ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΔΣ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔΣΩ ΓΙΑΓΙΚΤΥΟΥ: επζύλεηαη κόλν ν ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΔΣ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔΣΩ ΓΙΑΓΙΚΤΥΟΥ: επζύλεηαη κόλν ν ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο;"

Transcript

1 ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΔΣ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔΣΩ ΓΙΑΓΙΚΤΥΟΥ: επζύλεηαη κόλν ν ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο; Νηθόιανο Σθεληέξεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο

2 Απηνθηνλία 1 άλζξσπνο απηνθηνλεί θάζε 40 secs ζηνλ θόζκν ( άλζξσπνη / ρξόλν) (IASP) Eιιάδα: από 2,5/ πξηλ, δηπιαζηάζηε ηελ 3εηία Επηηπρεκέλεο απόπεηξεο : 6:1 (ΕΣΥΕ) 12,5% των μαθητών (6,6%, 17,6% ) αναυέροσν απόπειρα αστοκτονίας (Α. Τσίτσικα)

3 Απηνθηνλία 3 ε θπξηόηεξε αηηία ζαλάηνπ Ακεξηθαλώλ ρξνλώλ (American Foundation For Suicide Prevention, 2007) 12% ησλ ζαλάησλ ζηελ εθεβεία 7-10% ησλ εθήβσλ εηώλ απνπεηξώληαη 1 θνξά ζηε δσή ηνπο Shaffer, Columbia University, 1996

4 Ιπβεξλναπηνθηνλίεο Οη απηνθηνλίεο κέζσ δηαδηθηύνπ (θπβεξλναπηνθηνλίεο) είλαη δηεζλέο θαηλόκελν, όπνπ θάπνηνο λένο, ζπλήζσο, ληώζνληαο απνγνήηεπζε, απόξξηςε ή ληξνπή, απνθαιύπηεη «δεκόζηα» ηελ πξόζεζή ηνπ λα ηεξκαηίζεη ηε δσή ηνπ 1 ε πεξίπησζε: 2000 ζηελ Θαπσλία (2003:34, 2004:55, 2005:91)

5 Οη έθεβνη γλσζηνπνηνύλ ηηο πξνζέζεηο ηνπο ζην δηαδίθηπν (chat rooms, ζεκεηώκαηα απηνθηνλίαο θ.α) Παξαθηλνύληαη γηα απηνθηνλία από ζπλνκηιεηέο ζε chat rooms Έξρνληαη ζε επαθή κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ γηα νκαδηθή απηνθηνλία Τπάξρνπλ ηζηνζειίδεο πνπ: * εμηδαληθεύνπλ ηελ απηνθηνλία * δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα κέζα θαη ηξόπνπο (παηρλίδηα πληγκνύ)

6 Ηιεθηξνληθόο εθθνβηζκόο: Εθνύζηα θαη επαλαιακβαλόκελε θαθνπνίεζε κέζσ H/Y, θηλεηνύ θ.α. ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ (Hinduja & Patchin, 2009) ε εκπινθή ελήιηθνπ: παξελόριεζε (harassement) ή παξαθνινύζεζε (stalking) >40% ησλ εθήβσλ ην 2009 (National Crime Prevention Council, 2010)

7 Ηιεθηξνληθόο εθθνβηζκόο: Με κελύκαηα θεηκέλνπ, άκεζα κελύκαηα, ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο (Facebook, My Space, Twitter) (Berand & Li, 2005)

8 Ηιεθηξνληθόο εθθνβηζκόο: Παξελνρινύλ, απεηινύλ ή γεινηνπνηνύλ ην ζύκα ηόζν ζην δεκόζην (π.ρ ζην δηαδίθηπν) όζν θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (π.ρ κελύκαηα θεηκέλνπ) Palmeri J. Cyberbullicide : where Cyberbully victims can t escape Dpt of Applied Psychology OPUS

9 Ηιεθηξνληθόο εθθνβηζκόο θαη ςπρηαηξηθά ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα Εκθαλίδνπλ θαη νη ζύηεο θαη ηα ζύκαηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα όζνη είλαη θαη ζύηεο θαη ζύκαηα!

10 Sourander A, Brunstein Klomek A et al (2010) Psychosocial Risk Factors Associated With Cyberbullying Among Adolescents A Population-Based Study Archives of General Psychiatry, 67(7): Θύκαηα Ζνπλ ζε νηθνγέλεηα ρσξίο ηνπο 2 βηνινγηθνύο γνλείο Δπζθνιίεο αληίιεςεο Πξνβιήκαηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο Ιεθαιαιγία Τπνηξνπηάδoλ θνηιηαθό άιγνο Δπζθνιίεο ζηνλ ύπλν Αλαζθάιεηα ζην ζρνιείν Θύηεο Δπζθνιίεο αληίιεςεο Τπεξθηλεηηθόηεηα Πξνβιήκαηα δηαγσγήο Πησρή πξν-θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά πρλά θαπληζηέο θαη πόηεο Ιεθαιαιγία Αλαζθάιεηα ζην ζρνιείν

11 Ηιεθηξνληθόο εθθνβηζκόο Θύηεο (23,1%) «έζηεηια κέζσ δηαδηθηύνπ ζρόιηα γηα θάπνην πξόζσπν λα θάλσ ηνπο άιινπο λα γεινύλ» γηα Θύκαηα (18,3%) «πήξα απνξξηπηηθό από θάπνηνλ πνπ μέξσ» Hinduja S & Patchin J.W (2010) Bullying, Cyberbullying and Suicide. Archives of Suicide Research,14(3):

12 Facebook 2013: έρνπλ θιείζεη 28% πεξηζζόηεξνη πξνζσπηθνί ινγαξηαζκνί ζην facebook (ζε ζρέζε κε ην 2012), ιόγσ: * θόβνπ εζηζκνύ ζην δηαδίθηπν * αλεπηζύκεηεο εμσζηξέθεηαο * άγρνπο λα γίλεη θαλείο απνδεθηόο & ζπκπαζήο * αδηεμόδνπ όζσλ ληώζνπλ νηη ςπραλαγθαζηηθά πξέπεη λ απαληνύλ ζ όια ηα ζρόιηα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο ζπδεηήζεηο Stieger S, Burger C, Bohu M, Voracek M. Who Commits Virtual Identity Suicide? Differences in Privacy Conserns, Internet Addition, and Personality Between Facebook Users and Quitters Cyberpsychology, Behavior, and Social Netwo (2013), 16(9):

13 Απηνθηνλίεο κε ειεθηξνληθό εθθνβηζκό (cyberbullicide): Απηνθηνλίεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη έκκεζε ή άκεζε επίδξαζε εκπεηξηώλ δηαδηθηπαθήο επηζεηηθόηεηαο Hinduja & Patchin, 2009

14 Απηνθηνλίεο κε ειεθηξνληθό εθθνβηζκό (cyberbullicide): Θζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ παξαδνζηαθό εθθνβηζκό (όιεο ηηο κνξθέο) θαη ζηνλ απηνθηνληθό ηδεαζκό 2 θνξέο ζπρλόηεξεο νη απόπεηξεο απηνθηνλίαο ζε ζύκαηα ειεθηξνληθνύ εθθνβηζκνύ από κε-ζύκαηα

15 Έθεβνη θαη εθθνβηζκόο Έθεβνη ζύκαηα (ζπλήζσο), αιιά θαη ζύηεο εθθνβηζκνύ είλαη ζε απμεκέλν θίλδπλν απηνθηνληθνύ ηδεαζκνύ απόπεηξαο θαη επηηπρνύο απηνθηνλίαο Είλαη ζε θίλδπλν όηαλ εκθαλίζνπλ: θαηάζιηςε κεησκέλε απην-αμία απειπηζία κνλαμηά

16 Έθεβνη θαη εθθνβηζκόο: αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζηελ απηνθηνλία Επίκνλνο ζσκαηηθόο θαη ζπλαηζζεκαηηθόο εθθνβηζκόο Εκπεηξία επίκνλνπ ζσκαηηθνύ θαη ςπρηθνύ πόλνπ Η επαλάιεςε ηνλ θαζηεξώλεη σο κέζνδν βαζαληζκνύ Η ζπκαηνπνίεζε από πξόζσπν θύξνπο (γνληό, δάζθαιν, πξνπνλεηή, άιιν) Έιιεηςε θίισλ γηα ππνζηήξημε ή ελζάξξπλζε, ελώ ν εθθνβηζκόο ζπλερίδεηαη OLWEUS Bullying Prevention Program

17 Αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζηελ απηνθηνλία Όιεο νη κνξθέο επηζεηηθόηεηαο ησλ εθήβσλ θαη ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ηδέεο ή πξάμεηο απηνθηνλίαο

18 ηηο απηνθηνλίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη: Η «παξα-απηνθηνληθή» ζπκπεξηθνξά (κεραλάθηα, επηθίλδπλα ζπνξ, άγξηνη θαβγάδεο, βάδηζε ζε γέθπξα θ.α) Οη επώδπλνη θαη θαη επαλάιεςε απηνηξαπκαηηζκνί (selfharm)

19 Απηνηξαπκαηηζκόο Απηνηξαπκαηηζκόο cutting κεξώλ ηνπ ζώκαηνο πνπ δελ είλαη ζε θνηλή ζέα (ζπλήζσο ζηελ έζσ επηθάλεηα ησλ θαξπώλ) κε αηρκεξά αληηθείκελα, πνπ απνζθνπεί ζηελ απνθόξηηζε από αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα εμαηηίαο θαηαζηάζεσλ πνπ βηώλνπλ (πίεζε, άγρνο, απόξξηςε) ζπλππάξρνπλ: κεησκέλε απηνεθηίκεζε, αγρώδεο δηαηαξαρή, θαηάζιηςε Μειέηεο ηνλ ζπζρεηίδνπλ κε απόπεηξεο θαη επηηπρείο απηνθηνλίεο

20 A A P P ro d - Cyberbullying Only Rarely the Sole Factor Identified in Teen Suicides 10/20/2012

21 Επζύλεηαη κόλν ν ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο γηα ηηο απηνθηνλίεο εθήβσλ; ΌΦΙ νη πεξηζζόηεξνη έρνπλ ππνζηεί θαη ζρνιηθό εθθνβηζκό θαη πνιινί ππνθέξνπλ από θαηάζιηςε Leblanc J.C Cyberbullying and Suicide: A retrospective Analysis of 41 cases AAP National Conference (2012)

22 ηελ παξαδνζηαθή ζπκαηνπνίεζε ε θαηάζιηςε κεζνιαβεί ζηε ζύλδεζε κε ηηο απόπεηξεο εμίζνπ ζηα δύν θύια, ελώ ζηνλ παξαδνζηαθό εθθνβηζκό κόλν ζηα θνξίηζηα ηελ ειεθηξνληθή ζπκαηνπνίεζε κόλν ζηα θνξίηζηα Η θαηάζιηςε δελ κεζνιαβεί ζηε ζύλδεζε αλάκεζα ζηνλ ειεθηξνληθό εθθνβηζκό θαη ζηηο απόπεηξεο απηνθηνλίαο γηα θαλέλα θύιν. Bauman S, Toomey R.B, Walker J.L (2013) Associations among bullying, cyberbullying, and suicide in high school students. Journal of Adolescence, 36:

23 Τπνδηεύζπλζε Δίσμεο Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο (Μ. θαθηαλάθεο) «20-25 απόπεηξεο απηνθηνλίαο ην κήλα από λένπο πνπ ην αλαθνηλώλνπλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ» 10 έθεβνη ζώζεθαλ ζε δηάζηεκα κόιηο 19 κελώλ : απεηξάπεζαλ 266 απηνθηνλίεο : απεηξάπεζαλ 523 απηνθηνλίεο πκβνπιεπηηθή κέζσ δηαδηθηύνπ (www.preventionsection.org.cy)

24 «15ρξνλνο αξηζηνύρνο καζεηήο από ηα Γηαλληηζά, ρσξίο εκθαλείο ιόγνπο, ηύιημε ζην ιαηκό ηνπ ζαλ ζειηά κηα πεηζέηα γηα λα απηνθηνλήζεη. Όηαλ νη γνλείο ηνπ άλνημαλ ηνλ Η/Τ ηνπ θαη δηάβαζαλ ηα ηνπ δηαπίζησζαλ πσο είρε αθνινπζήζεη ηηο ζπκβνπιέο ηζηνζειίδαο θπβεξλν-απηνθηνλίαο. ώζεθε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ράξε ζηε ζσηήξηα αληίδξαζε ηνπ παηέξα ηνπ.»

25 18ρξνλνο Αζελαίνο έδσζε ηέινο ζηε δσή ηνπ θαηόπηλ «νδεγηώλ» πνπ έιαβε από 25ρξνλν Υαληώηε (κέζσ ), ν νπνίνο λόκηδε όηη ηνπ έθαλε πιάθα, όπσο δήισζε..

26 Πξόιεςε θπβεξλν-απηνθηνλίαο εθήβσλ πδεηείζηε κε ηνλ έθεβν θη εκπλεύζηε ηνπ εκπηζηνζύλε πδεηείζηε ηε ζρέζε off-θαη on-line παξελόριεζεο από ζπλνκήιηθνπο κε ηελ απηνθηνλία ρξεζηκνπνηώληαο πιηθό από ηηο εηδήζεηο Τπνγξακκίζηε ηε ζνβαξόηεηα ηνπ ζέκαηνο όζν θαη αλ δελ ληώζεηε άλεηα. ΕΘΝΑΘ ΑΝΑΓΙΑΘΟ! Μελ απαγνξεύεηε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ σο αληίδξαζε, γηαηί ζ απνζαξξύλεη ηνλ έθεβν λα ζαο εκπηζηεπηεί.

27 Πξόιεςε θπβεξλν-απηνθηνλίαο εθήβσλ Πείηε ζηνλ έθεβν λα κελ απαληά ζε κελύκαηα παξελόριεζεο (θπιάμηε ηα γηα θαηαγγειία) Μελ ππνβαζκίδεηε ην ζπκβάλ Αλ ε ππόζεζε είλαη ζνβαξή θαη ζπζηεκαηηθή απεπζπλζείηε ζηνλ πάξνρν ηνπ δηαδηθηύνπ (ISP) ή ηνπ θηλεηνύ ή αιιάμηε αξηζκό ηειεθώλνπ θαη ελεκεξώζηε αξκόδηνπο θνξείο, όπσο:

28 Δίσμε Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο Σει: Αλνηρηή γξακκή Saferline Γξακκή βνήζεηαο Ειιεληθνύ Kέληξνπ Αζθαινύο Δηθηύνπ Σει: (ρσξίο ρξέσζε) Γξακκή ΤΠΟΣΗΡΘΖΩ Μνλάδαο Εθεβηθήο Τγείαο Γξακκή Παξέκβαζεο γηα ηελ Απηνθηνλία ΜΙΟ «ε Ιιίκαθα» 1018 Εζληθή Γξακκή γηα ηα Παηδηά SOS 105 θ.α

29 Πξόιεςε θπβεξλν-απηνθηνλίαο εθήβσλ Οη θίινη λα ελεκεξώλνπλ ηνπο γνλείο ηνπ θίινπ ή ηνλ δάζθαιν αλ θάηη αληηιεθζνύλ ηα πξνγξάκκαηα γηα ηνλ εθθνβηζκό ζηα ζρνιεία βαζηθό ζηνηρείν λα είλαη ε πξόιεςε & παξέκβαζε ζηελ απηνθηνλία, κε θαηάιιειν γηα θάζε ειηθία ηξόπν Να πξνζέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κελ ηπρόλ εηζπξάμνπλ νη καζεηέο όηη ε απηνθηνλία είλαη κηα βηώζηκε επηινγή γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο «Σπκπεξηθνξέο κίκεζεο» : ε εκπεηξία δείρλεη πσο δελ ππάξρεη θίλδπλνο κίκεζεο

30 Σξεηο ζθνηεηλέο όςεηο ηνπ θπβεξλνρώξνπ ζηελ εθεβηθή πγεία: πνξλνγξαθία ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο απηνθηνλία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: Δάφνη ΙΙΙ: Awareness raising

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Eλδννηθνγελεηαθή βία Σι είναι; Με ηνλ όξν ελδν νηθνγελεηαθή βία ελλννύκε ηε ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο, θάπνηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηα

Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηα Περιοδικό : Παιδί, Υγεία και Διατροφή Αθηνά Παπαδοπούλοσ, Παιδίατρος Internet : Παράθυρο στην γνώση ή στην πλάνη; Καη ηα δύν!! Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΔΝ ΑΡΥΖ ΖΝ.. ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 1969: δεκηνπξγία δηαδηθηχνπ (Internet) ζηηο ΗΠΑ σο κέζν επηθνηλσλίαο ζε ππξεληθφ πφιεκν. 1997: ην δηαδίθηπν εμππεξεηνχζε 35-50

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΔΚΦΟΒΙΜΟΤ (CYBERBULLYING)

ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΔΚΦΟΒΙΜΟΤ (CYBERBULLYING) ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΔΚΦΟΒΙΜΟΤ (CYBERBULLYING) Βαζιλική Γκοσνηζίδοσ Σμήμα Φσζικής Α.Π.Θ. Μέλος ηες Γ.Δ. ηοσ εσρωπαϊκού προγράμμαηος cost για ηο cyberbullying iakovou@auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πώο απεηιείηαη ε ηδησηηθόηεηά καο από ηηο λέεο ηερλνινγίεο; - Κέηξα πξνζηαζίαο

Πώο απεηιείηαη ε ηδησηηθόηεηά καο από ηηο λέεο ηερλνινγίεο; - Κέηξα πξνζηαζίαο Πώο απεηιείηαη ε ηδησηηθόηεηά καο από ηηο λέεο ηερλνινγίεο; - Κέηξα πξνζηαζίαο Κωνζηανηίνος ΜΟΥΛΙΝΟΣ, Εθνικός Εμπειρογνώμων, ENISA Ημερίδα για ηην Ασηοπροζηαζία Χρηζηών και Σσνδρομηηών & Αζθάλεια Ηλεκηρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωζη και Προζηαζία από Διαδικησακούς Κινδύνοσς. Παξνπζίαζε: Γεσξγία Σηήηηα

Ενημέρωζη και Προζηαζία από Διαδικησακούς Κινδύνοσς. Παξνπζίαζε: Γεσξγία Σηήηηα Ενημέρωζη και Προζηαζία από Διαδικησακούς Κινδύνοσς Παξνπζίαζε: Γεσξγία Σηήηηα Ποιοι Δίμαζηε Κόμβορ Δνημέπωζηρ Γπαμμή Καηαγγελιών Γπαμμή Βοήθειαρ Τν CyberEthics είλαη ην θέληξν Δλεκέξσζεο γηα ην Αζθαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΕΘΙΜΟ

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΕΘΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Είλαη γεγνλόο όηη ζηηο κέξεο καο νη ππνινγηζηέο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ δσή ησλ αλζξώπσλ, άιινηε αξλεηηθά θαη άιινηε ζεηηθά. Η ζπλερήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζπκβάιιεη όρη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Κηλεηή ηειεθσλία: κηα λέα κνξθή εμάξηεζεο ησλ εθήβσλ. Νηθόιανο Σθεληέξεο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο

Κηλεηή ηειεθσλία: κηα λέα κνξθή εμάξηεζεο ησλ εθήβσλ. Νηθόιανο Σθεληέξεο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Κηλεηή ηειεθσλία: κηα λέα κνξθή εμάξηεζεο ησλ εθήβσλ Νηθόιανο Σθεληέξεο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Kηλεηφ ηειέθσλν (mobile /cell phone): Δθπέκπεη ειεθηξνκαγλεηηθή κε ηνλίδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα