Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ"

Transcript

1 Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ θνηςιμότητασ. Σύμφωνα με τη Διεθνό Ομοςπονδύα για το Διαβότη (International Diabetes Federation, IDF) ο επιπολαςμόσ του ΣΔ ςτην Ελλϊδα για το 2014 εκτιμϊται ςτο 7,04% (IDF, 2014). Στα επιμϋρουσ ςτοιχεύα για το διαβότη κύηςησ δεν υπϊρχουν επιδημιολογικϊ ςτοιχεύα, ενώ για το ΣΔτ1 γνωρύζουμε ότι η επύπτωςη τησ νόςου ςε παιδιϊ ϋωσ 14 ετών όταν 6,1/ την περύοδο ενώ ο IDF εκτιμϊ την επύπτωςη του ΣΔτ1 ςε 10,4/ για το 2013 (IDF, 2013). Σε ότι αφορϊ το ΣΔτ2 ο επιπολαςμόσ κυμαύνεται από 6,9% ϋωσ 8,7% και εύναι πολύ υψηλότεροσ ςτα ϊτομα ϊνω των 65 ετών. Ακόμα, ςύμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ μελϋτησ ATTICA η πενταετόσ επύπτωςη του ΣΔτ2 υπολογύζεται ςε 5,5% γεγονόσ που δεύχνει ότι το φορτύο τησ νόςου ςτην Ελλϊδα αυξϊνεται. Η ανϊπτυξη δρϊςεων για την πρόληψη, την ϋγκαιρη διϊγνωςη και τη διαχεύριςη του ΣΔ εύναι μεύζονοσ ςημαςύασ για τισ καλύτερεσ εκβϊςεισ υγεύασ των αςθενών αλλϊ και την εξοικονόμηςη πόρων για το ςύςτημα υγεύασ ειδικϊ ςτην παρούςα οικονομικό ςυγκυρύα. Το γεγονόσ αυτό ϋχει γύνει αντιληπτό ςε διεθνϋσ επύπεδο και ϋχει δοθεύ μεγϊλη βαρύτητα από πολιτικόσ πλευρϊσ ςτον διαβότη και ςε ϊλλα χρόνια νοςόματα με αποτϋλεςμα πρωτοβουλύεσ όπωσ το «Ψόφιςμα (Διακόρυξη) 61/225 των Ηνωμϋνων Εθνών», την Πολιτικό Διακόρυξη των Ηνωμϋνων Εθνών του 2011 για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη μεταδιδόμενων νοςημϊτων (NCDs)» καθώσ και πρωτοβουλύεσ ςχεδιαςμού πολιτικόσ και παρεμβϊςεων από τη Διεθνό Ομοςπονδύα για το Διαβότη (International Diabetes Federation, IDF) καθώσ και την Ευρωπαώκό Πρωτοβουλύα για το Διαβότη (European Diabetes Leadership Forum). Ο Οδικόσ Χϊρτησ για το Σακχαρώδη Διαβότη ςτην Ελλϊδα, περιλαμβϊνει ϋνα μύγμα προτεινόμενων δρϊςεων, το οπούο θα μπορεύ να αξιοποιηθεύ ςτο πλαύςιο του ςχεδιαςμού και υλοπούηςησ δρϊςεων για τη βελτύωςη τησ παρεχόμενησ φροντύδασ υγεύασ ςε αςθενεύσ με Σακχαρώδη Διαβότη ςτην Ελλϊδα, από όλα τα εμπλεκόμενα μϋρη. Ο Οδικόσ χϊρτησ του ΣΔ για την Ελλϊδα που παρουςιϊζεται ςτη ςυνϋχεια ϋχει 4 ϊξονεσ: Πρόληψη, Διϊγνωςη, Διαχεύριςη του ΣΔ και Αντιμετώπιςη των Συνεπειών τησ Οικονομικόσ Κρύςησ, ενώ οι προτεινόμενεσ δρϊςεισ αφορούν όλουσ τουσ τύπουσ διαβότη (Σακχαρώδη Διαβότη τύπου 1, Σακχαρώδη Διαβότη τύπου 2 και Διαβότη Κύηςησ). Τα αποτελϋςματα μελλοντικών ερευνητικών προςπαθειών όςον αφορϊ το ςακχαρώδη διαβότη θα δώςουν τη δυνατότητα περαιτϋρω αξιολόγηςησ των αποτελεςμϊτων των δρϊςεων αυτών ςτη βϊςη τεκμηρύων, ςυμβϊλλοντασ με αυτό τον τρόπο ςτη βελτύωςη τησ πρόληψησ, τησ διϊγνωςησ και τησ διαχεύριςησ του ΣΔ.

2 ΠΡΟΛΗΨΗ 2 Το αυξημϋνο ςωματικό βϊροσ και η παχυςαρκύα, η μη υγιεινό διατροφό ςε ςυνδυαςμό με την απουςύα ςωματικόσ ϊςκηςησ, το ϊγχοσ, η κατανϊλωςη οινοπνεύματοσ και το κϊπνιςμα εύναι παρϊγοντεσ κινδύνου για την εμφϊνιςη ΣΔ. Κατϊ ςυνϋπεια ο ςχεδιαςμόσ προγραμμϊτων αγωγόσ και προαγωγόσ τησ υγεύασ με ςκοπό την προώθηςη υγιεινών επιλογών διατροφόσ και ειδικϊ τησ μεςογειακόσ διατροφόσ μπορεύ να μειώςει τον κύνδυνο εμφϊνιςησ ΣΔ. Επύςησ, η αύξηςη τησ ςωματικόσ ϊςκηςησ μπορεύ να ςυμβϊλλει θετικϊ. Η μελϋτη DEPLAN ϋχει δεύξει ότι τϋτοιεσ δρϊςεισ εύναι εφικτϋσ και ϋχουν θετικϊ αποτελϋςματα. Στην προςπϊθεια αυτό, η ςυμμετοχό του τομϋα εκπαύδευςησ ςτο ςχεδιαςμό και την υλοπούηςη δρϊςεων κρύνεται ςημαντικό. Ειδικότερα, προτεύνονται: Προώθηςη υγιεινόσ διατροφόσ Σκοπόσ τησ ςυγκεκριμϋνησ δρϊςησ εύναι η προώθηςη μιασ ιςορροπημϋνησ διατροφόσ, ςτα πρότυπα τησ μεςογειακόσ δύαιτασ. Η δρϊςη αυτό απευθύνεται ςε όλο τον πληθυςμό, ενόλικεσ και παιδιϊ, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτισ ομϊδεσ υψηλού κινδύνου που εύναι πιο επιρρεπεύσ ςτην εμφϊνιςη ΣΔ όπωσ εύναι τα ϊτομα με υψηλό δεύκτη μϊζασ ςώματοσ. Συγκεκριμϋνα προτεύνονται: 1. Ενημϋρωςη και εκπαύδευςη νηπιαγωγών, δαςκϊλων, καθηγητών φυςικόσ αγωγόσ για τα χαρακτηριςτικϊ τησ ςωςτόσ διατροφόσ και την προώθηςό τησ ςε παιδιϊ προςχολικόσ και ςχολικόσ ηλικύασ. 2. Προώθηςη τησ υγιεινόσ διατροφόσ ςτα ςχολεύα μϋςω εκπαιδευτικών δρϊςεων που απευθύνονται ςτουσ μαθητϋσ και τουσ γονεύσ για τη ςημαςύα τησ ιςορροπημϋνησ διατροφόσ. 3. Προώθηςη τησ υγιεινόσ διατροφόσ ςτα ςχολεύα μϋςω ελϋγχου των προώόντων που διατύθενται από τα ςχολικϊ κυλικεύα. 4. Εκπαύδευςη επαγγελματιών υγεύασ, και κυρύωσ των παιδιϊτρων ςχετικϊ με την προώθηςη τησ υγιεινόσ διατροφόσ και την πρόληψη τησ παιδικόσ παχυςαρκύασ αλλϊ και των γυναικολόγων για την πρόληψη του διαβότη κύηςησ. 5. Ενημϋρωςη και εκπαύδευςη των γονϋων και του ευρύτερου κοινού για τα χαρακτηριςτικϊ και την αξύα τησ υγιεινόσ διατροφόσ μϋςω των υπηρεςιών υγεύασ.

3 6. Καθιϋρωςη ενημερωτικών ετικετών ςτα τρόφιμα μϋςω νομοθετικών ρυθμύςεων Μεύωςη τησ φορολογύασ ςε τρόφιμα υψηλόσ διατροφικόσ αξύασ ώςτε να εύναι εύκολα προςβϊςιμα από το ςύνολο του πληθυςμού και αντύςτοιχα αύξηςη τησ φορολογύασ ςε τρόφιμα χαμηλόσ διατροφικόσ αξύασ 8. Ενημϋρωςη και εκπαύδευςη κοινού για τα χαρακτηριςτικϊ και την αξύα τησ υγιεινόσ διατροφόσ μϋςω των ΜΜΕ. 9. Ενημϋρωςη και εκπαύδευςη κοινού για τα χαρακτηριςτικϊ και την αξύα τησ υγιεινόσ διατροφόσ μϋςω ανϊπτυξησ δρϊςεων ςτουσ χώρουσ εργαςύασ. Προώθηςη ςωματικόσ ϊςκηςησ Η ςωματικό ϊςκηςη εύναι αναπόςπαςτο κομμϊτι ενόσ υγιεινού τρόπου ζωόσ και εύναι δυνατό να μειώςει ςημαντικϊ τον κύνδυνο εμφϊνιςησ ΣΔ αλλϊ και ϊλλων νοςημϊτων. Για την επύτευξη αυτού του ςτόχου προτεύνονται οι παρακϊτω δρϊςεισ: 1. Ενημϋρωςη και εκπαύδευςη νηπιαγωγών, δαςκϊλων και καθηγητών φυςικόσ αγωγόσ και ςχεδιαςμόσ δρϊςεων ςτα ςχολεύα. 2. Εκπαύδευςη επαγγελματιών υγεύασ (ιατρών και νοςηλευτών) για την προώθηςη τησ ςωματικόσ ϊςκηςησ. 3. Δημιουργύα κατϊλληλων χώρων για φυςικό δραςτηριότητα και ςωματικό ϊςκηςη ςε τοπικό επύπεδο, ελεύθερα προςβϊςιμων από τουσ κατούκουσ. 4. Ανϊπτυξη δρϊςεων ςτουσ χώρουσ εργαςύασ για την προώθηςη τησ ςωματικόσ ϊςκηςησ.

4 ΔΙΑΓΝΩΗ 4 Η ϋγκαιρη διϊγνωςη και παρϋμβαςη για τον ϋλεγχο τησ νόςου εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό καθώσ βελτιώνει τισ εκβϊςεισ υγεύασ, μειώνει των κύνδυνο εμφϊνιςησ επιπλοκών και το οικονομικό φορτύο για το ςύςτημα υγεύασ. Στην Ελλϊδα δεν υπϊρχουν οργανωμϋνα προγρϊμματα προςυμπτωματικού ελϋγχου για την ϋγκαιρη διϊγνωςη του ΣΔ, ωςτόςο οι επαγγελματύεσ υγεύασ εύναι θετικού ςε μια τϋτοια εξϋλιξη. και υπϊρχουν ςταθμιςμϋνα εργαλεύα ςτα ελληνικϊ τα οπούα μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για την ϋγκαιρη ανύχνευςη του ΣΔ. Επύςησ, ενδεικτικό τησ ανϊγκησ για την εφαρμογό τϋτοιων προγραμμϊτων εύναι το γεγονόσ ότι περύπου το 30% των αςθενών με διαβότη δεν γνωρύζουν ότι πϊςχουν από τη νόςο. Στο πλαύςιο αυτό προτεύνονται οι παρακϊτω δρϊςεισ: Σχεδιαςμόσ και εφαρμογό προγραμμϊτων προςυμπτωματικού ελϋγχου 1. Ανϊπτυξη και εφαρμογό οργανωμϋνων προγραμμϊτων προςυμπτωματικού ελϋγχου (screening), για την εξαςφϊλιςη τησ ϋγκαιρησ ανύχνευςησ του ΣΔ και τησ καρδιαγγειακόσ νόςου. Εκπαύδευςη επαγγελματιών υγεύασ 1. Εκπαύδευςη των επαγγελματιών υγεύασ που παρϋχουν υπηρεςύεσ Πρωτοβϊθμιασ Φροντύδασ Υγεύασ (ΠΦΥ) για την ϋγκαιρη ανύχνευςη του ΣΔ. 2. Ένταξη ερωτηματολογύων και ϊλλων εργαλεύων ανύχνευςησ κινδύνου εμφϊνιςησ του ΣΔ ςτην ΠΦΥ. Προγρϊμματα παρϋμβαςησ για τισ ομϊδεσ υψηλού κινδύνου και τα ϊτομα με προδιαβότη 1. Συμβουλευτικϊ προγρϊμματα υιοθϋτηςησ ενόσ υγιεινού τρόπου ζωόσ (διατροφό και ϊςκηςη) ςε ομϊδεσ υψηλού κινδύνου για την εμφϊνιςη ΣΔ, αλλϊ και ςε ϊτομα με προδιαβότη ώςτε να βρεθούν από νωρύσ ςε βϋλτιςτο ϋλεγχο. 2. Εκπαύδευςη των ατόμων υψηλού κινδύνου για τα ςυμπτώματα και τα προειδοποιητικϊ ςημϊδια του ΣΔ. 3. Ενημϋρωςη και ευαιςθητοπούηςη των ατόμων υψηλού κινδύνου ςχετικϊ με το ΣΔ και τισ επιπλοκϋσ του.

5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ Η καλό διαχεύριςη και ο ϋλεγχοσ του ΣΔ εύναι ςημαντικόσ παρϊγοντασ για τισ καλύτερεσ εκβϊςεισ υγεύασ, την καθυςτϋρηςη των επιπλοκών και τησ ςυνοςηρότητασ αλλϊ και τη μεύωςη των δαπανών υγεύασ. 5 Στην Ελλϊδα ςύμφωνα με τουσ ιατρούσ οι οπούοι παρακολουθούν αςθενεύσ με ΣΔ μόνο το 62% των διαγνωςμϋνων αςθενών λαμβϊνει κϊποιου εύδουσ θεραπεύα (εύτε οδηγύεσ για δύαιτα και ϊςκηςη εύτε φαρμακοθεραπεύα), ενώ λιγότεροι από τουσ μιςούσ πετυχαύνουν τουσ θεραπευτικούσ ςτόχουσ. Το γεγονόσ αυτό ϋχει ςημαντικό επύπτωςη όχι μόνο ςτην υγεύα των αςθενών αλλϊ και ςε οικονομικούσ όρουσ δεδομϋνου ότι η διαχεύριςη ενόσ μη ρυθμιςμϋνου αςθενό με διαβότη ςυνεπϊγεται εντατικότερη χρόςη υπηρεςιών υγεύασ και πόρων και κατϊ ςυνϋπεια υψηλότερο κόςτοσ. Μεταξύ των αςθενών με ςακχαρώδη διαβότη ςημειώνονται επύςησ προβλόματα ςυμμόρφωςησ με τισ οδηγύεσ του ιατρού ςε ότι αφορϊ τη φαρμακοθεραπεύα αλλϊ και τη διατροφό και την ϊςκηςη. Ωσ εκ τούτου, η επύτευξη τησ καλόσ διαχεύριςησ, παρακολούθηςησ και ρύθμιςησ του αςθενό με διαβότη απαιτεύ τη ςυνεργαςύα και τη ςυντονιςμϋνη προςπϊθεια πολλών φορϋων η οπούα θα ϋχει ςτο επύκεντρο τον αςθενό. Ειδικότερα προτεύνονται δρϊςεισ ςε τρύα (3) επύπεδα: Επαγγελματύεσ υγεύασ 1. Εκπαύδευςη επαγγελματιών υγεύασ (ιατρών και νοςηλευτών) ώςτε να ανταποκρύνονται ςτισ ανϊγκεσ υγεύασ των αςθενών με διαβότη 2. Εκπαύδευςη ιατρών και νοςηλευτών πρώτησ επαφόσ για την παρακολούθηςη αςθενών με ΣΔ κυρύωσ αυτών που διαμϋνουν ςε απομακρυςμϋνεσ αγροτικϋσ και νηςιωτικϋσ περιοχϋσ. 3. Εκπαύδευςη λοιπών επαγγελματιών υγεύασ (διαιτολόγων και ψυχολόγων) για την εξειδικευμϋνη παροχό υπηρεςιών υγεύασ ςε αςθενεύσ με διαβότη. 4. Ενημϋρωςη και εκπαύδευςη επαγγελματιών υγεύασ ςτισ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ για την αντιμετώπιςη τησ νόςου

6 Αςθενεύσ 6 1. Εκπαύδευςη των αςθενών με διαβότη για την αυτοδιαχεύριςη τησ νόςου ςε ότι αφορϊ τη ςυμμόρφωςη με τισ οδηγύεσ του ιατρού για τη διατροφό, την ϊςκηςη και τη φαρμακευτικό αγωγό, την αναγνώριςη ςυμπτωμϊτων υπογλυκαιμύασ και διαχεύριςη αυτών, τη λόψη αποφϊςεων για τροποπούηςη τησ θεραπευτικόσ αγωγόσ με βϊςη τα αποτελϋςματα του αυτοελϋγχου, τη χρόςη ινςουλύνησ, τη φροντύδα των ποδιών. 2. Ενημϋρωςη και εκπαύδευςη τησ οικογϋνειασ του αςθενό για την αυτοδιαχεύριςη τησ νόςου και κυρύωσ των γονϋων ςτην περύπτωςη των παιδιών που πϊςχουν από διαβότη. Σύςτημα υγεύασ 1. Δημιουργύα εθνικού μητρώου για το διαβότη με ςκοπό τη ςυγκϋντρωςη ςτοιχεύων τα οπούα θα χρηςιμοποιηθούν ςτην λόψη αποφϊςεων και το ςχεδιαςμό πολιτικών για την βελτύωςη τησ υγεύασ των αςθενών και την πρόληψη τησ νόςου. 2. Διαςύνδεςη των μονϊδων πρωτοβϊθμιασ φροντύδασ υγεύασ με τα διαβητολογικϊ κϋντρα με ςκοπό τη βελτύωςη των υπηρεςιών υγεύασ που παρϋχονται ςε αςθενεύσ οι οπούοι διαμϋνουν ςε απομακρυςμϋνεσ περιοχϋσ. 3. Ενύςχυςη τησ ϋρευνασ ςχετικϊ με την επιδημιολογύα τησ νόςου, την οργϊνωςη και ποιότητα τησ παρεχόμενησ φροντύδασ και των οικονομικών επιπτώςεων 4. Ενύςχυςη και βελτύωςη των διαβητολογικών κϋντρων με ςκοπό την οργανωμϋνη και ςυςτηματικό παρακολούθηςη του αςθενό με διαβότη. 5. Αναθεώρηςη του πλαιςύου παροχών ςε εύδοσ που καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ με τη ςυμμετοχό των εμπλεκομϋνων φορϋων. 6. Συμμετοχό ειδικϊ εκπαιδευμϋνων νοςηλευτών ςτη διαχεύριςη αςθενών με διαβότη τ2 7. Συμμετοχό των ςυλλόγων αςθενών ςτισ διαδικαςύεσ λόψησ αποφϊςεων που αφορούν την πρόςβαςη ςε υπηρεςύεσ υγεύασ και φϊρμακα.

7 8. Θϋςπιςη ςτόχων για την πρόληψη και θεραπεύα του διαβότη και ανϊπτυξη δεικτών για τη μϋτρηςη των εκβϊςεων και των διαδικαςιών που αφορούν το ΣΔ 7 9. Σύνδεςη των κλινικών ςτόχων με κύνητρα και επιβρϊβευςη των επαγγελματιών υγεύασ ανϊλογα με την απόδοςη. ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η οικονομικό κρύςη εύχε ςημαντικϋσ αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτην υγεύα των αςθενών με χρόνια νοςόματα και ειδικϊ των αςθενών με ΣΔ. Σύμφωνα με τα μϋχρι τώρα ευρόματα οι αςθενεύσ με ΣΔ αναγκϊςτηκαν εξαιτύασ τησ οικονομικόσ κρύςησ να μειώςουν τισ δαπϊνεσ υγεύασ για επιςκϋψεισ ςε ιατρούσ και εξετϊςεισ, να τροποποιόςουν ό να διακόψουν τη φαρμακευτικό τουσ αγωγό και να αλλϊξουν τισ διατροφικϋσ τουσ ςυνόθειεσ γεγονόσ το οπούο επηρϋαςε αρνητικϊ την υγεύα τουσ. Ωσ εκ τούτου, εύναι μεύζονοσ ςημαςύασ η λόψη μϋτρων αντιμετώπιςησ των φαινομϋνων αυτών ώςτε να διαςφαλιςτεύ η πρόςβαςη των αςθενών ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ και τη φαρμακευτικό τουσ αγωγό. Οι προτεινόμενεσ δρϊςεισ αφορούν την αντιμετώπιςη των αρνητικών επιπτώςεων τησ οικονομικόσ κρύςησ βραχυπρόθεςμα, ενώ η υιοθϋτηςη των μϋτρων που περιγρϊφηκαν ςτουσ προηγούμενουσ ϊξονεσ μπορεύ να ςυμβϊλλει ςτην πρόληψη, διϊγνωςη και διαχεύριςη τησ νόςου μακροπρόθεςμα. Στόχοσ αυτόσ τησ δϋςμησ μϋτρων εύναι η υποςτόριξη των αςθενών με ΣΔ που ϋχουν πληγεύ από την οικονομικό κρύςη και ϋχουν περιοριςμϋνη πρόςβαςη ςτισ απαραύτητεσ υπηρεςύεσ υγεύασ και την φαρμακευτικό τουσ αγωγό. Περαιτϋρω μϋριμνα θα πρϋπει να ληφθεύ για τουσ αναςφϊλιςτουσ και για τα ϊτομα τα οπούα βρύςκονται κϊτω από το όριο τησ φτώχειασ. 1. Μϋτρα κοινωνικόσ πολιτικόσ για τη μεύωςη τησ ανεργύασ και την προςταςύα του ειςοδόματοσ και την ϊρςη των ανιςοτότων. 2. Συνεργαςύα με κοινωνικϊ ιατρεύα, φαρμακεύα, παντοπωλεύα και μη κερδοςκοπικούσ οργανιςμούσ για την εξαςφϊλιςη τησ πρόςβαςησ ςε υπηρεςύεσ υγεύασ και φαρμακευτικό αγωγό. 3. Μεύωςη τησ φορολογύασ ςε τρόφιμα υψηλόσ διατροφικόσ αξύασ ώςτε να εύναι εύκολα προςβϊςιμα από το ςύνολο του πληθυςμού και αντύςτοιχα αύξηςη τησ φορολογύασ ςε τρόφιμα χαμηλόσ διατροφικόσ αξύασ

8 4. Προώθηςη του εθελοντιςμού και τησ ςυνεργαςύασ μεταξύ των κοινωνικών ομϊδων με ςκοπό την δημιουργύα ενόσ δικτύου το οπούο θα λειτουργεύ ωσ δύχτυ αςφαλεύασ για τισ πιο ευϊλωτεσ ομϊδεσ του πληθυςμού. 8 Η μεθοδολογία διαμόρφωσης του κειμζνου του Οδικοφ Χάρτη για το Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα Το παρόν κείμενο διαμορφώθηκε από την ερευνητική ομάδα του Τομζα Οικονομικών τησ Υγείασ, ζχοντασ ωσ αφετηρία τα αποτελζςματα τησ ημερίδασ που διεξήχθη ςτο πλαίςιο του «Ελληνικοφ Δικτφου για την αντιμετώπιςη του Διαβήτη» (Απρίλιοσ 2014). Για την ανάπτυξη και τελική διαμόρφωςη του κειμζνου πραγματοποιόθηκε μια βιβλιογραφικό αναςκόπηςη (Τςιϊντου και ςυν. 2014) προκειμϋνου να αναζητηθούν επιδημιολογικϊ και οικονομικϊ ςτοιχεύα για το ΣΔ ςτην Ελλϊδα, να διερευνηθούν οι επιπτώςεισ τησ οικονομικόσ κρύςησ ςτη διαχεύριςη και παρακολούθηςη των αςθενών με ΣΔ και να εντοπιςτούν οι τομεύσ ςτουσ οπούουσ θα πρϋπει να κατευθυνθούν οι δρϊςεισ και οι παρεμβϊςεισ ςε ότι αφορϊ την πρόληψη, τη διϊγνωςη και τη διαχεύριςη. Με βϊςη τα ςτοιχεύα που ςυλλϋχθηκαν και λαμβϊνοντασ υπόψη αντύςτοιχεσ διεθνεύσ πρωτοβουλύεσ και κεύμενα εργαςύασ καθώσ και ενϋργειεσ του Υπουργεύου Υγεύασ αλλϊ και τησ επιςτημονικόσ κοινότητασ και των ενδιαφερομϋνων μερών (stakeholders), διαμορφώθηκε το κεύμενο του Οδικού Χϊρτη για την Ελλϊδα. Οι δρϊςεισ αυτϋσ παρουςιϊςτηκαν ςε κλειςτό ςυνϊντηςη εργαςύασ ςε εκπροςώπουσ και μζλη τησ κοινότητασ του ΣΔ (ιατρών και αςθενών), και τα ςχόλιϊ τουσ ελόφθηςαν υπόψη ςτη διαμόρφωςη του τελικού κειμϋνου του Οδικού Χϊρτη. Εκφρϊζουμε θερμϋσ ευχαριςτύεσ για τη ςυνειςφορϊ τουσ μϋςω τησ ϋκφραςησ θϋςεων και επιςτημονικών γνώςεων προσ την Πανελλόνια Ομοςπονδύα Σωματεύων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβότη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.), την Ελληνικό Ομοςπονδύα για το Διαβότη (ΕΛΟΔΙ), τη Γνωμοδοτικό Επιτροπό για τον Σακχαρώδη Διαβότη, την Ελληνικό Ενδοκρινολογικό Εταιρεύα, την Ελληνικό Διαβητολογικό Εταιρεύα, τη Διαβητολογικό Εταιρεύα Βορεύου Ελλϊδοσ, την Ελληνικό Εταιρεύα Γενικόσ Ιατρικόσ (ΕΛΕΓΕΙΑ), και προσ όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην ημερύδα και τη ςυνϊντηςη εργαςύασ.

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4 ISSN: 1790-6881 Τόμος VΙII Τεύχος 4 Η Ελλϊδα μετϊ την κρύςη* υγγραφϋασ: Καθηγητόσ Γκύκασ Α. Φαρδούβελησ Οικονομικόσ Σύμβουλοσ Ομίλου& Επικεφαλήσ Οικονομικών Ερευνών Ανακοίνωςη ςτο Επιςτημονικό Συμπόςιο:

Διαβάστε περισσότερα

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά Ρξύλα Νάμμξς Υπξυήσια Δήμαρτξο Κξμρά πρξ Δημόρη πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά με εςθύμη για ρξ πήμερα, με όραμα για ρξ αύριξ Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, Μϋςα ςε μύα περύοδο πρωτόγνωρησ οικονομικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα