wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά"

Transcript

1 wmwmm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πλέ ον, ότι ο ι συνενώσεις των κοινοτήτων έγι ναν Νόμος του Κ ρ ά τους ότι από τη χρονιά 1999 το χω ριό μας θα υπάγεται στο Ν Ε Ο Δ Η Μ Ο Κ Α Λ ΠΑΚΙΟΥ δηλαδή: Δ Η ΜΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ. Ετσι, ακούμε συ χνά, μεταξύ φίλων ότι το χωριό μας τ' άλλα χωριά θα χα θούν, ότι θα σβήσουν κ.λ.π. Ο λ α αυτά νομί ζουμε ότι είναι υπερ βολές. Η πολιτεία προσδο κά από τους νέους Δήμους να είναι βιώ σιμοι, ότι ο ι πολί τες θα εξυπηρετού νται καλύτερα, όπως γράφουμε σ' άλ λη σελίδα, κ ι ότι ο ι νέοι Δήμοι θα πλαι σιωθούν θα στε λεχωθούν από νέους επιστήμονες για την καλύτερη εξυπηρέτη ση όλων μας κι ακό μη ο πάρεδρος μαζί με τους δυο συμβού λους του θα φροντί ζει για τα τοπικά ζη τήματα του χωρίου, όπως φωτισμό Η ιστορία του Μ' έναν ιδιαίτερο ενθου σιασμό, με πλήρη συμμέτο χη έγινε κ ι εφέτος, με πα τροπαράδοτο τρόπο, το κό ψιμο της πίτας των ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ, που διαμένουν στα Ιωάννινα, στην ωραία αίθουσα, του Πολιτιστικού Συλλόγου της Ε Ν Ω Σ Η Σ ΖΑΓΟΡΙΣΙΩΝ στην οδό Χρηστοβασίλη, στις 25 του Γενάρη. Ολοι οι Γεροπλατανίτες που μένουν στα Ιωάννινα, πρόθυμοι, χαρούμενοι γελαστοί ήρθαν σ' αυτή τη χωριανική σύναξη, παιδιά, νύφες, γαμπροί γνωστοί, φίλοι συγγενείς, γίνα με ένα σώμα κεραστήκαμε, αστειευτήκαμε, χορέψαμε, γλεντήσαμε σαν τα παλιά τα χρόνια. Ιδιαίτερα πρέπει να ευ χαριστήσουμε όλους όσους fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Ηπειρωτική* Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά Σελίδα 5 ύδρευση, καθαριότη τα κ.λ.π. Τουλάχιστον τα πράγματα μέχρι στιγμής έτσι παρου σιάζονται. Αλλοι πάλι λένε: τι τα θες τα γυρεύ εις, τα ήθη έθιμα, οι παραδόσεις η επι κοινωνία κ.α. πάνε αυτά, νέα πράγματα νέες συνήθειες μπαίνουν τώρα στη ζωή μας. Ο λ α αυτά είναι παρελθόν. Ωστόσο η δυνατότη τα καλλιέργειας επι κοινωνίας επα φής, τα κοινά ακού σματα, τα κοινά τρα γούδια, οι παραδό σεις μας τα ήθη έθιμα μας, οι κοινές συνήθειες μας ο ι κοι νές παρέες μας, τα κοινά χούγια μας, δεν πρέπει να χαθούν. Δεν πρέπει ν' απομο νωθούμε: Ο λ α αυτά πρέπει να ενδυναμωθουν να διατηρη θούν. Αυτά είναι το μέλλον. Φ ί λ ο ι χωριανοί αναγνώστες, μέσα α π ' τις ενώσεις μας, τις συντροφιές μας από τους Συλλό γους μας προάγεται η επικοινωνία, η καλ λιέργεια της ψυχής του πνεύματος, ο πολιτισμός, η ταυτό τητα μας κι ο άνθρω πος βγαίνει από την απομόνωση, τη μονα ξιά τη νοθρότητα πορεύεται με θάρρος με αισιοδο ξία προς τη ζωή που με τα χίλια βάσανα πάλι γλυκιά είν' η έρ μη που λέει ο ποιητής. Το κόψιμο της πίτας ήρθαν από το χωριό. Τον αντιπρόεδρο της κοινότη τας τον κ. Σ. Λιάπη οικογε νειακώς, την κ. Ευτυχία Κ. Ταλιούρη, την πρεσβυτέρα του χωριού μας παπαδιά κ. Λουκία Μάντζιου, τους φί λους της κοινότητας κ. Σω κράτη Μπαλάφα προϊστά μενο του ΟΤΕ Ιωαννίνων τον κ. Κολόκα επιχει ρηματία. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Ευχαριστού με τον συνταξιούχο ιερέα παπα - πρεσβύτερο Χ. Μά ταια που ευλόγησε την πί τα για τις ωραίες συμ βουλές κι ευχές που μας εί πε, αλλά για τον χορό τα τραγούδια του κυρίως με το παλιό τραγού δι της αλφαβήτου της "ΑΓΑΠΗΣ" που λέμε Α = άλφα μου μεγάλη Β = βάλε Συνέχεια στην 3η σελίδα Από την κοπή της πίτας των Γεροτιλατανιτών στα Γιάννινα.

2 Η ισιορία toy fluguviou μέσο από ία αρχαιολογικά ευρήματα Μέχρι το 1979 η ιστορία του Πωγωνίου ήταν ίδια με την ιστορία της υπόλοιπης Ηπείρου. Α π ό το 1979, όμως, το Πωγώνι απόχτησε τη δική του αρχαιολογική ταυτότητα. Και αυτό γιατί το 1979 η αρχαιολογική σκα πάνη του αρχαιολόγου Ηλία Ανδρέου έφερε στο φως αρχαιολογικά ευρήματα με γάλης σπουδαιότητας. Συγκεκριμένα στο τμήμα που περιλαμβάνεται στο χώ ρο που περικλείεται από τα βουνά: Νεμέρτσικα, Μπόζοβο Κουτσόκρανο απο καλύφθηκαν ευρήματα από ανασκαφές νεκροταφείου τύμβων οικισμών. Στις βόρειες πλαγιές του βου νού Κουτσόκρανο ειδι κότερα στις κοινοτικές εκτάσεις των χωριών Μερό πη Παλαιόπυργος έχουν αποκαλυφθεί τρείς τύμβοι με πολυάριθμους τάφους ένας οικισμός με αρκε τά κτίρια έχουν προσ διοριστεί άλλοι τύμβοι οικισμοί σε συνεχόμενη αναλυτικότερα έκταση τριών χιλιομέτρων ακτί νας πεντακοσίων μέτρων. Από τα ευρήματα στους τάφους τους οικισμούς (σκελετοί, αγγεία, εργαλεία κοσμήματα) συμπεραί νεται ότι στην περιοχή αυτή ζούσαν άνθρωποι από τους προϊστορικούς χρόνους ( π.χ.) ως τους πρώ τους χριστιανικούς αιώνες, ΣΕΛΙΔΑ 2 ΣΥΜΠΟΛΚλΤΓΣΤΤΤΣ Μ Ε Τ Ο Ν ΔΑΒΑΚΗ Στ' αλήθεια!!! Ημουν τυχερός κ ι είμαι ακόμη ζωντανός πληγωμένος κ α ι σηκωτός βρέθηκα!!! Σ τ α μετόπισθεν βοηθητικός. Χ έ ρ ι α συναδέλφων με σήκωσαν κ ι απ' τη Β Ι Γ Λ Α μ' απαγκυστοωσαν στους γιατρούς με παράδωσαν κ ι έτσι τη ζωή μου σωσαν. Πέρασαν όμως τόσα χρόνια με βροχές κ α ι παγωμένα χιόνια κ ι όμως το αίμα... αιωνία μένει ζυμωμένο με το χώμα. Σ ε κείνον το Λ Ο Χ Α Γ Ό η πατρίδα κ α ι γω χρωστώ τη λεφτεριά της αγαπώ έστω!!! Κ α ι στα εβδομήντα οκτώ. Στους Α Ν Τ Ι Π Ο Δ Ε Σ υπάρχουν κ ι άλλοι στην ηλικία πιο μεγάλοι που πολέμησαν με το Δ Α Β Α Κ Η Β Ι Γ Λ Α - Π Ι Ν Δ Ο Σ πλάι - πλάι. που χρησιμοποιούσαν τους οικισμούς τους τάφους αυτούς, αποτελούσαν μια μεγάλη γεωργοκτηνοτροφική κοινότητα είχαν επι κοινωνίες όμοιες εκφάν σεις ζωής με τους κατοίκους των άλλων περιοχών της Ηπείρου της άλλης Ελ λάδας. Γι αυτό το λόγο η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαν νίνων έχει κηρύξει την κοι λάδα του ευρύτερου τμήμα τος, που ανήκει στις εκτά- "» ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝ1ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ Γ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ. (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Α Π Ο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑ8ΗΣ - ΥΛΗΣ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. Π Α Ν Ο Υ Σ Η 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ Κ Α Σ Τ Ρ Ι Σ Ο Π Λ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) (0651)26645 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα uav Snpaatevavtai ά άια &εν επιστρέφονται. Οι εννηό\ραφκ% owvepyaoie*; εκφράζουν %ις αηώψεις εκείνων παν υπογράψουν. ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" ΠΑ. Αρχιεπ. Σιιυρί&ωνος 8 Τ»».: FAX: ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ σεις των κοινοτήτων Σταυροσκιαδίου, Δρυμάδων, Μερόπης, Παλαιοπύργου, Κάτω Μερόπη Λαχανοκάστρου (Ωραιοκάστρου), ως περιοχή ειδικού αρχαιο λογικού ενδιαφέροντος. Από τα ευρήματα της αρ χαιολογίας τα στοιχεία της ζωής των κατοίκων του Πωγωνίου στους μετέπειτα ιστορικούς πλέον χρόνους προκύπτει ότι στην επαρχία αυτή ζούσαν, από τον 5ο αι ώνα μέχρι τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, από τα γνωστά Ηπειρωτικά ελ ληνικά φύλα, οι Μολοσσοί, οι Χάονες, οι Ατιντάνες οι Ορέστες. Ο ι ειδικοί υπο στηρίζουν ότι το Πωγώνι, στους αρχαίους χρόνους, είχε δύο τμήματα, το βόρειο το νότιο. Το βόρειο εκτείνονταν με ταξύ του Αώου ποταμού του βουνού Νεμέρτσικα ονομάζονταν Τριφυλία, για τί σ' αυτό κατοικούσαν τρία Ηπειρωτικά φύλα (τρείς φυ λές). Ο ι Μολοσσοί, οι Ατιντάνες οι Ορέστες. Το νότιο τμήμα εκτείνονταν με ταξύ των βουνών: Νεμέρτσι κα, ΜπόζοΒο, Μουργκάνα Κασσιδιάρης. Σ' αυτό κατοικούσαν Χάονες, Ατιντάνες κυρίως Μολοσ σοί ονομάζονταν τότε Μηλωτίδα (ίσως από το έν δυμα των κατοίκων, τη μηλιότα = τα λαγάνι, κάπα, αλ λά ίσως από το όνομα Συνέχεια στην 3η σελίδα Αρετήσειοι - Ι Έ Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ι Ω Τ Ε Σ στους Η Ρ Ω Ε Σ - αξ/κοΰς κ α ι στρατιώτες Δ Ε Η Σ Ε Ι Σ υψώστε στους απώντες να μαθαίνουν ο ι παρώντες. ΚΩΝ. ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ SYDNEY ΟΤ ETTONOVAFS: TVTQY Μ έ σ α στα φυλλοκάρδια μου στα μύχια της ΐμυχής μου τρεις περδικούλες κάθονται γλυκιές μου περδικούλες. Κλώνους μοσχοβολούν σαν ζωτικά λουλούδια τη νιότη τους μου τραγουδούν μονάκριβ' αγγελούδια. Τ ο είναι μου γεμίζουν αγάπη ελπίδα μια μέρα πως θ α γίνουνε χρήσιμες γ ι α την πατρίδα. Ν α δώσουν κάμποσα παιδιά στην ένδοξη Ελλάδα ν α γίνουν μεσ' τον τόπο τους μια φωτεινή λαμπάδα. Νάχουν αγάπη γύρω τους κ α ι σεβασμό μεγάλο ν α τους φοβούνται ο ι εχθροί μέσα σε κάποιο σάλο. Ευχές τους δίνει ο παππούς μέσ' από την καρδιά του γλυκούς ν α δώσουνε καρπούς μέσα στη φαμελιά του. Παναγιώτης Κύρκος Βασιλικό Ιωαννίνων

3 Ανοικτή επιοτοϋή Αγαπητοί χωριανοί μέλη της Συντακτικής Επιτρο πής της εφημερίδας. Μ ε την συμπλήρωση μιας 4ετίας από της εκδόσεως της " Φ Ω Ν Η Σ ΤΟΥ ΓΕΡΟ Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ " δεχθείτε τα θερμά μου συγχαρητή ρια για την συνεχή απρόσκοπτο έκδοση της. Δεν φαντάζεσθε με πόση λαχτάρα περιμένουμε την αποστολή της την οποία ξεφυλίζουμε ευλαβικά να διαβάσουμε ότι μπορεί να μας μεταφέρει έστω κ α ι νοερά κοντά σας, κοντά σε συγγενείς φίλους σκορπισμένους στα πέρα τα της γης. Ν α είστε περή φανοι για τις υπηρεσίες που προσφέρετε με την έκ δοση της γιατί εμείς ο ι ξενητεμένοι νοιώθουμε δι πλά υπερήφανοι όταν φί λοι κοντοχωριανοί επώνυ μοι ανώνυμοι μας συγχαίρουν για το κατόρ θωμα σας γιατί περί αυτού πρόκειται. Η εφημερίδα μας ας γί νει ο Αντί - Καποδίστριας του χωριού κ α ι όλης της επαρχίας μας, ας γίνει ο κρίκος σύνδεσης με τους ξενητεμένους εναπομείναντας στα χωριά μας τέλος ας μείνει ως ο τε λευταίος φωτεινός φάρος Π οδηγώντας μας σε ασφα λές λιμάνι που δεν είναι άλλο από τα αγαπημένα μας χωριά. Και αν για κά ποιο ακούσιο συντακτικό λάθος δέχεσθε κανένα άστοχο βόλι εσείς να συνε χίζεται με περισσότερο κουράγιο δύναμη το γράψιμο ανεπηρέαστα διότι όλοι γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας δεν εκδίδε ται από επιχειρηματία εκ δότη ούτε συντάσσεται από επαγγελματίες δημο σιογράφους. Καλό εξαίρετο θα ήταν να μιμη θούν άλλοι στο γράψι μο ποικίλων θεμάτων όπως τον Σεβάσμιο Παπα - Μά ταια τον εξαίρετο Αθ. Δέμο τον Γεωρ. Μούκα, Ηλ. Ιωάννου, Παν. Κύρκο, Λιάπη Ανδρέα πολ λούς άλλους οι οποίοι με το μελάνι τους διανθίζουν τις στήλες της εφημερίδας μας. Ας μου επιτραπεί εδώ μια παρένθεση. Το 1894 έλαμψε στο Ελληνικό στε ρέωμα το άστρο της δημο σιογραφικής δεινότητας του χωριανού μας Γεωρ γίου Γάγαρη με την έκδο ση της εφημερίδος "Η ΦΩ Ν Η ΤΗΣ Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ ". Συγ^ιακή σύμπτωση έμελ λε μετά από μια ΙΟΟετία Ξ Ε Ν Ω Ν Α Ρ Α ΜΑ λες ήταν σημαδιακό το 1994 να λάμψει ένας γαλα ξίας από φωτεινούς Γεροπλατανίτες ως διάδοχοι του Γεωρ. Γάγαρη με την έκδοση της " Φ Ω Ν Η Σ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑ ΝΟΥ". Ο Σύλλογος Γεροπλατανιτών Θεσ/κης συγχαίρει την Συν/κή Επιτροπή της εφημερίδος εις δε τον πρω τεργάτη κ α ι πρωτοστάτη Σωκράτη Οικονόμου για τις υπηρεσίες που προσφέ ρει ανιδιοτελώς με τον ζή λο που τον διακατέχει θερ μά συγχαρητήρια. Φίλιππος Κούγκλης ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΒΗΤΠΗ ΑΠΟ TD ΔΗΜΟ IDAHHITDH Ο Δήμος Ιωαννιτών την Κυριακή 2 5 Ιανουα ρίου β ρ ά β ε υ σ ε τους αριστούχους μαθητές των Γυμνασίων Λυ κείων της πόλεως Ιωαν νίνων σε μια σεμνή τε λετή που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών. Μ ε ταξύ των αριστούχων μαθητών ήταν τα Γεροπλατανιτόπουλα Ν ι κ ό λ α ο ς Β. Μ ο ύ κ α ς Α γ γ ε λ ο ς Κ. Κατσάνος. Θ ε ρ μ ά συγχαρητή ρια, καλή π ρ ό ο δ ο πάντα πρώτοι. ΣΕΛΙΔΑ 3 Η κοπή uis niios των Γεροπλοτονιτών Ιωαννίνων Συνέχεια and την 1η σελίδα με το νου σου κ.λ.π. Ακόμη ευχαριστούμε τις κυρίες του χωριού μας που προσέ φεραν εντελώς δωρεάν πωγωνήσιες πίτες αιδέσματα πικάντικα, σ' έναν πλούσιο μπουφέ που όλοι ευχαριστηθήκαμε. Το φλουρί έπεσε στον μικρό ΗΛΙΑ ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ εγγο νό του φίλου συνεργά τη της εφημερίδας Ηλία Ιωάννου που είναι στην Γερμανία. Μεγάλη χαρά ευχαρίστηση. Ο πρόεδρος της κοινότη τας Αθανάσιος Οικονόμου, σε σύντομη προσλαλιά του ευχαρίστησε τους πάντες ο υπεύθυνος της σύ νταξης της εφημερίδας μας κ. Σωκράτης Οικονόμου, τόνισε ιδιαίτερα τη σημα σία αυτών των γιορτών, για τη συνέχιση της ζωής του χωριού μας της διατήρησης των πατροπα ράδοτων ηθών εθίμων. Ο ακούραστος Λάκης Μούκας, κανόνισε τα πά ντα, ώστε όλοι να ευχαρι στηθούν να διασκεδά σουν. Μετά το κόψιμο της πί τας, με κεράσματα, γλυκά πίτες ρακί, γλεντή σαμε, όλοι μαζί σ' ένα τρι κούβερτο γλέντι αγκαλια σμένοι όλοι μαζί. Περαστι κός άκουσα να λένε: Μπρά βο στους "ΓΈΡΟΠΛΑΤΑ ΝΙΤΕΣ" "έχουν ζωή - κ ί νηση. Ξέρουν να γλεντά νε". Ευχάριστες στιγμές. Χρόνια πολλά. Χαρούμενο το 1998 με υγεία χαρά του χρόνου. Σ. Η ιστορία του Πυ^υνιου μέσο QUO τα αρχαιολογικά ευρήματα Συνέχεια από την 1 η σελίδα των κατοίκων: Μολοσσοί της χώρας τους Μολοττίδα, η οποία με μεταβολή φωνηέντων έγινε Μηλωτίδα). Οι κάτοικοι της Τριφυλίας της Μηλωτίδας συμμε τείχαν στους αγώνες τα παθήματα των Ηπειρωτικών φύλων με την υποτέλεια τους στους Μακεδόνες, με τις εκστρατείες του Πύρρου ( π.χ.), με την εγκα τάσταση της δημοκρατίας (Κοινό των Ηπειρωτών, 234 π.χ.), με τη Ρωμαϊκή κατάκτη ση με τα κέντρα της Πα λαιάς της Νέας Ηπεί ρου, τη Νικόπολη το Δυρράχιο (300 π.χ. έως 394 μ.χ.). Και λέγοντας Πωγώνι εν νοούμε τον ευρύτερο χώρο που αρχίζει από την περιοχή που βρίσκονται σήμερα τα εφτά υπόδουλα στην Α λ β α νία χωριά φθάνει στο Γεροπλάτανο ακόμη πιο πέρα μέχρι τα Ανω Ρεβένια. Ασχετα αν η διοικητική εξυ πηρέτηση κάνει αυθαίρετες κατατάξεις των χωριών... Για τη βυζαντινή περίοδο μετά θα ιδούμε μερικά πράγματα στο επόμενο φύλ λο. Αθανάσιος Δεμος ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ Α Ο Μ Α Τ Ι Α ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ» 2ΕΝΩΝΑΣΑ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «ΨΗΣΤΑΡΙΑ mmnyioz L*UW ΕΙΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ! ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΟΥΚΑΣ ΤΗΛ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Στην πανέμορφη Τορώνη της Χαλικιδικής σας περι μένει η καταγάλανη καθαρή θάλλασσα, ο λαμπε ρός ήλιος, το ωραίο κλίμα το φιλικό περιβάλλον. Ολα αυτά θα τα απολαύ σετε κατά την διαμονή σας στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΝΔΡΑ. Το κάθε δωμάτιο δια θέτει δικό του μπάνιο, εξο πλισμένη κουζίνα μπαλκόνι. ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1998 ΣΕΛΙΔΑ 4 ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠ 1 Τ Ο Χ Ο Ρ Ι Ο Μ Α Σ Ο ΛΑΚΚΟΜΑΧΑΛΑΣ Μια ανθρώπινη υποχρέωση, μ' έφερε καταχεί μωνα στο χωριό. Ηταν ν' αποχαιρετίσουμε μια για πάντα, το γέρο, μπάρμπα Βαγγέλη Πασχάλη που'φυγε για πάντα α π ' αυτή τη ζωή. Το κλίμα βα ρύ, που με τα Πωγωνήσια μοιρολόγια του θανά του, γινόταν ακόμη βαρύτερο. Δεν άντεξα, βγήκα έξω στη βεράντα. Είχα χρόνια να βρεθώ, στην άλ λοτε χαγιάτα του Πασχάλη. Κοιτάζω δεξιά, αρι στερά ως πέρα, ερημιά κάτι σαν σύγκρουο με δια πέρασε. Ο λ α τα σπίτια του λακκομαχαλά μας, που άλλοτε έσφυζαν από ζωή κίνηση θόρυβο - έρημα - κλειστά, μανταλωμένα. Κλειστό του Λέτσιου τα δύο του Κούτα, κλεισμένο της γιαγιά - Κονόμος, λιθοσωριό του μπάρμπα Ανδρέα, γκρεμισμένο της γιαγιά - Μ α ρίας Θοδωρή, κλειστό του Γ. Τζέρμπου, της Θ. Γόραινας, κλειστά τα Λιαπάτικα του Κ. Κούγκλη, πε σμένο χαλασμένο του Χ. Κούγκλη, έρημο του Μήτσιο Κονόμου, χαλάσματα τα Παπαχρηστάτικα, ανάκατη λιθοσωριά του Νίτσιου, κλεισμένα τα Γκοτέϊκα, του Λυκουμάνη της Γάλως Ψαράκη. Πε σμένο κατεστραμένη λιθοσωριά του Γκιολέκα (Γορίτσα). Κλεισμένα ακόμη τα: Π. Ιωάννου, της Λούκενας, της Δ. Ρούση, Αν. Ιωάννου Γ. Δήμου, Ε. Γκίκα Δ. Ρούση Μ. Γόρα. Μ ' έπιασε κρύος ιδρώ τας, μελαγχόλησα λυπήθηκα ακόμη πιο πολύ. Σωστό ψυχοπλάκωμα, που μαζί με τη νεκρώσιμη ακολουθία έκανε πιο Βαριά τα βήματα μου τους συλλογισμούς μου. με τα λιθάρια, με το χώμα, με τις νοσταλγικές αναμνήσεις του λατρεμένου μας χωριού. Α ρ α ξ α για μια στιγμή κι άθελα μου έφερα στη μνήμη μου τα παλιά. Ναι θυμάμαι πολύ καλά, τον παλιό γνώριμο κόσμο του χωριού μου. Τα σπίτια τα πετρόχτιστα σφιχταγκαλιασμέ να που απλώνονταν αμφιθεατρικά στο λακκομα χαλά, ριγμένα χτισμένα άτακτα, γυρισμένα τα μισά στο προσήλιο τ' άλλα στ' απόσκια, που τις ασυννέφιαστες μέρες τις ξάστερες βρα διές, ολημερίς ολονυχτίς λούζονταν στο χρυ σαφένιο ήλιο στ' ασήμι του φεγγαριού, μου ντά α π ' το κάψιμο του ήλιου της νοτιάς τη μαυρίλα, αλλά όλα τότε γεμάτα χαρούμενα, γελα στά τώρα, κλεισμένα έρημα, σωριασμένα σε χαλάσματα από τους οβορούς, λιθοσωριές α π ' την έχθρα του χρόνου ορθά σαν στιλωμένοι πυργίσκοι λίγα που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Τον πίνακα αυτόν τον αποσυμπλήρωνε η ακολουθία των χωριανών που έστριβε προς τον Αγιο Νικόλαο οι στιγμές γινόταν ακόμη πιο βαριές πένθιμες... Για να συνέλθω α π ' αυτή την κατάσταση ξαναμονολόγησα λέγοντας. Χειμώνας είναι θ α περά σει. Την άνοιξη το καλοκαίρι ίσως νάναι καλύ τερα. Ισως οι "ταξιδιώτες" αχ αυτή η λέξη, απο φασίσουν να περάσουν λίγες μέρες στο χωριό μας. Σε μια ατμόσφαιρα καθαρή, χωρίς καυσαέ ρια, σε φιλικό κι ανθρώπινο περιβάλλον, παρέα με τις παλιές αξέχαστες αναμνήσεις, σ' έναν ου Μονολόγησα κι αναλογίστηκα, τα παλιά τα ξε ρανό γαλανό, λαγαρό, φωτεινό απ' τη λαμπράδα χασμένα χρόνια, τότε που δεκάχρονο παιδόπουλο, έπαιζα ξέγνοιστο με τους φίλους μου, στο του ήλιου, που θ α κατεβαίνει σιγά - σιγά, πέρα μέ λακκομαχαλά χαλούσε ο κόσμος α π ' τις φω χρι την Παιγνίδα το Βησσανιώτικο θ α στέλνει τις ακτίνες του ως τις Κουγκλάτικες σκε νές τα χουγιατά, που αργότερα πήραμε το δρόμο της έρμης στράτας της ξενιτιάς, που πές στις φυλλωσιές των δέντρων του Μαρίνου ξεκουράζοντας τους κουρασμένους στρατοκό τώρα ακόμη οδεύουμε, ενώ είμαστε δεμένοι, μ' πους αυτής της δύσκολης ζωής. ένα κόσμο παλιό ξεχασμένο, που'ταν γεμάτος Αυτά είπα ξαλάφρωσα. απλότητα χάρη, μ' έναν τόπο πολυαγαπημένο ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ που μας γέννησε μας ανάστησε. Ναι δεμένοι ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πλήρης σορό ηλεκτρικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΩΛΗΣΗ Α Υ Γ Ω Ν Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ.: V / ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΒΑΚΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: Μπαταρίες, Οργανα, Φανάρια, Μίζες, Δυναμοί ΜΙΧΑΗΛ Α. ΜΑΡΚΟΥ Γκραμπάλας 1 Αγίας Μαρίνης τηλ Ιωάννινα ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ.: Οικία: Φιλελλήνων 26 τηλ.: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΜΟΡΦΙΛ ΧΛΝΤΖΗΠΛΣΧΛΛΗ ΑΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα -Κάρβουνα Ηπείρου ΤΗΛ.: Κινητό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: Ο ΜΑΖΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ.: FAX ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΙΕΝΩΝΑΣ Α' ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ - ΤΑΒΕΡΝΑ "ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ" ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ.: (0657) ΕΜΠΟΡΙΑ Π Ο Τ Ω Ν - Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν ΓΚΙΚΑΣ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια εκδηλώσεις Θ Ε Ο Δ. Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ 12 ΤΗΛ.: ειδικές τιμές. ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο Ι Α Σ ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Σ KEY HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΥΙΌΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ , , , ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5 Συσκεφη της Ηπειρωτικής Δημογεροντίας θεσσαλονίκης Το θέμα που απασχόλη σε την Ηπειρωτική Δημογεροντία της Θεσ/νίκης στις 8 Δεκεμβρίου 1997 ήταν η ανέγερση του Πνευματικού Κέντρου της ΗΕΘ πολλαπλών χρήσε ων. Η πρόταση του Δ Σ της Η Ε Θ να προσφέρει η κά θε αδελφότητα το ποσό των δρχ. βρήκε σύμφωνους τους εκπροσώ πους, οι οποίοι υποσχέθη καν να συζητήσουν το θέ μα στα Δ.Σ. να λάβουν τη σχετική απόφαση. Την πρόταση υιοθέτησαν ο ι πρόεδροι των Σωματείων. Ηδη ο Σύλλογος Γεροπλατανιτών ο Αγιος Νικόλαος έχει καταθέσει τις πρώτες δρχ. ο πρόε δρος του Κ. Κσύγκλης προ έτρεψε κ α ι τα υπόλοιπα Σωματεία να κινητοποιή σουν τα μέλη της να έρ θουν αρωγοί στο μεγαλό πνοο έργο της Ηπειρωτι κής παροικίας της Θεσ/ νίκης. Ο κ. Τσώλης γεν. Κύριε Διευθυντά, Στο φύλλο 17 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1997), δημο σιεύτηκε μια ανακοίνωση στην οποία το Κοινοτικό Συμ βούλιο καλεί τους χωριανούς να υποδείξουν τρόπους για την καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων από την πώ ληση του οικοπέδου του αείμνηστου Γεωργίου Κ. Γάγαρη. Επειδή πιστεύω πως ο Γεροπλάτανος είναι ένας τόπος που μπορεί να προσφέρει ξεκούραση, ηρεμία φιλοξε νία, προτείνω τα χρήματα να διατεθούν για την αποπερά τωση του Κοινοτικού Ξενώνα. Μ ε τον τρόπο αυτό θ α βοηθήσουμε το χωριό μας να γίνει γνωστό να το αγαπήσουν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα οι οποίοι θ α μπορούν πλέον να το επισκεφθούν να μείνουν σ' αυτό μερικές μέρες. (Προσφορά εκ μέρους μου 10 ημέρες προσωπική ερ γασία για βαφές). Ευχαριστώ για τη φιλοξενία Σιδηρόπουλος Λάζαρος Ταμίας του Συλλόγου Γεροπλατανιτών Θεσσαλονίκης Συγχαίρουμε τον αγαπητό Λάζαρο για το ενδιαφέρον του προς το χωριό. Αλλά αυτό που μας γράφει δεν είναι δυνατόν να γίνει. Γιατί η απόφαση που πάρθηκε για να πουληθεί το οικόπεδο του ευεργέτη Γάγγαρη, ήταν απο κλειστικά για την αγορά ακινήτου. Ο Ιενώνας θα γίνει με άλλα χρήματα. Για την προσφορά του τον ευχαριστούμε τον περιμένουμε στο Γεροπλάτανο. Οταν θα έρθει ο ρός. Κ.Σ. Γεροπλατάνου ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΙΕΝΩΝΑΣ "ΛΙΘΟΣ" ΑΙΑΟΦΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Για κράτησε» δέσεων: Τηλ. (0653) FAX: (0651) γραμματέας της Αδελφό τητας Παλαιοπυργιτών δή λωσε στα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας του να δώ σουν τα έσοδα του ετήσιου χορού τους. Η ΗΕΘ πρώτη θα διαθέσει τα έσοδα του χορού της (24/1/1998) για το σκοπό αυτό. Στη σύσκεψη έλαβαν μέ ρος: ο πρόεδρος του Συλ λόγου Φουρκιχοτών Κονίτσης κ. Μενέλαος Τόντης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γεροπλατανιτών " Ο Αγιος Νικόλαος" κ. Φίλιππος Κούγκλης, ο γεν. γραμμα τέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτινών Θεσ σαλονίκης κ. Λάμπρος Τσακτσήρας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Απα νταχού Ρονψιωτών κ. Ν ί κος Λάσιος, ο πρόεδρος ο γεν. γραμματέας της Αδελφότητας των Παλαιο πυργιτών Πωγωνίου κ. Χρήστος Ζαραβίνας κ α ι Γιώργος Τσώλης, ο εκπρό σωπος της Αδελφότητας των Απανταχού Πωγωνισκίων κ. Αντώνης Νικόπουλος, ο εκπρόσωπος της Αδελφότητας Κάτω Μεροπαίων Πωγωνίου κ. Ευάγ γελος Νικολόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Αδελφό τητας Ωραιοκαστριτών πρώην Λαχανοκαστριτών Πωγωνίου κ α ι εκπρόσω πος της υπό ίδρυση Ενω σης Πωγωνησίων Μακε δονίας - Θράκης κ. Βασί λης Γκέλης κ α ι από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ηπειρωτικής Εστίας ο πρόεδρος κ. Βασίλης Κου κιάς, ο αντιπρόεδρος κ. Χρήστος Μάντης, η έφο ρος ψυχαγωγίας κ. Ματούλα Παλασοπούλου, η έφο ρος νεολαίας κ. Χριστίνα Βαδίλη, το μέλος της Εξε λεγκτικής Επιτροπής κ. Μαρία Μπότσαρη η ει δική γραμματέας πρακτικογράφος κ. Αθηνά Τοτοκώτση. (f ΣΕΛΙΔΑ 5 = = = = " ' Η Jtita του Συλλόγου Γεροπλατανιτών Θεσσαλονίκης Ο Σύλλογος μας όπως κάθε χρόνο έτσι φέτος έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίττα στην αίθουσα δε ξιώσεων της Ηπειρωτικής Εστίας. Η αίθουσα γέμισε από χωριανούς φίλους με έντονο πανηγυρικό χαρακτήρα. Η παρουσία του προέδρου της γεννέτειρας Αθανα σίου Οικονόμου του αντιπροσώπου της εφημερί δος μας Βασιλείου Μούκα ήταν κάτι το ξεχωριστό εύγε τους, δεν τους πτόησαν ούτε η κακορία αλλά ούτε η χιλιομετρική απόσταση. Τη γιορτή άνοιξε ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλιπ πος Κούγκλης καλωσορίζοντας όλους με ευχές για τον νούργιο χρόνο. Στη συνέχεια χαιρετισμό απη ύθυναν ο πρόεδρος της κοινότητας ο αντιπρόσω πος της εφημερίδας επίσης η οικοδέσποινα της Ηπει ρωτικής Εστίας Νανά Τοτοκώτση ειδική γραμματέας της Ηπειρωτικής Εστίας σε μια εμπνευσμένη ομιλία ενημέρωσε τους παραβρισκομένους για τα σημερινά δρώμενα της Ηπειρ. Εστίας όπως για τους μελλο ντικούς στόχους του υπό ανέγερση Πνευματικού Κ έ ντρου των Ηπειρωτών. Την πίττα έκοψε ο πρόεδρος του Συλλόγου το δε νόμισμα έπεσε στο Σύλλογο. Σε όλους μοιράστηκαν ατομικές βασιλόπιττες σε μια που έκρυβε το νόμισμα έτυχε η κυρία Συμέλα Αχ. Ράπτη που αντιστοιχούσε σε ένα χρυσό φλουρί Κωσταντινάτο προσφορά της εφημερίδας μας. Η θερμή συμπαράσταση των Αδελφοτήτων κ α ι Συλλόγων της Θεσ/νίκης μας εχαροποίησε ιδιαίτερα όπως κάθε χρόνο μας τιμούν αναφέρομαι στους προέδρους Ρουψιάς Ν. Λάσιο, Παλαιοπύργου Χ ρ. Ζαραβίνα τον γεν. γραμματέα Γ. Τσώλη, Φούρ κας Κονίτσης Μ. Τόντη με τη σύζυγο του, Μερόπης Αχ. Ράπτη με την σύζυγο του (η τυχερή του Κωσταντινάτου) Πωγωνίσκου Αντ. Νικόπουλου με την σύ ζυγο του, Λαχανοκάστρου Β. Γκέλη, Βησσάνης Φίλη Βαλεντίνο Μαυροβουνίου Νικ. Κώττη με την σύ ζυγο του Ευτυχία. Τ α 10 σινιά τυρόπιττες σπανακοτυρόπιττες το καλό κρασί ήταν αρκετά να στη θεί ο χορός με Ηπειρώτικους σκοπούς για αρκετές ώρες. Καλή χρονιά. Φίλιππος Κούγκλης ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΥΣΚΕΥΕ2, Hi-Fi, TV, VIDEO Θ Ρ Α Σ Υ Β Ο Υ Λ Ο! ΠΑΠΑΧΡΗΧΤΟΖ Δ α γ κ λ ή 5 τηλ.: FAX ΠΡΑΤΗΡΙΟ Υ Γ Ρ Ω Ν Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν A V I N ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ Α Μ Ο Ν Α Σ - Θ Ω Μ Α Σ Υ Φ Α Ν Τ Η Σ Δ Ι Α Ν Ο Μ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Τ Η Λ ΚΙΝΗΤΟ ο ΧΙΛ. Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν - ΚΟΝΙΤΣΑΣ

6 Mt ΰΜΐψνιψιθΜ0Β)μ(;ΣΙΓΗΝ Τα Εκκλη Οταν κανείς θέλει ν α μελετήσει κ α ι ν α κατα γράψει την Ιστορία του τόπου του, πολλά είναι τα σημεία κ α ι τ' αντικείμε να που πρέπει μετά προ σοχής ν α μελετήσει. Οπως ιστορικά κειμήλια, επιστολές, κάστρα, μνη μεία, γραφές παραδόσεις ήθη κ α ι έθιμα διηγήσεις κ.λ.π. κυρίως όμως τις Αγιογραφίες κ α ι τα β ι βλία της Εκκλησίας μας. Η εκκλησία μας λοι πόν. Ο Αγιος Νικόλαος έχει πολλές παλιές εικό νες, αλλά κ α ι πολλά πα λιά βιβλία, τα οποία πρέ πει ν α τα διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, γιατί σ' αυτά οι μελλοντικοί ερευνητές, θα μελετή σουν, θα συγκρίνουν κ α ι θα καταγράψουν γεγονό τα κ α ι θα μας πληροφο ρήσουν για τον παλιότε ρο βίο του χωριού μας. Πολλά λοιπόν τέτοια στοιχεία, έχουμε από τα Ιερά βιβλία της εκκλη σίας μας. Ως γνωστόν στην εκκλησία υπάρχουν πολλά βιβλία (Ευαγγέλιο, Απόστολος Οκτώηχος, Παρακλητική, το ψαλτήρι κ.α.). Ολα λειτουργικά με τις Ιερές Ακολουθίες του Εσπερινού του Ορθρου της Λειτουργίας, ιδίως των Κυριακών των με γάλων εορτών των Χρι στουγέννων κ α ι του Π ά σχα κατά το σύστημα των οκτώ ήχων ή των τρόπων με τους οποίους ψέλλονται τα τροπάρια. Η οκτάηχος ή το οκτωήχι ονομάζεται κ α ι παρα κλητική, γιατί περιέχει κ α ι κανόνες παρακλητι ΣΕΛΙΔΑ 6 κούς στο Δεσπότη Χριστό στην Παναγία κ α ι στους Αγιους Απόστολους. Εκείνα όμως τα βιβλία τα οποία μας κάνουν εντύπωση είναι τα μη ναία. Το μηναίο, είναι βιβλίο της Εκκλησίας που πε ριέχει την ακολουθία των Αγίων που γιορτάζονται σε κάθε μέα του μήνα. Δώδεκα τον αριθμό, όσοι οι μήνες. Βιβλία παλιά, σκονι σμένα, δερματόδετα, λ α δωμένα, λερωμένα από κεριά, από την πολύχρο νη χρήση τους κ α ι ποντικοφαγωμένα, ραμμένα, από τους εκάστοτε ιερείς, που ιερούργησαν στον Αγιο Νικόλαο, με πρόχει ρο ακαλαίσθητο τρόπο αλλά στέρεο. Από παλιά από της ιδρύσεως της εκ κλησίας μέχρι σήμερα. Σε κάθε μηναίο, γράφο νται στην αρχή ή στο τέ λος ονόματα παλιών χω ριανών, ιερέων, ιεροψαλ τών βοηθών, νεοκόρων, καθαριστριών της εκκλη σίας, νεκροθαπτών. γεγο νότα ευχάριστα κ α ι δυ σάρεστα, γεννήσεις βα πτίσεις, γάμοι κ α ι θάνα τοι, όπως ακριβώς γινόταν το κάθε μήνα τον κάθε χρόνο. Ολα είναι έκδοση: "ΒΕ ΝΕΤΙΑ" εκ του Ελληνικού ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΟΙΝΙΞ Γραμμένα υπό ΒΑΡ ΘΟΛΟΜΑΙΟΥ - ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Τυπωμένα με μαύρο κόκκινα γράμματα, αριθ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τ ο Κοινοτικό Συμβούλιο καλεί όλους τους χωριανούς ν α υποδείξουν τρόπους για την καλύτερη αξιοποίηση των χρημά των από την πώληση του οικοπέδου του αείμνηστου Γεωργίου Κ. Γάγαρη (όπως αγορά ακινήτου, καταστήματος ή γρα φείου κ.λ.π.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Η Σ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙ<Ϊ<ΛΗΣΪΛ] Πιο κάτω α π ' τη Βρυσούλα στην άκρη στο χωριό είναι η εκκλησία με το καμπαναριό. ά βιβλία μημένα με Ελληνική γραφή (Α, Β, Γ. Δ,...) με πε ριθώριο σε διακοσμητικό σχήμα από ευθείες γραμ μές που συνδέονται με ορθές γωνίες, πραγματι κό Βυζαντινό Μαίανδρο. Βιβλία λειτουργικά, με τις ακολουθίες κ α ι Υμνους των Αγίων κ α ι Συναξάριο: δηλαδή με το βίο του κάθε αγίου (εγκώμια, λόγοι κ α ι ομι λίες, θαύματα των αγίων). Τύπος καθαρός γραμμέ νος σε Εκκλησιαστική γλώσσα. Χαίρεσαι ν α τα βλέπεις κ α ι να τα διαβά ζεις. Ο σχολαστικός μελετη τής πολλά μπορεί να συ γκεντρώσει κ α ι για πολ λά μπορεί να μας ενημε ρώσει. Πολύτιμα ιστορικά εκκλησιαστικά βιβλία, που καθώς γράψαμε στην αρχή αυτού του κει μένου, πρέπει να τα δια τηρήσουμε κ α ι να τα φυ λάξουμε ως "κόρη οφθαλ μού" απ' όλους τους ορα τούς κ α ι αόρατους κινδύνους (όπως κλε ψιές, διαρρήξεις, λεηλα σίες, αρπαγές εμπρη σμούς κα.π.). Μέσα απ' αυτά περνούν οι βίοι των Αγίων αλλά κ ι όλα τα πε ρασμένα γεγονότα του χωριού μας, έτσι απλά, όπως συνήθιζαν ο ι π α λιοί να τα γράφουν στα μηναία, ανορθόγραφτα πρόχειρα, που με τα χρό νια αρχίζουν να ξεθω ριάζουν. Κυρίως όμως μελετώ ντας το μηναίο του Ια νουαρίου, διαβάζουμε, πως ακριβώς γινόταν πα λιότερα οι προσφορές κυρίως σε είδος (μαλλί λάδι - καλαμπόκι τυρί κ.λ.π.) γιατ ο "ΖΙΑΦΕΤΓ τα "ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ" ή "ΦΩΤΑ" π πρόσφερνε στην Εκκλησία ο κάθε χωρια νός μας, για τον Αγιο Ν ι κόλαο, για την Εκκλησία μας, που όλοι την αγαπά με κ α ι προσπαθούμε ν α την διατηρήσουμε σε κ α λή κατάσταση. Η "χάρις" του Αγίου Ν ι κολάου ας βοηθάει όλους μας. ΣΟΙΚ. Κρυμμένη μέσ' στη χλόη στα δέντρα τα δασιά, μοιάζει με περιστέρι γλυκό στη χλωρασιά. Χτυπάει η καμπάνα γλυκά - γλυκά εκεί, τους χωριανούς καλεί κάθε Κυριακή. Πήγα κι εγώ μια μέρα εκεί στην εκκλησιά. Ν α κάνω το σταυρό μου ν' ανάψω δυό κεριά. Παράπονο με πιάνει στοχασμός βαρύς σαν είδα τόσους λίγους στην εκκλησιά θαρρείς. Πάει ο ψίθυρος της νιότης κι ο κόσμος ο παλιός που άλλοτε τέτοια μέρα γέμιζε ο ναός. Εφυγαν για τις πόλεις οι νέοι οι νιές κι έμειναν του χωριού άδειες οι γειτονιές. Πάνε τα όμορφα χρόνια τα χρόνια τα παλιά που κάδε ρούγα σειότανε τότε από χαρά. Μ α πανηγύρι ήταν ή γάμος ή γιορτή. Ο λ ο ι μαζί γλεντούσαν γέροι παιδιά νιοί. Κι αυτές τις ωραίες νύχτες του καλοριού κάτω α π ' τ' ασημένιο φως του φεγγαριού Αρχιζαν τα νυχτέρια νωρίς στις γειτονιές. Βόλτες κάναν αγόρια κορίτσια παντού χαρούμενες φωνές. Ο ι γριούλες γνέθαν μαλλιά πλέκαν τα βράδια τα γλυκά με γέλια τραγούδια στόλιζαν τα προικιά. Αχ! όμορφο χωριό μου μικρό ζηλευτό. Με τα μικρά σπιτάκια σκόρπια εκεί δω Μη θλίβεσαι ποιος ξέρει μη Βαρυγκωμάς πάλι την ευτυχία να έβρεις της χαράς. Λ.Μ. ΠΕΝΘΗ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ Ευλαβικό μνημόσυνο στην Μοριον8η Σπύρου ΧοΒό-Πεισκου Στις 3 0 Δεκεμβρίου 1997 έφυγε για πάντα από κοντά μας, μια άλλη αρχόντισσα του ΜεσοΒουνίου, η Μαριάνθη Σπύρου Χαβά, κόρη του αείμνηστου Δημητρίου Πέτσκου, παλαιού εστιάτορα στα Γιάννενα, ιδιοκτήτη πολυσύχναστου χανιού της εποχής εκείνης. Και κηδεύτηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, με τη συνοδεία συγγενών φίλων, με δάκρυα θλίψης πό νου. Αξέχαστη Μαριάνθη. Κρατήθηκες όρθια στιβαρή, ώσπου έπεσες εντελώς ξαφνικά, κουρασμένη από τα χρόνια της ζωής σου, προδομένη από την καλοσυνάτη σου καρδιά. Δίπλα σου μέχρι την τελευταία σου πνοή, στάθηκε ο πι στός σύντροφος σου, ο τόσο ευαίσθητος αξιοπρεπής σύ ζυγος σου, ο Σπύρος Χαβάς, με τον οποίο αντιμετωπίσατε με ανθρωπιά αισιοδοξία τις χαρές όλες τις δυσκολίες της ζωής. Αναπαύσου ήσυχα στο κοιμητήρι του χωριού σου, κάπου κοντά με τους αγγέλους, γιατί ασφαλώς εκεί σε προόρισε ο Θεός. Ο καλοσυνάτος χαρακτήρας σου, το γέλιο σου, η αξιο πρεπής συμπεριφορά που επέδειξες στο περιβάλλον σου, η προσχαρία με την οποία δεχόσουν συγγενείς, γνωστούς ξένους στο φιλόστοργο σπιτικό σου, είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν το μεγαλείο της ψυχής σου, τη μορ φή μιας γνήσιας Ζαγορίσιας γυναίκας. Είναι ο βίος σου, που θ α μείνει βαθιά χαραγμένος στην ψυχή όλων μας. Το χώμα του χωριού σου που σε σκέπασε, νάναι ελαφρύ. Κι ο ευσπλαχνικός Θ ε ό ς να δίνει κουράγιο παρηγοριά στον αξιαγάπητο σύντροφο σου Σπύρο, δύναμη καρτερικότητα, για να ξεπεράσει την οδύνη που του προξένησε ο θάνατος σου. Αιωνία σου η μνήμη. Ο ανεψιός σου Μπούρης Γκίργιος

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 SJ Ncos Γ.Γ.Π. Ηπείρου ^ ^ ζ τ ι ς 12 Ιανουαρίου έγινε αλλαγή του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου. Ανεχώρησε ο μέχρι τώρα Γ.Γ.Π.Η. κ. Ι. Κίτης ανάλαβε καθήκοντα ο κ. Δ. Καλουδιώτης, ενώ την προη γούμενη Πέμπτη 8 Γενάρη οργανώθηκε στο "Ξε νία" Ιωαννίνων εκδήλωση για την αναχώρηση του κ. Ι. Κίτη. Από τον νέο Γενικό Γραμματέα η Ηπειρος περι μένει πολλά ιδίως οι ακριτικές μας περιοχές, το Πωγώνι μας τα χωριά μας. Είναι ρός οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών οι πρόεδροι των κοινοτήτων να ενημερώσουν το νέο Γενικό για τις ανάγκες τα προβλήματα του τόπου μας. Καλή επιτυχία στο έργο σας κ. Γενικέ. ριανοί, περαστικοί, ξένοι, κυνηγοί, οδηγοί, όλοι λοιπόν θ α μπορούμε όποτε θέλουμε κι αν θέ λουμε να κάνουμε χρήση του τηλεφώνου να συνομιλούμε με τους γνωστούς μας, με τους συγγενείς φίλους. Συγχαρητήρια σ' όλους που ενήργησαν γι αυτό αλλά προπαντός στον ΟΤΕ. ΟΧΙ Μ Ο Ν Ο Π Α Ρ Α Π Ο Ν Α Α Α Α Α ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙ ΣΤΙΕΣ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ. Αηλύσε» OTIS Εφopics ^ ^ Ε ί ν α ι η εποχή που όλοι μας, πρέπει να κά νουμε τη δήλωση στην Εφορία. Είναι ένας πονο κέφαλος, αλλά μια υποχρέωση όλων των πο λιτών: Υπάλληλοι, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες, έμποροι, πρέπει να κάνουμε δήλωση να συνεισφέρουμε στο κράτος ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες ενός εκάστου. Ο τρόπος υποβολής της δήλωσης κάθε χρόνο γίνεται πολυπλοκότερος όλη η διαδικασία ^ ^ ^ Κ α τ ά το μήνα Ιανουάριο έγιναν νέες ρυθ δυσνόητη δύσκολη. Εσοδα, έξοδα - δαπάνες μίσεις στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων κέρδος κ.λ.π. έτσι καταργήθηκαν οι πρόεδροι των Νομαρχια Κουράγιο λοιπόν προετοιμασία σωστή για κών Επιτροπών. την υποβολή της δήλωσης, για ν' αποφύγουμε Κατά τη νέα αναδιοργάνωση το νέο τρόπο τις ατέλειωτες ουρές στις εφορίες, αλλά να διοίκησης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο γλιτώσουμε από τα διάφορα πρόστιμα. Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Κ. Βάββας έγινε τα Αιντε όλοι μαζί να μη ξεχάσουμε να δηλώ κτικό μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής ο κ. σουμε το ξεροχώραφο πούναι στην... αλεπό Βασίλης Ηλιάδης αναλαμβάνει καθήκοντα προ έδρου διευθύνοντος συμβούλου στην "ΗΠΕΙ τρυπα κοντά στο... σκάλωμα. ΡΟΣ Α.Ε.". McjgjoAcj Οι νέοι Αημοι κοι το προσυπικο Η εφημερίδα μας τους συγχαίρει τους δύο τους εύχεται καλή επιτυχία στα νέα τους κα *-*2* Πληροφορούμαστε ότι με την ίδρυση θήκοντα να προσέξουν το Γεροπλάτανο το Βασιλικό. Γιατί τους καμαρώνουμε! των νέων Δήμων της χώρας θ α γίνει πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση εύρυθμη λει τουργία τους. Ετσι ανακοινώθηκε ότι θ α προσ ληφθεί επιστημονικό προσωπικό, (όπως μηχανι κοί, τεχνικοί, δικηγόροι, διοικητικοί υπάλληλοι κ.λ.π.). Δεν είδαμε όμως ν' αναφέρει η ανακοί νωση ότι θ α προσληφθούν γεωτεχνικοί, γεωπό " ~ ^ 2 ε συνάντηση που έκανε ο κ. Χ. Παπαδό νοι κτηνίατροι, γεωργοτεχνίτες κ.λ.π. Αυτό δεν πουλος πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου της Γαλα είναι σωστό, γιατί στη συντριπτική πλειοψηφία, κτοβιομηχανίας " Δ Ω Δ Ω Ν Η Α.Ε." στα Ιωάννινα οι νούργιοι Δήμοι, προέρχονται από συνένω με τον κ. Νομάρχη, έγινε γνωστό ότι θ α δοθεί συ ση κοινοτήτων, οι δημότες των οποίων έχουν ως μπληρωματική τιμή στο γάλα (πρόβειο - γίδινο κύρια απασχόληση τη γεωργία κτηνοτροφία. αγελαδινό) κι έτσι υλοποιείται παλιότερη δέ Από γεωπόνους κτηνιάτρους έχουμε ανάγκη σμευση του κ. Νομάρχη προς τους κτηνοτρό γιατί η ύπαιθρος φθίνει συνεχώς. Βεβαίως οι φους μας. άλλοι επιστήμονες είναι απαραίτητοι. Α λ λ ά Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν επίσης ο κ. Β. οι ειδικότητες, επιστημόνων που έχουν σχέση με Ηλιάδης ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας τη γεωργικό - κτηνοτροφική εκμετάλλευση είναι Αγροτικών Συλλόγων Νομού Ιωαννίνων Μ. απαραίτητοι. Καιρός είναι να θυμηθούμε το Τζίμας. Ακόμη συζητήθηκαν επισημάνθηκαν παλαιό ρητό: "Ευ γαρ φερομένης της γεωργίας ό λ α τα προβλήματα στον τομέα της κτηνοτρο έρρωνται πάσαι αι τέχναι" δηλαδή: όταν η γεωρ φίας μας. γία πηγαίνει καλά όλες οι άλλες τέχνες είναι δυ Μ α κ ά ρ ι να δοθεί ικανοποιητική τιμή στο γάλα. νατές πάνε καλά, άρα η οικονομία της χώ Ο ι κτηνοτρόφοι του Νομού μας αλλά του ρας μας θ α πάει μπροστά. χωριού μας διούνται καλύτερης μεταχείρισης. Συμπληρυμοτικη τιμή στο χόλο οπό "ΑΩΑΩΝΗ" νιας, γνωριμίας ενημέρωσης όλων μας. Συγκε κριμένα: Ενθουσιάζω, ενημερώνω, βοηθώ, εξηγώ, τονίζω, θυμίζω, καθησυχάζω προτείνω. Ετσι νοιώθω σ α δικό σας άνθρωπος, ένας από σας, για σας, πάντα κοντά σας, συμβάλλοντας στο μέτρο του δυνατού στην καλύτερη επικοινωνία μας. Αυτά καλή δύναμη. Κυριακή Τελώνη κοι Φορισσοιου ^ - ^ Σ ύ μ φ ω ν α με το τυπικό της Εκκλησίας μας, την Κυριακή του Τελώνη του Φαρισσαίου ανοί γει το Τριώδιο, κι έτσι η Κυρία Αποκριά, βάζει τα παρδαλά φουστάνια τυπικά έχουμε χορούς, πα νηγύρια το "γαϊτανάκι". Αν ουσιαστικά η ζωή μας "γαϊτανάκι" έχει γίνει προ πολλού, αν ρίξει κα νείς μια ματιά γύρω μας, θ α καταλάβει ότι κρατάμε παρδαλές χρωματιστές κορδέλες όλο το χρόνο. Αλλά αυτά έχει η ζωή, χρωστάμε στον εαυτό μας λίγη ευθυμία απ' τα παλιά, άλλωστε οι προγονοί μας κατόρθωσαν σπουδαία πράγματα "παίζοντες γελώντες". Αϊντε λοιπόν, λίγο κέφι, κομφετί, χο ρό, για να μη ξεχαστούν τα πατροπαράδοτα έθι μα μας με τις "προσωπίδες" τις "καραμούζες" κι ας μασκαρεύτηκαν όλα σ' αυτή εδώ τη γη, ονείρατα ελπίδες σκοποί, που λέει κι ο ποιητής Σουρής. Μας απομένει για παρηγοριά η ελπίδα κι όσο υπάρ χουν ελπίδες κάτι καλό μπορεί να γίνει. fcupflios MuXuvos c ^Την 15 Φεβρουαρίου 1998 απεβίωσε ο Γε ώργιος Α. Μυλωνάς. Πολιτικός Πνευματικός άν θρωπος της Ηπείρου που προσέφερε πολλά στον τόπο μας. Με το χωριό μας συνδέθηκε πολύ. Ηταν ο πρώτος μεταξύ άλλων, που μας βοήθησε να φέρουμε το νε ρό στο χωριό από την Νεμέρτσικα κατά τα δύσκολα εκείνα χρόνια του Αυτά για την ιστορία. Ανθρωπος που βοήθησε ακόμα για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μια προσωπικότητα που έφυγε κι αυτός. Το πήραμε το Γιάννινα ^ ^ Γιόρτασα με κι εφέτος την 85η επέτειο της Απελευθέρωσης της πόλης των Ιωαννίνων. Την 21 η Φεβρουαρίου του 1913 έγινε απελευθέρωση από τους Τούρκους της πόλης των Ιωαννίνων, ήταν το επιστέγασμα της λαμπρής πορείας του Ελληνικού Στρατού, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1912, τη μεγάλη περιπέτεια των Βαλκανικών Πολέμων για να καταλήξει σε μια μεγάλη νίκη τον διπλασιασμό των εδαφών του πληθυσμού του Ελληνικού κρά τους. Γεγονότα γνωστά. Μπιζάνι, Εμίν Αγά, Πεστά, Μανωλιάσσα, παράδοση των Ιωαννίνων από τον Εσάτ Πασά στον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο. Χαράς Ευαγγέλια Εθνική υπερηφάνεια. Την επόμενη μέ ρα ο Ελληνικός Στρατός προελαύνει θριαμβευτικά προς βορράν σε λίγες μέρες λευτερώθηκαν ^ns^πολλές φορές φίλοι, γνωστοί ανα τα γύρω χωριά το δικό μας Αλιζώτ - Τσιφλίκι (τώ ^ ^ ^ Α λ λ ο ένα σημαντικό γεγονός στο χωριό γνώστες με ρωτούν, τι επιδιώκετε με τη στήλη ρα Γεροπλάτανος) κι έτσι ένα νέο κεφάλαιο άρχιζε μας είναι πλέον, η τοποθέτηση τηλεφώνου με αυτή; Απαντώ ήρεμα απλά, ότι η εφημερίδα για την ιστορία του τόπου μας. ΚΑΡΤΑ ΟΤΕ το λεγόμενο καρτοτηλέφωνο. Χω μας η στήλη μας, είναι ένα μέσο επικοινωο ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ! Κορτοτηλεφυνο στο χωριό Γύρω οπό τη στήλη μα; Π α ρ α κ α λ ο ύ ν τ α ι οι αναγνώστες της ε φ η μ ε ρ ί δ α ς, όταν α λ λ ά ζ ο υ ν διεύθυνση ν α μας ενημερώνουν εγκαίρως.

8 Η πίτα cou xcopiou Φεβρουαρίου τους. Σ τ ο σπίτι τουπ α ι - Μ έ σ α στην ε υ ρ ύ χ ω ρ η οι χ ω ρ ι α ν ο ί έ κ ο ψ α ν την 8ιού που γι α υ τ ο ύ ς είναι α ί θ ο υ σ α του, π ο υ ήταν Πρωτοχρονιάτικη κάτι ξ ε χ ω ρ ι σ τ ό. Στις 8 πίτα γεμάτη, με την θ α λ π ω ρ ή που Εγκαίνια καταστήματος έδινε το αναμένο τζάκι. Αφού ευλόγησε ο Στη Θεσσαλονίκη επί της Λεωφόρου Βασ. Ολγας εγ νιάστηκε το τέταρτο κατάστημα "Κοτόπουλα ο ΣΤΑΥΡΟΣ" του κοντοχωριανού μας Βασιλικιώτη επιχειρηματία Σταύρου Παπα πάτερ Τηλέμαχος. καλωσόρισε Μας η Διευθύ ντρια στη συνέχεια μας μίλησε ο πρόεδρος. Ολοι μαζί αγαπημένοι ενθουσιασμένοι ανταλλάξαμε ευχές για τον Το νούργιο φλουρί πρόεδρο στε χρόνο. έτυχε του στον ευχόμα πάντα ν α είναι γε ρ ό ς τυχερός ν α έχει όρεξη χρήστου. Τα ά λ λ α τρία λειτουργούν σε κεντρικά σημεία της πό λης μας. Το κατάστημα λειτουργεί σε ιδιόκτητο χώρο επιμελη μένης διακόσμησης με τις σύγχρονες αντιλήψεις προδια γραφές για καταστήματα του είδους. Τη σκυτάλη της παράδοσης ανέλαβε ο γυιός του Αναστά σιος τον οποίον διακρίνουν σύγχρονες ιδέες οργανωτικές αντιλήψεις μετεκπαιδευθείς εις Ιταλίαν Γαλλίαν ειδικά στις γεύσεις " Ο Λ Α Α Π Ο Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο " όπως μαρτυρεί η φω τεινή επιγραφή. Η επιχειρηματική δραστηριότητα του κοντοχωριανού μας κ. Στ. Παπαχρήστου τιμά την επαρχία μας Πωγώνι αποτελεί μια Ηπειρώτικη παρουσία στη λίστα των επιχειρηματιών. Σύσσωμος ο Γεροπλάτανος του εύχεται καλές δουλειές στις επιχειρήσεις του να βρίσκει αποκούμπι κανένας Πωγωνίσιος. Φίλιππος Κ ο ύ γ κ λ η ς κέφι ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί. Ετσι ζ ε σ τ ά φι λικά ευχάριστα πε ράσαμε. Δίνοντας μια μικρή απόδειξη π ω ς ο Γ ε ρ ο π λ ά τ α ν ο ς κ α ι οι Γεροπλατανίτες δραστήριοι είναι κρα τούν την π α ρ ά δ ο σ η ζ ω ντανή. Ευχόμαστε του χ ρ ό ν ο υ ν α κ ό ψ ο υ μ ε την πίτα μ α ς σ α ν κοινότητα. Λόλα Μούκα Λ/Γ0% Μ ##_% V# J f M T f V :.':'" ΘΑΝΑΤΟΙ Στις απεβίωσε στην Κάτω Μ ε ρ ό π η (Φραστανά) ο Μιχάλης Δήμου ετών 5 2 όπου εκηδεύθη. Συλλυπούμεθα βαθύτατα τους οικείους του. Αιωνία η μνήμη του. Στις απεβίωσε στην Κάτω Μ ε ρ ό π η ο Α ν α σ τ ά σ ι ο ς Μ ί ν ο ς ετών 7 9 π ρ ό ε δ ρ ο ς Κ. Μ ε ρόπης. Θ ε ρ μ ά συλλυπητήρια. Αιωνία η μνήμη του. Στις απεβίωσε στα Ιωάννινα κη δεύτηκε εκεί η Ο λ γ α Β. Σίλλη ετών 7 0 σύζυγος του Βασίλη Σίλλη από τον Α γ ι ο Κ ο σ μ ά. Η Ο λ γ α Σίλλη κόρη του Χρήστου Τολιούρη γεννήθηκε μεγάλωσε στο χωριό μας. Α γ ά πησε αγαπήθηκε α π ' όλους ήθελε μια κοι νωνία πιο αγαπητή δ ί κ α ι α. Παντρεύτηκε στον Α γ ι ο Μ η ν ά αγαπούσε το σύζυγο της τα παιδιά της. Συλλυπούμεθα Βαθύτατα το σύζυγο της τα παιδιά της κι όλους τους συγγενείς. Αιωνία η μνήμη της. Στις 2 2 / 1 απεβίωσε ο Ευάγγελος Π α σ χ ά λ η ς ετών 8 8 εκηδεύτηκε στον Α γ ι ο Ν ι κ ό λ α ο του χωριού μας. Συλλυπούμεθα Βαθύτατα, τη σύζυγο του Ο λ γ α, τα παιδιά του, τα εγγόνια του τα δισέγ γονα όλους τους συγγενείς. Αιωνία η μνή μη του. Α π ε β ί ω σ ε στην Α θ ή ν α, ο Στέλιος Μ α λ χ ά ζος, α π ό Κάτω Μ ε ρ ό π η, ετών 3 2. ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Ο Χ ά ρ η ς Δ ά φ λ ο ς η Τζένη Σπύρου Λιάπη απέκτησαν έ ν α χαριτωμένο α γ ο ρ ά κ ι. Ν α τους ζήσει. Ο Τσαλαβούτας Α ν α σ τ ά σ ι ο ς η Μ α ρ ι α λ έ ν α Γκόντα απέκτησαν κοριτσάκι. Ν α τους.' ' : 1... ϊ ζήσει. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τον Α ν δ ρ έ α Ι. Μπελότο γιό της αείμνηστης Παναγιώτας Ταλιούρη (κόρης του Κ λ η Κ ό ντη), που εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε στα προηγούμενα φύλλα η επιτυχία στο Π α νεπιστήμιο Κομοτηνής η εφημερίδα μας τον συγχαίρει του εύχεται καλή π ρ ό ο δ ο. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Ο Δημήτρης Τσάτσος του Μιχαήλ, δικηγό ρος, αρραβωνιάστηκε με τη δεσποινίδα Ευμορφία Χατζηπασχάλη, δικηγόρο. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια κ α λ ά στέφανα. ΔΩΡΕΑ Ο κ. Δημήτριος Φιλίππου Κούγκλης έστει λε μέσω της εφημερίδας δραχμές για την αγιογράφιση στην Εκκλησία της εικόνας του Αγίου Δημητρίου. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο "ΑΓΙΟΣ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ " ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Π. ΣΥΝΔΙΚΑ 4 5 ΤΗΛ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ο Σύλλογος Γεροπλατανιτών Θεσ/νίκης αισθάνεται την υποχρέωση όπως δημο σίως εκφράσει τις ευχαριστίες του εις τον Βιομήχανο αλεύρων κ. Χαράλαμπο Μαλαμάταρη για την οικονομική ενίσχυση με το πο σόν των Ο Αγιος Νικόλαος να του χαρίζει υγεία συνεχή πρόοδο του εργοστασίου του. Ο Πρόεδρος ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΥΓΚΛΗΣ Ο Γεν. Γραμματέας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΤΣΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό τους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φ ί λους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ε ν ι σχύσεις γ ι α την έκδοση της εφημερίδας: Λαζαρίδη Ε υ γ ε ν ί α Παπαβασιλείου Νικόλαος Σπύρου - Γόρα Β α σ ι λ ι κ ή Βακόλας Γεώργιος Κ ά π π η ς Βασίλειος Καραζιώτης Γεώργιος Πρωτόπαπας Γεώργιος Βελογιάννης Μ ι χ ά λ η ς Νούσια Α γ γ ε λ ι κ ή Γ κ ό ντας Κ ω ν / νος Κούγκλης Κ ω ν /νος 1 Τζιοβίλα Γλυκερία Μαλισσόβας Δημήτριος Μαλισσόβας Γεώργιος Καλτσούνη Σοφία Ταλιούρης Χρήστος Βακόλας Δημήτριος Τ ζ ί μ α ς Αντώνιος Τζίμας Παύλος Μεντής Χαρίλαος Οικονόμου Χρήστος Παπαχρήστος Θρασύβουλος Παράσχος Γεώργιος Ανώνυμος Αριθ. αποδειξ. 434 Ρίζος Νεοπτόλεμος Κομπίλας Γρηγόριος Μπουκοβίνας Μ π ά μ π η ς Ταλιούρη Α θ η ν ά του Γεωργίου Τζέγκα-Κυρολίβανου Θεοδώρα Τ ζ έ γ κ α - Πουλιού Σπυριδούλα Κύρκος Παναγιώτης Τσουνάκος Κ ω ν / ν ο ς 600 Κάσσιος Δημήτριος Λ ά π η Ιουλία Κούγκλης Φίλιππος Κέντρος Παναγιώτης του Αθαν. Ράπτης Αχιλλέας Κέντρος Παναγιώτης Κέντρος Η λ ί α ς Λασπατζής Θεόδωρος Σιδηρόπουλος Λάζαρος Βλάχος Δημήτριος Τραβέρσε Π α υ λ ί ν α Ζιαραβίνας Κ ω ν / νος Α γ ι ο υ Δημήτριος Κατσάνου - Α γ ι ο υ Αικατερίνη Κατσάνου - Μπότσαρη Μ α ί ρ η Μουλά Β α σ ι λ ι κ ή Σιμοπούλου Α ν θ ο ύ λ α Κατσάνου Ελένη του Θ ω μ ά Κατσάνος Βασίλειος του Ιωάννη Κάτσάνος Νικόλαος Ταλιούρης Θωμάς Καραζιώτης Δημήτριος Καραζιώτης Διαμαντής Τζόβας Γεώργιος Τσότσος Χριστόφορος Αλαφοδήμος Βασίλειος Τους ευχαριστούμε θερμά. Ολες οι οικονομικές ενισχύσεις εκτός της αποδεί ξεως θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα αναλυτικά. Για όσους δεν θέλουν να δημοσιευτεί το όνομα τους θα γράφεται η λέξη ανώνυμος δίπλα ο αύξων αριθμός της απόδειξης για πλήρη διαφάνεια Η διεύθυνση του υπευθύνου των οικονομικών εί ναι γραμμένη στη δεύτερη σελίδα στην ταυτότητα της εφημερίδας. Η διεύθυνση του ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι : Κούγκλης Φίλιππος: Π. Σινδίκα 45 - τηλ.: Η διεύθυνση του ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λιάπης Ανδρέας: Παπαδιαμάντη 39 Τ.Κ Νέα Φιλαδέλφεια τηλ.: ΑΙΕΥΚΡΙΝΙΧΗ Τα ονόματα τον οικονομικών ενισχύσεων μπαίνουν Βάσει τον αριθμό της αποδείξεως με την σειρά που φτάνουν στην εφημερίδα κ α ι τούτο για τον καλύτερο έλεγχο την πληρέ στερη διαφάνεια. Ο οικονομικός υπεύθυνος Β. Μ Ο Υ Κ Α Σ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Christmas collection 2015

Christmas collection 2015 Χριστούγεννα 2015 Christmas collection 2015 Tailor made gifts Χριστούγεννα σημαίνουν γιορτές, μυρωδιές, μουσική, πολύχρωμα λαμπιόνια, στολίδια, δώρα, οικογενειακές στιγμές και πάνω από όλα χαρούμενη διάθεση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Σκρουτζ, κυρίες του Φιλανθρωπικού Σωματείου, παιδιά που λένε τα κάλαντα, οι συγγενείς του Εμπενίζερ Σκρουτζ, το πνεύμα των προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1)

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1862 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1873 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1876 ΒΥΣΝΑ ΑΝΝΑ 1784 ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2028 ΝΤΟΒΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 1724 ΟΥΛ ΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2067 ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Χάριν. οσελότος. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Λόγου Χάριν. οσελότος. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ναταλία Ναταλία Ταμιωλάκη Ταμιωλάκη Λόγου Χάριν ΕΚ ΟΣΕΙΣ οσελότος ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος Τιτλος Λόγου χάριν Συγγραφέας Ναταλία Ταμιωλάκη Σειρα Ποίηση [2358]0312/03 Copyright 2011 Ναταλία Ταμιωλάκη Πρώτη Εκδοση

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014 Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014 Σε μια σεμνή αλλά ζεστή εκδήλωση, το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου 2014 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Ορχομενού βράβευσε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά σε Ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

mitata.gr Αναμνήσεις ενός χωριού

mitata.gr Αναμνήσεις ενός χωριού Αναμνήσεις ενός χωριού Αναμνήσεις ενός χωριού Με αυτό το ημερολόγιο το χωριό και ο σύλλογος στέλνουν τις ευχές σε όλα τα μέλη και τους φίλους. Είναι οι Αναμνήσεις ενός Χωριού όπως τις κατέγραψαν κάποτε

Διαβάστε περισσότερα

Βράβευσαν, γλέντησαν και χόρεψαν!

Βράβευσαν, γλέντησαν και χόρεψαν! Βράβευσαν, γλέντησαν και χόρεψαν! -Τα µέλη και οι φίλοι της Φ.Α.Τ.Α. στη διάρκεια της ετήσιας χοροεσπερίδας του συλλόγου - ιοργανώθηκε το βράδυ του περασµένου Σαββάτου στο κέντρο «Υδροχόος», όπου βραβεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Εργασία από τα παιδιά της Στ 1 2014-2015 Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που θα γίνουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο Δηλώνουμε ότι είμαστε πλούσιοι από αγάπη των μικρών παιδιών, εθελοντών και συγχωριανών μας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα