ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ03.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Μ. 926ΠΡΟ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Μακεδονία - Θράκη ΚΩ : 09 ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 0049 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ ΚΩ : 07 ΣΤΟΧΟΣ: Σύγκλιση ΚΩ : 1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό) ΚΩ : 45 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: Έργα προστασίας και ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων και πόσιµου νερού (συγκέντρωση, επεξεργασία, διανοµή) ΚΩ : 4505 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ραστηριότητες που συνδέονται µε το περιβάλλον ΚΩ : 21 ΟΠΣ / ΣΑ ΕΠ0088 / ΕΡΓΟ : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΤΑ Υ ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΟ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ Υ ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... Ν. Καλλικράτεια, 19/10/2011 Θεώρηση Ο ιευθυντής ΤΥ ΕΥΑΚ Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος Χηµικός Μηχανικός ΠΕ Ver

2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 926ΠΡΟ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΤΑ Υ ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΟ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ Υ ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το παρών τεύχος συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλλικράτειας για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΤΑ Υ ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΟ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ Υ ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ» σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα των παραγράφων 16 του άρθρου 207 του κεφαλαίου Γ «ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ» του Π.. 696/74 (ΦΕΚ-301 Α') : Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών µελετών. ηλαδή περιλαµβάνει: 16. Τεύχος αναλυτικών και συνοπτικών προϋπολογισµών. Για τους αναλυτικούς προϋπολογισµούς πρέπει να συντάσσονται αντίστοιχοι πίνακες των κονδυλίων του έργου, σε µια στήλη των οποίων αναγράφονται οι ακριβείς ποσότητες που προέκυψαν από την προµέτρηση, σε άλλη δε στήλη οι στρογγυλευµένες ποσότητες, που πρέπει να ληφθούν υπ'όψη στους εν λόγω προϋπολογισµούς. Η στογγύλευση πρέπει να γίνεται στον πλησιέστερο στρογγυλό αριθµό, υπό τον όρο ότι η διαφορά λόγω στρογγυλεύσεως κάθε ποσότητας θα είναι µικρότερη του 1% της ποσότητας αυτής. Το περιεχόµενο του τεύχους του προϋπολογισµού δαπάνης διαρθρούται ως ακολουθως: α) Αναλυτικοί προϋπολογισµοί έργων πολιτικού µηχανικού, κατά την ίδια σειρά και τάξη όπως ζητούνται οι αναλυτικές προµετρήσεις. β) Αναλυτικοί προϋπολογισµοί ηλεκτροµηχανολογικών έργων, ως ανωτέρω. γ) Αναλυτικοί προϋπολογισµοί έργων καθαρισµού, βελτιώσεως, εξυγιάνσεως ως ανωτέρω. δ) Αναλυτικοί προϋπολογισµοί δαπανών προµήθειας σωλήνων, ειδικών τεµαχίων, εξαρτηµάτων και λοιπών εφοδίων υδρεύσεως κατά τµήµατα του έργου ή εγκαταστάσεως. ε) Συνοπτικός προϋπολογισµός δαπανών, περιλαµβάνων τις δαπάνεςς κατά την ίδια σειρά και τάξη, επί των ιδίων αντικειµένων, όπως αναγράφονται στην συνοπτική προµέτρηση. ς) Ανακεφαλαιωτικός προϋπολογισµός των ως άνω αναλυτικών προϋπολογισµών. ζ) Πίνακας παραγγελίας σωλήνων, ειδικών τεµαχίων, εξαρτηµάτων και λοιπών εφοδίων υδρεύσεως κατά τµήµατα του έργου και συνολικά.

4

5 ΟΜΑ Α 1.1: ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και εγκατάσταση 1. στη θέση λειτουργίας. Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm Τεµ. 7,00 950, ,00 Υ Ρ Α1 Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και εγκατάσταση 2. στη θέση λειτουργίας. Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm Τεµ. 7,00 580, ,00 Υ Ρ Α1 3. ιάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17+½ σε πετρώµατα µαλακά ΜΜ 2240,00 78, ,00 Υ Ρ Α1 4. ιεύρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 17+½ σε Φ22" σε µαλακά πετρώµατα ΜΜ 560,00 23, ,00 Υ Ρ Α1 5. Περιφραγµατικός χαλύβδινος σωλήνας Φ18 πάχους d = 6mm ΜΜ 560,00 60, ,00 Υ Ρ Α1 6. Γαλβανισµένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10+3/4, πάχους d = 6 mm ΜΜ 1344,00 50, ,60 Υ Ρ Α1-ΣΧ 7. Γαλβανισµένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ10+3/4, πάχους d= 6 mm ΜΜ 896,00 54, ,60 Υ Ρ Α1-ΣΧ 8. Πιεζοµετρικός σωλήνας, Φ 1+1/2 υδρογεωτρήσεως ΜΜ 1090,00 4, ,00 Υ Ρ Α1 9. Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως Μ3 216,46 54, ,72 Υ Ρ Α1 10. Τσιµεντένεµα υδρογεωτρήσεως Μ3 45,41 80, ,80 Υ Ρ ΣΧ1 11. Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήµατος τύπου "ποµόνας" Φ 20" και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Εκφόρτωση και εγκατάσταση ποµόνας Φ Τεµ. 7,00 94,50 661,50 Υ Ρ Α1 12. Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού µε εµφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JΕΤ). Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση συσκευής εµφυσήσεως αέρα Τεµ. 7,00 94,50 661,50 Υ Ρ Α1 13. Αντληση νερού από γεώτρηση µε συσκευή εµφυσήσεως αέρα Ωρες 136,50 14, ,55 Υ Ρ Α1 14. Αντληση νερού από υδρογεώτρηση µε αντλητικό συγκρότηµα τύπου "ποµόνας Ωρες 500,50 29, ,70 Υ Ρ Α1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ ,97

6 ΟΜΑ Α 2.1: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 15. Σύστηµα ασύρµατης µετάδοσης εντολής εκκίνησης - παύσης αντλίας Τεµ. 7, , ,64 ΗΛΜ 50.ΑΣΥΡΜΑΤΟ2 16. ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΗΣ Τεµ. 7,00 585, ,06 ΗΜΧ ΤΡΙΓΩΝΟ-ΓΕΙΩΣΗΣ Πεδίο πίνακα χαµηλής τάσεως, κλειστού τύπου, ονοµαστικής ισχύος 40Hp Τεµ. 6, , ,26 ΗΛΜ 88.ΣΧ.84Χ100Χ Πεδίο πίνακα χαµηλής τάσεως, κλειστού τύπου, ονοµαστικής ισχύος 70Hp Τεµ. 1, , ,31 ΗΛΜ 88.ΣΧ.84Χ100Χ36-70 Αντλητικό συγκρότηµα υποβρύχιου τύπου, διαµέτρου 6 ιντσών, 19. παροχής 40M3/h και µανοµετρικού ύψους 131 m Σ.Υ µετά του κινητήρος ονοµαστικής ισχύος 40.0 ίππων Τεµ. 3, , ,21 ΗΛΜ 80.Χ Αντλητικό συγκρότηµα υποβρύχιου τύπου, διαµέτρου 6 ιντσών, 20. παροχής 40M3/h και µανοµετρικού ύψους 143 m Σ.Υ µετά του κινητήρος ονοµαστικής ισχύος 40.0 ίππων Τεµ. 3, , ,26 ΗΛΜ 80.Χ Αντλητικό συγκρότηµα υποβρύχιου τύπου, διαµέτρου 8 ιντσών, 21. παροχής 40M3/h και µανοµετρικού ύψους 292 m Σ.Υ µετά του ,67 κινητήρος ονοµαστικής ισχύος 70.0 ίππων Τεµ. 1, ,67 ΗΛΜ 80.Χ Μανδύας ψύξης αντλητικού συγκροτήµατος ονοµαστικής διαµέτρου DN150 και µήκους 3 µέτρων Τεµ. 6,00 558, ,90 ΗΛΜ 82-ΜΑΝ ΥΑΣ150ΜΜ 23. Μανδύας ψύξης αντλητικού συγκροτήµατος ονοµαστικής διαµέτρου DN200 και µήκους 3 µέτρων Τεµ. 1,00 730,34 730,34 ΗΛΜ 82-ΜΑΝ ΥΑΣ200ΜΜ 24. Χαλυβδοσωλήν άνευ ραφής,τύπου MANNESMAN διαµέτρου 4ins MM 1090,00 46, ,50 ΗΛΜ Ν06Χ 25. Σύστηµα ηλεκτροµαγνητικού υδρόµετρου 4 ιντσών Τεµ. 7, , ,12 ΗΛΜ 87.ΕΜ.DN Σύστηµα τηλεειδοποίησης GSM µε φωτοβολταϊκή πηγή Τεµ. 7, , ,60 ΗΛΜ 88.ΣΧ.GSM1 27. Καλώδια XLPE/LS2H/SWA/LSZH µε ουδέτερο διατοµής 3x16/16 mm ΜΜ 1920,00 7, ,60 ΦΡΑ ΣΧ1-Α1 28. Καλώδια XLPE/LS2H/SWA/LSZH µε ουδέτερο µειωµένης διατοµής 3x35/16 mm ΜΜ 400,00 14, ,00 ΦΡΑ Α1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ ,47

7 ΟΜΑ Α 3.1: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (ΚΟΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ) 29. Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης Τεµ. 35,00 136, ,00 Υ Ρ 1.01-Α1 Χρήση αµφίπλευρων εργοταξιακων στηθαίων οδού, τύπου New 30. Jersey, από σκληρό πλαστικό ΜΜ 350,00 37, ,00 Υ Ρ 1.02-Α1 31. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου Τεµ. 35,00 42, ,00 Υ Ρ 1.03-Α Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m (αφορά το τµήµα της διατοµής που θα επανεπιχωθεί µε τα προϊόντα εκσκαφής) Μ3 1461,71 6, ,63 Υ Ρ Α1-ΣΧ Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m (αφορά το τµήµα της διατοµής που θα απορριφθεί) Μ3 2538,76 4, ,92 Υ Ρ Μ-Α1-ΣΧ Προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε 34. απόσταση, προσέγγιση, έκκριψη, διάστρωση, συµπύκνωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο λατοµείου Μ3 4060,31 18, ,29 Υ Ρ 5.07.Μ-Α1-ΣΧ1 35. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων Μ2 3077,28 17, ,31 Υ Ρ 4.09-Α1 36. Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδεςηµιβραχώδες Μ3 382,70 4, ,78 Υ Ρ 3.17.Μ-Α1 37. Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης Μ3 5287,73 2, ,23 Υ Ρ 5.04.Μ-Α1 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος υδρευτικού δικτύου 38. σωληνώσεων εκτός κατοικηµένων περιοχών. Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη (αφορά το τµήµα της διατοµής που θα επανεπιχωθεί µε τα προϊόντα εκσκαφής) Μ3 3826,02 1, ,14 Υ Ρ Α1-ΣΧ Εκσκαφές ορυγµάτων υδρευτικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη 39. ηµιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (αφορά το τµήµα της διατοµής προς απόρριψη) Μ3 2989,98 2, ,54 Υ Ρ Μ-Α1-ΣΧ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ ,84

8 ΟΜΑ Α 3.2: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΚΤΥΑ (ΚΟΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ) 40. Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Ονοµαστικής πίεσης 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου D125 mm ΜΜ 11270,00 8, ,60 Υ Ρ ΣΧ2 41. Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Ονοµαστικής πίεσης 16 at Ονοµαστικής διαµέτρου D125 mm ΜΜ 2271,00 10, ,61 Υ Ρ Α1-ΣX 42. Ειδικά τεµάχια (καµπύλες, ταύ, συστολές, πώµατα κ.λπ.) από ελατό χυτοσίδηρο, ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) Χγρ ,80 3, ,56 Υ Ρ Α1 ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε την προµήθεια, µεταφορά 43. επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm Τεµ. 76,00 176, ,40 Υ Ρ Α1.ΣX1 ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε την προµήθεια, µεταφορά 44. επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm Τεµ. 13,00 210, ,00 Υ Ρ Α1 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 45. παλινδροµικού τύπου Ονοµαστικής πίεσης 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm Τεµ. 30,00 350, ,00 Υ Ρ Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εµφράξεως DN 100 mm, ΡΝ 25 at Τεµ. 7,00 535, ,50 Υ Ρ Α1 ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε την προµήθεια, µεταφορά 47. επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm Τεµ. 6,00 370, ,00 Υ Ρ Α1 ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε την προµήθεια, µεταφορά 48. επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 300 mm Τεµ. 4, , ,00 Υ Ρ Α1 49. ιατάξεις µέτρησης στάθµης δεξαµενής µε φωτοβολτάι'κό στοιχείο Τεµ. 4, , ,00 Υ Ρ Α1 50. Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Χγρ. 520,00 2, ,00 Υ Ρ Α1 51. Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εµφράξεως DN 125 mm, ΡΝ 25 at Τεµ. 2,00 669, ,76 Υ Ρ Α1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ ,43

9 ΟΜΑ Α 4.1: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ) 52. Φρεατοπάσσαλος Φ0,60 µ ΜΜ 1523,20 96, ,76 Ο Ν Β-26.1-Α1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ ,76

10 ΟΜΑ Α 4.2: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ 53. Αγκύριο αλλαγής κατεύθυνσης υπόγειου αγωγού επιφάνειας Μ3 9,14 146, ,56 Υ Ρ ΑΓΚΥΡΙΟ-ΣΑΓΜΑ-Α1 54. Τοιχείο παροχής ΕΗ Τεµ. 7, , ,56 Υ Ρ ΟΙΚ-ΤΟΙΧΕΙΟ- ΕΗ-A1 55. Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγού, απλό Τεµ. 30, , ,90 Υ Ρ Α1-ΣΧ1 56. Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, απλά Τεµ. 33, , ,00 Υ Ρ Α1 57. Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων B500C κατά ΕΛΟΤ Χγρ ,65 0, ,17 Υ Ρ 9.26-Α1 58. Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών Μ2 1495,38 6, ,89 Υ Ρ 9.01-Α1 59. Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καµπύλων επιφανειών Μ2 1233,68 17, ,87 Υ Ρ 9.02-Α1 60. Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20 / Μ3 698,76 88, ,88 Υ Ρ Α1 61. Ταινίες στεγανοποίησης αρµών τύπου Waterstop Για ταινίες πλάτους 160 mm ΜΜ 326,26 12, ,88 Υ Ρ Α1 Στεγάνωση αρµών κατασκευών από σκυροδέµα µε κορδόνι από 62. αφρώδες εξηλασµένο πολυαιθυλένιο και σφράγισή τους µε µαστίχη πολυουρεθανικής βάσης ΜΜ 260,42 20, ,40 Υ Ρ Α1 63. Στεγανωτική επάλειψη σκυροδέµατος Μ2 1618,16 15, ,93 Υ Ρ Α1 64. Υδροβολή επιφανειών σκυροδέµατος µε πίεση bar Μ2 1618,16 2, ,58 Υ Ρ Α1 65. Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα Μ2 748,40 11, ,40 ΟΙΚ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ ,02

11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α 1.1: ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ,97 ΟΜΑ Α 2.1: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ,47 ΟΜΑ Α 3.1: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (ΚΟΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ) ,84 ΟΜΑ Α 3.2: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΙΚΤΥΑ (ΚΟΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ) ,43 ΟΜΑ Α 4.1: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ) ,76 ΟΜΑ Α 4.2: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ,02 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ ΩΝ: ,49 Γ.Ε & Ο.Ε. ΟΜΑ ΩΝ 18,00% ,97 Συνολική απάνη Έργου κατά τη µελέτη: ,46 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00% ,22 Σύνολο Σ1: ,68 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, 2%: ,29 Σύνολο Σ3: ,97 Φ.Π.Α.: 23,00% ,73 Σύνολο Σ4: ,70 Σύνταξη, 19/10/2011 Έλεγχος, 19/10/2011 ΛΟΥΛΟΥ Η ΑΝΝΑ ΓΕΩΠ. ΤΕ ΚΟΡ ΟΜΠΕΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΤΕ Θεώρηση, 19/10/2011 Ο ιευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΥΑΚ Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος Χηµικός Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ05.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. Μ. 926ΤΙΜ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(κατά το σύστηµα προσφορά επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ Ε))

(κατά το σύστηµα προσφορά επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ Ε)) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ04. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. Μ. 926ΕΠΡΟ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 926ΤΕΠ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 Τ01.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3581 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3581 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3581 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του ήµου Καλλικράτειας.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(980+110=1090) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.090,00

(980+110=1090) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.090,00 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Μεταφορά & ιάθεση λυµάτων οικισµών Μεσοχωριού, Πύργου, Χάρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : Μελέτη ύδρευσης. Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. Τιµολόγιο Μελέτης

Έργο : Μελέτη ύδρευσης. Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. Τιµολόγιο Μελέτης Έργο : Μελέτη ύδρευσης Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΡΓΟ::Μελέτη ύδρευσης Σελ: 2/16 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1.Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc N5600/5156 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ. Φεβρουάριος 2013. K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ. Φεβρουάριος 2013. K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ EΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Η χρήση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π.) γίνεται υποχρεωτική σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα μετά την έγκριση 440 Ε.ΤΕ.Π. και δημοσίευση πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Μ.:926ΤΣΥ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Μ.:926ΤΣΥ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07γ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

.01 \2.01 ) : 1,17 ) :

.01 \2.01 ) : 1,17 ) : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ήµος : ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εργο : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙ ΑΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ : Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 311.083,42 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012. K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012. K:\N2500\cons\tefxi\MAPS. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc Ν2500/5136/Β06 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Aγαθονησίου (Ν25.00)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα