ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΟ /2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΟ /2016"

Transcript

1

2

3 01/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ MINETTA VITAL - Σύνολο Άρθρων 11 Η Εταιρία, µε βάση τους παρόντες ειδικούς όρους, παρέχει στον ασφαλισµένο κάλυψη εξόδων νοσηλείας σύµφωνα µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: Άρθρο 1ο: Καλυπτόμενα Έξοδα Νοσηλείας Καλυπτόµενα έξοδα είναι εκείνα που πραγµατοποιούνται για τη νοσοκοµειακή περίθαλψη του ασφαλισµένου, ο οποίος είναι µόνιµος κάτοικος Ελλάδας, έχουν παραγγελθεί και παρασχεθεί από γιατρό ή γιατρούς οι οποίοι κατέχουν την αντίστοιχη για το πρόβληµα της υγείας του ειδικότητα, δεν ξεπερνούν τα ανώτατα όρια που αναγράφονται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου και κρίνονται ιατρικώς αναγκαία σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία θα καλύπτει τα αναγνωρισµένα έξοδα νοσηλείας σε νοσοκοµείο για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από 365 ηµέρες για κάθε νοσηλεία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο ένα (1) των γενικών όρων του ασφαλιστηρίου. 1.1 Νοσηλεία στην Ελλάδα Αν η νοσηλεία γίνει στην Ελλάδα, η Εταιρία θα αποζηµιώσει τα καλυπτόµενα έξοδα νοσηλείας που πραγµατοποίησε ο ασφαλισµένος ως ακολούθως: Νοσηλεία σε Ιδιωτικό Συμβεβλημένο Νοσοκομείο Το σύνολο (100%) των καλυπτόµενων εξόδων µετά την υποχρεωτική συµµετοχή του Ταµείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισµένου και την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων. Πίνακας των συµβεβληµένων ιδιωτικών νοσοκοµείων προσαρτάται στο παρόν. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η σύνθεση του δικτύου των συµβεβληµένων νοσοκοµείων µπορεί να διαφοροποιείται σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου ένα (1) των γενικών όρων του ασφαλιστηρίου, ο ασφαλισµένος καλείται να ενηµερώνεται πριν από την εισαγωγή του προς νοσηλεία για το εκάστοτε ισχύον δίκτυο, επικοινωνώντας µε το Συντονιστικό Κέντρο της Εταιρίας. Πίνακας των συµβεβληµένων ιδιωτικών νοσοκοµείων βρίσκεται επίσης αναρτηµένος στον ιστότοπο της Εταιρίας ( Νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο Το σύνολο (100%) των καλυπτόµενων εξόδων µετά την υποχρεωτική συµµετοχή του Ταµείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισµένου και χωρίς την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού. 1.2 Νοσηλεία στο Εξωτερικό Τα έξοδα νοσηλείας στο εξωτερικό καλύπτονται µόνο για παθήσεις των οποίων η αποτελεσµατική αντιµετώπιση και θεραπεία δεν είναι εφικτή στην Ελλάδα, µε την προϋπόθεση ότι αυτό πιστοποιείται µε βεβαίωση ιευθυντή Κλινικής ηµόσιου Νοσοκοµείου, µε ειδικότητα συναφή προς την πάθηση, ή Αρµόδιας Επιτροπής Ταµείου Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Εταιρία θα αποζηµιώσει τα καλυπτόµενα έξοδα νοσηλείας που πραγµατοποίησε ο ασφαλισµένος κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), µετά τη συµµετοχή του Ταµείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισµένου και την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της κάλυψης είναι ο ασφαλισµένος να ενηµερώσει προηγουµένως εγγράφως την Εταιρία. Η κάλυψη παρέχεται αποκλειστικά σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και στην Ελβετία, και η αποζηµίωση γίνεται απολογιστικά, αφού υποβληθούν στην Εταιρία τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τα εξοφληµένα δελτία παροχής υπηρεσιών. Παρέχεται ωστόσο η δυνατότητα της απευθείας εξόφλησης του νοσοκοµείου (κατά το µέρος των καλυπτοµένων από την Εταιρία εξόδων) εφόσον είναι εφικτό η νοσηλεία να πραγµατοποιηθεί σε νοσοκοµείο συνεργαζόµενο µε την Εταιρία. Άρθρο 2ο: Ανάλυση Καλυπτόμενων Εξόδων Νοσηλείας 2.1 Έξοδα Δωματίου και Τροφής στην Ελλάδα Η Εταιρία θα καλύπτει τα αναγνωρισµένα έξοδα δωµατίου και τροφής µε την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισµένος θα νοσηλευτεί στη θέση νοσηλείας που προβλέπεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος, ανεξαρτήτως αιτίας, νοσηλευτεί σε θέση νοσηλείας ανώτερη από την προβλεπόµενη στον πίνακα καλύψεων, θα επιβαρύνεται επιπροσθέτως µε ποσοστό συµµετοχής στο σύνολο των εξόδων ως ακολούθως: Από Β Θέση σε Α Θέση 15% Από Β Θέση σε Θέση LUX 30% Από Β Θέση σε Θέση SUITE 45% 2.2 Έξοδα Δωματίου και Τροφής στο Εξωτερικό Η Εταιρία θα καλύπτει τα αναγνωρισµένα έξοδα δωµατίου και τροφής µέχρι το αντίστοιχο ποσό που ισχύει στο ακριβότερο συµβεβληµένο νοσοκοµείο στην Ελλάδα. 2.3 Εξειδικευμένες Μονάδες Θεραπείας Η Εταιρία θα καλύπτει πλήρως τα έξοδα νοσηλείας σε εξειδικευµένες µονάδες, όπου δεν υφίσταται διάκριση θέσης, όπως: Μονάδες Αυξηµένης Φροντίδας, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Εξειδικευµένες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (π.χ. καρδιολογικής θεραπείας). 2.4 Αμοιβές Γιατρών στην Ελλάδα Αμοιβές Χειρουργών/Αναισθησιολόγων Οι καλυπτόµενες αµοιβές χειρουργών, αναισθησιολόγων και των χειρουργικών οµάδων εν γένει είναι οι προβλεπόµενες από τη σχετική σύµβαση που έχει συναφθεί µεταξύ της Εταιρίας και του εκάστοτε συµβεβληµένου ιδιωτικού νοσοκοµείου. Στα δηµόσια νοσοκοµεία, οι αντίστοιχες καλυπτόµενες αµοιβές είναι οι εκάστοτε ισχύουσες Αμοιβές Θεραπόντων Γιατρών Οι καλυπτόµενες αµοιβές θεραπόντων γιατρών και γιατρών επιπλέον του θεράποντος είναι οι προβλεπόµενες από τη σχετική σύµβαση που έχει συναφθεί µεταξύ της Εταιρίας και του εκάστοτε συµβεβληµένου ιδιωτικού νοσοκοµείου. Στα δηµόσια νοσοκοµεία, οι αντίστοιχες καλυπτόµενες αµοιβές είναι οι εκάστοτε ισχύουσες.

4 2.5 Αμοιβές Γιατρών στο Εξωτερικό Αμοιβές Χειρουργών/Αναισθησιολόγων Οι καλυπτόµενες αµοιβές χειρουργών, αναισθησιολόγων και των χειρουργικών οµάδων εν γένει είναι οι εκάστοτε ισχύουσες στο ακριβότερο συµβεβληµένο νοσοκοµείο στην Ελλάδα Αμοιβές Θεραπόντων Γιατρών Οι καλυπτόµενες αµοιβές θεραπόντων γιατρών και γιατρών επιπλέον του θεράποντος είναι οι εκάστοτε ισχύουσες στο ακριβότερο συµβεβληµένο νοσοκοµείο στην Ελλάδα. 2.6 Λοιπά Καλυπτόμενα Έξοδα Νοσηλείας Πέραν των εξόδων για δωµάτιο και τροφή και για αµοιβές γιατρών, καλύπτονται, µε βάση τους όρους του παρόντος περί ιατρικής αναγκαιότητας, οι δαπάνες για: Φάρµακα, οξυγόνο, υγειονοµικό υλικό. Χρήση του ιατρικού εξοπλισµού του νοσοκοµείου. Λειτουργία χειρουργικής αίθουσας και νάρκωσης. Ενδοφλέβια διαλύµατα, ορούς, µεταγγίσεις. Αιµατολογικό, απεικονιστικό και καρδιολογικό έλεγχο, χηµειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής. Θεραπεία δοντιών/ούλων εξαιτίας καλυπτόµενου ατυχήµατος. Αγορά προσθετικών τµηµάτων του σώµατος (π.χ. χέρι, πόδι) και διορθωτικών συσκευών (π.χ. βηµατοδότης). Παραµονή στο νοσοκοµείο συνοδού ανήλικου ασφαλισµένου κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών, µε την προϋπόθεση ότι δεν καλύπτεται ταυτόχρονα αποκλειστική νοσοκόµος. Μηχανική υποστήριξη ζωής µέχρι εξήντα (60) ηµέρες. Χειρουργικές επεµβάσεις που είναι απαραίτητο να γίνουν από πλαστικό χειρουργό µε σκοπό την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και όχι της αισθητικής εµφάνισης οργάνου ή µέλους του σώµατος, εκτός αν η αισθητική αποκατάσταση είναι απολύτως αναγκαία συνεπεία καλυπτόµενου ατυχήµατος. Αποκλειστική Νοσοκόµο για µία βάρδια ανά εικοσιτετράωρο (24ωρο) και µέχρι δέκα (10) ηµέρες ανά νοσηλεία κατ ανώτατο όριο, εφόσον υπάρχει γραπτή βεβαίωση παραπεµπτικό του θεράποντος γιατρού. Φυσικοθεραπείες, αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, που δεν αποσκοπούν στη µακροχρόνια αποκατάσταση αλλά στη βραχυπρόθεσµη αντιµετώπιση των µετεγχειρητικών ή άλλων προβληµάτων του ασθενούς. Άρθρο 3ο: Εξετάσεις, Θεραπείες και Χειρουργικές Επεμβάσεις που δεν απαιτούν διανυκτέρευση στο νοσοκομείο Η Εταιρία καλύπτει τις παρακάτω περιγραφόµενες περιπτώσεις, κατά τις οποίες η διατάραξη της υγείας του ασφαλισµένου, εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήµατος, µπορεί να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά χωρίς να υπάρχει ανάγκη εισαγωγής και διανυκτέρευσης στο νοσοκοµείο. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρία θα καλύψει τα αναγνωρισµένα έξοδα µετά τη συµµετοχή του Ταµείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισµένου και την αφαίρεση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόµενου εκπιπτόµενου ποσού. 3.1 Χειρουργικές επεµβάσεις για τις οποίες δεν είναι αναγκαία η παραµονή σε νοσηλευτική κλίνη, όπως τα χειρουργεία µίας ηµέρας και τα µικροχειρουργεία εξωτερικών ιατρείων, µεταξύ των οποίων είναι: χειρουργεία για λήψη βιοψιών (π.χ. µαστού, θυρεοειδούς), ανατάξεις καταγµάτων, µικροεπεµβάσεις για καθαρισµό και συρραφή τραυµάτων υπό τοπική νάρκωση, µικροεπεµβάσεις για αφαίρεση επιφανειακών δερµατικών βλαβών, µικροεπεµβάσεις µε laser κ.λπ. Παρόµοιες χειρουργικές επεµβάσεις καλύπτονται ακόµη και όταν γίνονται σε ιδιωτικά ιατρεία χειρουργών, µε τη ρητή προϋπόθεση ότι έχουν προεγκριθεί από την Εταιρία. 3.2 Αντιµετώπιση επειγόντων και έκτακτων περιστατικών, όπως ενδεικτικά: το οξύ κοιλιακό άλγος, το λιποθυµικό επεισόδιο, ο κολικός νεφρού, η στεφανιαία νόσος κ.λπ., µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του παρόντος περί ιατρικής αναγκαιότητας. Επισηµαίνεται ρητά ότι καλύπτονται αποκλειστικά οι δαπάνες για τις απαραίτητες εξετάσεις/υπηρεσίες προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα υγείας του ασφαλισµένου και να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και όχι ο εκτεταµένος διαγνωστικός έλεγχος, ο οποίος µπορεί να διεξαχθεί σε µελλοντικό χρόνο χωρίς αναγκαία προσφυγή σε Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) νοσοκοµείου. 3.3 Χηµειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες. Στις περιπτώσεις αυτές δεν παρακρατείται καθόλου το εκπιπτόµενο ποσό. Άρθρο 4ο: Ειδικές Ρυθμίσεις 4.1 Συντονιστικό Κέντρο Η Εταιρία παρέχει στον ασφαλισµένο τις υπηρεσίες Συντονιστικού Κέντρου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο ένα (1) των γενικών όρων του ασφαλιστηρίου. Ο ασφαλισµένος οφείλει, πριν από οποιαδήποτε νοσηλεία, να επικοινωνεί απαραιτήτως µε το Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο ενεργοποιεί τη διαδικασία νοσοκοµειακής εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν ενηµερώσει το Συντονιστικό Κέντρο σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα επιβαρύνεται µε επιπρόσθετη συµµετοχή δέκα τοις εκατό (10%) επί των συνολικών εξόδων νοσηλείας, πέραν της όποιας άλλης συµµετοχής προβλέπεται στο ασφαλιστήριο. Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας επείγοντος περιστατικού, η έγκαιρη ενηµέρωση του Συντονιστικού Κέντρου καθίσταται αντικειµενικά αδύνατη, η Εταιρία θα απαλλάσσει τον ασφαλισµένο από την παραπάνω επιπρόσθετη επιβάρυνση, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει γνώση της νοσηλείας όταν αυτό καταστεί εφικτό και οπωσδήποτε πριν από το πέρας της. 4.2 Χρήση Ταµείου Κοινωνικής Ασφάλισης Ο ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος, σε κάθε περίπτωση νοσηλείας, να κάνει χρήση των παροχών του Ταµείου Κοινωνικής του Ασφάλισης. Εάν ο ασφαλισµένος δεν διαθέτει κάλυψη από Ταµείο Κοινωνικής Ασφάλισης, ή η χρήση, για οποιονδήποτε λόγο, του εν λόγω Ταµείου δεν είναι εφικτή, ο ασφαλισµένος θα επιβαρύνεται µε επιπρόσθετη συµµετοχή είκοσι τοις εκατό (20%) επί των συνολικών εξόδων νοσηλείας, πέραν της όποιας άλλης συµµετοχής προβλέπεται στο ασφαλιστήριο. 01/2016

5 01/2016 Άρθρο 5ο: Ισχύς της Κάλυψης Η κάλυψη ενεργοποιείται: 5.1 Για κάθε καλυπτόµενο περιστατικό εντός Ελλάδος που οφείλεται σε ασθένεια µετά από παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης. 5.2 Για κάθε καλυπτόµενο περιστατικό εντός Ελλάδος που οφείλεται σε ατύχηµα από την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης. 5.3 Για καλυπτόµενα περιστατικά στο εξωτερικό, είτε λόγω ατυχήµατος είτε λόγω ασθένειας, αφού παρέλθουν εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης. Άρθρο 6ο: Εφαρμογή Εκπιπτόμενου Ποσού 6.1 O ασφαλισµένος θα επιβαρύνεται, επί των συνολικών αναγνωρισµένων εξόδων κάθε νοσηλείας, µε το εκπιπτόµενο ποσό που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων και το οποίο θα αφαιρείται από τη χορηγούµενη από την Εταιρία σχετική αποζηµίωση. 6.2 Σε νοσηλείες οι οποίες οφείλονται στην ίδια αιτία ή σε επιπλοκές αυτής και απέχουν χρονικά µεταξύ τους λιγότερο από ενενήντα (90) ηµέρες, το εκπιπτόµενο ποσό θα εφαρµόζεται µία φορά στο σύνολο των νοσηλειών. 6.3 Σε περίπτωση που προβλέπεται ποσοστό συµµετοχής του ασφαλισµένου σε πραγµατοποιηθέντα έξοδα νοσηλείας (π.χ. µη χρήση Ταµείου Κοινωνικής Ασφάλισης, υπέρβαση επιλεγµένης θέσης νοσηλείας κ.λπ.), στη χορηγούµενη από την Εταιρία σχετική αποζηµίωση θα εφαρµόζεται πρώτα το ποσοστό συµµετοχής και στη συνέχεια θα αφαιρείται το εκπιπτόµενο ποσό. 6.4 Το εκπιπτόµενο ποσό δεν θα εφαρµόζεται : α) σε νοσηλεία σε δηµόσιο νοσοκοµείο, β) σε νοσηλεία για εγκεφαλικό επεισόδιο, εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, έµφραγµα του µυοκαρδίου, καρκίνο και βαριά εγκαύµατα τρίτου βαθµού, γ) στα έξοδα χηµειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας. Άρθρο 7ο: Αποζημίωση από άλλο Φορέα Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος εισπράξει αποζηµίωση και από άλλον ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, το ποσό αυτό µειώνει αυτοµάτως τη δική του επιβάρυνση, που συνίσταται στο άθροισµα του καθορισµένου στο ασφαλιστήριο εκπιπτόµενου ποσού και της τυχόν προβλεπόµενης ποσοστιαίας συµµετοχής του στις δαπάνες νοσηλείας. Αν µάλιστα το ποσό αυτό υπερκαλύπτει την εν λόγω επιβάρυνση και, ως εκ τούτου, µειώνει την προβλεπόµενη βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου αποζηµίωση που θα όφειλε να καταβάλει η Εταιρία αν δεν υπήρχε η συµµετοχή του άλλου φορέα, τότε η τελευταία θα επιστρέφει στον ασφαλισµένο, ως «επίδοµα φορέα», το τριάντα τοις εκατό (30%) της διαφοράς που επωφελήθηκε. Άρθρο 8ο: Αποζημίωση σε Περίπτωση Νοσηλείας στο Εξωτερικό Σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό ο ασφαλισµένος οφείλει να προσκοµίσει στην Εταιρία όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα επικυρωµένα από την πλησιέστερη προξενική αρχή του τόπου νοσηλείας, ενώ η αποζηµίωση θα καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση σε ευρώ ( ). Αν η νοσηλεία πραγµατοποιηθεί σε χώρα εκτός της ζώνης του ευρώ, η µετατροπή του ξένου νοµίσµατος θα γίνεται σύµφωνα µε την ισοτιµία που καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και µε την τιµή αγοράς κατά την ηµέρα πληρωµής των εξόδων από τον ασφαλισµένο προς το νοσοκοµείο. Άρθρο 9ο: Εξαιρέσεις Πέραν των εξαιρέσεων του άρθρου δέκα (10) των γενικών όρων του ασφαλιστηρίου, το παρόν προσάρτηµα δεν καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις και τυχόν επιπλοκές τους: 9.1 Κύηση, αποβολή, άµβλωση, τοκετό, εθελούσια στείρωση, έλεγχο και θεραπεία για τη γονιµότητα, αντισυλληπτικές µεθόδους και τεχνητή γονιµοποίηση, επεµβάσεις αλλαγής φύλου. 9.2 Γενικές ιατρικές εξετάσεις (Check-up) και κάθε προληπτική θεραπεία, συµπεριλαµβανοµένων των εµβολιασµών, εξετάσεις ανοσοποίησης, αλλεργικά τεστ και εξετάσεις που εκτελούνται µε τεχνική µοριακής βιολογίας. 9.3 Οικειοθελή άρνηση του ασφαλισµένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση ή να µεταγγισθεί, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τη σύγχρονη ιατρική επιστήµη βάσει της κατάστασης της υγείας του. 9.4 Οποιαδήποτε διαγνωστική ή θεραπευτική οδοντιατρική εργασία µε ή χωρίς χειρουργική επέµβαση, εκτός εάν καθίσταται ιατρικά αναγκαία και προέρχεται αποκλειστικά από ατύχηµα. 9.5 Αισθητικές ή πλαστικές εγχειρήσεις ή θεραπείες, εκτός από τις περιπτώσεις που προέρχονται από ατύχηµα και συνέβησαν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ατύχηµα να έχει γνωστοποιηθεί γραπτά στην Εταιρία και να έχει αναγνωριστεί από αυτή, ακόµα και αν δεν υπάρχει αξίωση αποζηµίωσης. 9.6 Το σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) καθώς και τις επιπλοκές του. 9.7 Θεραπείες ή χειρουργικές επεµβάσεις για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας. 9.8 ιόρθωση ακουστικής οξύτητας και διαθλαστικών ανωµαλιών των οφθαλµών, βοηθήµατα ακοής και όρασης. 9.9 Αγορά οργάνων σώµατος και δαπάνες για την αφαίρεση και µεταφορά οργάνων για µεταµόσχευση Περιοδική ή χρόνια αιµοκάθαρση εφόσον δεν οφείλεται σε επείγον περιστατικό Εναλλακτικές θεραπείες όπως, ενδεικτικά, βελονισµό, οµοιοπαθητικές θεραπείες κ.ά Πειραµατικές, µη αναγνωρισµένες ή αναπόδεικτες ως προς την αποτελεσµατικότητά τους θεραπείες, εκτός και αν υπάρχει προέγκριση από τον γιατρό της Εταιρίας Εκ γενετής παθήσεις ή συγγενείς ανωµαλίες, ακόµη και αν δεν ήταν σε γνώση του ασφαλισµένου. Τέλος, επισηµαίνεται ότι ουδεµία κάλυψη παρέχεται σε µη συµβεβληµένα ιδιωτικά νοσοκοµεία. Άρθρο 10ο: Περίοδοι Αναμονής 10.1 Καρδιαγγειακά νοσήµατα και οι επιπλοκές τους καλύπτονται µετά την παρέλευση έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της κάλυψης, µε την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισµένος δεν γνώριζε την ύπαρξή τους κατά τη στιγµή της ασφάλισής του.

6 10.2 Κακοήθεις ή καλοήθεις νεοπλασµατικές νόσοι, παθήσεις χολής, λιθίαση νεφρών και οι επιπλοκές τους καλύπτονται µετά την πάροδο εννέα (9) συνεχών µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της κάλυψης, µε την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισµένος δεν γνώριζε την ύπαρξή τους κατά τη στιγµή της ασφάλισής του Προϋπάρχουσες της ασφάλισης ασθένειες καθώς και προγενέστερες της ασφάλισης αναπηρίες ή σωµατικές βλάβες και οι επιπλοκές τους, καθώς επίσης αδενοειδεκτοµή, αµυγδαλές, αιµορροΐδες, ραγάδες, κιρσοί, ινοµυώµατα µήτρας, ενδοµητρίωση, υστερεκτοµή, γλαύκωµα, καταρράκτης, σακχαρώδης διαβήτης και οι επιπλοκές τους, καλύπτονται µετά την παρέλευση δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της κάλυψης, µε την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισµένος δεν γνώριζε την ύπαρξή τους κατά τη στιγµή της ασφάλισής του Κήλες, παθήσεις του µυοσκελετικού συστήµατος (πλην καταγµάτων), ρευµατολογικά νοσήµατα, ρινικό διάφραγµα,αρθροσκοπήσεις και οι επιπλοκές τους, καλύπτονται µετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της κάλυψης, µε την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισµένος δεν γνώριζε την ύπαρξή τους κατά τη στιγµή της ασφάλισής του Εάν οποιαδήποτε από τις παραπάνω παθήσεις εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αναµονής και ο ασφαλισµένος χρειαστεί να νοσηλευτεί για τον λόγο αυτό, η κάλυψη θα ισχύει µετά την παρέλευση της περιόδου αναµονής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περατωθεί η νοσηλεία. Άρθρο 11ο: Επέκταση Ισχύος Παροχής Σε περίπτωση λήξης της ασφάλισης καλυπτόµενου τέκνου λόγω ηλικίας ή καλυπτόµενου συζύγου λόγω διαζυγίου, οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα, εντός χρονικού διαστήµατος τριάντα (30) ηµερών από τον τερµατισµό της ασφάλισης, να ζητήσουν εγγράφως τη σύναψη νέου ασφαλιστηρίου, χωρίς έλεγχο της ασφαλισιµότητάς τους, µε το εκάστοτε διαθέσιµο πρόγραµµα νοσοκοµειακής περίθαλψης της Εταιρίας. 01/2016

7

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Medical Gold. To Medical Gold παρέχει :

Medical Gold. To Medical Gold παρέχει : Medical Gold Πρόκειται για ένα ευέλικτο πρόγραμμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας. Το Medical Gold είναι το ασφαλιστικό πρόγραμμα των πολλαπλών επιλογών με χρυσές παροχές και πραγματικά χαμηλά ασφάλιστρα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Ένας δισεπίλυτος γρίφος 2 Υγεία Οι σηµερινές συνθήκες στον τοµέα υγείας χαρακτηρίζονται από: Αβεβαιότητα παροχών των κοινωνικών φορέων. Περιορισµένη ρευστότητα νοικοκυριών.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης ..με μια ματιά 3 Νέο Νοσοκομειακό πρόγραμμα Ετήσιας Διάρκειας Κάλυψη Ετησίως ανανεούμενη Κεφάλαιο 500.000 Απαλλαγές 0 ή 1.500 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ. 30252) Η Εταιρία καλύπτει τα Αναγνωρισμένα Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, με ανώτατο ετήσιο όριο, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Το Brand με την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β.

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Λ.Ε.Α..... ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/6256/13 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

30 IOYNIOY 2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βελτιώσεις όρων και συχνές ερωτήσεις Mediσυν 2

30 IOYNIOY 2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βελτιώσεις όρων και συχνές ερωτήσεις Mediσυν 2 30 IOYNIOY 2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βελτιώσεις όρων και συχνές ερωτήσεις Mediσυν 2 Από Προς Διεύθυνση Δικτύων Διανομής Όλους τους Συνεργάτες Αγαπητοί Συνεργάτες, Δύο μήνες μετά την πολύ επιτυχημένη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Νοσοκοµειακής Περίθαλψης

Όροι Ασφάλισης Νοσοκοµειακής Περίθαλψης Όροι Ασφάλισης Νοσοκοµειακής Περίθαλψης Άρθρο 1: Ορισµοί Οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο σας σχετικά µε τους όρους της παρούσας κάλυψης έχουν το νόηµα που τους δίδεται παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

616,00 1232,00 1597,00

616,00 1232,00 1597,00 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΧΕ ΙΟΥ CARE 4U ΧΡΥΣΟ Α. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη: Τα πιο κάτω καλύπτονται νοουµένου ότι ο ασφαλισµένος είναι εσωτερικός ασθενής. 1. Ανώτατο όριο εξόδων: Το ανώτατο όριο εξόδων για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ BE HAPPY

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ BE HAPPY ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ BE HAPPY 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη Συµπληρωµατική Ασφάλιση Υγείας, η Εταιρία καλύπτει τον Ασφαλισµένο και τα προστατευόµενα µέλη της οικογενείας του,

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου Περιγραφή - Πλεονεκτήµατα Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη!

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Περιεχόμενα 1. Οι προκλήσεις στο χώρο της Υγείας Απεικόνιση της πραγματικότητας Αναγνώριση ευκαιριών & κινδύνων Διαμόρφωση στρατηγικής κερδοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας παροχών UltraCare 2014

Πίνακας παροχών UltraCare 2014 ΕΥΡΩ Πίνακας παροχών 2014 1 Συνολικό όριο προγράμματος 1.1 Θα για εσάς λογικές δαπάνες το συνολικό όριο προγράμματος σε κάθε έτος του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32

Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32 ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 159 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008 Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32 Η Εταιρία αντιλαµβανόµενη την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Κωδ. Όρ. ΓΟ )

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Κωδ. Όρ. ΓΟ ) Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Κωδ. Όρ. ΓΟ-4002-1-4) Άρθρο 1 ο : ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι, οποτεδήποτε χρησιµοποιούνται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, θα ερµηνεύονται και θα έχουν τις έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία καλύπτει, με τους

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. Συχνότερες Ερωτήσεις Προγράµµατος

Σ.Ε.Π. Συχνότερες Ερωτήσεις Προγράµµατος Πίνακας Περιεχοµένων 1. Ποιά είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του Safe Life Premium;... 3 2. Τι οφέλη προσφέρει το Safe Life Premium στους πελάτες ;... 3 3. Το ανώτατο όριο κάλυψης των 1.000.000 ή

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων Οι δαπάνες της υγείας αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, ανατρέποντας πολλές φορές τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η κάλυψη των ιατρικών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

[ Privilege Club ] Privilege Club

[ Privilege Club ] Privilege Club [ ] Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Υγείας Όροι Ασφάλισης Περιεχόµενα Ενότητα Α. Ορισµοί Ενότητα Β. Πληροφορίες Συµβολαίου Άρθρο 1 - Διάρκεια Ισχύος και Ανανέωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 Ενηµέρωση: 27.12.2010 Είδος Παροχής Ανώτατο ετήσιο όριο για όλες τις περιπτώσεις παροχών του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ικαιούχοι παροχών ιατήρηση παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων Οι δαπάνες της υγείας αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, ανατρέποντας πολλές φορές τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η κάλυψη των ιατρικών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Τα 3 επίπεδα προγραμμάτων FREEDOM OPTIMUM Ο πελάτης έχει πλήρη ελευθερία στην ασφάλιση υγείας To υψηλότερο επίπεδο παροχών Ασφάλιστρο αντίστοιχο των παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club

Advanced Benefit Club Advanced Benefit Club 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC);

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμός Πρόσθετης Πράξης:

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμός Πρόσθετης Πράξης: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμός Πρόσθετης Πράξης: Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Σύνθετης Προστασίας με αριθμό... Με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη κατόπιν αιτήσεως του Αντισυμβαλλόμενου,

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN.

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Tο MEDICASH Ολοκληρωµένο, είναι ένα πρόγραµµα που σε περίπτωση που χρειαστεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 45 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CHECK UP ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ MEDICAL SAFETY ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισµένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΘΕΜΑ : Safe Family, Safe Life Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2007 Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 132/23-10-2007 σας αποστέλλουµε προς ενηµέρωσής σας

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο.

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ενισχυµένο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» Κωδικός κάλυψης 30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30415/ 09.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life»

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ UNDERWRITING & ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132 ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007 Η εταιρία στα πλαίσια της αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα