Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης"

Transcript

1 Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ Λ.Ε.Α.. Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/3/2015

2 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε σκοπό τη συνοπτική και συγχρόνως ουσιαστική ενηµέρωσή σας αναφορικά µε τo Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης των ικηγόρων των κατά τόπους Λ.Ε.Α.. και των Εξαρτώµενων Μελών τους. Το παραπάνω Πρόγραµµα Ασφάλισης υλοποιήθηκε µε την συνεργασία της Συντονιστικής Επιτροπής Ολοµέλειας Λ.Ε.Α.. Ελλάδας και της Ασφαλιστικής Εταιρίας GENERALI HELLAS A.A.E. για την ασφάλιση των ικηγόρων των κατά τόπους Λ.Ε.Α.. και των Εξαρτωµένων Μελών τους, εξασφαλίζοντας σε αυτούς προνοµιακούς όρους ασφάλισης. Παρατίθεται η περιγραφή των καλύψεων, των βασικών όρων του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου και ο τρόπος λειτουργίας του προγράµµατος. Επισηµαίνεται ότι το παρόν δεν υποκαθιστά το υπ'άριθ. GL/ Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο στο οποίο αναφέρονται λεπτοµερώς όλοι οι όροι και οι διατάξεις της ασφάλισης και το οποίο βρίσκεται στην έδρα του εκάστοτε ΛΕ.Α.. ή ικηγορικού Συλλόγου Επαρχίας που δεν έχει Λ.Ε.Α... 1

3 Περιεχόµενα 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Γενικές Πληροφορίες για την Ασφάλιση σελ. 3 Οµαδικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο ικαίωµα Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Ένταξη στο Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Λήξη της Ασφάλισης Ασφάλιστρα ικαίωµα Μετατροπής 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα σελ. 7 Πίνακας Παροχών Ασφάλιση Θανάτου από Ατύχηµα Ευρεία Νοσοκοµειακή Περίθαλψη Πρόσθετη Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών Χειρουργικό Επίδοµα Νοσοκοµειακό Επίδοµα Επίδοµα Μητρότητας 3η ΕΝΟΤΗΤΑ Αποζηµιώσεις Πληροφορίες, Αναγκαία ικαιολογητικά για τις Αποζηµιώσεις σελ. 16 Γνωστοποίηση Επέλευσης Καλυπτόµενης Ασφαλιστικής Περίπτωσης ικαιολογητικά για τις Αποζηµιώσεις Αποζηµίωση Λόγω Θανάτου Νοσοκοµειακή Περίθαλψη Χειρουργικό Νοσοκοµειακό Επίδοµα Μητρότητα Σηµειώσεις σελ. 18 4η ΕΝΟΤΗΤΑ Περιορισµοί στο Πρόγραµµα Ασφάλισης σελ. 19 Γενικοί Περιορισµοί του Προγράµµατος Ειδικοί Περιορισµοί ανά Παροχή 5η ΕΝΟΤΗΤΑ Επικοινωνία σελ. 25 Εξυπηρέτηση ασφαλισµένων Βασικές Έννοιες σελ. 26 Ορισµοί 2

4 Ενότητα 1 - Γενικές Πληροφορίες για την Ασφάλιση ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Οι καλύψεις του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου ισχύουν όλο το 24ωρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για την συµµετοχή στο Πρόγραµµα απαιτείται η συµπλήρωση και υπογραφή του «Αίτηση Συµµετοχής στην Οµαδική Ασφάλιση» ατοµικά από κάθε υποψήφιο για ασφάλιση πρόσωπο. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Όλοι οι εν ενεργεία δικηγόροι µέλη των ΛΕΑ ή ικηγορικών Συλλόγων επαρχίας που δεν έχουν ΛΕΑ καθώς και κάθε υπάλληλος των αντίστοιχων ΛΕΑ ή ικηγορικών Συλλόγων που περιλαµβάνονται στα Αντισυµβαλλόµενα ΛΕΑ / ικηγορικών Συλλόγων επαρχίας που δεν έχουν ΛΕΑ, καθώς και οι ασκούµενοι δικηγόροι ή νοµικοί ασφαλισµένοι κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 70 ο έτος της ηλικίας τους, µπορούν να ασφαλισθούν στο Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Εκτός των εν λόγω εν ενεργεία δικηγόρων και υπαλλήλων δικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα Ασφάλισης έχουν και τα εξαρτώµενα µέλη αυτών µόνο για τις παροχές ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ και ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ. Εξαρτώµενα µέλη θεωρούνται ο/ η σύζυγος του ασφαλισµένου ηλικίας έως 65 ετών και τα παιδιά από 30 ηµερών έως 21, ή για άγαµα τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισµένες σχολές της Ελλάδας µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σε ισότιµες µε αυτές του εξωτερικού, µέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους, και εφόσον συνεχίζεται η φοίτηση, σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο και πάντως όχι πέρα από τη συµπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους. ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Η ασφάλιση κάθε εν ενεργεία δικηγόρου ή υπαλλήλου ΛΕΑ / ικηγορικού Συλλόγου αρχίζει την ηµεροµηνία της δήλωσης επιθυµίας συµµετοχής του στο Πρόγραµµα ασφάλισης, εφόσον συµπληρώσει την δήλωσή του µέσα σε διάστηµα ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία εγγραφής του στο ΛΕΑ ή τον ικηγορικό Σύλλογο ή από την ηµεροµηνία πρόσληψής του. Εφόσον η δήλωση επιθυµίας ένταξης στο πρόγραµµα ασφάλισης συµπληρωθεί µετά το παραπάνω αναφερόµενο χρονικό διάστηµα, η ένταξη θα πραγµατοποιηθεί την ηµεροµηνία συµπλήρωσης της δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση οι παροχές του Προγράµµατος Ασφάλισης που αφορούν στο «ατύχηµα» θα ενεργοποιηθούν από την 1 η ηµέρα εγγραφής στο Πρόγραµµα Ασφάλισης, ενώ οι παροχές που αφορούν την «ασθένεια» θα ενεργοποιηθούν 6 µήνες µετά. ιευκρινίζεται ότι, δεν καλύπτονται τα έξοδα Νοσοκοµειακής και Ιατρικής περίθαλψης που αφορούν νοσηλεία, που οφείλεται σε προϋπάρχουσα ασθένεια (ή τις ενδεχόµενες επιπλοκές τους), κατά την διάρκεια των πρώτων δώδεκα (12) µηνών από την 1η ηµέρα εγγραφής στο Πρόγραµµα Ασφάλισης,. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ Με τον όρο Συνταξιούχος νοείται ο Συνταξιοδοτούµενος ικηγόρος (µε κανονική ή πρόωρη σύνταξη) ηλικίας µέχρι το 70ο έτος συµπληρωµένο, ο οποίος ήταν ενεργό µέλος των Λ.Ε.Α.. µέχρι την ηλικία της συνταξιοδότησής του (κανονικής ή πρόωρης) και συµµετείχε στο Οµαδικό Ασφαλιστήριο για τρία (3) συνεχόµενα έτη πριν από την ηµεροµηνία συνταξιοδότησής του. 3

5 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ Η ηµεροµηνία ένταξης των εξαρτώµενων µελών στο Πρόγραµµα Ασφάλισης θα συµπίπτει µε αυτή των Κυρίως Ασφαλισµένων και εφόσον αυτά δηλωθούν στην αρχική δήλωση επιθυµίας ένταξης σε αυτό. Εάν ο κυρίως ασφαλισµένος κατά την αρχική του δήλωση επιθυµίας ένταξης στο πρόγραµµα δεν δηλώσει το υπάρχον εξαρτώµενο µέλος του, οι παροχές του παρόντος Προγράµµατος Ασφάλισης που αφορούν στο «ατύχηµα» θα ενεργοποιηθούν από την ηµεροµηνία εγγραφής του εξαρτώµενου στο Πρόγραµµα Ασφάλισης, ενώ οι παροχές που αφορούν στην «ασθένεια» θα ενεργοποιηθούν 6 µήνες µετά την ηµεροµηνία αυτή. Εάν ο κυρίως ασφαλισµένος κατά την αρχική του δήλωση επιθυµίας ένταξης στο πρόγραµµα δεν δήλωσε το εξαρτώµενο µέλος του διότι το απέκτησε µεταγενέστερα (π.χ. λόγω γάµου, γέννησης τέκνου κλπ), τότε: Σε περίπτωση που ο κυρίως ασφαλισµένος δηλώσει το εξαρτώµενο µέλος του εντός ενός (1) µήνα από την απόκτησή του, όλοι οι όροι του παρόντος Προγράµµατος για το εξαρτώµενο µέλος ενεργοποιούνται από την µεταγενέστερη ηµεροµηνία δήλωσής του στο πρόγραµµα από τον κυρίως ασφαλισµένο. Όταν η απόκτηση εξαρτώµενου µέλους αφορά γέννηση τέκνου, το ανωτέρω χρονικό διάστηµα του ενός (1) µήνα θα προσαυξάνεται σε τρεις (3) µήνες. Σε περίπτωση που ο κυρίως ασφαλισµένος ΕΝ δηλώσει το εξαρτώµενο µέλος του εντός ενός (1) µήνα από την απόκτησή του (ή τριών (3) µηνών σε περίπτωση γέννησης τέκνου), οι παροχές του παρόντος Προγράµµατος που αφορούν στο «ατύχηµα» ενεργοποιούνται από την ηµεροµηνία εγγραφής του εξαρτώµενου στο παρόν Πρόγραµµα, ενώ οι παροχές που αφορούν στην «ασθένεια» ενεργοποιούνται έξι (6) µήνες µετά την ηµεροµηνία αυτή. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η κάλυψη για τους κυρίως ασφαλισµένους λήγει : Όταν ο ασφαλισµένος δηλώσει γραπτά την επιθυµία του για αποχώρηση από το Πρόγραµµα Ασφάλισης Όταν συµπληρώσει το 70 έτος της ηλικίας του. ιευκρινίζεται ότι ειδικά και µόνο για τους κυρίως ασφαλισµένους που κατά την ηµεροµηνία ανανέωσης του ασφαλιστηρίου διανύουν το 69 ο έτος της ηλικίας τους, δύναται να διατηρήσουν την ιδιότητα του ασφαλισµένου έως και την ηµεροµηνία λήξης της νέας ασφαλιστικής περιόδου. Όταν παύσει η ισχύς του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Εάν δεν πληρούται µία ή περισσότερες προϋποθέσεις, όπως αυτές αναγράφονται στην παρ. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του παρόντος. Με την παύση της ενεργού δικηγορίας, λαµβανοµένης υπόψη της παρακάτω εξαίρεσης : Εάν ο κυρίως ασφαλισµένος συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας που οφείλεται σε ατύχηµα, όλες οι παροχές της ευρείας υγειονοµικής περίθαλψης του παρόντος Προγράµµατος θα παραµένουν σε ισχύ έως την επέτειο του εξηκοστού έβδοµου (67 ου ) έτους της ηλικίας του, µόνον όµως για τις δαπάνες που προέρχονται αποκλειστικά από τις επιπλοκές της υγείας του, λόγω της συγκεκριµένης αναπηρίας. Στην περίπτωση αυτή ο κυρίως ασφαλισµένος θα καταβάλει το συνολικό ασφάλιστρο της παραπάνω αναφερόµενης παροχής. Με την µε οποιονδήποτε τρόπο λήξη /λύση της εργασιακής σχέσης υπαλλήλων ΛΕΑ ή ικηγορικών Συλλόγων. 4

6 Η κάλυψη για τα εξαρτώµενα µέλη του ασφαλισµένου λήγει : Όταν απολέσουν την ιδιότητα του εξαρτώµενου µέλους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του παρόντος. Όταν παύσει η ισχύς του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Έπειτα από γραπτή δήλωση του κυρίως ασφαλισµένου ότι επιθυµεί να αποχωρήσει το εξαρτώµενο µέλος από την ασφάλιση. Εάν παύσει για οποιονδήποτε λόγο η κάλυψη του κυρίως ασφαλισµένου, λαµβανοµένης υπόψη της παρακάτω εξαίρεσης : Εάν η διακοπή της κάλυψης του κυρίως ασφαλισµένου επέλθει λόγω θανάτου του, τότε το πλήθος των εξαρτώµενων µελών του δύναται να παραµείνει στην ασφάλιση του παρόντος Προγράµµατος µέχρι να επέλθει ένα από τα παρακάτω : Η λήξη του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου ή Το εξαρτώµενο µέλος να απολέσει την ιδιότητα ως εξαρτώµενο µέλος σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Τα ετήσια ασφάλιστρα για κάθε ασφαλισµένο καταβάλλονται σε δύο δόσεις και αφορούν τις περιόδους 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου και 1 η Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους. Οι ασφαλισµένοι καταβάλλουν ασφάλιστρο σε εξαµηνιαία βάση και το ασφάλιστρο αναλογεί κάθε φορά σε κάλυψη έξι (6) µηνών. Σε περίπτωση που ασφαλισµένος αποχωρήσει από την ασφάλιση (είτε οικειοθελώς είτε π.χ. λόγω συνταξιοδότησης εάν πρόκειται για κυρίως ασφαλισµένο) πριν τη λήξη της εξαµηνιαίας ασφαλιστικής περιόδου για την οποία έχει καταβάλλει ασφάλιστρο, η κάλυψή του ισχύει έως την λήξη της εξαµηνιαίας ασφαλιστικής περιόδου για την οποία έχει καταβληθεί το αναλογούν ασφάλιστρο. Το αρχικό ασφάλιστρο που θα καταβάλει κάθε νέο µέλος ασφαλισµένος θα είναι ανάλογο του υπολειπόµενου χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία ένταξής του στο πρόγραµµα έως την επόµενη κανονική 6µηνιαία καταβολή ασφαλίστρων από τον ίδιο. Σύµφωνα µε τους όρους του ασφαλιστηρίου : Το «ετήσιο µικτό ασφάλιστρο» για την περίοδο 1/1/ /12/2015 έχει ως εξής : 226,00 ανά κυρίως ασφαλισµένο 479,00 ανά οικογένεια, (δηλ. κυρίως ασφαλισµένος κι ένα ή περισσότερα εξαρτώµενα µέλη) 479,00 ανά ζεύγος δικηγόρων * (δηλ. κυρίως ασφαλισµένοι σύζυγοι δικηγόροι χωρίς ή µε εξαρτώµενα µέλη) * ιευκρινίζεται ότι οι καλύψεις για το µέλος των δικηγόρων που δηλώνεται ως εξαρτώµενο, είναι αυτές του κυρίως µέλους. 5

7 ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για την ατοµική ασφάλιση είναι η συµπλήρωση από τον Ασφαλισµένο, ικανοποιητικής για την Εταιρία, δήλωσης για την καλή κατάσταση της υγείας του ή ιατρική εξέταση, το αποτέλεσµα της οποίας θα ικανοποιεί την Εταιρία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει, µεταθέσει ή και να αρνηθεί την ατοµική ασφάλιση του κυρίως ασφαλισµένου σε περίπτωση που κρίνει ότι η υγεία του δεν είναι καλή. Το σχετικό ατοµικό Ασφαλιστήριο θα εκδοθεί από την Εταιρία, µε βάση το τιµολόγιο ασφαλίστρων που ισχύει κατά το χρόνο της έκδοσής του, ανάλογα µε την ηλικία, το επάγγελµα και τον τόπο διαµονής του προσώπου, για κεφάλαιο που δεν θα υπερβαίνει αυτό της Οµαδικής Ασφάλισης για το οποίο ήταν, υπό κανονικούς όρους, Ασφαλισµένος µε το παρόν Ασφαλιστήριο. ιευκρινίζεται ότι το ασφάλιστρο του ατοµικού ασφαλιστηρίου θα βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισµένο. Όταν η παρεχοµένη ασφαλιστική κάλυψη από το παρόν Ασφαλιστήριο λήξει λόγω ακύρωσής του, παύει να ισχύει, η δυνατότητα της παραπάνω επιλογής ατοµικής ασφάλισης. 6

8 Ενότητα 2 - Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/3/2015) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΌΡΙΟ (I) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (αφορά µόνο στους Κυρίως Ασφαλισµένους) (Ι.1) Πρόσκαιρη Ασφάλισης Ζωής (5400) : 3,00 (Ι.2) Θάνατος από ατύχηµα (Α101) : 1.000,00 (II) (ΙΙ.1) ΕΥΡΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (AS301) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (αφορά τους Κυρίως Ασφαλισµένους αλλά και τα Εξαρτώµενα µέλη αυτών) Εκπιπτόµενο ποσό ανά νοσηλεία (*) ή ιαδοχική Νοσηλεία, στις Νοσοκοµειακές δαπάνες στα παρακάτω Νοσηλευτικά Ιδρύµατα: ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (METROPOLITAN) Εκπιπτόµενο ποσό ανά νοσηλεία (*) ή ιαδοχική : 1.000,00 Νοσηλεία, στις Νοσοκοµειακές δαπάνες υπόλοιπα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα σε όλα τα : 600,00 Ως ιαδοχική Νοσηλεία θεωρούνται περισσότερες από µια νοσηλείες σε Νοσοκοµείο µε αιτία εισόδου το ίδιο περιστατικό ή επιπλοκή του, εφόσον οι επόµενες εισαγωγές πραγµατοποιηθούν µέσα σε διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία πρώτης εξόδου από το Νοσοκοµείο). Σε περίπτωση υποβολής ασφαλισµένου σε χηµειοθεραπείες ή ακτινοθεραπείες, το εκπιπτόµενο ποσό θα παρακρατείται άπαξ. Στα Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία θα παρακρατείται το εκπιπτόµενο ποσό. Τα Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία αναφέρονται σε επιστολή προς τα Συµβαλλόµενα Λ.Ε.Α., που είναι αναπόσπαστο έγγραφο παράρτηµα της παρούσας σύµβασης. 7

9 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΌΡΙΟ Σε περίπτωση κατά την οποία σε όλη την διάρκεια της παρούσας σύµβασης, προκύψει η ανάγκη αφαίρεσης συµβεβληµένου νοσοκοµείου από την λίστα, τότε η ασφαλιστική θα το αντικαταστήσει µε άλλο ισοδύναµο. Για τις νοσηλείες που πραγµατοποιούνται σε Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία, η εξόφληση των καλυπτόµενων εξόδων νοσηλείας, θα γίνεται απευθείας από την Generali προς το Νοσοκοµείο τηρουµένων των ορίων του πίνακα παροχών και των όρων της σύµβασης. Για νοσηλείες άνω των που θα πραγµατοποιηθούν σε µη συµβεβληµένα νοσηλευτήρια, η Generali µετά από αίτηµα του συµβαλλόµενου ΛΕΑ αναλαµβάνει την απευθείας κάλυψη των εξόδων ή την παροχή προκαταβολής στο ιδιωτικό νοσηλευτήριο. (011) Ανώτατο καταβαλλόµενο κατ άτοµο ετήσιο ποσό Στην Ελλάδα : ,00 Στο Εξωτερικό : ,00 (012) Για σοβαρές ασθένειες το ανωτέρω ανώτατο κατ άτοµο ετήσιο ποσό αυξάνεται: Στην Ελλάδα σε : ,00 Στο Εξωτερικό σε : ,00 (013) ωµάτιο και τροφή ηµερησίως στην Ελλάδα : ίκλινο ωµάτιο ωµάτιο και τροφή στο Εξωτερικό την ηµέρα (014) : 350,00 έως (015) Στην εντατική (στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό) : Χωρίς όριο υπαγόµενο στο ανώτατο (016) Αµοιβή χειρουργού, αναισθησιολόγου, βοηθών χειρουργού και αναισθησιολόγου και λοιπού ιατρικού νοσηλευτικού βοηθητικού προσωπικού (στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ετήσιο ποσό : Σύµφωνα τα όρια του παρακάτω πίνακα αµοιβών (τα παρακάτω όρια θα εφαρµόζονται επί του τελικού ποσού πληρωµής και δεν θα εφαρµόζοντα για τις νοσηλείες που πραγµατοποιούνται σε Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο) ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ* ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ Πολύ Μικρές 300,00 130,00 Μικρές 570,00 320,00 Μεσαίες 1.275,00 375,00 Μεγάλες 1.910,00 485,00 Βαρείες 3.400,00 680,00 Εξαιρετικά Βαρείες 5.100, ,00 Ειδικές 6.000, ,00 (*) Το ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ, καθορίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα κατάταξης χειρουργικών επεµβάσεων που αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Ασφαλιστηρίου. 8

10 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΌΡΙΟ (017) Λοιπές νοσοκοµειακές δαπάνες (στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένου ηµερήσιας ή νυκτερινής αποκλειστικής) : Χωρίς όριο υπαγόµενο στο ανώτατο ετήσιο ποσό (018) Συνοδός για νοσηλεία µόνο στο Εξωτερικό (έως ανώτατο όριο ετησίως τις τριάντα (30) ηµέρες) : 150,00 / ηµέρα (ΙΙ.2) ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ (031) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ (αφορά τους Κυρίως Ασφαλισµένους αλλά και τα Εξαρτώµενα µέλη αυτών) Ανώτατο επίδοµα χειρουργικής επέµβασης (το ποσό αυτό µειώνεται ανάλογα µε τη σοβαρότητα της επέµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παραρτήµατος χειρουργικού επιδόµατος όπως αυτό διαµορφώθηκε στην από πρόσθετη πράξη ανανέωσης του αρχικού συµβολαίου). Το επίδοµα αυτό παρέχεται, µόνο σε περίπτωση νοσηλείας σε ηµόσιο Νοσοκοµείο. (032) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ (αφορά µόνο στους Κυρίως Ασφαλισµένους) Σε περίπτωση νοσηλείας σε Νοσηλευτικό Ίδρυµα καταβάλλεται ηµερησίως επίδοµα, - Στην Ελλάδα - Στο Εξωτερικό από την πρώτη ηµέρα νοσηλείας έως ανώτατο όριο ετησίως τις τριάντα (30) ηµέρες. Το επίδοµα αυτό παρέχεται, µόνο σε περίπτωση νοσηλείας σε ηµόσιο Νοσοκοµείο. (033) ΕΠΙ ΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (αφορά τους Κυρίως Ασφαλισµένους αλλά και τα Εξαρτώµενα µέλη αυτών) (1) : 6.000,00 : : 100,00 135,00 - Επίδοµα φυσιολογικού τοκετού : 800,00 - Επίδοµα καισαρικής τοµής : 800,00 - Επίδοµα αποβολής : 400,00 (034) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ (αφορά µόνο στους Κυρίως Ασφαλισµένους) - Έξοδα επείγουσας µεταφοράς (προς 100%) κατά περίπτωση Παρατηρήσεις : έως το ποσό των : ,00 Σε ότι αφορά την κάλυψη εξόδων για διαθλαστικές ανωµαλίες των οφθαλµών (1) των κυρίως ασφαλισµένων: α) Καταβάλλονται τα έξοδα-βάσει των παραστατικών που θα προσκοµισθούν- που θα πραγµατοποιηθούν σε Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια ή Οφθαλµολογικά κέντρα έως 400,00 ανά οφθαλµό. β) Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί εγχείριση σε ηµόσιο Νοσοκοµείο και δεν υποβληθούν παραστατικά εξόδων, θα καταβάλλεται Χειρουργικό Επίδοµα 400,00 ανά οφθαλµό. Ειδικά για την εγχείριση Καταρράκτη (*) όπου αφορά όλους τους ασφαλισµένους, κυρίως και εξαρτώµενα µέλη (βλ. σελίδα 13-14): α) Καταβάλλονται τα έξοδα βάσει των παραστατικών που θα προσκοµισθούν- που θα πραγµατοποιηθούν σε Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια ή Οφθαλµολογικά κέντρα έως 400,00 ανά οφθαλµό. β) Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί εγχείριση σε ηµόσιο Νοσοκοµείο και δεν υποβληθούν παραστατικά εξόδων, θα καταβάλλεται Χειρουργικό Επίδοµα 400,00 ανά οφθαλµό. (1) Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των παραπάνω παροχών, είναι ο Ασφαλισµένος να έχει τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) µήνες συνεχούς ασφαλίσεως. 9

11 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Σε περίπτωση θανάτου κυρίως ασφαλισµένου από ατύχηµα, θα καταβληθεί στους δικαιούχους του, το ποσό που αναγράφεται για κάθε περίπτωση στον Πίνακα Παροχών. Στην έννοια του Ατυχήµατος περιλαµβάνονται οι σωµατικές βλάβες που προέρχονται από εξωτερική, βίαιη, αιφνίδια και ξένη στην πρόθεση του ασφαλισµένου αιτία, εφόσον προκαλέσουν προσωρινή ή µόνιµη, µερική ή ολική αναπηρία ή θάνατο ή ανάγκη νοσηλείας. Στην έννοια του ανωτέρω ορισµού του ατυχήµατος περιλαµβάνονται επίσης και: Τα ατυχήµατα που είναι αποτέλεσµα άδικης επίθεσης σε βάρος του ασφαλισµένου. Τα ατυχήµατα που οφείλονται σε ασφυξία λόγω διαφυγής αερίων ή ατµών ή παραµονής µέσα στο νερό, ηλεκτρικών κενώσεων, σε πυρκαγιά, πληµµύρα και κεραυνό. Τα ατυχήµατα που οφείλονται σε προσπάθεια διάσωσης προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι επιµολύνσεις τραυµάτων. Τα ατυχήµατα που είναι αποτέλεσµα δαγκωµάτων ζώων, ερπετών ή κεντρισµάτων, εντόµων. Επισηµαίνεται ότι οι κίνδυνοι του ατυχήµατος καλύπτονται όλο το 24ωρο, εντός και εκτός εργασίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Σε περίπτωση που ασφαλισµένος είτε από ατύχηµα είτε από ασθένεια εισαχθεί σε Νοσοκοµείο ή Κλινική, η Εταιρία θα καταβάλει τα δικαιούµενα έξοδα και µέχρι το ανώτατο όριο παροχής, όπως αυτό ορίζεται στον Πίνακα Παροχών. ΠΟΙΑ EΞΟ Α ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ «ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ωµάτιο και Τροφή µε ανώτατο ηµερήσιο όριο αυτό που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών (εάν ο Ασφαλισµένος επιλέξει θέση νοσηλείας ανώτερη από την οριζόµενη στον Πίνακα Παροχών, επιβαρύνεται µε το σύνολο της διαφοράς θέσης, δηλ. τη διαφορά µεταξύ των αναγνωριζοµένων εξόδων και της τιµής δωµατίου που προβλέπει ο Πίνακας Παροχών ) Αµοιβές γιατρών (χειρουργού, αναισθησιολόγου), λοιπού νοσηλευτικού-βοηθητικού προσωπικού κλπ. Φάρµακα Άνοιγµα χειρουργείου Μικροβιολογικές εξετάσεις Ακτινολογικές εξετάσεις Έξοδα φυσιοθεραπείας κατά την παραµονή στο νοσοκοµείο Μεταγγίσεις αίµατος Θεραπεία µε ακτίνες Χ ή ραδιοϊσότοπα, θεραπεία µε τεχνητό νεφρό, υλικά οστεοσύνθεσης Μεταφορά µε ασθενοφόρο Απλοί ή γύψινοι επίδεσµοι, κλπ. απάνη για νοσηλεία σε µονόκλινο δωµάτιο µόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις όπως ασθενών που πάσχουν από AIDS ή άλλα σοβαρά µεταδοτικά νοσήµατα, για κάθε µία ηµέρα νοσηλείας όπως αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. Η δαπάνη αυτή καλύπτεται από την Εταιρία όταν αποδεδειγµένα απαιτείται παραµονή και νοσηλεία σε µονόκλινο δωµάτιο ειδικά διαµορφωµένο, µε γνωµάτευση προς τούτο του θεράποντος γιατρού και τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρίας. 10

12 Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που απαιτείται συνέχιση της θεραπείας σε τακτά ή έκτακτα χρονικά διαστήµατα µετά την έξοδο του ασφαλισµένου από το Νοσοκοµείο λόγω της αιτίας νοσηλείας του (π.χ. σε περίπτωση που απαιτούνται τακτικές ή έκτακτες χηµειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, αιµοκαθάρσεις), αυτές θα καλύπτονται σαν ενδονοσοκοµειακές θεραπείες (δηλ. θα θεωρούνται ως νοσηλεία), ανεξάρτητα από την παραµονή ή όχι του ασφαλισµένου στο Νοσοκοµείο, για µία τουλάχιστον διανυκτέρευση. Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη για την ίδια αιτία θα καλύπτεται ως ενδονοσοκοµειακή θεραπεία και για ανώτατο χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία έναρξης της θεραπείας. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Για δαπάνες Νοσοκοµειακής περίθαλψης: α. Σε περίπτωση νοσηλειών, οι οποίες δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 7.000,00 και που ο Ασφαλισµένος δεν προσφύγει στον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα στον οποίο υπάγεται ή άλλο Ασφαλιστικό Φορέα, για να του καταβάλει ο τελευταίος µέρος ή το σύνολο των δικαιούµενων παροχών, ή στην περίπτωση που ο Κύριος Ασφαλιστικός Φορέας στον οποίο υπάγεται ο Ασφαλισµένος ή άλλος Ασφαλιστικός Φορέας, µε έγγραφό του δεν αναγνωρίζει ή απορρίπτει τις σχετικές δαπάνες στο σύνολό τους, τότε η Εταιρία θα υποχρεούται στην αποζηµίωση του ογδόντα στα εκατό (80%) των αναγνωριζοµένων συνολικών εξόδων Νοσοκοµειακής περίθαλψης, και υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµιστούν σε αυτήν τα πρωτότυπα (και όχι τα αντίγραφα) νόµιµα παραστατικά. β. Σε περίπτωση νοσηλειών, οι οποίες δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 7.000,00 και ο Ασφαλισµένος ζητήσει και λάβει αποζηµίωση από τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα στον οποίο υπάγεται ή άλλο Ασφαλιστικό Φορέα, τότε: 1. αν λάβει από τον Ασφαλιστικό του Φορέα το 15% των δαπανών τις οποίες κατέθεσε, τότε η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει, µε βάση όσα ορίζονται στον Πίνακα Παροχών, τη διαφορά µεταξύ των συνολικών εξόδων νοσηλείας που πραγµατοποιήθηκαν και των συνολικών ποσών που καταβλήθηκαν από τον Κύριο Ασφαλιστικό φορέα και µέχρι το ανώτατο ετήσιο όριο αποζηµίωσης όπως αυτό περιγράφεται στον Πίνακα Παροχών (Κωδικοί Παροχών 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018). 2. αν λάβει από τον Ασφαλιστικό του Φορέα ποσοστό µικρότερο από το 15% των δαπανών τις οποίες κατέθεσε, τότε η Εταιρία θα υποχρεούται στην αποζηµίωση του ογδόντα στα εκατό (80%) των αναγνωριζοµένων συνολικών εξόδων Νοσοκοµειακής περίθαλψης. γ. Σε περίπτωση πολυδάπανων νοσηλειών, οι οποίες θα υπερβαίνουν συνολικά τα 7.000,00, είναι υποχρεωτική η χρήση του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα. Μετά τη χρήση του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ισχύουν τα εξής: 1) σε συµβεβληµένα µε την Εταιρία νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κλινικές κ.λ.π. και µετά από σχετικό αίτηµα του ασφαλισµένου ή του σχετικού Αντισυµβαλλόµενου ΛΕΑ, η Εταιρία θα εγγυηθεί την καταβολή των δαπανών Νοσοκοµειακής περίθαλψης απευθείας στο Νοσηλευτικό Ίδρυµα ή κλινική κ.λ.π. Η Εταιρία θα καταβάλει: 1. αν λάβει από τον Ασφαλιστικό του Φορέα το 15% των δαπανών τις οποίες κατέθεσε, τότε η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει, µε βάση όσα ορίζονται στον Πίνακα Παροχών, τη διαφορά µεταξύ των συνολικών εξόδων νοσηλείας που πραγµατοποιήθηκαν και των συνολικών ποσών που καταβλήθηκαν από τον Κύριο Ασφαλιστικό φορέα και µέχρι το ανώτατο ετήσιο όριο αποζηµίωσης όπως αυτό περιγράφεται στον Πίνακα Παροχών (Κωδικοί Παροχών 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018). 2. αν λάβει από τον Ασφαλιστικό του Φορέα ποσοστό µικρότερο από το 15% των δαπανών τις οποίες κατέθεσε, ή τα έξοδα του απορριφθούν, τότε η Εταιρία θα υποχρεούται στην αποζηµίωση του ογδόντα στα εκατό (80%) των αναγνωριζοµένων συνολικών εξόδων Νοσοκοµειακής περίθαλψης. 11

13 2) το σύνολο της προκύπτουσας διαφοράς από το ποσό που θα αναγνωρίσει ο Κύριος Ασφαλιστικός Φορέας και µέχρι το ανώτατο ετήσιο όριο αποζηµίωσης όπως αυτό περιγράφεται στον Πίνακα Παροχών (Κωδικοί Παροχών 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018). 3) σε µη συµβεβληµένα µε την Εταιρία νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κλινικές κ.λ.π. τότε η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει, µε βάση όσα ορίζονται στον Πίνακα Παροχών, τη διαφορά µεταξύ των συνολικών εξόδων νοσηλείας που πραγµατοποιήθηκαν και των συνολικών ποσών που καταβλήθηκαν από τον Κύριο Ασφαλιστικό φορέα και µέχρι το ανώτατο ετήσιο όριο αποζηµίωσης όπως αυτό περιγράφεται στον Πίνακα Παροχών (Κωδικοί Παροχών 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018). δ. Για νοσηλείες που λαµβάνουν χώρα σε συµβεβληµένα µε την Εταιρία νοσηλευτικά ιδρύµατα, διευκρινίζεται ότι ο ασφαλισµένος δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη στις περιπτώσεις που κατά την τιµολόγηση εκ µέρους του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος, δεν τηρούνται οι µεταξύ Εταιρίας και Νοσηλευτικού Ιδρύµατος συµφωνίες (το οποίο, όπως είναι ευνόητο, είναι θέµα που αφορά την Εταιρία και το συγκεκριµένο Νοσηλευτικό Ίδρυµα). Ως εκ τούτου, ο ασφαλισµένος αποζηµιώνεται κανονικά από την Εταιρία σύµφωνα µε τα τιµολόγια στα οποία αναγράφονται οι δαπάνες που πραγµατοποίησε και µε βάση τους όρους του συµβολαίου. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η Εταιρία καλύπτει όλες τις νοσηλευτικές δαπάνες της νοσοκοµειακής περίθαλψης που θα πραγµατοποιηθεί στο Εξωτερικό είτε λόγω έλλειψης των µέσων διάγνωσης και θεραπείας στη χώρα µας και µετά από σχετική ιατρική γνωµάτευση, είτε µετά από προσωπική επιλογή του Κυρίως Ασφαλισµένου (ή του εξαρτώµενου µέλους αυτού) και µέχρι τα ανώτατα όρια όπως αυτά αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών (Κωδικοί Παροχών 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018) και σύµφωνα µε τους όρους του οµαδικού ασφαλιστηρίου. Στην περίπτωση νοσοκοµειακής περίθαλψης στο Εξωτερικό αναγνωρίζονται και έξοδα για έναν (1) συνοδό όπως αυτά αναγράφονται και σύµφωνα µε τους σχετικούς αναγραφόµενους περιορισµούς στον Πίνακα Παροχών (Κωδικός Παροχής 018). ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Οι σοβαρές παθήσεις που καλύπτονται σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Προγράµµατος και για τις οποίες επεκτείνεται το ανώτατο όριο της Παροχής της Νοσοκοµειακής Περίθαλψης, όπως αυτό ορίζεται στον Πίνακα Παροχών του παρόντος, ορίζονται ως εξής: α. Καρδιακή προσβολή (έµφραγµα µυοκαρδίου) β. Εγκεφαλικό επεισόδιο γ. Καρκίνος (ειδικά εξαιρούνται από την κάλυψη αυτή όλοι οι καρκίνοι του δέρµατος εκτός των κακοηθών µελανωµάτων, όλοι οι όγκοι που ιστολογικά περιγράφονται σαν προκακοήθους µορφής ή µόνο εµφανίζουν πρώιµη κακοήθη εξαλλαγή, ο καρκίνος INSITU, το πρώτο στάδιο της νόσου HODGKIN, το θηλώδες καρκίνωµα της ουροδόχου κύστης και οι όγκοι που συνυπάρχουν µε το σύνδροµο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας /AIDS). δ. Εγχείρηση στεφανιαίας αρτηρίας - by-pass (ειδικά εξαιρούνται κάθε άλλου είδους επεµβάσεις για διόρθωση της στένωσης ή απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών, όπως αγγειοπλαστική, ακτίνες laser κλπ.) ε. Νεφρική ανεπάρκεια στ. Παράλυση / Παραπληγία ζ. Απώλεια όρασης (η πλήρης και µόνιµη απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλµών) η. Μεταµόσχευση (η πραγµατοποίηση χειρουργικής επέµβασης στον Ασφαλισµένο για µεταµόσχευση καρδιάς, πνεύµονα, συκωτιού, παγκρέατος νεφρού) θ. Νόσος του Parkinson ι. Κίρρωση Ήπατος 12

14 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ Εάν ασφαλισµένος υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση σε Νοσοκοµείο λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας, η Εταιρία θα καταβάλει ποσοστό (%) του ποσού που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, ανάλογα µε το είδος και τη σοβαρότητα της χειρουργικής επέµβασης. Ο προσδιορισµός του είδους και της σοβαρότητας της χειρουργικής επέµβασης αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ του οµαδικού ασφαλιστηρίου. Ειδικά σε ότι αφορά την κάλυψη εξόδων για διαθλαστικές ανωµαλίες των οφθαλµών (*) των κυρίως ασφαλισµένων: α) Καταβάλλονται τα έξοδα-βάσει των παραστατικών που θα προσκοµισθούν- που θα πραγµατοποιηθούν σε Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια ή Οφθαλµολογικά κέντρα έως 400,00 ανά οφθαλµό. β) Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί εγχείριση σε ηµόσιο Νοσοκοµείο και δεν υποβληθούν παραστατικά εξόδων, θα καταβάλλεται Χειρουργικό Επίδοµα 400,00 ανά οφθαλµό. Κυρίως ασφαλισµένος ο οποίος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση αποκατάστασης διαθλαστικών ανωµαλιών των οφθαλµών οφείλει να ειδοποιήσει την Εταιρία εγγράφως το αργότερο µια (1) εργάσιµη ηµέρα πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία της επέµβασης. (*) Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των παραπάνω παροχών, είναι ο Ασφαλισµένος να έχει τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) µήνες συνεχούς ασφαλίσεως. Ειδικά σε ότι αφορά την εγχείριση Καταρράκτη (*), όπου αφορά όλους του ασφαλισµένους (κυρίως και εξαρτώµενα µέλη: α) Καταβάλλονται τα έξοδα -βάσει των παραστατικών που θα προσκοµισθούν- που θα πραγµατοποιηθούν σε Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια ή Οφθαλµολογικά κέντρα έως 400,00 ανά οφθαλµό. β) Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί εγχείριση σε ηµόσιο Νοσοκοµείο και δεν υποβληθούν παραστατικά εξόδων, θα καταβάλλεται Χειρουργικό Επίδοµα 400,00 ανά οφθαλµό. (*) Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των παραπάνω παροχών, είναι ο Ασφαλισµένος να έχει τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) µήνες συνεχούς ασφαλίσεως. Αν γίνουν περισσότερες από µια εγχειρήσεις στη διάρκεια της ίδιας χειρουργικής διαδικασίας από τον ίδιο γιατρό, η Εταιρία καταβάλλει το επίδοµα για εκείνη την εγχείρηση στην οποία αντιστοιχεί το µεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης που αναγράφεται παρακάτω και σε συνδυασµό µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ. Σε περίπτωση που οι χειρουργικές επεµβάσεις διενεργούνται από χειρούργους άλλης ειδικότητας, τότε η Εταιρία θα καταβάλλει κανονικά το χειρουργικό επίδοµα που αντιστοιχεί σε κάθε µία από αυτές. Το ποσοστό επί του ανωτάτου ορίου του ποσού του χειρουργικού επιδόµατος που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών του παρόντος, σε σχέση µε το είδος και της σοβαρότητα της χειρουργικής επεµβάσεως, έχει ως ακολούθως: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ και ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ = 100% ΒΑΡΕΙΕΣ = 65% ΜΕΓΑΛΕΣ = 25% ΜΕΣΑΙΕΣ = 6% ΜΙΚΡΕΣ - ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ = 3% Όταν η Χειρουργική Επέµβαση δεν αναγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα καταβάλλει ποσό ίσο µε αυτό που προβλέπεται για Χειρουργική Επέµβαση αντίστοιχης σοβαρότητας που αναφέρεται στον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ. 13

15 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ Εάν συνεπεία ατυχήµατος ή ασθένειας που θα συµβεί κατά την διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, ο κυρίως ασφαλισµένος εισαχθεί σε νοσοκοµείο ή κλινική ως εσωτερικός ασθενής, η Εταιρία θα καταβάλει για κάθε ηµέρα παραµονής στο νοσοκοµείο ή στη κλινική το ηµερήσιο επίδοµα Νοσοκοµειακής Περίθαλψης που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών (Κωδικός Παροχής 032) του παρόντος. Επισηµαίνεται ότι η παρούσα κάλυψη ισχύει αποκλειστικά για τους κυρίως ασφαλισµένους και όχι για τα εξαρτώµενα µέλη. Το Νοσοκοµειακό επίδοµα καταβάλλεται µόνο εφόσον η νοσηλεία έχει πραγµατοποιηθεί σε ηµόσιο Νοσοκοµείο, µε έναρξη καταβολής του επιδόµατος την πρώτη (1η) ηµέρα νοσηλείας και ανώτατη διάρκεια καταβολής του έως τριάντα (30) ηµέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της νοσηλείας στο Νοσηλευτικό Ίδρυµα θα υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Το Νοσοκοµειακό Επίδοµα καταβάλλεται από την Εταιρία ανεξάρτητα εάν ο Κυρίως Ασφαλισµένος εισπράττει αποζηµίωση για την ίδια αιτία από άλλο ασφαλιστικό φορέα. ΕΠΙ ΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Η Εταιρία καταβάλλει επίδοµα µητρότητας για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τοµή ή και στην περίπτωση αποβολής, όπως αυτό ορίζεται στον Πίνακα Παροχών (Κωδικός Παροχής 033). Το επίδοµα µητρότητας καταβάλλεται πέρα και ανεξάρτητα από κάθε άλλη παροχή που καλύπτεται από άλλον ασφαλιστικό οργανισµό, ανεξαρτήτως αν ο τοκετός πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, και για όλες εκείνες τις περιπτώσεις τοκετού που θα πραγµατοποιηθούν, µε την προϋπόθεση ότι η Ασφαλισµένη έχει τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) µήνες συνεχούς ασφαλίσεως και το Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε ισχύ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ/ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα επείγουσας µεταφοράς του Ασφαλισµένου για νοσηλεία από ατύχηµα ή ασθένεια στην Ελλάδα και από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα. Η Εταιρία καλύπτει όλα τα αναγκαία έξοδα για την µεταφορά του Ασφαλισµένου στο πλησιέστερο από τον τόπο µεταφοράς Νοσοκοµείο, όπου µπορεί να παρασχεθεί η κατάλληλη ιατρική περίθαλψη. Καλυπτόµενα έξοδα : ιατρική βοήθεια κατά την διάρκεια της µεταφοράς, έξοδα συντονισµού και οργάνωσης της µεταφοράς και κόστος της µεταφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη της επείγουσας µεταφοράς είναι η έκτακτη και σοβαρή ανάγκη για επείγουσα ιατρική βοήθεια λόγω άµεσου κινδύνου της ζωής του Ασφαλισµένου που διαπιστώνεται από επιληφθέντα Ιατρό και η επικοινωνία µε το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο της Generali. Τα χρησιµοποιούµενα µέσα µεταφοράς του Ασφαλισµένου είναι ασθενοφόρα οχήµατα, αεροπλάνα και ελικόπτερα. Η επιλογή του µέσου µεταφοράς, γίνεται µε γνώµονα την ταχύτερη και ασφαλέστερη µεταφορά του Ασφαλισµένου σε κατάλληλη για την περίθαλψη του νοσηλευτική µονάδα στην Ελλάδα. Κατά τον επαναπατρισµό του Ασφαλισµένου από ένα από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Εταιρία καλύπτει την µεταφορά ενός συνοδού του Ασφαλισµένου και των τυχόν ανηλίκων τέκνων του. 14

16 Ενότητα 3 - Αποζηµιώσεις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ο κυρίως Ασφαλισµένος ή το εξαρτώµενο µέλος ή το αντισυµβαλλόµενο ΛΕΑ στο οποίο ανήκει ο κυρίως ασφαλισµένος ή το εξαρτώµενο µέλος αυτού, υποχρεούται να ειδοποιήσει µε έγγραφο την Εταιρία για την εισαγωγή σε νοσοκοµείο ή κλινική του ιδίου ή εξαρτώµενου µέλους αυτού, το αργότερο οκτώ (8) ηµέρες από την ηµέρα εισαγωγής στο νοσηλευτικό ίδρυµα και οπωσδήποτε πριν από την έξοδο. Ο δικαιούχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη, να χορηγεί στην Εταιρία όλες τις αιτούµενες από αυτήν αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα, που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Ειδικά σε περίπτωση προγραµµατισµένης νοσηλείας στο εξωτερικό αυτή πρέπει να γνωστοποιείται στην Εταιρία πριν από την µετάβαση του ασφαλισµένου. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Αποζηµίωση λόγω θανάτου Επιστολή γνωστοποίησης του θανάτου. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ασφαλισµένου. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτοτυπία της ταυτότητας του ασφαλισµένου. Ιατρικό πιστοποιητικό µε την αιτία θανάτου. Πιστοποιητικό περί µή δηµοσίευσης διαθήκης. Πιστοποιητικό ή δικαστική απόφαση που επιβάλλεται από διάταξη νόµου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει άλλες πληροφορίες σχετικές µε τo θάνατο (π.χ. βιβλιάριο υγείας, κλπ.) Νοσοκοµειακή Περίθαλψη Ιατρική γνωµάτευση θεράποντος ιατρού. Εισιτήριο - Εξιτήριο του Νοσοκοµείου ή της Κλινικής µε αναγραφή της αιτίας της νοσηλείας και το όνοµα του ασθενή. Πρωτότυπο νόµιµο τιµολόγιο του Νοσοκοµείου ή της Κλινικής µε πλήρη ανάλυση και περιγραφή των εξόδων. Πρωτότυπες νόµιµες αποδείξεις/τιµολόγια παροχής υπηρεσιών των γιατρών (χειρουργού, αναισθησιολόγου, κλπ.). Αποδείξεις πληρωµής αποκλειστικών αδελφών νοσοκόµων, µε θεώρηση από την προϊσταµένη αδελφή του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος στο οποίο νοσηλεύτηκε ο ασφαλισµένος. Σε περίπτωση Νοσηλείας Ασφαλισµένου σε ένα από τα παραπάνω Συµβεβληµένα Νοσηλευτήρια, ο ασφαλισµένος κατά την εισαγωγή του στο νοσηλευτήριο θα πρέπει να δηλώσει ασφαλισµένος της Generali µέσω Οµαδικού Ασφαλιστηρίου και ότι θα κάνει χρήση του φορέα του (ΕΟΠΥΥ). Η διαδικασία προέγκρισης για την απευθείας κάλυψη των εξόδων νοσηλείας από την Generali θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα από το Νοσηλευτήριο. Ο Ασφαλισµένος κατά την έξοδο του πληρώνει στο Συµβεβληµένο Νοσηλευτικό Ίδρυµα µόνο το ποσό της συµµετοχής του επί των συνολικών δαπανών νοσηλείας (νοσήλια και αµοιβές ιατρών) µετά την εφαρµογή των επιµέρους ορίων και όρων του Συµβολαίου. 15

17 Η Generali θα καταβάλλει απευθείας στο Συµβεβληµένο Νοσηλευτικό Ίδρυµα, για λογαριασµό του ασφαλισµένου, το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης. Αναφορικά µε τις αποδείξεις των ιατρών, επισηµαίνεται ότι αυτές υποβάλλονται από τους ιατρούς στο Λογιστήριο του Νοσηλευτηρίου και επισυνάπτονται µαζί µε τα υπόλοιπα παραστατικά νοσηλείας που υποβάλλονται προς την Generali. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος εξοφλήσει απευθείας τον ιατρό του, αποστέλλει στην Generali την πρωτότυπη απόδειξη του ιατρού προς αποζηµίωση. Για έκτακτες νοσηλείες η παραπάνω ενηµέρωση θα πρέπει να σταλεί εντός του πρώτου εικοσιτετραώρου της πραγµατοποιηθείσας εισαγωγής. Χειρουργικό Νοσοκοµειακό Επίδοµα Εισιτήριο εξιτήριο του Νοσοκοµείου ή Κλινικής µε αναγραφή της αιτίας νοσηλείας. Αναλυτική Ιατρική γνωµάτευση µε αναγραφή του είδους της χειρουργικής επέµβασης ή της νοσηλείας. Μητρότητα Φυσιολογικός Τοκετός : Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης Βεβαίωση του Νοσοκοµείου / Μαιευτηρίου. Αποβολή : Αντίγραφο της ιστολογικής εξέτασης. Βεβαίωση του Νοσοκοµείου / Μαιευτηρίου. Καισαρική Τοµή : Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης Βεβαίωση του Νοσοκοµείου / Μαιευτηρίου. 16

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθενείας πρέπει να συµπληρώνεται το έντυπο «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ» (συνηµµένο έντυπο Νο 2) και να αποστέλλεται άµεσα στην Ασφαλιστική Εταιρία. Σε περίπτωση που τα πρωτότυπα δικαιολογητικά υποβληθούν πρώτα στον κύριο ασφαλιστικό φορέα (ΤΥ Ε,ΙΚΑ,ΤΕΒΕ,ΤΣΜΕ Ε), θα υποβληθούν στην Εταιρία, για την καταβολή της διαφοράς, θεωρηµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών και η πρωτότυπη ΑΠΟΦΑΣΗ του ΤΑΜΕΙΟΥ, µε τη βεβαίωση για φορολογική χρήση. Παραστατικά για έξοδα που έγιναν στο εξωτερικό καλύπτονται εφόσον φέρουν θεώρηση από Ελληνικό Προξενείο του κράτους όπου αυτά πραγµατοποιήθηκαν και συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση. εν αποζηµιώνονται φωτοτυπίες αποδείξεων, τιµολογίων, κλπ., το χαρτόσηµο ή οποιοσδήποτε άλλος φόρος που επιβαρύνει τιµολόγια ή αποδείξεις (πλην του ΦΠΑ). Η καταβολή του ασφαλίσµατος γίνεται µε την επιφύλαξη τήρησης των όρων του οµαδικού ασφαλιστηρίου και µε την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι θα προσκοµίσουν όλα τα κατά την κρίση της Εταιρίας, νόµιµα δικαιολογητικά. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να ζητήσει από εκείνον που προβάλλει την αξίωση να προσκοµίσει οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο κρίνεται αναγκαίο. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να εξετάζει, µε δικά της έξοδα και µε εξειδικευµένο γιατρό που ορίζεται από αυτήν, οποιονδήποτε που καλύπτεται από το παρόν συµβόλαιο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του. Εάν ο ασφαλισµένος αρνηθεί την ιατρική εξέταση και αποδειχτεί ότι η άρνηση οφείλεται σε δόλο, η Εταιρία δεν υποχρεούται στην καταβολή ασφαλιστικής αποζηµίωσης για το συγκεκριµένο καλυπτόµενο πρόσωπο. Στο τέλος του ηµερολογιακού έτους χορηγείται βεβαίωση για την Εφορία του ασφαλισµένου, για το ποσό που δεν έχει αποζηµιώσει/καλύψει η Εταιρία. Για την αποφυγή καθυστέρησης στην καταβολή αποζηµιώσεων, τα δικαιολογητικά πρέπει να συµπληρώνονται σωστά και να είναι πλήρη. Σε περίπτωση αποζηµιώσεων που δεν αναφέρονται πιο πάνω, πρέπει να προηγείται συνεννόηση µε την Ασφαλιστική Εταιρία πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών. Σε όλα τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά πρέπει ο ασφαλισµένος να αναφέρει τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (σε περίπτωση µη ύπαρξης ΑΦΜ τον Αριθµό ελτίου Ταυτότητος) και την ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία στην οποία ανήκει. 17

19 Ενότητα 4 - Περιορισµοί στο Πρόγραµµα Ασφάλισης ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ εν καλύπτονται οι κίνδυνοι που προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από τις παρακάτω αιτίες : Εισβολή ή επιδροµή εχθρού, κηρυγµένου ή ακήρυχτου πολέµου ή επανάστασης πολιτικής ή στρατιωτικής στάσης ή ταραχών γενικά, καθώς και βιολογικής µόλυνσης. Συµµετοχή του Ασφαλισµένου στις Ένοπλες υνάµεις ή στα σώµατα ασφαλείας οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού. Εξαιρείται κάθε πρόσκληση ασφαλισµένου στα όπλα είτε ως κληρωτός είτε ως έφεδρος, για το χρονικό διάστηµα της οποίας ο ασφαλισµένος θα καλύπτεται µόνο για την παροχή του χειρουργικού επιδόµατος µειωµένο σε κάθε περίπτωση κατά πενήντα στα εκατό (50%). Επίδραση ατοµικής / πυρηνικής ενέργειας ή ιονίζουσας ακτινοβολίας πέραν των επιτρεποµένων ορίων. Ανωµαλίες εκ γενετής και συνθήκες που προκαλούνται ή προέρχονται από αυτές. Συµµετοχή σε αξιόποινες πράξεις ή τροµοκρατικές ενέργειες. Πτήση αεροσκαφών, εκτός αν ο Ασφαλισµένος ταξιδεύει ως επιβάτης αναγνωρισµένης αεροπορικής εταιρίας σε αναγνωρισµένη τακτική ή έκτακτη πτήση. Συµµετοχή σε αγώνες µε µηχανοκίνητα µέσα. ΕΙ ΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ασφάλιση δεν καλύπτει θάνατο από ατύχηµα που οφείλεται στο σύνολό του ή κατά ένα µέρος σε µια ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες: Συµµετοχή σε αγώνες ταχύτητας (µε οποιαδήποτε µέσα εκτός των ποδιών), ακροβασία, πυγµαχία, πάλη και γενικά πολεµικές τέχνες, υποβρύχιο ψάρεµα µε καταδυτικές φιάλες ή αεροπλοήγηση. Οποιεσδήποτε ασθένειες ή παθήσεις, επαγγελµατικές ή µη, εκτός και αν χαρακτηριστούν από ικαστήριο ως ατύχηµα. Οποιεσδήποτε συνέπειες εγχείρησης, η οποία δεν έχει αφορµή κάποιο ατύχηµα καλυπτόµενο από το παρόν Πρόγραµµα. Αλκοολισµό και χρήση ναρκωτικών που λαµβάνονται χωρίς ιατρική συνταγή. 18

20 ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει έξοδα Νοσοκοµειακής και Ιατρικής περίθαλψης που αφορούν νοσηλεία κατά την διάρκεια των πρώτων έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος της κάλυψης, που οφείλεται σε προϋπάρχουσα σωµατική βλάβη ή ασθένεια ή τις επιπλοκές τους, που αποδεδειγµένα τελούσε σε γνώση του Ασφαλισµένου (δηλαδή 12 µήνες µετά την 1η ηµέρα εγγραφής στο πρόγραµµα). Μετά την πάροδο των έξι (6) µηνών από την ενεργοποίηση της κάλυψης, η κάλυψη ισχύει και για σωµατική βλάβη ή ασθένεια που προϋπήρχε και τελούσε σε γνώση του Ασφαλισµένου, λαµβάνοντας υπόψη τους παρακάτω περιορισµούς. εν καλύπτονται έξοδα Νοσοκοµειακής και Ιατρικής περίθαλψης που αφορούν νοσηλεία κατά την διάρκεια των πρώτων έξι (6) µηνών από την ενεργοποίηση της κάλυψης για ασθένεια (δηλαδή 12 µήνες µετά την 1η ηµέρα εγγραφής στο πρόγραµµα), που οφείλεται σε προϋπάρχουσα ασθένεια (ή τις ενδεχόµενες επιπλοκές τους). Επίσης το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει : Συγγενείς (εκ γενετής) παθήσεις που είναι αποδεδειγµένα γνωστές στον Ασφαλισµένο. Σωµατικές βλάβες που οφείλονται σε απόπειρα αυτοκτονίας σε οποιαδήποτε διανοητική κατάσταση και αν βρισκόταν ο Ασφαλισµένος, κατά την διάρκεια των πρώτων δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος της κάλυψης. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) µηνών η κάλυψη ισχύει και για σωµατικές βλάβες που οφείλονται σε απόπειρα αυτοκτονίας ανεξάρτητα από την διανοητική κατάσταση του Ασφαλισµένου. Νοσοκοµειακή και Ιατρική περίθαλψη για νοσηλεία που οφείλεται έµµεσα ή άµεσα σε: διανοητικές, ψυχικές, νευροφυτικές διαταραχές, επιληπτικές κρίσεις, οδοντιατρική θεραπεία (εκτός εάν : (α) κρίνεται αναγκαία έπειτα από ατύχηµα που συνέβη στη διάρκεια ισχύος του παρόντος και (β) οφείλεται σε σοβαρά παθολογικά αίτια και χρήζουν επείγουσας φροντίδας, ως π.χ. σηψαιµία κλπ), αισθητική ή πλαστική χειρουργική (εκτός εάν οφείλεται σε ατύχηµα που συνέβη στη διάρκεια ισχύος του παρόντος), αλκοολισµό, χρήση ναρκωτικών, οσφυαλγίες, ισχιαλγίες. Τα έξοδα νοσηλείας για καταστάσεις σχετικές µε εγκυµοσύνη, δηλ. κύηση και επιπλοκές, αποβολή, άµβλωση, εξωµήτριος κύηση και έξοδα για νοσηλείες που αφορούν στην βελτίωση της ικανότητας για τεκνοποίηση. Επεµβάσεις αποκατάστασης διαθλαστικών ανωµαλιών των οφθαλµών (εκτός όσων αναφέρονται στο τµήµα «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ»). Ασθένειες του ανοσοποιητικού συστήµατος όταν ο Ασφαλισµένος δεν ασφαλίζεται µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο για δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχείς µήνες. Τα έξοδα θεραπείας ή εγχείρηση αµυγδαλών, αδενοειδών εκβλαστήσεων, σκωληκοειδίτιδας και κήλης (εκτός αυτής του µεσοσπονδυλίου δίσκου που καλύπτεται κανονικά από την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης, µε τον περιορισµό των αναµονών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο αυτής της σελίδας) κατά τους πρώτους τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του Προγράµµατος. Νοσοκοµειακή και Ιατρική περίθαλψη για νοσηλεία που οφείλεται έµµεσα ή άµεσα σε: α. Σακχαρώδη διαβήτη ή τις επιπλοκές του, που έχει διαγνωστεί τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν την έναρξη ισχύος της κάλυψης, καλύπτει όµως και σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, νοσηλείες που οφείλονται σε προϋπάρχοντα σακχαρώδη διαβήτη που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και αντιµετωπίζεται µε θεραπευτική αγωγή. β. Σακχαρώδη διαβήτη ή τις επιπλοκές του, που κατά την έναρξη ισχύος της κάλυψης είχε προκαλέσει στον πάσχοντα ινσουλινοεξάρτηση. Ασθένειες, αναπηρίες και επιπλοκές τους, που είναι σε άµεση συνάρτηση µε την αιτία λόγω της οποίας ασφαλισµένος έχει παραπεµφθεί κατά την έναρξη ισχύος της κάλυψης σε υγειονοµικές επιτροπές για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας. 19

21 Ασθένειες, αναπηρίες, επιπλοκές τους ως και οι συνθήκες που προκαλούνται ή προέρχονται από αυτές, και οι οποίες είναι σε άµεση συνάρτηση µε την αιτία λόγω της οποίας ασφαλισµένος υπάγεται στην κατηγορία των ατόµων µε ειδικές προϋπάρχουσες ασθένειες ή αναπηρίες. Ασφαλισµένοι που έχουν χαρακτηρισθεί ως άτοµα µε ειδικές προϋπάρχουσες ασθένειες ή αναπηρίες ως καρκινοπαθείς, καλύπτονται µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την έναρξη της κάλυψης του παρόντος, µε την απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν παρέλθει πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία αντιµετώπισης της τελευταίας επιπλοκής της νόσου που απαίτησε εισαγωγή και/ή νοσηλεία σε Νοσοκοµείο. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Από την παρούσα κάλυψη εξαιρούνται: Κατά την διάρκεια των πρώτων έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος/ενεργοποίηση της κάλυψης αυτής, οι προϋπάρχουσες σοβαρές ασθένειες και οι επιπλοκές τους, που εκδηλώθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος/ενεργοποίησης της κάλυψης και τελούν αποδεδειγµένα σε γνώση του Ασφαλισµένου. Μετά την πάροδο των έξι (6) µηνών, η κάλυψη ισχύει και για προϋπάρχουσες σοβαρές ασθένειες και τις επιπλοκές τους, που εκδηλώθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος/ενεργοποίησης της κάλυψης και τελούν αποδεδειγµένα σε γνώση του Ασφαλισµένου, λαµβάνοντας υπόψη τους παρακάτω αναφερόµενους περιορισµούς. Εξαιρείται το εγκεφαλικό επεισόδιο που ρητά καλύπτεται από την ηµεροµηνία έναρξης της κάλυψης. Οι σοβαρές ασθένειες που οφείλονται άµεσα ή έµµεσα σε χρόνιο αλκοολισµό, χρήση ναρκωτικών ουσιών που λαµβάνονται χωρίς ιατρική συνταγή. Οι σοβαρές ασθένειες που είναι το άµεσο ή έµµεσο αποτέλεσµα απόπειρας αυτοκτονίας ή αυτοτραυµατισµού ανεξάρτητα από την διανοητική κατάσταση του Ασφαλισµένου. Οι σοβαρές ασθένειες που οφείλονται σε: α. Σακχαρώδη διαβήτη ή τις επιπλοκές του, που έχει διαγνωστεί τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν την έναρξη ισχύος της κάλυψης, καλύπτονται όµως όπως προβλέπεται από τους όρους του παρόντος, οι σοβαρές ασθένειες που οφείλονται σε προϋπάρχοντα σακχαρώδη διαβήτη που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και αντιµετωπίζεται µε θεραπευτική αγωγή. β. Σακχαρώδη διαβήτη ή τις επιπλοκές του, που κατά την έναρξη ισχύος της κάλυψης είχε προκαλέσει στον πάσχοντα ινσουλινοεξάρτηση. Οι σοβαρές ασθένειες που οφείλονται σε ασθένειες, αναπηρίες ή επιπλοκές τους, που είναι σε άµεση συνάρτηση µε την αιτία λόγω της οποίος ασφαλισµένος έχει παραπεµφθεί κατά την έναρξη ισχύος της κάλυψης σε υγειονοµικές επιτροπές για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας. 20

22 Οι σοβαρές ασθένειες που οφείλονται σε ασθένειες, αναπηρίες, επιπλοκές τους ή σε συνθήκες που προκαλούνται ή προέρχονται από αυτές και είναι σε άµεση συνάρτηση µε την αιτία λόγω της οποίας ασφαλισµένος υπάγεται στην κατηγορία των ατόµων µε ειδικές προϋπάρχουσες ασθένειες ή αναπηρίες, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.17 του Άρθρου 1. Ορισµοί των Γενικών Όρων του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου. Ασφαλισµένοι που έχουν χαρακτηρισθεί ως άτοµα µε ειδικές προϋπάρχουσες ασθένειες ή αναπηρίες ως καρκινοπαθείς (εάν έχουν χειρουργηθεί ή έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία ή χηµειοθεραπεία), καλύπτονται µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την έναρξη της κάλυψης του παρόντος, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία αντιµετώπισης της τελευταίας επιπλοκής της νόσου, που απαίτησε εισαγωγή και/ή νοσηλεία σε Νοσοκοµείο. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ Το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει έξοδα εγχείρησης κατά την διάρκεια των πρώτων έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος της κάλυψης, που οφείλεται σε προϋπάρχουσα σωµατική βλάβη ή ασθένεια ή τις επιπλοκές τους, που αποδεδειγµένα τελούσε σε γνώση του Ασφαλισµένου (δηλαδή 12 µήνες µετά την 1η ηµέρα εγγραφής στο πρόγραµµα). Μετά την πάροδο των έξι (6) µηνών από την ενεργοποίηση της κάλυψης, η κάλυψη ισχύει και για σωµατική βλάβη ή ασθένεια που προϋπήρχε και τελούσε σε γνώση του Ασφαλισµένου, λαµβάνοντας υπόψη τους παρακάτω περιορισµούς. εν καλύπτονται έξοδα Νοσοκοµειακής και Ιατρικής περίθαλψης που αφορούν νοσηλεία κατά την διάρκεια των πρώτων έξι (6) µηνών από την ενεργοποίηση της κάλυψης για ασθένεια (δηλαδή 12 µήνες µετά την 1η ηµέρα εγγραφής στο πρόγραµµα), που οφείλεται σε προϋπάρχουσα ασθένεια (ή τις ενδεχόµενες επιπλοκές τους). Εγχειρήσεις που οφείλονται σε συγγενείς (εκ γενετής) παθήσεις οι οποίες είναι αποδεδειγµένα γνωστές στον ασφαλισµένο, δεν καλύπτονται. Εγχειρήσεις που οφείλονται σε πρόκληση σωµατικών βλαβών από απόπειρα αυτοκτονίας σε οποιαδήποτε διανοητική κατάσταση και αν βρισκόταν ο Ασφαλισµένος δεν καλύπτονται κατά την διάρκεια των πρώτων δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος της κάλυψης. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) µηνών η κάλυψη ισχύει και για σωµατικές βλάβες που οφείλονται σε απόπειρα αυτοκτονίας ανεξαρτήτως της διανοητικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν ο Ασφαλισµένος. Επιπλέον δεν καλύπτονται εγχειρήσεις που οφείλονται σε: διανοητικές, ψυχικές, νευροφυτικές διαταραχές, επιληπτικές κρίσεις, οδοντιατρική χειρουργική εκτός από αυτές που (α) κρίνονται αναγκαίες έπειτα από ατύχηµα που συνέβη στη διάρκεια ισχύος της κάλυψης και (β) περιπτώσεις που οφείλονται σε σοβαρά παθολογικά αίτια και χρήζουν επείγουσας φροντίδας, ως π.χ. σηψαιµία κλπ), αισθητική ή πλαστική χειρουργική (εκτός από αυτές που οφείλονται σε ατύχηµα που συνέβη στη διάρκεια ισχύος της κάλυψης), αλκοολισµό, χρήση ναρκωτικών, οσφυαλγίες, ισχιαλγίες. Εγχειρήσεις που οφείλονται σε καταστάσεις σχετικές µε εγκυµοσύνη, δηλαδή κύηση και επιπλοκές, αποβολή, άµβλωση, δεν καλύπτονται. Εγχειρήσεις αµυγδαλών, αδενοειδών εκβλαστήσεων, γυναικολογικών παθήσεων, κήλης, θυρεοειδούς, χολής, κιρσών, µηνίσκου, σκολίωσης ρινικού διαφράγµατος, παθήσεων σπονδυλικής στήλης και τις επιπλοκές τους καλύπτονται µόνο εφ όσον περάσουν τρεις (3) µήνες από την έναρξη της κάλυψης. 21

23 Εγχειρήσεις που οφείλονται σε: α. Σακχαρώδη διαβήτη ή τις επιπλοκές του, που έχει διαγνωστεί τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν την έναρξη ισχύος της κάλυψης, καλύπτονται όµως όπως προβλέπεται από τους όρους του παρόντος του ασφαλιστηρίου, οι εγχειρήσεις που οφείλονται σε προϋπάρχοντα σακχαρώδη διαβήτη που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και αντιµετωπίζεται µε θεραπευτική αγωγή. β. Σακχαρώδη διαβήτη ή τις επιπλοκές του, που κατά την έναρξη ισχύος της κάλυψης είχε προκαλέσει στον πάσχοντα ινσουλινοεξάρτηση. Σε περίπτωση που ασφαλισµένος υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση η οποία εµπίπτει στις παραπάνω εξαιρέσεις (α) και (β) του παρούσας παραγράφου καλύπτεται, εφ όσον περάσουν έξι (6) µήνες από την έναρξη της κάλυψης µε επίδοµα ίσο µε το εξήντα τοις εκατό (60%) του χειρουργικού επιδόµατος που προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ του ασφαλιστηρίου. Εγχειρήσεις που οφείλονται σε αναπηρίες ή επιπλοκές τους, που είναι σε άµεση συνάρτηση µε την αιτία λόγω της οποίος ο ασφαλισµένος έχει παραπεµφθεί κατά την έναρξη ισχύος της κάλυψης σε υγειονοµικές επιτροπές για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας. Εγχειρήσεις που οφείλονται σε αναπηρίες, επιπλοκές τους ή συνθήκες που προκαλούνται ή προέρχονται από αυτές και είναι σε άµεση συνάρτηση µε την αιτία λόγω της οποίας ασφαλισµένος υπάγεται στην κατηγορία των ατόµων µε ειδικές προϋπάρχουσες ασθένειες ή αναπηρίες (βλ. «Ορισµούς»), σύµφωνα µε την παράγραφο 1.17 του Άρθρου 1. Ορισµοί των Γενικών Όρων του Συµβολαίου. Καλύπτονται κανονικά κυρίως ασφαλισµένοι που έχουν χαρακτηρισθεί άτοµα µε ειδικές προϋπάρχουσες ασθένειες ή αναπηρίες ως καρδιοπαθείς µε σοβαρές βαλβιδοπάθειες ή άτοµα µε σοβαρού βαθµού καρδιακή ανεπάρκεια, εφ όσον περάσουν έξι (6) µήνες από την έναρξη της κάλυψης του παρόντος. Ασφαλισµένοι που έχουν χαρακτηρισθεί ως άτοµα µε ειδικές προϋπάρχουσες ασθένειες ή αναπηρίες ως καρκινοπαθείς, καλύπτονται εφ όσον περάσουν έξι (6) µήνες από την έναρξη της κάλυψης του παρόντος, και µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ηµεροµηνία αντιµετώπισης της τελευταίας επιπλοκής της νόσου η οποία απαίτησε εισαγωγή και/ή νοσηλεία σε Νοσοκοµείο. εν παρέχεται χειρουργικό επίδοµα για περιπτώσεις επεµβάσεων αποκατάστασης διαθλαστικών ανωµαλιών των οφθαλµών των εξαρτωµένων µελών πλην της εγχείρησης Καταρράκτη. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ Η Εταιρία δεν καταβάλλει επίδοµα για νοσηλεία κατά την διάρκεια των πρώτων έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος της κάλυψης (δηλαδή 12 µήνες µετά την 1η ηµέρα εγγραφής στο πρόγραµµα), που οφείλεται σε προϋπάρχουσα σωµατική βλάβη ή ασθένεια (ή τις ενδεχόµενες επιπλοκές τους) που αποδεδειγµένα τελούσε σε γνώση του Κυρίως Ασφαλισµένου. Μετά την πάροδο των έξι (6) µηνών από την ενεργοποίηση της κάλυψης, η κάλυψη ισχύει και για σωµατική βλάβη ή ασθένεια που προϋπήρχε και τελούσε σε γνώση του Κυρίως Ασφαλισµένου, λαµβάνοντας υπόψη τους παρακάτω αναφερόµενους περιορισµούς του παρόντος. Η Εταιρία δεν καταβάλλει επίδοµα για νοσηλεία κατά την διάρκεια των πρώτων έξι (6) µηνών από την ενεργοποίηση της κάλυψης για ασθένεια που οφείλεται σε προϋπάρχουσα ασθένεια ή στις ενδεχόµενες επιπλοκές της (δηλαδή 12 µήνες µετά την 1η ηµέρα εγγραφής στο πρόγραµµα). Επίδοµα δεν καταβάλλεται για νοσηλείες που οφείλονται σε συγγενείς (εκ γενετής) παθήσεις που είναι αποδεδειγµένα γνωστές στον ασφαλισµένο. Επίδοµα για νοσηλείες που οφείλονται σε πρόκληση σωµατικών βλαβών από απόπειρα αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από την διανοητική κατάσταση του Κυρίως Ασφαλισµένου, δεν καταβάλλεται κατά την διάρκεια των πρώτων δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος της κάλυψης. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) µηνών η 22

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/5211/06 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Το ανθρώπινο δυναμικό σε πρώτο πλάνο! Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

616,00 1232,00 1597,00

616,00 1232,00 1597,00 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΧΕ ΙΟΥ CARE 4U ΧΡΥΣΟ Α. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη: Τα πιο κάτω καλύπτονται νοουµένου ότι ο ασφαλισµένος είναι εσωτερικός ασθενής. 1. Ανώτατο όριο εξόδων: Το ανώτατο όριο εξόδων για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Νοσοκοµειακής Περίθαλψης

Όροι Ασφάλισης Νοσοκοµειακής Περίθαλψης Όροι Ασφάλισης Νοσοκοµειακής Περίθαλψης Άρθρο 1: Ορισµοί Οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο σας σχετικά µε τους όρους της παρούσας κάλυψης έχουν το νόηµα που τους δίδεται παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙ Α 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2 ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ 1. ικαίωµα εγγραφής 2. ιαδικασία υπαγωγής 3 3 4 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1. Γενικά 2. Περιγραφή παροχών

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Χαρακτηριστικά προϊόντος 11 Όροι 13 Τιμολόγηση 19

Υγεία για όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Χαρακτηριστικά προϊόντος 11 Όροι 13 Τιμολόγηση 19 Υγεία για όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασική Περίθαλψη για όλους Χαρακτηριστικά προϊόντος 2 Όροι 4 Τιμολόγηση 10 Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Χαρακτηριστικά προϊόντος 11 Όροι 13 Τιμολόγηση 19 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life»

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ UNDERWRITING & ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132 ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007 Η εταιρία στα πλαίσια της αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 Ενηµέρωση: 27.12.2010 Είδος Παροχής Ανώτατο ετήσιο όριο για όλες τις περιπτώσεις παροχών του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ικαιούχοι παροχών ιατήρηση παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία καλύπτει, με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων Οι δαπάνες της υγείας αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, ανατρέποντας πολλές φορές τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η κάλυψη των ιατρικών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ American Life Insurance Company Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Η American Life Insurance Company είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιεχόμενα Groupama Φοίνιξ.. 3 Ποιοι Συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 4 Πίνακας Παροχών. 5 Γενικές Οδηγίες για τη Λειτουργία του Προγράμματος.. 8 Συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμος. Οδηγός Πληροφοριών

Χρήσιμος. Οδηγός Πληροφοριών Χρήσιμος Οδηγός Πληροφοριών Διαδικασία Εισαγωγής στο Μαιευτήριο Καλώς ήλθατε στη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην πιο σύγχρονη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Των ποδοσφαιριστών της FOOTBALL LEAGUE

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Των ποδοσφαιριστών της FOOTBALL LEAGUE ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Των ποδοσφαιριστών της FOOTBALL LEAGUE ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η FOOTBALL LEAGUE, σε συνεργασία µε τον Π.Σ.Α.Π, έχει αναλάβει µία πολύ ευγενή αποστολή: Να συνδράµει όσο γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 15.02.2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κατηγορία : Προσωπικό Αριθμός : 3973 Αριθμός : 361 Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ... Τα προβλήματα στη διάρκεια της μακρόχρονης νοσηλείας και παρακολούθησης : Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστο Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών

Μέγιστο Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Η MetLife εκδίδει αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο σε συνδυασμό με το Βασικό Ασφαλιστήριο στο οποίο είναι προσαρτημένο,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club

Advanced Benefit Club Advanced Benefit Club 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC);

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων - Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Υγείας Όροι Ασφάλισης Περιεχόµενα Ενότητα Α. Ορισµοί Ενότητα Β. Πληροφορίες Συµβολαίου Άρθρο 1 - Διάρκεια Ισχύος και Ανανέωση του

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ. Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ. Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 Θέµα : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΑ - GL / 60000540 ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 59(Ι) του 2010 114(Ι) του 2010 126(Ι) του 2010 2(Ι) του 2012. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank

Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank Το παρόν ενημερωτικό έντυπο περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και ορισμούς για το πρόγραμμα ασφαλίσεως των πιστωτικών καρτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές:

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης 43284 / 01.03.2014 1 Αγαπητέ Συνεργάτη, Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας παροχών UltraCare 2014

Πίνακας παροχών UltraCare 2014 ΕΥΡΩ Πίνακας παροχών 2014 1 Συνολικό όριο προγράμματος 1.1 Θα για εσάς λογικές δαπάνες το συνολικό όριο προγράμματος σε κάθε έτος του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο.

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ενισχυµένο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» Κωδικός κάλυψης 30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30415/ 09.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Στ.σήμερα την. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN.

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Tο MEDICASH Ολοκληρωµένο, είναι ένα πρόγραµµα που σε περίπτωση που χρειαστεί να

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501.

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΑΠ : 96 ΠΡΟΣ : Αρχές Εξωτερικού & Γραφεία ΟΕΥ Δ/νσεις Κ.Υ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχοντας γίνει αποδέκτες θετικών σχολίων για το Πόρισμα της Ομάδος Εργασίας για την εύρεση Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 45 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Mε την εγγύηση των LLOYD S

Mε την εγγύηση των LLOYD S Mε την εγγύηση των LLOYD S Τι είναι το πρόγραµµα : CRITICAL ILLNESS Insurance; Είναι το ασφαλιστικό πρόγραμμα των LLOYD S, ΝΕΟ ειδικά σχεδιασμένο από την Karavias & associates για την Ελλάδα. Είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου.

Επιπλέον, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ LIFE COVER PLUS 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα