Ο ΣΟΜΕΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΣΟΜΕΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ"

Transcript

1 ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΣΘΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ο ΣΟΜΕΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ Ιανουάριοσ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ςελ ΤΠΟΔΟΜΕ ςελ Οδικό Δίκτυο ςελ ιδθροδρομικό Δίκτυο ςελ Καταςκευι λιμζνων/μαρινϊν ςελ Μεγάλα Ζργα ςελ ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΣΟ ςελ. 10 ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 4. ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ςελ ΧΡΗΙΜΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ςελ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ςελ ΠΗΓΕ ςελ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ςελ.17 I Σουρκικζσ εταιρίεσ ςτισ κορυφαίεσ 250 για το 2013 II Εξζλιξθ πορείασ ζκδοςθσ καταςκευαςτικϊν αδειϊν III Πϊλθςθ κατοικιϊν ανά περιοχζσ και πόλεισ τθσ Σουρκίασ για το 2012 IV Δραςτθριότθτα τουρκικϊν εταιριϊν ςτο εξωτερικό

3 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο τουρκικόσ καταςκευαςτικόσ τομζασ είναι από τουσ κορυφαίουσ και πλζον δυναμικοφσ ςτθν τουρκικι οικονομία. Ενδεικτικό είναι ότι ςτον κατάλογο των 250 μεγαλφτερων καταςκευαςτικών εταιρειών, με διεκνι δραςτθριότθτα, τον οποίο εκδίδει κάκε χρόνο το περιοδικό Engineering News Record (ENR), οι τουρκικζσ καταςκευαςτικζσ καταλαμβάνουν τθ 2 θ κζςθ παγκοςμίωσ. υγκεκριμζνα, ςτον κατάλογο του 2014 περιλαμβάνονται 42 τουρκικζσ καταςκευαςτικζσ (ςτουσ αντίςτοιχουσ καταλόγουσ του 2013 περιλαμβάνονταν 38 τ/ καταςκευαςτικζσ 1, το 2012 περιλαμβάνονταν 33, ζναντι 31 και 23 το 2011 και 2010 αντίςτοιχα), κατατάςςοντασ τα τελευταία τζςςερα χρόνια τθν Σουρκία ωσ τθ δεφτερθ χϊρα με τισ περιςςότερεσ εταιρείεσ ςτον κατάλογο μετά τθν Κίνα 2. Ο τομζασ των καταςκευϊν ςτθν Σουρκία γνϊριςε μία ταχεία ανάπτυξθ δεκαετία του ϋ80. Παρουςίαςε ςυρρίκωνςθ τθν περίδο , για να ακολουκιςει νζα περίοδοσ ανάκαμψθσ μετά το 2002 με εξαίρεςθ περίοδο Αντιπροςωπεφει το 7,1% του ΑΕΠ τθσ Σουρκίασ 3 (6,5% τo 2013, 4,4% το 2012, 6,1% 2012) και απαςχολεί 1,9 εκατομμφρια εργαηόμενουσ, που αντιςτοιχοφν ςτο 7,3% του εργαςιακά ενεργοφ τουρκικοφ πλθκυςμοφ (M.O 2013-α εξάμθνο 2014) 4 Η ςυνολικι αξία τθσ καταςκευαςτικισ βιομθχανίασ ανιλκε ςε 19 δις.τ.λ. κατά το πρϊτο τρίμθνο του 2014, αυξθμζνθ κατά 18,4% ςε ςχζςθ με το ίδιο διάςτθμα τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ. Κατά το ίδιο διάςτθμα, τα χριματα που ξοδεφτθκαν ςε καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ ιταν 38,7 δις.τ.λ. Σο 2013 πωλικθκαν περίπου κατοικίεσ ( το 2012, το 2011 και το 2010), ενϊ το 11μθνο 2014 οι πωλιςεισ κατοικιϊν ανιλκαν ςτισ Σο διάγραμμα που ακολουκεί δείχνει τθν εξελικτικι πορεία των πωλιςεων καταςκευϊν τα τελευταία επτά χρόνια αρικμόσ πωλθκειςών κατοικιών (ςε χιλιάδεσ) (11μθνο) 1 Βλ.ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, όπου καταγράφονται και τα ετιςια ζςοδα ανά εταιρία Πθγι: τουρκικό Ινςτιτοφτο τατιςτικισ, 4 ΙΜSAD Report (Construction Materials Industrialists Association) 3

4 τισ αιτίεσ ραγδαίασ ανάπτυξθσ του καταςκευαςτικοφ τομζα ςτθν Σουρκία ςυγκαταλζγονται θ οικονομικι ςτακερότθτα, τα χαμθλά επιτόκια δανειςμοφ και θ ςχετικι ευκολία χοριγθςθσ δανείων, θ επικετικι πολιτικι ΣΟΚΙ (κρατικοφ καταςκευαςτικοφ οργανιςμοφ), θ αφξθςθ πλθκυςμοφ και θ ςυνοδεφουςα αυτιν μεγάλθ τάςθ αςτικοποίθςθσ (νζοσ πλθκυςμόσ που επικυμεί να αποκτιςει κατοικία, αφξθςθ ειςοδιματοσ, προτίμθςθ για απόκτθςθ κατοικίασ αντί ενοικίαςθσ). Ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ πωλιςεων ςθμειϊνεται τα τελευταία δζκα χρόνια, όπωσ είναι αναμενόμενο, ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα και κυρίωσ ςε Κων/πολθ, Άγκυρα και μφρνθ 5, με εξαίρεςθ τθ διετία όπου ςθμειϊκθκε μείωςθ κατά 10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ (από 51% το 2010 ςε 41% το 2012) των ετθςίων εςόδων από πωλιςεισ ακινιτων ςτισ τρείσ μεγαλφτερεσ αυτζσ πόλεισ τθσ Σουρκίασ. Μικρι πτϊςθ πωλιςεων κατοικιϊν παρατθρικθκε ςτισ ωσ άνω πόλεισ το 11μθνο του 2014 ςε ςχζςθ με το 11μθνο Σθν τελευταία πενταετία αυξθμζνα ζςοδα καταγράφονται ςτθν Περιφζρεια, γεγονόσ που αναδεικνφει τθ μετατόπιςθ τθσ ηιτθςθσ ακινιτων από μεγάλεσ ςε αναπτυςςόμενεσ επαρχιακζσ και ειδικότερα πόλεισ τθσ Ανατολίασ (πχ. Προφςα, Εςκίςεχιρ, Μερςίνθ, Καιςάρεια, Γκαηίαντεπ) και τουριςτικά κζρετρα των νοτίων παραλίων (με χαραςτθριςτικότερο παράδειγμα τθν Αττάλεια). Η ςτεγαςτικι πίςτθ αυξικθκε από περίπου 1 δισ δολ. το 2004 ςε 86 δισ δολ. το 2012,για να ξεναπζςει ςτα 60περίπου δις.το Παράλλθλα, μζςα ςτα πζντε τελευταία χρόνια αυξικθκε ςθμαντικά το ποςοςτό των νόμιμων καταςκευϊν κατοικιϊν, από το 50% το 2004 ςε 80% το Διαγραμματικά θ εξζλιξθ ζκδοςθσ αδειϊν ανοικοδόμθςθσ και καταςκευισ κτιρίων τθν τελευταία δεκαετία κα μποροφςε να αποδοκεί με το ακόλουκο ςχιμα, όπου απεικονίηεται ανά ζτοσ το ποςοςτό (%) μεταβολισ του αρικμοφ των αδειϊν ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ: Ποςοςτό μεταβολισ αρικμοφ αδειών ανά ζτοσ (%) Βλ.Παράρτθμα ΙΙΙ, όπου ενδεικτικά παρατίκεται πίνακασ πωλιςεων κατοικιϊν ζτουσ 2012 ανά περιοχι. 4

5 τον πίνακα που ακολουκεί καταγράφονται οι πωλιςεισ με αναφορά ςτθν ζκταςθ και ςτισ καταςκευαηόμενεσ μονάδεσ ανά τρίμθνο και ανά ζτοσ τθσ περιόδου : Yıl I. τρίμηνο II. τρίμηνο III. τρίμηνο IV. τρίμηνο Συνολο Ετήσια Μεταβολή Year Q I Q II Q III Q IV ΕΚΤΑΣΗ (m²) Αριθμός καηαζκεσαζθειζών μονάδων ,8 53,2 52,6 15,5 1,8-17,0-3,0 75,2-29,9 28,3 10,2-1,0 25,3 62,9 65,4 9,8-2,6-13,9 3,0 75,0-28,4 18,6 5

6 ,4-3,1 Το 2013, η Κσβέρνηζη ειζήγαγε Στέδιο Αζηικής Ανάπλαζης, με κύριο ζηότο ηην ανηικαηάζηαζη επικίνδσνων κηιρίων με άλλα ποσ πληρούν ανηιζειζμικές προδιαγραθές. Πρακηικά ασηό ζσνεπάγεηαι ηην καηεδάθιζη περίποσ 6.5 εκαη.κηηρίων και ηην ανακαηαζκεσή ενηός ηων επομένων εηών με 400,000 κηηριακές μονάδες. Το εν λόγω Στέδιο αναμένεηαι να δώζει περαιηέρω ώθηζη ζηον ηομέα ηων καηαζκεσών και ζε ζσναθείς βιομητανίες, όπως η ηζιμενηοβιομητανία. 2. ΤΠΟΔΟΜΕ Σθν τελευταία 10ετία πραγματοποιικθκαν ςθμαντικά ζργα υποδομϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ, ενϊ ζχουν ανακοινωκεί και αναλθφκεί νζα ζργα, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο αμζςωσ επόμενα υποκεφάλαια. 2, 1. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ: ΧΕΔΙΑΗΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΒΟΣ (Build Operate Transform) ΕΝ ΟΨΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΧΩΝ 2023 Προγράμματα υπό καταςκευι Ζκταςθ (Km) Gebze-Orhangazi-Izmir Motorway 523 Sabuncubeli Tunnel Project 7 North Marmara Motorway/Odayeri Pasakoy Exit 95 (ςυμπ. Σρίτθσ Γζφυρασ Βοςπόρου) χεδιαηόμενα προγράμματα North Marmara Motorway Project 319 Ankara-Nigde Motorway Project 342 Ankara-Kirikkale-Delice-Samsun Motorway Project 472 Aydin-Denizli-Burdur Motorway Project 330 Kιnalι-Tekirdag-Canakkale-Balikesir Motorway 359 Project Ankara-Izmir Motorway Project 535 Afyonkarahisar-Antalya-Alanya Motorway Project 490 Sivrihisar-Bursa Motorway Project 202 Sanliurfa-Habur Motorway (Including Diyarbakir 442 Exit)Project Gerede-Merzifon-Gurbulak Motorway Project, 357 Gerede Merzifon Exit Gerede-Merzifon-Gurbulak Motorway Project, 919 Gerede Gurbulak Exit 6

7 Yalova-Izmit Motorway 98 Cigli-Aliaga-Candarli Motorway 81 ΤΝΟΛΟ ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ Η Σουρκία διακζτει ζνα αρκετά ςφγχρονο και διαρκϊσ εξελιςςόμενο ςιδθροδρομικό δίκτυο, με τα περιςςότερα από τα ζργα επζκταςθσ του δικτφου και βελτίωςθσ των υποδομϊν να ζχουν αναλθφκεί μζςω ςυμπράξεων ιδιωτικοφ-δθμοςίου τομζα (ΡΡΡ). Σο 2013 μόνο πραγματοποιικθκε αποκατάςταςθ ςθδθροδρομικϊν δικτφων ζκταςθσ χμ και δθμιουργία νζων γραμμϊν ζκταςθσ 144 χμ το ιδθ υπάρχον ςιδθροδρομικό δίκτυο που ςυνζδεε τθν Άγκυρα με το Εςκί εχίρ και το Ικόνιο με τρζνα υψθλισ ταχφτθτασ (high speed) ιλκαν να προςτεκοφν το 2013 θ γραμμι μφρνθ-μανίςα και Καγιάσ-Κιρίκκαλε, ενϊ τα εγκαίνια τθσ γραμμισ Άγκυρα- Κων/πολθ ζγιναν 25 Ιουλίου Τπό καταςκευι είναι θ γραμμι Καγιάσ-ιβάσ, Προφςα- Γενίςχεχιρ και Πολατλί-Αφιονκαραχιςάρ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΛΙΜΕΝΩΝ/ΜΑΡΙΝΩΝ Και ςτον τομζα τθσ ναυπθγοκαταςκευαςτικισ και τθσ καταςκευισ ι αναμόρφωςθσ λιμζνων ζχουν αρχίςει να δρομολογοφνται ςθμαντικά ζργα, τα ςθμαντικότερα από τα οποία είναι τα ακόλουκα: 7

8 Α) Καταςκευι μαρινϊν ςτισ πόλεισ Gazipasa, Kumkuyu, Mugla, Oren, Datca και Dalaman, τα οποία βαίνουν προσ ολοκλιρωςθ Β) Καταςκευι Λιμανιϊν Karasu, Izmir Karaburun, Izmir Yenifoca, νθςιοφ Balikesir Avsa και μαρινϊν Turkeli, Silivri, Izmir Seferihisar Urkmez, Izmir Cesme Sifne και Tekrirdag, τα οποία είναι ακόμθ ςε εξζλιξθ. Γ) υνεχίηονται οι εργαςίεσ τθσ καταςκευισ τθσ μαρίνασ Zeytinburnu-Kazlicesme ςτθν Κων/πολθ, θ οποία εντάςςεται ςε ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο τουριςτικισ αξιοποίθςθσ τθσ περιοχισ Zeytinburnu, κοςτολογθμζνο ςε 1 δις.δολάρια, όπου εκτόσ από τθ μαρίνα για κρουαηιερόπολοια (με περίμετρο 17,5 χμ) αναμζνεται να καταςκευαςτοφν ξενοδοχειακά ςυγκροτιματα και εμπορκά ακαταςτιματα, με ςτόχο τθν επιςκεψιμότθτα τθσ περιοχισ από 5-8 εκατομμφρια τουρίςτεσ τα επόμενα 3 χρόνια ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΤ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΤΝΣΑΙ 1) Σρίτο Αεροδρόμιο Κων/πολθσ: Ολοκλθρϊκθκε το Μάιο 2013 ο διαγωνιςμόσ για το ζργο καταςκευισ-λειτουργίασμεταβίβαςθσ του τρίτου αεροδρομίου τθσ Κωνςταντινοφπολθσ με τθν ανάδειξθ Κοινοπραξίασ πζντε τουρκικϊν εταιρειϊν (Cengiz-Kolin-Limak-Mapa-Kalyon) τθσ οποίασ θ προςφορά μίςκωςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 22,1 δισ ευρϊ για 25 ζτθ, αρχισ γενομζνθσ από το 2017, που αναμζνεται να ολοκλθρωκεί θ καταςκευι του αεροδρομίου. Σο εν λόγω αεροδρόμιο, που προβλζπεται να καταςκευαςτεί ςε τζςςερα ςτάδια εντόσ 42 μθνϊν με τθ διαδικαςία τθσ φμπραξθσ Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Σομζα (ΔΙΣ) αναμζνεται, αρχικά, να εξυπθρετεί ετθςίωσ 90 εκ επιβάτεσ, που ςταδιακά κα αυξθκοφν ςε 150 εκ. επιβάτεσ, κατατάςςοντάσ το μεταξφ των μεγαλυτζρων αεροδρομίων παγκοςμίωσ, από πλευράσ δυναμικότθτασ. Παράλλθλα, προβλζπεται να δθμιουργθκοφν νζεσ κζςεισ εργαςίασ. θμειϊνεται ότι το 80% περίπου τθσ περιοχισ που κα καταςκευαςτεί το νζο αεροδρόμιο, ςτθν ευρωπαϊκι πλευρά τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, ανάμεςα ςτισ περιοχζσ τθσ Μαφρθσ Θάλαςςασ Yeniköy και Akpınar, είναι δαςικι γθ και προβλζπεται ότι από το ςυνολικό αρικμό των δζντρων τθσ περιοχισ το 85% περίπου αυτϊν κα κοποφν και κα μετακινθκοφν ςε άλλεσ περιοχζσ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. 2) Σρίτθ Γζφυρα Βοςπόρου: Η κοινοπραξία μεταξφ τθσ τουρκικισ καταςκευαςτικισ εταιρείασ İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret και του ιταλικοφ καταςκευαςτικοφ ομίλου Astaldi επικράτθςε ςτθ διεκδίκθςθ του ζργου καταςκευισ αυτοκινθτοδρόμου ςτα βόρεια του Μαρμαρά, το οποίο κα περιλαμβάνει και τθν καταςκευι τθσ τρίτθσ γζφυρασ πάνω από τα ςτενά του Βοςπόρου. Η τρίτθ γζφυρα (1,275 μζτρων με τζςςερισ λωρίδεσ ανά κατεφκυνςθ), πρόκειται να ςυνδζςει τθν περιοχι 8

9 τθσ Sariyer τθσ Ευρωπαϊκισ πλευράσ με τθν περιοχι τθσ Beykoz ςτθν αςιατικι πλευρά ενϊ το κόςτοσ καταςκευισ τθσ προβλζπεται να φτάςει τα 4,5 δις λίρεσ 3) θραγγα Marmaray Εγκαινιάςτθκε κατά τθν 90 θ επζτειο ίδρυςθσ τθσ Σουρκικισ Δθμοκρατίασ το Marmaray, ζνα από τα μεγαλφτερα και ςθμαντικότερα ςιδθροδρομικά ςχζδια παγκοςμίωσ, με το οποίο ενϊνονται μζςω μιασ υποκαλάςςιασ ςιραγγασ μικουσ 1,4 χιλιομζτρων, θ Ευρωπαϊκι με τθν Αςιατικι ιπειρο. Η καταςκευι τθσ ςιραγγασ, τισ εργαςίεσ τθσ οποίασ ανζλαβε κοινοπραξία ιαπωνικϊν και τουρκικϊν εταιριϊν (Taisei-KumagaiGumi-Nurol-Gama), κόςτιςε ςυνολικά 4,1 δις.δολάρια, πραγματοποιικθκε και με τθ χρθματοδότθςθ από τθν Ιαπωνικι Σράπεηα Διεκνοφσ υνεργαςίασ και τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων και υπολογίηεται ότι κα εξυπθρετεί επιβάτεσ τθν ϊρα, αποςυμφορίηοντασ τθν κυκλοφορία ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. 4) Καταςκευι πυρθνικών ςτακμών φμφωνα με δθλϊςεισ του Σοφρκου Πρωκυπουργοφ ςτο Πρακτορείο Anadolu, θ Σουρκία ςκοπεφει να ξεκινιςει τθν καταςκευι του τρίτου πυρθνικοφ τθσ ςτακμοφ ωσ το με δικοφσ τθσ πόρουσ. Η καταςκευθ του πρϊτου, δυναμικότθτασ 4,800 megawatt αναμζνεται να ξεκινιςει ωσ το 2015 ςτθ Μερςίνα (θ ςχετικι ςυμφωνία υπεγράφθ το Μάιο 2010 μεταξφ Ρωςίασ και Σουρκίασ), ενϊ ο δεφτεροσ, δυναμικότθτασ 4,500 MW ςτθν περιοχι τθσ ινϊπθσ, τθν καταςκευι του οποίου κα αναλάβει κοινοπραξία ςτθν οποία κα ςυμμετζχει θ ιαπωνικι Mitsubishi Heavy Industries και θ γαλλικι Areva, αναμζνεται να ζχει ολοκλθρωκεί ωσ το ) Καταςκευι νοςοκομειακών μονάδων ςτθν Σουρκία Ανακοινϊκθκε θ καταςκευι 15 νοςοκομειακϊν μονάδων ςυνολικισ χωριτικότθτασ κλινϊν ςε 14 πόλεισ τθσ Σουρκίασ (Κων/πολθ, Αγκυρα, Μανίςα, μφρνθ, Σραπεηοφντα, Προφςα, Κοτηαζλι, Γκαηίαντεπ, Μερςίνα, Γιοηγκατ κλπ) ζργα αξίασ 20 δις.δολ. οβαρζσ Σον Ιοφνιο 2014 ο Σοφρκοσ Αναπλθρωτισ Πρωκυπουργόσ κ. Ali Babacan διλωνε ότι ωσ το 2023 κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί ζργα υποδομισ φψουσ 700 δις.δολ. Εξ αυτϊν ζργα αξίασ 200 δις.δολ κα γίνουν ωσ ΔΙΣ. 9

10 3. ΔΡΑΣΘΡΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ Σο άνοιγμα των τουρκικϊν καταςκευαςτικϊν εταιριϊν ςτισ ξζνεσ αγορζσ ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του Η πρϊτθ χϊρα ςτθν οποία οι Σοφρκοι εργολάβοι άρχιςαν να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ιταν θ Λιβφθ. Αργότερα, οι τουρκικζσ καταςκευαςτικζσ επεκτάκθκαν και ςε άλλεσ αραβικζσ χϊρεσ όπωσ το Ιράκ, τθν Ιορδανία, τθ αουδικι Αραβία, το Κουβζιτ, τα Ηνωμζνα Αραβικά Εμιράτα, τθν Τεμζνθ και το Ιράν. Ιδιαίτερα κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1970, το 90 % των εκτόσ Σουρκίασ ζργων που ανελιφκθςαν πραγματοποιικθκαν ςτισ αραβικζσ χϊρεσ. Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 80, οι τουρκικζσ εταιρίεσ άρχιςαν να προςανατολίηονται προσ τισ χϊρεσ τθσ πρϊθν οβιετικισ Ζνωςθσ. Από τθ δεκαετία του 90 και μετά επεκτάκθκαν και ςτισ χϊρεσ ΚΑΚ, ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ και τθν Αςία, αλλά και ςε ευρωπαϊκζσ χϊρεσ 6 και πλζον ςε χϊρεσ και τθσ υποςαχάριασ Αφρικισ (πχ Αικιοπία, Ανγκόλα). τον πίνακεσ που ακολουκοφν απεικονίηεται το φψοσ των κακαρϊν εςόδων από διεκνείσ ςυμβάςεισ τουρκικϊν καταςκευαςτικϊν εταιριϊν για δραςτθριότθτά τουσ ςτο εξωτερικό τθν τελευταία δεκαετία (Πίνακασ Ι), κακϊσ επίςθσ και θ δραςτθριότθτά τουσ ανά χϊρα για το 2012 (Πίνακασ ΙΙ) 7. 6 Βλ.ΠΑΡΑΣΗΜΑ IV 7 Σurkish Contractors Association Report (Turk_Yurtdisi_Muteahhitlik_Hizmetler ) 10

11 ΠΙΝΑΚΑ Ι. ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΜΒΑΕΙ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ (Ε ΔΙ ΔΟΛΑΡΙΑ) ; Διεκνείσ 24,6 ςυμβάςεισ τουρκικών εταιριών (ςε δις δολ); 22,5 Διεκνείσ ςυμβάςεισ τουρκικών εταιριών (ςε δις δολ) (α'εξάμθνο) ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΣΟ 2013 (ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΞΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ, ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ) ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ (USD) ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ (%) Σουρκμενιςτάν % Ρωςία % Αηερμπαϊτηάν % Iράκ 74 2, % Καηακςτάν % Αλγερία % αουδικι Αραβία 25 1,071,496, % Ανγκόλα % Λιβφθ , % 11

12 Κουβζιτ % Γεωργία ,4% ΗΑΕ % πγδμ ,2% Κατάρ % 12

13 4. ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ χετικά με τισ προκθρφξεισ δθμόςιων διαγωνιςμϊν για ζργα τα οποία χρθματοδοτοφνται από τθν ΕΕ, εκτόσ από το ότι αναρτϊνται υποχρεωτικά ςτο TED, τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ του «υμπλθρϊματοσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ» μποροφν να αναηθτθκοφν και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αντιπροςωπείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθν Σουρκία: Επίςθσ, οι ανωτζρω προκθρφξεισ μποροφν να αναηθτθκοφν και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ αρμόδιασ τουρκικισ Τπθρεςίασ Central Finance and Contracts Unit (CFCU) ειρά προκθρφξεων για ζργα χρθματοδοτοφμενα από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ για προγράμματα και ζργα που πρόκειται να υλοποιθκοφν ςτθν Σουρκία: Επιπλζον, πλθροφορίεσ εν γζνει για διαγωνιςμοφσ ςτθν Σουρκία δθμοςιεφονται ςτθν Ηλεκτρονικι Βάςθ Κρατικϊν Αγορϊν τθσ αρμόδιασ για διαγωνιςμοφσ υπθρεςίασ του τ/ Τπουργείου Οικονομικϊν και ςυγκεκριμζνα ςτθν ιςτοςελίδα: https://ekap.kik.gov.tr Η ανωτζρω ιςτοςελίδα πάντωσ, είναι δφςχρθςτθ για όςουσ δεν γνωρίηουν τθν τουρκικι, αφοφ δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ ςε άλλθ γλϊςςα, ενϊ επιπλζον δεν γίνεται διαχωριςμόσ των διεκνϊν διαγωνιςμϊν από τουσ διαγωνιςμοφσ ςτουσ οποίουσ μποροφν να ςυμμετάςχουν μόνο τ/εταιρείεσ. Σζλοσ, υπάρχουν και ιςτοςελίδεσ οι οποίεσ παρζχουν πλθροφορίεσ για δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ μόνον ςε εγγεγραμμζνουσ ςυνδρομθτζσ (π.χ. Ιςτότοποι, οι οποίοι όμωσ απαιτοφν ςυνδρομι ( 250$ για 3 μινεσ,375$ για 6 και 600$ για 12 μινεσ είναι: (για γενικζσ πλθροφορίεσ για όλουσ τουσ διαγωνιςμοφσ ςτθν Σουρκία και ενδεχομζνωσ με βάςθ το Ref.Number τουσ να τουσ αναηθτιςει ςτουσ ιςτοτόπουσ των Τπουργείων) Κρατικό τουρκικό site του Τπουργείου Οικονομικϊν https://www.ekap.kik.gov.tr https://www.ekap.com.tr (με ςυνδρομι) Η ανωτζρω ιςτοςελίδα πάντωσ, είναι δφςχρθςτθ για όςουσ δεν γνωρίηουν τθν τουρκικι, αφοφ δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ ςε άλλθ γλϊςςα, ενϊ επιπλζον δεν γίνεται διαχωριςμόσ των διεκνϊν διαγωνιςμϊν από τουσ διαγωνιςμοφσ ςτουσ οποίουσ μποροφν να ςυμμετάςχουν μόνο τ/εταιρείεσ. 13

14 5. ΧΡΘΙΜΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ Οι κυριότεροι ςφνδεςμοι εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται γφρω από τον κλάδο των καταςκευϊν είναι οι: Association of Turkish Consulting Engineers and Architects Address: Ahmet Rasim Sok. 35/2, Çankaya ANKARA Tel.: +90 (312) Fax: +90 (312) Turkish Contractors Association Address: Ahmet Mithat Efendi Sokak 21, Çankaya, Ankara, TÜRKİYE Tel : (312) Fax: (312) e-posta : Chamber of Civil Engineers TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Address: NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA Tel.: Fax: Chamber of Architects of Turkey Address: Konur Sokak No:4/2 Yenişehir ANKARA - TURKEY Tel.: Fax: Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects Address: Selanik Caddesi No:19/ Yenişehir/ANKARA Tel: Fax:

15 6. ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ Από τθ μελζτθ που προθγικθκε, κακίςταται ςαφζσ πωσ ςτθν Σουρκία τθν παροφςα περίοδο πραγματοποιοφνται πολλά ζργα υποδομϊν (αυτοκινθτόδρομοι, ςιδθροδρομικό δίκτυο, λιμάνια, ςιραγγεσ, μετρό, ενζργεια). Επίςθσ, πραγματοποιοφνται εκτεταμζνα ζργα καταςκευισ κατοικιϊν, εμπορικϊν κζντρων, ζργων που ςχετίηονται με τον τουριςτικό τομζα, ζργων αναπαλαίωςθσ και ανοικοδόμθςθσ ςτο ιςτορικό κζντρο πόλεων. Εκτίμθςι μασ είναι ότι θ ζντονθ αυτι καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα κα ςυνεχιςτεί και τθν επόμενθ τουλάχιςτον πενταετία, δεδομζνου αφ ενόσ του μεγζκουσ των τουρκικϊν καταςκευαςτικϊν και αφ ετζρου του ενδιαφζροντοσ διεκνϊν ταμείων, όπωσ θ EBRD, για χρθματοδότθςθ ζργων υποδομισ. υνεπϊσ, ελλθνικζσ καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ κα μποροφςαν να αξιοποιιςουν αυτιν ευκαιρία, κακϊσ μάλιςτα θ εμπειρία ζχει αποδείξει πωσ οι τουρκικζσ καταςκευαςτικζσ δεν είναι αρνθτικζσ ςε διεκνείσ ςυνεργαςίεσ (βλ.ςυνεργαςία με ιαπωνικιtaisei-kumagaι κλπ). Δυνατότθτεσ παρουςιάηονται ςτον τομζα υπθρεςιϊν και ζργων που προςανατολίηονται προσ τθ μείωςθ του κόςτουσ ενζργειασ, τθν ανάγκθ μεγαλφτερθσ ενεργειακισ επάρκειασ, τθν ανάγκθ μείωςθσ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτιρίων, οι οποίεσ κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν από ελλθνικζσ εταιρίεσ ΑΠΕ που με τθν τεχνογνωςία και τθν πείρα τουσ κα μποροφςαν να επιδιϊξουν ςυνζργειεσ με αντίςτοιχεσ τουρκικζσ. Επιπλζον, ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ διανοίγονται για ςυνεργαςίεσ ελλθνικϊν και τουρκικϊν εταιριϊν ςε τρίτεσ χϊρεσ, κακϊσ οι τουρκικζσ καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ ζχουν επιτφχει πρόςβαςθ ςε διαφοροποιθμζνεσ αγορζσ (Ρωςία-χϊρεσ ΚΑΚ αφ ενόσ, αραβικά κράτθ αφ ετζρου και τελευταία ςε Τποςαχάρια Αφρικι), ςτισ οποίεσ μάλιςτα παρουςιάηονται ανάγκεσ ανοικοδόμθςθσ και καταςκευισ υποδομϊν. Ενδεικτικά ζχουμε επανειλθμμζνα αναφζρει τθν περίπτωςθ τόςο τθσ Ρωςίασ, όπου τα κζρδθ από τισ δραςτθριότθτεσ των τουρκικϊν καταςκευαςτικϊν εταιριϊν ςυνολικά τα τελευταία χρόνια αποτιμϊνται ςε 50 δις δολάρια, αλλά και ςε περιπτϊςεισ αραβικϊν χωρϊν τθσ Βορείου Αφρικισ και τθσ εγγφσ γειτονίασ τθσ Σουρκίασ (χϊρεσ περί τθ Μαφρθ Θάλαςςα, Β.Ιράκ). Δυνατότθτεσ διαφαίνονται επίςθσ για ςυνεργαςίεσ με τουρκικζσ εταιρίεσ ςτον τομζα των καταςκευϊν λιμζνων και τθσ ναυπθγοκαταςκευαςτικισ. Σζλοσ, κα προτρζπαμε τισ ελλθνικζσ εταιρίεσ να παρακολουκοφν τακτικά τουσ διαγωνιςμοφσ, προκειμζνου να εντοπίςουν προκθρφξεισ, οι οποίεσ ενδεχομζνωσ να τισ ενδιαφζρουν. 15

16 7. ΠΘΓΕ: Turkstat (www.turkstat.gov.tr) Turkish Contractors Association (www.tmb.org.tr) Ministry of Economy (http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=6fcc7802-fe1c- 7ECF-E9C975B8EE928372) ΙΜSAD Report (Construction Materials Industrialists Association) ENR Top 250 Global Contractors (www.enr.construction.com) ISPAT (Investment Support and Promotion Agency of Turkey) (http://www.invest.gov.tr) Turkish Ministry of Transport (www.ubak.gov.tr) Turkish Ministry of Finance (www.maliye.gov.tr) Εφθμερίδεσ Hurriyet (www.hurriyet.com.tr) Dunya (www.dunya.com) Daily Sabah (www.dailysabah.com) και πρακτορείο ειδιςεων Anadolu (www.aa.com.tr) 16

17 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι. ΣΟΤΡΚΙΚΕ ΕΣΑΙΡΙΕ ΣΙ 250 ΚΟΡΤΦΑΙΕ ΓΙΑ ΣΟ 2014 RANK FIRM INTERNATIONAL REVENUE ($ MIL.) ENKA Construction & Industry Co. Inc., Istanbul, Turkey 2, Renaissance Construction, Ankara, Turkey 2, TAV Construction, Istanbul, Turkey 1, Polimeks Insaat Taahhut ve San Tic. AS, Istanbul, Turkey 1, Tekfen Construction and Installation Co. Inc., Istanbul, Turkey IC Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret AS, Ankara, Turkey Ant Yapi Industry & Trade JSC, Istanbul, Turkey Nata Construction Tourism Trade & Industry, Ankara, Turkey Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi AS, Istanbul, Turkey Yuksel Insaat Co. Inc., Ankara, Turkey Onur Taahhut Ticaret Ltd. Stl., Ankara, Turkey Cengiz Construction Industry & Trade Co. Inc., Istanbul, Turkey Hazinedaroglu Construction Group, Istanbul, Turkey Atlas Group, Ankara, Turkey Calik Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Istanbul, Turkey Alarko Contracting Group, Gebze/Kocaeli, Turkey Limak Insaat Sanayi ve Ticaret AS, Ankara, Turkey Kayi Insaat San. ve Tic. AS, Istanbul, Turkey MAPA Insaat ve Ticaret AS, Ankara, Turkey Eser Contracting and Industry Co.Inc., Ankara, Turkey

18 Nurol Construction and Trading Co., Ankara, Turkey ** ILK Construction, Istanbul, Turkey Summa Turizm Yatirimciligi AS, Ankara, Turkey ** Bayburt Group, Ankara, Turkey Aslan Yapi ve Ticaret AS, Ankara, Turkey Kontek Construction, Istanbul, Turkey TACA Construction Inc., Istanbul, Turkey Metag Insaat Ticaret AS, Ankara, Turkey Rasen Insaat Ve Yatirim Ticaret AS, Istanbul, Turkey GAMA, Ankara, Turkey Yenigun Construction Inc., Ankara, Turkey Lotus Muteahhitlik AS, Ankara, Turkey Tepe Insaat Sanayi AS, Ankara, Turkey Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS, Ankara, Turkey Dogus Insaat ve Ticaret AS, Istanbul, Turkey Gurbag Group, Ankara, Turkey STFA Construction Group, Istanbul, Turkey GAP Insaat Yatirim ve Dis Ticaret AS, Istanbul, Turkey ** Zafer Taahhut Insaat ve Ticaret AS, Ankara, Turkey ** AE Arma-Elektropanc, Istanbul, Turkey ** Gulermak, Ankara, Turkey ** TML Construction Co., Istanbul, Turkey

19 Building Permits Statistics and Percantage Changes ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ. Percantage change on the same period of the previous year (%) Year Q I Q II Q III Q IV Annual Total Q I Q II Q III Q IV Annual Total Building Permits Floor Area (m²) ,9 5,7 39,4 33,7 25, ,6 34,7 33,1 54,2 53, ,4 81,8 66,2 49,8 52, ,8 32,8 14,0-6,9 15, ,0 4,9-1,8-3,0 1, ,0-15,8-17,6-28,6-17, ,8-27,9-20,4 22,9-3, ,5 61,1 54,3 191,9 75, ,5-14,8-2,7-51,0-29, ,2 40,6 15,3 5,2 24, ,4 8,6 15,5 - - Number of Dwelling Unit ,2 7,5 37,1 31,6 25, ,4 42,9 47,4 66,4 62, ,2 98,1 68,8 60,3 65, ,4 23,5 4,1-12,7 9, ,8-2,3 1,5-6,5-2, ,0-13,0-20,2-24,9-13, ,7-23,3-9,1 40,5 3, ,3 59,8 53,4 167,8 75, ,5-9,8-5,7-48,9-28, ,3 32,9 8,0 0,0 15, ,4 9,7 12,6 - - Occupancy Permits Floor Area (m²) ,2-2,3-7,1-4,3-2, ,8-19,8-3,5-5,0 0, ,4 110,0 109,8 64,7 62, ,2 21,8 13,9 13,6 13, ,5 17,6 3,1 4,1 10, ,5 11,7 16,0-12,3 11, ,7 39,2 1,4 27,0 33, ,3-16,9 15,6 10,8-9, ,8 40,5 33,0 17,0 24,0 19

20 ,0-8,5-10,2 4,9-1, ,1 15,3 45,8 - Number of Dwelling Unit ,9 9,4-4,9-5,4 0, ,0-20,6 8,8-5,2 1, ,3 101,0 88,9 60,7 51, ,5 26,4 18,3 13,0 18, ,0 16,2 6,6-1,1 10, ,3 10,2 8,3-12,3 9, ,2 46,3 3,9 31,9 31, ,3-24,3 15,8 12,5-8, ,8 49,6 35,5 21,1 29, ,5-9,7-10,3 4,8-1, ,5 19,8 44,7 - (Πθγι: Turkstat) ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ ΠΩΛΗΕΙ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΥΕ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ Ιανοσαριος-Νοέμβριος 2014 Ιανοσάριος Νοέμβριος 2013 Ιανοσάριος-Νοέμβριος 2014 ΤΝΟΛΟ Πωλήσεις πρώτων κατοικιών Μεταπωλήσεις σπιτιών ) ΤΝΟΛΟ Πωλήσεις πρώτων κατοικιών Μεταπωλήσεις σπιτιών ) Adana Adıyaman Afyonkarahisar

21 Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum EskiĢehir Gaziantep

22 Giresun GümüĢhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta Ġstanbul Ġzmir KahramanmaraĢ Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli KırĢehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla MuĢ NevĢehir Niğde Ordu

23 Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas ġanlıurfa ġırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli UĢak Van Yalova Yozgat Zonguldak ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHĠSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR

24 BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BĠNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENĠZLĠ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZĠANTEP GİRESUN GÜMÜġHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL ĠZMĠR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK

25 KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERĠ KIRIKKALE KIRKLARELĠ KIRŞEHİR KĠLĠS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDĠN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVġEHĠR NİĞDE ORDU OSMANİYE RĠZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SĠNOP SİVAS ġanliurfa ŞIRNAK TEKĠRDAĞ TOKAT

26 TRABZON TUNCELİ UġAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK (Πθγι: Turkstat) ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙV COUNTRY (%) Libya S. Arabia Iraq 7.25 Kuwait 4.71 Greece 0.06 Iran 0.01 TOTAL Distribution of International Works by Nature of Work ( ) FIELDS OF ACTIVITY (%) Housing

27 Seaport 18.1 Industrial Plant 15.6 Road/Bridge/Tunnel 11.7 Urban Infrastructure 8.2 Irrigation 4.0 Treatment Plant 2.9 Administrative Building 2.7 Power Plant 1.6 Other 3.0 Other: Military Facilities, Soc. Cult. Facilities, Commercial Centers, Airports, Drinking Water Distribution of International Works by Country ( ) COUNTRY (%) Libya 55.2 S. Arabia 23.4 Iraq 11.5 Russian Federation 3.8 Yemen 1.5 Jordan 1.4 Other 3.2 Other: TRNC, Iran, Kazakhstan, Georgia, United States, Ukraine, Tunisia, United Arab Emirates, Algeria, Kuwait Distribution of International Works by Nature of Work ( )

28 FIELDS OF ACTIVITY (%) Housing 36.7 Urban Infrastructure 17.2 Road/Bridge/Tunnel 7.0 Irrigation 5.4 Health Facilities 4.1 Pipe Line 3.6 Industrial Plant 3.5 Seaport 3.4 Dam 3.3 Soc. Cult. Facilities 3.0 Other 12.8 Other: Drinking Water, Commercial Centers, Tourism Facilities, Treatment Plants, Administrative Buildings, Depots, Airports, Petrochemical Plants, Power Plants, Energy Transmission Lines, Military Facilities Distribution of International Works by Country ( ) COUNTRY (%) Russian Federation 34.5 Libya 13.7 Kazakhstan 7.8 Turkmenistan 6.7 Pakistan 6.6 Uzbekistan 3.9 S. Arabia

29 Azerbaijan 2.6 Bulgaria 2.6 USA 2.5 Croatia 2.2 Kuwait 2.0 Germany 1.8 Belarus 1.7 Ukraine 1.1 Israel 1.0 Other 6.2 Other : Egypt, Kyrgyzstan, Jordan, TRNC, Romania, Georgia, Moldova, Poland, Chile, United Arab Emirates, Latvia, Ethiopia, Syria, Bosnia-Herz., Malaysia, Lebanon, Tajikistan, Morocco, Sudan, Armenia, Algeria, Philippines, Ghana, Albania, Mexico, Kosovo, Malawi, Thailand, Iran, Indonesia, Lithuania Distribution of International Works by Nature of Work ( ) FIELDS OF ACTIVITY (%) Housing 24.9 Road/Bridge/Tunnel 12.7 Industrial Plant 9.0 Commercial Center 8.1 Tourism Facilities 5.9 Soc. Cult. Facilities 5.7 Administrative Building 5.3 Health Facilities 5.2 Petrochemical Plant 5.0 Power Plant

30 Urban Infrastructure 3.0 Seaport 2.3 Airport 2.1 Pipe Line 2.0 Irrigation 1.9 Other 3.9 (Πθγι: Σurkish Contractors Association Report (Turk_Yurtdisi_Muteahhitlik_Hizmetler ) 30

ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΣΘΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ο ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΣΘΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ο ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΣΘΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ο ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ Φεβρουάριοσ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ςελ. 3 Β. ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ςελ. 7 Β1. ΧΩΕΣ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Επιβλζπων: Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΕΚ ΕΙΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Μάρτιοσ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1 ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.2 ΕΥΩΡΑΪΚΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

DUBAI: ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΙΕΩΝ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ

DUBAI: ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΙΕΩΝ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ DUBAI: ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΙΕΩΝ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 6 Απρίλιοσ - Μάιοσ - Ιοφνιοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου 2 Χαιρετιςμόσ Διευκφνοντοσ Συμβοφλου 3 Δραςτθριότθτα Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε.

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2014 (1/1/2014 31/12/2014) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΡΑΤΑ ΛΟΥΝΛΟΣ 2015 Εηήζια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 1. ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Λονδίνο 30/12/2014 - Τα υψθλότερα φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΩΣ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Νζων Ευρυηωνικϊν Σεχνολογιϊν (FTTx)

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Αφγουςτοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Τα Νζα μασ 6 ΕΚΝΟCASH PLUS 7 Κεματοφυλακι με ςφραγίδα ποιότθτασ 8 Ο ρόλοσ των Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα