ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 384 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Αποσφράγιση των Οικονομικών προσφορών για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό «Προμήθειας Εντύπων για το έτος 201» και κατακύρωση αυτού. Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα π.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 81/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε µε τη µε αριθµ.1374/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γελαλή Πολυξένη, ) Δαούλας Θωμάς και 6) Μπατζανούλης Αλέξανδρος. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Αποσφράγιση των Οικονομικών προσφορών για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό «Προμήθειας Εντύπων για το έτος 201» και κατακύρωση αυτού και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 του Ν.382/ Το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Τη με αριθμ. 28/201 Α.Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση για τη διενέργεια Προμηθειών του οικ. έτους 201, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δήμου.Λαρισαίων σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων του Δ. Λαρισαίων οικ. έτους 201». 4. Τη με αριθμ. 99/201 Α.Δ.Σ. με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. 28/201 ΑΔΣ περί Έγκρισης διενέργειας Προμηθειών έτους 201, για τις ανάγκες των Δ/νσεων του Δ. Λαρισαίων, σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 201».. Τη με αριθμ. 311/201 Α.Ο.Ε. με θέμα Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.(ΑΔΑ: Ω92ΣΩΛΞ-Χ4Δ) 6. Τη με αριθ. πρωτ. 179/ Απόφαση Δημάρχου με θέμα Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό Προμήθειας Εντύπων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου έτους 201». 7. Τη με αριθ. 341/201 Α.Ο.Ε. με θέμα Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τον πρόχειρο Διαγωνισμό «Προμήθεια Εντύπων έτους 201». 8. Τη με αριθμ. πρωτ. 7430/ εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Προμηθειών η οποία έχει ως εξής: Σας υποβάλλουμε τα πρακτικά της επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης, Διενέργειας για το άνοιγμα Οικονομικών προσφορών, με αριθμούς πρωτ. 4032/ και 98/ αντίστοιχα, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 9. Το με αριθ. πρωτ. 4032/ Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΝΤΥΠΩΝ 201 Στη Λάρισα και στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την 24 η Ιουλίου 201, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 27/ Σελίδα 1 από 1

2 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την προμήθεια εντύπων 201 (υπ αριθμόν 49248/ διακήρυξη του Δημάρχου) αποτελούμενη από τους: 1. Μπουμπίτσα Βασιλική 2. Παζάρα Άννα 3. Σταυρίδης Σταύρος Προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσφορών για το διαγωνισμό του θέματος. Οι διαγωνιζόμενοι που έλαβαν μέρος και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι ως κάτωθι: Α/Α Επωνυμία Δικαιολογητικά 1. Σ - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Απόσπασμα ποινικού μητρώου - Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Πειραιώς περί πτώχευσης - Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πειραιώς περί μη αναγκαστικής διαχείρησης - Φορολογική Ενημερότητα - Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ - Πιστοποιητικό ενημερώτητας ΟΑΕΕ - Πίνακας προσωπικού - Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου - Βεβαίωση έναρξης επιτηδευματία & μεταβολές - Υπεύθυνες Δηλώσεις (Άρθρο 7) - Ακριβές αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς με αναγραφή του χρόνου ισχύος της - Οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο 2. ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε. - Τεχνικη προσφορά - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής - Αντίγραφο ποινικού μητρώου - Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Λάρισας περί πτώχευσης - Φορολογική Ενημερότητα - Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ - Πιστοποιητικά ενημερώτητας ΟΑΕΕ - Πίνακες προσωπικού - Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Λάρισας - Εταιρικό & τροποποιήσεις - Πιστοποιητικό μητρώου επιχειρήσεων - Υπεύθυνη Δηλώση (Άρθρο 7) - Οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο Ως Επιτροπή Διενέργειας προτείνουμε τα παρακάτω : Να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές των διαγωνιζομένων Σ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε., διότι σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισαν πληρούν τους όρους της Διακήρυξης. Έπειτα από τα παραπάνω, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, οι φάκελοι με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς επίσης και οι σφραγισμένοι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές παραδόθηκαν στην Επιτροπή Αξιολόγησης για την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα έληξε η συνεδρίαση. Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΖΑΡΑ ΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σελίδα 2 από 1

3 10. Το από Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα και στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την 24 η Ιουλίου 201, ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 27/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την προμήθεια εντύπων 201 (υπ αριθμόν 49248/ διακήρυξη του Δημάρχου) αποτελούμενη από τους: 1. Χατζίκος Δημήτριος 2. Μπαξεβάνου Σταυρούλα 3. Παζάρα Άννα προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών για το διαγωνισμό του θέματος. Αφού πήραμε υπ όψιν τους σχετικούς φακέλους των προσφορών, την διακήρυξη και την συγγραφή υποχρεώσεων και της τεχνικής περιγραφής του πιο πάνω αναφερομένου διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων, συντάξαμε την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών της ως άνω προμήθειας. Παραλάβαμε από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού τους φακέλους με την αντίστοιχη αρίθμηση: 1. Σ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2. ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε. Τα προσφερόμενα εντύπων όλων των συμμετεχόντων πληρούν τις προδιαγραφές, όπως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης και στην τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας. Έπειτα από τα παραπάνω, οι τεχνικές προσφορές γίνονται δεκτές. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΖΑΡΑ ΑΝΝΑ 11. Το με αριθ. πρωτ. 98/ Πρακτικό Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών, το οποίο έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ENTYPVN 201» Στην Λάρισα, σήμερα την 3 η Αυγούστου 201, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την με την υπ αρ. 27/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια εντύπων 201 για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα για την προμήθεια εντύπων 201 (υπ αριθμόν 49248/ διακήρυξη του Δημάρχου) και κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με το υπ αριθμό 4032/ πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 1) ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2) ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3) ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές και προέβη στην κατακύρωση των ειδών σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, το οποίο προβλέπει ότι η κατακύρωση τελικά γίνεται στους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές είναι αποδεκτές, με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη, ουσιώδεις όρους, οι οποίοι προσφέρουν την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, όπως φαίνεται πιο κάτω: Σελίδα 3 από 1

4 Α/ Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ 1 ΚΑΡΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ 2 ΚΑΡΤΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο ΚΑΡΤΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 1 ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (3ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 6 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 7 ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΌ ΔΙΑΣΤ.: 11Χ17cm ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ Σ ΛΑΒΔΑΚΗΣ , , 0, , 939, Σ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΔΙΑΣΤ.: 9,Χ13cm ΒΙΒΛΙΟ 100 3, ,00 2, ,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΔΙΑΣΤ.: 19,Χ13,cm ΒΙΒΛΙΟ 100 4, ,00 2, ,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΔΙΑΣΤ.:7Χ12,cm 10 0,426 63,90 0,233 34,9 34,9 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ-ΚΑΦΕ ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ "ΚΑΡΤΕΛΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 1" ΔΙΑΣΤ.: 2Χ32,cm 20 0,380 9,00 0, ,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ-ΚΑΦΕ ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ "ΚΑΡΤΕΛΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 2" ΔΙΑΣΤ.: 2Χ32,cm 20 4,00 90,00 1, ,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΧΗΜΙΚΟ 1-ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ 3-ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 1Χ17cn ΔΙΑΣΤ.: 1Χ12cn ΔΙΑΣΤ.: 16Χ23cn ΔΙΑΣΤ.: 17,Χ16,cm ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΧΗΜΙΚΟ 2-ΡΟΖ 3-ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 12Χ16cm 1-ΑΣΠΡΟ 20 3,60 73,00 2,2 4 4,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ 400 0, ,00 0, ,00 Σ 80 1,27 102,00 1,63 130,4 102,00 Σ , ,00 1, ,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ 0 1,780 89,00 1, ,00 Σ 10 8,600 86,00,,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ Σελίδα 4 από 1

5 8 9 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (3ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (2ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) 1 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΙΕΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 9 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 10 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 1 ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ 2 ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΕΠΟ Α ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΧΗΜΙΚΟ 1-ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ 3-ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 18Χ24cm 40 2,42 97,00 2,37 9 9,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΔΙΑΣΤ.:18Χ24cm 1 4,30 67,9 7 67,9 Σ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΕΖ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 700 0, ,40 0,22 36,4 309,40 Σ ΛΕΥΚΟ ΜΟΥΣΤΑΡΔΙ ΜΠΕΖ ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΕΥΚΟ ΡΑΦ ΜΠΕΖ ΒΕΡΑΜΑΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 100 0,970 97,00 0,9 9 9,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 100 0,970 97,00 0,9 9 9,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0 1,340 67,00 1, ,00 Σ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΚΟΥΣΙΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 0 1,340 67,00 1, ,00 Σ ΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 300 0, ,00 0, ,00 Σ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 0 1,340 67,00 1, ,00 Σ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΜΕΛΕΣ) ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 0 1,340 67,00 1, ,00 Σ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΤΡΙΜΕΛΕΣ) ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 0 1,340 67,00 1, ,00 Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤ.: Α 10 4,100 41,00 2, ,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΔΙΑΣΤ.: Α 10 4,100 41,00 2, ,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ Σελίδα από 1

6 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΥ 4 10,20 41,00 4, 18 18,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ 4 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 4 10,20 41,00 4, 18 18,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΙ (6) ΗΜΕΡΩΝ 3 13,660 40, ,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ 6 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 8,200 41,00 3, ,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤ.: ΟΠΩΣ 7 ΑΔΕΙΑΣ Α4 ΔΕΙΓΜΑ 8,200 41,00 3, ,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ 8 ΑΠΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1 3,260 48,90 1,47 22,0 22,0 ΛΑΒΔΑΚΗΣ 9 ΒΙΒΛΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ() 200 1,62 32,00 1, ,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 10 ΓΑΜΩΝ(3/100φυλλων) 10 9,000 90,00 2, 2 2,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ 11 ΔΥΟ (22) ΗΜΕΡΩΝ 3 13,660 40, ,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 200 1,80 316,00 1, ,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ 2 ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 200 1,80 316,00 1, ,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΧΗΜΙΚΟ 1-ΑΣΠΡΟ 3 ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 2-ΡΟΖ 3-ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 14Χ μ19cm 30 2,330 69,90 3,17 9,1 69,90 Σ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΧΗΜΙΚΟ 1-ΑΣΠΡΟ 4 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 2-ΡΟΖ 3-ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 9,Χ16,cm ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑ ΠΑΙΔ. ΣΤ , ,20 0, ,4 184,20 Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΑΣΤ.:10,Χ14,cm 00 1,900 90,00 1, ,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ Σελίδα 6 από 1

7 1 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΥΤΩΝ 4 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 70 1,78 124,9 1,76 123,2 123,20 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΧΗΜΙΚΟ 1-ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ 3-ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 14Χ21cm ΔΙΑΣΤ.: 17Χ2cm 100 2, ,00 1, ,00 ΛΑΒΔΑΚΗΣ 100 1,60 16,00 1, ,00 Σ 100 1,60 16,00 1, ,00 Σ 100 1, ,00 1, ,00 Σ 10 1,047 16,99 1, ,99 Σ 100 1,60 16,00 1, ,00 Σ 12019, , ,3 219, , ,4 2 Σελίδα 7 από 1

8 Μετά τον έλεγχο των τιμών προχωρήσαμε στην κατάρτηση του πίνακα των συμμετεχόντων για την προμήθεια εντύπων 201 για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα για την προμήθεια εντύπων 201 (υπ αριθμόν 49248/ διακήρυξη του Δημάρχου), οι οποίοι μειοδότησαν ανά είδος όπως αναφέρονται στο πιο πάνω πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης ως κάτωθι: 1. Σ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 1 ΔΙΑΣΤ.: 11Χ17cm ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΣΤ.: 1Χ12cn ΔΙΑΣΤ.: 16Χ23cn ΔΙΑΣΤ.: 17,Χ16,cm ΔΙΑΣΤ.:18Χ24cm ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (2ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΜΠΕΖ ΜΠΕΖ ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΕΥΚΟ ΡΑΦ ΜΠΕΖ ΒΕΡΑΜΑΝ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡ Α ΑΠΌ , , , , ,9 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ,40 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0 67,00 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΚΟΥΣΙΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 0 67,00 ΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ,00 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 0 67,00 ΕΦΕΤΕΙΟ (ΜΕΛΕΣ) ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 0 67,00 ΕΦΕΤΕΙΟ (ΤΡΙΜΕΛΕΣ) ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 0 67,00 Σελίδα 8 από 1

9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 14Χ μ19cm 30 69,90 4 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 9,Χ16,cm ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑ ΠΑΙΔ. ΣΤ ,20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ,00 4 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΣΤ.: 14Χ21cm ΔΙΑΣΤ.: 17Χ2cm , , , ,00 Σύνολο 469,99 Φ.Π.Α. 1071,8 Γενικό σύνολο 731,79 2. ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 2 ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΔΙΑΣΤ.: 9,Χ13cm ΒΙΒΛΙΟ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ,00 3 ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΔΙΑΣΤ.: 19,Χ13,cm ΒΙΒΛΙΟ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 ΚΑΡΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ ΔΙΑΣΤ.:7Χ12,cm 10 34,9 2 ΚΑΡΤΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 1 ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ-ΚΑΦΕ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΣΤ.: 2Χ32,cm ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ "ΚΑΡΤΕΛΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 1" 20 4,00 ΚΑΡΤΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 1 ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ-ΚΑΦΕ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΣΤ.: 2Χ32,cm ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ "ΚΑΡΤΕΛΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 2" 20 28,00 Σελίδα 9 από 1

10 ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 3 (3ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) 1Χ17cn 6 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 12Χ16cm ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 8 ΑΠΟΘΗΚΗΣ (3ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) 18Χ24cm ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΛΕΥΚΟ 2 ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΙΕΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΥΣΤΑΡΔΙ 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΑΣΤ.: Α 2 ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΕΠΟ Α ΔΙΑΣΤ.: Α 20 4, ,00 10, ,00 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΑ 100 9,00 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ 100 9, , ,00 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΥ 4 18,00 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 4 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 4 18,00 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΙ (6) ΗΜΕΡΩΝ 3 18,00 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 6 ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 19,00 ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ 7 ΑΔΕΙΑΣ 19,00 ΑΠΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ 8 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1 22,0 ΒΙΒΛΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ 9 ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ() ,00 ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 10 ΓΑΜΩΝ(3/100φυλλων) 10 2,00 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ 11 ΔΥΟ (22) ΗΜΕΡΩΝ 3 18,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ,00 2 ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σελίδα 10 από ,00

11 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΔΙΑΣΤ.:10,Χ14,cm ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ , ,00 Σύνολο 618,20 Φ.Π.Α. 1292,19 Γενικό σύνολο 6910,39 Έτσι το συνολικό ποσό που διαμορφώνεται ανά προμηθευτή είναι: Ποσό Φ.Π.Α. Σύνολο 1Σ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4.69, ,80.731,79 2ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε..618, , ,39 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,18 Το πρακτικό προωθείτε στην Οικονομική Επιτροπή για την κύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ΕΝΤΥΠΩΝ 201. Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 1) ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2) ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3) ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 4032/ Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας, το από Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, και το με αριθ. πρωτ. 98/ Πρακτικό Επιτροπής Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών, του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εντύπων για το έτος 201»και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στους παρακάτω προμηθευτές, γιατί προσέφεραν την χαμηλότερη τιμή ως εξής: 1. Σ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ/νση Σύμης 3- Πειραιάς, Τ.Κ. 1842, Α.Φ.Μ , Δ ΔΟΥ Πειραιά, Τηλ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΣΤ.: 11Χ17cm ΑΠΌ , 4 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ Σελίδα 11 από ,00

12 7 9 ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΙΑΣΤ.: 1Χ12cn ΔΙΑΣΤ.: 16Χ23cn ,00 ΔΙΑΣΤ.: 17,Χ16,cm ΔΙΑΣΤ.:18Χ24cm ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (2ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΜΠΕΖ ΜΠΕΖ ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΕΥΚΟ ΡΑΦ ΜΠΕΖ ΒΕΡΑΜΑΝ 0 89, ,9 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ,40 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0 67,00 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΚΟΥΣΙΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 0 67,00 ΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ,00 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 0 67,00 ΕΦΕΤΕΙΟ (ΜΕΛΕΣ) ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 0 67,00 ΕΦΕΤΕΙΟ (ΤΡΙΜΕΛΕΣ) ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 0 67,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 14Χ μ19cm 30 69,90 4 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 9,Χ16,cm ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑ ΠΑΙΔ. ΣΤ ,20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ,00 4 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ,00 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ,00 Σελίδα 12 από 1

13 ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΣΤ.: 14Χ21cm ΔΙΑΣΤ.: 17Χ2cm 10 16, ,00 Σύνολο 469,99 Φ.Π.Α. 1071,8 Γενικό σύνολο 731,79 2. ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε. Δ/νση 7 ο χιλ. Λάρισας-Βόλου Λάρισα, Α.Φ.Μ , Β ΔΟΥ Λάρισας, Τηλ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 2 ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΔΙΑΣΤ.: 9,Χ13cm ΒΙΒΛΙΟ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ,00 3 ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΔΙΑΣΤ.: 19,Χ13,cm ΒΙΒΛΙΟ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 ΚΑΡΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ ΔΙΑΣΤ.:7Χ12,cm 10 34,9 2 ΚΑΡΤΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 1 3 ΚΑΡΤΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 1 ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (3ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) 6 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 8 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ-ΚΑΦΕ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΣΤ.: 2Χ32,cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ-ΚΑΦΕ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΣΤ.: 2Χ32,cm ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 1Χ17cn ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 12Χ16cm ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 18Χ24cm ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (3ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΛΕΥΚΟ 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 3 ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΙΕΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΜΟΥΣΤΑΡΔΙ Σελίδα 13 από 1 ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ "ΚΑΡΤΕΛΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 1" 20 4,00 ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ "ΚΑΡΤΕΛΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 2" 20 28, , ,00 10, ,00 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΑ 100 9,00 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 100 9,00 ΕΙΔΙΚΗ

14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΑΣΤ.: Α 2 ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΕΠΟ Α ΔΙΑΣΤ.: Α ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 4 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΙ (6) ΗΜΕΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 6 ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ 7 ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ 8 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ 9 ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ() ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 10 ΓΑΜΩΝ(3/100φυλλων) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ 11 ΔΥΟ (22) ΗΜΕΡΩΝ 1 ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2 ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 10 23, , , , ,00 19,00 19, , , , ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,00 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ 1 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ,00 ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΔΙΑΣΤ.:10,Χ14,cm ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟ Έτσι το συνολικό ποσό που διαμορφώνεται ανά προμηθευτή είναι: , ,00 Σύνολο 618,20 Φ.Π.Α. 1292,19 Γενικό σύνολο 6910,39 Ποσό Φ.Π.Α. Σύνολο 1Σ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4.69, ,80.731,79 Σελίδα 14 από 1

15 2ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε..618, , ,39 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,18 Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΤΖΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σελίδα 1 από 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-07-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 41 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης, έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 2015

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη 1 Ταχ. Κώδικας: 1222 Τηλέφωνο : 21 500-259 FAX : 210 25072 E-mail : prom@larissa-dimos.gr ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22/01/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22/0/205 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 0-07-05 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-07-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 371 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών των Επιτροπών Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 291 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών & Γνωμοδότησης Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 57 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 608 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 19/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002989723 2015-08-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015

15PROC002989723 2015-08-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015 15PROC002989723 2015-08-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 385 ΘΕΜΑ: Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30149/26.06.2015 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 508 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 164 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 05.08.2015 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36762/06.08.2015 32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268 ΘΕΜΑ: Εξέταση ενστάσεων που αφορά το έργο «Βιοκλιματική

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 151 ΘΕΜΑ: Kαθορισμός του τρόπου και όρων εκτέλεσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 01-09-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 322

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 01-09-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 322 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΧΩΛΞ-ΗΦΡ Λάρισα 01-09-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 322 ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα