Η ΛΤΓΕΡΗ ΚΑΙ Ο ΦΑΡΟ . Λεξεις κλειδια ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ. Πώς να αναγνωρίσετε μια λυγερη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΛΤΓΕΡΗ ΚΑΙ Ο ΦΑΡΟ E-MAIL. Λεξεις κλειδια ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ. Πώς να αναγνωρίσετε μια λυγερη:"

Transcript

1 ΤΠΟΓΛΩ ΙΟ #67 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Η ΛΤΓΕΡΗ ΚΑΙ Ο ΦΑΡΟ Η Δημοτικό πούηςη εύναι γεμϊτη από τραγούδια για το Χϊρο. Ο αρχαύοσ Χϊρων όταν ο μυθικόσ βαρκϊρησ που περνούςε τουσ νεκρούσ από την Αχερουςύα Λύμνη. Αυτόσ ενϋπνευςε το Λουκιανό τον Σαμοςατϋα να γρϊψει τον Νεκρικό διϊλογο του Μϋνιππου και Χϊροντοσ. Το όνομα Χϊροσ κατϊ την παρϊδοςη εύναι ευφημιςμόσ, «Κακϊ τον λϋνε Χϊρο γιατύ χϊρεσ δεν κϊνει». Ματαύα τον παρακαλεύ η μανούλα του Μήλ πάξεο κάλαηο κέ παηδηά θη' άδίξθηα κ' άδεξθάδαηο, Μήλ πάξεο πξσηαληξόγπλα, πξσηνζηεθαλσκέλα. άηεγθηνο εθείλνο άπαληα: Οπνπ 'βξσ ηξεηο, πέξλσ ηνύο δπν. θη' όπ εβξσ δπν ηνλ έλα, Κη' όπσβξσ θ' ελα κνλαρό, θ' έθείλνλε ηνλ πέξλσ." Passow A - Popularia Carmina 21 Οι λυγερϋσ χαύρουν μεγϊλησ εκτιμόςεωσ ςε όλεσ τισ περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ ο πρόωροσ θϊνατοσ τουσ ενϋπνευςε διϊφορα δημοτικϊ τραγούδια. Η ςυλλογό του Passow περιϋχει 31 χαροντεια τραγούδια των οπούων τα 15 αφορούν λυγερϋσ πϊςησ φύςεωσ. Ένα πανϋμορφο Κυπριακό τραγούιν με την εξαύςια φωνό του Μ. Ττερλικκϊ μϊζεψα, ςχολύαςα, αποκρυπτογρϊφηςα και το παραδύδω προσ τϋρψιν του φιλόμουςου κοινού. Άρησ Knight, Death and the Devil (1513)Albrecht Duerer, : Πώς να αναγνωρίσετε μια λυγερη: Τ' αγαπημϋνα φαύνουνται που την παρπατηςιϊν τουσ Τζ' απού το ςούςμαν των ςιερκών τζ' απου το λύιςμαν τουσ. Κυπριακόν Τραγούιν Πώς να αναγνωρίσετε το Χαρο Κϊντε ϋνα ταξύδι με πούλμαν ςτη Βολιβύα: Θα δήτε το Χάρο με τά μάτια σας. Το ενδιαφέρον είναι να μην αναγνωρίσει ΕΣΑΣ ο Χάρος. Λεξεις κλειδια Ποιηση, Δημοτικο Τραγουδι, Κυπριακο Ιδίωμα, Εθνική παράδοση, Χαρος, Λυγερη

2 Σο ποίημα Σην Κππξηαθό Ιδίσκα Απόδοση την ομιλουμένη από Άρη τουγιαννίδη Η Λυερή τζ' ο Φάρος Πνπ δύζελ σο αλαηνιήλ ηδ' απνύ βνξξάλ σο λόηνλ ηδ' απνύ ηα πέξαηα ηεο γεο ηνλ θόζκνλ πξνζθαιώ ηνλ. Γώζηε κνπ ιιίελ αθξόαζηλ γηα λα ζαο ηξανπδήζσ ηδ' νύιινπο ζαο κηάινπο ηδαη κηηζνύο ελλά ζαο θιακνπξίζσ. Μηα ιπεξή κηα όκνξθε πάαηλλελ ζην πεξβόιηλ ηδ' εζύλαελ ηξαληάθπιια ηδ' έθακλελ ηα ζεξβόιηλ. Ο ράξνο ηελ αληάκσζελ ζην δξόκνλ ηδαη ηεο ιέεη: - Ώξα θαιή ζνπ ιπεξή ηδαη θόξε παηλεκέλε. - Καιώο ηνλ ηδαη ηνλ ράξνληαλ ζηνλ καύξνλ θαβαιιάξελ πνπ βξέζεθελ ζηελ ζηξάηαλ κνπ έλ ελ θαιόλ ζεκάηλ. - Τξάβα ην θόξε ιπεξή η αππάριν λα ποδρώζει ζηνλ ιάθθνλ ηξάβα πόηηζ' ην ηδαη πξίρνπ λα λπθηώζεη. - Ελ κ' έκαζελ ε κάλα κνπ θηελά λα βαϊλίζω ηελ πξνίθαλ κνπ κεξόλπρηα έζεη κε ηδαη πλουμίζω. -Έλαλ καληήιηλ θέληα κνπ ζην ζηήζνο κνπ λ' απιώζσ ηδαη πόζα θάκλ' ν θόπνο ζνπ εγηώ λα ζε πθηεξώζσ. - Ελ έρω ράξνληα ηδαηξόλ καληήιηλ λα θεληήζω ε κάλα κνπ κε θαξηεξά έζζω κνπ λα γπξίζσ. Τνλ πάηζον ηεο ηνλ έδσθελ πνλεί ηελ ηδεθαιήλ ηεο ηδ' ε κάλα κεζ' ζηα θιάκαηα ηεο θόξεο ηεο ιαιεί ηεο: - Κέληα ηνπ θόξε θέληα ηνπ πέρκιμον ηδαη ρνξηάζεη βάξηνπ ηελ καπξνζάιαζζαλ κε ην θαξαβνζηάζηλ. Κέληα ηελ γελ κε ηα δεληξά, ηνλ νπξαλόλ κε η' άζηξε ηνπο θάκπνπο ηδαη ηνπο πνηακνύο ηα όξε ηδαη ηα δάζε. Τδαηξόλ ν ράξνο ελ δηά, ζηελ κάλαλ ηνπ ηελ παίξλεη ιαιεί ηεο: - Μάλα κνπ θαιή, κάλα κνπ παηλεκέλε, ζηξώλλε ηξαπέδηλ λα δεηπλά θξεββάηηλ λα ηδνηκάηαη, ε ιπεξή πνπ ζνύθεξα ηδ' έκελαλ λα ηηπκάηαη. - Γηέ κνπ, κελ παίξλεηο όκνξθεο,γηέ κνπ ηεο ληέο κελ παίξλεηο κελ παίξλεηο ηα κηηζηά κσξάηδαη κάλεο θαξκαθώλλεηο. - Να κελ παίξλω ηεο όκνξθεο, ηεο ληεο λα ηεο ιππνύκαη, λα κελ παίξλσ κηηζηά κσξά ράξνληαο ελ ιννύκαη. υλλογέας και Σραγουδιστής: Μιχάλης Στερλικκάς Η Λπγεξή θαη ν Χάξνο Από ηε δύζε σο αλαηνιή θαη από ην βνξξηά σο ην λόην Καη από ηά πέξαηα ηεο γεο πξνζθαιώ ηνλ θόζκν. Γώζηε κνπ ιίγε αθξόαζε γηα λα ζαο ηξαγνπδήζσ θη' νινπο ζαο, κεγάινπο θαη κηθξνύο λά ζαο θιαςνπξίζσ. Μηα ιπγεξή κηα όκνξθε πάγαηλε ζην πεξβόιη θ' εζύλαδε ηξηαληάθπιια θαη ηα έθακλε ηα δεκάηη. Ο Χάξνο ηελ αληάκσζε ζην δξόκν θαη ηεο ιέεη: - Ώξα θαιή ζνπ ιπγεξή θαη θόξε παηλεκέλε. - Καιώο ηνλ ηνλ Χάξνληα θαβαιάξε ζηνλ καύξν Τν νηη βξέζεθαλ ζηελ ζηξάηαλ κνπ δελ είλαη θαιό ζεκάδη. - Τξάβα ην θόξε ιπγεξή η αινγν λα μεϊδξώζεη ζηνλ ιάθθνλ ηξάβα πόηηζ' ην θαη πξηλ λα λπθηώζεη. - Δελ κ' έκαζε ε κάλα κνπ ηα δώα λα θξνληίδω Με ερεη επη κεξόλπρηα λα ζηνιίδσ ηελ πξνίθαλ κνπ. -Έλα καληήιη θέληα κνπ ζην ζηήζνο κνπ λ' απιώζσ θαη πόζα θάλεη ν θόπνο ζνπ εγώ λα ζε πιεξώζσ. - Δελ έρω ράξνληα θαηξό καληήιη λα θεληήζω ε κάλα κνπ κε θαξηεξά λα γπξίζσ πίζσ ζην ζπίηη καο. Έλα ραζηνύθη ηεο έδσζε θαη πόλεζε ην θεθάιη ηεο Κη' ε κάλα κεο' ζηα θιάκαηα ιέεη ηεο θόξεο ηεο: - Κέληα ηνπ θόξε θέληα ηνπ θαη ίζωο λα ρνξηάζεη Βάιε ηνπ ηελ Μαύξε Θάιαζζαλ κε ην θαξαβνζηάζη. Κέληα ηελ γε κε ηα δέληξα, ηνλ νπξαλώλ κε η' άζηξα ηνπο θάκπνπο θαη ηνπο πνηακνύο ηα όξε θαη ηα δάζε. Καηξόλ δελ ηεο δίλεη ν Χάξνο, ζηελ κάλα ηνπ ηελ παίξλεη Τεο ιέεη: - Μάλα κνπ θαιή, κάλα κνπ παηλεκέλε, ζηξώλε ηεο ηξαπέδη λα δεηπλά, θξεβάηη λα θνηκάηαη, ζηε ιπγεξή πνπ ζνύ θεξα θη' εκέλα λα ζπκάηαη. - Γηέ κνπ, κελ παίξλεηο όκνξθεο, γηέ κνπ ηηο λέεο κελ παίξλεηο κελ παίξλεηο ηα κηθξά κσξά θαη κάλεο θαξκαθώλεηο. - Αλ δελ παίξλω ηηο όκνξθεο, θαη αλ ηηο λέεο ιππνύκαη, Αλ δελ παίξλσ θαη κηθξά κσξά Χάξνληαο δελ ινγίδνκαη.

3 ΤΠΟΓΛΩΙΟ #67 ΦΟΛΙΑ Γλωσσάρι ΣΙΟ #65 Αππάξη = άινγν. Από ην αξρ ειι ίππνο> ηππάξηνλ > αππαξηνλ > αππάξη Μηηζόο = κηθξόο από ην αξρ ειι κηθθόο, δσξηθόο ηύπνο ηνπ κηθξόο Σεξβόιη= ρεξνβόιη από ην ρέξη, ρέξα. δειαδή δεκάηη. Η αξραία δξαρκή. Σεκάδη= εδώ κε ηελ έλλνηα νησλόο, Γηνζεκεία. Σηξάηα= δξόκνο από ην ιαηηληθό via strata: ζηξσκέλνο δξόκνο. Πνδξώζεη = από-ηδξώζεη. Τν από ερεη ζηεξεηηθό ραξαθηήξα. Γει. λα ζηακαηήζεη λα είλαη ηδξσκέλν. Σπλήζσο ρξεζηκνπνηνύκε ην πξόζεκα με: μετδξώζεη. Πβι. θξεη ηδ μέπαππαο, απνδηάθνο: απνζρεκαηηζκέλνο παππάο ή δηάθνο. Βατιηδσ: πξνζέρσ επηηεξώ θξνληίδσ από ην Λαη. Βατνπινπο (παηδαγσγόο, επηζηάηεο, επίηξνπνο) Βάηινο. Τν Θειπθό βαηνύια εθιύζεθε σο ππνθνξηζηηθό ελόο αλύπαξθηνπ «βάγηα». Βάγηα ζεκαίλεη ηξνθόο, βξεθνθόκνο, παηδαγσγόο θαη γεληθόηεξα δνύια, παξαθόξε, ππεξέηξηα. Λέμε πνπ απαληάηαη ζπρλά ζην Μεζαησληθό Γεκνηηθό Τξαγνύδη. Πινπκίδσ : βάδσ πινπκηά, ζηνιίδσ. Από ην Λαηηληθό plumus = θηεξό. Δζζσ = Τν αξρ. ειι. εζσ = κέζα. Δλλνεί εζσ ηεο νηθίαο κνπ, νίθαδε. (πβι ην ζεκεξηλό «ζ εκαο», ην αηγππηηώηηθν θνληά ζαο, θαη ην Γαιιηθό chez-nous). Πάηζνο = ν θλ. κπάηζνο από ην Ιηαιηθό pazzo = ηξειόο, καληαθόο, παζηαζκέλνο (αληηδάλεην από ην Διιεληθό πάζνο) βι. VELI. Οη Pazzi ήηαλ κεγάιε Φισξεληηαλή νηθνγέλεηα θαη ν Χάξεο Πάηζεο έθδνηεο, ε Σπύξνπ Πάηζε γλσζηόο δξόκνο. Τν πάηζνο έγηλε κπάηζνο από παξάθνπζκα ηεο θξάζεο ζα ζνπ δώζσ έλαλ πάηζν, έλα βίαην ξάπηζκα. Πνπ ην άθνπγαλ έλα λπαηζν> κπάηζν Η πξνθνξά πάηζνο (θππξηαθή) είλαη πην θνληά ζηελ εηπκνινγία πνπ δίλσ εγώ. (Ο Γ. Μπακπηληώηεο ην εηπκνινγεί από ηα θνπηζνβιάρηθα! Μπάηζνπο ξίρλνπλ παληνύ θαη νη θνπηζόβιαρνη είλαη ζη Άγξαθα). Πξνθαλώο, αθνύ ην πάηζνο ήηαλ επίζεην, ε θξάζε ήηαλ «πάηζνο θόιαθνο», δειαδή βίαην ξάπηζκα. Ο ζπζρεηηζκόο ηεο ιέμεο κε ηνλ αζηπθύιαθα θαη ρσξνθύιαθα πξνέξρεηαη από ηελ έλλνηα «βίαηνο» ηνπ pazzo. Χσξίο βεβαία απηό λα ζεκαίλεη όηη αγλννύζαλ ηα ραζηνύθηα. Πέξθηκνλ= Από ην ηνπξθηθό belki ίζσο, κπαο, πηζαλόλ. Τηπκνπκαη= ηηπκνύκαη <ηζπκνπκαη < εληζπκνύκαη< ελζπκνπκαη Λννύκαη= ινγίδνκαη, κε ζεσξνύλ ζα ιέγακε ζηελ πεξίπησζε απηή. Τη ζόη, ηη είδνπο Χάξνο ζα ήκνπλ;

4 2012 ΤΠΟΓΛΩΙΟ #67 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ ΑΝΑΥΟΡΕ VELI - Vocabolario Etimologico di Lingua Italiana 171 Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΣΗ - ΛΕΞΙΚΟ ΣΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ -ΚΕΝΣΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, Ι. ΣΑΜΑΣΑΚΟ - ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΗ ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΗ - ΥΟΙΝΙΞ Ν. ΑΝΔΡΙΩΣΗ - ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΣΗ ΚΟΙΝΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΙΔ. Μ.ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΙΔΗ ΡΟΗ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΤ - ΣΟ ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΙΔΙΩΜΑ - ΙΩΛΚΟ Xxx A. Passw - Popularia Carmina Video κε ην ηξαγνύδη Τξαγνπδάεη ν Μηράιεο Τηεξιηθθάο Γηεύζπλζε ει. Ταρπδξνκείνπ

5

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο από ηελ άθξε ησλ αθξώ θαηεθνξάεη ζην Σαίλαξν Φσηηά 'λαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Λνηπφλ, παίδεο, ζα μεγεζψ απ ηελ αξρή: Γελ έρσ φλνκα. Καη δελ πξφθεηηαη λα κάζεηε πνηα είκαη φρη φηη αλ κάζεηε ζα πάζεηε ηελ πιάθα ζαο, δηφηη πξνο ην παξφλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ (Ζ θαηαγξαθή ηνπο πξέπεη λα έγηλε ζε δπν δόζεηο: ην 1958 θαη θάπνηεο άιιεο ίζσο νη ιηγόηεξεο ην 1963. Ρν δηπιό γξάκκα ch πνπ αθνύγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο καιρός ηης δοκιμαζίας. «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο

Ο καιρός ηης δοκιμαζίας. «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο Ο καιρός ηης δοκιμαζίας «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο «κηα γξακκή λα ζε ρσξίδεη, ηε δσή καο πνηνο ραιά θαη πνηνο ηε ρηίδεη;» «Μηθξή παηξίδα [ ] Ωο πόηε ζα ζαη έδεζκα ησλ ρξπζνθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάζεκα: Δλληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε η' αλνηρηά ραξηηά θαη ζηα βηβιία Κηόιαο θπζνύζε ριηαξό αεξάθη Με ηζηγγάλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΤΓΟΜΑ ΣΘΙ ΣΡΟΛΑΥΣΟΜ

ΣΡΤΓΟΜΑ ΣΘΙ ΣΡΟΛΑΥΣΟΜ Είλαη κεηθηόο, νκαδηθόο ρνξόο. Τν όλνκά ηνπ πξνέξρεηαη από ηε ιέμε ρεξξνίαλα, δηόηη εηθάδεηαη όηη επηλνήζεθε ή ρνξεπόηαλ αξρηθά ζ απηή ηελ πεξηνρή. Ο ρνξόο έρεη ζπλνιηθά 21 βήκαηα, ηα νπνία αλ εμαηξέζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ.

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ. ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ Σα ηξαγνχδηα ζηίρνη, ζπληειεζηέο θαη πιεξνθνξίεο Μοσζική έγραυε η Ζηνοβία Αρβανιηίδη

Διαβάστε περισσότερα

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ.

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Φηάλνληαο ζην θηήκα ζηελ Δπαλνκή θαηαιαβαίλεηο ακέζσο γηαηί ην νηλνπνηείν βξαβεύεηαη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόηχοι του δημοτικού τραγουδιού στη μοντέρνα ποίηση

Οι απόηχοι του δημοτικού τραγουδιού στη μοντέρνα ποίηση ΤΝΓΔΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΩΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΕΑΝ ΝΣ ΑΡΚ, 2 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΑΝΘΟΤΛΑ ΓΑΝΗΖΛ ΓΡ. ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ -ΤΓΓΡΑΦΔΑ- ΚΡΗΣΗΚΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Οι απόηχοι του δημοτικού τραγουδιού στη μοντέρνα ποίηση Σν δεκνηηθφ ηξαγνχδη

Διαβάστε περισσότερα

Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή.

Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή. Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή. 2 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας Φεζηηβάι... γηαηί ζέινπκε λα κνηξαζηνύκε ηηο ηδέεο καο, θαη λα πάξνπκε θαηλνύξγηεο, λα πεξάζνπκε από ηα ιόγηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/03/2015 Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σκοινιά μου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη»

«Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη» «Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη» Όηαλ αλαθνηλώζεθε ε δηεμαγσγή ηνπ ΗΔ Σπκπνζίνπ Αξραίαο Κππξηαθήο Γξακκαηείαο, νη καζεηέο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ. 1. Ίζσο

1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ. 1. Ίζσο 1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ 1. Ίζσο αλ εμαηξέζνπκε ηνπο Αλαρσξεηέο λα 'καη ν ηειεπηαίνο παίθηεο πνπ αζθεί ηα δηθαηώκαηά ηνπ νίεζε ηη πάεη λα πεη θέξδνο δελ θαηαιαβαίλσ έλαο Παλζέιελνο πνπ δσγξαθίδεη ελώ δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα