wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά"

Transcript

1 wmwmm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πλέ ον, ότι ο ι συνενώσεις των κοινοτήτων έγι ναν Νόμος του Κ ρ ά τους ότι από τη χρονιά 1999 το χω ριό μας θα υπάγεται στο Ν Ε Ο Δ Η Μ Ο Κ Α Λ ΠΑΚΙΟΥ δηλαδή: Δ Η ΜΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ. Ετσι, ακούμε συ χνά, μεταξύ φίλων ότι το χωριό μας τ' άλλα χωριά θα χα θούν, ότι θα σβήσουν κ.λ.π. Ο λ α αυτά νομί ζουμε ότι είναι υπερ βολές. Η πολιτεία προσδο κά από τους νέους Δήμους να είναι βιώ σιμοι, ότι ο ι πολί τες θα εξυπηρετού νται καλύτερα, όπως γράφουμε σ' άλ λη σελίδα, κ ι ότι ο ι νέοι Δήμοι θα πλαι σιωθούν θα στε λεχωθούν από νέους επιστήμονες για την καλύτερη εξυπηρέτη ση όλων μας κι ακό μη ο πάρεδρος μαζί με τους δυο συμβού λους του θα φροντί ζει για τα τοπικά ζη τήματα του χωρίου, όπως φωτισμό Η ιστορία του Μ' έναν ιδιαίτερο ενθου σιασμό, με πλήρη συμμέτο χη έγινε κ ι εφέτος, με πα τροπαράδοτο τρόπο, το κό ψιμο της πίτας των ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ, που διαμένουν στα Ιωάννινα, στην ωραία αίθουσα, του Πολιτιστικού Συλλόγου της Ε Ν Ω Σ Η Σ ΖΑΓΟΡΙΣΙΩΝ στην οδό Χρηστοβασίλη, στις 25 του Γενάρη. Ολοι οι Γεροπλατανίτες που μένουν στα Ιωάννινα, πρόθυμοι, χαρούμενοι γελαστοί ήρθαν σ' αυτή τη χωριανική σύναξη, παιδιά, νύφες, γαμπροί γνωστοί, φίλοι συγγενείς, γίνα με ένα σώμα κεραστήκαμε, αστειευτήκαμε, χορέψαμε, γλεντήσαμε σαν τα παλιά τα χρόνια. Ιδιαίτερα πρέπει να ευ χαριστήσουμε όλους όσους fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Ηπειρωτική* Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά Σελίδα 5 ύδρευση, καθαριότη τα κ.λ.π. Τουλάχιστον τα πράγματα μέχρι στιγμής έτσι παρου σιάζονται. Αλλοι πάλι λένε: τι τα θες τα γυρεύ εις, τα ήθη έθιμα, οι παραδόσεις η επι κοινωνία κ.α. πάνε αυτά, νέα πράγματα νέες συνήθειες μπαίνουν τώρα στη ζωή μας. Ο λ α αυτά είναι παρελθόν. Ωστόσο η δυνατότη τα καλλιέργειας επι κοινωνίας επα φής, τα κοινά ακού σματα, τα κοινά τρα γούδια, οι παραδό σεις μας τα ήθη έθιμα μας, οι κοινές συνήθειες μας ο ι κοι νές παρέες μας, τα κοινά χούγια μας, δεν πρέπει να χαθούν. Δεν πρέπει ν' απομο νωθούμε: Ο λ α αυτά πρέπει να ενδυναμωθουν να διατηρη θούν. Αυτά είναι το μέλλον. Φ ί λ ο ι χωριανοί αναγνώστες, μέσα α π ' τις ενώσεις μας, τις συντροφιές μας από τους Συλλό γους μας προάγεται η επικοινωνία, η καλ λιέργεια της ψυχής του πνεύματος, ο πολιτισμός, η ταυτό τητα μας κι ο άνθρω πος βγαίνει από την απομόνωση, τη μονα ξιά τη νοθρότητα πορεύεται με θάρρος με αισιοδο ξία προς τη ζωή που με τα χίλια βάσανα πάλι γλυκιά είν' η έρ μη που λέει ο ποιητής. Το κόψιμο της πίτας ήρθαν από το χωριό. Τον αντιπρόεδρο της κοινότη τας τον κ. Σ. Λιάπη οικογε νειακώς, την κ. Ευτυχία Κ. Ταλιούρη, την πρεσβυτέρα του χωριού μας παπαδιά κ. Λουκία Μάντζιου, τους φί λους της κοινότητας κ. Σω κράτη Μπαλάφα προϊστά μενο του ΟΤΕ Ιωαννίνων τον κ. Κολόκα επιχει ρηματία. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Ευχαριστού με τον συνταξιούχο ιερέα παπα - πρεσβύτερο Χ. Μά ταια που ευλόγησε την πί τα για τις ωραίες συμ βουλές κι ευχές που μας εί πε, αλλά για τον χορό τα τραγούδια του κυρίως με το παλιό τραγού δι της αλφαβήτου της "ΑΓΑΠΗΣ" που λέμε Α = άλφα μου μεγάλη Β = βάλε Συνέχεια στην 3η σελίδα Από την κοπή της πίτας των Γεροτιλατανιτών στα Γιάννινα.

2 Η ισιορία toy fluguviou μέσο από ία αρχαιολογικά ευρήματα Μέχρι το 1979 η ιστορία του Πωγωνίου ήταν ίδια με την ιστορία της υπόλοιπης Ηπείρου. Α π ό το 1979, όμως, το Πωγώνι απόχτησε τη δική του αρχαιολογική ταυτότητα. Και αυτό γιατί το 1979 η αρχαιολογική σκα πάνη του αρχαιολόγου Ηλία Ανδρέου έφερε στο φως αρχαιολογικά ευρήματα με γάλης σπουδαιότητας. Συγκεκριμένα στο τμήμα που περιλαμβάνεται στο χώ ρο που περικλείεται από τα βουνά: Νεμέρτσικα, Μπόζοβο Κουτσόκρανο απο καλύφθηκαν ευρήματα από ανασκαφές νεκροταφείου τύμβων οικισμών. Στις βόρειες πλαγιές του βου νού Κουτσόκρανο ειδι κότερα στις κοινοτικές εκτάσεις των χωριών Μερό πη Παλαιόπυργος έχουν αποκαλυφθεί τρείς τύμβοι με πολυάριθμους τάφους ένας οικισμός με αρκε τά κτίρια έχουν προσ διοριστεί άλλοι τύμβοι οικισμοί σε συνεχόμενη αναλυτικότερα έκταση τριών χιλιομέτρων ακτί νας πεντακοσίων μέτρων. Από τα ευρήματα στους τάφους τους οικισμούς (σκελετοί, αγγεία, εργαλεία κοσμήματα) συμπεραί νεται ότι στην περιοχή αυτή ζούσαν άνθρωποι από τους προϊστορικούς χρόνους ( π.χ.) ως τους πρώ τους χριστιανικούς αιώνες, ΣΕΛΙΔΑ 2 ΣΥΜΠΟΛΚλΤΓΣΤΤΤΣ Μ Ε Τ Ο Ν ΔΑΒΑΚΗ Στ' αλήθεια!!! Ημουν τυχερός κ ι είμαι ακόμη ζωντανός πληγωμένος κ α ι σηκωτός βρέθηκα!!! Σ τ α μετόπισθεν βοηθητικός. Χ έ ρ ι α συναδέλφων με σήκωσαν κ ι απ' τη Β Ι Γ Λ Α μ' απαγκυστοωσαν στους γιατρούς με παράδωσαν κ ι έτσι τη ζωή μου σωσαν. Πέρασαν όμως τόσα χρόνια με βροχές κ α ι παγωμένα χιόνια κ ι όμως το αίμα... αιωνία μένει ζυμωμένο με το χώμα. Σ ε κείνον το Λ Ο Χ Α Γ Ό η πατρίδα κ α ι γω χρωστώ τη λεφτεριά της αγαπώ έστω!!! Κ α ι στα εβδομήντα οκτώ. Στους Α Ν Τ Ι Π Ο Δ Ε Σ υπάρχουν κ ι άλλοι στην ηλικία πιο μεγάλοι που πολέμησαν με το Δ Α Β Α Κ Η Β Ι Γ Λ Α - Π Ι Ν Δ Ο Σ πλάι - πλάι. που χρησιμοποιούσαν τους οικισμούς τους τάφους αυτούς, αποτελούσαν μια μεγάλη γεωργοκτηνοτροφική κοινότητα είχαν επι κοινωνίες όμοιες εκφάν σεις ζωής με τους κατοίκους των άλλων περιοχών της Ηπείρου της άλλης Ελ λάδας. Γι αυτό το λόγο η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαν νίνων έχει κηρύξει την κοι λάδα του ευρύτερου τμήμα τος, που ανήκει στις εκτά- "» ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝ1ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ Γ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ. (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Α Π Ο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑ8ΗΣ - ΥΛΗΣ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. Π Α Ν Ο Υ Σ Η 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ Κ Α Σ Τ Ρ Ι Σ Ο Π Λ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) (0651)26645 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα uav Snpaatevavtai ά άια &εν επιστρέφονται. Οι εννηό\ραφκ% owvepyaoie*; εκφράζουν %ις αηώψεις εκείνων παν υπογράψουν. ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" ΠΑ. Αρχιεπ. Σιιυρί&ωνος 8 Τ»».: FAX: ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ σεις των κοινοτήτων Σταυροσκιαδίου, Δρυμάδων, Μερόπης, Παλαιοπύργου, Κάτω Μερόπη Λαχανοκάστρου (Ωραιοκάστρου), ως περιοχή ειδικού αρχαιο λογικού ενδιαφέροντος. Από τα ευρήματα της αρ χαιολογίας τα στοιχεία της ζωής των κατοίκων του Πωγωνίου στους μετέπειτα ιστορικούς πλέον χρόνους προκύπτει ότι στην επαρχία αυτή ζούσαν, από τον 5ο αι ώνα μέχρι τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, από τα γνωστά Ηπειρωτικά ελ ληνικά φύλα, οι Μολοσσοί, οι Χάονες, οι Ατιντάνες οι Ορέστες. Ο ι ειδικοί υπο στηρίζουν ότι το Πωγώνι, στους αρχαίους χρόνους, είχε δύο τμήματα, το βόρειο το νότιο. Το βόρειο εκτείνονταν με ταξύ του Αώου ποταμού του βουνού Νεμέρτσικα ονομάζονταν Τριφυλία, για τί σ' αυτό κατοικούσαν τρία Ηπειρωτικά φύλα (τρείς φυ λές). Ο ι Μολοσσοί, οι Ατιντάνες οι Ορέστες. Το νότιο τμήμα εκτείνονταν με ταξύ των βουνών: Νεμέρτσι κα, ΜπόζοΒο, Μουργκάνα Κασσιδιάρης. Σ' αυτό κατοικούσαν Χάονες, Ατιντάνες κυρίως Μολοσ σοί ονομάζονταν τότε Μηλωτίδα (ίσως από το έν δυμα των κατοίκων, τη μηλιότα = τα λαγάνι, κάπα, αλ λά ίσως από το όνομα Συνέχεια στην 3η σελίδα Αρετήσειοι - Ι Έ Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ι Ω Τ Ε Σ στους Η Ρ Ω Ε Σ - αξ/κοΰς κ α ι στρατιώτες Δ Ε Η Σ Ε Ι Σ υψώστε στους απώντες να μαθαίνουν ο ι παρώντες. ΚΩΝ. ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ SYDNEY ΟΤ ETTONOVAFS: TVTQY Μ έ σ α στα φυλλοκάρδια μου στα μύχια της ΐμυχής μου τρεις περδικούλες κάθονται γλυκιές μου περδικούλες. Κλώνους μοσχοβολούν σαν ζωτικά λουλούδια τη νιότη τους μου τραγουδούν μονάκριβ' αγγελούδια. Τ ο είναι μου γεμίζουν αγάπη ελπίδα μια μέρα πως θ α γίνουνε χρήσιμες γ ι α την πατρίδα. Ν α δώσουν κάμποσα παιδιά στην ένδοξη Ελλάδα ν α γίνουν μεσ' τον τόπο τους μια φωτεινή λαμπάδα. Νάχουν αγάπη γύρω τους κ α ι σεβασμό μεγάλο ν α τους φοβούνται ο ι εχθροί μέσα σε κάποιο σάλο. Ευχές τους δίνει ο παππούς μέσ' από την καρδιά του γλυκούς ν α δώσουνε καρπούς μέσα στη φαμελιά του. Παναγιώτης Κύρκος Βασιλικό Ιωαννίνων

3 Ανοικτή επιοτοϋή Αγαπητοί χωριανοί μέλη της Συντακτικής Επιτρο πής της εφημερίδας. Μ ε την συμπλήρωση μιας 4ετίας από της εκδόσεως της " Φ Ω Ν Η Σ ΤΟΥ ΓΕΡΟ Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ " δεχθείτε τα θερμά μου συγχαρητή ρια για την συνεχή απρόσκοπτο έκδοση της. Δεν φαντάζεσθε με πόση λαχτάρα περιμένουμε την αποστολή της την οποία ξεφυλίζουμε ευλαβικά να διαβάσουμε ότι μπορεί να μας μεταφέρει έστω κ α ι νοερά κοντά σας, κοντά σε συγγενείς φίλους σκορπισμένους στα πέρα τα της γης. Ν α είστε περή φανοι για τις υπηρεσίες που προσφέρετε με την έκ δοση της γιατί εμείς ο ι ξενητεμένοι νοιώθουμε δι πλά υπερήφανοι όταν φί λοι κοντοχωριανοί επώνυ μοι ανώνυμοι μας συγχαίρουν για το κατόρ θωμα σας γιατί περί αυτού πρόκειται. Η εφημερίδα μας ας γί νει ο Αντί - Καποδίστριας του χωριού κ α ι όλης της επαρχίας μας, ας γίνει ο κρίκος σύνδεσης με τους ξενητεμένους εναπομείναντας στα χωριά μας τέλος ας μείνει ως ο τε λευταίος φωτεινός φάρος Π οδηγώντας μας σε ασφα λές λιμάνι που δεν είναι άλλο από τα αγαπημένα μας χωριά. Και αν για κά ποιο ακούσιο συντακτικό λάθος δέχεσθε κανένα άστοχο βόλι εσείς να συνε χίζεται με περισσότερο κουράγιο δύναμη το γράψιμο ανεπηρέαστα διότι όλοι γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας δεν εκδίδε ται από επιχειρηματία εκ δότη ούτε συντάσσεται από επαγγελματίες δημο σιογράφους. Καλό εξαίρετο θα ήταν να μιμη θούν άλλοι στο γράψι μο ποικίλων θεμάτων όπως τον Σεβάσμιο Παπα - Μά ταια τον εξαίρετο Αθ. Δέμο τον Γεωρ. Μούκα, Ηλ. Ιωάννου, Παν. Κύρκο, Λιάπη Ανδρέα πολ λούς άλλους οι οποίοι με το μελάνι τους διανθίζουν τις στήλες της εφημερίδας μας. Ας μου επιτραπεί εδώ μια παρένθεση. Το 1894 έλαμψε στο Ελληνικό στε ρέωμα το άστρο της δημο σιογραφικής δεινότητας του χωριανού μας Γεωρ γίου Γάγαρη με την έκδο ση της εφημερίδος "Η ΦΩ Ν Η ΤΗΣ Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ ". Συγ^ιακή σύμπτωση έμελ λε μετά από μια ΙΟΟετία Ξ Ε Ν Ω Ν Α Ρ Α ΜΑ λες ήταν σημαδιακό το 1994 να λάμψει ένας γαλα ξίας από φωτεινούς Γεροπλατανίτες ως διάδοχοι του Γεωρ. Γάγαρη με την έκδοση της " Φ Ω Ν Η Σ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑ ΝΟΥ". Ο Σύλλογος Γεροπλατανιτών Θεσ/κης συγχαίρει την Συν/κή Επιτροπή της εφημερίδος εις δε τον πρω τεργάτη κ α ι πρωτοστάτη Σωκράτη Οικονόμου για τις υπηρεσίες που προσφέ ρει ανιδιοτελώς με τον ζή λο που τον διακατέχει θερ μά συγχαρητήρια. Φίλιππος Κούγκλης ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΒΗΤΠΗ ΑΠΟ TD ΔΗΜΟ IDAHHITDH Ο Δήμος Ιωαννιτών την Κυριακή 2 5 Ιανουα ρίου β ρ ά β ε υ σ ε τους αριστούχους μαθητές των Γυμνασίων Λυ κείων της πόλεως Ιωαν νίνων σε μια σεμνή τε λετή που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών. Μ ε ταξύ των αριστούχων μαθητών ήταν τα Γεροπλατανιτόπουλα Ν ι κ ό λ α ο ς Β. Μ ο ύ κ α ς Α γ γ ε λ ο ς Κ. Κατσάνος. Θ ε ρ μ ά συγχαρητή ρια, καλή π ρ ό ο δ ο πάντα πρώτοι. ΣΕΛΙΔΑ 3 Η κοπή uis niios των Γεροπλοτονιτών Ιωαννίνων Συνέχεια and την 1η σελίδα με το νου σου κ.λ.π. Ακόμη ευχαριστούμε τις κυρίες του χωριού μας που προσέ φεραν εντελώς δωρεάν πωγωνήσιες πίτες αιδέσματα πικάντικα, σ' έναν πλούσιο μπουφέ που όλοι ευχαριστηθήκαμε. Το φλουρί έπεσε στον μικρό ΗΛΙΑ ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ εγγο νό του φίλου συνεργά τη της εφημερίδας Ηλία Ιωάννου που είναι στην Γερμανία. Μεγάλη χαρά ευχαρίστηση. Ο πρόεδρος της κοινότη τας Αθανάσιος Οικονόμου, σε σύντομη προσλαλιά του ευχαρίστησε τους πάντες ο υπεύθυνος της σύ νταξης της εφημερίδας μας κ. Σωκράτης Οικονόμου, τόνισε ιδιαίτερα τη σημα σία αυτών των γιορτών, για τη συνέχιση της ζωής του χωριού μας της διατήρησης των πατροπα ράδοτων ηθών εθίμων. Ο ακούραστος Λάκης Μούκας, κανόνισε τα πά ντα, ώστε όλοι να ευχαρι στηθούν να διασκεδά σουν. Μετά το κόψιμο της πί τας, με κεράσματα, γλυκά πίτες ρακί, γλεντή σαμε, όλοι μαζί σ' ένα τρι κούβερτο γλέντι αγκαλια σμένοι όλοι μαζί. Περαστι κός άκουσα να λένε: Μπρά βο στους "ΓΈΡΟΠΛΑΤΑ ΝΙΤΕΣ" "έχουν ζωή - κ ί νηση. Ξέρουν να γλεντά νε". Ευχάριστες στιγμές. Χρόνια πολλά. Χαρούμενο το 1998 με υγεία χαρά του χρόνου. Σ. Η ιστορία του Πυ^υνιου μέσο QUO τα αρχαιολογικά ευρήματα Συνέχεια από την 1 η σελίδα των κατοίκων: Μολοσσοί της χώρας τους Μολοττίδα, η οποία με μεταβολή φωνηέντων έγινε Μηλωτίδα). Οι κάτοικοι της Τριφυλίας της Μηλωτίδας συμμε τείχαν στους αγώνες τα παθήματα των Ηπειρωτικών φύλων με την υποτέλεια τους στους Μακεδόνες, με τις εκστρατείες του Πύρρου ( π.χ.), με την εγκα τάσταση της δημοκρατίας (Κοινό των Ηπειρωτών, 234 π.χ.), με τη Ρωμαϊκή κατάκτη ση με τα κέντρα της Πα λαιάς της Νέας Ηπεί ρου, τη Νικόπολη το Δυρράχιο (300 π.χ. έως 394 μ.χ.). Και λέγοντας Πωγώνι εν νοούμε τον ευρύτερο χώρο που αρχίζει από την περιοχή που βρίσκονται σήμερα τα εφτά υπόδουλα στην Α λ β α νία χωριά φθάνει στο Γεροπλάτανο ακόμη πιο πέρα μέχρι τα Ανω Ρεβένια. Ασχετα αν η διοικητική εξυ πηρέτηση κάνει αυθαίρετες κατατάξεις των χωριών... Για τη βυζαντινή περίοδο μετά θα ιδούμε μερικά πράγματα στο επόμενο φύλ λο. Αθανάσιος Δεμος ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ Α Ο Μ Α Τ Ι Α ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ» 2ΕΝΩΝΑΣΑ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «ΨΗΣΤΑΡΙΑ mmnyioz L*UW ΕΙΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ! ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΟΥΚΑΣ ΤΗΛ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Στην πανέμορφη Τορώνη της Χαλικιδικής σας περι μένει η καταγάλανη καθαρή θάλλασσα, ο λαμπε ρός ήλιος, το ωραίο κλίμα το φιλικό περιβάλλον. Ολα αυτά θα τα απολαύ σετε κατά την διαμονή σας στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΝΔΡΑ. Το κάθε δωμάτιο δια θέτει δικό του μπάνιο, εξο πλισμένη κουζίνα μπαλκόνι. ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1998 ΣΕΛΙΔΑ 4 ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠ 1 Τ Ο Χ Ο Ρ Ι Ο Μ Α Σ Ο ΛΑΚΚΟΜΑΧΑΛΑΣ Μια ανθρώπινη υποχρέωση, μ' έφερε καταχεί μωνα στο χωριό. Ηταν ν' αποχαιρετίσουμε μια για πάντα, το γέρο, μπάρμπα Βαγγέλη Πασχάλη που'φυγε για πάντα α π ' αυτή τη ζωή. Το κλίμα βα ρύ, που με τα Πωγωνήσια μοιρολόγια του θανά του, γινόταν ακόμη βαρύτερο. Δεν άντεξα, βγήκα έξω στη βεράντα. Είχα χρόνια να βρεθώ, στην άλ λοτε χαγιάτα του Πασχάλη. Κοιτάζω δεξιά, αρι στερά ως πέρα, ερημιά κάτι σαν σύγκρουο με δια πέρασε. Ο λ α τα σπίτια του λακκομαχαλά μας, που άλλοτε έσφυζαν από ζωή κίνηση θόρυβο - έρημα - κλειστά, μανταλωμένα. Κλειστό του Λέτσιου τα δύο του Κούτα, κλεισμένο της γιαγιά - Κονόμος, λιθοσωριό του μπάρμπα Ανδρέα, γκρεμισμένο της γιαγιά - Μ α ρίας Θοδωρή, κλειστό του Γ. Τζέρμπου, της Θ. Γόραινας, κλειστά τα Λιαπάτικα του Κ. Κούγκλη, πε σμένο χαλασμένο του Χ. Κούγκλη, έρημο του Μήτσιο Κονόμου, χαλάσματα τα Παπαχρηστάτικα, ανάκατη λιθοσωριά του Νίτσιου, κλεισμένα τα Γκοτέϊκα, του Λυκουμάνη της Γάλως Ψαράκη. Πε σμένο κατεστραμένη λιθοσωριά του Γκιολέκα (Γορίτσα). Κλεισμένα ακόμη τα: Π. Ιωάννου, της Λούκενας, της Δ. Ρούση, Αν. Ιωάννου Γ. Δήμου, Ε. Γκίκα Δ. Ρούση Μ. Γόρα. Μ ' έπιασε κρύος ιδρώ τας, μελαγχόλησα λυπήθηκα ακόμη πιο πολύ. Σωστό ψυχοπλάκωμα, που μαζί με τη νεκρώσιμη ακολουθία έκανε πιο Βαριά τα βήματα μου τους συλλογισμούς μου. με τα λιθάρια, με το χώμα, με τις νοσταλγικές αναμνήσεις του λατρεμένου μας χωριού. Α ρ α ξ α για μια στιγμή κι άθελα μου έφερα στη μνήμη μου τα παλιά. Ναι θυμάμαι πολύ καλά, τον παλιό γνώριμο κόσμο του χωριού μου. Τα σπίτια τα πετρόχτιστα σφιχταγκαλιασμέ να που απλώνονταν αμφιθεατρικά στο λακκομα χαλά, ριγμένα χτισμένα άτακτα, γυρισμένα τα μισά στο προσήλιο τ' άλλα στ' απόσκια, που τις ασυννέφιαστες μέρες τις ξάστερες βρα διές, ολημερίς ολονυχτίς λούζονταν στο χρυ σαφένιο ήλιο στ' ασήμι του φεγγαριού, μου ντά α π ' το κάψιμο του ήλιου της νοτιάς τη μαυρίλα, αλλά όλα τότε γεμάτα χαρούμενα, γελα στά τώρα, κλεισμένα έρημα, σωριασμένα σε χαλάσματα από τους οβορούς, λιθοσωριές α π ' την έχθρα του χρόνου ορθά σαν στιλωμένοι πυργίσκοι λίγα που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Τον πίνακα αυτόν τον αποσυμπλήρωνε η ακολουθία των χωριανών που έστριβε προς τον Αγιο Νικόλαο οι στιγμές γινόταν ακόμη πιο βαριές πένθιμες... Για να συνέλθω α π ' αυτή την κατάσταση ξαναμονολόγησα λέγοντας. Χειμώνας είναι θ α περά σει. Την άνοιξη το καλοκαίρι ίσως νάναι καλύ τερα. Ισως οι "ταξιδιώτες" αχ αυτή η λέξη, απο φασίσουν να περάσουν λίγες μέρες στο χωριό μας. Σε μια ατμόσφαιρα καθαρή, χωρίς καυσαέ ρια, σε φιλικό κι ανθρώπινο περιβάλλον, παρέα με τις παλιές αξέχαστες αναμνήσεις, σ' έναν ου Μονολόγησα κι αναλογίστηκα, τα παλιά τα ξε ρανό γαλανό, λαγαρό, φωτεινό απ' τη λαμπράδα χασμένα χρόνια, τότε που δεκάχρονο παιδόπουλο, έπαιζα ξέγνοιστο με τους φίλους μου, στο του ήλιου, που θ α κατεβαίνει σιγά - σιγά, πέρα μέ λακκομαχαλά χαλούσε ο κόσμος α π ' τις φω χρι την Παιγνίδα το Βησσανιώτικο θ α στέλνει τις ακτίνες του ως τις Κουγκλάτικες σκε νές τα χουγιατά, που αργότερα πήραμε το δρόμο της έρμης στράτας της ξενιτιάς, που πές στις φυλλωσιές των δέντρων του Μαρίνου ξεκουράζοντας τους κουρασμένους στρατοκό τώρα ακόμη οδεύουμε, ενώ είμαστε δεμένοι, μ' πους αυτής της δύσκολης ζωής. ένα κόσμο παλιό ξεχασμένο, που'ταν γεμάτος Αυτά είπα ξαλάφρωσα. απλότητα χάρη, μ' έναν τόπο πολυαγαπημένο ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ που μας γέννησε μας ανάστησε. Ναι δεμένοι ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πλήρης σορό ηλεκτρικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΩΛΗΣΗ Α Υ Γ Ω Ν Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ.: V / ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΒΑΚΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: Μπαταρίες, Οργανα, Φανάρια, Μίζες, Δυναμοί ΜΙΧΑΗΛ Α. ΜΑΡΚΟΥ Γκραμπάλας 1 Αγίας Μαρίνης τηλ Ιωάννινα ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ.: Οικία: Φιλελλήνων 26 τηλ.: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΜΟΡΦΙΛ ΧΛΝΤΖΗΠΛΣΧΛΛΗ ΑΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα -Κάρβουνα Ηπείρου ΤΗΛ.: Κινητό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: Ο ΜΑΖΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ.: FAX ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΙΕΝΩΝΑΣ Α' ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ - ΤΑΒΕΡΝΑ "ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ" ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ.: (0657) ΕΜΠΟΡΙΑ Π Ο Τ Ω Ν - Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν ΓΚΙΚΑΣ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια εκδηλώσεις Θ Ε Ο Δ. Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ 12 ΤΗΛ.: ειδικές τιμές. ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο Ι Α Σ ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Σ KEY HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΥΙΌΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ , , , ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5 Συσκεφη της Ηπειρωτικής Δημογεροντίας θεσσαλονίκης Το θέμα που απασχόλη σε την Ηπειρωτική Δημογεροντία της Θεσ/νίκης στις 8 Δεκεμβρίου 1997 ήταν η ανέγερση του Πνευματικού Κέντρου της ΗΕΘ πολλαπλών χρήσε ων. Η πρόταση του Δ Σ της Η Ε Θ να προσφέρει η κά θε αδελφότητα το ποσό των δρχ. βρήκε σύμφωνους τους εκπροσώ πους, οι οποίοι υποσχέθη καν να συζητήσουν το θέ μα στα Δ.Σ. να λάβουν τη σχετική απόφαση. Την πρόταση υιοθέτησαν ο ι πρόεδροι των Σωματείων. Ηδη ο Σύλλογος Γεροπλατανιτών ο Αγιος Νικόλαος έχει καταθέσει τις πρώτες δρχ. ο πρόε δρος του Κ. Κσύγκλης προ έτρεψε κ α ι τα υπόλοιπα Σωματεία να κινητοποιή σουν τα μέλη της να έρ θουν αρωγοί στο μεγαλό πνοο έργο της Ηπειρωτι κής παροικίας της Θεσ/ νίκης. Ο κ. Τσώλης γεν. Κύριε Διευθυντά, Στο φύλλο 17 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1997), δημο σιεύτηκε μια ανακοίνωση στην οποία το Κοινοτικό Συμ βούλιο καλεί τους χωριανούς να υποδείξουν τρόπους για την καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων από την πώ ληση του οικοπέδου του αείμνηστου Γεωργίου Κ. Γάγαρη. Επειδή πιστεύω πως ο Γεροπλάτανος είναι ένας τόπος που μπορεί να προσφέρει ξεκούραση, ηρεμία φιλοξε νία, προτείνω τα χρήματα να διατεθούν για την αποπερά τωση του Κοινοτικού Ξενώνα. Μ ε τον τρόπο αυτό θ α βοηθήσουμε το χωριό μας να γίνει γνωστό να το αγαπήσουν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα οι οποίοι θ α μπορούν πλέον να το επισκεφθούν να μείνουν σ' αυτό μερικές μέρες. (Προσφορά εκ μέρους μου 10 ημέρες προσωπική ερ γασία για βαφές). Ευχαριστώ για τη φιλοξενία Σιδηρόπουλος Λάζαρος Ταμίας του Συλλόγου Γεροπλατανιτών Θεσσαλονίκης Συγχαίρουμε τον αγαπητό Λάζαρο για το ενδιαφέρον του προς το χωριό. Αλλά αυτό που μας γράφει δεν είναι δυνατόν να γίνει. Γιατί η απόφαση που πάρθηκε για να πουληθεί το οικόπεδο του ευεργέτη Γάγγαρη, ήταν απο κλειστικά για την αγορά ακινήτου. Ο Ιενώνας θα γίνει με άλλα χρήματα. Για την προσφορά του τον ευχαριστούμε τον περιμένουμε στο Γεροπλάτανο. Οταν θα έρθει ο ρός. Κ.Σ. Γεροπλατάνου ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΙΕΝΩΝΑΣ "ΛΙΘΟΣ" ΑΙΑΟΦΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Για κράτησε» δέσεων: Τηλ. (0653) FAX: (0651) γραμματέας της Αδελφό τητας Παλαιοπυργιτών δή λωσε στα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας του να δώ σουν τα έσοδα του ετήσιου χορού τους. Η ΗΕΘ πρώτη θα διαθέσει τα έσοδα του χορού της (24/1/1998) για το σκοπό αυτό. Στη σύσκεψη έλαβαν μέ ρος: ο πρόεδρος του Συλ λόγου Φουρκιχοτών Κονίτσης κ. Μενέλαος Τόντης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γεροπλατανιτών " Ο Αγιος Νικόλαος" κ. Φίλιππος Κούγκλης, ο γεν. γραμμα τέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτινών Θεσ σαλονίκης κ. Λάμπρος Τσακτσήρας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Απα νταχού Ρονψιωτών κ. Ν ί κος Λάσιος, ο πρόεδρος ο γεν. γραμματέας της Αδελφότητας των Παλαιο πυργιτών Πωγωνίου κ. Χρήστος Ζαραβίνας κ α ι Γιώργος Τσώλης, ο εκπρό σωπος της Αδελφότητας των Απανταχού Πωγωνισκίων κ. Αντώνης Νικόπουλος, ο εκπρόσωπος της Αδελφότητας Κάτω Μεροπαίων Πωγωνίου κ. Ευάγ γελος Νικολόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Αδελφό τητας Ωραιοκαστριτών πρώην Λαχανοκαστριτών Πωγωνίου κ α ι εκπρόσω πος της υπό ίδρυση Ενω σης Πωγωνησίων Μακε δονίας - Θράκης κ. Βασί λης Γκέλης κ α ι από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ηπειρωτικής Εστίας ο πρόεδρος κ. Βασίλης Κου κιάς, ο αντιπρόεδρος κ. Χρήστος Μάντης, η έφο ρος ψυχαγωγίας κ. Ματούλα Παλασοπούλου, η έφο ρος νεολαίας κ. Χριστίνα Βαδίλη, το μέλος της Εξε λεγκτικής Επιτροπής κ. Μαρία Μπότσαρη η ει δική γραμματέας πρακτικογράφος κ. Αθηνά Τοτοκώτση. (f ΣΕΛΙΔΑ 5 = = = = " ' Η Jtita του Συλλόγου Γεροπλατανιτών Θεσσαλονίκης Ο Σύλλογος μας όπως κάθε χρόνο έτσι φέτος έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίττα στην αίθουσα δε ξιώσεων της Ηπειρωτικής Εστίας. Η αίθουσα γέμισε από χωριανούς φίλους με έντονο πανηγυρικό χαρακτήρα. Η παρουσία του προέδρου της γεννέτειρας Αθανα σίου Οικονόμου του αντιπροσώπου της εφημερί δος μας Βασιλείου Μούκα ήταν κάτι το ξεχωριστό εύγε τους, δεν τους πτόησαν ούτε η κακορία αλλά ούτε η χιλιομετρική απόσταση. Τη γιορτή άνοιξε ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλιπ πος Κούγκλης καλωσορίζοντας όλους με ευχές για τον νούργιο χρόνο. Στη συνέχεια χαιρετισμό απη ύθυναν ο πρόεδρος της κοινότητας ο αντιπρόσω πος της εφημερίδας επίσης η οικοδέσποινα της Ηπει ρωτικής Εστίας Νανά Τοτοκώτση ειδική γραμματέας της Ηπειρωτικής Εστίας σε μια εμπνευσμένη ομιλία ενημέρωσε τους παραβρισκομένους για τα σημερινά δρώμενα της Ηπειρ. Εστίας όπως για τους μελλο ντικούς στόχους του υπό ανέγερση Πνευματικού Κ έ ντρου των Ηπειρωτών. Την πίττα έκοψε ο πρόεδρος του Συλλόγου το δε νόμισμα έπεσε στο Σύλλογο. Σε όλους μοιράστηκαν ατομικές βασιλόπιττες σε μια που έκρυβε το νόμισμα έτυχε η κυρία Συμέλα Αχ. Ράπτη που αντιστοιχούσε σε ένα χρυσό φλουρί Κωσταντινάτο προσφορά της εφημερίδας μας. Η θερμή συμπαράσταση των Αδελφοτήτων κ α ι Συλλόγων της Θεσ/νίκης μας εχαροποίησε ιδιαίτερα όπως κάθε χρόνο μας τιμούν αναφέρομαι στους προέδρους Ρουψιάς Ν. Λάσιο, Παλαιοπύργου Χ ρ. Ζαραβίνα τον γεν. γραμματέα Γ. Τσώλη, Φούρ κας Κονίτσης Μ. Τόντη με τη σύζυγο του, Μερόπης Αχ. Ράπτη με την σύζυγο του (η τυχερή του Κωσταντινάτου) Πωγωνίσκου Αντ. Νικόπουλου με την σύ ζυγο του, Λαχανοκάστρου Β. Γκέλη, Βησσάνης Φίλη Βαλεντίνο Μαυροβουνίου Νικ. Κώττη με την σύ ζυγο του Ευτυχία. Τ α 10 σινιά τυρόπιττες σπανακοτυρόπιττες το καλό κρασί ήταν αρκετά να στη θεί ο χορός με Ηπειρώτικους σκοπούς για αρκετές ώρες. Καλή χρονιά. Φίλιππος Κούγκλης ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΥΣΚΕΥΕ2, Hi-Fi, TV, VIDEO Θ Ρ Α Σ Υ Β Ο Υ Λ Ο! ΠΑΠΑΧΡΗΧΤΟΖ Δ α γ κ λ ή 5 τηλ.: FAX ΠΡΑΤΗΡΙΟ Υ Γ Ρ Ω Ν Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν A V I N ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ Α Μ Ο Ν Α Σ - Θ Ω Μ Α Σ Υ Φ Α Ν Τ Η Σ Δ Ι Α Ν Ο Μ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Τ Η Λ ΚΙΝΗΤΟ ο ΧΙΛ. Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν - ΚΟΝΙΤΣΑΣ

6 Mt ΰΜΐψνιψιθΜ0Β)μ(;ΣΙΓΗΝ Τα Εκκλη Οταν κανείς θέλει ν α μελετήσει κ α ι ν α κατα γράψει την Ιστορία του τόπου του, πολλά είναι τα σημεία κ α ι τ' αντικείμε να που πρέπει μετά προ σοχής ν α μελετήσει. Οπως ιστορικά κειμήλια, επιστολές, κάστρα, μνη μεία, γραφές παραδόσεις ήθη κ α ι έθιμα διηγήσεις κ.λ.π. κυρίως όμως τις Αγιογραφίες κ α ι τα β ι βλία της Εκκλησίας μας. Η εκκλησία μας λοι πόν. Ο Αγιος Νικόλαος έχει πολλές παλιές εικό νες, αλλά κ α ι πολλά πα λιά βιβλία, τα οποία πρέ πει ν α τα διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, γιατί σ' αυτά οι μελλοντικοί ερευνητές, θα μελετή σουν, θα συγκρίνουν κ α ι θα καταγράψουν γεγονό τα κ α ι θα μας πληροφο ρήσουν για τον παλιότε ρο βίο του χωριού μας. Πολλά λοιπόν τέτοια στοιχεία, έχουμε από τα Ιερά βιβλία της εκκλη σίας μας. Ως γνωστόν στην εκκλησία υπάρχουν πολλά βιβλία (Ευαγγέλιο, Απόστολος Οκτώηχος, Παρακλητική, το ψαλτήρι κ.α.). Ολα λειτουργικά με τις Ιερές Ακολουθίες του Εσπερινού του Ορθρου της Λειτουργίας, ιδίως των Κυριακών των με γάλων εορτών των Χρι στουγέννων κ α ι του Π ά σχα κατά το σύστημα των οκτώ ήχων ή των τρόπων με τους οποίους ψέλλονται τα τροπάρια. Η οκτάηχος ή το οκτωήχι ονομάζεται κ α ι παρα κλητική, γιατί περιέχει κ α ι κανόνες παρακλητι ΣΕΛΙΔΑ 6 κούς στο Δεσπότη Χριστό στην Παναγία κ α ι στους Αγιους Απόστολους. Εκείνα όμως τα βιβλία τα οποία μας κάνουν εντύπωση είναι τα μη ναία. Το μηναίο, είναι βιβλίο της Εκκλησίας που πε ριέχει την ακολουθία των Αγίων που γιορτάζονται σε κάθε μέα του μήνα. Δώδεκα τον αριθμό, όσοι οι μήνες. Βιβλία παλιά, σκονι σμένα, δερματόδετα, λ α δωμένα, λερωμένα από κεριά, από την πολύχρο νη χρήση τους κ α ι ποντικοφαγωμένα, ραμμένα, από τους εκάστοτε ιερείς, που ιερούργησαν στον Αγιο Νικόλαο, με πρόχει ρο ακαλαίσθητο τρόπο αλλά στέρεο. Από παλιά από της ιδρύσεως της εκ κλησίας μέχρι σήμερα. Σε κάθε μηναίο, γράφο νται στην αρχή ή στο τέ λος ονόματα παλιών χω ριανών, ιερέων, ιεροψαλ τών βοηθών, νεοκόρων, καθαριστριών της εκκλη σίας, νεκροθαπτών. γεγο νότα ευχάριστα κ α ι δυ σάρεστα, γεννήσεις βα πτίσεις, γάμοι κ α ι θάνα τοι, όπως ακριβώς γινόταν το κάθε μήνα τον κάθε χρόνο. Ολα είναι έκδοση: "ΒΕ ΝΕΤΙΑ" εκ του Ελληνικού ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΟΙΝΙΞ Γραμμένα υπό ΒΑΡ ΘΟΛΟΜΑΙΟΥ - ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Τυπωμένα με μαύρο κόκκινα γράμματα, αριθ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τ ο Κοινοτικό Συμβούλιο καλεί όλους τους χωριανούς ν α υποδείξουν τρόπους για την καλύτερη αξιοποίηση των χρημά των από την πώληση του οικοπέδου του αείμνηστου Γεωργίου Κ. Γάγαρη (όπως αγορά ακινήτου, καταστήματος ή γρα φείου κ.λ.π.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Η Σ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙ<Ϊ<ΛΗΣΪΛ] Πιο κάτω α π ' τη Βρυσούλα στην άκρη στο χωριό είναι η εκκλησία με το καμπαναριό. ά βιβλία μημένα με Ελληνική γραφή (Α, Β, Γ. Δ,...) με πε ριθώριο σε διακοσμητικό σχήμα από ευθείες γραμ μές που συνδέονται με ορθές γωνίες, πραγματι κό Βυζαντινό Μαίανδρο. Βιβλία λειτουργικά, με τις ακολουθίες κ α ι Υμνους των Αγίων κ α ι Συναξάριο: δηλαδή με το βίο του κάθε αγίου (εγκώμια, λόγοι κ α ι ομι λίες, θαύματα των αγίων). Τύπος καθαρός γραμμέ νος σε Εκκλησιαστική γλώσσα. Χαίρεσαι ν α τα βλέπεις κ α ι να τα διαβά ζεις. Ο σχολαστικός μελετη τής πολλά μπορεί να συ γκεντρώσει κ α ι για πολ λά μπορεί να μας ενημε ρώσει. Πολύτιμα ιστορικά εκκλησιαστικά βιβλία, που καθώς γράψαμε στην αρχή αυτού του κει μένου, πρέπει να τα δια τηρήσουμε κ α ι να τα φυ λάξουμε ως "κόρη οφθαλ μού" απ' όλους τους ορα τούς κ α ι αόρατους κινδύνους (όπως κλε ψιές, διαρρήξεις, λεηλα σίες, αρπαγές εμπρη σμούς κα.π.). Μέσα απ' αυτά περνούν οι βίοι των Αγίων αλλά κ ι όλα τα πε ρασμένα γεγονότα του χωριού μας, έτσι απλά, όπως συνήθιζαν ο ι π α λιοί να τα γράφουν στα μηναία, ανορθόγραφτα πρόχειρα, που με τα χρό νια αρχίζουν να ξεθω ριάζουν. Κυρίως όμως μελετώ ντας το μηναίο του Ια νουαρίου, διαβάζουμε, πως ακριβώς γινόταν πα λιότερα οι προσφορές κυρίως σε είδος (μαλλί λάδι - καλαμπόκι τυρί κ.λ.π.) γιατ ο "ΖΙΑΦΕΤΓ τα "ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ" ή "ΦΩΤΑ" π πρόσφερνε στην Εκκλησία ο κάθε χωρια νός μας, για τον Αγιο Ν ι κόλαο, για την Εκκλησία μας, που όλοι την αγαπά με κ α ι προσπαθούμε ν α την διατηρήσουμε σε κ α λή κατάσταση. Η "χάρις" του Αγίου Ν ι κολάου ας βοηθάει όλους μας. ΣΟΙΚ. Κρυμμένη μέσ' στη χλόη στα δέντρα τα δασιά, μοιάζει με περιστέρι γλυκό στη χλωρασιά. Χτυπάει η καμπάνα γλυκά - γλυκά εκεί, τους χωριανούς καλεί κάθε Κυριακή. Πήγα κι εγώ μια μέρα εκεί στην εκκλησιά. Ν α κάνω το σταυρό μου ν' ανάψω δυό κεριά. Παράπονο με πιάνει στοχασμός βαρύς σαν είδα τόσους λίγους στην εκκλησιά θαρρείς. Πάει ο ψίθυρος της νιότης κι ο κόσμος ο παλιός που άλλοτε τέτοια μέρα γέμιζε ο ναός. Εφυγαν για τις πόλεις οι νέοι οι νιές κι έμειναν του χωριού άδειες οι γειτονιές. Πάνε τα όμορφα χρόνια τα χρόνια τα παλιά που κάδε ρούγα σειότανε τότε από χαρά. Μ α πανηγύρι ήταν ή γάμος ή γιορτή. Ο λ ο ι μαζί γλεντούσαν γέροι παιδιά νιοί. Κι αυτές τις ωραίες νύχτες του καλοριού κάτω α π ' τ' ασημένιο φως του φεγγαριού Αρχιζαν τα νυχτέρια νωρίς στις γειτονιές. Βόλτες κάναν αγόρια κορίτσια παντού χαρούμενες φωνές. Ο ι γριούλες γνέθαν μαλλιά πλέκαν τα βράδια τα γλυκά με γέλια τραγούδια στόλιζαν τα προικιά. Αχ! όμορφο χωριό μου μικρό ζηλευτό. Με τα μικρά σπιτάκια σκόρπια εκεί δω Μη θλίβεσαι ποιος ξέρει μη Βαρυγκωμάς πάλι την ευτυχία να έβρεις της χαράς. Λ.Μ. ΠΕΝΘΗ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ Ευλαβικό μνημόσυνο στην Μοριον8η Σπύρου ΧοΒό-Πεισκου Στις 3 0 Δεκεμβρίου 1997 έφυγε για πάντα από κοντά μας, μια άλλη αρχόντισσα του ΜεσοΒουνίου, η Μαριάνθη Σπύρου Χαβά, κόρη του αείμνηστου Δημητρίου Πέτσκου, παλαιού εστιάτορα στα Γιάννενα, ιδιοκτήτη πολυσύχναστου χανιού της εποχής εκείνης. Και κηδεύτηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, με τη συνοδεία συγγενών φίλων, με δάκρυα θλίψης πό νου. Αξέχαστη Μαριάνθη. Κρατήθηκες όρθια στιβαρή, ώσπου έπεσες εντελώς ξαφνικά, κουρασμένη από τα χρόνια της ζωής σου, προδομένη από την καλοσυνάτη σου καρδιά. Δίπλα σου μέχρι την τελευταία σου πνοή, στάθηκε ο πι στός σύντροφος σου, ο τόσο ευαίσθητος αξιοπρεπής σύ ζυγος σου, ο Σπύρος Χαβάς, με τον οποίο αντιμετωπίσατε με ανθρωπιά αισιοδοξία τις χαρές όλες τις δυσκολίες της ζωής. Αναπαύσου ήσυχα στο κοιμητήρι του χωριού σου, κάπου κοντά με τους αγγέλους, γιατί ασφαλώς εκεί σε προόρισε ο Θεός. Ο καλοσυνάτος χαρακτήρας σου, το γέλιο σου, η αξιο πρεπής συμπεριφορά που επέδειξες στο περιβάλλον σου, η προσχαρία με την οποία δεχόσουν συγγενείς, γνωστούς ξένους στο φιλόστοργο σπιτικό σου, είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν το μεγαλείο της ψυχής σου, τη μορ φή μιας γνήσιας Ζαγορίσιας γυναίκας. Είναι ο βίος σου, που θ α μείνει βαθιά χαραγμένος στην ψυχή όλων μας. Το χώμα του χωριού σου που σε σκέπασε, νάναι ελαφρύ. Κι ο ευσπλαχνικός Θ ε ό ς να δίνει κουράγιο παρηγοριά στον αξιαγάπητο σύντροφο σου Σπύρο, δύναμη καρτερικότητα, για να ξεπεράσει την οδύνη που του προξένησε ο θάνατος σου. Αιωνία σου η μνήμη. Ο ανεψιός σου Μπούρης Γκίργιος

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 SJ Ncos Γ.Γ.Π. Ηπείρου ^ ^ ζ τ ι ς 12 Ιανουαρίου έγινε αλλαγή του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου. Ανεχώρησε ο μέχρι τώρα Γ.Γ.Π.Η. κ. Ι. Κίτης ανάλαβε καθήκοντα ο κ. Δ. Καλουδιώτης, ενώ την προη γούμενη Πέμπτη 8 Γενάρη οργανώθηκε στο "Ξε νία" Ιωαννίνων εκδήλωση για την αναχώρηση του κ. Ι. Κίτη. Από τον νέο Γενικό Γραμματέα η Ηπειρος περι μένει πολλά ιδίως οι ακριτικές μας περιοχές, το Πωγώνι μας τα χωριά μας. Είναι ρός οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών οι πρόεδροι των κοινοτήτων να ενημερώσουν το νέο Γενικό για τις ανάγκες τα προβλήματα του τόπου μας. Καλή επιτυχία στο έργο σας κ. Γενικέ. ριανοί, περαστικοί, ξένοι, κυνηγοί, οδηγοί, όλοι λοιπόν θ α μπορούμε όποτε θέλουμε κι αν θέ λουμε να κάνουμε χρήση του τηλεφώνου να συνομιλούμε με τους γνωστούς μας, με τους συγγενείς φίλους. Συγχαρητήρια σ' όλους που ενήργησαν γι αυτό αλλά προπαντός στον ΟΤΕ. ΟΧΙ Μ Ο Ν Ο Π Α Ρ Α Π Ο Ν Α Α Α Α Α ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙ ΣΤΙΕΣ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ. Αηλύσε» OTIS Εφopics ^ ^ Ε ί ν α ι η εποχή που όλοι μας, πρέπει να κά νουμε τη δήλωση στην Εφορία. Είναι ένας πονο κέφαλος, αλλά μια υποχρέωση όλων των πο λιτών: Υπάλληλοι, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες, έμποροι, πρέπει να κάνουμε δήλωση να συνεισφέρουμε στο κράτος ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες ενός εκάστου. Ο τρόπος υποβολής της δήλωσης κάθε χρόνο γίνεται πολυπλοκότερος όλη η διαδικασία ^ ^ ^ Κ α τ ά το μήνα Ιανουάριο έγιναν νέες ρυθ δυσνόητη δύσκολη. Εσοδα, έξοδα - δαπάνες μίσεις στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων κέρδος κ.λ.π. έτσι καταργήθηκαν οι πρόεδροι των Νομαρχια Κουράγιο λοιπόν προετοιμασία σωστή για κών Επιτροπών. την υποβολή της δήλωσης, για ν' αποφύγουμε Κατά τη νέα αναδιοργάνωση το νέο τρόπο τις ατέλειωτες ουρές στις εφορίες, αλλά να διοίκησης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο γλιτώσουμε από τα διάφορα πρόστιμα. Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Κ. Βάββας έγινε τα Αιντε όλοι μαζί να μη ξεχάσουμε να δηλώ κτικό μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής ο κ. σουμε το ξεροχώραφο πούναι στην... αλεπό Βασίλης Ηλιάδης αναλαμβάνει καθήκοντα προ έδρου διευθύνοντος συμβούλου στην "ΗΠΕΙ τρυπα κοντά στο... σκάλωμα. ΡΟΣ Α.Ε.". McjgjoAcj Οι νέοι Αημοι κοι το προσυπικο Η εφημερίδα μας τους συγχαίρει τους δύο τους εύχεται καλή επιτυχία στα νέα τους κα *-*2* Πληροφορούμαστε ότι με την ίδρυση θήκοντα να προσέξουν το Γεροπλάτανο το Βασιλικό. Γιατί τους καμαρώνουμε! των νέων Δήμων της χώρας θ α γίνει πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση εύρυθμη λει τουργία τους. Ετσι ανακοινώθηκε ότι θ α προσ ληφθεί επιστημονικό προσωπικό, (όπως μηχανι κοί, τεχνικοί, δικηγόροι, διοικητικοί υπάλληλοι κ.λ.π.). Δεν είδαμε όμως ν' αναφέρει η ανακοί νωση ότι θ α προσληφθούν γεωτεχνικοί, γεωπό " ~ ^ 2 ε συνάντηση που έκανε ο κ. Χ. Παπαδό νοι κτηνίατροι, γεωργοτεχνίτες κ.λ.π. Αυτό δεν πουλος πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου της Γαλα είναι σωστό, γιατί στη συντριπτική πλειοψηφία, κτοβιομηχανίας " Δ Ω Δ Ω Ν Η Α.Ε." στα Ιωάννινα οι νούργιοι Δήμοι, προέρχονται από συνένω με τον κ. Νομάρχη, έγινε γνωστό ότι θ α δοθεί συ ση κοινοτήτων, οι δημότες των οποίων έχουν ως μπληρωματική τιμή στο γάλα (πρόβειο - γίδινο κύρια απασχόληση τη γεωργία κτηνοτροφία. αγελαδινό) κι έτσι υλοποιείται παλιότερη δέ Από γεωπόνους κτηνιάτρους έχουμε ανάγκη σμευση του κ. Νομάρχη προς τους κτηνοτρό γιατί η ύπαιθρος φθίνει συνεχώς. Βεβαίως οι φους μας. άλλοι επιστήμονες είναι απαραίτητοι. Α λ λ ά Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν επίσης ο κ. Β. οι ειδικότητες, επιστημόνων που έχουν σχέση με Ηλιάδης ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας τη γεωργικό - κτηνοτροφική εκμετάλλευση είναι Αγροτικών Συλλόγων Νομού Ιωαννίνων Μ. απαραίτητοι. Καιρός είναι να θυμηθούμε το Τζίμας. Ακόμη συζητήθηκαν επισημάνθηκαν παλαιό ρητό: "Ευ γαρ φερομένης της γεωργίας ό λ α τα προβλήματα στον τομέα της κτηνοτρο έρρωνται πάσαι αι τέχναι" δηλαδή: όταν η γεωρ φίας μας. γία πηγαίνει καλά όλες οι άλλες τέχνες είναι δυ Μ α κ ά ρ ι να δοθεί ικανοποιητική τιμή στο γάλα. νατές πάνε καλά, άρα η οικονομία της χώ Ο ι κτηνοτρόφοι του Νομού μας αλλά του ρας μας θ α πάει μπροστά. χωριού μας διούνται καλύτερης μεταχείρισης. Συμπληρυμοτικη τιμή στο χόλο οπό "ΑΩΑΩΝΗ" νιας, γνωριμίας ενημέρωσης όλων μας. Συγκε κριμένα: Ενθουσιάζω, ενημερώνω, βοηθώ, εξηγώ, τονίζω, θυμίζω, καθησυχάζω προτείνω. Ετσι νοιώθω σ α δικό σας άνθρωπος, ένας από σας, για σας, πάντα κοντά σας, συμβάλλοντας στο μέτρο του δυνατού στην καλύτερη επικοινωνία μας. Αυτά καλή δύναμη. Κυριακή Τελώνη κοι Φορισσοιου ^ - ^ Σ ύ μ φ ω ν α με το τυπικό της Εκκλησίας μας, την Κυριακή του Τελώνη του Φαρισσαίου ανοί γει το Τριώδιο, κι έτσι η Κυρία Αποκριά, βάζει τα παρδαλά φουστάνια τυπικά έχουμε χορούς, πα νηγύρια το "γαϊτανάκι". Αν ουσιαστικά η ζωή μας "γαϊτανάκι" έχει γίνει προ πολλού, αν ρίξει κα νείς μια ματιά γύρω μας, θ α καταλάβει ότι κρατάμε παρδαλές χρωματιστές κορδέλες όλο το χρόνο. Αλλά αυτά έχει η ζωή, χρωστάμε στον εαυτό μας λίγη ευθυμία απ' τα παλιά, άλλωστε οι προγονοί μας κατόρθωσαν σπουδαία πράγματα "παίζοντες γελώντες". Αϊντε λοιπόν, λίγο κέφι, κομφετί, χο ρό, για να μη ξεχαστούν τα πατροπαράδοτα έθι μα μας με τις "προσωπίδες" τις "καραμούζες" κι ας μασκαρεύτηκαν όλα σ' αυτή εδώ τη γη, ονείρατα ελπίδες σκοποί, που λέει κι ο ποιητής Σουρής. Μας απομένει για παρηγοριά η ελπίδα κι όσο υπάρ χουν ελπίδες κάτι καλό μπορεί να γίνει. fcupflios MuXuvos c ^Την 15 Φεβρουαρίου 1998 απεβίωσε ο Γε ώργιος Α. Μυλωνάς. Πολιτικός Πνευματικός άν θρωπος της Ηπείρου που προσέφερε πολλά στον τόπο μας. Με το χωριό μας συνδέθηκε πολύ. Ηταν ο πρώτος μεταξύ άλλων, που μας βοήθησε να φέρουμε το νε ρό στο χωριό από την Νεμέρτσικα κατά τα δύσκολα εκείνα χρόνια του Αυτά για την ιστορία. Ανθρωπος που βοήθησε ακόμα για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μια προσωπικότητα που έφυγε κι αυτός. Το πήραμε το Γιάννινα ^ ^ Γιόρτασα με κι εφέτος την 85η επέτειο της Απελευθέρωσης της πόλης των Ιωαννίνων. Την 21 η Φεβρουαρίου του 1913 έγινε απελευθέρωση από τους Τούρκους της πόλης των Ιωαννίνων, ήταν το επιστέγασμα της λαμπρής πορείας του Ελληνικού Στρατού, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1912, τη μεγάλη περιπέτεια των Βαλκανικών Πολέμων για να καταλήξει σε μια μεγάλη νίκη τον διπλασιασμό των εδαφών του πληθυσμού του Ελληνικού κρά τους. Γεγονότα γνωστά. Μπιζάνι, Εμίν Αγά, Πεστά, Μανωλιάσσα, παράδοση των Ιωαννίνων από τον Εσάτ Πασά στον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο. Χαράς Ευαγγέλια Εθνική υπερηφάνεια. Την επόμενη μέ ρα ο Ελληνικός Στρατός προελαύνει θριαμβευτικά προς βορράν σε λίγες μέρες λευτερώθηκαν ^ns^πολλές φορές φίλοι, γνωστοί ανα τα γύρω χωριά το δικό μας Αλιζώτ - Τσιφλίκι (τώ ^ ^ ^ Α λ λ ο ένα σημαντικό γεγονός στο χωριό γνώστες με ρωτούν, τι επιδιώκετε με τη στήλη ρα Γεροπλάτανος) κι έτσι ένα νέο κεφάλαιο άρχιζε μας είναι πλέον, η τοποθέτηση τηλεφώνου με αυτή; Απαντώ ήρεμα απλά, ότι η εφημερίδα για την ιστορία του τόπου μας. ΚΑΡΤΑ ΟΤΕ το λεγόμενο καρτοτηλέφωνο. Χω μας η στήλη μας, είναι ένα μέσο επικοινωο ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ! Κορτοτηλεφυνο στο χωριό Γύρω οπό τη στήλη μα; Π α ρ α κ α λ ο ύ ν τ α ι οι αναγνώστες της ε φ η μ ε ρ ί δ α ς, όταν α λ λ ά ζ ο υ ν διεύθυνση ν α μας ενημερώνουν εγκαίρως.

8 Η πίτα cou xcopiou Φεβρουαρίου τους. Σ τ ο σπίτι τουπ α ι - Μ έ σ α στην ε υ ρ ύ χ ω ρ η οι χ ω ρ ι α ν ο ί έ κ ο ψ α ν την 8ιού που γι α υ τ ο ύ ς είναι α ί θ ο υ σ α του, π ο υ ήταν Πρωτοχρονιάτικη κάτι ξ ε χ ω ρ ι σ τ ό. Στις 8 πίτα γεμάτη, με την θ α λ π ω ρ ή που Εγκαίνια καταστήματος έδινε το αναμένο τζάκι. Αφού ευλόγησε ο Στη Θεσσαλονίκη επί της Λεωφόρου Βασ. Ολγας εγ νιάστηκε το τέταρτο κατάστημα "Κοτόπουλα ο ΣΤΑΥΡΟΣ" του κοντοχωριανού μας Βασιλικιώτη επιχειρηματία Σταύρου Παπα πάτερ Τηλέμαχος. καλωσόρισε Μας η Διευθύ ντρια στη συνέχεια μας μίλησε ο πρόεδρος. Ολοι μαζί αγαπημένοι ενθουσιασμένοι ανταλλάξαμε ευχές για τον Το νούργιο φλουρί πρόεδρο στε χρόνο. έτυχε του στον ευχόμα πάντα ν α είναι γε ρ ό ς τυχερός ν α έχει όρεξη χρήστου. Τα ά λ λ α τρία λειτουργούν σε κεντρικά σημεία της πό λης μας. Το κατάστημα λειτουργεί σε ιδιόκτητο χώρο επιμελη μένης διακόσμησης με τις σύγχρονες αντιλήψεις προδια γραφές για καταστήματα του είδους. Τη σκυτάλη της παράδοσης ανέλαβε ο γυιός του Αναστά σιος τον οποίον διακρίνουν σύγχρονες ιδέες οργανωτικές αντιλήψεις μετεκπαιδευθείς εις Ιταλίαν Γαλλίαν ειδικά στις γεύσεις " Ο Λ Α Α Π Ο Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο " όπως μαρτυρεί η φω τεινή επιγραφή. Η επιχειρηματική δραστηριότητα του κοντοχωριανού μας κ. Στ. Παπαχρήστου τιμά την επαρχία μας Πωγώνι αποτελεί μια Ηπειρώτικη παρουσία στη λίστα των επιχειρηματιών. Σύσσωμος ο Γεροπλάτανος του εύχεται καλές δουλειές στις επιχειρήσεις του να βρίσκει αποκούμπι κανένας Πωγωνίσιος. Φίλιππος Κ ο ύ γ κ λ η ς κέφι ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί. Ετσι ζ ε σ τ ά φι λικά ευχάριστα πε ράσαμε. Δίνοντας μια μικρή απόδειξη π ω ς ο Γ ε ρ ο π λ ά τ α ν ο ς κ α ι οι Γεροπλατανίτες δραστήριοι είναι κρα τούν την π α ρ ά δ ο σ η ζ ω ντανή. Ευχόμαστε του χ ρ ό ν ο υ ν α κ ό ψ ο υ μ ε την πίτα μ α ς σ α ν κοινότητα. Λόλα Μούκα Λ/Γ0% Μ ##_% V# J f M T f V :.':'" ΘΑΝΑΤΟΙ Στις απεβίωσε στην Κάτω Μ ε ρ ό π η (Φραστανά) ο Μιχάλης Δήμου ετών 5 2 όπου εκηδεύθη. Συλλυπούμεθα βαθύτατα τους οικείους του. Αιωνία η μνήμη του. Στις απεβίωσε στην Κάτω Μ ε ρ ό π η ο Α ν α σ τ ά σ ι ο ς Μ ί ν ο ς ετών 7 9 π ρ ό ε δ ρ ο ς Κ. Μ ε ρόπης. Θ ε ρ μ ά συλλυπητήρια. Αιωνία η μνήμη του. Στις απεβίωσε στα Ιωάννινα κη δεύτηκε εκεί η Ο λ γ α Β. Σίλλη ετών 7 0 σύζυγος του Βασίλη Σίλλη από τον Α γ ι ο Κ ο σ μ ά. Η Ο λ γ α Σίλλη κόρη του Χρήστου Τολιούρη γεννήθηκε μεγάλωσε στο χωριό μας. Α γ ά πησε αγαπήθηκε α π ' όλους ήθελε μια κοι νωνία πιο αγαπητή δ ί κ α ι α. Παντρεύτηκε στον Α γ ι ο Μ η ν ά αγαπούσε το σύζυγο της τα παιδιά της. Συλλυπούμεθα Βαθύτατα το σύζυγο της τα παιδιά της κι όλους τους συγγενείς. Αιωνία η μνήμη της. Στις 2 2 / 1 απεβίωσε ο Ευάγγελος Π α σ χ ά λ η ς ετών 8 8 εκηδεύτηκε στον Α γ ι ο Ν ι κ ό λ α ο του χωριού μας. Συλλυπούμεθα Βαθύτατα, τη σύζυγο του Ο λ γ α, τα παιδιά του, τα εγγόνια του τα δισέγ γονα όλους τους συγγενείς. Αιωνία η μνή μη του. Α π ε β ί ω σ ε στην Α θ ή ν α, ο Στέλιος Μ α λ χ ά ζος, α π ό Κάτω Μ ε ρ ό π η, ετών 3 2. ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Ο Χ ά ρ η ς Δ ά φ λ ο ς η Τζένη Σπύρου Λιάπη απέκτησαν έ ν α χαριτωμένο α γ ο ρ ά κ ι. Ν α τους ζήσει. Ο Τσαλαβούτας Α ν α σ τ ά σ ι ο ς η Μ α ρ ι α λ έ ν α Γκόντα απέκτησαν κοριτσάκι. Ν α τους.' ' : 1... ϊ ζήσει. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τον Α ν δ ρ έ α Ι. Μπελότο γιό της αείμνηστης Παναγιώτας Ταλιούρη (κόρης του Κ λ η Κ ό ντη), που εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε στα προηγούμενα φύλλα η επιτυχία στο Π α νεπιστήμιο Κομοτηνής η εφημερίδα μας τον συγχαίρει του εύχεται καλή π ρ ό ο δ ο. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Ο Δημήτρης Τσάτσος του Μιχαήλ, δικηγό ρος, αρραβωνιάστηκε με τη δεσποινίδα Ευμορφία Χατζηπασχάλη, δικηγόρο. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια κ α λ ά στέφανα. ΔΩΡΕΑ Ο κ. Δημήτριος Φιλίππου Κούγκλης έστει λε μέσω της εφημερίδας δραχμές για την αγιογράφιση στην Εκκλησία της εικόνας του Αγίου Δημητρίου. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο "ΑΓΙΟΣ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ " ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Π. ΣΥΝΔΙΚΑ 4 5 ΤΗΛ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ο Σύλλογος Γεροπλατανιτών Θεσ/νίκης αισθάνεται την υποχρέωση όπως δημο σίως εκφράσει τις ευχαριστίες του εις τον Βιομήχανο αλεύρων κ. Χαράλαμπο Μαλαμάταρη για την οικονομική ενίσχυση με το πο σόν των Ο Αγιος Νικόλαος να του χαρίζει υγεία συνεχή πρόοδο του εργοστασίου του. Ο Πρόεδρος ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΥΓΚΛΗΣ Ο Γεν. Γραμματέας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΤΣΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό τους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φ ί λους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ε ν ι σχύσεις γ ι α την έκδοση της εφημερίδας: Λαζαρίδη Ε υ γ ε ν ί α Παπαβασιλείου Νικόλαος Σπύρου - Γόρα Β α σ ι λ ι κ ή Βακόλας Γεώργιος Κ ά π π η ς Βασίλειος Καραζιώτης Γεώργιος Πρωτόπαπας Γεώργιος Βελογιάννης Μ ι χ ά λ η ς Νούσια Α γ γ ε λ ι κ ή Γ κ ό ντας Κ ω ν / νος Κούγκλης Κ ω ν /νος 1 Τζιοβίλα Γλυκερία Μαλισσόβας Δημήτριος Μαλισσόβας Γεώργιος Καλτσούνη Σοφία Ταλιούρης Χρήστος Βακόλας Δημήτριος Τ ζ ί μ α ς Αντώνιος Τζίμας Παύλος Μεντής Χαρίλαος Οικονόμου Χρήστος Παπαχρήστος Θρασύβουλος Παράσχος Γεώργιος Ανώνυμος Αριθ. αποδειξ. 434 Ρίζος Νεοπτόλεμος Κομπίλας Γρηγόριος Μπουκοβίνας Μ π ά μ π η ς Ταλιούρη Α θ η ν ά του Γεωργίου Τζέγκα-Κυρολίβανου Θεοδώρα Τ ζ έ γ κ α - Πουλιού Σπυριδούλα Κύρκος Παναγιώτης Τσουνάκος Κ ω ν / ν ο ς 600 Κάσσιος Δημήτριος Λ ά π η Ιουλία Κούγκλης Φίλιππος Κέντρος Παναγιώτης του Αθαν. Ράπτης Αχιλλέας Κέντρος Παναγιώτης Κέντρος Η λ ί α ς Λασπατζής Θεόδωρος Σιδηρόπουλος Λάζαρος Βλάχος Δημήτριος Τραβέρσε Π α υ λ ί ν α Ζιαραβίνας Κ ω ν / νος Α γ ι ο υ Δημήτριος Κατσάνου - Α γ ι ο υ Αικατερίνη Κατσάνου - Μπότσαρη Μ α ί ρ η Μουλά Β α σ ι λ ι κ ή Σιμοπούλου Α ν θ ο ύ λ α Κατσάνου Ελένη του Θ ω μ ά Κατσάνος Βασίλειος του Ιωάννη Κάτσάνος Νικόλαος Ταλιούρης Θωμάς Καραζιώτης Δημήτριος Καραζιώτης Διαμαντής Τζόβας Γεώργιος Τσότσος Χριστόφορος Αλαφοδήμος Βασίλειος Τους ευχαριστούμε θερμά. Ολες οι οικονομικές ενισχύσεις εκτός της αποδεί ξεως θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα αναλυτικά. Για όσους δεν θέλουν να δημοσιευτεί το όνομα τους θα γράφεται η λέξη ανώνυμος δίπλα ο αύξων αριθμός της απόδειξης για πλήρη διαφάνεια Η διεύθυνση του υπευθύνου των οικονομικών εί ναι γραμμένη στη δεύτερη σελίδα στην ταυτότητα της εφημερίδας. Η διεύθυνση του ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι : Κούγκλης Φίλιππος: Π. Σινδίκα 45 - τηλ.: Η διεύθυνση του ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λιάπης Ανδρέας: Παπαδιαμάντη 39 Τ.Κ Νέα Φιλαδέλφεια τηλ.: ΑΙΕΥΚΡΙΝΙΧΗ Τα ονόματα τον οικονομικών ενισχύσεων μπαίνουν Βάσει τον αριθμό της αποδείξεως με την σειρά που φτάνουν στην εφημερίδα κ α ι τούτο για τον καλύτερο έλεγχο την πληρέ στερη διαφάνεια. Ο οικονομικός υπεύθυνος Β. Μ Ο Υ Κ Α Σ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mwtmmm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 16 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ11997 - ΕΔΡΑ ΓΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κ ι εφέτος την 5 7 η επέτειο του

Διαβάστε περισσότερα

OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ

OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ Jl ^/ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΖ 12-ΑΡΙΘΜΟΖ ΦΥΛΛΟΥ 69- ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Σε λίγες μέρες έρχεται το ξακουστό πανηγύρι μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Με την ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 6 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πως τ ώ ρ α το κ α λ ο κ α ί ρ ι παθαίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 25 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ Είναι γεγονός πλέον, με το πρόγραμμα "Καποδί στριας"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ: 1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ Η επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Φέτος είναι αλήθεια, το Π ά σ χ α, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

τα παλιά να πάνε μέχρι τις Κρανιές, στον κάμπο, στα Πηγάδια, στα Μαρίνια και να ξαναθυμηθούν τα ξέ

τα παλιά να πάνε μέχρι τις Κρανιές, στον κάμπο, στα Πηγάδια, στα Μαρίνια και να ξαναθυμηθούν τα ξέ www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕ- matwmhoe Μ ε την είσοδο του νέου

Διαβάστε περισσότερα

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 42 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΙ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002- ΕΔΡΑ ΙΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ BISEIHH ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ MAS

Διαβάστε περισσότερα

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 44 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ έ σ α α π ό τον τουρισμό κ α ι τον αγροτουρισμό ΑΝΑΠΤΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- -ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΧ2ΡΙ0 Το ΠΑΣΧΑ είναι μια με γάλη γιορτή. Τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα-

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα- ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ το AAOTPAVIKO ΜΟΤΕΕΙΟ ΤΟΥ XSPIOY MAS Από πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 47 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Γιορτάζουμε και φέτος τη γέννηση του Χρίστου μας. Γιορτή μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

&p@w$mm. υπάρχει κ α ι ελπίδα. "Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

&p@w$mm. υπάρχει κ α ι ελπίδα. Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ &p@w$mm www. geroplatanos.org onmrpsm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 60-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ενας α κ ό μ η χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Πολλές φ ο ρ έ ς, συζητά με για την ανάπτυξη του χ ω ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Βρισκόμαστε ήδη στην πε ρίοδο του καλοκαιριού.

Διαβάστε περισσότερα

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 46 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Εχουν περάσει από ιότε 62 ολόκληρα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ οι mnnmaw^ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ο π ω ς κάθε χρόνο έτσι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ $βΰ>μ4 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 05-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 56 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 50 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Με το παρόν ά ρ θ ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A.

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A. y&pmrj www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 53 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ II III ΚΑΙ Σ ε λίγες μέρες θ α γιορ τάσουμε κ α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mm mmrarm ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κι εφέτος την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΝΤΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΤΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡ ΓΕΡΟΠΛΤΝΟΙ-ΔΙΝΕΜΕΤΙ ΔΩΡΕΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝ ι mm m am m Σε λίγες μέρες 8 α χτυπή

Διαβάστε περισσότερα