ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο : Ημερομηνία δημ/σης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο :...4.2014 Ημερομηνία δημ/σης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, για το έργο τον σχεδιασμό, της κατασκευής, του εξοπλισμού, διακόσμησης και αποξήλωσης των περιπτέρων της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων-Ποτών: SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΗΠΑ ( ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ εφόσον απαιτείται) για 51 booths (100 sq.ft./ booth ή 9,3 τ.μ./booth) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 40 ημέρες (κατ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 5 και 6 του π.δ 60/2007) Η πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο : Ημερομηνία δημ/σης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τελευταία ημέρα κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 21/5/2014, ώρα 13:30μ.μ. Ημέρα διεξαγωγής Διαγωνισμού: Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού: 21/05/2014 και ώρα 14:00μ.μ. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ Μητροπόλεως Αθήνα Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Ρ Θ Ρ Ο 2 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 3 - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 4 - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ A ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» B ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Γ ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» A Ρ Θ Ρ Ο 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ -Στόχος Σκοπός -Απαιτούμενοι χώροι -Τυπικός εξοπλισμός περιπτέρου εκθέτη -Αναλυτικός Προϋπολογισμός Δ.Ε. SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014 (συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό) -Υπεύθυνη Δήλωση Εργολάβου Δ.Ε. SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014 (συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό) -Υποχρεώσεις Αναδόχου -Γενικές παρατηρήσεις ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 7- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α. Τεχνική Αξιολόγηση Β. Οικονομική Αξιολόγηση Γ. Τελική Αξιολόγηση Α Ρ Θ Ρ Ο 10 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ α. Εγγύηση συμμετοχής β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου Α Ρ Θ Ρ Ο 11 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 12 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Ρ Θ Ρ Ο 13 - ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ Α Ρ Θ Ρ Ο 14 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α Ρ Θ Ρ Ο 15 - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α Ρ Θ Ρ Ο 16- ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΘΡΟ 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

3 Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Εταιρία με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, (που στο εξής θα αναφέρεται ως Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.) προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τον πάσης φύσεως εξοπλισμό, την διακόσμηση και μετά το πέρας της Έκθεσης την αποξήλωση και απομάκρυνση των περιπτέρων από τους εκθεσιακούς χώρους, στην πιο κάτω Διεθνή Έκθεση Τροφίμων-Ποτών: SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΗΠΑ ( ) Προϋπολογισμός έργου Το έργο θα είναι συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ, εφόσον απαιτείται) (για 51 booths, 475 περίπου τ.μ.) Ο διαγωνισμός διενεργείται με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και διέπεται από το Π.Δ. 60/2007 και από τις διατάξεις της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2004/18/ΕΚ. Α Ρ Θ Ρ Ο 2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, Μητροπόλεως 3, ΤΚ Αθήνα, στη Διεύθυνση Διοικητικού, στον 7ο όροφο με την ένδειξη - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014 και θα αναγράφουν την Επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν γραπτώς, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς και να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., το αργότερο μέχρι 21/05/2014 και ώρα μ.μ. Σε περίπτωση που οι προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικώς, θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στην Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. το αργότερο μέχρι την ως άνω κείμενη ημερομηνία και ώρα. Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί και θα έχουν παραληφθεί εμπρόθεσμα από την Δ/νση Διοικητικού της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Προσφορές που υπεβλήθησαν μετά το πέρας της ημερομηνίας κατάθεσης δεν γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., κλειστές στην υποψήφια εταιρία.

4 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 (εκατόν είκοσι) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα δεσμεύεται από την πρότασή του για επιπλέον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον παραπάνω αναφερόμενο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφ ο σον ζητηθει από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., όλες οι παραπάνω προθεσμίες των εκατόν είκοσι (120) και δεκαπέντε (15) ημερών, μπορεί να παραταθούν για χρονικό δια στημα, κατ ανω τατο ο ριο, ι σο με τον αρχικο χρο νο ισχυ ος τους, η δε παράταση αυτή είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Α Ρ Θ Ρ Ο 3 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος : 1. Φυσικά πρόσωπα- υπήκοοι των κρατών μελών της Ε.Ε. ή των χωρών του Ε.Ο.Χ. και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. ή αλλοδαποί επαγγελματίες εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή φυσικό πρόσωπο υπήκοο Αμερικής Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε. και να έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.2513/97(ΦΕΚ Α 139/ , 5147)-υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή έχουν έδρα στις ΗΠΑ 3. Κοινοπραξίες ή συμπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες, των οποίων τα μέλη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου) ασκούν συναφείς με το προκηρυσσόμενο έργο δραστηριότητες και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία παρόμοιων έργων σε διεθνές επίπεδο, ως προς τον σχεδιασμό, εξοπλισμό και διακόσμηση εκθεσιακών περιπτέρων σε διεθνείς εκθέσεις και τα οποία θα ευθύνονται έναντι της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. εις ολόκληρον, μπορούν να υποβάλλουν κοινή προσφορά και να επιλεγούν ως ανάδοχοι υπηρεσιών σχεδιασμούκατασκευής-εξοπλισμού-διακόσμησης περιπτέρων, σε Διεθνείς Εκθέσεις. Οι συμμετέχοντες που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής βάσει της ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας της χώρας όπου

5 έχουν την έδρα τους. Σε περίπτωση έλλειψης σχετικής Νομοθεσίας, οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τους όρους σύναψης «Δημόσιας Σύμβασης» όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του τίτλου Ι της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της , όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση των Κοινοπραξιών δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί με ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Αυτό όμως είναι δυνατό να απαιτηθεί από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σε περίπτωση επιλογής τους και κυρίως να υποβάλλουν στην Ε.Ε.Ε.Ε.Ε προ της εκδόσεως της υπογραφής της οικείας συμβάσεως, το σχετικό συμφωνητικό συστάσεως της Κοινοπραξίας νομίμως δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο. Τα μέλη των κοινοπραξιών ή συμπράξεων ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρον έναντι της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Επίσης τα μέλη των κοινοπραξιών ή συμπράξεων ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρο το καθένα για την εκτέλεση της συμβάσεως ακόμη και αν, σε περίπτωση επιλογής τους, απαιτηθεί από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.,να περιβληθούν ιδιαίτερη νομική μορφή. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει είτε αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό απαγορεύεται να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. Για τον σκοπό αυτό και προς εξασφάλιση πραγματικών συνθηκών ανταγωνισμού, το παραπάνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που υπέβαλε δική του προσφορά, δεν μπορεί να μετέχει στο διαγωνισμό και ως μέλος ή μέτοχος συμμετέχουσας στο διαγωνισμό προσωπικής εταιρίας ή ΕΠΕ ή ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ή ως μέλος συμμετέχουσας στο διαγωνισμό ένωσης προσώπων ή Κοινοπραξίας. Α Ρ Θ Ρ Ο 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο του έργου σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα έκαστος, (ένα με την ένδειξη πρωτότυπο και ένα με την ένδειξη αντίγραφο) και συγκεκριμένα: ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ, περιλαμβάνει: Α Φα κελος «Δικαιολογητικα συμμετοχη ς» Β Φα κελος «Τεχνικη Προσφορα Γ Φα κελος «Οικονομικη προσφορα» Σε κάθε φάκελο πρέπει να αναγράφεται : Ο τίτλος του φακέλου, ο τίτλος του έργου, ο αριθμός της διακήρυξης, η ημερομηνία υποβολής προσφορών, τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση). Τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλονται χωριστά μέσα σε σφραγισμένους φακέλους. Οι ανωτέρω υποφάκελοι θα έχουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία δεν είναι δυνατόν λόγω όγκου να

6 τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε εσωκλείονται σε χωριστό φάκελο και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις υπόλοιπες ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Γενικές Παρατηρήσεις Εφόσον οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά θεωρημένο από Δημόσια Αρχή έγγραφο για την εκπροσώπηση. Τα αντίστοιχα έγγραφα όλων των παρακάτω δικαιολογητικών αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παρακάτω δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή Συμβολαιογράφο. Έλλειψη έστω και ενός των παρακάτω δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος και την μη αξιολόγηση της πρότασης. Στην περίπτωση αυτή δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι της τεχνικής ως και της οικονομικής προσφοράς οι οποίοι επιστρέφονται στον υποβάλλοντα μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η Επιτροπή του διαγωνισμού όπως επίσης και η Υπηρεσία διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν, πέραν των κατωτέρω, συμπληρωματικά δικαιολογητικά καθώς και σχετικές διευκρινίσεις. A ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ και την πρόβλεψη του άρθρου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά: α. Οι Έλληνες πολίτες: (1) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα παρακάτω αδικήματα:

7 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παραπάνω αδικήματα. (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας, που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

8 (5) Πιστοποιητικού του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ σε έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. (6) Έγγραφο παροχής νομίμου πληρεξουσιότητας προς τον υπογράφοντα και υποβάλλοντα την προσφορά, εφόσον δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας. β. Οι Αλλοδαποί: (1) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα παρακάτω αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παραπάνω αδικήματα.

9 (3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου. (4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α και β εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου, που απαιτείται μόνο για τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και επιπλέον επίσημο αντίγραφο του καταστατικού της πιο πρόσφατης έκδοσης με τυχόν τροποποίησή του. Επίσης, τα νομιμοποιητικά έγγραφα των νομίμων εκπροσώπων τους, καθώς και όλες τις σχετικές δημοσιεύσεις (ΦΕΚ). δ. Οι κοινοπραξίες παρεχόντων υπηρεσίες: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται: 1) Η αδυναμία έκδοσης από τις αρμόδιες αρχές των ανωτέρω δικαιολογητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ανάλογα με την περίπτωση που αντιστοιχεί στην κατάσταση ή διαδικασία που θα πιστοποιούσε το εκδιδόμενο πιστοποιητικό. Συμμετέχων αυτόνομα στο διαγωνισμό, δεν δικαιούται να είναι και μέλος Κοινοπραξίας που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής η προσφορά του συμμετέχοντα απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Επίσης, κάθε συμμετέχων μπορεί να είναι μέλος μιας και μόνο Κοινοπραξίας. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής

10 απορρίπτονται σαν απαράδεκτες οι συμμετοχές των Κοινοπραξιών που έχουν κοινό μέλος. Παραβίαση των παραπάνω συνιστά και η συμμετοχή σε άλλο σχήμα ή η αυτόνομη συμμετοχή θυγατρικής εταιρίας συμμετέχοντα. Σημείωση: Σε περίπτωση που η έδρα των ενδιαφερομένων είναι στην Αλλοδαπή τα δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική. Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική, επικυρωμένη από επίσημη αρχή. Μόνη γλώσσα του διαγωνισμού είναι τα ελληνικά. Κοινοπραξίες ή συμπράξεις παρεχουσών υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα στην Κοινοπραξία καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι, σε περίπτωση τελικής επιλογής τους δεσμεύονται να προσκομίσουν κοινοπρακτικό που να έχει υπογραφεί πριν από τη σύναψη της σύμβασης με την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε, το οποίο θα έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο οικείο Πρωτοδικείο. 3. Τεκμηρίωση γενικής ικανότητας συμμετέχοντος Εκτός των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού εντός του φακέλου των δικαιολογητικών και τα εξής δικαιολογητικά: Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής και των δραστηριοτήτων του υποψηφίου. Περιγραφή της οργάνωσης και στελέχωσης της εταιρείας του υποψηφίου. Αναλυτική περιγραφή της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας της ομάδας των στελεχών που θα ασχοληθούν με το έργο. Η ομάδα έργου θα έχει την ευθύνη για την ομαλή διεκπεραίωση της σύμβασης και την υλοποίηση του έργου. Περιγραφή υλικοτεχνικής υποδομής υποψηφίου. Περιγραφή οικονομικών μεγεθών του υποψηφίου(αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού κατά τις 3 προηγούμενες του διαγωνισμού οικονομικά χρήσεις ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών)

11 Πίνακας με συνοπτική περιγραφή έργων ή υπηρεσιών αναλόγου μεγέθους ή/και φύσεως που ολοκληρώθηκαν από τον υποψήφιο την τελευταία τριετία. Η σειρά αναγραφής στον πίνακα θα γίνεται σύμφωνα με την απόλυτη κρίση του συμμετέχοντος ως προς την σπουδαιότητα των έργων. Πελατολόγιο Αποκλεισμός διαγωνιζομένων Α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. Β) Όσοι συμμετέχοντες του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Γ) Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, τα ανωτέρω, ισχύουν για κάθε μέλος της. B ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι προσφορές πρέπει να αναφέρονται με λεπτομέρεια και να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο καλύπτουν το αντικείμενο του έργου. Οι αναφορές αυτές πρέπει να διατυπώνονται κατά τέτοιο τρόπο και σειρά, ώστε να διευκολύνεται το έργο της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού. Ειδικότερα ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: Τεκμηρίωση Γενικής Ικανότητας Συμμετέχοντος (1 Dossier) Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής και των δραστηριοτήτων του υποψηφίου. Περιγραφή της οργάνωσης και στελέχωσης της εταιρείας του υποψηφίου. Αναλυτική περιγραφή της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας της ομάδας των στελεχών που εμπλέκονται στο έργο. Η ομάδα έργου θα έχει την ευθύνη για την ομαλή διεκπεραίωση της σύμβασης και την υλοποίηση του έργου. Περιγραφή υλικοτεχνικής υποδομής υποψηφίου. Περιγραφή οικονομικών μεγεθών του υποψηφίου Πίνακας με συνοπτική περιγραφή έργων ή υπηρεσιών αναλόγου μεγέθους ή/και φύσεως που ολοκληρώθηκαν από τον υποψήφιο. Η σειρά αναγραφής στον πίνακα θα γίνεται σύμφωνα με την απόλυτη κρίση του συμμετέχοντος ως προς την σπουδαιότητα των έργων. Πελατολόγιο Αρχιτεκτονική Προσέγγιση ( 1 Dossier)

12 Εκθεσιακός χώρος / χώρος εκθετών Προοπτικά σχέδια : Θα δοθούν σχέδια, κατόψεων, προοπτικά από επιλεγμένες γωνίες, όψεις, που θα απεικονίζουν τον ελληνικό εκθεσιακό χώρο. Σχέδια Κατόψεις, Όψεις, Προοπτικά, Σχέδιο Βιτρινών, Εκθετηρίων ανάλογα με τις κατηγορίες προϊόντων, κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Τεκμηρίωση Έργου ( 1 Dossier) Θα γίνει αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου και θα υποβληθούν οι τεχνικές προδιαγραφές όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων που απαρτίζουν τον εκθεσιακό χώρο Ο μελετητής θα πρέπει να αποτυπώσει ενδεικτικά τα booths του ελληνικού περιπτέρου. Γ ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (επί ποινή απορρίψεως), με την επωνυμία του ενδιαφερόμενου. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει: α) το συνολικό κόστος του έργου για 51 booths ή 475 τ.μ. και τιμή ανά booth καθώς και αναλυτικά το κόστος για : 1. τον εκθεσιακό χώρο 2. τη προσαρμογή και εκτύπωση των γραφικών στοιχείων της μελέτης Συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους η σελίδα του Προϋπολογισμού για την Δ.Ε. SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΗΠΑ ( ) Οι τιμές θα δοθούν σε ΕΥΡΩ και θα αφορούν το έργο για το οποίο υποβάλλει την προσφορά ο συμμετέχων ήτοι τον σχεδιασμό, κατασκευή, εξοπλισμό και διακόσμηση και αποξήλωση των περιπτέρων της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου» στην παραπάνω Διεθνή Έκθεση Τροφίμων-Ποτών SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΗΠΑ ( ) Επιπλέον η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

13 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ονομασία : SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΗΠΑ ( ) Διοργανώτρια εταιρεία : Specialty Food Association, Θέμα: Τρόφιμα και Ποτά Συμμετέχοντες: Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ και 37 περίπου εκθέτες συνολικά Διάρκεια : Θέση και Μέγεθος : Θα δοθεί κάτοψη του εκθεσιακού χώρου και αναλυτικό FloorPlan του ελληνικού περιπτέρου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ H κατασκευή μελέτη θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με τον Κανονισμό της Έκθεσης. Πληροφορίες, συμπληρωματικά στοιχεία, διευκρινίσεις, μπορούν να δοθούν από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. στους ενδιαφερόμενους μετά από έγγραφο αίτημα τους. Στον ανάδοχο θα δοθεί μελέτη γραφικών από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. Τα Ελληνικά Περίπτερα θα πρέπει: Να είναι λειτουργικά, σύγχρονης αισθητικής και να προσδίδουν ταυτότητα. Να είναι αναγνωρίσιμα από τους επισκέπτες, των οποίων να προσελκύει το ενδιαφέρον (Αξιοποίηση των logos που θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. για να ενσωματωθούν στη μελέτη) Να προσιδιάζουν στο πνεύμα της συγκεκριμένης Έκθεσης. Να ανταποκρίνονται στους στόχους της Ελληνικής συμμετοχής. Tο Ελληνικό περίπτερο ευρίσκεται στο Jacob Javis Convention Center: Level 3 Συνολικά: 51 Booths ή 475 τ.μ. Το ελληνικό περίπτερο πρέπει να προβλέπει: 1. Γραφείο Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. Θα διαμορφωθεί 1 γραφείο Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. επιφάνειας 1 booth. Θα είναι εξοπλισμένο με γραφείο, πολυθρόνα γραφείου, ντουλάπι που κλειδώνει, καθιστικό επισκεπτών, πρίζες για παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και ότι άλλο κρίνει σκόπιμο ο μελετητής.

14 2. Περίπτερο Υποστήριξης Εκθετών Θα διαμορφωθεί 1 περίπτερο για την υποστήριξη των εκθετών, επιφάνειας 1,5 booth το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με: Κουζίνα αποθήκη στην οποία θα υπάρχουν: 1 νεροχύτης, 1 πάγκος εργασίας, ράφια βάθους 30 εκατ. περιμετρικά και επάνω από το νεροχύτη, 2 πρίζες σούκο, 1 μεγάλο ψυγείο, 1 πλυντήριο επαγγελματικό ποτηριών 1 τραπεζάκι στρογγυλό με 4 καθίσματα 1 ψηφιακή εκτύπωση σε διαφανοσκόπειο 1Χ2, εσωτερικά φωτιζόμενο Επιγραφή και λογότυπό στη μετώπη του stand 1-2 πρίζα σούκο 1 καλόγερο για το κρέμασμα των ρούχων, 1 καλάθι αχρήστων 1 θήκη για έντυπα 3. Αποθήκες Θα κατασκευασθούν αποθήκες με πόρτες που κλειδώνουν και θα είναι εξοπλισμένες με ράφια σε κάθε ατομικό σταντ. 4. Δάπεδο Ο Ανάδοχος θα επενδύσει την επιφάνεια του δαπέδου με μοκέτα μπλε χρώματος υψηλής ποιότητας. 5. Φωτισμός Ο φωτισμός θα αποτελείται από προβολείς ιωδίνης (1 σποτ 100W για κάθε 1,5 τμ τουλάχιστον) 6. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Στα σημεία ρευματοληψίας του περιπτέρου, ο εργολάβος θα τοποθετήσει πίνακες διανομής, εφοδιασμένους με τις απαραίτητες ασφάλειες και διακόπτες. Η όλη εγκατάσταση θα πρέπει να είναι γειωμένη και εξοπλισμένη με τα απαραίτητα κυτία διανομής και οι διακλαδωτήρες θα είναι αφανείς. Ο πίνακας θα φέρει τόσους διακόπτες παροχής ρεύματος, όσες και οι επί μέρους γραμμές του περιπτέρου. Γενικά η όλη εργασία πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με τους Kανονισμούς της Έκθεσης. 7.Σημανση Ελληνικού Περιπτέρου Επιγραφές αναλόγου μεγέθους για την ευκρινή αναγνώριση του περιπτέρου μέσα στην αίθουσα υπερυψωμένες (σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Έκθεσης) που να υποδηλώνουν την Ελληνική ταυτότητα με το λογότυπο «Taste like Greece». Για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει αυτοκόλλητα με το λογότυπο τους τα οποία θα τοποθετηθούν στα information desks. 8. Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά Θα υποδεικνύονται από τη μελέτη και θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει ο μελετητής. Οι δαπάνες εκτύπωσης των λογοτύπων και του branding του ελληνικού περιπτέρου βαρύνουν την Ανάδοχο εταιρία.

15 9. Ατομικά σταντς Για κάθε ατομικό booth, 100 τετραγωνικών ποδών θα προβλέπεται: 1 τραπεζάκι στρογγυλό με 4 καθίσματα 1 πάγκος γευσιγνωσίας (info counter) 1 βιτρίνα, κύβοι, ράφια κ.λ.π. 1 μικρή αποθήκη με πόρτα που κλειδώνει (1,00μ.Χ1,00μ.) Να δοθεί σχέδιο βιτρίνας ανάλογα με τις κατηγορίες εκθεμάτων. 1 ψηφιακή εκτύπωση ανά εκθέτη σε διαφανοσκόπειο 1Χ2, εσωτερικά φωτιζόμενο. Επιγραφή με την επωνυμία της επιχείρησης και λογότυπό της στη μετώπη του stand ή στο back wall. Τα γωνιακά stands θα έχουν από 1 επιγραφή και 1 λογότυπο σε κάθε πρόσοψη. 1-2 πρίζα σούκο 1 καλόγερο για το κρέμασμα των ρούχων, 1 καλάθι αχρήστων 1 θήκη για έντυπα Ο εξοπλισμός θα αυξάνεται πολλαπλασιαστικά ανάλογα με το μέγεθος του booth που θα έχει κάθε εταιρεία. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνήσει με όλους τους εκθέτες και θα φροντίσει για τις ανάγκες σε εξοπλισμό κάθε εκθέτη μετά από συνεννόηση μαζί του. Θα πρέπει να προταθούν σχεδιαστικές εφαρμογές για stands των 1 booth - 1,5 booths 2 booths 3 booths 3,5 booths. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αρίστης ποιότητας. Θα μεταφερθούν με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου στον Εκθεσιακό χώρο. Η συντήρηση και η αντικατάσταση των τυχόν φθαρμένων υλικών κατά την διάρκεια της Έκθεσης βαρύνει τον Ανάδοχο.

16 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ Η κατασκευή του περιπτέρου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 28/06/2014, ώρα μ.μ. Η αποξήλωση του περιπτέρου θα αρχίσει μετά το τέλος της έκθεσης και θα ολοκληρωθεί με ευθύνη του κατασκευή σύμφωνα με τον Κανονισμό της έκθεσης. Δ. Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΗΠΑ ( ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό) Α/ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 1. ΔΑΠΕΔΟ 2. ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 3. ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ 4. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΜΕΤΩΠΕΣ 5. ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ 6. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 7. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΘΕΤΩΝ 8. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 9. ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 10. ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 11. ΚΟΥΖΙΝΑ 12. ΑΠΟΘΗΚΕΣ 13. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 14. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 15. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 16. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΑΣ-BANNERS 17. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 18. ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ 19. ΓΡΑΦΙΚΑ 20. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 21. ΕΡΓΑΤΙΚΑ (Κόστος ανά εργάτη, διαμονή, ασφάλιση κλπ.) 22. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 23. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ή ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΑΠΑΝΗ

17 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Αθήνα, 2014

18 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΗΠΑ ( ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Ο υπογεγραμμένος Δ/νση κατοικίας.. τηλ. Συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου μελέτης κατασκευής των παραπάνω περιπτέρων, δηλώνω υπεύθυνα ότι αναλαμβάνω ανεπιφύλακτα την έντεχνη και εντός των οριζομένων προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω περιπτέρου σύμφωνα με τους Όρους προσφοράς της Υπηρεσίας, τα σχέδια και τον προϋπολογισμό της προσφοράς μου. Επίσης δηλώνω ότι γνωρίζω καλά τις Κρατικές συνθήκες εργασίας επί τόπου των Κανονισμών που ισχύουν για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ασφάλειας κλπ. εντός του χώρου της Έκθεσης και ότι θα συμμορφωθώ προς τον Κανονισμό της Έκθεσης. Αθήνα 2014 Ο ΔΗΛΩΝ

19 Υποχρεώσεις αναδόχου Τεχνική υποστήριξη για την καλή λειτουργία του περιπτέρου σε όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, άμεση αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού. Ασφάλιση του περιπτέρου (τα υλικά και την κατασκευή) καθ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης. Καθαρισμός του περιπτέρου πριν από την έναρξη της Έκθεσης. Επί τόπου διόρθωση επιγραφών στις μετώπες των περιπτέρων των συνεκθετών με τους διακριτικούς τίτλους τους. Άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων που καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της Έκθεσης. (περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις κλοπής) Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει τον ανάδοχο και μόνο Η σήμανση στο σύνολο του εκθεσιακού χώρου είναι δαπάνη που αφορά τον κατασκευαστή στο σύνολό της. Εφαρμογές των γραφικών με βάση την αναλυτική μελέτη σήμανσης γραφικών που έχει υποβληθεί και έχει γίνει αποδεκτή από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σε προοπτικό σήμανσης σε όλες τις αίθουσες. Γενικές παρατηρήσεις Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με όλους τους εκθέτες και, αφού τους δώσει λεπτομερείς διαστάσεις και προδιαγραφές εκτύπωσης, να συλλέξει το φωτογραφικό υλικό το οποίο θα τοποθετήσει σε κάθε περίπτερο συνεκθέτη. Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τροποποίηση ή και δημιουργία μακετών σε υψηλή ανάλυση για τις εκτυπώσεις. Ο ανάδοχος θα παραδώσει όλα τα σχέδια, τις φωτογραφίες και τα κείμενα της τεχνικής προσφοράς και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι διαστάσεις, όπου αυτές αναφέρονται, είναι ενδεικτικές και θα τροποποιηθούν σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση που θα υποβάλει ο Ανάδοχος. Τα συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα κάθε περιπτέρου στην αναφερόμενη Έκθεση στην παρούσα Προκήρυξη, μπορούν να αυξομειωθούν από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., οπότε θα αυξομειωθεί αντίστοιχα και το εργολαβικό τίμημα της Έκθεσης με την συμφωνηθείσα τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε η Έκθεση που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. αποζημίωσης. Στην Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. παρέχεται ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο και χωρίς οιαδήποτε οικονομική υποχρέωση της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις

20 αρχιτεκτονικές λύσεις ή τμήματα αυτών για την κατασκευή άλλων εκθέσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, πλέον αυτής της Έκθεσης που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει χωρίς κόστος για την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. τα σχετικά και συγγενικά πνευματικά δικαιώματα, κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 14 της παρούσας αναφερόμενα. Ο Ανάδοχος θα ορίσει υπεύθυνο έργου για την Έκθεση και ομάδα έργου, οι οποίοι θα συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. για την υλοποίηση του έργου. A Ρ Θ Ρ Ο 7 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την πενταμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που συστήθηκε με την από απόφαση του ΔΣ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. Η εν λόγω Επιτροπή είναι αρμόδια για την αποσφράγιση των φακέλων, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, την αξιολόγηση των προσφορών των υποψήφιων αναδόχων σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού καθώς για την εισήγηση των σχετικών πρακτικών στο ΔΣ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε προς έγκριση. ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί στα γραφεία της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., Μητροπόλεως 3, Αθήνα την Τετάρτη 21/5/2014, και ώρα 14:00 μ.μ. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Οι φάκελοι θα αποσφραγιστούν ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού με την εξής σειρά : Φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής» Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» Φάκελος «Οικονομική προσφορά» Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής επιτρέπεται να παραστούν πρόσωπα νομίμως εξουσιοδοτημένα για να εκπροσωπήσουν τους συμμετέχοντες. Δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην Επιτροπή από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών- σε αυτά περιλαμβάνονται και όσα δεν περιέχονται μέσα στον φάκελο των δικαιολογητικών-θεωρούνται ως εκπρόθεσμα υποβληθέντα και δεν

21 γίνονται δεκτά επί ποινή αποκλεισμού της σχετικής προσφοράς από την περαιτέρω διαδικασία διαγωνισμού. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος με τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Εφόσον στο φάκελο αυτόν δεν περιέχονται όλα τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, ο υποβάλλων την προσφορά αποκλείεται με πρακτικό της Επιτροπής της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού και η επιτροπή δεν αποσφραγίζει το φάκελο της τεχνικής και οικονομικής του προσφοράς, αλλά τον διαβιβάζει μαζί με τα δικαιολογητικά, στην Δ/νση Διοικητικού της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. προς επιστροφή του στον ενδιαφερόμενο. Η επιστροφη των φακε λων γι νεται εφ ο σον ο ενδιαφερο μενος δηλω σει εγγρα φως ότι παραιτείται ανεπιφύλακτα της προσβολής των αποφάσεων της Επιτροπής και της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. με ένσταση, προσφυγή ή άλλα ένδικα μέσα ή βοηθήματα. Αν όμως ο ενδιαφερόμενος ασκήσει ένσταση, προσφυγή ή άλλα ένδικα μέσα, οι φάκελοι επιστρέφονται σε αυτόν μετά την κατά περίπτωση ολοκλήρωση, κατά την κρίση της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., της υπόθεσης. Οι φάκελοι α) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζονται μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των λοιπών δικαιολογητικών. Μετά την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει, και στη συνέχεια αποσφραγίζει τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων. Οι φάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποσφραγίζονται από την Επιτροπή, μονογράφονται δε και σφραγίζονται κατά φύλλο όλα τα στοιχεία τους, από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Στην συνέχεια η Επιτροπή δύναται να ορίσει τον τόπο, την ημερομηνία και την σειρά κατά την οποία οι υποβάλλοντες προσφορά, ενδέχεται να κληθούν να παρουσιάσουν αναλυτικά τις προτάσεις τους. Για τον λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να παρουσιάσουν διεξοδικότερα τις προτάσεις τους ή και να απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα της Επιτροπής. Μετά το τέλος των τυχόν παρουσιάσεων η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση (διάσκεψη) θα προβεί στην βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για την επιλογή αναδόχου με βάση τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου, και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. Στη συνέχεια και μετά την σχετική απόφαση του ΔΣ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε περί έγκρισής ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας αναφορικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, η επιτροπή

22 συνεδριάζει εκ νέου και αποσφραγίζει τον φάκελο των Οικονομικών Προσφορών για την αξιολόγηση αυτών και την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος προκειμένου να εισηγηθεί με πρακτικό της την τελική κατακύρωση στο ΔΣ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση της μελέτης του περιπτέρου κάθε προσφοράς θα γίνει με βάση την Τεχνική και Οικονομική προσφορά. Για την επιλογή του αναδόχου θα γίνει αξιολόγηση με αναλυτική βαθμολογία των κριτηρίων που έχουν τεθεί (Α. Τεχνική Αξιολόγηση ) και υπολογισμός του τελικού βαθμού της κάθε προσφοράς, με βάση τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του κάθε προσφέροντος. Προσφορές που αποκλείστηκαν διότι δεν πληρούσαν τους τυπικούς όρους του διαγωνισμού, αποκλείονται από τη φάση της αξιολόγησης. Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα με την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά. Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται ως εξής: Αρχικά γίνεται βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς με βάση όλα τα επιμέρους κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο. Το άθροισμα της βαθμολογίας των εν λόγω κριτηρίων σταθμίζεται με βάση το συντελεστή της Τεχνικής προσφοράς. Η Βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς γίνεται με βάση τον τύπο που αναφέρεται παρακάτω (Β). Ο βαθμός αυτός σταθμίζεται με βάση το συντελεστή της οικονομικής προσφοράς. Η βαθμολογία προκύπτει ως το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμών (Γ). Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η Τεχνική προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητας 70% (ΣΒΤΠ, Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς) Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η Οικονομική προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητας 30% (ΒΟΠ, Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς) (ΒΟΠ, Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς) Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η Τεχνική προσφορά κρίνεται από τα ακόλουθα: 1. Οικονομική Κατάσταση Υποψηφίου ( όπως αναφέρεται στο σχετικό φάκελο) 2. Τριετής εμπειρία σε ανάλογα έργα 3. Oμάδα έργου

23 4. Αισθητική εμφάνιση των περιπτέρων σύμφωνα με τα δεδομένα που αναλύουμε παραπάνω, βαθμός ελκυστικότητάς του, ευρηματικότητα και πρωτοτυπία της όλης σύλληψης από αισθητική άποψη. 5. Λειτουργικότητα της μελέτης. Αφορά τις λειτουργικού χαρακτήρα λύσεις που προβλέπει η μελέτη για την ανάδειξη των εκθεμάτων, τη σωστή προβολή τους και την εν γένει διευκόλυνση και εξυπηρέτηση επισκεπτών των εκθετών. 6. Ποιότητα των υλικών κατασκευής και Τεχνικό μέρος της κατασκευής (φινιρίσματα και τελειώματα εργασιών, στερεότητα, ποιότητα και απόδοση φωτισμού). 7. Γραφικά στοιχεία καθώς και διακοσμητικά που θα πλαισιώνουν την μελέτη και θα προσδίδουν την Ελληνική ταυτότητα. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να τελούν σε συνάρτηση με την όλη αισθητική μορφή των περιπτέρων και τον τονισμό της ταυτότητας. 8. Ευρηματικότητα και πρωτοτυπία των λύσεων που αφορούν την υπογράμμιση της ταυτότητος των περιπτέρων. O πίνακας των κριτηρίων και των αντίστοιχων βαθμολόγησης τεχνικής αξιολόγησης, βάσει των οποίων η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί σε βαθμολόγηση των κριτηρίων είναι ο παρακάτω: Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κατηγορία κριτηρίου Οικονομική Κατάσταση Υποψηφίου Εμπειρία σε ανάλογα έργα Ομάδα έργου Αισθητική εμφάνιση του περιπτέρου 5 Λειτουργικότητα της μελέτης 15 6 Ποιότητα των υλικών κατασκευής 10 7 Γραφικά και διακοσμητικά 5 Ευρηματικότητα και πρωτοτυπία των 8 λύσεων 15 ΒΑΘΜΟΙ Ο βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς (ΤΠ) υπολογίζεται για το σχηματισμό της συνολικής βαθμολογίας του Υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 70%. Ο Υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τουλάχιστον το 55% της Τεχνικής Βαθμολογίας, (ήτοι τουλάχιστον 38,5 βαθμούς στους 70) προκρίνεται στην επόμενη Φάση του διαγωνισμού που είναι η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών

24 Στην περίπτωση που Υποψήφιος δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 55%, θα του επιστραφεί η Οικονομική του Προσφορά, κλειστή και σφραγισμένη. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η Οικονομική προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητας 30% Για κάθε Διαγωνιζόμενο θα υπολογισθεί ο Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς (ΒΟΠ) ως εξής: Οικονομική Προσφορά Μειοδότη ΒΟΠ = x 100 Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Υπολογισμός του Τελικού Βαθμού κάθε διαγωνιζομένου (ΤΒ) Ο τελικός βαθμός κάθε διαγωνιζομένου θα υπολογισθεί με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: TB = (ΣΒΤΠ x 0,70) + (ΒΟΠ x 0,30) Α Ρ Θ Ρ Ο 10 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση επικυρωμένη από Επίσημη Αρχή. α. Εγγύηση συμμετοχής Για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή, ποσού ίσου με το 5% του συνόλου του προϋπολογισμού του έργου με ΦΠΑ (εφόσον απαιτείται) για το οποίο υποβάλλουν προσφορά ήτοι επί συνολικού προϋπολογισμού για το όλο έργο ποσού Ευρώ , θα υποβληθεί εγγυητική επιστολή ποσού Ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να έχουν ισχύ τρεις τουλάχιστον μήνες μετά από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και πριν από την υπογραφή της, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% του ποσούτης σύμβασης μεταξύ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε και τον ανάδοχο (χωρίς το ΦΠΑ). Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα. Περιλαμβάνει την ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση εκείνου, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, τους όρους ότι: η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο

25 δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και καταβληθεί ολικά ή μερικά σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. γ. Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ κοινοπραξιών ή συμπράξεων παρεχουσών υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τόσο η εγγύηση συμμετοχής, όσο και η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας ή της σύμπραξης και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης. δ. Ο εκδότης της εγγύησης συμμετοχής ως και της καλής εκτέλεσης του έργου υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, για ίσο με την ισχύ της χρονικό διάστημα, ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Α Ρ Θ Ρ Ο 11 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1. Στη σύμβαση ανάθεσης που θα υπογραφεί μεταξύ της και του αναδόχου θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι, ακόμη και αν δεν περιληφθούν στο κείμενο της σύμβασης : α. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ για την άρτια εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και με την παροχή του οφείλει να εξασφαλίζει την ποιότητα της παρουσίας της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ και των εκθετών στην παραπάνω Διεθνή Έκθεση Τροφίμων-Ποτών SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΗΠΑ ( ), όσο και την νομιμότητα της, άλλως, μπορεί να καταπέσει υπέρ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. κατά την αδέσμευτη κρίση του, η εγγύηση της καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα υπέρ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. και σε βάρος του αναδόχου, ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον σε πλήρη αποζημίωση της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί. β. Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τους τρίτους που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης με την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. έναντι των τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνομένου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις και γενικά με κάθε φύσεως συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, δαπάνη δική του ή τρίτων που θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της συμβάσεως με την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. και τις οποίες δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων κ.λ.π. υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. και να επιτύχει δικαστικώς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., παράλληλα δε ο ανάδοχος, προσεπικαλούμενος από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σε

26 οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει στην Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. όλες τις δαπάνες για τη δίκη της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. και για οποιαδήποτε ζημία, σε πρόσωπα ή πράγματα, ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της συμβάσεως του με την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. θα επιφέρει σε βάρος του την καταγγελία της σύμβασης από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.,την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε ζημίας. γ. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με την προσφορά του, όπως αυτή θα γίνει δεκτή με την κατακυρωτική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., με τους κανόνες της Επιστήμης και της Τέχνης και με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί, κατά τρόπο που να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. και να εκπληρώνεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. δ. Η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν αυτών που θα καθοριστούν με την σύμβαση. ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμβάλλεται με τους υπεργολάβους που έχει περιλάβει δεσμευτικά στις αρχικές προτάσεις του. ζ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα προς τις διοργανώτριες εταιρείες της παραπάνω Διεθνούς Έκθεσης, όλα τα απαραίτητα έγγραφα και φόρμες που αφορούν στην συμμετοχή της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., στην χορήγηση άδειας των κατασκευαστών για ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, μεταφορές, καταλληλότητα υλικών κ.λπ. δεόντως συμπληρωμένα. η. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι σύμβαση προσχώρησης για τον Ανάδοχο και θα βασίζεται στους όρους της παρούσης. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της προκήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. δικαιούται να κηρύξει με απόφασή του τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.. Στην περίπτωση αυτή θα επέρχονται σε βάρος του αναδόχου οι συνέπειες της κατάπτωσης λόγω ποινής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και επιπλέον θα ευθύνεται αυτός για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ. α) Σε περίπτωση που η Ελληνική Κυβέρνηση μειώσει ή διακόψει τις πιστώσεις για την προβολή και προώθηση του Εκθεσιακού Προγράμματος της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., αυτή διατηρεί το δικαίωμα να ειδοποιήσει τον ανάδοχο για την μη περαιτέρω συνε χιση υπ αυτου της εκτε λεσης με ρους η και του συνο λου των

27 υπολειπομένων για την υλοποίηση του έργου και την ακύρωση αντίστοιχα των σχετικών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από αυτόν. Το ίδιο δικαίωμα περικοπής εν όλω ή εν μέρει του αντικειμένου του έργου, έχει η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σε περίπτωση ανωτέρας βίας. β) Στις παραπάνω περιπτώσεις η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. θα καταβάλει στον ανάδοχο μόνο τις οικονομικές υποχρεώσεις που αυτός έχει αποδεδειγμένα και εγγράφως αναλάβει για την εκτέλεση του έργου και που δεν είναι δυνατόν, βάσει επισήμων στοιχείων, να ακυρωθούν κατά την ημερομηνία λήψης από τον ανάδοχο της γραπτής ειδοποίησης της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σχετικά με τη μη συνέχιση εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της σύμβασης υπ αυτου. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη για την ερμηνεία,την εφαρμογή και εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε αναφυόμενη από αυτή μεταξύ των συμβαλλομένων αξίωση ή απαίτηση θα επιλυ εται απο τα καθ ύ λη αρμο δια Δικαστη ρια της Αθη νας, τα οποι α οι συμβαλλόμενοι θα αναγνωρίζουν και θα δέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση των παραπάνω διαφορών και ενώπιον των οποίων η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. θα ενάγει ή θα ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζόμενου σε κάθε περίπτωση του ουσιαστικού και δικονομικού Ελληνικού Δικαίου. Α Ρ Θ Ρ Ο 12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. δύναται σε κάθε περίπτωση να προβεί : Α) Στην κατακύρωση του διαγωνισμού για την υλοποίηση του συνόλου του έργου. Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσας βάσει της τεχνοοικονομικής μελέτης ανάλυσης του έργου που θα τεκμηριώνει την υποβαλλόμενη πρόταση από κάθε υποψήφιο. Η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., δεσμεύεται από το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μόνο μετά την κοινοποίηση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον επιλεγέντα με τον οποίο τελικά θα συμβληθεί. Η ανακοίνωση της επιλογής και της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.. που είναι η αναθέτουσα Αρχή. Ο ανάδοχος καλείται σε προθεσμία που θα του ορίσει η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., με την απόφαση του ΔΣ περί κατακύρωσης να υπογράψει σύμβαση με την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης, στην υποβληθείσα προσφορά του, ως και στους όρους κατακύρωσης του αποτελε σματος του διαγωνισμου σάυτο ν και θα περιε χει και ο σους α λλους όρους κριθεί ότι διευκρινίζουν την προκήρυξη ή διευκολύνουν την εκτέλεση του αντικειμένου του διαγωνισμού. Β) Στην κήρυξη, σε κάθε στάδιο, του διαγωνισμού άγονου ή ασύμφορου ως και στη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων του εκ μέρους της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

28 Γ) Στην ματαίωση του διαγωνισμού και της ανάθεσης του έργου όταν: α) Όταν δε χρειάζεται το προκηρυχθέν με την παρούσα έργο β) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. Σε κάθε περίπτωση η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, της αζημίως για αυτήν μη κατακύρωσης κατά την ελεύθερη κρίση της, του προκηρυσσόμενου έργου είτε εν όλω είτε ως προς τμήμα αυτού. Δ) Εξ άλλου, η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σε κάθε περίπτωση δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση να αποζημιώσει τους συμμετέχοντες υποψηφίους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία από την προετοιμασία και την υποβολή των προσφορών τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν γίνουν δεκτές οι προσφορές τους ή σε περίπτωση αναβολής, ματαίωσης ή κήρυξης του διαγωνισμού άγονου. Α Ρ Θ Ρ Ο 13 ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ Σε περίπτωση μεταμέλειας του επιλεγέντος αναδόχου ή στην περίπτωση υπαναχώρησής του για οποιοδήποτε λόγο και πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση, υποχρεούται αυτός και βαρύνεται με τα έξοδα επανάληψης του διαγωνισμού ενώ καταπίπτει υπέρ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. η εγγύηση συμμετοχής ως ποινική ρήτρα, χωρίς να αποκλείεται στην Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. να αξιώσει επιπλέον θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν θα υποστεί από αυτή την αθέτηση. Η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. έχει ακόμη στην περίπτωση αυτή, την δυνατότητα να κατακυρώσει τον διαγωνισμό στον αμέσως επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης συμμετέχοντα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στην Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την βεβαίωση της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. ότι εκπληρώθηκαν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και καλής εκτέλεσης του έργου, θα διενεργηθεί από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., οι αρμόδιοι για την παρακολούθηση του έργου θα συντάξουν και θα υποβάλουν πρακτικό καλής εκτέλεσης μετά το πέρας των εργασιών. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και να λύσει την σύμβαση και να προβεί σε αντικατάσταση του αναδόχου ενώ θα δύναται να απαιτήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία του. Στην παραπάνω περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., λόγω ποινικής ρήτρας. Ο ανάδοχος στον οποίον θα ανατεθεί το έργο, υποχρεούται εντός δέκα(10) ημερών, από την λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του, να προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και την σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, υφιστάμενος, σε περίπτωση άρνησής του, τις παραπάνω προβλεπόμενες κυρώσεις και συνέπειες. Α Ρ Θ Ρ Ο 14 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών θα αποτελέσουν ιδιοκτησία και περιουσιακό στοιχείο της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. η οποία θα έχει το δικαίωμα να το

ΑΠΟΦΑΣΗ No 363 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ No 363 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μαρίνου Αντύπα 86-88 Ταχ. Κώδ.: 163 46, Ηλιούπολη Πληροφορίες: Τέτη Περισσάκη Tηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αρ. 3/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αρ. 3/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8 Απριλίου 2014 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αρ. 3/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και την αποξήλωση του Ελληνικού περιπτέρου στη Διεθνή Έκθεση ΙΝDEX

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελέτης, Σχεδιασμού, Κατασκευής και Αποξήλωσης των περιπτέρων της Ελληνικής Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάρος, 09/10/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός Προκήρυξης: 63/2009 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παροικία ΠΑΡΟΣ Τ.Κ. 844 00 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την εξειδίκευση των επιλογών και των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Φεβρουάριος 2015

Αθήνα Φεβρουάριος 2015 Αρ. Προκήρυξης: 07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελέτης, Κατασκευής και Αποξήλωσης του Περιπτέρου της Ελληνικής Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση SEAFOODEXPONOTHAMERICA

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 05/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελέτης, Σχεδιασμού, Κατασκευής και Αποξήλωσης του Περιπτέρου της Ελληνικής Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 11/2015

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 11/2015 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 11/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελέτης, Σχεδιασμού, Κατασκευής και Αποξήλωσης του Περιπτέρου της Ελληνικής Συμμετοχής στις Διεθνείς Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου, 544 53, Θες/νίκη Αρ./Ημερ.: 10/09/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Ο Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 19 Δεκεμβρίου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502679 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 9 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 38/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ηλεκτρονική Έκδοση του εντύπου (χωρίς εκτυπωτική διαδικασία) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ»

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 01 Απριλίου 2008 ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2245/01.04.2008 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Π.Π. 2011.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Π.Π. 2011. Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα 29/12/2011 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι K Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι K Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ Πλατεία Μιαούλη Τ.Κ. 84100 Ερμούπολη -Σύρος Τηλ. 2281361016, FAX 2281088232 Email: fdsans@syros-ermoupolis.gr Αρ. Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΤΡΟΠΗΣΑΧΣ ΟΛΥΣΧΧΜΠΙΩΝ & FAX: 210-32 Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ : 77 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-32

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 28-05-2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 6643/1076 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ Δ/νση: Δημητσάνας 7, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Τηλ:. 210 6494136, Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα