Ο ΣΟΜΕΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΣΟΜΕΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ"

Transcript

1 ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΣΘΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ο ΣΟΜΕΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ Ιανουάριοσ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ςελ ΤΠΟΔΟΜΕ ςελ Οδικό Δίκτυο ςελ ιδθροδρομικό Δίκτυο ςελ Καταςκευι λιμζνων/μαρινϊν ςελ Μεγάλα Ζργα ςελ ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΣΟ ςελ. 10 ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 4. ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ςελ ΧΡΗΙΜΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ςελ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ςελ ΠΗΓΕ ςελ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ςελ.17 I Σουρκικζσ εταιρίεσ ςτισ κορυφαίεσ 250 για το 2013 II Εξζλιξθ πορείασ ζκδοςθσ καταςκευαςτικϊν αδειϊν III Πϊλθςθ κατοικιϊν ανά περιοχζσ και πόλεισ τθσ Σουρκίασ για το 2012 IV Δραςτθριότθτα τουρκικϊν εταιριϊν ςτο εξωτερικό

3 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο τουρκικόσ καταςκευαςτικόσ τομζασ είναι από τουσ κορυφαίουσ και πλζον δυναμικοφσ ςτθν τουρκικι οικονομία. Ενδεικτικό είναι ότι ςτον κατάλογο των 250 μεγαλφτερων καταςκευαςτικών εταιρειών, με διεκνι δραςτθριότθτα, τον οποίο εκδίδει κάκε χρόνο το περιοδικό Engineering News Record (ENR), οι τουρκικζσ καταςκευαςτικζσ καταλαμβάνουν τθ 2 θ κζςθ παγκοςμίωσ. υγκεκριμζνα, ςτον κατάλογο του 2014 περιλαμβάνονται 42 τουρκικζσ καταςκευαςτικζσ (ςτουσ αντίςτοιχουσ καταλόγουσ του 2013 περιλαμβάνονταν 38 τ/ καταςκευαςτικζσ 1, το 2012 περιλαμβάνονταν 33, ζναντι 31 και 23 το 2011 και 2010 αντίςτοιχα), κατατάςςοντασ τα τελευταία τζςςερα χρόνια τθν Σουρκία ωσ τθ δεφτερθ χϊρα με τισ περιςςότερεσ εταιρείεσ ςτον κατάλογο μετά τθν Κίνα 2. Ο τομζασ των καταςκευϊν ςτθν Σουρκία γνϊριςε μία ταχεία ανάπτυξθ δεκαετία του ϋ80. Παρουςίαςε ςυρρίκωνςθ τθν περίδο , για να ακολουκιςει νζα περίοδοσ ανάκαμψθσ μετά το 2002 με εξαίρεςθ περίοδο Αντιπροςωπεφει το 7,1% του ΑΕΠ τθσ Σουρκίασ 3 (6,5% τo 2013, 4,4% το 2012, 6,1% 2012) και απαςχολεί 1,9 εκατομμφρια εργαηόμενουσ, που αντιςτοιχοφν ςτο 7,3% του εργαςιακά ενεργοφ τουρκικοφ πλθκυςμοφ (M.O 2013-α εξάμθνο 2014) 4 Η ςυνολικι αξία τθσ καταςκευαςτικισ βιομθχανίασ ανιλκε ςε 19 δις.τ.λ. κατά το πρϊτο τρίμθνο του 2014, αυξθμζνθ κατά 18,4% ςε ςχζςθ με το ίδιο διάςτθμα τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ. Κατά το ίδιο διάςτθμα, τα χριματα που ξοδεφτθκαν ςε καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ ιταν 38,7 δις.τ.λ. Σο 2013 πωλικθκαν περίπου κατοικίεσ ( το 2012, το 2011 και το 2010), ενϊ το 11μθνο 2014 οι πωλιςεισ κατοικιϊν ανιλκαν ςτισ Σο διάγραμμα που ακολουκεί δείχνει τθν εξελικτικι πορεία των πωλιςεων καταςκευϊν τα τελευταία επτά χρόνια αρικμόσ πωλθκειςών κατοικιών (ςε χιλιάδεσ) (11μθνο) 1 Βλ.ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, όπου καταγράφονται και τα ετιςια ζςοδα ανά εταιρία Πθγι: τουρκικό Ινςτιτοφτο τατιςτικισ, 4 ΙΜSAD Report (Construction Materials Industrialists Association) 3

4 τισ αιτίεσ ραγδαίασ ανάπτυξθσ του καταςκευαςτικοφ τομζα ςτθν Σουρκία ςυγκαταλζγονται θ οικονομικι ςτακερότθτα, τα χαμθλά επιτόκια δανειςμοφ και θ ςχετικι ευκολία χοριγθςθσ δανείων, θ επικετικι πολιτικι ΣΟΚΙ (κρατικοφ καταςκευαςτικοφ οργανιςμοφ), θ αφξθςθ πλθκυςμοφ και θ ςυνοδεφουςα αυτιν μεγάλθ τάςθ αςτικοποίθςθσ (νζοσ πλθκυςμόσ που επικυμεί να αποκτιςει κατοικία, αφξθςθ ειςοδιματοσ, προτίμθςθ για απόκτθςθ κατοικίασ αντί ενοικίαςθσ). Ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ πωλιςεων ςθμειϊνεται τα τελευταία δζκα χρόνια, όπωσ είναι αναμενόμενο, ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα και κυρίωσ ςε Κων/πολθ, Άγκυρα και μφρνθ 5, με εξαίρεςθ τθ διετία όπου ςθμειϊκθκε μείωςθ κατά 10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ (από 51% το 2010 ςε 41% το 2012) των ετθςίων εςόδων από πωλιςεισ ακινιτων ςτισ τρείσ μεγαλφτερεσ αυτζσ πόλεισ τθσ Σουρκίασ. Μικρι πτϊςθ πωλιςεων κατοικιϊν παρατθρικθκε ςτισ ωσ άνω πόλεισ το 11μθνο του 2014 ςε ςχζςθ με το 11μθνο Σθν τελευταία πενταετία αυξθμζνα ζςοδα καταγράφονται ςτθν Περιφζρεια, γεγονόσ που αναδεικνφει τθ μετατόπιςθ τθσ ηιτθςθσ ακινιτων από μεγάλεσ ςε αναπτυςςόμενεσ επαρχιακζσ και ειδικότερα πόλεισ τθσ Ανατολίασ (πχ. Προφςα, Εςκίςεχιρ, Μερςίνθ, Καιςάρεια, Γκαηίαντεπ) και τουριςτικά κζρετρα των νοτίων παραλίων (με χαραςτθριςτικότερο παράδειγμα τθν Αττάλεια). Η ςτεγαςτικι πίςτθ αυξικθκε από περίπου 1 δισ δολ. το 2004 ςε 86 δισ δολ. το 2012,για να ξεναπζςει ςτα 60περίπου δις.το Παράλλθλα, μζςα ςτα πζντε τελευταία χρόνια αυξικθκε ςθμαντικά το ποςοςτό των νόμιμων καταςκευϊν κατοικιϊν, από το 50% το 2004 ςε 80% το Διαγραμματικά θ εξζλιξθ ζκδοςθσ αδειϊν ανοικοδόμθςθσ και καταςκευισ κτιρίων τθν τελευταία δεκαετία κα μποροφςε να αποδοκεί με το ακόλουκο ςχιμα, όπου απεικονίηεται ανά ζτοσ το ποςοςτό (%) μεταβολισ του αρικμοφ των αδειϊν ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ: Ποςοςτό μεταβολισ αρικμοφ αδειών ανά ζτοσ (%) Βλ.Παράρτθμα ΙΙΙ, όπου ενδεικτικά παρατίκεται πίνακασ πωλιςεων κατοικιϊν ζτουσ 2012 ανά περιοχι. 4

5 τον πίνακα που ακολουκεί καταγράφονται οι πωλιςεισ με αναφορά ςτθν ζκταςθ και ςτισ καταςκευαηόμενεσ μονάδεσ ανά τρίμθνο και ανά ζτοσ τθσ περιόδου : Yıl I. τρίμηνο II. τρίμηνο III. τρίμηνο IV. τρίμηνο Συνολο Ετήσια Μεταβολή Year Q I Q II Q III Q IV ΕΚΤΑΣΗ (m²) Αριθμός καηαζκεσαζθειζών μονάδων ,8 53,2 52,6 15,5 1,8-17,0-3,0 75,2-29,9 28,3 10,2-1,0 25,3 62,9 65,4 9,8-2,6-13,9 3,0 75,0-28,4 18,6 5

6 ,4-3,1 Το 2013, η Κσβέρνηζη ειζήγαγε Στέδιο Αζηικής Ανάπλαζης, με κύριο ζηότο ηην ανηικαηάζηαζη επικίνδσνων κηιρίων με άλλα ποσ πληρούν ανηιζειζμικές προδιαγραθές. Πρακηικά ασηό ζσνεπάγεηαι ηην καηεδάθιζη περίποσ 6.5 εκαη.κηηρίων και ηην ανακαηαζκεσή ενηός ηων επομένων εηών με 400,000 κηηριακές μονάδες. Το εν λόγω Στέδιο αναμένεηαι να δώζει περαιηέρω ώθηζη ζηον ηομέα ηων καηαζκεσών και ζε ζσναθείς βιομητανίες, όπως η ηζιμενηοβιομητανία. 2. ΤΠΟΔΟΜΕ Σθν τελευταία 10ετία πραγματοποιικθκαν ςθμαντικά ζργα υποδομϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ, ενϊ ζχουν ανακοινωκεί και αναλθφκεί νζα ζργα, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο αμζςωσ επόμενα υποκεφάλαια. 2, 1. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ: ΧΕΔΙΑΗΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΒΟΣ (Build Operate Transform) ΕΝ ΟΨΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΧΩΝ 2023 Προγράμματα υπό καταςκευι Ζκταςθ (Km) Gebze-Orhangazi-Izmir Motorway 523 Sabuncubeli Tunnel Project 7 North Marmara Motorway/Odayeri Pasakoy Exit 95 (ςυμπ. Σρίτθσ Γζφυρασ Βοςπόρου) χεδιαηόμενα προγράμματα North Marmara Motorway Project 319 Ankara-Nigde Motorway Project 342 Ankara-Kirikkale-Delice-Samsun Motorway Project 472 Aydin-Denizli-Burdur Motorway Project 330 Kιnalι-Tekirdag-Canakkale-Balikesir Motorway 359 Project Ankara-Izmir Motorway Project 535 Afyonkarahisar-Antalya-Alanya Motorway Project 490 Sivrihisar-Bursa Motorway Project 202 Sanliurfa-Habur Motorway (Including Diyarbakir 442 Exit)Project Gerede-Merzifon-Gurbulak Motorway Project, 357 Gerede Merzifon Exit Gerede-Merzifon-Gurbulak Motorway Project, 919 Gerede Gurbulak Exit 6

7 Yalova-Izmit Motorway 98 Cigli-Aliaga-Candarli Motorway 81 ΤΝΟΛΟ ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ Η Σουρκία διακζτει ζνα αρκετά ςφγχρονο και διαρκϊσ εξελιςςόμενο ςιδθροδρομικό δίκτυο, με τα περιςςότερα από τα ζργα επζκταςθσ του δικτφου και βελτίωςθσ των υποδομϊν να ζχουν αναλθφκεί μζςω ςυμπράξεων ιδιωτικοφ-δθμοςίου τομζα (ΡΡΡ). Σο 2013 μόνο πραγματοποιικθκε αποκατάςταςθ ςθδθροδρομικϊν δικτφων ζκταςθσ χμ και δθμιουργία νζων γραμμϊν ζκταςθσ 144 χμ το ιδθ υπάρχον ςιδθροδρομικό δίκτυο που ςυνζδεε τθν Άγκυρα με το Εςκί εχίρ και το Ικόνιο με τρζνα υψθλισ ταχφτθτασ (high speed) ιλκαν να προςτεκοφν το 2013 θ γραμμι μφρνθ-μανίςα και Καγιάσ-Κιρίκκαλε, ενϊ τα εγκαίνια τθσ γραμμισ Άγκυρα- Κων/πολθ ζγιναν 25 Ιουλίου Τπό καταςκευι είναι θ γραμμι Καγιάσ-ιβάσ, Προφςα- Γενίςχεχιρ και Πολατλί-Αφιονκαραχιςάρ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΛΙΜΕΝΩΝ/ΜΑΡΙΝΩΝ Και ςτον τομζα τθσ ναυπθγοκαταςκευαςτικισ και τθσ καταςκευισ ι αναμόρφωςθσ λιμζνων ζχουν αρχίςει να δρομολογοφνται ςθμαντικά ζργα, τα ςθμαντικότερα από τα οποία είναι τα ακόλουκα: 7

8 Α) Καταςκευι μαρινϊν ςτισ πόλεισ Gazipasa, Kumkuyu, Mugla, Oren, Datca και Dalaman, τα οποία βαίνουν προσ ολοκλιρωςθ Β) Καταςκευι Λιμανιϊν Karasu, Izmir Karaburun, Izmir Yenifoca, νθςιοφ Balikesir Avsa και μαρινϊν Turkeli, Silivri, Izmir Seferihisar Urkmez, Izmir Cesme Sifne και Tekrirdag, τα οποία είναι ακόμθ ςε εξζλιξθ. Γ) υνεχίηονται οι εργαςίεσ τθσ καταςκευισ τθσ μαρίνασ Zeytinburnu-Kazlicesme ςτθν Κων/πολθ, θ οποία εντάςςεται ςε ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο τουριςτικισ αξιοποίθςθσ τθσ περιοχισ Zeytinburnu, κοςτολογθμζνο ςε 1 δις.δολάρια, όπου εκτόσ από τθ μαρίνα για κρουαηιερόπολοια (με περίμετρο 17,5 χμ) αναμζνεται να καταςκευαςτοφν ξενοδοχειακά ςυγκροτιματα και εμπορκά ακαταςτιματα, με ςτόχο τθν επιςκεψιμότθτα τθσ περιοχισ από 5-8 εκατομμφρια τουρίςτεσ τα επόμενα 3 χρόνια ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΤ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΤΝΣΑΙ 1) Σρίτο Αεροδρόμιο Κων/πολθσ: Ολοκλθρϊκθκε το Μάιο 2013 ο διαγωνιςμόσ για το ζργο καταςκευισ-λειτουργίασμεταβίβαςθσ του τρίτου αεροδρομίου τθσ Κωνςταντινοφπολθσ με τθν ανάδειξθ Κοινοπραξίασ πζντε τουρκικϊν εταιρειϊν (Cengiz-Kolin-Limak-Mapa-Kalyon) τθσ οποίασ θ προςφορά μίςκωςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 22,1 δισ ευρϊ για 25 ζτθ, αρχισ γενομζνθσ από το 2017, που αναμζνεται να ολοκλθρωκεί θ καταςκευι του αεροδρομίου. Σο εν λόγω αεροδρόμιο, που προβλζπεται να καταςκευαςτεί ςε τζςςερα ςτάδια εντόσ 42 μθνϊν με τθ διαδικαςία τθσ φμπραξθσ Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Σομζα (ΔΙΣ) αναμζνεται, αρχικά, να εξυπθρετεί ετθςίωσ 90 εκ επιβάτεσ, που ςταδιακά κα αυξθκοφν ςε 150 εκ. επιβάτεσ, κατατάςςοντάσ το μεταξφ των μεγαλυτζρων αεροδρομίων παγκοςμίωσ, από πλευράσ δυναμικότθτασ. Παράλλθλα, προβλζπεται να δθμιουργθκοφν νζεσ κζςεισ εργαςίασ. θμειϊνεται ότι το 80% περίπου τθσ περιοχισ που κα καταςκευαςτεί το νζο αεροδρόμιο, ςτθν ευρωπαϊκι πλευρά τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, ανάμεςα ςτισ περιοχζσ τθσ Μαφρθσ Θάλαςςασ Yeniköy και Akpınar, είναι δαςικι γθ και προβλζπεται ότι από το ςυνολικό αρικμό των δζντρων τθσ περιοχισ το 85% περίπου αυτϊν κα κοποφν και κα μετακινθκοφν ςε άλλεσ περιοχζσ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. 2) Σρίτθ Γζφυρα Βοςπόρου: Η κοινοπραξία μεταξφ τθσ τουρκικισ καταςκευαςτικισ εταιρείασ İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret και του ιταλικοφ καταςκευαςτικοφ ομίλου Astaldi επικράτθςε ςτθ διεκδίκθςθ του ζργου καταςκευισ αυτοκινθτοδρόμου ςτα βόρεια του Μαρμαρά, το οποίο κα περιλαμβάνει και τθν καταςκευι τθσ τρίτθσ γζφυρασ πάνω από τα ςτενά του Βοςπόρου. Η τρίτθ γζφυρα (1,275 μζτρων με τζςςερισ λωρίδεσ ανά κατεφκυνςθ), πρόκειται να ςυνδζςει τθν περιοχι 8

9 τθσ Sariyer τθσ Ευρωπαϊκισ πλευράσ με τθν περιοχι τθσ Beykoz ςτθν αςιατικι πλευρά ενϊ το κόςτοσ καταςκευισ τθσ προβλζπεται να φτάςει τα 4,5 δις λίρεσ 3) θραγγα Marmaray Εγκαινιάςτθκε κατά τθν 90 θ επζτειο ίδρυςθσ τθσ Σουρκικισ Δθμοκρατίασ το Marmaray, ζνα από τα μεγαλφτερα και ςθμαντικότερα ςιδθροδρομικά ςχζδια παγκοςμίωσ, με το οποίο ενϊνονται μζςω μιασ υποκαλάςςιασ ςιραγγασ μικουσ 1,4 χιλιομζτρων, θ Ευρωπαϊκι με τθν Αςιατικι ιπειρο. Η καταςκευι τθσ ςιραγγασ, τισ εργαςίεσ τθσ οποίασ ανζλαβε κοινοπραξία ιαπωνικϊν και τουρκικϊν εταιριϊν (Taisei-KumagaiGumi-Nurol-Gama), κόςτιςε ςυνολικά 4,1 δις.δολάρια, πραγματοποιικθκε και με τθ χρθματοδότθςθ από τθν Ιαπωνικι Σράπεηα Διεκνοφσ υνεργαςίασ και τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων και υπολογίηεται ότι κα εξυπθρετεί επιβάτεσ τθν ϊρα, αποςυμφορίηοντασ τθν κυκλοφορία ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. 4) Καταςκευι πυρθνικών ςτακμών φμφωνα με δθλϊςεισ του Σοφρκου Πρωκυπουργοφ ςτο Πρακτορείο Anadolu, θ Σουρκία ςκοπεφει να ξεκινιςει τθν καταςκευι του τρίτου πυρθνικοφ τθσ ςτακμοφ ωσ το με δικοφσ τθσ πόρουσ. Η καταςκευθ του πρϊτου, δυναμικότθτασ 4,800 megawatt αναμζνεται να ξεκινιςει ωσ το 2015 ςτθ Μερςίνα (θ ςχετικι ςυμφωνία υπεγράφθ το Μάιο 2010 μεταξφ Ρωςίασ και Σουρκίασ), ενϊ ο δεφτεροσ, δυναμικότθτασ 4,500 MW ςτθν περιοχι τθσ ινϊπθσ, τθν καταςκευι του οποίου κα αναλάβει κοινοπραξία ςτθν οποία κα ςυμμετζχει θ ιαπωνικι Mitsubishi Heavy Industries και θ γαλλικι Areva, αναμζνεται να ζχει ολοκλθρωκεί ωσ το ) Καταςκευι νοςοκομειακών μονάδων ςτθν Σουρκία Ανακοινϊκθκε θ καταςκευι 15 νοςοκομειακϊν μονάδων ςυνολικισ χωριτικότθτασ κλινϊν ςε 14 πόλεισ τθσ Σουρκίασ (Κων/πολθ, Αγκυρα, Μανίςα, μφρνθ, Σραπεηοφντα, Προφςα, Κοτηαζλι, Γκαηίαντεπ, Μερςίνα, Γιοηγκατ κλπ) ζργα αξίασ 20 δις.δολ. οβαρζσ Σον Ιοφνιο 2014 ο Σοφρκοσ Αναπλθρωτισ Πρωκυπουργόσ κ. Ali Babacan διλωνε ότι ωσ το 2023 κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί ζργα υποδομισ φψουσ 700 δις.δολ. Εξ αυτϊν ζργα αξίασ 200 δις.δολ κα γίνουν ωσ ΔΙΣ. 9

10 3. ΔΡΑΣΘΡΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ Σο άνοιγμα των τουρκικϊν καταςκευαςτικϊν εταιριϊν ςτισ ξζνεσ αγορζσ ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του Η πρϊτθ χϊρα ςτθν οποία οι Σοφρκοι εργολάβοι άρχιςαν να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ιταν θ Λιβφθ. Αργότερα, οι τουρκικζσ καταςκευαςτικζσ επεκτάκθκαν και ςε άλλεσ αραβικζσ χϊρεσ όπωσ το Ιράκ, τθν Ιορδανία, τθ αουδικι Αραβία, το Κουβζιτ, τα Ηνωμζνα Αραβικά Εμιράτα, τθν Τεμζνθ και το Ιράν. Ιδιαίτερα κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1970, το 90 % των εκτόσ Σουρκίασ ζργων που ανελιφκθςαν πραγματοποιικθκαν ςτισ αραβικζσ χϊρεσ. Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 80, οι τουρκικζσ εταιρίεσ άρχιςαν να προςανατολίηονται προσ τισ χϊρεσ τθσ πρϊθν οβιετικισ Ζνωςθσ. Από τθ δεκαετία του 90 και μετά επεκτάκθκαν και ςτισ χϊρεσ ΚΑΚ, ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ και τθν Αςία, αλλά και ςε ευρωπαϊκζσ χϊρεσ 6 και πλζον ςε χϊρεσ και τθσ υποςαχάριασ Αφρικισ (πχ Αικιοπία, Ανγκόλα). τον πίνακεσ που ακολουκοφν απεικονίηεται το φψοσ των κακαρϊν εςόδων από διεκνείσ ςυμβάςεισ τουρκικϊν καταςκευαςτικϊν εταιριϊν για δραςτθριότθτά τουσ ςτο εξωτερικό τθν τελευταία δεκαετία (Πίνακασ Ι), κακϊσ επίςθσ και θ δραςτθριότθτά τουσ ανά χϊρα για το 2012 (Πίνακασ ΙΙ) 7. 6 Βλ.ΠΑΡΑΣΗΜΑ IV 7 Σurkish Contractors Association Report (Turk_Yurtdisi_Muteahhitlik_Hizmetler ) 10

11 ΠΙΝΑΚΑ Ι. ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΜΒΑΕΙ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ (Ε ΔΙ ΔΟΛΑΡΙΑ) ; Διεκνείσ 24,6 ςυμβάςεισ τουρκικών εταιριών (ςε δις δολ); 22,5 Διεκνείσ ςυμβάςεισ τουρκικών εταιριών (ςε δις δολ) (α'εξάμθνο) ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΣΟ 2013 (ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΞΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ, ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ) ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ (USD) ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ (%) Σουρκμενιςτάν % Ρωςία % Αηερμπαϊτηάν % Iράκ 74 2, % Καηακςτάν % Αλγερία % αουδικι Αραβία 25 1,071,496, % Ανγκόλα % Λιβφθ , % 11

12 Κουβζιτ % Γεωργία ,4% ΗΑΕ % πγδμ ,2% Κατάρ % 12

13 4. ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ χετικά με τισ προκθρφξεισ δθμόςιων διαγωνιςμϊν για ζργα τα οποία χρθματοδοτοφνται από τθν ΕΕ, εκτόσ από το ότι αναρτϊνται υποχρεωτικά ςτο TED, τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ του «υμπλθρϊματοσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ» μποροφν να αναηθτθκοφν και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αντιπροςωπείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθν Σουρκία: Επίςθσ, οι ανωτζρω προκθρφξεισ μποροφν να αναηθτθκοφν και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ αρμόδιασ τουρκικισ Τπθρεςίασ Central Finance and Contracts Unit (CFCU) ειρά προκθρφξεων για ζργα χρθματοδοτοφμενα από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ για προγράμματα και ζργα που πρόκειται να υλοποιθκοφν ςτθν Σουρκία: Επιπλζον, πλθροφορίεσ εν γζνει για διαγωνιςμοφσ ςτθν Σουρκία δθμοςιεφονται ςτθν Ηλεκτρονικι Βάςθ Κρατικϊν Αγορϊν τθσ αρμόδιασ για διαγωνιςμοφσ υπθρεςίασ του τ/ Τπουργείου Οικονομικϊν και ςυγκεκριμζνα ςτθν ιςτοςελίδα: https://ekap.kik.gov.tr Η ανωτζρω ιςτοςελίδα πάντωσ, είναι δφςχρθςτθ για όςουσ δεν γνωρίηουν τθν τουρκικι, αφοφ δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ ςε άλλθ γλϊςςα, ενϊ επιπλζον δεν γίνεται διαχωριςμόσ των διεκνϊν διαγωνιςμϊν από τουσ διαγωνιςμοφσ ςτουσ οποίουσ μποροφν να ςυμμετάςχουν μόνο τ/εταιρείεσ. Σζλοσ, υπάρχουν και ιςτοςελίδεσ οι οποίεσ παρζχουν πλθροφορίεσ για δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ μόνον ςε εγγεγραμμζνουσ ςυνδρομθτζσ (π.χ. Ιςτότοποι, οι οποίοι όμωσ απαιτοφν ςυνδρομι ( 250$ για 3 μινεσ,375$ για 6 και 600$ για 12 μινεσ είναι: (για γενικζσ πλθροφορίεσ για όλουσ τουσ διαγωνιςμοφσ ςτθν Σουρκία και ενδεχομζνωσ με βάςθ το Ref.Number τουσ να τουσ αναηθτιςει ςτουσ ιςτοτόπουσ των Τπουργείων) Κρατικό τουρκικό site του Τπουργείου Οικονομικϊν https://www.ekap.kik.gov.tr https://www.ekap.com.tr (με ςυνδρομι) Η ανωτζρω ιςτοςελίδα πάντωσ, είναι δφςχρθςτθ για όςουσ δεν γνωρίηουν τθν τουρκικι, αφοφ δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ ςε άλλθ γλϊςςα, ενϊ επιπλζον δεν γίνεται διαχωριςμόσ των διεκνϊν διαγωνιςμϊν από τουσ διαγωνιςμοφσ ςτουσ οποίουσ μποροφν να ςυμμετάςχουν μόνο τ/εταιρείεσ. 13

14 5. ΧΡΘΙΜΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ Οι κυριότεροι ςφνδεςμοι εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται γφρω από τον κλάδο των καταςκευϊν είναι οι: Association of Turkish Consulting Engineers and Architects Address: Ahmet Rasim Sok. 35/2, Çankaya ANKARA Tel.: +90 (312) Fax: +90 (312) Turkish Contractors Association Address: Ahmet Mithat Efendi Sokak 21, Çankaya, Ankara, TÜRKİYE Tel : (312) Fax: (312) e-posta : Chamber of Civil Engineers TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Address: NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA Tel.: Fax: Chamber of Architects of Turkey Address: Konur Sokak No:4/2 Yenişehir ANKARA - TURKEY Tel.: Fax: Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects Address: Selanik Caddesi No:19/ Yenişehir/ANKARA Tel: Fax:

15 6. ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ Από τθ μελζτθ που προθγικθκε, κακίςταται ςαφζσ πωσ ςτθν Σουρκία τθν παροφςα περίοδο πραγματοποιοφνται πολλά ζργα υποδομϊν (αυτοκινθτόδρομοι, ςιδθροδρομικό δίκτυο, λιμάνια, ςιραγγεσ, μετρό, ενζργεια). Επίςθσ, πραγματοποιοφνται εκτεταμζνα ζργα καταςκευισ κατοικιϊν, εμπορικϊν κζντρων, ζργων που ςχετίηονται με τον τουριςτικό τομζα, ζργων αναπαλαίωςθσ και ανοικοδόμθςθσ ςτο ιςτορικό κζντρο πόλεων. Εκτίμθςι μασ είναι ότι θ ζντονθ αυτι καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα κα ςυνεχιςτεί και τθν επόμενθ τουλάχιςτον πενταετία, δεδομζνου αφ ενόσ του μεγζκουσ των τουρκικϊν καταςκευαςτικϊν και αφ ετζρου του ενδιαφζροντοσ διεκνϊν ταμείων, όπωσ θ EBRD, για χρθματοδότθςθ ζργων υποδομισ. υνεπϊσ, ελλθνικζσ καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ κα μποροφςαν να αξιοποιιςουν αυτιν ευκαιρία, κακϊσ μάλιςτα θ εμπειρία ζχει αποδείξει πωσ οι τουρκικζσ καταςκευαςτικζσ δεν είναι αρνθτικζσ ςε διεκνείσ ςυνεργαςίεσ (βλ.ςυνεργαςία με ιαπωνικιtaisei-kumagaι κλπ). Δυνατότθτεσ παρουςιάηονται ςτον τομζα υπθρεςιϊν και ζργων που προςανατολίηονται προσ τθ μείωςθ του κόςτουσ ενζργειασ, τθν ανάγκθ μεγαλφτερθσ ενεργειακισ επάρκειασ, τθν ανάγκθ μείωςθσ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτιρίων, οι οποίεσ κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν από ελλθνικζσ εταιρίεσ ΑΠΕ που με τθν τεχνογνωςία και τθν πείρα τουσ κα μποροφςαν να επιδιϊξουν ςυνζργειεσ με αντίςτοιχεσ τουρκικζσ. Επιπλζον, ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ διανοίγονται για ςυνεργαςίεσ ελλθνικϊν και τουρκικϊν εταιριϊν ςε τρίτεσ χϊρεσ, κακϊσ οι τουρκικζσ καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ ζχουν επιτφχει πρόςβαςθ ςε διαφοροποιθμζνεσ αγορζσ (Ρωςία-χϊρεσ ΚΑΚ αφ ενόσ, αραβικά κράτθ αφ ετζρου και τελευταία ςε Τποςαχάρια Αφρικι), ςτισ οποίεσ μάλιςτα παρουςιάηονται ανάγκεσ ανοικοδόμθςθσ και καταςκευισ υποδομϊν. Ενδεικτικά ζχουμε επανειλθμμζνα αναφζρει τθν περίπτωςθ τόςο τθσ Ρωςίασ, όπου τα κζρδθ από τισ δραςτθριότθτεσ των τουρκικϊν καταςκευαςτικϊν εταιριϊν ςυνολικά τα τελευταία χρόνια αποτιμϊνται ςε 50 δις δολάρια, αλλά και ςε περιπτϊςεισ αραβικϊν χωρϊν τθσ Βορείου Αφρικισ και τθσ εγγφσ γειτονίασ τθσ Σουρκίασ (χϊρεσ περί τθ Μαφρθ Θάλαςςα, Β.Ιράκ). Δυνατότθτεσ διαφαίνονται επίςθσ για ςυνεργαςίεσ με τουρκικζσ εταιρίεσ ςτον τομζα των καταςκευϊν λιμζνων και τθσ ναυπθγοκαταςκευαςτικισ. Σζλοσ, κα προτρζπαμε τισ ελλθνικζσ εταιρίεσ να παρακολουκοφν τακτικά τουσ διαγωνιςμοφσ, προκειμζνου να εντοπίςουν προκθρφξεισ, οι οποίεσ ενδεχομζνωσ να τισ ενδιαφζρουν. 15

16 7. ΠΘΓΕ: Turkstat (www.turkstat.gov.tr) Turkish Contractors Association (www.tmb.org.tr) Ministry of Economy (http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=6fcc7802-fe1c- 7ECF-E9C975B8EE928372) ΙΜSAD Report (Construction Materials Industrialists Association) ENR Top 250 Global Contractors (www.enr.construction.com) ISPAT (Investment Support and Promotion Agency of Turkey) (http://www.invest.gov.tr) Turkish Ministry of Transport (www.ubak.gov.tr) Turkish Ministry of Finance (www.maliye.gov.tr) Εφθμερίδεσ Hurriyet (www.hurriyet.com.tr) Dunya (www.dunya.com) Daily Sabah (www.dailysabah.com) και πρακτορείο ειδιςεων Anadolu (www.aa.com.tr) 16

17 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι. ΣΟΤΡΚΙΚΕ ΕΣΑΙΡΙΕ ΣΙ 250 ΚΟΡΤΦΑΙΕ ΓΙΑ ΣΟ 2014 RANK FIRM INTERNATIONAL REVENUE ($ MIL.) ENKA Construction & Industry Co. Inc., Istanbul, Turkey 2, Renaissance Construction, Ankara, Turkey 2, TAV Construction, Istanbul, Turkey 1, Polimeks Insaat Taahhut ve San Tic. AS, Istanbul, Turkey 1, Tekfen Construction and Installation Co. Inc., Istanbul, Turkey IC Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret AS, Ankara, Turkey Ant Yapi Industry & Trade JSC, Istanbul, Turkey Nata Construction Tourism Trade & Industry, Ankara, Turkey Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi AS, Istanbul, Turkey Yuksel Insaat Co. Inc., Ankara, Turkey Onur Taahhut Ticaret Ltd. Stl., Ankara, Turkey Cengiz Construction Industry & Trade Co. Inc., Istanbul, Turkey Hazinedaroglu Construction Group, Istanbul, Turkey Atlas Group, Ankara, Turkey Calik Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Istanbul, Turkey Alarko Contracting Group, Gebze/Kocaeli, Turkey Limak Insaat Sanayi ve Ticaret AS, Ankara, Turkey Kayi Insaat San. ve Tic. AS, Istanbul, Turkey MAPA Insaat ve Ticaret AS, Ankara, Turkey Eser Contracting and Industry Co.Inc., Ankara, Turkey

18 Nurol Construction and Trading Co., Ankara, Turkey ** ILK Construction, Istanbul, Turkey Summa Turizm Yatirimciligi AS, Ankara, Turkey ** Bayburt Group, Ankara, Turkey Aslan Yapi ve Ticaret AS, Ankara, Turkey Kontek Construction, Istanbul, Turkey TACA Construction Inc., Istanbul, Turkey Metag Insaat Ticaret AS, Ankara, Turkey Rasen Insaat Ve Yatirim Ticaret AS, Istanbul, Turkey GAMA, Ankara, Turkey Yenigun Construction Inc., Ankara, Turkey Lotus Muteahhitlik AS, Ankara, Turkey Tepe Insaat Sanayi AS, Ankara, Turkey Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS, Ankara, Turkey Dogus Insaat ve Ticaret AS, Istanbul, Turkey Gurbag Group, Ankara, Turkey STFA Construction Group, Istanbul, Turkey GAP Insaat Yatirim ve Dis Ticaret AS, Istanbul, Turkey ** Zafer Taahhut Insaat ve Ticaret AS, Ankara, Turkey ** AE Arma-Elektropanc, Istanbul, Turkey ** Gulermak, Ankara, Turkey ** TML Construction Co., Istanbul, Turkey

19 Building Permits Statistics and Percantage Changes ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ. Percantage change on the same period of the previous year (%) Year Q I Q II Q III Q IV Annual Total Q I Q II Q III Q IV Annual Total Building Permits Floor Area (m²) ,9 5,7 39,4 33,7 25, ,6 34,7 33,1 54,2 53, ,4 81,8 66,2 49,8 52, ,8 32,8 14,0-6,9 15, ,0 4,9-1,8-3,0 1, ,0-15,8-17,6-28,6-17, ,8-27,9-20,4 22,9-3, ,5 61,1 54,3 191,9 75, ,5-14,8-2,7-51,0-29, ,2 40,6 15,3 5,2 24, ,4 8,6 15,5 - - Number of Dwelling Unit ,2 7,5 37,1 31,6 25, ,4 42,9 47,4 66,4 62, ,2 98,1 68,8 60,3 65, ,4 23,5 4,1-12,7 9, ,8-2,3 1,5-6,5-2, ,0-13,0-20,2-24,9-13, ,7-23,3-9,1 40,5 3, ,3 59,8 53,4 167,8 75, ,5-9,8-5,7-48,9-28, ,3 32,9 8,0 0,0 15, ,4 9,7 12,6 - - Occupancy Permits Floor Area (m²) ,2-2,3-7,1-4,3-2, ,8-19,8-3,5-5,0 0, ,4 110,0 109,8 64,7 62, ,2 21,8 13,9 13,6 13, ,5 17,6 3,1 4,1 10, ,5 11,7 16,0-12,3 11, ,7 39,2 1,4 27,0 33, ,3-16,9 15,6 10,8-9, ,8 40,5 33,0 17,0 24,0 19

20 ,0-8,5-10,2 4,9-1, ,1 15,3 45,8 - Number of Dwelling Unit ,9 9,4-4,9-5,4 0, ,0-20,6 8,8-5,2 1, ,3 101,0 88,9 60,7 51, ,5 26,4 18,3 13,0 18, ,0 16,2 6,6-1,1 10, ,3 10,2 8,3-12,3 9, ,2 46,3 3,9 31,9 31, ,3-24,3 15,8 12,5-8, ,8 49,6 35,5 21,1 29, ,5-9,7-10,3 4,8-1, ,5 19,8 44,7 - (Πθγι: Turkstat) ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ ΠΩΛΗΕΙ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΥΕ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ Ιανοσαριος-Νοέμβριος 2014 Ιανοσάριος Νοέμβριος 2013 Ιανοσάριος-Νοέμβριος 2014 ΤΝΟΛΟ Πωλήσεις πρώτων κατοικιών Μεταπωλήσεις σπιτιών ) ΤΝΟΛΟ Πωλήσεις πρώτων κατοικιών Μεταπωλήσεις σπιτιών ) Adana Adıyaman Afyonkarahisar

21 Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum EskiĢehir Gaziantep

22 Giresun GümüĢhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta Ġstanbul Ġzmir KahramanmaraĢ Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli KırĢehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla MuĢ NevĢehir Niğde Ordu

23 Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas ġanlıurfa ġırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli UĢak Van Yalova Yozgat Zonguldak ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHĠSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR

24 BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BĠNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENĠZLĠ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZĠANTEP GİRESUN GÜMÜġHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL ĠZMĠR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK

25 KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERĠ KIRIKKALE KIRKLARELĠ KIRŞEHİR KĠLĠS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDĠN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVġEHĠR NİĞDE ORDU OSMANİYE RĠZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SĠNOP SİVAS ġanliurfa ŞIRNAK TEKĠRDAĞ TOKAT

26 TRABZON TUNCELİ UġAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK (Πθγι: Turkstat) ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙV COUNTRY (%) Libya S. Arabia Iraq 7.25 Kuwait 4.71 Greece 0.06 Iran 0.01 TOTAL Distribution of International Works by Nature of Work ( ) FIELDS OF ACTIVITY (%) Housing

27 Seaport 18.1 Industrial Plant 15.6 Road/Bridge/Tunnel 11.7 Urban Infrastructure 8.2 Irrigation 4.0 Treatment Plant 2.9 Administrative Building 2.7 Power Plant 1.6 Other 3.0 Other: Military Facilities, Soc. Cult. Facilities, Commercial Centers, Airports, Drinking Water Distribution of International Works by Country ( ) COUNTRY (%) Libya 55.2 S. Arabia 23.4 Iraq 11.5 Russian Federation 3.8 Yemen 1.5 Jordan 1.4 Other 3.2 Other: TRNC, Iran, Kazakhstan, Georgia, United States, Ukraine, Tunisia, United Arab Emirates, Algeria, Kuwait Distribution of International Works by Nature of Work ( )

28 FIELDS OF ACTIVITY (%) Housing 36.7 Urban Infrastructure 17.2 Road/Bridge/Tunnel 7.0 Irrigation 5.4 Health Facilities 4.1 Pipe Line 3.6 Industrial Plant 3.5 Seaport 3.4 Dam 3.3 Soc. Cult. Facilities 3.0 Other 12.8 Other: Drinking Water, Commercial Centers, Tourism Facilities, Treatment Plants, Administrative Buildings, Depots, Airports, Petrochemical Plants, Power Plants, Energy Transmission Lines, Military Facilities Distribution of International Works by Country ( ) COUNTRY (%) Russian Federation 34.5 Libya 13.7 Kazakhstan 7.8 Turkmenistan 6.7 Pakistan 6.6 Uzbekistan 3.9 S. Arabia

29 Azerbaijan 2.6 Bulgaria 2.6 USA 2.5 Croatia 2.2 Kuwait 2.0 Germany 1.8 Belarus 1.7 Ukraine 1.1 Israel 1.0 Other 6.2 Other : Egypt, Kyrgyzstan, Jordan, TRNC, Romania, Georgia, Moldova, Poland, Chile, United Arab Emirates, Latvia, Ethiopia, Syria, Bosnia-Herz., Malaysia, Lebanon, Tajikistan, Morocco, Sudan, Armenia, Algeria, Philippines, Ghana, Albania, Mexico, Kosovo, Malawi, Thailand, Iran, Indonesia, Lithuania Distribution of International Works by Nature of Work ( ) FIELDS OF ACTIVITY (%) Housing 24.9 Road/Bridge/Tunnel 12.7 Industrial Plant 9.0 Commercial Center 8.1 Tourism Facilities 5.9 Soc. Cult. Facilities 5.7 Administrative Building 5.3 Health Facilities 5.2 Petrochemical Plant 5.0 Power Plant

30 Urban Infrastructure 3.0 Seaport 2.3 Airport 2.1 Pipe Line 2.0 Irrigation 1.9 Other 3.9 (Πθγι: Σurkish Contractors Association Report (Turk_Yurtdisi_Muteahhitlik_Hizmetler ) 30

όίιιί ΕΕ-- σ epί mevro@otenet.gr; epίmevίa@hol.gr; epί mevrί @otenet.gr; zanteccί @otenet.gr; ί Ι ίch- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

όίιιί ΕΕ-- σ epί mevro@otenet.gr; epίmevίa@hol.gr; epί mevrί @otenet.gr; zanteccί @otenet.gr; ί Ι ίch- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: GRAFEIOOEYAGKYRAS Αποστολή: Πέµπτη, 15 Ιανουαρίου 2015 4:21 µµ Προς: ir@sev.org.gr; ί ηfο@sbbe.gr; ex@seve.gr; keeuhcci@otenet.gr; pse@otenet.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Βομβιστικές επιθέσεις και κοινωνικο-πολιτικές τάσεις στην Σοσρκία

Βομβιστικές επιθέσεις και κοινωνικο-πολιτικές τάσεις στην Σοσρκία 19 Ιαλνπαξίνπ 2016 www.geostrategy.gr Βομβιστικές επιθέσεις και κοινωνικο-πολιτικές τάσεις στην Σοσρκία Σνπ Χξήζηνπ Μελάγηα Η Σνπξθία ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ ρσξώλ-ζηόρσλ ηνπ Ιζιακηθνύ Κξάηνπο, ελώ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ Φεβρουάριοσ 2014 Παρακαλοφμε ςε περίπτωςθ αναδθμοςίευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, Αύγουστος 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, Αύγουστος 2010 Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Γραφείο Οικονοµικώ ν & Εµπορικών Υποθέσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, Αύγουστος 2010 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσίευσε η τουρκική

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ 174 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ 174 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 174 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ του Κων/νου Στ. Δεριζιώτη ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΣΟ ΣΟΒΑΡΑ «ΠΑΙΡΝΟΥΝ» ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μέχρι το 2023 προγραμματίζουν οι Τούρκοι τον Τουρισμό τους Ογδόντα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλα Έργα ζηην Ελλάδα

Μεγάλα Έργα ζηην Ελλάδα 8ος Καηάλογος με ηα Μεγάλα Έργα ζηην Ελλάδα Updated ζκδοςθ Ιανουάριοσ 2015 (01.01.2015) Σο παρουςιάηει 8 οσ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΕ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Updated Ζκδοςθ Ιανουάριοσ 2015 Editorial Κακϊσ αλλάηει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών ΓΔΝΙΚΑ Οικοςφςτθμα: Σφςτθμα ςε μια περιοχι ςτθν οποία ςυνυπάρχουν ςε ιςορροπία/αρμονία οι

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων και θ πολφνεκρθ διαμάχθ τουσ. Ποιοι είναι οι Σουνίτεσ και ποιοι οι Σιίτεσ. Ποιο δόγμα ακολουκοφν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Χαρτογραφία και Γ.Σ.Π.

Ψηφιακή Χαρτογραφία και Γ.Σ.Π. Ψηφιακή Χαρτογραφία και Γ.Σ.Π. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΓΓΕΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2014

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2014 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2014 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2014 CPI 2014 Βαθμολογεί και κατατάσσει 175 χώρες και περιοχές ανά τον κόσμο σχετικά με την αντίληψη που υπάρχει για το επίπεδο διαφθοράς στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ

Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ www.halalfood.gr Εάν είςτε ιδθ πιςτοποιθμζνοι Halal ηθτιςτε μασ τον τιμοκατάλογο για τθν ςυμμετοχι ςασ ςτο HalalFood. Προβλζπεται ειδικόσ τιμοκατάλογοσ για πελάτεσ τθσ Halal Certification

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ 2014

ΑΝΑΛΤΗ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ 2014 ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ 2014 Φεβρουάριοσ 2015 Παρακαλοφμε

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΕΡΙΧΕΙΕΙΝ ΣΤΘΝ ΤΟΥΚΙΑ

ΟΔΘΓΟΣ ΕΡΙΧΕΙΕΙΝ ΣΤΘΝ ΤΟΥΚΙΑ ΡΕΣΒΕΙΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΘΝ ΑΓΚΥΑ ΓΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΡΟΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ ΟΔΘΓΟΣ ΕΡΙΧΕΙΕΙΝ ΣΤΘΝ ΤΟΥΚΙΑ Νοζμβριοσ 2013 Παρακαλοφμε ςε περίπτωςθ αναδθμοςίευςθσ να αναφζρεται θ πθγι. 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 2 ΤΣΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10.

ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10. ΧΟΛΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2011 29/12/2011 MERIT Securities S.A., Research & Analysis Department 3 Souri str., 105 57, Tel: 210.36 71 800, Fax: 210.36 71 830, E-mail: analysisdept@merit.gr

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ENI SOUTH IN A/A ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ/ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν 1 Περιοχζσ καινοτομίασ, κφριοσ ςκοπόσ των οποίων είναι να ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ. Μζςα από ζνα δυναμικό και καινοτόμο μίγμα πολιτικϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

H Ιζπαηλινή αγοπά ελαιολάδος & επιηπαπέζιων ελιών

H Ιζπαηλινή αγοπά ελαιολάδος & επιηπαπέζιων ελιών ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΕΛ ΑΒΙΒ Γραφείο Οικονομικϊν & Εμπορικϊν Υποκζςεων 3 Daniel Frisch Str., 11th floor, 64731 Tel Aviv Τθλ : +972-3-605.52.99 Φαξ :+972-3-605.52.96 E-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr H Ιζπαηλινή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα