ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΗΝ ΕΝΑΡΚΣΗΡΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΗΝ ΕΝΑΡΚΣΗΡΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ"

Transcript

1 Κείμενο 6 ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΗΝ ΕΝΑΡΚΣΗΡΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ Ανδρέας Δημητρόποσλος 1. Πλαίζιο Ζ δξαζηεξηφηεηα ζρεδηάζηεθε γηα εθαξκνγή ζε ελαξθηήξηα ζπλάληεζε Ο... κίαο αθαδεκατθήο ρξνληάο. ε κηα ηέηνηα ζπλάληεζε, δχν απφ ηα δεηνχκελα είλαη ην «ζπάζιμο ηοσ πάγοσ», πνπ δεκηνπξγεί ε παξνπζία αγλψζησλ αλάκεζα ζε αγλψζηνπο, θαη ε εγκαηάζηαζη ενός θεηικού, δημιοσργικού και εστάριζηοσ θιίκαηνο. Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνινπζεί αμηνπνηεί βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη, απφ ηελ άπνςε απηή, απνηειεί κηα κνξθή ηνπ ζπιινγηθνχ βηνγξαθηθνχ ηεο Οκάδαο. ηηγκηφηππα απφ ηε δσή ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο, φπσο απηά πεξηγξάθηεθαλ απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηεο κέζα απφ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, θπθινθνξνχλ κέζα ζηελ Οκάδα θαη ζην ηέινο απνηεινχλ ην ζεκείν επαθήο ηνπ Μέινπο κε απηήλ. Σα ζηηγκηφηππα απηά δελ είλαη ηα πην ζεκαληηθά, αιιά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα γίλνληαη ζεκαληηθά, αθνχ απνηεινχλ ηελ αθνξκή γηα ηελ επίζεκε είζνδν ηνπ κέινπο ζηελ Οκάδα. Ζ δξαζηεξηφηεηα βαζίδεηαη ζηε δηαπίζησζε φηη νη ελήιηθεο έρνπλ εκπεηξίεο δσήο θαη ζηελ παξαδνρή φηη φιεο/φινη νη ελήιηθεο έρνπλ κηθξά ή κεγάια ζηηγκηφηππα ηεο δσήο ηνπο θαη επηηεχγκαηα πνπ είλαη άμηα, ρξήζηκα θαη, νξηζκέλεο θνξέο, δηαζθεδαζηηθά λα ηα κνηξαζηνχλ κε ηελ νκάδα. 2. Τλικά και μέζα για ηην πποεηοιμαζία ππνινγηζηήο κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν έγρξσκνο εθηππσηήο θνπηηθφ κεράλεκα ή θνπίδη θαη ράξαθαο ραξηφλη gr/m2 (πξναηξεηηθά) Μεράλεκα πιαζηηθνπνίεζεο (πξναηξεηηθά) Εειαηίλεο πιαζηηθνπνίεζεο 3. Υπόνορ πποεηοιμαζίαρ Δίθνζη έσο ζαξάληα ιεπηά (20-40 )/κέινο ηεο νκάδαο

2 4. Κόζηορ αναλωζίμων (ραξηφλη, έγρξσκε εθηχπσζε, πιαζηηθνπνίεζε): πεξίπνπ 1 /κέινο ηεο Οκάδαο 5. Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ Πεξίπνπ δχν (2) ψξεο γηα νκάδα είθνζη πέληε έσο ηξηάληα (25-30) αηφκσλ 6. Πποεηοιμαζία Πξηλ απφ ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε, δεηνχληαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο, αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα. Δμεγείηαη θαη εληζρχεηαη ε άπνςε φηη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πξέπεη λα πεξηγξάθεη ην ζχλνιν ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο/ηνπ αλαθεξφκελεο/-λνπ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, δεηείηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζ απηφ θαη ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα ρφκπη. Γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ θαη αλαδήηεζε πιηθνχ (θπξίσο απφ ην δηαδίθηπν) πνπ λα ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθά ή ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο. ηε ζπλέρεηα εθηππψλνληαη θάξηεο πνπ θέξνπλ αξίζκεζε θαη ην πιηθφ πνπ εληνπίζακε. Παξαδείγκαηα ηέηνηνπ πιηθνχ παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα: Παράδειγμα 1: (Ζ εθπαηδεπφκελε νλνκάδεηαη Μαξία θαη έτει εργαζηεί με άηομα με προβλήμαηα ακοής) Κάξηα: Σν «ΜΑΡΗΑ» θαηαγξάθεηαη κε ην δαθηπιηθφ αιθάβεην πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο Δ.Α.Π. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΩΝ Θ.Δ.: ΔΚΔ 50 ΣΜΗΜΑ: ΑΘΗΝΑ 3 17 ΔΝΑΡΚΣΖΡΗΑ ΤΝΑΝΣΖΖ ΚΤΡΗΑΚΖ 1Υ/1Υ/200Υ 2

3 Παράδειγμα 2: (Ο εθπαηδεπφκελνο είλαη δάζθαινο θαη έρεη παξαθνινπζήζεη κεηεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηο Μαράζλειο Γ.Γ.Δ.) Κάξηα: ε πξφζνςε ηνπ Μαξαζιείνπ Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Δ.Α.Π. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΩΝ Θ.Δ.: ΔΚΔ 50 ΣΜΗΜΑ: ΑΘΗΝΑ 3 8 ΔΝΑΡΚΣΖΡΗΑ ΤΝΑΝΣΖΖ ΚΤΡΗΑΚΖ 1Υ/1Υ/200Υ Παράδειγμα 3: (Ο εθπαηδεπφκελνο είλαη γεσπφλνο θαη έρεη εξγαζηεί ζε πξνγξάκκαηα δακοκηονίας) Κάξηα: ην εμψθπιιν ηεο κνπζηθήο ζπιινγήο ησλ Υεηκεξηλψλ Κνιπκβεηψλ «Οη Γαθνθηφλνη»! Δ.Α.Π. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΩΝ Θ.Δ.: ΔΚΔ 50 ΣΜΗΜΑ: ΑΘΗΝΑ 3 5 ΔΝΑΡΚΣΖΡΗΑ ΤΝΑΝΣΖΖ ΚΤΡΗΑΚΖ 1Υ/1Υ/200Υ «Μεηαθορείς και Ψεκαζηές, Αρτιεργάηες, Γεωπόνοι, Όλοι εμείς οι Γακοκηόνοι Δίμαζηε Γολοθόνοι!» Ζ/Ο εθπαηδεχηξηα/-ηεο εηνηκάδεη θαηάζηαζε ζηελ νπνία θαίλεηαη ζε πνηα/πνηνλ αληηζηνηρεί ε θάζε θάξηα θαζψο θαη ηη απεηθνλίδεη. 7. Εκπαιδεςηικό ςμβόλαιο Εεηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο γηα θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηά ηνπο. Αλ ππάξρεη θάπνηα 3

4 αληίξξεζε, ε ζπγθεθξηκέλε θάξηα αθαηξείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ θαξηψλ. Δμεγείηαη φηη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα αθνινπζήζεη έρεη σο ζθνπφ ηε γλσξηκία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κεηαμχ ηνπο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο θαινχ θαη επράξηζηνπ καζεζηαθνχ θιίκαηνο. Ο εθπαηδεπηήο δηαβεβαηψλεη φηη δελ ππάξρεη πξφζεζε αξλεηηθήο έθζεζεο. Αλ θάπνηα/θάπνηνο δηαθσλεί κε ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο ή δελ έδσζε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ή δελ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε δξαζηεξηφηεηα, παξαθαιείηαη λα παξαηεξήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα θαη λα ηε ζρνιηάζεη σο θξηηηθή/-θφο παξαηεξήηξηα/-ηεο. 8. Τλοποίηζη 1. Αθνχ εμαζθαιίζεηε κηα θπθιηθή δηάηαμε ηεο νκάδαο, δίλεηε ην παθέην κε ηηο θάξηεο ζηελ/ζηνλ πξψηε/πξψην κε ηελ νδεγία λα μεθπιιίζεη ηηο θάξηεο κε ζθνπφ λα εληνπίζεη εθείλε ή εθείλεο ησλ νπνίσλ ην ζέκα κε θάπνηνλ ηξφπν ζρεηίδεηαη καδί ηεο/ηνπ. Αλ ε νκάδα είλαη κεγάιε, θαη ζέινπκε λα επηηαρχλνπκε ηε δηαδηθαζία, κπνξνχκε λα δεηήζνπκε ην μεθχιιηζκα λα γίλεη ζε δεπγάξηα ή λα κνηξάζνπκε ηηο θάξηεο ζηα δχν (2) θαη λα δψζνπκε ην θάζε κηζφ παθέην ζηα δχν (2) άθξα ηνπ θχθινπ ηεο νκάδαο. 2. Αθνχ νινθιεξσζεί ην βήκα έλα (1), δεηάκε απφ ηελ νκάδα λα ην επαλαιάβεη θξαηψληαο, φκσο, απηή ηε θνξά ηελ θάξηα πνπ ε/ν θαζεκηά/θαζέλαο ζεσξεί φηη αλήθεη ζ απηήλ/απηφλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζα ζπκβεί δχν ή ηξεηο (2-3) λα δηεθδηθνχλ ηελ ίδηα θάξηα. Σηο/ηνπο πξνηξέπνπκε λα βξεζνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κέζα απφ ζπδήηεζε λα απνθαζίζνπλ πνηα/πνηνο ζα θξαηήζεη ηελ δηεθδηθνχκελε θάξηα. ε θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο, νξηζκέλεο/-λνη απφ ηελ νκάδα δελ ζα εληνπίζνπλ θάπνηα θάξηα. Σφηε, ν εθπαηδεπηήο ζπκβνπιεχεηαη ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη θξαηήζεη θαη δηεπθνιχλεη ην ζπγθεθξηκέλν κέινο, ππελζπκίδνληαο πξφζσπα, πξάγκαηα ή θαηαζηάζεηο πνπ απηφ δελ αλαθαιεί ζε πξψηε αλάγλσζε. 3. Κάζε κέινο παξνπζηάδεηαη ζηελ νκάδα, μεθηλψληαο απφ ηελ επίδεημε ηεο θάξηαο πνπ επέιεμε θαη θάλνληαο έλα ζρφιην γηα ην πεξηερφκελφ ηεο. πκπιεξψλεη φπνηα άιιε πιεξνθνξία επηζπκεί θαη απαληά ζε εξσηήκαηα (αλ ππάξρνπλ). Ζ/ν εθπαηδεχηξηα/-ηήο δεηά απφ ηα κέιε λα αλαθέξνπλ ηηο 4

5 πξνζδνθίεο, ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο. Παξαιιαγή: δεκηνπξγνχληαη δεπγάξηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηεηξάδεο ζχκθσλα κε ηε γλσζηή δξαζηεξηφηεηα κεηάβαζεο απφ ηε κηθξή νκάδα ζηελ νινκέιεηα. ηα δεπγάξηα θαη ζηηο ηεηξάδεο ε γλσξηκία ή παξνπζίαζε μεθηλά απφ ην πεξηερφκελν ησλ θαξηψλ πνπ έρνπλ επηιέμεη νη ζπκκεηέρνπζεο/- νληεο. 4. Ζ δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηα ζρφιηα ησλ παξαηεξεηξηψλ/-ησλ θαη θάζε άιιεο/άιινπ πνπ ζα ήζειε λα ζρνιηάζεη φ,ηη έδεζε. Εεηείηαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο λα πεξηγξάςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα πξνγξάκκαηα κηθξήο δηάξθεηαο ή φηαλ ν ρξφλνο δελ επαξθεί γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα βήκαηα έλα έσο ηέζζεξα (1-4), κπνξεί λα εηνηκαζηεί κηα ζεηξά δηαθαλεηψλ ζε πξφγξακκα παξνπζίαζεο. Κάζε δηαθάλεηα παξνπζηάδεη κία πιεξνθνξία γηα θάζε εθπαηδεπφκελε/-λν, ρσξίο ηελ έλδεημε ηνπ νλφκαηνο ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη. Οη ελδηαθεξφκελεο/- λνη θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ «θάηη δηθφ ηνπο» ζηηο δηαθάλεηεο απηέο θαη, παίξλνληαο ηνλ ιφγν, λα κηιήζνπλ γηα ηελ πιεξνθνξία πνπ παξνπζηάδεηαη, αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο απφ ην πξφγξακκα. 9. Αξιολόγηζη Ζ δξαζηεξηφηεηα έρεη πινπνηεζεί αξθεηέο θνξέο κέρξη ζήκεξα ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Δ.Α.Π. κε πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζρφιηα. ηα ζρφιηα απηά ζπλήζσο ηνλίδεηαη: ε πξσηνηππία ηεο, ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο (φηαλ ηα κέιε ηεο νκάδαο βιέπνπλ ζηηο θάξηεο πξφζσπα, πξάγκαηα ή θαηαζηάζεηο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γη απηέο/απηνχο) πνπ απνηππψλεηαη θαη ζπλνδεχεη ζεηηθά φιε ηε κεηέπεηηα ζπλεξγαζία θαη ην γεγνλφο φηη ε/ν εθπαηδεχηξηα/-ηεο αζρνιήζεθε θαη ελδηαθέξζεθε γη απηέο/απηνχο, κειεηψληαο ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηά ηνπο. εκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί φηη ε/ν εθπαηδεχηξηα/-ηεο, θαηά ηε κειέηε ησλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ, γλσξίδεη θαιχηεξα ηα κέιε ηεο νκάδαο ελψ, ζπρλά, 5

6 αλαδχνληαη πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο γηα ηε δηαδηθαζία δηάγλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. 6

7 ΑΝΑΦΟΡΕ Γεκεηξφπνπινο, Α. (2010). Το Βιογραθικό ηης Ομάδας. Αλαξηεκέλν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ζηε δηεχζπλζε (απαηηείηαη θσδηθφο πξφζβαζεο): temid=66 (αλάθηεζε: 9/4/2012). Κφθθνο, Α., & Ληνλαξάθεο, Α. (2012). Γιδακηικό Υλικό για ηην Δπιμόρθωζη ηων Καθηγηηών-Σσμβούλων Σ.Δ.Π. Πάηξα: Δ.Α.Π. Κφθθνο, Α. (2005). Μεθοδολογία Δκπαίδεσζης Δνηλίκων. Δκπαιδεσηικές Μέθοδοι, η. Β. Πάηξα: Δ.Α.Π. 7

8 8

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθυνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη

Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθυνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθυνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Αρταία Δλληνική Γλώζζα και Γραμμαηεία Α Λσκείοσ Θεμαηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σκήκα Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Δι Υφκζη Διέλε(ΜΔ0670) ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Ρεηάιεο πκεψλ Σξηκειήο Δπηηξνπή Ρεηάιεο.

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Γνυπιμία με ηην Αθήνα. Τα ιζηοπικά μνημεία ηηρ Αθήναρ και σώποι τςσαγυγίαρ ή διαζκέδαζηρ ζηη γύπυ από αςηά πεπιοσή Απαιηούμενα επγαλεία Οη καζεηέο

Γνυπιμία με ηην Αθήνα. Τα ιζηοπικά μνημεία ηηρ Αθήναρ και σώποι τςσαγυγίαρ ή διαζκέδαζηρ ζηη γύπυ από αςηά πεπιοσή Απαιηούμενα επγαλεία Οη καζεηέο Γνυπιμία με ηην Αθήνα. Τα ιζηοπικά μνημεία ηηρ Αθήναρ και σώποι τςσαγυγίαρ ή διαζκέδαζηρ ζηη γύπυ από αςηά πεπιοσή Απαιηούμενα επγαλεία Οη καζεηέο είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ππνινγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΝΣΙΝΑΚΗ Κ. ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΣΔΦΑΝΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΑΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) Πηπρηαθή Δξγαζία Δπνπηεύνπζα: θα. Παπαγηάλλε Αηθαηεξίλε Σίηινο:''Ο επνπηηθόο θαη θαζνδεγεηηθόο ξόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα Πηστιακής Εργαζίας : Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Φοιτήτρια: Γανωηίδοσ Αικαηερίνε Υπεύθσνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ και ηο κοινό πλαίζιο αξιολόγηζηρ ζηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ. «Η άποτη ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Γιοίκηζη Ολικήρ ποιόηηηαρ» Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ INTERNET «ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΧΗ Η ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ»

ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ INTERNET «ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΧΗ Η ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ» ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ησλ καζεηψλ ηνπ Α 3 ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Μπγδνλίαο ΘΔΜΑ: INTERNET «ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΧΗ Η ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ» Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα : Γήκεηξα Ι. Υαηδνπνύινπ, Πιεξνθνξηθήο, MSc. ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα