ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ"

Transcript

1 ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 5 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΟ ΛΔΟ ΔΘΛΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ ει. 4. ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ Ζ ΔΦΖΜΔΡΗ ΚΟΝΣΑ ΜΑ Δθδήιφζε γηα ηο Δομένικο ζηε Ρώκε ει. 6. ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ελ.7 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεννιέσαι ή Γίνεσαι; ει. 4. ΔΡΖΚΩΛΟΤΛ ΣΑ ΥΩΡΙΑ ΜΑ ει. 3 ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ει. 2 ΓΗΑΚΔΓΑΖ ει. 5 ει. 3 ΝΣΡΟΠΖ ΑΗΥΟ ΟΝΔΗΓΟ ΑΝ ΑΛΛΟΣΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ ΓΗΑ ΝΑ ΘΤΜΟΤΝΣΑΗ ΟΗ ΠΑΛΗΟΗ ΚΑΗ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΟΤΝ ΟΗ ΝΔΟΗ ΟΠΗΘΟΦΤΛΛΟ ΥΟΡΖΓΟΗ ΣΖ ΔΦΖΜΔΡΗ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΑΘΙΖΣΗΘΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ει. 7

2 2 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ Ζ ΔΦΖΜΔΡΗ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΗ ΚΑΘΔ 21 ΜΑΡΣΗΟΤ 21 ΗΟΤΝΗΟΤ 23 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 21 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΔΣΑΛΖ ΓΗΑ ΔΚΣΤΠΩΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗ ΓΟΜΔ ΝΗΚΟΤ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡ. ΦΤΛΛΟΤ 5 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2009 ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ - ΔΚΓΟΣΖ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ Σοσ ΓΖΜΟΤ ΠΟΣΑΜΗΑ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1983 ΤΝΣΑΚΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΘΑΚΗΙΖ ΚΑΡΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΤΛΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΚΠΑΡΑΘΟ ΒΑΓΓΔΙΖ B ΤΝΔΡΓΑΣΔ 1.ΓΑΛΧΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 2. ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΜΑΡΗΑ 3. ΚΑΡΠΟΤΕΑ ΣΔΦΑΝΟ 4. ΑΛΑΜΑΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 5. ΗΟΤΣΑ ΥΡΗΣΗΝΑ 6. ΣΑΡΣΑΡΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 7. ΦΛΔΓΓΑ ΑΥΗΛΛΔΑ 8. ΦΧΜΗΑΓΖ ΣΑΘΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ . fax Σειέθωλα Κακίιε Μαξία Μπαξάθνο Βαγγέιεο ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ Αζαλαζίοσ Α. Αιηηληδή Ηπποδροκίοσ Κακβοσλίωλ 2 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΔ Δηήζηα ζπλδξνκή 10 εζσηεξηθνύ 20 εμσηεξηθνύ Γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ ζα δηαλέκεηαη. Γηα ηνπο θαηνίθνπο εθηόο ηνπ ρσξηνύ ζα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθώο. Αγξνηηθή Σξάπεδα Αξ. ινγαξηαζκνύ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΒΖΒΘΖΟΘΕΗΕ Λεθίκεζε ηε ιεηημονγία, ανπηθά με ιίγμοξ ηίηιμοξ βηβιίςκ ε βηβιημζήθε ημο πςνημύ μαξ. Απμθηήζεθακ μενηθά βηβιία, θάπμηα με έλμδα ημο Ι.Ν.Ο., άιια μέζς πνμγνάμμαημξ ημο Μ.Γ.Α. θαη άιια πνμζθμνά από εθδμηηθμύξ μίθμοξ θαη ηδηώηεξ, Γίκεηαη πνμζπάζεηα κα θαιύπημκηαη όιεξ μη θαηεγμνίεξ θαη πενηζζόηενμ κα πιμοηίζεη ε βηβιημζήθε με παηδηθά βηβιία. Ακ οπάνπμοκ βηβιία ηα μπμία δεκ ηα πνεηάδεζηε μπμνείηε κα ηα πανίδεηε ζηε βηβιημζήθε θαη ίζςξ κα πηάζμοκ ηόπμ. Πεκ θαιμθαηνηκή πενίμδμ ζα είκαη δηαζέζημα γηα όιμοξ θαηόπηκ ζοκεκκμήζεςξ με ηε πνόεδνμ ημο Οοιιόγμο Ηαμίιε Ιανία. Μη ηίηιμη βηβιίςκ πμο οπάνπμοκ αοηή ηε ζηηγμή θαη μπμνείηε κα δακείδεζηε είκαη: ΠΑΖΔΖΗΑ ΜΘΖΒΓΞ ΠΜΡΖΟΠ Μ ΑΓΑΘΑΓΓΓΘΜΟ Μ ΙΑΓΜΟ ΠΜΡ ΜΔ ΔΜΚ ΗΖΩΠΕΟ ΓΚΑ ΓΘΡΗΜ ΗΜΞΖΠΟΖ ΠΑ ΝΘΕΗΠΞΑ ΟΠΑ ΚΓΞΑ ΝΑΞΑΙΡΘΖ ΩΞΖΟ ΜΚΜΙΑ ΓΚΑ ΔΓΚΠΞΜ ΙΓΓΑΘΩΚΓΖ ΟΠΜ ΙΝΞΜΡΗΘΖΚ ΠΜ ΠΓΞΑΟ ΠΕΟ ΘΑΘΑΟΟΑΟ ΠΑ ΦΑΚΠΑΟΙΑΠΑ ΠΕΟ ΟΜΦΖΠΑΟ ΠΑ ΔΩΑ ΠΜΡ ΔΑΟΜΡΟ ΦΑΞΔΖΓΗ Μ ΓΡΞΜΟ ΠΜΡ ΗΜΟΙΜΡ ΟΓ 80 ΙΓΞΓΟ ΓΚΕΘΖΗΩΚ Μ ΒΖΜΟ ΠΜΡ ΓΡΞΖΝΖΔΕ Ε ΓΓΚΖΑ ΠΩΚ ΓΡΞΩ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ Μέζα ηνπ θαινθαηξηνύ αλακέλεηαη λα ηειεηώζνπλ νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη δηακόξθσζεο ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα αξρίζεη ε ηνπνζέηεζε ησλ εθζεκάησλ πνπ αξρίδνπλ λα πιεζαίλνπλ. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα αθαηξέζεθε ην παιηό ηαβάλη θαη ηα θαδξόληα ζην νπνίν ζηεξίδνληαλ. Δζεινληέο πνπ βνήζεζαλ ήηαλ κόλν νη: Σζηάξαο Υξήζηνο, Γαιώζεο Κώζηαο θαη Μπαξάθνο Βαγγέιεο. Έγηλε αγνξά ησλ πιηθώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ ηαβαληνύ από ηνλ θ. Γακάλε από ηε Μαγνύια. Η ρξέσζε ησλ πιηθώλ, ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο ηηο αγνξάο είλαη πάξα πνιύ ρακειέο, θνληά ζην θόζηνο ηνπο. Μέζσ ηηο Δθεκεξίδαο ησλ επραξηζηνύκε, θαζώο είλαη πάληα ζην πιεπξό καο θαη καο βνεζά όπσο κπνξεί. Με ηελ εμνηθνλόκεζε ησλ ρξεκάησλ είλαη πνιύ πηζαλό λα καο θηάζνπλ ηα ρξήκαηα θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ ζην δάπεδν. Ο Μ.Π.. είλαη ζε αλαδήηεζε νηθνλνκηθόηεξεο πξνζθνξάο γηα ην δάπεδν. Αλ ππάξρεη θαλέλαο ελδηαθεξόκελνο λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ύιινγν. Δλ ησ κεηαμύ όιν θαη πεξηζζόηεξα γίλνληαη ηα εθζέκαηα πνπ ζα κπνπλ ζην κνπζείν. Οηηδήπνηε δελ ζαο ρξεηάδεηαη κπνξείηε λα ην ραξίδεηαη. ΑΘΕΚΑ 1896-ΜΖ ΝΞΩΠΜΖ ΜΘΡΙΝΖΑΗΜΖ ΑΓΩΚΓΟ Ο ΓΚΑ ΙΕΚΑ, Ο ΓΚΑ ΞΜΚΜ ΓΘΘΕΚΖΗΑ ΓΓΗΘΕΙΑΠΑ 2 ΜΖ ΟΡΙΙΜΞΖΓΟ ΠΕΟ ΚΓΑΟ ΡΜΞΗΕΟ ΙΖΑ ΟΠΑΓΜΚΑ ΖΟΠΜΞΖΑ -ΙΓΞΜΟ ΝΞΩΠΜ ΙΖΑ ΟΠΑΓΜΚΑ ΖΟΠΜΞΖΑ -ΙΓΞΜΟ ΔΓΡΠΓΞΜ ΑΞΕΟ, Μ ΑΞΕΓΜΟ ΠΩΚ ΑΠΑΗΠΩΚ ΜΖ 100 ΙΓΓΑΘΡΠΓΞΓΟ ΙΑΓΟ ΜΘΩΚ ΠΩΚ ΓΝΜΩΚ Ε ΗΑΠΑΓΩΓΕ ΠΩΚ ΓΖΔΩΚ ΦΞΜΖΚΠ-Ε ΒΖΜΓΞΑΦΖΑ ΙΖΑΟ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΟ ΟΠΕ ΟΗΖΑ ΠΜΡ ΒΓΚΖΔΓΘΜΡ ΠΜ ΓΝΜΟ ΠΕΟ ΓΖΗΜΚΜΙΑΖΑΟ ΠΜ ΔΩΔΓΗΑΘΓΜ ΜΖ ΑΗΠΓΟ ΠΕΟ ΘΡΗΖΑΟ ΖΒΑΚ Μ ΠΞΜΙΓΞΜΟ ΗΑΞΜΘΜΟ ΙΑΞΛ- Ε ΔΩΕ ΠΜΡ Ε ΑΞΑΖΑ ΘΓΟΟΑΘΖΑ ΘΓΟΟΑΘΖΑ ΑΚΘΞΩΝΜΖ ΠΜΡ ΙΜΘΜΡ ΘΓΟΟΑΘΖΑ Μ ΠΜΝΜΟ ΗΑ ΜΖ ΑΚΘΞΩΝΜΖ ΠΑ ΑΝΜΙΚΕΙΜΚΓΡΙΑΠΑ ΠΜΡ ΔΖΑ ΓΚΑΟ ΑΡΓΜΡΟΠΜΟ ΩΞΖΟ ΓΝΖΘΜΓΜ ΙΖΑ ΓΡΚΑΖΗΑ ΟΠΜ ΚΕΟΖ ΠΜΡ ΞΜΒΖΚΟΩΚΑ ΑΘΓΛΑΚΔΞΓΖΑ, Ε ΝΜΘΕ ΠΜΡ ΟΑΦΞΑΚ ΟΑΙΝΜΠΑΔ ΟΠΜΡΟ ΜΘΡΙΝΖΑΗΜΡΟ ΑΓΩΚΓΟ ΓΚΑ ΠΑΛΖΔΖ ΟΠΜ ΑΖΓΑΖΜ, ΓΓΙΑΠΜ ΦΩΟ, ΘΑΘΑΟΟΑ Ε ΟΡΚΑΞΝΑΟΠΖΗΕ ΖΟΠΜΞΖΑ ΠΩΚ ΓΖΗΜΚΩΚ Ηαη πμιιά αθόμα ΔΚΓΖΛΧΖ ΤΠΔΡ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ Σν άββαην ηνπ Λαδάξνπ 11 Απξηιίνπ ζην θέληξν ΝΟΣΔ LIVE πξαγκαηνπνηήζεθε κνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε γηα ην Λανγξαθηθό Μνπζείν, κε ζπλδηνξγαλσηέο ηνπο πιιόγνπο Μ.Π.. θαη Α.Ο.Γ. Ζ βξαδηά ήηαλ πάξα πνιύ ήζπρε κε ιίγν θόζκν, δίρσο θέθη. ηελ εθδήισζε βνήζεζαλ πάιη νη ίδηνη θαη ίδηνη άλζξσπνη πνπ ζπκκεηέρνπλ πάληα, ιεο θαη δελ είλαη γηα όινπο. Σα έζνδα ηεο εθδήισζεο δηαηέζεθαλ ζηελ απνπεξάησζε ηεο νξνθήο από μύιηλε επέλδπζε. Οθείινπκε λα αλαθέξνπκε ηελ απνπζία ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ηνπ Γήκνπ Πνηακηάο. Έρνπλ γίλεη αξθεηνί ρνξνί ηνπ πιιόγνπ ζηνπο νπνίνπο ήηαλ απόληεο. Γελ καο ελόριεζε ηόζν, όζν ε απνπζία ηνπο ζε απηή ηελ εθδήισζε, δηόηη ην Λανγξαθηθό Μνπζείν, όηαλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζα είλαη έλα έξγν πνπ ζα ππάγεηαη ζην Γήκν Πνηακηάο. Άξα ζεσξνύκε ζσζηό, όπνηα πξνζπάζεηα ησλ πιιόγσλ γίλεηαη πξνο νινθιήξσζε ηνπ ζθνπνύ απηνύ, λα ζηεξίδεηαη εζηθά (αλ όρη ρξεκαηηθά), από ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ Πνηακηάο. Γλώκε καο!.. Δ Ν Α Ρ Ξ Ζ ΘΔΡΗΝΟΤ Η Ν Δ Μ Α Από ην Πάζρα θαη κεηά μεθίλεζαλ νη πξνβνιέο ηαηληώλ ηνπ ζεξηλνύ ΗΝΔΜΑ, ζην ρώξν ηνπ Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ. ρεδόλ θάζε αββαηνθύξηαθν ζα πξνβάιινληαη επηιεθηηθέο ηαηλίεο γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο. ΗΔΡΟΤΛΗΑ Αλαξσηηέηαη θαλείο: ε ηη θόζκν δνύκε; Ση παηδηά κεγαιώλνπκε; Πεξηζηαηηθό, πνπ δελ ην ρσξάεη αλζξώπηλνο λνπο, ζπλέβε ζην ρσξηό καο. Γύν αλήιηθνη καζεηέο ηεο Γ Γπκλαζίνπ Γνκέληθνπ, θαηαγσγήο Μεζνρσξίνπ θαη Βιαρνγηαλλίνπ, δηέπξαμαλ ηε κέγηζηε ηεξνζπιία πνπ κπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο. Μπήθαλ ζην ρώξν πνπ θείηνληαη νη λεθξνί καο, αγαπεκέλα πξόζσπα όισλ καο, θαη πξνθάιεζαλ δεκηέο, ζπάδνληαο ηα ηδάκηα 8 κλεκείσλ. Σν επηύρεκα ήηαλ, όηη εθείλε ηελ ώξα πεξλνύζε ν ζπγρσξηαλόο καο ηέξγηνο Σζηθνύξαο θαη κόιηο ηνλ αληηιήθζεθαλ ηξάπεθαλ ζε θπγή. Παξόκνηα θξνύζκαηα είρακε θαη άιια ζην ρσξηό καο. Άκεζε ήηαλ ε παξέκβαζε ηνπ Πξνέδξνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ θ. Κσλ/λνπ Βαξζακή, ν νπνίνο ελεκέξσζε ηνλ Γπκλαζηάξρε θ. Αζαλάζην Γθακπέηα θαη εθείλνο κε ηε ζεηξά ηνπ, ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ. Οη γνλείο ησλ παηδηώλ αληηθαηέζηεζαλ ηα ηδάκηα ησλ κλεκείσλ. Διπίδνπκε λα κελ δνύκε μαλά δείγκαηα βαλδαιηζκώλ ζην ρσξηό καο. Παηδηά ζεβαζηείηε ην πεξηβάιινλ θαη ηηο πεξηνπζίεο ησλ άιισλ! ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ Με ην παξόλ ηεύρνο ε «ΔΦΖΜΔΡΗ» θιείλεη ηνλ πξώην ρξόλν θπθινθνξίαο. Ζ πξώηε ρξνληά θύιεζε επράξηζηα, κε ηα επηξάπεια λα κελ απνπζηάδνπλ ζε θάζε ηεύρνο. Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλαγλσζηώλ αλάκεηθηα. Άιινη ελζνπζηάζηεθαλ κε ηελ θπθινθνξία ηεο θαη άιινη όρη. Θα πξνζπαζνύκε κέζα από απηέο ηηο ιίγεο ζειίδεο λα επραξηζηνύκε όιν θαη πεξηζζόηεξνπο από εζάο. Ο ζθνπόο εμ αξρήο ήηαλ θαη παξακέλεη, ε «ΔΦΖΜΔΡΗ», κε αληηθεηκεληθόηεηα λα ελεκεξώλεη, λα ςπραγσγεί, λα πξνβάιεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηόπνπ θαζώο θαη ηηο γεληθόηεξεο πεξηνρήο. Μία από ηεο αξρέο ηεο «ΔΦΖΜΔΡΗ» ήηαλ θαη παξακέλεη, λα κελ ιάβεη πνηέ πνιηηηθή ρξνηά. Έλα από ηα ζνβαξόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε εθεκεξίδα ηνπ ηόπνπ καο, θαη θάλνπκε έθθιεζε γηα αληαπόθξηζε, είλαη ν κηθξόο αξηζκόο αηόκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο. Όζα πεξηζζόηεξα άηνκα ζπκκεηέρνπλ, όιν θαη κεηώλεηαη ν ρξόλνο πνπ αθηεξώλεη ν θαζέλαο καο. Σέινο λα δεηήζνπκε ζπγλώκε, γηα όπνηα ιάζε βξίζθεηαη ζε θάζε ηεύρνο. Δπειπηζηνύκε θαζώο ε ειηθία ηεο Δθεκεξίο απμάλεη, ηα ιάζε λα κεηώλνληαη. ΣΖΛΔΦΧΝΑ ΑΝΑΓΚΖ ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΙΑ ΔΛΑΟΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΛΑΡΙΑ ΠΡΩΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ ΔΚΑΒ 166 ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ ΔΛΑΟΝΑ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ 199 ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΣΜ ΔΛΑΟΝΑ ΑΜΔΗ ΓΡΑΗ 100 ΓΔΗ ΔΛΑΟΝΑ ΟΣΔ 121 ΚΣΔΛ ΔΛΑΟΝΑ ΚΣΔΛ ΛΑΡΙΑ ΟΔ ΛΑΡΙΑ ΓΗΜΟ ΠΟΣΑΜΙΑ ΚΔΠ ΠΟΣΑΜΙΑ ΚΔΠ 1500 ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΟΜΔΝΙΚΟΤ

3 ΔΦΖΜΔΡΗ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΕΙΚΟΝΕ ΑΔΙΑΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΧΗ ΕΤΑΙΘΗΙΑ ην πξνεγνύκελν ηεύρνο καο αλαθεξζήθακε ζηελ εγθαηάιεηςε (απ όινπο ηνπο θνξείο ηνπ ηόπνπ καο) ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Γνκέληθνπ, πνπ δεζπόδεη σο «θάληαζκα» ζην θέληξν ηεο πιαηείαο ηνπ ρσξηνύ καο θαη θαζίζηαηαη πιένλ επηθίλδπλν γηα ηελ ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ησλ ρσξηαλώλ καο. ε κηθξή απόζηαζε από ην Αξραηνινγηθό, δίπια ζηελ εθθιεζία ησλ Αγίσλ Σαμηαξρώλ, βξίζθεηαη έλα άιιν θηίξην, πνπ ηείλεη θη απηό λα ζπκπεξηειεθζεί ζηηο επηηπρίεο ηνπ θαηαζηξνθηθνύ έξγνπ ηνπ ρξόλνπ. Δίλαη ην Γεκνηηθό ρνιείν Γνκέληθνπ, πνπ επί ζεηξάο εηώλ ζηέγαζε θαη κόξθσζε ηα παηδηά ηνπ ρσξηνύ καο θαη ζπλερίδεη έσο ζήκεξα. Δθεί ε θζνξά ηνπ ρξόλνπ ζε όιν ην κεγαιείν ηεο. Ζ θαηάζηαζε ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ απεξίγξαπηε. Παξάζπξα ζθνπξηαζκέλα, πνπ κ έλα κηθξό θύζεκα ηνπ αέξα αλνίγνπλ δηάπιαηα, κε απνηέιεζκα κνλίκσο λα είλαη αλνηρηά θαη κε ζπαζκέλα ηδάκηα. Σν κπαιό ησλ παηδηώλ επηζηξάηεπζε σο θαη κνιύβη λα θιείζεη ην παξάζπξν. Φζαξκέλα μύιηλα παηώκαηα κε ηξύπεο ζε αξθεηά ζεκεία ηνπ δαπέδνπ αληηκεησπίδνπλ θάζε πξσί νη ζόιεο ησλ παηδηθώλ παπνπηζηώλ. Γηαιπκέλνη θαη ρηιηνγξακκέλνη πίλαθεο. Σνίρνη μεθινπδηζκέλνη από ηελ πγξαζία. ην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ δελ ππάξρεη νύηε έλα θαιάζη απνξξηκκάησλ γηα ηα ζθνππίδηα ησλ παηδηώλ.( Να αλαθέξσ όηη ν Μ.Π.. πξηλ κεξηθνύο κήλεο θαηέζεζε αίηεζε ζην Γήκν Πνηακηάο γηα ηνπνζέηεζε ηξηώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ζην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ, γηα ιόγνπο θαζαξηόηεηαο. Αθόκα ηνπο πεξηκέλνπκε). απηό ην πεξηβάιινλ, ζε ζπλζήθεο άζιηεο θαηά ηε γλώκε κνπ, πεξλνύλ θαζεκεξηλά ηε κηζή κέξα ηνπο 23 ηξπθεξά βιαζηάξηα ηνπ ρσξηνύ καο. Αλαξσηηέκαη: Γελ κπνξεί λα κελ ππάξρεη ίρλνο επαηζζεζίαο ζηηο θαξδηέο όισλ καο; Γελ κπνξεί λ αζρνινύκαζηε κε δξόκνπο, πιαηείεο, πάξθα θαη άιια θηίξηα θαη λ αθήλνπκε ην πην αλεθηίκεην θηίζκα ηνπ ρσξηνύ καο λα αηζζάλεηαη ηελ πιήξε αδηαθνξία καο, έξκαην ζηε θζνξά ηνπ ρξόλνπ, πιεγσκέλν θαη παξαπνλεκέλν; Γηαηί αλ είρε θσλή ζα καο έιεγε: -Υσξηαλνί θάληε θάηη! Μελ είζηε αράξηζηνη θαη αγλώκνλεο! Πξνζθέξσ πνιιά ζηα παηδηά ζαο. Κάληε θάηη θαη ζεηο γηα κέλα. ΧΣΔ ΜΔ! Δδώ κηιάκε γηα παηδηθέο ςπρέο. Σίζεηαη πιένλ ζέκα πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηόηεηαο ησλ παηδηώλ. Δθπέκπνπκε SOS πξνο όινπο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο: θ.γήκαξρε Πνηακηάο, θ.πξόεδξε Κνηλόηεηαο Γνκέληθνπ, θ.γηεπζπληά Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, θ. Πξόεδξε Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ, ρσξηαλνί. ΔΛΔΟ. Γηαλύνπκε ην 2009 θαη όρη ην Διπίδσ, όπσο θαη όινη, κέζα από απηή ηελ εθεκεξίδα, πνπ είλαη ε θσλή ηνπ ρσξηνύ καο, λα δηαςεύζεηε ηα ιεγόκελά κνπ πεξί έιιεηςεο επαηζζεζίαο θαη λα θάλεηε απηά ηα παηδηά επηπρηζκέλα. Να μππλάλε ην πξσί ραξνύκελα, επδηάζεηα, κε όξεμε γηα κάζεζε θαη δεκηνπξγία ζ έλα επράξηζην πεξηβάιινλ, πνπ κόλν ν ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα ηνπο ην πξνζθέξεη. Θαμίλη Καρία ΔΡΖΚΩΛΟΤΛ ΣΑ ΥΩΡΗΑ ΚΑ Κάζε άλζξσπνο θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ, λνζηαιγεί ηα μέγλνηαζηα, παηδηθά ηνπ ρξόληα, ηηο πξώηεο ηνπ θηιίεο, ηηο πξώηεο ηνπ ζθαλδαιηέο θαη θέξλεη ζην κπαιό ηνπ ην ρσξηό. Όινη έρνπκε ζπλδπάζεη απηή ηελ πεξίνδν ηεο δσήο καο κε ην ρσξηό. Κάπνηε ην ρσξηό καο έζθπδε από παηδηθέο θσλέο, ηα ζνθάθηα ήηαλ γεκάηα από παηδηά πνπ έπαηδαλ θξπθηό, θπλεγεηό, θιέθηεο θαη αζηπλόκνπο θ.α. Πιένλ ζην ρσξηό θπξηαξρεί εξεκηά, κηα απόιπηε εζπρία. Σα ζνθάθηα πνπ ηόηε έζθπδαλ από δσή ηώξα είλαη άδεηα, ηα ζπίηηα εξήκσζαλ, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο ιίγνπο θαηνίθνπο πνπ απέκεηλαλ είλαη κεγάιεο ειηθίαο. Οη λένη εγθαηέιεηςαλ ην ρσξηό θαη πήγαλ ζηα αζηηθά θέληξα ειπίδνληαο όηη ζα βξνπλ δνπιεηά θαη θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο. ( Η πνηόηεηα γηα ηνλ θάζε άλζξσπν πνηθίιεη, άιινη αξέζθνληαη ζηε δσή ηνπ ρσξηνύ θαη άιινη ζε απηή ηεο πόιεο.) Ο βαζηθόηεξνο παξάγνληαο είλαη, όηη δελ ππάξρνπλ θίλεηξα γηα ηνπο λένπο γηα λα παξακείλνπλ ζην ρσξηό, αιιά νύηε λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ην ζθεθηνύλ. Σν θξάηνο έρεη παξακειήζεη ηνπο αγξόηεο θαη θηελνηξόθνπο ζην έιενο ηεο ηύρεο ηνπο. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο έρνπλ αλεβάζεη ζηα ύςε ηα αλαιώζηκα αγξνηηθά εθόδηα, ( ιηπάζκαηα, ζπόξνπο, ηξνθέο, θάξκαθα θ.α.) κε απνηέιεζκα, λα ζπξξηθλώλεηαη ην εηζόδεκα ηνπ θάζε αγξόηε θαη λα αλαδεηά κία λέα εξγαζία, πνπ λα ηνπ παξέρεη θαιύηεξν κέιινλ γηα ηνλ ίδην θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ηα ρσξηά θαη νη θάηνηθνη ηνπο είλαη όηη πνιπηηκόηεξν δηαζέηεη ζήκεξα ε παηξίδα καο. Αο κελ ξσηήζεη θαλείο Πνία είλαη ιύζε; Η ιύζε ζα βξεζεί όηαλ ην πξόβιεκα αγγίμεη ηνλ θαζέλα από εκάο. Αξθεί λα ππάξρεη ζέιεζε γηα λα αληηκεησπίζνπκε ην ζπνπδαίν απηό πξόβιεκα πνπ βηώλεη ε επαξρία καο. Θλεοπάτρα Γαλώση ΒΛΕΠΨ-ΑΚΟΤΨ- ΠΑΡΑΣΗΡΨ-ΦΟΛΙΑΖΨ- ΠΡΟΣΕΙΝΨ-ΠΕΡΙΜΕΝΨ Δδώ βξήθε λα εθαξκνζηεί ζην απόιπην ν λόκνο θαη ηα ζρέδηα ηνπ Γήκνπ θαη ΟΣΔ. Έιενο γειάλε θαη νη πέηξεο πνπ βξίζθνληαη ηξηγύξσ. Όπσο βνιεύεη ην θαζέλα. Άιινηε βάδνπλ έλαλ γάληδν ζε ηνίρν ζπηηηνύ θαη άιινηε αλνίγνπλ ηξύπεο θαη βάδνπλ θνιώλεο ζηε κέζε (αθξηβώο) ηνπ δξόκνπ (θνληά ζην γπκλάζην), πνπ ηνπιάρηζηνλ ρξεζηκνπνηείηαη σο δξόκνο ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξόληα. Διιάο ην κεγαιείν ζνπ. Όηη αληίθξηζαλ νη επηζθέπηεο ηελ δεύηεξε κέξα ηνπ Πάζρα ζηνλ Άγην Γεώξγην. Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πεξηνρέο, βάζε ηζηνξίαο. Οη ιέμεηο πεξηζζεύνπλ. Γπζηπρώο θηαίκε όινη καο. Σν Φζηλόπσξν ηνπ 1998 ζπλέβε θάηη ζεκαληηθό γηα ην ρσξηό καο. Με ππνπξγηθή απόθαζε, καδί κε ηε Σζαξηηζάλε, Γξάθεηα θ.α. αλαγλσξίζηεθε σο Μαξηπξηθό ρσξηό γηα ην νινθαύησκα πνπ βηώζε ην Η δηαθνξά κε ηε Σζαξηηζάλε είλαη όηη πεξαζηηθνί θαη δηαβάηεο, θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδν ηνπ ρσξηνύ βιέπνπλ ηακπέια πνπ γξάθεη ΚΑΡΣΤΡΗΘΟ ΥΩΡΗΟ θάηη πνπ ιείπεη από καο θαη θαιό ζα ήηαλ ν Μ.Π.. λα ην βάιεη ζηα επόκελα ζρέδηα ηνπ. ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ή ΒΟΣΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ; Ιδνύ ε απνξία. Όπσο έρνπκε μαλαγξάςεη, ηα ίδηα ράιηα επηθξαηνύλ ζε όια ηα πάξθα θαη ηηο παηδηθέο ραξέο ηηο επξύηεξεο πεξηνρήο. Σα παξάπνλα γηα ηε ηεξάζηηα αλάπηπμε ησλ ρόξησλ, ζηε παηδηθή ραξά, μεθίλεζαλ ηηο εκέξεο ηνπ Πάζρα, πνπ όιν πεξηζζόηεξα παηδηά ηελ επηζθέπηνληαλ θαη ήηαλ αδύλαην λα παίμνπλ. Σν ύςνο ησλ ρόξησλ ζε κεξηθά ζεκεία έθηαλε ην κπόη κηθξώλ παηδηώλ, πνπ ηειηθά, κόλν ραξά δελ ηνπο πξόζθεξε ν ηόπνο. Κάιιην αξγά παξά πνηέ, πνπ ιέεη θαη ν ιαόο, θόπεθαλ θνληά ζηηο 10 Μαΐνπ θαη δελ καο έθαγαλ ηα θίδηα. B ΝΞΜΦΕΠΕΟ ΕΘΖΑΟ ΔΓΡΠΓΞΑ 20 ΖΜΡΘΖΜΡ 2009 # ΔΛΗΓΑ 3 Απαγόρεσζε θαπλίζκαηος: κέηρο οσζίας ή αλοεζίας; Σν θάπληζκα είλαη κία παλάξραηα ηειεηνπξγηθή δηαδηθαζία. Πεξηγξαθέο εηζπλνώλ θαπλνύ ζπλαληνύκε ζε αλαθνξέο θιαζζηθώλ αξραίσλ Διιεληθώλ θεηκέλσλ (Ζξόδνηνο, Πινύηαξρνο). ηελ λεόηεξε ηζηνξία καο ην ηζηγάξν επαλήιζε ηνλ 17 ν αηώλα ζηελ Δπξώπε σο ζπλήζεηα ησλ βαζηιηάδσλ θαη αξγόηεξα πξνζθέξζεθε ζηνπο θνηλνύο ζλεηνύο. Σα ηειεπηαία νγδόληα ρξόληα ην θάπληζκα απνηειεί κηα θνηλά απνδεθηή πξάμε, αλ θαη μέξνπκε πόζν βιαβεξό είλαη γηα ηελ πγεία καο, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηζέπε καο. Αιιά πνηνο κπνξεί λα θόςεη κηα ζπλήζεηα εηώλ; Καλέλαο... Σν θάπληζκα απνηειεί ζεκαληηθό κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, αιιά ηη ζπκβαίλεη κε ηε ρξήζε ηνπ; Ο θαπλόο ηνπ ηζηγάξνπ πεξηέρεη 4000 ρεκηθέο νπζίεο όζν πεξίεξγν θαη αλ αθνύγεηαη θαη κόλν γηα κεξηθέο δεθάδεο μέξνπκε αλ είλαη θαξθηλνγόλεο. Ζ πην γλσζηή είλαη ε ληθνηίλε, ε νπνία είλαη εθείλε πνπ πξνθαιεί θαη ηνλ εζηζκό ζηνπο ρξήζηεο. Γηαπηζηώζεθε, όηη ην 26% ησλ πξντόλησλ θαη ππνπξντόλησλ θαπλνύ κέλεη κέζα ζην ηζηγάξν (θίιηξν), ην 28% εηζπλέεηε από ηνλ θαπληζηή θαη ην 46% ζθνξπίδεηαη ζηνλ αέξα θαη ην εηζπλένπλ εθείλνη πνπ δελ θαπλίδνπλ. Ζ παξνπζία ελόο παζεηηθνύ θαπληζηή ζε έλα θέληξν δηαζθέδαζεο (θιακπ, κπνπδνύθηα, ηαβέξλεο θηι.) κε εμαεξηζκό ζεκαίλεη όηη έρεη θαπλίζεη 400 ηζηγάξα (20 παθέηα ζε έλα βξάδπ). Σν θάπληζκα πξνθαιεί πνιιέο δηαηαξαρέο. Καηαξράο αιινηώλεηαη ε γεύζε ηνπ θαπληζηή θαη θηηξηλίδνπλ ηα δόληηα θαη ηα δάρηπια ηνπ. Έρεη επηπηώζεηο ζην αλαπλεπζηηθό, ην θπθινθνξηθό, ην αλνζνπνηεηηθό θαη αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα. Οη δύν πην ζεκαληηθέο λόζνη πνπ πξνθαιεί: Σν 7% ησλ θαπληζηώλ ύζηεξα από καληώδε ρξήζε ηνπ ηζηγάξνπ πάζρεη από θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα (ν θαξθίλνο ηνπ πλεύκνλα εκθαλίζηεθε ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα) θαη ην 23% ζε ζπλδπαζκό κε ππεξρνιεζηεξηιαηκία πάζρεη από αξηεξηνζθιήξπλζε (πνπ νδεγεί ζην έκθξαγκα). Γηα λα αιιάμεη ινηπόλ ε παξαπάλσ θαηάζηαζε, θάπνηνη απνθάζηζαλ λα εθαξκόζνπλ ηελ απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζε θιεηζηνύο ρώξνπο. Πξόθεηηαη γηα έλα απνηπρεκέλν κνληέιν πνπ καο έξρεηαη από ηελ Ακεξηθή θαη ηελ δπηηθή Δπξώπε. Καη είλαη απνηπρεκέλν δηόηη πσο κπνξείο λα απαηηήζεηο από ηνλ θαπληζηή ηελ ώξα πνπ απνιακβάλεη ηνλ θαθέ ηνπ λα κελ θαπλίζεη όηαλ ζην απέλαληη πεξίπηεξν βιέπεη ηνπο ζσξνύο ησλ παθέησλ; Ή αλ δεκηνπξγεζνύλ ρώξνη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα θαπλίδνληεο, νη κε θαπλίδνληεο θίινη ηνπο ή νηθνγέλεηά ηνπο, ζα πάλε ζε δηαθνξεηηθό ρώξν; Αλ απηνί νη θύξηνη πνπ ην απνθάζηζαλ ήζειαλ λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο αλζξώπνπο θαη ην πεξηβάιινλ, αο ζηακαηνύζαλ ηελ παξάγσγε θαη πώιεζε ην ηζηγάξνπ θαη όρη λα επηηξέπνπλ ηελ ρξήζε ηνπ ππό πεξηνξηζκνύο. Βέβαηα ηα έζνδα είλαη ηεξάζηηα από ηελ θνξνινγία ηνπ θαπλνύ θαη από ηελ άιιε πιεπξά ηη ζα απνγίλνπλ νη θαπλνπαξαγσγνί θαη νη εξγαδόκελνη ζηηο θαπλνβηνκεραλίεο αλ ζηακαηήζεη ε παξαγσγή. Καη όκσο ππάξρεη ιύζε. Ο θαπλόο εθηόο από ηηο παξελέξγεηεο πνπ πξνθαιεί έρεη θαη επεξγεηηθέο δπλαηόηεηεο. Γηα παξάδεηγκα ζηνλ δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν νη ηξαπκαηίεο έβαδαλ θαπλό ζηηο πιεγέο ηνπο γηα λα ζηακαηήζνπλ ηελ αηκνξξαγία. Δπνκέλσο ν θαπλόο ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη κέξνο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο θαη έηζη ζα έζσδε δσέο θαη όρη ζα ηηο θαηαζηξέθεη. Σν ζπκπέξαζκά κνπ είλαη όηη ην κέηξν απηό είλαη κέηξν αλνεζίαο θαη αλ είκαη θαλαηηθή κε θαπλίζηξηα ηάζζνκαη κε ην κέξνο ησλ θαπληζηώλ. Αθνύ κπνξνύλ λα ην βξνπλ θαη λα ην αγνξάζνπλ γηαηί λα κελ ην έρνπλ ; ιούτα Υριστίνα

4 4 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ "1 Ζ ΚΑΖ" Γεννιέσαι ή γίνεσαι? Μ Ιάεξ δεκ είκαη μόκμ μ μήκαξ πμο ζθναγίδεη Πόζεο θόξεο ζηε δσή καο δελ ην έρνπκε ζθεθηεί ηεκ άκμηλε. Γίκαη επίζεξ μήκαξ μκήμεξ θαη ηημήξ γηα καο ή ηνπο γύξσ καο; Τπάξρεη άξαγε απάληεζε; γηα ημοξ αγώκεξ ηςκ ακζνώπςκ πμο Υηιηάδεο κειέηεο έρνπλ γίλεη, γίλνληαη θαη ζα γίλνπλ έδςζακ ημ αίμα ημοξ θαη ζοζηάζηεθακ ζην κέιινλ άιια κάιινλ θαλέλαο δελ ζα κπνξεί λα δηεθδηθώκηαξ ημ μπηάςνμ θαη ακζνώπηκεξ βγάιεη ζπκπέξαζκα γηα ην πσο ζρεκαηίδεηαη ε ζοκζήθεξ ενγαζίαξ. Πρωτομαγιά: μένα μνόζεμμ γηα ημοξ αγώκεξ ημο ενγάηε, γηα ηεκ ειεοζενία ημο ακζνώπμο από αλζξώπηλε πξνζσπηθόηεηα. Αο πξνζπαζήζνπκε όκσο λα βξνύκε καδί ηελ απάληεζε. Οη παιηνί έιεγαλ απινπνηεκέλα, ην παηδί θαη ην ημκ άκζνςπμ. Ζζημνηθά λεθίκεζε από ζθπιί όπσο ην κάζεηο, αιιά θαη, θνίηα κάλα, λα πάξεηο επηηοπεμέκεξ δηεθδηθήζεηξ ηςκ ενγαηώκ ζημκ Ηακαδά ημ θόξε. Καη όκσο ηζρύνπλ θαη ηα δύν Σα γλσξίζκαηα ελόο ραξαθηήξα δηακνξθώλνληαη Θάβανμ ηεξ Ννςημμαγηάξ έγηκακ μη αθξηβώο κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο αθξηβώο θαη ηα αημαημβαμμέκεξ ελεγένζεηξ ηςκ ενγαηώκ ημο ζσκαηηθά καο ραξαθηεξηζηηθά. Ζ όξαζε γηα Οηθάγμ ζηηξ ανπέξ Ιάε ημο Οηε δηαδήιςζε αοηή ενγάηεξ απαίηεζακ ημ 8ςνμ. Ε επέηεημξ ηεξ Ννςημμαγηάξ είκαη θόνμξ ηημήξ ζε αοημύξ ημοξ αγςκηζηέξ. παξάδεηγκα είλαη κία αίζζεζε πνπ ηελ έρνπλ ζρεδόλ όινη νη άλζξσπνη, όκσο θάπνηνο κε ην πνπ γελληέηαη δελ βιέπεη ακέζσο άιια αξρίδεη όηαλ έρεη έξζεη ζε επαθή κε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα από ην πεξηβάιινλ. Μ εζημηθόξ εμνηαζμόξ ηεξ Ννςημμαγηάξ, ςξ Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηελ νκηιία, κε ηε βάδηζε θηι. ηεξ ηειηθήξ κίθεξ ημο θαιμθαηνημύ θαηά ημο Σνηνπηνηξόπσο θαη θάπνηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα πεημώκα θαη ηεξ επηθνάηεζεξ ηεξ δςήξ επί ημο καο πνπ θιεξνλνκνύκε από ηνπο πξνγόλνπο καο ζακάημο έπεη μαθνόηαηε πανάδμζε με νίδεξ πμο εθθξάδνληαη κόλν όηαλ έρνπλ επηξξνή από ην ακάγμκηαη ζε πνμπνηζηηακηθέξ αγνμηηθέξ πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα θάπνηνο πνπ δεη ζε έλα βίαην θιίκα, δελ γίλεηαη θαη εθείλνο βίαηνο; Ζ όηαλ δεη ιαηνεοηηθέξ ηειεηέξ, πμο απμζθμπμύζακ ζηε κέζα ζε κηα ζε κηα επράξηζηε αηκόζθαηξα δελ είλαη γμκημόηεηα ηςκ αγνώκ θαη θαη επέθηαζε θαη ηςκ λεθάιηνο; Όκσο θαη αθόκα θαη ζ απηέο ηηο δώςκ θαη ηςκ ακζνώπςκ. πεξηπηώζεηο ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο. Μη Ανπαίμη Έιιεκεξ ςξ θιμγενμί θοζημιάηνεξ Άιιεο έξεπλεο πάιη πνπ έγηλαλ γηα ρξόληα κέζσ γηόνηαδακ ημ άκμηγμα ηςκ ιμοιμοδηώκ θαη ημκ ηνπ δηαδηθηύνπ ζε πνιιέο ειηθηαθέο νκάδεο, έδεημαλ ενπμμό ηεξ άκμηλεξ. όηη αληίζεηα από όηη πηζηεύνπκε, νη άλζξσπνη Οηε ζύγπνμκε Γιιάδα ε Ννςημμαγηά έπεη αιιάδνπλ ζε νξηζκέλα πεδία ηεο πξνζσπηθόηεηαο γίκεη ιασθή γημνηή ηςκ ιμοιμοδηώκ πμο ηνπο, αθόκα θαη ζε πξνρσξεκέλε ειηθία. γημνηάδεηαη ηεκ παναμμκή ημ βνάδο (Ηιύδςκα) θαη Με ηα ρξόληα, γίλνληαη πην επαίζζεηνη, κπνξνύλ λα όιε ηε μένα ηεξ 1εξ Ιαΐμο, με εθδνμμέξ ζηεκ ελμπή, με ζοιιμγή ιμοιμοδηώκ θαη με ιασθά γιέκηηα θαη δηαζθεδάζεηξ. Πμ Δμμέκηθμ γηόνηαδε θαη γημνηάδεη ημ Ιάε πανμύμεκα μέζα ζημοξ θήπμοξ, ημοξ αγνμύξ θαη ζηα ιμοιμύδηα. Πμ 1976, πάιη πνώηε Ιαΐμο, είπαμε ημ ζάκαημ ημο Αιέθμο Νακαγμύιε ζε ηνμπαίμ. Μ Αιέθμξ έξζνπλ πην θνληά ζηνπο αλζξώπνπο, θαη λα δείμνπλ πεξηζζόηεξε ζπκπόληα, από όηη όηαλ ήηαλ λένη. Από ηελ άιιε, δελ θάλνπλ ηόζν εύθνια θηιίεο, θαη γίλνληαη πην ζπληεξεηηθνί ζηηο εθδειώζεηο ηνπο. Δλλνείηαη όηη απηέο νη δηαθνξέο, παξαηεξήζεθαλ ζηνπο ίδηνπο αλζξώπνπο, θαη δελ είλαη γεληθά γηα όινπο. Νακαγμύιεξ έπεη μείκεη ζηεκ ηζημνία ζακ ζύμβμιμ Αθόκα θαη ζε παλνκνηόηππνπο δίδπκνπο ηεξ ακηίζηαζεξ θαηά ηεξ πμύκηαξ γηα ηεκ απόπεηνα δμιμθμκίαξ εκάκηηα ζημκ δηθηάημνα παξαηεξνύκε δηάθνξεο. Αλαδηθήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη δείρλνπλ όηη αλ θαη κπνξεί λα κεγαιώλνπλ ζρεδόλ εθ Ναπαδόπμοιμ, με ημπμζέηεζε εθνεθηηθμύ γελεηήο, αλαπηύζζνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη μεπακηζμμύ, ημκ Αύγμοζημ ημο Γίπε αθνινπζνύλ έλαλ παξάιιειν δξόκν ζηελ δσήο ηνπο, ζοιιεθζεί άμεζα θαη είπε ηειεηώζεη ηεκ απμιμγία αθόκα θαη ην όλνκα πνπ δίλνπλ ζηνλ ζθύιν ηνπο, ή ην ημο με ηε θνάζε Δεκ οπάνπεη, θύνημη όλνκα πνπ δίλνπλ ζηα παηδηά ηνπο, ηα δηαδύγηα ή ηνπο ζηναημδίθαη, ςναηόηενμ θύθκεημ άζμα γηα θάζε γάκνπο, θιπ. αγςκηζηή, από ημκ επηζακάηημ νόγπμ μπνμζηά ζηα Από ηελ άιιε, δελ κπνξεί θαλείο λα ακθηζβεηήζεη ηελ επηξξνή ηνπ νηθνγελεηαθνύ, κνξθσηηθνύ θαη πμιοβόια ημο εθηειεζηηθμύ απμζπάζμαημξ ηεξ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο. Γίδπκνη πνπ ηονακκίαξ. Ε παγθόζμηα θαηαθναογή ηεξ δίθεξ απνρσξίζηεθαλ κεηά ηελ γέλλεζή ηνπο θαη έδεζαλ ζε απέηνερε ηεκ εθηέιεζε ημο Νακαγμύιε. Οηε δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο θαη θνηλσλίεο, αλ θαη είραλ θοιαθή βαζακίζηεθε μέπνη ηεκ απειεοζένςζή αθξηβώο ηα ίδηα γνλίδηα, δηακόξθσζαλ εληειώο ημο. Ε αμκεζηία πμο έδςζε μ Ναπαδόπμοιμξ ημκ δηαθνξεηηθό ραξαθηήξα δηόηη είραλ δηαθνξεηηθέο Αύγμοζημ ημο 1973 θάιοπηε θαη ημκ Αιέθμ επηδξάζεηο. Νακαγμύιε. Ε ζογθονία ημο ζακάημο ημο Σν ζπκπέξαζκα πνπ έβγαια από απηέο ηηο έξεπλεο Νακαγμύιε ζε ηνμπαίμ παναθηενίδεηαη από είλαη όηη o άλζξσπνο, είλαη ζαλ έλαο ππνινγηζηήο. πμιιμύξ ηδηαίηενα ύπμπηε, επεηδή μόιηξ ιίγμ θαηνό Έρεη εθ γελεηήο ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ, πνηκ ημ ζάκαηό ημο, είπε θένεη ζηε δεμμζηόηεηα κεηά ε νηθνγέλεηα θαη νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ην ζημηπεία από ηα μοζηηθά ανπεία ηεξ ΓΟΑ. θνξηώλνπλ κε ηα πξνγξάκκαηα, θαη ην λα θάλεη Ηαιό είκαη κα μεκ λεπκάμε ημ βαζηθόηενμ, πςξ ελεκεξώζεηο, είλαη θαζαξά ζην ρέξη ηνπ. ε Ννςημμαγηά δεκ είκαη ανγία είκαη απενγία B ηούηα Υρηζηίλα ΣΟ ΛΔΟ ΔΘΛΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ Πξσηνζέιηδν ζρόιην ζηελ εθεκεξίδα «ΣΟ ΒΖΜΑ» ζηηο : «Σα επίζεκα ζηνηρεία βεβαηώλνπλ όηη ην 80% ηεο βαξηάο εγθιεκαηηθόηεηαο είλαη πξντόλ ηεο δξάζεο κεηαλαζηώλ. Καιώο ή θαθώο απηή είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα. Υσξίο θακηά δηάζεζε δαηκνλνπνίεζεο ε Πνιηηεία νθείιεη λα ζθύςεη πάλσ ζην πξόβιεκα θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δώλε, ώζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα όισλ ησλ πνιηηώλ, Διιήλσλ θαη μέλσλ». Όια ηα παξαπάλσ, δελ είλαη θαζόινπ ππεξβνιηθά. Δίλαη απόιπηα θπζηνινγηθά αλ δνύκε ην δήηεκα απηό ιίγν βαζύηεξα. Οη παξάλνκνη κεηαλάζηεο έρνπλ θαηαθιύζεη θαηά εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ηελ παηξίδα καο. Γελ είλαη δπλαηόλ λα ηνπο απνξξνθήζεη όινπο απηνύο ε ειιεληθή αγνξά, όρη κόλν ηώξα ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη πξηλ απ απηή. Άξα, όινη απηνί εθ ησλ πξαγκάησλ ζα κείλνπλ ρσξίο δνπιεηά. Πώο ζα επηβηώζνπλ όκσο; Πώο ζα θαιύςνπλ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο( ζίηηζε,έλδπζε,ζηέγαζε θ.ι.π.) ρσξίο πόξνπο; Γπζηπρώο ε ξνπή ησλ πεξηζζνηέξσλ εμ απηώλ ζηελ θαθνπνηό δξάζε είλαη δεδνκέλε. Όκσο πέξα από ηελ απηνλόεηε εγθιεκαηηθόηεηα, ππάξρεη θαη κηα άιιε ζπληζηακέλε απηνύ ηνπ ζέκαηνο. Δίλαη νη αληνρέο ησλ ππνδνκώλ πνπ έρεη ε παηξίδα καο. Πώο λα κπνξέζνπλ π.ρ. ηα λνζνθνκεία λα αληαπνθξηζνύλ ζηα πξνβιήκαηα πγείαο ησλ αλαξίζκεησλ απηώλ αλζξώπσλ πνπ λνζειεύνληαη, θαη είλαη ν θύξηνο ιόγνο πνπ ζρεκαηίδνληαη νπξέο ζηηο εθεκεξίεο θαη έιιεηςε θξεβαηηώλ ζηηο εληαηηθέο κνλάδεο; Καη επηπιένλ κε ηε δσξεάλ θπζηθά λνζειεία ηνπο, απμάλνληαη νη δαπάλεο γηα θάξκαθα θαη αλαιώζηκα θαηαθόξπθα, κε απνηέιεζκα ηα ειιείκκαηα ησλ λνζνθνκείσλ λα εθηηλάζζνληαη δξακαηηθά. Όζνλ αθνξά ηηο αληνρέο ηεο νηθνλνκίαο, δηαβάζηε δήισζε ηεο θαο. Καηεξίλαο Παπαθώζηα, βνπιεπηή θπβεξλώληνο θόκκαηνο, εθπνκπή «Αζέαηνο Κόζκνο»,ALTER.Σξίηε : «Καη λα μέξεηε όηη πνιιά θνλδύιηα δαπαλώληαη ππέξ ηεο πγείαο ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηώλ, γηαηί ππάξρεη ν θίλδπλνο κεηάδνζεο αζζελεηώλ. Κνλδύιηα πνπ ζα καο επέηξεπαλ λα αζθήζνπκε κηα θνηλσληθή, πνιηηηθή ππέξ ησλ πην αδπλάησλ ζηξσκάησλ ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο». Σα ζπκπεξάζκαηα δηθά ζαο, όηαλ ην 25% ησλ Διιήλσλ είλαη θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο. Απηέο είλαη νη άκεζεο επηπηώζεηο. Οη καθξνπξόζεζκεο ζπλέπεηεο (ίζσο όρη θαη ηόζν καθξηά, αλ δελ ιεθζνύλ άκεζα κέηξα), πηζαλόηαηα είλαη θαη νη πην νδπλεξέο. Δπηζηεκνληθέο κειέηεο αιιά θαη ε ηζηνξία θαη εκέ, θαηαδεηθλύνπλ όηη ε εζλνηηθή θαη ζξεζθεπηηθή δηαθνξεηηθόηεηα νδεγεί ζε δηάζπαζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ζε ζπγθξνύζεηο. Καη δπζηπρώο αλ θνηηάμνπκε ζηε Γπηηθή Δπξώπε ζα δνύκε, όηη θνηλόηεηεο κεηαλαζηώλ κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο, πνιύ δύζθνια ελζσκαηώλνληαη ζηηο ρώξεο ππνδνρήο. Γη απηό θαη όια ηα θξάηε απζηεξνπνηνύλ ηε κεηαλαζηεπηηθή ηνπο πνιηηηθή. Πνιύ δε πεξηζζόηεξν πξέπεη λα ην πηνζεηήζνπκε εκείο πνπ ιόγσ ηνπ κηθξνύ ζε αξηζκνύο πιεζπζκνύ ( ) θαη ηεο πνιύ κεγάιεο ππνγελλεηηθόηεηαο, κπνξεί εύθνια λα ππάξμεη κηα κεγάιε πιεζπζκηαθή δηαθνξεηηθόηεηα, κε ζπλέπεηα λα έρνπκε αλεμέιεγθηεο θαηαζηάζεηο. Άξα, επηβάιιεηαη κηα απζηεξή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. Σί ζεκαίλεη απηό; εκαίλεη όηη θαζνξίδνπκε πόζνπο ρξεηαδόκαζηε. Απηνύο πνπ ρξεηαδόκαζηε λα είλαη λόκηκνη, λα μέξνπκε πνηνί είλαη, νη αξρέο λα γλσξίδνπλ ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπο, ηα πνηληθά ηνπο κεηξώα θαη νη ίδηνη λα μέξνπλ όηη εάλ παξαλνκήζνπλ, ζα ινγνδνηήζνπλ. Να ιεηηνπξγήζνπλ δειαδή νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ηνπ θξάηνπο, όπσο ιεηηνπξγνύλ ζε όια ηα πξνεγκέλα θξάηε. Καη όζνη κείλνπλ εδώ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔ ΝΑ ΔΒΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΠΑΣΡΗΓΑ ΜΑ, όπσο ζεβόκαζηε θαη κείο ηηο παηξίδεο ησλ άιισλ. Πεγαίλνπκε κε ζεβαζκό ζηνπο ηόπνπο ησλ άιισλ, ΑΠΑΗΣΟΤΜΔ ΝΑ ΔΡΥΟΝΣΑΗ ΜΔ ΔΒΑΜΟ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΜΑ. Γελ ζα ππνηαρζνύκε εκείο ζηνλ πνιηηηζκό όισλ απηώλ, απηνί ζα ππνηαρζνύλ ζηνλ δηθό καο. Καη αλ δελ ζπκθσλνύλ δελ πξόθεηηαη ζε θαλέλαλ λα αζθήζνπκε βία, γηα λα ηνλ ππνρξεώζνπκε λα παξακείλεη ππνηαγκέλνο. Καη θπζηθά ελζσκάησζε δελ γίλεηαη κε πνιππνιηηηζκηθόηεηεο, αιιά κε δηδαζθαιία ειιεληθήο γιώζζαο θαη ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΗΓΔΧΝ. Γηαηί πνιύ θνβάκαη όηη καγεηξεύνπλ ηε δηθή καο ελζσκάησζε ζηνπο άιινπο. Φιέγγας Ατηιιέας ΣΟ ΒΑΔΟ ΣΟΤ ΓΘΤΗΟΤ ΗΑΖ ΟΖ ΔΤΟ ΗΟΤΠΓ ΗΑΦΓ Όηαλ νη ππνζέζεηο θαη ηα ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ζαο γίλνπλ ηόζα πνιιά, πνπ δελ επαξθεί ν ρξόλνο ηνπ 24σξνπ γηα λα ηα ρεηξηζηείηε, λα ζπκεζείηε ην βάδν ηνπ γιπθνύ, θαη ηηο 2 θνύπεο θαθέ: Ο θαζεγεηήο ζηάζεθε κπξνζηά ζηνπο θνηηεηέο ηεο ηάμεο ηνπ, ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο, έρνληαο κπξνζηά ηνπ θάπνηα αληηθείκελα. Όηαλ ε ηάμε εζύραζε, ρσξίο λα πεη ηίπνηα, πήξε έλα κεγάιν βάδν ηνπ γιπθνύ θαη άξρηζε λα ην γεκίδεη κε κπαιάθηα ηνπ ηέληο. Όηαλ πιένλ δελ ρσξνύζε άιια, θνίηαμε ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηνπο ξώηεζε αλ ην βάδν γέκηζε θαη εθείλνη ζπκθώλεζαλ. Σόηε ν θαζεγεηήο πήξε ραιίθηα θαη άξρηζε λα ηα ξίρλεη ζην βάδν θνπλώληαο ην θαη απηά πήγαλ ζηα θελά αλάκεζα ζηηο κπάιεο ηνπ ηέληο. Όηαλ πηα δελ ρσξνύζαλ άιια ραιίθηα ξώηεζε ηνπο καζεηέο αλ ην βάδν ήηαλ γεκάην θαη απηνί θάπσο ζαζηηζκέλνη είπαλ πσο είλαη. Ο θαζεγεηήο ζηε ζπλέρεηα πήξε άκκν θαη αθνύ ηελ έξημε ζην βάδν, γέκηζε όια ηα θελά αλάκεζα ζηα ραιίθηα θαη αθνύ ξώηεζε ηνπο καζεηέο πάιη αλ ην βάδν ήηαλ γεκάην απηνί αληαπάληεζαλ κε έλα νκόθσλν ΝΑΙ. Σόηε ν θαζεγεηήο έζθπςε θαη πήξε θάησ από ην γξαθείν 2 θνύπεο θαθέ θαη ηηο έξημε ζην βάδν ελώ νη καζεηέο πιένλ γεινύζαλ απνξεκέλνη. «ηώξα», ιέεη ν θαζεγεηήο, «Θέισ λα ζεσξήζεηε όηη ην βάδν αληηπξνζσπεύεη ηε δσή ζαο.» Οη κπάιεο ηνπ ηέληο είλαη ηα πιένλ ηεξά θαη κεγάια πξάγκαηα ζηε δσή ζαο, όπσο ε παηξίδα, ε νηθνγέλεηα, ηα παηδηά ζαο, νη θίινη ζαο θαη νη αγαπεκέλεο ζαο αζρνιίεο, πξάγκαηα πνπ αθόκα θαη όια ηα άιια αλ ραζνύλ, απηά είλαη ηθαλά λα γεκίζνπλ ηελ δσή ζαο. Σα ραιίθηα αληηπξνζσπεύνπλ πξάγκαηα ζεκαληηθά, όπσο ε δνπιεηά ζαο, ην απηνθίλεηό ζαο, έλα ζπίηη. Η άκκνο είλαη όια ηα κηθξόηεξεο ζεκαζίαο πξάγκαηα. Αλ γεκίζεηε ην βάδν πξώηα κε άκκν, δελ ζα ππάξρεη ρώξνο γηα λα βάιεηε ηα ραιίθηα θαη ηηο κπάιεο ηνπ ηέληο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηε δσή ζαο. Αλ μνδέςεηε ηελ ώξα ζαο θαη ηελ ελέξγεηά ζαο γηα κηθξά πξάγκαηα δελ ζα έρεηε ρώξν θαη δύλακε γηα κεγαιύηεξα θαη ζεκαληηθόηεξα. Έλαο καζεηήο ζήθσζε ην ρέξη θαη ξώηεζε, ηη αληηπξνζώπεπε ν θαθέο. Ο θαζεγεηήο ρακνγέιαζε θαη είπε: «ν θαθέο είλαη γηα λα ζαο δείμεη πσο όζν γεκάηε θαη λα είλαη ε δσή ζαο, πάληα ζα ππάξρεη ρώξνο γηα έλα θαθεδάθη κε έλαλ θίιν». B

5 ΔΦΖΜΔΡΗ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ Ζ ΓΧΝΗΑ ΣΟΤ ΑΡΚΑ SUDOKU σκπιερώζηε ηοσς αρηζκούς έηζη ώζηε ζε θάζε ορηδόληηα θαη θάζεηε ζεηρά λα εκθαλίδοληαη όιοη οη αρηζκοί από ηο 1 ως ηο 9. Παράιιεια ζε θάζε 3x3 ηεηράγωλο ζα πρέπεη λα περηέτοληαη οη αρηζκοί από ηο 1 ως ηο 9. Μια μικρή ιςτορία, από ένα ποιηματάκι που έγραψε ένασ μαφροσ μαθητήσ και το αφιέρωςε ςτουσ λευκοφσ ςυμμαθητέσ του ΕΓΩ Όταλ γελλήζεθα ήκοσλ καύρος Όταλ κεγάιωσα ήκοσλ καύρος Όταλ θρσώλω είκαη καύρος Όταλ αρρωσταίλω είκαη καύρος Όταλ θάζοκαη κε της ώρες θάτω από τολ ήιηο είκαη καύρος Όταλ πεζάλω ζα είκαη καύρος ΕΣΥ Όταλ γελλήζεθες ήσοσλ ροδ Όταλ κεγάιωσες ήσοσλ άσπρος Όταλ θρσώλεης γίλεσαη κπιε Όταλ αρρωσταίλεης γίλεσαη θίτρηλος Όταλ θάζεσαη κε της ώρες θάτω από τολ ήιηο γίλεσαη θόθθηλος Όταλ πεζάλεης ζα γίλεης κωβ ΗΑΖ ΓΓΖΟ ΠΜ ΘΞΑΟΜΟ ΚΑ ΙΓ ΑΝΜΗΑΘΓΖΟ ΓΓΞΩΙΜ?! ΜΟΤΗΚΖ ε πρόηαζε κας Ιόνο κόκκινο Κέμξ δίζθμξ γηα ηε Ιειίκα Ηακά ζε ηναγμύδηα πμο έγναρε γη αοηήκ μ Νακηειήξ Θαιαζζηκόξ. Ιία ζοκενγαζία πμο άθεζε ηηξ θαιύηενεξ εκηοπώζεηξ ζηηξ δςκηακέξ ημοξ εμθακίζεηξ πνηκ ιίγμ θαηνό ζημ Οηαονό ημο Κόημο. Γθηόξ από ηε Ιειίκα Ηακά, δύμ ηναγμύδηα ενμεκεύεη μ Νακηειήξ Θαιαζζηκόξ εκώ ηναγμοδμύκ θαη δύμ ηναγμύδηα μαδί. Ε Ιειίκα Ηακά θαη μ Νακηειήξ Θαιαζζηκόξ πανμοζίαζακ ηα θαηκμύνηα ημοξ ηναγμύδηα ζηε Favela ζηηξ Απνηιίμο θαη ζα ηα πανμοζηάζμοκ ζε όιε ηεκ Γιιάδα ζε πενημδεία ημ θαιμθαίνη. ΓΚΩΡΖΔΓΖ ΟΣΖ έκα θαγθμονό δεκ μπμνεί κα πεδήλεη ακ ε μονά ημο δεκ αγγίδεη ημ έδαθμξ μ ζόνοβμξ ζε έκα εζηηαηόνημ είκαη 100,000 θμνέξ πημ δοκαηόξ από έκα νμιόη πμο πηοπάεη, μηα νμθ ζοκαοιία 1,000,000 θμνέξ θαη δοκαηά αθμοζηηθά 10,000,000,000 θμνέξ ημ 1/4 ηεξ Ξςζίαξ είκαη θαιομμέκμ με δάζμξ μηα γοκαίθα ζηε Οαμοδηθή Αναβία δηθαημύηαη κα πάνεη δηαδύγημ ακ μ άκηναξ ηεξ δεκ ηεξ δώζεη θαθέ μ θανπανίαξ μπμνεί κα μεγαιώζεη θαηκμύνηα δόκηηα ζε μηα βδμμάδα πενίπμο 1/3 ηςκ Αμενηθακώκ ηναβάκε ημ θαδακάθη εκώ θάζμκηαη αθόμε ζηεκ ημοαιέηα έκαξ αζηενίαξ μπμνεί κα γονίζεη ημκ εαοηό ημο από μέζα πνμξ ηα έλς ε θανδηά μηαξ θάιαηκαξ θηοπά μόκμ 9 θμνέξ ημ ιεπηό μη μονμεγθμθάγμη πνμηημμύκ ημοξ ηενμίηεξ από ηα μονμήγθηα ηα πμκηίθηα πμιιαπιαζηάδμκηαη ηόζμ γνήγμνα ώζηε ζε 18 μήκεξ δομ πμκηίθηα μπμνμύκ κα δώζμοκ πάκς από έκα εθαημμμύνημ απμγόκμοξ!! Μ γοκαηθείμξ εγθέθαιμξ δογίδεη γναμμάνηα Θηγόηενμ από ημκ ακηνηθό..! (Μ εγθέθαιμξ εκόξ εκήιηθα ακζνώπμο δογίδεη από 1300 έςξ 1500 γναμμάνηα). Οηα κεμγκά μ εγθέθαιμξ δογίδεη από 350 έςξ 400 γν. Μη γνύιμη αθμύκ μέζς ημκ γόκαηςκ ημοξ.. Ε βένα θμνηέηαη ζημ ηέηανημ δάπηοιμ-πανάμεζμ γηαηί ημκ πανάμεζμ δηαζπίδμοκ θιέβεξ πμο ζοκδέμκηαη με ηεκ θανδηά! ΣΑΗΝΗA ε πρόηαζε κας Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Changeling Λνο Άληδειεο 1928: Έλα Σάββαην πξσί ε Κξηζηίλ Κόιηλο (Αληδειίλα Τδνιί) απνραηξεηά, όπσο θάζε κέξα άιισζηε, ηνλ 9ρξνλν κνλαρνγηό ηεο Οπόιηεξ θαη πεγαίλεη ζηε δνπιεηά ηεο. Όηαλ όκσο επηζηξέθεη, ν γηνο ηεο έρεη κπζηεξησδώο εμαθαληζηεί Μεηά από πνιιέο απνηπρεκέλεο έξεπλεο, έλα αγόξη εκθαλίδεηαη από ην πνπζελά θαη ηζρπξίδεηαη πσο είλαη ν γηνο ηεο. Η Κξηζηίλ, κπεξδεκέλε από ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο, αιιά θαη από ηελ πίεζε πνπ πθίζηαηαη από ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηελ αζηπλνκία, δέρεηαη θαη θηινμελεί ην παηδί γηα κηα λύρηα, γλσξίδνληαο θαηάβαζα πσο ην αγόξη απηό δελ είλαη ν Οπόιηεξ ηεο Όηαλ πηέδεη ηηο Αξρέο λα ζπλερίζνπλ ηηο έξεπλεο πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ην παηδί ηεο, ε Κξηζηίλ ζπλεηδεηνπνηεί πσο νη γπλαίθεο δελ επηηξέπεηαη λα πξνθαινύλ ην ζύζηεκα γηαηί ην πιεξώλνπλ αθόκα θαη κε ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή Μνλαδηθόο ηεο ζύκκαρνο ζε απηήλ ηελ άληζε κάρε, έλαο αθηηβηζηήο ηεξσκέλνο (Τδνλ Μάιθνβηηο) πνπ ηε βνεζά λα παιέςεη ελάληηα ζην δηεθζαξκέλν ζύζηεκα γηα λα αλαθαιύςεη κηα αιήζεηα πνπ δελ αθήλεη θαλέλαλ αλεπεξέαζην! ΣΑΤΡΟΛΔΞΟ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ 1. Αζελατθή ζπλνηθία. 2. Απνκαθξύλζεθαλ από ην ζηξάηεπκα. 3. Ζ απιόηεηα ηα ραξαθηεξίδεη.- Όκνηα γξάκκαηα. 4. Καη έηζη ην ραιαξό.- Αόξηζην άξζξν ηεο γιώζζαο καο. 5. O πιεζπληηθόο άξζξνπ.- Μεζνγεηαθό ιηκάλη (αληίζηξ.). 6. O κύζνο ηεο ελέπλεπζε ηνλ Ραθίλα θαη ηνλ Γθαίηε.7. Γελ είλαη όηη δείρλεη. 8. Αζηαηηθή λνκηζκαηηθή κνλάδα.- Από ηα ιίγα... ιίγα. 9. Αθνινπζείηαη από ξήκα.- Σα μεθινπδίδνπκε πξηλ ηα θάκε. ΚΑΘΔΣΑ 1. Δπηηξαπέδην ζθεύνο. 2. Πνηεηηθό έξγν ηνπ Γ. Ρίηζνπ. 3. Σν απαγνξεύνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο νη γηαηξνί.- Πνιινί ζπνπδάδνπλ κε έμνδά ηνπ (αξρηθά). 4. Υξνληθόο ζύλδεζκνο.- πλεζηζκέλν ππόιεηκκα. 5. Μνπζηθή λόηα.- Παιαηόηεξνο ζνζηαιηζηήο Ηηαιόο πνιηηηθόο (κε άξζξν). 6. Πνιινί νη αζθαιηζκέλνη ηνπ.- Δπαλαιήςεσλ ζπλέπεηα (γελ.). 7. Δίλαη θαη ηα επξώ (αληίζηξ.). 8. Δθθξάδνπλ θαη απνθιεηζκό (αληίζηξ.). 9. Δίλαη κεγάιε όζν θαη ε Δπξώπε.- Σνπ θόζκνπ πεξηνρή. ΛΟΓΗΑ ΟΦΑ ΟΦΧΝ ΑΝΘΡΧΠΧΝ Πίπμηε δεκ είκαη πναγμαηηθά ζπαηάιε πνόκμο, όηακ ημ απμιαμβάκεηξ. Arthur Koestler Όηακ μη άκζνςπμη παναβαίκμοκ μηα οπόζπεζε πμο ζμο έδςζακ, ζμο δίκμοκ μηα άιιε, ελίζμο θαιή. Αλώλσκος αηνέηα θαβαιάνεξ, γηα κα ζε παηνεημύκ όηακ λεπεδέρεηξ. Γεώργηος Καραϊζθάθες Όηακ δομ άκζνςπμη μαιώκμοκ, θηαίεη εθείκμξ πμο είκαη πημ έλοπκμξ. Βόιθγθαλγθ Γθαίηε Όηακ θάζεζαη με έκα ςναίμ θμνίηζη γηα δομ ώνεξ, ζμο θαίκεηαη ζακ δομ ιεπηά. Ακ θαζίζεηξ ζε μηα ακαμμέκε ζόμπα γηα δομ ιεπηά, ζμο θαίκεηαη ζακ δομ ώνεξ. Αοηό είκαη ε ζπεηηθόηεηα. Αϊλζηάηλ Αοηόξ πμο ζομθςκεί με ό,ηη ιεξ, είκαη είηε παδόξ είηε εημημάδεηαη κα ζε θαηαζπανάλεη. Kin Hubbard Σν όηη ε Θεζζαιία είλαη πινπζηόηαηε ζε αξραηνινγηθά κλεκεία είλαη γλσζηό όρη κόλν ζηνλ επηζηεκνληθό θόζκν αιιά θαη ζηνπο απινύο θαηνίθνπο ηεο, ηδίσο ηεο ππαίζξνπ, νη νπνίνη πνιύ ζπρλά "αλαθαιύπηνπλ" ζηελ πεξηνρή ζεκαληηθέο αξραηόηεηεο. ΒΗΒΛΗΟ ε πρόηαζε κας Ζ ΑΡΥΑΗΑ ΘΔΑΙΗΑ ΓΔΩΓΡΑΦΗΘΖ ΘΑΗ ΗΣΟΡΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΘΔΑΙΗΑ σγγραθέας Staehlin Friedrich Καηεγορία ΙΣΟΡΙΚΑ ειίδες 428 Σηκή 31,00 Άιισζηε ε Θεζζαιία απνηεινύζε πάληα, από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα, έλα ζηαπξνδξόκη ιαώλ θαη πνιηηηζκώλ. Παξά ηαύηα όκσο ε ζεζζαιηθή γε δελ έρεη αθόκα εξεπλεζεί ζε όιε ηεο ηελ έθηαζε. ην βηβιίν θαίλεηαη μεθάζαξα πόζν ζεκαληηθή ζέζε πνπ θαηείρε ην ρσξηό καο θαηά ηα αξραία ρξόληα. Έλα άιιν ΑΓΟΡΑΣΤΔ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΤΔ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΛΥΤΔΡΑ ΓΩΡΑ ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ ΣΟ ΓΑΝΔΗΣΔΗΣΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΟΤ ΥΧΡΗΟΤ ζηνηρείν πνπ αμίδεη κέγηζηεο πξνζνρήο είλαη, πσο ν πνιηηηζκόο ησλ Υπξεηεηώλ, αλήθεη ζηνπο ιηγνζηνύο ζηε πεξηνρή ηεο Διαζζόλαο (Πεξξαηβία) θαη κνλαδηθόο ζηελ ιεθάλε ηεο Πνηακηάο πνπ έρεη ηαπηνπνηήζεη κε κειέηεο θαη έξεπλεο. # ΔΛΗΓΑ 5 ΤΝΣΑΓΔ ΦΖΣΟ ΚΑΣΑΡΟΛΑ ΜΔ ΑΠΡΖ ΑΛΣΑ Τιηθά 1 θηιό κοζτάρη θοκκάηη ½ ποηεράθη θόθθηλο θραζί 3 θαρόηα 3 θρεκκύδηα 2 ζθειίδες ζθόρδο Λάδη έιηλο Πηπέρη Αιάηη Μπατάρη Δθηέιεζε οηάροσκε ηο θρέας λα θύγοσλ ηα σγρά ηοσ. Ρίτλοσκε ιίγο ιάδη λα ροδοθοθθηλίζεη ηο θρέας θαη ζβήλοσκε κε ηο θραζί. Βάδοσκε βραζηό λερό λα ζθεπαζηεί ηο θρέας θαη προζζέηοσκε ηα σπόιοηπα σιηθά οιόθιερα. Αθήλοσκε λα βράζεη ζηε τύηρα περίποσ 30 ιεπηά. Βγάδοσκε ηο θρέας θαη ηο θόβοσκε ζε θέηες. ηραγγίδοσκε ηα σπόιοηπα σγρά ηες θαηζαρόιας. Σα ιαταληθά ηα ιηώλοσκε ζηο κπιέληερ θαη ηα βάδοσκε ζηελ θαηζαρόια λα βράζοσλ περίποσ 10 ιεπηά, ώζποσ λα τσιώζοσλ. Σα περητύλοσκε ζηο θρέας. ερβίρεηε κε πηιάθη, ποσρέ, τσιοπίηες. ΚΟΡΜΟ ΦΡΑΟΤΛΑ Τιηθά γηα ηελ βάζε 150 γρ. δάταρε 50 γρ. αιεύρη 50 γρ. θορλθιάοσερ 6 ασγά 2 θοσηαιηές λερό Τιηθά γηα ηελ γέκηζε 1 θεζεδάθη θράοσιες 1 θαθειάθη γθαρλί Δθηέιεζε ΓΗΑ ΣΖ ΒΑΖ: Υησπάκε η ασγά κε ηε δάταρε κέτρη λα αζπρίζοσλ. Βάδοσκε ηα σπόιοηπα σιηθά ζηο κείγκα θαη αλαθαηεύοσκε. ηρώλοσκε ιαδόθοιια ζε ηεηράγφλο ηαυί θαη ρίτλοσκε ηο κείγκα. Φήλοσκε γηα 15 ιεπηά ζηοσς 200 βαζκούς Κειζίοσ. ΓΗΑ ΣΖ ΓΔΜΗΖ: Όηαλ θρσώζεη ηο παληεζπάλη, θόβοσκε ηης θράοσιες ζε θσβάθηα θαη ηης απιώλοσκε ζηο παληεζπάλη. Από πάλφ βάδοσκε ηελ τησπεκέλε ζαληηγί θαη ηο ησιίγοσκε κε ηε ιαδόθοιια ζε ροιό. Βάδοσκε ηο ροιό ζε πηαηέια θαη παζπαιίδοσκε, θαηά επηιογή ζας, κε ζαληηγί, άτλε ή θοσβερηούρα ηρηκκέλε. Νηθοιέηα Γαιώζε Αλέθδοηο ηοσ ηρηκήλοσ - Ση δηαθνξά έρεη ην String κε ην Σάγθα; Όηη δηαθνξά έρεη ν Sting κε ηνλ Σράγθα

6 6 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ Ενημερωτική εκδήλωςη ςε αμυγδαλοπαραγωγούσ του Δομένικου Σηεξίδνληαο ζηελ πξάμε ηνπο παξαγσγνύο ηνπ λνκνύ ε Ννκαξρία Λάξηζαο (Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) μεθίλεζε θύθιν ελεκεξσηηθώλ εθδειώζεσλ ζην λνκό. Ζ αξρή έγηλε κε ζπγθέληξσζε ακπγδαινπαξαγσγώλ ζην Γνκέληθν ζηηο 23 Μαξηίνπ H Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρίαο Λάξηζαο, κέζσ ηνπ ηκήκαηνο θπηνπξνζηαζίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζπλεηαηξηζκό ακπγδαινπαξαγσγώλ Γνκέληθνπ πξαγκαηνπνίεζε, ζην πλεπκαηηθό θέληξν Γνκέληθνπ, ηελ πξώηε εκεξίδα κε ζέκα "Ζ θαιιηέξγεηα ηεο Ακπγδαιηάο", ε νπνία απεπζπλόηαλ ζηνπο ακπγδαινπαξαγσγνύο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο παξνπζηάζηεθαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακπγδαιηάο, ηηο λέεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο,ηε ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο, ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αζζελεηώλ, ηελ εμνηθνλόκεζε λεξνύ, ηελ πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ ζηελ αγνξά, ηε δπλαηόηεηα, κέζσ ζπλεξγαζηώλ από νκάδεο παξαγσγώλ θαη κείσζεο ηνπ θόζηνπο θαιιηέξγεηαο ΗΣΟΡΗΔ ΣΟΤ ΒΑΓΓΔΛΖ ΑΛΑΜΑΝΖ Ο παηέξαο κνπ πήγε ζηελ Ακεξηθή ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ πξνπεξαζκέλνπ αηώλα. Σν ηαμίδη απηό ην έθαλε ηξεηο θνξέο. ε θάζε ηαμίδη, όηαλ εξρόηαλ ζην ρσξηό, έθεξλε έλα θιαξίλν θαη έλα δίθαλλν, ηα νπνία έπαηξλε από ηελ Ιηαιία. Σν θιαξίλν ην έδηλε ζηνπο νξγαλνπαίρηεο ηεο επνρήο. Σν δε όπιν ην θξαηνύζε ν ίδηνο θαη θπλεγνύζε όζν δηάζηεκα έκελε ζην ρσξηό. Όηαλ έθεπγε ην έδηλε ζε θάπνηνλ θπλεγό. έλα από ηα ηαμίδηα όηαλ ήηαλ ζην ρσξηό, νη θπλεγνί απνθάζηζαλ λα πάλε ζην θπλήγη ηεο αξθνύδαο. Μαδεπόηαλ άηνκα θαη θάλαλε θινηό ζε θάπνην ζεκείν πνπ ήμεξαλ όηη κπνξεί λα ππάξρεη αξθνύδα. Έηζη απνθάζηζε λα πάξεη κέξνο θαη ν παηέξαο κνπ. Ξεκεξώκαηα, γύξσ ζηηο ηέζζεξηο, καδεύηεθαλ ζηε Λόληδηα θαη μεθίλεζαλ. ηελ παξέα ήηαλ θαη θάπνηνο Θνδσξήο από ηε ηάηηζηα, ν νπνίνο έβνζθε ηα γίδηα ζην καραιά. Ήηαλ ηόηε πνπ όινη έθεπγαλ γηα ηελ Ακεξηθή θαη δελ κπνξνύζαλ λα βξνπλ βνζθό. Σνλ Θνδσξή ηνλ βξήθε ν παππνύο κνπ θαη ηνλ έθεξε ζην ρσξηό. Θα έθαλαλ θινηό ζε κηα έθηαζε ιίγν πην δσ από ηα ηξία αιώληα, κέρξη ηελ πέξα άθξε από ηα Μπξηάληα. Αξρεγόο ήηαλ ν Υξήζηνο Μνύξηδαο, μάδεξθνο ηνπ παηέξα κνπ. ην δξόκν ηνπ ιέεη ν παηέξαο κνπ: μάδεξθε, εκέλα λα κε βάιεηο εθεί πνπ απνθιείεηαη λα πεξάζεη αξθνύδα. Σόηε ν Θνδσξήο ιέεη: εγώ, άκα δσ ηελ αξθνύδα ζα ηεο πσ: -ηνλ Ακεξηθάλν λα θαο, πνπ έρεη άζπξν θώιν. Όηαλ έθηαζαλ ζηελ παλνύθια, 7-8 άηνκα έθαλαλ ίζηα θάησ ζην πνηάκη θαη πξνρώξεζαλ ηελ πνηακηά πξνο ηα πάλσ. Απηνί ήηαλ νη ρσγηαρηάξεδεο, πνπ κόιηο ζα έθεγγε ζ άξρηδαλ ηηο θσλέο. Οη ππόινηπνη ζα έπηαλαλ θαξανύιη ζηελ θνξπθνγξακκή. Σνλ παηέξα κνπ ν μάδεξθνο ηνλ έβαιε πιαγηνθπιαθή, ιίγν πην δσ από ηνπ Κόθθαιε ην πεγάδη. Μόιηο έθεμε, έλαο ππξνβνιηζκόο από ηελ πνηακηά έδσζε ην ζύλζεκα ηεο εθθίλεζεο θαη άξρηζαλ λα πξνρσξάλε πξνο ηα πάλσ, θσλάδνληαο. Έθαλε πνιύ θξύν θαη θπζνύζε βνξηάο. Ο παηέξαο κνπ βξήθε έλα ρνλδξό πεύθν, αθνύκπεζε ηελ πιάηε ηνπ έρνληαο ην ηζηκπνύθη ζην ζηόκα θαη ην δίθαλλν ζηα ρέξηα έηνηκν, κόλν πνπ ην θξύν ηνλ αλάγθαζε λα βιέπεη πξνο ηελ παλνύθια θαη όρη πξνο ην κέξνο πνύ είραλε θπθιώζεη. ε ιίγε ώξα αθνύγεηαη ε θσλή ηνπ Θνδσξή από ην θαξανύιη: -Υαξάιακπε απηνύ έξρεηαη. Μόιηο άθνπζε ηε θσλή ηνπ Θνδσξή ρακνγέιαζε. Σν ζπλέδεζε κε ηα αζηεία πνπ ιέγαλε ζην δξόκν. Ση είρε όκσο ζπκβεί! Η αξθνύδα αθνύγνληαο ηνλ ππξνβνιηζκό ζηελ πνηακηά θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο θσλέο ησλ ρνπηαρηαξαίσλ, άξρηζε λα ηξέρεη πξνο ηα πάλσ. Μα όπσο θαίλεηαη αληηιήθζεθε, όηη ε θνξπθνγξακκή ήηαλ πηαζκέλε θαη πξηλ θζάζεη ζε απόζηαζε βνιήο, έζηξηςε δεμηά αθνινπζώληαο κηα γηδόζηξαηα, ε νπνία πεξλνύζε δίπια από ην πεύθν πνπ ήηαλ αθνπκπηζκέλνο ν παηέξαο κνπ. Θα εξρόηαλ πξόζσπν κε πξόζσπν κε ηελ αξθνύδα, αλ δελ αθνπγόηαλ ε θσλή ηνπ μαδέξθνπ ηνπ: - Υάξε, απηνύ έξρεηαη. Σόηε θαηάιαβε όηη θάηη ζπκβαίλεη θαη έρνληαο ην όπιν επί ζθνπνύ, βγήθε από ην δέληξν πνπ ήηαλ αθνπκπηζκέλνο, γηα λα αληηθξύζεη ηελ αξθνύδα ζε απόζηαζε 4-5 κέηξσλ, ε νπνία κόιηο ηνλ είδε αλαζεθώζεθε ζηα δύν πόδηα, αθήλνληαο έλα κνπγθξεηό. Καη ηόηε, όπσο έιεγε, ρσξίο ηε δηθή ηνπ εληνιή ηα δάρηπια ηξάβεμαλ θαη ηηο δύν ζθαλδάιεο θαη ηα βόιηα βξήθαλ ηελ αξθνύδα ζην πξόζσπν πέθηνληαο λεθξή. Καη όηαλ ζπκόηαλ έιεγε: ηη ζα γηλόηαλ αλ θαζπζηεξνύζε 4-5 δεπηεξόιεπηα; Ή ηη ζα γηλόηαλ αλ ε αξθνύδα δελ ζεθσλόηαλ όξζηα; Γηόηη ε αξθνύδα πήγε πξνο ηα βόιηα θαη όρη ηα βόιηα ζηελ αξθνύδα. Δλ ησ κεηαμύ έθζαζε ν μάδεξθνο κε ηνλ Θνδσξή γηα λα δνύλε πνηνο είλαη λεθξόο. Η αξθνύδα ή ν Ακεξηθάλνο; Μόιηο ηνλ είδαλ ζηάζεθε ε ςπρή ηνπο. - Ση έγηλε; Ση λα γίλεη; Να ε αξθνύδα είλαη λεθξή. Σόηε έθζαζαλ θαη νη άιινη από ηα θαξανύιηα θαη από ηελ πνηακηά θαη θάλνληαο ην ζηαπξό ηνπο έιεγαλ: Ο Ακεξηθάλνο ζθόησζε ηελ αξθνύδα! Δθδήιφζε γηα ηο Γοκέληθο ζηε Ρώκε ΥΧΡΗ ΜΝΖΜΖ ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΜΔΛΛΟΝ. Απηό ήηαλ ην θεληξηθό ζύλζεκα ησλ εθδειώζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην QUADRARO ηεο Ρώκεο ηελ Παξαζθεπή Οη εθδειώζεηο δηνξγαλώζεθαλ από ηνλ Γήκν 6 ηεο Ρώκεο (Ll Municipio Roma 6) ζηνλ νπνίν αλήθεη ε πεξηνρή Quadraro ε νπνία είλαη γλσζηή ζηελ Ηηαιία γηα ηνπο Αληηθαζηζηηθνύο θαη Αληηλαδηζηηθνύο αγώλεο ηεο. Σν ηίκεκα γηα ηνπο αγώλεο απηνύο ήηαλ πνιύ αθξηβό γηα ηνπο αλζξώπνπο ηνπ Quadraro. ηηο 17 Απξηιίνπ ηνπ 1944 ηα Γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα πεξηθύθισζαλ ηελ πεξηνρή, ζπλέιαβαλ όινπο ηνπο θαηνίθνπο θαη νδήγεζαλ 947 από απηνύο (όινπο ηνπο άλδξεο από 18 έσο 50 εηώλ) ζηα Ναδηζηηθά ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο.οη 744 από απηνύο δελ επέζηξεςαλ πνηέ πίζσ. IL COMUNE CAMMINO DELLA MEMORIA (Σο κολοπάηη ηες θοηλής κλήκες) Δίλαη ν ηίηινο ηεο ηηκεηηθήο Πιαθέηαο πνπ απέλεηκε ν Γήκαξρνο ηεο Πεξηνρήο Quadraro (Γήκνο 6) ηεο Ρώκεο Giammarco Palmieri ζηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν Πνηακηάο θ. ηάζε Φσκηάδε ζην Ηλζηηηνύην Professionale Jean Piaget, όπνπ κεηά ηελ θαηάζεζε ζηεθάλσλ ζπλερίζηεθαλ νη εθδειώζεηο, ηνλίδνληαο όηη ηα γεγνλόηα ζην Quadraro θαη ζην Γνκέληθν πξέπεη λα απνηειέζνπλ κάζεκα γηα ηελ λέα γεληά, όηη κόλν κέζσ ηεο ελεξγνύο κλήκεο κπνξνύκε λα ππεξαζπηζηνύκε αμίεο όπσο ε Διεπζεξία θαη ε Γηθαηνζύλε. Υσξίο κλήκε δελ ππάξρεη κέιινλ θαηέιεμε ν θ Palmieri δεηώληαο από ηνλ θ.φσκηάδε λα πξνσζήζεη ηελ ηδέα ηεο Αδειθνπνίεζεο ηνπ Quadraro θαη ηνπ Γνκελίθνπ ιέγνληαο πσο γηα ηνπο ίδηνπο απηό είλαη ήδε δεδνκέλν. Ο θ Φσκηάδεο, επίζεκα θαιεζκέλνο ηεο Πνιηηηζηηθήο Οξγάλσζεο ηνπ Quadraro Punto di Svista, αθνύ επραξίζηεζε ηνλ Γήκαξρν θαη ηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ Salvatore Salmeri κέινο ηνπ Punto di Svista, απεπζπλόκελνο ζηνπο Πνιίηεο ηνπ Quadraro αλαθέξζεθε ζην Ηζηνξηθό ηεο Δθηέιεζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γνκελίθνπ από ηα Ηηαιηθά ζηξαηεύκαηα θαηνρήο θαη έθιεηζε ηελ νκηιία ηνπ ιέγνληαο: «Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ Πξεζβεπηή ηεο Ηηαιίαο ζηελ Διιάδα θαη κέζσ απηνύ εζάο θαη όιν ηνλ Ηηαιηθό Λαό πνπ έζησ θαη κεηά από 66 ρξόληα παξαβξέζεθε γηα πξώηε θνξά ζηηο εθδειώζεηο κλήκεο πνπ έγηλαλ ζην Γνκέληθν ζηηο 15 θαη 16 Φεβξνπαξίνπ θαη λα ηνλ επραξηζηήζσ επίζεο γηα ηελ ππνηξνθία πνπ πξνζέθεξε ζηνπο λένπο ηνπ ρσξηνύ κνπ πνπ επηζπκνύλ λα ζπνπδάζνπλ ζε Ηηαιηθά Παλεπηζηήκηα Δίκαη ζήκεξα εδώ, γηα λα εθθξάζσ καδί ζαο ηε ζιίςε θαη ηνλ απνηξνπηαζκό γηα όια ηα γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην QUADRARO θαη ζην ΓOMENIKO θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Βξίζθνκαη ζήκεξα ζε έλα ηόπν καξηπξίνπ, πνπ έρεη κέζα ηνπ θαη απηόο, όπσο θαη ν δηθόο κνπ ηόπνο, πόλν θαη ζιίςε. Πνπ πιήξσζε θαη απηόο κε ην αίκα ησλ παηδηώλ ηνπ ηελ αιαδνλεία, ηε βαξβαξόηεηα, ηελ θξίθε θαη ηε ζθιεξόηεηα ηνπ θαζηζκνύ. Δίκαη εδώ γηα λα θσλάμσ καδί ζαο «ΠΟΣΔ ΠΗΑ ΠΟΛΔΜΟ» Γηα λα θσλάμσ καδί ζαο από απηό ην ζεκείν ζε όιν ηνλ θόζκν όηη απαξληόκαζηε ηε βία, ηνλ πόιεκν, ηνλ θαζηζκό Γηα λα θσλάμσ όηη είκαζηε ππέξ ελόο θόζκνπ, ζηνλ νπνίν ζα ζπκβηνύλ εηξεληθά όια ηα έζλε, ξάηζεο θαη πνιηηηζκνί θαη ζηνλ νπνίνλ δελ ζα ζθνηώλνπλ νη ηζρπξνί ηνπο αδύλαηνπο. Μπνξεί βεβαία θάπνηνη λα πηζηεύνπλ όηη ε παγθόζκηα εηξήλε είλαη νπηνπία. Όκσο ζεσξώ όηη ρξεηαδόκαζηε ηηο νπηνπίεο γηα λα έρνπκε έλα ζηόρν θαη λα βαδίδνπκε πξνο απηόλ. Καη απηό πξέπεη λα δηδάμνπκε ζηνπο λένπο καο. Γελ πξέπεη λα μερλάκε ην παξειζόλ αιιά παξάιιεια νθείινπκε λα θνηηάκε κε αηζηνδνμία πξνο ην κέιινλ.» Να ζεκεησζεί όηη ε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ Γήκνπ Πνηακηάο κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ςήθνπο 8-7 αξλήζεθε ηελ πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ 6 ηεο Ρώκεο ιέγνληαο όηη απηή έθζαζε ζηνλ Γήκν κέζσ ηνπ ηνπ θ Φσκηάδε θαη όρη απεπζείαο. Με ηελ ίδηα δηθαηνινγία ν Πξόεδξνο ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Γνκελίθνπ θ. Νηθνινύιεο Γεώξγηνο αξλήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ν ίδηνο θαζώο θαη λα ζπγθαιέζεη ην Σνπηθό πκβνύιην κεηά από έγγξαθν αίηεκα πνπ ππέβαιε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. ηάζεο Φσκηάδεο δεηώληαο ηε ζπκκεηνρή θαη εθπξνζώπεζε ηεο Μαξηπξηθήο Κνηλόηεηαο Γνκελίθνπ ζηηο εθδειώζεηο απηέο. Φφκηάδες ηάζες Καινθαίξη θαη Ήιηνο Γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα ρξεζηκνπνηνύκε αληειηαθό; Πξηλ ιίγα ρξόληα, όινη απνδερόκαζηαλ όηη ην θσηεηλό αζηέξη ηεο εκέξαο, κε ην θσο ηνπ θαη ηε δέζηε ηνπ, ήηαλ κόλνλ πεγή δσήο, γηα ηε γε καο. Όκσο, νη άλζξσπνη "θξνληίζακε" λα θαηαζηξέςνπκε ηε "θπζηθή αζπίδα" θαη λα κεηαηξέςνπκε απηό ην αγαζό θαη ζε ερζξό. Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε ππεξηώδεο αθηηλνβνιία ηνπ ειίνπ ζεσξείηαη επηθίλδπλε, γηα ηελ πγεία καο. Ζ ππεξηώδεο αθηηλνβνιία UVΑ πξνθαιεί πξόσξε γήξαλζε ηνπ δέξκαηνο, επεξεάδεη ην αλζξώπηλν αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα θαη απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα θηλδύλνπ, γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο. Γηαιέγνληαο θαη ρξεζηκνπνηώληαο αληειηαθό ηελ εηηθέηα ησλ αληειηαθώλ, ππάξρεη ν δείθηεο πξνζηαζίαο, γλσζηόο θαη σο SPF (Sun Protection Factor). Σα αληειηαθά εκπνδίδνπλ ηε δηείζδπζε ησλ επηθίλδπλσλ αθηίλσλ, αιιά θαλέλα δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη πιήξε πξνθύιαμε. Αθόκα θαη απηά κε ηνλ κεγαιύηεξν δείθηε, επηηξέπνπλ ειάρηζηε έθζεζε, ζηηο αθηίλεο UVA θαη UVB. Πξέπεη λα είκαζηε, ηδηαίηεξα, πξνζεθηηθνί, εάλ: Έρνπκε αλνηρηόρξσκε επηδεξκίδα, μαλζά, θόθθηλα ή θαζηαλόμαλζα καιιηά, γαιάδηα ή γθξίδα κάηηα, θαθίδεο ή θαςίκαηα, πξηλ ην καύξηζκα. Δίκαζηε πνιιή ώξα ζε αλνηρηνύο ρώξνπο. Τπάξρεη θιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε, γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο, ηδηαίηεξα κειάλσκα. Δξγαδόκαζηε θαη θηλνύκαζηε, ζε θιεηζηνύο ρώξνπο, θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο (νη πνιιέο ζπλερόκελεο ώξεο ειηνζεξαπείαο ην αββαηνθύξηαθν ζα καο βιάςνπλ). Ενύκε ή θάλνπκε δηαθνπέο, ζε κεγάια ύςε, όπσο βνπλά (ε ππεξηώδεο αθηηλνβνιία ηνπ ήιηνπ απμάλεηαη θαηά 4 έσο 5%, γηα θάζε 300 κέηξα, πάλσ από ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο). Κάλνπκε θάπνηα ζεξαπεπηηθή αγσγή, πνπ πεξηιακβάλεη έζησ έλα από ηα παξαθάησ θάξκαθα: Παξαζθεπάζκαηα, γηα ηελ αθκή Αληηβηνηηθά, πνπ πεξηέρνπλ ηεηξαθπιίλε Αληηζηακηληθά Αληηζπιιεπηηθά, πνπ πεξηέρνπλ νηζηξνγόλν Με ζηεξνεηδή, αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα Ζξεκηζηηθά ή παξαζθεπάζκαηα γηα ηελ λαπηία Φάξκαθα, πνπ πεξηέρνπλ ζνπιθακηδίλε Αγρνιπηηθά Γηνπξεηηθά Φάξκαθα γηα ηνλ δηαβήηε Όηαλ, θάλνπκε θάπνηα ζεξαπεία, πξέπεη λα ζπκβνπιεπηνύκε ην γηαηξό καο, πξηλ μεθηλήζνπκε γηα δηαθνπέο, γηαηί θάπνηα θάξκαθα γίλνληαη επηθίλδπλα, ζε ζπλδπαζκό, κε ηελ έθζεζε ζην ήιην. Σα κσξά θαη ηα παηδηά είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηελ έθζεζε ζηνλ ήιην. Μειέηεο δείρλνπλ όηη έλα ή πεξηζζόηεξα ειηαθά εγθαύκαηα, ζην παηδί ή ζηνλ έθεβν, απμάλνπλ ην πνζνζηό ηεο εκθάληζεο κειαλώκαηνο, πνπ είλαη κηα πνιύ ζπλεζηζκέλε θαη ζαλαηεθόξα κνξθή θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο. Ζ θζνξά ηεο επηδεξκίδαο, από ηελ έθζεζε, ζηνλ ήιην, γίλεηαη, ζηαδηαθά, αλεμάξηεηα από ην αλ πξνθαιείηαη ειηαθό έγθαπκα. Αο είκαζηε ινηπόλ πξνζεθηηθνί! Σζαρηζαρής Ν. Αζαλάζηος ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΟ ΛΤΔΗ ΣΑΤΡΟΛΔΞΧΝ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ 1. ΔΠΟΛΗΑ 2. ΑΠΟΣΑΚΣΟΗ 3. ΛΗΣΑ-ΑΑ 4. ΑΣΟΝΟ-ΜΗΑ 5. ΣΑΟΡΑΝ 6. ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ 7. ΔΗΚΟΝΗΚΟ 8. ΡΟΤΠΗΑ-ΛΗ 9. Α-ΤΚΑ ΚΑΘΔΣΑ 1. ΑΛΑΣΗΔΡΑ 2. ΔΠΗΣΑΦΗΟ 3. ΠΟΣΟ-ΗΚΤ 4. ΟΣΑΝ-ΓΟΠΑ 5. ΛΑ-ΟΝΔΝΗ 6. ΗΚΑ-ΑΝΗΑ 7. ΚΔΡΜΑΣΑ 8. ΚΛΟΗΟΗ 9. ΚΗΝΑ-ΑΗΑ

7 ΔΦΖΜΔΡΗ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΔΓ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΥΩΡΗ 1 0 ( 2-3 ) ΠΛΑΣΑΝΟΤΛΗΑ ΓΟΜΔΝΗΚΟ 2-2 ( 0-2 ) ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΔΟΥΩΡΗ 4-2 ( 2-3 ) ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΓΟΜΔΝΗΚΟ 4-4 ( 0-7 ) ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΚΑΛΤΒΗΑ 2-1 ( 1-4 ) ΓΗΟΓΔΝΖ ΓΟΜΔΝΗΚΟ 4-1 ( 5-2 ) ΚΑΡΤΑ ΓΟΜΔΝΗΚΟ 3-0 ( 1-0 ) ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ 4-1 ( 2-4 ) ΛΑΡΗΑ 88 ΓΟΜΔΝΗΚΟ 1-1 ( 3-1 ) ΡΔΠΟ ΑΡΑΝΣΑΠΟΡΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ 0-5 ( 14-0) ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΤΚΔΑ 4-0 ( 1-3 ) ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΗΚ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΥΩΡΗ 7-0 (1-0) Αγώλαο Μπαξάδ Αλόδνπ ΚΑΡΤΑ ΓΟΜΔΝΗΚΟ 1 2 Γήπεδο Γηάλλοσιες 03/05/2009 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΠΛΑΣΑΝΟΤΛΗΑ ΚΑΡΤΑ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΓΗΟΓΔΝΖ ΛΑΡΗΑ ΤΚΔΑ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΜΔΓ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΥΩΡΗ...19 ΜΗΚ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΥΩΡΗ...30 ΚΑΛΤΒΗΑ ΑΡΑΝΣΑΠΟΡΟ ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΜΔΟΥΩΡΗ Μ Ν Ζ Μ Δ ΑΞΔΥΑΣΔ Ξεκεξώκαηα 25 εο Μαξηίνπ Οη ρσξηαλνί καο θνηκνύληαη ζηελ αγθαιηά ηνπ Οξθέα. Ξαθληθά ε απόιπηε εζπρία ζπάεη από ηηο θσλέο ησλ παηδηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ, ηα νπνία πήξαλ ηνπο δξόκνπο ηνπ ρσξηνύ, ηξαγνπδώληαο ην πνίεκα πνπ ηνπο δίδαμε ν αείκλεζηνο δάζθαινο θ.γεκ. Καξακίληδαο, εληζρύνληαο ηνλ παηξησηηζκό θαη ην εζηθό ησλ ζπγρσξηαλώλ καο: Ξσπλάηε όιοη κε ταρά Με γέιηα ζεθφζεί Σελ Άγηα κέρα ποσ ρτεηαη Με τάρε λα σποδετηείηε. Να είλαη αγάπε ηο ζύλζεκά κας Καη λ αιεζεύοσλ ηα όλεηρά κας. Γηα ηελ παηρίδα κας όιοη παηδηά αγφληδόκαζηε κε κηα θαρδηά! ηέθαλνο Καξπνύδαο ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΣΟ ΟΝΔΗΡΟ ΣΖ ΑΝΟΓΟΤ Μετά την εκπληκτική πορεία η ομάδα του χωριού μας, κατάφερε και εξασφάλισε μια θέση στον βαθμολογικό πίνακα ( τρίτη ), και έδωσε αγώνα μπαράζ ανόδου με την δεύτερη Καρυά, τη Κυριακή 3 Μαΐου στο γήπεδο Γιάννουλης. Αν και έπαιζε με μειονέκτημα (αφού ευνοούνταν η Καρυά σε περίπτωση ισοπαλίας) η ομάδα του Δομένικου κατέκτησε την άνοδο από την Γ ΕΠΣΛ στη Β. Νίκησε με σκορ 2-1 τον Όλυμπο Καρυάς. Το 1-0 έκανε ο Χρήστος Ψύρρας στο 35 μετα από κόρνερ του Νίκου Φακίτσα ενώ τα τέρματα διπλασίασε για την ομάδα μας ο Νίκος Φακίτσας με απευθείας εκτέλεση κόρνερ στο 67. Η μείωση του σκορ έγινε στο 90 με αυτογκόλ του Γιώργου Τσεκούρα. Να αναφέρουμε πως με τη λήξη του αγώνα υπήρξε ένταση και είσοδος φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο χωρίς ωστόσο να σημειωθούν κάποια σοβαρά επεισόδια. Τα πανηγύρια ξεκίνησαν με το σφύριγμα της λήξης, στο χώρο του γηπέδου και στα αποδυτήρια με τους παίκτες και τους φιλάθλους να γίνονται μία παρέα. Κοηλωληθά ηοσ τωρηού ΓΔΝΝΖΔΗ Ο Γεώργηος Φιέγγας θαη ε Μαρίλα Γθοσληάρα απέθηεζαλ λέο κέιος ζηελ οηθογέλεηα, έλα σγηέζηαηο αγοράθη, ζηης ΒΑΠΣΗΔΗ Ζ οηθογέλεηα Παπα Γηάλλε, βάθηηζε ηο θορηηζάθη ηοσς, ζηης , ηο όλοκα ασηού Βαζηιηθή. Ζ οηθογέλεηα Γεκεηρίοσ Καποδίζηρηα, βάθηηζε ηο θορηηζάθη ηοσς, ζηης , ηο όλοκα ασηού Υρηζηίλα. Ζ οηθογέλεηα Γεωργίοσ Παππά Βαρζακή Εωή, βάθηηζε ηο θορηηζάθη ηοσς, ζηης , ηο όλοκα ασηού Άλλα. Ζ οηθογέλεηα Υρήζηοσ Ράπηε, βάθηηζε ηο αγοράθη ηοσς, ζηης , ηο όλοκα ασηού Κωλζηαληίλος. Ζ οηθογέλεηα Κωλζηαληίλοσ Καρέια, βάθηηζε ηο θορηηζάθη ηοσς, ζηης , ηο όλοκα ασηού Κωλζηαληίλα - Δσζσκία. ΓΑΜΟΗ Ζ ηασρούια Σζηθούρα θαη ο Κώζηας Μπρούδας παληρεύηεθαλ ζηης ζηο Γοκέληθο. ΘΑΝΑΣΟΗ Απεβίωζε ζηης ε Λαβαληζηώηε Δσαγγειηα 81 εηώλ Απεβίωζε ζηης ο Ληάθος Γεώργηος 88 εηώλ Απεβίωζε ζηης ο Κσππαρίζες Γεώργηος 82 εηώλ Απεβίωζε ζηης ε Καραλίθα Γεωργία 53 εηώλ Γηα νπνηαλδήπνηε παξάιεηςε δεηνύκε ζπγλώκε θαη επηζπκνύκε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο γηα ηε δεκνζηεύζνπκε ζην επόκελν θύιιν. Συγχαρητήρια αξίζουν οι παίκτες τις ομάδας για την προσπάθεια τους, σε όλη την χρονιά. Στο πλευρό της ομάδας ήταν καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου και σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα αρκετοί φίλαθλοι που κέρδιζαν σε κάθε περίσταση, την μάχη της κερκίδας. Ευχόμαστε την νέα αγωνιστική περίοδο η ομάδα μας να συνεχίζει τις επιτυχίες και στην Β κατηγορία και η παρουσία της να προσελκύει συνεχώς νέους φίλους. B ΚΔ ΑΙΙΑ ΙΟΓΗΑ Πρωτομαγιά. Γελ βνήζεζε θαζόινπ ν θαηξόο θαη ε έμνδνο δελ έγηλε όπσο ζπλεζίδεηαη. Βξνρή θαη θξύν θξάηεζαλ ηνλ θόζκν καθξηά από ην Βξηδόζηη, πνπ είλαη ε επηινγή ησλ πεξηζζνηέξσλ θαηνίθσλ ηνπ Γνκέληθνπ αιιά θαη ησλ ηξηγύξσ ρσξηώλ. Τνπ ρξόλνπ κε πγεία Πάσχα Εσληάλεςε ην ρσξηό καο ην Πάζρα, θαζώο αξθεηνί Γνκεληθηώηεο θαη ζπγγελείο, εθκεηαιιεπόκελνη ηηο γηνξηέο ήξζαλ ζην ρσξηό θαη γηόξηαζαλ ςήλνληαο ηνλ νβειία ηνπο Λερό. Λεράκι Αθόκα ν Μάεο δελ πέξαζε θαη ηα παξάπνλα γηα ην λεξό μεθίλεζαλ. Έρνπκε έλα δεζηό θαινθαίξη κπξνζηά καο θαη ην ρσξηό ην πηζαλόηεξν λα δηςάζεη θαη θέηνο. Θα πνύκε ην λεξό, λεξάθη. Υπνκνλή Από μικρό Έγξαςε ν κηθξόο Λαξηζαίνο ζηελ έθζεζε ηνπ ζην Γεκνηηθό: ε κακά κνπ ιέεη πσο ην πην αθξηβό όρεκα είλαη ην θαξνηζάθη ηνπ ζνππεξ κάξθεη. Καίεη 50 επξώ ζηα 100 κέηξα. ( Από ηελ εθεκεξίδα ηεο Λάξηζαο Διεπζεξία ) Ανάληψη. Κπξηαθή 24 Μαΐνπ. Όπσο γίλεηαη θάζε ρξόλν, θόζκνο θαη άλζξσπνη ηεο εθθιεζίαο ζπλνδεύνπλ κε ηα πόδηα, ηελ εηθόλα ηεο Παλαγίαο από ην Γνκέληθν ζηε Ηεξά Μνλή Αλαιήςεσο. Κνπηαζηηθή δηαδξνκή, ε νπνία ρξεηάδεηαη ηελ ζπλνδεία ιεσθνξείνπ, γηα λα αλεβαίλνπλ όζνη θνπξάδνληαη. Φέηνο δπζηπρώο δελ ππήξρε ηίπνηα B # ΔΛΗΓΑ 7 ΣΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΚΑΗ ΣΑ ΣΑΛΔΝΣΑ ΣΟΤ ΣΟ ΣΕΟΤΝΣΟ Μηα λέα κεγάιε επηηπρία θαηέγξαςαλ ζην ελεξγεηηθό ηνπ Γήκνπ Πνηακηάο, αιιά θαη ζην Διιεληθό Σδνύλην νη λεαξέο αζιήηξηεο, Καξαλίθα Διέλε, Καξαλίθα Μαξία θαη Μειηγθάθε Νηθνιέηα. Οη ηξεηο θνξπθαίεο αζιήηξηεο θαηάθεξαλ κέζα ζε κηα κηθξή ρξνληά, λα θαηαγξάςνπλ κεγάιεο λίθεο. 10 Ηαλνπαξίνπ: Γηεζλέο Σνπξλνπά «Αζ.Εαραξνύιεο» Πιαηύθακπνο: 2 ε Καραλίθα Μαρία( θαη.- 44) 3 ε Καραλίθα Διέλε ( θαη.- 52) 8 Μαξηίνπ Γηεζλέο Σνπξλνπά Γπλαηθώλ Θεζ/λίθε παίδσλ: 2 ε Υαηδήλα Παρ. ( θαη.- 32) 3 ε Καραλίθα Γεφρ. ( θαη.- 32) 3 ε Μειηγθάθε Αγγ. (θαη. +57) Νεαλίδσλ Α θ Β : 1 ε Μειηγθάθε Νηθ. ( θαη.- 44) 2 ε Καραλίθα Μαρ. ( θαη. 44) 2 ε Καραλίθα Δι. ( θαη. 48) Μαξηίνπ: Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Νέσλ - Νεαλίδσλ Α Αζήλα: 1 ε Καραλίθα Διέλε( θαη.- 48) 2 ε Μειηγθάθε Νηθ. (θαη.- 44) 3 ε Καραλίθα Μαρία (θαη. 44) 11 έσο 15 Απξηιίνπ: παίδσλ «OLYMPUS CUP» Ληηόρσξν: 1 ε Καραλίθα Γ. ( θαη. 32) 3 ε Μειηγθάθε Αγγ. (θαη.+ 57) Νεαλίδσλ Α θ Β : 1 ε Μειηγθάθε Νηθ. (θαη.- 44) 2 ε Καραλίθα Μαρ. (θαη.- 44) 2 ε Καραλίθα Διέλε (θαη.- 48) Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πώο νη ηξεηο αζιήηξηεο παξέκεηλαλ ζην cup πξνεηνηκαζίαο. 10 Απξηιίνπ: ρνιηθνί Αγώλεο Γνκέληθν: 1 ε Καραλίθα Διέλε (θαη.- 48) 1 ε Καραλίθα Μαρία (θαη.- 44) 3 Μαΐνπ : «Ηζάθε» 2009 Θεζζαινλίθε: 1 ε Καραλίθα Διέλε (θαη. 48) 3 ε Καραλίθα Μαρία (θαη.- 44) 10 Μαΐνπ: Μαύξε Θάιαζζα «Ο ΠΟΤΣΟ» Θεζζαινλίθε: 1 ε Καραλίθα Γ. (θαηεγ.- 32) 2 ε Μειηγθάθε Αγγ. (θαη.+ 57) Καη ηέινο πξέπεη λ αλαθέξνπκε, πώο ζ απηήλ ηελ νκάδα αλαδείρηεθαλ άιια 3 κηθξά ηαιέληα. Ζ Καξαλίθα Γεσξγία, ε Μειηγθάθε Αγγειηθή θαη ε Υαηδήλα Παξαζθεπή, όπνπ κε ην δηθό ηνπο ηξόπν έδσζαλ ην ζηίγκα ηνπο ζηνπο αγώλεο, απνθηώληαο εκπεηξίεο γηα ηνπο επόκελνπο αγώλεο πνπ ζα δώζνπλ. Σειηθά ΝΑΗ! Σν Γνκέληθν γελλάεη ηαιέληα. Καραλίθα Μαρία

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) σολικό Έηορ:2013-2014 Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα