ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ Τ.Κ , ΤΡΙΚΑΛΑ Τηλ.: και Φαξ: Πληροφ.: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. Νο 8/1947/ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για : την προµήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ των Παραρτηµάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας. Είδος ιαγωνισµού Κριτήριο Αξιολόγησης Χρόνος ιενέργειας του ιαγωνισµού Τόπος ιενέργειας του ιαγωνισµού Προϋπολογισµός απάνης ιάρκεια της Σύµβασης Κρατήσεις επί της τιµές των ειδών Φόρος εισοδήµατος (Άρθρο 24 ν. 2198/94) Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον Τύπο Πρόχειρος Μειοδοτικός Χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία: 13/11/2014 Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 12:00 π.µ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.Μ.Ε.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,00 άνευ ΦΠΑ ,43 µε ΦΠΑ 1 έτος µε επιπλέον τυχούσα παράταση Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ ηµόσιου και τρίτων νόµιµες κρατήσεις Κατά την πληρωµή παρακρατείτε ο φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε το Άρθρο 24 του Νόµου 2198/94 31/10/2014 1

2 ΘΕΜΑ : yπεριληψη ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ x Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ν.Π.. ) σύµφωνα µε τις αριθ. 460/21 η / , 542/27 η / & 574/28 η / αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου προκηρύσσει πρόχειρο ενιαίο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια «Υλικών Καθαριότητας», για τις ανάγκες των Παραρτηµάτων (Λάρισας-Καρδίτσας-Τρικάλων), του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας. Προϋπολογισµός δαπάνης ,43 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% ή ,00 άνευ Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης η χαµηλότερη τιµή. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας ή και για ορισµένα µόνο από τα ζητούµενα είδη. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 13/11/2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα π.µ. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί µέχρι την 13/11/2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα π.µ. στο γραφείο προµηθειών του Παραρτήµατος Α.Μ.Ε.Α Τρικάλων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προµηθειών κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24313/ ή 24313/50900 (Κος Παπακώστας). Το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισµού θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Υλεκτρονικής ιακυβέρνησης Σύστηµα ιαύγεια (et.diavgeia.gov.gr), απ όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να το προµηθεύονται δωρεάν και θα διατίθεται και από την υπηρεσία µετά την 29/10/2014 έναντι απόδειξης µε την καταβολή του ποσού των 10,00 ευρώ, για όσους δεν µπορούν να την προµηθευτούν µέσω Η/Υ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8/1947/ Πρόχειρου ιαγωνισµού για την προµήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», προϋπολογιζόµενης δαπάνης ,43 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (Κ.Κ.Π.Π.Θ), έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) άρθρο 84 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1.2 Toυ Ν. 2286/1995 «Πρoµήθειες τoυ δηµοσίoυ τoµέα και ρυθµίσεις συvαφώv θεµάτωv» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 115/Α/1995) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ιατάξεις». 1.3 Του Π.. 195/1995 (ΦΕΚ 102/Α/1995) «Περί Οργανισµού της Γενικής /νσης Κρατικών Προµηθειών». 1.4 Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α / ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2

3 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11 ης εκεµβρίου 2007 (L 335)». 1.5 Του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999 ) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠ. ΑΝ.». 1.6 Την Οδηγία 2004/18ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (EL 134/ ) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει σήµερα. 1.7 Τoυ Π.. 370/1995 «Πρoσαρµoγή Ελληvικής Νoµoθεσίας περί πρoµηθειώv τoυ ηµoσίoυ προς τo κoιvoτικό δίκαιo» όπως τροποποιήθηκε µε το Π..105/2000 (ΦΕΚ 100/2000 ), «κατά το µέρος που αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». 1.8 Του Π.. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 1.9 Του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α / ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α / ) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» Tου Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου Τoυ Π.. 118/2007 «Καvovισµός Πρoµηθειώv ηµoσίoυ» Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68 / ) όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/ ΤΑ) Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» Τον Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ/φος 11 << Αρµοδιότητα ιοικήσεων για προµήθειες µέχρι ,00 ετησίως ανά υπηρεσία >>. 3

4 2. Τις αποφάσεις : 2.1 Τις αριθ. 460/21 η / , 542/27 η / , 574/28 η / & 610/29 η / αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.Θεσσαλίας, µε τις οποίες συγκροτούνται οι αρµόδιες επιτροπές ενστάσεων-διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, εγκρίνεται η σκοπιµότητα, οι τεχνικές προδιαγραφές και η διακήρυξη του παρόντος διαγωνισµού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Ενιαίο ιαγωνισµό για την προµήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» των Παραρτηµάτων (Λάρισας-Καρδίτσας-Τρικάλων) του Κ.Κ.Π.Π.Θεσσαλίας, προϋπολογιζόµενης δαπάνης ,43 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Η κάλυψη της δαπάνης θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Κ.Π.Π.Θεσσαλίας./ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.Μ.Ε.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο Α/Α ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚ. ΠΡΟ ΙΑΓ. ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΠΑΚ.100 ΤΕΜ. ) 800 ΠΑΚ. 0,50 400,00 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 0, ,00 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. 0,30 750,00 ΜΠΩΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 240 ml ΤΕΜ. 0, ,00 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. 0, ,00 ΠΟΤΗΡΙΑ ΚΑΦΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. 0, ,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ (80Χ110) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ (60Χ80) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ ΤΥΠΟΥ SCOTCH BRITE ΜΕΓΑΛΑ (10Χ15) ΚΙΛΑ 1, , ΚΙΛΑ 1, , ΤΕΜ. 0,20 80,00 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ ΦΟΥΣΚΕΣ 300 ΤΕΜ. 0,20 60,00

5 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (4 ΛΙΤΡΑ) 400 ΛΙΤ. 0,80 320,00 ΧΛΩΡΙΝΗ ΡΕΥΣΤΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ (2 ΛΙΤ.) ΤΕΜ. 1, ,00 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ (750 ML) ΤΕΜ. 1, ,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΕ ΟΥ (4 ΛΙΤΡΑ) ΛΙΤ. 0,60 900,00 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 50 ΤΕΜ. 0,30 15,00 24 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ (ΣΚΟΝΗ) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (15-20 ΚΙΛΑ) ΚΙΛΑ 1, , ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΡΟ (2 ΛΙΤΡΑ) 200 ΤΕΜ. 2,00 400,00 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΑΠΕ ΟΥ ΦΑΡ ΙΕΣ 150 ΤΕΜ. 1,20 180,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 300 ΤΕΜ. 2,00 600,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ (15Χ10Χ4 CM) ΤΕΜ. 0, ,00 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΙΓΚΑΛ 50 ΤΕΜ. 2,00 100,00 ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ (30 ΛΙΤ.) 20 ΤΕΜ. 15,00 300,00 ΜΠΩΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 640 ML ΤΕΜ. 0, ,00 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ(4ΛΙΤ) 100 ΤΕΜ. 1,00 100,00 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (1 ΛΙΤΡΟΥ) 200 ΤΕΜ. 1,50 300,00 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ VITEX (30-35 Χ 30-35) ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (30CM Χ 80Μ) ΙΑΦΑΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ. ΜΕΜΒΡΑΝΗ (30CM Χ 250Μ) 300 ΤΕΜ. 0,50 150,00 10 ΤΕΜ. 5,00 50,00 5 ΤΕΜ. 4,00 20,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.ΠΑ 23% 5.652,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,25 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.Μ.Ε.Α ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ο Α/Α ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚ. ΠΡΟ ΙΑΓ. ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ 1 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΠΑΚ.100 ΤΕΜ. ) 500 ΠΑΚ. 0,50 250,00 5

6 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 0, ,00 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. 0,30 900,00 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. 0,010 30,00 ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε συσκευασία) 500 ΤΕΜ. 0,07 35,00 11 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ (80Χ110) 400 ΚΙΛΑ 1,50 600, α 17β α α β 10α 23α ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(60Χ80) 40 ΚΙΛ. 1,50 60,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ ΤΥΠΟΥ SCOTCH BRITE ΜΕΓΑΛΑ (10Χ15) ΤΕΜ. 0,20 300,00 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ ΦΟΥΣΚΕΣ ΤΕΜ. 0,20 300,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ (15Χ10Χ4 CM) 500 ΤΕΜ. 0,25 125,00 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ VITEX (30-35 Χ 30-35) 500 ΤΕΜ. 0,50 250,00 ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (4 ΛΙΤΡΑ) ΛΙΤ. 1, ,00 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 30 ΤΕΜ.) 600 ΤΕΜ. 0,20 120,00 ΧΛΩΡΙΝΗ ΡΕΥΣΤΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ (2 ΛΙΤ.) ΤΕΜ. 1, ,00 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΙΠΗ (4 ΛΙΤΡΑ) 600 ΛΙΤΡΑ. 0,80 480,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΕ ΟΥ(4 ΛΙΤΡΑ) 50 ΛΙΤ. 0,60 30,00 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (1 ΛΙΤΡΟΥ) 100 ΤΕΜ. 1,50 150,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ (ΣΚΟΝΗ) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (15-20 ΚΙΛΑ) ΚΙΛΑ 1, ,00 ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ(2,5 ΛΙΤ.) 50 ΤΕΜ. 3,24 162,00 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΡΟ (2 ΛΙΤΡΑ) ΤΕΜ. 2, ,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 50 ΤΕΜ 2,00 100,00 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΒΙ ΩΤΑ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΑ 50 ΤΕΜ 0,40 20,00 ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΤΑΛ (30 ΛΙΤΡΑ) 5 ΤΕΜ. 15,00 60,00 ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ (300ml) 100 ΤΕΜ. 1,50 150,00 ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΚΤΟΝΟ (300ml) 200 ΤΕΜ. 2,50 500,00 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ (300ml) 200 ΤΕΜ. 1,60 320,00 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 50 ΤΕΜ. 0,70 35,00 ΓΑΝΤΙΑ ΧΟΝΤΡΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 50 ΤΕΜ. 0,40 20,00 ΣΑΠΟΥΝΑΚΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ125ΓΡ 400 ΤΕΜ 0,42 168,00 6

7 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ.) Νο large 500 ΤΕΜ. 0,10 50,00 ΣΑΜΠΟΥΑΝ (1 ΛΙΤΡΟ) 864 ΤΕΜ. 2, ,00 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟ ΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 30 ΤΕΜ.) ΤΕΜ. 0,030 60, ΤΕΜ. 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.ΠΑ 23% 4.602,07 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,07 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.Μ.Ε.Α ΑΡΙΣΤΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΟΜΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΑΜΠΕΛΩΝΑ-ΚΕΣΑΜ ΒΟΛΟΥ) Ο Α/Α ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚ. ΠΡΟ ΙΑΓ. ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ β γ α α ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (ΠΑΚ.100 ΤΕΜ.) ΠΑΚ ,00 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΣΥΣΚ. 2 ΤΕΜ.) 1500 ΤΕΜ. 0, ,00 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. 0,30 900,00 ΜΠΩΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 240 ml. (50ΤΕΜ.) ΤΕΜ. 0, ,00 ΜΠΩΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 640 ML (50ΤΕΜ.) ΤΕΜ. 0, ,00 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (50ΤΕΜ.) ΤΕΜ. 0,010 35,00 ΠΟΤΗΡΙΑ ΚΑΦΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (50ΤΕΜ.) ΤΕΜ. 0,008 12,00 ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε συσκευασία) 800 ΤΕΜ. 0,07 56,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (50 ΤΕΜ.) ΤΕΜ. 0,007 7,00 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (30cmX80m) 60 ΤΕΜ. 5,00 300,00 ΙΑΦΑΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ. ΜΕΜΒΡΑΝΗ (30CM Χ 25Μ) 60 ΤΕΜ. 4,00 240,00 ΛΑ ΟΚΟΛΑ 50m 60 ΤΕΜ. 5,00 300,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΙΛΟΥ ( ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓ.) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡ.ΣΥΣΚ.10ΤΕΜ./ΡΟΛΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ ΤΥΠΟΥ SCOTCH BRITE ΜΕΓΑΛΑ (15Χ10) 300 ΚΙΛΑ 1,50 450, ΤΕΜ. 0, , ΤΕΜ. 0,20 70,00 ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΣΠΟΓΓΟΙ) 275 ΤΕΜ. 0,20 55,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ (15Χ10CM) 500 ΤΕΜ. 0,25 125,00 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ VITEX (30-35 Χ 30-35) 600 ΤΕΜ. 0,50 300,00 ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (4 ΛΙΤ) 96 ΛΙΤΡΑ. 1,02 97,92 7

8 17γ α γ 39α 37 39β 39γ 43 ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 12 ΤΕΜ. 5,79 69,48 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤ. 800 ΛΙΤΡΑ. 0,80 640,00 ΧΛΩΡΙΝΗ (2 ΛΙΤ.) ΤΕΜ. 1, ,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΕ ΟΥ(4ΛΙΤ.) ΛΙΤΡΑ. 0,60 624,00 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 120 ΤΕΜ. 0,30 36,00 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (1 ΛΙΤΡΟ) 150 ΤΕΜ. 1,50 225,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ (ΣΚΟΝΗ) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (15-20ΚΙΛΑ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΙΛΑ. 1, , ΤΕΜ. 2, ,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ 75 ΤΕΜ 1,20 90,00 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΑΠΕ ΟΥ ΒΙ ΩΤΕΣ 50 ΤΕΜ. 1,20 60,00 ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 300ml 100 ΤΕΜ. 1,50 150,00 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 22 ΤΕΜ. 1,30 28,60 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΕΝΤΑ Α 60 ΤΕΜ 12,50 750,00 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 1ΛΙΤΡΟ 140 ΤΕΜ. 2,50 350,00 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 1 ΛΙΤΡΟ 140 ΤΕΜ 2,50 350,00 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 1 ΛΙΤΡΟ 300 ΤΕΜ. 0,80 240,00 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ BLOCK ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 80 TEM. 0,70 56,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.ΠΑ 23% 3.440,11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΩΝ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: ,00 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προµηθειών του Παραρτήµατος Α.Μ.Ε.Α Τρικάλων στις ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 π.µ. από αρµόδια τριµελή επιτροπή. Οι ενδιαφερόµενοι, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά στο Γραφείο Προµηθειών του Παραρτήµατος Α.Μ.Ε.Α Τρικάλων µέχρι και την ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 µ.µ. Προσφορές εταιρειών οι οποίες θα περιέλθουν στην υπηρεσία µας µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δε 8

9 γίνονται αποδεκτές. Επιστρέφονται δε στον αποστολέα τους χωρίς να αποσφραγιστούν. Κατά την διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες που έχουν υποβάλλει εµπρόθεσµη προσφορά ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων των δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Ο χρόνος πρόσβασης των συµµετεχόντων στα δικαιολογητικά µετά την υποβολή τους ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, από την επόµενη της αποσφράγισής τους από το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσµία αυτή µπορεί να συντµηθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες. Άρθρo 1 o ικαιολογητικά συµµετοχής 1.Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τα εξής δικαιολογητικά : α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος στον διαγωνισµό για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α του διαγωνισµού για όσους από τους συµµετέχοντες καταθέσουν προσφορά για όλα τα ζητούµενα είδη ή 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α ανά προσφερόµενο είδος, για όσους καταθέσουν προσφορά σε επί µέρους ζητούµενα είδη που να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο το δικαίωµα αυτό. Επισηµαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς, ήτοι µέχρι την Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση και θα περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π.. 118/2007. β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, -δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007,ήτοι (συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση 9

10 εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.) -δεν τελούν σε πτώχευση και διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. -είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία της έγγραφης ειδοποίησης σ αυτούς. -είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο. -δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι προσφέροντες στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτούς, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλουν να υποβάλουν σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος αποσφραγίζεται και ελέγχεται από το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ηµεροµηνία και ώρα, που θα οριστεί από σχετική πρόσκληση, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι (συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.) (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 10

11 (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. Β. ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι (συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.) (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 11

12 Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ ΑΠΑ: (1)Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. (2)Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). (3)Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ του παρόντος άρθρου εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E. σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάρισητου ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: (1)Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι (συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από 12

13 παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.) (2)Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδαφίου β του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ του παρόντος άρθρου. (3)Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 13

14 Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά δεν αξιολογείται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 2 ο Τρόπος υποβολής προσφορών. Η προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφηµένη µε αντίγραφο υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσµατα, σβησίµατα, διορθώσεις κ.λ.π.. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να καθαρογραφεί και να µονογραφεί από τον προσφέροντα διαφορετικά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. O φάκελος προσφοράς θα είναι καλά σφραγισµένος και θα αναφέρονται οι εξής ενδείξεις: - Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». - Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγ/σµό - Ο αριθµός της διακήρυξης. - Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. - Τα στοιχεία του αποστολέα. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται: Κλειστός Υπο-φάκελος µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο να εσωκλείονται η εγγυητική επιστολή συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 1ο της παρούσας διακήρυξης. Κλειστός Υπο-φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα τοποθετηθούν τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς ανά Παράρτηµα και τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης ανά Παράρτηµα όπως ορίζονται στη διακήρυξη. Τον α/α του είδους στο οποίο αναφέρεται ανά Παράρτηµα. Οι προσφορές µπορούν να αφορούν στο σύνολο των ειδών αλλά και σε µέρος µόνο αυτών ανά Παράρτηµα. Οι τιµές για κάθε είδος θα δίνονται ανά τεµάχιο ή λίτρο ή πακέτο σύµφωνα µε τον αύξοντα αριθµό των ειδών της συνηµµένης κατάστασης. Απαραίτητη προϋπόθεση και η υποβολή δειγµάτων των προϊόντων, για τα οποία ουδεµία υποχρέωση επιστροφής φέρει το Κ.Κ.Π.Π.Θ. Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η οικονοµική προσφορά θα δοθεί για τα ενδιαφερόµενα είδη ανά Παράρτηµα. Η προσφορά θα ήταν χρήσιµο να κατατεθεί και σε ηλεκτρονική µορφή. Επίσης προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 14

15 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. Στην προσφορά πρέπει να δηλώσει ότι ο προσφέρον έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου (120 ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού) από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 3 ο Ισχύ προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους αναδόχους για (120) εκατόν είκοσι ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφ όσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Άρθρο 4 ο Τιµή Η τιµή επί ποινή απόρριψης θα δοθεί σε (Ευρώ) ανά µονάδα µέτρησης. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α. που θα αναφέρεται χωριστά και βαρύνει 15

16 το Κ.Κ.Π.Π.Θεσσαλίας. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής, ή δεν προκύπτει µε σαφήνεια ή προσφερόµενη τιµή. Άρθρο 5 ο Ενστάσεις Προσφυγές Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π 118/ Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.. 118/ Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του Φορέα, ως εξής: Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τov καθορισµό της προθεσµίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζόµενου στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών,κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, 16

17 αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.. 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόµενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007. Άρθρο 6 ο Αξιολόγηση Προσφορών Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή και για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί της επιχείρησης. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή. Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του ηµοσίου Τοµέα. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Όταν ο ανάδοχος ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 17

18 οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους αναδόχους δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές (Π 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β). Σε περίπτωση που υποβληθεί µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά (Άρθρο 21, παρ. η, Π..118/2007). Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του Π.. 118/2007. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζηµίως για αυτήν να µαταιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας, β) εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό, γ) εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση έργο δ) και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ, ε, στ και ζ του Π.. 118/2007. Άρθρο 7 ο Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού - Υπογραφή σύµβασης Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, θα γίνει από το ιοικητικό Συµβούλιο του Κ.Κ.Π.Π.Θεσσαλίας µετά την ενιαία αποσφράγιση των προσφορών από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, χωρίς την διάκριση σταδίων (αξιολόγηση δικαιολογητικών αξιολόγηση 18

19 τεχνικής προσφοράς αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς) και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Αυτός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης (σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη). Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση µε το 10% της καθαρής αξίας της «προµήθειας» και ισχύ µέχρι την επιστροφή της, η οποία και θα παραµείνει στο Κ.Κ.Π.Π.Θεσσαλίας µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσµία ή ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή της σύµβασης, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό καταπίπτει υπέρ του Κ.Κ.Π.Π.Θεσσαλίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.. 118/2007. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Για την επίλυση τυχόν διαφορών µεταξύ Κ.Κ.Π.Π.Θεσσαλίας και Αναδόχου αρµόδια είναι τα ικαστήρια της Λάρισας. Άρθρο 8 ο Παράδοση Παραλαβή Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνετε τµηµατικά και σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας στις αποθήκες του κάθε Παραρτήµατος µε έξοδα, ευθύνη και µέριµνα του Προµηθευτή. Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνετε από την Αρµόδια Επιτροπή µε βάση τις νόµιµες διαδικασίες. Άρθρο 9 ο Πληρωµή Κρατήσεις Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα και όχι πέρα των εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή του εκάστοτε τιµολογίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α / ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της

20 2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» και βάση των νοµίµων δικαιολογητικών πληρωµής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.. 118/2007 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ηµόσιο και τα Ν.Π... (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.) και µετά από έγκριση (εφόσον απαιτείται) σχετικού χρηµατικού εντάλµατος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω νόµιµες κρατήσεις: 1) 3 % υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.(στην καθαρή αξία του τιµολογίου χωρίς το Φ.Π.Α.) Χ 2% Χαρτόσηµο Χ 20% ΟΓΑ Χαρτοσήµου. 2) Παρακράτηση φόρου 4% στην καθαρή αξία του τιµολογίου χωρίς το Φ.Π.Α. µείον τις νόµιµες κρατήσεις, για την οποία θα δοθεί στο τέλος του έτους βεβαίωση από την υπηρεσία, προς έκπτωση του ποσού µέσω φορολογικής δήλωσης. 3) 0,10% υπέρ Ε.Α.Α..Σ.(στην καθαρή αξία του τιµολογίου χωρίς το Φ.Π.Α.) Χ 2% Χαρτόσηµο Χ 20% ΟΓΑ Χαρτοσήµου. Ο Φ.Π.Α επί της % στον οποίο ανάγεται το ζητούµενο είδος βαρύνει το Κ.Κ.Π.Π.Θεσσαλίας. Άρθρο 10 ο ηµοσίευση Περίληψη της παρούσας ιακήρυξης έχει σταλεί για δηµοσίευση στις Εφηµερίδες: 1. ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 2. ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ (ΚΑΡ ΙΤΣΑ) 3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ) Oι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο, ή τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.. 118/2007 και του Ν. 2286/95 όπως ισχύουν κάθε φορά. Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Υλεκτρονικής ιακυβέρνησης Σύστηµα ιαύγεια (et.diavgeia.gov.gr), απ όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να το προµηθεύονται δωρεάν και θα διατίθεται και από την υπηρεσία µετά την 29/10/2014 έναντι απόδειξης µε την καταβολή του 20

21 ποσού των 10,00 ευρώ, για όσους δεν µπορούν να την προµηθευτούν µέσω Η/Υ Άρθρο 11 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙ Α/Α 22,28,29,30 & 33 δεν λαµβάνουν µέρος στον παρόντα διαγωνισµό. A. ΧΑΡΤΙΚΑ 1. Χαρτοπετσέτες πακέτα απαλή, λευκή βάρος 1,8 γρ /τεµάχιο διαστάσεις 14 cm Χ 14cm τουλάχιστον πακέτο 100 τεµαχίων 2. Χαρτί κουζίνας τεµ.(πολυσυσκευασία) 420 γρ / ρολό 45 µέτρα/ ρολό απαλό, λευκό 3. Χαρτί υγείας ρολό τεµ.(πολυσυσκευασία) Τουλάχιστον 130 γρ /ρολό 40 µέτρα µήκος πλευρά 10 cm απαλό κατά προτίµηση από ανακυκλωµένο χαρτί λευκό B. ΕΙ Η ΕΣΤΙΑΣΗΣ 4. Μπώλ πλαστικά µιας χρήσεως λευκά φαγητού 240ml σε συσκευασία των 50 ή 100 τεµαχίων (τεµ.) 5. Μπώλ πλαστικά µιας χρήσεως λευκά φαγητού 640ml σε συσκευασία των 50 ή 100 τεµαχίων (τεµ.) 6. Ποτήρια πλαστικά µιας χρήσεως νερού λευκά σε συσκευασία των 50 τεµαχίων (τεµ.) 7. Ποτήρια πλαστικά µιας χρήσεως για καφέ λευκά σε συσκευασία των 50 τεµαχίων (τεµ.) 8. Πιατάκια γλυκού πλαστικά µιας χρήσεως σε συσκευασία 100 τεµ. (τεµ.) 9. Αλουµινόχαρτο επαγγελµατικό σε ατοµική συσκευασία και µε διαστάσεις 30cm Χ 80m (περίπου 1 κιλό), τεµ. 10. ιαφανής επαγγελµατική µεµβράνη σε ατοµική συσκευασία και µε διαστάσεις 30cm Χ 250m (περίπου 1 κιλό), τεµ. 10α. Γάντια χοντρά κουζίνας, τεµ. 10β. Κουτάλια πλαστικά µιας χρήσεως λευκά φαγητού σε συσκευασία των 50 ή 100 τεµαχίων (τεµ.) 10γ. Λαδόκολλα για φαγητό σε ατοµική συσκευασία και µε διαστάσεις περίπου 50m (περίπου 1 κιλό), τεµ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 21

22 Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών ( Άρθρα "Υλικά και Αντικείµενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τα τρόφιµα") Γ. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 11. Μεγάλη µε διαστάσεις περίπου 80 cm Χ 110 cm, το κιλό να περιέχει πάνω από 10 τεµάχια περίπου, λεπτή, εξαιρετικά ανθεκτική (κιλά) 12. Μικρή µε διαστάσεις περίπου 60 cm Χ80 cm, το κιλό να περιέχει πάνω από 20 τεµάχια περίπου, λεπτή, εξαιρετικά ανθεκτική (κιλά) 12α. Με κορδόνι µε διαστάσεις περίπου 60 cm Χ80 cm, λεπτή, εξαιρετικά ανθεκτική, σε συσκευασία ρολού των 10 τεµαχίων, τεµ.. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 13. Σφουγγάρια για πιάτα τύπου scotch brite µεγάλα τεµ. Να είναι εξαιρετικής αντοχής Να µην αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση τους ιαστάσεις 15cm Χ 10cm περίπου 14. Σύρµατα ανοξείδωτα κουζίνας (φούσκες) τεµ. Εξαιρετικής αντοχής Πυκνά 15. Σφουγγάρια µπάνιου τεµ. Απλά σφουγγάρια Νο 8 (15cm Χ10cm Χ4cm) 16. Απορροφητικές πετσέτες τύπου vitex, εξαιρετικής αντοχής και απορρόφησης, σε διάφορα χρώµατα και µε διάσταση περίπου 30-35cm Χ 30-35cm, τεµ. Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ Ή ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 17. Απορρυπαντικό υγρό πιάτων για πλύσιµο στο χέρι λίτρα. Να είναι υγρό Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16% Να περιέχει µη ιονικά min 2% Να περιέχει NaOH min 8% Να έχει ph υδατικού διαλύµατος 1%, 6-8 Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισµό ρύπων κάθε µορφής (τσάι, λίπη, αίµα, καφές, αυγό, κτλ Να δίνονται οδηγίες χρήσεως Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας Να διατίθενται σε συσκευασία των 4 λίτρων Να φέρει σήµανση CE Να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης Να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης 17α. Απορρυπαντικό υγρό πιάτων για πλύσιµο στο πλυντήριο λίτρα. Αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές µε το υγρό χεριών και σε συσκευασία των 4 λίτρων 17β. Ταµπλέτες πλυντηρίου πιάτων τεµ. Αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές µε το υγρό χεριών και σε συσκευασία κουτιού των 30 τεµαχίων 17γ. Στεγνωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων, τεµ. 22

23 ΣΤ. ΙΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 18. Υποχλωριώδες Νάτριο ρευστό µε άρωµα λεµόνι τεµ. των 2 λίτρων Να περιέχει τριπολυφωσφωρικό Να mιn 10% Να περιέχει καυστικό Να min 0,3% Να έχει απολυµαντική δράση Να έχει υποχρεωτικά ευχάριστη και διακριτική οσµή Συσκευασία 2 lit. 19. Υποχλωριώδες Νάτριο παχύρευστο τεµ. των 750 ml Να περιέχει Να min 3,5% Συσκευασία 750ml Να έχει απολυµαντική δράση Να έχει υποχρεωτικά ευχάριστη και διακριτική οσµή 20. Υγρό απορρυπαντικό δαπέδου lit Το απορρυπαντικό να είναι ρυθµιζόµενου αφρού Να µην αφήνει ίζηµα Να έχει ευχάριστη και διακριτική οσµή Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά min 5% Να περιέχει σαπούνι min 0,8% Να περιέχει διαλύτη min 4% Να δίνονται οδηγίες χρήσεως Να δίνονται οδηγίες ασφαλείας Να διατίθενται σε συσκευασία των 4 lit. 21. Υδροχλωρικο οξύ τεµ. 22. Καθαριστικό αλάτων για ανοξείδωτες επιφάνειες και υδραυλικά εξαρτήµατα ( βάνες, µπαταρίες, κτλ) τεµ. (δεν λαµβάνει µέρος στον παρόντα διαγωνισµό) Να διατίθενται σε συσκευασία των 4 λίτρων 23. Υγρό καθαριστικό τζαµιών, τεµ. Να διατίθενται σε συσκευασία του 1 λίτρου. 23α. Σαπουνάκια αρωµατικά για πλύσιµο στο χέρι, περίπου 125 γραµ., τεµ. Να έχουν ευχάριστο άρωµα και ουδέτερο ph. Ζ. ΥΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 24. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (σκόνη) ρυθµιζόµενου αφρού kgr (συσκευασία κιλά). Γενικά χαρακτηριστικά Το προϊόν αυτό θα είναι κοκκώδες πύργου ξηράνσεως, οµοιόµορφου εµφανίσεως, οιαδήποτε δε συσσωµάτωση που εµφανίζεται κατά την αποθήκευση θα πρέπει να θραύεται µε το χέρι. Οι κόκκοι αυτού θα διαλύονται εύκολα στο νερό και δε θα συσσωµατώνονται κατά τη ροή ύδατος µέσω της ειδικής θέσεως αποθέσεως του απορρυπαντικού στο πλυντήριο. Τα περιεχόµενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στα καθοριζόµενα υφάσµατα ούτε στις πλυντικές µηχανές. Το απορρυπαντικό θα είναι ρυθµιζόµενου αφρισµού, ώστε κατά την εργασία δεν θα παρατηρείται αφρισµός που θα παρεµποδίζει την λειτουργία του πλυσίµατος, ούτε θα θέτει σε κίνδυνο τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πλυντηρίου. Οσµή Το απορρυπαντικό δεν θα έχει οσµή κεροζίνης, ταγγή ή ιχθυώδη ή άλλη έντονη έστω και πιθανά αρωµατική και δεν θα µεταδίδει τέτοιες οσµές στα πλενόµενα υφάσµατα. Αντίθετα πρέπει να είναι ελαφρά αρωµατισµένο. 23

24 Πίνακας αναλυτικών στοιχείων Σύνολο ενεργών επιφανειοδραστικών (ανιονικών, µη ιονικών ) min 11% Σαπούνι.. 0,8-2% Φωσφορικά ως P min 12% Πυριτικά ως SιO % Νάτριο-καρβοξύ-µεθυλοκελλουλόζη ή άλλη Ουσία µε ανάλογη δράση..0,5-1% όκιµη υπερλευκαντικού (οπτικού λαµπρυντικού) θετική Υπερβορικό Νάτριο (λευκαντικό) min 15% Υγρασία..min 9% ph υδατικού διαλύµατος 1% Συσκευασίες κιλών 24α. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (υγρό) τεµ. Αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές µε τη σκόνη και σε συσκευασία των 2,5 λίτρων 25. Μαλακτικό ρούχων τεµ. των 2 λίτρων. Να περιέχει τασιενεργά 4,8-5,9% περίπου Να έχει άρωµα Να έχει τιµή ph (ως έχει) 2-4 Συσκευασία 2 lit Η. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 26. Βούρτσες δαπέδου φαρδιές, τεµ. 26α. Κοντάρια βιδωτά ανοξείδωτα για βούρτσες και σφουγγαρίστρες, τεµ. 26β. Φαράσια πλαστικά, τεµ. 26γ. Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι, τεµ. 27. Σφουγγαρίστρες µεγάλες επαγγελµατικές, τεµ. Mop Holder Να είναι απορροφητικές, βάρους περίπου 350 γρ. Για τροχήλατα καρότσια 27α. Σφουγγαρίστρες µικρές, απλές, για βιδωτό κοντάρι, τεµ. Να είναι απορροφητικές, τύπου vitex, για κουβά µε στιφτήρι 28. Ανταλλακτικά για επαγγελµατικές σφουγγαρίστρες, τεµ. (δεν λαµβάνει µέρος στον παρόντα διαγωνισµό) 29. Κουβάδες επαγγελµατικοί µονοί βάση κουβά επ/κου τροχήλατη, τεµ. (δεν λαµβάνει µέρος στον παρόντα διαγωνισµό) 30. Στίφτες (πρέσες) επαγγελµατικών καροτσιών καθαριότητας, τεµ. Μεταλλικής ανοξείδωτης κατασκευής µε επαναφορά (ελατήρια) (δεν λαµβάνει µέρος στον παρόντα διαγωνισµό) 31. Βουρτσάκια τουαλέτας µε πιγκάλ, τεµ. Να είναι πλαστικής κατασκευής µε δοχείο στήριξης 32. Κάδοι απορριµάτων µε πεντάλ πλαστικοί 30lit., τεµ. Να είναι από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής Χωρητικότητα 30 λίτρα 33. Ποδόµακτρο πλαστικό µε τρίχωµα διαστ. 0,90cm Χ 1,50cm, τεµ. (δεν λαµβάνει µέρος στον παρόντα διαγωνισµό) 34. εµατικό σύρµα για σακούλες απορριµµάτων µε στρογγυλευµένες άκρες, τεµ. (δεν λαµβάνει µέρος στον παρόντα διαγωνισµό) Θ. ΥΛΙΚΑ ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΟΥ 24

15PROC003005853 2015-09-01

15PROC003005853 2015-09-01 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Τ.Κ. 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ.: 24413-51147 Φαξ: 24410-26312 Πληροφ.: κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003007421 2015-09-01

15PROC003007421 2015-09-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 Η Υ. ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Τ.Κ. 43100,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 17 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 17 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΠΓΝΛ-Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 18 / 2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 18 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ& ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41221 ΛΑΡΙΣΑ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Δ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Καστοριά 03-11-2014 ΤΗΛ.: 2467350626,621

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 39/2012 Πληροφορίες: Αραµπατζάκη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αθήνα, 09-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/12 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προµηθειών Τµήµα: Προµηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110766 Fax: 210-8110772

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 50/2012 Πληροφορίες: Αραµπατζάκη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός ιακήρυξης: 13 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 05-11-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα