Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99"

Transcript

1 Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99 Αυτοκινητιστικό ατύχηµα κατά τη µετάβαση στην οικογενειακή εστία. Εργατικό εξ αφορµής της εργασίας. Πλήρης πρόσκαιρη ανικανότητα. Υπολογισµός αποζηµίωσης. Εργατικό ατύχηµα εξ αφορµής της εργασίας. Εκείνο που δεν είναι άµεση συνέπεια της εργασίας, όπως το εκτός τόπου και χρόνου εκτέλεσής της, συνδέεται όµως µε αυτή µε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος από το ότι λόγω της εργασίας δηµιουργήθηκαν οι ιδιαίτερες εκείνες, αναγκαίες για την επέλευσή του πραγµατικές συνθήκες που δε θα δηµιουργούνταν χωρίς αυτή. Έξοδος ναυτικού από το πλοίο κατόπιν άδειας του πλοιάρχου για να διανυκτερεύσει µε την οικογένειά του. Αυτοκινητιστικό ατύχηµα του κατά τη µετάβαση στην οικογενειακή εστία. Η στέρηση της οικογένειας του ναυτικού συνεπεία της απασχόλησής του στο πλοίο και η εξαιτίας της προκληθείσα έντονη ανάγκη να µεταβεί προς συνάντησή της συνδέει τη ναυτική εργασία µε τον τραυµατισµό του κατά τη µετάβαση στην οικογενειακή εστία µε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος. Εργατικό ατύχηµα εξ αφορµής της εργασίας. Πλήρης πρόσκαιρη ανικανότητα. Η αποζηµίωση είναι ηµερήσια και ίση µε τις µισές αποδοχές κατά το χρόνο του ατυχήµατος. Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των τακτικών αποδοχών δηλ. ο βασικός µισθός, το επίδοµα Κυριακών, το αντίτιµο τροφής, το επίδοµα άδειας, το δώρο πλοιοκτήτη και η πρόσθετη αµοιβή για τακτική υπερωριακή εργασία. εν υπολογίζονται ετήσιες αποδοχές όπως στις περιπτώσεις θανάτου και µερικής διαρκούς ανικανότητας. Πρόεδρος: ΕΥ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Εισηγήτρια: ΣΤ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ικηγόρος: Β. Βερνίκος Κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 551/1915 που κωδικοποιήθηκε µε το Β. της 24-7/ «περί κωδικοποιήσεως των Νόµων περί ευθύνης προς αποζηµίωση των εξ ατυχήµατος εν τη υπηρεσία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων», που εξακολουθεί να ισχύει και µετά την εισαγωγή του Α.Κ. κατά το άρθρο 38 του ΕισΝΑΚ και εφαρµόζεται κατά το άρθρο 66 του Ν. 3816/1958 και σε ατυχήµατα ναυτικών, ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν, το οποίο επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής σε εργάτη ή υπάλληλο των εργασιών ή επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 αυτού και για το οποίο παρέχεται δικαίωµα αποζηµιώσεως κατά τις διατάξεις του Νόµου αυτού και την έκταση που προσδιορίζεται σ` αυτές, θεωρείται κάθε βλάβη, η οποία είναι αποτέλεσµα βίαιης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, το οποίο δεν ανάγεται αποκλειστικά σε οργανική ή παθολογική προδιάθεση του παθόντος και το οποίο δεν θα ελάµβανε ύπαρξη χωρίς την εργασία και την εκτέλεση αυτής, υπό δεδοµένες περιστάσεις (ΟλΑΠ 1287/1986 ΝοΒ 35, 1605, ΑΠ 164/1986 ΝοΒ 35,515). Με την έννοια αυτή, ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν που παρέχει δικαίωµα αποζηµιώσεως στον παθόντα είναι και εκείνο, το οποίο επέρχεται µεν εκτός του τόπου και του χρόνου της εργασίας πριν ή ύστερα απ` αυτήν, ειδικότερα δε και κατά τη µετάβαση ή την επιστροφή απ` αυτήν, συνδέεται όµως µε την εργασία µε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος από το γεγονός ότι, λόγω της εργασίας δηµιουργήθηκαν οι ιδιαίτερες πραγµατικές συνθήκες που ήταν αναγκαίες για την επέλευσή του και δεν θα υπήρχαν χωρίς αυτήν. Τέτοιο ατύχηµα αποτελεί και ο τραυµατισµός ναυτικού που υπήρξε αποτέλεσµα έκτακτης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου ασχέτου προς τη σύσταση του οργανισµού του παθόντος και προς τη βαθµιαία και προοδευτική εξασθένηση και φθορά του από την παρεχοµένη εργασία και επήλθε υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες και περιστάσεις (βλ. σχετ. Α.Π. 272/1979 ΝοΒ 27,1283, Α.Π. 1078/1985 ΕΝ 15,83, Α.Π 1404/1986 ΕΝ 16, 523, Εφ.Πειρ. 719/1986 ΕΝ 14, 316, Εφ. Πειρ. 89/1993 ΕΝ 22, 158). Εξ άλλου, από τις διατάξεις του άρθρου 67 ΚΙΝ ορίζεται ότι «Ο ναυτικός ασθενή σας δικαιούται εις µισθόν και νοσηλεύεται δαπάναις του πλοίου, εάν δε η σύµβασις ναυτολογήσεως λυθεί λόγω της ασθενείας και νοσηλεύεται ούτος εκτός του πλοίου

2 δικαιούται εις τα νοσήλεια και εις µισθόν εφ `όσον διαρκεί η ασθένεια, ουχί όµως πέραν των τεσσάρων µηνών». Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και επί ατυχηµάτων εκ βίαιου συµβάντος, εάν δε ο ναυτικός υπέστη συνεπεία αυτών ανικανότητα προς εργασίαν εφαρµόζονται και οι ειδικές διατάξεις περί αποζηµιώσεως των «εξ ατυχηµάτων παθόντων εν τη εργασία» (βλ. σχετ. Εφ.Πειρ. 89/1993 ο.α., Εφ. Πειρ. 423/1997 Νοµολ. Ναυτ. Τµήµ. Εφ. Πειρ σελ. 476 εποµ.). Στην προκειµένη περίπτωση, από την επανεκτίµηση των αποδεικτικών µέσων που προσκοµίσθηκαν ενώπιον του πρωτοβαθµίου /ρίου και ειδικότερα από την ένορκη κατάθεση του µάρτυρα της εναγοµένης Α.., η οποία περιέχεται στα ταυτάριθµα µε την εκκαλουµένη απόφαση πρακτικά δηµοσίας συνεδριάσεως του ίδιου, ως άνω, /ρίου, και απ` όλα τα έγγραφα τα οποία οι διάδικοι επικαλούνται και επαναπροσκοµίζουν αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του /ρίου αυτού, τα ακόλουθα πραγµατικά γεγονότα: Κατόπιν προσυµφώνου ναυτικής εργασίας αορίστου χρόνου που καταρτίσθηκε στον Πειραιά στις 21/5/1995 µεταξύ του ενάγοντος, απογεγραµµένου Ελληνα ναυτικού και της εναγοµένης εταιρείας, νοµίµως εκπροσωπούµενης, πλοιοκτητρίας του, υπό Ελληνική σηµαία /Ξ πλοίου «Α» νηολογίου Πειραιώς, αριθµ...., Σ..., χωρητικότητας T.D.W., ο ενάγων προσλήφθηκε για να ναυτολογηθεί στο πλοίο αυτό, ως Α` Μηχανικός, αντί των καθοριζοµένων από τη σχετική ΣΣΝΕ µηνιαίων αποδοχών, πλέον δώρου πλοιοκτήτου, εκ δραχµών και συνολικών «καθαρών» µηνιαίων αποδοχών, κατά το έτος 1995, δρχ Σε εκτέλεση των ανωτέρω συµφωνηθέντων, ο ενάγων επιβιβάσθηκε και ναυτολογήθηκε επί του πλοίου αυτού, ως Α` Μηχανικός, στο οποίο προσέφερε τις υπηρεσίες του συνεχώς από τότε µέχρι και τις 30/11/1997, οπότε τραυµατίσθηκε κατά την έξοδο του από το πλοίο, κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες και περιστάσεις και την εποµένη ηµέρα 1/12/1997 αποναυτολογήθηκε, «λόγω τραυµατισµού», όπως το τελευταίο προσεπιβεβαιώνεται από το Ναυτικό Φυλλάδιο αυτού (βλ. σελ. 96 αυτού). Ειδικότερα, την ως άνω ηµεροµηνία (30/11/97) το πλοίο κατέπλευσε στον Ασπρόπυργο για διεκπεραίωση εργασιών πετρελεύσεως από την εταιρεία "Π", όταν δεν τελείωσαν οι σχετικές εργασίες ο Πλοίαρχος έδωσε άδεια στα µέλη του πληρώµατος που διέµεναν σε κοντινή απόσταση, µεταξύ των οποίων και στον ενάγοντα, να διανυκτερεύσουν µε τις οικογένειές τους. Πράγµατι, µετά την παρασχεθείσα άδεια, ο ενάγων, µε άλλα µέλη αναχώρησαν από το πλοίο στις µ.µ. περίπου, και κατευθύνθηκαν προς τη Ν. Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου. Κατά τον χρόνον εκείνον υπήρχε πυκνή κίνηση οχηµάτων, κυρίως στο ρεύµα της Ν.Ε.Ο προς Αθήνα, ενώ οι φωτεινοί σηµατοδότες που βρίσκονται στη διασταύρωση της Ν.Ε.Ο µε την οδό ιυλιστηρίων Ασπροπύργου είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας από παρέµβαση παρευρισκοµένων τροχονόµων της Τροχαίας Αιγάλεω, οι οποίοι ρύθµιζαν οι ίδιοι την κυκλοφορία. Συγχρόνως, στα πλαίσια διευκολύνσεως της εισόδου των οχηµάτων στην Αθήνα, µία λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύµατος προς Κόρινθο της Ν.Ε.Ο Αθηνών - Κορίνθου, είχε αντιδροµηθεί από την Τροχαία και είχε παραχωρηθεί για την κυκλοφορία των κινουµένων προς Αθήνα οχηµάτων.- Περί ώρα 19.10` ο ενάγων, µαζί µε άλλους δύο συναδέλφους του και αφού προηγουµένως ο παρευρισκόµενος τροχονόµος διέκοψε το ρεύµα κυκλοφορίας προς Αθήνα της Ν.Ε.Ο, διέσχισαν αυτό και έφθασαν στη διαχωριστική νησίδα. Ακολούθως, ο ενάγων, προπορευόµενος των άλλων, επεχείρησε να διασχίσει το εναποµένον τµήµα της Ν.Ε.Ο. Κατάτη στιγµή όµως που διήρχετο από την, ως άνω λωρίδα αντιδροµήσεως, παρασύρθηκε από του π` αριθµ. κυκλοφ.... ΙΧΕ αυτοκίνητο που, κατάτον ίδιο χρόνον εκινείτο, επί της λωρίδας αυτής, µε κατεύθυνση προς Αθήνα και οδηγείτο αµελώς από τον Α.Α. ο οποίος δεν αντιλήφθηκε το σήµα στάσεως του τροχονόµου, µε αποτέλεσµα, ο ενάγων να τραυµατισθεί σοβαρά. Ειδικότερα, αµέσως µετά τον τραυµατισµό του, ο ενάγων µεταφέρθηκε µε ασθενοφόρο στο Π.Γ.Ν Νικαίας «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κατάγµα τα αµφοτέρων των κνηµών και τραύµατα προσώπου. Η κατάστασή του αντιµετωπίσθηκε χειρουργικά. Ειδικότερον, υποβλήθηκε σε χειρουργική οστεοσύνθεση αριστερής κνήµης, ενώ τοποθετήθηκε πλάκα και βίδες (ήλωση) KUΝTSCHER δεξιάς κνήµης, παρέµεινε δε νοσηλευόµενος στο, ως άνω, Νοσοκοµείο µέχρι τις 11/12/1997.

3 Συνεπεία του, ως άνω, τραυµατισµού του, της επώδυνης καταστάσεως που επακολούθησε, της ιατρικής παρακολουθήσεως στην οποία υποβλήθηκε, αλλά και της επανεισόδου του, στο ως άνω Νοσοκοµείο, όπως κατωτέρω εκτίθεται, ο ενάγων κατέστη πλήρως προσκαίρως ανίκανος προς άσκηση του ναυτικού επαγγέλµατος και κάθε άλλου κοινωνικά καί οικονοµικά ισοδύναµου. Ο τραυµατισµός αυτός του ενάγοντος και η µετεξέλιξή του σε πρόσκαιρη νοσηρή κατάσταση, αποτελεί εργατικό ατύχηµα, κατά την αναφερθείσα στην αρχή της παρούσας έννοια του άρθρου 1 ΚΝ551/1915, καθόσον αποτελεί αναµφισβήτητα βίαιο συµβάν, που επήλθε εξ αφορµής της εργασίας. Και τούτο διότι, αν και δεν είναι άµεση συνέπεια της εργασίας, ως επελθόνεκτός του τόπου και χρόνου παροχής αυτής, συνδέεται όµως µ` αυτήν µε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος, λόγω του ότι από την εργασία δηµιουργήθηκαν οι ιδιαίτερες εκείνες καιαναγκαίες για την επέλευσή του πραγµατικές συνθήκες, οι οποίες δεν θα υπήρχαν χωρίς την εργασία (βλ. σχετ. Εφ.Πειρ. 719/1986 ΕΝ 14, 316). Ειδικότερα, η στέρηση της οικογενείας του, συνεπεία της, ως άνω, απασχολήσεως του και η, συνεπεία της στερήσεως αυτής προκληθείσα έντονη ανάγκη να µεταβεί προς συνάντησή της (οικογενείας του), όταν το πλοίο κατέπλευσε στον Ασπρόπυργο (για το οποίο άλλωστε δόθηκε στον ενάγοντα και σχετική άδεια από τον Πλοίαρχο), συνδέει τη ναυτική εργασία µε το βίαιο συµβάν που επήλθε κατά τη µετάβαση του ενάγοντος στην οικογενειακή εστία, σε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος, αφού, λόγω της, ως άνω απασχολήσεώς του, δηµιουργήθηκαν οι προαναφερθείσες συνθήκες και περιστάσεις για την επέλευση του ατυχήµατος και οι οποίες δεν θα εδηµιουργούντο χωρίς εκείνην. Τα ανωτέρω άλλωστε, ως προς τις συνθήκες επελεύσεως του ενδίκου ατυχήµατος και του ότι, ο συνεπεία αυτού, τραυµατισµός του ενάγοντος, συνιστά εργατικό ατύχηµα, κατά την έννοια του ΚΝ 551/1915, έγιναν δεκτά και µε την εκκαλουµένη απόφαση, ως προς τις οποίες παραδοχές της, δεν πλήττεται ειδικώς µε λόγο εφέσεως. Αµφισβήτηση όµως εγείρεται, ως προς το χρόνο διαρκείας της πρόσκαιρου ανικανότητος του ενάγοντος, του τελευταίου, υποστηρίζοντος τόσον πρωτοδίκως, µε την κυρία βάση της αγωγής του, όσο και µε το σχετικό λόγο της ενδίκου εφέσεώς του, ότι αυτή υπερέβη τη διετία, το οποίο αρνείται αιτιολογηµένα η εναγοµένη - εκκαλούσα. Από την επανεκτίµηση των προαναφερθέντων αποδεικτικών µέσων, προέκυψαν ως προς αυτό, τα ακόλουθα: Στο από 19/2/98 Πιστοποιητικό Νοσηλείας του ίδιου, ως άνω Νοσοκοµείου, αφού εκτίθεται η προαναφερθείσα κατάσταση του ενάγοντος, διευκρινίζεται ότι, κατά την έξοδό του (11/12/1997) συνεστήθη αποχή από την εργασία του για εξ (6) µήνες, εκτός τυχόν επιπλοκής και εδόθησαν οδηγίες. Ακολούθως, την 30/5/1998, κατά την οποία επανεξετάσθηκε στο ίδιο, ως άνω, Νοσοκοµείο, διαπιστώθηκε η «µη πόρωση των χειρουργηθέντων καταγµάτων των κνηµών άµφω και φλεγµονή των µαλακών µορίων, χορηγήθηκε δε, συνεπεία αυτών, αναρρωτική άδεια τεσσάρων (4) µηνών, αρχοµένη από 1/6/1998. Μετά την πάροδο του τετραµήνου και συγκεκριµένα την 31/12/1998, µετά γενοµένη νέα εξέταση του ενάγοντος από τον ίδιο, ως άνω ιατρό, διαπιστώθηκε ότι ο ενάγων «πάσχει από καθυστερηµένη πόρωση λόγω µετεγχειρητικής φλεγµονής αµφοτέρων των κνηµών, και συνεστήθη δίµηνη αναρρωτική άδεια, αρχοµένη από 1/1/1999. Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήµατος και συγκεκριµένα την 30/1/1999 ο ενάγων εισήλθε στο ίδιο Νοσοκοµείο, όπου εγένετο αφαίρεση υλικών και χειρουργικός καθαρισµός, εξήλθε δε απ` αυτό την 4/2/1999. Στο σχετικό ταυτόχρονο (4/2/1999) εξιτήριο, παραπλεύρως της ενδείξεως «Έκβαση», σηµειώνεται «Βελτίωση», και χορηγείται στον ενάγοντα τρίµηνη αναρρωτική άδεια. Μετά το τέλος αυτής, ο ενάγων επανεξετάσθηκε από τον ίδιο θεράποντα ιατρό, ο οποίος στις 5/5/99 γνωµάτευσε ότι λόγω καθυστερηµένης πορώσεως του κατάγµατος κνήµης, ο ενάγων πρέπει ν` απέχει από την εργασία του για δύο (2) µήνες, αρχής γενοµένης από 5/5/99, δηλαδή µέχρι και 5/7/99. Ακολούθως, ο ίδιος θεράπων ιατρός επανέλαβε τα ίδια και µετά τη λήξη του διµήνου αυτού, κατά την 5/7/99, αλλά και µετά τη λήξη και του νέου διµήνου κατά την 5/9/99, κατά το οποίο διαφοροποίησε σε τρίµηνο το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο ο ενάγων δεν έπρεπε να εργάζεται, οµοίως δε και κατά τη λήξη του τριµήνου αυτού, κατά την 8/12/99, κατά το οποίο γνωµάτευσε ότι ο ενάγων "δεν πρέπει να εργάζεται για δύο (2) ακόµη µήνες, κατά δε την 8/2/2000 βεβαίωσε ότι, τα κατάγµατά του έχουν πορωθεί και ότι ο ενάγων είναι ικανός προς εργασία. Καθόσον όµως αφορά, το µετά την 5/7/1999 χρονικό διάστηµα, όλως διαφορετική µε τις ως άνω Γνωµατεύσεις, εµφανίζεται η συµπεριφορά του ίδιου του

4 ενάγοντος. Ειδικότερα, εκείνος, κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, προβαίνει σ` όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως κατωτέρω εκτίθενται, προκειµένου να αποκτήσει τα απαιτούµενα κατά Νόµο αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας για τη συµµετοχή του στις εξετάσεις προς λήψη ιπλώµατος Μηχανικού Α` Τάξης, στις οποίες πράγµατι λαµβάνει µέρος και τη 12/1/2000, µετά επιτυχή περαίωση των εξετάσεων, αποκτά το ίπλωµα Μηχανικού Α` Τάξης. Στο σηµείο αυτό όµως, και προκειµένου να γίνει αντιληπτή, η διαδικασία αυτή, ιδίως κατά το µέρος της, που ενδιαφέρει τη φυσική κατάσταση και ικανότητα του ενάγοντος, κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα (χωρίς το οποίο δεν συµπληρώνεται στο πρόσωπο αυτού διετία πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας) θα πρέπει να λεχθούν τα ακόλουθα: Σύµφωνα µε το Νόµο, [Π. /µα 591/1975 «Περί υγειονοµικής εξετάσεως υποψηφίων προς απογραφή ναυτικών, προς απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος και προς εισαγωγή εις ηµοσίας Σχολάς Ε.Ν., ο και αρθρ. 2 επ. και αρθρ. 9 Π. /τος 243/1998 (ΦΕΚ Α 181/ ] για ν` αποκτηθεί δικαίωµα συµµετοχής στις ως άνω εξετάσεις, απαιτείται, µεταξύ άλλων να συγκεντρώσει ο υποψήφιος "τα ειδικά προσόντα απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, ο µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται µεταξύ άλλων, επιτυχής φοίτηση στο Κέντρο Επιµορφώσεως Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν) διαρκείας τριών µηνών. Η φοίτηση αυτή είναι ουσιαστική και πραγµατική, υπολογίζεται δε για τη συµπλήρωση του απαιτουµένου χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας, προς απόκτηση του διπλώµατος αυτού. Επίσης, για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, οι υποψήφιοι απαιτείται να είναι «υγιειονοµικώς κατάλληλοι». Τούτο πιστοποιείται µε γνωµάτευση της Α.Ν.Υ.Ε, αφού προηγηθεί υγειονοµική εξέταση του υποψηφίου. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο ενάγων µε επιτυχία περαίωσε τις ως άνω εξετάσεις, κατά τα προεκτεθέντα το οποίο ευθέως υποδηλώνει προηγούµενη της ηµεροµηνίας λήψεως του ως άνω πτυχίου ( ) συγκέντρωση, στο πρόσωπο αυτού, όλων των ως άνω αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, µεταξύ των οποίων πρωτίστως επιτυχή επί συνεχές προηγούµενο τρίµηνο φοίτηση στο Κέντρο Επιµορφώσεως Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), καθώς επίσης και υγειονοµική καταλληλότητά του. Η τελευταία, όπως προκύπτει από την 4014 Γνωµάτευση της ΑΝΥΕ (Πολεµικού Ναυτικού), διαγνώσθηκε από την αρµοδία Επιτροπή, µετά αυτοπρόσωπη εξέταση του ενάγοντος, κατά την 29/10/1999. Ειδικότερα, κατ` αυτή διαγνώσθηκε ότι ο ενάγων, κατά τον χρόνον αυτόν, ήταν υγιής και κατάλληλος για Μηχανικός Α` Τάξης Εµπορικού Ναυτικού. Με βάση τα ανωτέρω και κυρίως ενόψει της προεκτεθείσας συµπεριφοράς του ίδιου του ενάγοντος, ο οποίος επέλεξε κατά το τελευταίο προ της συµπληρώσεως διετίας από του ενδίκου τραυµατισµού του, τρίµηνο περίπου, να συγκεντρώσει τα απαιτούµενα κατά Νόµο αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας για την απόκτηση πτυχίου Α` Μηχανικού, όπως ανωτέρω εκτέθηκαν και κυρίως να υποβάλλει δικαιολογητικά ως υγειονοµικά κατάλληλος υποψήφιος, να εξετασθεί από την ΑΝΥΕ και επεδίωξε κατ` εκείνο ακριβώς το διάστηµα να υποβληθεί σε τρίµηνη συνεχή πραγµατική φοίτηση στο ΚΕΣΕΝ µε συνακόλουθο πρόδηλη ταλαιπωρία του από µετακινήσεις, παρακολουθήσεις µαθηµάτων και εξετάσεις, ενέργειες τις οποίες προφανώς θα είχε αποφύγει, αν πράγµατι κατ` εκείνο ακριβώς το χρονικό διάστηµα παρουσίαζε προβλήµατα υγείας, ικανά να τον καταστήσουν ανίκανο προς εργασία, κρίνεται ότι, συνεπεία του ενδίκου τραυµατισµού του, ο ενάγων κατέστη πρόσκαιρα ολικά ανίκανος προς άσκηση του ναυτικού επαγγέλµατος και κάθε άλλου κοινωνικά και οικονοµικά ισοδυνάµου, η ανικανότητά του όµως αυτή δεν υπερέβη τη διετία από του ενδίκου τραυµατισµού του. Σε ενίσχυση των ανωτέρω έρχεται και η κατάθεση του µάρτυρα της εναγοµένης Α.. ο οποίος µε σαφήνεια κατέθεσε σχετικώς ότι «για το δίπλωµα (Α` Μηχανικού) χρειάζεται να έχεις τα προσόντα και να είσαι υγιής. Επίσης... να πας στη σχολή για ένα τρίµηνο. Υποβάλλεις αίτηση στη σχολή και περνάς από υγειονοµική εξέταση. Πέρασε από την ΑΝΥΕ. Ήταν απολύτως υγιής. Η ΑΝΥΕ αποτελείται από υψηλόβαθµους αξιωµατικούς", χωρίς η κατάθεση αυτή ν` αντικρουσθεί µε πειστικότητα από τα προαναφερθέντα αποδεικτικά µέσα. Τα ανωτέρω άλλωστε δεν είναι δυνατόν να µεταβληθούν ούτε από το περιεχόµενο της διαταχθείσας µε την... παρεµπίπτουσα απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς ιατρικής πραγµατογνωµοσύνης, του νοµίµως ορισθέντος πραγµατογνώµονος ιατρού Α.Μ. Χειρουργού Ορθοπεδικού. Και τούτο διότι,

5 ούτεο πραγµατογνώµονας αυτός, ο οποίος σύµφωνα µε την ως άνω παρεµπίπτουσα απόφαση, έπρεπε να γνωµοδοτήσει αφού προηγουµένως λάµβανε υπόψη «όλα ανεξαιρέτως τα σχετικά της δικογραφίας επικαλούµενα από τα διάδικα µέρη» και ο οποίος καταλήγει ότι ο ενάγων λόγω του ενδίκου ατυχήµατος υπέστη πρόσκαιρη ολική ανικανότητα για χρονικό διάστηµα 26 µηνών από του ατυχήµατος (30/1/97 έως 8/2/2000), έκτοτε δε παρουσιάζει µόνιµη µερική ανικανότητα 35% άλλως 40%, δίδει οποιαδήποτε εξήγηση για τη δυνατότητα συµµετοχής του ενάγοντος στις ως άνω εξετάσεις και κυρίως για τη γνωµοδότηση της αρµοδίας επιτροπής (ΑΝΥΕ) περί του ότι την 29/10/99 κρίθηκε υγιής και κατάλληλος για Μηχανικός Α` Τάξης Ε.Ν., πέραν και ανεξαρτήτως του ότι ο ενάγων από 5/4/00 ναυτολογήθηκε κανονικά, ως Α` Μηχανικός στο, υπό σηµαία Παναµά /Ξ «Α.» (βλ. σχετ. την περί αυτού Βεβαίωση της «Α.S.M. SA». Κατ` ακολουθίαν όλων των προεκτεθέντων και ενόψει του ότι δεν αποδείχθηκε ότι η ως άνω ανικανότητα (πλήρης πρόσκαιρη) του ενάγοντος διήρκεσε πέραν της διετίας, αλλά αντιθέτως αποδείχθηκε ότι η ανικανότητα αυτή διήρκεσε επί χρονικό διάστηµα µικρότερο της διετίας και κατά το επικουρικό αίτηµα της αγωγής έως 5/7/99, πρέπει ν` απορριφθεί ως αβάσιµη κατ` ουσίαν η κυρία βάση της αγωγής και να γίνει δεκτό, το ως άνω επικουρικό αίτηµα αυτής ως και κατ` ουσία βάσιµο. Εποµένως το πρωτοβάθµιο /ριο, το οποίο µε την εκκαλουµένη απόφαση δέχθηκε τα ίδια, συµπληρουµένης της περιεχόµενης σ` αυτήν αιτιολογίας από τη διαλαµβανοµένη στην παρούσα, ορθώς τις αποδείξεις που προσκοµίσθηκαν εκτίµησε και το Νόµο εφάρµοσε, τα αντίθετα δε υποστηριζόµενα από τον ενάγοντα - εκκαλούντα µε το σχετικό λόγο εφέσεώς του, είναι αβάσιµα και απορριπτέα. Από τη διάταξη του άρθρου 4 του ΚΝ 551/1915 προκύπτει ότι, για τον υπολογισµό της αποζηµιώσεως λαµβάνεται υπόψη η "πραγµατική" αντιµισθία του παθόντος, χωρίς διάκριση βασικού µισθού ή αµοιβής από υπερωρίες ή άλλες έκτακτες εργασίες και εποµένως υπολογίζονται όλες οι αποδοχές του σε χρήµα ή είδος. Εξ άλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 ίδιου Νόµου, σε περίπτωση πλήρους πρόσκαιρης ανικανότητας, µέχρι δύο (2) χρόνια, η αποζηµίωση είναι ηµερήσια και ίση προς το µισό του ηµεροµισθίου που ελάµβανε ο παθών, κατά το χρόνο του ατυχήµατος και για κάθε ηµέρα του χρονικού διαστήµατος της πλήρους ανικανότητός του. Για τον καθορισµό της αποζηµιώσεως αυτής, υπολογίζεται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του ενάγοντος, δηλαδή, ο βασικός µισθός, το επίδοµα Κυριακών, το αντίτιµο τροφής, το επίδοµα αδείας, το δώρο πλοιοκτήτη και η πρόσθετη αµοιβή για τακτική υπερωριακή του εργασία, χωρίς να είναι αναγκαίο, στην περίπτωση αυτή, να γίνει υπολογισµός των ετησίων αποδοχών του παθόντος (όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις θανάτου, πλήρους διαρκούς και µερικής διαρκούς ανικανότητας) (βλ. σχετ. Εφ.Πειρ. 937/1984 ΕΝ 13,142 εποµ., Εφ. Πειρ. 333/1992 ΕΝ 21,58 εποµ. και ιδίως 64, Ντάσιος: Εργατικό ικονοµικό ίκαιο 1986 Τοµ. Α/1 σελ. 421, Καµβύση Ιδιωτ. Ναυτ. ίκαιο, Εκδοση 1982, σελ. 231). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η παραπάνω δηµοσιευµένη απόφαση δέχεται ότι ο τραυµατισµός του ναυτικού από τροχαίο ατύχηµα κατά τη µετάβασή του στην οικογενειακή εστία κατόπιν σχετικής αδείας του πλοιάρχου, αποτελεί ναυτεργατικό ατύχηµα. Ορθά γίνεται δεκτό ότι στην περίπτωση αυτή η ναυτική εργασία συνδέεται µε τον τραυµατισµό του ναυτικού µε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος εφόσον η στέρηση της οικογένειάς του εξαιτίας της απασχόλησής του στο πλοίο δηµιούργησε έντονα την ανάγκη να µεταβεί προς συνάντησή της. Είναι αναµφισβήτητα επιτακτική η ανάγκη του ναυτικού για επικοινωνία µε την οικογένειά του προκειµένου να διατηρείται η ψυχική του ισορροπία και να ανανεώνονται οι δυνάµεις του προς συνέχιση της εργασίας του µε υψηλή απόδοση. Για το λόγο αυτό ο καθ οδόν τραυµατισµός του ναυτικού από το πλοίο στην κατοικία του και αντιστρόφως συνιστά εργατικό ατύχηµα εξ αφορµής της εργασίας του (πβ. Μεταξύ άλλων ΕΠ 89/1993 ΕΝ , ΕΠ 1161/1984 ΕΝ , ΕΑ 5860/1984 ΕΝ ) Η ανάγκη αυτή του ναυτικού για επικοινωνία µε την οικογένειά του είναι αναµφισβήτητα επιτακτικότερη από την ανάγκη ψυχαγωγίας του. Ο τραυµατισµός κατά τη διάρκεια ψυχαγωγίας έχει κριθεί κατά πάγια νοµολογία ότι αποτελεί εργατικό ατύχηµα εφόσον λόγω

6 των συγκεκριµένων συνθηκών εργασίας είναι αναγκαία για τον εργαζόµενο προς αποκατάσταση ή διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας του (πβ. Μεταξύ άλλων ΑΠ 1521/1991 ΕΝ ,ΑΠ 400/1985 ΕΝ , ΑΠ 1078/1985 ΕΝ 15.83, ΑΠ 508/1980 ΕΝ 9.371, ΑΠ 272/1978 ΕΝ 7.493, ΑΠ 530/1978 ΕΝ 7.343, ΕΠ 557/1988 ΕΝ , ΕΠ 719/1986 ΕΝ , ΕΠ 713/1982 ΕΝ , σηµείωση Ιακώβου Ν. Σέργη, σ. 504, ΕΠ 250/1982 ΕΝ , ΕΠ 713/1982 ΕΝ , ΕΠ 887/1980 ΕΝ 9.98, ΕΠ 397/1981 ΕΝ 9.480,ΕΠ 612/1981ΕΝ 9.485, ΕΠ 579/1981 ΕΝ 9.485, ΕΠ 261/1980 ΕΝ 9.101, ΕΠ 910/1979 ΕΝ 8.75 σηµείωση Ιακώβου Ν. Σέργη σ. 78, ΕΠ 142/1979 ΕΝ σηµείωση Ιακώβου Ν. Σέργη σ Η µακροχρόνια στέρηση των ναυτικών από την οικογενειακή θαλπωρή σε συνδυασµό µε την αποµόνωσή τους στον κλειστό χώρο του πλοίου στα µεγάλα ταξίδια και τους αυξηµένους θαλάσσιους κινδύνους που απειλούν κάθε στιγµή τη ναυτική αποστολή, δηµιουργούν βαριά ψυχολογική κατάσταση στο ναυτικό και εποµένως έντονη ανάγκη του για επικοινωνία µε την οικογένειά του αλλά και για ψυχαγωγία, η οποία ανάγκη θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τη δικαστική εκτίµηση των ατυχηµάτων εξ αφορµής της εργασίας.

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 Εφετείο Πειραιά: 1081/2000 Πηγή: ΕΕ 3/2001 σελ. 307 ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Θάνατος Α Μηχανικού. ιεθνής δικαιοδοσία. Εφαρµοστέο δίκαιο. Αντιπρόσωπος ν. 762/78. ευθύνη κοινού δικαίου κατ άρθρ. 16 κν. 551/1915. Χρηµατική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 804/2008, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 510 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του παθόντος από εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 58 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 17/2010 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Μπερτσιά-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Αντωνία Δεββέ, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024

Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024 Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Αξίωση λόγω ψυχικής οδύνης. Καθ ύλην αρµοδιότητα Μονοµελούς Πρωτοδικείου. Το µονοµελές πρωτοδικείο δικάζει κατά την ειδική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ης 12.2000 (L 12/16.1.2001) «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Δικογραφία 2012 619 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 160/2012 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Δημ. Λιβογιάννης, Χρ. Βούλγαρης, Νικ. Παπαπέτρου Αυτοδίκαιη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα 1 από 21 Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (Ειδική διαδικασία διαφορών για ζηµίες από

Διαβάστε περισσότερα

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 447 1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 39/2011 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Κωνσταντίνα Ράπτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Πιστιόλας, Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 44/2001 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 1031

Εφετείου Πειραιά: 44/2001 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 1031 Εφετείου Πειραιά: 44/2001 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 1031 ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ναυτεργατικό ατύχηµα. Κρίση ότι η εκδηλωθείσα, οπωσδήποτε µετά την απόλυσή του από το πλοίο ψυχική ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Γενικά Αριθµός απόφασης: 438 Έτος: 2011 - Αµοιβές εργαζοµένων σε σχολεία "Ειδικής αγωγής". Παραβίαση κανόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212

Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212 Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (1 ν. 551/1914 «περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχηµάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων»

Διαβάστε περισσότερα

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 456 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 42/2009 (Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Γεωργία Βενέτη, Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-33

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-33 www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-33 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Αµοιβή για υπερωριακή εργασία και υπερεργασία Αριθµός απόφασης: 658 Έτος: 2009 - Υπερωριακή εργασία. Υπερεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο

4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο 252 4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο 69/2010 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Κωστούλα Πρίγγουρη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Παπαγεωργίου, Λάζαρος Γρομιτσάρης).

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 1014/2003, B2 Πολιτικό Τµήµα Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 351

Αρείου Πάγου: 1014/2003, B2 Πολιτικό Τµήµα Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 351 Αρείου Πάγου: 1014/2003, B2 Πολιτικό Τµήµα Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 351 Ατύχηµα εξ αφορµής της εργασίας. Αποτελεί και η µετά την εκδήλωση της νόσου εξακολούθηση της παραµονής του ναυτικού στο πλοίο χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

2. Αγωγές. Αριθμός απόφασης: 377/2013

2. Αγωγές. Αριθμός απόφασης: 377/2013 92 ΑΧΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2. Αγωγές Αριθμός απόφασης: 377/2013 Πρόεδρος: Λαμπρινή Πλούμη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Κων/νος Παππάς, Αθανάσιος Ασημακόπουλος (εισηγητής), Εφέτες Δ.Δ. Δικηγόροι:

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ Εργατικό ατύχημα οικοδόμου κατά την ανέγερση οικοδομής.

Διαβάστε περισσότερα

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 67 2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 1/2011 (Πρόεδρος: Γεράσιμος Τσούνης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Ελένη Κατσούλη, Εφέτες). (Δικηγόροι: Αναστάσιος Τελώνης, Αριστείδης Καρύδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ζαχαρούλα Γεννάδη Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ. ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (άρθρ. 552 ΚΠολΔ)

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ. ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (άρθρ. 552 ΚΠολΔ) Δικογραφία 2013 215 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (άρθρ. 552 ΚΠολΔ) Χαρίλαου ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ, Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο Χριστίνας ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ, Δικηγόρου, LL.M. Κατά το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Εργατικό ατύχηµα. Έννοια. Οταν ο θανατωθείς από εργατικό ατύχηµα υπαγόταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα