ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε τη συσκευη ελε γχου στον τοµε α των οδικω ν µεταφορω ν και της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ σον αφορά την εφαρµογη των κανονισµω ν (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπ ψη: τη συνθη κη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκη ς Κοιν τητας, και ιδίως το άρθρο 75 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ), την πρ ταση της Επιτροπη ς( 1 ), τη γνω µη της Οικονοµικη ς και Κοινωνικη ς Επιτροπη ς( 2 ), Αποφασίζοντας συ µφωνα µε τη διαδικασία που προβλε πεται στο άρθρο 189 Γ της συνθη κης ( 3 ), Εκτιµω ντας: (1) τι ο κανονισµ ς (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συµβουλίου, της 20η ς εκεµβρίου 1985, σχετικά µε τη συσκευη ελε γχου στον τοµε α των οδικω ν µεταφορω ν( 4 ) ορίζει διατάξεις σχετικά µε την κατασκευη, την τοποθε τηση, τη χρησιµοποίηση και τη δοκιµη των συσκευω ν ελε γχου στον τοµε α των οδικω ν µεταφορω ν (2) τι η πείρα ε χει αποδείξει τι οι οικονοµικε ς και ανταγωνιστικε ς πιε σεις στον τοµε α των οδικω ν µεταφορω ν ε χουν ως αποτε λεσµα, ορισµε νοι οδηγοί που απασχολου νται απ επιχειρη σεις µεταφορω ν να µην τηρου ν ορισµε νους καν νες, και ιδίως εκείνους που ( 1 ) ΕΕ C 243 της , σ. 8, και ΕΕ C 370 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ C 110 της , σ. 19. ( 3 ) Γνω µη που διατυπω θηκε απ το Ευρωπαϊκ Κοινοβου λιο στις 13 Ιουλίου 1995 (ΕΕ C 249 της , σ. 128), κοινη θε ση της 11ης εκεµβρίου 1997 (ΕΕ C 43 της , σ. 6) και απ φαση του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου της 31ης Μαρτίου 1998 (ΕΕ C 138 της , σ. 26). ( 4 ) ΕΕ L 370 της , σ. 8 κανονισµ ς πως τροποποιη θηκε τελευταία απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1056/97 της Επιτροπη ς (ΕΕ L 154 της , σ. 21). αφορου ν τους χρ νους οδη γησης και ανάπαυσης, πως ορίζονται απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλίου, της 20η ς εκεµβρίου 1985, για τη εναρµ νιση ορισµε νων κοινωνικω ν διατάξεων στον τοµε α των οδικω ν µεταφορω ν( 5 ) (3) τι οι κατάφωρες παραβάσεις και απάτες θε τουν σε κίνδυνο την οδικη ασφάλεια και είναι απαράδεκτες, για λ γους ανταγωνισµου, για το νοµοταγη οδηγ (4) τι η αυτ µατη καταγραφη και ο τακτικ ς ε λεγχος, τ σο απ την ίδια την επιχείριση σο και απ τις αρµ διες αρχε ς, δεδοµε νων για τις υπηρεσίες και τη συµπεριφορά του οδηγου, καθω ς και άλλων δεδοµε νων της κίνησης του οχη µατος, πως η ταχυ τητα και η διανυθείσα απ σταση, συντελου ν στη βελτίωση της οδικη ς ασφάλειας (5) τι οι κοινοτικε ς κοινωνικε ς διατάξεις επιβάλλουν ορισµε νους περιορισµου ς σον αφορά τους ηµερη σιους χρ νους οδη γησης και ανάπαυσης, καθω ς και τη συνολικη διάρκεια οδη γησης και ανάπαυσης ανά δυ ο εβδοµάδες τι είναι δυ σκολο να ελεγχθεί η τη ρηση των διατάξεων αυτω ν, δεδοµε νου τι ση µερα τα δεδοµε να καταγράφονται σε διάφορα ηµερη σια φυ λλα καταγραφη ς, τα οποία αποτελου ν το απ θεµα φυ λλων που καλυ πτει την τρε χουσα εβδο- µάδα και την τελευταία ηµε ρα της προηγου µενης εβδοµάδας και που πρε πει να φυλάσσεται στο θάλα- µο του οδηγου (6) τι, συνεπω ς, για να τεθεί τε ρµα στις πιο συνηθισµε νες καταχρη σεις του σηµερινου συστη µατος, είναι αναγκαίο να εισαχθεί νε ος προηγµε νος εξοπλισµ ς, πως µια συσκευη ελε γχου εφοδιασµε νη µε µονάδα ηλεκτρονικη ς αποθη κευσης των κατάλληλων πληροφοριω ν και µια προσωπικη κάρτα οδηγου προκειµε νου να εξασφαλίζεται τι τα δεδοµε να που καταγράφονται είναι διαθε σιµα, σαφη, ευανάγνωστα, εκτυπω σιµα και αξι πιστα και να επιτρε πεται ο ( 5 ) ΕΕ L 370 της , σ. 1.

2 L 274/ αδιαµφισβη τητος απολογισµ ς της δραστηρι τητας, αφεν ς µεν, του οδηγου κατά τη διάρκεια των τελευταίων ηµερω ν, αφετε ρου δε, του οχη µατος κατά τη διάρκεια πολλω ν µηνω ν (7) τι η συνολικη ασφάλεια συστη µατος και συστατικω ν αποτελεί βασικ στοιχείο της αποτελεσµατικ τητας µιας συσκευη ς ελε γχου 1987, για τον καθορισµ των ρων άσκησης των εκτελεστικω ν αρµοδιοτη των που ανατίθενται στην Επιτροπη ( 1 ) (14) τι η εισαγωγη νε ων συσκευω ν ελε γχου πρου ποθε τει την τροποποίηση ορισµε νων διατάξεων της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ ( 2 ) για την εφαρµογη των κανονισµω ν (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, (8) τι ενδείκνυται να προβλεφθου ν διατάξεις σχετικά µε τους ρους ε κδοσης και χρη σης της κάρτας µνη - µης που προβλε πεται στο παράρτηµα Ι Β ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: (9) τι τα δεδοµε να που αφορου ν τη δραστηρι τητα των οδηγω ν πρε πει να µπορου ν να εξακριβω νονται απ τους οδηγου ς, απ τις επιχειρη σεις που τους απασχολου ν και απ τις αρµ διες αρχε ς των κρατω ν µελω ν τι, ωστ σο, είναι σκ πιµο ο οδηγ ς και η επιχείρηση να µπορου ν να ε χουν πρ σβαση µ νο στα δεδοµε να που αφορου ν την άσκηση των αντίστοιχων δραστηριοτη των τους (10) τι η συσκευη ελε γχου που προβλε πεται απ τον παρ ντα κανονισµ πρε πει να εγκαθίσταται στα οχη µατα που κυκλοφορου ν για πρω τη φορά µετά τη δηµοσίευση, στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των, των τεχνικω ν προδιαγραφω ν, ορισµε νες απ τις οποίες ορίζονται απ την Επιτροπη µε τη διαδικασία της επιτροπη ς του άρθρου 18 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 τι είναι αναγκαία µια µεταβατικη περίοδος προκειµε νου να εξασφαλισθεί τι νε ες συσκευε ς ελε γχου κατασκευάζονται συ µφωνα µε αυτε ς τις τεχνικε ς προδιαγραφε ς και λαµβάνουν την ε γκριση τυ που ΕΚ (11) τι είναι επιθυµητ οι συσκευε ς ελε γχου που είναι συ µφωνες µε το παράρτηµα Ι Β να προσφε ρουν επίσης τη δυνατ τητα διευ ρυνσης, µε λογικ κ στος, των λειτουργιω ν διαχείρισης του τροχαίου υλικου (12) τι, συ µφωνα µε την αρχη της επικουρικ τητας, απαιτείται κοινοτικη δράση προκειµε νου να τροποποιηθεί ο κανονισµ ς (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, ω στε να εξασφαλισθεί, αφεν ς µεν, η συµβατ τητα των συσκευω ν ελε γχου που είναι συ µφωνες µε το παράρτη- µα Ι Β, µε τις κάρτες µνη µης, αφετε ρου δε, η λογικη συνοχη των δεδοµε νων που παρε χονται απ τις συσκευε ς ελε γχου που είναι συ µφωνες µε τα παραρτη µατα I και Ι Β (13) τι η πρ οδος της τεχνικη ς απαιτεί τη γρη γορη προσαρµογη των τεχνικω ν προδιαγραφω ν που ορίζονται στα παραρτη µατα του παρ ντος κανονισµου τι, για να διευκολυνθεί η εφαρµογη των αναγκαίων προς του το µε τρων, αρµ ζει να προβλεφθεί τι οι τεχνικε ς προσαρµογε ς των εν λ γω παραρτηµάτων εγκρίνονται απ την Επιτροπη, η οποία ενεργεί µε τη διαδικασία της επιτροπη ς, συ µφωνα µε την απ φαση 87/373/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου Άρθρο 1 Ο κανονισµ ς (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 τροποποιείται ως εξη ς: 1) Στο άρθρο 1, η φράση «παραρτη µατα I και II» αντικαθίσταται απ τη φράση «παραρτη µατα I η IB και II» 2) Στα άρθρα 4, 6, 7, 8, 9 και 11, προστίθενται οι λε ξεις «η (της) κάρτα(ς) µνη µης» ταν γίνεται µνεία των φυ λλων καταγραφη ς. 3) Στο άρθρο 4, πριν το πρω το εδάφιο, προστίθεται το ακ λουθο εδάφιο: «Για τους σκοπου ς του παρ ντος κεφαλαίου, ως συσκευη ελε γχου νοείται η συσκευη ελε γχου η τα συστατικά της.» 4) Στο άρθρο 5, το πρω το εδάφιο αντικαθίσταται απ το ακ λουθο κείµενο: «Κάθε κράτος µε λος παρε χει την ε γκριση τυ που ΕΚ σε λα τα υποδείγµατα συσκευω ν ελε γχου και σε κάθε υπ δειγµα φυ λλου καταγραφη ς η (της) κάρτας οδηγου εφ σον πληρου ν τις προδιαγραφε ς των παραρτη- µάτων I η IB και εάν το κράτος µε λος είναι σε θε ση να επιτηρεί τη συµβατ τητα της παραγωγη ς προς το υπ δειγµα που ε χει λάβει ε γκριση τυ που. Η ασφάλεια του συστη µατος τηρεί τις τεχνικε ς προδιαγραφε ς που προβλε πονται στο παράρτηµα I B. Η Επιτροπη, ενεργω ντας µε τη διαδικασία του άρθρου 18, µεριµνά ω στε αυτ το παράρτηµα να προβλε πει τι η ε γκριση τυ που ΕΚ µπορεί να δοθεί για τη συσκευη ελε γχου µ νον εφ σον το συ νολο του συστη - µατος (συσκευη ελε γχου, κάρτα µνη µης και ηλεκτρικε ς συνδε σεις στο κιβω τιο ταχυτη των) µπορεί αποδεδειγµε να να ανθίσταται στις προσπάθειες νοθείας η αλλοίωσης των δεδοµε νων που αφορου ν τις ω ρες οδη γησης. Οι αναγκαίες προς του το δοκιµε ς πραγµατοποιου νται απ ειδικου ς στις πλε ον πρ σφατες τεχνικε ς στον τοµε α της νοθείας.» ( 1 ) ΕΕ L 197 της , σ. 33. ( 2 ) ΕΕ L 325 της , σ. 55.

3 L 274/3 5) Στο άρθρο 12: α) Στην παράγραφο 1 προστίθενται τα ακ λουθα εδάφια: «Η χρονικη περίοδος της διοικητικη ς ισχυ ος των εγκεκριµε νων καρτω ν εργαστηρίου και τεχνίτου δεν θα υπερβαίνει το ε να ε τος. Σε περίπτωση ανανε ωσης, βλάβης, κακη ς λειτουργίας, απω λειας η κλοπη ς της κάρτας, η οποία χορηγείται στα εγκεκριµε να εργαστη ρια και τεχνίτες, η αρχη εκδίδει κάρτα αντικατάστασης εντ ς πε ντε εργασίµων ηµερω ν αφ του ε λαβε τη σχετικη αιτιολογηµε νη αίτηση. Σε περίπτωση που µία νε α κάρτα εκδίδεται προς αντικατάσταση παλαιάς, η νε α κάρτα φε ρει τον ίδιο αριθµ ενηµε ρωσης του εργαστηρίου, αλλά ο δείκτης αυξάνεται κατά µία µονάδα. Η εκδίδουσα την κάρτα αρχη διατηρεί κατάλογο απωλεσθεισω ν, κλαπεισω ν η ελαττωµατικω ν καρτω ν. Τα κράτη µε λη λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µε τρο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διανοµη ς, στους εγκεκριµε νους τεχνίτες και εργαστη ρια, καρτω ν που είναι πλαστε ς.» β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται απ το ακ λουθο κείµενο: «2. Οι εγκεκριµε νοι τεχνίτες η εργαστη ρια θε τουν ειδικ ση µα στις σφραγίσεις που πραγµατοποιου ν, και επιπλε ον εισάγουν τα ηλεκτρονικά δεδοµε να ασφαλείας που επιτρε πουν τη διενε ργεια ελε γχων γνησι τητας επί των συσκευω ν ελε γχου που είναι συ µφωνες µε το παράρτηµα IB. Οι αρµ διες αρχε ς κάθε κράτους µε λους τηρου ν κατάλογο των σηµάτων και των ηλεκτρονικω ν δεδοµε νων ασφαλείας που χρησιµοποιου νται καθω ς και των καρτω ν εγκεκριµε νων τεχνιτω ν και εργαστηρίων που εκδ θηκαν.» γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται απ το ακ λουθο κείµενο: «3. Οι αρµ διες αρχε ς των κρατω ν µελω ν διαβιβάζουν στην Επιτροπη τον κατάλογο εγκεκριµε νων τεχνικω ν η συνεργείων και των καρτω ν που τους ε χουν χορηγη σει και της κοινοποιου ν αντίγραφο των σηµάτων και των αναγκαίων πληροφοριω ν σχετικά µε τα χρησιµοποιηθε ντα ηλεκτρονικά δεδοµε να ασφαλείας.» δ) Στην παράγραφο 4, οι λε ξεις «στο παράρτηµα II» αντικαθίστανται απ τις λε ξεις «στα παραρτη µατα I και I B». ε) Στην παράγραφο 5, µετά τις λε ξεις «παράγραφος 4» παρεµβάλλονται οι λε ξεις «η στο παράρτηµα IB κεφάλαιο VI στοιχείο γ)». 6) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται απ το ακ λουθο κείµενο: «Άρθρο 13 Ο εργοδ της και οι οδηγοί µεριµνου ν γα την καλη λειτουργία και χρησιµοποίηση της συσκευη ς ελε γχου, αφεν ς, και της κάρτας του οδηγου, αφετε ρου, εφ σον αυτ ς καλείται να οδηγη σει χηµα εξοπλισµε νο µε συσκευη ελε γχου συ µφωνη µε το παράρτηµα I B.» 7) Στο άρθρο 14: α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται απ το ακ λουθο κείµενο: «1. Ο εργοδ της εφοδιάζει µε επαρκη αριθµ φυ λλων καταγραφη ς τους οδηγου ς οχηµάτων εξοπλισµε νων µε συσκευη ελε γχου συ µφωνη µε το παράρτηµα I, ε χοντας υπ ψη τον προσωπικ χαρακτη ρα αυτω ν των φυ λλων, τη διάρκεια της υπηρεσίας και τη ενδεχ µενη ανάγκη να αντικατασταθου ν φυ λλα που ενδεχοµε νως καταστράφηκαν η κατασχε θηκαν απ ελεγκτη. Ο εργοδ της χορηγεί στους οδηγου ς µ νο φυ λλα εγκεκριµε νου τυ που, κατάλληλα για τη χρησιµοποίηση τους στη συσκευη που είναι τοποθετηµε νη επί του οχη µατος. Εφ σον το χηµα διαθε τει συσκευη ελε γχου συ µφωνη µε το παράρτηµα IB, ο εργοδ της και ο οδηγ ς µεριµνου ν ω στε, ανάλογα και µε τη διάρκεια της υπηρεσίας, η αναφερ µενη στο παράρτη- µα IB εκτυ πωση κατ πιν εντολη ς να µπορεί να γίνεται σωστά σε περίπτωση ελε γχου.» β) Προστίθενται οι ακ λουθες παράγραφοι: «3. Η κάρτα οδηγου, πως ορίζεται στο παράρτηµα IB, χορηγείται στον οδηγ κατ πιν αιτη σεω ς του, απ την οικεία αρχη του κράτους µε λους που ε χει τη συνη θη του διαµονη. Ένα κράτος µε λος µπορεί να απαιτεί απ λους τους οδηγου ς που ε χουν στο ε δαφ ς του τη συνη θη τους διαµονη και οι οποίοι υπ κεινται στις διατάξεις του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 να ε χουν στην κατοχη τους κάρτα οδηγου. α) Για την εφαρµογη του παρ ντος κανονισµου, ως συνη θης διαµονη νοείται ο τ πος στον οποίο ε να άτοµο διαµε νει συνη θως, δηλαδη τουλάχιστον 185 ηµε ρες ανά ηµερολογιακ ε τος λ γω προσωπικω ν και επαγγελµατικω ν δεσµω ν η, στην περίπτωση ατ µου χω ρις επαγγελµατικου ς δεσµου ς, λ γω προσωπικω ν δεσµω ν απ τους οποίους προκυ πτουν στενοί δεσµοί µεταξυ αυτου του ατ µου και του τ που στον οποίο κατοικεί. Εντου τοις, η συνη θης διαµονη ατ µου του οποίου οι επαγγελµατικοί δεσµοί βρίσκονται σε τ πο άλλον απ τον τ πο των προσωπικω ν του δεσµω ν και το οποίο για το λ γο αυτ υποχρεω νεται να διαµε νει διαδοχικά σε διάφο-

4 L 274/ ρους τ πους που βρίσκονται σε δυ ο η περισσ τερα κράτη µε λη, θεωρείται τι βρίσκεται στον τ πο των προσωπικω ν του δεσµω ν, µε την πρου π θεση τι επιστρε φει εκεί τακτικά. Ο τελευταίος αυτ ς ρος δεν απαιτείται ταν το άτοµο διαµε νει σε ε να κράτος µε λος για την εκτε λεση αποστολη ς µε καθορισµε νη διάρκεια. β) Οι οδηγοί αποδεικνυ ουν µε οποιονδη ποτε τρ πο τον τ πο της συνη θους των διαµονη ς, ιδίως µε το δελτίο ταυτ τητάς τους η µε οποιοδη ποτε άλλο ε γκυρο ε γγραφο. γ) ταν οι αρµ διες αρχε ς του κράτους µε λους που ε χει εκδοθεί η κάρτα του οδηγου αµφιβάλλουν για το κυ ρος της δη λωσης σχετικά µε τη συνη θη διαµονη, που γίνεται συ µφωνα µε το στοιχείο β), η µε σκοπ ορισµε νους ειδικου ς ελε γχους, µπορου ν να ζητου ν συµπληρωµατικά πληροφοριακά η αποδεικτικά στοιχεία. δ) Οι αρµ διες αρχε ς του κράτους µε λους που εκδίδει την κάρτα εξασφαλίζουν, στο µε τρο του δυνατου, τι ο αιτω ν δεν είναι η δη κάτοχος ε γκυρης κάρτας οδηγου. 4. α) Η αρµ δια αρχη του κράτους µε λους εξατοµικευ ει την κάρτα οδηγου συ µφωνα µε τις διατάξεις του παραρτη µατος I Β. Η µε γιστη διάρκεια διοικητικη ς ισχυ ος της κάρτας οδηγου είναι πε ντε ε τη. Ο οδηγ ς µπορεί να ε χει στο νοµά του µ νο µία ισχυ ουσα κάρτα οδηγου. Ο οδηγ ς µπορεί να χρησιµοποιεί µ νο τη δικη του προσωπικη κάρτα. Ο οδηγ ς δεν µπορεί να χρησιµοποιεί κάρτα οδηγου ελαττω- µατικη η της οποίας η ισχυ ς ε χει λη ξει. ταν εκδίδεται νε α κάρτα οδηγου σε αντικατάσταση της παλαιάς, η νε α κάρτα φε ρει τον ίδιο αριθµ κάρτας οδηγου, αλλά ο δείκτης αυξάνεται κατά µία µονάδα. Η εκδου σα αρχη τηρεί αρχεία σχετικά µε τις απωλεσθείσες, κλεµµε νες η ελαττωµατικε ς, χορηγηθείσες κάρτες επί διάστηµα τουλάχιστον αντίστοιχο προς τη διάρκεια ισχυ ος. Σε περίπτωση φθοράς, κακη ς λειτουργίας, απω λειας η κλοπη ς της κάρτας οδηγου, η αρχη χορηγεί νε α κάρτα σε αντικατάσταση της παλαιάς εντ ς προθεσµίας πε ντε εργάσιµων ηµερω ν απ την παραλαβη σχετικη ς εµπεριστατωµε νης αίτησης. ταν ζητείται η ανανε ωση κάρτας της οποίας η ισχυ ς λη γει, η αρχη χορηγεί νε α κάρτα πριν την λη ξη της παλιάς εφ σον η αίτηση της ε χει υποβληθεί εντ ς της προθεσµίας που τάσσει το άρθρο 15 παράγραφος 1 δευ τερο εδάφιο. β) Οι κάρτες οδηγου χορηγου νται µ νο στους αιτου ντες που υπ κεινται στις διατάξεις του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85. γ) Η κάρτα οδηγου είναι προσωπικη. Στη διάρκεια της διοικητικη ς της ισχυ ος δεν µπορεί να αποτελε σει αντικείµενο απ συρσης η αναστολη ς για οποιοδη ποτε λ γο, εκτ ς εάν η αρµ δια αρχη εν ς κράτους µε λους διαπιστω σει τι η κάρτα ε χει παραποιηθεί, τι ο οδηγ ς χρησιµοποιεί κάρτα της οποίας δεν είναι κάτοχος η τι η κάρτα αυτη ε χει χορηγηθεί βάσει ψευδω ν δηλω σεων η /και παραποιηµε νων εγγράφων. Εάν τα προαναφερ µενα µε τρα αναστολη ς η απ συρσης τα λάβει άλλο κράτος µε λος απ εκείνο που ε χει χορηγη σει την κάρτα, αυτ το κράτος µε λος αποστε λλει την κάρτα στις αρχε ς του κράτους µε λους που την ε χουν χορηγη σει και αναφε ρει τους λ γους αυτη ς της επιστροφη ς. δ) Τα κράτη µε λη αναγνωρίζουν αµοιβαία τις κάρτες οδηγου που χορηγου ν. ταν ο κάτοχος εν ισχυ ι κάρτας οδηγου η οποία ε χει χορηγηθεί απ ε να κράτος µε λος, ε χει µεταφε ρει τη συνη θη διαµονη του σε άλλο κράτος µε λος, µπορεί να ζητη σει την ανταλλαγη της κάρτας του µε άλλη ισοδυ ναµη κάρτα οδηγου. Το κράτος µε λος που προβαίνει στην ανταλλαγη είναι αρµ διο να ελε γξει, εάν απαιτείται, κατά π σον η κάρτα ισχυ ει πράγµατι. Τα κράτη µε λη που προβαίνουν σε ανταλλαγη αποστε λλουν την παλιά κάρτα στις αρχε ς του κράτους µε λους που τη χορη γησαν και αναφε ρουν τους λ γους αυτη ς της επιστροφη ς. ε) ταν ε να κράτος µε λος αντικαθιστά η ανταλλάσσει µια κάρτα οδηγου, αυτη η αντικατάσταση η η ανταλλαγη, καθω ς και οποιαδη ποτε µεταγενε στερη αντικατάσταση η ανανε ωση, καταχωρείται σε αυτ το κράτος µε λος. στ) Τα κράτη µε λη λαµβάνουν λα τα αναγκαία µε τρα κατά της παραποίησης της κάρτας οδηγου. 5. Τα κράτη µε λη µεριµνου ν ω στε τα στοιχεία τα αναγκαία για τον ε λεγχο της τη ρησης του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και της οδηγίας 92/ 6/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά µε την εγκατάσταση και τη χρη ση διατάξεων περιορισµου της ταχυ τητας σε ορισµε νες κατηγορίες οχηµάτων µε κινητη ρα στην Κοιν τητα (*), τα οποία καταγράφονται και αποµνηµονευ ονται απ τις συσκευε ς ελε γχου συ µφωνα µε το παράρτηµα I Β του παρ ντος κανονισµου, να φυλάσσονται στη µνη µη επί 365 τουλάχιστον ηµε -

5 L 274/5 ρες µετά την ηµεροµηνία καταγραφη ς των και να µπορου ν να διατεθου ν υπ πρου ποθε σεις που εγγυω νται την ασφάλεια και την ακρίβεια των δεδοµε νων. Τα κράτη µε λη λαµβάνουν λα τα αναγκαία µε τρα για να εξασφαλίσουν τι η µεταπω ληση η απ συρση της συσκευη ς ελε γχου δεν µπορεί να ζηµιω σει ιδιαίτερα την ικανοποιητικη εφαρµογη της παρου σας παραγράφου. (*) ΕΕ L 57 της , σ. 27.» 8) Στο άρθρο 15: α) Στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 πρω το εδάφιο, προστίθενται οι λε ξεις «η (της) κάρτα(ς) οδηγου» ταν γίνεται µνεία των φυ λλων καταγραφη ς. β) Στην παράγραφο 1: µετά το πρω το εδάφιο, παρεµβάλλεται το ακ λουθο εδάφιο: «ταν οι οδηγοί επιθυµου ν την ανανε ωση της κάρτας οδηγου ν υποβάλλουν σχετικη αίτηση στις αρµ διες αρχε ς του κράτους µε λους που ε χουν τη συνη θη τους διαµονη, το αργ τερο 15 εργάσιµες ηµε ρες πριν απ την ηµεροµηνία λη ξης της κάρτας.», µετά τα τρίτο εδάφιο, προστίθεται το ακ λουθο εδάφιο: «Σε περίπτωση φθοράς, κακη ς λειτουργίας, απω λειας η κλοπη ς της κάρτας οδηγου, οι οδηγοί οφείλουν να ζητου ν, εντ ς επτά ηµερολογιακω ν ηµερω ν, την αντικατάσταση της απ τις αρµ διες αρχε ς του κράτους µε λους που ε χουν τη συνη θη τους διαµονη.» γ) Μετά την παράγραφο 5, παρεµβάλλεται η ακ λουθη παράγραφος: «5α. Ο οδηγ ς εισάγει στη συσκευη ελε γχου τη συ µφωνη µε το παράρτηµα I Β, το συ µβολο της χω ρας που αρχίζει και εκείνο της χω ρας που τλειω νει την ηµερη σια περίοδο εργασίας του. Ωστ σο, ε να κράτος µε λος µπορεί να επιβάλλει στους οδηγου ς οχηµάτων που πραγµατοποιου ν εσωτερικε ς µεταφορε ς στο ε δαφ ς του, να προσθε τουν στο συ µβολο της χω ρας λεπτοµερε στερους γεωγραφικου ς προσδιορισµου ς, υπ την πρου π θεση τι αυτ το κράτος µε λος τους ε χει κοινοποιη σει στην Επιτροπη πριν απ την 1η Απριλίου 1998, και τι ο αριθµ ς τους δεν υπερβαίνει τους 20. Οι ανωτε ρω καταχωρη σεις δεδοµε νων ενεργοποιου νται απ τον οδηγ. υ νανται να είναι είτε χειρ γραφες είτε αυτ µατες εάν η συσκευη ελε γχου είναι συνδεδεµε νη µε δορυφορικ συ στηµα εντοπισµου.» δ) Στο πρω το εδάφιο της παραγράφου 6, η αρχη της φράσης διατυπω νεται ως εξη ς: «Η οριζ µενη στο παράρτηµα I συσκευη ελε γχου πρε πει...». ε) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται απ το ακ λουθο κείµενο: «7. ταν ο οδηγ ς οδηγεί χηµα εξοπλισµε νο µε συσκευη ελε γχου συ µφωνη µε το παράρτηµα I, πρε πει να είναι σε θε ση να επιδείξει, ποτε αυτ του ζητηθεί απ τους ελε γχοντες: τα φυ λλα καταγραφη ς της τρε χουσας εβδοµάδας και, εν πάση περιπτω σει, το φυ λλο καταγραφη ς της τελευταίας ηµε ρας της προηγου µενης εβδοµάδας κατά την οποία οδηγου σε, την κάρτα οδηγου, αν διαθε τει, και τα ε γγραφα εκτυ πωσης που παράγει η οριζ - µενη στο παράρτηµα I Β συσκευη ελε γχου σον αφορά τις χρονικε ς περι δους της παραγράφου 3 δευ τερη περίπτωση στοιχεία α), β), γ) και δ), εφ σον ο οδηγ ς οδη γησε χηµα εξοπλισµε νο µε τε τοια συσκευη ελε γχου κατά το αναφερ µενο στην πρω τη περίπτωση της παρου σας παραγράφου χρονικ διάστηµα. ταν ο οδηγ ς οδηγεί χηµα εξοπλισµε νο µε συσκευη ελε γχου συ µφωνη µε το παράρτηµα I Β, πρε πει να είναι σε θε ση να επιδείξει, ποτε αυτ του ζητηθεί απ τους ελε γχοντες: κάρτα οδηγου στο νοµά του και τα φυ λλα καταγραφη ς που ατιστοιχου ν στο αναφερ µενο στο πρω το εδάφιο πρω τη περίπτωση χρονικ διάστηµα, εφ σον κατά τη διάρκειά του οδη γησε χηµα εξοπλισµε νο µε συσκευη ελε γχου συ µφωνη µε το παράρτη- µα I. Ένας εξουσιοδοτηµε νος υπάλληλος µπορεί να ελε γχει τη συµµ ρφωση µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 αναλυ οντας τα φυ λλα καταγραφη ς, τα εικονιζ µενα η εκτυπωµε να δεδοµε να που ε χουν καταγραφεί απ τη συσκευη ελε γχου η απ την κάρτα οδηγου η, αν δεν υπάρχουν τε τοια, απ οποιοδη ποτε ε γγραφο µε αποδεικτικη αξία που επιτρε πει να θεµελιωθεί η µη τη ρηση µιας απ τις διατάξεις που προβλε πονται στο άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 3.» στ) Προστίθεται η ακ λουθη παράγραφος: «8. Απαγορευ εται η παραποίηση, διαγραφη η καταστροφη των στοιχείων που ε χουν καταγραφεί στο φυ λλο καταγραφη ς, των δεδοµε νων που ε χουν αποθηκευτεί στη συσκευη ελε γχου η την κάρτα οδηγου, καθω ς και των εγγράφων εκτυ πωσης που προε ρχονται απ τη συσκευη ελε γχου την οριζο- µε νη στο παράρτηµα I Β. Απαγορευ εται επίσης κάθε επε µβαση στη συσκευη ελε γχου, το φυ λλο καταγραφη ς η την κάρτα οδηγου που θα είχε ως

6 L 274/ συνε πεια να παραποιη σει η να καταστρε ψει τα καταγραµµε να στοιχεία η /και τα ε γγραφα εκτυ πωσης η να εµποδίσει την ανάγνωση τους. Στο χηµα δεν πρε πει να βρίσκεται κανε να τεχνικ µε σο που θα µπορου σε να χρησιµοποιηθεί για τε τοιες επεµβάσεις.» 9) Στο άρθρο 16: α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται απ το ακ λουθο κείµενο: «2. Κατά τη διάρκεια της βλάβης η της κακη ς λειτουργίας της συσκευη ς ελε γχου, οι οδηγοί οφείλουν να σηµειω νουν στο φυ λλο η στα φυ λλα καταγραφη ς, η σε ad hoc φυ λλο προσαρτητε ο είτε στο φυ λλο καταγραφη ς είτε στην κάρτα οδηγου, σε στοιχεία που θα συµβάλλουν στην αναγνω ριση της ταυτ τητάς τους ( νοµα και αριθµ ς αδείας οδη γησης η νοµα και αριθµ ς κάρτας οδηγου ), συµπεριλαµβανοµε νων των υπογραφω ν τους, κάθε ε νδειξη σχετικη µε τις διάφορες χρονικε ς περι δους η οποία δεν καταγράφηκε η εκτυπω θηκε επακριβω ς απ τη συσκευη ελε γχου. Σε περίπτωση απω λειας, κλοπη ς, φθοράς η κακη ς λειτουργίας της κάρτας, ο οδηγ ς εκτυπω νει, στο τε λος του ταξιδιου του, τις ενδείξεις τις σχετικε ς µε τις διάφορες χρονικε ς περι δους που καταγράφηκαν απ τη συσκευη ελε γχου και µεταφε ρει σ αυτ το ε γγραφο τα στοιχεία που επιτρε πουν την αναγνω ριση του (αριθµ κάρτας η /και αριθµ άδειας οδη γησης του οδηγου ), περιλαµβανοµε νης και της υπογραφη ς του.» β) Προστίθεται η ακ λουθη παράγραφος: «3. Εάν κάρτα οδηγου φθαρεί η παρουσιάσει κάποιο ελάττωµα, ο οδηγ ς την επιστρε φει στην αρµ δια αρχη του κράτους µε λους που ε χει τη συνη θη του διαµονη, Τυχ ν κλοπη της κάρτας οδηγου πρε πει να δηλω νεται νοµοτυ πως στις αρµ διες αρχε ς του κράτους µε λους που συνε βη η κλοπη. Τυχ ν απω λεια της κάρτας οδηγου πρε πει να δηλω νεται νοµοτυ πως στις αρµ διες αρχε ς του κράτους µε λους που εκδ θηκε, καθω ς και σε εκείνες του κράτους µε λους της συνη θους διαµονη ς, αν είναι διαφορετικ. Ο οδηγ ς µπορεί να εξακολουθη σει να οδηγεί το χηµά του χωρίς δικη του κάρτα οδηγου για 15 ηµερολογιακε ς ηµε ρες κατ ανω τατο ριο, η και για µεγαλυ τερη χρονικη περίοδο, εάν είναι απαραίτητο προκειµε νου να επιστρε ψει το χηµα στην ε δρα της επιχείρησης, υπ την πρου π θεση τι δικαιολογεί την αδυναµία του να επιδείξει η να χρησιµοποιη σει την κάρτα του κατά το διάστηµα αυτ. Αν οι αρχε ς του κράτους µε λους που ο οδηγ ς ε χει τη συνη θη του διαµονη δεν συµπίπτουν µε εκείνες που εξε δωσαν την κάρτα, και τους ζητηθεί η ανανε ωση, αντικατάσταση η ανταλλαγη της κάρτας οδηγου, ενηµερω νουν τις αρχε ς που εξε δωσαν την παλιά κάρτα για τους ακριβείς λ γους της ανανε ωσης, της αντικατάστασης η της ανταλλαγη ς της.» 10) Το άρθρο 17 αντικαθίσταται απ το ακ λουθο κείµενο: «Άρθρο Οι αναγκαίες τροποποιη σεις για την προσαρµογη των παραρτηµάτων προς την τεχνικη πρ οδο αποφασίζονται συ µφωνα µε τη διαδικασία που προβλε πεται στο άρθρο Οι τεχνικε ς προδιαγραφε ς οι σχετικε ς µε τα παρακάτω σηµεία του παραρτη µατος I Β, θεσπίζονται το ταχυ τερο και, ει δυνατ ν, πριν απ την 1η Ιουλίου 1998 µε την ίδια διαδικασία: α) κεφάλαιο II: σηµείο δ), 17: απεικ νιση και εκτυ πωση των αστοχιω ν της συσκευη ς ελε γχου, σηµείο δ), 18: απεικ νιση και εκτυ πωση των αστοχιω ν της κράτος οδηγου, σηµείο δ), 21: απεικ νιση και εκτυ πωση των συγκεντρωτικω ν εκθε σεων β) κεφάλαιο III: σηµείο α) 6.3: πρ τυπα που ισχυ ουν για την προστασία του ηλεκτρονικου εξοπλισµου του οχη µατος απ ηλεκτρικά παράσιτα και µαγνητικε ς φορτίσεις, σηµείο α) 6.5: προστασία (ασφάλεια) του λου συστη µατος, σηµείο γ) 1: προειδοποιητικά ση µατα για εσωτερικε ς δυσλειτουργίες της συσκευη ς ελε γχου, σηµείο γ) 5: µορφη των προειδοποιητικω ν σηµάτων, σηµείο στ): µε γιστα ανεκτά σφάλµατα

7 L 274/7 γ) κεφάλαιο IV σηµείο α): σηµείο 4: πρ τυπα, σηµείο 5: ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµε νης της προστασίας των δεδοµε νων, σηµείο 6: φάσµα θερµοκρασιω ν, σηµείο 8: ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, σηµείο 9: λογικη δοµη της κάρτας οδηγου, σηµείο 10: λειτουργίες και εντολε ς, σηµείο 11: στοιχειω δεις φάκελοι, και κεφάλαιο IV, σηµείο Β δ) κεφάλαιο V: εκτυπωτη ς και τυποποιηµε νη εκτυ πωση.» 11) Το άρθρο 18 αντικαθίσταται απ το ακ λουθο κείµενο: «Άρθρο ταν γίνεται αναφορά στη διαδικασία που ορίζεται στο παρ ν άρθρο, η Επιτροπη επικουρείται απ επιτροπη την οποία αποτελου ν αντιπρ σωποι των κρατω ν µελω ν και της οποίας προεδρευ ει ο αντιπρ σωπος της Επιτροπη ς. 2. Ο αντιπρ σωπος της Επιτροπη ς υποβάλλει στην εν λ γω επιτροπη ς σχε διο των µε τρων που πρ κειται να ληφθου ν. Η επιτροπη διατυπω νει τη γνω µη της για το σχε διο αυτ µε σα σε προθεσµία που µπορεί να ορίσει ο πρ εδρος ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτη ρα του θε µατος. Η γνω µη διατυπω νεται µε την πλειοψηφία που προβλε πεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθη κης για την ε κδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συµβου λιο βάσει πρ τασης της Επιτροπη ς. Κατά την ψηφοφορία στο πλαίσιο της επιτροπη ς, οι ψη φοι των αντιπροσω πων των κρατω ν µελω ν σταθµίζονται συ µφωνα µε το προαναφερ µενο άρθρο. Ο πρ εδρος δεν λαµβάνει µε ρος στην ψηφοφορία. 3. α) Η Επιτροπη θεσπίζει τα σχεδιαζ µενα µε τρα ταν είναι συ µφωνα µε τη γνω µη της επιτροπη ς. β) ταν τα σχεδιαζ µενα µε τρα δεν είναι συ µφωνα µε τη γνω µη της επιτροπη ς, η ελλείψει γνω µης, η Επιτροπη υποβάλλει χωρίς καθυστε ρηση στο Συµβου λιο πρ ταση σχετικά µε τα µε τρα που πρε πει να ληφθου ν. Το Συµβου λιο αποφασίζει µε ειδικη πλειοψηφία. Εάν το Συµβου λιο δεν αποφασίσει εντ ς τριω ν µηνω ν απ την ηµεροµηνία υποβολη ς της πρ τασης, τα προτειν µενα µε τρα θεσπίζονται απ την Επιτροπη.» 12) Προστίθεται το παράρτηµα I Β, που περιε χεται στο παράρτηµα του παρ ντος κανονισµου. Άρθρο 2 1. α) Τα οχη µατα που τίθενται για πρω τη φορά σε κυκλοφορία περισσ τερο απ 24 µη νες, αφ του δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των η πράξη που θεσπίζεται δυνά- µει του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, πως τροποποιείται απ τον παρ ντα κανοινσµ, οφείλουν να είναι εξοπλισµε να µε συσκευη ελε γχου συ µφωνη προς τις προδιαγραφε ς του παραρτη µατος I Β του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85. β) Απ την ηµεροµηνία που τίθενται σε ισχυ οι διατάξεις του στοιχείου α), τα οχη µατα µεταφοράς επιβατω ν τα οποία περιλαµβάνουν, εκτ ς της θε σεως του οδηγου, άνω των οκτω θε σεων καθηµε νων και ε χουν µε γιστο βάρος άνω των 10 τ νων, καθω ς και τα οχη µατα µεταφοράς εµπορευµάτων που ε χουν µε γιστο βάρος άνω των 12 τ νων και ε χουν λάβει για πρω τη φ ρα αριθµ κυκλοφορίας µετά την 1η Ιανουαρίου 1996, εφ σον η µετάδοση των σηµάτων προς τη συσκευη ελε γχου µε την οποία ε χουν εξοπλιστεί γίνεται εξ ολοκλη ρου ηλεκτρονικά, υπάγονται στις διατάξεις του παραρτη µατος I Β του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/95 ταν γίνεται η αντικατάσταση της εν λ γω συσκευη ς. 2. Τα κράτη µε λη λαµβάνουν τα αναγκαία µε τρα για να µπορου ν να χορηγου ν κάρτες οδηγου, το αργ τερο 21 µη νες µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πράξης που αναφε ρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). 3. Σε περίπτωση που, δω δεκα µη νες µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πράξης που αναφε ρεται στην παράγραφο 1, δεν ε χει χορηγηθεί καµία ε γκριση τυ που ΕΚ για συσκευη ελε γχου συ µφωνη προς τις προδιαγραφε ς του παραρτη µατος I Β του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, η Επιτροπη θα υποβάλει στο Συµβου λιο πρ ταση παράτασης των προθεσµιω ν που προβλε πονται στις παραγράφους 1 και Οι οδηγοί οι οποίοι, πριν απ την ηµεροµηνία που προβλε πεται στην παράγραφο 2, οδηγου ν χηµα εξοπλισµε νο µε συσκευη ελε γχου συ µφωνη προς τις προδιαγραφε ς του παραρτη µατος I Β του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και στους οποίους οι αρµ διες αρχε ς δεν ε χουν ακ µη µπορε σει να χορηγη σουν κάρτα οδηγου, εκτυπω - νουν στο τε λος της ηµερη σιας περι δου εργασίας τις ενδείξεις σχετικά µε τις χρονικε ς οµάδες που ε χει καταγράψει η συσκευη ελε γχου και αναγράφουν στο εκτυπωθε ν ε γγραφο τα στοιχεία που επιτρε πουν την αναγνω ριση της ταυτ τητάς τους ( νοµα και αριθµ ς αδείας οδη γησης), καθω ς και την υπογραφη τους.

8 L 274/ Άρθρο 3 Η οδηγία 88/599/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξη ς: 1) Το άρθρο 3 παράγραφος 2 αντικαθίσταται απ το ακ λουθο κείµενο: «2. Οι καθ οδ ν ε λεγχοι αφορου ν: ηµερη σιες περι δους οδη γησης, διαλείµµατα και ηµερη σιες περι δους ανάπαυσης. Σε περίπτωση καταφανω ν παραβάσεων, τα στοιχεία αφορου ν επίσης τα φυ λλα καταγραφη ς των προηγουµε νων ηµερω ν που οφείλουν να βρίσκονται επί του οχη µατος, συ µφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 7 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, πως τροποποιείται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 (*) η /και τα στοιχεία που ε χουν καταγραφεί για την ίδια περίοδο στη µνη µη της κάρτας οδηγου η /και στη µνη µη της συσκευη ς ελε γχου, οι οποίες πληρου ν τις διατάξεις του παραρτη µατος I Β, ενδεχοµε νως, για την περίοδο που αναφε ρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 7 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, οι ενδεχ µενες υπερβάσεις της επιτρεποµε νης ταχυ τητας του οχη µατος, οριζ µενες ως λες οι περι δοι άνω του εν ς λεπτου κατά τις οποίες η ταχυ τητα του οχη µατος υπερβαίνει τα 90 χιλι µετρα την ω ρα για τα οχη µατα της κατηγορίας Ν 3 η τα 105 χιλι µετρα την ω ρα για τα οχη µατα της κατηγορίας Μ 3. Οι κατηγορίες Ν 3 και Μ 3 νοου νται πως ορίζονται στο παράρτηµα της οδηγίας 70/ 156/ΕΟΚ (**), ενδεχοµε νως, τις στιγµιαίες ταχυ τητες του οχη µατος πως ε χουν καταγραφεί απ τη συσκευη ελε γχου το πολυ κατά τις τελευταίες είκοσι τε σσερις ω ρες χρησιµοποίησης του οχη µατος, ενδεχοµε νως, την τελευταία εβδοµαδιαία περίοδο ανάπαυσης, σωστη λειτουργία της συσκευη ς ελε γχου (διαπίστωση ενδεχ µενης επε µβασης στη συσκευη η /και στην κάρτα οδηγου η /και στα φυ λλα καταγραφη ς) η, ανάλογα µε την περίπτωση, παρουσία των εγγράφων που αναφε ρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85. (*) Κανονισµ ς (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1998, για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/75 σχετικά µε τη συσκευη ελε γχου στον τοµε α των οδικω ν µεταφορω ν και της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ σχετικά µε την εφαρµογη των κανονισµω ν (ΕΟΚ) αριθ. 3820/ 85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 (ΕΕ L 274 της , σ. 1). (**) Οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, για την προσε γγιση των νοµοθεσιω ν των κρατω ν µελω ν περί εγκρίσεως των οχη- µάτων µε κινητη ρα και των ρυµουλκουµε νων τους (ΕΕ L 42 της , σ.1) οδηγία πως τροποποιη θηκε τελευταία απ την οδηγία 97/27/ΕΚ (ΕΕ L 223 της , σ. 1).» 2) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται απ το ακ λουθο κείµενο: «3. Για τους σκοπου ς του παρ ντος άρθρου, οι ε λεγχοι που διενεργου νται απ τις αρµ διες αρχε ς στις δικε ς τους εγκαταστάσεις µε βάση τα σχετικά ε γγραφα η /και δεδοµε να που χορηγου ν οι επιχειρη σεις µετά απ αίτηση των εν λ γω αρχω ν, ισοδυναµου ν µε τους ελε γχους που διενεργου νται στις εγκαταστάσεις των επιχειρη σεων.» Άρθρο 4 Ο παρω ν κανονισµ ς αρχίζει να ισχυ ει την επ µενη ηµε ρα απ τη δηµοσίευση του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των. Ο παρω ν κανονισµ ς είναι δεσµευτικ ς ως προς λα τα µε ρη του και ισχυ ει άµεσα σε κάθε κράτος µε λος. Βρυξε λλες, 24 Σεπτεµβρίου Για το Συµβου λιο Ο Πρ εδρος J. FARNLEITNER

9 L 274/9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Β ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΟΚΙΜΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ I. ΟΡΙΣΜΟΙ Κατά το παρ ν παράρτηµα, νοείται ως: α) Συσκευη ελε γχου Ο συνολικ ς εξοπλισµ ς που προορίζεται να τοποθετηθεί στ α οδικά οχη µατα για να δεικνυ ει, να καταγράφει και να αποθηκευ ει αυτ µατα η ηµιαυτ µατα τις ενδείξεις για την κίνηση των οχηµάτων αυτω ν και για ορισµε νες χρονικε ς περι δους εργασίας των οδηγω ν τους. Ο εξοπλισµ ς αυτ ς περιλαµβάνει καλω δια, αισθητη ρες, µονάδα ηλεκτρονικη ς αποθη κευσης πληροφοριω ν σχετικω ν µε τον οδηγ, µία (δυ ο) µονάδα(-ες) ανάγνωσης κάρτας για την εισαγωγη µίας η δυ ο καρτω ν οδηγου (µε µνη µη), ενσωµατωµε νο η ανεξάρτητο εκτυπωτη, µονάδες οπτικη ς απεικ νισης, µονάδα µεταβίβασης δεδοµε νων, µονάδα απεικ νισης η εκτυ πωσης πληροφοριω ν κατά παραγγελία και µονάδα καταγραφη ς των τ πων ε ναρξης και λη ξης της ηµερη σιας περι δου εργασίας. β) Μνη µη Ηλεκτρονικ συ στηµα αποθη κευσης ενσωµατωµε νο στη συσκευη ελε γχου και ικαν να αποθηκευ ει στοιχεία τουλάχιστον 365 ηµερολογιακω ν ηµερω ν απ τη συσκευη ελε γχου. Η µνη µη πρε πει να προστατευ εται κατά τε τοιο τρ πο ω στε να εµποδίζεται η πρ σβαση σ αυτη ν, να αποκλείεται η παραποίηση των δεδοµε νων υπ µη εξουσιοδοτηµε νων ατ µων και να ανιχνευ εται κάθε τε τοια απ πειρα. γ) Κάρτα (µε µνη µη) οδηγου Κινητ ς µηχανισµ ς µεταβίβασης και αποθη κευσης δεδοµε νων που χορηγου ν οι αρχε ς των κρατω ν µελω ν σε κάθε οδηγ για την αναγνω ριση της ταυτ τητάς του και την καταγραφη των βασικω ν δεδοµε νων. Η µορφη και οι τεχνικε ς προδιαγραφε ς της κάρτας οδηγου πρε πει να πληρου ν τις απαιτη σεις που ορίζονται στο κεφάλαιο IV του παρ ντος παραρτη µατος. δ) Σταθερά της συσκευη ς ελε γχου Αριθµητικ χαρακτηριστικ το οποίο δίδει την τιµη του ση µατος εισ δου που απαιτείται για την ε νδειξη και καταγραφη διανυ µενης απ στασης 1 χιλιοµε τρου. Η σταθερά αυτη εκφράζεται είτε σε στροφε ς ανά χιλι µετρο ( k =... tr/km), είτε σε ωθη σεις ανά χιλι µετρο (k =... imp/km). ε) Χαρακτηριστικ ς συντελεστη ς του οχη µατος Αριθµητικ χαρακτηριστικ το οποίο δίδει την τιµη του ση µατος εξ δου που εκπε µπει το εξάρτηµα που προβλε πεται επί του οχη µατος για τη συ νδεση του µε τη συσκευη ελε γχου (δυ ναται να είναι, κατά περίπτωση, ρευµατοδ της συ νδεσης µε το κιβω τιο ταχυτη των η ο τροχ ς του οχη µατος), για διανυ µενη απ το χηµα απ σταση 1 χιλιοµε τρου, µετρου µενη υπ κανονικε ς συνθη κες δοκιµη ς [βλε πε κεφάλαιο VII στοιχείο ε)]. Ο χαρακτηριστικ ς συντελεστη ς εκφράζεται είτε σε στροφε ς ανά χιλι µετρο (w =... tr/km) είτε σε ωθη σεις ανά χιλι µετρο (w =... imp/km). στ) Πραγµατικη περιφε ρεια ελαστικω ν των τροχω ν Ο µε σος ρος των αποστάσεων που διανυ ει καθε νας απ τους κινητη ριους τροχου ς του οχη µατος σε µια πλη ρη περιστροφη. Η µε τρηση των αποστάσεων αυτω ν πρε πει να γίνεται υπ κανονικε ς συνθη κες δοκιµη ς [βλε πε κεφάλαιο VII στοιχείο ε)] και εκφράζεται µε τη µορφη I =... mm. Ενδεχοµε νως, η µε τρηση των αποστάσεων αυτω ν µπορεί να βασιστεί σε θεωρητικ υπολογισµ, ο οποίος λαµβάνει υπ ψη την κατανοµη του µεγίστου επιτρεποµε νου βάρους επί των αξ νων. ζ) Κάρτα µνη µης του κε ντρου δοκιµω ν Κινητ ς µηχανισµ ς µεταβίβασης και αποθη κευσης δεδοµε νων εισαγ µενος στη µονάδα ανάγνωσης κάρτας της συσκευη ς ελε γχου, που χορηγου ν οι αρχε ς των κρατω ν µελω ν στους οργανισµου ς που εξουσιοδοτου ν. Η κάρτα αυτη αναφε ρει τα στοιχεία του οργανισµου και επιτρε πει τη δοκιµη, τη βαθµον µηση και τον προγραµµατισµ της συσκευη ς ελε γχου.

10 L 274/ η) Κάρτα µνη µης ελε γχου Κινητ ς µηχανισµ ς µεταβίβασης και αποθη κευσης δεδοµε νων εισαγ µενος στη µονάδα ανάγνωσης κάρτας της συσκευη ς ελε γχου που χορηγου ν οι αρχε ς των κρατω ν µελω ν στις αρµ διες αρχε ς, προκειµε νου να ε χουν πρ σβαση στα δεδοµε να που αποθηκευ ονται στη µνη µη δεδοµε νων η στις κάρτες οδηγου για την ανάγνωση, την εκτυ πωση η /και τη µεταβίβαση των δεδοµε νων αυτω ν. θ) Κάρτα µνη µης της επιχείρησης Κινητ ς µηχανισµ ς µεταβίβασης και αποθη κευσης δεδοµε νων που χορηγου ν οι αρχε ς των κρατω ν µελω ν στον ιδιοκτη τη του οχη µατος στο οποίο ε χει τοποθετηθεί η συσκευη ελε γχου. Η κάρτα µνη µης της επιχείρησης επιτρε πει την απεικ νιση, µεταβίβαση και εκτυ πωση των δεδοµε νων που είναι αποθηκευµε να στην (στις) συσκευη (-ε ς) ελε γχου που ε χει(-ουν) τοποθετηθεί στο η στα οχη µατα που ανη κουν στην επιχείρηση. ι) Ηµερολογιακη ηµε ρα Ηµε ρα, απ ω ρα 0:00 ε ως ω ρα 24:00. λες οι ηµερολογιακε ς ηµε ρες βασίζονται στη διεθνη ω ρα UTC (Universal Time Co-ordinated). ια) Μεταβίβαση Αντιγραφη µε ρους η πλη ρους συν λου δεδοµε νων αποθηκευµε νων στη µνη µη του οχη µατος η στη µνη µη της κάρτας οδηγου. Κατά τη µεταβίβαση δεν επιτρε πεται να µεταβάλλονται η να απαλείφονται τυχ ν αποθηκευµε να δεδοµε να. Τα δεδοµε να που µεταβιβάζονται προστατευ ονται κατά τε τοιο τρ πο, ω στε να ανιχνευ ονται οι τυχ ν απ πειρες παραποίηση ς τους. Η προε λευση των δεδοµε νων που µεταβιβάζονται πρε πει να µπορεί να εξακριβωθεί. Τα δεδοµε να που µεταβιβάζονται διατηρου νται σε µορφη δυναµε νη να χρησιµοποιηθεί απ οποιοδη ποτε εξουσιοδοτηµε νο πρ σωπο. ιβ) Αριθµ ς του οχη µατος Αριθµ ς(-οί) µε σω των οποίων αναγνωρίζεται το χηµα βάσει του αριθµου αναγνω ρισης του οχη µατος VIN, η /και του αριθµου κυκλοφορίας του οχη µατος VRN. II. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η συσκευη στοιχεία: πρε πει να καταγράφει, να αποµνηµονευ ει, να απεικονίζει και να εκτυπω νει τα ακ λουθα α) Καταγραφη και αποθη κευση στη µνη µη δεδοµε νων 1. την απ σταση που διη νυσε το χηµα µε ακρίβεια 1 km 2. την ταχυ τητα του οχη µατος 2.1. την ταχυ τητα του οχη µατος στιγµιαία µε συχν τητα µε τρησης 1s για τις τελευταίες 24 ω ρες χρησιµοποίησης του οχη µατος 2.2. την υπε ρβαση της επιτρεποµε νης ταχυ τητας του οχη µατος, που ορίζεται ως κάθε περίοδος άνω του 1 λεπτου κατά την οποία η ταχυ τητα του οχη µατος υπερβαίνει τα 90 km/h για τα οχη µατα Ν 3 η τα 105 km/h για τα οχη µατα Μ 3 (µε ε νδειξη της ω ρας, της ηµεροµηνίας, της µε γιστης ταχυ τητας, και της µε σης ταχυ τητας κατά τη διάρκεια της περι δου αυτη ς) 3. τις χρονικε ς περι δους οδη γησης (ω ρες και ηµεροµηνίες), µε ακρίβεια 1 λεπτου 4. τις άλλες χρονικε ς περι δους εργασίας η διαθεσιµ τητας (ω ρες και ηµεροµηνίες), µε ακρίβεια 1 λεπτου 5. τα διαλείµµατα και τις ηµερη σιες περι δους ανάπαυσης (ω ρες και ηµεροµηνίες), µε ακρίβεια 1 λεπτου 6. για τις ηλεκτρονικε ς συσκευε ς ελε γχου, που λειτουργου ν µε ση µατα µεταβιβαζ µενα ηλεκτρικά απ τον αισθητη ρα απ στασης και ταχυ τητας, κάθε διακοπη τροφοδ τησης της συσκευη ς ελε γχου διάρκειας µεγαλυ τερης των 100 ms (εκτ ς απ τη διάταξη φωτισµου ), της τροφοδ τησης του χιλιοµετρητη και του ταχυ µετρου, καθω ς και κάθε διακοπη µετάδοσης του ση µατος στο χιλιοµετρητη και στο ταχυ µετρο, µε ε νδειξη της ηµεροµηνίας, της ω ρας, της διάρκειας και του αριθµου της κάρτας οδηγου

11 L 274/11 7. τον αριθµ της κάρτας οδηγου, µε ε νδειξη των ηµεροµηνιω ν και ωρω ν εισαγωγη ς και εξαγωγη ς της κάρτας 8. για κάθε κάρτα οδηγου η οποία εισάγεται για πρω τη φορά µετά τη χρησιµοποίηση της σε άλλη συσκευη ελε γχου: το χρ νο οδη γησης που ε χει µεσολαβη σει απ την τελευταία διακοπη της εργασίας η την τελευταία περίοδο ανάπαυσης, το συνολικ χρ νο οδη γησης της ηµε ρας µετά την τελευταία περίοδο ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον οκτω ωρω ν, τους χρ νους οδη γησης της ηµε ρας µεταξυ δυ ο περι δων ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον οκτω ωρω ν για τις προηγου µενες 27 ηµερολογιακε ς ηµε ρες, µε ε νδειξη της ηµεροµηνίας, της ω ρας και της διάρκειας, το συ νολο των χρ νων οδη γησης κατά την τρε χουσα και την προηγου µενη εβδοµάδα και το συ νολο των χρ νων οδη γησης των δυ ο προηγουµε νων ολ κληρων εβδοµάδων, τις περι δους ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον οκτω ωρω ν κατά τη συγκεκριµε νη ηµε ρα και τις προηγου µενες 27 ηµερολογιακε ς ηµε ρες, µε λεπτοµερη ε νδειξη της ηµεροµηνίας, της ω ρας και της διάρκειας, τον αριθµ κυκλοφορίας των οδηγουµε νων οχηµάτων 9. την ηµεροµηνία, την ω ρα και τη διάρκεια της οδη γησης χωρίς κάρτα η µε ελαττωµατικη κάρτα 10. τα δεδοµε να που ε χουν καταγραφεί σχετικά µε τους τ πους ε ναρξης και λη ξης της ηµερη σιας περι δου εργασίας 11. τα αυτοµάτως εντοπιζ µενα σφάλµατα της συσκευη ς ελε γχου, µε ε νδειξη της ηµεροµηνίας, της ω ρας και του αριθµου της κάρτας οδηγου 12. τα σφάλµατα της κάρτας οδηγου, µε ε νδειξη της ηµεροµηνίας, της ω ρας και του αριθµου της κάρτας οδηγου, που είναι εφικτ 13. τον αριθµ της κάρτας συνεργείου η του εγκεκριµε νου συναρµολογητη µε ε νδειξη τουλάχιστον της ηµεροµηνίας της τελευταίας επιθεω ρησης της εγκατάστασης η /και της τελευταίας περιοδικη ς επιθεω - ρησης της συσκευη ς ελε γχου, συ µφωνα µε τις διατάξεις του κεφαλαίου VII στοιχεία γ) και δ) 14. τον αριθµ της κάρτας ελε γχου, µε ε νδειξη της ηµεροµηνίας εισαγωγη ς και του τυ που ελε γχου (απεικ νιση, εκτυ πωση, µεταβίβαση). Στην περίπτωση της µεταβίβασης, θα πρε πει να καταγράφεται η περίοδος που µεταβιβάστηκε 15. τη ρυ θµιση του χρ νου µε ε νδειξη της ηµεροµηνίας, της ω ρας και του αριθµου κάρτας 16. το καθεστω ς οδη γησης (µεµονωµε νος οδηγ ς/πλη ρωµα οδηγ ς/συνοδηγ ς). β) Αποθη κευση στην κάρτα οδηγου 1. τα κυ ρια δεδοµε να για τις περι δους που αναφε ρονται στα σηµεία 3, 4 και 5 για περίοδο τουλάχιστον των τελευταίων 28 ηµερολογιακω ν ηµερω ν, σε συνδυασµ µε τον αριθµ VRN του οχη µατος που οδηγη θηκε και τα δεδοµε να που αναφε ρονται στα σηµεία 10, 14 και τα γεγον τα και οι βλάβες που αναφε ρονται στα σηµεία 6, 11 και 15, µε ε νδειξη του αριθµου VRN του οχη µατος που οδηγη θηκε 2.1. την ηµεροµηνία και ω ρα της εισαγωγη ς και της εξαγωγη ς της κάρτας οδηγου και την απ σταση που διανυ θηκε κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περι δου 2.2. την ηµεροµηνία και ω ρα εισαγωγη ς και εξαγωγη ς της κάρτας του συνοδηγου, µε ε νδειξη του αριθµου της 3. η καταγραφη και η αποθη κευση στην µνη µη της κάρτας οδηγου πρε πει να αποκλείουν κάθε δυνατ τητα παραποίησης. γ) Καταγραφη και αποθη κευση σε περίπτωση δυ ο οδηγω ν Για οχη µατα που χρησιµοποιου νται απ δυ ο οδηγου ς, η διάρκεια οδη γησης που αναφε ρεται στο στοιχείο α) σηµείο 3 πρε πει να καταγράφεται και να αποθηκευ εται στην κάρτα του οδηγου που οδηγεί το χηµα. Η συσκευη πρε πει, επιπλε ον, να καταγράφει και να αποθηκευ ει στη µνη µη δεδοµε νων και στις κάρτες των δυ ο οδηγω ν ταυτ χρονα, αλλά κατά διαφοροποιηµε νο τρ πο, τις πληροφορίες που αναφε ρονται στο στοιχείο α) σηµεία 4 και 5.

12 L 274/ δ) Απεικ νιση η εκτυ πωση εφ σον ζητηθεί απ εξουσιοδοτηµε νο χρη στη 1. τον αριθµ της κάρτας οδηγου και την ηµεροµηνία λη ξης της κάρτας 2. το νοµα και το επω νυµο του κατ χου της κάρτας οδηγου 3. την περίοδο οδη γησης που εκτελε στηκε µετά το τελευταίο διάλειµµα η την τελευταία περίοδο ανάπαυσης του οδηγου 4. τη συνολικη περίοδο οδη γησης της ηµε ρας µετά την τελευταία περίοδο ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον οκτω ωρω ν 5. τις περι δους οδη γησης κάθε ηµε ρας εργασίας που περιλαµβάνεται µεταξυ δυ ο περι δων ανάπαυσης τουλάχιστον οκτω ωρω ν για τις προηγου µενες 27 ηµε ρες οδη γησης, µε ε νδειξη της ηµεροµηνίας, της ω ρας και της διάρκειας 6. το συ νολο των ωρω ν οδη γησης για την τρε χουσα εβδοµάδα και την προηγου µενη εβδοµάδα και το συ νολο των ωρω ν οδη γησης για τις δυ ο προηγου µενες πλη ρεις εβδοµάδες 7. τις λοιπε ς περι δους εργασίας και διαθεσιµ τητας 8. τις περι δους ανάπαυσης τουλάχιστον οκτω ωρω ν κατά την τρε χουσα ηµε ρα και τις προηγου µενες 27 ηµε ρες, µε αναλυτικη ε νδειξη της ηµεροµηνίας, της ω ρας και της διάρκειας 9. τον αριθµ VRN των οχηµάτων που οδη γησε ο οδηγ ς κατά τις 28 τουλάχιστον τελευταίες ηµερολογιακε ς ηµε ρες, µε ε νδειξη της διανυθείσας απ στασης ανά χηµα και ηµε ρα, της ω ρας της πρω της εισαγωγη ς και της τελευταίας αφαίρεσης της κάρτας οδηγου και της ω ρας αλλαγη ς οχη µατος 10. τη ρυ θµιση του χρ νου στη µνη µη, µε ε νδειξη της ηµεροµηνίας, της ω ρας και του αριθµου της κάρτας οδηγου 11. τη διακοπη ρευ µατος που προκάλεσε τη διακοπη τροφοδοσίας της συσκευη ς ελε γχου, µε ε νδειξη της ηµεροµηνίας, της ω ρας, της διάρκειας και του αριθµου κάρτας οδηγου, πως ορίζεται στο στοιχείο α) σηµείο τη διακοπη συ νδεσης µεταξυ του αισθητη ρα και του οχη µατος, µε ε νδειξη της ηµεροµηνίας, της ω ρας, της διάρκειας και του αριθµου της κάρτας οδηγου, πως ορίζεται στο στοιχείο α) σηµείο τον αριθµ VIN η /και VRN του οδηγου µενου οχη µατος 14. την περίοδο οδη γησης χωρίς την κάρτα οδηγου, πως ορίζεται στο στοιχείο α) σηµείο 9 για τις τελευταίες 28 ηµερολογιακε ς ηµε ρες 15. τα αναλυτικά στοιχεία που αποθηκευ ονται σχετικά µε τον οδηγ, πως ορίζεται στο στοιχείο γ) 16. τα στοιχεία που ε χουν καταγραφεί σχετικά µε τους τ πους ε ναρξης και λη ξης της ηµερη σιας περι δου εργασίας 17. τις βλάβες της συσκευη ς ελε γχου που εντοπίζονται αυτ µατα µε ε νδειξη της ηµεροµηνίας, της ω ρας και του αριθµου της κάρτας οδηγου 18. τις βλάβες της κάρτας οδηγου µε ε νδειξη της ηµεροµηνίας, της ω ρας και του αριθµου της κάρτας οδηγου 19. τον αριθµ της κάρτας ελε γχου µε ε νδειξη της ηµεροµηνίας εισαγωγη ς της κάρτας ελε γχου και του τυ που ελε γχου (απεικ νιση, εκτυ πωση, µεταβίβαση). Στην περίπτωση µεταβίβασης, θα πρε πει να καταγράφεται η περίοδος που µεταβιβάζεται 20. την υπε ρβαση ταχυ τητας πως ορίζεται στο στοιχείο α) σηµείο 2.2, µε ε νδειξη της ηµεροµηνίας, της ω ρας και του αριθµου της κάρτας οδηγου κατά την τρε χουσα εβδοµάδα και, σε κάθε περίπτωση, κατά την τελευταία ηµε ρα της προηγου µενης εβδοµάδας 21. συγκεφαλαιωτικε ς εκθε σεις δια των οποίων θα ελε γχεται η τη ρηση των κανονισµω ν (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, καθω ς και της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ. α) Γενικά III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.1. Η προσθη κη στη συσκευη ελε γχου η η συ νδεση µε τη συσκευη ελε γχου οποιωνδη ποτε οργάνων, εγκεκριµε νων η χι, δεν πρε πει να επηρεάζει η να µπορεί να επηρεάσει την κανονικη λειτουργία της συσκευη ς ελε γχου. Η συσκευη ελε γχου υποβάλλεται για ε γκριση µαζί µε λα τα επιπρ σθετα σ αυτη ν ργανα

13 L 274/ η συσκευη ελε γχου πρε πει να µπορεί να λειτουργεί σωστά σε λες τις κλιµατικε ς συνθη κες που απαντω νται συνη θως στο ε δαφος της Κοιν τητας. 2. Υλικά 2.1. λα τα µε ρη τα οποία απαρτίζουν τη συσκευη ελε γχου πρε πει να κατασκευάζονται απ υλικά στερεά, µε επαρκη µηχανικη αντοχη και µε αµετάβλητα ηλεκτροµαγνητικά χαρακτηριστικά 2.2. κάθε τροποποίηση συστατικου τµη µατος της συσκευη ς η της φυ σης των υλικω ν που ε χουν χρησιµοποιηθεί για την κατασκευη της, πρε πει να εγκριθεί απ την αρχη η οποία ενε κρινε τη συσκευη ελε γχου, προτου αυτά τα υλικά χρησιµοποιηθου ν για την κατασκευη. 3. Με τρηση της διανυ µενης απ στασης Οι διανυ µενες αποστάσεις δυ νανται να µετρου νται και να καταγράφονται: είτε κατά την κίνηση προς τα εµπρ ς και προς τα πίσω, είτε µ νο κατά την κίνηση προς τα εµπρ ς. Η ενδεχ µενη καταγραφη των αποστάσεων που διανυ ονται κατά την κίνηση προς τα πίσω δεν πρε πει µε κανε να τρ πο να θίγει τη σαφη νεια και την ακρίβεια των άλλων καταγραφω ν. 4. Με τρηση της ταχυ τητας 4.1. Τα ρια της ταχυ τητας η οποία δυ ναται να µετρηθεί καθορίζονται στο πιστοποιητικ ε γκρισης του τυ που της συσκευη ς 4.2. η συχν τητα και η απ σβεση του µηχανισµου µε τρησης πρε πει να είναι τε τοιες ω στε ο δείκτης και ο καταγραφε ας της ταχυ τητας να δυ νανται, εντ ς των ορίων της ταχυ τητας που δυ ναται να µετρηθεί, να παρακολουθου ν αλλαγε ς επιτάχυνσης ε ως 2 m/s² εντ ς των ορίων των επιτρεπ µενων ανοχω ν. 5. Με τρηση του χρ νου (ωρολ γιο) Το ωρολ γιο είναι ψηφιακ. Η ρυ θµιση του πραγµατοποιείται (εφ σον χρειάζεται) στο εγκεκριµε νο συνεργείο. Η εσωτερικη ω ρα του είναι η διεθνη ς ω ρα UTC. Ο οδηγ ς µπορεί να αλλάξει την ωρολογιακη διαφορά απ την ω ρα που εµφανίζεται στην οθ νη απεικ νισης 5.1. η µε τρηση του χρ νου πραγµατοποιείται αυτοµάτως στη συσκευη ελε γχου 5.2. ο χρ νος του ωρολογίου στη µνη µη πρε πει να µπορεί να ρυθµίζεται µ νο ταν εισάγεται στη συσκευη η κάρτα εγκεκριµε νου συνεργείου. 6. Φωτισµ ς και προστασία 6.1. Οι δείκτες της συσκευη ς πρε πει να διαθε τουν κατάλληλο µη θαµβωτικ φωτισµ 6.2. για να εξασφαλισθου ν κανονικε ς συνθη κες χρησιµοποίησης της συσκευη ς, λα τα εσωτερικά µε ρη πρε πει να προστατευ ονται απ την υγρασία και τη σκ νη. Επιπλε ον, πρε πει να προφυλάσσονται απ επεµβάσεις µε περιβλη µατα τα οποία είναι δυνατ ν να σφραγισθου ν 6.3. επιβάλλεται η προστασία κατά ηλεκτρικω ν παρεµβολω ν και µαγνητικω ν πεδίων, η οποία πρε πει να παρε χεται συ µφωνα µε τα πρ τυπα για τους ηλεκτρονικου ς εξοπλισµου ς αυτοκινη των 6.4. τα καλω δια που συνδε ουν τη συσκευη ελε γχου µε το χιλιοµετρητη και το ταχυ µετρο πρε πει να προστατευ ονται µε ηλεκτρονικη παρακολου θηση, π.χ. κωδικοποίηση ση µατος, ικανη να ανιχνευ ει την υ παρξη, εντ ς του συστη µατος, οποιασδη ποτε συσκευη ς που δεν είναι απαραίτητη για τη σωστη λειτουργία της συσκευη ς ελε γχου η που ενδε χεται να παρεµποδίσει την ακριβη λειτουργία της συσκευη ς ελε γχου µε κάποιο βραχυκυ κλωµα η διακοπη, µε αλλοίωση των ηλεκτρονικω ν δεδοµε νων απ τον αισθητη ρα ταχυ τητας και απ στασης, η µε την αποµίµηση εγκεκριµε νων συσκευω ν, ταν η συσκευη είναι συνδεδεµε νη και ε χει τεθεί σε λειτουργία

14 L 274/ λο το συ στηµα, συµπεριλαµβανοµε νων των συνδε σεων µε το χιλιοµετρητη και το ταχυ µετρο, πρε πει να προστατευ εται απ λαθροχειρίες 6.6. η συσκευη ελε γχου πρε πει να ανιχνευ ει µ νη της τις τυχ ν βλάβες. β) είκτες Οι ενδείξεις πρε πει να είναι ορατε ς ε ξω απ τη συσκευη ελε γχου και να παρε χουν σαφη, κατανοητη και ανεπίδεκτη παρερµηνείας ανάγνωση, ακ µη και ταν υπάρχου ν δυ ο οδηγοί. Μια µονάδα οπτικη ς απεικ νισης πρε πει να επιτρε πει να εµφανίζονται, ταν ζητείται, οι πληροφορίες συ µφωνα µε το κεφάλαιο II στοιχείο δ). Αυτ µπορεί να ζητηθεί επιλεκτικά η διαδοχικά. γ) Προειδοποιητικά ση µατα 1. Ση µα επί 30 δευτερ λεπτα τουλάχιστον, το οποίο ειδοποιεί τον οδηγ τι χρησιµοποιεί το χηµα: χωρίς να ε χει τοποθετη σει την κάρτα µνη µης στη συσκευη, µε κάρτα που παρουσιάζει βλάβη, µε την κάρτα οδηγου σε λάθος σχισµη, ταν η συσκευη ελε γχου ε χει εντοπίσει µία η περισσ τερες εσωτερικε ς βλάβες, και ιδίως τις αναφερ µενες στο κεφάλαιο II στοιχείο δ) σηµεία 17 και 18, υπερβαίνοντας την επιτρεπ µενη ταχυ τητα, πως ορίζεται στο κεφάλαιο II στοιχείο α) σηµείο Προειδοποιητικ ση µα στον οδηγ πριν ξεπεράσει τις 4,5 ω ρες οδη γησης ανά περίοδο και εννε α ω ρες ηµερη σιο χρ νο οδη γησης, 15 λεπτά πριν απ τη στιγµη της υπε ρβασης του ορίου και κατά τη στιγµη της υπε ρβασης. 3. Προειδοποιητικ ση µα στον οδηγ, 15 λεπτά πριν και κατά τη στιγµη που παυ ει να τηρεί τις οκτω ω ρες ηµερη σιας ανάπαυσης στο διάστηµα των τελευταίων 24 ωρω ν. 4. Είναι δυνατ ν να υπάρξουν και επιπρ σθετα προειδοποιητικά ση µατα εφ σον το ζητη σει ο ιδιοκτη της του οχη µατος. 5. Μορφη των προειδοποιητικω ν σηµάτων Τα προειδοποιητικά ση µατα είναι είτε ακουστικά, είτε οπτικά, είτε συνδυασµ ς των δυ ο, και πρε πει να είναι σαφω ς αναγνωρίσιµα απ τον χρη στη. δ) Μνη µη 1. Η αποθη κευση των χρονικω ν περι δων συ µφωνα µε το κεφάλαιο II στοιχείο α) σηµεία 3, 4 και 5 πρε πει να πραγµατοποιείται σε κάθε µεταβολη δραστηριοτη των και καθεστω τος. 2. Η διάρκεια οδη γησης πρε πει να αποθηκευ εται πάντοτε αυτ µατα ταν το χηµα βρίσκεται σε κίνηση. 3. Οι υπ λοιπες χρονικε ς περίοδοι, πως ορίζει το άρθρο 15 παράγραφος 3 δευ τερη περίπτωση στοιχεία β), γ) και δ) του κανονισµου, πρε πει να αποθηκευ ονται ξεχωριστά θε τοντας σε λειτουργία, εν ανάγκη, ε να συ στηµα επιλογη ς δραστηριοτη των. ε) Ενδείξεις 1. Οι ακ λουθες ενδείξεις πρε πει να διακρίνονται επί της συσκευη ς ελε γχου: πλησίον του αριθµου που εµφαίνει την απ σταση, η µονάδα µετρη σεως της απ στασης µε το συ µβολο km, πλησίον του αριθµου που εµφαίνει την ταχυ τητα, το συ µβολο km/h.

15 L 274/15 2. Η πινακίδα τοποθε τησης πρε πει να είναι ορατη πάνω στη συσκευη ελε γχου και πρε πει να φε ρει τις ακ λουθες ενδείξεις: το νοµα και τη διευ θυνση του κατασκευαστη της συσκευη ς, τον αριθµ του εργοστασίου και το ε τος κατασκευη ς, το ση µα εγκρίσεως του τυ που της συσκευη ς, τη σταθερά της συσκευη ς ελε γχου µε το συ µβολο k =... tr/km η k =... imp/km, ενδεχοµε νως, το πεδίο µε τρησης της ταχυ τητας µε τον τρ πο που αναφε ρεται στο σηµείο 1. Οι πληροφορίες αυτε ς είναι δυνατ ν επίσης να εµφαίνονται, εφ σον ζητηθεί, απ τη συσκευη ελε γχου. στ) Ανω τατα ανεκτά σφάλµατα (δείκτες και καταγραφικά ργανα) 1. Τα ανω τατα ανεκτά σφάλµατα αφορου ν τη διανυθείσα απ σταση, την ταχυ τητα και το χρ νο, και µετρω νται κατά το δοκιµαστικ ε λεγχο πριν απ την τοποθε τηση καθω ς και, υπ τις πρου ποθε σεις που αναφε ρονται στο κεφάλαιο VII, κατά την τοποθε τηση, κατά τον περιοδικ ε λεγχο και κατά τη χρη ση. 2. Τα ανω τατα ανεκτά σφάλµατα που απαριθµου νται στο σηµείο 1 ισχυ ουν για τις ακραίες θερµοκρασίες που αντιστοιχου ν στις κλιµατικε ς συνθη κες που απαντω νται συνη θως στο ε δαφος της Κοιν τητας. IV. ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ Α. ΚΑΡΤΑ (ΜΝΗΜΗΣ) Ο ΗΓΟΥ 1. Τοποθε τηση/αφαίρεση Η συσκευη ελε γχου πρε πει να είναι κατασκευασµε νη κατά τρ πο ω στε, ταν η κάρτα οδηγου τοποθετείται σωστά στη µονάδα ανάγνωσης της κάρτας, να ασ φαλίζεται και τα σχετικά δεδοµε να της κάρτας οδηγου να αποθηκευ ονται αυτ µατα στη µνη µη δεδοµε νων της συσκευη ς ελε γχου. Η εξαγωγη της κάρτας οδηγου µπορεί να πραγµατοποιείται µ νο ταν το χηµα είναι εν στάσει και αφου τα σχετικά δεδοµε να ε χουν αποθηκευθεί στην κάρτα οδηγου. 2. Χωρητικ τητα µνη µης της κάρτας οδηγου Η κάρτα οδηγου πρε πει να ε χει επαρκη χωρητικ τητα ω στε να αποθηκευ ει δεδοµε να για τουλάχιστον 28 ηµερολογιακε ς ηµε ρες συ µφωνα µε το κεφάλαιο II στοιχείο γ) για τον τρε χοντα οδηγ. Σε περίπτωση κατά την οποία η κάρτα οδηγου είναι πλη ρης, τα νε α δεδοµε να θα αντικαθιστου ν τα παλαι τερα. 3. Ορατά δεδοµε να Η σελίδα 1 περιλαµβάνει: α) τις λε ξεις Κάρτα οδηγου, µε µεγάλους χαρακτη ρες στη γλω σσα η τις γλω σσες του κράτους µε λους που εκδίδει την κάρτα, τις λε ξεις Κάρτα οδηγου στις άλλες γλω σσες της Κοιν τητας, τυπωµε νες ω στε να αποτελου ν το φ ντο της άδειας: ισπανικά: TARJETA D CONDUCTOR δανικά: FØRERKORT γερµανικά: FAHRERKARTE ελληνικά: ΚΑΡΤΑ Ο ΗΓΟΥ αγγλικά: DRIVER CARD γαλλικά: CARTE DE CONDUCTEUR ιρλανδικά: CÁRTA TIOMÁNAÍ

16 L 274/ ιταλικά: ολλανδικά: CARTA D CONDUCENTE BESTUURDERSKAART πορτογαλικά: CARTÃO DE CONDUTOR φινλανδικά: σουηδικά: KULJETTAJAKORTTI FØRARKORT β) το νοµα του κράτους µε λους που εξε δωσε την κάρτα (προαιρετικά) γ) το διακριτικ ση µα του κράτους µε λους που εξε δωσε την κάρτα, τυπωµε νο αρνητικά µε σα σε ε να µπλε παραλληλ γραµµο και περιβαλλ µενο απ δω δεκα κίτρινα αστε ρια τα διακριτικά ση µατα είναι τα ακ λουθα: B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK Βε λγιο ανία Γερµανία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιρλανδία Ιταλία Λουξεµβου ργο Κάτω Χω ρες Αυστρία Πορτογαλία Φινλανδία Σουηδία Ηνωµε νο Βασίλειο δ) πληροφορίες που αφορου ν την εκδιδ µενη κάρτα, οι οποίες απαριθµου νται ως εξη ς: 1. επω νυµο του κατ χου 2. νοµα του κατ χου 3. ηµεροµηνία και τ πο γε ννησης 4. α) ηµεροµηνία ε κδοσης της κάρτας β) ηµεροµηνία λη ξης της κάρτας γ) το νοµα της αρχη ς που εξε δωσε την άδεια (µπορεί να τυπωθεί στη σελίδα 2) δ) αριθµ άλλο απ τον περιλαµβαν µενο στη στη λη 5, για διοικητικου ς σκοπου ς (προαιρετικά) 5. α) αριθµ άδειας οδη γησης, συµπεριλαµβανοµε νου του αριθµου της άδειας που εκδ θηκε σε αντικατάσταση της παλαιάς β) αριθµ κάρτας οδηγου, συµπεριλαµβανοµε νου του αριθµου της αντικατασταθείσας κάρτας 6. φωτογραφία του κατ χου 7. υπογραφη του κατ χου 8. συνη θη τ πο διαµονη ς, η ταχυδροµικη διευ θυνση του κατ χου (προαιρετικά). Τα δεδοµε να συ µφωνα µε τα σηµεία 1, 2, 3, 4 στοιχείο β) και 5 στοιχεία α) και β) αποθηκευ ονται και στη µνη µη της κάρτας οδηγου. Η σελίδα 2 περιλαµβάνει: α) επεξη γηση των αριθµηµε νων σηµείων τα οποία περιλαµβάνονται στις σελίδες 1 και 2 της κάρτας

17 L 274/17 β) ενδεχοµε νως, και µε τη ρητη γραπτη συγκατάθεση του κατ χου, είναι δυνατ ν να προστεθου ν πληροφορίες που δεν αφορου ν τη διαχείριση της κάρτας οδηγου, των οποίων η προσθη κη ουδ λως µεταβάλλει τη χρη ση του υποδείγµατος ως κάρτας οδηγου. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΚΑΡΤΑΣ Ο ΗΓΟΥ Σελίδα 1 Σελίδα 2 6. MS ΚΑΡΤΑ Ο ΗΓΟΥ a. 4c. 4b. (4d.) 5a. 5b. 7. ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ 1. Επίθετο 2. νοµα 3. Ηµεροµηνία και τ πος γέννησης 4a. Ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας 4b. ιοικητική ηµεροµηνία λήξης 4c. Εκδίδουσα αρχή (4d.) Αριθµ ς για εθνικο ς διοικητικο ς σκοπο ς 5a. Αριθµ ς άδειας οδήγησης 5b. Αριθµ ς κάρτας οδηγο 6. Φωτογραφία 7. Υπογραφή (8.) ιε θυνση (8.) Παρακαλώ να επιστραφεί στο: ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΚΑΡΤΑΣ Ο ΗΓΟΥ: ΒΕΛΓΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (Ενηµερωτικά) B 6. FOTO BESTUURDERSKAART KONINKRIJK BGIË 1. Ruyter 2. Georges c. Milano 4a c. B-9000 Gent 4b a. DA b. 11 ABC B 6. PHOTO CARTE DE CONDUCTEUR ROYAUME DE BGIQUE 1. Jeanneaux 2. Herald c. B-7000 Mons 4a c. B-1180 Uccle 4b a. DB b. 11 ABD Πρ τυπα Η κάρτα οδηγου και η συσκευη ελε γχου πρε πει να συµµορφω νονται µε τα ακ λουθα πρ τυπα: ISO 7810, ISO , ISO , ISO , ISO (σχε διο), ISO (σχε διο), τις λεπτοµερείς λειτουργικε ς προδιαγραφε ς που ορίζονται στο πλαίσιο συστηµάτων αναγνωριστικω ν καρτω ν που προορίζονται για εφαρµογε ς στις µεταφορε ς επιφανείας. 5. Ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµε νης της προστασίας των δεδοµε νων Τα διάφορα στοιχεία που απαρτίζουν την κάρτα οδηγου αποσκοπου ν στο να αποκλείεται κάθε παραποίηση η αθε µιτη επε µβαση, να ανιχνευ εται δε κάθε τε τοια προσπάθεια.

18 L 274/ Φάσµα θερµοκρασιω ν Η κάρτα οδηγου πρε πει να µπορεί να λειτουργεί σωστά σε λες τις κλιµατικε ς συνθη κες που απαντω νται συνη θως στο ε δαφος της Κοιν τητας. 7. ιάρκεια ζωη ς Η κάρτα πρε πει να µπορεί να λειτουργεί σωστά επί πε ντε ε τη, εφ σον χρησιµοποιείται συ µφωνα µε τις περιβαλλοντικε ς και ηλεκτρικε ς προδιαγραφε ς. 8. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της κάρτας ανταποκρίνονται στις προδιαγραφε ς που ισχυ ουν για τον ηλεκτρονικ εξοπλισµ αυτοκινη των. 9. Λογικη δοµη της κάρτας οδηγου Η λογικη δοµη της κάρτας ορίζεται ε τσι ω στε να εξασφαλίζεται η ορθη λειτουργία της και η συµβατ τητά της µε κάθε συσκευη ελε γχου που ανταποκρίνεται στις απαιτη σεις του παρ ντος παραρτη µατος. 10. Λειτουργίες και εντολε ς Οι λειτουργίες και οι εντολε ς της κάρτας καλυ πτουν το συ νολο των λειτουργιω ν που αναφε ρονται στο κεφάλαιο I στοιχείο γ) και στο κεφάλαιο II στοιχείο β). 11. Στοιχειω δεις φάκελοι Οι στοιχειω δες φάκελοι καθορίζονται στο πλαίσιο των προτυ πων που αναφε ρονται στο σηµείο Ειδικε ς διατάξεις Μετά απ διαβου λευση µε την Επιτροπη, τα κράτη µε λη µπορου ν να προσθε τουν χρω µατα η σηµάνσεις, πως εθνικά συ µβολα και στοιχεία ασφάλειας, µε την επιφυ λαξη των λοιπω ν διατάξεων του παρ ντος παραρτη µατος. Β. ΚΑΡΤΑ (ΜΝΗΜΗΣ) ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΚΙΜΩΝ, ΚΑΡΤΑ (ΜΝΗΜΗΣ) ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ (ΜΝΗΜΗΣ) ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η κάρτα (µνη µης) του κε ντρου δοκιµη ς, η κάρτα (µνη µης) ελε γχου και η κάρτα (µνη µης) της επιχείρησης προδιαγράφονται κατά τρ πον ω στε να λειτουργου ν σωστά στο πλαίσιο της εφαρµογη ς που προβλε πεται στο κεφάλαιο I στα στοιχεία ζ), η) και θ), και να είναι συµβατε ς µε κάθε συσκευη ελε γχου η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτη σεις του παρ ντος παραρτη µατος. Η δοµη κατασκευη ς αυτω ν των καρτω ν είναι τε τοια ω στε να δίνει πρ σβαση µ νο στον εγκεκριµε νο χρη στη στο πλαίσιο των συγκεκριµε νων προβλεπο- µε νων λειτουργιω ν κάθε κάρτας. V. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1. Οι εκτυπωτε ς τυπω νουν τα ε γγραφα που αναφε ρονται στο κεφάλαιο II στοιχείο δ) τ σο καθαρά ω στε να αποφευ γεται κάθε αµφιβολία στην ανάγνωση. Τα τυπωµε να ε γγραφα πρε πει να παραµε νουν ευανάγνωστα και αναγνωρίσιµα υπ κανονικε ς συνθη κες συντη ρησης τουλάχιστον για ε να ε τος. Πρε πει να διατηρου ν τις διαστάσεις και τις καταγραφε ς τους υπ κανονικε ς συνθη κες υγρασίας και θερµοκρασίας. Επιπλε ον, πρε πει να είναι δυνατ να προστίθενται στα ε γγραφα αυτά χειρ γραφες εγγραφε ς, πως η υπογραφη του οδηγου. 2. Οποιαδη ποτε και αν είναι η µορφη των τυπωµε νων εγγράφων, πρε πει να ε χουν επαρκη χωρητικ τητα για την εκτυ πωση των πληροφοριω ν που αναφε ρονται στο κεφάλαιο II στοιχείο δ). Εάν πολλά ε γγραφα πρε πει να συνδεθου ν µεταξυ τους προκειµε νου να αυξηθεί η χωρητικ τητα εκτυ πωσης, οι συνδε σεις πρε πει να γίνονται µε τε τοιο τρ πο ω στε να µην παρουσιάζονται στα σηµεία συ νδεσης διακοπε ς των δεδοµε νων που ενδε χεται να αλλοιω σουν την ερµηνεία τους.

19 L 274/19 VI. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ α) Τοποθε τηση 1. Η συσκευη ελε γχου πρε πει να προστατευ εται απ οποιαδη ποτε τυχαία βλάβη. 2. Πρε πει να είναι δυνατ οι εξουσιοδοτηµε νοι υπάλληλοι να προσαρµ ζουν τη σταθερά της συσκευη ς ελε γχου προς το χαρακτηριστικ συντελεστη του οχη µατος µε κατάλληλο ργανο, το οποίο καλείται προσαρµογε ας. Οχη µατα µε δυ ο η περισσ τερες σχε σεις µετάδοσης οπίσθιου άξονα πρε πει να είναι εφοδιασµε να µε µηχανισµ µε σω του οποίου οι διάφορες αυτε ς σχε σεις µετάδοσης να δυ νανται να προσαρµ ζονται αυτ µατα προς τη σχε ση βάσει της οποίας η συσκευη προσαρµ στηκε στο χηµα. β) Πινακίδα τοποθε τησης Μετά το δοκιµαστικ ε λεγχο της συσκευη ς κατά την τοποθε τηση της, τίθεται πινακίδα τοποθε τησης επί της συσκευη ς, µε σα σε αυτη ν, η πλησίον αυτη ς, κατά τρ πον ω στε να είναι καθαρά ορατη. Μετά απ κάθε επιθεω ρηση εν ς εγκεκριµε νου τεχνίτη η συνεργείου, που απαιτείται µία αλλαγη στη ρυ θµιση της τοποθε τησης της συσκευη ς, πρε πει να τοποθετείται µία νε α πινακίδα στη θε ση της προηγου µενης. Η πινακίδα πρε πει να φε ρει τουλάχιστον τις ακ λουθες ενδείξεις: το νοµα και τη διευ θυνση η το εµπορικ ση µα του εγκεκριµε νου συνεργείου, το χαρακτηριστικ συντελεστη του οχη µατος µε το συ µβολο w =... tr/km η w =... imp/km, την πραγµατικη περιφε ρεια των τροχω ν µε το συ µβολο l =... mm, την ηµεροµηνία προσδιορισµου του χαρακτηριστικου συντελεστη του οχη µατος και µε τρησης της πραγµατικη ς περιφε ρειας των τροχω ν, τα οκτω τελευταία ψηφία του αριθµου πλαισίου του οχη µατος. γ) Σφράγιση 1. Τα κάτωθι µε ρη της συσκευη ς πρε πει να είναι σφραγισµε να: α) κάθε συ νδεση η οποία, αν αποσυνδεθεί, προκαλεί ανεπαίσθητες αλλοιω σεις η απω λεια δεδοµε νων β) κάθε κάλυµµα που δίνει πρ σβαση στα κυκλω µατα η τους µηχανισµου ς των οποίων η αλλοίωση θίγει τη σωστη λειτουργία της συσκευη ς η καθιστά δυνατε ς µη επιτρεπ µενες τροποποιη σεις των χαρακτηριστικω ν της συσκευη ς ελε γχου γ) η πινακίδα τοποθε τησης, εκτ ς εάν είναι προσαρµοσµε νη κατά τε τοιο τρ πο ω στε να µην δυ ναται να αφαιρεθεί χωρίς να καταστραφου ν οι ενδείξεις. 2. Σε κάθε περίπτωση, η ε νδειξη της θε σης των σφραγίσεων πρε πει να αναφε ρεται στο πιστοποιητικ της ε γκρισης και η αποτελεσµατικ τητά τους να περιλαµβάνεται στις διαδικασίες ε γκρισης. 3. Οι σφραγίσεις που αναφε ρονται στο σηµείο 1 στοιχείο β) επιτρε πεται να αφαιρου νται: σε περιπτω σεις ε κτακτης ανάγκης, προκειµε νου να εγκατασταθεί, να προσαρµοστεί η να επισκευαστεί συσκευη περιορισµου της ταχυ τητας η οποιαδη ποτε άλλη συσκευη που συµβάλλει στην αυ ξηση της οδικη ς ασφάλειας, υπ την πρου π θεση τι η συσκευη ελε γχου συνεχίζει να λειτουργεί αξι πιστα και ορθά και επανασφραγίζεται απ εγκεκριµε νο τεχνίτη η συνεργείο (συ µφωνα µε το κεφάλαιο VII) αµε σως µετά την τοποθε τηση της συσκευη ς περιορισµου της ταχυ τητας η οποιασδη ποτε άλλης συσκευη ς που συµβάλλει στην οδικη ασφάλεια, η σε άλλες περιπτω σεις εντ ς διαστη µατος επτά ηµερω ν. Κάθε τε τοια περίπτωση πρε πει να δικαιολογείται γραπτω ς και το σχετικ δικαιολογητικ πρε πει να ευρίσκεται στη διάθεση των αρµοδίων αρχω ν.

20 L 274/ VII. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ α) Έγκριση των σταθµω ν δοκιµη ς (τεχνίτες και συνεργεία) Τα κράτη µε λη καθορίζουν τους οργανισµου ς που πρε πει να εκτελου ν τις επαληθευ σεις και τους ελε γχους. β) Πιστοποίηση των καινου ριων η επιδιορθωµε νων οργάνων Για κάθε συσκευη, καινου ρια η επιδιορθωµε νη, εκδίδεται πιστοποιητικ περί της καλη ς λειτουργίας της και της ακρίβειας των ενδείξεων και καταγραφω ν της εντ ς των ορίων που καθορίζονται στο κεφάλαιο III µε τη σφράγιση που καθορίζεται στο κεφάλαιο VI στοιχείο γ) σηµείο 1 η µε ισοδυ ναµες ψηφιακε ς πληροφορίες στη µνη µη δεδοµε νων της συσκευη ς ελε γχου. γ) Επιθεω ρηση τοποθε τησης και προγραµµατισµ ς 1. Κατά την τοποθε τηση της στο χηµα, η συσκευη ελε γχου και η τοποθε τηση στο συ νολ της πρε πει να πληρου ν τις διατάξεις τις σχετικε ς µε τα ρια ανοχη ς, πως καθορίζονται στο κεφάλαιο III στοιχείο στ) σηµείο Η συσκευη ελε γχου πρε πει να ρυθµίζεται σον αφορά: την ηµε ρα της δοκιµη ς τοποθε τησης, την διεθνη ω ρα (UTC), τους αριθµου ς VIN και VRN του οχη µατος, τον αριθµ της κάρτας συνεργείου του εξουσιοδοτηµε νου τεχνίτη η συνεργείου. δ) Περιοδικε ς επιθεωρη σεις 1. Περιοδικε ς επιθεωρη σεις των συσκευω ν λαµβάνουν χω ρα υ στερα απ κάθε επιδι ρθωση της συσκευη ς η υ στερα απ κάθε αλλαγη του χαρακτηριστικου συντελεστη του οχη µατος η της πραγµατικη ς περιφε ρειας των τροχω ν η κάθε δυ ο ε τη τουλάχιστον απ την τελευταία επιθεω ρηση και δυ νανται να πραγµατοποιου νται στο πλαίσιο των τεχνικω ν ελε γχων καταλληλ τητας των οχηµάτων. Οι επιθεωρη σεις αυτε ς περιλαµβάνουν τουλάχιστον τους ακ λουθους ελε γχους: την καλη λειτουργία της συσκευη ς ελε γχου, συµπεριλαµβανοµε νης της µεταφοράς δεδοµε νων προς και απ την κάρτα συνεργείου, τη συµµ ρφωση στη διάταξη του κεφαλαίου III στοιχείο στ) σηµείο 2 σχετικά µε τις µε γιστες ανοχε ς σον αφορά την τοποθε τηση, την υ παρξη ση µατος ε γκρισης στη συσκευη ελε γχου, την υ παρξη πινακίδας τοποθε τησης, τι οι σφραγίδες της κατασκευη ς και των άλλων στοιχείων της τοποθε τησης είναι άθικτες, την πραγµατικη περιφε ρεια των ελαστικω ν. 2. Η ρυ θµιση της συσκευη ς ελε γχου πρε πει να περιλαµβάνει τα εξη ς: την ηµεροµηνία της περιοδικη ς επιθεω ρησης, την διεθνη ω ρα (UTC), την αναγνω ριση VIN και VRN του οχη µατος, τον αριθµ της κάρτας του εξουσιοδοτηµε νου συνεργείου. 3. Οι επιθεωρη σεις πρε πει να περιλαµβάνουν την αντικατάσταση της πινακίδας τοποθε τησης η ισοδυ να- µες ψηφιακε ς πληροφορίες στη µνη µη δεδοµε νων της συσκευη ς ελε γχου.

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 1985 σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 1985 σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών 1985R3821 EL 13.03.2004 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 1985 σχετικά µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 15 5

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 15 5 9.12.98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 383/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 σχετικά µε την κοινοτικη χρηµατοδ τηση ορισµε νων µε τρων που ελη φθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Αρθρο 1

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Αρθρο 1 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 229/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ αµοιβαίας αναγνω ρισης σχετικά µε την αξιολ γηση πιστ τητας, τα πιστοποιητικά και τη ση µανση πιστ τητας µεταξυ Ευρωπαϊκη ς Κοιν τητας

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Αρθρο 1 ANZ), ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Αρθρο 1 ANZ), ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: L 229/62 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 17.8.98 ΣΥΜΦΩΝΙΑ αµοιβαίας αναγνω ρισης σχετικά µε την αξιολ γηση πιστ τητας µεταξυ της Ευρωπαϊκη ς Κοιν τητας και της Νέας Ζηλανδίας Η ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Διαβάστε περισσότερα

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ.

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1998L0069 EL 28.12.1998 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo

Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo L505-0010-01 04/2008 Η παρο σα Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo ισχ ει µ νο για προϊ ντα υλικο εξοπλισµο µε εµπορική επωνυµία Lenovo τα οποία αγοράσατε για δική σας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Ανα πτυξη εφαρμογών για τον κινητο παγκο σμιο ιστο

Ανα πτυξη εφαρμογών για τον κινητο παγκο σμιο ιστο Ανα πτυξη εφαρμογών για τον κινητο παγκο σμιο ιστο Δρ. Α. Κομνηνο ς Τμη μα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικη ς Πανεπιστη μιο Πατρών Μα ιος 2013 Εισαγωγη Σκοπο ς του WWW: Δια χυση της πληροφορι ας Τρο πος δια

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική Πολιτική Οικονοµία και Οικονοµικά 2.1. ÔÏÈÙÈÎ ÈÎÔÓÔÌ : appleúòùë ÂÎ Ô Ì ÙÔÙÂÏÔ ÂappleÈÛÙ ÌË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ÛÂˆÓ Εως τώρα απαντήθηκε το πρώτο ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

σχεδιασµένη για εσάς...

σχεδιασµένη για εσάς... WorkCentre 7132 εκτ πωση αντιγραφή σάρωση φαξ email Πολυλειτουργική απλ τητα σχεδιασµένη για εσάς... τώρα µε χρώµα WorkCentre 7132 Το πολυλειτουργικ σ στηµα Xerox WorkCentre 7132 είναι µια οικονοµική επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

L 277/17 Ο ΗΓΙΑ 98/76/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 1η Οκτωβρ ου 1998 για τροποπο ηση τη οδηγ α 96/26/ΕΚ, περ προσβ σεω στο επ γγελµα του οδικο µεταφορ α εµπορευµ των και επιβατ ν και αµοιβα α αναγνωρ σεω των διπλωµ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου

Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου Θεσσαλονίκη 23-5-2012 Αριθμ.πρωτ.429 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου Σας διαβιβάζουμε την ΠΟΛ.1123

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ

Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡ Ν Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΧΕ ΙΑ ANAΠΤΗΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛ Ν ΧΡΗΣΕ Ν ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ Editorial Απο το 1950, η ΒΙC ε ναι πρωτοπόρος στα προϊόντα καθηµεριν ς χρ σης που απλουστεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO 1381 Rel.1.4 Οθόνη και Στοιχεία Λειτουργίας Οθόνη Πλήκτρα µενού Αιχµή κοπής χαρτιού Κουµπιά δραστηριοτήτων & εκτίναξης κάρτας οδηγού 1 Σχισµή κάρτας οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 4ο Τεύχος 2012 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. Εξώφυλλο: Στιγμιότυπο από τον Τερματικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Με μια ματιά Λεπτομε ρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Ζ. ΛΟΥΚΟΣ Μ Δ Π Δ Σ Ο ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλε πουσα: Ελε νη Καρατζα, Καθηγη τρια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δεκε μβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 577 7 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.12527/1159 Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση, ανανέωση, αντι κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 318 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 15733/11148/16 12 2009 απόφασης του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3053 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15732 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιω τικής χρήσης αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα