στις αρχές του 2005 και επιβεβαιώθηκε µε τη µονογραφή της οριζόντιας συµφωνίας µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 3 Ιουνίου 2005, µε την οποία η Ουκρανία αποδέχθηκε την αρχή του καθορισµού κοινοτικού αεροµεταφορέα. Ένα βήµα στο οποίο πρέπει ακόµη να προβεί η Ουκρανία είναι να γίνει πλήρες µέλος της Κοινής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (JAA), στην οποία η Ουκρανία είναι προς το παρόν υποψήφιο µέλος. Η JAA, της οποίας τα καθήκοντα θα ενσωµατωθούν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας των Αεροµεταφορών (EASA), έχει 39 χώρες µέλη και έχει αναπτύξει σηµαντικά πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη. Είναι τόσο προς όφελος της Ουκρανίας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντείνουν τις σχέσεις τους όσον αφορά την ασφάλεια και να βοηθηθεί η Ουκρανία να υιοθετήσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος Tacis, η ΕΕ έχει ήδη αρχίσει έργα µε σκοπό να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες στο πεδίο αυτό. Ο τοµέας των αεροµεταφορών στην Ουκρανία Στην Ουκρανία, είναι καταχωρισµένες στην ουκρανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας περίπου 80 αεροπορικές εταιρείες. Οι δύο κύριες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες είναι η Aerosvit και η Ukraine International Airlines, οι οποίες εκτελούν και εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις. Το 2004, η Aerosvit κατείχε το 33% της ουκρανικής αγοράς, ο δε αριθµός επιβατών της αυξήθηκε σχεδόν κατά 50%, δηλαδή σε 1 εκατοµµύριο επιβάτες. Η εταιρεία διαθέτει στόλο 9 Boeing 737 και 767 για τις πτήσεις της προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη, τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Άπω Ανατολή και ανήκει κατά πλειοψηφία σε ουκρανικό πρακτορείο ταξιδίων, τη δε µειονότητα των µετοχών έχει το κράτος και µία ολλανδική εταιρεία επενδύσεων. Η Ukraine International Airlines εξυπηρετεί 20 διεθνείς προορισµούς κυρίως στη υτική Ευρώπη και ανήκει κατά πλειοψηφία στο Ταµείο Κρατικής Ιδιοκτησίας της Ουκρανίας, το δε 22% των µετοχών της ανήκει στην Austrian Airlines. Τα εναποµένοντα προβλήµατα στον εκσυγχρονισµό της αγοράς αεροµεταφορών της Ουκρανίας είναι: η εξάλειψη της συµφόρησης στις υποδοµές ο εκσυγχρονισµός του αεροπορικού κλάδου σύµφωνα µε τα δυτικά πρότυπα η πλήρης εφαρµογή των ευρωπαϊκών απαιτήσεων επιτήρησης της ασφάλειας ο εκσυγχρονισµός των διαδικασιών διαχείρισης της εναερίου κυκλοφορίας και των συστηµάτων ραδιοναυτιλίας η άνοδος των προτύπων που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον από τα ουκρανικά αεροσκάφη: οι ουκρανικές αεροπορικές εταιρείες άρχισαν να αγοράζουν και να µισθώνουν σύγχρονα δυτικά αεροσκάφη, οι εσωτερικές πτήσεις όµως εκτελούνται κυρίως µε παλαιά αεροσκάφη που χρονολογούνται από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Το 2003, µόνο το 5% των νηολογηµένων αεροσκαφών ήταν πλήρως σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα. Η ανάγκη συµµόρφωσης των σύγχρονων αεροσκαφών προς τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα θα δηµιουργήσει ευκαιρίες τόσο για την ευρωπαϊκή όσο και την ουκρανική βιοµηχανία. EL 5 EL

6 Βιοµηχανική συνεργασία Η Ουκρανία έχει κληρονοµήσει σηµαντική αεροναυπηγική βιοµηχανία από την ΕΣΣ, κύριος δε συντελεστής της είναι το µελετητικό γραφείο Antonov µε τα αντίστοιχα εργοστάσια. Η αεροναυπηγική θεωρείται πυρήνας υψηλής τεχνολογίας για την ανάκαµψη της ουκρανικής βιοµηχανίας. Η παρακµή του µετασοβιετικού τοµέα αεροµεταφορών οδήγησε επίσης σε µεγάλη πτώση της παραγωγής αεροσκαφών την τελευταία δεκαετία. Σήµερα, το µελετητικό γραφείο Antonov συγκεντρώνει την προσοχή του στην παραγωγή περιφερειακού αεροσκάφους (An-140) και συνεχίζει το σχεδιασµό άλλων αεροσκαφών, µεταξύ των οποίων είναι το στρατιωτικό µεταγωγικό αεροσκάφος An-70. Η ουκρανική και η ευρωπαϊκή βιοµηχανία έχουν πρώτιστο συµφέρον να βελτιώσουν τη συνεργασία τους. Η προτεινόµενη συµφωνία θα µπορούσε να δηµιουργήσει ένα νέο πλαίσιο βιοµηχανικών αεροπορικών σχέσεων µεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ, ταυτόχρονα µε την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό της ουκρανικής αεροναυπηγικής βιοµηχανίας. Η συνεργασία αυτή πρέπει να επικεντρωθεί σε κοινά ερευνητικά έργα, όπως στο πλαίσιο της συµφωνίας συνεργασίας ΕΕ-Galileo, την προσέγγιση των ουκρανικών προτύπων στα πρότυπα της ΕΕ για την ασφάλεια και την προστασία στις αεροµεταφορές, την περιβαλλοντική προστασία, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, όπως και για την υποστήριξη του εκσυγχρονισµού των ουκρανικών αερολιµενικών υποδοµών και του συστήµατος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, µε στόχο να εναρµονιστούν τα συστήµατα ραδιοναυτιλίας. Η βελτιωµένη συνεργασία µε βάση µια αναλυτική συµφωνία δεν θα βελτιώσει εποµένως µόνο το επίπεδο ασφάλειας και προστασίας στις αεροµεταφορές ενός καίριου γείτονα της ΕΕ, αλλά θα δηµιουργήσει και ευκαιρίες για την αεροναυπηγική βιοµηχανία µε τη δηµιουργία κοινών προτύπων και διαδικασιών πιστοποίησης. Θα ανοίξει επίσης ο δρόµος για τη συµµετοχή της Ουκρανίας σε καίρια έργα και επιχειρήσεις της ΕΕ, όπως το Sesame 2, ή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας των Αεροµεταφορών. 3. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΙΟ ΓΕΙΤΟΝΑ Τον Ιούνιο του 2005, µετά τη µονογραφή οριζόντιας συµφωνίας µεταξύ Κοινότητας και Ουκρανίας, η Ουκρανία ζήτησε να αποκτήσει πιο διεξοδικές αεροπορικές σχέσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ουκρανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι είναι έτοιµες να αρχίσουν όσο το δυνατόν πιο σύντοµα την προσέγγιση της ουκρανικής νοµοθεσίας περί αεροµεταφορών µε το κοινοτικό κεκτηµένο της ΕΕ και να αποκτήσουν έτσι άλλη ποιότητα οι αεροπορικές συνδέσεις της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ουκρανική κυβέρνηση ενδιαφέρεται επίσης να αναβαθµίσει τις σχέσεις της στο πεδίο της ασφάλειας των αεροµεταφορών, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας των Αεροµεταφορών, και για τη στήριξη της ΕΕ στον εκσυγχρονισµό των ουκρανικών αερολιµένων και των συστηµάτων ραδιοναυτιλίας. Από τις αρχές του 2005, η Ουκρανία ακολουθεί πιο φιλελεύθερη προσέγγιση που τείνει προς πιο φιλελεύθερες διεθνείς αεροµεταφορές µε αρκετά κράτη µέλη της ΕΕ 2 Το Sesame, η τεχνική εφαρµογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού που άρχισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποβλέπει στην προετοιµασία µιας νέας γενεάς συστηµάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, µε την οποία θα αντιµετωπιστεί η αυξανόµενη αεροπορική κίνηση. EL 6 EL

7 και έχει παραχωρήσει καλύτερη πρόσβαση στην ουκρανική αγορά. Σε αρκετές διµερείς διαπραγµατεύσεις, η Ουκρανία και κράτη µέλη της ΕΕ θα µπορούσαν να αυξήσουν σηµαντικά τις εβδοµαδιαίες συχνότητες των πτήσεών τους, στη βάση της αµοιβαιότητας. 4. ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Ο τοµέας της πολιτικής αεροπορίας (συµπεριλαµβανοµένων των υποδοµών, των φορέων εκµετάλλευσης και άλλων βιοµηχανικών παραγόντων) είναι σηµαντικός συντελεστής της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Οι αεροµεταφορείς αντιπροσωπεύουν περίπου το 1,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και απασχολούν άτοµα, ενώ συνολικά ο τοµέας απασχολεί περίπου 3 εκατοµµύρια άτοµα σε όλη την ΕΕ. Η δηµιουργία ενιαίας αγοράς αεροµεταφορών από τις αρχές της δεκαετίας του 90 συνέβαλε αισθητά στη µεγαλύτερη δυναµικότητα και αποτελεσµατικότητα του τοµέα και απέφερε µεγάλα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη. Μεταξύ 1992 και 2003, ο αριθµός των ενδοκοινοτικών δροµολογίων αυξήθηκε περισσότερο από 40%. Οι κύριοι κοινοτικοί αεροµεταφορείς σηµείωσαν αύξηση της παραγωγικότητάς τους κατά 87% µεταξύ 1990 και Ωστόσο, η εσωτερική αγορά δεν µπορεί να αποδώσει πλήρως, εάν η Κοινότητα δεν ενεργεί ως ενιαία συντονισµένη οντότητα στις αεροπορικές συνδέσεις της µε τρίτες χώρες, όπου είναι δυνατόν αυτές οι συντονισµένες προσπάθειες µπορούν να δηµιουργήσουν προστιθεµένη αξία προς το συµφέρον του ευρωπαϊκού αεροπορικού κλάδου και των χρηστών. Επίσης, η πείρα που έχει αποκτήσει η ΕΕ στο θέµα αυτό θεωρείται εξαιρετικά αξιόλογη από τις τρίτες χώρες. Αυτό ισχύει ακόµη περισσότερο για την Ουκρανία, µε την οποία η ΕΕ επιθυµεί να αποκτήσει προνοµιούχο σχέση. Κράτη µέλη της ΕΕ έχουν διαπραγµατευθεί µε την Ουκρανία ποικίλες διµερείς συµφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών, οι οποίες καθορίζουν διάφορα επίπεδα ανοίγµατος της αγοράς και διαφορετικούς όρους για τους αεροµεταφορείς. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν επιτύχει πιο ανοικτές συµφωνίες µε την Ουκρανία, ενώ άλλα όχι. Κάποιες συµφωνίες επιτρέπουν καθορισµό πολλών αεροµεταφορέων, ενώ σε άλλες συµφωνίες µε άλλα κράτη µέλη ο καθορισµός περιορίζεται σε έναν αεροµεταφορέα. Το ισχύον σύστηµα των διµερών συµφωνιών αεροπορικών υπηρεσιών µεταξύ κρατών µελών της ΕΕ και της Ουκρανίας στρεβλώνει εποµένως τη διαµόρφωση της κίνησης και µπορεί να ζηµιώσει αρκετούς κοινοτικούς αεροµεταφορείς, όπως και καταναλωτές, σε ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ. Μια συµφωνία της ΕΕ θα αποκαταστήσει στο υψηλότερο επίπεδο ισότιµους όρους για όλους τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς και θα επιτρέψει στους επιβάτες όλων των κρατών µελών να επωφεληθούν από τους όρους αυτούς, όπως επίσης θα επιτρέψει να αυξηθεί η κίνηση µεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. Τα οικονοµικά οφέλη ενός κοινού εναερίου χώρου ΕΕ-Ουκρανίας θα είναι σηµαντικά. Το άνοιγµα της αγοράς και η προσέγγιση των κανόνων της ΕΕ από την Ουκρανία θα ωφελήσει ιδιαίτερα τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, χάρη στη γεωγραφική θέση τους και τους ιστορικούς στενούς οικονοµικούς και εµπορικούς δεσµούς µε την Ουκρανία. 3 Παράρτηµα της ανακοίνωση της Επιτροπής «προγραµµατισµός της εξωτερικής πολιτικής αεροµεταφορών της Κοινότητας» COM (2005) 79 τελικό. EL 7 EL

8 Συνεπεία του ανοίγµατος της αγοράς, θα βελτιωθούν αισθητά οι δυνατότητες ταξιδίων για τους επιβάτες από την ΕΕ και την Ουκρανία. Ο αριθµός απευθείας συνδέσεων µεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, καθώς και ο συνολικός αριθµός πτήσεων, αναµένεται να αυξήσει αισθητά τις εµπορικές και τουριστικές ροές µεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας. Προσδοκάται ότι σηµαντικό µερίδιο του οικονοµικού οφέλους θα αποκοµίσει ο ευρωπαϊκός αεροπορικός κλάδος και η ευρωπαϊκή οικονοµία γενικότερα. Θα δηµιουργηθούν ουσιαστικές νέες επιχειρηµατικές δυνατότητες σε όσους αεροµεταφορείς στην ΕΕ θα θελήσουν να αρχίσουν δροµολόγια προς την Ουκρανία, οι οποίοι όµως σήµερα δεν έχουν δικαιώµατα κυκλοφορίας. Θα διευκολυνθεί επίσης η συµµετοχή των ουκρανικών αεροπορικών εταιρειών στις υπάρχουσες συµµαχίες των κοινοτικών αεροµεταφορέων, πράγµα που θα έχει ως αποτέλεσµα τον εκσυγχρονισµό τους και την καθιέρωση υψηλότερων προτύπων ασφάλειας και προστασίας και περιβαλλοντικής προστασίας. Προφανώς, θα είναι άκρας σηµασίας να εξασφαλιστεί ότι το άνοιγµα και η ολοκλήρωση των αγορών θα επιτευχθούν µε ισόρροπο τρόπο, ο οποίος θα λαµβάνει υπόψη άλλους σηµαντικούς πολιτικούς στόχους και θα µετριάζει τις τυχόν δυσµενείς επιπτώσεις. Είναι ουσιαστικό να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία ανοίγµατος της αγοράς θα συνοδευτεί από παράλληλη διαδικασία συνεργασίας ή/και σύγκλισης σε ρυθµιστικά θέµατα όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία στις αεροµεταφορές, την περιβαλλοντική προστασία και το δίκαιο περί ανταγωνισµού, προκειµένου να εξασφαλιστούν ισότιµοι και θεµιτοί όροι ανταγωνισµού µε βάση τις ίσες ευκαιρίες. Οι ανοικτές αγορές χρειάζονται ένα πλαίσιο, το οποίο να εξασφαλίζει θεµιτό ανταγωνισµό και υψηλά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας στις αεροµεταφορές. Σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά θέµατα, η συµφωνία πρέπει να συµβαδίζει µε τη δέσµευση της Κοινότητας για αειφόρο ανάπτυξη. Είναι σηµαντικό η συµφωνία να µην περιορίζει την ικανότητα της ΕΕ να εφαρµόζει ρυθµιστικά ή οικονοµικά µέσα για να µετριάσει τις ανεπιθύµητες επιπτώσεις που έχει η αύξηση της αεροπορικής κίνησης, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, τις στάθµες θορύβου στον περίγυρο των αερολιµένων και τη συµβολή τους στην κλιµατική µεταβολή. Η ΕΕ έχει πολιτικό και οικονοµικό συµφέρον να εξασφαλίσει την εφαρµογή των ευρωπαϊκών προτύπων στα σύνορά της προς ανατολάς. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνον µε µία διεξοδική συµφωνία, την οποία θα διαπραγµατευθεί σε κοινοτικό επίπεδο. Τελικός στόχος της συµφωνίας θα είναι η ολοκλήρωση του ουκρανικού τοµέα αεροµεταφορών σε ένα κοινό εναέριο χώρο µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και η πλήρης εναρµόνιση της νοµοθεσίας της σε καίρια πεδία µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί αεροµεταφορών. Η πρόταση διεξοδικής εντολής για τις διαπραγµατεύσεις µε την Ουκρανία θα αποδείξει τη δέσµευση της ΕΕ να ανοίξει τις αγορές και να επεκτείνει στους γειτόνους της τα πρότυπά της για την ασφάλεια και την προστασία των αεροµεταφορών και την αειφόρο ανάπτυξη. Η συµφωνία περί αεροµεταφορών της ΕΕ µε την Ουκρανία θα µπορούσε να έχει ευρύτερες οικονοµικές επιπτώσεις στις αεροµεταφορές µεταξύ της ΕΕ και άλλων γειτονικών χωρών στα σύνορά της προς ανατολάς και να αυξήσει την περιφερειακή συνεργασία. Όπως αναφέρθηκε στην παρούσα ανακοίνωση, η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι είναι έτοιµη να αρχίσει την ένταξή της σε έναν κοινό εναέριο χώρο µε την ΕΕ, όπως προτάθηκε στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάρτιο του Αυτό EL 8 EL

9 συνεπάγεται ότι η Ουκρανία είναι έτοιµη να προβεί σε εκσυγχρονισµό της πολιτικής της αεροπορίας. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η Επιτροπή κρίνει εποµένως ότι είναι σηµαντικό να δοθεί στην Ουκρανία ένα εκτεταµένο πεδίο ενισχυµένης συνεργασίας στην πολιτική αεροπορία. Η συµφωνία µε την Ουκρανία θα διαµορφώσει ένα φιλόδοξο πλαίσιο ολοκλήρωσης ευρύτερων θεµάτων των αεροµεταφορών, όπως η ρυθµιστική συνεργασία στην ασφάλεια και την προστασία των αεροµεταφορών, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, την τεχνολογία και την έρευνα, καθώς επίσης και σε επιχειρηµατικά θέµατα και τη βιοµηχανική συνεργασία. Ο τοµέας της πολιτικής αεροπορίας προσφέρει µεγάλες νέες ευκαιρίες για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στις µεταφορές και αµοιβαία οφέλη στην Ουκρανία και την ΕΕ. Πρέπει εποµένως να καταβληθούν τώρα προσπάθειες ούτως ώστε ο τοµέας των αεροµεταφορών να αποβεί καίριο πεδίο στενότερης συνεργασίας µεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, προσφέροντας έτσι στην Ουκρανία ένα συγκεκριµένο παράδειγµα ένταξης στις ευρωπαϊκές δοµές και αγορές. Η συµφωνία θα αποβεί σηµαντικό βήµα προς τη δηµιουργία κοινού εναερίου χώρου µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτόνων της, ο οποίος αποτελεί και κύριο στόχο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στις αεροµεταφορές, και σηµαντικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Μόνο µε µια ευρεία συµφωνία της ΕΕ θα εκπληρωθούν οι προσδοκίες της Ουκρανίας να ενταχθεί καλύτερα στις ευρωπαϊκές αεροπορικές δοµές και να συνδυάσει τα οφέλη του ανοίγµατος της αγοράς µε τη συνεργασία στο ρυθµιστικό, τεχνικό και βιοµηχανικό πεδίο, έτσι ώστε να επιτευχθούν ισότιµοι όροι για τους αεροµεταφορείς και πλεονεκτήµατα για τους καταναλωτές. Η µεγάλη πολιτική και οικονοµική προστιθεµένη αξία µιας συµφωνίας αεροµεταφορών µε την Ουκρανία θα µπορούσε, µακροπρόθεσµα, να χρησιµεύει ως µοντέλο σε άλλες χώρες στην περιοχή και να βοηθήσει στην περαιτέρω περιφερειακή συνεργασία στην Ανατολική Ευρώπη. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή προτείνει τη διαπραγµάτευση και τη σύναψη µιας διεξοδικής συµφωνίας ανοικτού εναερίου χώρου µε την Ουκρανία και καλεί το Συµβούλιο να την εξουσιοδοτήσει να αρχίσει διαπραγµατεύσεις για τη συµφωνία αυτή. Η Επιτροπή θα εργάζεται στενά µε τα κράτη µέλη και όλους τους αρµόδιους παράγοντες στην ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων που τίθενται στην προτεινόµενη απόφαση του Συµβουλίου. EL 9 EL

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2015 (OR. en) EUCO 11/15 CO EUR 1 CONCL 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

69 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 9 Vertragstext in griech. Sprache (Normativer Teil) 1 von 65

69 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 9 Vertragstext in griech. Sprache (Normativer Teil) 1 von 65 69 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 9 Vertragstext in griech. Sprache (Normativer Teil) 1 von 65 EΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό μας εταιρικό στιλ περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία όπως:

Το δικό μας εταιρικό στιλ περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία όπως: Ο Τουριστικός Οργανισμός TEZ TOUR ιδρύθηκε το 1994, και κατέχει ηγετική θέση στον τομέα του εξερχόμενου τουρισμού από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτές: Oι αεροπορικές εταιρείες προβαίνουν στην εξυγίανση των ιστοτόπων πώλησης εισιτηρίων

Καταναλωτές: Oι αεροπορικές εταιρείες προβαίνουν στην εξυγίανση των ιστοτόπων πώλησης εισιτηρίων IP/09/783 Bρυξέλλες, 14 Μαΐου 2009 Καταναλωτές: Oι αεροπορικές εταιρείες προβαίνουν στην εξυγίανση των ιστοτόπων πώλησης εισιτηρίων Τα νέα αποτελέσµατα της ΕΕ που δηµοσιεύονται σήµερα δείχνουν ότι οι ιστότοποι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 190 final 2014/0115 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Νέα σελίδα για τις αεροµεταφορές στη χώρα µας

Νέα σελίδα για τις αεροµεταφορές στη χώρα µας ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ Συνέντευξη στον Κων/νο Στ. Δεριζιώτη ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Α.Α. Α.Ε. Νέα σελίδα για τις αεροµεταφορές στη χώρα µας Στο +5,4% οι πτήσεις στο ΔΑΑ το 2009, στο -7,3% ο ευρωπαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ικαιώµατα επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία

Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 2013 Περιεχόμενα 01 Πρόλογος από τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Γιάννη Ν. Παράσχη και τον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι το μέτρο της συνολικής ποσότητας των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από μία δραστηριότητα είτε συσσωρεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Αεροδρομίων

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Αεροδρομίων Οι Αερομεταφορές του Σήμερα και του Αύριο Ελληνική Αεροπορική Ένωση, 20-21 Απριλίου 2010 Δημήτριος Δημητρίου και Ασημίνα Βοσκάκη Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011 Στυλιανό Φανουράκη ΕΙ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ευτέρα 3 Ιουνίου 2002 - Ο Έλληνας ασθενής καθυστερεί σηµαντικά να έχει στη διάθεσή του ένα νέο φάρµακο σε σχέση µε τον ευρωπαίο πολίτη. Η επισήµανση έχει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 3.6.2015 A8-0175/4 4 Yannick Jadot, Ska Keller Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής και ο βαθμός στον οποίο η TTIP θα επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αβέβαια

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό.

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην Ημερίδα του ΟΓΕΕ Λεμεσού και του ΕΤΕΚ με θέμα «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;».

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;». Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;». 25 Ιουνίου 2014 Venue Centre, Columbia Plaza, Λεμεσός Έντιμε Υπουργέ Ενέργειας, Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business and investment ties» ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07) 26.2.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/7 Πρόσκληση του 2010 για υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων.

Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων. Αντιμετωπίζοντας την Εποχικότητα της Αεροπορικής Κίνησης στη Ρόδο και την Κρήτη μέσα από τις Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων Παύλος Αρβανίτης Ερευνητής ΕΤΕΜ Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου Αν. Καθηγητής Παν.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) Α Π Ο Φ Α Σ Η 539/2011 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΪΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Α Η Κ ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), αφού

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα