ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ)"

Transcript

1 L 26/46 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τους καν νες συµµετοχη ς επιχειρη σεων, κε ντρων ερευνω ν και πανεπιστηµίων και τους καν νες διάδοσης των αποτελεσµάτων της ε ρευνας για την υλοποίηση του πε µπτου προγράµµατος-πλαισίου της Ευρωπαϊκη ς Κοιν τητας (1999/65/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπ ψη: τη συνθη κη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκη ς Κοιν τητας, και ιδίως το άρθρο 130 Ι και το άρθρο 130 Ξ δευ τερο εδάφιο, την πρ ταση της Επιτροπη ς( 1 ), τη γνω µη της Οικονοµικη ς και Κοινωνικη ς Επιτροπη ς( 2 ), Αποφασίζοντας συ µφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 189 Γ της συνθη κης ( 3 ), Εκτιµω ντας: (1) τι, µε την απ φαση αριθ. 182/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 4 ), εγκρίθηκε το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο δράσεων ε ρευνας, τεχνολογικη ς ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκη ς Κοιν τητας ( ) (καλου µενο εφεξη ς «πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο») τι οι λεπτο- µερείς καν νες χρηµατοδοτικη ς συµµετοχη ς της Κοιν τητας, που καθορίζονται στο παράρτηµα IV της εν λ γω απ φασης, πρε πει να συµπληρωθου ν απ άλλες διατάξεις που θα θεσπιστου ν συ µφωνα µε το άρθρο 130 Ι και το άρθρο 130 Ξ δευ τερο εδάφιο της συνθη κης (2) τι οι νε ες διατάξεις θα πρε πει να εντάσσονται σε ε να ολοκληρωµε νο, συνεκτικ και διαφανε ς πλαίσιο ου τως ω στε να εξασφαλίζεται εναρµονισµε νη εκτε λεση των ειδικω ν προγραµµάτων µε τα οποία τίθεται σε εφαρµογη το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο (3) τι οι καν νες συµµετοχη ς επιχειρη σεων, κε ντρων ερευνω ν και πανεπιστηµίων πρε πει να ανταποκρίνονται στη φυ ση των δραστηριοτη των ε ρευνας και τεχνολογικη ς ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµε νων των δραστηριοτη των επίδειξης (καλου µενες εφεξη ς «ε µ- µεσες δράσεις Ε&ΤΑ») τι, εξάλλου, οι καν νες αυτοί είναι δυνατ ν να διαφε ρουν ανάλογα µε το αν ( 1 ) ΕΕ C 40 της , σ. 14. ( 2 ) ΕΕ C 214 της , σ. 51. ( 3 ) Γνω µη του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου της 28ης Μαι ου 1998 (ΕΕ C 195 της ), κοινη θε ση του Συµβουλίου της 10ης Ιουλίου 1998 (ΕΕ C 262 της , σ. 50) και απ φαση του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 1998 (ΕΕ C 328 της ). ( 4 ) Βλε πε σελίδα 1 της παρου σας επίσηµης εφηµερίδας. οι συµµετε χοντες είναι εγκατεστηµε νοι σε κράτος µε λος, συνδεδεµε νο κράτος η τρίτη χω ρα και ανάλογα µε τη νοµικη δοµη τους (4) τι, συ µφωνα µε το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο, θα πρε πει να προβλε πεται η συµµετοχη νοµικω ν οντοτη των απ τρίτες χω ρες, µεταξυ άλλων βάσει διεθνω ν συµφωνιω ν τι, ωστ σο, οι συµφωνίες που συνάπτονται µε την Κοιν τητα, ιδίως βάσει του άρθρου 130 Μ της συνθη κης, πρε πει να τίθενται σε εφαρµογη συ µφωνα µε την αρχη της αµοιβαι τητας και της προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικη ς και βιοµηχανικη ς ιδιοκτησίας τι οι νοµικε ς οντ τητες της Κοιν τητας πρε πει, ως εκ του του, να ε χουν πραγµατικη πρ σβαση στα ερευνητικά προγράµµατα των ενδιαφερ µενων τρίτων χωρω ν (5) τι, ειδικά σον αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρη σεις, θα πρε πει να δοθεί ιδιαίτερη ε µφαση στις ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ που ενθαρρυ νουν τη συµµετοχη τους, στο βαθµ που οι επιχειρη σεις αυτε ς είναι σε θε ση να συµβάλλουν στη δηµιουργία και στη διατη ρηση θε σεων εργασίας, καθω ς και στην καινοτοµία (6) τι το Κοιν Κε ντρο Ερευνω ν (ΚΚΕρ) συµµετε χει στις ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ υπ τους ίδιους ρους µε εκείνους που ισχυ ουν για τις νοµικε ς οντ τητες που είναι εγκατεστηµε νες σε κράτος µε λος η σε συνδεδεµε νο κράτος (7) τι οι καν νες θα πρε πει να εφαρµ ζονται κατά τρ πο απλ και αποτελεσµατικ ω στε να µειω νεται στο ελάχιστο η διοικητικη και δηµοσιονοµικη επιβάρυνση των συµµετεχ ντων και της Επιτροπη ς, ιδίως σον αφορά το χρ νο προπαρασκευη ς προτάσεων, ολοκλη ρωσης διαπραγµατευ σεων περί συµβάσεων και απ δοσης δαπανω ν (8) τι η χρηµατοδοτικη συµµετοχη της Κοιν τητας πρε πει να καταβάλλεται στους συµµετε χοντες σε ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ, κατ πιν αιτιολ γησης των επιλε -

2 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 26/47 ξιµων δαπανω ν της δράσης, αν και είναι δυνατ ν να χρησιµοποιου νται άλλες καταλληλ τερες µε θοδοι (9) τι οι δραστηρι τητες Ε&ΤΑ θα πρε πει να υλοποιου νται συ µφωνα µε δεοντολογικε ς αρχε ς (10) τι οι καν νες διάδοσης των αποτελεσµάτων της ε ρευνας πρε πει να εγγυω νται την προστασία των δικαιωµάτων που συνδε ονται µε την απ κτηση και τη χρη ση των γνω σεων (11) τι οι εν λ γω καν νες πρε πει να συνεκτιµου ν τα συµφε ροντα της Κοιν τητας και τα ε ννοµα συµφε ροντα των συµβαλλοµε νων µερω ν σε οιαδη ποτε συναπτ µενη συ µβαση που αναδεικνυ ονται ε πειτα απ την επιλογη προτάσεως για ε µµεση δράση Ε&ΤΑ (12) τι, στην περίπτωση των ε µµεσων δράσεων Ε&ΤΑ, οι καν νες αυτοί πρε πει γενικά να προσαρµ ζονται ανάλογα µε το ποσοστ χρηµατοδοτικη ς συµµετοχη ς της Κοιν τητας η ανάλογα µε την εγγυ τητα των δραστηριοτη των Ε&ΤΑ, συµπεριλαµβανοµε νων των δραστηριοτη των επίδειξης, στο στάδιο της αγοράς (13) τι η κυρι τητα των γνω σεων που προκυ πτουν απ τις ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ κατά καν να καθορίζεται σε συνάρτηση µε το επίπεδο της χρηµατοδοτικη ς συµµετοχη ς της Κοιν τητας (17) τι, σον αφορά ορισµε νες ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ, οι ανάδοχοι πρε πει να καταρτίζουν σχε διο τεχνολογικη ς εφαρµογη ς ου τως ω στε η Επιτροπη να είναι σε θε ση να παρακολουθεί τη χρη ση και τη διάδοση των γνω σεων (18) τι οι δραστηρι τητες Ε&ΤΑ θα πρε πει να υλοποιου νται συ µφωνα µε τις αρχε ς της χρηστη ς χρηµατοοικονοµικη ς διαχείρισης (19) τι, στο βαθµ που απαιτείται για την επίτευξη των στ χων τους, τα ειδικά προγράµµτα είναι δυνατ ν να διευκρινίζουν λεπτοµερω ς η να συµπληρω νουν τους καν νες συµµετοχη ς επιχειρη σεων, κε ντρων ερευνω ν και πανεπιστηµίων και τους καν νες διάδοσης των αποτελεσµάτων της ε ρευνας (20) τι, προκειµε νου να εξασφαλισθεί συνοχη µεταξυ των δραστηριοτη των που υλοποιου νται δυνάµει του πε µπτου προγράµµατους-πλαισίου και εκείνων που αναλαµβάνονται κατ εφαρµογη της απ φασης 1999/ 64/Ευρατ µ του Συµβουλίου, της 22ας εκεµβρίου 1998, για το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο δραστηριοτη των ε ρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκη ς Κοιν τητας Ατοµικη ς Ενε ργειας (Ευρατ µ) ( ) ( 1 ), η παρου σα απ φαση και η απ φαση 1999/ 66/Ευρατ µ του Συµβουλίου, της 22ας εκεµβρίου, σχετικά µε τους καν νες συµµετοχη ς επιχειρη σεων, κε ντρων ερευνω ν και πανεπιστηµίων και υλοποίησης του πε µπτου προγράµµατος-πλαισίου της Ευρωπαϊκη ς Κοιν τητας Ατοµικη ς Ενε ργειας (Ευρατ µ) ( ) ( 2 ), θα πρε πει να εκδοθου ν ταυτοχρ νως και για την ίδια περίοδο, (14) τι οι γνω σεις που προκυ πτουν απ ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ πρε πει να αξιοποιου νται η, ειδάλλως, να διαδίδονται ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: (15) τι η αρχικη ευθυ νη για τη διάδοση η τη χρη ση των αποτελεσµάτων της ε ρευνας ανη κει στους αναδ χους τι, για σχε δια που βρίσκονται εγγυ τερα στο στάδιο της αγοράς, οι καν νες πρε πει να προάγουν τη χρη ση αποτελεσµάτων κατάλληλων για αξιοποίηση απ τους αναδ χους τι, σε διαφορετικη περίπτωση, οι καν νες πρε πει να προάγουν τη διάδοση κατάλληλων αποτελεσµάτων, συµπεριλαµβανοµε νων εκείνων που είναι κατάλληλα προς χρη ση αλλά δεν ε χουν αξιοποιηθεί, σε τρίτους καθω ς και στις κυβερνη σεις των κρατω ν µελω ν και των συνδεδεµε νων κρατω ν, ω στε να διευκολυ νεται η χρη ση των αποτελεσµάτων αυτω ν και να αποφευ γεται η αλληλεπικάλυψη των ερευνητικω ν προσπαθειω ν (16) τι, προκειµε νου να διευκολυνθεί η αξιοποίηση των γνω σεων, ενδε χεται να απαιτηθεί η συ ναψη συµφωνιω ν περί αποκλειστικω ν δικαιωµάτων τι οι συµφωνίες αυτε ς οφείλουν να τηρου ν τους ισχυ οντες καν νες περί ανταγωνισµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισµοί Για τους σκοπου ς της παρου σας απ φασης, νοου νται ως: α) δραστηρι τητες Ε&ΤΑ, οι δραστηρι τητες ε ρευνας και τεχνολογικη ς ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµε νων των δραστηριοτη των επίδειξης, πως περιγράφονται στο παράρτηµα II του πε µπτου προγράµµατος-πλαισίου ( 1 ) Βλε πε σελίδα 34 της παρου σας Επίσηµης Εφηµερίδας. ( 2 ) Βλε πε σελίδα 56 της παρου σας Επίσηµης Εφηµερίδας.

3 L 26/48 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των β) ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ, ο ε νας απ τους δυ ο τρ πους υλοποίησης των δραστηριοτη των Ε&ΤΑ, πως διευκρινίζεται στο παράρτηµα IV του πε µπτου προγράµµατοςπλαισίου. Οι ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ εκτελου νται απ τρίτους στο πλαίσιο συµβάσεων που συνάπτονται µε την Κοιν τητα. Το ΚΚΕρ δυ ναται να συµµετε χει στις δράσεις αυτε ς υπ τους ρους που προβλε πονται στο άρθρο 7 γ) άµεσες δράσεις Ε&ΤΑ, ο ε νας απ τους δυ ο τρ πους υλοποίησης των δραστηριοτη των Ε&ΤΑ, πως διευκρινίζεται στο παράρτηµα IV του πε µπτου προγράµµατος-πλαισίου. Οι άµεσες δράσεις Ε&ΤΑ εκτελου νται απ το ΚΚΕρ δ) συνδεδεµε νο κράτος, κράτος συµβαλλ µενο σε διεθνη συµφωνία συναφθείσα µε την Κοιν τητα, ιδίως δυνάµει του άρθρου 130 Μ της συνθη κης, βάσει της οποίας το συγκεκριµε νο κράτος συµβάλλει χρηµατοδοτικά στο πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο. Η εν λ γω συµφωνία αφορά τη συνεργασία στον τοµε α της ε ρευνας, τεχνολογικη ς ανάπτυξης και επίδειξης ε) τρίτη χω ρα, κάθε χω ρα πλην των κρατω ν µελω ν και των συνδεδεµε νων κρατω ν στ) νοµικη οντ τητα: κάθε φυσικ πρ σωπο η κάθε νοµικ πρ σωπο, υπ την πρου π θεση τι ε χει συσταθεί συ µφωνα µε το κοινοτικ δίκαιο η το εφαρµοστε ο εθνικ δίκαιο και διαθε τει νοµικη προσωπικ τητα η ε χει την ικαν τητα, ιδίω ον µατι, να είναι κάτοχος δικαιωµάτων και υποχρεω σεων οιασδη ποτε φυ σεως, να συνάπτει συµβάσεις και να παρίσταται ενω πιον δικαστηρίου ζ) διεθνη ς οργανισµ ς, κάθε ε νωση κρατω ν, πλην της Κοιν τητας, η οποία ε χει συσταθεί βάσει συνθη κης η ανάλογης πράξης, διαθε τει κοινά θεσµικά ργανα και διεθνη νοµικη προσωπικ τητα διακριτη απ εκείνη των κρατω ν µελω ν της η) δυνητικ ς χρη στης των αποτελεσµάτων της Ε&ΤΑ, κάθε νοµικη οντ τητα, κάθε διεθνη ς οργανισµ ς η το ΚΚΕρ που, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις δυνατ τητε ς του ανεξαρτη τως αν αυτε ς ε χουν επιστηµονικ, τεχνολογικ, οικονοµικ η κοινωνικ χαρακτη ρα συµβάλλει µε συγκεκριµε νο τρ πο στη χρη ση η εξασφαλίζει τι γίνεται χρη ση των αποτελεσµάτων που προκυ πτουν απ τις ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ θ) µικροµεσαία επιχείρηση (καλου µενη εφεξη ς «ΜΜΕ»), η επιχείρηση η οποία πληροί τα κριτη ρια που ορίζονται στη συ σταση 96/280/ΕΚ της Επιτροπη ς( 1 ), η τοι: ( 1 ) ΕΕ L 107 της , σ. 4. απασχολεί λιγ τερους απ 250 υπαλλη λους (ισοδυ ναµο πλη ρους απασχ λησης) και ε χει είτε ετη σιο κυ κλο εργασιω ν που δεν υπερβαίνει τα 40 εκατοµµυ ρια Ecu η ετη σιο συνολικ ισολογισµ που δεν υπερβαίνει τα 27 εκατοµµυ ρια Ecu και πληροί το κριτη ριο της ανεξαρτησίας, πως ορίζεται στη συ σταση ι) γνω σεις, τα αποτελε σµατα, συµπεριλαµβανοµε νων των πληροφοριω ν, που προκυ πτουν απ τις δράσεις Ε&ΤΑ του πε µπτου προγράµµατος-πλαισίου ια) διάδοση, η κοινολ γηση των γνω σεων µε οποιοδη ποτε κατάλληλο µε σο, πλην της δηµοσίευσης που επιβάλλουν οι διατυπω σεις προστασίας των γνω σεων, που αποσκοπεί στην προω θηση της επιστηµονικη ς και τεχνικη ς προ δου ιβ) χρη ση, η άµεση η ε µµεση χρη ση των γνω σεων στο πλαίσιο ερευνητικω ν δραστηριοτη των η για λ γους αξιοποίησης ιγ) αξιοποίηση, η χρη ση των γνω σεων για τη δηµιουργία και τη διάθεση στο εµπ ριο εν ς προϊ ντος η µιας µεθ δου παραγωγη ς η για τη δηµιουργία και την παροχη µιας υπηρεσίας ιδ) πρου πάρχουσα τεχνογνωσία, οι πληροφορίες που κατε χουν οι υποβάλλοντες προτάσεις πριν απ τη συ ναψη συ µβασης που προβλε πεται στο άρθρο 12 της παρου σας απ φασης η που αποκτω νται παράλληλα προς αυτη ν και απαιτου νται για την ορθη υλοποίηση µιας ε µµεσης δράσης Ε&ΤΑ, καθω ς και τα σχετικά δικαιω - µατα. Άρθρο 2 Συµφε ροντα της Κοιν τητας Τα συµφε ροντα της Κοιν τητας, συ µφωνα µε τα άρθρα 6, 15, 16, 17, 18 και 20, εκτιµω νται κυρίως σε συνάρτηση µε: α) το στ χο ενίσχυσης της διεθνου ς ανταγωνιστικ τητας της κοινοτικη ς βιοµηχανίας β) το στ χο της παροχη ς κατάλληλων κινη τρων για τη διατη ρηση και τη δηµιουργία θε σεων εργασίας στην Κοιν τητα γ) το στ χο προω θησης της βιω σιµης ανάπτυξης και της βελτίωσης της ποι τητας ζωη ς στην Κοιν τητα δ) τις ανάγκες άλλων κοινοτικω ν πολιτικω ν προς υποστη ριξη των οποίων υλοποιου νται οι δράσεις Ε&ΤΑ ε) την υ παρξη συµφωνιω ν επιστηµονικη ς και τεχνικη ς συνεργασίας µεταξυ της Κοιν τητας και τρίτων χωρω ν η διεθνω ν οργανισµω ν.

4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 26/49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Άρθρο 3 Πεδίο εφαρµογη ς Οι καν νες του παρ ντος κεφαλαίου εφαρµ ζονται στη συµµετοχη νοµικω ν οντοτη των, διεθνω ν οργανισµω ν και του ΚΚΕρ στις ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ. Τµη µα 1 Προυποθε σεις συµµετοχη ς και χρηµατοδ τησης Άρθρο 4 Αριθµ ς συµµετεχ ντων στις ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ 1. Οι ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ υλοποιου νται: α) απ δυ ο τουλάχιστον νοµικε ς οντ τητες, ανεξάρτητες η µία της άλλης, εγκατεστηµε νες σε δυ ο διαφορετικά κράτη µε λη η σε ε να κράτος µε λος και ε να συνδεδεµε νο κράτος, η β) απ µία τουλάχιστον νοµικη οντ τητα, εγκατεστηµε νη σε κράτος µε λος η σε συνδεδεµε νο κράτος και το ΚΚΕρ η γ) απ µία η περισσ τερες νοµικε ς οντ τητες εγκατεστη- µε νες σε τρίτη χω ρα η απ διεθνείς οργανισµου ς, σε συνεργασία µε τον ελάχιστο αριθµ νοµικω ν οντοτη των, εγκατεστηµε νων σε κράτος µε λος η σε συνδεδεµε νο κράτος και το ΚΚΕρ, πως απαιτείται βάσει των στοιχείων α) η β). 2. Κατ εξαίρεση, ταν λ γω της φυ σης της, η προς ανάληψη ε µµεση δράση η δραστηρι τητα Ε&ΤΑ πρε πει να υλοποιείται απ ε να µ νον συµµετε χοντα, η δράση η η δραστηρι τητα αυτη πρε πει να υλοποιείται: α) απ µια νοµικη οντ τητα εγκατεστηµε νη σε κράτος µε λος, σε συνδεδεµε νο κράτος η σε τρίτη χω ρα, η β) απ ε να διεθνη οργανισµ η γ) απ το ΚΚΕρ. 1. υ ναται να συµµετε χει στις ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ και να λαµβάνει χρηµατοδ τηση απ το πε µπτο πρ γραµµαπλαίσιο κάθε νοµικη οντ τητα εγκατεστηµε νη σε κράτος µε λος η σε συνδεδεµε νο κράτος, υπ την πρου π θεση τι: υλοποιεί η δη η πρ κειται να υλοποιη σει προσεχω ς δραστηρι τητες ε ρευνας, τεχνολογικη ς ανάπτυξης η επίδειξης, η συµβάλλει στη διάδοση και τη χρη ση των αποτελεσµάτων συ µφωνα µε το ειδικ πρ γραµµα «Προω θηση της καινοτοµίας και ενθάρρυνση της συµµετοχη ς των ΜΜΕ» η είναι δυνητικ ς χρη στης των αποτελεσµάτων της Ε&ΤΑ, η, επιπροσθε τως, για θεµατικά δίκτυα και συντονισµε νες δράσεις, είναι πράγµατι σε θε ση να προσδω σει σηµαντικη προστιθε µενη αξία στην ποι τητα του ε ργου που θα αναληφθεί λ γω των γνω σεω ν της στον εν λ γω ερευνητικ τοµε α. 2. Οι πρου ποθε σεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1 δεν ισχυ ουν στις ακ λουθες περιπτω σεις: α) στην περίπτωση διερευνητικω ν χορηγη σεων, οπ τε η νοµικη οντ τητα πρε πει να είναι ΜΜΕ η, κατ εξαίρεση, δυνητικ ς χρη στης των αποτελεσµάτων της Ε&ΤΑ. Στη δευ τερη περίπτωση, η νοµικη οντ τητα κανονικά δεν λαµβάνει χρηµατοδ τηση απ το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο β) στην περίπτωση σχεδίων συνεργατικη ς ε ρευνας, οπ τε η νοµικη οντ τητα πρε πει να είναι ΜΜΕ η οποία είναι δυνητικ ς χρη στης των αποτελεσµάτων της Ε&ΤΑ αλλά µε µικρε ς η και καθ λου δικε ς της δυνατ τητες Ε&ΤΑ γ) στην περίπτωση συνοδευτικω ν µε τρων, ταν η νοµικη οντ τητα διαθε τει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να υλοποιη σει τη συγκεκριµε νη ε µµεση δράση Ε&ΤΑ. 3. ταν ε να συνδεδεµε νο κράτος συµµετε χει µερικω ς µ νον στο πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο, µια νοµικη οντ τητα της χω ρας αυτη ς δυ ναται να συµµετε χει και να λαµβάνει χρηµατοδ τηση δυνάµει του παρ ντος άρθρου µ νον στα ειδικά προγράµµατα που καλυ πτονται απ τη συµφωνία συ νδεσης. Η συµµετοχη σε ειδικά προγράµµατα, µε τα οποία η χω ρα αυτη δεν είναι συνδεδεµε νη, διε πεται απ το άρθρο 6 της παρου σας απ φασης. Άρθρο 5 Πρου ποθε σεις για νοµικε ς οντ τητες απ κράτη µε λη και συνδεδεµε να κράτη 4. ταν το αντικείµενο της ε µµεσης δράσης Ε&ΤΑ το επιτρε πει, κάθε νοµικη οντ τητα που αναφε ρεται στις παραγράφους 1 και 2 οφείλει να εκτελεί το κυ ριο µε ρος των σχετικω ν εργασιω ν εντ ς των κρατω ν µελω ν η των συνδεδεµε νων κρατω ν.

5 L 26/50 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των Άρθρο 6 Πρου ποθε σεις για νοµικε ς οντ τητες απ τρίτες χω ρες και για διεθνείς οργανισµου ς 1. Στις ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ δυ ναται να συµµετε χει, ανάλογα µε το σχε διο και συ µφωνα µε τα συµφε ροντα της Κοιν τητας και χωρίς να λαµβάνει χρηµατοδ τηση απ το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο, οιαδη ποτε νοµικη οντ τητα εγκατεστηµε νη σε τρίτη ευρωπαϊκη χω ρα η µεσογειακη χω ρα εταίρο η οιοσδη ποτε διεθνη ς οργανισµ ς, υπ την πρου π θεση τι: α) ο αριθµ ς των συµµετεχ ντων στην πρ ταση ε µµεσης δράσης Ε&ΤΑ ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 4 και β) πληροί τις πρου ποθε σεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 για τις νοµικε ς οντ τητες κρατω ν µελω ν και συνδεδεµε νων κρατω ν. Αυτ δεν ισχυ ει για τις υποτροφίες µετεκπαίδευσης, πως ορίζονται στο παράρτηµα IV του πε µπτου προγράµµατος-πλαισίου. 2. Οι νοµικε ς οντ τητες που είναι εγκατεστηµε νες σε άλλες τρίτες χω ρες δυ νανται να συµµετε χουν υπ τους ίδιους ρους, εφ σον η συµµετοχη τους προσδίδει επίσης ουσιαστικη προστιθε µενη αξία για την εν λω η εν µε ρει υλοποίηση ειδικω ν προγραµµάτων συ µφωνα µε τους στ χους του προγράµµατος αυτου. 3. ταν απαιτείται διεθνη ς συµφωνία µεταξυ της Κοιν τητας και τρίτης χω ρας προκειµε νου να δοθεί πρ σβαση σε υψηλη ς ποι τητας προγράµµατα στη συγκεκριµε νη τρίτη χω ρα η /και προκειµε νου να εξασφαλιστου ν οι δε ουσες ρυθµίσεις περί δικαιωµάτων πνευµατικη ς ιδιοκτησίας, η συµµετοχη νοµικω ν οντοτη των εγκατεστηµε νων στην τρίτη αυτη χω ρα εξαρτάται απ τη συ ναψη της συµφωνίας αυτη ς. ταν υπάρχει τε τοια συµφωνία, η συµµετοχη διε πεται επιπλε ον απ τις αρχε ς, τις πρου ποθε σεις και τα ρια που θε τει η συµφωνία αυτη. 4. Κάθε νοµικη οντ τητα που αναφε ρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 δυ ναται, κατ εξαίρεση, να συµµετε χει µε χρηµατοδ τηση απ το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο, εφ σον η χρηµατοδ τηση αιτιολογείται δε ντως ως ουσιαστικη ς σηµασίας για την επίτευξη των στ χων της συγκεκριµε νης ε µµεσης δράσης Ε&ΤΑ. Αυτ δεν ισχυ ει για τις υποτροφίες µετεκπαίδευσης, πως ορίζονται στο παράρτηµα IV του πε µπτου προγράµ- µατος-πλαισίου. 5. Στην περίπτωση δραστηριοτη των Ε&ΤΑ που εντάσσονται στο ειδικ πρ γραµµα «Εδραίωση του ρ λου της κοινοτικη ς ε ρευνας στο διεθνη χω ρο», δυ ναται να συµµετε χει οιαδη ποτε νοµικη οντ τητα που πληροί τις πρου ποθε σεις που προβλε πονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), εφ σον συµβάλλει σε ε ναν απ τους στ χος του ειδικου προγράµµατος και η συµµετοχη της συµβιβάζεται προς τα συµφε ροντα της Κοιν τητας. Η κοινοτικη χρηµατοδ τηση παρε χεται µ νον για τις δραστηρι τητες που ορίζονται στο ειδικ αυτ πρ γραµµα και υπ τους ρους που προβλε πονται σ αυτ. 6. Κάθε διεθνη ς οργανισµ ς δυ ναται, κατ εξαίρεση, να λαµβάνει χρηµατοδ τηση απ το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο, υπ την πρου π θεση τι: α) στην περίπτωση ε µµεσων δράσεων Ε&ΤΑ, πλην των συνοδευτικω ν µε τρων, η χρηµατοδ τηση αυτη αιτιολογείται δε ντως ως ουσιαστικη ς σηµασίας για την επίτευξη των στ χων της συγκεκριµε νης ε µµεσης δράσης Ε&ΤΑ και εφ σον οι βασικε ς εγκαταστάσεις που πρ κειται να χρησιµοποιηθου ν και οι οποίες ευρίσκονται σε τρίτη χω ρα, είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των προτεινοµε νων εργασιω ν β) στην περίπτωση συνοδευτικω ν µε τρων, διαθε τει τις απαραίτητες τεχνικε ς ικαν τητες και τεχνογνωσία που είναι δυσπρ σιτες η δυσευ ρετες στα κράτη µε λη η στα συνδεδεµε να κράτη. Άρθρο 7 Πρου ποθε σεις για το ΚΚΕρ Με την επιφυ λαξη των εσωτερικω ν δηµοσιονοµικω ν και διοικητικω ν µε τρων που απαιτου νται ω στε το ΚΚΕρ να είναι σε θε ση να συµµετάσχει σε ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ, το ΚΚΕρ υπ κειται στους ίδιους ρους και ε χει τα ίδια δικαιω µατα και υποχρεω σεις µε εκείνα που ισχυ ουν για τις νοµικε ς οντ τητες που είναι εγκατεστηµε νες σε κράτος µε λος η σε συνδεδεµε νο κράτος και συµµετε χουν στις ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ. Άρθρο 8 Πρου ποθε σεις σχετικε ς µε τους π ρους 1. Οι νοµικε ς οντ τητες, οι διεθνείς οργανισµοί και το ΚΚΕρ οφείλουν: κατά την υποβολη πρ τασης ε µµεσης δράσης Ε&ΤΑ, να διαθε τουν τουλάχιστον τους ενδεχ µενους αναγκαίους π ρους για την υλοποίηση της, κατά την υπογραφη της συ µβασης, να αποδεικνυ ουν τι θα διαθε τουν λους τους αναγκαίους π ρους πως και ποτε χρειαστου ν για την υλοποίηση της. 2. Οι αναγκαίοι π ροι για την υλοποίηση ε µµεσης δράσης Ε&ΤΑ, περιλαµβάνουν το ανθρω πινο δυναµικ, την υποδοµη, τους χρηµατοοικονοµικου ς π ρους και, ενδεχοµε νως, τους άυλους π ρους.

6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 26/51 Τµη µα 2 ιαδικασίες Άρθρο 10 Κριτη ρια επιλογη ς και πρου ποθε σεις που εφαρµ ζονται ανάλογα µε τον τυ πο διαδικασίας Άρθρο 9 Εφαρµοστε ες διαδικασίες 1. Οι ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ, πλην των συνοδευτικω ν µε τρων, αποτελου ν αντικείµενο προσκλη σεων υποβολη ς προτάσεων των προσκλη σεων αυτω ν µπορεί, ενδεχοµε νως, να προηγείται πρ σκληση εκδη λωσης ενδιαφε ροντος ενη- µερωτικου χαρακτη ρα. λες αυτε ς οι προσκλη σεις δηµοσιευ ονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των και θα πρε πει επίσης να διαδίδονται µε άλλα κατάλληλα µε σα. 2. Τα συνοδευτικά µε τρα µπορεί, κατά περίπτωση, να αποτελου ν αντικείµενο: προσκλη σεων υποβολη ς προτάσεων, συ µφωνα µε τις ίδιες διαδικασίες µε εκείνες που ορίζονται στην παράγραφο 1, διαδικασιω ν ανάθεσης δηµ σιας συ µβασης, ταν η ε µ- µεση δράση Ε&ΤΑ συνίσταται σε αγορά η υπηρεσία, συ µφωνα µε τις εφαρµοστε ες διατάξεις, προσκλη σεων υποβολη ς αιτη σεων για διορισµ ως ανεξάρτητου εµπειρογνω µονα, ταν, για το συγκεκριµε νο µε τρο, η Επιτροπη πρε πει να συνεκτιµη σει, κατά ισορροπηµε νο τρ πο, τους διάφορους συντελεστε ς της ε ρευνας, υπ την επιφυ λαξη άλλων διαδικασιω ν που προβλε πονται για την επίτευξη του ίδιου αποτελε σµατος στην περίπτωση των ανεξάρτητων εµπειρογνωµ νων ανωτε ρου επιπε δου που ορίζονται για την πενταετη αξιολ γηση που προβλε πεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του πε µπτου προγράµµατος-πλαισίου. Σε συγκεκριµε νες περιπτω σεις, π.χ. για τη συνεισφορά στις δαπάνες διασκε ψεων, συνεδρίων και σεµιναρίων, η Κοιν τητα δυ ναται να υποστηρίζει αυθ ρµητες αιτη σεις επιχορη γησης που υποβάλλουν στην Επιτροπη νοµικε ς οντ τητες η διεθνείς οργανισµοί. 3. Στις ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ που υλοποιου νται υπ µορφη πειραµατικω ν σχεδίων, εφαρµ ζονται διαδικασίες κατάλληλες για τις δράσεις αυτε ς, πως προβλε πεται στις αποφάσεις των συγκεκριµε νων ειδικω ν προγραµµάτων. 4. Λ γω νοµικω ν δεσµευ σεων και της ανάγκης να τηρου νται οι απαιτη σεις διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης, η Επιτροπη επισπευ δει, σο είναι ευλ γως εφικτ, τις διαδικασίες υποβολη ς, επιλογη ς και ε γκρισης προτάσεων και διατηρεί τις διοικητικε ς δαπάνες των αιτου ντων και της Επιτροπη ς στο κατω τατο απαιτου µενο επίπεδο. 1. Οι προτάσεις για ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ που προκυ πτουν απ προσκλη σεις υποβολη ς προτάσεων και τα πρ τυπα πειραµατικά σχε δια επιλε γονται συ µφωνα µε το παράρτηµα I του πε µπτου προγράµµατος-πλαισίου µε βάση τις πρου ποθε σεις συµµετοχη ς που προβλε πονται στα άρθρα 4 ε ως 8 και τα ακ λουθα κριτη ρια: α) επιστηµονικη αριστεία β) κοινοτικη προστιθε µενη αξία γ) ενδεχ µενη συµβολη στην προαγωγη των οικονοµικω ν και κοινωνικω ν στ χων της Κοιν τητας δ) καινοτ µος χαρακτη ρας της πρ τασης για ε µµεση δράση Ε&ΤΑ ε) προοπτικε ς διάδοσης/αξιοποίησης των αποτελεσµάτων, πως περιγράφονται στο σχε διο διάδοσης και χρη σης που συνοδευ ει την πρ ταση ε µµεσης δράσης Ε&ΤΑ στ) αποτελεσµατικη διακρατικη συνεργασία ζ) αποτελεσµατικη και αποδοτικη διαχείριση η) τυχ ν πρ σθετα κριτη ρια που καθορίζονται στο οικείο ειδικ πρ γραµµα. Τα κριτη ρια αυτά εφαρµ ζονται ανάλογα µε την κατηγορία ε µµεσης δράσης Ε&ΤΑ και τη φυ ση της δραστηρι τητας Ε&ΤΑ. Τα σχε δια που παραβαίνουν τις δεοντολογικε ς αρχε ς που προβλε πονται στις σχετικε ς διεθνείς συµβάσεις και κανονισµου ς δεν επιλε γονται. Οι προτάσεις συνοδευτικω ν µε τρων που αποτελου ν αντικείµενο διαδικασίας ανάθεσης δηµ σιας συ µβασης, αξιολογου νται βάσει κριτηρίων επιλογη ς και ανάθεσης που καθορίζονται συ µφωνα µε τις σχετικε ς διατάξεις. 2. Οι αιτη σεις επιχορη γησης επιλε γονται µε βάση: τις σχετικε ς πρου ποθε σεις συµµετοχη ς που προβλε πονται στα άρθρα 4, 5, 6 και 8 και την καταλληλ τητα και τη χρησιµ τητά τους σε σχε ση µε τους στ χους και το επιστηµονικ και τεχνολογικ περιεχ µενο του πε µπτου προγράµµατος-πλαισίου η / και του οικείου ειδικου προγράµµατος.

7 L 26/52 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των Οι υποψη φιοι που συµµετε χουν σε πρ σκληση υποβολη ς προτάσεων, επιλε γονται µε βάση τα κριτη ρια που καθορίζονται στη σχετικη απ φαση της Επιτροπη ς και τις σχετικε ς πρου ποθε σεις συµµετοχη ς των άρθρων 4, 5 και 6. Τµη µα 3 Συµβάσεις Άρθρο 11 Χρηµατοδοτικη συµµετοχη της Κοιν τητας και επιλε ξιµες δαπάνες β) στις άλλες περίπτωσεις: σταθερά ποσά συνδε µενα µε την απ δειξη τι ε χουν καταβληθεί οι βε λτιστες προσπάθειες για την ολοκλη ρωση των συµβατικω ς συµφωνηθε ντων στ χων γ) άλλες ρυθµίσεις που συνεπάγονται κατ αποκοπη η µεικτε ς πληρωµε ς κατάλληλες για συγκεκριµε να σχε δια. 5. Οι πρ σθετες επιλε ξιµες δαπάνες που αναφε ρονται στο παράρτηµα IV του πε µπτου προγράµµατος-πλαισίου, συνίστανται: στις πρ σθετες επιλε ξιµες δαπάνες που συνεπάγεται η απλη συµµετοχη στην ε µµεση δράση Ε&ΤΑ, σε µια κατ αποκοπη συνεισφορά στα γενικά ε ξοδα. 1. Συ µφωνα µε τις διατάξεις του παραρτη µατος IV του πε µπτου προγράµµατος-πλαισίου, η χρηµατοδοτικη συµµετοχη της Κοιν τητας συνίσταται σε απ δοση µε ρους η του συν λου των επιλε ξιµων δαπανω ν της ε µµεσης δράσης ΕΤΑ. 2. Επιλε ξιµες είναι οι δαπάνες που αφορου ν ε µµεση δράση Ε&ΤΑ, ταν είναι απαραίτητες για την εν λ γω δράση και προβλε πονται στη συ µβαση. Οι δαπάνες αυτε ς αποδίδονται µε πληρωµη εντ ς ευ λογου χρονικου διαστη µατος, εφ σον ε χουν ντως πραγµατοποιηθεί, και ε χουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία η στα φορολογικά ε γγραφα. Σε κατάλληλες περιπτω σεις, θα πρε πει να προβλε πονται πληρωµε ς προκαταβολη ς. Άρθρο 12 Συµβάσεις 1. Οι προτάσεις ε µµεσης δράσης Ε&ΤΑ που επιλε γονται κατ πιν µιας απ τις διαδικασίες που προβλε πονται στο άρθρο 9, αποτελου ν αντικείµενο συµβάσεως. 2. Οι συµβάσεις βασίζονται στο σχετικ υπ δειγµα συ µβασης που συνε ταξε η Επιτροπη σε συνενν ηση µε τα κράτη µε λη, λαµβανοµε νων υπ ψη, ανάλογα µε την περίπτωση, των διαφ ρων ενεχ µενων δραστηρι τητων Ε&ΤΑ. 3. Στην περίπτωση σχεδίων ε ρευνας και τεχνολογικη ς ανάπτυξης, σχεδίων επίδειξης και συνδυασµε νων σχεδίων Ε&ΤΑ/επίδειξης, χρησιµοποιου νται πρ σθετες επιλε ξιµες δαπάνες ταν, κατά τη γνω µη της Επιτροπη ς, το συ στηµα λογιστικη ς που χρησιµοποιου ν οι συµµετε χοντες σε ε µµεση δράση Ε&ΤΑ δεν τους επιτρε πει να τεκµηριω νουν µε επαρκη ακρίβεια το συνολικ υ ψος των πραγµατικω ν δαπανω ν της ε µµεσης δράσης Ε&ΤΑ. 4. Το συ νολο των επιλε ξιµων δαπανω ν επιστρε φεται κατ πιν αιτιολ γησης των πραγµατικω ν δαπανω ν της συγκεκρι- µε νης ε µµεσης δράσης Ε&ΤΑ. Τα δικαιολογητικά των δαπανω ν αυτω ν πρε πει να είναι ικανοποιητικά. Ωστ σο, εφ σον το ζητου ν οι συµµετε χοντες στην πρ ταση ε µµεσης δράσης Ε&ΤΑ, οι γενικε ς δαπάνες µπορου ν, αντίθετα, να υπολογίζονται κατ αποκοπη ν, εφ σον συµφωνεί η Επιτροπη. Εάν το ζητη σουν οι συµµετε χοντες στην πρ ταση ε µµεσης δράσης Ε&ΤΑ και εφ σον συµφωνεί η Επιτροπη, η συ µβαση µπορεί να θε τει άλλους ρους: α) στην περίπτωση σχεδίων µικρη ς κλίµακας, σταθερά ποσά προσδιοριζ µενα βάσει αξιολ γησης των εκτιµω - µενων δαπανω ν των εργασιω ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΑ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Άρθρο 13 Πεδίο εφαρµογη ς Για την εκτε λεση των ειδικω ν προγραµµάτων του πε µπτου προγράµµατος-πλαισίου, οι καν νες διάδοσης και χρη σης των αποτελεσµάτων της ε ρευνας: εφαρµ ζονται συ µφωνα µε τις διεθνείς συµφωνίες που συνάπτονται µε την Κοιν τητα, ιδίως δυνάµει του άρθρου 130 Μ της συνθη κης, λαµβάνουν απολυ τως υπ ψη την πρου πάρχουσα τεχνογνωσία, συµπεριλαµβανοµε νων των σχετικω ν υφιστάµενων δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, µε την επιφυ λαξη του περιεχοµε νου των λεπτοµερω ν καν νων εφαρµογη ς που προβλε πονται στο άρθρο 22 και των συµβάσεων που προβλε πονται στο άρθρο 12.

8 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 26/53 Άρθρο 14 Προσαρµογη των καν νων διάδοσης και χρη σης των αποτελεσµάτων της ε ρευνας Οι καν νες διάδοσης και χρη σης των αποτελεσµάτων της ε ρευνας που ε χουν σχε ση µε γνω σεις που προκυ πτουν απ εργασίες πραγµατοποιηθείσες στο πλαίσιο ε µµεσων δράσεων Ε&ΤΑ καθορίζονται, κατά γενικ καν να, απ το υ ψος της χρηµατοδοτικη ς συµµετοχη ς της Κοιν τητας, το οποίο αντιστοιχεί, εφ σον απαιτείται, στις διάφορες ενεχ µενες δραστηρι τητες Ε&ΤΑ και στην εγγυ τητα προς το στάδιο της αγοράς. Η Κοιν τητα διαδίδει η προάγει τη χρη ση των αποτελεσµάτων της ε ρευνας ταν ε χει χρηµατοδοτη σει εξ ολοκλη ρου τις ε µµεσες δράσεις. Άρθρο 17 Χρη ση των γνω σεων 1. Η Κοιν τητα και οι ανάδοχοι οφείλουν να χρησιµοποιου ν, η να εξασφαλίσουν τι χρησιµοποιου νται πραγµατικά, οι γνω σεις που βρίσκονται στην κατοχη τους και είναι κατάλληλες προς χρη ση, συ µφωνα µε τα συµφε ροντα της Κοιν τητας. 2. Η Επιτροπη µεριµνά ω στε λες οι γνω σεις που ανη κουν στους αναδ χους και είναι κατάλληλες προς χρη ση να χρησιµοποιου νται πραγµατικά απ αυτου ς. Ειδάλλως, µετά απ µια καθορισµε νη χρονικη περίοδο, οι γνω σεις οφείλουν να διαδίδονται απ τους αναδ χους η, ενδεχοµε νως, απ την Επιτροπη. Άρθρο 15 Κυρι τητα των γνω σεων 1. Οι γνω σεις που προκυ πτουν απ εργασίες πραγµατοποιηθείσες στο πλαίσιο άµεσων δράσεων Ε&ΤΑ ανη κουν στην Κοιν τητα. 2. Κατά γενικ καν να, οι γνω σεις που προκυ πτουν απ εργασίες πραγµατοποιηθείσες στο πλαίσιο ε µµεσων δράσεων Ε&ΤΑ των οποίων τις δαπάνες καλυ πτει πλη ρως η Κοιν τητα, ανη κουν στην Κοιν τητα. Οι γνω σεις που προκυ πτουν απ εργασίες πραγµατοποιηθείσες στο πλαίσιο σχεδίων συνεργατικη ς ε ρευνας ανη κουν στις ΜΜΕ που ε χουν αναθε σει την επίλυση του ερευνητικου τους προβλη µατος σε τρίτη νοµικη οντ τητα. Οι γνω σεις που προκυ πτουν απ εργασίες πραγµατοποιηθείσες στο πλαίσιο άλλων ε µµεσων δράσεων Ε&ΤΑ και των οποίων οι δαπάνες δεν καλυ πτονται πλη ρως απ την Κοιν τητα ανη κουν, κατά γενικ καν να, στους αναδ χους των εργασιω ν και, ανάλογα µε την περίπτωση, στην Κοιν τητα, κατ εφαρµογη του άρθρου 7. Η τυχ ν περαιτε ρω µεταβίβαση αυτω ν των δικαιωµάτων πνευµατικη ς ιδιοκτησίας σε τρίτους αποφασίζεται απ τους αναδ χους, µε την επιφυ λαξη επιβολη ς συµβατικη ς ευθυ νης για τη ρηση των υποχρεω σεω ν τους σον αφορά τη διάδοση και τη χρη ση τους, ιδίως δε, τα συµφε ροντα της Κοιν τητας. Άρθρο 16 Προστασία των γνω σεων Οι γνω σεις που µπορου ν να χρησιµοποιηθου ν σε βιοµηχανικη η εµπορικη εφαρµογη προστατευ ονται µε κατάλληλο τρ πο και για κατάλληλη χρονικη περίοδο, λαµβανοµε νων ιδίως υπ ψη των συµφερ ντων της Κοιν τητας και των αναδ χων και τηρουµε νων των συµβατικω ν διατάξεων και των τυχ ν εφαρµοστε ων νοµοθετικω ν ρυθµίσεων η συµβάσεων. Άρθρο 18 ιάθεση των γνω σεων µε σκοπ τη χρη ση τους 1. Κατά γενικ καν να, οι γνω σεις που προκυ πτουν απ εργασίες πραγµατοποιηθείσες στο πλαίσιο άµεσων δράσεων Ε&ΤΑ, καθω ς και οι πληροφορίες που απαιτου νται για τη χρη ση τους, θα πρε πει να τίθενται στη διάθεση οιασδη ποτε ενδιαφερ µενης νοµικη ς οντ τητας εγκατεστηµε νης σε κράτος µε λος η σε συνδεδεµε νο κράτος, υπ τον ρο τι η οντ τητα αυτη αναλαµβάνει να τις χρησιµοποιη σει, η να εξασφαλίσει τι χρησιµοποιου νται, συ µφωνα µε τα συµφε ροντα της Κοιν τητας. Η διάθεση των γνω σεων και πληροφοριω ν διε πεται απ κατάλληλες πρου ποθε σεις, ιδίως σον αφορά την καταβολη τελω ν. 2. Οι γνω σεις, που ανη κουν σε οιονδη ποτε απ τους αναδ χους και προκυ πτουν απ εργασίες πραγµατοποιηθείσες στο πλαίσιο ε µµεσων δράσεων Ε&ΤΑ, καθω ς και οι πληροφορίες που απαιτου νται για τη χρη ση τους, τίθενται στη διάθεση των λοιπω ν αναδ χων του ίδιου σχεδίου, υπ τον ρο τι προστατευ ονται τα ε ννοµα, καθω ς και τα εµπορικά συµφε ροντα λων των αναδ χων. Οι λεπτοµερείς ροι διάθεσης των γνω σεων σε τρίτους µε σκοπ τη χρη ση τους λαµβάνουν υπ ψη τα συµφε ροντα της Κοιν τητας και, κατ αρχη ν, το επίπεδο χρηµατοδοτικη ς συµµετοχη ς της Κοιν τητας εκφράζοντας, εφ σον απαιτείται, τις διάφορες ενεχ µενες δραστηρι τητες Ε&ΤΑ και την εγγυ τητα προς το στάδιο της αγοράς. 3. Η διάθεση των γνω σεων και πληροφοριω ν αυτω ν είναι δυνατ ν να διε πεται απ κατάλληλες πρου ποθε σεις. Μπορεί, ενδεχοµε νως, να αποτελε σει αντικείµενο ειδικω ν συµφωνιω ν, κυρίως σε θε µατα αποκλειστικω ν δικαιωµάτων, τηρουµε νων των εφαρµοστε ων καν νων περί ανταγωνισµου. Στις συµφωνίες αυτε ς, ο παρε χων τα δικαιω µατα σταθµίζει ιδίως τους περιορισµου ς και τους κινδυ νους στους οποίους εκτίθεται ο αποδε κτης των δικαιωµάτων λ γω των επενδυ σεων που απαιτου νται για την αξιοποίηση των γνω σεων.

9 L 26/54 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των Άρθρο 19 ιάδοση των γνω σεων 1. Η Επιτροπη προβαίνει στη διάδοση των γνω σεων που προκυ πτουν απ εργασίες πραγµατοποιηθείσες στο πλαίσιο άµεσων δράσεων Ε&ΤΑ και είναι κατάλληλες προς διάδοση. Λαµβάνονται ιδιαίτερα υπ ψη: α) η ανάγκη προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικη ς και βιοµηχανικη ς ιδιοκτησίας β) η εµπιστευτικ τητα γ) τα πλεονεκτη µατα της ταχείας διάδοσης, π.χ. προκειµε νου να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των ερευνητικω ν προσπαθειω ν. 2. Η Επιτροπη µεριµνά ω στε να διαδίδονται διά των καταλλη λων fora (π.χ. µε επιστηµονικε ς δηµοσιευ σεις), απ τους αναδ χους η, ανάλογα µε την περίπτωση, απ την ίδια, οι γνω σεις που προκυ πτουν απ εργασίες πραγµατοποιηθείσες στο πλαίσιο ε µµεσων δράσεων Ε&ΤΑ και είναι κατάλληλες προς διάδοση. Για τις ε µµεσες δράσεις, εκτ ς απ τα στοιχεία α), β) και γ), λαµβάνονται επίσης υπ ψη τα ακ λουθα: τα ε ννοµα, καθω ς και τα εµπορικά συµφε ροντα των αναδ χων, κατ αρχη ν, το επίπεδο χρηµατοδοτικη ς συµµετοχη ς της Κοιν τητας. 2. Στο πρ γραµµα τεχνολογικη ς εφαρµογη ς εκτίθενται οι ροι και το χρονοδιάγραµµα διάδοσης και χρη σης των γνω σεων. Το πρ γραµµα αυτ εγκρίνεται απ την Επιτροπη, η οποία αξιολογεί το περιεχ µεν του µε βάση τα συµφε ροντα της Κοιν τητας και των αναδ χων. 3. Οι ανάδοχοι ενηµερω νουν την Επιτροπη για τα µε τρα που λαµβάνουν για την υλοποίηση του προγράµµατος τεχνολογικη ς εφαρµογη ς, αιτιολογου ν δε κάθε ουσιαστικη µεταγενε στερη αλλαγη του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 21 Ενδεχ µενες διατάξεις των ειδικω ν προγραµµάτων 1. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου µε τις οποίες θεσπίζονται τα ειδικά προγράµµατα για την εφαρµογη του πε - µπτου προγράµµατος-πλαισίου, είναι δυνατ ν να διευκρινίζουν λεπτοµερω ς η να συµπληρω νουν τους καν νες συµµετοχη ς επιχειρη σεων, κε ντρων ερευνω ν και πανεπιστηµίων, καθω ς και τους καν νες διάδοσης και χρη σης των αποτελεσµάτων της ε ρευνας. 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµ ζεται στους ορισµου ς του άρθρου 1 η στις υποτροφίες µετεκπαίδευσης που προβλε πονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 δευ τερο εδάφιο και παράγραφος Υπ τις πρου ποθε σεις που εκτίθενται στις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη µε λη και τα συνδεδεµε να κράτη ε χουν, κατ πιν αιτη σεως, για λ γους δηµ σιας τάξης και σε συγκεκριµε νες περιπτω σεις, πρ σβαση, χωρίς αδικαιολ γητη καθυστε ρηση, σε χρη σιµες γνω σεις που σχετίζονται µε τη χάραξη πολιτικη ς. Γενικε ς απαιτη σεις εν προκειµε νω καθορίζονται στις εκάστοτε προσκλη σεις προς υποβολη προτάσεων, οι δε ρυθµίσεις, η οι τυχ ν εξαιρε σεις απ την αρχη αυτη, για επιµε ρους σχε δια, συµφωνου νται στη συ µβαση. Άρθρο 22 Λεπτοµερείς καν νες εφαρµογη ς Οι λεπτοµερείς καν νες εφαρµογη ς των άρθρων 4, 8, 11 και 14 ε ως 20 καθορίζονται και τροποποιου νται, εφ σον απαιτείται, µε τη διαδικασία που προβλε πεται στο άρθρο 23. Άρθρο 20 Πρ γραµµα τεχνολογικη ς εφαρµογη ς 1. Ανάλογα µε τη φυ ση της συγκεκριµε νης δραστηρι τητας Ε&ΤΑ, οι ανάδοχοι εργασιω ν στο πλαίσιο ε µµεσων δράσεων Ε&ΤΑ καταρτίζουν πρ γραµµα τεχνολογικη ς εφαρµογη ς. Το πρ γραµµα τεχνολογικη ς εφαρµογη ς αντικατοπτρίζει τους βασικου ς άξονες του σχεδίου διάδοσης και χρη σης που αξιολογείται ως µε ρος της αρχικη ς πρ τασης που υποβάλλεται στην Επιτροπη για τη συµµετοχη σε ε µµεση δράση Ε&ΤΑ. Άρθρο 23 ιαδικασία για την κατάρτιση των καν νων εφαρµογη ς 1. Η Επιτροπη επικουρείται απ επιτροπη την οποία αποτελου ν αντιπρ σωποι των κρατω ν µελω ν και της οποίας προεδρευ ει ο αντιπρ σωπος της Επιτροπη ς. 2. Ο αντιπρ σωπος της Επιτροπη ς υποβάλλει στην εν λ γω επιτροπη σχε διο των ληπτε ων µε τρων. Η επιτροπη διατυπω νει τη γνω µη της για το σχε διο αυτ σε προθεσµία που µπορεί να ορίζει ο πρ εδρος, ανάλογα µε τον επείγο-

10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 26/55 ντα χαρακτη ρα του θε µατος. Η γνω µη διατυπω νεται µε την πλειοψηφία που προβλε πεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθη κης, για την ε κδοση αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συµβου λιο βάσει πρ τασης της Επιτροπη ς. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπη, οι ψη φοι των αντιπροσω πων των κρατω ν µελω ν σταθµίζονται συ µφωνα µε το προαναφερ µενο άρθρο. Ο πρ εδρος δεν ψηφίζει. Η Επιτροπη θεσπίζει τα σχεδιαζ µενα µε τρα εάν είναι συ µφωνα µε τη γνω µη της επιτροπη ς. Εάν τα σχεδιαζ µενα µε τρα δεν είναι συ µφωνα µε τη γνω µη της επιτροπη ς, η ελλείψει γνω µης, η Επιτροπη υποβάλλει, αµελλητί, στο Συµβου λιο πρ ταση σχετικά µε τα ληπτε α µε τρα. Το Συµβου λιο αποφασίζει µε ειδικη πλειοψηφία. Άρθρο 24 Εκθε σεις 1. Η ετη σια ε κθεση, την οποία υποβάλλει η Επιτροπη στο Ευρωπαϊκ Κοινοβου λιο και στο Συµβου λιο κατ εφαρµογη του άρθρου 130 Ο της συνθη κης, περιε χει πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογη της παρου σας απ φασης. 2. Πριν απ τη λη ψη του πε µπτου προγράµµατος-πλαισίου, η Επιτροπη υποβάλλει στο Συµβου λιο ε κθεση σχετικά µε την εφαρµογη της παρου σας απ φασης. Άρθρο 25 ιάρκεια Η παρου σα απ φαση εφαρµ ζεται στις άµεσες δράσεις Ε&ΤΑ και στις ε µµεσες δράσεις Ε&ΤΑ µε τις οποίες εφαρµ ζεται το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο. Βρυξε λλες, 22 εκεµβρίου Εάν το Συµβου λιο δεν αποφασίσει, εντ ς τριω ν µηνω ν απ την ηµεροµηνία υποβολη ς του θε µατος, τα προτειν µενα µε τρα θεσπίζονται απ την Επιτροπη. Για το Συµβου λιο Ο Πρ εδρος C. EINEM

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997,

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997, L 26/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 182/1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02) C 393/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 16.12.98 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 σχετικά µε τη διαχείριση εκ µε ρους της Επιτροπη ς της εφαρµογη ς των µε τρων για την προω θηση της ισ τητας

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1988, σ. 83) , σ. 24).

1988, σ. 83) , σ. 24). L 221/23 Ο ΗΓΙΑ 98/58/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 σχετικ µε την προστασ α των ζ ων στα εκτροφε α ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα,

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2 C 98/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 σχετικά µε τη διµερη χρηµατοδοτικη και τεχνικη συνεργασία µε τις τρίτες µεσογειακε ς χω ρες συνοδευ µενη απ τις απαντη σεις της Επιτροπη

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική (και) επικοινωνία

Πολιτική (και) επικοινωνία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Πολιτική (και) επικοινωνία Ενότητα 10: Η πολιτική επικοινωνία στην Ελλάδα: Στοιχεία ενδεικτικής Ιωάννης Καραγιάννης Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 1974-1981 (το υπό διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

L 31/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

L 31/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 4..1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 31/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ αµοιβαίας αναγνω ρισης σχετικά µε την αξιολ γηση πιστ τητας µεταξυ Κοιν τητας και των Ηνωµε νων Πολιτειω ν της Αµερικη ς της Ευρωπαϊκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ L 188/35 Ο ΗΓΙΑ 98/41/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 18η Ιουν ου 1998 σχετικ µε την καταγραφ των ατ µων που ταξιδε ουν µε επιβατηγ πλο α που εκτελο ν δροµολ για προ απ λιµ νε των κρατ ν µελ ν τη Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91)

της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91) 2000L0076 EL 28.12.2000 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 2000/76/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης εκεµβρίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 15 5

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 15 5 9.12.98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 383/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 σχετικά µε την κοινοτικη χρηµατοδ τηση ορισµε νων µε τρων που ελη φθησαν

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ L 77/22 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για τη δε τερη προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο του παραρτ µατο τη οδηγ α 88/320/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 48 / 71 Μονοπα τια-κυ κλοι και Αποστα σεις Έστω ε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC43-2915-02 IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 11/98 C 335/1 (98/C 335/01) Agency for Industrial Development and Revitalisation. Desiree ETAA GKRP NAK

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 11/98 C 335/1 (98/C 335/01) Agency for Industrial Development and Revitalisation. Desiree ETAA GKRP NAK 3.11.98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 335/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 11/98 σχετικη µε την ανάπτυξη του ιδιωτικου τοµε α στο πλαίσιο των προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 43. Βιομηχανική. Οργά νωση, Αγορά. Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ. Ευρωπαϊκές. Επιχειρή σεις

ΔΕΟ 43. Βιομηχανική. Οργά νωση, Αγορά. Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ. Ευρωπαϊκές. Επιχειρή σεις 2013-2014 ΔΕΟ 43 Βιομηχανική Οργά νωση, Αγορά Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Ευρωπαϊκές Επιχειρή σεις ΔΕΟ 43 Βιομηχανική Οργά νωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρή σεις Κατ'επιλογή ν της ΔΕΟ42 Θεματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 850/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 850/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.4.98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 125/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 850/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 για τη διατη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Επίκουρος Καθηγητής Τρίπολη, 29 Οκτωβρίου 2015 Έργο «ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» Γιατί έγινε; «Το Πανεπιστη μιο Πελοποννη σου, ο πως και κα θε ι δρυμα

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 1η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 1η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 205 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των η Δια λεξη Φεβρουα ριος 205 / 22 Εισαγωγη Διδα σκων: Αντω νιος Συμβω νης ΣΕΜΦΕ, κτι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ http://1lyk-ag-dimitr.att.sch.gr/ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Με τον ο ρο «σχολικο ς κανονισµο

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Αʹ. Πίνακες πρότυπων διατομών

Παράρτημα Αʹ. Πίνακες πρότυπων διατομών Παράρτημα Αʹ Πίνακες πρότυπων διατομών 1 2 15 Οκτωβρίου 2016- Μηνάς Λεμονής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αʹ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ IPE υψίκορμα διπλά ταυ διαστάσεις κατά ΕU 19-57 A επιφα νεια διατομη ς G βα ρος διατομη

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο Ε.Ε. Παρ. III(I) 1941 Κ.Δ.Π. 195/2001 Αρ. 3497, 4.5.2001 Αριθμός 195 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος /2016. Νέο θεσμικό πλαίσιο για την α σκηση οικονομικη ς δραστηριότητας και α λλες διατα ξεις.

Νόμος /2016. Νέο θεσμικό πλαίσιο για την α σκηση οικονομικη ς δραστηριότητας και α λλες διατα ξεις. Νόμος /2016 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την α σκηση οικονομικη ς δραστηριότητας και α λλες διατα ξεις. Κεφα λαιο Α Άρθρο 1 Σκοπός Γενικές Αρχές 1. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ρυθμίζεται το πλαίσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Αρθρο 1

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Αρθρο 1 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 229/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ αµοιβαίας αναγνω ρισης σχετικά µε την αξιολ γηση πιστ τητας, τα πιστοποιητικά και τη ση µανση πιστ τητας µεταξυ Ευρωπαϊκη ς Κοιν τητας

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα