8. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 8. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 8.1 Εκσκαφή του ορύγµατος Συνήθως ο αγωγός προβλέπεται να τοποθετείται σε όρυγµα τουλάχιστον για ένα αρχικό τµήµα του. Η εκσκαφή του ορύγµατος µπορεί να γίνεται µε χρήση µηχανικών ή υδραυλικών εκσκαπτικών µέσων και µε πιθανή παράλληλη χρήση εκρηκτικών. Τα µηχανικά µέσα µπορεί να είναι τα συνήθη εκσκαπτικά της ξηράς (τσάπες) προσαρµοσµένα πάνω σε πλωτό. Ο τύπος αυτός είναι κατάλληλος για εργασίες σε προστατευµένα νερά και για πυθµένα µε πετρώδεις σχηµατισµούς ή προϊόντα εκρήξεων. Αλλος τύπος εκσκαπτικού είναι το dragline που µπορεί να δουλεύει από τη στεριά ή από πλωτό στη θάλασσα. Η απόδοσή του είναι σχετικά µικρή. Απαιτείται σταθερός πόλος στη θάλασσα πάνω στη διαδροµή του αγωγού για συγκράτηση της τροχαλίας του συρµατόσχοινου, για την περίπτωση έλξης από τη στεριά. Το dragline είναι κατάλληλο για εκσκαφή χαλαρού εδάφους. Σαν τρίτος τύπος µηχανικού εκσκαπτικού µέσου αναφέρεται ο γερανός µε αρπάγη κατακόρυφης κίνησης, που µπορεί να εργασθεί σε αρκετό βάθος θάλασσας. Κατάλληλο για χαλαρά έως µέτρια εδάφη. Ολα τα παραπάνω µηχανικά µέσα αποθέτουν τα προϊόντα εκσκαφής κοντά στη θέση των έργων ή τα φορτώνουν σε φορτηγίδες για µεταφορά. Σε αντίθεση, οι βυθοκόροι ή υδραυλικοί εκσκαφείς έχουν τη δυνατότητα άντλησης και µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε µεγάλη απόσταση, ή της προσωρινής αποθήκευσης σε ειδικά αµπάρια. Οι υδραυλικοί εκσκαφείς - 1 -

2 έχουν µεγαλύτερη απόδοση, είναι πιο οικονοµικοί και κατάλληλοι για µεγαλύτερα έργα. ιακρίνονται δύο βασικοί τύποι τέτοιων εκσκαφέων. Ο πρώτος τύπος λειτουργεί µε ισχυρή αναρρόφηση του υλικού µέσω κατάλληλου σωλήνα συνδεδεµένου στο σκάφος όπου και τα αντλητικά συγκροτήµατα. Είναι κατάλληλος για χαλαρά εδάφη και µπορεί να δουλέψει µέχρι βάθος θάλασσας 20µ. περίπου. Ο δεύτερος τύπος υδραυλικού βυθοκόρου διαθέτει επί πλέον και περιστροφικό εκσκαπτικό εξάρτηµα στην κεφαλή του σωλήνα αναρρόφησης. Πρόκειται για ισχυρό µηχάνηµα κατάλληλο για µεγάλη ποικιλία εδαφών και βαθών. Σε πολύ µικρά βάθη η χρήση του dragline είναι ευνοϊκή όπως αναφέρθηκε ήδη. Εναλλακτικά µπορεί να κατασκευασθεί προσωρινό ικρίωµα όπου να εδράζεται εκσκαπτικό ξηράς. Επίσης υπάρχει ειδικό µηχάνηµα που σκάβει την τάφρο αφού πρώτα τοποθετηθεί ο αγωγός στον πυθµένα, χρησιµοποιώντας τον τελευταίο σαν οδηγό (jetting-in), όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραµµα. Η έλξη αυτού του τύπου εκσκαπτικού µπορεί να γίνει από ειδική φορτηγίδα, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα

3 Ένα συνηθισµένο φαινόµενο είναι η γρήγορη επανεπίχωση της τάφρου λόγω της κίνησης του νερού. Γι αυτό καλό είναι η διαδικασία της τοποθέτησης και προστασίας του αγωγού να γίνεται παράλληλα µε τη διάνοιξη της τάφρου, όσο βέβαια το επιτρέπουν οι εργοταξιακές συνθήκες. Οι κλίσεις των πρανών του ορύγµατος ανάλογα µε το υλικό εκσκαφής είναι : Ιλύς και λάσπη 1 ο 10 ο Μαλακή άργιλος 25 ο 30 ο Χαλαρή, λεπτόκοκκη άµµος 20 ο 30 ο Συνεκτική άµµος ή χαλίκια 30 ο 45 ο Συνεκτικές άργιλοι 35 ο 50 ο Εάν υπάρχει εκτεταµένη βραχώδης επιφανειακή πλάκα, ιδίως στα ρηχά, προτείνεται να εξετάζεται η δυνατότητα αγκύρωσης του αγωγού στο βράχο παρά η εκσκαφή ορύγµατος. Η αγκύρωση γίνεται µε ειδικά µεταλλικά αγκύρια που βιδώνονται µε κάποιο τρόπο στο βραχώδες στρώµα. (δες 6.1) - 3 -

4 8.2 Πόντιση του αγωγού Βασική παράµετρος που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασµό πόντισης του αγωγού είναι το είδος των συνδέσµων τόσο µεταξύ των µικρών µηκών του αγωγού όσο και µεταξύ των «κορδονιών». Η αντοχή σε εφελκυσµό των συνδέσµων παίζει πρωτεύοντα ρόλο στον καθορισµό του τρόπου πόντισης (µε έλξη, µε επίπλευση, κλπ). Οι διάφορες τεχνικές των ενώσεων συνεχώς βελτιώνονται και έτσι ακόµη και παραδοσιακά ευαίσθητα υλικά ως προς την ανάληψη τάσεων στους αρµούς (GRP, κλπ) µπορούν πλέον να χρησιµοποιηθούν για κατασκευή αγωγών µεγάλου µήκους. Πόντιση σε οποιοδήποτε βάθος Η τοποθέτηση του αγωγού είτε στα ρηχά είτε στα βαθειά µπορεί να γίνει εν γένει µε έλξη στον πυθµένα ή µε επίπλευση. Η πρώτη µέθοδος συνίσταται στην έλξη του αγωγού από το κατάντι άκρο µε βαρούλκο από φορτηγίδα που οδεύει προς τα βαθειά. Ο αγωγός προετοιµάζεται στη στεριά σε µεγάλα µήκη ( µ) επάνω σε κατάλληλες κλίνες. Εκεί γίνεται και η σύνδεση των τµηµάτων, «κορδονιών», µεταξύ τους. Χρησιµοποιούνται πλωτήρες για ανακούφιση της τριβής του αγωγού στον πυθµένα. Η φορτηγίδα µπορεί να αντικατασταθεί µε βαρούλκο στην ακτή και σταθερό πόλο στα βαθειά. Η µέθοδος απαιτεί ικανό πλάτος ακτής µε οµαλή κλίση, και χρησιµοποιείται συνήθως στους χαλυβδοσωλήνες (διάγραµµα). Ο συνολικός χρόνος τραβήγµατος διαρκεί συνήθως µία εβδοµάδα. Η τάση εφελκυσµού που αναπτύσσεται, και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την επιτρεπόµενη, εξαρτάται από το µήκος του αγωγού και τις τριβές που αυτό αντιµετωπίζει κυρίως στην κλίνη καθέλκυσης

5 Στην µέθοδο της επίπλευσης ο σωλήνας ετοιµάζεται σε µεγάλα µήκη στην παραλία, τα οποία µε τη βοήθεια κατάλληλων πλωτήρων και φορτηγίδων ρυµουλκούνται στη θέση τους. Οι ενώσεις µεταξύ των τµηµάτων γίνονται διαδοχικά στη στεριά ή σε επιπλέουσες εξέδρες στη θάλασσα. Ο αγωγός ποντίζεται αφού γεµίσει νερό από τη µια µεριά για απεγκλωβισµό του αέρα, πράγµα που απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του αγωγού και την αποφυγή κινδύνου αστοχίας του. Το ασθενές σηµείο της µεθόδου είναι η δυσχέρεια που µπορεί να προκαλέσει έστω και µέτριος κυµατισµός, ύψους π.χ. πάνω από 0.5µ., στην έλξη του επιπλέοντος αγωγού και στη σωστή τοποθέτησή του. Γι αυτό η µέθοδος αυτή προτείνεται µόνο - 5 -

6 σε προστατευµένες περιοχές. Η βύθιση του αγωγού µπορεί να επιτευχθεί και µε τη βοήθεια βιντζιών που φέρουν οι πλωτήρες (διάγραµµα), εφόσον πρόκειται για βαρύ αγωγό. Σε περίπτωση πρόβλεψής ερµάτων/στηριγµάτων ανά αποστάσεις γίνεται έλεγχος επάρκειας αντοχής του αγωγού κατά τη φάση της έλξης, επιλύοντας ως αµφίπακτο το τµήµα του αγωγού που ορίζεται από τα µεσοδιαστήµατα των ερµάτων. Στο τµήµα αυτό το έρµα θεωρείται ότι φορτίζει συγκεντρωµένα το µέσον της «δοκού», ενώ οι λοιπές φορτίσεις βάρους και άνωσης λαµβάνονται κατανεµηµένες στο µήκος του. Κατά τη φάση της βύθισης µε τη βοήθεια µόνο πλωτήρων, το µέγεθος και οι αποστάσεις των τελευταίων καθορίζονται από το µέγιστο επιτρεπόµενο κατανεµηµένο φορτίο αγωγού p. Το φορτίο αυτό συνδέεται µε την επιτρεπόµενη τάση του υλικού του αγωγού σ µέσω της σχέσης σ = D/2* (p*he/i) 1/2 όπου D Η Ε Ι η εξωτερική διάµετρος του αγωγού το βάθος της θάλασσας το µέτρο ελαστικότητας του αγωγού η ροπή αδρανείας της διατοµής του αγωγού. Η πιο πάνω σχέση εξασφαλίζει οµαλές συνθήκες βύθισης και ορίζει το µέγεθος των πλωτήρων εάν είναι γνωστή η απόστασή τους και αντιστρόφως

7 Όπως και κατά τη φάση της επίπλευσης του αγωγού χρειάζεται και κατά τη φάση της βύθισης, οπότε ο αγωγός είναι πλήρης µε θαλάσσινό νερό, να γίνεται έλεγχος αντοχής θεωρώντας τµήµα αγωγού µεταξύ διαδοχικών πλωτήρων. Η αµφίπακτη αυτή «δοκός» δέχεται συγκεντρωµένα φορτία από τα έρµατα και κατανεµηµένα από τις λοιπές δράσεις. Για να µετριασθεί το µειονέκτηµα της ανάπτυξης υψηλών τάσεων στον επιπλέοντα αγωγό λόγω κυµατισµού εφαρµόζεται και η µέθοδος του ελεγχόµενου βάθους ρυµούλκησης, κατά την οποία η σωληνογραµµή υποπλέει υπό το βάρος αλυσίδων, είτε κοντά στον πυθµένα είτε ψηλότερα µε τη βοήθεια δύο σκαφών (επόµενα δύο διαγράµµατα)

8 Πόντιση στα βαθειά Τα πλοία που συνήθως χρησιµοποιούνται για την πόντιση αγωγού εκβολής δυσκολεύονται να λειτουργήσουν σε βάθη νερού µικρότερα των 5µ. περίπου. Για βαθύτερα νερά χρησιµοποιείται ειδική φορτηγίδα ποντίσεως, όπου γίνονται οι συνδέσεις των σωλήνων, που µεταφέρονται εκεί από άλλη συνήθη φορτηγίδα µεταφοράς. Η ειδική φορτηγίδα είναι εφοδιασµένη µε υποθαλάσσια ράµπα (διάγραµµα) απ όπου οδηγείται ο συνδεδεµένος σωλήνας προς την τελική του θέση. Η ειδική φορτηγίδα µετακινείται προς τα ανοικτά και ταυτόχρονα ο αγωγός µπαίνει στην οριστική του θέση τµηµατικά. Η µέθοδος είναι οικονοµική και κατάλληλη για χαλυβδοσωλήνες ή σωλήνες σκυροδέµατος. Η καµπύλη που - 8 -

9 παρακολουθεί ο αγωγός κατά την τοποθέτησή του πρέπει να ελέγχεται, ώστε να µην αναπτύσσονται υπερβολικές τάσεις στο σωλήνα. Με τη µέθοδο αυτή µπορεί να γίνει τοποθέτηση αγωγού σε 2-60µ. βάθος παρόλο που το σκάφος καθεαυτό απαιτεί µεγαλύτερο βάθος θάλασσας από το ελάχιστο που αναφέρθηκε (διάγραµµα). Παραλλαγή της παραπάνω µεθόδου είναι η πόντιση του αγωγού όχι υπό γωνία ως προς τον πυθµένα αλλά οριζόντια µέσω πλωτού γερανού ή άλλης ανυψωτικής διάταξης, οπότε η σύνδεση των τµηµάτων γίνεται από δύτη. Η σύνδεση αυτή είναι αρκετά δύσκολη, ιδίως σε αντίξοες συνθήκες, και γι αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορα φορεία και εξειδικευµένος εξοπλισµός που φέρνουν τον αγωγό στη σωστή του θέση και πραγµατοποιούν τις ενώσεις. Η µεταφορά των σωλήνων στη θέση πόντισης γίνεται είτε µε επίπλευσή τους σε κατάλληλα µήκη και έλξη από ρυµουλκά (immersed tube method, αγωγός Ψυττάλειας) είτε µε φορτηγίδες (pipe by pipe method, Ακροκέραµος Ψυττάλεια). Στο επόµενο σκίτσο φαίνεται η - 9 -

10 οριζόντια πόντιση τµήµατος αγωγού µε χρήση 2 γερανών, ενώ στη συνέχεια παρατίθεται φωτογραφία πόντισης αγωγού GRP µε χρήση ενός γερανού

11 Αλλες µέθοδοι πόντισης είναι η µέθοδος ξετυλίγµατος του (εύκαµπτου) αγωγού από φορτηγίδα. Στη µέθοδο ξετυλίγµατος η φορτηγίδα είναι εφοδιασµένη µε µεγάλα τύµπανα όπου τυλίγεται ο αγωγός PE ή GRP. Για το λόγο αυτό µόνο αγωγοί µικρής διαµέτρου, µέχρι 300mm, µπορούν να ποντισθούν µε αυτή τη µέθοδο (διάγραµµα). Στα ρηχά Η κατασκευή σοβαρών έργων αγωγών εκβολής στα ρηχά γίνεται αφού πρώτα κατασκευασθεί σταθερό ικρίωµα, όπου κινείται ο γερανός που τοποθετεί τα τµήµατα του αγωγού. Η εκσκαφή της τάφρου θα γίνει από εκσκαπτικό που θα στηρίζεται και θα µετακινείται στο ικρίωµα. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν µηχάνηµα έµπηξης πασσαλοσανίδων κατά µήκος της τάφρου. Ο επόµενος Πίνακας συνοψίζει τις κύριες µεθόδους πόντισης υποθαλάσσιων αγωγών

12 ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (Ης = ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ) ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΑΜΕΤΡΟΥ / ΜΗΚΟΥΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΒΗΓΜΑ ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ (BOTTOM PULL) Χαλυβδοσωλήνες. PE / GRP είναι δυνατόν Χάλυβας: 3m διάµ. (συνήθως 1.5m) Μήκη έως 5km Πλαστικοί: ως 1m διάµ. µήκος m Κατάλληλη για συνθήκες ανοικτής θαλάσσης, περιοριζόµενη από την ευστάθεια του αγωγού στη ζώνη θραύσεως. Hs έως 3m για χάλυβα Hs έως 1m για πλαςτικό Πολύ αποτελεσµατική και ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδος µε χαµηλά ποσοστά αβεβαιότητας. Κατασκευή και έλεγχος του αγωγού στην ξηρά. Τοποθέτηση ταχεία και δυνατότητα τραβήγµατος µεγάλων µηκών Απαιτεί εργοταξιακό χώρο και «διάδροµο καθέλκυσης» δίπλα στη χάραξη του αγωγού εκβολής ΞΕΤΥΛΙΓΜΑ ΑΠΟ ΦΟΡΤΗΓΙ Α (REEL BARGE) GRP ΡΕ σε προστατευµένες περιοχές ιάµετρος 0.3m (δυνατότητα πόντισης πολλαπλών σωλήνων). Κανείς περιορισµός στο µήκος Απαιτούνται σχετικά καλές συνθήκες Hs από m ΣΥΝ ΕΣΗ ΠΟΝΤΙΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΤΗΓΙ Α (LAY BARGE) Χαλυβδοσωλήνες ΡΕ σε προστατευµένες περιοχές GRP Κανένα όριο σε µήκη ή διάµετρο Μέθοδος γενικά περιοριζόµενη από το µέγεθος της φορτηγίδας και του εξοπλισµού της. Για ΡΕ η ευστάθεια του αγωγού είναι κρίσιµος παράγων και απαιτεί ηρεµία θαλάσσης Hs από m Απαιτείται µικρός εργοταξιακός χώρος. Μπορούν να ποντισθούν µεγάλα µήκη σωλήνων. απανηρός θαλάσσιος εξοπλισµός. Πιθανότητα ζηµιών στον αγωγό κατά την πόντιση. υσκολία στην κατασκευή συνεχούς εσωτερικής επένδυσης (αντιδιαβρωτικής προστασίας). ΠΛΕΥΣΗ & ΒΥΘΙΣΗ (FLOAT & LOWER) PE / GRP για προστατευµένες περιοχές. Χάλυβας για εκτεθειµένες Κανένας ειδικός περιορισµός. ιάµετροι έως 3m Η θάλασσα γενικά πρέπει να είναι ήρεµη χωρίς παλιρροιακά ρεύµατα κατά την διάρκεια της βύθισης Hs έως 0.5m Εργοταξιακός χώρος όχι απαραίτητα κοντά στη θέση του αγωγού εκβολής. Γρήγορη διαδικασία βύθισης. Πολλοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της ρυµούλκησης και της βύθισης. ύσκολος ο έλεγχος µεγάλων µηκών. Εφαρµογή κυρίως σε µικρά βάθη. ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΣΗΡΑΓΓΑ (IMMERSED TUBE) Προεντεταµένοι αγωγοί από οπλισµένο σκυρόδεµα Συνήθως αγωγοί µεγάλης διαµέτρου. Ελάχιστη διάµ. 1m. Μήκη προεντεταµένων τµηµάτων µέχρι και 100m. Κανείς περιορισµός στο ολικό µήκος του αγωγού Απαιτούνται συνεχώς συνθήκες ηρεµίας αν και µε µεγάλα πλωτά και ειδικό εξοπλισµό µπορούν να αντιµετωπισθούν µέσες συνθήκες ανοικτής θαλάσσης. Hs έως 0.5m Επιτρέπει την εγκατάσταση αγωγών πολύ µεγάλης διαµέτρου. Το µεγάλο µήκος των κοµµατιών περιορίζει τον χρόνο τοποθέτησης, ενώ το εργοτάξιο µπορεί να είναι µακριά από τη θέση του αγωγού εκβολής. Απαιτεί πολύ εξειδικευµένο θαλάσσιο εξοπλισµό. Εφαρµόζεται µόνο σε προστατευµένες θαλάσσιες περιοχές. Απαιτεί µεγάλο εργοταξιακό χώρο. ΣΩΛΗΝΑ ΣΩΛΗΝΑ (PIPE BY PIPE) Ολα τα υλικά. Σκυρόδεµα, GRP, PE και χάλυβας Ολα τα µεγέθη και µήκη µπορούν να χειρισθούν. Τυπικά µεγάλα µεγέθη είναι 3m διάµ. µε 8m µήκος Συνεχείς συνθήκες ηρεµίας αν και µε χρήση µεγάλων πλωτών και ειδικού εξοπλισµού µπορούν να αντιµετωπισθούν µέσες συνθήκες ανοικτής θαλάσσης. Hs έως 0.5m Ευέλικτη µέθοδος για σωλήνες µικρού µήκους και µεγάλης διαµέτρου. εν απαιτεί εργοταξιακό χώρο δίπλα στη θέση του αγωγού εκβολής. Αργή και επίπονη θαλάσσια επιχείρηση, εξαρτώµενη απόλυτα από τον καιρό. Απαιτείται ειδικός εξοπλισµός και µεγάλα πλωτά. Εργοτάξιο για κατασκευή µεγάλων σωλήνων. Πηγή :ΤΕΕ

13 8.3 Εδραση και προστασία του αγωγού Το υλικό έδρασης ή και στήριξης του αγωγού στα βαθειά είναι συνήθως αµµοχάλικο που µπορεί να τοποθετηθεί µε ελεύθερη πτώση από τη φορτηγίδα ή µέσω εύκαµπτου σωλήνα πτώσεως (διάγραµµα). Η µέθοδος µε ελεύθερη πτώση θα πρέπει να αποφεύγεται στα βαθειά λόγω του κινδύνου διαχωρισµού του υλικού κατά τη διαδροµή του µέχρι τον πυθµένα, αλλά και λόγω των περιβαλλοντικών προβληµάτων που συνεπάγεται. Για τις λιθορριπές προστασίας θα πρέπει στα βαθειά να χρησιµοποιηθεί γερανός µε κουβά ή κάβουρα, ενώ στα ρηχά εφαρµόζονται διάφορες τεχνικές κατά περίπτωση. Στο επόµενο σχήµα δίδονται παραδείγµατα στήριξης και θωράκισης αγωγών εκβολής µε λιθορριπές και φυσικούς ογκολίθους

14 Σε περίπτωση που υπάρχουν ρεύµατα στην περιοχή πιθανόν να έχουµε φυσική επανεπίχωση του ορύγµατος µέσα σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα. Οπότε ενδεχόµενα είναι προτιµητέο να αφήσουµε να γίνει φυσική επανεπίχωση, εφόσον το υλικό είναι κατάλληλο, αντί να φέρουµε υλικό από αλλού. Με τον τρόπο αυτό µειώνεται σηµαντικά το κόστος των χωµατουργικών εργασιών. Για να εκτιµηθεί ο χρόνος επανεπίχωσης θα χρειασθεί να σκάψουµε ένα δοκιµαστικό όρυγµα, ενώ θα πρέπει επίσης να

15 εξετασθεί πόσο χρονικό διάστηµα µπορεί να παραµείνει ανοικτό το κυρίως όρυγµα χωρίς προβλήµατα θεµελίωσης στον αγωγό λόγω καιρικών συνθηκών. Γενικά το υλικό της φυσικής επανεπίχωσης είναι ευάλωτο σε διάβρωση και συνιστάται να προβλέπεται προστασία του µε χονδρόκοκκο υλικό θωράκισης (δες Κεφ. 7). 8.4 Αγωγοί εκβολής σε σήραγγα Η κατασκευή σήραγγας για τη διοχέτευση των εκροών στον τελικό αποδέκτη εξετάζεται σε περιπτώσεις αγωγών µεγάλης διατοµής και οµογενούς εδάφους από σκληρές αργίλους ή βράχο. Προβλέπεται κατακόρυφο ή κεκλιµένο φρέαρ στην ακτή και σχεδόν οριζόντιο τµήµα που επενδύεται αρχικά µε προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα και δευτερογενώς µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα. Οι διαχυτήρες διαµορφώνονται ξεκινώντας είτε από το εσωτερικό της σήραγγας είτε από τον πυθµένα της θάλασσας. Η κατασκευή σήραγγας ως αγωγού εκβολής πλεονεκτεί κατά το ότι απαιτεί σχετικά µικρό εργοταξιακό χώρο στην ακτή, είναι ανεξάρτητη από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και δεν εµπλέκεται µε τη ναυσιπλοία. Πάντως η ποιότητα του εδάφους και η ενδεχόµενη εισροή νερού µπορούν να αυξήσουν σηµαντικά το κόστος που προεκτιµήθηκε. Ενδεικτικές διατάξεις αγωγού εκβολής σε σήραγγα δίδονται στο επόµενο σχήµα

16 Στη συνέχεια δίδονται 3 περιπτώσεις εφαρµογής της τεχνολογίας αυτής στους αγωγούς εκβολής Boston USA, San Diego South Bay και Samut Prakarn, Thailand

17 - 17 -

18 8.5 Επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά την κατασκευή Η διαδικασία της κατασκευής ενός αγωγού εκβολής επιφέρει αναπόφευκτα µια αλλαγή στην ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήµατος. Οι δραστηριότητες που επιδρούν περισσότερο στους φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς είναι η εκσκαφή γενικά και ιδιαίτερα µε εκρηκτικά και η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Η τελευταία µπορεί να συνεπάγεται αύξηση της απαίτησης για οξυγόνο στην περιοχή της απόρριψης-λόγω των οργανικών που περιέχονται στα προϊόντα αυτά-, µείωση της διαύγειας και της διείσδυσης του ηλιακού φωτός, κάλυψη φωλεών ψαριών και τροφής στον πυθµένα, κλπ. Ολα τα παραπάνω έχουν επίπτωση στο βιολογικό κύκλο της ευρύτερης περιοχής και συστήνεται να γίνεται η σχετική έρευνα των επιπτώσεων αυτών λόγω της κατασκευής του αγωγού. 8.6 Επιθεώρηση και συντήρηση του αγωγού Η επιθεώρηση του αγωγού από δύτες ή µε τη βοήθεια τηλεχειριζόµενων οχηµάτων (R.O.V.) πρέπει να διενεργείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, π.χ. κάθε 6 µήνες. Η επιθεώρηση αποσκοπεί στον εντοπισµό υποσκαφών, αστοχίας σε αρµούς, ρηγµατώσεων του αγωγού, καθιζήσεων, επιχώσεων, κλπ. Η εµφάνιση κηλίδας λυµάτων σε περιοχή εκτός των διαχυτήρων µας ειδοποιεί για ενδεχόµενη ζηµιά του αγωγού που θα πρέπει αµέσως να ελεγχθεί. Κατά διαστήµατα ο αγωγός πρέπει να καθαρίζεται από τα ιζήµατα που επικάθονται στα τοιχώµατα. Αυτό γίνεται µε ειδικά εξαρτήµατα µηχανικού καθαρισµού και απόφραξης που διατρέχουν όλο το µήκος του αγωγού. Το αποτέλεσµα είναι η θεαµατική µείωση του συντελεστή τριβών. Συνηθέστερα όµως η αποµάκρυνση των

19 φερτών υλών γίνεται µε air-lift ή µε διοχέτευση νερού υπό πίεση ιδίως όταν διατίθεται φρεάτιο φόρτισης ικανής χωρητικότητος. 8.7 Παρακολούθηση απόδοσης Οι τιµές των επιπέδων ρύπανσης είναι προτιµότερο να µετρώνται από δείγµατα του αποδέκτη παρά στην έξοδο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Βέβαια η λήψη δειγµάτων από τον αποδέκτη είναι αρκετά δαπανηρή υπόθεση αλλά ελέγχει άµεσα την τήρηση των ορίων στα διάφορα επίπεδα των ρύπων. Ο έλεγχος περιλαµβάνει ποιότητα νερού, επιπλέοντα και χρωµατισµό, δείγµατα πυθµένα, δείγµατα ψαριών και βένθου. Οι παράµετροι ελέγχου της ποιότητας του νερού περιλαµβάνουν DO, ph, SS, κολοβακτηρίδια, θερµοκρασία και διαύγεια. Οι τιµές αυτές λαµβάνονται σε µερικούς επίκαιρους σταθµούς του αποδέκτη και για διάφορα βάθη

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Επίκ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Επίκ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Σχεδιασμός ιαχυτήρων για Μικρούς Οικισμούς με τη Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Φράγματα χωμάτινα & λιθόρριπτα (2) Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

5. Εξωτερικά Λιμενικά Έργα

5. Εξωτερικά Λιμενικά Έργα 5.2 Έργα με πρανή 5.2.1 Γενικά 5. Εξωτερικά Λιμενικά Έργα Η πλέον συνήθης μέθοδος κατασκευής εξωτερικών λιμενικών έργων, ιδιαίτερα στη χώρα μας, είναι με λιθορριπές διατάσσονται σε τραπεζοειδή πρισματική

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ο Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ Άγκυρες Βαρέους τύπου Το βάρος και ο τύπος της άγκυρας είναι ζωτικής σημασίας για την ελκτική δύναμη οποιασδήποτε πρόσδεσης. Οσο πιο εκτεθειμένη είναι μια περιοχή πρόσδεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ

ΠΛΩΤΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΠΛΩΤΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πλωτοί αναρροφητικοί εκσκαφείς αποτελούν ειδικές δοµικές µηχανές οι οποίες χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Η διάταξη των έργων σε ένα λιμένα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει τον ελλιμενισμό των πλοίων με ευκολία και την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων και αποεπιβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-02-01-00 09 Λιµενικά και λοιπά θαλάσσια έργα 02 Εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης 01 Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών

Διαβάστε περισσότερα

8.1.7 Κατασκευές Σταθερά Εδραζόμενες στον Πυθμένα Θεμελιώσεις με Πασσάλους

8.1.7 Κατασκευές Σταθερά Εδραζόμενες στον Πυθμένα Θεμελιώσεις με Πασσάλους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Βελτίωση Ενίσχυση εδαφών

ΜΕΡΟΣ Β Βελτίωση Ενίσχυση εδαφών ΜΕΡΟΣ Β Βελτίωση Ενίσχυση εδαφών Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 5. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟ ΩΝ Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. MΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Βελτίωση Βλτίωη Ενίσχυση εδαφών Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 5. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΩΝ Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Μηχανές ανυψώσεως και μεταφοράς δομικών υλικών. Χρησιμοποιούμενες μηχανές και μεθοδολογία χρήσης σε διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών

Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών 5. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΩΝ Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 5.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Θεμελιώσεις με πασσάλους : Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων 1.05.005 1. Κατηγορίες πασσάλων. Αξονική φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Γρ. Σαµπατακάκης, ιπλ. Πολ. Μηχανικός Μ. Sc. Μέλος της Ε.Ε. Αντισεισµικής Μηχανικής Τ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατασκευή σηράγγων, υδροηλεκτρικών έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-17-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 17 Υποθαλάσσιοι Αγωγοί 04 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισµένο πλαστικό (GRP)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΑ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΜΟΝΙΜΑ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 - ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΗΛ: 210-9633385, FAX : 2109633604, mail: info@ekkaf.gr, url : www.ekkaf.gr ΜΟΝΙΜΑ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 - ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΗΛ: 210-9633385, ΦΑΞ : 2109633604,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 8β Θεμελιώσεις με πασσάλους : Αξονική φέρουσα ικανότητα εμπηγνυόμενων πασσάλων με στατικούς τύπους 25.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αντικείμενο... 2 2. Υδροδότηση νότιων παραλίμνιων οικισμών... 2 2.1 Γενικά... 2 2.2 Υδροληψία από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από ) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 5-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 7 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις..6 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις Η θεμελίωση μπορεί να γίνει με πεδιλοδοκούς ή κοιτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Π1. Πίνακες υπολογισμού

Π1. Πίνακες υπολογισμού Π1. Πίνακες υπολογισμού Στο παράρτημα Π1 θα παρατεθούν συγκεντρωμένοι οι πίνακες υπολογισμού που χρησιμοποιούνται κατά τη διαστασιολόγηση των δομικών στοιχείων από Ο/Σ. Πίνακας 1. Κύριες κατηγορίες περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΠΡΑΝΗ Η πλέον συνήθης μέθοδος κατασκευής εξωτερικών λιμενικών έργων, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι με λιθορριπές που διατάσσονται σε τραπεζοειδή πρισματική μορφή με πρανή.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 Ο Ενότητα: Σωλήνες, Υδραυλικά εξαρτήματα Σωλήνες Σωλήνας είναι το κλειστό μέσο με το οποίο μεταφέρεται το νερό από εκεί που λαμβάνεται (υδροληψία) μέχρι και τη τελευταία έξοδό του (σταλάκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-7 Σύμβαση : ΕΡΓΟ: «ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 KV, ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΠΕΤΣΩΝ ΣΠΕΤΣΟΠΟΥΛΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Γ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&.Περ.- ΔΠΜΣ Μάθημα: Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης Λίμνη ΥΗΕ Καστρακίου Τεχνικό έργο υπερχείλισης

Διαβάστε περισσότερα

6. Εσωτερικά Λιμενικά Έργα

6. Εσωτερικά Λιμενικά Έργα 6.1 Γενικά 6. Εσωτερικά Λιμενικά Έργα Ως εσωτερικά λιμενικά έργα εννοούμε κάθε είδους κρηπιδώματα παραβολής των σκαφών στην προστατευόμενη λιμενολεκάνη. Δεν δέχονται σημαντικές δράσεις από τους κυματισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των φορέων καταστρώματος γεφυρών η οποία

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.1 Τύποι αντιστηρίξεων 3.2 Αυτοφερόμενες αντιστηρίξεις (πρόβολοι) 3.3 Αντιστηρίξεις με απλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πλωτοί γερανοί είναι ικανοί να πραγµατοποιήσουν ειδικές εργασίες ανέγερσης και εκφόρτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ε ΑΦΩΝ «βελτίωση & ενίσχυση» εδαφών η αύξηση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους και η μείωση του εύρους των αναμενόμενων καθιζήσεων ποία εδάφη χρειάζονται βελτίωση??? ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-17-02-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 17 Υποθαλάσσιοι Αγωγοί 02 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισµένο σκυρόδεµα 00 -

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Είναι το βασικό εκσκαπτικό µηχάνηµα της κατηγορίας των χερσαίων εκσκαφέων,

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-17-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 17 Υποθαλάσσιοι Αγωγοί 03 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-02-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 02 Έµπηξη στον Πυθµένα Γεωσυνθετικών Στραγγιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4 Ο Λ Ι Μ Ε Ν Ι Κ Α Ε Ρ Γ Α Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4.1 Εισαγωγή Η ροή σε ανοικτούς αγωγούς είναι πλέον σύνθετη από τη ροή σε κλειστούς αγωγούς µε πληρότητα 100%, επειδή η επιφάνεια του νερού προσδιορίζει την κινηµατική µηχανική.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ Νικόλαος Μαρσέλλος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείου Άαχεν Γερμανίας ης Σεπτεμβρίου, 3000 Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-03-05 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 05 Αγκύρια Συνεχούς Πάκτωσης ιαστελλοµένου Χαλυβδοσωλήνα (Τύπου Swellex)

Διαβάστε περισσότερα

3. Άρδευση µε τη µέθοδο της τεχνητής βροχής

3. Άρδευση µε τη µέθοδο της τεχνητής βροχής 3. Άρδευση µε τη µέθοδο της τεχνητής βροχής 3.1. Ορισµός Η άρδευση µε τεχνητή βροχή είναι η µέθοδος που το νερό εφαρµόζεται στον αγρό σαν τεχνητή αποµίµηση της βροχής. Η εφαρµογή της µεθόδου στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-06-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 06 Βαθµιδωτά ρείθρα πρανών φρεάτια εισροής & εκροής 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπογείου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος τοπικής κοινότητας Θουρίου του δήμου Ορεστιάδας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αντικείμενο μελέτης Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

8.3.4 Αλληλεπίδραση υποθαλάσσιων αγωγών και εδάφους

8.3.4 Αλληλεπίδραση υποθαλάσσιων αγωγών και εδάφους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 7.1 Γενικά Η επιλογή της θέσης υποθαλάσσιου αγωγού που εξυπηρετεί µια οικιστική περιοχή γίνεται αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι παράµετροι της χερσαίας ζώνης (υψόµετρα, κλίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-06-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 06 Φυσικοί Ογκόλιθοι 01 Θωρακίσεις Πρανών Λιµενικών Έργων και Έργων προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΘΙΚ "

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΘΙΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ - ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-02-02-00 09 Λιµενικά και λοιπά θαλάσσια έργα 02 Εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης 02 Υποθαλάσσιες εκσκαφές µε χρήση εκρηκτικών υλών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ RCC ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ (FACE SYMMETRICAL HARDFILL DAMS - FSHD)

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ RCC ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ (FACE SYMMETRICAL HARDFILL DAMS - FSHD) ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ RCC ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ (FACE SYMMETRICAL HARDFILL DAMS - FSHD) Όταν οι συνθήκες θεμελίωσης δεν είναι ιδεώδεις ή τα σεισμικά φορτία είναι πολύ μεγάλα, το σύνηθες τριγωνικό σχήμα των

Διαβάστε περισσότερα

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής 2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Οι ράβδοι οπλισµού πρέπει να έχουν η µία από την άλλη τέτοιες αποστάσεις, ώστε να περνά ανάµεσά τους και το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 79. Λειτουργικές περιγραφές Είδη και χρήσεις των εκσκαφέων

ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 79. Λειτουργικές περιγραφές Είδη και χρήσεις των εκσκαφέων ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 79 Εκσκαφείς Λειτουργικές περιγραφές Είδη και χρήσεις των εκσκαφέων Εισαγωγή Η εκσκαφή του εδάφους είναι μια χωματουργική εργασία που απαιτείται στην συντριπτική πλειοψηφία των χωματουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Βαθιών Εκσκαφών με τον Ευρωκώδικα 7

Ανάλυση Βαθιών Εκσκαφών με τον Ευρωκώδικα 7 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΟΛΜΗΚ, ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Ιούνιος 2007 Ανάλυση Βαθιών Εκσκαφών με τον Ευρωκώδικα 7 (Αντιστηρίξεις με εύκαμπτα πετάσματα και προεντεταμένες ακυρώσεις) Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηητής ΕΜΠ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος 01-014 ΙΑΛΕΞΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Οι διαλέξεις υπάρχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 200.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις πάσης φύσης εργασίες κατασκευής εγκαταστάσεων αποστράγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτική Διευθέτηση

Προστατευτική Διευθέτηση Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της απόθεσης

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι Φρεάτων. Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής Φρεάτων Τα φρέατα που κατασκευάζονται για την προσπέλαση ενός µεταλλείου έχουν διατοµή: ορθογώνια(α) κυκλική(β) και σε ορισµένες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - 5 ο Εξ. Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος : 001 00 1η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια : Γιάννης Κουκούλης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΟΛΟΣΩΜΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΟΛΟΣΩΜΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 - ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΗΛ: 210-9633385, ΦΑΞ : 2109633604, Ηλ. Ταχ.: info@ekkaf.gr, url : www.ekkaf.gr ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΟΛΟΣΩΜΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 - ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 28.0.205 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : CSN 73 20 R Πάσσαλος Συντ ασφάλειας πάσσαλου θλίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αρχική αποστολή η προστασία και η διευκόλυνση της εξυπηρέτησης σκαφών (λιµενικά έργα). Πρόσφατα µε την ανάγκη ανάπτυξης και προστασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr 1. Βάθος Τοποθέτησης Tο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος Δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος Το σημαντικότερο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ 1 Υψόμετρο πόδα Ύψος φράγματος Συντεταγμένες πόδα X = Y =

ΦΡΑΓΜΑ 1 Υψόμετρο πόδα Ύψος φράγματος Συντεταγμένες πόδα X = Y = Χωρητικότητες μήκη αναχωμάτων επιφάνειες ταμιευτήρων Το έργο αποτελείται από τρείς ταμιευτήρες συνολικής χωρητικότητας 7.250.000 μ3. Η επιμέρους χωρητικότητα κάθε ταμιευτήρα αναλύεται στους παρακάτω πίνακες:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Γεωμορφολογία Ποταμών Μόνιμη δίαιτα ποταμών Σχηματισμός διατομής ποταμού

Κεφάλαιο 1. Γεωμορφολογία Ποταμών Μόνιμη δίαιτα ποταμών Σχηματισμός διατομής ποταμού Κεφάλαιο 1 Γεωμορφολογία Ποταμών Σύνοψη Προαπαιτούμενη γνώση Το παρόν αποτελεί ένα εισαγωγικό κεφάλαιο προς κατανόηση της εξέλιξης των ποταμών, σε οριζοντιογραφία, κατά μήκος τομή και εγκάρσια τομή (διατομή),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Φώτης Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 06 Λιθορριπές προστασίας πρανών συγκοινωνιακών έργων 00 - Έκδοση 1.0 -

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι Παράδειγµα επιλογής και µεταλλείου (II). Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής Παράδειγµα (ΙΙ) Να εξετασθούν και αναλυθούν τα κύρια έργα και (θέσεις, τύπος, κατασκευή, διαστασιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα