Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99"

Transcript

1 Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99 Αυτοκινητιστικό ατύχηµα κατά τη µετάβαση στην οικογενειακή εστία. Εργατικό εξ αφορµής της εργασίας. Πλήρης πρόσκαιρη ανικανότητα. Υπολογισµός αποζηµίωσης. Εργατικό ατύχηµα εξ αφορµής της εργασίας. Εκείνο που δεν είναι άµεση συνέπεια της εργασίας, όπως το εκτός τόπου και χρόνου εκτέλεσής της, συνδέεται όµως µε αυτή µε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος από το ότι λόγω της εργασίας δηµιουργήθηκαν οι ιδιαίτερες εκείνες, αναγκαίες για την επέλευσή του πραγµατικές συνθήκες που δε θα δηµιουργούνταν χωρίς αυτή. Έξοδος ναυτικού από το πλοίο κατόπιν άδειας του πλοιάρχου για να διανυκτερεύσει µε την οικογένειά του. Αυτοκινητιστικό ατύχηµα του κατά τη µετάβαση στην οικογενειακή εστία. Η στέρηση της οικογένειας του ναυτικού συνεπεία της απασχόλησής του στο πλοίο και η εξαιτίας της προκληθείσα έντονη ανάγκη να µεταβεί προς συνάντησή της συνδέει τη ναυτική εργασία µε τον τραυµατισµό του κατά τη µετάβαση στην οικογενειακή εστία µε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος. Εργατικό ατύχηµα εξ αφορµής της εργασίας. Πλήρης πρόσκαιρη ανικανότητα. Η αποζηµίωση είναι ηµερήσια και ίση µε τις µισές αποδοχές κατά το χρόνο του ατυχήµατος. Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των τακτικών αποδοχών δηλ. ο βασικός µισθός, το επίδοµα Κυριακών, το αντίτιµο τροφής, το επίδοµα άδειας, το δώρο πλοιοκτήτη και η πρόσθετη αµοιβή για τακτική υπερωριακή εργασία. εν υπολογίζονται ετήσιες αποδοχές όπως στις περιπτώσεις θανάτου και µερικής διαρκούς ανικανότητας. Πρόεδρος: ΕΥ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Εισηγήτρια: ΣΤ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ικηγόρος: Β. Βερνίκος Κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 551/1915 που κωδικοποιήθηκε µε το Β. της 24-7/ «περί κωδικοποιήσεως των Νόµων περί ευθύνης προς αποζηµίωση των εξ ατυχήµατος εν τη υπηρεσία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων», που εξακολουθεί να ισχύει και µετά την εισαγωγή του Α.Κ. κατά το άρθρο 38 του ΕισΝΑΚ και εφαρµόζεται κατά το άρθρο 66 του Ν. 3816/1958 και σε ατυχήµατα ναυτικών, ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν, το οποίο επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής σε εργάτη ή υπάλληλο των εργασιών ή επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 αυτού και για το οποίο παρέχεται δικαίωµα αποζηµιώσεως κατά τις διατάξεις του Νόµου αυτού και την έκταση που προσδιορίζεται σ` αυτές, θεωρείται κάθε βλάβη, η οποία είναι αποτέλεσµα βίαιης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, το οποίο δεν ανάγεται αποκλειστικά σε οργανική ή παθολογική προδιάθεση του παθόντος και το οποίο δεν θα ελάµβανε ύπαρξη χωρίς την εργασία και την εκτέλεση αυτής, υπό δεδοµένες περιστάσεις (ΟλΑΠ 1287/1986 ΝοΒ 35, 1605, ΑΠ 164/1986 ΝοΒ 35,515). Με την έννοια αυτή, ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν που παρέχει δικαίωµα αποζηµιώσεως στον παθόντα είναι και εκείνο, το οποίο επέρχεται µεν εκτός του τόπου και του χρόνου της εργασίας πριν ή ύστερα απ` αυτήν, ειδικότερα δε και κατά τη µετάβαση ή την επιστροφή απ` αυτήν, συνδέεται όµως µε την εργασία µε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος από το γεγονός ότι, λόγω της εργασίας δηµιουργήθηκαν οι ιδιαίτερες πραγµατικές συνθήκες που ήταν αναγκαίες για την επέλευσή του και δεν θα υπήρχαν χωρίς αυτήν. Τέτοιο ατύχηµα αποτελεί και ο τραυµατισµός ναυτικού που υπήρξε αποτέλεσµα έκτακτης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου ασχέτου προς τη σύσταση του οργανισµού του παθόντος και προς τη βαθµιαία και προοδευτική εξασθένηση και φθορά του από την παρεχοµένη εργασία και επήλθε υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες και περιστάσεις (βλ. σχετ. Α.Π. 272/1979 ΝοΒ 27,1283, Α.Π. 1078/1985 ΕΝ 15,83, Α.Π 1404/1986 ΕΝ 16, 523, Εφ.Πειρ. 719/1986 ΕΝ 14, 316, Εφ. Πειρ. 89/1993 ΕΝ 22, 158). Εξ άλλου, από τις διατάξεις του άρθρου 67 ΚΙΝ ορίζεται ότι «Ο ναυτικός ασθενή σας δικαιούται εις µισθόν και νοσηλεύεται δαπάναις του πλοίου, εάν δε η σύµβασις ναυτολογήσεως λυθεί λόγω της ασθενείας και νοσηλεύεται ούτος εκτός του πλοίου

2 δικαιούται εις τα νοσήλεια και εις µισθόν εφ `όσον διαρκεί η ασθένεια, ουχί όµως πέραν των τεσσάρων µηνών». Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και επί ατυχηµάτων εκ βίαιου συµβάντος, εάν δε ο ναυτικός υπέστη συνεπεία αυτών ανικανότητα προς εργασίαν εφαρµόζονται και οι ειδικές διατάξεις περί αποζηµιώσεως των «εξ ατυχηµάτων παθόντων εν τη εργασία» (βλ. σχετ. Εφ.Πειρ. 89/1993 ο.α., Εφ. Πειρ. 423/1997 Νοµολ. Ναυτ. Τµήµ. Εφ. Πειρ σελ. 476 εποµ.). Στην προκειµένη περίπτωση, από την επανεκτίµηση των αποδεικτικών µέσων που προσκοµίσθηκαν ενώπιον του πρωτοβαθµίου /ρίου και ειδικότερα από την ένορκη κατάθεση του µάρτυρα της εναγοµένης Α.., η οποία περιέχεται στα ταυτάριθµα µε την εκκαλουµένη απόφαση πρακτικά δηµοσίας συνεδριάσεως του ίδιου, ως άνω, /ρίου, και απ` όλα τα έγγραφα τα οποία οι διάδικοι επικαλούνται και επαναπροσκοµίζουν αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του /ρίου αυτού, τα ακόλουθα πραγµατικά γεγονότα: Κατόπιν προσυµφώνου ναυτικής εργασίας αορίστου χρόνου που καταρτίσθηκε στον Πειραιά στις 21/5/1995 µεταξύ του ενάγοντος, απογεγραµµένου Ελληνα ναυτικού και της εναγοµένης εταιρείας, νοµίµως εκπροσωπούµενης, πλοιοκτητρίας του, υπό Ελληνική σηµαία /Ξ πλοίου «Α» νηολογίου Πειραιώς, αριθµ...., Σ..., χωρητικότητας T.D.W., ο ενάγων προσλήφθηκε για να ναυτολογηθεί στο πλοίο αυτό, ως Α` Μηχανικός, αντί των καθοριζοµένων από τη σχετική ΣΣΝΕ µηνιαίων αποδοχών, πλέον δώρου πλοιοκτήτου, εκ δραχµών και συνολικών «καθαρών» µηνιαίων αποδοχών, κατά το έτος 1995, δρχ Σε εκτέλεση των ανωτέρω συµφωνηθέντων, ο ενάγων επιβιβάσθηκε και ναυτολογήθηκε επί του πλοίου αυτού, ως Α` Μηχανικός, στο οποίο προσέφερε τις υπηρεσίες του συνεχώς από τότε µέχρι και τις 30/11/1997, οπότε τραυµατίσθηκε κατά την έξοδο του από το πλοίο, κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες και περιστάσεις και την εποµένη ηµέρα 1/12/1997 αποναυτολογήθηκε, «λόγω τραυµατισµού», όπως το τελευταίο προσεπιβεβαιώνεται από το Ναυτικό Φυλλάδιο αυτού (βλ. σελ. 96 αυτού). Ειδικότερα, την ως άνω ηµεροµηνία (30/11/97) το πλοίο κατέπλευσε στον Ασπρόπυργο για διεκπεραίωση εργασιών πετρελεύσεως από την εταιρεία "Π", όταν δεν τελείωσαν οι σχετικές εργασίες ο Πλοίαρχος έδωσε άδεια στα µέλη του πληρώµατος που διέµεναν σε κοντινή απόσταση, µεταξύ των οποίων και στον ενάγοντα, να διανυκτερεύσουν µε τις οικογένειές τους. Πράγµατι, µετά την παρασχεθείσα άδεια, ο ενάγων, µε άλλα µέλη αναχώρησαν από το πλοίο στις µ.µ. περίπου, και κατευθύνθηκαν προς τη Ν. Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου. Κατά τον χρόνον εκείνον υπήρχε πυκνή κίνηση οχηµάτων, κυρίως στο ρεύµα της Ν.Ε.Ο προς Αθήνα, ενώ οι φωτεινοί σηµατοδότες που βρίσκονται στη διασταύρωση της Ν.Ε.Ο µε την οδό ιυλιστηρίων Ασπροπύργου είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας από παρέµβαση παρευρισκοµένων τροχονόµων της Τροχαίας Αιγάλεω, οι οποίοι ρύθµιζαν οι ίδιοι την κυκλοφορία. Συγχρόνως, στα πλαίσια διευκολύνσεως της εισόδου των οχηµάτων στην Αθήνα, µία λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύµατος προς Κόρινθο της Ν.Ε.Ο Αθηνών - Κορίνθου, είχε αντιδροµηθεί από την Τροχαία και είχε παραχωρηθεί για την κυκλοφορία των κινουµένων προς Αθήνα οχηµάτων.- Περί ώρα 19.10` ο ενάγων, µαζί µε άλλους δύο συναδέλφους του και αφού προηγουµένως ο παρευρισκόµενος τροχονόµος διέκοψε το ρεύµα κυκλοφορίας προς Αθήνα της Ν.Ε.Ο, διέσχισαν αυτό και έφθασαν στη διαχωριστική νησίδα. Ακολούθως, ο ενάγων, προπορευόµενος των άλλων, επεχείρησε να διασχίσει το εναποµένον τµήµα της Ν.Ε.Ο. Κατάτη στιγµή όµως που διήρχετο από την, ως άνω λωρίδα αντιδροµήσεως, παρασύρθηκε από του π` αριθµ. κυκλοφ.... ΙΧΕ αυτοκίνητο που, κατάτον ίδιο χρόνον εκινείτο, επί της λωρίδας αυτής, µε κατεύθυνση προς Αθήνα και οδηγείτο αµελώς από τον Α.Α. ο οποίος δεν αντιλήφθηκε το σήµα στάσεως του τροχονόµου, µε αποτέλεσµα, ο ενάγων να τραυµατισθεί σοβαρά. Ειδικότερα, αµέσως µετά τον τραυµατισµό του, ο ενάγων µεταφέρθηκε µε ασθενοφόρο στο Π.Γ.Ν Νικαίας «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κατάγµα τα αµφοτέρων των κνηµών και τραύµατα προσώπου. Η κατάστασή του αντιµετωπίσθηκε χειρουργικά. Ειδικότερον, υποβλήθηκε σε χειρουργική οστεοσύνθεση αριστερής κνήµης, ενώ τοποθετήθηκε πλάκα και βίδες (ήλωση) KUΝTSCHER δεξιάς κνήµης, παρέµεινε δε νοσηλευόµενος στο, ως άνω, Νοσοκοµείο µέχρι τις 11/12/1997.

3 Συνεπεία του, ως άνω, τραυµατισµού του, της επώδυνης καταστάσεως που επακολούθησε, της ιατρικής παρακολουθήσεως στην οποία υποβλήθηκε, αλλά και της επανεισόδου του, στο ως άνω Νοσοκοµείο, όπως κατωτέρω εκτίθεται, ο ενάγων κατέστη πλήρως προσκαίρως ανίκανος προς άσκηση του ναυτικού επαγγέλµατος και κάθε άλλου κοινωνικά καί οικονοµικά ισοδύναµου. Ο τραυµατισµός αυτός του ενάγοντος και η µετεξέλιξή του σε πρόσκαιρη νοσηρή κατάσταση, αποτελεί εργατικό ατύχηµα, κατά την αναφερθείσα στην αρχή της παρούσας έννοια του άρθρου 1 ΚΝ551/1915, καθόσον αποτελεί αναµφισβήτητα βίαιο συµβάν, που επήλθε εξ αφορµής της εργασίας. Και τούτο διότι, αν και δεν είναι άµεση συνέπεια της εργασίας, ως επελθόνεκτός του τόπου και χρόνου παροχής αυτής, συνδέεται όµως µ` αυτήν µε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος, λόγω του ότι από την εργασία δηµιουργήθηκαν οι ιδιαίτερες εκείνες καιαναγκαίες για την επέλευσή του πραγµατικές συνθήκες, οι οποίες δεν θα υπήρχαν χωρίς την εργασία (βλ. σχετ. Εφ.Πειρ. 719/1986 ΕΝ 14, 316). Ειδικότερα, η στέρηση της οικογενείας του, συνεπεία της, ως άνω, απασχολήσεως του και η, συνεπεία της στερήσεως αυτής προκληθείσα έντονη ανάγκη να µεταβεί προς συνάντησή της (οικογενείας του), όταν το πλοίο κατέπλευσε στον Ασπρόπυργο (για το οποίο άλλωστε δόθηκε στον ενάγοντα και σχετική άδεια από τον Πλοίαρχο), συνδέει τη ναυτική εργασία µε το βίαιο συµβάν που επήλθε κατά τη µετάβαση του ενάγοντος στην οικογενειακή εστία, σε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος, αφού, λόγω της, ως άνω απασχολήσεώς του, δηµιουργήθηκαν οι προαναφερθείσες συνθήκες και περιστάσεις για την επέλευση του ατυχήµατος και οι οποίες δεν θα εδηµιουργούντο χωρίς εκείνην. Τα ανωτέρω άλλωστε, ως προς τις συνθήκες επελεύσεως του ενδίκου ατυχήµατος και του ότι, ο συνεπεία αυτού, τραυµατισµός του ενάγοντος, συνιστά εργατικό ατύχηµα, κατά την έννοια του ΚΝ 551/1915, έγιναν δεκτά και µε την εκκαλουµένη απόφαση, ως προς τις οποίες παραδοχές της, δεν πλήττεται ειδικώς µε λόγο εφέσεως. Αµφισβήτηση όµως εγείρεται, ως προς το χρόνο διαρκείας της πρόσκαιρου ανικανότητος του ενάγοντος, του τελευταίου, υποστηρίζοντος τόσον πρωτοδίκως, µε την κυρία βάση της αγωγής του, όσο και µε το σχετικό λόγο της ενδίκου εφέσεώς του, ότι αυτή υπερέβη τη διετία, το οποίο αρνείται αιτιολογηµένα η εναγοµένη - εκκαλούσα. Από την επανεκτίµηση των προαναφερθέντων αποδεικτικών µέσων, προέκυψαν ως προς αυτό, τα ακόλουθα: Στο από 19/2/98 Πιστοποιητικό Νοσηλείας του ίδιου, ως άνω Νοσοκοµείου, αφού εκτίθεται η προαναφερθείσα κατάσταση του ενάγοντος, διευκρινίζεται ότι, κατά την έξοδό του (11/12/1997) συνεστήθη αποχή από την εργασία του για εξ (6) µήνες, εκτός τυχόν επιπλοκής και εδόθησαν οδηγίες. Ακολούθως, την 30/5/1998, κατά την οποία επανεξετάσθηκε στο ίδιο, ως άνω, Νοσοκοµείο, διαπιστώθηκε η «µη πόρωση των χειρουργηθέντων καταγµάτων των κνηµών άµφω και φλεγµονή των µαλακών µορίων, χορηγήθηκε δε, συνεπεία αυτών, αναρρωτική άδεια τεσσάρων (4) µηνών, αρχοµένη από 1/6/1998. Μετά την πάροδο του τετραµήνου και συγκεκριµένα την 31/12/1998, µετά γενοµένη νέα εξέταση του ενάγοντος από τον ίδιο, ως άνω ιατρό, διαπιστώθηκε ότι ο ενάγων «πάσχει από καθυστερηµένη πόρωση λόγω µετεγχειρητικής φλεγµονής αµφοτέρων των κνηµών, και συνεστήθη δίµηνη αναρρωτική άδεια, αρχοµένη από 1/1/1999. Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήµατος και συγκεκριµένα την 30/1/1999 ο ενάγων εισήλθε στο ίδιο Νοσοκοµείο, όπου εγένετο αφαίρεση υλικών και χειρουργικός καθαρισµός, εξήλθε δε απ` αυτό την 4/2/1999. Στο σχετικό ταυτόχρονο (4/2/1999) εξιτήριο, παραπλεύρως της ενδείξεως «Έκβαση», σηµειώνεται «Βελτίωση», και χορηγείται στον ενάγοντα τρίµηνη αναρρωτική άδεια. Μετά το τέλος αυτής, ο ενάγων επανεξετάσθηκε από τον ίδιο θεράποντα ιατρό, ο οποίος στις 5/5/99 γνωµάτευσε ότι λόγω καθυστερηµένης πορώσεως του κατάγµατος κνήµης, ο ενάγων πρέπει ν` απέχει από την εργασία του για δύο (2) µήνες, αρχής γενοµένης από 5/5/99, δηλαδή µέχρι και 5/7/99. Ακολούθως, ο ίδιος θεράπων ιατρός επανέλαβε τα ίδια και µετά τη λήξη του διµήνου αυτού, κατά την 5/7/99, αλλά και µετά τη λήξη και του νέου διµήνου κατά την 5/9/99, κατά το οποίο διαφοροποίησε σε τρίµηνο το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο ο ενάγων δεν έπρεπε να εργάζεται, οµοίως δε και κατά τη λήξη του τριµήνου αυτού, κατά την 8/12/99, κατά το οποίο γνωµάτευσε ότι ο ενάγων "δεν πρέπει να εργάζεται για δύο (2) ακόµη µήνες, κατά δε την 8/2/2000 βεβαίωσε ότι, τα κατάγµατά του έχουν πορωθεί και ότι ο ενάγων είναι ικανός προς εργασία. Καθόσον όµως αφορά, το µετά την 5/7/1999 χρονικό διάστηµα, όλως διαφορετική µε τις ως άνω Γνωµατεύσεις, εµφανίζεται η συµπεριφορά του ίδιου του

4 ενάγοντος. Ειδικότερα, εκείνος, κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, προβαίνει σ` όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως κατωτέρω εκτίθενται, προκειµένου να αποκτήσει τα απαιτούµενα κατά Νόµο αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας για τη συµµετοχή του στις εξετάσεις προς λήψη ιπλώµατος Μηχανικού Α` Τάξης, στις οποίες πράγµατι λαµβάνει µέρος και τη 12/1/2000, µετά επιτυχή περαίωση των εξετάσεων, αποκτά το ίπλωµα Μηχανικού Α` Τάξης. Στο σηµείο αυτό όµως, και προκειµένου να γίνει αντιληπτή, η διαδικασία αυτή, ιδίως κατά το µέρος της, που ενδιαφέρει τη φυσική κατάσταση και ικανότητα του ενάγοντος, κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα (χωρίς το οποίο δεν συµπληρώνεται στο πρόσωπο αυτού διετία πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας) θα πρέπει να λεχθούν τα ακόλουθα: Σύµφωνα µε το Νόµο, [Π. /µα 591/1975 «Περί υγειονοµικής εξετάσεως υποψηφίων προς απογραφή ναυτικών, προς απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος και προς εισαγωγή εις ηµοσίας Σχολάς Ε.Ν., ο και αρθρ. 2 επ. και αρθρ. 9 Π. /τος 243/1998 (ΦΕΚ Α 181/ ] για ν` αποκτηθεί δικαίωµα συµµετοχής στις ως άνω εξετάσεις, απαιτείται, µεταξύ άλλων να συγκεντρώσει ο υποψήφιος "τα ειδικά προσόντα απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, ο µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται µεταξύ άλλων, επιτυχής φοίτηση στο Κέντρο Επιµορφώσεως Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν) διαρκείας τριών µηνών. Η φοίτηση αυτή είναι ουσιαστική και πραγµατική, υπολογίζεται δε για τη συµπλήρωση του απαιτουµένου χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας, προς απόκτηση του διπλώµατος αυτού. Επίσης, για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, οι υποψήφιοι απαιτείται να είναι «υγιειονοµικώς κατάλληλοι». Τούτο πιστοποιείται µε γνωµάτευση της Α.Ν.Υ.Ε, αφού προηγηθεί υγειονοµική εξέταση του υποψηφίου. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο ενάγων µε επιτυχία περαίωσε τις ως άνω εξετάσεις, κατά τα προεκτεθέντα το οποίο ευθέως υποδηλώνει προηγούµενη της ηµεροµηνίας λήψεως του ως άνω πτυχίου ( ) συγκέντρωση, στο πρόσωπο αυτού, όλων των ως άνω αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, µεταξύ των οποίων πρωτίστως επιτυχή επί συνεχές προηγούµενο τρίµηνο φοίτηση στο Κέντρο Επιµορφώσεως Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), καθώς επίσης και υγειονοµική καταλληλότητά του. Η τελευταία, όπως προκύπτει από την 4014 Γνωµάτευση της ΑΝΥΕ (Πολεµικού Ναυτικού), διαγνώσθηκε από την αρµοδία Επιτροπή, µετά αυτοπρόσωπη εξέταση του ενάγοντος, κατά την 29/10/1999. Ειδικότερα, κατ` αυτή διαγνώσθηκε ότι ο ενάγων, κατά τον χρόνον αυτόν, ήταν υγιής και κατάλληλος για Μηχανικός Α` Τάξης Εµπορικού Ναυτικού. Με βάση τα ανωτέρω και κυρίως ενόψει της προεκτεθείσας συµπεριφοράς του ίδιου του ενάγοντος, ο οποίος επέλεξε κατά το τελευταίο προ της συµπληρώσεως διετίας από του ενδίκου τραυµατισµού του, τρίµηνο περίπου, να συγκεντρώσει τα απαιτούµενα κατά Νόµο αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας για την απόκτηση πτυχίου Α` Μηχανικού, όπως ανωτέρω εκτέθηκαν και κυρίως να υποβάλλει δικαιολογητικά ως υγειονοµικά κατάλληλος υποψήφιος, να εξετασθεί από την ΑΝΥΕ και επεδίωξε κατ` εκείνο ακριβώς το διάστηµα να υποβληθεί σε τρίµηνη συνεχή πραγµατική φοίτηση στο ΚΕΣΕΝ µε συνακόλουθο πρόδηλη ταλαιπωρία του από µετακινήσεις, παρακολουθήσεις µαθηµάτων και εξετάσεις, ενέργειες τις οποίες προφανώς θα είχε αποφύγει, αν πράγµατι κατ` εκείνο ακριβώς το χρονικό διάστηµα παρουσίαζε προβλήµατα υγείας, ικανά να τον καταστήσουν ανίκανο προς εργασία, κρίνεται ότι, συνεπεία του ενδίκου τραυµατισµού του, ο ενάγων κατέστη πρόσκαιρα ολικά ανίκανος προς άσκηση του ναυτικού επαγγέλµατος και κάθε άλλου κοινωνικά και οικονοµικά ισοδυνάµου, η ανικανότητά του όµως αυτή δεν υπερέβη τη διετία από του ενδίκου τραυµατισµού του. Σε ενίσχυση των ανωτέρω έρχεται και η κατάθεση του µάρτυρα της εναγοµένης Α.. ο οποίος µε σαφήνεια κατέθεσε σχετικώς ότι «για το δίπλωµα (Α` Μηχανικού) χρειάζεται να έχεις τα προσόντα και να είσαι υγιής. Επίσης... να πας στη σχολή για ένα τρίµηνο. Υποβάλλεις αίτηση στη σχολή και περνάς από υγειονοµική εξέταση. Πέρασε από την ΑΝΥΕ. Ήταν απολύτως υγιής. Η ΑΝΥΕ αποτελείται από υψηλόβαθµους αξιωµατικούς", χωρίς η κατάθεση αυτή ν` αντικρουσθεί µε πειστικότητα από τα προαναφερθέντα αποδεικτικά µέσα. Τα ανωτέρω άλλωστε δεν είναι δυνατόν να µεταβληθούν ούτε από το περιεχόµενο της διαταχθείσας µε την... παρεµπίπτουσα απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς ιατρικής πραγµατογνωµοσύνης, του νοµίµως ορισθέντος πραγµατογνώµονος ιατρού Α.Μ. Χειρουργού Ορθοπεδικού. Και τούτο διότι,

5 ούτεο πραγµατογνώµονας αυτός, ο οποίος σύµφωνα µε την ως άνω παρεµπίπτουσα απόφαση, έπρεπε να γνωµοδοτήσει αφού προηγουµένως λάµβανε υπόψη «όλα ανεξαιρέτως τα σχετικά της δικογραφίας επικαλούµενα από τα διάδικα µέρη» και ο οποίος καταλήγει ότι ο ενάγων λόγω του ενδίκου ατυχήµατος υπέστη πρόσκαιρη ολική ανικανότητα για χρονικό διάστηµα 26 µηνών από του ατυχήµατος (30/1/97 έως 8/2/2000), έκτοτε δε παρουσιάζει µόνιµη µερική ανικανότητα 35% άλλως 40%, δίδει οποιαδήποτε εξήγηση για τη δυνατότητα συµµετοχής του ενάγοντος στις ως άνω εξετάσεις και κυρίως για τη γνωµοδότηση της αρµοδίας επιτροπής (ΑΝΥΕ) περί του ότι την 29/10/99 κρίθηκε υγιής και κατάλληλος για Μηχανικός Α` Τάξης Ε.Ν., πέραν και ανεξαρτήτως του ότι ο ενάγων από 5/4/00 ναυτολογήθηκε κανονικά, ως Α` Μηχανικός στο, υπό σηµαία Παναµά /Ξ «Α.» (βλ. σχετ. την περί αυτού Βεβαίωση της «Α.S.M. SA». Κατ` ακολουθίαν όλων των προεκτεθέντων και ενόψει του ότι δεν αποδείχθηκε ότι η ως άνω ανικανότητα (πλήρης πρόσκαιρη) του ενάγοντος διήρκεσε πέραν της διετίας, αλλά αντιθέτως αποδείχθηκε ότι η ανικανότητα αυτή διήρκεσε επί χρονικό διάστηµα µικρότερο της διετίας και κατά το επικουρικό αίτηµα της αγωγής έως 5/7/99, πρέπει ν` απορριφθεί ως αβάσιµη κατ` ουσίαν η κυρία βάση της αγωγής και να γίνει δεκτό, το ως άνω επικουρικό αίτηµα αυτής ως και κατ` ουσία βάσιµο. Εποµένως το πρωτοβάθµιο /ριο, το οποίο µε την εκκαλουµένη απόφαση δέχθηκε τα ίδια, συµπληρουµένης της περιεχόµενης σ` αυτήν αιτιολογίας από τη διαλαµβανοµένη στην παρούσα, ορθώς τις αποδείξεις που προσκοµίσθηκαν εκτίµησε και το Νόµο εφάρµοσε, τα αντίθετα δε υποστηριζόµενα από τον ενάγοντα - εκκαλούντα µε το σχετικό λόγο εφέσεώς του, είναι αβάσιµα και απορριπτέα. Από τη διάταξη του άρθρου 4 του ΚΝ 551/1915 προκύπτει ότι, για τον υπολογισµό της αποζηµιώσεως λαµβάνεται υπόψη η "πραγµατική" αντιµισθία του παθόντος, χωρίς διάκριση βασικού µισθού ή αµοιβής από υπερωρίες ή άλλες έκτακτες εργασίες και εποµένως υπολογίζονται όλες οι αποδοχές του σε χρήµα ή είδος. Εξ άλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 ίδιου Νόµου, σε περίπτωση πλήρους πρόσκαιρης ανικανότητας, µέχρι δύο (2) χρόνια, η αποζηµίωση είναι ηµερήσια και ίση προς το µισό του ηµεροµισθίου που ελάµβανε ο παθών, κατά το χρόνο του ατυχήµατος και για κάθε ηµέρα του χρονικού διαστήµατος της πλήρους ανικανότητός του. Για τον καθορισµό της αποζηµιώσεως αυτής, υπολογίζεται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του ενάγοντος, δηλαδή, ο βασικός µισθός, το επίδοµα Κυριακών, το αντίτιµο τροφής, το επίδοµα αδείας, το δώρο πλοιοκτήτη και η πρόσθετη αµοιβή για τακτική υπερωριακή του εργασία, χωρίς να είναι αναγκαίο, στην περίπτωση αυτή, να γίνει υπολογισµός των ετησίων αποδοχών του παθόντος (όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις θανάτου, πλήρους διαρκούς και µερικής διαρκούς ανικανότητας) (βλ. σχετ. Εφ.Πειρ. 937/1984 ΕΝ 13,142 εποµ., Εφ. Πειρ. 333/1992 ΕΝ 21,58 εποµ. και ιδίως 64, Ντάσιος: Εργατικό ικονοµικό ίκαιο 1986 Τοµ. Α/1 σελ. 421, Καµβύση Ιδιωτ. Ναυτ. ίκαιο, Εκδοση 1982, σελ. 231). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η παραπάνω δηµοσιευµένη απόφαση δέχεται ότι ο τραυµατισµός του ναυτικού από τροχαίο ατύχηµα κατά τη µετάβασή του στην οικογενειακή εστία κατόπιν σχετικής αδείας του πλοιάρχου, αποτελεί ναυτεργατικό ατύχηµα. Ορθά γίνεται δεκτό ότι στην περίπτωση αυτή η ναυτική εργασία συνδέεται µε τον τραυµατισµό του ναυτικού µε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος εφόσον η στέρηση της οικογένειάς του εξαιτίας της απασχόλησής του στο πλοίο δηµιούργησε έντονα την ανάγκη να µεταβεί προς συνάντησή της. Είναι αναµφισβήτητα επιτακτική η ανάγκη του ναυτικού για επικοινωνία µε την οικογένειά του προκειµένου να διατηρείται η ψυχική του ισορροπία και να ανανεώνονται οι δυνάµεις του προς συνέχιση της εργασίας του µε υψηλή απόδοση. Για το λόγο αυτό ο καθ οδόν τραυµατισµός του ναυτικού από το πλοίο στην κατοικία του και αντιστρόφως συνιστά εργατικό ατύχηµα εξ αφορµής της εργασίας του (πβ. Μεταξύ άλλων ΕΠ 89/1993 ΕΝ , ΕΠ 1161/1984 ΕΝ , ΕΑ 5860/1984 ΕΝ ) Η ανάγκη αυτή του ναυτικού για επικοινωνία µε την οικογένειά του είναι αναµφισβήτητα επιτακτικότερη από την ανάγκη ψυχαγωγίας του. Ο τραυµατισµός κατά τη διάρκεια ψυχαγωγίας έχει κριθεί κατά πάγια νοµολογία ότι αποτελεί εργατικό ατύχηµα εφόσον λόγω

6 των συγκεκριµένων συνθηκών εργασίας είναι αναγκαία για τον εργαζόµενο προς αποκατάσταση ή διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας του (πβ. Μεταξύ άλλων ΑΠ 1521/1991 ΕΝ ,ΑΠ 400/1985 ΕΝ , ΑΠ 1078/1985 ΕΝ 15.83, ΑΠ 508/1980 ΕΝ 9.371, ΑΠ 272/1978 ΕΝ 7.493, ΑΠ 530/1978 ΕΝ 7.343, ΕΠ 557/1988 ΕΝ , ΕΠ 719/1986 ΕΝ , ΕΠ 713/1982 ΕΝ , σηµείωση Ιακώβου Ν. Σέργη, σ. 504, ΕΠ 250/1982 ΕΝ , ΕΠ 713/1982 ΕΝ , ΕΠ 887/1980 ΕΝ 9.98, ΕΠ 397/1981 ΕΝ 9.480,ΕΠ 612/1981ΕΝ 9.485, ΕΠ 579/1981 ΕΝ 9.485, ΕΠ 261/1980 ΕΝ 9.101, ΕΠ 910/1979 ΕΝ 8.75 σηµείωση Ιακώβου Ν. Σέργη σ. 78, ΕΠ 142/1979 ΕΝ σηµείωση Ιακώβου Ν. Σέργη σ Η µακροχρόνια στέρηση των ναυτικών από την οικογενειακή θαλπωρή σε συνδυασµό µε την αποµόνωσή τους στον κλειστό χώρο του πλοίου στα µεγάλα ταξίδια και τους αυξηµένους θαλάσσιους κινδύνους που απειλούν κάθε στιγµή τη ναυτική αποστολή, δηµιουργούν βαριά ψυχολογική κατάσταση στο ναυτικό και εποµένως έντονη ανάγκη του για επικοινωνία µε την οικογένειά του αλλά και για ψυχαγωγία, η οποία ανάγκη θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τη δικαστική εκτίµηση των ατυχηµάτων εξ αφορµής της εργασίας.

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 Εφετείο Πειραιά: 1081/2000 Πηγή: ΕΕ 3/2001 σελ. 307 ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437

Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437 Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437 Σοβαρά εγκαύµατα Μηχανικού. Πλήρης ολική ανικανότητα. Σ Βρυξελών 1968. Σ Ρώµης 1980. εφαρµοστέο το ελληνικό δίκαιο το οποίο διέπει τη σύµβαση ναυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιώς: 598/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/01 σελ. 377

Εφετείο Πειραιώς: 598/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/01 σελ. 377 Εφετείο Πειραιώς: 598/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/01 σελ. 377 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ευθύνη κοινού δικαίου για εργατικό ατύχηµα. Συµβιβασµός. Πραγµατογνωµοσύνη. Ευθύνη κοινού δικαίου για εργατικό ατύχηµα οφειλόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244

Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244 Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244 Περίληψη: Ναυτικό ατύχηµα θεωρείται και η νόσος που προήλθε ή εκδηλώθηκε ή επιδεινώθηκε από βίαιο συµβάν κάτω από µη κανονικές

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Η αντέφεση στην διαδικασία των εργατικών διαφορών ασκείται παραδεκτώς και µε τις προτάσεις, εφ' όσον µέσω αυτής προσβάλλονται µόνο τα ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 97/82 Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ικαστής: κ. Μ. ΙΩΑΚΕΙΜ (πρόεδρος Πρωτοδικών) ικηγόροι: κ.κ. Κ. Λιασίδης, Α. Πασιπουλαρίδης, Κ. Καταβάτης, Μ. Σωτηροπούλου

ικαστής: κ. Μ. ΙΩΑΚΕΙΜ (πρόεδρος Πρωτοδικών) ικηγόροι: κ.κ. Κ. Λιασίδης, Α. Πασιπουλαρίδης, Κ. Καταβάτης, Μ. Σωτηροπούλου Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς: 3552/1996 (Ασφ.µ.) Πηγή: Νοµικό Βήµα Τόµος 45/97, σελ. 255 Ατύχηµα (ναυτεργατικό) - Εφαρµοστέο δίκαιο - Αποζηµίωση - Ψυχική οδύνη - Πλοίαρχος - Χρηµατική ικανοποίηση. Ενοχές

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιά: 89/93 Πηγή: Ε.Ν. 22/94 σελ. 158

Εφετείο Πειραιά: 89/93 Πηγή: Ε.Ν. 22/94 σελ. 158 Εφετείο Πειραιά: 89/93 Πηγή: Ε.Ν. 22/94 σελ. 158 Σοβαρός τραυµατισµός εις τροχαίο ατύχηµα κατά καθιερωµένη έξοδο του ναυτικού προς επίσκεψη της οικογενείας του. εν αποκλείεται ο µισθός ασθενείας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 162/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 104

Εφετείου Πειραιά: 162/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 104 Εφετείου Πειραιά: 162/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 104 Ψυχική νόσος πλοιάρχου, απότοκος των συνθηκών πυρκαγιάς που επικράτησαν στο πλοίο. Εργατικό ατύχηµα. Αποζηµίωση. Εργατικό ατύχηµα. Έννοια. Και η ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 4823853 FAX : 210 4813314 E mail : Kesenpl@yen.gr ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71

Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71 Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71 Θάνατος αλλοδαπού ναυτικού. Αλλαγή σηµαίας πλοίου. Εφαρµοστέο δίκαιο. Σύµβαση ναυτολογήσεως ναυτικού (γ µηχανικού), υπηκόου Φιλιππίνων εις το υπό ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 44/2001 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 1031

Εφετείου Πειραιά: 44/2001 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 1031 Εφετείου Πειραιά: 44/2001 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 1031 ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ναυτεργατικό ατύχηµα. Κρίση ότι η εκδηλωθείσα, οπωσδήποτε µετά την απόλυσή του από το πλοίο ψυχική ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 9 Τριμελές Αριθμός απόφασης 3422/2012

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 9 Τριμελές Αριθμός απόφασης 3422/2012 Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 9 Τριμελές Αριθμός απόφασης 3422/2012 Περίληψη Φορολόγηση επιδομάτων μελών ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. - Κάθε παροχή που καταβάλλεται στο μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος Εργαζοµένου. Σε περίπτωση θανατηφόρου εργατικού ατυχήµατος που οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ Αρείου Πάγου 138/2010, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 282 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ Εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Προς: ΚΟΙΝ/ΣΗ:

Αρ. Πρωτ.: Προς: ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Xρον. Διατ.: Βαθ. Ασφ. : Βαθ. Προτερ.: Αθήνα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ανάλυση των Εργατικών Ατυχηµάτων στο Πυροσβεστικό Σώµα.

Στατιστική Ανάλυση των Εργατικών Ατυχηµάτων στο Πυροσβεστικό Σώµα. Στατιστική Ανάλυση των Εργατικών Ατυχηµάτων στο Πυροσβεστικό Σώµα. ΧΑΛΑΡΗΣ Ε. ΜΙΧΑΗΛ ρ. Χηµικός Αξιωµατικός Π. Σ. Γεν. Γραµµατέας Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ Α Αντ/δρος Ε.Ε.Χ. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «όταν µέν παραλόγως η βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφάλειας: ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Αρ. Πρωτ.: Βαθμ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ κ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Βαθμός Ασφάλειας: ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Αρ. Πρωτ.: Βαθμ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ κ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφάλειας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Αρ. Πρωτ.: Βαθμ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ κ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15 185 35 Πληροφορίες : NIKOΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 Περίληψη Τα ιστολόγια (blogs) είναι διαδικτυακά ημερολόγια που περιλαμβάνουν υπερζεύξεις (hyperlinks) και καταχωρήσεις απόψεων, έχουν δε ως «βασική μονάδα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΜΕDICAL CARE).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΜΕDICAL CARE). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 4823853-854 FAX : 210 4813314 ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396 Θάνατος από εργατ. Ατύχηµα. ικαιούχοι. Εφ άπαξ αποζηµίωση. Χρηµατική ικανοποίηση. Σύµβαση ναυτολογήσεως υποπλοιάρχου σε υπό σηµαία Μπαχάµας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τουριστικών Συνοδών που εργάζονται, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Τουριστικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 «Αύξηση ηµερήσιου Nοσηλείου - Tροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασφ/νων µας σε συµβεβληµένα και µη ιδρύµατα του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Θάνατος Α Μηχανικού. ιεθνής δικαιοδοσία. Εφαρµοστέο δίκαιο. Αντιπρόσωπος ν. 762/78. ευθύνη κοινού δικαίου κατ άρθρ. 16 κν. 551/1915. Χρηµατική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372 Καθορισµός όρων αµοιβής και εργασίας των δηµοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ) ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ

ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ) ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ) ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ ΤΗΛ: 2310228406 ΦΑΞ: 2310228970 ΑΓΓΕΛΑΚΗ 37 5ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΚ:54621 Website: www.seypika-thes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 ικαστικό ένσηµο και αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης από εργατικό ατύχηµα. Κατά το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 84/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κ. *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 84/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κ. *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 84/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 84/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) κ. *** *** 2) Κυρία Π.Τσιάντη, Τμηματάρχη Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Κυρία Ε.Χαλβατζά,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ469Η2Ι-Ω3Ζ. H 7η Υ.Π.Ε Κρήτης έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ469Η2Ι-Ω3Ζ. H 7η Υ.Π.Ε Κρήτης έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 11/1/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 331 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλογιαννάκης Στέλιος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Συντάκτης: Την παρούσα έκθεση έρευνας συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Άρειος Πάγος 703/2013 Εργατικό Ατύχημα - Αποζημίωση για ηθική βλάβη - Εύλογη χρηματική ικανοποίηση Περίληψη Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Όταν το εργατικό ατύχηµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ή του προστηθέντος, ανεξαρτήτως της οφειλοµένης ή µη αποζηµιώσεως, υπάρχει και

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001 ΕφΠειρ 301/2001 Προστασία καταναλωτών. Ευθύνη παραγωγού για ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Αξίωση ζημιωθέντος καταναλωτή. Δεν απαιτείται η απόδειξη πταίσματος του ζημιώσαντος παραγωγού,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος www.interamerican.gr Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος Εξασφαλιστείτε από τις συνέπειες ενός ατυχήματος ΚΙΝΔΥΝΟΣ INTERAMERICAN ADVISORY SERVICES Μια καθημερινή πραγματικότητα Στη ζωή δεν μπορούμε να προβλέψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος: ο Πρωτοδίκης κ. Γεώργ. Μικρούδης ικηγόροι: οι κυρίες Κυριακή Μπάλτα-Παυλάκη, Μαρία Σωτηροπούλου

Πρόεδρος: ο Πρωτοδίκης κ. Γεώργ. Μικρούδης ικηγόροι: οι κυρίες Κυριακή Μπάλτα-Παυλάκη, Μαρία Σωτηροπούλου Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 18/2002 Πηγή: Ε.Ε.. 62/03 σελ. 857 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ Εργατικό ατύχηµα ναυτικού. Για την προστασία του ναυτικού που ασθένησε κατά

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αρείου Πάγου: 953/2004, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1000 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ανωτέρα βία η οποία μπορεί να στηρίξει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καραγιώργη Σερβία 8 Ταχ. Κώδικα : 10184 Αθήνα Τηλ: 210-3375813 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2011 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8.

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8. I. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Àªºø π À 03-05-07 21:25 Page 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Η δηµιουργία και λειτουργία της ενοποιηµένης χρηµατιστηριακής πλατφόρµας Χρηµατιστηρίου Αθηνών και Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. 1. Λόγω Ασθένειας (Με προηγούμενη διακοπή επαγγέλματος) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 3. Για επιδείνωση της υγείας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19 / 10 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 253887/4062 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ Από την CHARTIS Α.Ε. 23, Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόγραµµα Καλύψεων 2. Ασφάλιστρα 3. Προϋποθέσεις 4. είγµα Πιστοποιητικού Ασφάλισης 5. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

1 4. δ ι κ η γ ο ρ ο ι

1 4. δ ι κ η γ ο ρ ο ι 508 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1 4. δ ι κ η γ ο ρ ο ι 359/2011 (Πρόεδρος: Γεράσιμος Τσούνης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Κασσιανή Λιάρου-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόρος: Άλκηστη Αναστασία Κατσούνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων Στην Αθήνα σήµερα 28 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Αρείου Πάγου 11/2012, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 821 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Εργατικό ατύχημα κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4823853 FAX: 210-4813314 Email:Kesenm@lib.yen.gr ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ικαστής: Ιωάννης Χατζηχαραλάµπους ικηγόροι: Θ. Παπαδόπουλος Ι. Ρόβας, Γ. Ζαφειροπούλου, Ε. Σταµκόπουλος

ικαστής: Ιωάννης Χατζηχαραλάµπους ικηγόροι: Θ. Παπαδόπουλος Ι. Ρόβας, Γ. Ζαφειροπούλου, Ε. Σταµκόπουλος Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 12800/2002 Πηγή: Αρµενόπουλος 2004, σελ. 87 Εργατικό ατύχηµα. Μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Τμήμα 29 ο Μονομελές Αριθμός απόφασης 4441/2001

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Τμήμα 29 ο Μονομελές Αριθμός απόφασης 4441/2001 Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Τμήμα 29 ο Μονομελές Αριθμός απόφασης 4441/2001 Περίληψη Φορολογία επιδομάτων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. - Τόσο η πάγια μηνιαία αποζημίωση

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ Ν. 1798/88 Αρθ. 16 - Ν. 1882/90 Αρθ. 23 Ν. 490/76 Αρθ. 1

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ Ν. 1798/88 Αρθ. 16 - Ν. 1882/90 Αρθ. 23 Ν. 490/76 Αρθ. 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ Ν. 1798/88 Αρθ. 16 - Ν. 1882/90 Αρθ. 23 Ν. 490/76 Αρθ. 1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α. Ανάπηροι Έλληνες πολίτες ηλικίας 4-70 ετών εφόσον: ( Άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΤΥΠΩΣΗΣ RADAR (ARPA).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΤΥΠΩΣΗΣ RADAR (ARPA). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 4823853-854 FAX : 210 4813314 ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα