ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί ου με ΜΦΠΑΔ Τροποποίηση της υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/ (ΦΕΚ Β 400/ ) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα: «Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέ λους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγω γής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθ μούς Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λει τουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τανά γρας Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, κατά τις Κυ ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με αμοιβή για το προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κ.Μ. της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για το έτος Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελε στικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί ου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Δ1 (1) Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ. O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/ τ.α / ). 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.α / ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/ τ.α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής και 4127/2013» και του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α / ) «Αναδιάρθρωση της Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α / ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουρ γίας χώρου παραστάσεων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α / ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλ λες διατάξεις», του άρθρου 49 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/τ.Α / ) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις». 3. Την αριθ / υπουργική απόφαση «Κα θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 3057/τ.Β /3057/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ /ΙΑ/ κοινή υπουρ γική απόφαση (ΦΕΚ 756/Β / ). 4. Την αριθ /ΙΑ/ υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β / ). 5. Την με αριθμ. 716/ απόφαση του Δήμου Ρεθύμνης. 6. Την από αίτηση της ενδιαφερόμενης. 7. Την με αριθμ. ΔΑ/54108/ απόφαση διατύ πωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ. 8. Τις διατάξεις της με αριθ. Υ100/ από φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» (ΦΕΚ 299/τ.Β / ), αποφασίζουμε: Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην ΨΥΛ ΛΑΚΗ ΑΝΝΑ, άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου συστεγαζόμενου με τη ΜΦΠΑΔ ιδιοκτησίας της, «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας δύο (22) νηπίων.

2 21712 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΥΛΛΑΚΗ ΑΝΝΑ». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Απ. Απο στολάκη 52 του Δήμου Ρεθύμνης, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΟΠΑΙΘ την Ψυλλάκη Άννα. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 19 Αυγούστου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ F Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/1219/ (2) Τροποποίηση της υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/ (ΦΕΚ Β 400/ ) υπουργικής από φασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα: «Κα τανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυ ξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98/ ). 2. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α 167/ ). 3. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 20/ ) και το Π.δ. 54/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 83/ ). 4. Το άρθρο 20 του Νόμου 2446/1996 «Περί επιβολής τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγω γή Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ Α 276/ ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ Α 70/ ) 5. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/ ). 6. Την υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/ Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιο χών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ Β 400/ ). 7. Την υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.7042/ υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της υπουρ γικής απόφασης με αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/ με θέμα: «Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παρα γωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ Β 400/ )» (ΦΕΚ Β 1154/ ). 8. Το υπ αριθ /19860/ (ΑΠ ΥΠΑΠΕΝ: / ) έγγραφο της Περιφέρειας Πελοπον νήσου, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/ υπουργικής απόφασης με θέμα: «Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομη χανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ Β 400/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/ οικ.7042/ υπουργική απόφαση, ως εξής: «2. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συστήνο νται και συγκροτούνται δύο Επιτροπές Ελέγχου Έργων, μία στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και μία στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Η κάθε Επιτροπή Ελέγχου Έργων απαρτίζεται από: α) Έναν τεχνικό της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του. β) Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) της οικείας Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του. γ) Έναν εκπρόσωπο της οικείας Αποκεντρωμένης Δι οίκησης, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή Διοι κητικού/οικονομικού, πτυχιούχο Νομικής ή Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του. Οι παραπάνω εκπρόσωποι ορίζονται από τους φορείς με τους αναπληρωτές τους». Άρθρο 2 1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/ οικ.2284/ υπουργική απόφαση με θέμα: «Κα τανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύμα τος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ Β 400/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 18 Αυγούστου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ F Αριθμ. 5803/ (3) Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας. Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α / 2006) και ιδίως της περίπτωσης θ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 7. β) Του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/ Α /2007) και ιδίως του άρθρου 36. γ) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α /2010) και ιδίως των άρθρων 1,6 και 280.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι κών» (ΦΕΚ 93 Α ). ε) Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.4, εδάφιο γ.γ. του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί κησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/Α / ). στ) Την πράξη 4 της του Υπουργικού Συμ βουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμμα τέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α ). 2. Το αριθμ / έγγραφο του Δήμου Τα νάγρας, με συνημμένη την αριθμ. 220/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας. 3. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει θα κα λυφθεί από τις αντίστοιχες σχετικές πιστώσεις του Κ.Α με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» συνολικού ποσού ,00 του προϋπο λογισμού του Δήμου Τανάγρας για το οικονομικό έτος Ανάλογη δαπάνη θα καλυφθεί για επόμενα έτη από τις αντίστοιχες σχετικές πιστώσεις του ίδιου κωδικού του προϋπολογισμού του Δήμου, αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ ρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας. Β. Το προσωπικό των ανωτέρω υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας θα μπορεί να απασχολείται όλες τις ημέρες του μήνα (όταν κριθεί απαραίτητο) με την μεσολάβη ση βέβαια των νομίμων υπηρεσιών ανάπαυσης και το καθημερινό ωράριο εργασίας θα μπορεί να πραγματο ποιείται οποτεδήποτε μέσα στο εικοσιτετράωρο όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα είναι οι κάτωθι: ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ αρ. ατόμων 3 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ αρ. ατόμων 6 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λαμία, 19 Αυγούστου 2015 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ F Αριθμ (4) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με αμοιβή για το προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κ.Μ. της Περιφερει ακής Ενότητας Ημαθίας για το έτος Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 159, 161 και 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, Μονιμοποίηση Συμβασιούχων Αορίστου Χρόνου και άλ λες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/ (ΦΕΚ 226/τ.Α ). 4. Το Π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α / ). 5. Η υπ αριθμ /2015 (ΦΕΚ 1084 Β ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε δονίας Θράκης. 6. Την υπ αριθ (9980) (ΦΕΚ 3129/τ.Β / απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,α ποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕ ΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύν σεων,διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περι φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 7. Την υπ αριθμ. 2/37190/0026/ (ΦΕΚ 915/ τ.β / ) απόφαση καθορισμού δικαιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία. 8. Το γεγονός ότι στον Κ.Α.Ε του προϋπολογι σμού εξόδων του 2015 της Π.Ε. Ημαθίας, έχουν εγγρα φεί αντίστοιχα πιστώσεις ύψους 2.012,00 ευρώ και έχει γίνει η ανάληψη της υποχρέωσης με την υπ αριθμ (1633) ΑΔΑ:Ψ4ΦΙ7ΛΛ ΩΒΨ απόφαση ανάληψης και η δαπάνη που θα προκληθεί ανέρχεται σε 1.967,85 ευρώ συνολικά για το έτος 2015, αποφασίζουμε: 1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή εργασία των πέντε (5) Εποπτών Δημόσιας Υγείας του τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνι κής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και καθιερώνουμε αυτήν με αμοιβή για την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών. 2. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες των εργασί μων καθώς και Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το ανωτέρω προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ημα θίας για το έτος 2015 και συγκεκριμένα έως και καθιερώνουμε αυτήν με αμοιβή για την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών (Πραγματοποίηση νυ κτερινών Υγειονομικών ελέγχων σε καταστήματα υγει ονομικού ενδιαφέροντος το οποία λειτουργούν κατά τις απογευματινές και βραδινές μόνον ώρες καθώς και Σαββατοκύριακα και Αργίες καθώς και πραγματοποί ηση ηχομετρήσεων, παρακολούθηση του προγράμμα τος καταπολέμησης των κουνουπιών στην Π.Ε. Ημαθίας, έλεγχοι σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος για τον έλεγχο της εφαρμογής του νόμου σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος). Ορίζουμε ότι: α) Ο αριθμός των Εποπτών Δημόσιας Υγείας του τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου προσωπικού της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημα θίας που θα απασχοληθεί υπερωριακά είναι πέντε (5) υπάλληλοι και το σύνολο των ωρών που εγκρίνουμε για τους ανωτέρω πέντε υπαλλήλους είναι 456 ώρες. β) Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης για τις βρα δινές ώρες των εργασίμων καθώς και Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, είναι κατ ανώτερο όριο είκοσι (16) ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο. Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλλήλους, θα γίνει ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον

4 21714 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προϋπολογισμό του έτους Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπε ρωριακό παρασχεθέν έργο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βέροια, 19 Αυγούστου 2015 Με εντολή Περιφερειάρχη Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΑ F Αριθμ /8141 (5) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 159, 160 και 242 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». β) Την αριθ / απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί κησης Αιγαίου με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1666/τ.Β / ). 2. Τις αριθ. οικ.98291/8937/ (ΦΕΚ 2588/τ.Β / ), αριθ /8851/ (ΦΕΚ 2683/τ.Β / ), αριθ /9701/ (ΦΕΚ 2838/τ.Β / ), αριθ /11186/ (ΦΕΚ 3204/ τ.β / ), αριθ /12113/ (ΦΕΚ 3329/ τ.β / ), αριθ /12114/ (ΦΕΚ 3329/ τ.β / ), αριθ /1387/ (ΦΕΚ 247/τ.Β / ) και την αριθ /3569/ (ΦΕΚ 586/ τ.β / ) αποφάσεις μας με τις οποίες αναθέσαμε αρμοδιότητες στους Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφε ρειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στον Εκτελεστικό Γραμματέα 4. Το γεγονός ότι η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1666/τ.Β / ) επέ φερε αλλαγές στη διοικητική δομή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 5. Την ανάγκη προσαρμογής των αποφάσεων εκχώ ρησης αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τη νέα διοικητική οργανωτική δομή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από φασης δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋ πολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποφασίζουμε: Α. Ανακαλούμε εφεξής τις αριθ. οικ.98291/8937/ (ΦΕΚ 2588/τ.Β / ), αριθ /8851/ (ΦΕΚ 2683/τ.Β / ), αριθ /9701/ (ΦΕΚ 2838/τ.Β / ), αριθ /11186/ (ΦΕΚ 3204/τ.Β / ), αριθ /12113/ (ΦΕΚ 3329/τ.Β / ), αριθ /12114/ (ΦΕΚ 3329/τ.Β / ), αριθ /1387/ (ΦΕΚ 247/τ.Β / ) και την αριθ /3569/ (ΦΕΚ 586/τ.Β / ) αποφάσεις μας με τις οποίες αναθέσαμε αρμοδιότητες στους Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στον Εκτελεστικό Γραμματέα. Β. Μεταβιβάζουμε τις κάτωθι αρμοδιότητες ως εξής: 1. Στον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Λεονταρίτη Γε ώργιο του Ευαγγέλου με ΑΔΤ ΑΕ μεταβιβάζουμε: α) Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλά δων (άρθρο 7 του Οργανισμού ΦΕΚ 1666/τ.Β / ), της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Νοτίου Αιγαίου (άρθρο 12), της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων (άρθρο 14), της Διεύθυν σης Ανάπτυξης Κυκλάδων (άρθρο 27), της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων (άρθρο 32), της Διεύθυν σης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων (άρθρο 36) της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών Κυκλάδων (άρθρο 38 παρ. 2 στοιχείο α), της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος Πολιτικής Προστα σίας Κυκλάδων (άρθρο 40 παρ. 2 στοιχείο: α) Του αυτοτελούς Τμήματος Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών, ΠΑΜ ΠΣΕΑ Κυκλάδων (άρθρο 41) και β) την αρμοδιότητα υπογραφής όλων των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών για το Νομό Κυκλάδων, όλων των συμβάσεων έργων, μελετών και προμηθειών μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ για το νομό Κυκλάδων και των αποφάσεων απευθείας ανά θεσης έργων μελετών και προμηθειών καθώς και της ακόλουθης σύμβασης αυτών μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για το νομό Κυκλάδων. 2. Στον Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Κόκκινο Χα ράλαμπο του Ανδρέα με ΑΔΤ ΑΒ μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου (άρθρο 40 παρ. 2 στοιχείο) β) και του αυτοτελούς Τμήματος Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών, ΠΑΜ ΠΣΕΑ Δωδεκανήσου (άρθρο 42). 3. Στον Αντιπεριφερειάρχη Ζαννετίδη Φιλήμονα του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΚ μεταβιβάζουμε τις αρμο διότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού Δωδεκανήσου (άρθρο 8), της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμ ματισμού Δωδεκανήσου (άρθρο 13), της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου (άρθρο 19), της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων (άρθρο 20), της Διεύθυνσης Αλιείας Δωδεκανήσου (άρθρο 21), της Διεύθυνσης Αλιείας Κυκλάδων (άρθρο 22), της Διεύ θυνσης Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου (άρθρο 23) και της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Κυκλάδων (άρθρο 24) 4. Στον Αντιπεριφερειάρχη Φλεβάρη Ιωάννη του Στέρ γιου με ΑΔΤ ΑΗ μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου (άρθρο 15) και της Διεύθυνσης Ανάπτυ ξης Δωδεκανήσου πλην αυτών του Τμήματος Εμπορίου (άρθρο 26 παρ.3α, 3γ, 3δ και 3ε). 5. Στην Αντιπεριφερειάρχη Παπαβασιλείου Μαριετού λα του Βασιλείου με ΑΔΤ ΑΖ μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες του ΤμήματοςΤουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δωδεκανήσου (άρθρο 28 παρ. 3α) και του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απα σχόλησης Κυκλάδων (άρθρο 29 παρ. 3α).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στον Αντιπεριφερειάρχη Ζωγραφίδη Ηλία του Γε ωργίου με ΑΔΤ ΑΙ μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότη τες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου (άρθρο 33) και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων (άρθρο 34). 7. Στον Αντιπεριφερειάρχη Μαργαρίτη Ιωάννη του Μιχαήλ με ΑΔΤ Τ μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότη τες που αφορούν σε θέματα αθλητισμού του Τμήμα τος Αθλητισμού Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχό λησης Δωδεκανήσου (άρθρο 28 παρ. 3β) και σε θέματα αθλητισμού του Τμήματος Αθλητισμού Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Κυκλάδων (άρθρο 29 παρ. 3β) 8. Στον Αντιπεριφερειάρχη Μπρίγγο Στυλιανό του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΙ μεταβιβάζουμε τις αρμο διότητες που αφορούν σε θέματα πολιτισμού του Τμή ματος Αθλητισμού Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τουρι σμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δωδεκανήσου (άρθρο 28 παρ. 3β) και σε θέματα πολιτισμού του Τμήματος Αθλητισμού Πολιτι σμού της Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτι σμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Κυκλάδων (άρθρο 29 παρ. 3β). 9. Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Ανανία Άγγελο του Μελέτιου με ΑΔΤ ΑΕ , μεταβιβάζουμε: α) Τις αρμοδιότητες Δια Βίου Μάθησης και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υπο στήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Διεύθυν σης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δωδεκανήσου (άρθρο 28 παρ. 3γ) και τις αρμοδιότητες Δια Βίου Μάθησης και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήρι ξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Κυκλάδων (άρθρο 29 παρ. 3γ) και β) την αρμοδιότητα υπογραφής όλων των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών του νομού Δωδεκανήσου. 10. Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Κουνάκη Παναγιώτη του Πέτρου με ΑΔΤ ΑΖ μεταβιβάζουμε τις αρ μοδιότητες του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου (άρθρο 26 παρ.3γ), και τις αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δωδε κανήσου (άρθρο 28 παρ. 3γ) καθώς και τις αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης του Τμήματος Δια Βίου Μάθη σης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Κυκλάδων (άρθρο 29 παρ. 3γ). 11. Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Καραμαρίτη Νικό λαο του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΗ445239, μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Δωδε κανήσου (άρθρο 31). 12. Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Μπάρδο Χρήστο του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΙ926037, μεταβιβάζουμε τις αρμοδι ότητες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου (άρθρο 37). 13. Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Γιασιράνη Χαρίκλεια του Εμμανουήλ με ΑΔΤ ΑΖ946616, μεταβιβάζουμε τις αρ μοδιότητες που αφορούν σε θέματα Εθελοντισμού και Πα ρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (πλην ΕΣΠΑ). 14. Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Ευστρατίου Χρήστο του Στέλιου με ΑΔΤ ΑΜ μεταβιβάζουμε: α) την αρμοδιότητα διαχείρισης των οχημάτων (αυτο κίνητα και μηχανήματα έργων) της Π.Ε. Ρόδου της Περι φέρειας Νοτίου Αιγαίου και την υπογραφή των σχετικών πράξεων όπως ενδεικτικά αναγράφονται κατωτέρω: Δελτία κίνησης και διαταγές πορείας Αποφάσεις επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών που έχουν σχέση με τη λειτουργία των οχημά των (αναλώσιμα και μη). Προμήθεια καυσίμων. Αποφάσεις διάθεσης οχημάτων. Υποβολή αιτημάτων για την παροχή έγκρισης κατ εξαίρεση οδήγησης αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού Υποβολή αιτημάτων για την κατ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων από ιδιώτες εθελοντές κατά την αντιπυρική περίοδο καθώς και για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών. Υποβολή αιτημάτων για την κατ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων από τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερει άρχες και τους Περιφερειακούς Συμβούλους. β) Την αρμοδιότητα έκδοσης εντολών μετακίνησης με υπηρεσιακά οχήματα των υπαλλήλων της Περιφέ ρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου που έχουν ειδικότητα Οδηγού, και των υπαλλήλων της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού και για τους οποίους έχει χορηγηθεί από αρμόδιο όργανο έγκριση για κατ εξαί ρεση οδήγηση οχημάτων. 15. Στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου μεταβιβάζουμε: α) Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης Κυκλά δων (άρθρο 5), της Διεύθυνσης Διοίκησης Δωδεκανήσου (άρθρο 6), της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυκλάδων (άρθρο 9), της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δωδεκα νήσου (άρθρο 10) καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου (άρθρο 39) και β) την αρμοδιότητα τοποθέτησης των υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας (άρθρο 245 παρ. 3 του Ν. 3852/2010) και την αρμοδιότητα τοποθέτησης των προϊσταμένων των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (άρθρο 245, παρ. 2 του Ν. 3852/2010). Στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναθέτουμε επίσης την αρμοδιότητα ελέγχου των εισηγήσεων των υπηρεσιών της Περιφέρειας που αφορούν στις υπό έκδοση αποφάσεις του Περιφερει άρχη, ασκούμενης αυτής δια μονογραφής (φυσικής ή ψηφιακής) επί των σχετικών σχεδίων εγγράφων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιπεριφε ρειαρχών, οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες ασκούνται από τον Περιφερειάρχη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ερμούπολη, 19 Αυγούστου 2015 Ο Περιφερειάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

6

7

8 21718 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1717 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχο λή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1798 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «Globaltraining College».... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1407 3 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 374 18 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας των Δι ευθύνσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 642 14 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 29 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέ ραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 751 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2533 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β ) «Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2032 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/ 02.09.2013 απόφασης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 14 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας και εξαίρεσης εφαρμογής πενθήμερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 5 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΝΙΜΤΣ.... 1 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1222 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στα Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 823 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23 5 2005 (ΦΕΚ 740/Β/05) απόφασης Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα