ELECTROTECNIA. BLOQUE 1: ANÁLISE DE CIRCUÍTOS (Elixir A ou B) A.- No circuíto da figura determinar o valor da intensidade na resistencia R 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ELECTROTECNIA. BLOQUE 1: ANÁLISE DE CIRCUÍTOS (Elixir A ou B) A.- No circuíto da figura determinar o valor da intensidade na resistencia R 2"

Transcript

1 36 ELECTROTECNIA O exame consta de dez problemas, debendo o alumno elixir catro, un de cada bloque. Non é necesario elixir a mesma opción (A ou B ) de cada bloque. Todos os problemas puntúan igual, é dicir, 2.5 ptos. BLOQUE 1: ANÁLISE DE CIRCUÍTOS (Elixir A ou B) A.- No circuíto da figura determinar o valor da intensidade na resistencia R 2 nos seguintes casos: 1.- Interruptor pechado, 2.- Interruptor aberto. B.- Determinar a intensidade que circula polo circuíto da figura. Representar o diagrama fasorial correspondente. BLOQUE 2: INSTALACIÓNS (Elixir A ou B) A.- Unha liña monofásica de 220V alimenta un conxunto de receptores en paralelo formado por: a) Unha lámpada de incandescencia de 100W b) Unha carga de 150 VA que presenta un factor de potencia de 0.8. Determina a intensidade na liña B.- Nunha estufa eléctrica indícanse na súa placa de características os seguintes datos: P=4kW, U=220V. Determinar a súa resistencia eléctrica e a intensidade que consome se se conecta a 220V e a enerxía eléctrica en kwh consumida nun mes se se utiliza 3 horas diarias. BLOQUE 3: MEDIDAS EN CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS (Elixir A ou B) A.- No circuíto da figura o amperímetro marca 5A e o voltímetro 10V. Determinar o valor de X L e a lectura do vatímetro. B.- Determinar a lectura do voltímetro V 2. BLOQUE 4: ELECTRÓNICA e MÁQUINAS ELÉCTRICAS (Elixir A, B, C ou D) A.- Determina a corrente que se establece nun díodo de silicio que se conecta en serie cunha resistencia de 1kΩ ao ser polarizado directamente por unha fonte de tensión de 10V. (Caída de tensión no díodo 0.7V). B..- Nun transistor mediuse unha variación de corrente de colector de 98 ma e unha variación de 100 ma na corrente de emisor. Determinar os parámetros α e β do mesmo. C.- Un transformador monofásico de relación de transformación 380/220V, e potencia nominal 100kVA, presenta unha caída de tensión no primario, cando circula a intensidade nominal, de 38V. Determinar a impedancia de curtocircuíto do mesmo. D.- Dun xerador de corrente continua de excitación independente, cuxa resistencia de inducido é de 1Ω, sábese que, conectada a unha carga de 100Ω, a intensidade de inducido vale 5A. Determinar o rendemento de devandita máquina supoñendo nulas as perdas no circuíto de excitación. Debuxar o esquema equivalente. 151

2 36 ELECTROTECNIA O exame consta de dez problemas, debendo o alumno elixir catro, un de cada bloque. Non é necesario elixir a mesma opción (A ou B ) de cada bloque. Todos os problemas puntúan igual, é dicir, 2.5 ptos. BLOQUE 1: ANÁLISE DE CIRCUÍTOS (Elixir A ou B) A.- No circuíto da figura determinar o valor da potencia cedida pola fonte U1 nos seguintes casos: 1.- Interruptor pechado, 2.- Interruptor aberto. B.- Determinar a intensidade na bobina. Representar nun diagrama os fasores de intensidade e tensión na resistencia e na bobina. BLOQUE 2: INSTALACIÓNS (Elixir A ou B) A.- Unha liña monofásica de 220V alimenta un conxunto de receptores en paralelo formado por: a) Unha lámpada de incandescencia de 100W b) Unha carga de 150 VA que presenta un factor de potencia de 0.8. Determina a intensidade na liña B.- Nunha estufa eléctrica indícanse na súa placa de características os seguintes datos: P=3kW, U=220V. Determinar a súa resistencia eléctrica e a intensidade que consome se se conecta a 220V e a enerxía eléctrica en kwh consumida nun mes se se utiliza 4 horas diarias. BLOQUE 3: MEDIDAS EN CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS (Elixir A ou B) A.- No circuíto da figura o amperímetro marca 5A e o voltímetro 10V. Determinar o valor de X L e a lectura do vatímetro. B.- Determinar a lectura do voltímetro V 1. BLOQUE 4: ELECTRÓNICA e MÁQUINAS ELÉCTRICAS (Elixir A, B, C ou D) A.- Debuxa o esquema simplificado dun rectificador de dobre onda. B.- Un circuíto amplificador con transistor en conexión de emisor común ten un punto de funcionamento recomendado que se corresponde cos valores seguintes: V BE = 0.4 V, I B =0.35mA, V CE =5V, I C =0.34A. Determina a tensión da alimentación do colector se a resistencia de carga é de 15Ω. C.- Calcular a corrente absorbida por un motor trifásico de rendemento 0.9, factor de potencia 0.85 e tensión nominal 380 V, sabendo que fornece unha potencia de 2.5 CV. D.- Os enrolamentos primario e secundario dun transformador monofásico ideal posúen 250 e 25 espiras respectivamente. A súa potencia nominal é 500 kva. Se ao primario se lle aplica unha tensión de 2000 V, calcular: a) Tensión que se obtén no secundario. b) Intensidades nominais que circulan polo primario e o secundario. 152

3 CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN Identificación do problema e formulación, amosando con claridade os pasos e razoamentos empregados: 1 punto Utilización de esquemas e outras representacións gráficas de apoio, como poden ser diagramas fasoriais, representación esquemática dos equivalentes eléctricos,...: 0.75 Emprego correcto da terminoloxía e manexo correcto das unidades : 0.25 Exactitude no resultado: realización correcta das operacións. Non se terán en conta erros ó transcribir os datos: 0.25 Orde e claridade na exposición: 0.25 CONVOCATORIA DE XUÑO Bloque 1: Análise de circuítos eléctricos ecuacións necesarias que permitan resolver o circuíto. A cualificación non dependerá do método empregado na resolución (teoría de mallas, thévenin, diagrama fasorial...): 1 punto deben representarse no circuíto todas as variables utilizadas na resolución, indicando subíndices, e os sentidos de circulación elixidos para as tensións e intensidades: 0.75 Bloque 2: Instalacións ecuacións necesarias que permitan realizar o cálculo pedido. 1 punto Bloque 3: Medidas en circuítos eléctricos Identificación do problema: Problema A: Indicar as ecuacións que permitan a partir das devanditas medidas obter o valor da inductancia e a lectura do vatímetro: 0.5. Problema B: Identificar se é correcta ou non a colocación dos voltímetros: 0.5. Definir as ecuacións necesarias para a resolución do problema: 0.5 Bloque 4: Electrónica e máquinas eléctricas Problema A: Identificación do problema: determinación correcta da influencia do díodo no circuíto: 0.75 representación correcta das ondas: 1 punto Problemas B, C e D: ecuacións necesarias que permitan realizar o cálculo pedido: 1 punto CONVOCATORIA DE SETEMBRO Bloque 1: Análise de circuítos eléctricos ecuacións necesarias que permitan resolver o circuíto. A cualificación non dependerá do método empregado na resolución ( teoría de mallas, thévenin, diagrama fasorial...) : 1 punto deben representarse no circuíto todas as variables utilizadas na resolución, indicando subíndices, e os sentidos de circulación elixidos para as tensións e intensidades:

4 Bloque 2: Instalacións ecuacións necesarias que permitan realizar o cálculo pedido. 1 punto Bloque 3: Medidas en circuítos eléctricos Identificación do problema: Problema A: colocación no diagrama dos equipos mínimos necesarios: 0.5 Indicar as ecuacións que permitan a partir das devanditas medidas obter o valor da inductancia: 0.5. Problema B: identificar se é correcta ou non a colocación dos voltímetros: 0.5. Definir as ecuacións necesarias para a resolución do problema: 0.5 Bloque 4: Electrónica e máquinas eléctricas Problemas A, B, C e D: ecuacións necesarias que permitan realizar o cálculo pedido: 1 punto 154

5 CONVOCATORIA DE XUÑO BLOQUE 1.ANÁLISE DE CIRCUÍTOS A.- No circuíto da figura determinar o valor da intensidade na resistencia R 2 nos seguintes casos: 1.- Interruptor pechado, 2.- Interruptor aberto. 1. Interruptor pechado: Nota: As impedancias non son fasores, represéntanse por un número complexo con módulo e argumento fixo, non variable en función do momento no que se realiza o diagrama BLOQUE 2: INSTALACIÓNS A.- Unha liña monofásica de 220V alimenta un conxunto de receptores en paralelo formado por: a) Unha lámpada de incandescencia de 100W b) Unha carga de 150 VA que presenta un factor de potencia de 0.8. Determina a intensidade na liña Polo método de mallas: U = ( R + R ) I - R I a 2 0 = - R I +( R + R ) I - R I 2 a 2 3 b 3 c - U = - R I +( R + R ) I 2 3 b 3 4 A intensidade pedida será: I R2 = I a I b = = Interruptor aberto: b c I a = 22 9 I b = 8 9 I c = 2 3 I = = 2A B.- Determinar a intensidade que circula polo circuíto da figura. Representar o diagrama fasorial correspondente. A impedancia total do circuíto é: Z = R 2 + X L j = 1 + 1j = 2 45º Supoñendo a referencia de fasores na tensión da alimentación: U = 10 0º A intensidade será por tanto: I = U Z = º = 10 45º = º 2 Diagrama fasorial: I 1 = P U cosf = = 0.45A I 2 = S U = = 0.681A Nota: considérase un error moi grave sumar directamente os módulos das intensidades de cada receptor. I L = = I 1 + I 2 = = = = j = = j I L = 1.08A Resolvéndoo por potencias: P1 = 100W P2 = S2 cosf = = 120W P T = P1 + P2 = 220W Q1 = 0 Q2 = S2 senf = = 90VAr S T = P T + jq T = j = VA I T = S T U = = 1.08A B.- Nunha estufa eléctrica indícanse na súa placa de características os seguintes datos: P=4kW, U=220V. Determinar a súa resistencia eléctrica e a intensidade que consome se se conecta a 220V e a enerxía eléctrica en kwh consumida nun mes se se utiliza tres horas diarias. 155

6 A súa resistencia será: R = P U 2 = = W Como non se ten en conta ningunha caída de tensión na liña de alimentación, a tensión que chega á estufa eléctrica serán os 220V: I = S U = P U = = 18.18A NOTA: neste caso considérase que a estufa só consome potencia activa ou o que é o mesmo que o seu factor de potencia é 1. E = P t = 4kW 3 h 30dias = 360kwh dia BLOQUE 3: MEDIDAS NOS CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS A.- No circuíto da figura o amperímetro marca 5A e o voltímetro 10V. Determinar o valor de X L e a lectura do vatímetro intensidade por este. Por tanto a diferenza de tensión en calquera elemento pasivo do circuíto é cero. NOTA: nesta ocasión a colocación incorrecta do equipo causa a apertura deste. BLOQUE 4: ELECTRÓNICA e MÁQUINAS ELÉCTRICAS A.- Determina a corrente que se establece nun díodo de silicio que se conecta en serie cunha resistencia de 1kΩ ao ser polarizado directamente por unha fonte de tensión de 10V (Caída de tensión no díodo 0.7V). I = V alimentación V d = R L 1000 = = A B..- Nun transistor mediuse unha variación de corrente de colector de 98 ma e unha variación de 100 ma na corrente de emisor. Determinar os parámetros α e β deste. o vatímetro mide unicamente potencia activa. Ao estar colocado en bornes da bobina, a potencia activa que mide é cero. En canto ao valor de XL tendo en conta a lectura de tensión en bornes da bobina: 10 V e que está percorrida por unha intensidade de 5 A: Nestas condicións: X L = V A = 10 5 = 2W B.- Determinar a lectura do voltímetro V 2. a = I c I e = = 0.98 b = a 1 a = = 49 C.- Un transformador monofásico de relación de transformación 380/220V e potencia nominal 100kVA presenta unha caída de tensión no primario, cando circula a intensidade nominal, de 38V. Determinar a impedancia de curtocircuíto deste. Ao estar o voltímetro V1 colocado en serie no circuíto compórtase como un circuíto aberto non circulando Tal como se observa na figura, a impedancia de curtocircuíto vén representada por: 156

7 Z cc = U cc U cc = = U cc U n1 = I n1 S n /U n1 S n = 0.144W 3 D.- Dun xerador de corrente continua de excitación independente, cuxa resistencia de inducido é de 1Ω, sábese que, conectada a unha carga de 100Ω, a intensidade de inducido vale 5A. Determinar o rendemento de devandita máquina supoñendo nulas as perdas no circuíto de excitación. Debuxar o esquema equivalente. U b = R c I i = 500V E = U b + R c I i = 505V h = P salida = U b I i = 500 P entrada E I i 505 = 0.99 h = 99% CONVOCATORIA DE SETEMBRO BLOQUE 1.ANALISE DE CIRCUITOS A.- No circuíto da figura determinar o valor da potencia cedida pola fonte U1 nos seguintes casos: 1.- Interruptor pechado, 2.- Interruptor aberto. 1. Interruptor pechado: Polo método de mallas: U = ( R + R ) I - R I a 2 0 = - R I +( R + R ) I - R I 2 a 2 3 b 3 c - U = - R I +( R + R ) I 2 3 b 3 4 A potencia cedida pola fonte será: P U1 = I a U 1 = Interruptor aberto: b c 24 = 58.66W I a = 22 9 I b = 8 9 I c = 2 3 P U1 = I U 1 = 2 24 = 48W B.- Determinar a intensidade na bobina. Representar nun diagrama os fasores de intensidade e tensión na resistencia e na bobina. o problema expón a mesma cuestión que o exame de xuño, preguntado doutra forma. BLOQUE 2: INSTALACIÓNS A.- Unha liña monofásica de 220V alimenta un conxunto de receptores en paralelo formado por: a) Unha lámpada de incandescencia de 100W b) Unha carga de 150 VA que presenta un factor de potencia de 0.8. Determina a intensidade na liña B.- Nunha estufa eléctrica indícanse na súa placa de características os seguintes datos: P=3kW, U=220V. Determinar a súa resistencia eléctrica e a intensidade que consome se se conecta a 220V e a enerxía eléctrica en kwh consumida nun mes se se utiliza catro horas diarias. A súa resistencia será: R = P U 2 = = W Como non se ten en conta ningunha caída de tensión na liña de alimentación, a tensión que chega á estufa eléctrica serán os 220V: I = S U = P U = = 13.63A NOTA: neste caso considérase que a estufa só consome potencia activa ou o que é o mesmo que o seu factor de potencia é 1. E = P t = 3kW 4 h 30dias = 360kwh dia BLOQUE 3: MEDIDAS NOS CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS A.- No circuíto da figura o amperímetro marca 5A e o 157

8 voltímetro 10V. Determinar o valor de X L e a lectura do vatímetro C.- Calcular a corrente absorbida por un motor trifásico de rendemento 0.9, factor de potencia 0.85 e tensión nominal 380 V, sabendo que subministra unha potencia de 2.5 CV. B.- Determinar a lectura do voltímetro V 1. Ao estar o voltímetro V1 colocado en serie no circuíto, compórtase como un circuíto aberto non circulando intensidade por este. Por tanto a diferenza de tensión será a mesma que a da fonte. BLOQUE 4: ELECTRÓNICA e MÁQUINAS ELÉCTRICAS A.- Debuxa o esquema simplificado dun rectificador de dobre onda. B.- Un circuíto amplificador con transistor en conexión de emisor común ten un punto de funcionamento recomendado que se corresponde cos valores seguintes: V BE = 0.4 V, I B =0.35mA, V CE =5V, I C =0.34A. Determina a tensión da alimentación do colector se a resistencia de carga é de 15Ω. P util = 2.5CV = 735V 1CV = W P entrada = P util h = = W = 3 U I cosf I = P entrada 3 U cosf = = 3.65A D.- Os rolos primario e secundario dun transformador monofásico ideal posúen 250 e 25 espiras respectivamente. A súa potencia nominal é 500 kva. Se ao primario se lle aplica unha tensión de 2000 V, calcular: a) Tensión que se obtén no secundario. b) Intensidades nominais que circulan polo primario e o secundario. U 1 = N 1 U 2 N 2 U 2 = N 2 U N 1 = = 200V I n1 = S n U n1 = = 250A V C = I C R + V CE = = 10.1V I n1 = N 2 I n2 N 1 I n2 = N 1 I N n1 = = 2500A

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS M.H.S.. 1. Dun resorte elástico de constante k = 500 N m -1 colga unha masa puntual de 5 kg. Estando o conxunto en equilibrio, desprázase

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

Problemas y cuestiones de electromagnetismo

Problemas y cuestiones de electromagnetismo Problemas y cuestiones de electromagnetismo 1.- Dúas cargas eléctricas puntuais de 2 e -2 µc cada unha están situadas respectivamente en (2,0) e en (-2,0) (en metros). Calcule: a) campo eléctrico en (0,0)

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. = 4π 10-7 (S.I.)).

FÍSICA. = 4π 10-7 (S.I.)). 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas, 6 puntos (1 cada apartado). Cuestións, 4 puntos

Διαβάστε περισσότερα

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::...

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::... Eletromagnetismo Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística Lista -.1 - Mostrar que a seguinte medida é invariante d 3 p p 0 onde: p 0 p + m (1)

Διαβάστε περισσότερα

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome:

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome: DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Problemas Física e química 4º ESO As forzas 01/12/09 Nome: [6 Ptos.] 1. Sobre un corpo actúan tres forzas: unha de intensidade 20 N cara o norte, outra de 40 N cara o nordeste

Διαβάστε περισσότερα

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS Páxina REFLEXIONA E RESOLVE Cónicas abertas: parábolas e hipérboles Completa a seguinte táboa, na que a é o ángulo que forman as xeratrices co eixe, e, da cónica e b o ángulo

Διαβάστε περισσότερα

PAU SETEMBRO 2013 FÍSICA

PAU SETEMBRO 2013 FÍSICA PAU SETEMBRO 013 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. = 9, kg) = -1, C; m e

FÍSICA. = 9, kg) = -1, C; m e 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Cuestións 4 puntos (1

Διαβάστε περισσότερα

PAAU (LOXSE) Setembro 2009

PAAU (LOXSE) Setembro 2009 PAAU (LOXSE) Setembro 2009 Código: 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos ( cada

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 03b. Ondas

Exercicios de Física 03b. Ondas Exercicios de Física 03b. Ondas Problemas 1. Unha onda unidimensional propágase segundo a ecuación: y = 2 cos 2π (t/4 x/1,6) onde as distancias se miden en metros e o tempo en segundos. Determina: a) A

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO Física Exercicios de Selectividade Páxina 1 / 8 EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO 15-16 http://ciug.cesga.es/exames.php TEMA 1. GRAVITACIÓN. 1) CUESTIÓN.- Un satélite artificial de masa m que

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2015 FÍSICA

PAU XUÑO 2015 FÍSICA PAU XUÑO 2015 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica) Problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2014 FÍSICA

PAU XUÑO 2014 FÍSICA PAU XUÑO 2014 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica), problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

PAU Xuño 2015 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II

PAU Xuño 2015 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II PAU Xuño 015 Código: 36 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II (O alumno/a debe responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1 = 3 puntos,

Διαβάστε περισσότερα

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación As Mareas INDICE 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación Introducción A marea é a variación do nivel da superficie libre

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2010 FÍSICA

PAU XUÑO 2010 FÍSICA PAU XUÑO 1 Cóigo: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 caa cuestión, teórica ou practica) Problemas 6 puntos (1 caa apartao) Non se valorará a simple anotación un ítem como solución ás cuestións;

Διαβάστε περισσότερα

PAU MATEMÁTICAS II APLICADAS ÁS CCSS

PAU MATEMÁTICAS II APLICADAS ÁS CCSS PAU 2011-2012 MATEMÁTICAS II APLICADAS ÁS CCSS Circular informativa curso 2011-2012 Como directora do Grupo de Traballo de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais e no nome de todo o grupo, póñome en

Διαβάστε περισσότερα

FORMULARIO DE ELASTICIDAD

FORMULARIO DE ELASTICIDAD U. D. Resistencia de Mateiales, Elasticidad Plasticidad Depatamento de Mecánica de Medios Continuos Teoía de Estuctuas E.T.S. Ingenieos de Caminos, Canales Puetos Univesidad Politécnica de Madid FORMULARIO

Διαβάστε περισσότερα

RADIACTIVIDADE. PROBLEMAS

RADIACTIVIDADE. PROBLEMAS RADIACTIVIDADE. PROBLEMAS 1. Un detector de radiactividade mide unha velocidade de desintegración de 15 núcleos/minuto. Sabemos que o tempo de semidesintegración é de 0 min. Calcula: a) A constante de

Διαβάστε περισσότερα

TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS NO PLANO A 1. PUNTO E RECTA

TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS NO PLANO A 1. PUNTO E RECTA TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS NO PLANO 1. Punto e recta 2. Lugares xeométricos 3. Ángulos 4. Trazado de paralelas e perpendiculares con escuadro e cartabón 5. Operacións elementais 6. Trazado de ángulos

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Αρσ. γλ υκοί γλ υκών γλ υκούς γλ υκοί Θηλ. γλ υκές γλ υκών γλ υκές γλ υκές Ουδ. γλ υκά γλ υκών γλ υκά γλ υκά

Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Αρσ. γλ υκοί γλ υκών γλ υκούς γλ υκοί Θηλ. γλ υκές γλ υκών γλ υκές γλ υκές Ουδ. γλ υκά γλ υκών γλ υκά γλ υκά Επίθετα και Μετοχές Nic o las Pe lic ioni de OLI V EI RA 1 Apresentação Modelo de declinação de adjetivos e particípios (επίθετα και μετοχές, em grego) apresentado pela universidade Thessaloniki. Só é

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVIDADES INICIALES

ACTIVIDADES INICIALES Solucionario Trigonometría ACTIVIDADES INICIALES.I. En una recta r hay tres puntos: A, B y C, que distan, sucesivamente, y cm. Por esos puntos se trazan rectas paralelas que cortan otra, s, en M, N y P.

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2011 QUÍMICA OPCIÓN A

PAU XUÑO 2011 QUÍMICA OPCIÓN A AU XUÑO 011 Código: 7 QUÍMICA Cualificación: O alumno elixirá UNA das dúas opcións. Cada pregunta cualificarase con puntos OCIÓN A 1. 1.1. Que sucedería se utilizase unha culler de aluminio para axitar

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 5 FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS Página PARA EMPEZAR, REFLEXIONA Y RESUELVE. Aunque el método para resolver las siguientes preguntas se sistematiza en la página siguiente, puedes resolverlas ahora:

Διαβάστε περισσότερα

Polinomios. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Expresións alxébricas... páx. 64 De expresións a ecuacións Valor numérico Expresión en coeficientes

Polinomios. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Expresións alxébricas... páx. 64 De expresións a ecuacións Valor numérico Expresión en coeficientes 4 Polinomios Obxectivos Nesta quincena aprenderás: A traballar con expresións literais para a obtención de valores concretos en fórmulas e ecuacións en diferentes contextos. A regra de Ruffini. O teorema

Διαβάστε περισσότερα

ONDAS. segundo a dirección de vibración. lonxitudinais. transversais

ONDAS. segundo a dirección de vibración. lonxitudinais. transversais PROGRAMACIÓN DE AULA MAPA DE CONTIDOS propagan enerxía, pero non materia clasifícanse ONDAS exemplos PROGRAMACIÓN DE AULA E magnitudes características segundo o medio de propagación segundo a dirección

Διαβάστε περισσότερα

Uso e transformación da enerxía

Uso e transformación da enerxía Educación secundaria para persoas adultas Ámbito científico tecnolóxico Educación a distancia semipresencial Módulo 4 Unidade didáctica 5 Uso e transformación da enerxía Páxina 1 de 50 Índice 1. Introdución...3

Διαβάστε περισσότερα

TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO

TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO 1. CORPOS XEOMÉTRICOS No noso entorno observamos continuamente obxectos de diversas formas: pelotas, botes, caixas, pirámides, etc. Todos estes obxectos son corpos xeométricos.

Διαβάστε περισσότερα

A LUZ. ÓPTICA XEOMÉTRICA

A LUZ. ÓPTICA XEOMÉTRICA A LUZ. ÓPTICA XEOMÉTRICA PROBLEMAS. Un espello esférico ten 0,80 m de radio. a) Se o espello é cóncavo, calcular a qué distancia hai que colocar un obxecto para obter unha imaxe real dúas veces maior que

Διαβάστε περισσότερα

S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA EXTRACCIÓN DO ADN EXTRACCIÓN DO ADN CUANTIFICACIÓN. 260 280 260/280 ng/µl

S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA EXTRACCIÓN DO ADN EXTRACCIÓN DO ADN CUANTIFICACIÓN. 260 280 260/280 ng/µl CUANTIFICACIÖN 26/VI/2013 S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA - ESPECTROFOTÓMETRO: Cuantificación da concentración do ADN extraido. Medimos a absorbancia a dúas lonxitudes

Διαβάστε περισσότερα

ADVERTÊNCIAS GERAIS DECLINAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

ADVERTÊNCIAS GERAIS DECLINAÇÃO DE RESPONSABILIDADE KI RISENCI ÉCRIC EN DCRG KW/0V, --9 KW/00V KI RISÊNCI ÉCRIC EM DCRG KW/0V, --9 KW/00V ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ KW/0V, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ --9 KW/00V DVERENCIS GENERL Estos aparatos se han realizado

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο οριστ ικό άρθρο ΕΝΙΚΟΣ Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλ ητική Αρσενικός ο του το(ν) Θηλ υκός η της τη(ν) Ουδέτερο το του το ΠΛΗΘΥ ΝΤΙΚΟΣ

Τ ο οριστ ικό άρθρο ΕΝΙΚΟΣ Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλ ητική Αρσενικός ο του το(ν) Θηλ υκός η της τη(ν) Ουδέτερο το του το ΠΛΗΘΥ ΝΤΙΚΟΣ Apresentação Άρθρο και Ουσιαστικά Nic o las Pe lic ioni de OLI V EI RA 1 Modelo de declinação de artigos e substantivos (άρθρο και ουσιαστικά, em grego) apresentado pela universidade Thessaloniki. Só é

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE RESISTENCIA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 1, 2, 3 KW KIT DE RESISTÊNCIA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 1, 2, 3 KW ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1, 2, 3 KW, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ

KIT DE RESISTENCIA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 1, 2, 3 KW KIT DE RESISTÊNCIA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 1, 2, 3 KW ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1, 2, 3 KW, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ KIT DE RESISTECIA ÉCTRICA MOOFÁSICA 1, 2, 3 KW KIT DE RESISTÊCIA ÉCTRICA MOOFÁSICA 1, 2, 3 KW ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1, 2, 3 KW, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ADVERTECIAS GEERALES ES Estos aparatos han sido diseñados para contener

Διαβάστε περισσότερα

DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN (PARTE III) RESISTENCIA DE SECCIONES CIRCULARES SOMETIDAS A FLEXIÓN COMPUESTA RECTA

DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN (PARTE III) RESISTENCIA DE SECCIONES CIRCULARES SOMETIDAS A FLEXIÓN COMPUESTA RECTA DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN (PARTE III) RESISTENCIA DE SECCIONES CIRCULARES SOMETIDAS A FLEXIÓN COMPUESTA RECTA Diagramas de Interacción Parte III. Ejemplos de Aplicación del Reglamento CIRSOC 201-2005.-

Διαβάστε περισσότερα

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE.

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 11º QUINCENA OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. 1º.-

Διαβάστε περισσότερα

Высокоэффективные настенные газовые котлы

Высокоэффективные настенные газовые котлы es ru el GR Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual de uso para el usuario y el instalador Высокоэффективные настенные газовые котлы Руководство по установке и эксплуатации Υψηλής απόδοσης λέβητες

Διαβάστε περισσότερα

REPÚBLICA DE ANGOLA EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE ANGOLA NA GRÉCIA DIPLOMÁTICO OFICIAL ORDINÁRIO ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

REPÚBLICA DE ANGOLA EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE ANGOLA NA GRÉCIA DIPLOMÁTICO OFICIAL ORDINÁRIO ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ REPÚBLICA DE ANGOLA EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE ANGOLA NA GRÉCIA PEDIDO DE VISTO ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΖΑ FOTO ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ DIPLOMÁTICO OFICIAL ORDINÁRIO ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ TRÂNSITO TRABALHO F. RESIDÊNCIA

Διαβάστε περισσότερα

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO Contenidos que debes repasar y estudiar para el examen de recuperación de septiembre: Morfología nominal: artículos (página 26), declinaciones (primera, segunda

Διαβάστε περισσότερα

Anuncio Pág Reg. 07/13688-x.

Anuncio Pág Reg. 07/13688-x. Boletín Nº 282. Viernes, 7 de diciembre de 2007 IV. Administración local IV.2 Municipal Boiro Anuncio Pág. 13894 Reg. 07/13688-x. Anterior Siguiente Aprobación definitiva Ordenana municipal de contaminación

Διαβάστε περισσότερα

Métodos Estadísticos en la Ingeniería

Métodos Estadísticos en la Ingeniería Métodos Estadísticos e la Igeiería INTERVALOS DE CONFIANZA Itervalo de cofiaza para la media µ de ua distribució ormal co variaza coocida: X ± z α/ µ = X = X i N µ X... X m.a.s. de X Nµ Itervalo de cofiaza

Διαβάστε περισσότερα

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo,

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, 43 VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, como em português. No presente, por exemplo, temos uma ação durativa ou linear. É uma ação em progresso,

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES Titulación: Doctorado en Tecnologías Industriales Alumno/a: Salvador Vera Nieto Director/a/s: José Salvador Cánovas Peña Antonio Guillamón Frutos Cartagena, 10

Διαβάστε περισσότερα

Nro. 01 Septiembre de 2011

Nro. 01 Septiembre de 2011 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

) * +, -. + / - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 : ; < 8 = 8 9 >? @ A 4 5 6 7 8 9 6 ; = B? @ : C B B D 9 E : F 9 C 6 < G 8 B A F A > < C 6 < B H 8 9 I 8 9 E ) * +, -. + / J - 0 1 2 3 J K 3 L M N L O / 1 L 3 O 2,

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones para el montaje y recomendaciones para el mantenimiento. Manual de Instrucciones

Instrucciones para el montaje y recomendaciones para el mantenimiento. Manual de Instrucciones Instrucciones para el montaje y recomendaciones para el mantenimiento CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI CGW LUX 90 TC 5G AI AL DR CI Manual de Instrucciones CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI CGW LUX 90 TC 5G AI AL DR

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-πορτογαλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-πορτογαλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Desejando a vocês toda felicidade do mundo. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας. Parabéns

Διαβάστε περισσότερα

PorTUGUese 4 spanish 11 Greek DUTch 25

PorTUGUese 4 spanish 11 Greek DUTch 25 LUFTIG PT ES GR NL Portuguese 4 Spanish 11 Greek 18 Dutch 25 português 4 Índice Informações sobre a segurança 4 Descrição do produto 5 Limpeza e manutenção 6 Informações sobre a segurança Para a sua segurança

Διαβάστε περισσότερα

CARELINK EXPRESS TM MONITOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C / Μοντέλο 2020B/2020C / Modelo 2020B/2020C

CARELINK EXPRESS TM MONITOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C / Μοντέλο 2020B/2020C / Modelo 2020B/2020C CARELINK EXPRESS TM MONITOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CARELINK EXPRESS TM MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C / Μοντέλο 2020B/2020C / Modelo 2020B/2020C Electromagnetic Compatibility Declaration

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Opalas de Pedro II: o APL como remediação da grande mina

Opalas de Pedro II: o APL como remediação da grande mina BrunoMilanez 1 JoséAntonioPuppimdeOliveira 2 1. Introdução 2. OmunicípiodePedroIIeseuentorno 1 2 United Nations University Institute of Advanced Studies 3 percapita percapita percapita per capita percapita

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS TEMA 6.- BIMLÉCULAS RGÁNICAS IV: ÁCIDS NUCLEICS A.- Características generales de los Ácidos Nucleicos B.- Nucleótidos y derivados nucleotídicos El esqueleto covalente de los ácidos nucleicos: el enlace

Διαβάστε περισσότερα

Radiotelescopios. Resumo: Contidos: Nivel: Segundo ciclo de ESO e Bacharelato

Radiotelescopios. Resumo: Contidos: Nivel: Segundo ciclo de ESO e Bacharelato Radiotelescopios Resumo: Nesta unidade introdúcense os alumnos no estudo dos radiotelescopios mediante a comparación destes cos telescopios ópticos, a explicación do seu funcionamento e a descrición das

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES GENERALES y VALORACIÓN Organización de la prueba: esta prueba consta de dos opciones, de las que el alumno elegirá una y responderá a las preguntas que se formulan en la opción elegida. Tiempo

Διαβάστε περισσότερα

LAGAN PT ES GR NL HGC3K

LAGAN PT ES GR NL HGC3K LAGAN PT ES GR NL HGC3K PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22 NEDERLANDS 31 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 5 Utilização diária 6 Sugestões e conselhos úteis 6 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

Escenas de episodios anteriores

Escenas de episodios anteriores Clase 09/10/2013 Tomado y editado de los apuntes de Pedro Sánchez Terraf Escenas de episodios anteriores objetivo: estudiar formalmente el concepto de demostración matemática. caso de estudio: lenguaje

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD E Instrucciones de instalación y funcionamiento GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione 2 090 721-Ed.01 / 2008-08-Locatech Fig. 1a:

Διαβάστε περισσότερα

! " # $ % & $ % & $ & # " ' $ ( $ ) * ) * +, -. / # $ $ ( $ " $ $ $ % $ $ ' ƒ " " ' %. " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ; < = : ; > : 0? @ 8? 4 A 1 4 B 3 C 8? D C B? E F 4 5 8 3 G @ H I@ A 1 4 D G 8 5 1 @ J C

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI

Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI Συνήθης Χωρητικότητα παλέτας: 588 φιάλες 0,75lt (στα 75,9 mm διαμέτρου) Η Παλέτα δέχεται όλες τις φιάλες (σε 3 επίπεδα) που έχουν ύψος έως 330 mm. Αδρανείς σε οσμές,

Διαβάστε περισσότερα

Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " #

Z L L L N b d g 5 *  # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1  5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3  # Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / 0 1 2 / + 3 / / 1 2 3 / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " # $ % $ ' $ % ) * % @ + * 1 A B C D E D F 9 O O D H

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. HYDRONOVA Estimado cliente: ESP` Queremos darle las gracias por haber elegido uno de nuestros productos. El producto que usted ha adquirido,

Διαβάστε περισσότερα

HP Designjet T11 MFP / 45 mfp / Escáner 45 Guía de referencia rápida. 45 mfp / Scanner 45 Guia de referência rápida Σαρωτής

HP Designjet T11 MFP / 45 mfp / Escáner 45 Guía de referencia rápida. 45 mfp / Scanner 45 Guia de referência rápida Σαρωτής ES PT EL RU HP Designjet T11 MFP / 45 mfp / Escáner 45 Guía de referencia rápida HP Designjet T11 MFP / 45 mfp / Scanner 45 Guia de referência rápida Σαρωτής HP Designjet T11 MFP / 45 mfp / 45 Οδηγός γρήγορης

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB F NL I E P GR Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

240 i 240 Fi CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001

240 i 240 Fi CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 240 i 240 Fi Calderas murales de gas de alto rendimiento Caldeiras de parede a gás de elevado rendimento Επίτοιχοι λέβητες αερίου υψηλής απόδοσης Yüksek Verimli Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Kombi Manual

Διαβάστε περισσότερα

Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido. Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System. Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N9200WL BDV-N7200WL BDV-N7200WL

Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido. Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System. Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N9200WL BDV-N7200WL BDV-N7200WL Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-N9200WL BDV-N7200WL PT Comece aqui Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N7200WL BDV-N9200WL 1 PT Conteúdo da embalagem/configurar os

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

TAS220ML. rev.0110. Kits Portero electrónico instalación 2 hilos AS-220S. Manual de instalación version français (page 14) english version (page 28)

TAS220ML. rev.0110. Kits Portero electrónico instalación 2 hilos AS-220S. Manual de instalación version français (page 14) english version (page 28) TAS220ML rev.0110 Kits Portero electrónico instalación 2 hilos AS-220S Manual de instalación version français (page 14) english version (page 28) 1 INTRODUCCIÓN Ante todo le agradecemos y felicitamos por

Διαβάστε περισσότερα

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DO MEDIO CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PRODUCIDA POLA EMISIÓN DE RUÍDOS E VIBRACIÓNS.

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DO MEDIO CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PRODUCIDA POLA EMISIÓN DE RUÍDOS E VIBRACIÓNS. ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DO MEDIO CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PRODUCIDA POLA EMISIÓN DE RUÍDOS E VIBRACIÓNS. Artigo 1. Obxecto. TÍTULO I: DISPOSICIÓNS XERAIS. A presente ordenanza ten por

Διαβάστε περισσότερα

LA CONDUZIONE ELETTRICA NEI METALLI

LA CONDUZIONE ELETTRICA NEI METALLI ELETTRODINAMICA ELETTRODINAMICA ELETTRODINAMICA ELETTRODINAMICA LA CONDUZIONE ELETTRICA NEI METALLI CONDUZIONE ELETTRICA CONDUZIONE ELETTRICA!"!##$"%"#&"!'#"($ $ )"$ *$ %""!"&"!##)!"'$'"#&"+!%!%"(!#"(

Διαβάστε περισσότερα

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español IV FESTIVAL LEA El IV Festival Iberoamericano Literatura En Atenas, organizado por la revista Cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación María Tsakos, dura este año dos semanas:

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

Nro. 13 - Agosto de 2013

Nro. 13 - Agosto de 2013 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

ROTOLAVIT. Rev. 01 / 04.10 Hettich AG AB1006ESPTEL. ES Instrucciones de manejo... 6. PT Manual de operação... 37. EL Οδηγίες χειρισµού...

ROTOLAVIT. Rev. 01 / 04.10 Hettich AG AB1006ESPTEL. ES Instrucciones de manejo... 6. PT Manual de operação... 37. EL Οδηγίες χειρισµού... ROTOLAVIT ES Instrucciones de manejo... 6 PT Manual de operação... 37 EL Οδηγίες χειρισµού... 68 Rev. 01 / 04.10 Hettich AG AB1006ESPTEL A Fig. 1 3+ 1 3 3500 9:30 SPIN START WASH STOP SALINE CHECK Fig.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση: 9 Αναθεώρηση: 17/07/2013 Προηγούμενη αναθεώρηση: 22/02/2012 Ημερομηνια εκδοσης: 17/07/2013. YD - 2 AMARILLO MEDIO Κώδικας: 7052

Έκδοση: 9 Αναθεώρηση: 17/07/2013 Προηγούμενη αναθεώρηση: 22/02/2012 Ημερομηνια εκδοσης: 17/07/2013. YD - 2 AMARILLO MEDIO Κώδικας: 7052 ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH) Αναθεώρηση: 17/07/2013 Σελιδα 1 / 11 Έκδοση: 9 Αναθεώρηση: 17/07/2013 Προηγούμενη αναθεώρηση: 22/02/2012 Ημερομηνια εκδοσης: 17/07/2013 ΤΜΗΜΑ 1 : ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20 Análisis de las Enneadas de Plotino, Tratado Cuarto de la Enneada Primera Acerca de la felicidad1 Gonzalo Hernández Sanjorge La felicidad vinculada al vivir bien: la sensación y la razón. Identificar qué

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

main digit caldera mural de gas de alto rendimiento manual de uso destinado al usuario y al instalador

main digit caldera mural de gas de alto rendimiento manual de uso destinado al usuario y al instalador main digit ES HU RU CZ GR caldera mural de gas de alto rendimiento manual de uso destinado al usuario y al instalador magas hozamú fali gázkazán felhasználói és szerelői kézikönyv Настенные газовые котлы

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

ε x = du dx ε(x) = ds ds = du(x) dx

ε x = du dx ε(x) = ds ds = du(x) dx Capítulo 8 ECUCIONES DIFERENCIES Cálculo de desplazamientos Dr. Fernando Flores 8.. INTRODUCCIÓN En este capítulo se sistematizan las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de vigas. En general se

Διαβάστε περισσότερα

CR 1000, CR 1000 XL. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041723.

CR 1000, CR 1000 XL. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041723. CR 1000, CR 1000 XL Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041723 A-Español B-Português C-Italiano D-ΕλληvÈκά

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DE PROCEDIMENTO DA CONSELLERIA DE FACENDA PARA A REMISIÓN DA DOCUMENTACIÓN DE SINISTROS PÓLIZA DE RESPONSABILIDADE CIVIL/PATRIMONIAL SANITARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTO DA CONSELLERIA DE FACENDA PARA A REMISIÓN DA DOCUMENTACIÓN DE SINISTROS PÓLIZA DE RESPONSABILIDADE CIVIL/PATRIMONIAL SANITARIA MANUAL DE PROCEDIMENTO DA CONSELLERIA DE FACENDA PARA A REMISIÓN DA DOCUMENTACIÓN DE SINISTROS PÓLIZA DE RESPONSABILIDADE CIVIL/PATRIMONIAL SANITARIA 1 O Decreto 307/2009, do 28 de maio, polo que se establece

Διαβάστε περισσότερα

Proyecto Mini-Robot con PICAXE-08 MINI-ROBOT CON PICAXE

Proyecto Mini-Robot con PICAXE-08 MINI-ROBOT CON PICAXE MINI-ROBOT CON PICAXE O constante avance dos microcontroladores, cada vez máis pequenos, mais poderosos e sobre todo baratos, fan posible a mini-robótica e imos construir un mini-robot cun destes "cerebros"

Διαβάστε περισσότερα

BULK 516 E / BULK 518 E

BULK 516 E / BULK 518 E BULK 516 E / BULK 518 E EN ES IT FR PT Instruction manual Manual de instrucciones Libretto d istruzioni Manuel d instructions Manual do operador GR PL DE RU NL Instrukcja onsulgi Betriebsanweisung Handleiding

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις στην ενότητα: Γενικά Ηλεκτρονικά

Ερωτήσεις στην ενότητα: Γενικά Ηλεκτρονικά Ερωτήσεις στην ενότητα: Γενικά Ηλεκτρονικά -1- Η τιμή της dc παραμέτρου β ενός npn transistor έχει τιμή ίση με 100. Το transistor λειτουργεί στην ενεργή περιοχή με ρεύμα συλλέκτη 1mA. Το ρεύμα βάσης έχει

Διαβάστε περισσότερα

13 Estrutura interna e composición da Terra

13 Estrutura interna e composición da Terra 13 composición da Terra EN PORTADA: Un mensaxeiro con diamantes En Kimberley (África do Sur) atópase unha das minas de diamantes máis importantes do planeta. En honor a esa cidade, déuselle o nome de kimberlita

Διαβάστε περισσότερα

6 serie aire. CARLA-DO Carla. Estufa de pellet / Pellet stove / Salamandra a pellet Stufe a pellet / Poêle à pellet / Σομπες. m 3

6 serie aire. CARLA-DO Carla. Estufa de pellet / Pellet stove / Salamandra a pellet Stufe a pellet / Poêle à pellet / Σομπες. m 3 6-4 -81 150-300 1-1,55 13,2-8,5 150 1x230 /h 96 13,2 CARLA-DO Carla 6 serie aire Stufe a pellet / Poêle à pellet / Σομπες CARLA-PL CARLA-NE 7 6-4 -81 150-300 1-1,55 13,2-8,5 150 1x230 /h 95 13,2 Nueva

Διαβάστε περισσότερα

USB Docking Station VGP-UPR1. Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας

USB Docking Station VGP-UPR1. Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας USB Docking Station VGP-UPR1 Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας AVISO Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga

Διαβάστε περισσότερα

NOTICE D UTILISATION MULTIMETRE PAGE SOMMAIRE INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE...1 EXPLICATION DES SYMBOLES...2 PRECAUTIONS DE SECURITE...

NOTICE D UTILISATION MULTIMETRE PAGE SOMMAIRE INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE...1 EXPLICATION DES SYMBOLES...2 PRECAUTIONS DE SECURITE... NOTICE D UTILISATION SOMMAIRE INFORMATIONS RELATIVES PAGE A LA SECURITE...1 EXPLICATION DES SYMBOLES...2 PRECAUTIONS DE SECURITE....2 MAINTENANCE...4 MS2026N MS2026N DESCRIPTION GENERALE...4 DESCRIPTION

Διαβάστε περισσότερα