Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη"

Transcript

1 Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης návod na pou žití pro uživatele a instalatéry Instruccion del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

2 P MAJITELE VÝBKU BAXI Domníváme se, že Váš nový výrobek BAXI uspokojí všechny Vaše požadavky a potřeby. Koupě výrobku BAXI zaručuje splnění všech Vašich očekávání, tzn. dobré fungování a jednoduché racionální použití. Žádáme Vás, abyste tento návod neodkládal, ale naopak ho pozorně přečetl, protože obsahuje užitečné informace pro správnou a účinnou údržbu Vašeho kotle. Pozor: části balení (igelitové sáčky, polystyrén atd.) nmí být ponechány v dosahu dětí, jelikož mohou být případným zdrojem nebezpečí. Firma BAXI S.p.A. prohlašuje, že modely kotlů uvedené v tomto návodě jsou označeny značkou CE v souladu s požadavky následujících evropských směrnic: - Směrnice, týkající se účinnosti plynových kotlů (92/42/CEE) - Směrnice, týkající se nízkého napětí (73/23/CEE) - Směrnice, týkající se elektromagnetické kompatibility (89/336/CEE) - Směrnice, týkající se spotřebičů plynných paliv (90/396/CEE) 2

3 Obsah Pokyny pro uživatele 1. Upozornění před instalací Upozornění před uvedením do provozu Uvedení do provozu Speciální funkce Provozní kontroly Vypnutí kotle Výměna plynu Dlouhodobé nepoužívání systému. Ochrana proti zamrznutí Kontrolky - zásahy bezpečnostního systému Pokyny pro řádnou údržbu...13 Pokyny pro instalatéry 11. Všeobecná upozornění Upozornění před instalací Instalace kotle Rozměry kotle Instalace potrubí odtah spalin - sání Elektrické připojení Připojení prostorového termostatu/dálkového ovládání Způsob změny plynu Zobrazení parametrů elektronické dky na displeji kotle (funkce info ) Nastavení parametrů Regulační a bezpečnostní prvky Umístění zapalovací elektrody a kontrola plamene Kontrola parametrů spalování Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle Připojení vnější sondy Připojení externího zásobníku a pohonu trojctného ventilu Elektrické připojení k zónovému systému Čištění vodního kamene z okruhu TUV Demontáž sekundárního výměníku Čištění filtru studené vody Funkční schéma okruhů Schéma připojení konektorů Předpisy a zásady Technické údaje

4 Pokyny pro uživatele 1 Upozornění před instalací Tento kotel slouží k ohřevu vody na teplotu nižší než je teplota varu při atmosférickém tlaku. V závislosti na provedení a výkonu musí být kotel připojen na systém vytápění a vybrané modely k rozvodné síti TUV. Před samotným připojením kotle, které musí být provedeno vyškoleným technikem, je nutno vykonat následující: a) Důkladně vyčistit všechny trubky systému, aby byly odstraněny případné nečistoty. b) Zkontrolovat, zda stav seřízení kotle (druh paliva a jeho připojovací přetlak), uvedený na výrobním štítku nebo na doplňkovém výrobním štítku odpovídá místním připojovacím podmínkám. c) Provést revizi komínu dle platných ČN a předpisů. Tuto revizi provede autorizovaný kominický mistr, který vystaví osvědčení o stavu komínu a povolení k zaústění spotřebiče o odpovídajícím výkonu (pouze komínové spotřebiče). d) U kotlů v provedení s nuceným odtahem spalin turbo spotřebiče kategorie C, musí být odkouření provedeno v souladu s předpisem TPG e) Spotřebiče s odtahem spalin do komína nmějí být umístěny v místnostech, kde by mohl vzniknout podtlak vlivem sacích ventilátorů, popř. krbů. V každém případě musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro spalování dle platných norem. 2 Upozornění před uvedením do provozu První spuštění kotle musí být provedeno autorizovaným technickým servisem. Pracovníci servisu prověří, že: a) údaje na výrobním štítku odpovídají údajům napájecí sítě (elektrické, vodovodní, plynové) b) instalace odpovídá platným normám, jejichž výňatek uvádíme v technickém návodu pro instalatéry. c) bylo řádně provedeno elektrické zapojení do sítě a uzemnění. Jednotlivá autorizovaná servisní místa jsou uvedena v přiloženém seznamu. V případě, že výše uvedené není dodrženo, ztrácí záruka platnost. Před uvedením kotle do provozu odstraňte ochrannou fólii, ale nepoužívejte k tomu ostré nástroje nebo drsné materiály, které by mohly poškodit lak. 3 Uvedení kotle do provozu Pro správné spuštění postupujte následovně: Připojte kotel k elektrické síti; Otevřete plynový kohout; Stiskněte tlačítko ( ) dálkového ovládání (viz obr. 1) pro nastavení režimu provozu kotle, viz kapitola 3.2. Pozn.: nastavíte-li režim léto ( ), kotel bude v provozu pouze při odběrech TUV. V případě, že chcete nastavit požadovanou teplotu jak pro vytápění tak pro TUV, stiskněte příslušná tlačítka +/-, dle popisu v kapitole

5 Tlačítko Informace a Programování Funkce časového nastavení Nastaveni teploty TUV Nastavení pokojové teploty Aktivace Léto-Zima Pouze vytápění-vypnuto Tlačítko potvrzení Tlačítko Economy-Comfort Nastavení naprogramovaného režimu (vytápění) Ruční/Automatický/Vypnuto Režim TUV Režim vytápění Standby Průběh denního programování Režim s komfortní teplotou Režim s nízkou teplotou Průběh komunikace mezi dkou a dálkovým ovládáním Funkce s automatickým nastavením Funkce s ručním nastavením Funkce čas. nastavení v provozu Zobrazení času / informací Dny v týdnu Modulace plamene (výkon kotle) Porucha Zapálení hořáku Parametr dky Nabití baterie obrázek Význam symbolu Během provozu kotle mohou být na displeji dálkového ovládání zobrazeny 4 různé úrovně výkonu podle stupně modulace kotle, viz obr. 2. obrázek 2 5

6 3.2 Popis tlačítka (Léto Zima Pouze vytápění - Vypnuto) Stisknutím tohoto tlačítka je možné nastavit následující režimy provozu kotle: LÉTO ZIMA POUZE VYTÁPĚNÍ VYPNUTO V režimu LÉTO je na displeji zobrazen symbol V režimu ZIMA jsou na displeji zobrazeny symboly. Kotel pracuje pouze v režimu TUV, vytápění NENÍ v provozu (protizámrazová funkce je v provozu).. Kotel pracuje jak v režimu TUV, tak v režimu vytápění (protizámrazová funkce je v provozu). V režimu POUZE VYTÁPĚNÍ je na displeji zobrazen symbol. Kotel pracuje pouze v režimu vytápění (protizámrazová funkce je v provozu). Zvolíte-li režim VYPNUTO, na displeji se nezobrazuje žádný ze symbolů ( )( ). V tomto režimu je aktivní pouze protizámrazová funkce. 3.3 Popis tlačítka (Automatický - Ruční -Vypnuto) Stisknutím tohoto tlačítka lze nastavit některou z následujících funkcí týkajících se vytápění: AUTOMATICKÝ-RUČNÍ-VYPNUTO, dle následujícího popisu. AUTOMATICKY (zobrazen symbol ) Tato funkce aktivuje časové programování provozu kotle pro vytápění. Požadavek tepla závisí na nastaveném časovém programování (teplota v místnosti COMFORT nebo útlumová teplota v místnosti ). Viz kapitola 3.6, nastavení časového programování. MANUÁLNĚ (zobrazen symbol ) Tato funkce ruší časové programování a kotel funguje ve vytápění v závislosti na teplotě prostoru, kterou nastavíte pomocí tlačítek +/-. VYPNUTO (zobrazen symbol ) Je-li dálkové ovládání nastaveno na Off, na displeji je zobrazen symbol a vytápění není v provozu (protizámrazová funkce je aktivní). 3.4 Nastavení teploty v místnostech a TUV Nastavení teploty v místnostech ( ) a teploty v TUV ( ) se provádí pomocí příslušných tlačítek +/- (obrázek 1). Zapálení hořáku je zobrazeno na displeji symbolem ( ), dle popisu v kapitole 3.1 VYTÁPĚNÍ Během provozu kotle v režimu vytápění je na displeji (obrázek 1) zobrazen symbol ( ) a teplota v místnostech ( C). Během ručního nastavování teploty v místnostech je na displeji zobrazen nápis AMB. TUV Během provozu kotle v režimu výroby TUV je na displeji (obrázek 1) zobrazen symbol ( Během ručního nastavování teploty TUV je na displeji zobrazen nápis HW SP. ) a teplota v místnostech ( C). POZNÁMKA: v případě připojení zásobníku je během provozu kotle v režimu TUV na displeji zobrazen symbol ( ) a teplota v místnostech ( C) Ovládací panel umístěný v kotli se nastavuje teplota vody na výstupu do topení. Zobrazená teplota je teplota v místnos- Pokud je ovládací panel umístěn v kotli, pomocí tlačítek +/- tech. 6

7 3.5 Programování (P) NASTAVENÍ DATUMU-ČASU Stiskněte tlačítko IP: na displeji se (na pár okamžiků) zobrazí nápis P a čas začne blikat. Poznámka: Pokud ntisknete žádné tlačítko, funkce se automaticky ukončí asi po 1 minutě. pro nastavení hodin stiskněte tlačítka +/- ; stiskněte tlačítko OK pro nastavení minut stiskněte tlačítka +/- ; stiskněte tlačítko OK pro nastavení dne v týdnu Day stiskněte tlačítka +/- (1 7 odpovídají pondělí neděle); Pro ukončení nastavení DATUMU-ČASU stiskněte tlačítko IP. 3.6 Časové programování provozu v režimu vytápění Pro aktivaci časového programování režimu vytápění stiskněte tlačítko (na displeji ovládacího panelu se zobrazí symbol ). Časové programování umožňuje nastavit automatický provoz kotle pro vytápění v příslušných časových pásmech a v příslušné dny v týdnu. Nastavení provozu kotle může být pro jednotlivé dny nebo pro skupiny několika po sobě jdoucích dnů Jednotlivé dny Pro každý zvolený den jsou k dispozici 4 časová pásma (4 zapnutí a vypnutí kotle v režimu vytápění, s různými časovými programy, které se den ode dne liší), viz následující tabulka: NASTAVENÍ PŘI DODÁNÍ On 1 Of 1 On 1 Of 1 On 1 Of 1 On 1 Of 1 MONDY DAY 1 (pondělí) TUEDY DAY 2 (úterý) WEDDY DAY 3 (středa) THUDY DAY 4 (čtvrtek) 06:00 08:00 11:00 13:00 17:00 23:00 24:00 24:00 FRIDY DAY 5 (pátek) SATDY DAY 6 (sobota) SUNDY DAY 7 (neděle) Pro nastavení jednotlivého časového pásma postupujte následovně: 1) Stiskněte tlačítko IP a následně tlačítko ; 2) Zvolte den v týdnu (1 7) opakovaným stisknutím tlačítek +/- ; 3) Stiskněte tlačítko OK; 4) Na displeji se zobrazí nápis on 1 a blikající čtyři číslice času, dle následujícího zobrazení; 5) Pomocí tlačítek +/- nastavíte čas spuštění kotle; 6) Stiskněte tlačítko OK; 7) Na displeji se zobrazí nápis of 1 a blikající čtyři číslice času; 8) Pomocí tlačítek +/- nastavíte čas vypnutí kotle; 9) Stiskněte tlačítko OK; 10) Další tři časová pásma nastavíte zopakováním operací od bodu 4; 11) Pro ukončení této funkce stiskněte tlačítko IP; 7

8 Programování VYTÁPĚNÍ NASTAVENÉ ČASOVÉ PÁSMO 09:00 12:00 Den v týdnu PONDĚLÍ Poznámka: V případě, že je nastaven stejný čas spuštění on jako čas vypnutí of, časové pásmo je zrušeno a programování přejde k následujícímu pásmu. (př. on1=09:00 of1=09:00 program přkočí časové pásmo 1 a pokračuje v on2 ) Skupiny dnů Tato funkce umožňuje programování 4 časových pásem spuštění a vypnutí kotle společných pro více dnů nebo celý týden (viz následující souhrnná tabulka). Pro nastavení jednotlivého časového pásma postupujte následovně: 1) Stiskněte tlačítko IP a následně tlačítko ; 2) Zvolte SKUPINU dnů opakovaným stisknutím tlačítek +/- ; 3) Stiskněte tlačítko OK; 4) Opakujte kroky uvedené v bodech 4-10 v kapitole Souhrnná tabulka možných skupin dnů NASTAVENÍ Z VÝBY Skupina MO-FR MO-FR DAY Od pondělí do pátku Viz tabulka kapitoly Skupina SA-SU SA-SO DAY 6 7 Sobota a neděle 07:00 23:00 Skupina MO-SA MO-SA DAY Od pondělí do soboty Viz tabulka kapitoly Skupina MO-SU MO-SU DAY Všechny dny v týdnu Viz tabulka kapitoly

9 3.7 Časové programování provozu v režimu TUV (pouze pro kotle připojené k externímu zásobníku) Tato funkce umožňuje časové programování 4 pásem provozu kotle v režimu TUV během týdne (programovaná pásma jsou stejná pro všechny dny v týdnu). Pro nastavení časového programu v režimu TUV postupujte následovně: 1) Stiskněte tlačítko IP a následně tlačítko, aby bylo možné programovat (topení a TUV); 2) Zvolte program pro TUV HW PR pomocí tlačítek +/- ; 3) Stiskněte tlačítko OK 4) Pro nastavení časových pásem kde aktivujete provoz v režimu TUV, opakujte pokyny v bodech 4-10 v kapitole3.6.1(nastavení z výroby 06:00-23:00). DŮLEŽITÉ: pro aktivaci týdenního programování je nutné, aby instalatér nastavil parametr HW PR = 2, viz kapitola Programování režimu TUV NASTAVENÉ ČASOVÉ PÁSMO 09:00 12:00 Dny v týdnu 4 Speciální funkce 4.1 Funkce ECONOMY - COMFORT Účelem této funkce je nastavit dvě různé hodnoty teploty v místnostech: Economy/Comfort. Pro usnadnění doporučujeme nastavit teplotu ECONOMY na nižší hodnotu než je teplota COMFORT. Pro nastavení požadované teploty v místnosti stiskněte tlačítko : nápis ECONM označuje nastavenou útlumovou teplotu prostoru: na displeji je zobrazen symbol ; nápis COMFR označuje nastavenou maximální teplotu prostoru: na displeji je zobrazen symbol ; Pokud chcete přechodně změnit teplotu prostoru, stiskněte tlačítka +/- nebo viz kapitola 4.3. Tato funkce může být ruční nebo automatická dle následujícího popisu: 9

10 AUTOMATICKÝ PVOZ (symbol zobrazený na displeji ) Nastavená teplota prostoru závisí na časovém pásmu (kapitola 3.6). V rámci časového pásma je teplota prostoru má hodnotu COMFORT, mimo tento časový úsek má teplota prostoru hodnotu ECONOMY. Stisknutím tlačítka je možné přechodně měnit teplotu prostoru (z COMFORT na ECONOMY a opačně) až do následující výměny nastaveného časového pásma. RUČNÍ PVOZ (symbol zobrazený na displeji ) Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka nastavíte kotel na ruční provoz. je možné měnit teplotu prostoru (z ECONOMY na COMFORT a opačně) až do následujícího stisknutí tlačítka. 4.2 Funkce sprcha (doccia) Funkce sprcha zajiš uje vyšší komfort TUV, například v průběhu sprchování. Tato funkce umožňuje provádět odběr TUV o teplotě nižší než je nastavená maximální teplota. Pro změnu maximální teploty v rámci funkce sprcha postupujte dle popisu v kapitole 4.3. Tuto funkci lze aktivovat ručně následujícím způsobem: Stiskněte jedno z tlačítek +/- ( ) a následně stiskněte tlačítko ( ) pro aktivaci funkce (na displeji se na okamžik objeví nápis SHOWR následován nápisem HW SS); když na displeji začne blikat teplota na vstupu a symbol stiskněte tlačítko OK; tato funkce trvá 60 minut (v průběhu jejího trvání bliká symbol ). Po skončení tohoto časového úseku se teplota TUV vrací na původní nastavenou provozní hodnotu (symbol na displeji již nebliká). Poznámka: pro zrušení funkce před uplynutím doby 60 minut postupujte následovně: stiskněte jedno z tlačítek +/- ( ) a následně stiskněte tlačítko ; stiskněte tlačítko (na displeji se zobrazuje nápis HW S^ ) a následně tlačítko OK. 4.3 Změna teploty u funkcí společných pro tlačítko Pro změnu teploty postupujte následovně: Stiskněte tlačítko IP pro aktivaci funkce P; Stiskněte tlačítko pro přehled funkcí, které je nutné změnit dle popisu v následující tabulce: Funkce Zobrazení Popis funkce COMFORT Bliká nastavená teplota (hodnota Provoz kotle v topení při maximální teplotě. z výroby = 20 C) ECONM Bliká nastavená teplota (hodnota Provoz kotle v topení při útlumové teplotě. z výroby = 18 C) NOFRS Bliká nastavená teplota (hodnota Provoz kotle v topení při nastavené protizámrazové teplotě. z výroby = 5 C) SHOWR Bliká nastavená teplota (hodnota Provoz kotle v režimu TUV při nastavené teplotě. z výroby = 40 C) pro změnu zvolené hodnoty stiskněte tlačítka +/- ; pro ukončení stiskněte tlačítko IP 10

11 4.4 Časové funkce (tlačítko ) Časové programování vypnuto (PAM PRÁZDNINY) Pomocí této funkce je možné přechodně na určitou dobu zablokovat časové programování (kapitola 3.6). V tomto časovém úseku je zaručena minimální teplota prostoru (nastavení z výroby 5 C), kterou je možné měnit dle popisu v kapitole 4.3, hlo NOFRS. Pro aktivaci funkce postupujte následovně: stiskněte tlačítko pro nastavení funkce AUTO (symbol ); stiskněte tlačítko a na displeji se objeví nápis MM 60 a symboly blikají. V tomto příkladě má funkce trvání 60 minut. Stiskněte tlačítka +/- pro nastavení délky trvání funkce, interval nastavení je 10 minut. Časový úsek se může pohybovat od 10 minut až do 45-ti dnů maximálně. Stisknutím tlačítka + po 90 minutách se na displeji objeví nápis HH 02: V tomto případě se časový úsek počítá na hodiny. Interval se pohybuje mezi 2 a 47 hodinami. Stisknutím tlačítka + po 47 hodinách se na displeji objeví nápis DD 02: V tomto případě se časový úsek počítá na dny. Interval se pohybuje mezi 2 a 45 dny (interval nastavení je 1 den). UPOZORNĚNÍ: po spuštění této funkce již nmíte stisknout žádné jiné tlačítko. Stisknutím některého z tlačítek dálkového ovládání je možné omylem aktivovat ruční provoz (na displeji bliká symbol ) a funkce Časové programování vypnuto je přerušena, V tomto případě je nutné zopakovat proc aktivace funkce dle popisu na začátku této kapitoly Ruční časové programování (PARTY) Tato funkce umožňuje nastavení dočasné teploty prostoru. Po skončení této doby se provoz kotle vrátí do původně nataveného režimu. Pro aktivaci funkce postupujte následovně: stiskněte tlačítko pro nastavení funkce RUČNÍ (symbol ); stiskněte tlačítko, na displeji se objeví nápis MM 60 a symboly blikají; nastavování délky trvání funkce probíhá stejně jako v kapitole pro změnu teploty prostoru stiskněte tlačítko OK (na displeji se zobrazí nápis AMB ) a stiskněte tlačítka +/-. 11

12 5 Provozní kontroly Kotel je nedílnou součástí topného systému. Přtože je kotel v max. míře vybaven kontrolními a bezpečnostními elementy, je třeba pravidelně kontrolovat (alpoň 1-krát týdně), zda neuniká voda z kotle nebo z topného systému. Tlakoměr na panelu kotle musí ukazovat hodnoty stanovené v projektu vytápění min. 0,8 baru. V případě nižší hodnoty je nutné doplnit topnou vodu na hodnotu předepsanou projektem, ale vždy jen tehdy, má-li voda v celém topném systému teplotu asi 20 C. POZNÁMKA: Při častějším poklu tlaku topné vody doporučujeme zavolat autorizovaný servis. Kotel je vybaven tlakovým spínačem, který v případě nedostatku vody zabrání chodu kotle. Napouštěcí ventil Manometr obrázek 3 Vypouštěcí ventil 6 Vypnutí kotle Chcete-li kotel vypnout, přerušte přívod elektrického proudu do kotle. V případě, že je kotel v režimu OFF, elektrické obvody kotle zůstávají pod elektrickým napětím a je aktivní funkce proti zamrznutí (kapitola 8). 7 Dlouhodobé nepoužívání systému Kotle mohou být provozovány jak na zemní plyn (metan), tak na propan nebo butan (propan butan). V případě výměny plynu se obra te na autorizovaný technický servis. 8 Dlouhodobé nepoužívání systému. Ochrana proti zamrznutí Pokud možno nevypouštějte vodu z celého systému vytápění, protože častá výměna vody způsobuje zbytečné a škodlivé usazování vodního kamene uvnitř kotle a topných těl. V případě, že nebudete topný systém během zimy používat a v případě nebezpečí mrazu, doporučujeme smíchat vodu v systému s vhodnými nemrznoucími směsmi určenými k tomuto účelu (např. polypropylénový glykol spolu s prostředky zabraňujícími usazování kotelního kamene a korozi). Elektronické ovládání kotle je opatřeno funkcí proti zamrznutí v okruhu vytápění, která se aktivuje, když je teplota vody přiváděné do systému nižší než 5 C. Tato funkce uvede do provozu hořák, který pracuje až do doby, kdy teplota přiváděné vody dosáhne hodnoty 30 C. Tato funkce je v provozu pokud: je kotel elektricky napájen; je připojen plyn; je v systému předepsaný tlak vody; kotel není zablokovaný. 9 Signalizace zásahy bezpečnostního systému Rozlišujeme dva typy signalizací, které se zobrazují na dálkovém ovládání: PORUCHA a ZABLOKOVÁNÍ. PORUCHA V případě poruchy se na displeji zobrazují symboly a blikající nápis <ERR>. Porucha je označena kódem, za kterým následuje písmeno E a uživatel není oprávněn ji retovat. Volejte autorizované servisní středisko. 12

13 ZABLOKOVÁNÍ V případě zablokování se na displeji zobrazí symboly a blikající nápis >>>OK, který se střídá (asi každé 2 sekundy) s blikajícím nápisem <ERR>. Zablokování je označeno kódem, který je následován písmenem E. 2 sekundy Stiskněte tlačítko OK pro ret elektronické dky a obnovení provozu kotle. Na displeji se zobrazuje nápis <RESET> a následně nápis >>>OK. ZOBRAZOVANÝ KÓD PORUCHA ZÁSAH 01E Neproběhlo zapálení hořáku Stiskněte tlačítko OK. V případě, že se bude porucha opakovat, kontaktujte autorizovaný servis. 02E Zásah bezpečnostního termostatu Stiskněte tlačítko OK. V případě, že se bude porucha opakovat, kontaktujte autorizovaný servis. 03E Zásah termostatu spalin/ manostatu Kontaktujte autorizovaný servis. 05E Poškozená sonda na výstupu do topení Kontaktujte autorizovaný servis. 06E Poškozená sonda TUV Kontaktujte autorizovaný servis. 10E 11E 25E 31E 35E Ověřte, zda je v systému předepsaný tlak. Viz kapitola 5. Pokud porucha trvá, Neproběhlo sepnutí tlakového spínače kontaktujte autorizovaný servis. Zásah bezpečnostního termostatu v systému Kontaktujte autorizovaný servis. s nízkou teplotou (pokud je připojen) Bezpečnostní zásah z důvodu pravděpodobného zablokování čerpadla nebo zavzdušnění Kontaktujte autorizovaný servis. systému. Porucha v komunikaci mezi elektronickou dkou a dálkovým ovládáním. autorizovaný servis. Stiskněte tlačítko OK. V případě, že se bude porucha opakovat, kontaktujte Stiskněte tlačítko OK. V případě, že se bude porucha opakovat, kontaktujte Porucha plamene autorizovaný servis. 10 Pokyny pro řádnou údržbu Aby byl zaručen bezchybný provoz a bezpečnost kotle je nezbytné na konci každé sezóny zajistit jeho prohlídku autorizovaným technickým servisem. Pečlivá údržba kotle umožňuje i úsporu nákladů na provoz celého systému. Čištění povrchu kotle nikdy neprovádějte pomocí brusných, agrivních a nebo snadno hořlavých prostředků (např. benzín, alkohol, atd.). V průběhu čištění nmí být kotel v provozu (viz kapitola 6 vypnutí kotle ). 13

14 Pokyny pro instalatéry 11 Všeobecná upozornění Následující pokyny a poznámky jsou určeny pro instalatéry, kterým umožní bezchybnou instalaci. Pokyny týkající se zapálení a provozu kotle jsou obsaženy v té části návodu, která je určena uživateli. Instalaci kotle smí provádět pouze firma odborně způsobilá dle příslušných čkých zákonů, norem a předpisů. Kromě výše uvedeného je nutné dodržovat následující: Kotel může být používán s jakýmkoli typem konvektoru, radiátoru, či termokonvektoru s jedno či dvou trubkovým napájením. Návrh a výpočet topného systému provádí projektant na základě grafu průtoku vody/výtlačné výšky na výstupu z kotle (kapitola ), s přihlédnutím na ostatní součásti topné soustavy (např. čerpadla, armatury, těla atd.) Části balení (plastové sáčky, polystyrén, atd.) nmí být ponechány v dosahu dětí, nebo jsou potencionálním zdrojem nebezpečí. První spuštění kotle musí být provedeno autorizovaným technickým servisem. Jednotlivá autorizovaná servisní místa jsou uvedena v přiloženém seznamu. V případě, že výše uvedené nebude rpektováno, ztrácí záruční list platnost. 12 Upozornění před instalací Tento kotel slouží k ohřívání vody na teplotu nižší než je bod varu při atmosférickém tlaku. Kotel musí být v závislosti na provedení a výkonu připojen na systém vytápění a k rozvodné síti TUV. Před samotným připojením kotle je nutné zajistit: a) kontrolu, zda stav seřízení kotle (druh paliva a jeho připojovací přetlak), uvedený na výrobním štítku nebo na doplňkovém výrobním štítku, odpovídá místním připojovacím podmínkám. b) Provést revizi komínu dle platných ČN a předpisů. Tuto revizi provede autorizovaný kominický mistr, který vystaví osvědčení o stavu komínu a povolení k zaústění spotřebiče o odpovídajícím výkonu (pouze komínové spotřebiče). c) U kotlů v provedení turbo, spotřebiče kategorie C musí být odkouření provedeno v souladu s předpisem TPG d) Spotřebiče s odtahem spalin do komína nmějí být umístěny v místnostech, kde by mohl vzniknout podtlak vlivem sacích ventilátorů, popř. krbů. V každém případě musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro spalování dle platných norem. Aby byl zajištěn bezchybný provoz a záruka zařízení, je nutné dodržet následující pokyny: 1. Okruh TUV: 1. 1 pokud tvrdost vody překročí hodnotu 20 F (1 F = 10 mg uhličitanu vápenatého na litr vody) je povinná instalace dávkovače polyfosfátů nebo systému se stejným účinkem, který odpovídá platným normám. 1.2 Po instalaci kotle a před jeho spuštěním do provozu je nutné systém důkladně vyčistit. 2. Okruh vytápění 2.1. nový systém: Před instalací kotle musí být systém důkladně vyčištěn od zbytků nečistot po řezání závitů, svařování a případných zbytků ředidel a pájecích past. Pro čištění používejte vhodné prostředky běžně dostupné na trhu (např. SENTINEL X300 nebo X400) Starší systém: Před instalací kotle musí být systém dokonale vyčištěn od kalu a kontaminovaných látek. Pro čištění používejte vhodné prostředky běžně dostupné na trhu (viz bod 2.1). Použití nevhodných příliš kyselých nebo zásaditých prostředků může poškodit použité materiály otopné soustavy (kovy, plasty a gumová těsnění). Kotel a celá topná soustava se napouští čistou, chemicky neagrivní měkkou vodou. V případě vyšší tvrdosti dostupné vody doporučujeme použít vhodné přípravky na úpravu vody pro topné systémy opatřené čerpadlem (např. INHICOR T). Použití těchto přípravků je nutné konzultovat i s ostatními dodavateli součástí otopné soustavy, jako jsou např. radiátory, rozvody a armatury uvedených pokyn Připomínáme, že usazeniny v topném systému způsobují funkční problémy v provozu kotle (např. přehřívání a hlučnost výměníku). 14

15 13 Instalace kotle Po stanovení přného umístění kotle, upevněte na ze šablonu. Při instalaci postupujte od připojení vody a plynu, které se nachází na spodní části šablony. Doporučujeme nainstalovat na okruh vytápění dva uzavírací kohouty (na výstupu a na vstupu) G3/4, dodávané na objednávku, které, v případě důležitých zásahů, umožňují manipulaci bez nutnosti vypuštění celého systému vytápění. V případě již existujících systémů nebo v případě výměn, doporučujeme kromě výše uvedeného instalovat na zpátečce a na spodní části kotle také vhodný filtr na zachycování usazenin a nečistot, které se mohou vyskytovat i po vyčištění a časem by mohly poškodit součásti kotle. Nevhodný filtr může způsobit značný odpor v hydraulickém systému a tím zhoršit popř. zamezit předávání tepla. Po upevnění kotle na ze prove te připojení odkouření, které je dodáváno jako příslušenství ke kotli, podle návodu v následujících kapitolách. V případě, že instalujete kotel s odtahem spalin do komína modely 240 i i, připojení ke komínu prove te pomocí kovové trubky odolné vůči dlouhodobému běžnému mechanickému namáhání, zvýšené teplotě, působení spalin a jejich případným kondenzátům i Fi Fi 240 Fi 240 i 310 Fi ŠÍŘKA KOTLE 450 mm BODY ZAVĚŠENÍ KOTLE : vstup/zpátečka topení G ¾ : vstup/zpátečka topení G ¾ : výstup-vstup TÚV G ¾-G ½ : vstup plynu G ¾ VÝŠKA KOTLE 780 mm : výstup/vstup TÚV G ½ : vstup plynu G ¾ obrázek 5 14 Rozměry kotle 240 i i 240 Fi 310 Fi Fi Fi obrázek 6 15

16 15 Instalace potrubí odtahu spalin sání Model Fi Instalace kotle je snadná a jednoduchá díky dodávanému příslušenství, jehož popis je uveden v následujících částech tohoto návodu. Kotel je z výroby přednastaven na připojení potrubí odtahu spalin a sání koaxiálního typu, vertikálního nebo horizontálního. Pomocí dělící sady je možné instalovat také dělené odkouření. K instalaci používejte výhradně příslušenství dodávané výrobcem! obrázek 7 odtah spalin a sání - koaxiální (koncentrické) Tento typ umožňuje odtah spalin a sání spalovacího vzduchu jak vně budovy, tak v kouřovodu typu LAS. Koaxiální koleno o 90 umožňuje připojit kotel k potrubí odtahu spalin sání jakéhokoli směru díky možnosti rotace o 360. Toto koleno může být použito také jako přídavné koleno potrubí odtahu spalin, potrubí sání nebo s kolenem o 45. V případě, že je vedení odtahu spalin a sání vedeno vně budovy, potrubí odtahu spalin - sání musí vystupovat ze zdi alpoň 18 mm, aby bylo možné umístit růžici a utěsnit ji proti prosakování vody. Minimální spádování tohoto vedení odtahu spalin směrem ven z kotle musí být 1 cm na metr délky. Při použití kolena o 90 se zkracuje celková délka vedení odtahu spalin a sání o 1 metr. Upevňovací spona B A Při použití kolena o 45 se zkracuje celková délka vedení odtahu spalin a sání o 0,5 metru. Koaxiální spojka obrázek 8 Model kotle 240 Fi, Fi 310 Fi, Fi Horizontální (*) Délka (m) Vertikální Použití CLONY na vedení SÁNÍ B Použití CLONY na vedení ODTAHU SPALIN Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ano No Ne Ne (*) První koleno 90 není zahrnuto do výpočtu maximální délky odkouření. A 16

17 15.1 Příklady instalace s horizontálním vedením odtahu spalin a sání 15.2 Příklady instalace s kouřovodem typu LAS 15.3 Příklady instalace s vertikálním vedením odtahu spalin a sání Instalace může být provedena jak do šikmé, tak do vodorovné střechy s využitím komínové koncovky a příslušné tašky. Toto příslušenství je dodáváno na objednávku. Podrobnější návod, týkající se způsobů montáže příslušenství, je uveden v technických údajích, které jsou součástí příslušenství. 17

18 oddělené potrubí odtahu spalin sání Tento typ umožňuje odtah spalin jak vně budovy, tak př jednotlivé kouřovody. Sání spalovacího vzduchu může být prováděno v jiných zónách než je vyústění odtahu spalin. Sada děleného odkouření se skládá z redukční spojky odtahu spalin (100/80) a ze spojky sání vzduchu. Použijte těsnění a šrouby spojky sání vzduchu, které jste dříve sňali ze zátky. V případě, že L1 + L2 > 4m odstraňte clonu kotle (obrázek 8). Model (L1+L2) Poloha Použití CLONY (vedení odtahu spalin) (L1+L2) kotle ukazatele B Horizontální (*) G.20 G Ano 240 Fi, Fi Ne 6,4 7, Fi, Fi (*) První koleno 90 není zahrnuto do výpočtu maximální délky odkouření. Ne 7,4 8,4 Koleno o 90 umožní připojit kotel k potrubí odtahu spalin a sání jakéhokoli směru díky možnosti rotace o 360. Toto koleno může být používáno také jako přídavné koleno potrubí odtahu spalin, potrubí sání nebo s kolenem o 45. Při použití kolena o 90 se zkracuje celková délka vedení odtahu spalin a sání o 1 metr. Při použití kolena o 45 se zkracuje celková délka vedení odtahu spalin a sání o 0,5 metru. 1 Nastavení clony vzduchu pro dělené odkouření. Nastavení této clony je nezbytné pro zlepšení účinnosti a parametrů spalování. Otáčením spojky sání vzduchu, instalované vpravo či vlevo od odtahu spalin, je možné vhodně regulovat nadbytek vzduchu v závislosti na celkové délce potrubí odtahu spalin a sání spalovacího vzduchu. V závislosti na typu instalace otáčejte clonu ve směru hodinových ručiček pro snížení přísunu spalovacího vzduchu a proti směru hodinových ručiček pro jeho zvýšení. Pro zvýšení účinnosti je možné pomocí analyzátoru spalin změřit obsah CO 2 ve spalinách za maximálního tepelného výkonu a nastavovat postupně clonu vzduchu až k dosažení hladiny CO 2, uvedené v předcházející tabulce, pokud analýza prokáže, že byla naměřena nižší hodnota. Pokyny ke správné montáži této clony naleznete přímo v balení. Redukční spojka sání Upevňovací spona Separátor sání vzduchu VLEVO Ukazatel VPRAVO obrázek 9 Otevření 18

19 15.4 Nákr děleného odkouření 15.5 Příklady instalace s děleným horizontálním vedením odtahu spalin a sání Důležité - Minimální spádování vedení odtahu spalin směrem ven z kotle musí být 1 cm na metr délky. V případě instalace kondenzačního T-kusu musí být spádování vedení odtahu spalin otočeno směrem k tomuto kusu. Upozornění: Pro typ C 52 nmí být koncovky potrubí pro přivádění spalovacího vzduchu a pro odvádění spalin umístěny na protilehlých stěnách budovy. Vedení sání musí mít maximální délku 10 metrů. V případě, že je délka vedení odtahu spalin delší než 4 metry je nezbytné instalovat do blízkosti kotle kondenzační T-kus, který je dodáván jako příslušenství Příklady instalace s děleným vertikálním odkouřením Důležité: všechna vedení odtahu spalin a sání musí být v místech, kde se dotýkají stěn bytu, dobře izolované pomocí vhodného izolačního materiálu (např. izolace ze skelné vaty). Podrobnější pokyny o způsobu montáže příslušenství jsou uvedeny v technických návodech, které jsou součástí jednotlivých příslušenství. 19

20 16 Elektrické připojení Elektrická bezpečnost přístroje je dosažena pouze v případě, že je kotel správně připojen na účinné uzemnění podle platných norem o bezpečnosti zařízení ČSN Kotel se připojuje do jednofázové elektrické napájecí sítě o 230 V s uzemněním pomocí trojžilového kabelu, který je součástí vybavení kotle, přičemž je nutné dodržet polaritu Fáze Nula. Připojení prove te pomocí dvoupólového vypínače s otevřením kontaktů alpoň na 3 mm. V případě, že je potřeba vyměnit napájecí kabel, použijte harmonizovaný kabel HAR H05 VV-F 3x0,75 mm 2 s maximálním průměrem 8 mm. Přístup k napájecí svorkovnici M1 pomocí dvoupólového vypínače přerušte napětí; odšroubujte dva upevňovací šrouby panelu kotle; vyklopte ovládací panel odstraněním poklopu se dostanete k elektrickému zapojení (obrázek 10) Pojistky typu 2A jsou umístěna v napájecí svorkovnici (při kontrole a nebo výměně vytáhněte držák pojistky černé barvy). DŮLEŽITÉ: dodržujte polaritu napájení L (FÁZE) N (NULA). Dvoupólovým vypínačem přerušte napětí. Pomocí čtyřhranného klíče dodávaného jako příslušenství demontujte kryt skříně. Prověřte, že světelná kontrolka vypínače nvítí. Odšroubujte šrouby krytu elektrické krabice a sejměte ho. Pojistka s rychlou reakcí typu 2A je umístěna v napájecí svorkovnici (modely R a RP) nebo v elektronické dce (modely RS, RSP, R2Z, RS2Z). (L) = FÁZE (hnědá) (N) = NULÁK (světle modrá) ( ) = UZEMNĚNÍ (žluto-zelená) (1) (2) = Kontakt prostorového termostatu obrázek 10 Svorkovnice 20

21 17 Připojení dálkového ovládání Dálkové ovládání může být instalováno jak v kotli, tak na zdi Instalace dálkového ovládání na přední panel kotle Pro umístění dálkového ovládání dovnitř předního panelu kotle postupujte následovně: 1. Odšroubujte dva upevňovací šrouby (a-b z obrázku 11) předního pláště kotle; 2. Lehce zvedněte přední pláš a rukou sundejte kryt předního panelu (obrázek 11); 3. Protáhněte červený drátek svorkovnice M2 (umístěné za pláštěm kotle) skrz otvor v dálkovém ovládání; 4. Otevřete ručně krabičku dálkového ovládání (není upevněna šrouby), ustřihněte a připojte drátek červené barvy dle znázornění na obrázku 11.3; obrázek 11 obrázek 11.1 obrázek 11.2 obrázek Vložte opatrně dálkové ovládání dovnitř příslušného otvoru předního ovládacího panelu kotle; 6. Umístěte zpátky pláš kotle a upevněte jej pomocí šroubů (obrázek 11). UPOZORNĚNÍ: Dálkové ovládání je určeno pro NÍZKÉ NAPĚTÍ. Nmí být připojeno k elektrické síti o 230 V. Pro elektrické připojení viz kapitola 27 a 32. NASTAVENÍ PARAMETRŮ nastavte oba parametry MODUL a AMBON na hodnotu 0 dle popisu v kapitole 19.1; nastavte parametr F10 = 02 dle popisu v kapitole 20. PŘIPOJENÍ PSTOVÉHO TERMOSTATU přistupte k napájecí svorkovnici (obrázek 10); připojte koncovky prostorového termostatu na svorky (1) a (2); zapojte kotel do elektrické sítě; FUNGOVÁNÍ TLAČÍTKA Tlačítko již není aktivní dle popisu v kapitole 3.4 (funkce ECONOMY-COMFORT). Kotel dodává teplo do topného okruhu pouze pokud byl vyslán požadavek jak časovým programem nastaveným uživatelem, tak prostorovým termostatem. Stisknutím tlačítka je možné aktivovat provoz kotle pokud je vyslán požadavek na prostorový termostat ale nastavený časový program nemá požadavek na teplo (manuální ovládání ). V tomto případě se na displeji zobrazuje blikající symbol. Provoz v manuálním režimu je ukončen s následujícím časovým programem, který nemá požadavek tepla v topení. 21

22 17.2 Instalace dálkového ovládání na ze Pro instalaci dálkového ovládání na ze postupujte následovně: 1. Odšroubujte dva upevňovací šrouby (a-b z obrázku 11) předního pláště kotle; 2. přistupte k svorkovnici M2 dle zobrazení na následujícím obrázku; 3. odstraňte dva červené kablíky ze svorek 1-2 a připojte na ně dva drátky z dálkového ovládání Svorkovnice M2 obrázek 12 DŮLEŽITÉ: Po instalaci dálkového ovládání zapojte kotel do elektrické sítě a zkontrolujte, zda ovládání správně funguje. 18 Způsob změny plynu Kotel může být autorizovaným technickým servisem transformován pro použití na zemní plyn (G.20), nebo propan (G 31). Způsoby nastavení regulátoru tlaku se mírně liší v závislosti na typu použité plynové armatury (HONEYWELL nebo SIT, viz obrázek 13). Postup změny nastavení regulátoru tlaku je následující: A) výměna trysek opatrně vyjměte hlavní hořák; vyměňte trysky hlavního hořáku a dbejte na to, aby byly důkladně utaženy, aby nedocházelo k únikům plynu. Průměry trysek jsou uvedeny v tabulce 1. B) změna napětí v modulátoru v závislosti na typu plynu nastavte parametr F02 dle popisu v kapitole 20. C) Nastavení regulátoru tlaku připojte kladný vstup diferenčního manometru k výstupu (Pb) plynové armatury (obrázek 13). Pouze u typů s uzavřenou komorou připojte záporný vstup téhož manometru k příslušnému T, které umožní propojení kompenzačního výstupu kotle, plynové armatury (Pc) a manometru. (Stejnou hodnotu je možné docílit propojením manometru s výstupem (Pb) a s odstraněným předním panelem uzavřené komory); Měření tlaku na tryskách prováděné jinou metodou, než je výše popsaná, by mohlo být nepřné, protože by nezahrnovalo podtlak způsobený ventilátorem v uzavřené komoře. Plynová armatura Honeywell Mod. VK 4105 M Plynová armatura SIT mod. SIGMA 845 obrázek 13 22

23 C1) Nastavení na jmenovitý výkon: Otevřete plynový kohout stiskněte tlačítko (obrázek 1) a nastavte kotel do provozu Zima; otevřete kohout odběru užitkové vody na průtok alpoň 10 litrů za minutu a ujistěte se, že je nastavena požadovaná teplota na maximum; odstraňte kryt modulátoru; otáčením mosazného šroubu (a) z obr. 14 nastavte hodnoty přetlaku uvedené v tabulce 1; ověřte, zda je správně nastaven vstupní přetlak plynu do kotle, měřený na vstupu (Pa) plynové armatury (obrázek 13) (30 mbar pro propan nebo 20 mbar pro zemní plyn); C2) Nastavení na minimální výkon: odpojte napájecí kabel modulátoru a uvolňujte šroub (b) obr. 14 než dosáhnete hodnotu přetlaku odpovídající minimálnímu výkonu (viz tabulka 1); znovu připojte kabel; namontujte a zapeče te kryt modulátoru. C3) Závěrečná prověření na výrobní štítek zaznamenejte druh plynu a provedené nastavení; Plynová armatura Honeywell Mod. VK 4105 M Plynová armatura SIT mod. SIGMA 845 obrázek 14 Tabulka trysek hořáku 240 Fi Fi 240 i i 310 Fi Fi druh plynu G20 G31 G20 G31 G20 G31 průměr trysek [mm] 1,18 0,74 1,18 0,74 1,28 0,77 Přetlak hořáku [mbar*] MINIMÁLNÍ VÝKON Přetlak hořáku [mbar*] MAXIMÁLNÍ VÝKON 1,9 4,9 1,9 4,7 1,8 4,9 11,3 29,4 10,0 26,0 13,0 35,5 Počet trysek 15 * 1 mbar = 10,197 mm H 2 O tabulka Fi Fi 240 i i 310 Fi Fi Spotřeba 15 C 1013 mbar G20 G31 G20 G31 G20 G31 Maximální výkon 2,84 m 3 /h 2,09 kg/h 2,78 m 3 /h 2,04 kg/h 3,52 m 3 /h 2,59 kg/h Minimální výkon 1,12 m 3 /h 0,82 kg/h 1,12 m 3 /h 0,82 kg/h 1,26 m 3 /h 0,92 kg/h Výhřevnost plynu 34,02 MJ/m 3 46,3 MJ/kg 34,02 MJ/m 3 46,3 MJ/kg 34,02 MJ/m 3 46,3 MJ/kg * 1 mbar = 10,197 mm H 2 O tabulka 2 23

24 19 Zobrazení parametrů na displeji (funkce info ) 19.1 Režim podrobnějších informací a nastavení Pro vstup do režimu zobrazujícího podrobnější informace a nastavení je nutné stisknout alpoň na 3 sekundy tlačítko IP; Vstup do tohoto režimu je zobrazen běžícím nápisem INFO. Pro výstup stačí krátce stisknout tlačítko IP. Pro přehled informací stiskněte tlačítko OK; pokud zobrazované velké číslice blikají, je možné změnit jejich hodnotu stisknutím tlačítek +/-. OKRUH VYTÁPĚNÍ CH SL Maximální nastavení okruhu vytápění, hodnotu je možné nastavit pomocí tlačítek +/- UPOZORNĚNÍ: stisknutím tlačítka je možné změnit měrnou jednotku z C na F. EXT c Vnější teplota (s připojenou vnější sondou). CH O> Teplota vody na vstupu topení. CH R< Teplota vody na zpátečce topení (náhodná). CH S^ Nastavení teploty vody topení. CH MX Maximální nastavení teploty okruhu topení (max. nastavitelná hodnota). CH MN Minimální nastavení teploty okruhu topení (min. nastavitelná hodnota). OKRUH TUV HW O> Teplota vody na vstupu okruhu užitkové vody nebo zásobníku. HW S^ Nastavení teploty vody okruhu TUV. Hodnota je nastavitelná pomocí tlačítek +/-. HW MX Maximální nastavení teploty okruhu TUV (max. nastavitelná hodnota). HW MN Minimální nastavení tepoty okruhu TUV (min. nastavitelná hodnota). PODBNĚJŠÍ INFORMACE PWR % Výkon/modulace plamene (v %). P BAR Přetlak vody v okruhu topení (v barech). F L/M Průtok vody na výstupu okruhu TÚV (v litrech/min). NASTAVENÍ PARAMETRŮ K REG Regulační konstanta (0,5 6,5) teploty na vstupu do topení (nastavení při dodání je 3 viz kapitola 25 Graf 3). Hodnotu je možné nastavovat pomocí tlačítek +/-. Nastavení vysoké hodnoty má za následek vyšší teplotu na vstupu do okruhu topení. Nastavením správné hodnoty regulační konstanty K REG při změnách vnější teploty se teplota prostoru drží na předem nastavené hodnotě. BUILD Parametr pro stanovení velikosti prostor k vytápění (1 10 nastavení při dodání je 5). Hodnotu je možné měnit pomocí tlačítek +/-. Vysoká hodnota odpovídá prostorám / systému vytápění s vysokou tepelnou setrvačností a naopak hodnota nízká odpovídá malým prostorám a systémům s malou tepelnou setrvačností (tepelné konvektory). YSELF Aktivace/deaktivace funkce automatického přizpůsobení teploty na vstupu do topení (nastavení při dodání je 1). Konstanta K REG se mění tak, aby bylo dosaženo komfortní teploty prostředí. Hodnota 1 znamená, že tato funkce je aktivní a hodnota 0, že je funkce mimo provoz. Tato funkce je v provozu pokud je připojena vnější sonda. Pro změnu hodnoty stiskněte tlačítka +/-. AMBON Aktivace/deaktivace prostorové sondy dálkového ovládání (nastavení při dodání je 1). Hodnota 1 znamená, že prostorová sonda je aktivní a hodnota 0, že je mimo provoz. V tomto případě se kontrola teplot v místnostech řídí zvolenou teplotou na vstupu topení ( CH SL ). Pokud je dálkové ovládání instalováno v kotli, tato funkce se nenastavuje. Pro změnu hodnoty stiskněte tlačítka +/-. Poznámka: Přečtěte si souhrnnou tabulku možných kombinací parametrů AMBON a MODUL. MODUL Aktivace/deaktivace modulace teploty na vstupu do topení v závislosti na teplotě v místnosti (prostorová sonda v provozu) a vnější teplotě (v případě, že je připojena vnější sonda). Nastavení při dodání je 1. Hodnota 1 znamená, že funkce modulace nastavení teploty na vstupu je aktivní a hodnota 0 znamená, že funkce je mimo provoz. Pro změnu hodnoty stiskněte tlačítka +/-. Poznámka: Přečtěte si souhrnnou tabulku možných kombinací parametrů AMBON a MODUL. Souhrnná tabulka kombinací parametrů AMBON a MODUL: AMBON MODUL FUNKCE TLAČÍTEK +/- 1 1 Regulace teploty prostoru (modulující teplota na vstupu) S vnější sondou : Regulace křivek KREG 0 1 Bez vnější sondy : Regulace vypočítané teploty na vstupu (doporučujeme nastavit MODUL = 0) 0 0 Regulace teploty na vstupu 1 0 Regulace teploty prostoru (stálá teplota na vstupu) 24

25 HW PR Aktivace programovacích hodin TUV (0-1-2). Nastavení při dodání = 0. 0: Mimo provoz 1: Vždy v provozu 2: V provozu s týdenním programem TUV ( HW PR viz kapitola 3.7) NOFR Aktivace/deaktivace funkce proti zamrznutí kotle (nastavení při dodání = 1). Hodnota 1 znamená, že funkce proti zamrznutí je v provozu, hodnota 0 znamená, že funkce je mimo provoz. POZOR: Tato funkce musí být vždy v provozu (1). 20 Nastavení parametrů Pro nastavení parametrů kotle postupujte následovně: stiskněte alpoň na 3 sekundy tlačítko IP; stiskněte a držte stisknuto tlačítko a následně stiskněte (viz. obrázek vedle). Funkce je aktivní když se na displeji objeví nápis F01 a hodnota zvoleného parametru. Změna parametrů Pro přehled parametrů stiskněte tlačítka +/- ; pro modifikaci jednotlivého parametru stiskněte tlačítka +/- Poznámka: Hodnota se automaticky po zhruba 3 sekundách ukládá, netiskněte žádné tlačítko dokud údaj bliká. F01 F02 F03 Popis parametrů Typ kotle 10 = uzavřená spal. komora 20 = otevřená spal.komora Typ použí vaného plynu 00 = METAN 01 = LPG Hydraulický systém 00 = s průtokovým ohřevem vody 05 = bez průtokového ohřevu vody F04 Nastavení programovatelného relé 1 (02 = zónový systém) Nastavení při dodání 240 Fi Fi 240 i i 310 Fi Fi o F05 Nastavení programovatelného relé 2 04 F06 Konfigurace vstupu vnější sondy 00 F07..F09 Nepoužívají se 00 F10 Způsob instalace dálk.ovládání 00 = na ze (kapitola 17.2) 01 = nepoužívá se 02 = v kotli (kapitola 17.1) F11..F12 Nepoužívají se 00 F13 Max výkon v topení (0-100%) 100 F14 Max výkon v okruhu TUV (0-100%) 100 F15 Min výkon v topení (0-100%) 00 F16 F17 F18 Nastavení max teploty ( C) topení 00 = 85 C 01 = 45 C Doběh čerpadla v topení (01 10 minut) Doba odstávky v topení před novým spuštěním (01-10 minut) F19 Nepoužívá se 07 F20 Nepoužívá se 00 F21 Funkce proti bakterii legionella 00 = v provozu 01 = mimo provoz F22 Nepoužívá se 00 F23 Nastavení max. tepoty TUV 60 F24 Nepoužívá se 35 F25 Funkce ochrany při nedostatku vody 00 F26..F29 Informace výrobce (parametry pouze pro čtení) -- F30 Nepoužívá se 10 F31..F32 Nepoužívají se 00 Pozor: je zakázáno měnit hodnoty parametrů s označením: nepoužívá/ají se

26 21 Regulační a bezpečnostní prvky Kotel je konstruován tak, aby vyhovoval všem příslušným evropským normativním předpisům, a je speciálně vybaven: Manostat (modely 240 Fi 310 Fi Fi Fi) Tento manostat (17 obrázek 20) umožňuje zažehnutí hlavního hořáku pouze v případě bezchybného provedení odtahu spalin a sání. Pokud se vyskytne jedna z následujících poruch: ucpaná koncovka odtahu spalin ucpaná Venturiho trubice zablokovaný ventilátor přerušené připojení manostatu kotel vyčkává a zobrazuje se kód poruchy 03E (viz tabulka v kapitole 9). Termostat spalin (model 240 i i) Tento termostat (15 obrázek 21), jehož senzor je umístěn na levé části přerušovače tahu, přeruší přívod plynu k hlavnímu hořáku v případě ucpaného komínu a/nebo nedostatečného tahu. V tomto případě se kotel zablokuje a zobrazuje se kód poruchy 03E (viz kapitola 9). V okamžiku, kdy je odstraněna příčina zásahu, je možné zopakovat zažehnutí dle popisu v kapitole 9. Bezpečnostní termostat přehřátí Tento termostat, jehož senzor je umístěn na výstupu do topení, přeruší přívod plynu do k hořáku v případě přehřátí vody primárního okruhu. V tomto případě se kotel zablokuje a pouze v okamžiku, kdy je odstraněna příčina zásahu, je možné zopakovat zažehnutí (viz kapitola 9). Ionizační kontrolní elektroda Ionizační elektroda, která je umístěna na pravé části hořáku, zaručuje bezpečnost v případě nedostatku plynu nebo neúplného zažehnutí hlavního hořáku. V tomto případě se kotel zablokuje po 3 pokusech zažehnutí. Pro obnovení normálního chodu viz kapitola 9. Hydraulický spínač tlaku Tento spínač umožňuje zažehnutí hlavního hořáku pouze v případě, že tlak v systému je vyšší než 0,5 barů. Doběh čerpadla v okruhu topení Doběh čerpadla, prováděný elektronicky, trvá 3 minuty (F17 kapitola 20) a je aktivován ve vytápění, po vypnutí hlavního hořáku po zásahu prostorového termostatu. Doběh čerpadla v okruhu TUV Doběh čerpadla, prováděný elektronicky, trvá 30 sekund a je aktivován po skončení provozu čerpadla v okruhu TUV. Ochrana proti zamrznutí (okruh vytápění a TUV) Elektronické ovládání kotle je opatřeno funkcí proti zamrznutí v okruhu vytápění, která se aktivuje, když je teplota vody přiváděné do systému nižší než 5 C. Tato funkce uvede do provozu hořák, který pracuje až do doby, kdy teplota přiváděné vody dosáhne hodnoty 30 C. Zablokovaná cirkulace vody v primárním okruhu (pravděpodobně zablokované čerpadlo nebo zavzdušnění) V případě zablokované nebo nedostatečné cirkulace vody v primárním okruhu se kotel zablokuje a na displeji se zobrazuje kód poruchy 25E (kapitola 9). Funkce proti zablokování čerpadla V případě, že není vyžadováno teplo v okruhu topení po dobu 24 hodin, aktivuje se automaticky na 10 sekund čerpadlo. Tato funkce je aktivní pokud je kotel elektricky napájen. Funkce proti zablokování trojctného ventilu V případě, že není vyžadováno teplo v okruhu topení po dobu 24 hodin, dojde k úplnému protočení trojctného ventilu. Tato funkce je aktivní pokud je kotel elektricky napájen. Hydraulický pojistný ventil (okruh vytápění) Tento pojistný ventil, nastavený na 3 bary, slouží okruhu vytápění. Funkce proti bakterii legionella (modely Fi i Fi se zásobníkem) Funkce NENÍ aktivní. Pro uvedení funkce do provozu nastavte parametr F21=01 (dle popisu v kapitole 20). Když je funkce v provozu, elektronické řízení kotle jednou týdně ohřeje vodu v ohřívači na teplotu vyšší než 60 C. (tato funkce se spustí pouze v případě, že v uplynulých 7 dnech teplota vody nepřekročí 60 C). Poznámka: I v případě poruchy sondy NTC okruhu TUV (č. 5 obrázky 20-21) je výroba teplé vody zajištěna. Kontrola teploty je v tomto případě prováděna prostřednictvím sondy na vstupu. Je zakázáno vyřadit z provozu jakýkoliv bezpečnostní prvek. Při opakování poruchy některého z bezpečnostních prvků kontaktujte autorizovaný servis. Doporučujeme, připojit pojistný ventil k odpadu se sifonem. Je zakázáno používat pojistný ventil k vypouštění okruhu vytápění. 26

27 22 Umístění zapalovací elektrody a kontrola plamene obrázek Kontrola parametrů spalování Pro měření účinnosti spalování a rozboru spalin při provozu, jsou modely kotlů s nuceným odtahem spalin vybaveny dvěma měřícími body, které jsou umístěny na koaxiální spojce a jsou určeny přímo k tomuto specifickému účelu. Jeden bod je na odtahu spalin a pomocí něj je možné prověřit správné složení spalin a účinnost spalování. Druhý bod je na sání spalovacího vzduchu. V tomto bodě je možné prověřit případnou zpětnou cirkulaci spalin, jedná-li se o koaxiální odtah spalin. V bodě odtahu spalin je možné zjistit následující údaje: teplotu spalin; koncentraci kyslíku (O 2 ) nebo oxidu uhličitého (CO 2 ); koncentraci oxidu uhelnatého (CO). Teplota spalovacího vzduchu musí být měřena v bodě okruhu sání vzduchu pomocí měřící sondy, která se vloží do hloubky cca 3 cm. U modelů s odtahem spalin do komína je nezbytné udělat otvor do odtahu spalin. Tento otvor musí být ve vzdálenosti od kotle, která bude 2-krát větší než vnitřní průměr odtahu spalin. Pomocí tohoto otvoru mohou být zjiš ovány následující údaje: teplota spalin; koncentraci kyslíku (O 2 ) nebo oxidu uhličitého (CO 2 ); koncentraci oxidu uhelnatého (CO). Měření tepoty spalovaného vzduchu musí být prováděno v blízkosti vstupu vzduchu do kotle. Otvor, který musí být vyřezán odpovědným technikem při uvedení kotle do provozu, musí být následně uzavřen tak, aby byla zaručena těsnost odtahu spalin během normálního provozu. 24 Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle Použitý typ čerpadla se vyznačuje vysokou výtlačnou výškou s možností použití na jakémkoli typu systému vytápění, a už jednotrubkovém či dvoutrubkovém. Automatický odvzdušňovací ventil, zabudovaný v těle čerpadla, umožňuje rychlé odvzdušnění systému vytápění. 310 Fi Fi 240 Fi 240 i Fi i VÝTLAČNÁ VÝŠKA mh 2 O VÝTLAČNÁ VÝŠKA mh 2 O PRŮTOK l/h PRŮTOK l/h graf 1 graf 2 27

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / EL / CZ Gigaset 5005 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ EN / EL / CZ Euroset 5010 1 6 7 2 3 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Last number redial key (and pause key) 4 Direct call key 5 Shift key 6 Set key 7 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟ ΧΡΉΣΤΗ

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟ ΧΡΉΣΤΗ Vysoce účinné závěsné plynové kotle Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης Chladnička s mrazničkou Koel/vriescombinatie Fridge-Freezer Ψυγειοκαταψύκτης ENB44691X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci CZ Aquaflam VARIO Saporo Lend Kalmar Barma TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci KAMINOF MIT WASSERWÄRMETAUSCHER Installations- und Bedienungsanleitung WOOD BOILER STOVES Operating and Installation

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; HU SL EL PL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS DA P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING Automatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα 3 Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS D P O O C O O C ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSNVISNING C pa a a a Πλυντήριο ρούχων utomatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

AQUA TURBO 047201-05/05

AQUA TURBO 047201-05/05 AQUA TURBO INSTRUCTIONS FOR USE GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO MODO DE EMPLEO MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE KULLANMA TALIMATI 047201-05/05 3

Διαβάστε περισσότερα

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SIEMENS GIGASET 5010. You'll find the answers to all your questions on the SIEMENS GIGASET 5010 in

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany uvádza ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 1 Ing. Peter Žúbor ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Sèche-Linge à condenseur Condenser tumble dryer Sušička na prádlo Kondenstørretumbler Στεγνωτήριο ρούχων με συμπυκνωτή Droogtrommel met condensatie

Sèche-Linge à condenseur Condenser tumble dryer Sušička na prádlo Kondenstørretumbler Στεγνωτήριο ρούχων με συμπυκνωτή Droogtrommel met condensatie FR EN CS D EL NL GUIDE D INSTLLTION & D UTILISTION INSTLLTION & OPERTING INSTRUCTIONS NÁVOD K INSTLCI OSLUZE INSTLLTIONS- OG ETJENINGSVEJLEDNING Οδηγίες χρήσεως INSTLLTIE & GERUIKSHNDLEIDING Sèche-Linge

Διαβάστε περισσότερα

Žádost o práci na Kypru

Žádost o práci na Kypru Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci na Kypru Strategie Hledání práce na místě ( E303 ) - přes místní úřady práce - přes soukromé agentury - osobní schůzky ve velkých firmách, restauracích a hotelích

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης

Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης Fig. 1 A2 A3 A6 A9 B1 B2 B3 B4 A1 A4 A5 A11 A7 A8 A10 C1 Rádiová meteorologická stanica 1. Funkcie Vonkajšia teplota

Διαβάστε περισσότερα

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT i-vortex Operating i-vortex computer Komputer i-vortex Cyklocomputer i-vortex Υπολογιστής i-vortex Computador i-vortex 2 3 Klawisze funkcyjne Funkcje główne Urządzenie działające samodzielne lub po podłączeniu

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής ταχύτητας. πρόσβαση στο. Internet. High Speed. Internet Access

Υψηλής ταχύτητας. πρόσβαση στο. Internet. High Speed. Internet Access Υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Internet High Speed Internet Access The Internet Ακόμα και χωρίς κόστος ή μόνιμο συμβόλαιο? Μήπως η ποιότητα των υπηρεσιών Internet προς τους πελάτες σας χρειάζεται βελτίωση;?

Διαβάστε περισσότερα

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AND WARRANTY NOTICE PRŮVODCE UŽIVATELE A ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ BRUGERVEJLEDNING OG GARANTI BEDIENUNGSANLEITUNG UND GARANTIEERKLÄRUNG

USER S MANUAL AND WARRANTY NOTICE PRŮVODCE UŽIVATELE A ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ BRUGERVEJLEDNING OG GARANTI BEDIENUNGSANLEITUNG UND GARANTIEERKLÄRUNG USER S MNUL ND WRRNTY NOTICE PRŮVODCE UŽIVTELE ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ RUGERVEJLEDNING OG GRNTI EDIENUNGSNLEITUNG UND GRNTIEERKLÄRUNG ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ MNUL DEL USURIO Y VISO DE GRNTÍ

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el EN ES EL RU HU CS SK GR CZ High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el usuario y el instalador Επιτοιχιος

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

DSR 57M19. EL Ελληνικα. EN English. FR Français. PL Polski. NL Nederlands. CS Česky

DSR 57M19. EL Ελληνικα. EN English. FR Français. PL Polski. NL Nederlands. CS Česky DSR 57M19 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 10 Product Data, 11 Installation, 14-15 Description of the appliance,

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

Antologie řecké literatury 20. století. Nicole Votavová Sumelidisová

Antologie řecké literatury 20. století. Nicole Votavová Sumelidisová Antologie řecké literatury 20. století Nicole Votavová Sumelidisová Masarykova univerzita Brno 2014 Antologie řecké literatury 20. století Nicole Votavová Sumelidisová Masarykova univerzita Brno 2014 Dílo

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης REV13.. Εκκίνηση. Ρυθµίσεις και έλεγχος λειτουργίας του REV13.. 1 Εγκατάσταση της µονάδας. 2 Τοποθέτηση

Οδηγίες εγκατάστασης REV13.. Εκκίνηση. Ρυθµίσεις και έλεγχος λειτουργίας του REV13.. 1 Εγκατάσταση της µονάδας. 2 Τοποθέτηση Οδηγίες εγκατάστασης 1 Εγκατάσταση της µονάδας Ο θα πρέπει να βρίσκεται στον κυρίως χώρο διαβίωσης (για επίτοιχη τοποθέτηση, δείτε τα τα διαγράµµατα B ως E) Ο πρέπει να τοποθετηθεί σε τέτοιο σηµείο ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Kostas Karyotakis. Životopis 78

Kostas Karyotakis. Životopis 78 ŘECKÁ POEZIE 20. LET 20. STOLETÍ Kostas Karyotakis Životopis 78 1896 1928, * v Tripolis, byl synem stavebního inženýra Jorgose Karyotkise a Ekaterini Skajanni, byl prostřední dítě, měl ještě sestru a bratra

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13) Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd ČR (projekt

Διαβάστε περισσότερα

Napoleon Lapathiotis. Životopis

Napoleon Lapathiotis. Životopis Napoleon Lapathiotis Životopis 1888 1944, * v Athénách, jeho otec Leonidas Lapathiotis pocházel z Kypru, byl armádním důstojníkem, jenž se postupně vypracoval na generála, byl zvolen do parlamentu a nakonec

Διαβάστε περισσότερα

AVerMedia HD HomeFree Duet F200. English Česky Română Hrvatski Ελληνική. Quick Guide

AVerMedia HD HomeFree Duet F200. English Česky Română Hrvatski Ελληνική. Quick Guide AVerMedia HD HomeFree Duet F200 English Česky Română Hrvatski Ελληνική Quick Guide European Community Compliance Statement Class B This product is herewith confirmed to comply with the requirements set

Διαβάστε περισσότερα

Pasívny dom sa oplatí

Pasívny dom sa oplatí 6/2014 6/2014 technologicky vyspelé domy a budovy Pasívny dom sa oplatí www.idbjournal.sk ročník IV ISSN 1338-3337 Vážení čitatelia, ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku, prajeme

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

DESET LET ZNAČKY HALO

DESET LET ZNAČKY HALO ČEŠTINA Chcete-li získat další informace o funkcích hry Halo : Combat Evolved Anniversary, navštivte stránku: www.halowaypoint.com/remastered VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzoli

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της 1/2013 Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας. Tento časopis je vydáván za finanční podpory Ministerstva

Διαβάστε περισσότερα

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80 Porovnávací tabulka suplementů Název produktu Strana Kalorická restrikce Zvýšení spalování kalorií během tréninku Zvýšení spalování kalorií během odpočinku Dietní systém podpory Přírůst tělesné hmotnosti

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η EUROTEPLO διαθέτει δυο θαλάμους καύσης με εισαγωγή προθερμασμένου αέρα στον επάνω θάλαμο καύσης (σκίτσο αριστερά) με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται η δευτερογενής καύση. Σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005* Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005* Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / / CZ Gigaset 5005* 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Gwarancja SRAM LLC. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wypadku, zderzeniu, na skutek

Gwarancja SRAM LLC. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wypadku, zderzeniu, na skutek 95-3015-000-100 Rev D SRAM LLC, 2013 Gwarancja SRAM LLC Zakres ograniczonej gwarancji Jeśli nie wskazano inaczej w niniejszym dokumencie, firma SRAM gwarantuje, że jej produkty są wolne od wad materiałowych

Διαβάστε περισσότερα

ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24

ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24 Ομάδες έκπτωσης: Επίτοιχοι λέβητες αερίου = 07 ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24 Τύπος CGB 11 20

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

DISR 16M19. EL Ελληνικα. IT Italiano. EN English. CS Česky. FR Français. HU Magyar

DISR 16M19. EL Ελληνικα. IT Italiano. EN English. CS Česky. FR Français. HU Magyar DISR 16M19 IT Italiano Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE - Sommario Istruzioni per l uso, 1 Precauzioni e Consigli, 2-3 Assistenza, 9 Scheda prodotto, 11 Installazione, 14-15 Descrizione dell apparecchio,16

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Κ Α Ι Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Skoda Superb, μοντέλο του 1942, με γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου ATMOS 77 χρόνια Τρείς γενιές

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

Řecká poezie 20. let 20. století. Tereza Keslová

Řecká poezie 20. let 20. století. Tereza Keslová Řecká poezie 20. let 20. století Tereza Keslová Masarykova univerzita Brno 2013 Řecká poezie 20. let 20. století Tereza Keslová Masarykova univerzita Brno 2013 Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Κ Α Ι Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Skoda Superb, μοντέλο του 1942, με γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου ATMOS 77 χρόνια Τρείς γενιές

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΆ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ KOMBI ATMOS ΛΕΙΤΟΥΡΓÍΑ Καινούργια σειρά των λεβήτων KOMBI DC 18 SP (L), DC 25 SP (L), DC 32 SP (L) επιτρέπει καύση ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

Strojírenské technologie I

Strojírenské technologie I Strojírenské technologie I Obor: STROJÍRENSTVÍ Ing. Daniel Kučerka, PhD., ING-PAED IGIP doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD., ING-PAED IGIP 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρή τεχνολογία. Καθαρός σχεδιασμός και πρακτικός πίνακας ελέγχου με οθόνη Power save (εξοικονόμησης ενέργειας) !DEA AR 23 !

Καθαρή τεχνολογία. Καθαρός σχεδιασμός και πρακτικός πίνακας ελέγχου με οθόνη Power save (εξοικονόμησης ενέργειας) !DEA AR 23 ! ΑΠΛΑ...ΜΟΝΑΔΙΚΟ Καθαρή τεχνολογία Καθαρός σχεδιασμός και πρακτικός πίνακας ελέγχου με οθόνη Power save (εξοικονόμησης ενέργειας) Η ιδέα του!dea γεννήθηκε από τρεις βασικές σκέψεις: Μέγιστη ευκολία στη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων 0694-100 - RAD - MON.TEC - 1105A - DIGITECH 2 Technical specification RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el GB ES RU HU RO GR High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el usuario y el instalador Высокопроизводительные

Διαβάστε περισσότερα

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση RinNOVA Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. WARNING Ο λέβητάς σας είναι αρθρωτός με ηλεκτρονική ρύθμιση και άναμμα. υψηλής απόδοσης με

Διαβάστε περισσότερα

ΛΈΒΗΤΕΣ ΑΕΡΊΟΥ ΕΠΊΤΟΙΧΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ Εγχειρίδιο χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CALDERAS MURALES DE GAS DE CONDENSACIÓN

ΛΈΒΗΤΕΣ ΑΕΡΊΟΥ ΕΠΊΤΟΙΧΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ Εγχειρίδιο χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CALDERAS MURALES DE GAS DE CONDENSACIÓN GR ES ΛΈΒΗΤΕΣ ΑΕΡΊΟΥ ΕΠΊΤΟΙΧΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ Εγχειρίδιο χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CALDERAS MURALES DE GAS DE CONDENSACIÓN Manual de uso para el usuario y el instalador 0085

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

27.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 166/3

27.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 166/3 27.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 166/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 560/2009 ze dne 26. června 2009 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 σ 7 680.6 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 LYA25.. QA..25 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, µε δύο στάδια συναγερµού ελεγχόµενα από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT

Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT Bushido T1980 Operating computer Komputer Bushido 4 Cyklocomputer Bushido 14 Υπολογιστής Bushido 24 Computador Bushido 34 2 3 Główne funkcje Pierwsze uruchomienie Menu obsługi oraz wprowadzanie tekstu

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-τσεχικά

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-τσεχικά Τρώγοντας έξω : Στην είσοδο Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Chtěl(a) bych si rezervovat stůl

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Θέρµανση + στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Μοντέλο για σύνδεση µε απαγωγή καυσαερίων Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω EC3-33x α µ α α µ α α µ α µα µ. µα α α α µ ( αµ α µα α α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω µ µ ω α.( µα, α, α µ, α µ α.α.) µ ω α αµ ω α α α α α µ TCP/IP Ethernet ω ω α α α α α α µ α ω LONWORKS ω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κane450

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κane450 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κane450 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ K 450 Φακός & Μάτι Εκτυπωτη Φωτεινά LED Πλήκτρα Πλοήγησης στο MENU Περιστροφικός Επιλογέας Ένδειξη φόρτισης Φίλτρο & Νεροπαγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 8-1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ T/ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Τ CONCENTRA SPOT R80

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 8-1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ T/ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Τ CONCENTRA SPOT R80 8-1 ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΙ T/ΨΥΓΕΙΟΥ Κωδικός Τύπος W m Ντουί 008.4050300003085 SPC. T26/57 FR 15 15 110 E14 008.4050300323596 SPC. T26/57 FR 25 25 190 E14 008.4050300310282 SPC. T26/57 CL 15 15 110 E14 008.4050300309637

Διαβάστε περισσότερα

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku, od narození Dietetická potravina na osobitné medicínske účely v prášku, od narodenia

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku, od narození Dietetická potravina na osobitné medicínske účely v prášku, od narodenia Příloha č. 1 etiketa Nutrilon 1 Allergy Digestive Care Čelní strana Logo Nutrilon + štít (ve štítu text: Pro děti s alergií či intolerancí běžné stravy / Pre deti s alergiou alebo intoleranciou bežnej

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

product Ψηφιακή τεχνολογία ελέγχου καύσεως Weishaupt καυστήρες αερίου, WG10 έως WG40 (12.5 550 kw) Πληροφορίες για οικιακούς καυστήρες

product Ψηφιακή τεχνολογία ελέγχου καύσεως Weishaupt καυστήρες αερίου, WG10 έως WG40 (12.5 550 kw) Πληροφορίες για οικιακούς καυστήρες product Πληροφορίες για οικιακούς καυστήρες Ψηφιακή τεχνολογία ελέγχου καύσεως Weishaupt καυστήρες αερίου, WG1 έως WG4 (12.5 55 kw) Ποιότητα στη θέρμανση Κίνητρο μας είναι η προηγμένη τεχνολογία, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

MULTIBETON HELLAS Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 113, 115 27 Αθήνα Τηλ. (210) 7790.652, 7778.345 www.multibeton.gr

MULTIBETON HELLAS Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 113, 115 27 Αθήνα Τηλ. (210) 7790.652, 7778.345 www.multibeton.gr Ο όµιλος Viessmann Επιτοίχιοι λέβητες αερίου και πετρελαίου, συµβατικοί ή µε τεχνολογία συµπύκνωσης Συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την εκµετάλλευση της ενέργειας του περιβάλλοντος, της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Condens 3000 W ZWB 28-3 C Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZBR 42-3 A. Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης.

Περιεχόμενα. Condens 3000 W ZWB 28-3 C Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZBR 42-3 A. Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης. Περιεχόμενα Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης 28-42 kw Condens 3000 W ZWB 28-3 C Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZBR 42-3 A 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου 24-35 kw Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD Gaz 7000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα