Ο ΣΟΜΕΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΣΟΜΕΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ"

Transcript

1 ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΣΘΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ο ΣΟΜΕΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ Ιανουάριοσ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ςελ ΤΠΟΔΟΜΕ ςελ Οδικό Δίκτυο ςελ ιδθροδρομικό Δίκτυο ςελ Καταςκευι λιμζνων/μαρινϊν ςελ Μεγάλα Ζργα ςελ ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΣΟ ςελ. 10 ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 4. ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ςελ ΧΡΗΙΜΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ςελ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ςελ ΠΗΓΕ ςελ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ςελ.17 I Σουρκικζσ εταιρίεσ ςτισ κορυφαίεσ 250 για το 2013 II Εξζλιξθ πορείασ ζκδοςθσ καταςκευαςτικϊν αδειϊν III Πϊλθςθ κατοικιϊν ανά περιοχζσ και πόλεισ τθσ Σουρκίασ για το 2012 IV Δραςτθριότθτα τουρκικϊν εταιριϊν ςτο εξωτερικό

3 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο τουρκικόσ καταςκευαςτικόσ τομζασ είναι από τουσ κορυφαίουσ και πλζον δυναμικοφσ ςτθν τουρκικι οικονομία. Ενδεικτικό είναι ότι ςτον κατάλογο των 250 μεγαλφτερων καταςκευαςτικών εταιρειών, με διεκνι δραςτθριότθτα, τον οποίο εκδίδει κάκε χρόνο το περιοδικό Engineering News Record (ENR), οι τουρκικζσ καταςκευαςτικζσ καταλαμβάνουν τθ 2 θ κζςθ παγκοςμίωσ. υγκεκριμζνα, ςτον κατάλογο του 2014 περιλαμβάνονται 42 τουρκικζσ καταςκευαςτικζσ (ςτουσ αντίςτοιχουσ καταλόγουσ του 2013 περιλαμβάνονταν 38 τ/ καταςκευαςτικζσ 1, το 2012 περιλαμβάνονταν 33, ζναντι 31 και 23 το 2011 και 2010 αντίςτοιχα), κατατάςςοντασ τα τελευταία τζςςερα χρόνια τθν Σουρκία ωσ τθ δεφτερθ χϊρα με τισ περιςςότερεσ εταιρείεσ ςτον κατάλογο μετά τθν Κίνα 2. Ο τομζασ των καταςκευϊν ςτθν Σουρκία γνϊριςε μία ταχεία ανάπτυξθ δεκαετία του ϋ80. Παρουςίαςε ςυρρίκωνςθ τθν περίδο , για να ακολουκιςει νζα περίοδοσ ανάκαμψθσ μετά το 2002 με εξαίρεςθ περίοδο Αντιπροςωπεφει το 7,1% του ΑΕΠ τθσ Σουρκίασ 3 (6,5% τo 2013, 4,4% το 2012, 6,1% 2012) και απαςχολεί 1,9 εκατομμφρια εργαηόμενουσ, που αντιςτοιχοφν ςτο 7,3% του εργαςιακά ενεργοφ τουρκικοφ πλθκυςμοφ (M.O 2013-α εξάμθνο 2014) 4 Η ςυνολικι αξία τθσ καταςκευαςτικισ βιομθχανίασ ανιλκε ςε 19 δις.τ.λ. κατά το πρϊτο τρίμθνο του 2014, αυξθμζνθ κατά 18,4% ςε ςχζςθ με το ίδιο διάςτθμα τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ. Κατά το ίδιο διάςτθμα, τα χριματα που ξοδεφτθκαν ςε καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ ιταν 38,7 δις.τ.λ. Σο 2013 πωλικθκαν περίπου κατοικίεσ ( το 2012, το 2011 και το 2010), ενϊ το 11μθνο 2014 οι πωλιςεισ κατοικιϊν ανιλκαν ςτισ Σο διάγραμμα που ακολουκεί δείχνει τθν εξελικτικι πορεία των πωλιςεων καταςκευϊν τα τελευταία επτά χρόνια αρικμόσ πωλθκειςών κατοικιών (ςε χιλιάδεσ) (11μθνο) 1 Βλ.ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, όπου καταγράφονται και τα ετιςια ζςοδα ανά εταιρία Πθγι: τουρκικό Ινςτιτοφτο τατιςτικισ, 4 ΙΜSAD Report (Construction Materials Industrialists Association) 3

4 τισ αιτίεσ ραγδαίασ ανάπτυξθσ του καταςκευαςτικοφ τομζα ςτθν Σουρκία ςυγκαταλζγονται θ οικονομικι ςτακερότθτα, τα χαμθλά επιτόκια δανειςμοφ και θ ςχετικι ευκολία χοριγθςθσ δανείων, θ επικετικι πολιτικι ΣΟΚΙ (κρατικοφ καταςκευαςτικοφ οργανιςμοφ), θ αφξθςθ πλθκυςμοφ και θ ςυνοδεφουςα αυτιν μεγάλθ τάςθ αςτικοποίθςθσ (νζοσ πλθκυςμόσ που επικυμεί να αποκτιςει κατοικία, αφξθςθ ειςοδιματοσ, προτίμθςθ για απόκτθςθ κατοικίασ αντί ενοικίαςθσ). Ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ πωλιςεων ςθμειϊνεται τα τελευταία δζκα χρόνια, όπωσ είναι αναμενόμενο, ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα και κυρίωσ ςε Κων/πολθ, Άγκυρα και μφρνθ 5, με εξαίρεςθ τθ διετία όπου ςθμειϊκθκε μείωςθ κατά 10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ (από 51% το 2010 ςε 41% το 2012) των ετθςίων εςόδων από πωλιςεισ ακινιτων ςτισ τρείσ μεγαλφτερεσ αυτζσ πόλεισ τθσ Σουρκίασ. Μικρι πτϊςθ πωλιςεων κατοικιϊν παρατθρικθκε ςτισ ωσ άνω πόλεισ το 11μθνο του 2014 ςε ςχζςθ με το 11μθνο Σθν τελευταία πενταετία αυξθμζνα ζςοδα καταγράφονται ςτθν Περιφζρεια, γεγονόσ που αναδεικνφει τθ μετατόπιςθ τθσ ηιτθςθσ ακινιτων από μεγάλεσ ςε αναπτυςςόμενεσ επαρχιακζσ και ειδικότερα πόλεισ τθσ Ανατολίασ (πχ. Προφςα, Εςκίςεχιρ, Μερςίνθ, Καιςάρεια, Γκαηίαντεπ) και τουριςτικά κζρετρα των νοτίων παραλίων (με χαραςτθριςτικότερο παράδειγμα τθν Αττάλεια). Η ςτεγαςτικι πίςτθ αυξικθκε από περίπου 1 δισ δολ. το 2004 ςε 86 δισ δολ. το 2012,για να ξεναπζςει ςτα 60περίπου δις.το Παράλλθλα, μζςα ςτα πζντε τελευταία χρόνια αυξικθκε ςθμαντικά το ποςοςτό των νόμιμων καταςκευϊν κατοικιϊν, από το 50% το 2004 ςε 80% το Διαγραμματικά θ εξζλιξθ ζκδοςθσ αδειϊν ανοικοδόμθςθσ και καταςκευισ κτιρίων τθν τελευταία δεκαετία κα μποροφςε να αποδοκεί με το ακόλουκο ςχιμα, όπου απεικονίηεται ανά ζτοσ το ποςοςτό (%) μεταβολισ του αρικμοφ των αδειϊν ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ: Ποςοςτό μεταβολισ αρικμοφ αδειών ανά ζτοσ (%) Βλ.Παράρτθμα ΙΙΙ, όπου ενδεικτικά παρατίκεται πίνακασ πωλιςεων κατοικιϊν ζτουσ 2012 ανά περιοχι. 4

5 τον πίνακα που ακολουκεί καταγράφονται οι πωλιςεισ με αναφορά ςτθν ζκταςθ και ςτισ καταςκευαηόμενεσ μονάδεσ ανά τρίμθνο και ανά ζτοσ τθσ περιόδου : Yıl I. τρίμηνο II. τρίμηνο III. τρίμηνο IV. τρίμηνο Συνολο Ετήσια Μεταβολή Year Q I Q II Q III Q IV ΕΚΤΑΣΗ (m²) Αριθμός καηαζκεσαζθειζών μονάδων ,8 53,2 52,6 15,5 1,8-17,0-3,0 75,2-29,9 28,3 10,2-1,0 25,3 62,9 65,4 9,8-2,6-13,9 3,0 75,0-28,4 18,6 5

6 ,4-3,1 Το 2013, η Κσβέρνηζη ειζήγαγε Στέδιο Αζηικής Ανάπλαζης, με κύριο ζηότο ηην ανηικαηάζηαζη επικίνδσνων κηιρίων με άλλα ποσ πληρούν ανηιζειζμικές προδιαγραθές. Πρακηικά ασηό ζσνεπάγεηαι ηην καηεδάθιζη περίποσ 6.5 εκαη.κηηρίων και ηην ανακαηαζκεσή ενηός ηων επομένων εηών με 400,000 κηηριακές μονάδες. Το εν λόγω Στέδιο αναμένεηαι να δώζει περαιηέρω ώθηζη ζηον ηομέα ηων καηαζκεσών και ζε ζσναθείς βιομητανίες, όπως η ηζιμενηοβιομητανία. 2. ΤΠΟΔΟΜΕ Σθν τελευταία 10ετία πραγματοποιικθκαν ςθμαντικά ζργα υποδομϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ, ενϊ ζχουν ανακοινωκεί και αναλθφκεί νζα ζργα, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο αμζςωσ επόμενα υποκεφάλαια. 2, 1. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ: ΧΕΔΙΑΗΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΒΟΣ (Build Operate Transform) ΕΝ ΟΨΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΧΩΝ 2023 Προγράμματα υπό καταςκευι Ζκταςθ (Km) Gebze-Orhangazi-Izmir Motorway 523 Sabuncubeli Tunnel Project 7 North Marmara Motorway/Odayeri Pasakoy Exit 95 (ςυμπ. Σρίτθσ Γζφυρασ Βοςπόρου) χεδιαηόμενα προγράμματα North Marmara Motorway Project 319 Ankara-Nigde Motorway Project 342 Ankara-Kirikkale-Delice-Samsun Motorway Project 472 Aydin-Denizli-Burdur Motorway Project 330 Kιnalι-Tekirdag-Canakkale-Balikesir Motorway 359 Project Ankara-Izmir Motorway Project 535 Afyonkarahisar-Antalya-Alanya Motorway Project 490 Sivrihisar-Bursa Motorway Project 202 Sanliurfa-Habur Motorway (Including Diyarbakir 442 Exit)Project Gerede-Merzifon-Gurbulak Motorway Project, 357 Gerede Merzifon Exit Gerede-Merzifon-Gurbulak Motorway Project, 919 Gerede Gurbulak Exit 6

7 Yalova-Izmit Motorway 98 Cigli-Aliaga-Candarli Motorway 81 ΤΝΟΛΟ ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ Η Σουρκία διακζτει ζνα αρκετά ςφγχρονο και διαρκϊσ εξελιςςόμενο ςιδθροδρομικό δίκτυο, με τα περιςςότερα από τα ζργα επζκταςθσ του δικτφου και βελτίωςθσ των υποδομϊν να ζχουν αναλθφκεί μζςω ςυμπράξεων ιδιωτικοφ-δθμοςίου τομζα (ΡΡΡ). Σο 2013 μόνο πραγματοποιικθκε αποκατάςταςθ ςθδθροδρομικϊν δικτφων ζκταςθσ χμ και δθμιουργία νζων γραμμϊν ζκταςθσ 144 χμ το ιδθ υπάρχον ςιδθροδρομικό δίκτυο που ςυνζδεε τθν Άγκυρα με το Εςκί εχίρ και το Ικόνιο με τρζνα υψθλισ ταχφτθτασ (high speed) ιλκαν να προςτεκοφν το 2013 θ γραμμι μφρνθ-μανίςα και Καγιάσ-Κιρίκκαλε, ενϊ τα εγκαίνια τθσ γραμμισ Άγκυρα- Κων/πολθ ζγιναν 25 Ιουλίου Τπό καταςκευι είναι θ γραμμι Καγιάσ-ιβάσ, Προφςα- Γενίςχεχιρ και Πολατλί-Αφιονκαραχιςάρ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΛΙΜΕΝΩΝ/ΜΑΡΙΝΩΝ Και ςτον τομζα τθσ ναυπθγοκαταςκευαςτικισ και τθσ καταςκευισ ι αναμόρφωςθσ λιμζνων ζχουν αρχίςει να δρομολογοφνται ςθμαντικά ζργα, τα ςθμαντικότερα από τα οποία είναι τα ακόλουκα: 7

8 Α) Καταςκευι μαρινϊν ςτισ πόλεισ Gazipasa, Kumkuyu, Mugla, Oren, Datca και Dalaman, τα οποία βαίνουν προσ ολοκλιρωςθ Β) Καταςκευι Λιμανιϊν Karasu, Izmir Karaburun, Izmir Yenifoca, νθςιοφ Balikesir Avsa και μαρινϊν Turkeli, Silivri, Izmir Seferihisar Urkmez, Izmir Cesme Sifne και Tekrirdag, τα οποία είναι ακόμθ ςε εξζλιξθ. Γ) υνεχίηονται οι εργαςίεσ τθσ καταςκευισ τθσ μαρίνασ Zeytinburnu-Kazlicesme ςτθν Κων/πολθ, θ οποία εντάςςεται ςε ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο τουριςτικισ αξιοποίθςθσ τθσ περιοχισ Zeytinburnu, κοςτολογθμζνο ςε 1 δις.δολάρια, όπου εκτόσ από τθ μαρίνα για κρουαηιερόπολοια (με περίμετρο 17,5 χμ) αναμζνεται να καταςκευαςτοφν ξενοδοχειακά ςυγκροτιματα και εμπορκά ακαταςτιματα, με ςτόχο τθν επιςκεψιμότθτα τθσ περιοχισ από 5-8 εκατομμφρια τουρίςτεσ τα επόμενα 3 χρόνια ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΤ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΤΝΣΑΙ 1) Σρίτο Αεροδρόμιο Κων/πολθσ: Ολοκλθρϊκθκε το Μάιο 2013 ο διαγωνιςμόσ για το ζργο καταςκευισ-λειτουργίασμεταβίβαςθσ του τρίτου αεροδρομίου τθσ Κωνςταντινοφπολθσ με τθν ανάδειξθ Κοινοπραξίασ πζντε τουρκικϊν εταιρειϊν (Cengiz-Kolin-Limak-Mapa-Kalyon) τθσ οποίασ θ προςφορά μίςκωςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 22,1 δισ ευρϊ για 25 ζτθ, αρχισ γενομζνθσ από το 2017, που αναμζνεται να ολοκλθρωκεί θ καταςκευι του αεροδρομίου. Σο εν λόγω αεροδρόμιο, που προβλζπεται να καταςκευαςτεί ςε τζςςερα ςτάδια εντόσ 42 μθνϊν με τθ διαδικαςία τθσ φμπραξθσ Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Σομζα (ΔΙΣ) αναμζνεται, αρχικά, να εξυπθρετεί ετθςίωσ 90 εκ επιβάτεσ, που ςταδιακά κα αυξθκοφν ςε 150 εκ. επιβάτεσ, κατατάςςοντάσ το μεταξφ των μεγαλυτζρων αεροδρομίων παγκοςμίωσ, από πλευράσ δυναμικότθτασ. Παράλλθλα, προβλζπεται να δθμιουργθκοφν νζεσ κζςεισ εργαςίασ. θμειϊνεται ότι το 80% περίπου τθσ περιοχισ που κα καταςκευαςτεί το νζο αεροδρόμιο, ςτθν ευρωπαϊκι πλευρά τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, ανάμεςα ςτισ περιοχζσ τθσ Μαφρθσ Θάλαςςασ Yeniköy και Akpınar, είναι δαςικι γθ και προβλζπεται ότι από το ςυνολικό αρικμό των δζντρων τθσ περιοχισ το 85% περίπου αυτϊν κα κοποφν και κα μετακινθκοφν ςε άλλεσ περιοχζσ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. 2) Σρίτθ Γζφυρα Βοςπόρου: Η κοινοπραξία μεταξφ τθσ τουρκικισ καταςκευαςτικισ εταιρείασ İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret και του ιταλικοφ καταςκευαςτικοφ ομίλου Astaldi επικράτθςε ςτθ διεκδίκθςθ του ζργου καταςκευισ αυτοκινθτοδρόμου ςτα βόρεια του Μαρμαρά, το οποίο κα περιλαμβάνει και τθν καταςκευι τθσ τρίτθσ γζφυρασ πάνω από τα ςτενά του Βοςπόρου. Η τρίτθ γζφυρα (1,275 μζτρων με τζςςερισ λωρίδεσ ανά κατεφκυνςθ), πρόκειται να ςυνδζςει τθν περιοχι 8

9 τθσ Sariyer τθσ Ευρωπαϊκισ πλευράσ με τθν περιοχι τθσ Beykoz ςτθν αςιατικι πλευρά ενϊ το κόςτοσ καταςκευισ τθσ προβλζπεται να φτάςει τα 4,5 δις λίρεσ 3) θραγγα Marmaray Εγκαινιάςτθκε κατά τθν 90 θ επζτειο ίδρυςθσ τθσ Σουρκικισ Δθμοκρατίασ το Marmaray, ζνα από τα μεγαλφτερα και ςθμαντικότερα ςιδθροδρομικά ςχζδια παγκοςμίωσ, με το οποίο ενϊνονται μζςω μιασ υποκαλάςςιασ ςιραγγασ μικουσ 1,4 χιλιομζτρων, θ Ευρωπαϊκι με τθν Αςιατικι ιπειρο. Η καταςκευι τθσ ςιραγγασ, τισ εργαςίεσ τθσ οποίασ ανζλαβε κοινοπραξία ιαπωνικϊν και τουρκικϊν εταιριϊν (Taisei-KumagaiGumi-Nurol-Gama), κόςτιςε ςυνολικά 4,1 δις.δολάρια, πραγματοποιικθκε και με τθ χρθματοδότθςθ από τθν Ιαπωνικι Σράπεηα Διεκνοφσ υνεργαςίασ και τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων και υπολογίηεται ότι κα εξυπθρετεί επιβάτεσ τθν ϊρα, αποςυμφορίηοντασ τθν κυκλοφορία ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. 4) Καταςκευι πυρθνικών ςτακμών φμφωνα με δθλϊςεισ του Σοφρκου Πρωκυπουργοφ ςτο Πρακτορείο Anadolu, θ Σουρκία ςκοπεφει να ξεκινιςει τθν καταςκευι του τρίτου πυρθνικοφ τθσ ςτακμοφ ωσ το με δικοφσ τθσ πόρουσ. Η καταςκευθ του πρϊτου, δυναμικότθτασ 4,800 megawatt αναμζνεται να ξεκινιςει ωσ το 2015 ςτθ Μερςίνα (θ ςχετικι ςυμφωνία υπεγράφθ το Μάιο 2010 μεταξφ Ρωςίασ και Σουρκίασ), ενϊ ο δεφτεροσ, δυναμικότθτασ 4,500 MW ςτθν περιοχι τθσ ινϊπθσ, τθν καταςκευι του οποίου κα αναλάβει κοινοπραξία ςτθν οποία κα ςυμμετζχει θ ιαπωνικι Mitsubishi Heavy Industries και θ γαλλικι Areva, αναμζνεται να ζχει ολοκλθρωκεί ωσ το ) Καταςκευι νοςοκομειακών μονάδων ςτθν Σουρκία Ανακοινϊκθκε θ καταςκευι 15 νοςοκομειακϊν μονάδων ςυνολικισ χωριτικότθτασ κλινϊν ςε 14 πόλεισ τθσ Σουρκίασ (Κων/πολθ, Αγκυρα, Μανίςα, μφρνθ, Σραπεηοφντα, Προφςα, Κοτηαζλι, Γκαηίαντεπ, Μερςίνα, Γιοηγκατ κλπ) ζργα αξίασ 20 δις.δολ. οβαρζσ Σον Ιοφνιο 2014 ο Σοφρκοσ Αναπλθρωτισ Πρωκυπουργόσ κ. Ali Babacan διλωνε ότι ωσ το 2023 κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί ζργα υποδομισ φψουσ 700 δις.δολ. Εξ αυτϊν ζργα αξίασ 200 δις.δολ κα γίνουν ωσ ΔΙΣ. 9

10 3. ΔΡΑΣΘΡΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ Σο άνοιγμα των τουρκικϊν καταςκευαςτικϊν εταιριϊν ςτισ ξζνεσ αγορζσ ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του Η πρϊτθ χϊρα ςτθν οποία οι Σοφρκοι εργολάβοι άρχιςαν να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ιταν θ Λιβφθ. Αργότερα, οι τουρκικζσ καταςκευαςτικζσ επεκτάκθκαν και ςε άλλεσ αραβικζσ χϊρεσ όπωσ το Ιράκ, τθν Ιορδανία, τθ αουδικι Αραβία, το Κουβζιτ, τα Ηνωμζνα Αραβικά Εμιράτα, τθν Τεμζνθ και το Ιράν. Ιδιαίτερα κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1970, το 90 % των εκτόσ Σουρκίασ ζργων που ανελιφκθςαν πραγματοποιικθκαν ςτισ αραβικζσ χϊρεσ. Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 80, οι τουρκικζσ εταιρίεσ άρχιςαν να προςανατολίηονται προσ τισ χϊρεσ τθσ πρϊθν οβιετικισ Ζνωςθσ. Από τθ δεκαετία του 90 και μετά επεκτάκθκαν και ςτισ χϊρεσ ΚΑΚ, ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ και τθν Αςία, αλλά και ςε ευρωπαϊκζσ χϊρεσ 6 και πλζον ςε χϊρεσ και τθσ υποςαχάριασ Αφρικισ (πχ Αικιοπία, Ανγκόλα). τον πίνακεσ που ακολουκοφν απεικονίηεται το φψοσ των κακαρϊν εςόδων από διεκνείσ ςυμβάςεισ τουρκικϊν καταςκευαςτικϊν εταιριϊν για δραςτθριότθτά τουσ ςτο εξωτερικό τθν τελευταία δεκαετία (Πίνακασ Ι), κακϊσ επίςθσ και θ δραςτθριότθτά τουσ ανά χϊρα για το 2012 (Πίνακασ ΙΙ) 7. 6 Βλ.ΠΑΡΑΣΗΜΑ IV 7 Σurkish Contractors Association Report (Turk_Yurtdisi_Muteahhitlik_Hizmetler ) 10

11 ΠΙΝΑΚΑ Ι. ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΜΒΑΕΙ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ (Ε ΔΙ ΔΟΛΑΡΙΑ) ; Διεκνείσ 24,6 ςυμβάςεισ τουρκικών εταιριών (ςε δις δολ); 22,5 Διεκνείσ ςυμβάςεισ τουρκικών εταιριών (ςε δις δολ) (α'εξάμθνο) ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΣΟ 2013 (ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΞΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ, ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ) ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ (USD) ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ (%) Σουρκμενιςτάν % Ρωςία % Αηερμπαϊτηάν % Iράκ 74 2, % Καηακςτάν % Αλγερία % αουδικι Αραβία 25 1,071,496, % Ανγκόλα % Λιβφθ , % 11

12 Κουβζιτ % Γεωργία ,4% ΗΑΕ % πγδμ ,2% Κατάρ % 12

13 4. ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ χετικά με τισ προκθρφξεισ δθμόςιων διαγωνιςμϊν για ζργα τα οποία χρθματοδοτοφνται από τθν ΕΕ, εκτόσ από το ότι αναρτϊνται υποχρεωτικά ςτο TED, τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ του «υμπλθρϊματοσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ» μποροφν να αναηθτθκοφν και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αντιπροςωπείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθν Σουρκία: Επίςθσ, οι ανωτζρω προκθρφξεισ μποροφν να αναηθτθκοφν και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ αρμόδιασ τουρκικισ Τπθρεςίασ Central Finance and Contracts Unit (CFCU) ειρά προκθρφξεων για ζργα χρθματοδοτοφμενα από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ για προγράμματα και ζργα που πρόκειται να υλοποιθκοφν ςτθν Σουρκία: Επιπλζον, πλθροφορίεσ εν γζνει για διαγωνιςμοφσ ςτθν Σουρκία δθμοςιεφονται ςτθν Ηλεκτρονικι Βάςθ Κρατικϊν Αγορϊν τθσ αρμόδιασ για διαγωνιςμοφσ υπθρεςίασ του τ/ Τπουργείου Οικονομικϊν και ςυγκεκριμζνα ςτθν ιςτοςελίδα: https://ekap.kik.gov.tr Η ανωτζρω ιςτοςελίδα πάντωσ, είναι δφςχρθςτθ για όςουσ δεν γνωρίηουν τθν τουρκικι, αφοφ δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ ςε άλλθ γλϊςςα, ενϊ επιπλζον δεν γίνεται διαχωριςμόσ των διεκνϊν διαγωνιςμϊν από τουσ διαγωνιςμοφσ ςτουσ οποίουσ μποροφν να ςυμμετάςχουν μόνο τ/εταιρείεσ. Σζλοσ, υπάρχουν και ιςτοςελίδεσ οι οποίεσ παρζχουν πλθροφορίεσ για δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ μόνον ςε εγγεγραμμζνουσ ςυνδρομθτζσ (π.χ. Ιςτότοποι, οι οποίοι όμωσ απαιτοφν ςυνδρομι ( 250$ για 3 μινεσ,375$ για 6 και 600$ για 12 μινεσ είναι: (για γενικζσ πλθροφορίεσ για όλουσ τουσ διαγωνιςμοφσ ςτθν Σουρκία και ενδεχομζνωσ με βάςθ το Ref.Number τουσ να τουσ αναηθτιςει ςτουσ ιςτοτόπουσ των Τπουργείων) Κρατικό τουρκικό site του Τπουργείου Οικονομικϊν https://www.ekap.kik.gov.tr https://www.ekap.com.tr (με ςυνδρομι) Η ανωτζρω ιςτοςελίδα πάντωσ, είναι δφςχρθςτθ για όςουσ δεν γνωρίηουν τθν τουρκικι, αφοφ δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ ςε άλλθ γλϊςςα, ενϊ επιπλζον δεν γίνεται διαχωριςμόσ των διεκνϊν διαγωνιςμϊν από τουσ διαγωνιςμοφσ ςτουσ οποίουσ μποροφν να ςυμμετάςχουν μόνο τ/εταιρείεσ. 13

14 5. ΧΡΘΙΜΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ Οι κυριότεροι ςφνδεςμοι εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται γφρω από τον κλάδο των καταςκευϊν είναι οι: Association of Turkish Consulting Engineers and Architects Address: Ahmet Rasim Sok. 35/2, Çankaya ANKARA Tel.: +90 (312) Fax: +90 (312) Turkish Contractors Association Address: Ahmet Mithat Efendi Sokak 21, Çankaya, Ankara, TÜRKİYE Tel : (312) Fax: (312) e-posta : Chamber of Civil Engineers TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Address: NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA Tel.: Fax: Chamber of Architects of Turkey Address: Konur Sokak No:4/2 Yenişehir ANKARA - TURKEY Tel.: Fax: Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects Address: Selanik Caddesi No:19/ Yenişehir/ANKARA Tel: Fax:

15 6. ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ Από τθ μελζτθ που προθγικθκε, κακίςταται ςαφζσ πωσ ςτθν Σουρκία τθν παροφςα περίοδο πραγματοποιοφνται πολλά ζργα υποδομϊν (αυτοκινθτόδρομοι, ςιδθροδρομικό δίκτυο, λιμάνια, ςιραγγεσ, μετρό, ενζργεια). Επίςθσ, πραγματοποιοφνται εκτεταμζνα ζργα καταςκευισ κατοικιϊν, εμπορικϊν κζντρων, ζργων που ςχετίηονται με τον τουριςτικό τομζα, ζργων αναπαλαίωςθσ και ανοικοδόμθςθσ ςτο ιςτορικό κζντρο πόλεων. Εκτίμθςι μασ είναι ότι θ ζντονθ αυτι καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα κα ςυνεχιςτεί και τθν επόμενθ τουλάχιςτον πενταετία, δεδομζνου αφ ενόσ του μεγζκουσ των τουρκικϊν καταςκευαςτικϊν και αφ ετζρου του ενδιαφζροντοσ διεκνϊν ταμείων, όπωσ θ EBRD, για χρθματοδότθςθ ζργων υποδομισ. υνεπϊσ, ελλθνικζσ καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ κα μποροφςαν να αξιοποιιςουν αυτιν ευκαιρία, κακϊσ μάλιςτα θ εμπειρία ζχει αποδείξει πωσ οι τουρκικζσ καταςκευαςτικζσ δεν είναι αρνθτικζσ ςε διεκνείσ ςυνεργαςίεσ (βλ.ςυνεργαςία με ιαπωνικιtaisei-kumagaι κλπ). Δυνατότθτεσ παρουςιάηονται ςτον τομζα υπθρεςιϊν και ζργων που προςανατολίηονται προσ τθ μείωςθ του κόςτουσ ενζργειασ, τθν ανάγκθ μεγαλφτερθσ ενεργειακισ επάρκειασ, τθν ανάγκθ μείωςθσ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτιρίων, οι οποίεσ κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν από ελλθνικζσ εταιρίεσ ΑΠΕ που με τθν τεχνογνωςία και τθν πείρα τουσ κα μποροφςαν να επιδιϊξουν ςυνζργειεσ με αντίςτοιχεσ τουρκικζσ. Επιπλζον, ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ διανοίγονται για ςυνεργαςίεσ ελλθνικϊν και τουρκικϊν εταιριϊν ςε τρίτεσ χϊρεσ, κακϊσ οι τουρκικζσ καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ ζχουν επιτφχει πρόςβαςθ ςε διαφοροποιθμζνεσ αγορζσ (Ρωςία-χϊρεσ ΚΑΚ αφ ενόσ, αραβικά κράτθ αφ ετζρου και τελευταία ςε Τποςαχάρια Αφρικι), ςτισ οποίεσ μάλιςτα παρουςιάηονται ανάγκεσ ανοικοδόμθςθσ και καταςκευισ υποδομϊν. Ενδεικτικά ζχουμε επανειλθμμζνα αναφζρει τθν περίπτωςθ τόςο τθσ Ρωςίασ, όπου τα κζρδθ από τισ δραςτθριότθτεσ των τουρκικϊν καταςκευαςτικϊν εταιριϊν ςυνολικά τα τελευταία χρόνια αποτιμϊνται ςε 50 δις δολάρια, αλλά και ςε περιπτϊςεισ αραβικϊν χωρϊν τθσ Βορείου Αφρικισ και τθσ εγγφσ γειτονίασ τθσ Σουρκίασ (χϊρεσ περί τθ Μαφρθ Θάλαςςα, Β.Ιράκ). Δυνατότθτεσ διαφαίνονται επίςθσ για ςυνεργαςίεσ με τουρκικζσ εταιρίεσ ςτον τομζα των καταςκευϊν λιμζνων και τθσ ναυπθγοκαταςκευαςτικισ. Σζλοσ, κα προτρζπαμε τισ ελλθνικζσ εταιρίεσ να παρακολουκοφν τακτικά τουσ διαγωνιςμοφσ, προκειμζνου να εντοπίςουν προκθρφξεισ, οι οποίεσ ενδεχομζνωσ να τισ ενδιαφζρουν. 15

16 7. ΠΘΓΕ: Turkstat (www.turkstat.gov.tr) Turkish Contractors Association (www.tmb.org.tr) Ministry of Economy (http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=6fcc7802-fe1c- 7ECF-E9C975B8EE928372) ΙΜSAD Report (Construction Materials Industrialists Association) ENR Top 250 Global Contractors (www.enr.construction.com) ISPAT (Investment Support and Promotion Agency of Turkey) (http://www.invest.gov.tr) Turkish Ministry of Transport (www.ubak.gov.tr) Turkish Ministry of Finance (www.maliye.gov.tr) Εφθμερίδεσ Hurriyet (www.hurriyet.com.tr) Dunya (www.dunya.com) Daily Sabah (www.dailysabah.com) και πρακτορείο ειδιςεων Anadolu (www.aa.com.tr) 16

17 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι. ΣΟΤΡΚΙΚΕ ΕΣΑΙΡΙΕ ΣΙ 250 ΚΟΡΤΦΑΙΕ ΓΙΑ ΣΟ 2014 RANK FIRM INTERNATIONAL REVENUE ($ MIL.) ENKA Construction & Industry Co. Inc., Istanbul, Turkey 2, Renaissance Construction, Ankara, Turkey 2, TAV Construction, Istanbul, Turkey 1, Polimeks Insaat Taahhut ve San Tic. AS, Istanbul, Turkey 1, Tekfen Construction and Installation Co. Inc., Istanbul, Turkey IC Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret AS, Ankara, Turkey Ant Yapi Industry & Trade JSC, Istanbul, Turkey Nata Construction Tourism Trade & Industry, Ankara, Turkey Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi AS, Istanbul, Turkey Yuksel Insaat Co. Inc., Ankara, Turkey Onur Taahhut Ticaret Ltd. Stl., Ankara, Turkey Cengiz Construction Industry & Trade Co. Inc., Istanbul, Turkey Hazinedaroglu Construction Group, Istanbul, Turkey Atlas Group, Ankara, Turkey Calik Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Istanbul, Turkey Alarko Contracting Group, Gebze/Kocaeli, Turkey Limak Insaat Sanayi ve Ticaret AS, Ankara, Turkey Kayi Insaat San. ve Tic. AS, Istanbul, Turkey MAPA Insaat ve Ticaret AS, Ankara, Turkey Eser Contracting and Industry Co.Inc., Ankara, Turkey

18 Nurol Construction and Trading Co., Ankara, Turkey ** ILK Construction, Istanbul, Turkey Summa Turizm Yatirimciligi AS, Ankara, Turkey ** Bayburt Group, Ankara, Turkey Aslan Yapi ve Ticaret AS, Ankara, Turkey Kontek Construction, Istanbul, Turkey TACA Construction Inc., Istanbul, Turkey Metag Insaat Ticaret AS, Ankara, Turkey Rasen Insaat Ve Yatirim Ticaret AS, Istanbul, Turkey GAMA, Ankara, Turkey Yenigun Construction Inc., Ankara, Turkey Lotus Muteahhitlik AS, Ankara, Turkey Tepe Insaat Sanayi AS, Ankara, Turkey Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS, Ankara, Turkey Dogus Insaat ve Ticaret AS, Istanbul, Turkey Gurbag Group, Ankara, Turkey STFA Construction Group, Istanbul, Turkey GAP Insaat Yatirim ve Dis Ticaret AS, Istanbul, Turkey ** Zafer Taahhut Insaat ve Ticaret AS, Ankara, Turkey ** AE Arma-Elektropanc, Istanbul, Turkey ** Gulermak, Ankara, Turkey ** TML Construction Co., Istanbul, Turkey

19 Building Permits Statistics and Percantage Changes ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ. Percantage change on the same period of the previous year (%) Year Q I Q II Q III Q IV Annual Total Q I Q II Q III Q IV Annual Total Building Permits Floor Area (m²) ,9 5,7 39,4 33,7 25, ,6 34,7 33,1 54,2 53, ,4 81,8 66,2 49,8 52, ,8 32,8 14,0-6,9 15, ,0 4,9-1,8-3,0 1, ,0-15,8-17,6-28,6-17, ,8-27,9-20,4 22,9-3, ,5 61,1 54,3 191,9 75, ,5-14,8-2,7-51,0-29, ,2 40,6 15,3 5,2 24, ,4 8,6 15,5 - - Number of Dwelling Unit ,2 7,5 37,1 31,6 25, ,4 42,9 47,4 66,4 62, ,2 98,1 68,8 60,3 65, ,4 23,5 4,1-12,7 9, ,8-2,3 1,5-6,5-2, ,0-13,0-20,2-24,9-13, ,7-23,3-9,1 40,5 3, ,3 59,8 53,4 167,8 75, ,5-9,8-5,7-48,9-28, ,3 32,9 8,0 0,0 15, ,4 9,7 12,6 - - Occupancy Permits Floor Area (m²) ,2-2,3-7,1-4,3-2, ,8-19,8-3,5-5,0 0, ,4 110,0 109,8 64,7 62, ,2 21,8 13,9 13,6 13, ,5 17,6 3,1 4,1 10, ,5 11,7 16,0-12,3 11, ,7 39,2 1,4 27,0 33, ,3-16,9 15,6 10,8-9, ,8 40,5 33,0 17,0 24,0 19

20 ,0-8,5-10,2 4,9-1, ,1 15,3 45,8 - Number of Dwelling Unit ,9 9,4-4,9-5,4 0, ,0-20,6 8,8-5,2 1, ,3 101,0 88,9 60,7 51, ,5 26,4 18,3 13,0 18, ,0 16,2 6,6-1,1 10, ,3 10,2 8,3-12,3 9, ,2 46,3 3,9 31,9 31, ,3-24,3 15,8 12,5-8, ,8 49,6 35,5 21,1 29, ,5-9,7-10,3 4,8-1, ,5 19,8 44,7 - (Πθγι: Turkstat) ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ ΠΩΛΗΕΙ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΥΕ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ Ιανοσαριος-Νοέμβριος 2014 Ιανοσάριος Νοέμβριος 2013 Ιανοσάριος-Νοέμβριος 2014 ΤΝΟΛΟ Πωλήσεις πρώτων κατοικιών Μεταπωλήσεις σπιτιών ) ΤΝΟΛΟ Πωλήσεις πρώτων κατοικιών Μεταπωλήσεις σπιτιών ) Adana Adıyaman Afyonkarahisar

21 Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum EskiĢehir Gaziantep

22 Giresun GümüĢhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta Ġstanbul Ġzmir KahramanmaraĢ Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli KırĢehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla MuĢ NevĢehir Niğde Ordu

23 Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas ġanlıurfa ġırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli UĢak Van Yalova Yozgat Zonguldak ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHĠSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR

24 BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BĠNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENĠZLĠ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZĠANTEP GİRESUN GÜMÜġHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL ĠZMĠR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK

25 KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERĠ KIRIKKALE KIRKLARELĠ KIRŞEHİR KĠLĠS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDĠN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVġEHĠR NİĞDE ORDU OSMANİYE RĠZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SĠNOP SİVAS ġanliurfa ŞIRNAK TEKĠRDAĞ TOKAT

26 TRABZON TUNCELİ UġAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK (Πθγι: Turkstat) ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙV COUNTRY (%) Libya S. Arabia Iraq 7.25 Kuwait 4.71 Greece 0.06 Iran 0.01 TOTAL Distribution of International Works by Nature of Work ( ) FIELDS OF ACTIVITY (%) Housing

27 Seaport 18.1 Industrial Plant 15.6 Road/Bridge/Tunnel 11.7 Urban Infrastructure 8.2 Irrigation 4.0 Treatment Plant 2.9 Administrative Building 2.7 Power Plant 1.6 Other 3.0 Other: Military Facilities, Soc. Cult. Facilities, Commercial Centers, Airports, Drinking Water Distribution of International Works by Country ( ) COUNTRY (%) Libya 55.2 S. Arabia 23.4 Iraq 11.5 Russian Federation 3.8 Yemen 1.5 Jordan 1.4 Other 3.2 Other: TRNC, Iran, Kazakhstan, Georgia, United States, Ukraine, Tunisia, United Arab Emirates, Algeria, Kuwait Distribution of International Works by Nature of Work ( )

28 FIELDS OF ACTIVITY (%) Housing 36.7 Urban Infrastructure 17.2 Road/Bridge/Tunnel 7.0 Irrigation 5.4 Health Facilities 4.1 Pipe Line 3.6 Industrial Plant 3.5 Seaport 3.4 Dam 3.3 Soc. Cult. Facilities 3.0 Other 12.8 Other: Drinking Water, Commercial Centers, Tourism Facilities, Treatment Plants, Administrative Buildings, Depots, Airports, Petrochemical Plants, Power Plants, Energy Transmission Lines, Military Facilities Distribution of International Works by Country ( ) COUNTRY (%) Russian Federation 34.5 Libya 13.7 Kazakhstan 7.8 Turkmenistan 6.7 Pakistan 6.6 Uzbekistan 3.9 S. Arabia

29 Azerbaijan 2.6 Bulgaria 2.6 USA 2.5 Croatia 2.2 Kuwait 2.0 Germany 1.8 Belarus 1.7 Ukraine 1.1 Israel 1.0 Other 6.2 Other : Egypt, Kyrgyzstan, Jordan, TRNC, Romania, Georgia, Moldova, Poland, Chile, United Arab Emirates, Latvia, Ethiopia, Syria, Bosnia-Herz., Malaysia, Lebanon, Tajikistan, Morocco, Sudan, Armenia, Algeria, Philippines, Ghana, Albania, Mexico, Kosovo, Malawi, Thailand, Iran, Indonesia, Lithuania Distribution of International Works by Nature of Work ( ) FIELDS OF ACTIVITY (%) Housing 24.9 Road/Bridge/Tunnel 12.7 Industrial Plant 9.0 Commercial Center 8.1 Tourism Facilities 5.9 Soc. Cult. Facilities 5.7 Administrative Building 5.3 Health Facilities 5.2 Petrochemical Plant 5.0 Power Plant

30 Urban Infrastructure 3.0 Seaport 2.3 Airport 2.1 Pipe Line 2.0 Irrigation 1.9 Other 3.9 (Πθγι: Σurkish Contractors Association Report (Turk_Yurtdisi_Muteahhitlik_Hizmetler ) 30

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ 174 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ 174 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 174 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ του Κων/νου Στ. Δεριζιώτη ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΣΟ ΣΟΒΑΡΑ «ΠΑΙΡΝΟΥΝ» ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μέχρι το 2023 προγραμματίζουν οι Τούρκοι τον Τουρισμό τους Ογδόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

H Ιζπαηλινή αγοπά ελαιολάδος & επιηπαπέζιων ελιών

H Ιζπαηλινή αγοπά ελαιολάδος & επιηπαπέζιων ελιών ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΕΛ ΑΒΙΒ Γραφείο Οικονομικϊν & Εμπορικϊν Υποκζςεων 3 Daniel Frisch Str., 11th floor, 64731 Tel Aviv Τθλ : +972-3-605.52.99 Φαξ :+972-3-605.52.96 E-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr H Ιζπαηλινή

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

χζδιο Εθνικήσ τρατηγικήσ για την Εφοδιαςτική Αλυςίδα

χζδιο Εθνικήσ τρατηγικήσ για την Εφοδιαςτική Αλυςίδα χζδιο Εθνικήσ τρατηγικήσ για την Εφοδιαςτική Αλυςίδα Περιεχόμενα 1 Η αναγκαιότητα του στρατηγικοφ σχεδίου εφοδιαστικής αλυσίδας - 2-1.1 Διεθνζσ Περιβάλλον λειτουργίασ τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ - 2-1.2

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 25-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 56178 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 1. ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Λονδίνο 30/12/2014 - Τα υψθλότερα φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 20-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 6684 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε..

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι η συνοπτική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του ελληνικού εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Το μέγεθος της διαφθοράς στην Άμυνα παγκοσμίως είναι τεράστιο: $ 20 δις. σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και του Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία.

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. Σχετική απόφαση του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 30-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1399 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΣΘΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ο ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΣΘΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ο ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΣΘΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ο ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ Φεβρουάριοσ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ςελ. 3 Β. ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ςελ. 7 Β1. ΧΩΕΣ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Πληροθορίες Ενημέρωζης Επενδσηών 21 Φεβρουαρίου 2011 Αποποίηζη Εσθύνης Σα ανωτζρω ςτοιχεία αναφζρονται ςτισ πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται ι απορρζουν από τθν ανακοίνωςθ τθσ ΕΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011

Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011 Ζργο 20 μθνϊν Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011 Απολογιςμόσ Κυβερνθτικοφ Ζργου // Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Άγκυρα, Μάρτιος 2007 ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο τοµέας των κατασκευών είναι εξαιρετικά σηµαντικός για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Επιβλζπων: Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα