ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο : Ημερομηνία δημ/σης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο :...4.2014 Ημερομηνία δημ/σης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, για το έργο τον σχεδιασμό, της κατασκευής, του εξοπλισμού, διακόσμησης και αποξήλωσης των περιπτέρων της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων-Ποτών: SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΗΠΑ ( ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ εφόσον απαιτείται) για 51 booths (100 sq.ft./ booth ή 9,3 τ.μ./booth) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 40 ημέρες (κατ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 5 και 6 του π.δ 60/2007) Η πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο : Ημερομηνία δημ/σης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τελευταία ημέρα κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 21/5/2014, ώρα 13:30μ.μ. Ημέρα διεξαγωγής Διαγωνισμού: Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού: 21/05/2014 και ώρα 14:00μ.μ. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ Μητροπόλεως Αθήνα Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Ρ Θ Ρ Ο 2 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 3 - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 4 - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ A ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» B ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Γ ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» A Ρ Θ Ρ Ο 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ -Στόχος Σκοπός -Απαιτούμενοι χώροι -Τυπικός εξοπλισμός περιπτέρου εκθέτη -Αναλυτικός Προϋπολογισμός Δ.Ε. SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014 (συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό) -Υπεύθυνη Δήλωση Εργολάβου Δ.Ε. SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014 (συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό) -Υποχρεώσεις Αναδόχου -Γενικές παρατηρήσεις ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 7- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α. Τεχνική Αξιολόγηση Β. Οικονομική Αξιολόγηση Γ. Τελική Αξιολόγηση Α Ρ Θ Ρ Ο 10 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ α. Εγγύηση συμμετοχής β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου Α Ρ Θ Ρ Ο 11 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 12 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Ρ Θ Ρ Ο 13 - ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ Α Ρ Θ Ρ Ο 14 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α Ρ Θ Ρ Ο 15 - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α Ρ Θ Ρ Ο 16- ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΘΡΟ 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

3 Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Εταιρία με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, (που στο εξής θα αναφέρεται ως Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.) προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τον πάσης φύσεως εξοπλισμό, την διακόσμηση και μετά το πέρας της Έκθεσης την αποξήλωση και απομάκρυνση των περιπτέρων από τους εκθεσιακούς χώρους, στην πιο κάτω Διεθνή Έκθεση Τροφίμων-Ποτών: SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΗΠΑ ( ) Προϋπολογισμός έργου Το έργο θα είναι συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ, εφόσον απαιτείται) (για 51 booths, 475 περίπου τ.μ.) Ο διαγωνισμός διενεργείται με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και διέπεται από το Π.Δ. 60/2007 και από τις διατάξεις της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2004/18/ΕΚ. Α Ρ Θ Ρ Ο 2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, Μητροπόλεως 3, ΤΚ Αθήνα, στη Διεύθυνση Διοικητικού, στον 7ο όροφο με την ένδειξη - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014 και θα αναγράφουν την Επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν γραπτώς, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς και να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., το αργότερο μέχρι 21/05/2014 και ώρα μ.μ. Σε περίπτωση που οι προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικώς, θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στην Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. το αργότερο μέχρι την ως άνω κείμενη ημερομηνία και ώρα. Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί και θα έχουν παραληφθεί εμπρόθεσμα από την Δ/νση Διοικητικού της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Προσφορές που υπεβλήθησαν μετά το πέρας της ημερομηνίας κατάθεσης δεν γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., κλειστές στην υποψήφια εταιρία.

4 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 (εκατόν είκοσι) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα δεσμεύεται από την πρότασή του για επιπλέον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον παραπάνω αναφερόμενο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφ ο σον ζητηθει από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., όλες οι παραπάνω προθεσμίες των εκατόν είκοσι (120) και δεκαπέντε (15) ημερών, μπορεί να παραταθούν για χρονικό δια στημα, κατ ανω τατο ο ριο, ι σο με τον αρχικο χρο νο ισχυ ος τους, η δε παράταση αυτή είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Α Ρ Θ Ρ Ο 3 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος : 1. Φυσικά πρόσωπα- υπήκοοι των κρατών μελών της Ε.Ε. ή των χωρών του Ε.Ο.Χ. και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. ή αλλοδαποί επαγγελματίες εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή φυσικό πρόσωπο υπήκοο Αμερικής Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε. και να έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.2513/97(ΦΕΚ Α 139/ , 5147)-υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή έχουν έδρα στις ΗΠΑ 3. Κοινοπραξίες ή συμπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες, των οποίων τα μέλη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου) ασκούν συναφείς με το προκηρυσσόμενο έργο δραστηριότητες και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία παρόμοιων έργων σε διεθνές επίπεδο, ως προς τον σχεδιασμό, εξοπλισμό και διακόσμηση εκθεσιακών περιπτέρων σε διεθνείς εκθέσεις και τα οποία θα ευθύνονται έναντι της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. εις ολόκληρον, μπορούν να υποβάλλουν κοινή προσφορά και να επιλεγούν ως ανάδοχοι υπηρεσιών σχεδιασμούκατασκευής-εξοπλισμού-διακόσμησης περιπτέρων, σε Διεθνείς Εκθέσεις. Οι συμμετέχοντες που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής βάσει της ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας της χώρας όπου

5 έχουν την έδρα τους. Σε περίπτωση έλλειψης σχετικής Νομοθεσίας, οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τους όρους σύναψης «Δημόσιας Σύμβασης» όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του τίτλου Ι της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της , όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση των Κοινοπραξιών δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί με ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Αυτό όμως είναι δυνατό να απαιτηθεί από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σε περίπτωση επιλογής τους και κυρίως να υποβάλλουν στην Ε.Ε.Ε.Ε.Ε προ της εκδόσεως της υπογραφής της οικείας συμβάσεως, το σχετικό συμφωνητικό συστάσεως της Κοινοπραξίας νομίμως δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο. Τα μέλη των κοινοπραξιών ή συμπράξεων ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρον έναντι της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Επίσης τα μέλη των κοινοπραξιών ή συμπράξεων ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρο το καθένα για την εκτέλεση της συμβάσεως ακόμη και αν, σε περίπτωση επιλογής τους, απαιτηθεί από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.,να περιβληθούν ιδιαίτερη νομική μορφή. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει είτε αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό απαγορεύεται να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. Για τον σκοπό αυτό και προς εξασφάλιση πραγματικών συνθηκών ανταγωνισμού, το παραπάνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που υπέβαλε δική του προσφορά, δεν μπορεί να μετέχει στο διαγωνισμό και ως μέλος ή μέτοχος συμμετέχουσας στο διαγωνισμό προσωπικής εταιρίας ή ΕΠΕ ή ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ή ως μέλος συμμετέχουσας στο διαγωνισμό ένωσης προσώπων ή Κοινοπραξίας. Α Ρ Θ Ρ Ο 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο του έργου σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα έκαστος, (ένα με την ένδειξη πρωτότυπο και ένα με την ένδειξη αντίγραφο) και συγκεκριμένα: ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ, περιλαμβάνει: Α Φα κελος «Δικαιολογητικα συμμετοχη ς» Β Φα κελος «Τεχνικη Προσφορα Γ Φα κελος «Οικονομικη προσφορα» Σε κάθε φάκελο πρέπει να αναγράφεται : Ο τίτλος του φακέλου, ο τίτλος του έργου, ο αριθμός της διακήρυξης, η ημερομηνία υποβολής προσφορών, τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση). Τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλονται χωριστά μέσα σε σφραγισμένους φακέλους. Οι ανωτέρω υποφάκελοι θα έχουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία δεν είναι δυνατόν λόγω όγκου να

6 τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε εσωκλείονται σε χωριστό φάκελο και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις υπόλοιπες ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Γενικές Παρατηρήσεις Εφόσον οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά θεωρημένο από Δημόσια Αρχή έγγραφο για την εκπροσώπηση. Τα αντίστοιχα έγγραφα όλων των παρακάτω δικαιολογητικών αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παρακάτω δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή Συμβολαιογράφο. Έλλειψη έστω και ενός των παρακάτω δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος και την μη αξιολόγηση της πρότασης. Στην περίπτωση αυτή δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι της τεχνικής ως και της οικονομικής προσφοράς οι οποίοι επιστρέφονται στον υποβάλλοντα μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η Επιτροπή του διαγωνισμού όπως επίσης και η Υπηρεσία διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν, πέραν των κατωτέρω, συμπληρωματικά δικαιολογητικά καθώς και σχετικές διευκρινίσεις. A ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ και την πρόβλεψη του άρθρου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά: α. Οι Έλληνες πολίτες: (1) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα παρακάτω αδικήματα:

7 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παραπάνω αδικήματα. (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας, που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

8 (5) Πιστοποιητικού του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ σε έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. (6) Έγγραφο παροχής νομίμου πληρεξουσιότητας προς τον υπογράφοντα και υποβάλλοντα την προσφορά, εφόσον δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας. β. Οι Αλλοδαποί: (1) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα παρακάτω αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παραπάνω αδικήματα.

9 (3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου. (4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α και β εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου, που απαιτείται μόνο για τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και επιπλέον επίσημο αντίγραφο του καταστατικού της πιο πρόσφατης έκδοσης με τυχόν τροποποίησή του. Επίσης, τα νομιμοποιητικά έγγραφα των νομίμων εκπροσώπων τους, καθώς και όλες τις σχετικές δημοσιεύσεις (ΦΕΚ). δ. Οι κοινοπραξίες παρεχόντων υπηρεσίες: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται: 1) Η αδυναμία έκδοσης από τις αρμόδιες αρχές των ανωτέρω δικαιολογητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ανάλογα με την περίπτωση που αντιστοιχεί στην κατάσταση ή διαδικασία που θα πιστοποιούσε το εκδιδόμενο πιστοποιητικό. Συμμετέχων αυτόνομα στο διαγωνισμό, δεν δικαιούται να είναι και μέλος Κοινοπραξίας που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής η προσφορά του συμμετέχοντα απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Επίσης, κάθε συμμετέχων μπορεί να είναι μέλος μιας και μόνο Κοινοπραξίας. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής

10 απορρίπτονται σαν απαράδεκτες οι συμμετοχές των Κοινοπραξιών που έχουν κοινό μέλος. Παραβίαση των παραπάνω συνιστά και η συμμετοχή σε άλλο σχήμα ή η αυτόνομη συμμετοχή θυγατρικής εταιρίας συμμετέχοντα. Σημείωση: Σε περίπτωση που η έδρα των ενδιαφερομένων είναι στην Αλλοδαπή τα δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική. Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική, επικυρωμένη από επίσημη αρχή. Μόνη γλώσσα του διαγωνισμού είναι τα ελληνικά. Κοινοπραξίες ή συμπράξεις παρεχουσών υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα στην Κοινοπραξία καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι, σε περίπτωση τελικής επιλογής τους δεσμεύονται να προσκομίσουν κοινοπρακτικό που να έχει υπογραφεί πριν από τη σύναψη της σύμβασης με την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε, το οποίο θα έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο οικείο Πρωτοδικείο. 3. Τεκμηρίωση γενικής ικανότητας συμμετέχοντος Εκτός των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού εντός του φακέλου των δικαιολογητικών και τα εξής δικαιολογητικά: Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής και των δραστηριοτήτων του υποψηφίου. Περιγραφή της οργάνωσης και στελέχωσης της εταιρείας του υποψηφίου. Αναλυτική περιγραφή της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας της ομάδας των στελεχών που θα ασχοληθούν με το έργο. Η ομάδα έργου θα έχει την ευθύνη για την ομαλή διεκπεραίωση της σύμβασης και την υλοποίηση του έργου. Περιγραφή υλικοτεχνικής υποδομής υποψηφίου. Περιγραφή οικονομικών μεγεθών του υποψηφίου(αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού κατά τις 3 προηγούμενες του διαγωνισμού οικονομικά χρήσεις ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών)

11 Πίνακας με συνοπτική περιγραφή έργων ή υπηρεσιών αναλόγου μεγέθους ή/και φύσεως που ολοκληρώθηκαν από τον υποψήφιο την τελευταία τριετία. Η σειρά αναγραφής στον πίνακα θα γίνεται σύμφωνα με την απόλυτη κρίση του συμμετέχοντος ως προς την σπουδαιότητα των έργων. Πελατολόγιο Αποκλεισμός διαγωνιζομένων Α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. Β) Όσοι συμμετέχοντες του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Γ) Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, τα ανωτέρω, ισχύουν για κάθε μέλος της. B ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι προσφορές πρέπει να αναφέρονται με λεπτομέρεια και να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο καλύπτουν το αντικείμενο του έργου. Οι αναφορές αυτές πρέπει να διατυπώνονται κατά τέτοιο τρόπο και σειρά, ώστε να διευκολύνεται το έργο της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού. Ειδικότερα ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: Τεκμηρίωση Γενικής Ικανότητας Συμμετέχοντος (1 Dossier) Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής και των δραστηριοτήτων του υποψηφίου. Περιγραφή της οργάνωσης και στελέχωσης της εταιρείας του υποψηφίου. Αναλυτική περιγραφή της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας της ομάδας των στελεχών που εμπλέκονται στο έργο. Η ομάδα έργου θα έχει την ευθύνη για την ομαλή διεκπεραίωση της σύμβασης και την υλοποίηση του έργου. Περιγραφή υλικοτεχνικής υποδομής υποψηφίου. Περιγραφή οικονομικών μεγεθών του υποψηφίου Πίνακας με συνοπτική περιγραφή έργων ή υπηρεσιών αναλόγου μεγέθους ή/και φύσεως που ολοκληρώθηκαν από τον υποψήφιο. Η σειρά αναγραφής στον πίνακα θα γίνεται σύμφωνα με την απόλυτη κρίση του συμμετέχοντος ως προς την σπουδαιότητα των έργων. Πελατολόγιο Αρχιτεκτονική Προσέγγιση ( 1 Dossier)

12 Εκθεσιακός χώρος / χώρος εκθετών Προοπτικά σχέδια : Θα δοθούν σχέδια, κατόψεων, προοπτικά από επιλεγμένες γωνίες, όψεις, που θα απεικονίζουν τον ελληνικό εκθεσιακό χώρο. Σχέδια Κατόψεις, Όψεις, Προοπτικά, Σχέδιο Βιτρινών, Εκθετηρίων ανάλογα με τις κατηγορίες προϊόντων, κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Τεκμηρίωση Έργου ( 1 Dossier) Θα γίνει αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου και θα υποβληθούν οι τεχνικές προδιαγραφές όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων που απαρτίζουν τον εκθεσιακό χώρο Ο μελετητής θα πρέπει να αποτυπώσει ενδεικτικά τα booths του ελληνικού περιπτέρου. Γ ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (επί ποινή απορρίψεως), με την επωνυμία του ενδιαφερόμενου. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει: α) το συνολικό κόστος του έργου για 51 booths ή 475 τ.μ. και τιμή ανά booth καθώς και αναλυτικά το κόστος για : 1. τον εκθεσιακό χώρο 2. τη προσαρμογή και εκτύπωση των γραφικών στοιχείων της μελέτης Συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους η σελίδα του Προϋπολογισμού για την Δ.Ε. SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΗΠΑ ( ) Οι τιμές θα δοθούν σε ΕΥΡΩ και θα αφορούν το έργο για το οποίο υποβάλλει την προσφορά ο συμμετέχων ήτοι τον σχεδιασμό, κατασκευή, εξοπλισμό και διακόσμηση και αποξήλωση των περιπτέρων της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου» στην παραπάνω Διεθνή Έκθεση Τροφίμων-Ποτών SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΗΠΑ ( ) Επιπλέον η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

13 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ονομασία : SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΗΠΑ ( ) Διοργανώτρια εταιρεία : Specialty Food Association, Θέμα: Τρόφιμα και Ποτά Συμμετέχοντες: Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ και 37 περίπου εκθέτες συνολικά Διάρκεια : Θέση και Μέγεθος : Θα δοθεί κάτοψη του εκθεσιακού χώρου και αναλυτικό FloorPlan του ελληνικού περιπτέρου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ H κατασκευή μελέτη θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με τον Κανονισμό της Έκθεσης. Πληροφορίες, συμπληρωματικά στοιχεία, διευκρινίσεις, μπορούν να δοθούν από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. στους ενδιαφερόμενους μετά από έγγραφο αίτημα τους. Στον ανάδοχο θα δοθεί μελέτη γραφικών από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. Τα Ελληνικά Περίπτερα θα πρέπει: Να είναι λειτουργικά, σύγχρονης αισθητικής και να προσδίδουν ταυτότητα. Να είναι αναγνωρίσιμα από τους επισκέπτες, των οποίων να προσελκύει το ενδιαφέρον (Αξιοποίηση των logos που θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. για να ενσωματωθούν στη μελέτη) Να προσιδιάζουν στο πνεύμα της συγκεκριμένης Έκθεσης. Να ανταποκρίνονται στους στόχους της Ελληνικής συμμετοχής. Tο Ελληνικό περίπτερο ευρίσκεται στο Jacob Javis Convention Center: Level 3 Συνολικά: 51 Booths ή 475 τ.μ. Το ελληνικό περίπτερο πρέπει να προβλέπει: 1. Γραφείο Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. Θα διαμορφωθεί 1 γραφείο Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. επιφάνειας 1 booth. Θα είναι εξοπλισμένο με γραφείο, πολυθρόνα γραφείου, ντουλάπι που κλειδώνει, καθιστικό επισκεπτών, πρίζες για παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και ότι άλλο κρίνει σκόπιμο ο μελετητής.

14 2. Περίπτερο Υποστήριξης Εκθετών Θα διαμορφωθεί 1 περίπτερο για την υποστήριξη των εκθετών, επιφάνειας 1,5 booth το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με: Κουζίνα αποθήκη στην οποία θα υπάρχουν: 1 νεροχύτης, 1 πάγκος εργασίας, ράφια βάθους 30 εκατ. περιμετρικά και επάνω από το νεροχύτη, 2 πρίζες σούκο, 1 μεγάλο ψυγείο, 1 πλυντήριο επαγγελματικό ποτηριών 1 τραπεζάκι στρογγυλό με 4 καθίσματα 1 ψηφιακή εκτύπωση σε διαφανοσκόπειο 1Χ2, εσωτερικά φωτιζόμενο Επιγραφή και λογότυπό στη μετώπη του stand 1-2 πρίζα σούκο 1 καλόγερο για το κρέμασμα των ρούχων, 1 καλάθι αχρήστων 1 θήκη για έντυπα 3. Αποθήκες Θα κατασκευασθούν αποθήκες με πόρτες που κλειδώνουν και θα είναι εξοπλισμένες με ράφια σε κάθε ατομικό σταντ. 4. Δάπεδο Ο Ανάδοχος θα επενδύσει την επιφάνεια του δαπέδου με μοκέτα μπλε χρώματος υψηλής ποιότητας. 5. Φωτισμός Ο φωτισμός θα αποτελείται από προβολείς ιωδίνης (1 σποτ 100W για κάθε 1,5 τμ τουλάχιστον) 6. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Στα σημεία ρευματοληψίας του περιπτέρου, ο εργολάβος θα τοποθετήσει πίνακες διανομής, εφοδιασμένους με τις απαραίτητες ασφάλειες και διακόπτες. Η όλη εγκατάσταση θα πρέπει να είναι γειωμένη και εξοπλισμένη με τα απαραίτητα κυτία διανομής και οι διακλαδωτήρες θα είναι αφανείς. Ο πίνακας θα φέρει τόσους διακόπτες παροχής ρεύματος, όσες και οι επί μέρους γραμμές του περιπτέρου. Γενικά η όλη εργασία πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με τους Kανονισμούς της Έκθεσης. 7.Σημανση Ελληνικού Περιπτέρου Επιγραφές αναλόγου μεγέθους για την ευκρινή αναγνώριση του περιπτέρου μέσα στην αίθουσα υπερυψωμένες (σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Έκθεσης) που να υποδηλώνουν την Ελληνική ταυτότητα με το λογότυπο «Taste like Greece». Για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει αυτοκόλλητα με το λογότυπο τους τα οποία θα τοποθετηθούν στα information desks. 8. Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά Θα υποδεικνύονται από τη μελέτη και θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει ο μελετητής. Οι δαπάνες εκτύπωσης των λογοτύπων και του branding του ελληνικού περιπτέρου βαρύνουν την Ανάδοχο εταιρία.

15 9. Ατομικά σταντς Για κάθε ατομικό booth, 100 τετραγωνικών ποδών θα προβλέπεται: 1 τραπεζάκι στρογγυλό με 4 καθίσματα 1 πάγκος γευσιγνωσίας (info counter) 1 βιτρίνα, κύβοι, ράφια κ.λ.π. 1 μικρή αποθήκη με πόρτα που κλειδώνει (1,00μ.Χ1,00μ.) Να δοθεί σχέδιο βιτρίνας ανάλογα με τις κατηγορίες εκθεμάτων. 1 ψηφιακή εκτύπωση ανά εκθέτη σε διαφανοσκόπειο 1Χ2, εσωτερικά φωτιζόμενο. Επιγραφή με την επωνυμία της επιχείρησης και λογότυπό της στη μετώπη του stand ή στο back wall. Τα γωνιακά stands θα έχουν από 1 επιγραφή και 1 λογότυπο σε κάθε πρόσοψη. 1-2 πρίζα σούκο 1 καλόγερο για το κρέμασμα των ρούχων, 1 καλάθι αχρήστων 1 θήκη για έντυπα Ο εξοπλισμός θα αυξάνεται πολλαπλασιαστικά ανάλογα με το μέγεθος του booth που θα έχει κάθε εταιρεία. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνήσει με όλους τους εκθέτες και θα φροντίσει για τις ανάγκες σε εξοπλισμό κάθε εκθέτη μετά από συνεννόηση μαζί του. Θα πρέπει να προταθούν σχεδιαστικές εφαρμογές για stands των 1 booth - 1,5 booths 2 booths 3 booths 3,5 booths. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αρίστης ποιότητας. Θα μεταφερθούν με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου στον Εκθεσιακό χώρο. Η συντήρηση και η αντικατάσταση των τυχόν φθαρμένων υλικών κατά την διάρκεια της Έκθεσης βαρύνει τον Ανάδοχο.

16 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ Η κατασκευή του περιπτέρου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 28/06/2014, ώρα μ.μ. Η αποξήλωση του περιπτέρου θα αρχίσει μετά το τέλος της έκθεσης και θα ολοκληρωθεί με ευθύνη του κατασκευή σύμφωνα με τον Κανονισμό της έκθεσης. Δ. Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΗΠΑ ( ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό) Α/ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 1. ΔΑΠΕΔΟ 2. ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 3. ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ 4. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΜΕΤΩΠΕΣ 5. ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ 6. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 7. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΘΕΤΩΝ 8. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 9. ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 10. ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 11. ΚΟΥΖΙΝΑ 12. ΑΠΟΘΗΚΕΣ 13. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 14. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 15. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 16. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΑΣ-BANNERS 17. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΚΘΕΤΩΝ 18. ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ 19. ΓΡΑΦΙΚΑ 20. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 21. ΕΡΓΑΤΙΚΑ (Κόστος ανά εργάτη, διαμονή, ασφάλιση κλπ.) 22. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 23. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ή ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΑΠΑΝΗ

17 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Αθήνα, 2014

18 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΗΠΑ ( ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Ο υπογεγραμμένος Δ/νση κατοικίας.. τηλ. Συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου μελέτης κατασκευής των παραπάνω περιπτέρων, δηλώνω υπεύθυνα ότι αναλαμβάνω ανεπιφύλακτα την έντεχνη και εντός των οριζομένων προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω περιπτέρου σύμφωνα με τους Όρους προσφοράς της Υπηρεσίας, τα σχέδια και τον προϋπολογισμό της προσφοράς μου. Επίσης δηλώνω ότι γνωρίζω καλά τις Κρατικές συνθήκες εργασίας επί τόπου των Κανονισμών που ισχύουν για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ασφάλειας κλπ. εντός του χώρου της Έκθεσης και ότι θα συμμορφωθώ προς τον Κανονισμό της Έκθεσης. Αθήνα 2014 Ο ΔΗΛΩΝ

19 Υποχρεώσεις αναδόχου Τεχνική υποστήριξη για την καλή λειτουργία του περιπτέρου σε όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, άμεση αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού. Ασφάλιση του περιπτέρου (τα υλικά και την κατασκευή) καθ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης. Καθαρισμός του περιπτέρου πριν από την έναρξη της Έκθεσης. Επί τόπου διόρθωση επιγραφών στις μετώπες των περιπτέρων των συνεκθετών με τους διακριτικούς τίτλους τους. Άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων που καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της Έκθεσης. (περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις κλοπής) Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει τον ανάδοχο και μόνο Η σήμανση στο σύνολο του εκθεσιακού χώρου είναι δαπάνη που αφορά τον κατασκευαστή στο σύνολό της. Εφαρμογές των γραφικών με βάση την αναλυτική μελέτη σήμανσης γραφικών που έχει υποβληθεί και έχει γίνει αποδεκτή από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σε προοπτικό σήμανσης σε όλες τις αίθουσες. Γενικές παρατηρήσεις Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με όλους τους εκθέτες και, αφού τους δώσει λεπτομερείς διαστάσεις και προδιαγραφές εκτύπωσης, να συλλέξει το φωτογραφικό υλικό το οποίο θα τοποθετήσει σε κάθε περίπτερο συνεκθέτη. Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τροποποίηση ή και δημιουργία μακετών σε υψηλή ανάλυση για τις εκτυπώσεις. Ο ανάδοχος θα παραδώσει όλα τα σχέδια, τις φωτογραφίες και τα κείμενα της τεχνικής προσφοράς και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι διαστάσεις, όπου αυτές αναφέρονται, είναι ενδεικτικές και θα τροποποιηθούν σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση που θα υποβάλει ο Ανάδοχος. Τα συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα κάθε περιπτέρου στην αναφερόμενη Έκθεση στην παρούσα Προκήρυξη, μπορούν να αυξομειωθούν από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., οπότε θα αυξομειωθεί αντίστοιχα και το εργολαβικό τίμημα της Έκθεσης με την συμφωνηθείσα τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε η Έκθεση που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. αποζημίωσης. Στην Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. παρέχεται ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο και χωρίς οιαδήποτε οικονομική υποχρέωση της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις

20 αρχιτεκτονικές λύσεις ή τμήματα αυτών για την κατασκευή άλλων εκθέσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, πλέον αυτής της Έκθεσης που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει χωρίς κόστος για την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. τα σχετικά και συγγενικά πνευματικά δικαιώματα, κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 14 της παρούσας αναφερόμενα. Ο Ανάδοχος θα ορίσει υπεύθυνο έργου για την Έκθεση και ομάδα έργου, οι οποίοι θα συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. για την υλοποίηση του έργου. A Ρ Θ Ρ Ο 7 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την πενταμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που συστήθηκε με την από απόφαση του ΔΣ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. Η εν λόγω Επιτροπή είναι αρμόδια για την αποσφράγιση των φακέλων, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, την αξιολόγηση των προσφορών των υποψήφιων αναδόχων σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού καθώς για την εισήγηση των σχετικών πρακτικών στο ΔΣ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε προς έγκριση. ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί στα γραφεία της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., Μητροπόλεως 3, Αθήνα την Τετάρτη 21/5/2014, και ώρα 14:00 μ.μ. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Οι φάκελοι θα αποσφραγιστούν ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού με την εξής σειρά : Φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής» Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» Φάκελος «Οικονομική προσφορά» Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής επιτρέπεται να παραστούν πρόσωπα νομίμως εξουσιοδοτημένα για να εκπροσωπήσουν τους συμμετέχοντες. Δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην Επιτροπή από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών- σε αυτά περιλαμβάνονται και όσα δεν περιέχονται μέσα στον φάκελο των δικαιολογητικών-θεωρούνται ως εκπρόθεσμα υποβληθέντα και δεν

21 γίνονται δεκτά επί ποινή αποκλεισμού της σχετικής προσφοράς από την περαιτέρω διαδικασία διαγωνισμού. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος με τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Εφόσον στο φάκελο αυτόν δεν περιέχονται όλα τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, ο υποβάλλων την προσφορά αποκλείεται με πρακτικό της Επιτροπής της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού και η επιτροπή δεν αποσφραγίζει το φάκελο της τεχνικής και οικονομικής του προσφοράς, αλλά τον διαβιβάζει μαζί με τα δικαιολογητικά, στην Δ/νση Διοικητικού της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. προς επιστροφή του στον ενδιαφερόμενο. Η επιστροφη των φακε λων γι νεται εφ ο σον ο ενδιαφερο μενος δηλω σει εγγρα φως ότι παραιτείται ανεπιφύλακτα της προσβολής των αποφάσεων της Επιτροπής και της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. με ένσταση, προσφυγή ή άλλα ένδικα μέσα ή βοηθήματα. Αν όμως ο ενδιαφερόμενος ασκήσει ένσταση, προσφυγή ή άλλα ένδικα μέσα, οι φάκελοι επιστρέφονται σε αυτόν μετά την κατά περίπτωση ολοκλήρωση, κατά την κρίση της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., της υπόθεσης. Οι φάκελοι α) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζονται μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των λοιπών δικαιολογητικών. Μετά την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει, και στη συνέχεια αποσφραγίζει τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων. Οι φάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποσφραγίζονται από την Επιτροπή, μονογράφονται δε και σφραγίζονται κατά φύλλο όλα τα στοιχεία τους, από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Στην συνέχεια η Επιτροπή δύναται να ορίσει τον τόπο, την ημερομηνία και την σειρά κατά την οποία οι υποβάλλοντες προσφορά, ενδέχεται να κληθούν να παρουσιάσουν αναλυτικά τις προτάσεις τους. Για τον λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να παρουσιάσουν διεξοδικότερα τις προτάσεις τους ή και να απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα της Επιτροπής. Μετά το τέλος των τυχόν παρουσιάσεων η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση (διάσκεψη) θα προβεί στην βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για την επιλογή αναδόχου με βάση τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου, και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. Στη συνέχεια και μετά την σχετική απόφαση του ΔΣ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε περί έγκρισής ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας αναφορικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, η επιτροπή

22 συνεδριάζει εκ νέου και αποσφραγίζει τον φάκελο των Οικονομικών Προσφορών για την αξιολόγηση αυτών και την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος προκειμένου να εισηγηθεί με πρακτικό της την τελική κατακύρωση στο ΔΣ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση της μελέτης του περιπτέρου κάθε προσφοράς θα γίνει με βάση την Τεχνική και Οικονομική προσφορά. Για την επιλογή του αναδόχου θα γίνει αξιολόγηση με αναλυτική βαθμολογία των κριτηρίων που έχουν τεθεί (Α. Τεχνική Αξιολόγηση ) και υπολογισμός του τελικού βαθμού της κάθε προσφοράς, με βάση τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του κάθε προσφέροντος. Προσφορές που αποκλείστηκαν διότι δεν πληρούσαν τους τυπικούς όρους του διαγωνισμού, αποκλείονται από τη φάση της αξιολόγησης. Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα με την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά. Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται ως εξής: Αρχικά γίνεται βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς με βάση όλα τα επιμέρους κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο. Το άθροισμα της βαθμολογίας των εν λόγω κριτηρίων σταθμίζεται με βάση το συντελεστή της Τεχνικής προσφοράς. Η Βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς γίνεται με βάση τον τύπο που αναφέρεται παρακάτω (Β). Ο βαθμός αυτός σταθμίζεται με βάση το συντελεστή της οικονομικής προσφοράς. Η βαθμολογία προκύπτει ως το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμών (Γ). Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η Τεχνική προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητας 70% (ΣΒΤΠ, Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς) Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η Οικονομική προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητας 30% (ΒΟΠ, Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς) (ΒΟΠ, Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς) Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η Τεχνική προσφορά κρίνεται από τα ακόλουθα: 1. Οικονομική Κατάσταση Υποψηφίου ( όπως αναφέρεται στο σχετικό φάκελο) 2. Τριετής εμπειρία σε ανάλογα έργα 3. Oμάδα έργου

23 4. Αισθητική εμφάνιση των περιπτέρων σύμφωνα με τα δεδομένα που αναλύουμε παραπάνω, βαθμός ελκυστικότητάς του, ευρηματικότητα και πρωτοτυπία της όλης σύλληψης από αισθητική άποψη. 5. Λειτουργικότητα της μελέτης. Αφορά τις λειτουργικού χαρακτήρα λύσεις που προβλέπει η μελέτη για την ανάδειξη των εκθεμάτων, τη σωστή προβολή τους και την εν γένει διευκόλυνση και εξυπηρέτηση επισκεπτών των εκθετών. 6. Ποιότητα των υλικών κατασκευής και Τεχνικό μέρος της κατασκευής (φινιρίσματα και τελειώματα εργασιών, στερεότητα, ποιότητα και απόδοση φωτισμού). 7. Γραφικά στοιχεία καθώς και διακοσμητικά που θα πλαισιώνουν την μελέτη και θα προσδίδουν την Ελληνική ταυτότητα. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να τελούν σε συνάρτηση με την όλη αισθητική μορφή των περιπτέρων και τον τονισμό της ταυτότητας. 8. Ευρηματικότητα και πρωτοτυπία των λύσεων που αφορούν την υπογράμμιση της ταυτότητος των περιπτέρων. O πίνακας των κριτηρίων και των αντίστοιχων βαθμολόγησης τεχνικής αξιολόγησης, βάσει των οποίων η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί σε βαθμολόγηση των κριτηρίων είναι ο παρακάτω: Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κατηγορία κριτηρίου Οικονομική Κατάσταση Υποψηφίου Εμπειρία σε ανάλογα έργα Ομάδα έργου Αισθητική εμφάνιση του περιπτέρου 5 Λειτουργικότητα της μελέτης 15 6 Ποιότητα των υλικών κατασκευής 10 7 Γραφικά και διακοσμητικά 5 Ευρηματικότητα και πρωτοτυπία των 8 λύσεων 15 ΒΑΘΜΟΙ Ο βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς (ΤΠ) υπολογίζεται για το σχηματισμό της συνολικής βαθμολογίας του Υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 70%. Ο Υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τουλάχιστον το 55% της Τεχνικής Βαθμολογίας, (ήτοι τουλάχιστον 38,5 βαθμούς στους 70) προκρίνεται στην επόμενη Φάση του διαγωνισμού που είναι η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών

24 Στην περίπτωση που Υποψήφιος δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 55%, θα του επιστραφεί η Οικονομική του Προσφορά, κλειστή και σφραγισμένη. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η Οικονομική προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητας 30% Για κάθε Διαγωνιζόμενο θα υπολογισθεί ο Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς (ΒΟΠ) ως εξής: Οικονομική Προσφορά Μειοδότη ΒΟΠ = x 100 Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Υπολογισμός του Τελικού Βαθμού κάθε διαγωνιζομένου (ΤΒ) Ο τελικός βαθμός κάθε διαγωνιζομένου θα υπολογισθεί με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: TB = (ΣΒΤΠ x 0,70) + (ΒΟΠ x 0,30) Α Ρ Θ Ρ Ο 10 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση επικυρωμένη από Επίσημη Αρχή. α. Εγγύηση συμμετοχής Για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή, ποσού ίσου με το 5% του συνόλου του προϋπολογισμού του έργου με ΦΠΑ (εφόσον απαιτείται) για το οποίο υποβάλλουν προσφορά ήτοι επί συνολικού προϋπολογισμού για το όλο έργο ποσού Ευρώ , θα υποβληθεί εγγυητική επιστολή ποσού Ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να έχουν ισχύ τρεις τουλάχιστον μήνες μετά από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και πριν από την υπογραφή της, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% του ποσούτης σύμβασης μεταξύ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε και τον ανάδοχο (χωρίς το ΦΠΑ). Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα. Περιλαμβάνει την ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση εκείνου, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, τους όρους ότι: η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο

25 δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και καταβληθεί ολικά ή μερικά σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. γ. Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ κοινοπραξιών ή συμπράξεων παρεχουσών υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τόσο η εγγύηση συμμετοχής, όσο και η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας ή της σύμπραξης και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης. δ. Ο εκδότης της εγγύησης συμμετοχής ως και της καλής εκτέλεσης του έργου υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, για ίσο με την ισχύ της χρονικό διάστημα, ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Α Ρ Θ Ρ Ο 11 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1. Στη σύμβαση ανάθεσης που θα υπογραφεί μεταξύ της και του αναδόχου θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι, ακόμη και αν δεν περιληφθούν στο κείμενο της σύμβασης : α. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ για την άρτια εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και με την παροχή του οφείλει να εξασφαλίζει την ποιότητα της παρουσίας της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ και των εκθετών στην παραπάνω Διεθνή Έκθεση Τροφίμων-Ποτών SUMMER FANCY FOOD SHOW 2014, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΗΠΑ ( ), όσο και την νομιμότητα της, άλλως, μπορεί να καταπέσει υπέρ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. κατά την αδέσμευτη κρίση του, η εγγύηση της καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα υπέρ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. και σε βάρος του αναδόχου, ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον σε πλήρη αποζημίωση της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί. β. Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τους τρίτους που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης με την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. έναντι των τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνομένου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις και γενικά με κάθε φύσεως συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, δαπάνη δική του ή τρίτων που θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της συμβάσεως με την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. και τις οποίες δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων κ.λ.π. υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. και να επιτύχει δικαστικώς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., παράλληλα δε ο ανάδοχος, προσεπικαλούμενος από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σε

26 οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει στην Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. όλες τις δαπάνες για τη δίκη της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. και για οποιαδήποτε ζημία, σε πρόσωπα ή πράγματα, ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της συμβάσεως του με την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. θα επιφέρει σε βάρος του την καταγγελία της σύμβασης από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.,την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε ζημίας. γ. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με την προσφορά του, όπως αυτή θα γίνει δεκτή με την κατακυρωτική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., με τους κανόνες της Επιστήμης και της Τέχνης και με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί, κατά τρόπο που να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. και να εκπληρώνεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. δ. Η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν αυτών που θα καθοριστούν με την σύμβαση. ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμβάλλεται με τους υπεργολάβους που έχει περιλάβει δεσμευτικά στις αρχικές προτάσεις του. ζ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα προς τις διοργανώτριες εταιρείες της παραπάνω Διεθνούς Έκθεσης, όλα τα απαραίτητα έγγραφα και φόρμες που αφορούν στην συμμετοχή της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., στην χορήγηση άδειας των κατασκευαστών για ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, μεταφορές, καταλληλότητα υλικών κ.λπ. δεόντως συμπληρωμένα. η. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι σύμβαση προσχώρησης για τον Ανάδοχο και θα βασίζεται στους όρους της παρούσης. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της προκήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. δικαιούται να κηρύξει με απόφασή του τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.. Στην περίπτωση αυτή θα επέρχονται σε βάρος του αναδόχου οι συνέπειες της κατάπτωσης λόγω ποινής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και επιπλέον θα ευθύνεται αυτός για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ. α) Σε περίπτωση που η Ελληνική Κυβέρνηση μειώσει ή διακόψει τις πιστώσεις για την προβολή και προώθηση του Εκθεσιακού Προγράμματος της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., αυτή διατηρεί το δικαίωμα να ειδοποιήσει τον ανάδοχο για την μη περαιτέρω συνε χιση υπ αυτου της εκτε λεσης με ρους η και του συνο λου των

27 υπολειπομένων για την υλοποίηση του έργου και την ακύρωση αντίστοιχα των σχετικών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από αυτόν. Το ίδιο δικαίωμα περικοπής εν όλω ή εν μέρει του αντικειμένου του έργου, έχει η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σε περίπτωση ανωτέρας βίας. β) Στις παραπάνω περιπτώσεις η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. θα καταβάλει στον ανάδοχο μόνο τις οικονομικές υποχρεώσεις που αυτός έχει αποδεδειγμένα και εγγράφως αναλάβει για την εκτέλεση του έργου και που δεν είναι δυνατόν, βάσει επισήμων στοιχείων, να ακυρωθούν κατά την ημερομηνία λήψης από τον ανάδοχο της γραπτής ειδοποίησης της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σχετικά με τη μη συνέχιση εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της σύμβασης υπ αυτου. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη για την ερμηνεία,την εφαρμογή και εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε αναφυόμενη από αυτή μεταξύ των συμβαλλομένων αξίωση ή απαίτηση θα επιλυ εται απο τα καθ ύ λη αρμο δια Δικαστη ρια της Αθη νας, τα οποι α οι συμβαλλόμενοι θα αναγνωρίζουν και θα δέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση των παραπάνω διαφορών και ενώπιον των οποίων η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. θα ενάγει ή θα ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζόμενου σε κάθε περίπτωση του ουσιαστικού και δικονομικού Ελληνικού Δικαίου. Α Ρ Θ Ρ Ο 12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. δύναται σε κάθε περίπτωση να προβεί : Α) Στην κατακύρωση του διαγωνισμού για την υλοποίηση του συνόλου του έργου. Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσας βάσει της τεχνοοικονομικής μελέτης ανάλυσης του έργου που θα τεκμηριώνει την υποβαλλόμενη πρόταση από κάθε υποψήφιο. Η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., δεσμεύεται από το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μόνο μετά την κοινοποίηση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον επιλεγέντα με τον οποίο τελικά θα συμβληθεί. Η ανακοίνωση της επιλογής και της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.. που είναι η αναθέτουσα Αρχή. Ο ανάδοχος καλείται σε προθεσμία που θα του ορίσει η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., με την απόφαση του ΔΣ περί κατακύρωσης να υπογράψει σύμβαση με την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης, στην υποβληθείσα προσφορά του, ως και στους όρους κατακύρωσης του αποτελε σματος του διαγωνισμου σάυτο ν και θα περιε χει και ο σους α λλους όρους κριθεί ότι διευκρινίζουν την προκήρυξη ή διευκολύνουν την εκτέλεση του αντικειμένου του διαγωνισμού. Β) Στην κήρυξη, σε κάθε στάδιο, του διαγωνισμού άγονου ή ασύμφορου ως και στη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων του εκ μέρους της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

28 Γ) Στην ματαίωση του διαγωνισμού και της ανάθεσης του έργου όταν: α) Όταν δε χρειάζεται το προκηρυχθέν με την παρούσα έργο β) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. Σε κάθε περίπτωση η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, της αζημίως για αυτήν μη κατακύρωσης κατά την ελεύθερη κρίση της, του προκηρυσσόμενου έργου είτε εν όλω είτε ως προς τμήμα αυτού. Δ) Εξ άλλου, η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σε κάθε περίπτωση δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση να αποζημιώσει τους συμμετέχοντες υποψηφίους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία από την προετοιμασία και την υποβολή των προσφορών τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν γίνουν δεκτές οι προσφορές τους ή σε περίπτωση αναβολής, ματαίωσης ή κήρυξης του διαγωνισμού άγονου. Α Ρ Θ Ρ Ο 13 ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ Σε περίπτωση μεταμέλειας του επιλεγέντος αναδόχου ή στην περίπτωση υπαναχώρησής του για οποιοδήποτε λόγο και πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση, υποχρεούται αυτός και βαρύνεται με τα έξοδα επανάληψης του διαγωνισμού ενώ καταπίπτει υπέρ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. η εγγύηση συμμετοχής ως ποινική ρήτρα, χωρίς να αποκλείεται στην Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. να αξιώσει επιπλέον θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν θα υποστεί από αυτή την αθέτηση. Η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. έχει ακόμη στην περίπτωση αυτή, την δυνατότητα να κατακυρώσει τον διαγωνισμό στον αμέσως επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης συμμετέχοντα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στην Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την βεβαίωση της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. ότι εκπληρώθηκαν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και καλής εκτέλεσης του έργου, θα διενεργηθεί από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., οι αρμόδιοι για την παρακολούθηση του έργου θα συντάξουν και θα υποβάλουν πρακτικό καλής εκτέλεσης μετά το πέρας των εργασιών. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και να λύσει την σύμβαση και να προβεί σε αντικατάσταση του αναδόχου ενώ θα δύναται να απαιτήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία του. Στην παραπάνω περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., λόγω ποινικής ρήτρας. Ο ανάδοχος στον οποίον θα ανατεθεί το έργο, υποχρεούται εντός δέκα(10) ημερών, από την λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του, να προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και την σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, υφιστάμενος, σε περίπτωση άρνησής του, τις παραπάνω προβλεπόμενες κυρώσεις και συνέπειες. Α Ρ Θ Ρ Ο 14 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών θα αποτελέσουν ιδιοκτησία και περιουσιακό στοιχείο της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. η οποία θα έχει το δικαίωμα να το

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ No 363 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ No 363 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μαρίνου Αντύπα 86-88 Ταχ. Κώδ.: 163 46, Ηλιούπολη Πληροφορίες: Τέτη Περισσάκη Tηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αρ. 3/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αρ. 3/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8 Απριλίου 2014 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αρ. 3/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και την αποξήλωση του Ελληνικού περιπτέρου στη Διεθνή Έκθεση ΙΝDEX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάρος, 09/10/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός Προκήρυξης: 63/2009 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παροικία ΠΑΡΟΣ Τ.Κ. 844 00 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελέτης, Σχεδιασμού, Κατασκευής και Αποξήλωσης των περιπτέρων της Ελληνικής Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838 Μαρούσι, 27.07.16 Αρ. Πρωτ.:.1838 Τμήμα : Οικ. Διαχείρισης Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες :Ι. Λέκκας Δ/νση: Αγράφων 3-5 Ταχ. Κώδικας: 15123 Μαρούσι Τηλέφωνο: 210 5212092 Φαξ: 210 5212091 Θέμα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΣΣΜ/907

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΣΣΜ/907 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΣΣΜ/907 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Διεξαγωγή του διαγωνισμού διέπεται από τον κανονισμό Προμηθειών του ΑΔΜΗΕ. 2. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν ανεπιφύλακτα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 09-2014. Η διενέργεια του Διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών.

Αθήνα, 24 09-2014. Η διενέργεια του Διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελέτης, Σχεδιασμού, Κατασκευής και Αποξήλωσης του Περιπτέρου της Ελληνικής Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση EQUIP HOTEL, η οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 Για την προμήθεια «ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 05/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελέτης, Σχεδιασμού, Κατασκευής και Αποξήλωσης του Περιπτέρου της Ελληνικής Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Φεβρουάριος 2015

Αθήνα Φεβρουάριος 2015 Αρ. Προκήρυξης: 07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελέτης, Κατασκευής και Αποξήλωσης του Περιπτέρου της Ελληνικής Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση SEAFOODEXPONOTHAMERICA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την εξειδίκευση των επιλογών και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα